Philips | BTM1360/12 | Philips Mini Stereoanlage BTM1360/12 Schnellstartanleitung

BTM1360
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
EN
CS
DA
DE
EL
ES
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
KK Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
Quick start guide
EN Switch to standby mode.
CS Přepnutí do pohotovostního režimu.
DA Skift til standbytilstand.
DE Wechseln in den Standby-Modus.
EL Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
ES Activación del modo de espera
FI Siirtyminen valmiustilaan.
FR Activation du mode veille.
HU Készenléti üzemmódba kapcsolás.
IT Passaggio alla modalità standby.
KK Күту режиміне ауысу
EN Swich to ECO standby mode
CS Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
DA Skift til Eco-standbytilstand.
DE Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
EL Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
ES Cómo pasar a modo de espera de bajo
FI ECO-valmiustilaan siirtyminen.
FR Pour activer le mode veille d’économie
d’énergie.
HU ECO készenléti üzemmódba váltás.
IT Passaggio alla modalità ECO Standby.
KK ECO күту режиміне ауысу
consumo.
Philips BTM1360
EN This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of
Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation
to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.
DE 1
Press to select the Bluetooth source.
»» [BT] (Bluetooth) is displayed. and the Bluetooth
indicator flashes blue.
2
On your Bluetooth device, enable Bluetooth function
and search for devices.
In the device list, select ‘Philips BTM1360‘,input ‘0000’ if a
password is required.
»» After successful pairing and connection, the
Bluetooth indicator turns solid blue, and the
product beeps twice.
3
BTM1360_12_Short User Manual_V4.0
4
Play audio on the connected device.
Note:
•
EN Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
•
CS Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny
a minuty.
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og
minutter.
EL Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
ES Repita los pasos 2 y 3 para configurar la
1
1
Stisknutím tlačítka vyberte zdroj Bluetooth.
»» Zobrazení se hlášení [BT] (Bluetooth). a kontrolka
Bluetooth bude modře blikat.
2
Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a
vyhledejte zařízení.
V seznamu zařízení vyberte možnost Philips BTM1360
a v případě, že bude třeba zadat heslo, zadejte „0000“.
»» Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka
Bluetooth rozsvítí modře a výrobek dvakrát pípne.
FI Määritä tunnit ja minuutit toistamalla
vaiheet 2 ja 3.
FR Répétez les étapes 2 et 3 pour régler
2
l’heure et les minutes.
3
3
hora y los minutos.
CLOCK
4
Spusťte hudbu na připojeném zařízení.
Poznámka:
•
HU Az óra és a perc beállításához ismételje
CLOCK
1
Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Bluetooth-Quelle
auszuwählen.
»» [BT] (Bluetooth) wird angezeigt. Die Bluetooth-Anzeige
blinkt blau.
2
Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die BluetoothFunktion, und suchen Sie nach Geräten.
Wählen Sie in der Geräteliste „PHILIPS BTM1360„ aus, und
geben Sie „0000“ als Passwort ein, falls erforderlich.
»» Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet
die Bluetooth-Anzeige durchgehend blau, und das
Produkt gibt zwei Signaltöne aus.
3
4
meg a 2-3. lépést.
IT Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare
l’ora e i minuti.
•
KK Сағат пен минутты орнату үшін 2-3
қадамдарды қайталаңыз.
Pokud možnost Philips BTM1360 není možné
vyhledat nebo není možné provést párování
s tímto výrobkem, stiskněte a na tři sekundy
podržte tlačítko SOURCE/PAIRING (nebo
na dálkovém ovladači), dokud neuslyšíte zvuk
signalizující vstup do režimu párování Bluetooth.
Stisknětea na 8 sekund podržte tlačítko
na
hlavní jednotce, čímž se vymaže historie párování
Bluetooth.
Spielen Sie Audioinhalte auf dem verbundenen Gerät ab.
Hinweis:
•
Falls Sie nicht nach „PHILIPS BTM1360„ suchen
oder keine Verbindung zu diesem Produkt herstellen
können, halten Sie SOURCE/PAIRING (oder
auf der Fernbedienung) drei Sekunden lang gedrückt,
bis Sie einen Signalton hören, um den BluetoothKopplungsmodus zu öffnen.
HaltenSie
auf dem Hauptgerät acht Sekunden
lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsverlauf zu
löschen.
•
CS DE Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um
die Stunden und die Minuten einzustellen.
If you fail to search for “Philips BTM1360‘’ or
cannot pair with this product, press and hold
on the remote
SOURCE/PAIRING(or
control) for three seconds until you hear a beep
sound to enter Bluetooth pairing mode.
Pressand hold
on the main set for 8 seconds
to clear Bluetooth pairing history.
FI
2
3
4
Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή
Bluetooth.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [BT] (Bluetooth). Η ενδεικτική
λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth και αναζητήστε συσκευές.
Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε «Philips BTM1360«
και πληκτρολογήστε «0000» αν απαιτείται κωδικός
πρόσβασης.
»» Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία
Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το
προϊόν παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους
(«μπιπ»).
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη
συσκευή.
Σημείωση:
•
DA
1
EN To download the full user manual, visit
2
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
3
www.philips.com/support.
Tryk på for at vælge Bluetooth-kilden.
»» [BT] (Bluetooth) vises. og Bluetooth-indikatoren
blinker blåt.
På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetoothfunktionen og søge efter enheder.
På enhedslisten skal du vælge ”Philips BTM1360” og om
nødvendigt indtaste ”0000” som adgangskode.
»» Når parring og forbindelse er oprettet, lyser
Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og produktet
bipper to gange.
www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på
Always there to help you
PDF
www.philips.com/support.
Register your product and get support at
www.philips.com/support.
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen,
besuchen Sie www.philips.com/support.
User Manual
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,
4
Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
Bemærk:
•
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa
•
www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous
sur www.philips.com/support.
Hvis du ikke kan søge efter ”Philips BTM1360’’
eller ikke kan parre det med dette produkt,
kan du åbne Bluetooth-parringstilstand ved
på
at holde SOURCE/PAIRING(eller
fjernbetjeningen) nede i tre sekunder, indtil du
hører en bippende lyd.
Tryk på, og hold
på hovedenheden
nede i 8 sekunder for at rydde Bluetoothparringshistorikken.
•
1
Pulse para seleccionar Bluetooth como fuente.
»» Se muestra [BT] (Bluetooth). El indicador de Bluetooth
parpadea en azul.
2
En su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y
busque los dispositivos.
En la lista de dispositivos, seleccione “Philips BTM1360“ y
escriba “ 0000” si se le solicita una contraseña.
»» Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen
correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará
en azul de forma permanente y el producto emitirá dos
pitidos.
3
4
Reproduzca audio en el dispositivo conectado.
Nota:
•
Valitse Bluetooth-lähde painikkeella .
»» [BT] (Bluetooth) tulee näyttöön. Bluetooth-merkkivalo
vilkkuu sinisenä.
1
Premere per selezionare la sorgente Bluetooth.
»» Viene visualizzato [BT] (Bluetooth). La spia
Bluetooth lampeggia in blu.
2
3
Ota laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja etsi laitteita.
Valitse laiteluettelossa Philips BTM1360 ja anna salasanaksi
0000, jos sitä pyydetään.
»» Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen,
kunnes Bluetooth-yhteyden merkkivalo palaa sinisenä ja
laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä.
2
4
Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.
Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth
e cercare i dispositivi.
Nell’elenco dei dispositivi, selezionare “Philips
BTM1360” e digitare “0000” se viene richiesta una
password.
»» Se l’associazione e la connessione vengono
stabilite correttamente, la spia Bluetooth diventa
blu fissa e il prodotto emette un segnale due
volte.
Huomautus:
• Jos laitetta Philips BTM1360 ei näy luettelossa
tai pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, paina
SOURCE/PAIRING-painiketta (tai kaukosäätimen
-painiketta) kolmen sekunnin ajan, kunnes äänimerkki
ilmoittaa Bluetooth-pariliitostilaan siirtymisestä.
• Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria painamalla
8
päälaitteen painikettaja pitämällä sitä painettuna
sekunnin ajan.
www.philips.com/support címre.
•
com/support торабына кіріңіз.
ES Control de reproducción
1
Appuyez sur pour sélectionner la source Bluetooth.
»» [BT] (Bluetooth) s’affiche. et le voyant Bluetooth
clignote en bleu.
2
Sur votre appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et
recherchez les appareils disponibles.
Dans la liste des appareils, sélectionnez « Philips BTM1360 »,
saisissez « 0000 » si un mot de passe est requis.
»» Une fois le couplage terminé et la connexion établie,
le voyant Bluetooth reste allumé en bleu et le produit
émet deux signaux sonores.
3
4
Lecture audio sur le périphérique connecté.
Remarque :
• Si vous ne parvenez pas à trouver « Philips BTM1360 »
ou à coupler ce produit, maintenez enfoncé le bouton
sur la télécommande)
SOURCE/PAIRING (ou
pendant trois secondes jusqu’à ce que vous entendiez
un signal sonore afin d’accéder au mode de couplage
Bluetooth.
• Maintenez enfoncé le bouton
de l’unité principale
pendant 8 secondes pour effacer l’historique de
couplage Bluetooth.
Seleccione un álbum o una carpeta.
/
/
1
A Bluetooth-forrás kiválasztásához nyomja meg a gombot.
»» [BT] (Bluetooth) üzenet jelenik meg. A Bluetoothjelzőfény pedig kéken villog.
2
Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth funkciós eszközén,
és keresse meg az eszközöket.
Az eszközlistában válassza a „Philips BTM1360” elemet, és ha
jelszó megadása szükséges, írja be a „0000” értéket.
»» A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a
Bluetooth-jelzőfény folyamatosan kéken világít, és a
termék kétszer csipogó hangot ad.
3
4
VOL +/-
Aumenta o reduce el volumen.
SOUND
Selecciona un ecualizador de sonido preestablecido.
DISPLAY
Ajusta el brillo de la pantalla.
FI Toiston hallinta
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja
jatkaminen.
Valitse albumi tai kansio.
/
/
Stop play.
DISPLAY
Nastavení jasu displeje.
Select an album or a folder.
/
/
Press to skip to the previous or next track.
Press and hold to search backward/forward
within a track.
DAAfspilningsstyring
Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den
på pause.
Stop afspilningen.
Play a track or all tracks repeatedly.
Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu
springen.
Gedrückt halten, um innerhalb des aktuellen Titels
zurück-/vorzuspulen
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
Stummschaltung ein/aus
Vælg et album eller en mappe.
SOUND
Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung
DISPLAY
Anpassen der Anzeigehelligkeit
Mute or unmute sound.
Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et
nummer.
SOUND
Select a preset sound equalizer.
Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
DISPLAY
Adjust display brightness.
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Øg eller reducer lydstyrken.
Επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
Play tracks randomly.
VOL +/-
VOL +/Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Výběr alba nebo složky.
/
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo
následující skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlé
prohledávání vzad/vpřed v aktuální skladbě.
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
VOL +/-
/
Increase or decrease the volume.
CS Přehrávání
/
/
Slå lyden til eller fra.
SOUND
Vælg en forudindstillet equalizer.
DISPLAY
Juster lysstyrken for displayet.
/
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
Stoppen der Wiedergabe
/
/
Auswählen eines Albums oder Ordners
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Náhodné přehrání skladeb.
SOUND
Επιλογή προρρυθμισμένου ισοσταθμιστή.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
DISPLAY
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
BTM1360 _12_SUM_V4.0_sheet1.indd 1
Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосып,
құрылғыларды іздеңіз.
Құрылғылар тізімінде «Philips BTM1360» құрылғысын
таңдаңыз, құпия сөз қажет болса, «0000» сандарын
енгізіңіз.
»» Сәтті жұптастырудан және қосудан кейін
Bluetooth көрсеткіші тұрақты көк түске ауысып,
өнім екі рет сигнал шығарады.
3
4
Қосылған құрылғыдағы дыбысты ойнату.
Ескертпе.
•
•
Егер «Philips BTM1360» іздей алмасаңыз
немесе осы өніммен жұптастыра алмасаңыз,
Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне
кіру үшін дыбыстық сигнал естігенше
SOURCE/PAIRING (немесе қашықтан басқару
) үш секунд бойы басыңыз.
құралында
Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін
түймесін 8 секунд бойы
негізгіблокта
басып тұрыңыз.
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/-
SOUND
Esimääritetyn taajuuskorjaimen valitseminen.
DISPLAY
Näytön kirkkauden säätäminen.
FR Controlar a reprodução
Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre
la lecture.
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
Tárolt hangszínszabályozó kiválasztása.
DISPLAY
A kijelző fényerejének beállítása.
IT Controllo della riproduzione
Consente di avviare, mettere in pausa o
riavviare la riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
Selezione di un album o una cartella.
/
/
Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
VOL +/-
Appuyez sur ces boutons pour passer à la piste
précédente/suivante.
Maintenez ces touches enfoncées pour faire une
recherche avant/arrière dans une piste.
Consente di disattivare o attivare l'audio.
Consente di selezionare un'impostazione
predefinita dell'equalizzatore audio.
DISPLAY
Consente di regolare la luminosità del display.
KK Ойнатуды басқару
Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе
жалғастыру.
Ойнатуды тоқтату.
Альбомды немесе қалтаны таңдау.
/
/
Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін
басыңыз.
Тректің ішінен артқа немесе алға іздеу үшін
басып тұрыңыз.
AUDIO IN
Жолды немесе барлық жолдарды қайталап
ойнату.
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
VOL +/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.
SOUND
Permet de sélectionner un album ou un dossier.
/
Premendo i tasti si passa al brano precedente/
successivo.
Tenerli premuti per andare indietro/avanti
all'interno di un brano.
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
Permet d'arrêter la lecture.
/
A hangerő növelése vagy csökkentése.
SOUND
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla
painiketta.
Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/eteenpäin
nykyisen raidan sisällä.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
Az előző vagy a következő hangfelvételre
ugráshoz nyomja meg.
Lenyomva tartva vissza-/előretekerhet egy
műsorszámon belül.
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
Äänen mykistäminen tai mykistyksen poistaminen.
Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
Permet de couper ou de rétablir le son.
VOL +/-
SON
Permet de sélectionner un réglage d'égaliseur
prédéfini.
SOUND
Сақтаулы дыбыс эквалайзерін таңдаңыз.
DISPLAY
Permet de régler la luminosité de l'écran.
DISPLAY
Дисплей жарықтығын реттеу.
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/-
2
Válasszon ki egy albumot vagy mappát.
Raitojen satunnaistoisto.
VOL +/-
Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα
πίσω/εμπρός σε ένα κομμάτι.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
DE Steuern der Wiedergabe
Bluetooth көзін таңдау үшін түймесін басыңыз.
»» [BT] (Bluetooth) көрсетіледі. Bluetooth
көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
Lejátszás leállítása.
/
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
EL Έλεγχος της αναπαραγωγής
/
1
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
Toiston lopettaminen.
Start, pause, or resume play.
KK HULejátszásvezérlés
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda
hacia adelante o hacia atrás dentro de una pista.
Para silenciar o activar el sonido.
/
•
se non si riesce a trovare “Philips BTM1360“ o
non è possibile eseguire l’associazione con questo
prodotto, tenere premuto SOURCE/PAIRING
sul telecomando) per tre secondi fino a
(o
che non viene emesso un segnale acustico per
accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
Premeree tenere premuto
sull’unità
principale per 8 secondi per cancellare la
cronologia di associazione Bluetooth.
Audiotartalom lejátszása csatlakoztatott eszközön.
Reproduce las pistas aleatoriamente.
Výběr předvolby zvuku ekvalizéru.
•
Megjegyzés:
• Ha a „Philips BTM1360” elemre nincs keresési találat,
vagy a termék nem párosítható, három másodpercig
tartsa lenyomva a SOURCE/PAIRING (vagy a
) gombot, amíg a készülék sípoló
távvezérlőn a
hangot nem ad, és Bluetooth-párosítási módba nem lép.
• A Bluetooth-párosítási előzmények törléséhez 8
gombját.
másodpercigtartsa lenyomvaa főegység
Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.
Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku.
Riprodurre l’audio sul dispositivo collegato.
HU
Detiene la reproducción.
SOUND
4
Nota:
FR
Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
EN Control play
3
Si no obtiene resultados al buscar “Philips BTM1360‘’
o si no puede realizar el emparejamiento con este
producto, mantenga pulsado SOURCE/PAIRING (o
en el control remoto) durante tres segundos
hasta que oiga un pitido para acceder al modo de
emparejamiento mediante Bluetooth.
Mantengapulsado
en el equipo principal
durante ocho segundos para borrar el historial de
emparejamiento mediante Bluetooth.
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito
Web www.philips.com/support.
Αν δεν καταφέρετε να αναζητήσετε το «Philips
BTM1360« ή αν δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το
συγκεκριμένο προϊόν, πατήστε SOURCE/PAIRING(ή
τηλεχειριστήριο) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι
στο
να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ» για να εισέλθετε σε
λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth,
στην κύρια μονάδα για 8
πατήστετο
δευτερόλεπτα.
ES HUA teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
KK Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін, www.philips.
1
EL 1
IT Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
Дыбысты өшіру немесе қосу.
2017/6/21 11:10:09
EN Tune to FM radio stations
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
HUFM-rádióállomások behangolása
EN Store FM radio stations automatically
FI FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
EN Store FM radio station manually
FI FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
CS Ladění rádiových stanic FM
ES Sintonización de emisoras de radio FM
IT Sintonizzazione delle stazioni radio FM
CS Automatické uložení rádiových stanic FM
FR Mémorisation automatique des stations de radio FM
CS Ruční uložení rádiové stanice FM
FR Mémorisation manuelle des stations de radio FM
DA Find FM-radiostationer
FI FM-radioasemien virittäminen
KK FM радио станцияларын реттеу
DA Gem FM-radiostationer automatisk
HUFM rádióállomások automatikus tárolása
DA Gem FM-radiostationer manuelt
HU FM rádióállomások kézi tárolása
DE Einstellen eines UKW-Radiosenders
FR Réglage des stations de radio FM
DE Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
IT Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
DE Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
KK FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
KK FM радио станциясын қолмен сақтау
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
FM
PROG
MHZ
MHZ
MHZ
MHZ
MHZ
MHZ
EL Πατήστε για να επιλέξετε τη διάρκεια του
χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας. Όταν
εμφανίζεται η ένδειξη [OFF] (ανενεργό), ο
χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι
απενεργοποιημένος.
FI
• Zkontrolujte správné nastavení hodin.
CS
.
FR • Assurez-vous que vous avez correctement réglé
• Repeat steps 2-3 to set minute, select a source, and
set the alarm volume.
ES Púlselo para seleccionar el periodo del temporizador de
• Opakováním kroků 2–3 nastavte minuty, vyberte
zdroj a nastavte hlasitost budíku.
desconexión. Cuando se muestra [OFF] (desactivado),
el temporizador de desconexión está desactivado.
FI
EN • Make sure that you have set the clock correctly.
• Gentag trin 2-3 for at indstille minutter, vælg en kilde,
og indstil alarmlydstyrken.
FR Appuyez sur ces touches pour sélectionner la période
DE • Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt
d’arrêt programmé. Lorsque [OFF] (arrêt) s’affiche,
l’arrêt programmé est désactivé.
ist.
• Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten
einzustellen, eine Quelle auszuwählen und die
Lautstärke des Alarms einzustellen.
HU Nyomja meg az elalváskapcsoló időtartamának
kiválasztásához. Ha a kijelzőn [OFF] (kikapcsolva) jelzés
látható, az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva.
EN Press to select the sleep timer period.
When [OFF] (off) is displayed, the sleep timer is
deactivated.
zpráva [OFF] (vypnuto), časovač je neaktivní.
DA Tryk for at vælge tidsrummet for sleep-timer. Når [OFF]
(fra) vises, er sleep-timeren deaktiveret.
HU • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
• A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést,
válasszon forrást, majd állítsa be az ébresztés
hangerejét.
IT • Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente.
• Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti,
selezionare una sorgente e impostare il volume della
sveglia.
EL • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
• Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα
λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή και να ρυθμίσετε την
ένταση της αφύπνισης.
IT Premere per selezionare la durata dello spegnimento
automatico. Quando [OFF] (spento) viene visualizzato, il
timer di spegnimento viene disattivato.
CS Stisknutím nastavte časovač vypnutí. Pokud se zobrazí
l’horloge.
• Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes,
sélectionner une source et régler le volume de
l’alarme.
DA • Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
Valitse uniajastimen jakso. Uniajastin on poissa käytöstä,
kun näkyviin tulee [OFF] (ei käytössä) -teksti.
KK • Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
• Минутты орнату, көзді таңдау және дабылдың
дыбыс деңгейін орнату үшін 2-3 қадамдарын
қайталаңыз.
ES • Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
KK Ұйқы таймерінің мерзімін таңдау үшін басыңыз.
[OFF] (өшіру) жазуы көрсетілген кезде ұйқы таймері
өшіріледі.
• Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos,
seleccionar una fuente y ajustar el volumen de la
alarma.
DE Drücken, um den Sleep-Timer-Zeitraum auszuwählen.
• Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
• Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3, valitse lähde
ja määritä hälytyksen äänenvoimakkuus.
Wenn [OFF] (aus) angezeigt wird, ist der Sleep-Timer
deaktiviert.
EN Specifications
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu Eco
Amplifier
Total Output Power
Maximum 30 W
Frequency Response
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Signal to Noise Ratio
≥75 dBA
Total Harmonic Distortion
<1%
Aux Input
600 mV±100mV RMS 22kohm
Speakers
Speaker Impedance
4 ohm
Speaker Driver
Full range 3.5"
Sensitivity
83 ± 3dB/m/W
Tuner (FM)
Tuning Range
87.5-108 MHz
Tuning grid
50 KHz
<0,5 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
- Reproduktorová skříň
(Š x V x H)
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
1,54 kg
0,81 kg x2
DA Specifikationer
Forstærker
< 20 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
- Lautsprecher (B x H x T)
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
1,54 kg
0,81 kg x 2
60 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Ενισχυτής
Signal-/støjforhold
≥75 dBA
Συνολική ισχύς εξόδου
Έως 30 W
Samlet harmonisk
forvrængning
< 1%
Απόκριση συχνότητας
60 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Aux-indgang
600 mV±100mV RMS 22 kohm
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
≥ 75 dBA
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
<1%
Είσοδος Aux
600 mV±100mV RMS 22kohm
<30 dBf
Højttalerimpedans
4 ohm
Total Harmonic Distortion
<3%
Højttalerdriver
3,5" bredspektret
Signal to Noise Ratio
>45 dB
Sensitivitet
83 ± 3 dB/m/W
Tuner (FM)
USB Direct Version
2.0 Full Speed
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
Charging support
5V, 500mA
Indstilling af gitter
50 KHz
Laser Type
Semiconductor
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
<22 dBf
<45 dBf
Disc Diameter
12 cm/8 cm
Søgeselektivitet
<30 dBf
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Samlet harmonisk
forvrængning
< 3%
Signal-/støjforhold
> 45 dB
Audio DAC
24 Bits/44.1 KHz
Total Harmonic Distortion
<3% (1 KHz)
USB
Frequency Response
20 Hz - 20 kHz (44.1 KHz)
Direkte USB-version
2.0 fuld hastighed
S/N Ratio
≥ 80 dBA
Opladningsunderstøttelse
5 V, 500 mA
Disk
Bluetooth Version
V4.0
Lasertype
Halvleder
Frequency band/Output
power
2.400GHz - 2.483GHz ISM
Band / ≤ 4dBm (Class 2)
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Bluetooth Range
10 m (free space)
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
4 ohm
Οδηγός ηχείου
Πλήρους εύρους 3,5"
Ευαισθησία
83 ± 3dB/m/W
24 bits/44,1 kHz
Distorsión armónica total
< 3 % (1 kHz)
Respuesta de frecuencia
Relación S/R
2.0 ultrarapide
20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Socle de charge
5 V, 500 mA
≥ 80 dBA
Disque
Bluetooth
Versión de Bluetooth
V4.0
Banda de frecuencia/potencia
de salida
Banda ISM de 2,400 GHz 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (clase 2)
Alcance de Bluetooth
10 m (espacio libre)
< 3 % (1 KHz)
2.0 a velocità piena
Supporto di ricarica
5 V, 500 mA
Tipo laser
Semiconduttore
Consumo en modo de
espera de bajo consumo
< 0,5 W
Diametro disco
12 cm/8 cm
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
2 x 0,81 kg
FI Teknisiä tietoja
Aux-tulo
600 mV±100mV RMS,
22 kohmia
<45 dBf
Version Bluetooth
V4.0
Bande de fréquence/
puissance de sortie
Bande ISM 2,400 GHz 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (classe 2)
Portée Bluetooth
10 m (sans obstacle)
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique
en mode de fonctionnement
< 20 W
Consommation électrique
en mode veille d'économie
d'énergie
< 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
Poids
- Unité principale
- Enceinte
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
2 x 0,81 kg
HU Termékjellemzők
Kaiuttimet
Επιλεκτικότητα αναζήτησης
<30 dBf
Kaiuttimen impedanssi
4 ohmia
Kaiutinelementti
3,5 tuumaa, koko äänialue
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Herkkyys
83 ±3 dB/m/W
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>45 dB
Viritin (FM)
Viritysalue
87,5-108 MHz
Virityskaavio
50 kHz
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaalikohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaalikohina-suhde
Bluetooth
Informations générales
< 1 %
5V, 500mA
Distorsion harmonique
totale
USB
Versione USB diretta
Disco
Harmoninen kokonaishäiriö
Βάση φόρτισης
24 bits/44,1 KHz
≥ 80 dBA
<22 dBf
2.0 πλήρους ταχύτητας
CNA audio
> 45 dB
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
≥ 75 dBA
USB Direct, έκδοσης
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
< 3%
Rapporto segnale/rumore
Rapport signal/bruit
60 Hz – 20 kHZ, ±3 dB
24 bit/44,1 KHz
Disques pris en charge
< 30 dBf
Distorsione totale armonica
Réponse en fréquence
Signaali–kohina-suhde
Audio DAC
12 cm / 8 cm
Selettività di ricerca
100 - 240 V~, 50/60 Hz
Taajuusvaste
USB
Diamètre du disque
< 45 dBf
< 20 W
50 KHz
Βήμα συντονισμού
Semi-conducteur
< 22 dBf
Alimentación de CA
Enintään 30 W
87,5-108 MHz
Type de laser
Sensibilità
- Mono, rapporto segnale/
rumore 26 dB
- Stereo, rapporto segnale/
rumore 46 dB
Consumo de energía en
funcionamiento
Kokonaisteho
Εύρος συντονισμού
USB
Version USB Direct
Vahvistin
Δέκτης (FM)
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο
26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο
46dB
DAC de audio
Información general
Frekvensgang
Search Selectivity
General information
Betriebs-Stromverbrauch
EL Προδιαγραφές
Højttalere
Bluetooth
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Maks. 30 W
<22 dBf
<45 dBf
Disc
Netzspannung
Samlet udgangseffekt
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
USB
Allgemeine Informationen
< 22 dBf
Supporto disco
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC
24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica
< 3% (1 kHz)
Risposta in frequenza
20 Hz - 20 kHz
(44,1 KHz)
Rapporto segnale/rumore
≥ 80 dBA
Bluetooth
Versione Bluetooth
V 4.0
Banda di frequenza /
potenza in uscita
Banda ISM da 2,400 GHz 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (Classe 2)
Copertura Bluetooth
10 m (spazio libero)
Informazioni generali
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energetico
durante il funzionamento
< 20 W
Consumo energetico in
modalità Standby Eco Power
< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
- Cassa altoparlanti (L x A x P)
180 x 121 x 227 mm
120 X 195 X 143 mm
<1%
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
1,54 kg
0,81 kg x 2
600 mV±100mV RMS,
22 kOhm
KK Ерекшеліктер
Erősítő
Kimeneti összteljesítmény
Legfeljebb 30 W
Frekvenciaválasz
60 Hz – 20 kHz; ±3 dB
Jel-zaj arány
≥75 dBA
Teljes harmonikus torzítás
AUX-bemenet
Күшейткіш
Hangsugárzók
4 ohm
Жалпы шығыс қуаты
Ең көбі 30 Вт
3,5"-es teljes hangterjedelmű
Жиілік жауабы
60 Гц - 20 кГц; ±3 дБ
83 ± 3 dB/m/W
Сигнал-шу арақатынасы
≥ 75 дБА
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
<1%
Қосымша кіріс
600 мВ±100 мВ RMS 22 кОм
AC power
100-240 V~, 50/60 Hz
Samlet harmonisk
forvrængning
<3 % (1 KHz)
Operation Power
Consumption
< 20 W
Frekvensgang
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
Δίσκος
Eco Standby Power
Consumption
< 0.5 W
S/N ratio
≥80 dBA
Τύπος λέιζερ
Ημιαγωγός
Haun valittavuus
<30 dBf
Διάμετρος δίσκου
12 εκ./8 εκ.
Harmoninen kokonaishäiriö
< 3 %
Hangolóegység (FM)
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Signaali–kohina-suhde
>45 dB
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Lépésköz
50 KHz
Érzékenység
- Monó, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
< 22 dBf
<45 dBf
Үндеткіштің номиналдық
қарсылығы
4 Ом
Keresési szelektivitás
<30 dBf
Үндеткіш драйвері
Толық ауқым 3,5"
Teljes harmonikus torzítás
< 3%
Сезімталдық
83 ± 3 дБ/м/Вт
Jel-zaj arány
>45 dB
Тюнер (FM)
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1.54 kg
0.81 kg x 2
CS Specifikace
Zesilovač
Celkový výstupní výkon
Maximálně 30 W
Kmitočtová charakteristika
60 Hz až 20 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum
≥75 dBA
Celkové harmonické
zkreslení
<1 %
Vstup Aux
600 mV±100mV RMS
22 kohmů
Bluetooth
Bluetooth-version
V4.0
Frekvensbånd/udgangseffekt
2,400 GHz - 2,483 GHz ISMbånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)
Bluetooth-rækkevidde
10 m (i fri luft)
Generelle oplysninger
Vekselstrøm
100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
< 20 W
Strømforbrug ved Ecostandby
< 0,5 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
- Højttalerkabinet (B x H x D)
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
1,54 kg
0,81 kg x 2
DE Technische Daten
Reproduktory
Impedance reproduktoru
4 ohmy
Verstärker
Vinutí reproduktoru
Širokopásmový 3,5"
Gesamtausgangsleistung
Maximal 30 W
Citlivost
83 ± 3 dB/m/W
Frequenzgang
60 Hz - 20 kHz; ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
≥ 75 dBA
Klirrfaktor
<1 %
600 mV±100mV RMS
22 Kiloohm
Tuner (FM)
DAC ήχου
24 Bits/44,1 KHz
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
< 0,5 W
Signal/Rausch-Verhältnis
>45 dB
Typ laseru
Polovodičový
Průměr disku
12 cm /8 cm
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
USB
USB Direct-Version
Full-Speed 2.0
Audio DA převodník
24 bitů / 44,1 kHz
Aufladen unterstützt
5 V, 500 mA
Celkové harmonické
zkreslení
<3 % (1 kHz)
Disc
Kmitočtová charakteristika
20 Hz až 20 kHz (44,1 kHz)
Lasertyp
Halbleiter
Poměr signálu k šumu
≥80 dBA
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Distorsión armónica total
<1%
Entrada auxiliar
600 mV±100mV RMS 22kohm
Altavoces
60 Hz - 20 kHz ; ±3 dB
83 ± 3 dB/m/W
Entrée AUX
600 mV±100mV RMS 22 kohm
87,5 - 108 MHz
Enceintes
Intervalo de sintonización
50 kHz
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
<22 dBf
<45 dBf
Selección de búsqueda
<30 dBf
>45 dB
Frekvenční pásmo / výstupní
výkon
2,400 GHz – 2,483 GHz pásmo
ISM / ≤ 4 dBm (Třída 2)
Klirrfaktor
< 3 % (1 kHz)
USB
Dosah Bluetooth
10 m (volný prostor)
Frequenzgang
20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Versión de USB directo
S/N Ratio
≥ 80 dBA
BTM1360 _12_SUM_V4.0_sheet1.indd 2
Réponse en fréquence
Sensibilidad
<3%
<20 W
Maximum 30 W
< 1 %
Relación señal/ruido
Spotřeba elektrické energie při
provozu
Puissance de sortie totale
Distorsion harmonique
totale
Distorsión armónica total
100–240 V~, 50/60 Hz
Amplificateur
3,5" de rango completo
24 Bit/s/44,1 kHz
Napájení střídavým proudem
FR Caractéristiques techniques
Controlador de altavoz
Audio-DAC
Bluetooth
1,54 kg
2 x 0,81 kg
≥ 75 dBA
V4.0
Obecné informace
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
Rapport signal/bruit
Verze Bluetooth
Bluetooth
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
- Kaiutinkotelo (L x K x S)
4 ohmios
Rango de sintonización
2.0 de alta velocidad
Disco
Tipo de láser
Semiconductor
Bluetooth-Version
V4.0
Diámetro del disco
12 cm /8 cm
Frequenzband/
Ausgangsleistung
2,400 GHz–2,483 GHz ISMBand/≤ 4 dBm (Klasse 2)
Discos compatibles
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Bluetooth-Bereich
10 m (freier Raum)
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Іздеуді таңдау мүмкіндігі
<30 дБф
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
<3%
Сигнал-шу арақатынасы
>45 дБ
≥ 80 dBA
Impedancia del altavoz
Sintonizador (FM)
Félvezető
H/Z arány
< 0,5 W
≥ 75 dBA
Lézertípus
Lemez
20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
5 V, 500 mA
Töltés
Frekvenciaválasz
1,54 κιλά
2 x 0,81 κιλά
Relación señal/ruido
50 кГц
Сезімталдық
- Моно, 26 дБ С/Ш
қатынасы
- Стерео, 46 дБ С/Ш
қатынасы
10 m (vapaa tila)
< 20 W
Respuesta de frecuencia
2.0 Full Speed
< 3% (1 kHz)
Virrankulutus käytössä
>45 dB
USB Direct verzió
24 bit/44,1 kHz
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
Odstup signál/šum
87.5-108 МГц
Реттеу торы
Teljes harmonikus torzítás
100–240 V~, 50/60 Hz
Máximo 30 W
Реттеу ауқымы
Audió DAC
Bluetooth-kantama
Impédance
4 ohms
Enceinte
3,5" à gamme étendue
Sensibilité
83 ± 3 dB/m/W
Tuner (FM)
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Sensibilité
-M
ono, rapport signal/bruit
26 dB
- S téréo, rapport signal/bruit
46 dB
< 22 dBf
< 45 dBf
Sélectivité de recherche
< 30 dBf
Distorsion harmonique
totale
< 3 %
Rapport signal/bruit
> 45 dB
Динамиктер
USB
2,400–2,483 GHz, ISM-kaista /
≤ 4 dBm (luokka 2)
Yleistä
Potencia de salida total
Érzékenység
Taajuuskaista/lähtöteho
Virta
<3 %
Hangszórómeghajtó
4.0
180 x 121 x 227 χιλ.
120 x 195 x 143 χιλ.
Celkové harmonické
zkreslení
Hangszóró-impedancia
Bluetooth-versio
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
Amplificador
< 3 %
< 3% (1 KHz)
Κατανάλωση ενέργειας
κατά τη λειτουργία
αναμονής Eco Power
83 ± 3 dB/m/W
Klirrfaktor
Harmoninen kokonaishäiriö
< 20 W
Empfindlichkeit
Disk
24 bittiä / 44,1 KHz
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
<30 dBf
< 30 dBf
Audio DAC
Bluetooth
Citlivost ladění
Suchempfindlichkeit
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
100-240 V~, 50/60 Hz
ES Especificaciones
5 V, 500 mA
Tuetut levyt
Ρεύμα AC
Γενικές πληροφορίες
Full Range 3,5"
Podpora nabíjení
12 cm / 8 cm
≥ 80 dBA
Lautsprechertreiber
< 22 dBf
< 45 dBf
Levyn halkaisija
20 Hz–20 kHz (44,1 KHz)
<45 dBf
2.0 Full Speed
Puolijohde
S-k.-suhde
4 Ohm
USB Direct, verze
Lasertyyppi
Taajuusvaste
Lautsprecherimpedanz
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
≥80 dBA
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Lautsprecher
USB
Levy
Εμβέλεια Bluetooth
<22 dBf
50 kHz
20 Hz - 20 kHz
(44,1 KHz)
Ζώνη 2,400 GHz - 2,483 GHz
ISM / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 2)
Aux-Eingang
Abstimmungsbereich
5 V, 500 mA
Ζώνη συχνοτήτων/ισχύς
εξόδου
50 KHz
87,5 bis 108 MHz
Lataustuki
V4.0
Krok ladění
Empfangsbereich
<3% (1 KHz)
2.0, nopea
Έκδοση Bluetooth
87,5 až 108 MHz
Tuner (UKW)
USB
USB Direct versio
Bluetooth
Rozsah ladění
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum
26 dB
– Stereo, poměr signál/šum
46 dB
<45 dBf
Bluetooth
Bluetooth verzió
V4.0
Frekvenciasáv/kimeneti
teljesítmény
2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-sáv
/ ≤ 4 dBm (2. osztály)
Bluetooth tartomány
10 m (szabad területen)
Általános információk
<22 дБф
<45 дБф
USB
USB Direct нұсқасы
2.0 толық жылдамдық
Зарядтауды қолдау
5 В, 500 мА
Диск
Лазер түрі
Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі
12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Дыбыс DAC
24 бит/44,1 кГц
< 3% (1 кГц)
Tápfeszültség
Legalább 100-240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
< 20 W
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
Eco készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
<0,5 W
Жиілік жауабы
20 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)
С/Ш қатынасы
≥80 дБА
Méretek
- F őegység
(Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz
(sz x ma x mé)
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
Bluetooth
180 x 121 x 227 mm
Bluetooth нұсқасы
V4.0
120 x 195 x 143 mm
Жиіліктер диапазоны/
шығыс қуаты
1,54 kg
0,81 kg x 2
2,400–2,483 ГГц ISM
диапазоны / ≤ 4 дБм (2-ші
класс)
Bluetooth ауқымы
10 м (бос орын)
Жалпы ақпарат
IT Specifiche
Amplificatore
Potenza totale in uscita
Massimo 30 W
Risposta in frequenza
60 Hz - 20 kHZ; ±3 dB
Rapporto segnale/rumore
≥ 75 dBA
Distorsione totale armonica
< 1%
Ingresso Aux
600 mV±100mV RMS 22 kohm
Altoparlanti
Impedenza altoparlanti
4 ohm
Driver altoparlanti
3,5" full range
Sensibilità
83 ± 3 dB/m/W
Айнымалы ток қуаты
100-240 В~, 50-60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы
< 20 Вт
Қуатты үнемдеу күту
режимінде қуат тұтыну
< 0,5 Вт
Мөлшері
- Негізгі құрылғы
(Е x Б x Қ)
- Динамик қорабы
(Е x Б x Қ)
Салмағы
- Негізгі құрылғы
- Динамик қорабы
180 x 121 x 227 мм
120 x 195 x 143 мм
1,54 кг
0,81 кг x 2
Sintonizzatore (FM)
Gamma di sintonizzazione
87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione
50 kHz
2017/6/21 11:10:12
Download PDF

advertising