Philips | BTM2056/12 | Philips Mini Stereoanlage BTM2056/12 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí,
které lze recyklovat a znovu používat.
BTM2056
EN
1
Important
Warning
•
•
•
•
•
•
•
Never remove the casing of this micro system.
Never lubricate any part of this system.
Never place this system on other electrical equipment.
Never look into the laser beam inside this system.
Keep this system away from direct sunlight, naked flames or heat.
Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or
adaptor to disconnect the system from the power.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may
result in bodily injury, property damage, or damage to the remote
control:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote
control.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the remote control is not used for a
long time.
Make sure that there is enough free space around the product for
ventilation.
The system shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the system (e.g. liquid filled
objects, lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the
disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
•
•
•
•
•
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s
běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby
bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné
fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových
materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
• To prevent possible hearing damage, do not
listen at high volume levels for long periods.
Set the volume to a safe level. The louder the
volume, the shorter is the safe listening time.
Be sure to observe the following guidelines when using your
headphones.
• Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
• Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your
hearing adapts.
• Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s
around you.
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
hazardous situations.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
2
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto
označení společností Philips je na základě licence.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný
čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Poznámka
•
Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.
DA
1
Vigtigt
Advarsel
This product complies with the radio interference requirements of the
European Community.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means that the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. Correct disposal of your
old product helps to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
household waste.Please inform yourself about the local rules
on separate collection of batteries because correct disposal
helps to prevent negative consequences for the environmental and
human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make
the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),
polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam
sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
This apparatus includes this label:
•
•
•
•
•
•
•
Kabinettet bør aldrig tages af mikrosystemet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del af systemet.
Placer aldrig systemet på andet elektrisk udstyr.
Se aldrig på laserstrålen inde i dette system.
Udsæt ikke systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så
du kan afbryde strømmen til systemet.
Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes
for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade
på fjernbetjeningen:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det
er vist på fjernbetjeningen.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem
længere tid.
Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte
genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde
enheden, forbliver enheden parat til betjening.
•
•
•
•
•
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under
license.
•
Gehörschutz
Achtung
• Um mögliche Hörschäden zu vermeiden,
hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher
Lautstärke über einen längeren Zeitraum.
Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je
höher die Lautstärke, desto schneller können
Hörschäden entstehen.
2
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von
Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann
leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor
(Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
Altgeräten.
lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.
Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere
lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.
Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine
hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad,
efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der
foregår omkring dig.
• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt
farlige situationer.
• Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage
hørenedsættelse.
Meddelelse
Note
•
The type plate is located on the back of the apparatus.
CS
1
Důležité informace
Varování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neodstraňujte kryt systému.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému.
Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř systému.
Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo
adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení.
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly
být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující
pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového
ovladače:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a − na
dálkovém ovladači.
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a
alkalické apod.).
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie
vyjměte.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou
ventilaci.
Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání
přístroje by mělo být připraveno k použití.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EUdirektivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består
af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette apparat bærer denne etiket:
EL
• Chcete-li předejít riziku poškození sluchu,
neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na
příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na
bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím
kratší je bezpečná doba poslechu.
2
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Bemærk
Identifikationspladen findes bag på apparatet.
•
•
•
•
•
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες)
δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο,
φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς
αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο
τηλεχειριστήριο:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο
τηλεχειριστήριο.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό
γύρω από το προϊόν.
Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να
παραμένει λειτουργική.
στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε
υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να
ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.
Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο
μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
1
•
•
•
•
•
•
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Microsystems.
Fetten Sie niemals Teile dieses Systems ein.
Stellen Sie dieses System niemals auf andere elektrische Geräte.
Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des Produkts.
Setzen Sie dieses System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder
Wärme aus.
Stellen Sie zum Trennen des Systems von der Stromversorgung den
einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme
durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende
Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu
•
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -)
vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
keskenään.
• Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Suojaa järjestelmä tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran
katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
•
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible
pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux
: carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et
polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
usagées et de votre ancien équipement.
Cet appareil présente l’étiquette suivante :
• Kuunteleminen pitkään suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle.
Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä
lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
• Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
2
Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Σημείωση
•
Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans
connexion protégée (mise à la terre) fournie.
Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées
de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips
sont régies par des accords de licence.
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la
copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions
et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits
d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
utilisé à de telles fins.
Remarque
•
La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
HU
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen.
ES
1
Importante
Advertencia
•
•
•
•
•
•
•
•
No quite nunca la carcasa de la microcadena.
No lubrique ninguna pieza de este sistema.
No coloque nunca este sistema sobre otro equipo eléctrico.
No mire nunca al haz de láser que está dentro del sistema.
No exponga el sistema a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
enchufe o al adaptador para desconectar el sistema de la corriente.
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas
como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas
que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al
control remoto:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de
los polos + y - del control remoto.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un
periodo largo de tiempo.
Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto
para que se ventile.
El sistema no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre el sistema objetos que puedan suponer un peligro
(por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter
como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre
disponible.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA
APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN
VIGILANCIA.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
1
Figyelem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tässä laitteessa on tarra:
Hallásvédelem
Vigyázat
• Az esetleges halláskárosodás elkerülése
érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy
hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy
biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő,
annál rövidebb a hallás szempontjából még
biztonságosnak számító időtartam.
Precaución
Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los
auriculares.
• Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo
razonables.
• Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se
adaptan su oídos.
• No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar
lo que le rodea.
• En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o
interrumpir temporalmente el uso.
• La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole
maadoitusta.
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
•
1
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura
doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el
embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma
de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma
protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a
utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local
acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
antiguos.
Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása
semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó követelményeinek.
Important
Avertissement
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, significa que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.
2
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
FR
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que
no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede
anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
egy adott hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező
zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha
nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
• A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
Huomautus
Aviso
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
A mikrorendszer borítását megbontani tilos.
Tilos a rendszer bármely alkatrészének a kenése.
A rendszert tilos más elektromos berendezésre helyezni.
Tilos belenézni a rendszerben található lézersugárba.
Ne tegye ki a rendszert közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, a csatlakozó vagy az adapter könnyen
hozzáférhető legyen, hogy a rendszert le tudja választani a hálózati áramról.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért
ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz
közelébe stb.
Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás
személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a
károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn
látható + és - jelölésre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a
megfelelő szellőzéshez.
A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon
hozzáférhetőnek kell lennie.
Seguridad auditiva
escuche audio a niveles de volumen altos
durante periodos prolongados. Ajuste el
volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto
sea el volumen, menor será el tiempo de
escucha seguro.
Fontos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne retirez jamais le boîtier de la microchaîne.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de
toute source de chaleur.
Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à
l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source
produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou
similaire.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles
pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures
corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes
:
• Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et orientés comme indiqué sur la télécommande.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et
alcalines, etc.).
• Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas la télécommande
pendant une longue période.
Assurez-vous que l’espace libre autour de l’appareil est suffisant pour
la ventilation.
L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à
proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide, bougies
allumées).
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif
de découplage, elle doit rester facilement accessible.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol
(védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A készüléken a következő címke található:
Sécurité d’écoute
Este aparato incluye esta etiqueta:
Attention
• Pour éviter toute perte d'audition éventuelle,
2
Σημείωση
Wichtig
Warnung
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
n'écoutez pas à un volume élevé pendant une
longue durée. Réglez le volume à un niveau
non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la
durée d'écoute non nuisible est courte.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα
πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
γίνεται γύρω σας.
• Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.
DE
•
BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1
•
Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden
beskyttende jording.
•
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
•
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος micro.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος.
Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο
σύστημα.
Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το
φις ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
• Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα
•
Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky
v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení
přestaňte na chvíli používat.
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému
poškození sluchu.
•
•
•
•
Προσοχή
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i
strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør
ikke bruges til sådanne formål.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,
Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν
αδείας.
2
Ασφάλεια ακοής
Bezpečnost poslechu
Výstraha
Σημαντικό
Προειδοποίηση
•
Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og Philips’ brug af sådanne mærker sker under licens.
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη
προστατευτική γείωση.
• Para evitar posibles daños auditivos, no
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
•
Älä koskaan avaa mikrojärjestelmän koteloa.
Älä koskaan voitele mitään järjestelmän osaa.
Älä koskaan aseta tätä järjestelmää muiden sähkölaitteiden päälle.
Älä katso järjestelmän sisällä olevaan lasersäteeseen.
Pidä järjestelmä poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai
lämmönlähteiden läheisyydestä.
Varmista, että virtajohto ja pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
järjestelmän virtalähteestä.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les
ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement
et la santé.
Varoitus
Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne
Schutzleiter.
•
•
•
•
•
•
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien
appareil permet de préserver l’environnement et la santé.
Kuunteluturvallisuudesta
•
Hinweis
Tärkeää
Vakava varoitus
•
•
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses
Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
1
•
•
•
•
Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips
erfolgt unter Lizenz.
FI
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
•
•
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια
ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
•
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
Advarsel
• For at undgå risiko for høreskade bør du ikke
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich
von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum
Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
1
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be
an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This
equipment should not be used for such purposes.
Hinweis
Høresikkerhed
2
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective
earth provided.
•
•
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende
Richtlinien.
• Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine
angemessene Zeit lang.
• Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher
einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
• Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie
Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
• In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
• Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden
führen.
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly
approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to
operate the equipment.
•
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
Hearing safety
Caution
Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung
führen kann:
• Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der
Fernbedienung korrekt ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder
Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und AlkaliBatterien).
• Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine
längere Zeit nicht verwendet wird.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur
Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das System gelangen.
Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt
werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende
Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra
protegida.
La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas
marcas con licencia.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation
de vos écouteurs.
• Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées
raisonnables.
• Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre
ouïe s’y accoutume.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement
les sons environnants.
• Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez
l’utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
• Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des
casques est susceptible de provoquer une perte d’audition.
2
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este
equipo no se debe utilizar para tales fines.
Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée
expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation
de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat,
fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen
másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
Megjegyzés
•
La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la
Communauté Européenne.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et
réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un
produit indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE.
A típustábla a készülék alján található.
IT
1
Nota
•
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés
nélkül.
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai,
a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
Importante
Avvertenza
•
•
•
•
•
•
Non rimuovere il rivestimento del sistema micro per nessun motivo.
Non lubrificare mai nessuna parte di questo sistema.
Non posizionare mai questo sistema su altre apparecchiature elettriche.
Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo sistema.
Tenere lontano il sistema dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di
calore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o
l'adattatore per scollegare il sistema dall'alimentazione.
11/28/2012 2:45:39 PM
•
Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
Примечание
1
Ważne
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della
Comunità Europea.
Ostrzeżenie
•
•
•
•
•
•
•
Nigdy nie zdejmuj obudowy mikrowieży.
Nigdy nie smaruj żadnej części zestawu.
Nigdy nie stawiaj zestawu na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie patrz na wiązkę lasera zestawu.
Nie wystawiaj zestawu na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego
ognia lub ciepła.
Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub
zasilacza w celu odłączenia zestawu od źródła zasilania.
•
•
•
Waarschuwing
•
•
•
•
•
•
Verwijder de behuizing van dit microsysteem nooit.
Geen enkel onderdeel van dit systeem hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit systeem nooit op andere elektrische apparatuur.
Kijk nooit in de laserstraal in dit systeem.
Houd dit systeem uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de
adapter om de stroom van dit systeem uit te schakelen.
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door
zonlicht, vuur en dergelijke).
WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te
voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk
letsel of beschadiging van eigendommen of de afstandsbediening:
• Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op
de afstandsbediening.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in
het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor
ventilatie.
Er mag geen vloeistof op het systeem druppelen of spatten.
Plaats niets op het systeem dat gevaar kan opleveren, zoals een glas
water of een brandende kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd
goed bij de stekker kunt.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na
odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską
2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w
miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/
WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na
trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
Urządzenie zawiera następującą etykietę:
RU
1
Предупреждение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen
tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te
gebruiken.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en
herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de
EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en
elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese
richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 2
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice
2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou
pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:
•
•
•
•
•
•
Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.
Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę
Philips wymaga licencji.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji
i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich
będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do
takich celów.
Uwaga
•
Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.
При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
• Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной
продолжительностью.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит
адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать
окружающие звуки.
• В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать
осторожность или временно прерывать прослушивание.
• Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или
гарнитурой, может привести к потере слуха.
2
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer
Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять
оборудованием.
1
Aviso
inte lyssna på höga volymnivåer under långa
stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju
högre volym, desto kortare lyssningstid.
•
•
•
•
•
•
•
•
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného
ochranného uzemnenia.
Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich
používa na základe licencie.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane
proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok
vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv
a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto
účely.
Poznámka
Nunca retire o revestimento deste micro sistema.
Nunca lubrifique nenhuma peça deste sistema.
Nunca coloque o sistema em cima de outros equipamentos eléctricos.
Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste sistema.
Mantenha este sistema afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem
protecção ou fontes de calor.
Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha
ou ao transformador para desligar o sistema da alimentação.
As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser
expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar,
fogo ou situações similares.
Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e
potenciais danos físicos, materiais ou do telecomando:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades +
e – como marcadas no telecomando.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas,
etc.).
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие попадает под действие
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые
попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC
и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов
питания согласно местному законодательству, так как правильная
Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
SV
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза
по радиопомехам.
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Den här apparaten har följande etikett:
Skydda hörseln
• Förhindra eventuella hörselskador genom att
•
Importante
Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
Ta ut batterierna när fjärrkontrollen inte används under en längre
tid.
Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation
runt produkten.
Systemet får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på systemet (t.ex. vattenfyllda
kärl eller levande ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
Var försiktig
слушайте музыку на большой громкости в
течение длительного времени. Установите
безопасный уровень громкости. Чем выше
уровень громкости, тем меньше безопасное
время прослушивания.
PT
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring
van de Europese Unie.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a
ľudské zdravie.
• Во избежание повреждения слуха не
• Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te
2
Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный
блок или батареи) воздействию высоких температур, включая
прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для
предотвращения утечки электролита, что может привести к
телесным повреждениям, порче имущества или повреждению
пульта ДУ, соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая
полярность, указанную на пульте ДУ (знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных
типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании пульта ДУ
извлекайте элементы питания.
Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для
вентиляции.
Не допускайте попадания капель или брызг на систему.
Не помещайте на систему потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется штекер адаптера
питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Внимание
Let op
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren
aan het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons
kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
Запрещается снимать корпус микросистемы.
Запрещается смазывать детали этой системы.
Запрещается устанавливать эту систему на другие электрические
устройства.
Запрещается смотреть на лазерный луч внутри системы.
Берегите систему от воздействия прямых солнечных лучей, открытого
огня и источников тепла.
Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания,
штепселю или адаптеру для отсоединения системы от сети.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa
rádiového rušenia.
Правила безопасности при прослушивании
Gehoorbescherming
voorkomen niet gedurende lange perioden op
een hoog volumeniveau. Stel het volume in op
een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe
korter de veilige luistertijd is.
Важная информация!
Срок службы**
•
•
•
•
•
•
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie
sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu
zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Срок гарантии**
Belangrijk
A placa de identificação encontra-se na parte posterior do aparelho.
Upozornenie
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z
materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają
się do ponownego wykorzystania.
NL
1
•
2
Дополнение к инструкции пользователя
La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
Nota
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)
•
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra
cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações
de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus
de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais
fins.
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г.
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию,
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Nota
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą
unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce
pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú
dobu.
• Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch
postupne prispôsobuje.
• Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo
sa deje okolo vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo
dočasne prerušiť používanie.
• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
Наименование Изделия
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi
programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può
rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un
reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale
scopo.
Uwaga
Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector
de terra.
A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas
comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da
Philips é feita sob licença.
nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou
hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú
úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas
bezpečného počúvania.
Сроки и условия гарантии:
2
• Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu,
*Кепілдік талонның мəтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza
dispositivi per la messa a terra.
Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc., pertanto l’utilizzo di tali marchi da parte di Philips è
consentito su licenza.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.
• Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
• Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu
na dostosowywanie się słuchu.
• Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z
rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas.
• Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.
Výstraha
Казахстан*
875 11 65 0123
głośno muzyki przez długi czas. Ustaw głośność
na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy
jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas
słuchania.
Беларусь
8 820 0011 0068
Bezpečné počúvanie
• Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj
Россия
8 800 200-0880
Przestroga
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
•
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
•
•
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
•
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie,
oheň alebo podobné zdroje tepla.
UPOZORNENIE pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu
batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku
alebo poškodenie diaľkového ovládania:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a podľa označenia na diaľkovom ovládaní.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho
batérie.
Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na
vetranie.
Systém nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na systém žiadne nebezpečné predmety (napr.
predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie
zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre
okamžité použitie.
Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
Este aparelho inclui esta etiqueta:
•
Nikdy neodstraňujte kryt tohto mikro systému.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto systému.
Systém nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému.
Systém chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo
zdrojmi tepla.
Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo
adaptéru, aby ste mohli systém odpojiť od zdroja napájania.
Страна
•
•
•
•
•
•
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
Ochrona słuchu
•
Varovanie
Телефон
Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:
•
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar
o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais:
cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno
(sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra
os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens,
pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
Dôležité
с 12-00 до 23-00 без выходных
www.philips.kz
•
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente
com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos
locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma
vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para
o meio ambiente e para a saúde pública.
1
с 9-00 до 20-00 без выходных
www.philips.by
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato,
inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio
tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di
separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de
lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto
é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
SK
(495) 961-1111
с 9-00 до 21-00 без выходных
www.philips.ru
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della
Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite
con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto
smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Время работы (местное)
Веб-сайт
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi
temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec
wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń
ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania:
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i umieszczonymi na pilocie zdalnego sterowania.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z
alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania
przez długi czas.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej
strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
Nie wolno narażać zestawu na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących
świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza,
jego wtyczka musi być łatwo dostępna.
Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.
Заполнение обязательно
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla
Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
•
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União
Europeia.
(ФИО и подпись покупателя)
PL
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e
riutilizzati.
Незаконное создание копий материалов, защищенных от
копирования, в том числе компьютерных программ, файлов,
музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может
являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно
наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в
этих целях.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
•
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que
não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle
poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia
espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il
diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Opmerking
Aviso
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Avviso
2
Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного
заземления.
Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.;
любое использование этих товарных знаков компанией Philips
лицензировано.
Заполнение обязательно
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal,
inclusief computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen en
geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en
pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke
doeleinden worden gebruikt.
Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os
auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à
medida que a sua audição se adapta.
• Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se
passa à sua volta.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o
dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode
provocar perda de audição.
Модель:
2
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
Philips is onder licentie.
®
Заполнение обязательно
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per
periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l’orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni
circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o
interrompere temporaneamente l’ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può
provocare la perdita dell’udito.
Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.
Серийный номер:
• Per evitare possibili danni all'udito, non
Заполнение обязательно
a um volume elevado durante períodos de
tempo prolongados. Defina o volume para
um nível seguro. Quanto mais elevado for o
volume, menor é o tempo seguro de audição.
Дата продажи:
• Para evitar lesões auditivas, não ouça música
Attenzione
ПРОДАВЕЦ:
Atenção
Название торговой организации:
Segurança auditiva
Sicurezza per l’udito
ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi
prolungati. Impostare il volume a un livello
sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo
di ascolto che rientra nei parametri di
sicurezza.
Данное устройство имеет этикетку:
Заполнение обязательно
•
Телефон торговой организации:
•
ПЕЧАТЬ
•
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так,
чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа:
картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки,
защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть
переработаны и вторично использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации
упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и
отслужившего оборудования.
Заполнение желательно
•
•
ПРОДАВЦА
•
•
утилизация поможет предотвратить негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
•
•
Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por
longos períodos de tempo.
Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto
para assegurar a ventilação.
O sistema não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do sistema (por
ex., objectos com líquidos, velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o
dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA
APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS,
OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
•
Dit apparaat beschikt over dit label:
•
Адрес и E-mail:
•
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie
materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen
(zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving
inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere
esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che
potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al
telecomando:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come
indicato sul telecomando.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove,
al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato
per un lungo periodo di tempo.
Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la
ventilazione.
Non esporre il sistema a gocce o schizzi.
Non posizionare sul sistema oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare
il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
1
Viktigt!
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta aldrig bort höljet från mikrosystemet.
Smörj aldrig någon del av systemet.
Placera aldrig systemet ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Titta aldrig på laserstrålen inuti systemet.
Skydda systemet mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lättillgänglig så att
du kan koppla bort systemet från eluttaget.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för
stark hetta som solsken, eld eller liknande.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge
upphov till personskada, skada på egendom eller på fjärkontrollen:
• Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt
markeringarna på fjärrkontrollen.
Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i
potentiellt farliga situationer.
• Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
2
Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har
godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.
Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande
jordanslutning.
Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a.
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett
brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här
utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Kommentar
•
Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s
förordningar om radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet
2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling
av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om
det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal
utrustning.
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0
11/28/2012 2:46:00 PM
Download PDF

advertising