Philips | DCM1170/12 | Philips Mini Stereoanlage DCM1170/12 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
• Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze
DCM1170
DCM2170
EN
zásuvky.
Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno
kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích,
kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti,
nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili
uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození
přístroje:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
• Nekombinujte různé b aterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako
např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
Zařízení chraňte př ed kapající a stříkající vodou.
Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou
nebo hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po
ruce.
•
•
1Important
Safety
•
•
•
Varování
This ‘bolt of lightning’ indicates uninsulated material within the device may cause an electrical shock.
For the safety of everyone in your household, please do not remove the covering.
The ‘exclamation mark’ calls attention to features for which you should read the enclosed literature
closely to prevent operating and maintenance problems.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, the device should not be exposed to rain or
moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the device.
CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. (For regions with polarized plugs: To
prevent electric shock, match wide blade to wide slot.)
Important Safety Instructions
•
•
•
•
•
•
Follow all instructions.
Heed all warnings.
Do not use this device near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices
(including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the device.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with
the device. When a cart is used, use caution when moving the cart/device combination to avoid
injury from tip-over.
Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods
of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when
the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug
is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the
device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or
has been dropped.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
property damage, or damage to the unit:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Batteries (packed or installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
• Remove batteries when the unit is not used for a long time.
The device shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the device (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
••
••
••
••
Neodstraňujte kryt systému.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení
odpojit od napájení.
Never remove the casing of this device.
Never lubricate any part of this device.
Never place this device on other electrical equipment.
Keep this device away from direct sunlight, naked flames or heat.
Never look into the laser beam inside this device.
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect this device from
the power.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips
Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat
do běžného komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat
a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a
představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen
specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující
výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení
nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto
příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.
1Vigtigt
•• The type plate is located on the back of the device.
1 Důležité informace
Bemærk
•• Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.
DE
1Wichtig
Sicherheit
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Dodržujte všechny pokyny.
Respektujte všechna upozornění.
Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných
zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
• Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
• Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
• Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené
výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je
třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením
vozíku.
•
•
Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des
Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung.
Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen
sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.
WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls
Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen,
auf das Gerät.
ACHTUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie den Stecker immer vollständig in die
Steckdose. (In Regionen mit gepolten Steckern: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den
breiten Stift in die breite Steckverbindung.)
Ο «κεραυνός» υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.
Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε
προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
όπως π.χ. ανθοδοχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα.
(Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε
το βύσμα με την υποδοχή.)
•
•
•
•
•
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ,
ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φις, στις
ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο,
το στήριγμα ή το τραπεζάκι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη
συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή
μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις
του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή,
όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού
της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη
στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως
υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή
μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να
εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν
υγρά, αναμμένα κεριά).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας
συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
•
•
•
•
•
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg alle instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne
eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted,
hvor ledningen føres ud af enheden.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af
producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du
flytter vognen.
Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal
bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres,
hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet
spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden,
enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller produktskade:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
• Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild
eller lignende.
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne
betjenes nemt.
••
••
••
••
••
••
Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til
enheden.
2Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.
•
•
•
Wichtige Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For
din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.
Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af
den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på
enheden.
FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede
stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des
Herstellers auf.
Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder anderen
Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird.
Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen,
an der die Kabel das Gerät verlassen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen,
Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um
Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.
Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den
Netzstecker.
Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät
beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät
geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein
Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am
Gerät führen kann:
• Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien
unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
• Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht,
Feuer etc. ausgesetzt werden.
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
verwendet wird.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer
Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss
die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
••
••
••
••
••
••
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät
schnell von der Stromversorgung trennen können.
•
•
•
•
•
•
Advertencia
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
•• Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για
να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
2 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή
έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για
λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών
σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία
για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να
είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή
παλιού εξοπλισμού.
Hinweis
•• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
•• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
HU
1Fontos!
Biztonság
Biztonsági jelzések ismertetése
Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on
tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen
suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja
säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tässä laitteessa on tarra:
2Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente
por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la
basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar
en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una
empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen taustapuolella.
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A
háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen
elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a
nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát.
VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozó. (A polarizált
csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles
érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)
•
•
•
•
•
Kövesse az utasításokat.
Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
Óvja a terméket a víztől.
A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó
utasításai szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése
során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval,
rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan
mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a
csatlakozót a hálózatból.
A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a
hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső
vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/
eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor
mindig működőképesnek kell lennie.
•
FR
1Important
•
•
•
•
•
Sécurité
Signification des symboles de sécurité
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos,
archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir
un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.
“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio electrónico ha
sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por
el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de
seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede
afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
Este aparato incluye esta etiqueta:
Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de l’appareil peuvent provoquer une
décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle.
Le point d’exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation
fournie afin d’éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.
AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d’incendie ou de décharge électrique, l’appareil doit
être conservé à l’abri de la pluie ou de l’humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase par
exemple, ne doit être placé sur l’appareil.
ATTENTION : pour éviter tout risque d’électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les pays
utilisant des fiches polarisées : pour éviter tout risque d’électrocution, alignez la broche large sur
l’orifice large correspondant.)
Consignes de sécurité importantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nota
•• La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.
•
•
FI
•
1 Tärkeää
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής
εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού
αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
•
Turvallisuus
Turvasymbolit
•
•
•
Respectez toutes les consignes.
Tenez compte de tous les avertissements.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil conformément aux consignes du
fabricant.
N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de
chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches,
des prises de courant et de son point de sortie sur l’unité.
Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
Utilisez uniquement l’appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table
spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l’appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez
garde à ne pas le faire basculer avec l’appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous
blesser.
Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes
d’inutilisation.
Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des
travaux de maintenance sont nécessaires en cas d’endommagement de
l’appareil : par exemple, endommagement du cordon d’alimentation ou de
la fiche, déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de l’appareil,
exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’unité.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager
l’appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes
suivantes :
• Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur
l’appareil.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
• N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur
excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
• Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue
période.
Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par
exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme dispositif de découplage,
celui-ci doit rester facilement accessible.
•
•
•
Figyelem
••
••
••
••
••
••
A készülék borítását megbontani tilos.
Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le
tudja választani a hálózati áramról.
2 Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és
újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi
készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket
és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és
bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
Avertissement
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει
πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της
προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν
λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla
laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.
VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.
VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen
tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään
osaan kunnolla.)
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Σημείωση
•• Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
ES
1Importante
Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches
Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem
wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple
entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien
nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder
iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen
Ländern.
Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
Remarque
Fontos biztonsági utasítások
•
•
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen,
Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat
darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista,
tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen
tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
No quite nunca la carcasa del dispositivo.
No lubrique ninguna pieza de este dispositivo.
No coloque nunca este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
No mire nunca al haz láser que está dentro del dispositivo.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para
desconectar el dispositivo de la corriente.
2Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über
Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und
Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da
durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen
geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen
getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von
einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Προειδοποίηση
•
•
•
Seguridad
Atención a estos símbolos de seguridad
•
•
•
Noudata kaikkia ohjeita.
Huomioi varoitukset.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia
laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita,
jakorasiaa ja liitoskohtia.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä.
Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta
ei käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei
toimi normaalisti tai on pudonnut.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille
lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
esineitä tai kynttilöitä.
Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
uudelleen käyttöön.
••
••
••
••
••
••
Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher
l'appareil.
2Huomautus
Instrucciones de seguridad importantes
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
••
••
••
••
••
••
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi
előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő
csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági
és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy
iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
A készüléken a következő címke található:
2Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips
Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté
Européenne.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures
ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver
l’environnement et la santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
correcte permet de préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une
séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit
les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés
par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék hátoldalán található.
IT
1Importante
Sicurezza
Simboli relativi alla sicurezza
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de
programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une
violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à
de telles fins.
Vakava varoitus
El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro del dispositivo pueden
generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la
cubierta.
El signo de exclamación indica las características importantes cuya información debe leer en los
manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el dispositivo no debe
exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan
líquidos.
ATENCIÓN: Para evitar riesgos de una descarga eléctrica, inserte el enchufe por completo. (En
regiones con enchufes polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los
conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).
• Siga todas las instrucciones.
DCM1170 & 2170_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1
•
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole
Advarsel
Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým
proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.
Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou
literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení
nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumisťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.
POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti
s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do
široké štěrbiny.)
Ασφάλεια
•
•
•
Bezpečnost
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly
•
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Lær disse sikkerhedssymboler at kende
•
CS
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe
specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at
overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om
enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette
tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
Dette apparat bærer denne etiket:
Sikkerhed
•
Note
1 Σημαντικό
Preste atención a todas las advertencias.
No use este dispositivo cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones
del fabricante.
No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción,
hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas
de corriente y en el punto donde salen de la unidad.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya
con el dispositivo. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el
dispositivo para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
Desenchufe el dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo
utilice durante un periodo largo de tiempo.
El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá
servicio de asistencia técnica cuando la unidad sufra algún tipo de daño como,
por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que
se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del dispositivo, que
éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la
unidad.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo,
la luz del sol, el fuego o similares.
• Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).
Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos
siempre a mano.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
•
•
DA
•
•
•
•
•
•
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files,
broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal
offence. This equipment should not be used for such purposes.
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to
connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to
meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
This apparatus includes this label:
EL
•
2Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips
Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the
local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser
og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr
bør ikke bruges til sådanne formål.
2 Oznámení
Warning
••
••
••
••
••
••
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l’iPhone)
signifient qu’un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un
iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de
sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un
iPhone peut affecter les performances sans fil.
iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays.
Cet appareil présente l’étiquette suivante :
Il “fulmine” indica che il materiale non isolato nel dispositivo potrebbe causare una scossa elettrica.
Per la sicurezza di tutti nell’ambiente domestico, non rimuovere la protezione.
Il “punto esclamativo” richiama l’attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere
attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a
pioggia o umidità, né posizionare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le
regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande
all’alloggiamento più ampio).
Importanti istruzioni sulla sicurezza
•
•
•
•
Seguire tutte le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Non utilizzare il dispositivo vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
12/28/2012 10:25:34 AM
• Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a quanto previsto
dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi
(inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard
o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti
con il dispositivo. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione
carrello/dispositivo per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.
Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato. È
necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche
modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono
danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso,
il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una
caduta.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle
persone, alle cose o danni all’apparecchio:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull’apparecchio.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
• Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo
di tempo.
Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
la spina e l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen
worden gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma’s,
bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt
u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
••
••
••
••
••
••
Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
Non lubrificare mai alcuna parte del dispositivo.
Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter
scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
2Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da
Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità
Europea.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa
che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea
2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui
regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle
batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la
raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
att komma åt.
Varning
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
PT
1Importante
Segurança
Avvertenza
Conheça estes símbolos de segurança
“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire
is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is
gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk
voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met
betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan
de draadloze werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
Dit apparaat beschikt over dit label:
Opmerking
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
PL
1 Ważne
Bezpieczeństwo
O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior do
dispositivo que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa,
não retire o revestimento.
O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler
atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e
manutenção.
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este dispositivo não deve ser exposto
a chuva ou humidade e não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do
mesmo.
ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com
fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior
da tomada.)
Importantes instruções de segurança
•
•
•
•
•
•
Siga todas as instruções.
Respeite todos os avisos.
Não utilize o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou
outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas
fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou
fornecidos com o dispositivo. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao
mover a combinação suporte móvel/dispositivo de modo a evitar ferimentos resultantes de
quedas dos componentes.
Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou
quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é
necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por
exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou
introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou
humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais
ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas
na unidade.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
• As pilhas (ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz
solar directa, fogo ou situações similares.
• Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos
ou velas acesas).
Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem
utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto
para ser utilizado de imediato.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS
ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/
CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
•
•
•
•
Poznaj symbole bezpieczeństwa
„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie
prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o
niezdejmowanie osłony.
Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną
dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.
OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie
należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych cieczą, np. wazonów.
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy włożyć wtyczkę do końca. (W krajach z
wtyczką uniwersalną: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować
do szerszego otworu).
•
•
•
•
•
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.
•
•
•
•
•
•
•
NL
1 Belangrijk
Veiligheid
•
•
•
•
•
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen
Deze ‘bliksemschicht’ waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische
schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de
behuizing niet opent.
Het ‘uitroepteken’ waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig
dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.
WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te
beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen
vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker
volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio’s met gepolariseerde stekkers: om het risico van
een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen
op de brede opening van het contact.)
•
•
•
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami
producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego
powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza
przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta
lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. W przypadku korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność
przy jego przemieszczaniu. Przewrócenie grozi obrażeniami ciała.
Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane
przez dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa
jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu
urządzenia, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na urządzenie
płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie urządzenia lub jego upuszczenie.
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii,
który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na
urządzeniu.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Baterie i akumulatory (dołączone lub zamontowane) należy zabezpieczyć przed
oddziaływaniem wysokich temperatur (światłem słonecznym, ogniem itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami czy płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich
wtyki muszą być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie
••
••
••
••
••
••
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej części urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia
urządzenia od źródła zasilania.
Belangrijke veiligheidsinstructies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volg alle instructies.
Let op waarschuwingen.
Plaats dit apparaat niet de nabijheid van water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het
bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
Uitsluitend te gebruiken met door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte
wagens, standaarden, statieven, beugels of onderstellen. Bij gebruik van een wagen dient u de
combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer
het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker
is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een
voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan
leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
• Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
• Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge
temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
• Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen,
dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
Waarschuwing
••
••
••
••
••
••
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit
apparaat uit te schakelen.
2Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het appaAraat die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat
gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
DCM1170 & 2170_12_Safety & Notice_V1.0.indd 2
2Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez
firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa
utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki
pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne
elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
Dôležité bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aviso
••
••
••
••
••
••
Nunca retire o revestimento deste dispositivo.
Nunca lubrifique qualquer componente deste dispositivo.
Nunca coloque o dispositivo em cima de outros equipamentos eléctricos.
Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste dispositivo.
Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o
dispositivo da alimentação.
2Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita
potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais
não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos
regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a
correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a
saúde pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que
simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno
(protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados
por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
•
•
•
•
Varovanie
••
••
••
••
••
••
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené
spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto
zariadenie.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa
na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového
odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého
rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a
polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane
počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie
autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod
alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.
Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas
informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de
autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
SV
”Blixten” anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas
säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.
Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som
medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.
VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten
för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå
apparaten.
VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i
uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du
se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Nota
•• A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.
SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnosť
Význam týchto bezpečnostných symbolov
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer
Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte
kasseras med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av
batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela
upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande
skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar
och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart.
Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett
elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats
av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens
funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att
användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA. och andra länder.
Den här apparaten har följande etikett:
Kommentar
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.
TR
1Önemli
Güvenlik
Bu güvenlik sembollerini öğrenin
Bu ‘yıldırım’ sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği
anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın.
‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız
gereken özelliklere dikkat çeker.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz
bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için:
Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)
•
•
Följ samtliga instruktioner.
Läs och ta till dig varningstexten.
Använd inte produkten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra
enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter,
extrauttag och precis vid enhetens hölje.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som
anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du
vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.
Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på
länge.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är
skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har
utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i
golvet.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada,
skada på egendom eller skada på apparaten:
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
• Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller
liknande.
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone
ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına
uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar
ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:
• Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель,
доступ к ним должен быть свободным.
Предупреждение
••
••
••
••
••
••
Запрещается снимать корпус прибора.
Запрещается смазывать детали прибора.
Запрещается устанавливать этот прибор на другие электрические устройства.
Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
Запрещается смотреть на лазерный луч внутри прибора.
Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения
устройства от электросети.
Önemli Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Säkerhet
Lär dig de här säkerhetssymbolerna
“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for iPhone” (Concebido para iPhone)
significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones
respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple.
A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas
de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o
iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.
Este aparelho inclui esta etiqueta:
Ta aldrig bort enhetens hölje.
Smörj aldrig någon del av enheten.
Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten
från eluttaget.
2Obs!
•
1 Viktigt!
1 Dôležité
Etykiety „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne
zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone,
oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple.
Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami
dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium
z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie
bezprzewodowe.
Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto
zariadenie odpojiť z elektrickej siete.
••
••
••
••
••
••
2Upozornenie
•
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym
programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia
(vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách,
elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom
alebo predávaným so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri presúvaní vozíka a
zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu.
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené,
napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie
vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo
vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo
spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na
zariadení.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej
teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené
kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať
toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
•
•
“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for iPhone” (Specifico per iPhone) indicano che un
accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato
dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli
standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle
prestazioni wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:
Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah
elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú
literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť
zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety
naplnené tekutinami, napr. vázy.
VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti
s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do
širokého otvoru v zásuvke.)
•
•
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file,
trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e
costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
• Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
• Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt
iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
Urządzenie zawiera następującą etykietę:
Tüm talimatları izleyin.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
Yalnızca kuru bezle temizleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını
veya sıkışmasını önleyin.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod,
braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek
yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.
Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı
kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne
düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması
veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis
işlemi gerekir.
Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
• Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
• Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde,
bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
Uyarı
••
••
••
••
••
••
Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.
2Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik,
kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre
ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal
evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye
yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde
yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük
tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek
malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Not
•• Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
RU
1 Важная информация!
Техника безопасности
Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.
Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность
поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус.
Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо
внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих
проблем с работой и обслуживанием устройства.
ОСТОРОЖНО! Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током
запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги, а также помещать
на него заполненные жидкостью сосуды, например вазы.
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в
розетку электросети. Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание
поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.
Важные инструкции по безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı
korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir
ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.
•
•
Следуйте всем указаниям.
Обратите внимание на все предупреждения.
Запрещается использовать данный прибор вблизи воды.
Очищайте устройство только сухой тканью.
Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте
устройство в соответствии с инструкциями производителя.
Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи
отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители),
излучающие тепло.
Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки
и в месте выхода из прибора.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол,
рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании
тележки передвигайте ее осторожно во избежание падения устройства.
Отключайте прибор от сети во время грозы или во время длительного
перерыва в использовании.
При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь
только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики
необходимо при любых повреждениях прибора, например при
повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или
какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или
падении.
Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки
электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения
устройства соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на
устройстве (знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и
новые; угольные и щелочные и т.п.).
• Запрещается подвергать элементы питания (упакованные или установленные)
воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
• При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с
жидкостями и зажженные свечи).
2 Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к
лишению пользователя права управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей
и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное
изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее
изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего
изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному
законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные
материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и
полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично
использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы
по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего
оборудования.
Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе
компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач,
может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное
оборудование не может быть использовано в этих целях.
Обозначения «Разработано для iPod» и «Разработано для iPhone» означают, что
электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и
iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности
за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с
iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в
США и других странах.
Данное устройство имеет этикетку:
Примечание
•• Таблицу с обозначениями см. на задней панели устройства.
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM1170 & DCM2170_12_Safety & Notice_V1.0
12/28/2012 10:25:40 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising