Philips | DCM2068/12 | Philips Mini Stereoanlage DCM2068/12 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
DCM2068
EN
1
Important
2
•
Never remove the casing of this micro system.
Never lubricate any part of this system.
Never place this system on other electrical equipment.
Never look into the laser beam inside this system.
Keep this system away from direct sunlight, naked flames or heat.
Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the system
from the power.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
property damage, or damage to the remote control:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote control.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the remote control is not used for a long time.
Make sure that there is enough free space around the product for ventilation.
The system shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the system (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.
•
•
•
•
•
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.
•
Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk
byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto
zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání
tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované
v U.S.A. a v dalších zemích.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a
představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Poznámka
•
Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long
periods. Set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter is the safe
listening time.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.
• Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
• Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your hearing adapts.
• Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s around you.
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips
Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal
household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local
rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.
This apparatus includes this label:
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren
Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die
korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt
werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen
getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von
einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
DA
1
•
•
•
•
•
•
•
Kabinettet bør aldrig tages af mikrosystemet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del af systemet.
Placer aldrig systemet på andet elektrisk udstyr.
Se aldrig på laserstrålen inde i dette system.
Udsæt ikke systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til
systemet.
Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks.
sol, ild eller lignende.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til
betjening.
•
•
•
•
•
Die Angaben „Made for iPod“, „Made for iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass ein
elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt
wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards
von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen
Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit
einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse
tilpasser sig lydniveauet.
• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
• Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.
Meddelelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Hinweis
•
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette apparat bærer denne etiket:
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Důležité informace
Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.
Varování
•
•
•
•
•
•
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku
elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového
ovladače:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a − na dálkovém ovladači.
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo
hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k
použití.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet
designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at
udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds
drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA
og andre lande.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser
og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr
bør ikke bruges til sådanne formål.
Bemærk
•
Identifikationspladen findes bag på apparatet.
DE
Výstraha
Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na
příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost,
tím kratší je bezpečná doba poslechu.
Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
2
1
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat
a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
DCM2068_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1
Wichtig
Warnung
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips
Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική
σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές
επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς
ακρόασης.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται
η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
• Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες
καταστάσεις.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
2
Σημείωση
•
•
•
•
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Microsystems.
Fetten Sie niemals Teile dieses Systems ein.
Stellen Sie dieses System niemals auf andere elektrische Geräte.
Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des Produkts.
Setzen Sie dieses System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
Stellen Sie zum Trennen des Systems von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker
oder Netzteil sicher.
Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer
etc. ausgesetzt werden.
WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der
Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung
führen kann:
• Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der Fernbedienung korrekt ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
(z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
• Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine längere Zeit nicht verwendet
wird.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine
ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das System gelangen.
Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer
Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Gehörschutz
Achtung
•
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher
Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein.
Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.
Importante
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη
χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να
είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή
παλιού εξοπλισμού.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
•
No quite nunca la carcasa de la microcadena.
No lubrique ninguna pieza de este sistema.
No coloque nunca este sistema sobre otro equipo eléctrico.
No mire nunca al haz de láser que está dentro del sistema.
No exponga el sistema a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para
desconectar el sistema de la corriente.
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz
solar, el fuego o similares.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
corporales, daños en la propiedad o al control remoto:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del control
remoto.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un periodo largo de tiempo.
Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
El sistema no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre el sistema objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de
desconexión, éste debe estar siempre disponible.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
•
•
•
•
•
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.
• Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
• Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se adaptan su oídos.
• No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
• En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el
uso.
• La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
2
Aviso
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on
tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää
turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa
saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista,
tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen
tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
Huomautus
•
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la
basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar
en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una
empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
Este aparato incluye esta etiqueta:
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
FR
1
Vigyázat
Important
2
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve
a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és
újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi
készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A készüléken a következő címke található:
•
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive,
par exemple le soleil, un feu ou similaire.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager la
télécommande ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les
consignes suivantes :
• Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur la
télécommande.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
• Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période.
Assurez-vous que l’espace libre autour de l’appareil est suffisant pour la ventilation.
L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par
exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit
rester facilement accessible.
•
•
•
•
•
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az
elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és
gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az
Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak
való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel
történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod nano és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegyei.
Sécurité d’écoute
Attention
•
Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant
une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé,
plus la durée d'écoute non nuisible est courte.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation de vos écouteurs.
• Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
• Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s’y accoutume.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement les sons environnants.
• Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez l’utilisation dans des
situations potentiellement dangereuses.
• Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de
provoquer une perte d’audition.
Avertissement
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket
és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és
bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
Megjegyzés
•
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté
Européenne.
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos,
archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir
un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.
Nota
•
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.
La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
correcte permet de préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une
séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit
les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés
par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
Cet appareil présente l’étiquette suivante :
La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.
1
Tärkeää
Vakava varoitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan avaa mikrojärjestelmän koteloa.
Älä koskaan voitele mitään järjestelmän osaa.
Älä koskaan aseta tätä järjestelmää muiden sähkölaitteiden päälle.
Älä katso järjestelmän sisällä olevaan lasersäteeseen.
Pidä järjestelmä poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
Varmista, että virtajohto ja pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa järjestelmän virtalähteestä.
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle
tai tulelle.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Suojaa järjestelmä tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä
sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen
käytettävissä.
Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la
terre) fournie.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod), « Made for iPhone » (Compatible avec l’iPhone)
et « Made for iPad » (Compatible avec l’iPad) signifient qu’un appareil électronique est conçu
spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad et que le développeur certifie
que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n’est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes
réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut
affecter les performances sans fil.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays.
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de
programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une
violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à
de telles fins.
Remarque
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
• Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
2
Huomautus
•
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non rimuovere il rivestimento del sistema micro per nessun motivo.
Non lubrificare mai nessuna parte di questo sistema.
Non posizionare mai questo sistema su altre apparecchiature elettriche.
Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo sistema.
Tenere lontano il sistema dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare il
sistema dall'alimentazione.
Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle
persone, alle cose o danni al telecomando:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sul telecomando.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di
tempo.
Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
Non esporre il sistema a gocce o schizzi.
Non posizionare sul sistema oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
questa sia sempre facilmente accessibile.
Sicurezza per l’udito
Attenzione
•
Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi
prolungati. Impostare il volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore è il
tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.
2
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da
Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che
tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la
raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:
HU
1
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Avvertenza
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della
Comunità Europea.
Kuunteluturvallisuudesta
Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Aseta
äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi
on turvallinen kuunteluaika.
Importante
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non
eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l’orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente
l’ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell’udito.
FI
1
A típustábla a készülék alján található.
IT
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips
Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
“Diseñado para iPod”, “Diseñado para iPhone” y “Diseñado para iPad” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido
certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple
no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los
estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod,
iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.
UU. y otros países.
Megjegyzés
Ne retirez jamais le boîtier de la microchaîne.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à l'adaptateur pour débrancher
l'appareil.
2
Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.
Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy
hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre. Minél nagyobb a
hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.
Avertissement
•
•
•
•
•
•
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse.
•
Οι ονομασίες «Made for iPod», «Made for iPhone» και «Made for iPad» σημαίνουν ότι το
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα,
καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης
της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της
συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι
η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
Οι ονομασίες iPad, iPhone, iPod, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Hallásvédelem
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos
durante periodos prolongados. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto
sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.
Varoitus
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
•
•
•
•
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő
helyzetben van.
• A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Advertencia
•
•
•
•
•
•
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή
έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για
λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Bezpečnost poslechu
•
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της
μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο
τηλεχειριστήριο:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως
υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες
άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
Προσοχή
The type plate is located on the back of the apparatus.
Neodstraňujte kryt systému.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému.
Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř systému.
Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli systém
odpojit od napájení.
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος micro.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος.
Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο σύστημα.
Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε
πηγές θερμότητας.
Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φις ή το τροφοδοτικό, για να
αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
Ασφάλεια ακοής
CS
•
•
•
•
•
•
Σημαντικό
Προειδοποίηση
•
1
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
EL
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Note
•
1
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada
expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el
equipo.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen,
Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat
darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
•
•
Precaución
Advarsel
For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere
perioder. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er
den sikre lyttetid.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Seguridad auditiva
Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/
eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a
megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
ES
•
•
Høresikkerhed
•
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
•
Tässä laitteessa on tarra:
Advarsel
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files,
broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal
offence. This equipment should not be used for such purposes.
•
•
Vigtigt
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
Σημείωση
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
2
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής
εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού
αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Hearing safety
Caution
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Warning
•
•
•
•
•
•
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.
• Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
• Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr
Hörempfinden entsprechend anpasst.
• Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen
können.
• In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung
kurzzeitig unterbrechen.
• Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
Fontos!
Figyelem
•
•
•
•
•
•
A mikrorendszer borítását megbontani tilos.
Tilos a rendszer bármely alkatrészének a kenése.
A rendszert tilos más elektromos berendezésre helyezni.
Tilos belenézni a rendszerben található lézersugárba.
Ne tegye ki a rendszert közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, a csatlakozó vagy az adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a
rendszert le tudja választani a hálózati áramról.
Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a
terra.
12/11/2012 2:50:58 PM
2
Le diciture “Made for iPod” (Specifico per iPod), “Made for iPhone” (Specifico per iPhone) e “Made
for iPad” (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il
collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità
con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di
questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo
accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in
altri paesi.
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file,
trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e
costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
Nota
•
La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
NL
1
Belangrijk
Waarschuwing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gehoorbescherming
Let op
•
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez
firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych
produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki
pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne
elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
Urządzenie zawiera następującą etykietę:
2
Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit
dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten
niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste
wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Dit apparaat beschikt over dit label:
•
•
•
•
•
•
•
Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи)
воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита,
что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению
пульта ДУ, соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на пульте ДУ
(знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые;
угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании пульта ДУ извлекайте элементы питания.
Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
Не допускайте попадания капель или брызг на систему.
Не помещайте на систему потенциально опасные предметы (например, сосуды с
жидкостями и зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему
должен оставаться свободным.
•
•
•
•
•
„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium
elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu
iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie
standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność
z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na
poprawne działanie bezprzewodowe.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym
programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Uwaga
•
Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.
PT
1
Importante
Aviso
•
•
•
•
•
•
•
Правила безопасности при прослушивании
•
•
•
•
•
•
•
Segurança auditiva
При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
• Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
• В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно
прерывать прослушивание.
• Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к
потере слуха.
Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.
‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ of ‘Made for iPad’ betekent dat een elektronisch accessoire
specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door
de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet
verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de
richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod,
iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
2
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие
попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие
вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья
человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному
законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные
материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и
полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично
использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы
по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего
оборудования.
Данное устройство имеет этикетку:
Opmerking
•
Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
PL
1
Ważne
Ostrzeżenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nigdy nie zdejmuj obudowy mikrowieży.
Nigdy nie smaruj żadnej części zestawu.
Nigdy nie stawiaj zestawu na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie patrz na wiązkę lasera zestawu.
Nie wystawiaj zestawu na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia zestawu
od źródła zasilania.
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym,
ogniem itp.).
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii,
który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota zdalnego
sterowania:
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na pilocie
zdalnego sterowania.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez długi czas.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany
jest odpowiedni odstęp.
Nie wolno narażać zestawu na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami czy płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo
dostępna.
Ochrona słuchu
Przestroga
•
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas. Ustaw
głośność na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest
bezpieczny czas słuchania.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.
• Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
• Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się
słuchu.
• Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać
na jakiś czas.
• Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.
DCM2068_12_Safety & Notice_V1.0.indd 2
Заполнение обязательно
Серийный номер:
Заполнение обязательно
Дата продажи:
Заполнение обязательно
Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté
na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa
prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto
zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového
pripojenia.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v
USA a ďalších krajinách.
Название торговой организации:
Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane
počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie
autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.
Poznámka
•
(ФИО и подпись покупателя)
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
SV
1
Дополнение к инструкции пользователя
Viktigt!
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta aldrig bort höljet från mikrosystemet.
Smörj aldrig någon del av systemet.
Placera aldrig systemet ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Titta aldrig på laserstrålen inuti systemet.
Skydda systemet mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lättillgänglig så att du kan koppla bort systemet
från eluttaget.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld
eller liknande.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada
på egendom eller på fjärkontrollen:
• Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
• Ta ut batterierna när fjärrkontrollen inte används under en längre tid.
Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
Systemet får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på systemet (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
Skydda hörseln
Var försiktig
•
Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer
under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare
lyssningstid.
2
Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.
Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer
Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г.
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию,
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Наименование Изделия
Срок гарантии**
Срок службы**
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
Страна
Телефон
Россия
8 800 200-0880
Беларусь
8 820 0011 0068
Казахстан*
875 11 65 0123
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
Время работы (местное)
Веб-сайт
(495) 961-1111
с 9-00 до 21-00 без выходных
www.philips.ru
с 9-00 до 20-00 без выходных
www.philips.by
с 12-00 до 23-00 без выходных
www.philips.kz
*Кепілдік талонның мəтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
«Сделано для iPod», «Сделано для iPhone», и «Сделано для iPad» означает, что данное
электронное устройство разработано для подключения к iPod, iPhone или iPad и было
сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам Apple. Корпорация Apple не
несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие
стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование
этого устройства совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной
связи.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками корпорации Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom
att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte
kasseras med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av
batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och
hälsa.
Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе
компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач,
может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное
оборудование не может быть использовано в этих целях.
Примечание
•
Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela
upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande
skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
Den här apparaten har följande etikett:
SK
1
Dôležité
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma’s,
bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt
u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.
Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
• Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Модель:
ПРОДАВЕЦ:
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к
лишению пользователя права управлять оборудованием.
Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante períodos de
tempo prolongados. Defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o
volume, menor é o tempo seguro de audição.
Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se
adapta.
• Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações
potencialmente perigosas.
• A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Уведомление
Atenção
•
Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в
течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем
выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.
Nunca retire o revestimento deste micro sistema.
Nunca lubrifique nenhuma peça deste sistema.
Nunca coloque o sistema em cima de outros equipamentos eléctricos.
Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste sistema.
Mantenha este sistema afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao transformador para
desligar o sistema da alimentação.
As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal
como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos,
materiais ou do telecomando:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no
telecomando.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
• Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
O sistema não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do sistema (por ex., objectos com líquidos,
velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer
preparada para funcionamento.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/
CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého
rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a
polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Запрещается снимать корпус микросистемы.
Запрещается смазывать детали этой системы.
Запрещается устанавливать эту систему на другие электрические устройства.
Запрещается смотреть на лазерный луч внутри системы.
Берегите систему от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для
отсоединения системы от сети.
2
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het
apparaat te gebruiken.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Важная информация!
Предупреждение
•
Kennisgeving
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese
Unie.
1
Внимание
Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange
perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Hoe
hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging
veroorzaken.
RU
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
Verwijder de behuizing van dit microsysteem nooit.
Geen enkel onderdeel van dit systeem hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit systeem nooit op andere elektrische apparatuur.
Kijk nooit in de laserstraal in dit systeem.
Houd dit systeem uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit
systeem uit te schakelen.
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge
temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen
gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de
afstandsbediening:
• Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
Er mag geen vloeistof op het systeem druppelen of spatten.
Plaats niets op het systeem dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende
kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te
koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.
•
Uwaga
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
Varovanie
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy neodstraňujte kryt tohto mikro systému.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto systému.
Systém nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému.
Systém chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli systém
odpojiť od zdroja napájania.
Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej
teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
UPOZORNENIE pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo
spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie diaľkového ovládania:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na diaľkovom
ovládaní.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
Systém nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na systém žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou,
zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať
odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais
não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos
regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a
correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a
saúde pública.
•
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que
simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno
(protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados
por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
•
•
•
Este aparelho inclui esta etiqueta:
Bezpečné počúvanie
•
Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör
har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att
uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande
av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med
iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA. och andra länder.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar
och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart.
Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Výstraha
•
Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš
vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým
kratší je čas bezpečného počúvania.
Kommentar
•
Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
• Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť
používanie.
• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.
“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for
iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado
especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre
as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo
ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a
utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A.
e noutros países.
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas
informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de
autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.
Nota
•
A placa de identificação encontra-se na parte posterior do aparelho.
2
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené
spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto
zariadenie.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa
rádiového rušenia.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno
recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa
na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM2068_12_Safety & Notice_V1.0
12/11/2012 2:51:24 PM
Download PDF

advertising