Philips | DCM3160/12 | Philips Mini Stereoanlage DCM3160/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
DCM3160
CS
Question?
Contact
Philips
EN
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní
informace.
DA
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende
sikkerhedsoplysninger.
DE
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle
beiliegenden Sicherheitsinformationen.
EL
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις
συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
ES
FI
EN
CS
DA
DE
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο
χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
Before using your product, read all accompanying safety
information.
Poznámka:
EN
In standby mode: ON
Standby mode
In Eco power standby mode: ON
Eco
power standby mode
Note:
Lue kaikki mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen tuotteen
käyttöä.
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
After this product stays inactive for 15
minutes, it automatically switches to the
normal standby mode.
After this product stays in the normal
standby mode for 15 minutes, it
automatically switches to the eco power
standby mode.
ES
V pohotovostním režimu: ON
Pohotovostní režim
V pohotovostním režimu Eco: ON
Pohotovostní režim Eco
Im Standby-Modus: EIN
StandbyModus
Im Eco Power-Standby-Modus: EIN
Eco Power-Standby-Modus
ON
Úsporný pohotovostní režim
Pohotovostní režim
EIN
Eco Power-Standby-Modus
Standby-Modus
Hinweis:
Pokud výrobek zůstane neaktivní po dobu
15 minut, automaticky se přepne do
běžného pohotovostního režimu.
Po 15 minutách v běžném pohotovostním
režimu se výrobek automaticky přepne do
úsporného pohotovostního režimu.
DA
3
1
2
3
4
In standby mode, press and hold CLOCK for more
than 2 seconds.
4
Press
/
to select 24 or 12 hour format, and
then press CLOCK.
Press
/
Press
/
CLOCK.
to set the minute, and then press
3
4
1
2
V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko
CLOCK déle než 2 sekundy.
3
Stisknutím tlačítka
/
vyberte formát hodin 24
nebo 12 a stiskněte tlačítko CLOCK.
4
Stisknutím tlačítka
/
nastavte hodinu a poté
stiskněte tlačítko CLOCK.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte minutu a poté
stiskněte tlačítko CLOCK.
DA
1
2
Drücken Sie
/
, um das 24- oder
12-Stundenformat auszuwählen, und drücken Sie
anschließend CLOCK.
3
2
I standbytilstand holdes CLOCK nede i mere end 2
sekunder.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε τη μορφή ώρας
24 ή 12 και πατήστε CLOCK.
3
Tryk på
/
for at vælge timeformatet 24 eller 12,
og tryk derefter på CLOCK.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ώρα και στη
συνέχεια πατήστε CLOCK.
4
Pulse
/
para seleccionar el formato de hora 24
o 12 y, a continuación, pulse CLOCK.
5
Pulse
/
para ajustar los minutos y, a
continuación, pulse CLOCK.
Valitse
/
-painikkeilla 24 tai 12 ja paina
sittenCLOCK-painiketta.
3
Aseta tunnit
/
CLOCK-painiketta.
4
Aseta minuutit
/
CLOCK-painiketta.
Press PROG to activate the program mode.
Press
/
to select a track.
• For MP3 tracks, press / to select an album
first, and then press
/
to select a track.
Press PROG to confirm.
• Repeat steps 3 to 4 to program more tracks.
Programování skladeb
Díky této funkci můžete naprogramovat až 20 skladeb
v požadovaném pořadí.
1
FI
Kun laite on valmiustilassa, paina CLOCK-painiketta yli
kaksi sekuntia.
to stop play.
CS
Nota: Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos,
el DCM3160 sale de los ajustes del reloj sin guardar las
operaciones anteriores.
1
In DISC or USB mode, press
Press
to play the programmed tracks.
To erase the program
Press twice.
Pulse
/
para ajustar la hora y, a continuación,
pulse CLOCK.
2
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το CLOCK για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.
1
2
3
En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK
durante más de 2 segundos.
4
EL
Program tracks
This function allows you to program 20 tracks in the desired
sequence.
ES
2
Drücken Sie /
, um die Minuten einzustellen,
und drücken Sie dann CLOCK.
EN
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη
συνέχεια πατήστε CLOCK.
Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 90
δευτερολέπτων κατά τη ρύθμιση, το DCM3160 εξέρχεται
από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να
αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που είχατε κάνει νωρίτερα.
Halten Sie im Standby-Modus die Taste CLOCK
mindestens 2 Sekunden gedrückt.
Drücken Sie /
, um die Stunden einzustellen,
und drücken Sie dann CLOCK.
1
4
1
Hinweis: Wenn innerhalb von 90 Sekunden während der
Einstellung keine Taste gedrückt wird, beendet die DCM3160
den Uhreinstellungsmodus, ohne Vorgänge zu speichern.
Poznámka: Pokud není při nastavování během 90 sekund
provedena žádná akce, zařízení DCM3160 ukončí režim
nastavení hodin bez uložení dřívějších operací.
Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
Tryk på
/
for at indstille minuttal, og tryk
herefter på CLOCK.
DE
CS
2
for at indstille timetal, og tryk herefter
Bemærk: Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder under
indstilling, forlader DCM3160 indstillingen af uret uden at
gemme tidligere valg.
to set the hour, and then press CLOCK.
Note: If no button is pressed in 90 seconds during setting,
DCM3160 exits clock setting without saving earlier
operations.
1
Tryk på
/
på CLOCK.
Når dette produkt har været inaktivt i
15 minutter, skifter det automatisk til den
normale standbytilstand.
Når dette produkt har været i normal
standbytilstand i 15 minutter, skifter det
automatisk til Eco-standbytilstand.
Σημείωση:
2
3
CD
-painikkeilla ja paina sitten
4
-painikkeilla ja paina sitten
5
Huomautus: Jos määrityksen aikana ei paineta mitään
painiketta 90 sekuntiin, DCM3160 poistuu kellonaikaasetuksista, eikä tallenna tehtyjä muutoksia.
Stisknutím tlačítka
přehrávání.
v režimu DISC nebo USB zastavíte
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte skladbu.
• Stisknutím tlačítka / u skladeb MP3 vyberte
nejdříve album a poté stisknutím tlačítka
/
vyberte skladbu.
Stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
• Opakováním kroků 3 až 4 naprogramujte další
skladby.
Stisknutím tlačítka
skladby.
4
Chcete-li vymazat program
Stiskněte dvakrát tlačítko .
DA
Programmering af numre
Denne funktion gør det muligt for dig at programmere 20
numre i den ønskede rækkefølge.
1
2
3
4
I DISK- eller USB-tilstand skal du trykke på
stoppe afspilning.
for at
Tryk på PROG for at aktivere programmeringstilstanden.
Tryk på
/
for at vælge et nummer.
• For MP3-spor skal du trykke på / for at
vælge et album først og derefter trykke på
/
for at vælge et nummer.
Tryk på PROG for at bekræfte.
• Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere spor.
5
1
2
4
2
3
přehrajete naprogramované
, um die
Drücken Sie PROG, um den Programmiermodus zu
aktivieren.
Drücken Sie die Taste
/
, um einen Titel
auszuwählen.
• Drücken Sie bei MP3-Titeln / , um zuerst ein
Album auszuwählen, und drücken Sie dann
/
, um einen Titel auszuwählen.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Λειτουργία
αναμονής Eco Power
Λειτουργία
αναμονής
Αφού το προϊόν παραμείνει ανενεργό
για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στην
κανονική λειτουργία αναμονής.
Αφού το προϊόν παραμείνει στην
κανονική λειτουργία αναμονής για
15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία αναμονής Eco Power.
ON [PÄÄLLÄ]
Valmiustila
Huomautus:
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste PROG.
• Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um weitere
Titel zu programmieren.
Προγραμματισμός κομματιών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 20
κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.
DE
Drücken Sie im DISC- oder USB-Modus
Wiedergabe anzuhalten.
Valmiustilassa: ON (PÄÄLLÄ)
Valmiustila
Eco-valmiustilassa: ON (PÄÄLLÄ)
Eco-valmiustila
EL
3
Programmieren von Titeln
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, 20 Titel in der
gewünschten Reihenfolge zu programmieren.
Si el producto permanece inactivo durante
15 minutos, se activa automáticamente el
modo de espera normal.
Tras 15 minutos en el modo de espera
normal, la unidad pasa automáticamente al
modo de espera de bajo consumo.
Σε λειτουργία αναμονής: ON
λειτουργία αναμονής
Σε λειτουργία αναμονής Eco Power: ON
λειτουργία αναμονής Eco Power
Drücken Sie die Taste
, um die programmierten
Titel wiederzugeben.
So löschen Sie die Programmierung:
Drücken Sie zweimal.
5 Tryk på for at afspille de programmerede spor.
Sådan slettes programmet
Tryk to gange på .
1
Nota:
FI
Short User Manual
EN
ENCENDIDO
Modo de espera de bajo
consumo
Modo de espera
Wenn das Gerät 15 Minuten lang inaktiv ist,
schaltet es sich danach automatisch in den
normalen Standby-Modus.
Wenn sich das Gerät 15 Minuten lang im
normalen Standby-Modus befindet, schaltet
es automatisch in den Eco Power-StandbyModus.
TIL
Eco-standbytilstand
standbytilstand
Bemærk:
En modo de espera: ENCENDIDO
Modo de espera
En modo de espera de bajo consumo:
ENCENDIDO
Modo de espera de
bajo consumo
EL
I standby-tilstand: TIL
standby-tilstand
I Eco-standbytilstand: TIL
Eco-standbytilstand
ON
Eco power standby mode
Standby mode
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad
que se adjunta.
DE
5
Στη λειτουργία DISC ή USB, πατήστε
διακόψετε την αναπαραγωγή.
για να
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε κομμάτι.
• Για κομμάτια MP3, πατήστε / για να
επιλέξετε ένα άλμπουμ πρώτα και, στη συνέχεια,
πατήστε
/
για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
Πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
• Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
προγραμματίσετε και άλλα κομμάτια.
1
2
3
4
ES
Kun laitetta ei käytetä 15 minuuttiin,
se siirtyy automaattisesti normaaliin
valmiustilaan.
Kun laite on ollut normaalissa valmiustilassa
15 minuuttia, se siirtyy automaattisesti Ecovalmiustilaan.
En el modo de DISC o USB, pulse
reproducción.
Pulse PROG para activar el modo de programa.
Pulse
/
para seleccionar una pista.
• Para pistas MP3, pulse / para seleccionar
primero un álbum y, a continuación, pulse
/
para seleccionar una pista.
Pulse PROG para confirmar.
• Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
FI
Raitojen ohjelmointi
Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 raitaa halutussa
järjestyksessä.
1
2
4
5
Lopeta toisto DISC- tai USB-tilassa painamalla
-painiketta.
Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla PROGpainiketta.
Valitse raita
/
-painikkeilla.
• MP3-raidat: valitse ensin albumi /
ja sitten raita
/
-painikkeilla.
-painikkeilla
Vahvista valinta painamalla PROG.
• Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita
3–4.
Toista ohjelmoidut raidat painamalla
Ohjelman poistaminen
paina -painiketta kahdesti
Programación de pistas
Esta función permite programar 20 pistas en el orden
deseado.
para detener la
5 Pulse para reproducir las pistas programadas.
Para borrar el programa
Pulse dos veces.
3
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή
των προγραμματισμένων κομματιών.
Για να διαγράψετε το πρόγραμμα:
Πατήστε δύο φορές .
Eco-valmiustila
-painiketta.
DCM3160_12_Short User Manual_V2.0
EN
/
Stop play.
Select an album or a folder.
DA
Press to skip to the previous or next track.
Press and hold to search backward/forward within a track.
REPEAT/ To select a repeat play mode:
SHUFFLE [REPEAT ONE]: play the current track repeatedly.
[REPEAT ALB]: play the current album repeatedly.
[REPEAT ALL]: play all tracks repeatedly.
[SHUFFLE]: play all tracks randomly.
[OFF]: Return to normal play.
VOL +/- Increase or decrease the volume.
MUTE
Mute or restore sound.
SOUND Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful,
warm, and bright.
DISPLAY Adjust display brightness in standby mode.
/
Poznámka: MENU/
zařízení IOS.
iPod classic
iPod nano 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th generation
iPod touch 1st / 2nd / 3rd / 4th generation
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
iPhone 4, iPhone 4S
/
/
funguje pouze u nedotykových obrazovek
/
DA
Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
MENU/
/
/
Åbn afspilningslisten på iPod/iPhone.
Σημείωση: MENU/
αφής.
Naviger gennem afspilningslisten i iPod/iPhone.
ES
Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et nummer.
Bemærk: MENU/ / /
berøringsfølsom skærm.
fungerer kun til IOS-enheder uden
EN
CS
DOCK
Access the playlist of iPod/iPhone.
Navigate through the playlist of iPod/iPhone.
/
/
Press to skip to the previous or next track.
Press and hold to search backward/forward within a track.
Note: MENU/
/
/
works only for non-touch screen IOS devices.
Navigieren durch die Wiedergabeliste des iPod/iPhone
/
/
Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
Gedrückt halten, um innerhalb des aktuellen Titels zurück-/
vorzuspulen
Hinweis: MENU/
Touchscreen.
Start, pause, or resume play.
MENU/
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
Zugreifen auf die Wiedergabeliste des iPod/iPhone
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
MENU/
Přístup do seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
/
Procházení seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
/
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo následující
skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlé prohledávání vzad/
vpřed v aktuální skladbě.
/
/
funktioniert nur bei iOS-Geräten ohne
EL
MENU/
Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
/
Πλοήγηση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
μόνο σε συσκευές IOS χωρίς οθόνη
Accede a la lista de reproducción del iPod/iPhone.
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia
adelante o hacia atrás dentro de una pista.
Nota: MENU/
táctil.
/
/
solo funciona para dispositivos iOS sin pantalla
FI
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
MENU/
Avaa iPodin/iPhonen soittolista.
iPod/iPhonen soittolistan selaaminen.
/
/
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
/
Navega por la lista de reproducción del iPod/iPhone.
/
/
MENU/
/
Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
MENU/
DE
iPod nano 7th generation
iPod touch 5th generation
iPhone 5S, iPhone 5C
Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω/
εμπρός σε ένα κομμάτι.
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla
painiketta.
Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/eteenpäin nykyisen raidan
sisällä.
Huomautus: MENU/ /
ei ole kosketusnäyttöä.
/
ovat käytössä vain iOS-laitteissa, joissa
CS
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Výběr alba nebo složky.
/
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo následující
skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlé prohledávání vzad/
vpřed v aktuální skladbě.
REPEAT/ Výběr režimu opakovaného přehrávání:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (opakovat jednou): opakované přehrávání
aktuální skladby.
[REPEAT ALB] (opakovat album): opakované přehrávání
aktuálního alba.
[REPEAT ALL] (opakovat vše): opakované přehrávání všech
skladeb.
[SHUFFLE] (náhodně přehrávat): přehrávání všech skladeb
v náhodném pořadí.
[OFF]: Návrat do normálního přehrávání.
VOL +/- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
/
[OFF]: Zurückkehren zur normalen Wiedergabe
SOUND
Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC:
vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.
DISPLAY Úprava jasu displeje v pohotovostním režimu.
Start, pause, or resume play.
Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
Stop afspilningen.
Vælg et album eller en mappe.
/
Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
/
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et nummer.
REPEAT/ Vælg gentag afspilning-tilstand:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (gentag ét): Afspil det aktuelle spor
gentagne gange.
[REPEAT ALB] (gentag album): Afspil det aktuelle album
gentagne gange.
[REPEAT ALL] (gentag alle): Afspil alle spor gentagne gange.
[SHUFFLE] (bland): Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
[OFF] Vend tilbage til almindelig afspilning.
VOL +/- Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE
Slå lyd fra eller til.
SOUND Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld,
varm og lys.
DISPLAY Juster lysstyrken for displayet i standbytilstand.
DE
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
Stoppen der Wiedergabe
Auswählen eines Albums oder Ordners
/
Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
Gedrückt halten, um innerhalb des aktuellen Titels zurück-/
vorzuspulen
REPEAT/ So wählen Sie einen Wiedergabewiederholungsmodus aus:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (Einen wiederholen): Wiederholte
Wiedergabe des aktuellen Titels
[REPEAT ALB] (Album wiederholen): Wiederholte
Wiedergabe des aktuellen Albums
[REPEAT ALL] (Alle wiederholen): Wiederholte Wiedergabe
aller Titel.
[SHUFFLE] (Zufallswiedergabe): Wiedergabe der Titel in
zufälliger Reihenfolge.
/
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE
SOUND
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell,
kräftig, warm und klar.
DISPLAY Einstellen der Anzeigehelligkeit im Standby-Modus
EL
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
/
Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο
κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω/
εμπρός σε ένα κομμάτι.
REPEAT/ Για να επιλέξετε λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (επανάληψη ενός): επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
[REPEAT ALB] (επανάληψη άλμπουμ): επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.
[REPEAT ALL] (επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
[SHUFFLE] (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή όλων
των κομματιών σε τυχαία σειρά.
[OFF]: Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.
VOL +/- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο,
καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
/
DISPLAY Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης στη λειτουργία αναμονής.
ES
Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
Detiene la reproducción.
Seleccione un álbum o una carpeta.
/
/
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia
adelante o hacia atrás dentro de una pista.
REPEAT/ Para seleccionar un modo de repetición de la reproducción:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (repetir una): reproduce la pista actual una
y otra vez.
[REPEAT ALB] (repetir álbum): reproduce el álbum actual
una y otra vez.
[REPEAT ALL] (repetir todo): reproduce todas las pistas una
y otra vez.
[SHUFFLE] (aleatorio): reproduce todas las pistas en orden
aleatorio.
[OFF]: vuelve a la reproducción normal.
VOL +/- Aumenta o reduce el volumen.
MUTE
Para silenciar o activar el sonido.
SOUND Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido,
potente, caliente, y brillante.
DISPLAY Ajusta el brillo de la pantalla en modo de espera.
FI
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
Toiston lopettaminen.
Valitse albumi tai kansio.
/
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/eteenpäin nykyisen raidan
sisällä.
REPEAT/ Uusintatoistotilan valitseminen:
SHUFFLE [REPEAT ONE] (yhden uusintatoisto): nykyisen raidan
jatkuva toisto.
[REPEAT ALB] (albumin uusintatoisto): nykyisen albumin
jatkuva toisto.
[REPEAT ALL] (kaikkien uusintatoisto): kaikkien raitojen
toistuva toisto.
[SHUFFLE] (satunnaissoitto): raitojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä.
[OFF]: palaa normaaliin toistotilaan.
VOL +/- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
MUTE
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen, selkeä,
tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY Näytön kirkkauden säätäminen valmiustilassa.
/
3
4
5
FM
CD
Πατήστε / για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό από το 1 έως
το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν πατήστε PROG για
επιβεβαίωση.
EN
Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους
σταθμούς.
Maximum Output Power
Frequency Response
Signal to Noise Ratio
Aux Input
Πατήστε / για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Σημείωση: Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο
ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό
ακολουθίας του.
Speaker Impedance
Speaker Driver
Sensitivity
Almacenamiento manual de las emisoras de radio
4
5
EN
1
2
Store radio stations manually
Press and hold PROG until the frequency starts to change.
After available radio stations are stored, press
of them.
/
to tune to one
Note: This product can store a maximum of 20 radio stations.
EN
CS
Tune to an FM radio station
• To tune to the previous or next strong station, press and hold
/
until the frequency starts to change.
• To tune to a station at a specific frequency, press
/
repeatedly
until its frequency is displayed.
Automatické uložení rádiových stanic
CS
1
2
po uložení dostupných rádiových stanic
Poznámka: Na tento výrobek lze uložit maximálně 20 rádiových stanic.
Naladění rádiové stanice FM
• Chcete-li naladit předchozí nebo následující stanici se silným příjmem,
stiskněte a podržte tlačítko
/
, dokud se nezačne měnit
frekvence.
• Chcete-li naladit stanici na určité frekvenci, stiskněte opakovaně tlačítko
/
, dokud se nezobrazí její frekvence.
DA
DA
Bemærk: Produktet kan højst lagre 20 radiostationer.
Indstil til en FM-radiostation
• For at finde den forrige eller næste station med et stærkt signal skal du
trykke på
/
og holde knappen nede, indtil frekvensen begynder
at skifte.
• For at stille ind på en station med en bestemt frekvens skal du trykke
gentagne gange på
/
, indtil stationens frekvens vises.
DE
Auswählen eines UKW-Radiosenders
• Um zum vorherigen oder nächsten starken Sender zu wechseln, halten
Sie
/
gedrückt, bis sich die Frequenz ändert.
• Um zu einem Sender mit einer bestimmten Frequenz zu wechseln,
drücken Sie wiederholt
/
, bis die gewünschte Frequenz
angezeigt wird.
EL
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM
• Για να συντονιστείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό με
ισχυρό σήμα, πατήστε παρατεταμένα
/
μέχρι να αρχίσει να
αλλάζει η συχνότητα.
• Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό που εκπέμπει σε μια
συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε επανειλημμένα
/
μέχρι
να εμφανιστεί η συχνότητα.
ES
Sintonización de una emisora de radio FM
• Para sintonizar la emisora con señal fuerte anterior o siguiente,
mantenga pulsado
/
hasta que la frecuencia empiece a cambiar.
• Para sintonizar una emisora con una frecuencia específica, pulse
/
varias veces hasta se muestre su frecuencia.
FI
FM-radioaseman virittäminen
• Viritä edellinen tai seuraava hyvin kuuluva asema pitämällä painiketta
/
painettuna, kunnes taajuus muuttuu.
• Viritä tietyn aseman taajuuteen painamalla painiketta
/
toistuvasti, kunnes aseman taajuus tulee näkyviin.
4
5
Stiskněte a podržte tlačítko PROG, dokud se nezačne měnit frekvence.
Stisknutím tlačítka /
naladíte jednu z nich.
Press / to allocate a sequence number from 1 to 20 to this radio
station, and then press PROG to confirm.
Repeat steps 1-3 to program more stations.
/
to tune to a stored radio station.
Radioasemien tallentaminen manuaalisesti
1
2
3
naladíte uloženou rádiovou stanici.
3
EL
1
2
Πατήστε παρατεταμένα PROG μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η
συχνότητα.
Αφού αποθηκευτούν οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, πατήστε
/ για να συντονιστείτε σε έναν από αυτούς.
Σημείωση: Το προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 20 ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
ES
Almacenamiento automático de las emisoras de radio
1
2
Mantenga pulsado PROG hasta que la frecuencia comience a cargar.
Después de almacenar las emisoras de radio disponibles, pulse
para sintonizar una de ellas.
/
Nota: Este producto puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio.
FI
Tallenna radioasemat automaattisesti
1
2
Gem radiostationer manuelt
4
5
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών
Paina PROG -painiketta, kunnes taajuus alkaa muuttua.
Kun käytettävissä olevat radioasemat on tallennettu, viritä haluamasi
asema painikkeella / .
Huomautus: Laitteeseen voi tallentaa enintään 20 radioasemaa.
Find en radiostation.
Tryk på PROG for at aktivere programmering.
Tryk på / for at tilknytte et sekvensnummer mellem 1 til 20 til
denne radiostation, og tryk herefter på PROG for at bekræfte.
Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.
Tryk på
/
for at stille ind på en gemt radiostation.
Bemærk: Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en
anden station med dens sekvensnummer.
DE
Manuelles Speichern von Radiosendern
1
2
3
4
5
Einstellen eines Radiosenders
Drücken Sie PROG, um den Programmiervorgang zu aktivieren.
Drücken Sie / , um diesem Radiosender eine Folgenummer
zwischen 1 und 20 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit PROG.
Wiederholen Sie Schritte 1 bis 3, um mehr Sender zu programmieren.
Drücken Sie
einzustellen
/
, um einen programmierten Radiosender
4
5
/
.
Drücken Sie die Taste
/
, um die Lautstärke des Alarms
einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι. Αν η
επιλεγμένη πηγή αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμη, το προϊόν μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία FM.
1
2
EL
4
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Drücken Sie wiederholt
/
, um die Minuten einzustellen, und
bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
EL
3
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
Drücken Sie wiederholt die Taste
/
, um die Stunden
einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
5
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SLEEP/TIMER για 2 δευτερόλεπτα.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης
(DISC, TUNER, USB, ή βάση σύνδεσης), και στη συνέχεια πατήστε
SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα και στη
συνέχεια πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια
πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης και
στη συνέχεια πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Note: Make sure that you have set the clock correctly. If the selected alarm
source is unavailable, this product switches to FM mode automatically.
1
2
3
4
5
2
In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER for 2 seconds.
Press
/
to select an alarm source (disc, tuner, usb, or dock), and
then press SLEEP/TIMER to confirm.
Press
/
repeatedly to set the hour, and then press
SLEEP/TIMER to confirm.
Press
/
confirm.
to set the minute, and then press SLEEP/TIMER to
Press
/
to set the alarm volume, and then press SLEEP/TIMER
to confirm.
To stop the alarm, press or switch to another mode.
To deactivate the alarm timer, press SLEEP/TIMER in standby mode.
CS
Poznámka: Zkontrolujte správné nastavení hodin. Pokud je vybraný zdroj
budíku nedostupný, výrobek se automaticky přepne do režimu FM.
1
2
3
4
5
V pohotovostním režimu stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko
SLEEP/TIMER.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte zdroj budíku (DISC, TUNER, USB
nebo dok) a následným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte
volbu.
Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítko nebo zařízení přepněte do jiného
režimu.
Chcete-li deaktivovat časovač budíku, tiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud
nezmizí symbol .
DA
Bemærk: Kontroller, at du har indstillet uret korrekt. Hvis den valgte
alarmkilde ikke er tilgængelig, skifter produktet automatisk til FM-tilstand.
1
2
3
4
5
Tryk gentagne gange på
/
for at indstille timetal, og tryk
derefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
Tryk på
/
for at indstille minuttal, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER for at bekræfte.
Tryk på
/
for at indstille lydstyrke for alarmen, og tryk derefter
på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
Tryk på , eller skift til en anden tilstand, for at stoppe alarmen.
For at deaktivere alarm-timeren skal du trykke på SLEEP/TIMER, indtil
forsvinder.
DE
Opakovaným stisknutím tlačítka
/
nastavte hodiny a následným
stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn
die ausgewählte Alarmquelle nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt
automatisch in den UKW-Modus.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte minuty a následným stisknutím
tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
1
Stisknutím tlačítka
/
nastavte hlasitost budíku a následným
stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER 2 Sekunden lang
gedrückt.
In working mode, press SLEEP/TIMER repeatedly to select a time period (in
minutes).
»» DCM3160 switches to the standby mode automatically after the set
time.
CS
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER v pracovním režimu vyberte
interval (v minutách).
»» Zařízení DCM3160 se automaticky přepne do pohotovostního režimu
po uplynutí nastaveného času.
DA
I tændt tilstand skal du trykke på SLEEP/TIMER gentagne gange for at vælge
en tidsperiode (i minutter).
»» DCM3160 skifter automatisk til standby-tilstand efter det indstillede
tidspunkt.
DE
Drücken Sie im Betriebsmodus wiederholt SLEEP/TIMER, um einen
Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
»» Die DCM3160 wechselt nach der eingestellten Zeit automatisch in den
Standby-Modus.
EL
Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε
επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο (σε
λεπτά).
»» Το DCM3160 μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά
από τον καθορισμένο χρόνο.
ES
En modo de funcionamiento, pulse SLEEP/TIMER varias veces para
seleccionar un periodo de tiempo (en minutos).
»» El DCM3160 cambia automáticamente al modo de espera transcurrido
el tiempo establecido.
ES
Kun laite on käynnissä, paina SLEEP/TIMER-painiketta toistuvasti valitaksesi
haluamasi ajanjakson (minuuteissa).
»» DCM3160 siirtyy valitun ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan.
1
2
3
4
5
I standbytilstand holdes SLEEP/TIMER nede i 2 sekunder.
Tryk på
/
for at vælge en alarmkilde (DISK, TUNER, USB eller
Dock), og tryk derefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
EN
Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε ή μεταβείτε σε άλλη
λειτουργία.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε
SLEEP/TIMER μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη .
Nota: Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente. Si la fuente de
la alarma seleccionada no está disponible, este producto cambia al modo FM
automáticamente.
EN
AC power
Operation Power Consumption
Eco Standby Power Consumption
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
Drücken Sie
/
, um eine Alarmquelle auszuwählen (DISC,
TUNER, USB oder Dock), und drücken Sie dann TIMER/SLEEP zur
Bestätigung.
Zum Beenden des Alarms drücken Sie , oder wechseln Sie in einen
anderen Modus.
Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie SLEEP/TIMER, bis
erlischt.
Hinweis: Um einen programmierten Radiosender zu überschreiben,
speichern Sie einen anderen Sender mit seiner Folgenummer.
1
2
Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaiheita 1-3.
Opakováním kroků 1 až 3 naprogramujte více stanic.
/
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
>45 dB
2.0 full speed
≤500 mA
Semiconductor
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 Bits/44.1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante
2 segundos.
Pulse
/
para ajustar los minutos y, a continuación, pulse
SLEEP/TIMER para confirmar.
Pulse
/
para ajustar el volumen de la alarma y luego pulse
SLEEP/TIMER para confirmar.
Huomautus: Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. Jos valittu
hälytyslähde ei ole käytettävissä, laite siirtyy automaattisesti FM-tilaan.
3
4
5
Kun laite on valmiustilassa, paina SLEEP/TIMER-painiketta 2 sekuntia.
Valitse hälytyslähde (DISC, TUNER, USB tai telakka)
/
-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
Aseta tunnit
/
-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
Aseta minuutit
/
-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus
/
valinta painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
-painikkeilla ja vahvista
Pysäytä hälytys painamalla -painiketta tai siirtymällä toiseen tilaan.
Voit poistaa ajastetun hälytyksen painamalla SLEEP/TIMER-painiketta, kunnes
tulee näkyviin.
Rozsah ladění
Krok ladění
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické zkreslení
Odstup signál/šum
Specifikace
120 W
60 Hz až 16 kHz; +3 dB
>70 dB
800 mV RMS
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
4 ohmů
4“ basový reproduktor
20mm kuželový výškový reproduktor
>83 dB/m/W
87,5 až 108 MHz
50 KHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3 %
>45 dB
Polovodičový
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 bitů/ 44,1 kHz
<1 % (1 kHz)
60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
>70 dBA
100–240 V~, 50/60 Hz
58 W
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
To download the full user manual, visit www.philips.com/
support.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.
com/support.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/
support.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen
Sie www.philips.com/support
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.
com/support.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
230 x 196 x 235 mm
140 x 304 x 215 mm
2.3 kg
2.65 kg x 2
Specifikationer
120 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
> 70 dB
800 mV RMS
Sensitivitet
4 ohm
4” basenhed;
20 mm dome-diskant
> 83 dB/m/W
Tuner (FM)
Indstillingsområde
Indstilling af gitter
Technische Daten
Verstärker
Maximale Ausgangsleistung
Frequenzgang
Signal/Rausch-Verhältnis
Aux-Eingang
Empfangsbereich
Abstimmungsbereich
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
Suchempfindlichkeit
Klirrfaktor
Signal/Rausch-Verhältnis
USB Direct-Version
USB 5 V Strom
120 W
60 Hz - 16 kHz, +3 dB
> 70 dB
800 mV RMS
4 Ohm
70 mm (4“) Woofer
20 mm Kalotten-Hochtöner
>83 dB/m/W
87,5 bis 108 MHz
50 kHz
<22 dBu
< 45 dBu
< 30 dBu
< 3 %
>45 dB
Netzspannung
Betriebs-Stromverbrauch
Eco-Standby-Stromverbrauch
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
Full-Speed USB 2.0
≤ 500 mA
Halbleiter
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 Bit/44,1 kHz
< 1 % (1 kHz)
60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
> 70 dBA
230 x 196 x 235 mm
140 x 304 x 215 mm
Προδιαγραφές
4 ohm
Γούφερ 4»
Θολοειδές τουίτερ 20 χιλ.
>83 dB/m/W
Δέκτης (FM)
87,5 - 108 MHz
50 KHz
USB Direct, έκδοσης
USB 5 V Power
87,5-108 MHz
50 KHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
45 dB
Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida máxima
Respuesta de frecuencia
Relación señal/ruido
Entrada auxiliar
120 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
>70 B
800 mV RMS
Altavoces
Impedancia del altavoz
Controlador de altavoz
Sensibilidad
4 ohmios
Woofer de 4”;
Tweeter de cúpula de 20 mm
>83 dB/m/W
Rango de sintonización
Intervalo de sintonización
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
Selección de búsqueda
Distorsión armónica total
Relación señal/ruido
87,5 - 108 MHz
50 kHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
>45 dB
USB
Versión de USB directo
USB con potencia de 5 V
2.0 de alta velocidad
≤500 mA
Disco
Tipo de láser
Diámetro del disco
Discos compatibles
DAC de audio
Distorsión armónica total
Respuesta de frecuencia
Relación S/R
Semiconductor
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 bits / 44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
Alimentación de CA
Consumo de energía en
funcionamiento
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x
profundo)
– Caja de altavoz (ancho x alto x
profundo)
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
100-240 V~, 50/60 Hz
58 W
< 0,5 W
230 x 196 x 235 mm
140 x 304 x 215 mm
2.3 kg
2.65 kg x 2
FI
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho
Taajuusvaste
Signaali–kohina-suhde
Aux-tulo
120 W
60 Hz – 16 kHZ, +3 dB
>70 dB
800 mV RMS
Kaiuttimet
Herkkyys
4 ohmia
4” bassokaiutin
20 mm diskanttikalotti
>83 dB/m/W
Viritysalue
Virityskaavio
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde
Haun valittavuus
Harmoninen kokonaishäiriö
Signaali–kohina-suhde
87,5-108 MHz
50 kHz
<22 dBu
<45 dBu
alle 30 dBu
<3 %
>45 dB
USB
USB Direct versio
2.0, nopea
USB 5 V Power
≤500 mA
Levy
Lasertyyppi
Levyn halkaisija
Tuetut levyt
Audio DAC
Harmoninen kokonaishäiriö
Taajuusvaste
S-k.-suhde
Puolijohde
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 bittiä / 44,1 kHz
<1 % (1 kHz)
60 Hz – 16 kHZ, ±3 dB
>70 dBA
Yleistä
2.0 πλήρους ταχύτητας
≤500 mA
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
2.3 κιλά
2.65 κιλά x 2
Viritin (FM)
120 W
60 Hz - 16 kHZ, ±3 dB
>70 dB
800 mV RMS
Ηχεία
Εύρος συντονισμού
Βήμα συντονισμού
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο
230 x 196 x 235 χιλ.
140 x 304 x 215 χιλ.
ES
Kaiuttimen impedanssi
Kaiutinelementti
2.3 kg
2.65 kg x 2
Ενισχυτής
Ευαισθησία
<0,5 W
Vahvistin
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
58 W
< 0,5 W
EL
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Είσοδος Aux
100-240 V~, 50/60 Hz
58 W
Información general
Disc
Lasertyp
Disc-Durchmesser
Unterstützte Disc-Typen
Audio-DAC
Klirrfaktor
Frequenzgang
S/N Ratio
Ρεύμα AC
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
Sintonizador (FM)
USB
Højttalere
Højttalerimpedans
Højttalerdriver
2.3 kg
2.65 kg x 2
DE
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Οδηγός ηχείου
<0,5 W
Forstærker
Maksimal udgangseffekt
Frekvensgang
Signal-/støjforhold
Aux-indgang
230 x 196 x 235mm
140 x 304 x 215 mm
Allgemeine Informationen
2.0, plná rychlost
≤500 mA
DA
User Manual
100-240 V~, 50/60 Hz
58 W
< 0,5 W
USB
Disk
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky
Audio DA převodník
Celkové harmonické zkreslení
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu
Halvleder
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 bit/44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
Tuner (UKW)
2.3 kg
2.65 kg x 2
USB
USB Direct, verze
Napájení USB 5 V
Vekselstrøm
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved Eco-standby
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
Empfindlichkeit
Tuner (FM)
Napájení střídavým proudem
Spotřeba elektrické energie při
provozu
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)
Pulse
/
varias veces para ajustar la hora y luego pulse
SLEEP/TIMER para confirmar.
FI
230 x 196 x 235 mm
140 x 304 x 215 mm
Reproduktory
Citlivost
2.0 fuld hastighed
≤ 500 mA
Disk
Lautsprecherimpedanz
Lautsprechertreiber
Zesilovač
Impedance reproduktoru
Vinutí reproduktoru
USB
Direkte USB-version
USB 5 V strøm
60 Hz - 16 kHZ, ±3 dB
>70 dBA
Γενικές πληροφορίες
Lautsprecher
Obecné informace
Pulse
/
para seleccionar una fuente de alarma (DISC, TUNER,
USB o Dock) y, a continuación, pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
Para detener la alarma, pulse o cambie e otro modo.
Para desactivar el temporizador de la alarma, pulse SLEEP/TIMER hasta que
desaparezca .
1
2
FI
100-240 V~, 50/60 Hz
58 W
<0.5 W
CS
Maximální výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum
Vstup Aux
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
<22 dBu
< 45 dBu
< 30 dBu
< 3%
> 45 dB
Generelle oplysninger
General information
DA
1
2
3
Laser Type
Disc Diameter
Support Disc
Audio DAC
Total Harmonic Distortion
Frequency Response
S/N Ratio
Stisknutím tlačítka / přiřaďte této rádiové stanici pořadové číslo
od 1 do 20 a následným stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
Stisknutím tlačítka
87.5-108 MHz
50 KHz
Disc
ja vahvista
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte programování.
Automatisches Speichern von Radiosendern
Hinweis: Sie können maximal 20 Radiosender programmieren.
/
Naladění rádiové stanice.
DE
Nachdem verfügbare Radiosender gespeichert wurden, drücken Sie
/ , um zu einem der Sender zu wechseln.
Valitse radioaseman järjestysluku (1–20) painikkeella
valinta painikkeella PROG.
CS
2
Halten Sie PROG gedrückt, bis sich die Frequenz ändert.
Ota ohjelmointi käyttöön painamalla PROG-painiketta.
Huomautus: Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen
järjestysluvulle.
Poznámka: Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte
s jejím pořadovým číslem jinou stanici.
1
2
USB Direct Version
USB 5 V Power
Radioaseman virittäminen.
Viritä tallennettu radioasema painikkeella
Tuning Range
Tuning grid
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
Search Selectivity
Total Harmonic Distortion
Signal to Noise Ratio
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk forvrængning
Signal-/støjforhold
Lasertype
Diskdiameter
Understøttet disk
Audio DAC
Samlet harmonisk forvrængning
Frekvensgang
S/N ratio
USB
4
5
4
5
/
para sintonizar una emisora de radio almacenada.
Note: You can program a maximum of 20 preset radio stations. To overwrite
a programmed radio station, store another one with its sequence number.
1
2
3
Hold PROG nede, indtil frekvensen begynder at skifte.
Efter de tilgængelige radiostationer er gemt, skal du trykke på
for at stille ind på én af dem.
Press PROG to activate programming.
Press
Repita del paso 1 al 3 para programar más emisoras.
FI
Tune to a radio station.
Ruční uložení rádiových stanic
Gem radiostationer automatisk
1
2
1
2
3
AUDIO IN
Pulse / para asignar un número de secuencia del 1 al 20 a esta
emisora de radio y, a continuación, pulse PROG para confirmar.
Nota: Para sobrescribir una emisora de radio programada, almacene otra
emisora con su número de secuencia.
EN
Store radio stations automatically
Pulse PROG para activar la programación.
/
4 ohm
4” Woofer; 20mm dome tweeter
>83 dB/m/W
Tuner (FM)
Sintoniza una emisora de radio.
Pulse
120 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
>70 dB
800 mV RMS
Speakers
ES
1
2
3
Specifications
Amplifier
Ημιαγωγός
12 εκ./8 εκ.
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
24 Bit/44,1 kHz
<1% (1 kHz)
Virta
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus Eco Power valmiustilassa
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
100–240 V~, 50/60 Hz
58 W
<0,5 W
230 x 196 x 235 mm
140 x 304 x 215 mm
2.3 kg
2.65 kg x 2
Download PDF

advertising