Philips | DCM3160/12 | Philips Mini Stereoanlage DCM3160/12 Bedienungsanleitung

Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
DCM3160
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Důležité informace
Bezpečnost
Bezpečnost poslechu
Oznámení
Péče o výrobek
2 Váš mikrosystém
Úvod
Obsah balení
Celkový pohled na hlavní jednotku
2
2
3
3
4
5
5
5
6
3 Začínáme
8
4 Přehrávání
10
5 Přehrávání zařízení iPod/iPhone
12
6 Poslech rádia VKV
14
Připojení reproduktorů
Připojení antény FM
Připojení napájení
Příprava dálkového ovladače
Zapnutí
Nastavení hodin
Přehrávání z disku
Přehrávání z jednotky USB
Základní operace přehrávání
Přeskakování skladeb
Programování skladeb
Kompatibilní zařízení iPod/iPhone
Vkládání zařízení iPod nebo iPhone
Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone
Nabíjení zařízení iPod/iPhone
Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone
Ladění rádiových stanic FM
Automatické programování rádiových
stanic
Ruční programování rádiových stanic
Naladění předvolby rádiové stanice
7 Další funkce
15
8 Informace o výrobku
17
9 Řešení problémů
19
Nastavení budíku
Nastavení časovače vypnutí
Poslech z externího zařízení
Nastavení jasu displeje
15
15
15
16
Specifikace
Informace o hratelnosti USB
Podporované formáty disků MP3
17
18
18
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
CS
1
1 Důležité
informace
Bezpečnost
Před použitím tohoto hudebního mikrosystému
si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim
rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí
těchto pokynů dojde k poškození přístroje,
záruka na přístroj zanikne.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
a nechte výrobek před dalším užíváním
zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu uchopte
pevně zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
• Baterie (sada baterie nebo nainstalované
baterie) by neměly být vystavovány
nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu
svitu, ohni a podobně.
2
CS
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
se ujistěte, zda se její napětí shoduje
s údajem uvedeným na zadní straně
výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte
k síťové zásuvce s jiným napětím.
• Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, vodě, slunečnímu světlu nebo
nadměrným teplotám.
• Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky
mohou jiskřit nebo způsobit požár.
• Vložte správně baterii podle polarity (+/-)
uvedené na dálkovém ovladači.
• V případě nesprávně provedené výměny
baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii
vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní
typ.
Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!
• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače
disku.
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
Nebezpečí přehřívání!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu).
• Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních
otvorů na výrobku závěsy nebo jinými
předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Pokud dálkový ovladač delší dobu
nepoužíváte, baterie vyjměte.
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Bezpečnost poslechu
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
WOOX Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.
• Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti
může poškodit sluch. Tento výrobek
dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která
může u normální osoby způsobit ztrátu
sluchu, dokonce i při poslechu kratším než
1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro
ty, kteří již trpí postižením sluchu.
• Zvuk může být klamavý. Během poslechu
se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti
přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To
znamená, že to, co po delším poslechu
zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasité a
vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci
zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou
úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a
nastavení neměňte.
Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:
• Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
• Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte
zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.
Poslouchejte přiměřenou dobu:
• Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i
poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni
hlasitosti po delší dobu.
• Své zařízení používejte rozumně a dopřejte
si patřičné přestávky.
Při používání sluchátek dodržujte následující
pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po
přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již
neupravujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou
úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte
opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli
používat.
Prohlášení o shodě
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
CS
3
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého
zařízení se řiďte místními předpisy.
Upozornění na ochrannou známku
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž
kopírování není povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv
a představovat trestný čin. Toto zařízení by se
k těmto účelům nemělo používat.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně
výrobku.
Péče o výrobek
•
•
•
•
Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronický doplněk byl navržen
specificky pro připojení k zařízení iPod nebo
iPhone a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti
Apple. Společnost Apple není odpovědná za
činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními standardy.
Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit
výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky
společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a
v dalších zemích.
4
CS
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené
či poškrábané disky.
Pokud výrobek nebudete delší dobu
používat, vyjměte z podavače disku disky.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
2 Váš
mikrosystém
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.
Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
• Reproduktorové skříně (×2)
• Anténa FM
• Krátká uživatelská příručka
• Upozornění týkající se bezpečnosti
Úvod
Tato jednotka vám umožní:
• vychutnat si zvuk ze zvukových disků,
zařízení USB, přehrávačů iPod, iPhone a
jiných externích zařízení
• poslouchat rádiové stanice
Zvukový výstup můžete obohatit těmito
zvukovými efekty:
• DSC (Digital Sound Control)
Jednotka podporuje tyto formáty médií:
CS
5
Celkový pohled na hlavní
jednotku
n
m
l
k
j
i
a
h
b
g
c
d
e
f
a
h
• Zapnutí výrobku.
• Přepne přístroj do pohotovostního
režimu nebo do pohotovostního
režimu ECO.
i
b Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.
c SOURCE
• Výběr zdroje: DISC, USB, AUDIO IN,
TUNER nebo iPod/iPhone.
d
k
• Připojení paměťových zařízení USB.
• Slouží k připojení sluchátek s 3,5mm
konektorem.
g Podavač disku
6
CS
• Zastavení přehrávání.
• Vymazání programu.
• Přístup k seznamu skladeb zařízení
iPod/iPhone vloženého do doku.
j VOLUME +• Nastavení hlasitosti.
e AUDIO IN
• Připojení externích audiozařízení.
f
• Otevření nebo zavření podavače disku.
l
/
• Přechod na předchozí nebo následující
stopu.
• Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
• Naladění rádiové stanice.
• Nastavení času.
• Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
m Lightning nebo 30kolíkovým konektorem
n Přepínač pro ovládání konektorem
Lightning nebo 30kolíkovým konektorem
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Procházení seznamu skladeb zařízení
iPod nebo iPhone.
a
f
b
c
d
r
e
q
g + VOL • Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
h
f
p
g
h
o
i
j
n
k
m
l
/
• Přechod na předchozí nebo následující
skladbu.
• Stisknutím a podržením tlačítka můžete
vyhledávat v rámci skladby.
• Naladění rádiové stanice.
• Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
i REPEAT/SHUFFLE
• Výběr režimu přehrávání.
j MUTE
• Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
k SOUND
• Výběr předvolby zvukového efektu.
l CLOCK
• Nastavení hodin.
m TIMER/SLEEP
• Nastavení budíku.
• Nastavení časovače vypnutí.
n PROG
• Programování rádiových stanic.
• Programování skladeb, které jsou
uložené na disku nebo zařízení USB.
a
b
• Zapnutí výrobku.
• Přepne přístroj do pohotovostního
režimu nebo do pohotovostního
režimu ECO.
• Vysunutí disku.
o DISPLAY
• Stisknutím tlačítka v pohotovostním
režimu upravte jas displeje.
p
/MENU
• Zastavení přehrávání hudby.
• Vymazání programu.
• Přístup do seznamu skladeb zařízení
iPod nebo iPhone.
c DOCK
• Připojení ke kompatibilnímu zařízení
iPod/iPhone pro přehrání hudby.
q OK
• Potvrzení aktuální možnosti.
d FM/ CD
• Výběr rádia FM nebo zdroje CD.
r USB/AUDIO IN
• Výběr zdroje USB nebo AUDIO IN.
e PRESET/ALBUM /
• Přechod na předchozí nebo následující
album.
CS
7
3 Začínáme
Dodanou anténu FM připojte ke konektoru
SPEAKER OUT na hlavní jednotce.
Výstraha
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí,
které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi,
mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.
Připojení reproduktorů
Poznámka
•• Pro optimální zvuk použijte pouze dodané
reproduktory.
•• Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší
impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti
najdete v části Specifikace v tomto návodu.
Zasuňte kabely reproduktoru na doraz do
vstupních svorek reproduktoru v zadní části
zařízení DCM3160.
Připojení antény FM
Tip
•• Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte
její polohu.
•• Pro lepší stereofonní příjem FM připojte venkovní
anténu FM ke konektoru SPEAKER OUT.
8
CS
Připojení napájení
Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
zadní nebo spodní straně jednotky.
•• Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je
vše ostatní řádně zapojeno.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
Příprava dálkového ovladače
Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový
ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
Vložení baterie do dálkového ovladače:
1
2
3
Přepnutí do pohotovostního režimu
ECO
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než
dvě sekundy.
»» Rozsvítí se červená kontrolka
pohotovostního režimu ECO.
•
Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte jednu dodanou baterii AAA se
správnou polaritou (+/−) podle označení.
Zavřete přihrádku na baterie.
Stisknutím tlačítka v pohotovostním
režimu Eco přepnete zařízení mezi
pracovním a pohotovostním režimem ECO.
Poznámka
•• Zařízení DCM3160 se v pohotovostním režimu přepne
do pohotovostního režimu ECO, pokud je déle než
15 minut neaktivní.
Přepínání mezi pohotovostním režimem a
pohotovostním režimem ECO:
• Stiskněte a podržte tlačítko po dobu
delší než dvě sekundy.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
»» Zařízení DCM3160 se přepne na poslední
vybraný zdroj.
Nastavení hodin
1 Stisknutím a podržením tlačítka CLOCK
Přepnutí do pohotovostního režimu.
Opětovným stisknutím tlačítka přepnete
zařízení DCM3160 do pohotovostního režimu.
»» Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud
jsou nastaveny).
2
•
3
Stisknutím tlačítka v pohotovostním
režimu přepnete zařízení mezi pracovním a
pohotovostním režimem.
Poznámka
•• Zařízení DCM3160 se přepne na pohotovostní režim,
pokud je déle než 15 minut neaktivní.
4
v pohotovostním režimu po dobu delší než
dvě sekundy aktivujete režim pro nastavení
hodin.
»» Zobrazí se zpráva [24 HOUR] nebo
[12 HOUR].
Stisknutím tlačítka
/
vyberte formát
hodin 24 nebo 12 a stiskněte tlačítko
CLOCK.
»» Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte hodinu
a poté stiskněte tlačítko CLOCK.
»» Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte minutu
a poté stiskněte tlačítko CLOCK.
»» Zobrazí se nastavené hodiny.
Poznámka
•• Když je přístroj v pracovním režimu, můžete zobrazit
hodiny stisknutím tlačítka CLOCK.
•• Pokud není při nastavování během 90 sekund
provedena žádná akce, zařízení DCM3160 ukončí režim
nastavení hodin bez uložení dřívějších operací.
CS
9
4 Přehrávání
Přehrávání z disku
1
2
3
4
Pomocí tlačítek FM/ CD vyberte zdroj CD.
Stisknutím tlačítka
disku.
otevřete podavač
Vložte disk tak, aby štítkem směřoval
nahoru.
Stisknutím tlačítka podavač disku
uzavřete.
»» Přehrávání se automaticky spustí.
»» V opačném případě vyberte skladbu
stisknutím tlačítka
/
a poté
stiskněte tlačítko
.
CD
10
CS
Přehrávání z jednotky USB
Zkontrolujte, zda USB zařízení obsahuje
přehrávatelný zvukový obsah v podporovaných
formátech.
1
2
Vložte zařízení USB do zásuvky USB.
Stisknutím tlačítka USB/AUDIO IN vyberte
zdroj jednotky USB.
»» Přehrávání se automaticky spustí.
»» Jestliže se tak nestane, vyberte
stisknutím tlačítka PRESET/ALBUM
složku a pomocí tlačítek
/
vyberte soubor. Poté stisknutím tlačítka
OK spustíte přehrávání.
Základní operace přehrávání
Přeskakování skladeb
Přehrávání lze ovládat následujícími operacemi.
Při přehrávání disků CD:
Stisknutím tlačítka
/
zvolte skladby.
Při přehrávání disků MP3 a jednotky USB:
/
/
REPEAT/
SHUFFLE
VOL +/MUTE
SOUND
DISPLAY
Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Výběr alba nebo složky.
Stisknutím tlačítka přejdete na
předchozí nebo následující skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte
rychlé prohledávání vzad/vpřed
v aktuální skladbě.
Výběr režimu opakovaného
přehrávání:
[REPEAT ONE] (opakovat
jednou): opakované přehrávání
aktuální skladby.
[REPEAT ALB] (opakovat album):
opakované přehrávání aktuálního
alba.
[REPEAT ALL] (opakovat vše):
opakované přehrávání všech
skladeb.
[SHUFFLE] (náhodně přehrávat):
přehrávání všech skladeb
v náhodném pořadí.
[OFF]: Návrat do normálního
přehrávání.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
Obohacení zvukového efektu
prostřednictvím funkce DSC:
vyvážený, čistý, silný, klidný
a výrazný.
Úprava jasu displeje v
pohotovostním režimu.
1
2
Stisknutím tlačítka
nebo složku.
Stisknutím tlačítka
nebo soubor.
/
vyberte album
/
vyberte skladbu
Programování skladeb
Díky této funkci můžete naprogramovat až
20 skladeb v požadovaném pořadí.
1
2
3
4
5
Stisknutím tlačítka PROG v režimu
zastavení aktivujete režim programu.
»» Je zobrazeno hlášení [PROG]
(program) a [01 PR 01].
U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítek
/ album.
Pomocí tlačítek
/
vyberte skladbu
a stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte.
Opakováním kroků 2–3 naprogramujete
další skladby.
Stisknutím tlačítka
přehrajete
naprogramované skladby.
»» Během přehrávání je zobrazeno hlášení
[PROG] (program).
Chcete-li vymazat program
Stiskněte dvakrát tlačítko .
CS
11
5 Přehrávání
zařízení iPod/
iPhone
Tento přístroj vám umožní vychutnat si hudbu
ze zařízení iPod nebo iPhone.
3
Kompatibilní zařízení iPod/
iPhone
Díky integrovaným dvojitým dokům podporuje
zařízení DCM3160 následující modely zařízení
iPod a iPhone:
Určeno pro (konektor Lightning):
• iPhone 5S
• iPhone 5C
• iPod nano (7. generace)
• iPod touch (5. generace)
Také pro zařízení (30kolíkový konektor):
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod nano (2., 3., 4., 5. a 6. generace)
• iPod classic
• iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)
Vkládání zařízení iPod nebo
iPhone
1
2
12
Zdvihněte kryt doku.
Posuňte přepínač
doprava.
»» Dok se otočí a zpřístupní se
alternativní konektor.
CS
4
Vyberte požadovaný konektor a tiskněte
jej směrem dolů, dokud neuslyšíte klapnutí.
»» Přepínač
se přesune doleva.
Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
• Chcete-li procházet nabídku stiskněte
tlačítko MENU/ , stisknutím tlačítka
/ /
/
vyberte možnost a poté
ji stisknutím tlačítka OK potvrďte.
Poslech zvuku ze zařízení
iPod/iPhone
Poznámka
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone správně
vloženo.
1
2
•• MENU/
/
/
funguje pouze u nedotykových
obrazovek zařízení iOS.
Stisknutím tlačítka DOCK vyberte zdroj
doku.
Spusťte na zařízení iPod/iPhone přehrávání
zvuku.
Nabíjení zařízení iPod/iPhone
Jakmile zapojíte zařízení DCM3160 do
elektrické sítě, začne se automaticky nabíjet
dokované zařízení iPod/iPhone.
Vyjmutí zařízení iPod nebo
iPhone
•
Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.
DOCK
• Chcete-li přehrávání pozastavit nebo
obnovit, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li vynechat skladbu, stiskněte
tlačítko
/ .
• Chcete-li vyhledávat během přehrávání,
stiskněte a podržte tlačítko
/ .
Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.
CS
13
6 Poslech rádia
VKV
Ruční programování
rádiových stanic
Poznámka
•• Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových
stanic.
Ladění rádiových stanic FM
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli dodanou
anténu FM.
1
2
3
3
Opakovaným stisknutím tlačítka FM/ CD
vyberte zdroj rádia FM.
Stiskněte a podržte tlačítko
/ ,
dokud se nezačne měnit frekvence.
»» Tuner FM automaticky naladí stanici se
silným příjmem.
Opakováním kroků 2–3 naladíte další
stanice.
Naladění slabé stanice:
Opakovaně stiskněte tlačítko
/ , dokud
nenajdete optimální příjem.
Automatické programování
rádiových stanic
Poznámka
•• Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových
stanic.
Stisknutím tlačítka PROG v režimu FM na
3 sekundy aktivujete automatické programování.
»» Zobrazí se hlášení [AUTO SCAN]
(automatické vyhledávání).
»» Zařízení DCM3160 automaticky uloží
rádiové stanice FM a poté začne vysílat
první předvolbu rádiové stanice.
14
1
2
CS
4
Naladění rádiové stanice.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim
programování.
Stisknutím tlačítka / vyberte pro tuto
rozhlasovou stanici číslo 1–20 a potvrďte
výběr stisknutím tlačítka PROG.
»» Zobrazí se číslo předvolby a frekvence
předvolby stanice.
Chcete-li naprogramovat další stanice,
opakujte kroky 1–3.
Poznámka
•• Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na
její místo jinou stanici.
Naladění předvolby rádiové
stanice
1
Stisknutím tlačítka
předvolby.
/
vyberte číslo
7 Další funkce
Nastavení budíku
Zařízení DCM3160 lze použít jako budík. Jako
zdroj budíku můžete vybrat disk, knihovnu
zařízení iPod/iPhone, rádiovou stanici FM nebo
soubory .mp3 v paměťovém zařízení USB.
Poznámka
•• Zkontrolujte správné nastavení hodin.
•• Pokud je vybraný zdroj budíku nedostupný, zařízení
DCM3160 se automaticky přepne do režimu FM.
1
2
3
4
5
Stiskněte a podržte tlačítko SLEEP/TIMER
na déle než dvě sekundy v normálním
pohotovostním režimu.
»» Zobrazí se symbol [SET TIMER].
Stisknutím tlačítka
/
vyberte zdroj
budíku (DISC, TUNER, USB nebo dok) a
následným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER
potvrďte volbu.
»» Blikají číslice hodin.
Opakovaným stisknutím tlačítka
/
nastavte hodiny a následným stisknutím
tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
»» Blikají číslice minut.
Vypnutí budíku
Když zazvoní budík, stisknutím tlačítka nebo
přepnutím do jiného režimu jej zastavte.
Poznámka
•• Pokud budík nevypnete, bude zvonit 30 minut a poté
se zařízení DCM3160 automaticky přepne do běžného
pohotovostního režimu.
Aktivace a deaktivace budíku
V pohotovostním režimu lze časovač aktivovat
či deaktivovat opakovaným stisknutím tlačítka
SLEEP/TIMER.
»» Pokud je časovač aktivován, zobrazí se
symbol .
Nastavení časovače vypnutí
Pokud je zařízení DCM3160 zapnuté,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER
vyberte časové období (v minutách).
»» Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol
.
»» Chcete-li časovač deaktivovat, tiskněte
znovu tlačítko SLEEP/TIMER, dokud symbol
[SLEEP OFF] nezmizí.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
minuty a následným stisknutím tlačítka
SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
»» Bliká údaj VOL_XX (XX udává úroveň
hlasitosti budíku).
Poslech z externího zařízení
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
hlasitost budíku a následným stisknutím
tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
1
Zařízení DCM3160 umožňuje poslech
z externího zařízení, jako je např. přehrávač
MP3.
Vstupním audiokabelem s 3,5mm zástrčkou
propojte na obou koncích
• konektor AUDIO IN na zadním panelu
výrobku a
• k zásuvce pro sluchátka na externím
zařízení.
CS
15
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
USB/AUDIO IN přepněte na zdroj
AUDIO IN.
Přehrajte hudbu z externího zařízení
(podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce).
AUDIO IN
Nastavení jasu displeje
Opakovaným stisknutím tlačítka [DISPLAY]
v pohotovostním režimu vyberte některou z
následujících úrovní jasu.
• [DIM 1]
• [DIM 2]
• [DIM OFF]
16
CS
8 Informace
o výrobku
USB
USB Direct, verze
Napájení USB 5 V
Poznámka
Disk
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
Specifikace
Zesilovač
Maximální výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum
Vstup Aux
120 W
60 Hz až 16 kHz;
+3 dB
>70 dB
800 mV RMS
Reproduktory
Impedance
reproduktoru
Vinutí
reproduktoru
Citlivost
2.0, plná rychlost
≤500 mA
4 ohmy
4" basový reproduktor
20mm kuželový výškový
reproduktor
>83 dB/m/W
Tuner (FM)
Rozsah ladění
Krok ladění
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické zkreslení
Odstup signál/šum
87,5 až
108 MHz
50 KHz
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky
Audio DA převodník
Celkové harmonické
zkreslení
Kmitočtová
charakteristika
Poměr signálu k šumu
Polovodičový
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD
24 bitů/ 44,1 kHz
<1 % (1 kHz)
60 Hz až 16 kHz;
±3 dB
>70 dBA
Obecné informace
Napájení střídavým
proudem
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu Eco
Rozměry
– Hlavní jednotka
(Š x V x H)
– Reproduktorová skříň
(Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
100–240 V~,
50/60 Hz
58 W
<0,5 W
230 x 235 x 196 mm
140 x 304 x 215 mm
2,3 kg
2,65 kg x 2
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3 %
>45 dB
CS
17
Informace o hratelnosti USB
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB
1.1)
• Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo
USB 1.1)
• paměťové karty (je nutná přídavná
čtečka karet vhodná pro tuto
jednotku)
Podporované formáty:
• USB nebo formát paměťových
souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost
oddílu: 512 bajtů)
• Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a
proměnlivá přenosová rychlost
• WMA v9 nebo starší
• Hloubka adresářů maximálně do
8 úrovní
• Počet alb/složek: maximálně 99
• Počet skladeb/titulů: maximálně 999
• ID3 tag v2.0 nebo novější
• Názvy souborů v kódování Unicode
UTF8 (maximální délka: 64 bajtů)
Nepodporované formáty:
• Prázdná alba: prázdné album je album,
které neobsahuje soubory MP3/WMA
a nezobrazí se na displeji.
• Nepodporované formáty souborů
jsou přeskočeny. Například dokumenty
Word (.doc) nebo soubory MP3
s příponou .dlf jsou ignorovány a
nepřehrají se.
• Audiosoubory AAC, WAV a PCM
• Soubory WMA chráněné technologií
DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Soubory WMA ve formátu Lossless
18
CS
Podporované formáty disků
MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na
délce názvu souboru)
Maximální počet alb: 255
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~320
(kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
9 Řešení
problémů
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem,
zkontrolujte před kontaktováním servisu
následující možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti
Philips (www.philips.com/welcome). V případě
kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti
zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a
sériové číslo.
Nefunguje napájení
•• Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně
připojena k jednotce.
•• Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
•• Funkce pro úsporu energie systém
automaticky přepne do pohotovostního
režimu 15 minut po skončení přehrávání
bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.
Žádný nebo špatný zvuk
•• Upravte hlasitost.
•• Odpojte sluchátka.
•• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
reproduktory.
Jednotka nereaguje
•• Odpojte a znovu připojte zásuvku
střídavého proudu a jednotku znovu
zapněte.
•• Funkce pro úsporu energie systém
automaticky přepne do pohotovostního
režimu 15 minut po skončení přehrávání
bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.
••
••
••
••
Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a jednotkou.
Vložte baterii podle polarity (+/–).
Vyměňte baterii.
Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor
na přední straně jednotky.
Nebyl zjištěn žádný disk
•• Vložte disk.
•• Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru
nohama.
•• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na
čočce.
•• Vyměňte nebo vyčistěte disk.
•• Použijte uzavřený disk CD nebo disk
správného formátu.
Některé soubory na zařízení USB nelze
zobrazit
•• Počet složek nebo souborů na zařízení
USB překročil určitý počet. Tento jev není
závada.
•• Formáty těchto souborů nejsou
podporovány.
Zařízení USB není podporováno.
•• Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní.
Zkuste jiné.
Špatný příjem rádia
•• Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a
televizorem nebo videorekordérem.
•• Zcela natáhněte anténu VKV.
•• Připojte venkovní anténu VKV.
Časovač nefunguje
•• Nastavte správně hodiny.
•• Zapněte časovač.
Nastavení hodin/časovače se vymazalo
•• Byla přerušena dodávka energie nebo
odpojena síťová šňůra.
•• Znovu nastavte hodiny/časovač.
Dálkové ovládání nefunguje
•• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko,
vyberte nejprve správný zdroj namísto na
hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
CS
19
Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.
DCM3160_12_UM_V2.0
Download PDF

advertising