Philips | DTM3155/12 | Philips Mini Stereoanlage mit Dock DTM3155/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DTM3155
Question?
Contact
Philips
EL
1. Zařízení iPod/iPhone vložte do doku a stisknutím tlačítka DOCK vyberte zdroj IPOD
IPHONE.
2. Přehrávání hudby na zařízení iPod/iPhone.
1. Για να επιλέξετε την πηγή IPOD IPHONE, τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση και
πατήστε DOCK.
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή τησ μουσικήσ στο iPod/iPhone.
ES
DA
1. Indsæt iPod/iPhone i docken, og tryk på DOCK for at vælge IPOD IPHONE-kilde.
2. Afspil musik på din iPod/iPhone.
1. Inserte el iPod/iPhone en la base y pulse DOCK/ para seleccionar la fuente IPOD
IPHONE.
2. Reproduzca música en el iPod/iPhone.
FI
DE
1. Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone in das Dock ein, und drücken Sie DOCK/, um den
IPOD bzw. das IPHONE als Quelle auszuwählen.
2. Wiedergeben von Musik auf einem iPod/iPhone.
1. Telakoi iPod/iPhone ja valitse lähteeksi IPOD IPHONE painamalla DOCK-painiketta.
2. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta.
1. Insérez l’iPod/iPhone dans la station d’accueil et appuyez sur DOCK pour sélectionner la
source IPOD IPHONE.
2. Lancez la lecture de musique sur l’iPod/iPhone.
EN
1. Insert the iPod/iPhone in the dock and press DOCK to select IPOD IPHONE source.
2. Play music on iPod/iPhone.
CS
FR
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DTM3155
Question?
Contact
Philips
EN
CS
DA
DE
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
EL
ES
FI
FR
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
SOURCE
Short User Manual
Manual de usuario corto
STANDBY
EN If the unit goes to Eco power mode for energy saving, press to switch the unit to standby mode first to make sure the docked iPod/iPhone can charge normally. | CS Pokud
jednotka přejde do pohotovostního režimu Eco kvůli úspoře energie, stisknutím tlačítka
nejprve přepnete jednotku do pohotovostního režimu, abyste se ujistili, že vložené zařízení
iPod/iPhone se může normálně nabíjet. | DA Hvis enheden skifter til den strømbesparende Eco Power-tilstand, skal du trykke på
for at sætte enheden i standbytilstand først for at
sikre, at den dockede iPhone/iPod kan oplade normalt. | DE Wenn die Einheit zum Energiesparen in den Eco Power-Modus wechselt, drücken Sie auf
, um die Einheit zuerst in den
Standby-Modus zu versetzen und sicherzustellen, dass der angeschlossene iPod bzw. das /iPhone normal aufgeladen werden kann. | EL Αν η μονάδα μεταβεί στη λειτουργία Eco Power
για εξοικονόμηση ενέργειασ, πατήστε
για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονήσ, ώστε να είστε σίγουροι ότι το συνδεδεμένο iPod/iPhone θα φορτίσει κανονικά. | ES Si la
unidad cambia al modo de bajo consumo para ahorrar energía, pulse primero
para activar el modo de espera de la unidad y asegurarse de que el iPod/iPhone conectado se puede
cargar con normalidad. | FI Jos laite siirtyy Eco Power -virransäästötilaan, voit varmistaa, että iPod/iPhone latautuu normaalisti, siirtymällä valmiustilaan
-painikkeella. | FR Si l'unité passe
en mode Éco pour économiser l'énergie, appuyez sur
pour tout d'abord basculer l'unité en mode veille afin que l'iPod/iPhone connecté puisse se charger normalement.
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d’emploi
3 sec
STANDBY
ECO POWER
EN
EN Increase or decrease volume.
CS Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
EN Select a sound effect: [BALANCED] (balanced); [WARM] (warm); [BRIGHT]
(bright); [POWERFUL] (powerful); and [CLEAR] (clear).
EL Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
ES Aumenta o disminuye el volumen.
FI Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
USB
CS Vyberte zvukový efekt: [BALANCED] (vyvážený); [WARM] (teplý); [BRIGHT]
(jasný); [POWERFUL] (výkonný) a [CLEAR] (čistý).
DA Øg eller reducer lydstyrken.
DE Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
DOCK
FM
CD
DA Vælg en lydeffekt: [BALANCED] (afbalanceret); [WARM] (varm); [BRIGHT] (lys);
[POWERFUL] (kraftfuld); og [CLEAR] (klar).
EN Mute or resume sound.
EL Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
RDS
REPEAT
SOUND
CLOCK
PHILIPS DTM3155
TIMER
SLEEP
FI Valitse äänitehoste: [BALANCED] (tasapainoinen); [WARM] (lämmin); [BRIGHT]
(kirkas); [POWERFUL] (voimakas) tai [CLEAR] (terävä).
FR Permet de sélectionner un effet sonore : [BALANCED] (équilibré), [WARM]
(chaud), [BRIGHT] (lumineux), [POWERFUL] (puissant) et [CLEAR] (clair).
ES Desactiva o activa el sonido.
DA
EN NOTE: To clear Bluetooth pairing history, press and hold
4 seconds.
for
CS POZNÁMKA: Chcete-li odstranit historii párování Bluetooth,
stiskněte a podržte tlačítko na 4 sekundy.
EL ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης
Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το για 4 δευτερόλεπτα.
ES NOTA: Para borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth,
mantenga pulsado durante 4 segundos.
FI HUOMAUTUS: Voit tyhjentää Bluetooth-pariliitoshistorian
painamalla -painiketta 4 sekunnin ajan.
FR REMARQUE: Pour effacer l’historique d’association Bluetooth,
maintenez enfoncé pendant 4 secondes.
DTM3155_12_Short User Manual_V1.0
EN For MP3/WMA tracks, select an album or folder.
CS U skladeb MP3/WMA vyberte album nebo složku.
DA MP3/WMA-spor: Vælg et album eller en mappe.
8CM
DE Für MP3/WMA-Titel drücken, um ein Album oder einen Ordner auszuwählen
EL Για κομμάτια MP3/WMA, επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
ES Para pistas MP3/WMA, selecciona un álbum o una carpeta.
FI MP3/WMA-kappaleet: valitse albumi tai kansio.
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
Start or pause play.
Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
Start, eller sæt afspilning på pause.
Starten oder Anhalten der Wiedergabe
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
FR Pour les pistes MP3/WMA, sélectionnez un album ou un dossier.
EN Press to skip to a track;
Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track during playback, then release to resume play.
CS Stisknutím přeskočíte skladbu; Stisknutím a podržením během přehrávání aktivujete rychlý posun
vpřed nebo vzad a následným uvolněním obnovíte přehrávání.
DA Tryk for at springe til et nummer. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor
under afspilning, og slip trykket for at genoptage afspilningen.
DE Drücken, um zu einem Titel zu springen; gedrückt halten, um während der Wiedergabe den Titel
schnell vor- oder zurückzuspulen, dann freigeben, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
EL Πατήστε για να προσπεράσετε ένα κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
ES Púlselo para omitir una pista. Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida hacia delante
o hacia atrás en la pista durante la reproducción y, a continuación, suéltelo para reanudar la
reproducción.
FI Siirry seuraavaan musiikkikappaleeseen. Voit pikakelata kappaletta toiston aikana pitämällä painiketta
alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla painike.
FR Appuyez sur ces touches pour atteindre une piste ; maintenez les touches d’avance/retour rapide
enfoncées pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la lecture normale.
DTM3155_12_01_Short User Manual.indd 3
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
Display the play information.
Zobrazení informací o přehrávání.
Vis afspilningsoplysninger.
Anzeigen von Wiedergabeinformationen
Εμφάνιση των πληροφοριών αναπαραγωγής.
Muestra la información de reproducción.
Toistotietojen näyttäminen.
Permet d’afficher les informations de lecture.
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
Confirm a selection.
Potvrzení výběru.
Bekræft et valg.
Bestätigen einer Auswahl
Επιβεβαίωση επιλογής.
Confirmar una selección.
Valinnan vahvistaminen.
Permet de confirmer une sélection.
1 Stisknutím tlačítka přepnete přístroj do režimu párování.
2 Kontrolka Bluetooth bliká modře.
3 Aktivujte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností spárování.
4 Výběrem možnosti „PHILIPS DTM3155“ spustíte spárování a propojení.
5 Po úspěšném propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a mikrosystém
ES
dvakrát pípne.
DE HINWEIS: Um den Kopplungsverlauf für Bluetooth zu löschen,
halten Sie 4 Sekunden gedrückt.
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
χρώμα και το σύστημα micro παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους (“μπιπ”).
6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
1 Tryk på for at åbne parringstilstand.
2 Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
3 Aktiver Bluetooth, og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres.
4 Vælg “PHILIPS DTM3155” for at starte parring og oprette forbindelse.
5 Når forbindelsen er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og
6 Reproduzca música en el dispositivo Bluetooth.
FI
mikrosystemet bipper to gange.
1 Siirry pariliitostilaan valitsemalla .
2 Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3 Ota Bluetooth käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten.
4 Valitse PHILIPS DTM3155, kun haluat muodostaa yhteyden ja pariliitoksen.
5 Odota yhteyden muodostamisen jälkeen, kunnes Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä ja
mikrojärjestelmästä kuuluu kaksi merkkiääntä.
6 Afspil musik på din Bluetooth-aktiverede enhed.
DE
1 Pulse para acceder al modo de emparejamiento.
2 El indicador de Bluetooth parpadea en azul.
3 Active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar.
4 Seleccione “PHILIPS DTM3155” para iniciar el emparejamiento y la conexión.
5 Cuando la conexión se realice correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul
de forma permanente y la microcadena emitirá dos pitidos.
6 Přehrávání hudby na zařízení podporujícím technologii Bluetooth.
DA BEMÆRK: Du kan rydde Bluetooth-parringshistorikken ved at
trykke på og holde den nede i 4 sekunder.
FI Äänen mykistys ja mykistyksen poisto.
FR Permet de couper ou de rétablir le son.
12CM
CS
PROG
ES Selecciona un efecto de sonido: [BALANCED] (equilibrado); [WARM] (cálido);
[BRIGHT] (brillante); [POWERFUL] (potente) y [CLEAR] (claro).
DA Slå lyden fra eller til.
DE Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
DISPLAY
SHUFFLE
MUTE
EL Επιλέξτε εφέ ήχου: [BALANCED] (Ισορροπημένο), [WARM] (Ζεστό),
[BRIGHT] (Φωτεινό), [POWERFUL] (Ισχυρό) και [CLEAR] (Καθαρό).
CS Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
γίνει σύζευξη.
micro system beeps twice.
VOL
1 Πατήστε για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
2 Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις οποίες μπορεί να
4 Επιλέξτε “PHILIPS DTM3155” για να ξεκινήσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
5 Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε
6 Play music on your Bluetooth-enabled device.
MENU
DE Auswählen eines Soundeffekts: [BALANCED] (Ausgeglichen); [WARM] (Warm);
[BRIGHT] (Hell); [POWERFUL] (Kräftig) und [CLEAR] (Klar).
FR Permet d’augmenter ou de diminuer le volume.
EL
1 Press to enter pairing mode.
2 The Bluetooth indicator flashes blue.
3 Enable Bluetooth and search for Bluetooth devices that can be paired.
4 Select “PHILIPS DTM3155” to start pairing and connection
5 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue, and the
6 Toista musiikkia Bluetooth-laitteella.
1 Drücken Sie , um den Kopplungsmodus zu starten.
2 Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.
3 Aktivieren Sie Bluetooth, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten zur
FR
Kopplung.
4 Wählen Sie “PHILIPS DTM3155” aus, um die Kopplung zu starten und eine
Verbindung herzustellen.
5 Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Bluetooth-Anzeige durchgehend
blau, und das Microsystem gibt zwei Signaltöne aus.
6 Geben Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät wieder.
1 Appuyez sur pour accéder au mode de couplage.
2 Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
3 Activez Bluetooth et recherchez des périphériques Bluetooth qui peuvent être associés.
4 Sélectionnez « PHILIPS DTM3155 » pour lancer l’association et la connexion.
5 Une fois la connexion réussie, le voyant Bluetooth bleu ne clignote plus et la microchaîne
émet deux bips.
6 Écouter la musique sur votre appareil Bluetooth.
EN 1. In standby mode, press and hold CLOCK on the remote control to activate the clock setting mode.
2. Press
to select hour format.
3. Press CLOCK to confirm.
4. Repeat the above steps to set hour and minute.
CS 1. Vpohotovostním režimu aktivujete stisknutím a přidržením tlačítka CLOCK na dálkovém ovladači režim
nastavení hodin.
2. Stisknutím tlačítka
vyberte formát hodin.
3. Stisknutím tlačítka CLOCK potvrďte volbu.
4. Opakováním výše uvedených kroků nastavte hodiny a minuty.
EN Stop play or erase the program.
CS Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
DA Stop afspilningen, eller slet programmet.
DE Beenden der Wiedergabe oder Löschen des Programms
EL Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
DA 1. I standbytilstand skal du holde CLOCK nede på fjernbetjeningen for at aktivere tilstanden for indstilling af ur.
2. Tryk på
for at vælge timeformatet.
3. Tryk på CLOCK for at bekræfte.
4. Gentag ovenstående trin for at indstille time- og minuttallet.
ES Detiene la reproducción o borra el programa.
FI Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
FR Permet d’arrêter la lecture ou de supprimer le programme.
DA Programmer afspilningsrækkefølgen af numre.
DE 1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste CLOCK auf der Fernbedienung gedrückt, um den Einstellungsmodus
für die Uhr aufzurufen.
2. Drücken Sie
, um das Stunden-Format auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste CLOCK.
4. Wiederholen Sie die o.a. Schritte, um die Stunden und Minuten einzustellen.
DE Programmieren der Abfolge der Titelwiedergabe.
EL
1. Σε κατάσταση αναμονήσ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLOCK στο τηλεχειριστήριο για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισησ ρολογιού.
2. Πατήστε
για να επιλέξετε τη μορφή τησ ώρασ.
3. Πατήστε CLOCK για επιβεβαίωση.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
ES
1. En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK en el control remoto para activar el modo de ajuste del
reloj.
2. Pulse
para seleccionar el formato de hora.
3. Pulse CLOCK para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para ajustar la hora y los minutos.
FI
1. Siirry kellon määritystilaan pitämällä alhaalla kaukosäätimen CLOCK-painiketta.
2. Valitse tunnin muoto
-painikkeella.
3. Vahvista valinta painamalla CLOCK.
4. Aseta tunnit ja minuutit toistamalla edelliset vaiheet.
FR
1. En mode veille, maintenez la touche¢CLOCK située sur la télécommande enfoncée pour activer le mode de
réglage de l'horloge.
2. Appuyez sur
pour sélectionner le format d'heure.
3. Appuyez sur CLOCK pour confirmer.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour régler les heures et les minutes.
EN Program the play sequence of tracks.
CS Programování pořadí skladeb.
EL Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
ES Programa la secuencia de reproducción de las pistas.
FI Raitojen toistojärjestyksen ohjelmoiminen.
FR Permet de programmer l’ordre de lecture des pistes.
3 sec
EN Select a repeat play mode or shuffle play.
CS Výběr režimu opakovaného přehrávání nebo náhodného přehrávání.
DA Vælg en gentag afspilning-tilstand eller vilkårlig afspilning.
DE Auswählen eines Wiedergabewiederholungsmodus oder der zufälligen Wiedergabe
EL Επιλογή της λειτουργίας επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
ES Selecciona un modo de repetición de reproducción o reproducción aleatoria.
FI Valitse uudelleentoistotila tai satunnaistoisto.
FR Permet de sélectionner un mode de répétition ou la lecture aléatoire.
3/22/2013 4:04:32 PM
EN
Store FM radio stations automatically
1. Press and hold PROG to activate automatic program mode.
2. Press
to select preset stations.
CS
EN
Automatické uložení rádiových stanic FM
1. Stisknutím a podržením tlačítka PROG aktivujete automatický režim programu.
2. Stisknutím tlačítka
vyberte předvolby stanic.
DA
CS
Gem FM-radiostationer automatisk
1. Tryk på PROG, og hold den nede for at aktivere automatisk programmeringstilstand.
2. Tryk på
for at vælge forudinstillede stationer.
DE
EL
EN If no FM stations are stored, the system prompts you to store all the available FM stations.
ES
CS Pokud nejsou uloženy žádné rádiové stanice FM, systém vás vyzve k uložení všech
dostupných stanic FM.
DA Hvis der ikke er gemt FM-radiostationer, beder systemet dig om at gemme alle tilgængelige
FM-stationer.
FI
DE Wenn keine UKW-Radiosender gespeichert sind, fordert Sie das System auf, alle
verfügbaren UKW-Sender zu speichern.
3 sec
3.`
EL Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί FM, το σύστημα σας ζητά να
αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM.
DA
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
1. Πατήστε παρατεταμένα PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου
προγραμματισμού.
2. Πατήστε
για να επιλέξετε προσυντονισμένουσ σταθμούσ.
3.`
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
1. Mantenga pulsado PROG para activar el modo de programación automática.
2. Pulse
para seleccionar emisoras presintonizadas.
3.`
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
1. Ota automaattinen ohjelmointitila käyttöön pitämällä PROG-painiketta alhaalla.
2. Valitse pikavalinta
-painikkeella.
3.`
685-
DE
685-
685-
FR
ES Si no se almacena ninguna emisora de radio, el sistema le solicita que almacene todas las
emisoras de radio disponibles.
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
1. Halten Sie PROG gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
2. Drücken Sie
, um voreingestellte Sender auszuwählen.
3.`
Mémorisation automatique des stations de radio FM
1. Maintenez enfoncé PROG pour activer le mode de programmation automatique.
2. Appuyez sur
pour sélectionner des stations présélectionnées.
3.`
Store radio stations manually
1. Press
to tune to a radio station.
2. Press PROG to activate program mode.
3. Press
to allocate a preset number then press
PROG to confirm.
Ruční uložení rádiových stanic FM
1. Stisknutím tlačítka
nalaďte rádiovou stanici.
2. Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu.
3. Stisknutím tlačítka
přiřaďte číslo předvolby a
poté stisknutím tlačítka PROG potvrďte.
Gem FM-stationer manuelt
1. Tryk på
for at stille ind på en radiostation.
2. Tryk på PROG for at aktivere programmeringstilstanden.
3. Tryk på
for at tilknytte et forudindstillet
nummer, og tryk derefter på PROG for at bekræfte.
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
1. Drücken Sie
, um einen Radiosender
einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste PROG, um in den Progra
mmiermodus zu wechseln.
3. Drücken Sie
, um eine voreingestellte Nummer
zuzuweisen, und drücken Sie dann zur Bestätigung
PROG.
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
1. Πατήστε
για να συντονιστείτε σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό.
2. Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
3. Πατήστε
για να αντιστοιχίσετε έναν
προκαθορισμένο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε PROG
για επιβεβαίωση.
EN Press to display information of RDS stations.
CS Stisknutím zobrazíte informace o stanicích RDS.
DA Tryk for at få vist oplysninger om RDS-stationer.
DE Drücken, um Informationen von RDS-Sendern anzuzeigen.
EL Πατήστε για να δείτε πληροφορίες για τους σταθμούς RDS.
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
1. Pulse
para sintonizar una emisora de radio.
2. Pulse PROG para activar el modo de programa.
3. Pulse
para asignar una número de presintonía y, a
continuación, pulse PROG para confirmar.
FI
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
1. Viritä radioasema painamalla
-painiketta.
2. Siirry ohjelmointitilaan PROG-painikkeella.
3. Valitse pikavalinnan numero
-painikkeella ja vahvista
valinta PROG-painikkeella.
FR Programmation manuelle des stations de radio FM
1. Appuyez sur
pour rechercher une station de radio.
2. Appuyez sur PROG pour activer le mode de programmation.
3. Appuyez sur
pour attribuer un numéro de présélection,
puis appuyez sur PROG pour confirmer.
EN Press to select the sleep timer period.
When [SLEEP OFF] is displayed, the sleep timer is deactivated.
ES Púlselo para mostrar la información de las emisoras RDS.
FI Näytä RDS-asemien tiedot.
CS Stisknutím nastavte časovač vypnutí. Pokud se zobrazí zpráva
[SLEEP OFF] (vypnuto), časovač je neaktivní.
FR Appuyez sur ces touches pour afficher les informations sur les stations RDS.
DA Tryk for at vælge tidsrummet for sleep-timer. Når [SLEEP OFF]
(fra) vises, er sleep-timeren deaktiveret.
DE Drücken, um den Sleep-Timer-Zeitraum auszuwählen.
Wenn [SLEEP OFF] (aus) angezeigt wird, ist der Sleep-Timer
deaktiviert.
EL Πατήστε για να επιλέξετε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [SLEEP
OFF] (ανενεργό), ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας
είναι απενεργοποιημένος.
EN Switch between mono and stereo broadcast.
CS Přepnutí mezi monofonním a stereofonním vysíláním.
DA Skift mellem mono- og stereoudsendelse.
ES Púlselo para seleccionar el periodo del temporizador de
desconexión. Cuando se muestra [SLEEP OFF] (desactivado), el
temporizador de desconexión está desactivado.
DE Wechseln zwischen Mono- und Stereo-Übertragung
EL Εναλλαγή ανάμεσα σε μονοφωνική και στερεοφωνική μετάδοση.
ES Cambia entre la emisión mono y estéreo.
FI Valitse uniajastimen jakso. Uniajastin on poissa käytöstä, kun
näkyviin tulee [SLEEP OFF] (ei käytössä) -teksti.
FI Valitse mono- tai stereolähetys.
FR Permet de basculer entre une diffusion mono et stéréo.
FR Appuyez sur ces touches pour sélectionner la période d’arrêt
programmé. Lorsque [SLEEP OFF] (arrêt) s’affiche, l’arrêt
programmé est désactivé.
FI Jos FM-radioasemia ei ole tallennettu, järjestelmä kehottaa sinua tallentamaan kaikki
saatavilla olevat FM-asemat.
FR Si aucune station de radio FM n’est enregistrée, le système vous invite à enregistrer toutes
les stations FM disponibles.
EN
CS
DA
3 sec
DE
Make sure that you have set the clock correctly.
1. In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER.
2. Press SRC repeatedly to select an alarm source.
3. Press SLEEP/TIMER to confirm.
4. Press
to set the hour.
5. Press SLEEP/TIMER to confirm.
6. Repeat the above steps to set minute and volume.
Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1. Vpohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko SLEEP/TIMER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka SRC vyberte zdroj budíku.
3. Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
4. Stisknutím tlačítka
nastavte hodiny.
5. Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
6. Opakováním výše uvedených kroků nastavte minuty a hlasitost.
EL
ES
Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
1. I standbytilstand skal du trykke på og holde SLEEP/TIMER nede.
2. Tryk på SRC gentagne gange for at vælge alarmkilde.
3. Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
4. Tryk på
for at indstille timetallet.
5. Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
6. Gentag ovenstående trin for at indstille minuttallet og lydstyrken.
FI
Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER gedrückt.
2. Drücken Sie wiederholt SRC, um eine Alarmquelle auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SLEEP/TIMER.
4. Drücken Sie
, um die Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SLEEP/TIMER.
6. Wiederholen Sie die o.a. Schritte, um die Minuten und die Lautstärke
einzustellen.
FR
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
1. Σε λειτουργία αναμονήσ, πατήστε παρατεταμένα SLEEP/TIMER.
2. Πατήστε επανειλημμένα SRC για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισησ.
3. Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε
για να ρυθμίσετε την ώρα.
5. Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
6. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ρυθμίσετε τα λεπτά και την
ένταση του ήχου.
Always there to help you
www.philips.com/welcome
DTM3155
Question?
Contact
Philips
Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
1. En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER.
2. Pulse SRC varias veces para seleccionar una fuente de alarma.
3. Pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
4. Pulse
para ajustar la hora.
5. Pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
6. Repita los pasos anteriores para ajustar los minutos y el volumen.
User Manual
Varmista, että olet asettanut kellon oikein.
1. Pidä valmiustilassa SLEEP/TIMER-painiketta painettuna.
2. Valitse hälytyslähde painamalla SRC-painiketta toistuvasti.
3. Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER.
4. Määritä tunnit
-painikkeilla.
5. Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER.
6. Aseta minuutit ja äänenvoimakkuus toistamalla edelliset vaiheet.
EN
To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS
Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
1. En mode veille, maintenez la touche SLEEP/TIMER enfoncée.
2. Appuyez plusieurs fois sur SRC pour sélectionner une source d'alarme.
3. Appuyez sur SLEEP/TIMER pour confirmer.
4. Appuyez sur
pour régler l'heure.
5. Appuyez sur SLEEP/TIMER pour confirmer.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour régler les minutes et le volume.
DE
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/
support.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen,
besuchen Sie www.philips.com/support.
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support.
Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur
www.philips.com/support.
DA
EL
ES
FR
DE
Technische Daten
ES
Especificaciones
EL
Προδιαγραφές
Estándar
Versión estándar de Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth-standardversion 2.1+EDR
Standard
Bluetooth-Version: 2.1+EDR
Πρότυπο
Τυπική έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
Alcance
10 m (espacio libre)
Område
10 m (i fri luft)
Reichweite
10 m (freier Raum)
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Potencia de salida máxima
50 W
Maksimal udgangseffekt
50 W
Maximale Ausgangsleistung
50 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου
50W
Respuesta de frecuencia
45 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Frekvensgang
45 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Frequenzgang
45 Hz bis 20 kHz, ±3 dB
Απόκριση συχνότητας
45 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Relación señal/ruido
> 77 dBA
Signal-/støjforhold
> 77 dBA
Signal/Rausch-Verhältnis
> 77 dBA
Λόγος σήματος προς θόρυβο
> 77 dBA
Entrada AUDIO IN
Lydindgang
600 mV RMS 22 k
Audio In-Anschluss
600mV RMS 22 k
Είσοδος ήχου Audio In
600 mV RMS, 22 k
600mV RMS 22 k
Diámetro del disco
12 cm
Diskdiameter
12 cm
Disc-Durchmesser
12 cm
Disc-Durchmesser
12 cm
Discos compatibles
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Rango de sintonización
FM: 87,5 - 108 MHz
Indstillingsområde
87,5-108 MHz
Empfangsbereich
UKW: 87,5 bis 108 MHz
Empfangsbereich
UKW: 87,5 bis 108 MHz
Intervalo de sintonización
50 kHz
Indstilling af gitter
50 KHz
Abstimmungsbereich
50 kHz
Abstimmungsbereich
50 kHz
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
< 22 dBf
< 43 dBf
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
< 22 dBf
< 43 dBf
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
< 22 dBf
< 43 dBf
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
< 22 dBf
< 43 dBf
Selección de búsqueda
< 28 dBf
Søgeselektivitet
< 28 dBf
Suchempfindlichkeit
< 28 dBf
Suchempfindlichkeit
< 28 dBf
Distorsión armónica total
< 2%
Samlet harmonisk forvrængning
<2%
Klirrfaktor
< 2 %
Klirrfaktor
< 2 %
Relación señal/ruido
> 55 dB
Signal-/støjforhold
> 55 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
> 55 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
> 55 dB
Impedancia del altavoz
8 ohmios
Højttalerimpedans
8 ohm
Lautsprecherimpedanz
8 Ohm
Lautsprecherimpedanz
8 Ohm
Controlador de altavoz
65 mm de rango completo
Højttalerdriver
65 mm bredspektret
Lautsprechertreiber
65 mm Full-Range
Lautsprechertreiber
65 mm Full-Range
Sensibilidad
>83 dB/m/W ±4 dB/m/W
Sensitivitet
>83 dB/m/W ± 4 dB/m/W
Empfindlichkeit
> 83 dB/m/W ±4 dB/m/W
Empfindlichkeit
> 83 dB/m/W ±4 dB/m/W
Vekselstrøm
110-240 V ~, 50/60 Hz
Netzspannung
110-240 V~, 50/60 Hz
Netzspannung
110-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
25 W
Betriebs-Stromverbrauch
25 W
Betriebs-Stromverbrauch
25 W
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
234 x 364 x 239 mm
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
234 x 364 x 239 mm
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
234 x 364 x 239 mm
2,5 kg
Gewicht
- Hauptgerät
2,5 kg
Gewicht
- Hauptgerät
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x
profundo)
Vægt
- Hovedenhed
DTM3155_12_01_Short User Manual.indd 4
2,5 kg
Alimentación de CA
Consumo de energía en
funcionamiento
Peso
- Unidad principal
110-240 V~, 50/60 Hz
25 W
< 0,5 W
234 x 364 x 239 mm
Standard
Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Standardní
Standardní verze rozhraní Bluetooth: 2.1+EDR
Range
10m (free space)
Dosah
10 m (volný prostor)
Maximum Output Power
50W
Maximální výstupní výkon
50 W
Frequency Response
45 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Kmitočtová charakteristika
45 Hz až 20 kHz, ±3 dB
Signal to Noise Ratio
> 77 dBA
Odstup signál/šum
>77 dBA
Audio In Input
600mV RMS 22 k
Vstup Audio In
600 mV RMS 22 k
Disc Diameter
12 cm
Průměr disku
12 cm
Support disc
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Tuning Range
FM: 87.5 - 108 MHz
Rozsah ladění
FM: 87,5–108 MHz
Tuning grid
50 KHz
Krok ladění
50 KHz
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
< 22 dBf
< 43 dBf
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
<22 dBf
<43 dBf
Search Selectivity
< 28 dBf
Citlivost ladění
<28 dBf
Total Harmonic Distortion
< 2%
Celkové harmonické zkreslení
<2 %
Signal to Noise Ratio
> 55 dB
Odstup signál/šum
>55 dB
Speaker Impedance
8 ohm
Impedance reproduktoru
8 ohmů
Speaker Driver
65 mm full range
Vinutí reproduktoru
65mm širokopásmový
Sensitivity
>83dB/m/W ±4dB/m/W
Citlivost
>83 dB/m/W ±4 dB/m/W
AC power
110-240V ~, 50/60Hz
Napájení střídavým proudem
110–240 V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption
25 W
Eco Standby Power Consumption
< 0.5 W
Spotřeba elektrické energie při
provozu
25 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
234 x 364 x 239 mm
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
<0,5 W
Weight
- Main Unit
2.5 kg
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
234 x 364 x 239 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
2,5 kg
FR
FI
Teknisiä tietoja
Standard
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
CS
Specifikace
Register your product and get support at
FI
DA
Specifikationer
EN
Specifications
Caractéristiques techniques
Vakio
Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Enimmäislähtöteho
50 W
Taajuusvaste
45 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde
> 77 dBA
Audio In -tulo
600 mV RMS 22 k
Levyn halkaisija
12 cm
Tuetut levyt
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Viritysalue
FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio
50 kHz
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde
<22 dBf
<43 dBf
Haun valittavuus
<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö
<2 %
Signaali–kohina-suhde
> 55 dB
Kaiuttimen impedanssi
8 ohmia
Kaiutinelementti
65 mm täysi kantama
Herkkyys
> 83 dB/m/W ± 4 dB/m/W
Virta
110-240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä
25 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa
<0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
234 x 364 x 239 mm
Paino
- Päälaite
2,5 kg
Standard
Norme Bluetooth version 2.1+EDR
Portée
10 m (sans obstacle)
Puissance de sortie maximale
50 W
Réponse en fréquence
45 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Rapport signal/bruit
> 77 dBA
Entrée Audio In
600 mV RMS 22 k
Diamètre du disque
12 cm
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
Gamme de fréquences
FM : 87,5 – 108 MHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Sensibilité
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB
– Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
< 22 dBf
< 43 dBf
Sélectivité de recherche
< 28 dBf
Distorsion harmonique totale
< 2 %
Rapport signal/bruit
> 55 dB
Impédance
8 ohms
Enceinte
65 mm à gamme étendue
Sensibilité
> 83 dB/m/W ± 4 dB/m/W
Alimentation par secteur
110-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
25 W
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
< 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
234 x 364 x 239 mm
Poids
- Unité principale
2,5 kg
2,5 kg
3/22/2013 4:04:37 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising