Philips | MC151/12 | Philips Klassisches Micro-Soundsystem MC151/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MC151
Question?
Contact
Philips
Always there to help you
Register your product and get support at
PDF
www.philips.com/welcome
MC151
:'6+
Question?
Contact
Philips
www.philips.com/support.
AUX
User Manual
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MC151
Question?
Contact
Philips
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
PULL TO OPEN
Short User Manual
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.
com/support
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
philips.com/support.
EN
CS
DA
DE
EL
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
ES
FI
FR
HU
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d’emploi
Rövid használati útmutató
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/
support.
HUA teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
EN Before using your product, read all accompanying safety information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
HU
Sicherheitsinformationen.
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
FI Lue kaikki mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
HU A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
Source Standby
Zdroj pohotovostní režim
Kilde Standby
Quelle Standby
Πηγή Αναμονή
Fuente 2 AAA
En espera
Lähde Valmiustila
Source Veille
Forrás Készenlét
EN Tune to an FM/AM radio station
PULL TO OPEN
EN Button
Function
Fast forward or fast reverse the track during playback,
then release to resume play.
/
Tip: For better reception, fully extend and adjust the position of the antenna.
DA Stil ind på en FM/AM-radiostation
DE Auswählen eines UKW-/AM-Radiosenders
Tipp: Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie
sie aus.
VOL +/-
Increase or decrease volume.
MUTE
Mute or resume sound.
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM
DBB
Turn dynamic bass enhancement on or off.
CLOCK/DISPLAY
Display play information.
SHUF
Play all tracks randomly.
ES Sintonización de una emisora de radio FM/AM
REPEAT
(on main unit)
Play the current track repeatedly.
FI FM-/AM-radioaseman virittäminen
Vinkki: voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen
asentoa.
REP ALL
(on remote control)
Play all tracks repeatedly.
Συμβουλή: Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη
θέση της.
Consejo: Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena y ajuste su posición.
:;4
Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this
booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
:;4
HUHangoljon be egy FM/AM-rádióállomást.
Tipp: A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő
helyzetbe.
CS Tlačítko
3
685-
DE Manuelles Speichern von Radiosendern
Hinweis:
•Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.
•Um einen programmierten Radiosender zu überschreiben, speichern Sie einen
anderen Sender mit seiner Folgenummer.
VOL +/-
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
DBB
Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
CLOCK/DISPLAY
Zobrazení informací o přehrávání.
SHUF
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.
REPEAT
(na hlavní jednotce)
Opakované přehrávání aktuální skladby.
REP ALL
(na dálkovém
ovladači)
Opakované přehrávání všech skladeb.
685-
FI Radioasemien tallentaminen manuaalisesti
CS Automatické uložení rádiových stanic
Huomautus:
•Voit ohjelmoida enintään 40 pikavalintaradioasemaa.
•Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.
DA Gem radiostationer automatisk
FR Mémorisation automatique des stations de radio
HU Rádióállomások automatikus tárolása
MC151_12_ShortUserManual_A_V1.0.indd1
Σημείωση:
•Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
•Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό,
αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio
Nota:
•Puede programar un máximo de 40 emisoras de radio presintonizadas.
•Para sobrescribir una emisora de radio programada, almacene otra emisora con su
número de secuencia.
EN Store radio stations automatically
FI Tallenna radioasemat automaattisesti
MUTE
Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
DBB
Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen
Bassverstärkung
CLOCK/DISPLAY
Anzeigen von Wiedergabeinformationen
SHUF
Zufällige Wiedergabe aller Titel
REPEAT
(auf dem
Hauptgerät)
Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels
REP ALL (auf der
Fernbedienung)
Wiederholte Wiedergabe aller Titel
EL Πλήκτρο
/
DA Knap
EN Store radio stations manually
Note:
•You can program a maximum of 40 preset radio stations.
•To overwrite a programmed radio station, store another one with its sequence
number.
Remarque :
•Vous pouvez programmer jusqu’à 40 stations de radio présélectionnées.
•Pour remplacer une station de radio programmée, enregistrez une autre station avec
son numéro de séquence.
CS Ruční uložení rádiových stanic
HURádióállomások kézi tárolása
Poznámka:
•Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.
•Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte s jejím pořadovým
číslem jinou stanici.
FR Programmation manuelle des stations de radio
Megjegyzés:
•Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
•Ha egy beprogramozott állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a
programsorszámmal.
/
Spol hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning,
og slip for at genoptage afspilningen.
Start, eller sæt afspilning på pause.
Stop afspilningen.
Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
DBB
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων.
CLOCK/DISPLAY
Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.
SHUF
Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
REPEAT
(στην κύρια
μονάδα)
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
REP ALL (στο τηλεχειριστήριο)
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής κατά την
αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών..
/
Función
Realiza una búsqueda rápida hacia delante o hacia
atrás en la pista durante la reproducción. Suéltelo para
reanudar la reproducción.
VOL +/- Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE Slå lyden fra eller til.
DBB Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
CLOCK/DISPLAY Få vist afspilning soplysninger.
Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
SHUF Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge. Detiene la reproducción.
REPEAT (på hovedenheden) Afspil det aktuelle spor gentagne gange. VOL +/-
REP ALL (på fjernbetjeningen) Afspil alle numre gentagne gange. Bemærk: Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller de
programmerede spor.
/
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
MUTE
Äänen mykistys ja mykistyksen poisto.
DBB
Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai
pois käytöstä.
CLOCK/DISPLAY
Toistotietojen näyttäminen.
SHUF
Kaikkien raitojen toistaminen satunnaisesti.
REPEAT
(pääyksikössä)
Nykyisen raidan toistaminen jatkuvasti.
REP ALL
(kaukosäätimessä)
Kaikkien raitojen toistuva toisto.
FR Touche
Λειτουργία
MUTE
ES Botón
VOL +/-
Huomautus: satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.
Salta a la pista anterior o siguiente.
Fonction
Permet d'effectuer une avance ou un retour rapide
pendant la lecture. Relâcher pour reprendre la lecture
normale.
Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
/
Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
Permet d'arrêter la lecture.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Gå til forrige eller næste spor.
/
Lopeta toisto.
Πατήστε για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο
κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και
αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
Pikakelaa raitaa toiston aikana ja jatka toistoa
vapauttamalla painike.
Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
/
VOL +/-
Toiminto
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
/
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
Funktion
Painike
/
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
/
Poznámka: Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných
skladeb.
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
Zastavení přehrávání.
3
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών
VOL +/-
Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
DA Gem radiostationer manuelt
Bemærk:
•Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.
•Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station
med dens sekvensnummer.
DE Automatisches Speichern von Radiosendern
Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
/
MC151_12_Short User Manual_V1.0
685-
Během přehrávání přetočte skladbu rychle vpřed /
rychle vzad, poté uvolněním tlačítka obnovte přehrávání.
Schnellen Vor-/Rücklauf des Titels während der
Wiedergabe. Loslassen, um die Wiedergabe
fortzusetzen.
Hinweis: Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewählt werden, wenn Sie die
Wiedergabe von Titeln programmiert haben.
Funkce
/
Stoppen der Wiedergabe
Note: Random play cannot be selected when you play the programmed
tracks.
FR Sélection d’une station de radio FM/AM
FI
Starten oder Anhalten der Wiedergabe
Stop play.
Tip: Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.
Funktion
Springen zum vorherigen/nächsten Titel
/
Start or pause play.
Tip: Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její pozice.
Conseil : pour améliorer la réception, déployez entièrement l’antenne FM et ajustez sa
position.
/
Skip to the previous or next track.
/
CS Naladění rádiové stanice FM/AM
DE Taste
VOL +/-
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
SILENCE
Permet de couper ou de rétablir le son.
DBB
Permet d'activer/de désactiver l'amplification
dynamique des basses.
CLOCK/DISPLAY
Permet d'afficher les informations de lecture.
SHUF
Permet de lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire.
REPEAT
(sur l'unité
principale)
Permet de répéter la piste en cours.
REP ALL (ur la
télécommande)
Permet de lire toutes les pistes en boucle.
Remarque : la lecture aléatoire ne peut pas être sélectionnée lors de la
lecture de pistes programmées.
HU Gomb
/
/
Funkció
Nyomja le a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors
előre-/hátratekerés. A lejátszáshoz való visszatéréshez
pedig engedje fel.
Ugrás az előző/következő műsorszámra.
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
Lejátszás leállítása.
VOL +/-
A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE
Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
DBB
Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
Aumenta o disminuye el volumen.
CLOCK/DISPLAY
Lejátszási adatok megjelenítése.
MUTE
Desactiva o activa el sonido.
SHUF
Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.
DBB
Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.
Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
CLOCK/DISPLAY
Muestra la información de la reproducción.
REPEAT
(a főegységen)
SHUF
Reproduce todas las pistas de forma aleatoria.
Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
REPEAT
(en la unidad
principal)
Reproduce la pista actual varias veces.
REP ALL (a
távvezérlőn)
REP ALL
(en el mando a
distancia)
Reproduce todas las pistas de forma repetida.
Megjegyzés: A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani
programozott zeneszámok lejátszása esetén.
Nota: Al reproducir pistas programadas no se puede seleccionar el modo de
reproducción aleatoria.
11/1/20133:47:30PM
EN Set clock
1
2
3
4
5
6
7
Press POWER to switch the system to standby mode.
Press and hold CLOCK/DISPLAY for 2 seconds to activate the clock setting mode.
Press PROG repeatedly to select 12 hour or 24 hour format.
Press CLOCK/DISPLAY to confirm.
Press
/
to set the hour.
Press CLOCK/DISPLAY to confirm.
Repeat steps 5-6 to set the minute.
CS Nastavení hodin
1
2
3
4
5
6
7
Stisknutím tlačítka POWER přepnete systém do pohotovostního režimu.
Stisknutím a podržením tlačítka CLOCK/DISPLAY na 2 sekundy aktivujete režim
nastavení budíku.
Opakovaným stisknutím tlačítka PROG vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim
hodin.
Stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY potvrďte volbu.
Stisknutím tlačítek
/
nastavte hodiny.
Stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY potvrďte volbu.
Zopakováním kroků 5–6 nastavte minuty.
DA Indstilling af ur
1
2
3
4
5
6
7
Tryk på POWER for at sætte systemet i standbytilstand.
Hold CLOCK/DISPLAY nede i 2 sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af ur.
Tryk på PROG gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
Tryk på CLOCK/DISPLAY for at bekræfte.
Tryk på
/
for at indstille timetallet.
Tryk på CLOCK/DISPLAY for at bekræfte.
Gentag trin 5-6 for at indstille minuttallet.
DE Einstellen der Uhr
1
2
3
4
5
6
7
Drücken Sie auf POWER, um das System in den Standby-Modus zu schalten.
Halten Sie die Taste CLOCK/DISPLAY zwei Sekunden lang gedrückt, um den
Uhreinstellmodus aufzurufen.
Drücken Sie wiederholt auf PROG, um das 12- oder das 24-Stundenformat
auszuwählen.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste CLOCK/DISPLAY.
Drücken Sie
/
, um die Stunden einzustellen.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste CLOCK/DISPLAY.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
EL Ρύθμιση ρολογιού
1
2
3
4
5
6
7
Πατήστε POWER για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.
Πατήστε CLOCK/DISPLAY για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ρύθμισης της ώρας.
Πατήστε επανειλημμένα PROG για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
Πατήστε CLOCK/DISPLAY για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε CLOCK/DISPLAY για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
ES Ajuste del reloj
1
2
3
4
5
6
7
Pulse POWER para poner el sistema en modo de espera.
Mantenga pulsado CLOCK/DISPLAY durante 2 segundos para activar el modo de
ajuste del reloj.
Pulse PROG repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
Pulse
/
para ajustar las horas.
Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
Repita los pasos 5 y 6 para ajustar los minutos.
FI Ajan asettaminen
1
2
3
4
5
6
7
Siirrä järjestelmä valmiustilaan painamalla POWER-painiketta.
Siirry kellonasetustilaan painamalla CLOCK/DISPLAY -painiketta 2 sekuntia.
Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti PROG-painiketta.
Vahvista valinta painamalla CLOCK/DISPLAY.
Määritä tunnit
/
-painikkeilla.
Vahvista valinta painamalla CLOCK/DISPLAY.
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 5-6.
FR Réglage de l’horloge
1
2
3
4
5
6
7
Appuyez à nouveau sur POWER pour activer le mode veille du système.
Maintenez le bouton CLOCK/DISPLAY enfoncé pendant 2 secondes pour activer le
mode de réglage de l’horloge.
Appuyez plusieurs fois sur PROG pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer.
Appuyez sur
/
pour régler l’heure.
Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer.
Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
HUÓra beállítása
1
2
3
4
5
6
7
A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a POWER gombot.
A CLOCK/DISPLAY gomb 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az
óra beállítások módba.
Nyomja meg ismételten a PROG gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül
válasszon.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a CLOCK/DISPLAY gombot.
Nyomja meg az
/
gombot az óra beállításához.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a CLOCK/DISPLAY gombot.
Ismételje meg az 5. és 6. lépést a perc beállításához.
DE Technische Daten
EN Specifications
2 x 2 W RMS
Ausgangsleistung
2 x 2 W RMS
Lähtöteho
2 x 2 W RMS
Frequency Response
125 - 16000 Hz
Frequenzgang
125 - 16.000 Hz
Taajuusvaste
125–16 000 Hz
Signal to Noise Ratio
60 dBA
Signal/Rausch-Verhältnis
60 dBA
Signaali–kohina-suhde
60 dBAa
Disc
Disc
Semiconductor
Lasertyp
Halbleiter
Lasertyyppi
Puolijohde
Disc Diameter
12cm/8cm
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Levyn halkaisija
12cm/8cm
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW
Tuetut levyt
CD-DA, CD-R, CD-RW
Frequency Response
125 -16000 Hz
Frequenzgang
125 - 16.000 Hz
Taajuusvaste
125–16 000 Hz
Signal to Noise Ratio
60 dBA
Signal/Rausch-Verhältnis
60 dBA
Signaali–kohina-suhde
60 dBAa
Tuner
Tuner
FM: 87.5 - 108 MHz
MW: 531-1602 KHz
Empfangsbereich
UKW: 87,5 bis 108 MHz
MW: 531 bis 1602 KHz
Viritysalue
FM: 87,5–108 MHz
MW: 531–1602 KHz
Tuning grid
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Abstimmungsbereich
UKW: 50 KHz
MW: 9 kHz
Virityskaavio
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Sensitivity
- 26dB S/N Ratio
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Empfindlichkeit
– 26 dB S/N Ratio
UKW: 20 uV
MW: 5 mV/m
Herkkyys
– 26 dB signaali-kohina-suhde
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Total Harmonic Distortion
< 5%
Klirrfaktor
< 5 %
Harmoninen kokonaishäiriö
< 5 %
Speakers
Lautsprecher
1
2
3
4
5
6
7
Drücken Sie auf POWER, um das System in den Standby-Modus zu schalten.
Halten Sie die Taste TIMER 2 Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie DISC oder TUN, um eine Alarmquelle auszuwählen.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER.
Drücken Sie
/
, um die Stunden einzustellen.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
Hinweis:
• Kann ein Audio-Titel von der ausgewählten DISC nicht wiedergegeben werden, wird
automatisch der Tuner aktiviert.
• Um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt
auf TIMER ON/OFF.
EL Ρύθμιση αφύπνισης
1 Πατήστε POWER για μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TIMER για 2 δευτερόλεπτα.
3 Πατήστε DISC ή TUN για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης.
4 Πατήστε TIMER για επιβεβαίωση.
5 Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ώρα.
6 Πατήστε TIMER για επιβεβαίωση.
7 Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Σημείωση:
• Αν έχει επιλεγεί πηγή δίσκου και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου,
ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.
• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε
επανειλημμένα TIMER ON/OFF.
ES Configuración de la alarma
1 Pulse POWER para poner el sistema en modo de espera.
2 Mantenga pulsado TIMER durante 2 segundos.
3 Pulse DISC o TUN para seleccionar una fuente de alarma.
4 Pulse TIMER para confirmar.
5 Pulse
/
para ajustar las horas.
6 Pulse TIMER para confirmar.
7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar los minutos.
Nota:
• Si se selecciona DISC como fuente, pero no se puede reproducir el audio, el sintonizador
se activa automáticamente.
• Para activar o desactivar el temporizador de la alarma, pulse TIMER ON/OFF varias veces.
FI Herätyksen asettaminen
1
2
3
4
5
6
7
Siirrä järjestelmä valmiustilaan painamalla POWER-painiketta.
Paina TIMER-painiketta 2 sekuntia.
Valitse hälytyslähde painamalla DISC- tai TUN -painiketta.
Vahvista valinta painamalla TIMER.
Määritä tunnit
/
-painikkeilla.
Vahvista valinta painamalla TIMER.
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 5-6.
Huomautus:
• Jos valittuna on DISC-lähde, eikä ääntä voida toistaa, radio käynnistyy automaattisesti.
• Kytke ajastin käyttöön tai pois käytöstä painamalla toistuvasti TIMER ON/OFF
-painiketta.
FR Réglage de l’alarme
1 Appuyez à nouveau sur POWER pour activer le mode veille du système.
2 Maintenez le bouton TIMER (Programmateur) enfoncé pendant 2 secondes.
3 Appuyez sur DISC ou TUN pour sélectionner une source d’alarme.
4 Appuyez sur TIMER (Programmateur) pour confirmer.
5 Appuyez sur
/
pour régler l’heure.
6 Appuyez sur TIMER (Programmateur) pour confirmer.
7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
Remarque :
• Si DISC est sélectionné et que le lecteur ne peut pas lire la piste, la radio est activée
automatiquement.
• Appuyez sur TIMER ON/OFF à plusieurs reprises pour activer ou désactiver l’alarme.
HUÉbresztés beállítása
1 A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a POWER gombot.
2 Tartsa lenyomva a TIMER gombot 2 másodpercig.
3 Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja meg a DISC vagy TUN gombot.
4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER gombot.
5 Nyomja meg az
/
gombot az óra beállításához.
6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER gombot.
7 Ismételje meg az 5. és 6. lépést a perc beállításához.
Megjegyzés:
• Ha a DISC a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan
bekapcsol.
• Az ébresztési időzítő be- vagy kikapcsolásához nyomja le többször a TIMER ON/OFF
gombot.
8 ohm
Lautsprecherimpedanz
8 Ohm
Kaiuttimen impedanssi
8 ohmia
Dimensions (W x H x D)
134 x 230 x 152 mm
Abmessungen (B x H x T):
134 x 230 x 152 mm
Mitat (L x K x S)
134 x 230 x 152 mm
Allgemeine Informationen
220 - 230 V, 50 Hz
Netzspannung
220–230 V, 50 Hz
Virta
220–230 V, 50 Hz
Operation Power Consumption
15 W
Betriebs-Stromverbrauch
15 W
Virrankulutus käytössä
15 W
Standby Power Consumption
<1 W
Standby-Stromverbrauch
< 1 W
Virrankulutus valmiustilassa
< 1 W
148 x 233 x 216 mm
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
148 x 233 x 216 mm
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
148 x 233 x 216 mm
3.65 kg
1.53 kg
Gewicht
- mit Lautsprechern
- ohne Lautsprecher
3,65 kg
1,53 kg
Paino
– kaiuttimilla
– ilman kaiuttimia
3,65 kg
1,53 kg
EL Προδιαγραφές
Zesilovač
χρονικό διάστημα (σε λεπτά). Μόλις περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα,
το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
•Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε
επανειλημμένα SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [0].
2 x 2 W RMS
Ισχύς εξόδου
2 x 2 W RMS
Puissance de sortie
2 x 2 W RMS
Kmitočtová charakteristika
125–16 000 Hz
Απόκριση συχνότητας
125 - 16.000 Hz
Réponse en fréquence
125 - 16 000 Hz
Odstup signál/šum
60 dBA
Λόγος σήματος προς θόρυβο
60 dBA
Rapport signal/bruit
60 dBA
Disk
Δίσκος
Polovodičový
Τύπος λέιζερ
Ημιαγωγός
Type de laser
Semi-conducteur
Průměr disku
12 cm/8 cm
Διάμετρος δίσκου
12cm/8cm
Diamètre du disque
12 cm/8 cm
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW
Kmitočtová charakteristika
125–16 000 Hz
Απόκριση συχνότητας
125 - 16.000 Hz
Réponse en fréquence
125-16000 Hz
Odstup signál/šum
60 dBA
Λόγος σήματος προς θόρυβο
60 dBA
Rapport signal/bruit
60 dBA
Tuner
Δέκτης
FI Määritä ajanjakso (minuuteissa) painamalla työtilassa SLEEP-painiketta toistuvasti. Valitun
EN In working mode, press SLEEP to select a period (in minutes). After the preset period,
the product switches to standby mode automatically.
•To deactivate the sleep timer, press SLEEP repeatedly until [0] is displayed.
CS Stisknutím tlačítka SLEEP v pracovním režimu vyberte interval (v minutách). Po
přednastaveném časovém úseku se výrobek automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
•Chcete-li vypnout časovač, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se nezobrazí
symbol [0].
DA I tændt tilstand skal du trykke på SLEEP for at vælge en periode (i minutter). Efter den
forudindstillede periode skifter produktet automatisk til standbytilstand.
•Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange at trykke på SLEEP, indtil [0] vises.
MC151_12_ShortUserManual_A_V1.0.indd2
ajanjakson jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
•Voit kytkeä uniajastimen pois käytöstä painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta, kunnes
[0] tulee näkyviin.
FM: 87,5–108 MHz
MW: 531–1 602 KHz
Εύρος συντονισμού
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531-1602 KHz
Gamme de fréquences
FM : 87,5 – 108 MHz
MW : 531-1602 KHz
Krok ladění
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Βήμα συντονισμού
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Grille de syntonisation
FM : 50 KHz
MW : 9 KHz
Citlivost
-26 dB Poměr signálu k šumu
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Ευαισθησία
– Λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Sensibilité
- Rapport signal/bruit 26 dB
FM : 20 uV
MW : 5 mV/m
Celkové harmonické zkreslení
<5 %
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
< 5%
Distorsion harmonique totale
< 5 %
Reproduktory
Ηχεία
FR En mode de fonctionnement, appuyez sur SLEEP pour sélectionner une durée (en
minutes). Au terme de la durée prédéfinie, le produit bascule automatiquement en
mode veille.
•Pour désactiver l’arrêt programmé, appuyez plusieurs fois sur SLEEP jusqu’à ce que
[0] s’affiche.
HUHasználati üzemmódban a SLEEP gomb megnyomásával választható ki időtartam
(percekben). Az előre beállított időintervallum után a készülék automatikusan
készenléti üzemmódba vált.
•Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg a
[0] üzenet meg nem jelenik.
Enceintes
Impedance reproduktoru
8 ohmů
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
8 ohm
Impédance
8 ohms
Rozměry (Š x V x H)
134 x 230 x 152 mm
Διαστάσεις (π x υ x β):
134 x 230 x 152 χιλ.
Dimensions (l x H x P)
134 x 230 x 152 mm
Obecné informace
Γενικές πληροφορίες
Informations générales
Napájení střídavým proudem
220 – 230 V, 50 Hz
Ρεύμα AC
220 - 230 V, 50 Hz
Alimentation par secteur
220 - 230 V, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu
15 W
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
15 W
15 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu
<1 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
<1 W
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
Consommation électrique en mode veille
< 1 W
148 x 233 x 216 χιλ.
Βάρος
- με ηχεία
- χωρίς ηχεία
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
148 x 233 x 216 mm
3,65 κιλά
1,53 κιλά
Poids
- enceintes incluses
- enceintes non incluses
3,65 kg
1,53 kg
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
Hmotnost
- s reproduktory
- bez reproduktorů
148 x 233 x 216 mm
3,65 kg
1,53 kg
2 x 2 W RMS
Frekvensgang
125-16000 Hz
Signal-/støjforhold
60 dBA
Lasertype
Halvleder
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW
Frekvensgang
125-16000 Hz
Signal-/støjforhold
60 dBA
FM: 87,5-108 MHz
MW: 531-1602 KHz
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Sensitivitet
– 26 dB S/N ratio
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Samlet harmonisk forvrængning
<5%
Højttalere
Højttalerimpedans
8 ohm
Mål (B x H x D)
134 x 230 x 152 mm
Generelle oplysninger
Vekselstrøm
220 - 230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift
15 W
Strømforbrug ved standby
<1 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
Vægt
- med højttalere
- uden højttalere
ES Especificaciones
HUTermékjellemzők
Amplificador
Udgangseffekt
Indstilling af gitter
HEADPHONE
Tuner
Rozsah ladění
Indstillingsområde
Después del periodo preestablecido, el producto cambia al modo de espera
automáticamente.
•Para desactivar el temporizador, pulse SLEEP varias veces hasta que se muestre [0].
Disque
Typ laseru
Tuner
ES En modo de funcionamiento, pulse SLEEP para seleccionar un periodo (en minutos).
Amplificateur
Výstupní výkon
Disk
EL Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε SLEEP για να επιλέξετε ένα
FR Caractéristiques techniques
Ενισχυτής
Forstærker
Nach der festgelegten Zeit schaltet das Produkt automatisch in den Standby-Modus.
•Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP, bis [0]
angezeigt wird.
Yleistä
AC power
DA Specifikationer
DE Drücken Sie im Betriebsmodus SLEEP, um einen Zeitraum (in Minuten) einzustellen.
Kaiuttimet
Speaker Impedance
CS Specifikace
DE Einstellen des Alarms
Viritin
Tuning Range
Weight
- with speakers
- without speakers
Press POWER to switch the system to standby mode.
Press and hold TIMER for 2 seconds.
Press DISC or TUN to select an alarm source.
Press TIMER to confirm.
Press
/
to set the hour.
Press TIMER to confirm.
Repeat steps 5-6 to set the minute.
Note:
• If DISC is selected and the audio cannot be played, tuner is activated automatically.
• To activate or deactivate the alarm timer, press TIMER ON/OFF repeatedly.
CS Nastavení budíku
1 Stisknutím tlačítka POWER přepnete systém do pohotovostního režimu.
2 Stiskněte tlačítko TIMER a přidržte po 2 sekundy.
3 Stisknutím tlačítka DISC nebo TUN vyberte zdroj budíku.
4 Stisknutím tlačítka TIMER potvrďte volbu.
5 Stisknutím tlačítek
/
nastavte hodiny.
6 Stisknutím tlačítka TIMER potvrďte volbu.
7 Zopakováním kroků 5–6 nastavte minuty.
Poznámka:
• Je-li vybrán zdroj DISC a hudbu nelze přehrát, automaticky se aktivuje tuner.
• Chcete-li aktivovat a deaktivovat budík, opakovaně stiskněte tlačítko TIMER ON/OFF.
DA Indstil alarm
1 Tryk på POWER for at sætte systemet i standbytilstand.
2 Tryk på TIMER, og hold den nede i 2 sekunder.
3 Tryk på DISC eller TUN for at vælge alarmkilde.
4 Tryk på TIMER for at bekræfte.
5 Tryk på
/
for at indstille timetallet.
6 Tryk på TIMER for at bekræfte.
7 Gentag trin 5-6 for at indstille minuttallet.
Bemærk:
• Hvis DISC vælges, og den valgte lyd ikke kan spilles, aktiveres tuneren automatisk.
• For at aktivere eller deaktivere alarm-timeren skal du trykke gentagne gange på TIMER
ON/OFF.
Levy
Laser Type
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
1
2
3
4
5
6
7
Vahvistin
Output Power
General information
EN Set alarm
FI Teknisiä tietoja
Verstärker
Amplifier
148 x 233 x 216 mm
3,65 kg
1,53 kg
Erősítő
máx.
2 x 2 W RMS
Respuesta de frecuencia
125 - 16.000 Hz
Kimeneti teljesítmény
2 x 2 W RMS
Relación señal/ruido
60 dBA
Válaszfrekvencia
125 - 16000 Hz
Jel-zaj arány
60 dBA
Tipo de láser
Semiconductor
Lemez
Diámetro del disco
12 cm/8 cm
Discos compatibles
CD-DA, CD-R, CD-RW
Respuesta de frecuencia
125 - 16.000 Hz
Relación señal/ruido
60 dBA
Disco
Sintonizador
Rango de sintonización
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz
Intervalo de sintonización
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Sensibilidad
- Relación S/R 26 dB
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Distorsión armónica total
Lézertípus
Félvezető
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW
Válaszfrekvencia
125 -16000 Hz
Jel-zaj arány
60 dBA
Tuner
Hangolási tartomány
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531-1602 KHz
Lépésköz
FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
< 5%
Érzékenység
- 26 dB H/Z arány
FM: 20 uV
MW: 5 mV/m
Teljes harmonikus torzítás
< 5%
Impedancia del altavoz
8 ohmios
Hangsugárzók
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
134 x 230 x 152 mm
Hangszóró-impedancia
8 ohm
Méretek (sz×ma×mé)
134 x 230 x 152 mm
Alimentación de CA
220 - 230 V, 50 Hz
Általános információk
Consumo de energía en funcionamiento
15 W
Consumo en modo de espera
Altavoces
Información general
Tápfeszültség
220 - 230 V, 50 Hz
<1 W
Teljesítményfelvétel
15 W
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
<1 W
148 x 233 x 216 mm
Peso
- con altavoces
- sin altavoces
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
148 x 233 x 216 mm
3,65 kg
1,53 kg
Tömeg
- hangszórókkal
- hangszórók nélkül
3,65 kg
1,53 kg
11/1/20133:47:33PM
Download PDF

advertising