Philips | MCM1350/12 | Philips Mini-Stereoanlage MCM1350/12 Schnellstartanleitung

www.philips.com/support
MCM1350
Question?
Contact
Philips
EN Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
CS Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny a minuty.
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
DE Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden
EN Switch to standby mode.
CS Přepnutí do pohotovostního režimu.
DA Skift til standbytilstand.
DE Wechseln in den Standby-Modus.
EL Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
ES Activación del modo de espera
EN
CS
DA
DE
EL
ES
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
KK Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
EN Swich to ECO standby mode
CS Přepnutí do pohotovostního režimu
ECO.
και τα λεπτά.
ES Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los
minutos.
FI Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
FR Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les
minutes.
HU Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
bajo consumo.
DA Skift til Eco-standbytilstand.
DE Wechseln in den ECO Power StandbyEL Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
EL Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα
ES Cómo pasar a modo de espera de
Eco.
Modus.
und die Minuten einzustellen.
FI Siirtyminen valmiustilaan.
FR Activation du mode veille.
HU Készenléti üzemmódba kapcsolás.
IT Passaggio alla modalità standby.
KK Күту режиміне ауысу
IT Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti.
KK Сағат пен минутты орнату үшін 2-3 қадамдарды
FI ECO-valmiustilaan siirtyminen.
FR Pour activer le mode veille d’économie
қайталаңыз.
d’énergie.
HU ECO készenléti üzemmódba váltás.
IT Passaggio alla modalità ECO Standby.
KK ECO күту режиміне ауысу
ES Control de reproducción
Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
Detiene la reproducción.
Lejátszás leállítása.
Seleccione un álbum o una carpeta.
/
/
HULejátszásvezérlés
Válasszon ki egy albumot vagy mappát.
/
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda
hacia adelante o hacia atrás dentro de una pista.
/
Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
Reproduce las pistas aleatoriamente.
VOL +/-
Aumenta o reduce el volumen.
Para silenciar o activar el sonido.
EN Control play
DISPLAY
Ajusta el brillo de la pantalla.
Stop play.
Select an album or a folder.
/
Play a track or all tracks repeatedly.
DE • Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
• Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten
einzustellen, eine Quelle auszuwählen und die
Lautstärke des Alarms einzustellen.
EL • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
• Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα
λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή και να ρυθμίσετε την
ένταση της αφύπνισης.
ES • Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
• Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar
una fuente y ajustar el volumen de la alarma.
FI • Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
• Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3, valitse lähde ja
määritä hälytyksen äänenvoimakkuus.
FR • Assurez-vous que vous avez correctement réglé
l’horloge.
• Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes,
sélectionner une source et régler le volume de l’alarme.
HU • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
• A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést,
válasszon forrást, majd állítsa be az ébresztés hangerejét.
IT • Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente.
• Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti,
selezionare una sorgente e impostare il volume della
sveglia.
KK • Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
• Минутты орнату, көзді таңдау және дабылдың
дыбыс деңгейін орнату үшін 2-3 қадамдарын
қайталаңыз.
Press to skip to the previous or next track.
Press and hold to search backward/forward
within a track.
Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den
på pause.
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
Stop afspilningen.
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
Vælg et album eller en mappe.
/
Increase or decrease the volume.
Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et
nummer.
/
Play tracks randomly.
VOL +/-
Mute or unmute sound.
Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
SOUND
Select a preset sound equalizer.
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
DISPLAY
Adjust display brightness.
VOL +/-
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Výběr alba nebo složky.
/
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo
následující skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlé
prohledávání vzad/vpřed v aktuální skladbě.
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
Náhodné přehrání skladeb.
VOL +/-
VOL +/SOUND
Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung
DISPLAY
Anpassen der Anzeigehelligkeit
EL Έλεγχος της αναπαραγωγής
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Øg eller reducer lydstyrken.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku.
SOUND
Výběr předvolby zvuku ekvalizéru.
DISPLAY
Nastavení jasu displeje.
SOUND
Vælg en forudindstillet equalizer.
DISPLAY
Juster lysstyrken for displayet.
/
/
DE Steuern der Wiedergabe
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
/
/
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
Stummschaltung ein/aus
Slå lyden til eller fra.
CS Přehrávání
/
/
DAAfspilningsstyring
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/SOUND
Επιλογή προρρυθμισμένου ισοσταθμιστή.
DISPLAY
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
IT Controllo della riproduzione
CS Stisknutím nastavte časovač vypnutí. Pokud se zobrazí
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
Raitojen satunnaistoisto.
Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
DE Drücken, um den Sleep-Timer-Zeitraum auszuwählen.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
Esimääritetyn taajuuskorjaimen valitseminen.
DISPLAY
Näytön kirkkauden säätäminen.
FR Controlar a reprodução
Permet de sélectionner un album ou un dossier.
/
/
VOL +/-
Appuyez sur ces boutons pour passer à la piste
précédente/suivante.
Maintenez ces touches enfoncées pour faire une
recherche avant/arrière dans une piste.
SOUND
Consente di selezionare un'impostazione
predefinita dell'equalizzatore audio.
DISPLAY
Consente di regolare la luminosità del display.
KK Ойнатуды басқару
Permet de couper ou de rétablir le son.
SON
Permet de sélectionner un réglage d'égaliseur
prédéfini.
DISPLAY
Permet de régler la luminosité de l'écran.
zpráva [OFF] (vypnuto), časovač je neaktivní.
DA Tryk for at vælge tidsrummet for sleep-timer. Når
[OFF] (fra) vises, er sleep-timeren deaktiveret.
Wenn [OFF] (aus) angezeigt wird, ist der Sleep-Timer
deaktiviert.
EL Πατήστε για να επιλέξετε τη διάρκεια του
χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας. Όταν
εμφανίζεται η ένδειξη [OFF] (ανενεργό), ο
χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι
απενεργοποιημένος.
ES Púlselo para seleccionar el periodo del temporizador
de desconexión. Cuando se muestra [OFF]
(desactivado), el temporizador de desconexión está
desactivado.
Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе
жалғастыру.
Ойнатуды тоқтату.
Альбомды немесе қалтаны таңдау.
/
/
Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін
басыңыз.
Тректің ішінен артқа немесе алға іздеу үшін
басып тұрыңыз.
Жолды немесе барлық жолдарды қайталап
ойнату.
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
Consente di aumentare o ridurre il volume.
Consente di disattivare o attivare l'audio.
Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.
VOL +/-
When [OFF] (off) is displayed, the sleep timer is
deactivated.
Premendo i tasti si passa al brano precedente/
successivo.
Tenerli premuti per andare indietro/avanti
all'interno di un brano.
SOUND
/
EN Press to select the sleep timer period.
Selezione di un album o una cartella.
/
Äänen mykistäminen tai mykistyksen poistaminen.
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
A kijelző fényerejének beállítása.
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla
painiketta.
Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/eteenpäin
nykyisen raidan sisällä.
Permet d'arrêter la lecture.
Auswählen eines Albums oder Ordners
Tárolt hangszínszabályozó kiválasztása.
DISPLAY
Interruzione della riproduzione.
Επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND
Toiston lopettaminen.
Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre
la lecture.
Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα
πίσω/εμπρός σε ένα κομμάτι.
A hangerő növelése vagy csökkentése.
Consente di avviare, mettere in pausa o
riavviare la riproduzione.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Stoppen der Wiedergabe
Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu
springen.
Gedrückt halten, um innerhalb des aktuellen Titels
zurück-/vorzuspulen
VOL +/-
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/-
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja
jatkaminen.
Valitse albumi tai kansio.
/
Start, pause, or resume play.
/
• Repeat steps 2-3 to set minute, select a source, and set
the alarm volume.
• Zkontrolujte správné nastavení hodin.
CS
.
• Opakováním kroků 2–3 nastavte minuty, vyberte zdroj
a nastavte hlasitost budíku.
DA • Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
• Gentag trin 2-3 for at indstille minutter, vælg en kilde, og
indstil alarmlydstyrken.
Selecciona un ecualizador de sonido preestablecido.
FI Toiston hallinta
2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
MCM1350_12_Short User Manual_V5.0
EN • Make sure that you have set the clock correctly.
SOUND
Az előző vagy a következő hangfelvételre
ugráshoz nyomja meg.
Lenyomva tartva vissza-/előretekerhet egy
műsorszámon belül.
Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
VOL +/-
Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
Дыбысты өшіру немесе қосу.
SOUND
Сақтаулы дыбыс эквалайзерін таңдаңыз.
DISPLAY
Дисплей жарықтығын реттеу.
FI
Valitse uniajastimen jakso. Uniajastin on poissa
käytöstä, kun näkyviin tulee [OFF] (ei käytössä) -teksti.
FR Appuyez sur ces touches pour sélectionner la période
d’arrêt programmé. Lorsque [OFF] (arrêt) s’affiche,
l’arrêt programmé est désactivé.
HU Nyomja meg az elalváskapcsoló időtartamának
kiválasztásához. Ha a kijelzőn [OFF] (kikapcsolva)
jelzés látható, az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva.
IT Premere per selezionare la durata dello spegnimento
automatico. Quando [OFF] (spento) viene
visualizzato, il timer di spegnimento viene disattivato.
KK Ұйқы таймерінің мерзімін таңдау үшін басыңыз.
[OFF] (өшіру) жазуы көрсетілген кезде ұйқы
таймері өшіріледі.
EN Tune to FM radio stations
CS Ladění rádiových stanic FM
DA Find FM-radiostationer
DE Einstellen eines UKW-Radiosenders
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
ES Sintonización de emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien virittäminen
FR Réglage des stations de radio FM
HU FM-rádióállomások behangolása
IT Sintonizzazione delle stazioni radio FM
KK FM радио станцияларын реттеу
EN Store FM radio stations automatically
CS Automatické uložení rádiových stanic FM
DA Gem FM-radiostationer automatisk
DE Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FR Mémorisation automatique des stations de radio FM
HUFM rádióállomások automatikus tárolása
IT Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
KK FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау
EN Specifications
Amplifier
Total Output Power
Frequency Response
Maximum 30 W
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Signal to Noise Ratio
Total Harmonic
Distortion
Aux Input
≥75 dBA
<1%
600 mV±100mV RMS 22kohm
Speakers
Speaker Impedance
Speaker Driver
Sensitivity
4 ohm
Full range 3.5"
83 ± 3dB/m/W
Tuner (FM)
Tuning Range
Tuning grid
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
Search Selectivity
Total Harmonic Distortion
Signal to Noise Ratio
87.5-108 MHz
50 KHz
<22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
<3%
>45 dB
USB
USB Direct Version
2.0 Full Speed
Disc
Laser Type
Disc Diameter
Support Disc
Audio DAC
Total Harmonic Distortion
Frequency Response
S/N Ratio
EN Store FM radio station manually
CS Ruční uložení rádiové stanice FM
DA Gem FM-radiostationer manuelt
DE Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών
Semiconductor
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bits/44.1 KHz
<3% (1 KHz)
20 Hz - 20 kHz (44.1 KHz)
≥80 dBA
General information
AC power
Operation Power Consumption
Eco Standby Power Consumption
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
σταθμών FM
ES Almacenamiento manual de las emisoras de
radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
FR Mémorisation manuelle des stations de radio FM
HU FM rádióállomások kézi tárolása
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
KK FM радио станциясын қолмен сақтау
100-240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0.5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1.54 kg
0.81 kg x 2
CS Specifikace
Maximálně 30 W
60 Hz až 20 kHz; ±3 dB
≥75 dBA
<1 %
600 mV±100mV RMS
22 kohmů
Reproduktory
Impedance reproduktoru
Vinutí reproduktoru
Citlivost
4 ohmy
Širokopásmový 3,5"
83 ± 3 dB/m/W
Tuner (FM)
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.
philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen,
besuchen Sie www.philips.com/support
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo,
visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-
vous sur www.philips.com/support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
www.philips.com/support címre.
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito
Web www.philips.com/support.
KK Толық пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін www.
philips.com/support торабына кіріңіз.
Rozsah ladění
Krok ladění
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické zkreslení
Odstup signál/šum
87,5 až 108 MHz
50 KHz
<22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
<3 %
>45 dB
USB
USB Direct, verze
2.0 Full Speed
Disk
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky
Audio DA převodník
Celkové harmonické zkreslení
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu
Polovodičový
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bitů / 44,1 kHz
<3 % (1 kHz)
20 Hz až 20 kHz (44,1 kHz)
≥80 dBA
Obecné informace
Napájení střídavým proudem
<20 W
<0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
0,81 kg x2
DA Specifikationer
Forstærker
Samlet udgangseffekt
Frekvensgang
Signal-/støjforhold
Samlet harmonisk
forvrængning
Aux-indgang
Maks. 30 W
60 Hz - 20 kHz, ±3 dB
≥75 dBA
< 1%
600 mV±100 mV RMS 22 kohm
Højttalere
Højttalerimpedans
Højttalerdriver
Sensitivitet
4 ohm
3,5" bredspektret
83 ± 3 dB/m/W
Tuner (FM)
Indstillingsområde
Indstilling af gitter
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk forvrængning
Signal-/støjforhold
87,5 - 108 MHz
50 KHz
<22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
< 3%
> 45 dB
Direkte USB-version
2.0 fuld hastighed
Disk
Lasertype
Diskdiameter
Understøttet disk
Halvleder
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bit/44,1 KHz
<3 % (1 KHz)
Audio DAC
Samlet harmonisk
forvrængning
Frekvensgang
S/N ratio
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
≥80 dBA
Vekselstrøm
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved Eco-standby
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
DE Technische
100–240 V~,
50/60 Hz
100-240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
0,81 kg x 2
Daten
Gesamtausgangsleistung
Frequenzgang
Signal/Rausch-Verhältnis
Klirrfaktor
Aux-Eingang
Maximal 30 W
60 Hz - 20 kHz; ± 3 dB
≥ 75 dBA
<1 %
600 mV±100 mV RMS
22 Kiloohm
Lautsprecher
Lautsprecherimpedanz
Lautsprechertreiber
Empfindlichkeit
4 Ohm
Full Range 3,5"
83 ± 3 dB/m/W
Tuner (UKW)
Empfangsbereich
Abstimmungsbereich
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
Suchempfindlichkeit
Klirrfaktor
Signal/Rausch-Verhältnis
87,5 bis 108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 45 dBf
< 30 dBf
< 3 %
>45 dBA
USB
Full-Speed 2.0
Disc
Lasertyp
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bit/s/44,1 kHz
< 3 % (1 kHz)
20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
≥ 80 dBA
Audio-DAC
Klirrfaktor
Frequenzgang
S/N Ratio
Allgemeine Informationen
Netzspannung
Betriebs-Stromverbrauch
Eco-Standby-Stromverbrauch
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
0,81 kg x 2
EL Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Συνολική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Είσοδος Aux
Έως 30 W
60 Hz - 20 kHz,
±3 dB
≥ 75 dBA
<1%
600 mV±100mV
RMS 22kohm
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία
4 ohm
Πλήρους εύρους 3,5"
83 ± 3dB/m/W
Εύρος συντονισμού
Βήμα συντονισμού
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς
θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς
θόρυβο 46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο
87,5-108 MHz
50 KHz
<22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
<3%
>45 dB
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
2.0 πλήρους ταχύτητας
Ημιαγωγός
12 εκ./8 εκ.
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bits/44,1 KHz
<3% (1 KHz)
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
≥80 dBA
Halbleiter
Ρεύμα AC
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
100-240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 χιλ.
120 x 195 x 143 χιλ.
1,54 κιλά
2 x 0,81 κιλά
Amplificador
Máximo 30 W
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
≥ 75 dBA
<1%
600 mV± 100mV
RMS 22 kohmios
Altavoces
Impedancia del altavoz
Controlador de altavoz
Sensibilidad
<22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
<3%
>45 dB
Versión de USB directo
2.0 de alta velocidad
Disco
Tipo de láser
Diámetro del disco
Discos compatibles
Semiconductor
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bits/44,1 kHz
< 3 % (1 kHz)
20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
≥ 80 dBA
Información general
Alimentación de CA
Consumo de energía en
funcionamiento
Consumo en modo de espera
de bajo consumo
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
- Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
FI Teknisiä
4 ohmios
3,5" de rango completo
83 ± 3 dB/m/W
FR Caractéristiques
techniques
Amplificateur
Puissance de sortie totale
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Distorsion harmonique totale
Entrée AUX
Maximum 30 W
60 Hz - 20 kHz ; ±3 dB
≥ 75 dBA
< 1 %
600 mV±100 mV RMS
22 kohm
Enceintes
USB
100 - 240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
2 x 0,81 kg
tietoja
Kokonaisteho
Taajuusvaste
Signaali–kohina-suhde
Harmoninen kokonaishäiriö
Aux-tulo
4 ohmia
3,5 tuumaa, koko äänialue
83±3 dB/m/W
Viritin (FM)
Viritysalue
Virityskaavio
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohinasuhde
– Stereo, 46 dB signaalikohina-suhde
Haun valittavuus
Harmoninen kokonaishäiriö
Signaali–kohina-suhde
87,5-108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
< 3 %
>45 dB
USB
USB Direct versio
Lasertyyppi
Levyn halkaisija
Tuetut levyt
Audio DAC
Harmoninen
kokonaishäiriö
Taajuusvaste
S-k.-suhde
2.0, nopea
Puolijohde
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bittiä / 44,1 KHz
< 3% (1 KHz)
20 Hz–20 kHz (44,1 KHz)
≥ 80 dBA
Tuner (FM)
Gamme de fréquences
Grille de syntonisation
Sensibilité
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
Sélectivité de recherche
Distorsion harmonique totale
Rapport signal/bruit
87,5-108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 45 dBf
< 30 dBf
< 3 %
> 45 dB
USB
Version USB Direct
2.0 ultrarapide
Disque
Type de laser
Diamètre du disque
Disques pris en charge
Semi-conducteur
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bits/44,1 KHz
< 3 % (1 KHz)
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
≥ 80 dBA
CNA audio
Distorsion harmonique totale
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Consommation électrique en mode
de fonctionnement
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
Poids
- Unité principale
- Enceinte
100–240 V~, 50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
2 x 0,81 kg
100-240 V~,
50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
2 x 0,81 kg
HU Termékjellemzők
Erősítő
Kimeneti összteljesítmény
Frekvenciaválasz
Jel-zaj arány
Legfeljebb 30 W
60 Hz – 20 kHz; ±3 dB
≥75 dBA
Teljes harmonikus torzítás
AUX-bemenet
<1%
600 mV±100 mV RMS
22 kohm
Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia
Hangszórómeghajtó
Érzékenység
4 ohm
3,5"-es teljes hangterjedelmű
83 ± 3 dB/m/W
Hangolóegység (FM)
Hangolási tartomány
Lépésköz
Érzékenység
- Monó, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
Keresési szelektivitás
Teljes harmonikus torzítás
Jel-zaj arány
87,5-108 MHz
50 KHz
< 22 dBf
<45 dBf
<30 dBf
< 3%
>45 dB
USB
USB Direct verzió
Yleistä
Virta
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
4 ohms
3,5" à gamme étendue
83 ± 3 dB/m/W
Informations générales
Enintään 30 W
60 Hz – 20 kHZ, ±3 dB
≥ 75 dBA
< 1 %
600 mV±100mV RMS,
22 kohmia
Kaiuttimen impedanssi
Kaiutinelementti
Herkkyys
Impédance
Enceinte
Sensibilité
Alimentation par secteur
Levy
ES Especificaciones
Potencia de salida total
Respuesta de frecuencia
Relación señal/ruido
Distorsión armónica total
Entrada auxiliar
87,5 - 108 MHz
50 kHz
Kaiuttimet
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος δίσκος
Rango de sintonización
Intervalo de sintonización
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
Selección de búsqueda
Distorsión armónica total
Relación señal/ruido
Vahvistin
USB
USB Direct, έκδοσης
Sintonizador (FM)
DAC de audio
Distorsión armónica total
Respuesta de frecuencia
Relación S/R
Γενικές πληροφορίες
Verstärker
USB Direct-Version
Disc-Durchmesser
Unterstützte Disc-Typen
Δέκτης (FM)
USB
Generelle oplysninger
Zesilovač
Celkový výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum
Celkové harmonické zkreslení
Vstup Aux
Spotřeba elektrické energie při
provozu
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
2.0 Full Speed
Lemez
Lézertípus
Lemezátmérő
Félvezető
12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bit/44,1 kHz
< 3% (1 kHz)
20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
≥ 80 dBA
Audió DAC
Teljes harmonikus torzítás
Frekvenciaválasz
H/Z arány
Тюнер (FM)
Általános információk
Tápfeszültség
Teljesítményfelvétel
Eco készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
Méretek
- Főegység
(Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz
(sz x ma x mé)
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
Legalább 100-240 V, 50/60 Hz
< 20 W
<0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 x 195 x 143 mm
1,54 kg
0,81 kg x 2
IT Specifiche
Реттеу ауқымы
Реттеу торы
Сезімталдық
- Моно, 26 дБ С/Ш
қатынасы
- Стерео, 46 дБ С/Ш
қатынасы
Іздеуді таңдау мүмкіндігі
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
Сигнал-шу арақатынасы
USB Direct нұсқасы
Massimo 30 W
60 Hz - 20 kHZ; ±3 dB
≥ 75 dBA
< 1%
600 mV±100 mV RMS
22 kohm
Altoparlanti
Impedenza altoparlanti
Driver altoparlanti
Sensibilità
4 ohm
3,5" full range
83 ± 3 dB/m/W
Sintonizzatore (FM)
Gamma di sintonizzazione
Griglia di sintonizzazione
Sensibilità
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB
– Stereo, rapporto segnale/
rumore 46 dB
Selettività di ricerca
Distorsione totale armonica
Rapporto segnale/rumore
87,5-108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 45 dBf
< 30 dBf
< 3%
> 45 dB
USB
Versione USB diretta
2.0 a velocità piena
Disco
Tipo laser
Diametro disco
Supporto disco
Audio DAC
Distorsione totale
armonica
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/rumore
Semiconduttore
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bit/44,1 kHz
< 3% (1 kHz)
20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
≥ 80 dBA
Informazioni generali
Alimentazione CA
Consumo energetico
durante il funzionamento
Consumo energetico in
modalità Standby Eco
Power
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale
(L x A x P)
– Cassa altoparlanti
(L x A x P)
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
100-240 V~,
50/60 Hz
< 20 W
< 0,5 W
180 x 121 x 227 mm
120 X 195 X 143 mm
1,54 kg
0,81 kg x 2
KK Ерекшеліктер
Күшейткіш
Жалпы шығыс қуаты
Жиілік жауабы
Сигнал-шу арақатынасы
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
Қосымша кіріс
Ең көбі 30 Вт
60 Гц - 20 кГц; ±3 дБ
≥ 75 дБА
<1%
600 мВ ± 100 мВ ОКМ 22
кОм
Динамиктер
Үндеткіштің номиналдық
қарсылығы
4 Ом
Үндеткіш драйвері
Сезімталдық
Толық ауқым 3,5"
83 ± 3 дБ/м/Вт
<22 дБф
<45 дБф
<30 дБф
<3%
>45 дБ
USB
Amplificatore
Potenza totale in uscita
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/rumore
Distorsione totale armonica
Ingresso Aux
87.5-108 МГц
50 кГц
2.0 толық
жылдамдық
Диск
Лазер түрі
Диск диаметрі
Қолдау көрсетілетін диск
Дыбыс DAC
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
Жиілік жауабы
С/Ш қатынасы
Жартылай
өткізгіш
12 см/8 см
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD
24 бит/44,1 кГц
< 3% (1 кГц)
20 Гц - 20 кГц
(44,1 кГц)
≥80 дБА
Жалпы ақпарат
Айнымалы ток қуаты
Жұмыс үшін қуат
тұтынуы
Қуатты үнемдеу күту
режимінде қуат тұтыну
Мөлшері
- Негізгі құрылғы
(Е x Б x Қ)
- Динамик қорабы
(Е x Б x Қ)
Салмағы
- Негізгі құрылғы
- Динамик қорабы
100-240 В~,
50-60 Гц
< 20 Вт
< 0,5 Вт
180 x 121 x 227 мм
120 x 195 x 143 мм
1,54 кг
0,81 кг x 2
Download PDF

advertising