Philips | MCM2300/12 | Philips Mini-Stereoanlage MCM2300/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MCM2300
Hinweis:
ON
Úsporný pohotovostní režim
Pohotovostní režim
Question?
Contact
Philips
EN
Before using your product, read all accompanying safety information.
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA
DE
EL
Poznámka:
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
EN
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Eco power standby mode
Standby mode
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
Note:
MCM2300
Question?
Contact
Philips
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Short User Manual
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
FI
Lue kaikki mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
Drücken Sie dann CLOCK.
/
, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie
1
2
3
4
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLOCK για
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
/
Πατήστε
CLOCK.
/
για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε
Πατήστε
CLOCK.
/
για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε
Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 90 δευτερολέπτων κατά τη
ρύθμιση, το MCM2300 εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να
αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που είχατε κάνει νωρίτερα.
5
3
4
para ajustar la hora y, a continuación, pulse CLOCK.
Pulse
/
para ajustar los minutos y, a continuación, pulse CLOCK.
1
2
3
4
Nota: Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el MCM2300 sale de los
ajustes del reloj sin guardar las operaciones anteriores.
5
1
2
3
4
In standby mode, press and hold CLOCK for more than 2 seconds.
Press
/
CLOCK.
to select 24H or 12H hour format, and then press
Press
/
to set the hour, and then press CLOCK.
Press
/
to set the minute, and then press CLOCK.
1
2
3
4
Kun laite on valmiustilassa, paina CLOCK-painiketta yli kaksi sekuntia.
Valitse
/
Aseta tunnit
Aseta minuutit
3
/
-painikkeilla ja paina sitten CLOCK-painiketta.
4
AUDIO IN
Stisknutím tlačítka
CLOCK.
/
nastavte minutu a poté stiskněte tlačítko
Stisknutím tlačítka
/
vyberte skladbu.
• Stisknutím tlačítka / u skladeb MP3 vyberte
nejdříve album a poté stisknutím tlačítka
/
vyberte skladbu.
Select an album or a folder.
REPEAT
SHUFFLE
VOL +/MUTE
SOUND
DISPLAY
Press to skip to the previous or next track.
Press and hold to search backward/forward within
a track.
Play a track or all tracks repeatedly.
Play tracks randomly.
Increase or decrease the volume.
Mute or restore sound.
Select a preset sound equalizer.
Adjust display brightness.
CS
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
DA
3
4
for at indstille timetal, og tryk herefter på CLOCK.
Tryk på
/
for at indstille minuttal, og tryk herefter på CLOCK.
DE
1
2
3
/
Tryk på
/
for at vælge timeformatet 24H eller 12H, og tryk
derefter på CLOCK.
/
Halten Sie im Standby-Modus die Taste CLOCK mindestens 2 Sekunden
gedrückt.
Drücken Sie
/
, um das 24H- oder 12H-Stundenformat
auszuwählen, und drücken Sie anschließend CLOCK.
Drücken Sie dann CLOCK.
/
, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie
Výběr alba nebo složky.
/
I standbytilstand holdes CLOCK nede i mere end 2 sekunder.
Bemærk: Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder under indstilling, forlader
MCM2300 indstillingen af uret uden at gemme tidligere valg.
MCM2300_12.1_SUM_V1.2.indd 1-8
Eco Power-Standby-Modus
Standby-Modus
Tryk på
/
for at vælge et nummer.
• For MP3-spor skal du trykke på / for at
vælge et album først og derefter trykke på
/
for at vælge et nummer.
Tryk på PROG for at bekræfte.
• Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere spor.
Drücken Sie die Taste
, um die programmierten
Titel wiederzugeben.
So löschen Sie die Programmierung:
Drücken Sie zweimal.
2
3
Programmieren von Titeln
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, 20 Titel in der
gewünschten Reihenfolge zu programmieren.
5
2
3
4
Drücken Sie im DISC- oder USB-Modus
Wiedergabe anzuhalten.
, um die
Drücken Sie PROG, um den Programmiermodus zu
aktivieren.
Drücken Sie die Taste
/
, um einen Titel
auszuwählen.
• Drücken Sie bei MP3-Titeln / , um zuerst ein
Album auszuwählen, und drücken Sie dann
/
, um einen Titel auszuwählen.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste PROG.
• Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um weitere
Titel zu programmieren.
4
5
Στη λειτουργία DISC ή USB, πατήστε
διακόψετε την αναπαραγωγή.
Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på
pause.
Stop afspilningen.
1
Πατήστε
/
για να επιλέξετε κομμάτι.
• Για κομμάτια MP3, πατήστε / για να
επιλέξετε ένα άλμπουμ πρώτα και, στη συνέχεια,
πατήστε
/
για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
2
3
Πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
• Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
προγραμματίσετε και άλλα κομμάτια.
4
5
Pulse PROG para confirmar.
• Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
Lopeta toisto DISC- tai USB-tilassa painamalla
-painiketta.
Valitse raita
/
-painikkeilla.
• MP3-raidat: valitse ensin albumi /
ja sitten raita
/
-painikkeilla.
CS
-painikkeilla
Vahvista valinta painamalla PROG.
• Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita
3–4.
-painiketta.
/
REPEAT
SHUFFLE
VOL +/MUTE
LYD
DISPLAY
USB
REPEAT
SHUFFLE
(Přehrávání
v náhodném
pořadí )
VOL +/MUTE
SOUND
DISPLEJ
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo
následující skladbu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlé
prohledávání vzad/vpřed v aktuální skladbě.
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
Náhodné přehrání skladeb.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
Výběr předvolby zvuku ekvalizéru.
Nastavení jasu displeje.
Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et
nummer.
Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
Øg eller reducer lydstyrken.
Slå lyd fra eller til.
Vælg en forudindstillet equalizer.
Juster lysstyrken for displayet.
I tændt tilstand skal du trykke på SLEEP/TIMER gentagne gange for at vælge en
tidsperiode (i minutter).
»» MCM2300 skifter automatisk til standby-tilstand efter det indstillede tidspunkt.
para detener la
Pulse PROG para activar el modo de programa.
Pulse
/
para seleccionar una pista.
Επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
REPEAT
SHUFFLE
VOL +/ΣΙΓΑΣΗ
ΗΧΟΣ
DISPLAY
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER v pracovním režimu vyberte interval
(v minutách).
»» Zařízení MCM2300 se automaticky přepne do pohotovostního režimu po
uplynutí nastaveného času.
DA
DE
Drücken Sie im Betriebsmodus wiederholt SLEEP/TIMER, um einen Zeitraum (in
Minuten) auszuwählen.
»» Die MCM2300 wechselt nach der eingestellten Zeit automatisch in den
Standby-Modus.
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja
jatkaminen.
Lopeta toisto.
Διακοπή αναπαραγωγής.
/
EN
In working mode, press SLEEP/TIMER repeatedly to select a time period (in
minutes).
»» MCM2300 switches to the standby mode automatically after the set time.
Programación de pistas
Esta función permite programar 20 pistas en el orden
deseado.
En el modo de DISC o USB, pulse
reproducción.
OFF
Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla PROGpainiketta.
Toista ohjelmoidut raidat painamalla
Ohjelman poistaminen
paina -painiketta kahdesti
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Vælg et album eller en mappe.
/
Kun laitetta ei käytetä 15 minuuttiin,
se siirtyy automaattisesti normaaliin
valmiustilaan.
Kun laite on ollut normaalissa valmiustilassa
15 minuuttia, se siirtyy automaattisesti Ecovalmiustilaan.
Para pistas MP3, pulse / para seleccionar
primero un álbum y, a continuación, pulse
/
para seleccionar una pista.
FI
/
Eco-valmiustila
Raitojen ohjelmointi
Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 raitaa halutussa
järjestyksessä.
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
ES
2
3
ON [PÄÄLLÄ]
Valmiustila
FI
για να
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή
των προγραμματισμένων κομματιών.
Για να διαγράψετε το πρόγραμμα:
Πατήστε δύο φορές .
1
ON [PÄÄLLÄ]
ENCENDIDO
Modo de espera de bajo
consumo
Modo de espera
Pulse
para reproducir las pistas programadas.
Para borrar el programa
Pulse dos veces.
Προγραμματισμός κομματιών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 20
κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.
4
1
•
EL
1
Huomautus:
Eco-valmiustila
Valmiustila
Modo de espera de bajo consumo
ENCENDIDO
Modo de espera
EIN
EIN
Eco Power-Standby-Modus
Standby-Modus
EL
Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα
πίσω/εμπρός σε ένα κομμάτι.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων
των κομματιών.
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Επιλογή προρρυθμισμένου ισοσταθμιστή.
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Valitse albumi tai kansio.
/
/
REPEAT
SHUFFLE
VOL +/MUTE
ÄÄNEEN
NÄYTTÖ
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla
painiketta.
Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/eteenpäin
nykyisen raidan sisällä.
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
Raitojen satunnaistoisto.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
Esimääritetyn taajuuskorjaimen valitseminen.
Näytön kirkkauden säätäminen.
EL
Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε
επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο (σε λεπτά).
»» Το MCM2300 μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από τον
καθορισμένο χρόνο.
ES
En modo de funcionamiento, pulse SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar un
periodo de tiempo (en minutos).
»» El MCM2300 cambia automáticamente al modo de espera transcurrido el
tiempo establecido.
FI
DE
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
Zastavení přehrávání.
Tryk på
Tryk på PROG for at aktivere programmeringstilstanden.
DA
/
Poznámka: Pokud není při nastavování během 90 sekund provedena žádná akce,
zařízení MCM2300 ukončí režim nastavení hodin bez uložení dřívějších operací.
1
2
for at
Si el producto permanece inactivo durante
15 minutos, se activa automáticamente el
modo de espera normal.
Tras 15 minutos en el modo de espera
normal, la unidad pasa automáticamente al
modo de espera de bajo consumo.
ES
DE
ON
DE
Stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
• Opakováním kroků 3 až 4 naprogramujte další
skladby.
Stop play.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte formát hodin 24H nebo 12H
a stiskněte tlačítko CLOCK.
nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko
I DISK- eller USB-tilstand skal du trykke på
stoppe afspilning.
Tryk på
for at afspille de programmerede spor.
Sådan slettes programmet
Tryk to gange på .
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu.
Start, pause, or resume play.
V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK déle než
2 sekundy.
/
4
5
v režimu DISC nebo USB zastavíte
EN
Huomautus: Jos määrityksen aikana ei paineta mitään painiketta 90 sekuntiin,
MCM2300 poistuu kellonaika-asetuksista, eikä tallenna tehtyjä muutoksia.
/
Stisknutím tlačítka
CLOCK.
2
3
Når dette produkt har været inaktivt i
15 minutter, skifter det automatisk til den
normale standbytilstand.
Når dette produkt har været i normal
standbytilstand i 15 minutter, skifter det
automatisk til Eco-standbytilstand.
-painikkeilla ja paina sitten CLOCK-painiketta.
/
CS
2
Stisknutím tlačítka
přehrávání.
1
Σημείωση:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Λειτουργία
αναμονής Eco Power
Λειτουργία
αναμονής
Αφού το προϊόν παραμείνει ανενεργό
για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στην
κανονική λειτουργία αναμονής.
Αφού το προϊόν παραμείνει στην
κανονική λειτουργία αναμονής για
15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία αναμονής Eco Power.
-painikkeilla 24H tai 12H ja paina sittenCLOCK-painiketta.
Note: If no button is pressed in 90 seconds during setting, MCM2300 exits clock
setting without saving earlier operations.
1
Press PROG to confirm.
• Repeat steps 3 to 4 to program more tracks.
Stisknutím tlačítka
přehrajete naprogramované
skladby.
Chcete-li vymazat program
Stiskněte dvakrát tlačítko .
FI
EN
Press
/
to select a track.
• For MP3 tracks, press / to select an album
first, and then press
/
to select a track.
Programování skladeb
Díky této funkci můžete naprogramovat až 20 skladeb
v požadovaném pořadí.
CD
Pulse
/
para seleccionar el formato de hora 24H o 12H y, a
continuación, pulse CLOCK.
/
Press PROG to activate the program mode.
CS
En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK durante más de 2 segundos.
Pulse
to stop play.
Press
to play the programmed tracks.
To erase the program
Press twice.
ES
1
2
Programmering af numre
Denne funktion gør det muligt for dig at programmere 20
numre i den ønskede rækkefølge.
4
για να επιλέξετε τη μορφή ώρας 24H ή 12H και πατήστε
Πατήστε
CLOCK.
DA
Program tracks
This function allows you to program 20 tracks in the desired
sequence.
In DISC or USB mode, press
TIL
5
EN
1
2
3
EL
MCM2300_12_SUM_V1.2
After this product stays inactive for 15
minutes, it automatically switches to the
normal standby mode.
After this product stays in the normal
standby mode for 15 minutes, it
automatically switches to the eco power
standby mode.
Úsporný pohotovostní režim
Pohotovostní režim
Hinweis: Wenn innerhalb von 90 Sekunden während der Einstellung keine Taste
gedrückt wird, beendet die MCM2300 den Uhreinstellungsmodus, ohne Vorgänge zu
speichern.
Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.”
Bemærk:
CS
4
Λειτουργία αναμονής Eco Power
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Λειτουργία
αναμονής
TIL
Eco-standbytilstand
standbytilstand
ON
ON
Eco power standby mode
Standby mode
Always there to help you
ES
Eco-standbytilstand
standbytilstand
Nota:
FI
EL
DA
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Pokud výrobek zůstane neaktivní po dobu
15 minut, automaticky se přepne do
běžného pohotovostního režimu.
Po 15 minutách v běžném pohotovostním
režimu se výrobek automaticky přepne do
úsporného pohotovostního režimu.
Wenn das Gerät 15 Minuten lang inaktiv ist,
schaltet es sich danach automatisch in den
normalen Standby-Modus.
Wenn sich das Gerät 15 Minuten lang im
normalen Standby-Modus befindet, schaltet
es automatisch in den Eco Power-StandbyModus.
ES
Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
Stoppen der Wiedergabe
Detiene la reproducción.
Auswählen eines Albums oder Ordners
/
/
REPEAT
SHUFFLE
(Zufallswied
ergabe)
VOL +/STUMMSCHALTUNG
SOUND
DISPLAY
Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu
springen.
Gedrückt halten, um innerhalb des aktuellen Titels
zurück-/vorzuspulen
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
Kun laite on käynnissä, paina SLEEP/TIMER-painiketta toistuvasti valitaksesi
haluamasi ajanjakson (minuuteissa).
»» MCM2300 siirtyy valitun ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan.
Seleccione un álbum o una carpeta.
/
/
REPEAT
SHUFFLE
VOL +/MUTE
SOUND
DISPLAY
Púlselo para saltar a la pista anterior o siguiente.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda
hacia adelante o hacia atrás dentro de una pista.
Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.
Reproduce las pistas aleatoriamente.
Aumenta o reduce el volumen.
Para silenciar o activar el sonido.
Selecciona un ecualizador de sonido
preestablecido.
Ajusta el brillo de la pantalla.
Auswählen einer voreingestellten EqualizerEinstellung
Anpassen der Anzeigehelligkeit
12/3/2013 5:10:53 PM
DA
Hinweis: Um einen programmierten Radiosender zu
überschreiben, speichern Sie einen anderen Sender mit seiner
Folgenummer.
1
2
EL
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
1
2
3
4
5
Press and hold PROG until the frequency starts to change.
After available radio stations are stored, press
them.
/
Store radio stations manually
1
2
3
CS
Automatické uložení rádiových stanic
ES
Tune to an FM radio station
• To tune to the previous or next strong station, press and hold
until the frequency starts to change.
• To tune to a station at a specific frequency, press
/
repeatedly until its frequency is displayed.
Sintonización de una emisora de radio FM
• Para sintonizar la emisora con señal fuerte
anterior o siguiente, mantenga pulsado
/
hasta que la frecuencia empiece a cambiar.
• Para sintonizar una emisora con una frecuencia
específica, pulse
/
varias veces hasta se
muestre su frecuencia.
/
CS
Naladění rádiové stanice FM
• Chcete-li naladit předchozí nebo následující stanici se silným
příjmem, stiskněte a podržte tlačítko
/
, dokud se nezačne
měnit frekvence.
• Chcete-li naladit stanici na určité frekvenci, stiskněte opakovaně
tlačítko
/
, dokud se nezobrazí její frekvence.
DA
Indstil til en FM-radiostation
• For at finde den forrige eller næste station med et stærkt signal skal
du trykke på
/
og holde knappen nede, indtil frekvensen
begynder at skifte.
• For at stille ind på en station med en bestemt frekvens skal du trykke
gentagne gange på
/
, indtil stationens frekvens vises.
FI
FM-radioaseman virittäminen
• Viritä edellinen tai seuraava hyvin kuuluva asema
pitämällä painiketta
/
painettuna, kunnes
taajuus muuttuu.
• Viritä tietyn aseman taajuuteen painamalla
painiketta
/
toistuvasti, kunnes aseman
taajuus tulee näkyviin.
1
2
4
5
Stiskněte a podržte tlačítko PROG, dokud se nezačne měnit frekvence.
Stisknutím tlačítka
jednu z nich.
/
po uložení dostupných rádiových stanic naladíte
Poznámka: Na tento výrobek lze uložit maximálně 20 rádiových stanic.
DA
Gem radiostationer automatisk
1
2
Efter de tilgængelige radiostationer er gemt, skal du trykke på
stille ind på én af dem.
/
for at
DE
/
,
EN
Support Disc
Amplifier
Maximum Output Power
Frequency Response
Signal to Noise Ratio
Total Harmonic Distortion
Aux Input
15 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
>70 dB
<1%
800 mV RMS
Speakers
Speaker Impedance
Speaker Driver
Sensitivity
6 ohm
Fullrange 3"
>83 dB/m/W
Tuner (FM)
Tuning Range
Tuning grid
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
Search Selectivity
Total Harmonic Distortion
Signal to Noise Ratio
87.5-108 MHz
50 KHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
>45 dB
USB
USB Direct Version
USB 5 V Power
2.0 full speed
≤500 mA
Disc
Laser Type
Disc Diameter
MCM2300_12.1_SUM_V1.2.indd 9-16
Semiconductor
12 cm/8 cm
Audio DAC
Total Harmonic Distortion
Frequency Response
S/N Ratio
Πατήστε παρατεταμένα PROG μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.
Αφού αποθηκευτούν οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, πατήστε
για να συντονιστείτε σε έναν από αυτούς.
/
Stisknutím tlačítka / přiřaďte této rádiové stanici pořadové
číslo od 1 do 20 a následným stisknutím tlačítka PROG potvrďte
volbu.
Opakováním kroků 1 až 3 naprogramujte více stanic.
Stisknutím tlačítka
/
naladíte uloženou rádiovou stanici.
4
Pulse / para sintonizar una emisora de radio
almacenada.
5
1
2
3
4
5
EN
Radioaseman virittäminen.
Note: Make sure that you have set the clock correctly. If the selected alarm
source is unavailable, this product switches to FM mode automatically.
Ota ohjelmointi käyttöön painamalla PROG-painiketta.
Valitse radioaseman järjestysluku (1–20) painikkeella
ja vahvista valinta painikkeella PROG.
/
1
2
Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaiheita 1-3.
Viritä tallennettu radioasema painikkeella
/
.
1
2
3
3
4
Huomautus: Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen
kanava sen järjestysluvulle.
5
Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.
1
for at stille ind på en gemt radiostation.
Manuelles Speichern von Radiosendern
1
2
3
Paina PROG -painiketta, kunnes taajuus alkaa muuttua.
4
Kun käytettävissä olevat radioasemat on tallennettu, viritä haluamasi asema
painikkeella / .
5
2
to set the alarm volume, and then press SLEEP/TIMER to
3
Press
/
confirm.
4
disappears.
5
Poznámka: Zkontrolujte správné nastavení hodin. Pokud je vybraný zdroj budíku
nedostupný, výrobek se automaticky přepne do režimu FM.
3
para
1
Press
/
to select an alarm source (DISC, USB or Tuner), and then
press SLEEP/TIMER to confirm.
Tryk på / for at tilknytte et sekvensnummer mellem 1 til 20
til denne radiostation, og tryk herefter på PROG for at bekræfte.
DE
/
to set the minute, and then press SLEEP/TIMER to confirm.
/
CS
2
Después de almacenar las emisoras de radio disponibles, pulse
sintonizar una de ellas.
Press
To stop the alarm, press SLEEP/TIMER.
To deactivate the alarm timer, press SLEEP/TIMER until
Bemærk: Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du
lagre en anden station med dens sekvensnummer.
Mantenga pulsado PROG hasta que la frecuencia comience a cargar.
repeatedly to set the hour, and then press SLEEP/TIMER to
Tryk på PROG for at aktivere programmering.
/
4
Einstellen eines Radiosenders
Drücken Sie PROG, um den Programmiervorgang zu aktivieren.
5
Drücken Sie / , um diesem Radiosender eine Folgenummer
zwischen 1 und 20 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies
mit PROG.
/
Tryk på
/
for at indstille lydstyrke for alarmen, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER for at bekræfte.
3
4
5
Kun laite on valmiustilassa, paina SLEEP/TIMER-painiketta 2 sekuntia.
User Manual
Aseta tunnit
/
-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
Aseta minuutit
/
-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla
SLEEP/TIMER-painiketta.
Valitse hälytyslähde (DISC, USB tai Tuner)
valinta painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus
painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
/
/
-painikkeilla ja vahvista
-painikkeilla ja vahvista valinta
EN
To download the full user manual, visit www.philips.com/
support.
CS
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.
com/support.
DA
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/
support.
DE
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen
Sie www.philips.com/support
EL
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
ES
Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/
support.
FI
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Voit katkaista hälytyksen SLEEP/TIMER-painikkeella.
Voit poistaa ajastetun hälytyksen painamalla SLEEP/TIMER-painiketta, kunnes
tulee näkyviin.
Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER 2 Sekunden lang
gedrückt.
Drücken Sie wiederholt die Taste
/
, um die Stunden einzustellen,
und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
Drücken Sie wiederholt
/
, um die Minuten einzustellen, und
bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
Drücken Sie
/
, um eine Alarmquelle auszuwählen (DISC, USB oder
Tuner), und drücken Sie dann TIMER/SLEEP zur Bestätigung.
Drücken Sie die Taste
/
, um die Lautstärke des Alarms einzustellen,
und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
erlischt.
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SLEEP/TIMER για 2 δευτερόλεπτα.
Πατήστε
/
επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα και στη
συνέχεια πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε
SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης (δίσκος,
USB ή ραδιόφωνο), και στη συνέχεια πατήστε SLEEP/TIMER για
επιβεβαίωση.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης και στη
συνέχεια πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε SLEEP/TIMER.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε
SLEEP/TIMER μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη .
V pohotovostním režimu stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko
SLEEP/TIMER.
Opakovaným stisknutím tlačítka
/
nastavte hodiny a následným
stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
ES
Stisknutím tlačítka
/
nastavte minuty a následným stisknutím tlačítka
SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
Nota: Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente. Si la fuente de
la alarma seleccionada no está disponible, este producto cambia al modo FM
automáticamente.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte zdroj budíku (DISC, USB nebo tuner) a
následným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
1
Stisknutím tlačítka
/
nastavte hlasitost budíku a následným stisknutím
tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
2
Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER.
Chcete-li deaktivovat časovač budíku, tiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud
nezmizí symbol .
Wiederholen Sie Schritte 1 bis 3, um mehr Sender zu
programmieren.
Drücken Sie
einzustellen
1
2
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι. Αν η επιλεγμένη
πηγή αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμη, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία FM.
Find en radiostation.
Tryk på
Tryk på
/
for at vælge en alarmkilde (DISK, USB eller Tuner), og tryk
derefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
EL
In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER for 2 seconds.
Press
/
confirm.
Question?
Contact
Philips
Huomautus: Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. Jos valittu hälytyslähde
ei ole käytettävissä, laite siirtyy automaattisesti FM-tilaan.
for at indstille minuttal, og tryk derefter på SLEEP/TIMER
Um den Alarm abzuschalten, drücken Sie SLEEP/TIMER.
Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie SLEEP/TIMER, bis
FI
ES
FI
3
4
, um einen programmierten Radiosender
5
En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante
2 segundos.
Pulse
/
varias veces para ajustar la hora y luego pulse SLEEP/TIMER
para confirmar.
Pulse
/
para ajustar los minutos y, a continuación, pulse
SLEEP/TIMER para confirmar.
Pulse
/
para seleccionar una fuente de alarma (DISC, USB o
sintonizador) y, a continuación, pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
Pulse
/
para ajustar el volumen de la alarma y luego pulse
SLEEP/TIMER para confirmar.
Especificaciones
Teknisiä tietoja
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bits/44.1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
100-240 V~, 50/60 Hz
13 W
<0.5 W
Tuner (FM)
Rozsah ladění
Krok ladění
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum
26 dB
– Stereo, poměr signál/šum
46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické
zkreslení
Odstup signál/šum
<45 dBu
<30 dBu
<3 %
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu
Eco
Rozměry
- Hlavní jednotka
(Š x V x H)
– Reproduktorová skříň
(Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
>45 dB
DA
87,5 až 108 MHz
50 KHz
<22 dBu
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
USB Direct, verze
Napájení USB 5 V
1.6 kg
0.975 kg x 2
Disk
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky
15 W
60 Hz až 16 kHz; +3 dB
>70 dB
<1 %
Audio DA převodník
Celkové harmonické
zkreslení
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu
800 mV RMS
Obecné informace
Reproduktory
6 ohmů
Širokopásmový 3"
>83 dB/m/W
Napájení střídavým
proudem
Spotřeba elektrické energie
při provozu
<0,5 W
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
0,975 kg x 2
Forstærker
USB
Zesilovač
Impedance reproduktoru
Vinutí reproduktoru
Citlivost
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte programování.
3
Repita del paso 1 al 3 para programar más emisoras.
Radioasemien tallentaminen manuaalisesti
Naladění rádiové stanice.
2
Pulse / para asignar un número de secuencia del 1 al
20 a esta emisora de radio y, a continuación, pulse PROG
para confirmar.
Gem radiostationer manuelt
Nota: Este producto puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio.
CS
Maximální výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum
Celkové harmonické
zkreslení
Vstup Aux
Pulse PROG para activar la programación.
Σημείωση: Το προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 20 ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
1
2
General information
AC power
Operation Power
Consumption
Eco Standby Power
Consumption
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1
CS
Tryk på
/
for at bekræfte.
www.philips.com/welcome
FI
for at indstille timetal, og tryk derefter på
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn die
ausgewählte Alarmquelle nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt automatisch
in den UKW-Modus.
Sintoniza una emisora de radio.
Nota: Para sobrescribir una emisora de radio programada,
almacene otra emisora con su número de secuencia.
Huomautus: Laitteeseen voi tallentaa enintään 20 radioasemaa.
Technische Daten
Προδιαγραφές
to tune to a stored radio station.
Tryk gentagne gange på
/
SLEEP/TIMER for at bekræfte.
Register your product and get support at
DE
4
5
1
2
Specifikace
Specifikationer
/
4
5
Always there to help you
I standbytilstand holdes SLEEP/TIMER nede i 2 sekunder.
Tryk på SLEEP/TIMER for at slukke for alarmen.
For at deaktivere alarm-timeren skal du trykke på SLEEP/TIMER, indtil
forsvinder.
Πατήστε / για να συντονιστείτε σε έναν
αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
DA
Tallenna radioasemat automaattisesti
Specifications
Press
Nachdem verfügbare Radiosender gespeichert wurden, drücken Sie
um zu einem der Sender zu wechseln.
Almacenamiento automático de las emisoras de radio
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM
• Για να συντονιστείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό
με ισχυρό σήμα, πατήστε παρατεταμένα
/
μέχρι να
αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.
• Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό που εκπέμπει σε μια
συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε επανειλημμένα
/
μέχρι
να εμφανιστεί η συχνότητα.
Repeat steps 1-3 to program more stations.
Poznámka: Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte
s jejím pořadovým číslem jinou stanici.
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών
EL
Press / to allocate a sequence number from 1 to 20 to this
radio station, and then press PROG to confirm.
Halten Sie PROG gedrückt, bis sich die Frequenz ändert.
Automatisches Speichern von Radiosendern
1
2
Press PROG to activate programming.
4
5
EL
Auswählen eines UKW-Radiosenders
• Um zum vorherigen oder nächsten starken Sender zu wechseln,
halten Sie
/
gedrückt, bis sich die Frequenz ändert.
• Um zu einem Sender mit einer bestimmten Frequenz zu wechseln,
drücken Sie wiederholt
/
, bis die gewünschte Frequenz
angezeigt wird.
5
Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε
και άλλους σταθμούς.
Note: You can program a maximum of 20 preset radio stations. To
overwrite a programmed radio station, store another one with its
sequence number.
1
2
3
Hinweis: Sie können maximal 20 Radiosender programmieren.
DE
Tune to a radio station.
Ruční uložení rádiových stanic
Hold PROG nede, indtil frekvensen begynder at skifte.
Bemærk: Produktet kan højst lagre 20 radiostationer.
1
2
4
Πατήστε / για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό από
το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν
πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
Almacenamiento manual de las emisoras de radio
1
2
3
EN
to tune to one of
Note: This product can store a maximum of 20 radio stations.
EN
3
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τον
προγραμματισμό.
ES
Store radio stations automatically
1
2
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Σημείωση: Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο
ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με
τον αριθμό ακολουθίας του.
EN
Para detener la alarma, pulse SLEEP/TIMER.
Para desactivar el temporizador de la alarma, pulse SLEEP/TIMER hasta que
desaparezca .
Bemærk: Kontroller, at du har indstillet uret korrekt. Hvis den valgte alarmkilde
ikke er tilgængelig, skifter produktet automatisk til FM-tilstand.
2.0, plná rychlost
≤500 mA
Polovodičový
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bitů/ 44,1 kHz
<1 % (1 kHz)
60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
>70 dBA
100–240 V~, 50/60 Hz
13 W
Maksimal udgangseffekt
Frekvensgang
Signal-/støjforhold
Samlet harmonisk
forvrængning
Aux-indgang
Lasertype
Diskdiameter
Understøttet disk
Generelle oplysninger
87,5 - 108 MHz
50 KHz
<22 dBu
< 45 dBu
< 30 dBu
> 45 dB
2.0 fuld hastighed
≤ 500 mA
Disk
800 mV RMS
Tuner (FM)
Indstillingsområde
Indstilling af gitter
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Direkte USB-version
USB 5 V strøm
Audio DAC
Samlet harmonisk
forvrængning
Frekvensgang
S/N ratio
6 ohm
Bredspektret 3"
> 83 dB/m/W
< 3%
USB
15 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
> 70 dB
< 1%
Højttalere
Højttalerimpedans
Højttalerdriver
Sensitivitet
Samlet harmonisk
forvrængning
Signal-/støjforhold
Vekselstrøm
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved Ecostandby
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet
(B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
DE
Verstärker
Halvleder
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bit/44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
100-240 V~, 50/60 Hz
13 W
< 0,5 W
Maximale Ausgangsleistung
Frequenzgang
Signal/Rausch-Verhältnis
Klirrfaktor
Aux-Eingang
Lautsprecher
Lautsprecherimpedanz
Lautsprechertreiber
Empfindlichkeit
6 Ohm
Breitband 3 Zoll
>83 dB/m/W
Tuner (UKW)
Empfangsbereich
Abstimmungsbereich
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
Suchempfindlichkeit
Klirrfaktor
Signal/Rausch-Verhältnis
87,5 bis 108 MHz
50 kHz
<22 dBu
< 45 dBu
< 30 dBu
< 3 %
>45 dB
USB
USB Direct-Version
USB 5 V Strom
180 x 121 x 247 mm
Disc
150 x 238 x 125 mm
Lasertyp
Disc-Durchmesser
Unterstützte Disc-Typen
1,6 kg
0,975 kg x 2
15 W
60 Hz - 16 kHz, +3 dB
> 70 dB
<1 %
800 mV RMS
Audio-DAC
Klirrfaktor
Full-Speed USB 2.0
≤ 500 mA
Frequenzgang
S/N Ratio
60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
> 70 dBA
Allgemeine Informationen
Netzspannung
Betriebs-Stromverbrauch
Eco-Standby-Stromverbrauch
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
13 W
< 0,5 W
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
0,975 kg x 2
Ενισχυτής
15 W
60 Hz - 16 kHZ, ±3 dB
>70 dB
<1%
800 mV RMS
Ηχεία
Halbleiter
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bit/44,1 kHz
< 1 % (1 kHz)
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία
6 ohm
3" πλήρους εμβέλειας
>83 dB/m/W
Δέκτης (FM)
Εύρος συντονισμού
Βήμα συντονισμού
87,5-108 MHz
50 KHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
45 dB
USB
USB Direct, έκδοσης
USB 5 V Power
EL
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Είσοδος Aux
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο
26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο
46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
2.0 πλήρους ταχύτητας
≤500 mA
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Ημιαγωγός
12 εκ./8 εκ.
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 Bit/44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ, ±3 dB
>70 dBA
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
100-240 V~, 50/60 Hz
13 W
Κατανάλωση ενέργειας
κατά τη λειτουργία
αναμονής Eco Power
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
<0,5 W
Versión de USB directo
USB con potencia de 5 V
180 x 121 x 247 χιλ.
150 x 238 x 125 χιλ.
1,6 κιλά
0,975 κιλά x 2
ES
Amplificador
Potencia de salida máxima
Respuesta de frecuencia
Relación señal/ruido
Distorsión armónica total
Entrada auxiliar
15 W
60 Hz - 16 kHZ; +3 dB
>70 B
<1%
800 mV RMS
Altavoces
Impedancia del altavoz
Controlador de altavoz
Sensibilidad
6 ohmios
Rango completo de 3"
>83 dB/m/W
Sintonizador (FM)
Rango de sintonización
Intervalo de sintonización
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R
46 dB
Selección de búsqueda
Distorsión armónica total
Relación señal/ruido
USB
87,5 - 108 MHz
50 kHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu
<3%
>45 dB
2.0 de alta velocidad
≤500 mA
Disco
Tipo de láser
Diámetro del disco
Discos compatibles
DAC de audio
Distorsión armónica total
Respuesta de frecuencia
Relación S/R
Semiconductor
12 cm /8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bits / 44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
>70 dBA
100-240 V~, 50/60 Hz
13 W
< 0,5 W
Kaiuttimen impedanssi
Kaiutinelementti
Herkkyys
6 ohmia
Koko äänialue, 3 tuumaa
>83 dB/m/W
Viritin (FM)
Viritysalue
Virityskaavio
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaalikohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaalikohina-suhde
Haun valittavuus
Harmoninen kokonaishäiriö
Signaali–kohina-suhde
87,5-108 MHz
50 kHz
S-k.-suhde
>70 dBA
Yleistä
Virta
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
100–240 V~, 50/60 Hz
13 W
<0,5 W
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
0,975 kg x 2
<22 dBu
<45 dBu
alle 30 dBu
<3 %
>45 dB
USB
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
0,975 kg x 2
FI
Vahvistin
Enimmäislähtöteho
Taajuusvaste
>70 dB
<1 %
800 mV RMS
Kaiuttimet
Información general
Alimentación de CA
Consumo de energía en
funcionamiento
Consumo en modo de
espera de bajo consumo
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
Signaali–kohina-suhde
Harmoninen kokonaishäiriö
Aux-tulo
15 W
60 Hz – 16 kHZ, +3 dB
USB Direct versio
USB 5 V Power
2.0, nopea
≤500 mA
Levy
Lasertyyppi
Levyn halkaisija
Tuetut levyt
Audio DAC
Harmoninen kokonaishäiriö
Taajuusvaste
Puolijohde
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bittiä / 44,1 kHz
<1 % (1 kHz)
60 Hz – 16 kHZ, ±3 dB
12/3/2013 5:11:05 PM
Download PDF

advertising