Philips | NTRX500/10 | Philips HiFi-Minisystem NTRX500/10 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
NTRX500
Question?
Contact
Philips
DA Når du ikke bruger eller transporterer produktet, skal
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
strømkablet fastgøres til produktets bagpanel med
kabelsamleren for at undgå kabelrod og holde strømkablet
over jorden.
PROG
USB DELETE
DE Wenn Sie das Produkt nicht verwenden oder wenn Sie
AUTO DJ
es transportieren, befestigen Sie das Netzkabel mit dem
Kabelbinder auf der Rückseite des Produkts, damit es sich
nicht verknotet und nicht auf den Boden hängt.
USB B
DBB
DSC
EL Όταν δεν χρησιμοποιείτε ή όταν μεταφέρετε το προϊόν,
για να διατηρήσετε το καλώδιο ρεύματος στη θέση του
και για να μην ακουμπά στο έδαφος, στερεώστε το με το
δεματικό καλωδίων στο πίσω μέρος του προϊόντος.
ES Cuando no esté utilizando el producto o lo esté
transportando, para mantener el cable de alimentación
organizado y por encima del suelo, fíjelo con la brida del
panel posterior del producto.
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
EN Connect FM antenna
EN Connect AM antenna
CS Připojení antény FM
CS Připojení antény AM
DA Tilslut FM-antenne
DA Tilslut AM-antenne
DE Anschließen der UKW-Antenne
DE Verbinden der AM-Antenne
EL Σύνδεση κεραίας FM
EL Σύνδεση κεραίας AM
ES Conexión de la antena FM
ES Conexión de la antena AM
Manual de usuario corto
FI
FI
Lyhyt käyttöopas
FR Connexion de l’antenne FM
FR Connexion de l’antenne AM
Bref mode d’emploi
HU Az FM-antenna csatlakoztatása
HU AM-antenna csatlakoztatása
Short User Manual
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
HU
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
FM-antennin liittäminen
FI
Kun et käytä laitetta tai kuljetat sitä, voit säilyttää virtajohtoa
siististi irti lattiasta kiinnittämällä johdon laitteen takapaneelissa
olevaan johtokiinnikkeeseen.
FR Lorsque vous n’utilisez pas le produit ou que vous le
transportez, afin que le câble d’alimentation reste bien rangé
et ne traîne pas par terre, nouez-le avec l’attache de câble sur
le panneau arrière du produit.
EN When you are not using or are transporting the product,
to keep the power cable organized and above the ground,
fix the power cable with the cable tie on the back panel of
the product.
AM-antennin liittäminen
HU Szállításkor, illetve amikor éppen nem használja a készüléket,
rendezetten (és a padló fölött) tarthatja a tápkábelt, ha a
kábelrögzítővel a készülék hátsó paneléhez rögzíti.
CS Když nepoužíváte nebo nepřevážíte výrobek a chcete
zachovat pořádek v kabelech a zajistit, aby se kabely
nedotýkaly země, upevněte napájecí kabel pomocí spony
na zadním panelu výrobku.
Rövid használati útmutató
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
EN Power on
CS Zapnutí
pohotovostní režim
DA Tænd
En espera
Virran kytkeminen
Veille
HU Bekapcsolt állapot
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
Készenlét
MODE
USB DELETE
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB B
DBB
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
PROG
USB DELETE
USB DELETE
AUTO DJ
USB B
DBB
DSC
USB B
DBB
DSC
AUDIO IN A
FI Huomautus:
Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa
häiriöitä.
Laitteeseen voi tallentaa enintään 8 pariliitettyä laitetta.
PROG
USB DELETE
AUTO DJ
USB B
PROG
ES Nota:
Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda
causar interferencias.
El producto puede memorizar un máximo de 8 dispositivos emparejados.
PROG
AUTO DJ
DBB
TUNER
EL Σημείωση:
Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές.
USB RECORD
2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.
USB A
AUDIO A
AUTO DJ
DE Hinweis:
Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen
könnten.
Das Produkt kann höchstens 8 gekoppelte Geräte speichern.
valmiustila
CD
AUX
USB RECORD
DA Bemærk:
Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
Produktet kan huske højst 8 parrede enheder.
αναμονή
ES Encendido
FR Marche
Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 8 spárovaných zařízení.
Standby
EL Ενεργοποίηση
CD
CS Poznámka:
standby
DE Einschalten
FI
EN Note:
Keep away from any other electronic device that may cause interference.
The product can memorize a maximum of 8 paired devices.
Standby
NTRX500
DSC
DSC
FR Remarque :
Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de
provoquer des interférences.
Le produit peut mémoriser jusqu’à 8 appareils couplés.
HU Megjegyzés:
Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
A termék maximum 8 párosított eszközt tud megjegyezni.
NTRX500_10_Short User Manual_V1.0
EN Delete from a USB device
DE Löschen von einem USB-Gerät
FI
CS Odstranění ze zařízení USB
EL Διαγραφή από συσκευή USB
FR Suppression à partir d’un périphérique USB
DA Slet fra en USB-enhed
ES Eliminación desde un dispositivo USB
HU Törlés USB-eszközről
1
2
FORMAT
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
5
AUTO DJ
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
PROG
USB DELETE
• [DEL FILE] (Delete file): Delete current audio file.
• [DEL DIR] (Delete directory): Delete current audio folder.
• [FORMAT] (Format): Delete all files in the USB device.
• [DEL FILE] (Διαγραφή αρχείου): Διαγραφή τρέχοντος αρχείου ήχου.
• [DEL DIR] (Διαγραφή καταλόγου): Διαγραφή τρέχοντος φακέλου ήχου.
• [FORMAT] (Διαμόρφωση): Διαγραφή όλων των αρχείων στη συσκευή USB.
CS
ES
souboru.
• [DEL DIR] (Odstranit složku): Odstranění aktuální složky se
zvukovými soubory.
• [FORMAT] (Formát): Odstranění všech souborů v zařízení USB.
DA
• [DEL FILE] (Slet fil): Slet den aktuelle lydfil.
• [DEL DIR] (Slet mappe): Slet den aktuelle lydmappe.
• [FORMAT] (Format): Slet alle filer på USB-enheden.
USB B
DBB
AUTO DJ
DSC
DE
USB B
DBB
DSC
3
EL
• [DEL FILE] (Odstranit soubor): Odstranění aktuálního zvukového
PROG
USB DELETE
Connect a USB device to USB A socket.
Prepare the source (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) to record from.
Press USB RECORD to start recording.
• To cancel recording, press .
CS Nahrávání v zařízení USB
DEL DIR
EN
REC
1
2
3
Note: Recording function is not available in Mix sound mode, or when AUTO DJ/DJ
EFFECT effects are applied.
DEL FILE
USB DELETE
EN Record to a USB device
Poistaminen USB-laitteesta
• [DEL FILE] (Eliminar archivo): elimina el archivo de audio actual.
• [DEL DIR] (Eliminar directorio): elimina la carpeta de audio actual.
• [FORMAT] (Formatear): Elimina todos los archivos del dispositivo USB.
FI
• [DEL FILE] (Poista tiedosto): nykyisen äänitiedoston poistaminen.
• [DEL DIR] (Poista kansio): nykyisen äänikansion poistaminen.
• [FORMAT] (Alusta): USB-laitteen kaikkien tiedostojen poistaminen.
FR
• [DEL FILE] (Supprimer fichier) : permet de supprimer le fichier audio en cours.
• [DEL DIR] (Supprimer répertoire) : permet de supprimer le dossier audio en
cours.
• [DEL FILE] (Datei löschen): Löschen der aktuellen Audiodatei
•
[FORMAT] (Formater) : permet de supprimer tous les fichiers sur le
• [DEL DIR] (Verzeichnis löschen): Löschen des aktuellen Audioordners
périphérique USB.
• [FORMAT] (Formatieren): Löschen aller Dateien auf dem USB-Gerät
HU
• [DEL FILE] (Fájl törlése): Jelenlegi hangfájl törlése
• [DEL DIR] (Könyvtár törlése): Jelenlegi audiokönyvtár törlése.
• [FORMAT] (Formatálás): Összes fájl törlése az USB-eszközről.
Připojte zařízení USB ke konektoru USB A.
Připravte zdroj (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B), ze kterého chcete
nahrávat.
Stisknutím tlačítkaUSB RECORD spusťte nahrávání.
• Pokud chcete nahrávání zrušit, stiskněte tlačítko .
Poznámka: Funkce nahrávání není dostupná v režimu smíšeného zvuku nebo s efekty
AUTO DJ/DJ EFFECT.
DA Optag på en USB-enhed.
1
2
3
Tilslut en USB-enhed til USB A stik.
Forbered kilden (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B), der skal optages fra.
Tryk på USB RECORD for at starte optagelsen.
• Tryk på for at stoppe optagelsen.
3
EN Store radio stations manually
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM/AM
Csatlakoztasson USB-eszközt az USB A aljzathoz.
Készítse elő a forrást (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B), amelyről
a felvételt készíteni szeretné.
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a USB RECORD gombot.
• A felvétel visszavonásához nyomja meg a gombot.
EN Note: You cannot delete files or record in
USB B mode.
CS Poznámka: V režimu USB B nelze odstranit
soubory.
DA Bemærk: Du kan ikke slette filer eller
optage i USB B-tilstand.
DE Hinweis: Im USB B-Modus können
Sie keine Dateien löschen und nicht
aufnehmen.
EL Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε
el modo USB B.
FI
Huomautus: USB B -tilassa ei voi poistaa
tiedostoja tai käyttää tallennustoimintoa.
FR Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer de
fichiers ni enregistrer en mode USB B.
HU Megjegyzés: USB B üzemmódban nem lehet
fájlokat törölni és felvételeket készíteni.
EN Select a source (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) and start play.
CS Ruční uložení rádiových stanic
• To adjust the volume of the source, press VOL +/-.
• To adjust the volume of the microphone, turn the MIC volume knob.
DA Gem radiostationer manuelt
CS Výběr zdroje (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) a spuštění přehrávání.
• Hlasitost zdroje upravte pomocí tlačítek VOL +/-.
• Chcete-li nastavit hlasitost mikrofonu, otočte ovladačem hlasitosti MIC.
Radiosendern
EL Μη αυτόματη αποθήκευση
DA Vælg en kilde (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX), og start afspilningen.
• Tryk på VOL +/- for at justere kildens lydstyrke.
• Drej på lydstyrkeknappen MIC for at justere kildens lydstyrke.
ραδιοφωνικών σταθμών
ES Almacenamiento manual de las
emisoras de radio
Tallenna radioasemat automaattisesti
FI
DE Wählen Sie eine Quelle (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX), und starten Sie die
Wiedergabe.
Radioasemien tallentaminen
manuaalisesti
FR Programmation manuelle des
stations de radio
• Drücken Sie VOL +/-, um die Lautstärke der Quelle anzupassen.
• Um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen, drehen Sie den MIC-Lautstärkeregler.
EL Επιλέξτε μια πηγή (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) και ξεκινήστε την
αναπαραγωγή.
• Για προσαρμογή της έντασης της πηγής, πατήστε VOL +/-.
• Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου, γυρίστε το διακόπτη
HU Rádióállomások kézi tárolása
FM-/AM-radioaseman virittäminen
ES Nota: No puede eliminar archivos ni grabar en
αρχεία ή να κάνετε εγγραφή στη
λειτουργία USB B.
DE Manuelles Speichern von
HU Rádióállomások automatikus tárolása
HU Hangoljon be egy FM/AM-rádióállomást
Connectez un périphérique USB à la prise USB A.
Préparez la source (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) de
l’enregistrement.
Appuyez sur la touche USB RECORD pour lancer l’enregistrement.
• Pour annuler l’enregistrement, appuyez sur .
Schließen Sie ein USB-Gerät an die USB A-Buchse an.
Bereiten Sie die Quelle vor (CD/TUNER/AUDIO-IN/AUX/USB B), von der Sie Megjegyzés: A felvétel funkció nem érhető el Hangkeverés üzemmódban,
aufnehmen möchten.
illetve az AUTO DJ/DJ EFFECT hanghatások használatakor.
FR Mémorisation automatique des stations de radio
DE Auswählen eines UKW-/AM-Radiosenders
Liitä USB-laite USB A-liitäntään.
Valmistele tallennuslähde (CD / TUNER / AUDIO IN / AUX / USB B).
Aloita tallennus painamalla USB RECORD-painiketta.
• Lopeta tallennus painamalla -painiketta.
FR Enregistrement sur un périphérique USB
3
1
2
Tallentaminen USB-laitteeseen
Huomautus: tallennustoimintoa ei voi käyttää Mix-äänitilassa tai kun
AUTO DJ / DJ EFFECT -tehosteita käytetään.
EL Aufnehmen auf ein USB-Gerät
radio
FR Sélection d’une station de radio FM/AM
1
2
3
1
2
ES Almacenamiento automático de las emisoras de
DA Stil ind på en FM/AM-radiostation
FI
Hinweis: Die Aufnahmefunktion ist im gemischten Tonmodus oder bei der
Verwendung der Effekte AUTO DJ/DJ EFFECT nicht verfügbar.
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμώ
FI
Nota: La función de grabación no está disponible en el modo de sonido
mezclado o cuando se aplican los efectos AUTO DJ/DJ EFFECT.
3
DE Automatisches Speichern von Radiosendern
CS Naladění rádiové stanice FM/AM
3
Conecte un dispositivo USB a la toma USB A.
Prepare la fuente (CD/TUNER/AUDIO IN/AUX/USB B) desde la que
va a grabar.
Pulse USB RECORD para iniciar la grabación.
• Para cancelar la grabación, pulse .
Schließen Sie ein USB-Gerät an die USB A-Buchse an.
Bereiten Sie die Quelle vor (CD/TUNER/AUDIO-IN/AUX/USB B), von der Sie Remarque : La fonction d’enregistrement n’est pas disponible en mode
aufnehmen möchten.
audio mixte ou lorsque les effets AUTO DJ/DJ EFFECT sont appliqués.
Drücken Sie USB RECORD, um die Aufnahme zu starten.
HU Felvétel készítése USB-egységre
• Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste .
DA Gem radiostationer automatisk
ES Sintonización de una emisora de radio FM/AM
1
2
DE Aufnehmen auf ein USB-Gerät
CS Automatické uložení rádiových stanic
EN Tune to an FM/AM radio station
ES Grabación en un dispositivo USB
1
2
1
2
Drücken Sie USB RECORD, um die Aufnahme zu starten.
• Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste .
Hinweis: Die Aufnahmefunktion ist im gemischten Tonmodus oder bei der
Verwendung der Effekte AUTO DJ/DJ EFFECT nicht verfügbar.
Bemærk: Optagefunktionen er ikke tilgængelig i tilstanden Bland lyd, eller når AUTO
DJ/DJ EFFECT-effekter anvendes.
EN Store radio stations automatically
FI
3
έντασης MIC .
ES Seleccione una fuente (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) e inicie la reproducción.
EN Change AM tuning grid
CS Změna kroku ladění frekvence AM
EN Note: You can program a maximum of 30 FM and 10 AM radio stations.
DA Ændring af AM-frekvensbånd
CS Poznámka: Můžete naprogramovat maximálně 30 rádiových stanic FM a 10 rádiových stanic AM.
DE Ändern des AM-Abstimmungsbereichs
DA Bemærk: Du kan maksimalt programmere 30 FM- og 10 AM-stationer.
EL Αλλαγή βήματος συντονισμού AM
DE Hinweis: Sie können höchstens 30 UKW- und 10 AM-Radiosender programmieren.
ES Cambio del intervalo de sintonización de AM
EL Σημείωση: Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.
FI
AM-virityskaavion muuttaminen
ES Nota: Se puede programar un máximo de 30 emisoras de radio FM y 10 AM.
FR Modification de la grille de syntonisation AM
FI
HU AM-hangolási lépésköz módosítása
FR Remarque : Vous pouvez programmer au maximum 30 stations de radio FM et 10 stations de radio AM.
Huomautus: voit ohjelmoida enintään 30 FM- ja 10 AM-radioasemaa.
HU Megjegyzés: Maximum 30 FM és 10 AM rádióállomást programozhat be .
• Para ajustar el volumen de la fuente, pulse VOL +/-.
• Para ajustar el volumen del micrófono, gire el control de volumen MIC.
FI
Lähteen valinta (CD / TUNER / USB A / AUDIO A / AUX) ja toiston aloittaminen.
• Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta VOL +/--painikkeella.
• Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden
säätönuppia MIC.
FR Sélectionnez une source (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) et démarrez la lecture.
• Pour régler le volume de la source, appuyez sur VOL +/-.
• Pour régler le volume du microphone, tournez le bouton de volume MIC.
HU Válasszon forrást (CD/TUNER/USB A/AUDIO A/AUX) és indítsa el a lejátszást.
• A forrás hangerejének beállításához nyomja meg a VOL +/- gombot.
• A mikrofon hangerejét a MIC hangerőgomb elfordításával állíthatja be.
EN Note: This function is only available in USB A
mode.
CS Poznámka: Tato funkce není dostupná
v režimu USB A.
Total Output Power
650 W (THD 30%)
Frequency Response
60 Hz - 16 kHz
DA Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig i
Audio In/Mp3 Link
500mV/2000mV
DE Hinweis: Diese Funktion ist im USB B- und
Disc
v režimech USB B a AUDIO IN B.
DA Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i
USB A-tilstand.
USB B- og AUDIO IN B-tilstand.
DE Hinweis: Diese Funktion ist im USB B- und
AUDIO IN B-Modus nicht verfügbar.
AUDIO IN B-Modus nicht verfügbar.
EL Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
EL Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι
μόνο στη λειτουργία USB A.
διαθέσιμη στις λειτουργίες USB B και
AUDIO IN B.
ES Nota: Esta función solo está disponible en el
modo USB A.
FI
Amplifier
mode and Audio in B mode.
CS Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze
ES Nota: Esta función no está disponible en los
modos USB B y AUDIO IN B.
Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä
vain USB A -tilassa.
FI
FR Remarque : Cette fonction est disponible
uniquement en mode USB A.
Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävissä
USB B- ja AUDIO IN B -tilassa.
disponible en mode USB B et AUDIO IN.
üzemmódban érhető el.
Halbleiter
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen
CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio-DAC
24 Bits / 44,1 kHz
Frequenzgang
60 Hz -16 kHz
Semiconductor
Disc Diameter
12cm/8cm
Support Disc
CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC
24Bits / 44.1kHz
Frequency Response
60Hz -16kHz
2 x 3 ohm
Tuner
HU Megjegyzés: Ez a funkció USB B és AUDIO
Lautsprecherimpedanz
CD
USB A
TUNER
AUX
AUDIO A
MODE
USB RECORD
AUTO DJ
Tuner
Empfangsbereich
Always there to help you
PDF
www.philips.com/support.
ES Configuración de los ajustes del ecualizador
CS Úprava ekvalizéru
FI
DA Juster equalizer-indstillinger
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
FR Réglage des paramètres de l’égaliseur
DE Anpassen der Equalizer-Einstellungen
HU Hangszínszabályzó beállításainak módosítása
EL Προσαρμογή ρυθμίσεων ισοσταθμιστή
User Manual
Bluetooth
Abstimmungsbereich
Anzahl der
Senderspeicherplätze
Bluetooth-versio
V2.0 + EDR
Tuetut profiilit
A2DP, AVRCP
100 kHz (UKW);
9 kHz/10 kHz (AM)
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
30 UKW, 10 AM
Yleistä
Tuning Grid
100KHz (FM); 9KHz/10KHz
(AM)
Bluetooth-Version
V2.0+EDR
0,5 W
Unterstützte Profile
A2DP, AVRCP
Number of Presets
30 FM, 10 AM
Reichweite
10 m (freier Raum)
USB Direct
Versio 2.0/1.1
USB-portti
DC 5V, 500 mA
Mitat – päälaite (L x K x S)
390 x 1137 x 477 mm
Paino – päälaite
26 kg
Allgemeine Informationen
Bluetooth Version
V2.0+EDR
Netzspannung
220 bis 240 V~, 50/60 Hz
Supported Profiles
A2DP, AVRCP
Betriebs-Stromverbrauch
90 W
Range
10 m (Free space)
Eco-Standby-Stromverbrauch
0,5 W
USB Direct
Version 2.0/1.1
USB-Anschluss
DC 5 V, 500 mA
Abmessungen – Hauptgerät
(B x H x T)
390 x 1137 x 477 mm
Gewicht – Hauptgerät
26 kg
90 W
Eco Standby Power
Consumption
0.5 W
USB Direct
Version 2.0/1.1
USB Port
DC 5V, 500mA
Dimensions - Main Unit
(W x H x D)
390 x 1137 x 477 mm
DE Anwenden des NX BASS-Effekts
Weight - Main Unit
26 kg
EL Εφαρμογή εφέ NX BASS
CS Specifikace
NX BASS
ES Aplicación del efecto NX BASS
FI
NX BASS -tehosteen käyttäminen
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
FR Application de l’effet NX BASS
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
HU NX BASS hanghatás alkalmazása
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
com/support
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/
support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
EL Μεικτός ήχος: Αναπαραγωγή από SOURCE A και SOURCE B ταυτόχρονα.
EN Mix sound: Play from SOURCE A and SOURCE B at the same time.
1
2
3
Play from Source A.
Play from Source B.
Use the CROSS FADER to adjust the left/right channel balance during
playback.
CS Smíšený zvuk: Současné přehrávání ze zdroje SOURCE A a SOURCE B.
1
2
3
AUDIO IN A
USB A
BLUETOOTH
CD
Přehrávání ze zdroje Source A.
Přehrávání ze zdroje Source B.
Pomocí funkce CROSS FADER nastavte během přehrávání vyvážení
levého/pravého kanálu.
DA Bland lyd: Afspil fra SOURCE A og SOURCE B på samme tid.
1
2
3
1
2
3
USB B
AUDIO IN B
ES Sonido mezclado: reproduce desde SOURCE A y SOURCE B al mismo tiempo.
TUNER
A
B
1
2
3
Reproduzca desde Source A.
Reproduzca desde Source B.
Utilice el CROSS FADER para ajustar el balance de los canales izquierdo y derecho durante la reproducción.
FI
Mix-ääni: samanaikainen toistaminen lähteistä A ja B.
1
2
3
Afspil fra Source A.
Afspil fra Source B.
Brug CROSS FADER til at justere balancen for venstre/højre kanal
under afspilning.
Toisto lähteestä Source A.
Toisto lähteestä Source B.
Voit säätää vasemman ja oikean kanavan tasapainoa toiston aikana CROSS FADER -säätimellä.
FR Mélange sonore : lecture simultanée depuis la SOURCE A et la SOURCE B.
1
2
3
DE Gemischter Ton: Gleichzeitige Wiedergabe von QUELLE A und
QUELLE B
1
2
3
Αναπαραγωγή από Source A.
Αναπαραγωγή από Source B.
Χρησιμοποιήστε το CROSS FADER για να ρυθμίσετε την ισορροπία του αριστερού/δεξιού καναλιού κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Musikwiedergabe von Source A.
Musikwiedergabe von Source B.
Verwenden Sie CROSS FADER, um den Kanalabgleich für die linke/
rechte Seite während der Wiedergabe einzustellen.
Lecture depuis Source A.
Lecture depuis Source B.
Utilisez CROSS FADER pour régler l’équilibre des canaux gauche/droit pendant la lecture.
HU Hangkeverés: Lejátszás egyidejűleg az A Forrásból (SOURCE A) és a B Forrásból (SOURCE B).
1
2
3
Zene lejátszása innen Source A.
Zene lejátszása innen Source B.
A CROSS FADER segítségével állíthatja be a bal/jobb csatornaegyensúlyt lejátszás alatt.
EN
CS
DA
DE
EL
Control play
1 PROG
• In Disc/USB A mode, program tracks.
Přehrávání
1 PROG
• Programování skladeb v režimu Disc/USB A.
Afspilningsstyring
1 PROG
• I Disk/USB A-tilstand kan du programmere spor.
Steuern der Wiedergabe
1 PROG
• Programmieren von Titeln im Disc-/USB A-Modus
Έλεγχος της αναπαραγωγής
1 PROG
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A, προγραμματισμός
κομματιών.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• In Disc/USB A/Bluetooth mode, start, pause, or
resume play.
/
• In Disc/USB A/Bluetooth mode, skip to the previous
or next track.
• In Disc/USB A mode, stop playing or erase programs.
VOL +/• Adjust volume.
MUTE
• Mute or unmute volume.
USB B
• In USB B mode, start or pause play.
USB B
• In USB B mode, stop play.
MODE
• In Disc/USB A mode, select a repeat or random play
mode.
/
• In Disc or USB A mode, search within a track.
ALB/PRESET+/• Skip to the previous or next album.
DBB
• Turn dynamic bass enhancement on or off.
DSC
• Select a preset sound effect.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání
v režimu Disc/USB A/Bluetooth.
/
• Přeskočení na následující nebo předchozí skladbu
v režimu Disc/USB A/Bluetooth.
• Zastavení přehrávání nebo odstranění programů
v režimu Disc/USB A.
VOL +/• Nastavení hlasitosti.
MUTE
• Ztlumení nebo zrušení ztlumení hlasitosti.
USB B
• Spuštění nebo pozastavení přehrávání v režimu USB B.
USB B
• Zastavení přehrávání v režimu USB B.
MODE
• Výběr opakovaného nebo náhodného přehrávání
v režimu Disc/USB A.
/
• Vyhledávání v rámci skladby v režimu Disc nebo USB
A.
ALB/PRESET+/• Přechod na předchozí nebo následující album.
DBB
• Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
DSC
• Výběr předvolby zvukového efektu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• I Disk/USB A/Bluetooth-tilstand kan afspilning startes,
sættes på pause eller genoptages.
/
• I Disk/USB A/Bluetooth-tilstand kan du springe til
forrige eller næste spor.
• I Disk/USB A-tilstand kan du stoppe afspilning af eller
slette programmer.
VOL +/• Juster lydstyrken.
MUTE
• Slå lyden til eller fra
USB B
• I USB B-tilstand kan afspilning startes eller sættes på
pause.
USB B
• I USB B-tilstand kan afspilning stoppes.
MODE
• I Disk/USB A-tilstand kan du vælge en tilstand for
gentagen eller vilkårlig afspilning.
/
• I Disk- eller USB A-tilstand kan du søge inden for et
spor.
ALB/PRESET+/• Gå til forrige eller næste album.
DBB
• Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
DSC
• Vælg en forudindstillet lydeffekt.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• Starten, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe im
Disc-/USB A-/Bluetooth-Modus
/
• Springen zum vorherigen oder nächsten Titel im Disc-/
USB A-/Bluetooth-Modus
• Beenden der Wiedergabe oder Löschen von
Programmen im Disc-/USB A-Modus
VOL +/• Einstellen der Lautstärke
MUTE
• Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung
USB B
• Starten oder Anhalten der Wiedergabe im USB
B-Modus
USB B
• Beenden der Wiedergabe im USB B-Modus
MODE
• Auswählen der Wiedergabewiederholung oder
Zufallswiedergabe im Disc-/USB A-Modus
/
• Suche innerhalb eines Titels im Disc- oder USB
A-Modus
ALB/PRESET+/• Springen zum vorherigen/nächsten Album
DBB
• Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen
Bassverstärkung
DSC
• Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts
ES
FI
FR
HU
Control de reproducción
1 PROG
• En el modo DISC/USB A, programa las pistas.
Toiston hallinta
1 PROG
• Raitojen ohjelmointi Disc- tai USB A tilassa.
Contrôle de la lecture
1 PROG
• En mode Disque/USB A, permet de programmer des
pistes.
Lejátszásvezérlés
1 PROG
• Zeneszámok beprogramozása Lemez/USB A
üzemmódban.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• En el modo DISC/USB A/Bluetooth, inicia, pone en
pausa o reanuda la reproducción.
/
• En el modo DISC/USB A/Bluetooth, salta a la pista
anterior o siguiente.
• En el modo DISC/USB A, detiene la reproducción o
borra los programas.
VOL +/• Ajustar el volumen.
MUTE
• Activa o desactiva el sonido.
USB B
• En el modo USB B, inicia o pone en pausa la
reproducción.
USB B
• En el modo USB B, detiene la reproducción.
MODE
• En el modo DISC/USB A, selecciona un modo de
repetición o reproducción aleatoria.
/
• En el modo DISC o USB A, busca dentro de una pista.
ALB/PRESET+/• Salta al álbum anterior o siguiente.
DBB
• Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.
DSC
• Selecciona un efecto de sonido preestablecido.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen
Disc-, USB A- tai Bluetooth-tilassa.
/
• Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan Disc-,
USB A- tai Bluetooth-tilassa.
• Toiston pysäyttäminen tai ohjelmatietojen
tyhjentäminen Disc- tai USB A -tilassa.
VOL +/• Äänenvoimakkuuden säätäminen.
MUTE
• Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
USB B
• Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen USB B -tilassa.
USB B
• Toiston pysäyttäminen USB B -tilassa.
MODE
• Uudelleentoiston tai satunnaistoiston valitseminen
Disc- tai USB A -tilassa.
/
• Hakeminen raidan sisällä Disc- tai USB A -tilassa.
ALB/PRESET+/• Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
DBB
• Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai
pois käytöstä.
DSC
• Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• En mode Disque/USB A/Bluetooth, permet de
démarrer, de suspendre ou de reprendre la lecture.
/
• En mode Disque/USB A/Bluetooth, permet de passer
à la piste précédente ou suivante.
• En mode Disque/USB A, permet d’arrêter la lecture
ou d’effacer des programmes.
VOL +/• Permet de régler le volume.
SILENCE
• Permet de couper ou de rétablir le son.
USB B
• En mode USB B, permet de démarrer ou de
suspendre la lecture.
USB B
• En mode USB B, permet d’arrêter la lecture.
MODE
• En mode Disque/USB A, permet de sélectionner un
mode de répétition ou de lecture aléatoire.
/
• En mode Disque ou USB A, permet d’effectuer une
recherche dans une piste.
ALB/PRESET+/• Permet de passer à l’album précédent ou suivant.
DBB
• Permet d’activer/de désactiver l’amplification
dynamique des basses.
DSC
• Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása Lemez/
USB A/Bluetooth üzemmódban.
/
• Az előző vagy a következő zeneszámra ugrás Lemez/
USB A/Bluetooth üzemmódban.
• Lejátszás leállítása, vagy programok törlése Lemez/USB
A üzemmódban.
VOL +/• Hangerő beállítása.
MUTE
• Hangerő elnémítása vagy visszaállítása.
USB B
• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése USB B
üzemmódban.
USB B
• Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
MODE
• Lejátszásismétlési mód vagy véletlen sorrendű lejátszási
mód kiválasztása Lemez/USB A üzemmódban.
/
• Keresés zeneszámon belül Lemez/USB A
üzemmódban.
ALB/PRESET+/• Ugrás az előző/következő albumra.
DBB
• Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
DSC
• Előre beállított hanghatás kiválasztása.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A/Bluetooth, έναρξη,
παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
/
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A/Bluetooth, μετάβαση
στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A, διακοπή της
αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμμάτων.
VOL +/• Προσαρμογή έντασης.
MUTE
• Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
USB B
• Σε λειτουργία USB B, έναρξη ή προσωρινή διακοπή
της αναπαραγωγής.
USB B
• Σε λειτουργία USB B, διακοπή της αναπαραγωγής.
MODE
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A, επιλογή λειτουργίας
επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
/
• Σε λειτουργία δίσκου/USB A, αναζήτηση μέσα σε
ένα κομμάτι.
ALB/PRESET+/• Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο
άλμπουμ.
DBB
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων.
DSC
• Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
EL Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Συνολική ισχύς εξόδου
650 W (THD 30%)
Απόκριση συχνότητας
60 Hz - 16 kHz
Είσοδος ήχου/MP3 Link
500mV/2000mV
Δίσκος
Zesilovač
Celkový výstupní výkon
650 W (THD 30 %)
Kmitočtová charakteristika
60 Hz–16 kHz
Audio In / MP3 Link
500 mV / 2 000 mV
Disk
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.
30 FM, 10 AM
90 W
Operation Power
Consumption
DA Anvend NX BASS-effekt
Esiasetusten määrä
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
220 - 240V~, 50/60Hz
CS Aplikace efektu NX BASS
100 KHz (FM), 9/10 KHz
(AM)
220–240 V~, 50/60 Hz
AC Power
EN Apply NX BASS effect
Taajuuskorjaimen asetusten säätäminen
Virityskaavio
Virrankulutus käytössä
General information
EN Adjust equalizer settings
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1 602 kHz
(9 KHz), 530–1 700 KHz
(10 KHz)
Virta
Bluetooth
DSC
Viritysalue
UKW: 87,5 bis 108 MHz;
AM: 531 - 1602 kHz
(9 kHz); 530 - 1700 kHz
(10 kHz)
USB B
DBB
Viritin
Bluetooth
PROG
USB DELETE
2 x 3 Ohm
2 x 3 ohmia
FM: 87.5 - 108MHz;
AM: 531 - 1602kHz (9KHz);
530 - 1700KHz (10KHz)
Tuning Range
üzemmódban nem érhető el.
Kaiuttimen impedanssi
Lautsprecher
Laser Type
Speaker Impedance
Kaiuttimet
Lasertyp
Speakers
FR Remarque : Cette fonction n’est pas
HU Megjegyzés: Ez a funkció csak USB A
Disc
EN Specifications
EN Note: The function is not available in USB B
Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου
12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
DAC ήχου
24Bit / 44,1kHz
Απόκριση συχνότητας
60 Hz -16 kHz
Polovodičový
Ηχεία
Průměr disku
12 cm/8 cm
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Podporuje disky
CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník
24 bitů/44,1 kHz
Δέκτης
Kmitočtová charakteristika
60 Hz až 16 kHz
Εύρος συντονισμού
Reproduktory
Impedance reproduktoru
2x 3 ohmy
Tuner
Rozsah ladění
Krok ladění
Počet předvoleb
2 x 3 ohm
FM: 87,5 - 108MHz
AM: 531 - 1602kHz (9KHz),
530 - 1700KHz (10KHz)
Υποστηριζόμενα προφίλ
A2DP, AVRCP
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος
χώρος)
30 FM, 10 AM
Κατανάλωση ενέργειας κατά
τη λειτουργία αναμονής Eco
Power
0,5 W
Napájení střídavým proudem
220–240 V~; 50/60 Hz
USB Direct
Έκδοση 2.0/1.1
Spotřeba elektrické energie
při provozu
90 W
Θύρα USB
DC 5V, 500mA
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu Eco
0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)
390 x 1137 x 477 χιλ.
Připojení USB Direct
Verze 2.0/1.1
Βάρος - Κύρια μονάδα
26 κιλά
Port USB
DC 5 V, 500 mA
Rozměry – hlavní jednotka
(Š x V x H)
390 x 1137 x 477 mm
24 bits/44,1 kHz
Respuesta de frecuencia
60 Hz-16 kHz
Altavoces
Impedancia del altavoz
2 x 3 ohmios
Sintonizador
Rango de sintonización
Højttalere
FM: 87.5-108 MHz;
AM: 531-1602 kHz (9 KHz);
530-1700 KHz (10 KHz)
A2DP, AVRCP
Område
10 m (i fri luft)
Generelle oplysninger
Vekselstrøm
220 - 240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
90 W
Strømforbrug ved Ecostandby
0,5 W
Direkte USB
Version 2.0/1.1
USB-port
DC 5 V, 500 mA
Mål – Hovedenhed
(B x H x D)
390 x 1137 x 477 mm
Vægt – Hovedenhed
26 kg
DE Technische Daten
0,5 W
HU Termékjellemzők
Erősítő
Kimeneti összteljesítmény
650 W (THD 30%)
Válaszfrekvencia
60 Hz -16 kHz
Hangbemenet/MP3csatlakozó
500 mV/2000 mV
Hangszóró-impedancia
Hangolási tartomány
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz);
530 - 1700 KHz (10 KHz)
Hangolórács
100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz
(AM)
Előre beállított csatornák
száma
30 FM, 10 AM
Bluetooth
Bluetooth verzió
V2.0+EDR
Támogatott profilok
A2DP, AVRCP
10 m (szabad területen)
Hatótávolság
Número de presintonías
30 FM, 10 AM
Általános információk
Bluetooth
2 x 3 ohm
Tuner
100 KHz (FM);
9 KHz/10 KHz (AM)
Tápfeszültség
220 - 240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
90 W
0,5 W
Versión de Bluetooth
V2.0+EDR
Perfiles compatibles
A2DP, AVRCP
Eco készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
Alcance
10 m (espacio libre)
USB Direct
2.0/1.1 verzió
USB-port
DC 5 V, 500 mA
390 x 1137 x 477 mm
26 kg
Alimentación de CA
220 - 240 V~, 50/60 Hz
Méretek - Főegység
(Sz x Ma x Mé)
Consumo de energía en
funcionamiento
90 W
Tömeg - Főegység
Consumo en modo de
espera de bajo consumo
0,5 W
USB directo
Versión 2.0/1.1
Puerto USB
5 V DC, 500 mA
Dimensiones: unidad principal
(ancho x alto x profundo)
390 x 1137 x 477 mm
Peso: unidad principal
26 kg
FI
Teknisiä tietoja
Vahvistin
Kokonaisteho
650 W (THD 30 %)
Taajuusvaste
60 Hz–16 kHz
Äänitulo / MP3 Link
500 mV / 2 000 mV
Levy
Verstärker
Consommation électrique
en mode veille d'économie
d'énergie
Intervalo de sintonización
Información general
Understøttede profiler
90 W
Hangsugárzók
DAC de audio
V2.0+EDR
220 - 240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
60 Hz -16 kHz
CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Bluetooth-version
Alimentation CA
24 bit / 44,1 kHz
500 mV/2000 mV
Discos compatibles
Bluetooth
10 m (sans obstacle)
Válaszfrekvencia
Entrada de audio/MP3 Link
500 mV/2000 mV
30 FM, 10 AM
A2DP, AVRCP
CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
60 Hz -16 kHz
Lydindgang/Mp3-link)
Antal forudindstillede
stationer
V2.0+EDR
Profils pris en charge
Audió DAC
Respuesta de frecuencia
12 cm/8 cm
100 KHz (FM); 9KHz/10
kHz (AM)
Version Bluetooth
12 cm / 8 cm
650 W (THD 30%)
Diámetro del disco
Indstilling af gitter
Bluetooth
Támogatott lemezek
Potencia de salida total
60 Hz-16 KHz
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1602 kHz
(9 KHz); 530 - 1700 KHz
(10 KHz)
30 FM, 10 AM
Félvezető
Frekvensgang
Indstillingsområde
Nombre de présélections
Lemezátmérő
Semiconductor
Tuner
100 kHz (FM) ;
9 kHz/10 kHz (AM)
Lézertípus
Tipo de láser
2 x 3 ohm
Grille de syntonisation
Amplificador
650 W (THD 30 %)
Højttalerimpedans
FM : 87,5 - 108 MHz ;
AM : 531 - 1 602 kHz
(9 kHz) ; 530 - 1 700 kHz
(10 kHz)
Lemez
Samlet udgangseffekt
60 Hz -16 kHz
Gamme de fréquences
ES Especificaciones
Disco
Frekvensgang
Tuner
26 kg
90 W
24 bit/44,1 kHz
2 x 3 ohm
Poids - Unité principale
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
Audio DAC
Impédance
390 x 1137 x 477 mm
10 m (volný prostor)
CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
60 Hz - 16 kHz
CC 5 V, 500 mA
A2DP, AVRCP
12 cm/8 cm
24 bits / 44,1 kHz
Réponse en fréquence
Dimensions - Unité principale
(l x H x P)
Dosah
Understøttet disk
CNA audio
Version 2.0/1.1
Podporované profily
Diskdiameter
CD, CD-R, CD-RW,
CD-MP3
Port USB
220 - 240V~, 50/60Hz
Halvleder
12 cm/8 cm
Disques pris en charge
USB Direct
Ρεύμα AC
Lasertype
Semi-conducteur
Diamètre du disque
Γενικές πληροφορίες
V2.0+EDR
Disk
Type de laser
Informations générales
100 KHz (FM); 9/10 KHz
(AM)
Forstærker
Disque
30 FM, 10 AM
V2.0+EDR
DA Specifikationer
500mV/2000mV
Αριθμός προεπιλογών
Έκδοση Bluetooth
26 kg
60 Hz -16 kHz
Audio In/MP3 Link
Portée
Verze Bluetooth
Hmotnost – Hlavní
jednotka
650 W (THD 30 %)
Réponse en fréquence
100KHz (FM), 9KHz/10KHz
(AM)
Bluetooth
Obecné informace
Puissance de sortie totale
Πλέγμα συντονισμού
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1 602 kHz (9 KHz);
530–1 700 KHz (10 KHz)
Bluetooth
Amplificateur
Enceintes
Τύπος λέιζερ
Typ laseru
FR Caractéristiques techniques
Lasertyyppi
Puolijohde
Gesamtausgangsleistung
650 W (Klirrfaktor 30 %)
Levyn halkaisija
12cm/8cm
Frequenzgang
60 Hz bis 16 kHz
Tuetut levyt
Audio-Eingang/MP3 Link)
500 mV/2000 mV
CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Audio DAC
24 bit/44,1 kHz
Taajuusvaste
60 Hz–16 kHz
Download PDF

advertising