Philips | BM5W/10 | Philips izzy Kabelloser Multiroom-Lautsprecher BM5C/10 Schnellstartanleitung

1
www.philips.com/support
Create a group
Vytvoření skupiny
Oprettelse af en gruppe
Erstellen einer Gruppe
Δημιουργία ομάδας
Creación de un grupo
Ryhmän luominen
Créer un groupe
BM5
Csoport létrehozása
Creazione di un gruppo
EL Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα έως και
Question?
Contact
Philips
πέντε ηχείων.
1 Πατήστε το GROUP στο πρώτο ηχείο για 3
δευτερόλεπτα (κύρια μονάδα).
2 Πατήστε το GROUP στο δεύτερο ηχείο για 3
δευτερόλεπτα (δευτερεύουσα μονάδα).
3 Περιμένετε 15 με 30 δευτερόλεπτα μέχρι να
γίνει η σύνδεση.
4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να
προσθέσετε κι άλλα δευτερεύοντα ηχεία.
ES Puede crear un grupo de hasta cinco altavoces.
1 Mantenga pulsado GROUP en el primer altavoz
durante 3 segundos (principal).
2 Mantenga pulsado GROUP en el segundo altavoz
durante 3 segundos (secundario).
EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská prírucka
DA Kort brugervejledning
DEKurzanleitung
EL
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES
FI
FR
HU
IT
3 Espere de 15 a 30 segundos hasta que se
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d’emploi
Rövid használati útmutató
Manuale dell’utente breve
configure la conexión.
4 Repita los pasos del 1 al 3 para añadir más
altavoces secundarios de uno en uno.
FI Voit luoda enintään viiden kaiuttimen ryhmän.
1 Pidä ensimmäisen kaiuttimen GROUP-painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan (isäntäkaiutin).
2 Pidä toisen kaiuttimen GROUP-painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan (orjakaiutin).
3 Odota yhteyden muodostamista 15–30 sekuntia.
4 Lisää muita orjakaiuttimia yksitellen toistamalla
vaiheet 1–3.
FR Vous pouvez créer un groupe de cinq enceintes
EN * The AUDIO IN DEMO socket is for sound demo only and does
not support multiroom streaming.
CS * Konektor AUDIO IN DEMO slouží pouze k demo zvuku a
nepodporuje přehrávání ve více místnostech.
UDIO IN DEMO-stikket er kun til afprøvning af lyden og
DA * A
understøtter ikke flerrumsstreaming.
EN You can create a group of up to five speakers.
1 Hold GROUP on the first speaker for 3 seconds
DA Du kan oprette en gruppe med op til fem højttalere.
1 Hold GROUP nede på den første højttaler i 3
(The master).
2 Hold GROUP on a second speaker for 3 seconds
(The slave).
3 Wait for 15 to 30 seconds for connection setup.
4 Repeat steps 1 to 3 to add more slave speakers
one by one.
sekunder (master).
2 Hold GROUP nede på en anden højttaler i 3
sekunder (slave).
3 Vent 15 til 30 sekunder på oprettelse af forbindelse.
4 Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere slave-højttalere
enkeltvis.
ie Buchse AUDIO IN DEMO ist nur für den Ton-DemoDE * D
Modus vorgesehen und unterstützt kein Multiroom-Streaming.
EL
*Η
υποδοχή AUDIO IN DEMO προορίζεται για επίδειξη
μόνο και δεν υποστηρίζει μετάδοση πολλών δωματίων.
ES
* L a toma AUDIO IN DEMO solo sirve para la demostración de
sonido y no es compatible con la transmisión multihabitación.
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
FI
*A
UDIO IN DEMO -liitäntä on tarkoitettu vain äänentoiston
esittelyyn. Se ei tue monihuonesuoratoistoa.
BM5_10_Short User Manual_V1.0
IT
Change master
Změna hlavního reproduktoru
FR
* L a prise AUDIO IN DEMO est pour la démo son uniquement
et ne prend pas en charge la diffusion multipièce.
HU * Az AUDIO IN DEMO (audiobemenet demó) aljzat csak
hangdemóhoz használandó, és nem támogatja a több helyiséges
streamelést.
Ændring af master
Ändern des Master-Lautsprechers
Αλλαγή κύριας μονάδας
Cambio del altavoz principal
A fő hangsugárzó módosítása
Modifica del dispositivo principale
EN Press
ES Pulse
CS Stisknutím tlačítka
FI Voit muuttaa orjakaiuttimen
DA Tryk på
FR Appuyez sur le bouton
DE Drücken Sie
HU Nyomja meg a
EL Πατήστε
IT Premere
on a slave speaker to change it to
be the master of the group.
na vedlejším
reproduktoru ho přepnete na hlavní
reproduktor skupiny.
på en slave-højttaler for at
ændre den til at være master i gruppen.
auf einem SlaveLautsprecher, um diesen zum MasterLautsprecher der Gruppe zu machen.
σε ένα δευτερεύον ηχείο για
να το αλλάξετε σε κύριο.
HU Létrehozhat egy legfeljebb öt hangsugárzóból álló csoportot.
1 Tartsa lenyomva a GROUP gombot 3 másodpercig az
első hangsugárzón (fő hangsugárzó).
2 Tartsa lenyomva a GROUP gombot 3 másodpercig egy
másik hangsugárzón (alárendelt hangsugárzó).
3 Várjon 15 – 30 másodpercig, hogy megtörténjen a
CS Můžete vytvořit skupinu až pěti reproduktorů.
1 Držte tlačítko GROUP na prvním reproduktoru
DE Sie können eine Gruppe mit bis zu fünf Lautsprechern
po dobu 3 sekund (hlavní reproduktor).
2 Držte tlačítko GROUP na druhém reproduktoru
po dobu 3 sekund (vedlejší reproduktor).
3 Počkejte 15 až 30 sekund, než proběhne nastavení
připojení.
4 Opakováním kroků 1 až 3 postupně přidejte do
skupiny další vedlejší reproduktory.
erstellen.
1 Halten Sie GROUP auf dem ersten Lautsprecher
3 Sekunden lang gedrückt (Master-Lautsprecher).
2 Halten Sie GROUP auf einem zweiten Lautsprecher
3 Sekunden lang gedrückt (Slave-Lautsprecher).
3 Warten Sie 15 bis 30 Sekunden, bis die Verbindung
hergestellt wird.
4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere SlaveLautsprecher nacheinander hinzuzufügen.
* L a presa AUDIO IN DEMO è solo per audio demo e non
supporta lo streaming Multiroom.
Isäntäkaiuttimen vaihtaminen
Changer de maître
maximum.
1 Maintenez enfoncé le bouton GROUP de la
première enceinte pendant 3 secondes (maître).
2 Maintenez enfoncé le bouton GROUP de la
deuxième enceinte pendant 3 secondes (esclave).
3 Patientez 15 à 30 secondes pour la configuration
des connexions.
4 Recommencez les étapes 1 à 3 pour ajouter
d’autres enceintes esclaves une par une.
Ungroup
Odebrat ze skupiny
Ophæv gruppering
Aufheben der Gruppierung
Κατάργηση ομαδοποίησης
Desagrupar
kapcsolat beállítása.
4 Az 1–3. lépést megismételve adhatja hozzá egyesével a
további alárendelt hangsugárzókat.
IT È possibile creare un gruppo composto fino a cinque
altoparlanti.
1 Tenere premuto GROUP sul primo altoparlante per
3 secondi (altoparlante principale).
2 Tenere premuto GROUP su un secondo
altoparlante per 3 secondi (altoparlante secondario).
3 Attendere da 15 a 30 secondi per la configurazione
della connessione.
4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri
altoparlanti secondari, uno alla volta.
Kaiuttimen poistaminen ryhmästä
Dissocier
Csoport szétbontása
Separazione
en un altavoz secundario para que
sea el altavoz principal del grupo.
isäntäkaiuttimeksi painamalla orjakaiuttimen
-painiketta.
d’une enceinte
esclave pour la transformer en maître du
groupe.
gombot az alárendelt
hangsugárzón, hogy a csoport fő
hangsugárzójává tegye.
su un altoparlante secondario
per farlo diventare altoparlante principale.
FI A Paina isäntäkaiuttimen GROUP-painiketta,
jos haluat poistaa kaikki kaiuttimet ryhmästä.
Muodosta ryhmä uudelleen painamalla
GROUP-painiketta uudelleen.
B Poista orjakaiutin ryhmästä painamalla
kaiuttimen GROUP-painiketta. Liitä kaiutin
takaisin ryhmään painamalla GROUPpainiketta uudelleen.
FR A Appuyez sur GROUP sur l’enceinte maître
Reset
Reset
Genindstil
Zurücksetzen
Επαναφορά
Reinicio
Nollaaminen
Réinitialisation
EN In case of any grouping issues, you can reset the speaker with a
sharp object such as a needle.
»» The speaker reboots automatically.
CS V případě jakýchkoli problémů s vytvářením skupiny můžete
reproduktor resetovat ostrým předmětem, například jehlou.
»» Reproduktor se automaticky znovu spustí.
DA Hvis der opstår problemer i forbindelse med gruppering,
kan du nulstille højttaleren med en skarp genstand som
f.eks. en nål.
»» Højttaleren genstartes automatisk.
DE Falls Probleme mit dem Zusammenfassen in einer Gruppen
auftreten, können Sie den Lautsprecher mithilfe eines
spitzen Gegenstands, z. B. einer Nadel, zurücksetzen.
»» Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.
EL Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα με την ομαδοποίηση, μπορείτε να
επαναφέρετε το ηχείο με ένα αιχμηρό αντικείμενο,
όπως μια βελόνα.
»» Το ηχείο επανεκκινείται αυτόματα.
BM5_10_SUM_V1.3.indd 1-3
EN A Press GROUP on the master to ungroup all
Visszaállítás
Ripristino
speakers. Press GROUP again to regroup.
B Press GROUP on a slave to remove it from a
ES En caso de que se produzca algún problema en
el grupo, puede reiniciar el altavoz con un objeto
afilado, como una aguja.
»» El altavoz se reinicia de forma automática.
FI Jos ryhmän toiminnassa on ongelmia, voit palauttaa
kaiuttimen asetukset terävällä esineellä kuten neulalla.
»» Kaiutin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
FR En cas de problème de groupement, vous pouvez
réinitialiser l’enceinte à l’aide d’un objet pointu
comme une aiguille.
group. Press GROUP again to rejoin a group.
CS A Stisknutím tlačítka GROUP na hlavním
reproduktoru odeberete všechny reproduktory
ze skupiny. Opětovným stiskem tlačítka GROUP
znovu vytvoříte skupinu.
B Stisknutím tlačítka GROUP na vedlejším
reproduktoru jej odeberete ze skupiny.
Opětovným stisknutím tlačítka GROUP
reproduktor znovu připojíte ke skupině.
DE A Drücken Sie GROUP auf dem Master-Lautsprecher,
um die Gruppierung für alle Lautsprecher
aufzuheben. Drücken Sie die Taste GROUP erneut,
um Lautsprecher zu gruppieren.
B Drücken Sie GROUP auf einem Slave-Lautsprecher,
um diesen aus der Gruppe zu entfernen. Drücken
Sie die Taste GROUP erneut, um einen Lautsprecher
wieder einer Gruppe hinzuzufügen.
EL A Πατήστε GROUP στην κύρια μονάδα για να
καταργηθεί η ομαδοποίηση όλων των ηχείων.
Πατήστε ξανά GROUP για νέα ομαδοποίηση.
B Πατήστε GROUP σε μια δευτερεύουσα μονάδα
για να την καταργήσετε από την ομάδα. Πατήστε
ξανά GROUP για συμμετοχή σε μια ομάδα.
»» L’enceinte redémarre automatiquement.
HU A csoportkezeléssel kapcsolatos bármilyen
probléma esetén visszaállíthatja a hangsugárzót egy
hegyes tárggyal, pl. tűvel.
»» A hangsugárzó automatikusan újraindul.
IT In caso di problemi durante l’associazione, è
possibile effettuare il ripristino dell’altoparlante con
un oggetto appuntito, come un ago.
DA A Tryk på GROUP på master-højttaleren for at
ophæve grupperingen for alle højttalere. Tryk på
GROUP igen for at oprette en gruppe igen.
B Tryk på GROUP på en slave-højttaler for at
fjerne den fra en gruppe. Tryk på GROUP igen
for at blive del af en gruppe igen.
ES A Pulse GROUP en el altavoz principal para
desagrupar todos los altavoces. Vuelva a pulsar
GROUP para reagruparlos.
B Pulse GROUP en un altavoz secundario para
quitarlo de un grupo. Vuelva a pulsar GROUP para
volver a crear un grupo.
pour dissocier toutes les enceintes. Appuyez
à nouveau sur GROUP pour regrouper.
B Appuyez sur GROUP sur une enceinte
esclave afin de la supprimer du groupe.
Appuyez à nouveau sur GROUP pour
rejoindre un groupe.
HU A Nyomja meg a GROUP gombot a fő
hangsugárzón, hogy eltávolítsa az összes
hangsugárzót a csoportból. Nyomja meg ismét
a GROUP gombot az újracsoportosításhoz.
B Nyomja meg az alárendelt hangsugárzó
GROUP gombját a hangsugárzó csoportból
való eltávolításához. Nyomja meg ismét a
GROUP gombot, hogy újra csatlakoztassa a
csoporthoz.
IT A Premere GROUP sull’altoparlante principale
per separare tutti gli altoparlanti. Premere di
nuovo GROUP per raggrupparli.
B Premere GROUP su un altoparlante
secondario per rimuoverlo da un gruppo.
Premere di nuovo GROUP per ricongiungere
a un gruppo.
»» L’altoparlante si riavvia automaticamente.
2015/8/4 9:55:22
1
www.philips.com/support
Топ жасау
Een groep maken
Tworzenie grupy
Criar um grupo
Создание группы
Vytvorenie skupiny
Skapa en grupp
Grup oluşturma
Створення групи
BM5
Question?
Contact
Philips
RU Вы можете объединить в группу до пяти АС.
1 Удерживайте GROUP на первой АС
(ведущей) в течение 3 секунд.
2 Удерживайте GROUP на второй АС
(ведомой) в течение 3 секунд.
3 Подождите 15–30 секунд, пока
устанавливается соединение.
KK
NL
PL
PT
RU
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
Korte gebruikershandleiding
Krótka instrukcja obsługi
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство пользователя
SK
SV
TR
UK
4 Повторите шаги 1–3, чтобы по очереди
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
Kısa Kullanım Kılavuzu
Короткий посібник користувача
добавить другие ведомые АС.
SK Môžete si vytvoriť skupinu až piatich reproduktorov.
1 Podržte tlačidlo GROUP na prvom reproduktore
na 3 sekundy (Hlavný).
2 Podržte tlačidlo GROUP na druhom
reproduktore na 3 sekundy (Podradený).
3 Počkajte 15 až 30 sekúnd pre nastavenie
pripojenia.
4 Opakovaním krokov 1 až 3 postupne pridáte
ďalšie podradené reproduktory.
SV Du kan skapa en grupp på upp till fem högtalare.
1 Håll ned GROUP på den första högtalaren i 3
sekunder (huvudhögtalare).
2 Håll ned GROUP på en andra högtalare i 3
sekunder (slavhögtalare).
3 Vänta i 15 till 30 sekunder tills anslutningen
UDIO IN DEMO ұясы тек дыбыс көрсетіліміне арналған,
KK * A
көп бөлмелі таратуды қолдамайды.
e aansluiting AUDIO IN DEMO is alleen voor demogeluid en
NL * D
biedt geen ondersteuning voor streaming in meerdere ruimten.
PL
*G
niazdo AUDIO IN DEMO jest przeznaczone wyłącznie do
prezentacji dźwięku i nie obsługuje przesyłania strumieniowego
multiroom.
KK Бес динамиктен топ жасауға болады.
1 Бірінші динамикте GROUP түймесін 3 секунд
басып тұрыңыз (негізгі).
2 Екінші динамикте GROUP түймесін 3 секунд
басып тұрыңыз (бағыныңқы).
3 Байланысты орнату үшін 15-30 секунд күтіңіз.
4 Қосымша бағыныңқы динамиктерді бір-бірлеп
қосу үшін 1-3-қадамдарды қайталаңыз.
PT * A tomada AUDIO IN DEMO destina-se apenas à
PL Można utworzyć grupę składającą się z maksymalnie
pięciu głośników.
1 Przytrzymaj przycisk GROUP na pierwszym
głośniku przez 3 sekundy (głośnik główny).
2 Przytrzymaj przycisk GROUP na drugim głośniku
przez 3 sekundy (głośnik podrzędny).
3 Zaczekaj od 15 do 30 sekund na konfigurację
połączenia.
4 Powtórz czynności od 1 do 3, aby dodać więcej
głośników podrzędnych jeden po drugim.
demonstração de áudio e não suporta a transmissão Multiroom.
RU * Р азъем AUDIO IN DEMO предназначен только для
воспроизведения звука в демонстрационном режиме и не
поддерживает функцию Multiroom.
ásuvka AUDIO IN DEMO slúži iba na prehrávanie ukážok
SK * Z
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
hudby a nepodporuje prenos do viacerých miestností.
SV
* Uttaget AUDIO IN DEMO är endast till för ljuddemo och kan
inte hantera strömning för flera rum.
UDIO IN DEMO soketi sadece ses demosu içindir ve çok
TR * A
odalı akışı desteklemez.
UK * Р оз’єм AUDIO IN DEMO призначений лише для режиму
upprättats.
4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler
slavhögtalare, en i taget.
TR En fazla beş hoparlörlerden oluşan bir grup
oluşturabilirsiniz.
1 İlk hoparlör üzerinde GROUP düğmesini 3 saniye
basılı tutun (ana).
2 İkinci bir hoparlör üzerinde GROUP düğmesini 3
saniye basılı tutun (bağımlı).
3 Bağlantı kurulumu için 15 ila 30 saniye bekleyin.
4 Daha fazla bağımlı hoparlörü tek tek eklemek için
1-3 adımlarını tekrarlayın.
NL U kunt een groep maken van maximaal vijf
luidsprekers.
1 Houd GROUP op de eerste luidspreker 3
seconden ingedrukt (de hoofdluidspreker).
2 Houd GROUP op een tweede luidspreker 3
seconden ingedrukt (de groepsluidspreker).
3 Wacht gedurende 15 tot 30 seconden totdat een
verbinding tot stand is gebracht.
4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om meer
groepsluidsprekers een voor een toe te voegen.
PT Pode criar um grupo com até cinco altifalantes.
1 Mantenha GROUP premido no primeiro
altifalante durante 3 segundos (no principal).
2 Mantenha GROUP premido num altifalante
secundário durante 3 segundos (no secundário).
3 Aguarde 15 a 30 segundos pela configuração das
ligações.
4 Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais
altifalantes secundários, um de cada vez.
UK Можна створити групу з п’ять гучномовців.
1 Утримуйте кнопку GROUP на першому
гучномовці протягом 3 секунд (головний).
2 Утримуйте кнопку GROUP на другому
гучномовці протягом 3 секунд
(підпорядкований).
3 Зачекайте від 15 до 30 секунд для
налаштування з’єднання.
4 Повторіть кроки 1–3, щоб один за одним
додати більше підпорядкованих гучномовців.
демонстрації звуку і не підтримує потокової передачі даних
у декілька приміщень.
BM5_10_Short User Manual_V1.0
Негізгі динамикті ауыстыру
Hoofdluidspreker wijzigen
Zmiana głośnika głównego
Mudar o altifalante principal
Замена ведущей АС
Zmena hlavného reproduktora
Ändra huvudhögtalare
Ana birimi değiştirme
KK Топ негізгісі ету үшін бағыныңқы
динамикте
түймесін басыңыз.
NL Druk op
op een groepsluidspreker om
deze de functie van hoofdluidspreker te geven.
PL Naciśnij przycisk
na głośniku
podrzędnym, aby zmienić go w głośnik
główny grupy.
PT Prima
num altifalante secundário para o
alterar para ser o altifalante principal do grupo.
Зміна головного гучномовця
Топтан шығару
Uit de groep verwijderen
Rozgrupowywanie
Desagrupar
Удаление из группы
Oddeliť
Ta bort från grupp
Grubu dağıt
Розгрупування
SK Stlačením tlačidla
na podradenom
reproduktore ho zmeníte na hlavný
reproduktor v skupine.
SV Tryck på
på en slavhögtalare för att
ändra den till huvudhögtalare för gruppen.
TR Bağımlı hoparlörün üzerindeki
düğmesine basarak bu hoparlörü ana
hoparlör yapın.
UK Натисніть кнопку
на
підпорядкованому гучномовці, щоб
зробити його головним у групі.
RU Нажмите
на ведомой АС, чтобы
установить ее в качестве ведущей АС в
группе.
KK A Барлық динамиктерді топтан шығару
Қалпына келтіру
Resetten
Resetowanie
Repor
Сброс
Nulovanie
Återställ
Sıfırla
үшін шеберде GROUP түймесін
басыңыз. Қайта топтастыру үшін
GROUP түймесін қайта басыңыз.
Скидання налаштувань
KK Топтастыру мәселелері жағдайында динамикті ине
сияқты ұшты нысанмен қайта орнатуға болады.
»» Динамик автоматты түрде қайта жүктеледі.
B Қосымша құрылғыны топтан алып
SK V prípade problémov so skupinou môžete
reproduktor vynulovať ostrým predmetom,
napríklad ihlou.
»» Reproduktor sa automaticky reštartuje.
NL In geval van problemen met de groep kunt u de luidspreker
resetten met een scherp voorwerp zoals een naald.
»» De luidspreker wordt automatisch opnieuw opgestart.
PL W przypadku wystąpienia problemów z
grupowaniem można zresetować głośnik za
pomocą ostrego przedmiotu, np. igły.
»» Głośnik automatycznie uruchomi się ponownie.
PT Em caso de problemas no agrupamento, pode reiniciar
o altifalante com um objecto afiado, como uma agulha.
»» O altifalante é reiniciado automaticamente.
RU В случае возникновения неполадок в работе
группы, настройки АС можно сбросить,
используя острый предмет, например иголку.
»» АС будет автоматически перезагружена.
BM5_10_SUM_V1.3.indd 4-6
SV Om du har något problem med grupperingen kan
du återställa högtalaren med ett vasst föremål, till
exempel en nål.
»» Högtalaren startar om automatiskt.
TR Bir gruplandırma sorununun oluşması durumunda,
iğne gibi sivri uçlu bir nesneyle hoparlörü
sıfırlayabilirsiniz.
»» Hoparlör otomatik olarak yeniden başlar.
UK У разі виникнення будь-яких проблем із групою
можна скинути налаштування гучномовця за
допомогою гострого предмета (наприклад,
голки).
»» Гучномовець буде автоматично
перезавантажено.
тастау үшін GROUP түймесін басыңыз.
Топты қайта қосу үшін GROUP
түймесін қайта басыңыз.
NL A Druk op GROUP op de hoofdluidspreker
om alle luidsprekers uit de groep te
verwijderen. Druk nogmaals op GROUP
om ze weer in de groep te plaatsen.
B Druk op GROUP op een
groepsluidspreker om deze uit de groep te
verwijderen. Druk nogmaals op GROUP
om deze weer in de groep te plaatsen.
PL A Naciśnij przycisk GROUP na głośniku
głównym, aby rozgrupować wszystkie głośniki.
Ponownie naciśnij przycisk GROUP, aby
przegrupować głośniki.
B Naciśnij przycisk GROUP na głośniku
podrzędnym, aby usunąć go z grupy.
Ponownie naciśnij przycisk GROUP, aby
połączyć grupę.
PT A Prima GROUP no altifalante principal para
desagrupar todos os altifalantes. Prima GROUP
novamente para reagrupar.
B Prima GROUP num altifalante secundário para o
remover de um grupo. Prima GROUP novamente
para o voltar a juntar a um grupo.
RU A Нажмите GROUP на ведущей АС для удаления
всех АС из группы. Снова нажмите GROUP для
создания группы.
B Нажмите GROUP на ведомом устройстве для
отключения от группы. Снова нажмите GROUP
для повторного подключения к группе.
SK A Stlačením tlačidla GROUP na hlavnom
reproduktore oddelíte všetky reproduktory.
Opätovným stlačením tlačidla GROUP dôjde
k preskupeniu.
B Stlačením tlačidla GROUP na podradenom
reproduktore ho odoberiete zo skupiny.
Opätovným stlačením tlačidla GROUP znova
dôjde k pripojeniu ku skupine.
SV A Tryck på GROUP på huvudhögtalaren
för att ta bort alla högtalare från
gruppen. Tryck på GROUP igen för att
lägga till dem i gruppen igen.
B Tryck på GROUP på en slavhögtalare
för att ta bort den från gruppen. Tryck
på GROUP igen för att lägga till den i
gruppen igen.
TR A Bütün hoparlörlerin grubunu dağıtmak
için ana hoparlörün üzerindeki GROUP
düğmesine basın. Tekrar gruplandırmak
için yeniden GROUP düğmesine basın.
B Bir bağımlı hoparlörü gruptan çıkarmak
için üzerindeki GROUP düğmesine basın.
Bir grubu yeniden bir araya getirmek için
GROUP düğmesine basın.
UK A Натисніть кнопку GROUP на головному
гучномовці, щоб розгрупувати всі
гучномовці. Натисніть кнопку GROUP ще
раз для розгрупування.
B Натисніть кнопку GROUP на
підпорядкованому гучномовці, щоб
видалити його з групи. Натисніть кнопку
GROUP ще раз для відновлення групи.
2015/8/4 9:55:24
Download PDF

advertising