Philips | BM6W/10 | Philips izzy Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher BM6W/10 Schnellstartanleitung

1
www.philips.com/support
Create a group
Топ жасау
Vytvoření skupiny Oprettelse af en gruppe Erstellen einer Gruppe
Δημιουργία ομάδας Ryhmän luominen Créer un groupe Csoport létrehozása
Een groep maken
Skapa en grupp
Tworzenie grupy
Grup oluşturma
Створення групи
Criar um grupo
Создание группы
Creazione di un gruppo
Vytvorenie skupiny
BM6
Question?
Contact
Philips
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
HU
IT
KK
NL
PL
PT
RU
SK
SV
TR
UK
Quick Start Guide
Stručný návod k rychlému použití
Lynvejledning
Kurzanleitung
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guía de configuación rápida
Pikaopas
Guide de démarrage rapide
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guida rapida
Қысқаша нұсқаулық
Snelstartgids
Skrócona instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
Краткое руководство
Stručná úvodná príručka
Snabbstartguide
Hızlı başlangıç kılavuzu
Короткий посібник
EL Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα έως και
5 sec.
5 sec.
DA Du kan oprette en gruppe med op til fem
izzylink-kompatible højttalere.
1 Hold GROUP nede på den første
højttaler i 3 sekunder (master).
2 Hold GROUP nede på en anden højttaler
i 3 sekunder (slave).
3 Vent 15 til 30 sekunder på oprettelse af
forbindelse.
4 Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere slavehøjttalere enkeltvis.
1 Hold GROUP on the first speaker for 3
seconds (The master).
2 Hold GROUP on a second speaker for 3
seconds (The slave).
3 Wait for 15 to 30 seconds for connection
setup.
4 Repeat steps 1 to 3 to add more slave
speakers one by one.
DE Sie können eine Gruppe mit bis zu fünf
CS Můžete vytvořit skupinu až pěti reproduktorů
izzylink-kompatiblen Lautsprechern erstellen.
1 Halten Sie GROUP auf dem ersten
Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt
(Master-Lautsprecher).
2 Halten Sie GROUP auf einem zweiten
Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt
(Slave-Lautsprecher).
3 Warten Sie 15 bis 30 Sekunden, bis die
Verbindung hergestellt wird.
4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um
weitere Slave-Lautsprecher nacheinander
hinzuzufügen.
kompatibilních se sítí izzylink.
1 Držte tlačítko GROUP na prvním
reproduktoru po dobu 3 sekund (hlavní
reproduktor).
2 Držte tlačítko GROUP na druhém
reproduktoru po dobu 3 sekund (vedlejší
reproduktor).
3 Počkejte 15 až 30 sekund, než proběhne
nastavení připojení.
4 Opakováním kroků 1 až 3 postupně přidejte
do skupiny další vedlejší reproduktory.
PL Można utworzyć grupę składającą się z maksymalnie
pięciu głośników zgodnych ze standardem izzylink.
1 Przytrzymaj przycisk GROUP na pierwszym
głośniku przez 3 sekundy (głośnik główny).
2 Przytrzymaj przycisk GROUP na drugim głośniku
przez 3 sekundy (głośnik podrzędny).
3 Zaczekaj od 15 do 30 sekund na konfigurację
połączenia.
4 Powtórz czynności od 1 do 3, aby dodać więcej
głośników podrzędnych jeden po drugim.
PT Pode criar um grupo com até cinco altifalantes
compatíveis com izzylink.
RU Вы можете объединить в группу до пяти
АС с поддержкой Izzylink.
1 Удерживайте GROUP на первой АС
(ведущей) в течение 3 секунд.
2 Удерживайте GROUP на второй АС
(ведомой) в течение 3 секунд.
3 Подождите 15–30 секунд, пока
устанавливается соединение.
4 Повторите шаги 1–3, чтобы по очереди
добавить другие ведомые АС.
SK Môžete vytvoriť skupinu až piatich
reproduktorov kompatibilných
s technológiou izzylink.
1 Podržte tlačidlo GROUP na prvom
reproduktore na 3 sekundy (Hlavný).
2 Podržte tlačidlo GROUP na druhom
reproduktore na 3 sekundy (Podradený).
3 Počkajte 15 až 30 sekúnd pre nastavenie
pripojenia.
4 Opakovaním krokov 1 až 3 postupne
pridáte ďalšie podradené reproduktory.
1 Mantenha GROUP premido no primeiro
altifalante durante 3 segundos (no principal).
2 Mantenha GROUP premido num segundo
altifalante durante 3 segundos (o secundário).
3 Aguarde 15 a 30 segundos pela configuração das
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
ligações.
Question?
Contact
Philips
Quick Start Guide
4 Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais
altifalantes secundários, um de cada vez.
Change master
Změna hlavního reproduktoru
Ændring af master
Ändern des Master-Lautsprechers
Αλλαγή κύριας μονάδας
Cambio del altavoz principal
Isäntäkaiuttimen vaihtaminen
Changer de maître
A fő hangsugárzó módosítása
Modifica del dispositivo principale
Негізгі динамикті ауыстыру
Hoofdluidspreker wijzigen
Zmiana głośnika głównego
Mudar o altifalante principal
Замена ведущей АС
Zmena hlavného reproduktora
Ändra huvudhögtalare
Ana birimi değiştirme
Зміна головного гучномовця
Ungroup Odebrat ze skupiny
Separazione Топтан шығару
Ophæv gruppering
Rozgrupowywanie
келген түймені басыңыз.
slave-højttaler for at ændre den til at være master i
gruppen.
DE Drücken Sie eine beliebige Quelltaste auf einem
Slave-Lautsprecher, um diesen zum MasterLautsprecher der Gruppe zu machen.
EL Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής σε ένα
δευτερεύον ηχείο για να το μετατρέψετε στο
κύριο ηχείο της ομάδας.
BM6_10_QSG_V1.0.indd 1-3
SV Tryck på en källtangent på en slavhögtalare för att
düğmeye basarak bu hoparlörü ana hoparlör yapın.
UK Натисніть будь-яку кнопку джерела на
підпорядкованому гучномовці, щоб зробити його
головним у групі.
A Paina isäntäkaiuttimen GROUP-painiketta,
jos haluat poistaa kaikki kaiuttimet ryhmästä.
Muodosta ryhmä uudelleen painamalla GROUPpainiketta uudelleen.
B Premere GROUP su un altoparlante secondario
per rimuoverlo da un gruppo. Premere di nuovo
GROUP per ricongiungere a un gruppo.
speakers. Press GROUP again to regroup.
DE A Drücken Sie GROUP auf dem Master-Lautsprecher,
um die Gruppierung für alle Lautsprecher
aufzuheben. Drücken Sie die Taste GROUP erneut,
um Lautsprecher zu gruppieren.
B Press GROUP on a slave to remove it from a
group. Press GROUP again to rejoin a group.
B Drücken Sie GROUP auf einem Slave-Lautsprecher,
um diesen aus der Gruppe zu entfernen. Drücken
Sie die Taste GROUP erneut, um einen Lautsprecher
wieder einer Gruppe hinzuzufügen.
CS A Stisknutím tlačítka GROUP na hlavním
reproduktoru odeberete všechny reproduktory
ze skupiny. Opětovným stiskem tlačítka GROUP
znovu vytvoříte skupinu.
EL A Πατήστε GROUP στην κύρια μονάδα για να
καταργηθεί η ομαδοποίηση όλων των ηχείων.
Πατήστε ξανά GROUP για νέα ομαδοποίηση.
B Stisknutím tlačítka GROUP na vedlejším
reproduktoru jej odeberete ze skupiny.
Opětovným stisknutím tlačítka GROUP
reproduktor znovu připojíte ke skupině.
B Πατήστε GROUP σε μια δευτερεύουσα μονάδα
για να την καταργήσετε από την ομάδα. Πατήστε
ξανά GROUP για συμμετοχή σε μια ομάδα.
ändra den till huvudhögtalare för gruppen.
TR Bağımlı hoparlörün üzerindeki herhangi bir kaynak
UK Можна створити групу з п’ять гучномовців
із підтримкою izzylink.
1 Утримуйте кнопку GROUP на першому
гучномовці протягом 3 секунд
(головний).
2 Утримуйте кнопку GROUP на другому
гучномовці протягом 3 секунд
(підпорядкований).
3 Зачекайте від 15 до 30 секунд для
налаштування з’єднання.
4 Повторіть кроки 1–3, щоб один за
одним додати більше підпорядкованих
гучномовців.
oluşan bir grup oluşturabilirsiniz.
1 İlk hoparlör üzerinde GROUP düğmesini
3 saniye basılı tutun (ana).
2 İkinci bir hoparlör (bağımlı) üzerinde
GROUP düğmesini 3 saniye boyunca
basılı tutun.
3 Bağlantı kurulumu için 15 ila 30 saniye
bekleyin.
4 Daha fazla bağımlı hoparlörü tek tek
eklemek için 1-3 adımlarını tekrarlayın.
separare tutti gli altoparlanti. Premere di nuovo
GROUP per raggrupparli.
groepsluidspreker om deze de functie van
hoofdluidspreker te geven.
DA Tryk på en hvilken som helst kildetast på en
groepsluidsprekers een voor een toe te voegen.
TR En fazla beş adet izzylink uyumlu hoparlörden
IT A Premere GROUP sull’altoparlante principale per
NL Druk op een willekeurige brontoets op een
na podradenom reproduktore ho zmeníte na hlavný
reproduktor v skupine.
verbinding tot stand is gebracht.
4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om meer
PT
DA A Tryk på GROUP på master-højttaleren for at
ophæve grupperingen for alle højttalere. Tryk på
GROUP igen for at oprette en gruppe igen.
B Tryk på GROUP på en slave-højttaler for at
fjerne den fra en gruppe. Tryk på GROUP igen
for at blive del af en gruppe igen.
ES
A Pulse GROUP en el altavoz principal para
desagrupar todos los altavoces. Vuelva a pulsar
GROUP para reagruparlos.
B Pulse GROUP en un altavoz secundario para
quitarlo de un grupo. Vuelva a pulsar GROUP para
volver a crear un grupo.
KK A Барлық динамиктерді топтан шығару үшін
шеберде GROUP түймесін басыңыз. Қайта
топтастыру үшін GROUP түймесін қайта
басыңыз.
B Қосымша құрылғыны топтан алып тастау үшін
GROUP түймесін басыңыз. Топты қайта қосу
үшін GROUP түймесін қайта басыңыз.
NL A Druk op GROUP op de hoofdluidspreker om
alle luidsprekers uit de groep te verwijderen.
Druk nogmaals op GROUP om ze weer in de
groep te plaatsen.
B Druk op GROUP op een groepsluidspreker
om deze uit de groep te verwijderen. Druk
nogmaals op GROUP om deze weer in de
groep te plaatsen.
PL A Naciśnij przycisk GROUP na głośniku głównym, aby
rozgrupować wszystkie głośniki. Ponownie naciśnij
przycisk GROUP, aby przegrupować głośniki.
A Prima GROUP no altifalante principal para
desagrupar todos os altifalantes. Prima GROUP
novamente para reagrupar.
B Prima GROUP num altifalante secundário para o
remover de um grupo. Prima GROUP novamente
para o voltar a juntar a um grupo.
RU A Нажмите GROUP на ведущей АС для удаления
всех АС из группы. Снова нажмите GROUP для
создания группы.
B Нажмите GROUP на ведомом устройстве для
отключения от группы. Снова нажмите GROUP
для повторного подключения к группе.
SK
A Stlačením tlačidla GROUP na hlavnom
reproduktore oddelíte všetky reproduktory.
Opätovným stlačením tlačidla GROUP dôjde
k preskupeniu.
B Stlačením tlačidla GROUP na podradenom
GROUP gombját a hangsugárzó csoportból
való eltávolításához. Nyomja meg ismét a
GROUP gombot, hogy újra csatlakoztassa a
csoporthoz.
KK Топ негізгісі ету үшін бағыныңқы динамикте кез
SK Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zdroja
seconden ingedrukt (de groepsluidspreker).
3 Wacht gedurende 15 tot 30 seconden totdat een
B Nyomja meg az alárendelt hangsugárzó
secondario per farlo diventare altoparlante
principale.
reproduktoru ho přepnete na hlavní reproduktor
skupiny.
seconden ingedrukt (de hoofdluidspreker).
2 Houd GROUP op een tweede luidspreker 3
izzylink-kompatibla högtalare.
1 Håll ned GROUP på den första
högtalaren i 3 sekunder (huvudhögtalare).
2 Håll ned GROUP på en andra högtalare i
3 sekunder (slavhögtalare).
3 Vänta i 15 till 30 sekunder tills
anslutningen upprättats.
4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler
slavhögtalare, en i taget.
hangsugárzón, hogy eltávolítsa az összes
hangsugárzót a csoportból. Nyomja meg ismét
a GROUP gombot az újracsoportosításhoz.
IT Premere un tasto sorgente su un altoparlante
CS Stisknutím libovolného tlačítka zdroje na vedlejším
compatibele luidsprekers.
1 Houd GROUP op de eerste luidspreker 3
SV Du kan skapa en grupp på upp till fem
HU A Nyomja meg a GROUP gombot a fő
hangsugárzón, hogy a csoport fő hangsugárzójává
tegye.
ведомой АС, чтобы установить ее в качестве
ведущей АС в группе.
NL U kunt een groep maken van maximaal vijf izzylink-
afin de la supprimer du groupe. Appuyez
à nouveau sur GROUP pour rejoindre un
groupe.
HU Nyomjon meg bármilyen gombot az alárendelt
RU Нажмите кнопку выбора любого источника на
қосу үшін 1-3-қадамдарды қайталаңыз.
B Appuyez sur GROUP sur une enceinte esclave
enceinte esclave pour la transformer en maître du
groupe.
to be the master of the group.
басып тұрыңыз (бағыныңқы).
3 Байланысты орнату үшін 15-30 секунд күтіңіз.
4 Қосымша бағыныңқы динамиктерді бір-бірлеп
compatibles izzylink maximum.
1 Maintenez enfoncé le bouton GROUP de la
première enceinte pendant 3 secondes (maître).
2 Maintenez enfoncé le bouton GROUP de
la deuxième enceinte pendant 3 secondes
(esclave).
3 Patientez 15 à 30 secondes pour la configuration
des connexions.
4 Recommencez les étapes 1 à 3 pour ajouter
d’autres enceintes esclaves une par une.
pour dissocier toutes les enceintes. Appuyez à
nouveau sur GROUP pour regrouper.
FR Appuyez sur n’importe quelle touche source d’une
EN Press any source key on a slave speaker to change it
басып тұрыңыз (негізгі).
2 Екінші динамикте GROUP түймесін 3 секунд
FR Vous pouvez créer un groupe de cinq enceintes
FR A Appuyez sur GROUP sur l’enceinte maître
painamalla mitä tahansa orjakaiuttimen
lähdepainiketta.
secundário para o tornar no altifalante principal do
grupo.
KK Бес үйлесімді динамиктен топ жасауға болады.
1 Бірінші динамикте GROUP түймесін 3 секунд
GROUP-painiketta. Liitä kaiutin takaisin ryhmään
painamalla GROUP-painiketta uudelleen.
FI Voit muuttaa orjakaiuttimen isäntäkaiuttimeksi
PT Prima qualquer tecla de fonte num altifalante
yhteensopivaa kaiutinta.
1 Pidä ensimmäisen kaiuttimen GROUP-painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan (isäntäkaiutin).
2 Pidä toisen kaiuttimen GROUP-painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan (orjakaiutin).
3 Odota yhteyden muodostamista 15–30 sekuntia.
4 Lisää muita orjakaiuttimia yksitellen toistamalla
vaiheet 1–3.
B Poista orjakaiutin ryhmästä painamalla kaiuttimen
EN A Press GROUP on the master to ungroup all
È possibile creare un gruppo composto da un
massimo di cinque altoparlanti compatibili izzylink.
1 Tenere premuto GROUP sul primo altoparlante
per 3 secondi (altoparlante principale).
2 Tenere premuto GROUP su un secondo
altoparlante per 3 secondi (altoparlante
secondario).
3 Attendere da 15 a 30 secondi per la
configurazione della connessione.
4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri
altoparlanti secondari, uno alla volta.
FI Voit luoda ryhmän, jossa on enintään viisi izzylink-
FI
secundario para que sea el altavoz principal del
grupo.
podrzędnym, aby zmienić go w głośnik główny grupy.
IT
Aufheben der Gruppierung Κατάργηση ομαδοποίησης Desagrupar
Kaiuttimen poistaminen ryhmästä Dissocier Csoport szétbontása
Розгрупування Oddeliť Grubu dağıt
Desagrupar
Uit de groep verwijderen
Ta bort från grupp
Удаление из группы
ES Pulse cualquier tecla de fuente en un altavoz
PL Naciśnij dowolny przycisk źródła na głośniku
másodpercig az első hangsugárzón (fő
hangsugárzó).
2 Tartsa lenyomva a GROUP gombot 3
másodpercig egy másik hangsugárzón (alárendelt
hangsugárzó).
3 Várjon 15 – 30 másodpercig, hogy megtörténjen
a kapcsolat beállítása.
4 Az 1–3. lépést megismételve adhatja hozzá
egyesével a további alárendelt hangsugárzókat.
compatibles con izzylink.
1 Mantenga pulsado GROUP en el primer altavoz
durante 3 segundos (principal).
2 Mantenga pulsado GROUP en el segundo
altavoz durante 3 segundos (secundario).
3 Espere de 15 a 30 segundos hasta que se
configure la conexión.
4 Repita los pasos del 1 al 3 para añadir más
altavoces secundarios de uno en uno.
izzylink-compatible speakers.
BM6_10_Quick Start Guide_V1.0
hangsugárzóból álló csoportot.
1 Tartsa lenyomva a GROUP gombot 3
ES Puede crear un grupo de hasta cinco altavoces
EN You can create a group of up to five
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
HU Létrehozhat egy legfeljebb öt izzylink-kompatibilis
πέντε ηχείων συμβατών με izzylink.
1 Πατήστε το GROUP στο πρώτο ηχείο για 3
δευτερόλεπτα (κύρια μονάδα).
2 Πατήστε το GROUP στο δεύτερο ηχείο για 3
δευτερόλεπτα (δευτερεύουσα μονάδα).
3 Περιμένετε 15 με 30 δευτερόλεπτα μέχρι να
γίνει η σύνδεση.
4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να
προσθέσετε κι άλλα δευτερεύοντα ηχεία.
reproduktore ho odoberiete zo skupiny.
Opätovným stlačením tlačidla GROUP znova
dôjde k pripojeniu ku skupine.
SV
A Tryck på GROUP på huvudhögtalaren
för att ta bort alla högtalare från
gruppen. Tryck på GROUP igen för att
lägga till dem i gruppen igen.
B Tryck på GROUP på en slavhögtalare
för att ta bort den från gruppen. Tryck
på GROUP igen för att lägga till den i
gruppen igen.
TR A Bütün hoparlörlerin grubunu dağıtmak
için ana hoparlörün üzerindeki GROUP
düğmesine basın. Tekrar gruplandırmak
için yeniden GROUP düğmesine basın.
B Bir bağımlı hoparlörü gruptan çıkarmak
için üzerindeki GROUP düğmesine basın.
Bir grubu yeniden bir araya getirmek için
GROUP düğmesine basın.
UK A Натисніть кнопку GROUP на головному
гучномовці, щоб розгрупувати всі
гучномовці. Натисніть кнопку GROUP ще
раз для розгрупування.
B Натисніть кнопку GROUP на
підпорядкованому гучномовці, щоб
видалити його з групи. Натисніть кнопку
GROUP ще раз для відновлення групи.
B Naciśnij przycisk GROUP na głośniku podrzędnym,
aby usunąć go z grupy. Ponownie naciśnij przycisk
GROUP, aby połączyć grupę.
24/12/2015 2:28:10 PM
Reset
Reset
Genindstil
Zurücksetzen
Επαναφορά
Reinicio
Nollaaminen
Réinitialisation
Visszaállítás
Ripristino
Қалпына келтіру
Resetten
EN In case of any grouping issues, you can reset the speaker with a
sharp object such as a needle.
»» The speaker reboots automatically.
CS V případě jakýchkoli problémů s vytvářením skupiny můžete
reproduktor resetovat ostrým předmětem, například jehlou.
»» Reproduktor se automaticky znovu spustí.
DA Hvis der opstår problemer i forbindelse med gruppering,
kan du nulstille højttaleren med en skarp genstand som
f.eks. en nål.
»» Højttaleren genstartes automatisk.
DE Falls Probleme mit dem Zusammenfassen in einer Gruppen
auftreten, können Sie den Lautsprecher mithilfe eines
spitzen Gegenstands, z. B. einer Nadel, zurücksetzen.
»» Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.
EL Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα με την ομαδοποίηση, μπορείτε να
επαναφέρετε το ηχείο με ένα αιχμηρό αντικείμενο,
όπως μια βελόνα.
Resetowanie
Repor
el grupo, puede reiniciar el altavoz con un objeto
afilado, como una aguja.
Audio-Eingang
Amplifier
Rated Output Power
2X7.5W RMS at 1% THD
( Adapter Mode)
2X5W RMS at 1% THD
(Battery Mode)
Frequency Response
50 - 20000 Hz
Signal to Noise Ratio
72dBA
Audio-in Input
500mV RMS 20kohm
Bluetooth
Bluetooth version
V2.1 + EDR
Bluetooth Profile
A2DP AVRCP
Range
10 m (free space)
Speakers
Speaker Impedance
4 ohm
Speaker Driver
2 x 2” full range drivers
Sensitivity
83dB/m/W
General information
AC power
PHILIPS
Switching power supply model:
GME24A-100240FXR
Input: 100-240 V~ 50/60 Hz
2.4A
Output: 10 V
Operation Power Consumption
1.8 W
Eco Standby Power
Consumption
< 0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
92 x 200 x 92 mm
Weight
- Main Unit
1.188 kg
CS Specifikace
2 x 7,5 W RMS při 1% THD
(režim adaptéru)
2 x 5 W RMS při 1% THD
(režim baterie)
Kmitočtová charakteristika
50–20 000 Hz
Odstup signál/šum
72dBA
Vstup Audio-in
500 mV RMS 20 kohmů
Bluetooth
Verze Bluetooth
V2.1 + EDR
Profil Bluetooth
A2DP AVRCP
Dosah
10 m (volný prostor)
Reproduktory
Impedance reproduktoru
4 ohmy
Vinutí reproduktoru
2 x 2“ širokopásmové
reproduktory
Citlivost
83dB/m/W
Obecné informace
Napájení střídavým proudem
PHILIPS
Model spínaného napájecího
zdroje: GME24A-100240FXR
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz
2,4 A
Výstup: 10 V
Spotřeba elektrické energie při
provozu
1,8 W
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu Eco
<0,5 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
92 × 200 × 92 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
1,188 kg
DA Specifikationer
Bluetooth Version
V2.1 + EDR
Bluetooth-Profil
A2DP AVRCP
Reichweite
10 m (freier Raum)
Lautsprecher
Lautsprecherimpedanz
4 Ohm
Lautsprechertreiber
2 x 25 mm Full-Range-Treiber
Empfindlichkeit
83dB/m/W
Allgemeine Informationen
Netzspannung
PHILIPS
Umschaltmodus für die
Stromversorgung: GME24A100240FXR
Eingangsleistung: 100 bis
240 V~; 50/60 Hz
2,4 A
Ausgangsleistung: 10 V
Betriebs-Stromverbrauch
1,8 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
92 x 200 x 92 mm
Gewicht
- Hauptgerät
»» Kaiutin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
FR En cas de problème de groupement, vous pouvez
réinitialiser l’enceinte à l’aide d’un objet pointu
comme une aiguille.
»» L’enceinte redémarre automatiquement.
HU A csoportkezeléssel kapcsolatos bármilyen
probléma esetén visszaállíthatja a hangsugárzót egy
hegyes tárggyal, pl. tűvel.
»» A hangsugárzó automatikusan újraindul.
IT In caso di problemi durante l’associazione, è
possibile effettuare il ripristino dell’altoparlante con
un oggetto appuntito, come un ago.
»» L’altoparlante si riavvia automaticamente.
KK Топтастыру мәселелері жағдайында динамикті ине
сияқты ұшты нысанмен қайта орнатуға болады.
»» Динамик автоматты түрде қайта жүктеледі.
NL In geval van problemen met de groep kunt u de luidspreker
resetten met een scherp voorwerp zoals een naald.
»» De luidspreker wordt automatisch opnieuw opgestart.
2 X 7,5 W RMS ved 1 % THD
(adaptertilstand)
2 X 5 W RMS ved 1 % THD
(batteritilstand)
Frekvensgang
50 - 20000 Hz
Signal-/støjforhold
72dBA
Lydinput
500 mV RMS 20.000 ohm
Bluetooth
V2.1 + EDR
Bluetooth-profil
A2DP AVRCP
Område
10 m (i fri luft)
Højttalere
Højttalerimpedans
4 ohm
Højttalerdriver
2 x 2” bredspektrede drivere
Sensitivitet
83dB/m/W
Generelle oplysninger
Vekselstrøm
PHILIPS
Switch-mode-strømforsyningsmodel:
GME24A-100240FXR
Indgang: 100-240 V~, 50/60
Hz, 1,0 A maks.
2,4 A
Udgang: 10 V
Strømforbrug ved drift
1,8 W
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
4 ohmia
Kaiutinelementti
2 x 2” koko äänialueen
kaiutinelementti
Herkkyys
83dB/m/W
Yleistä
Virta
PHILIPS
Hakkurivirtalähde: GME24A100240FXR
Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz
2,4 A
Lähtö: 10 V
Virrankulutus käytössä
1,8 W
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
< 0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
92 x 200 x 92 mm
Paino
- Päälaite
1,188 kg
Amplificateur
Puissance de sortie nominale
2 x 7,5 W RMS à 1 % THD
(mode adaptateur)
2 x 5 W RMS à 1 % THD
(mode batterie)
50 -20 000 Hz
Ενισχυτής
Rapport signal/bruit
72dBA
2X7,5 W RMS στα 1% THD
(λειτουργία τροφοδοτικού)
2X5 W RMS στα 1% THD
(λειτουργία μπαταρίας)
Entrée « Audio-in »
500 mV RMS, 20 kohms
Version Bluetooth
V2.1 + EDR
Συχνότητα απόκρισης
50 - 20000 Hz
Profil Bluetooth
A2DP AVRCP
Λόγος σήματος προς θόρυβο
72dBA
Portée
10 m (sans obstacle)
Είσοδος ήχου
500mV RMS 20kohm
Έκδοση Bluetooth
V2.1 + EDR
Προφίλ Bluetooth
A2DP AVRCP
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Bluetooth
Enceintes
Impédance
4 ohms
Enceinte
Haut-parleurs 2 x 2» à gamme
étendue
Sensibilité
83dB/m/W
Informations générales
Ηχεία
Εμπέδηση ηχείου
4 ohm
Οδηγός ηχείου
2 οδηγοί πλήρους εύρους 2»
Ευαισθησία
83dB/m/W
Γενικές πληροφορίες
Ισχύς AC
PHILIPS
Μοντέλο μεταγωγικής
τροφοδοσίας: GME24A100240FXR
Είσοδος: 100-240 V~ 50/60
Hz
2,4 A
Έξοδος: 10 V
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
1,8 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
< 0,5 W
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
92 x 200 x 92 χιλ.
Βάρος
- Κύρια μονάδα
Alimentation par secteur
PHILIPS
Modèle d'alimentation : GME24A100240FXR
Entrée : 100 - 240 V~ ;
50/60 Hz
2,4 A
Sortie : 10 V
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
1,8 W
Consommation électrique en
mode veille d'économie d'énergie
< 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
Poids
- Unité principale
92 x 200 x 92 mm
1,188 kg
Névleges kimenő teljesítmény
högtalaren med ett vasst föremål, till exempel en nål.
»» Högtalaren startar om automatiskt.
gibi sivri uçlu bir nesneyle hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.
»» Hoparlör otomatik olarak yeniden başlar.
UK У разі виникнення будь-яких проблем із групою можна
скинути налаштування гучномовця за допомогою
гострого предмета (наприклад, голки).
»» Гучномовець буде автоматично перезавантажено.
Alimentazione CA
PHILIPS
Modello a commutazione
di alimentazione: GME24A100240FXR
Ingresso: 100-240 V~ 50/60
Hz
2,4 A
Uscita: 10 V
Consumo energetico durante il
funzionamento
1,8 W
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
92 x 200 x 92 mm
Peso
- Unità principale
1,188 kg
KK Ерекшеліктер
Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты
Жиілік жауабы
50 - 20000 Гц
Сигнал-шу арақатынасы
72dBA
Аудио кіріс көзі
500 мВ RMS 20 кОм
Bluetooth
Bluetooth нұсқасы
V2.1 + EDR
Bluetooth профайлы
A2DP AVRCP
Ауқымы
10 м (бос орын)
Динамиктер
Жұмыс үшін қуат тұтынуы
1,8 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде
қуат тұтыну
< 0,5 Вт
Мөлшері
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)
92 x 200 x 92 мм
Салмағы
- Негізгі құрылғы
1,188 кг
NL Specificaties
Versterker
Nominaal uitgangsvermogen
2 x 7,5 W RMS bij 1% THD
(adaptermodus)
2 x 5 W RMS bij 1% THD
(batterijmodus)
2 x 7,5 W RMS a 1 % THD
(modo de adaptador)
2 x 5 W RMS a 1 % THD
(modo de batería)
Audiobemenet
500 mV RMS 20 kohm
Bereik
10 m (vrije ruimte)
Bluetooth verzió
V2.1 + EDR
Luidsprekerimpedantie
4 ohm
Respuesta de frecuencia
50 - 20 000 Hz
Bluetooth profil
A2DP AVRCP
Luidsprekerdriver
Relación señal/ruido
72dBA
Hatótávolság
10 m (szabad területen)
2 drivers van 2 inch met volledig
bereik
Entrada de audio
500 mv RMS, 20 kohmios
Gevoeligheid
83dB/m/W
Érzékenység
83dB/m/W
Altavoces
Impedancia del altavoz
4 ohmios
Controlador de altavoz
2 x 2” controladores de rango
completo
83dB/m/W
Información general
Alimentación de CA
PHILIPS
Cambio de modo de alimentación:
GME24A-100240FXR
Entrada: 100-240 V~,
50/60 Hz, 1,0 A máximo
2,4 A
Salida: 10 V
Consumo de energía en funcionamiento
1,8 W
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
< 0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x
profundo)
Tápfeszültség
PHILIPS
Kapcsolóüzemű tápegység
típusa: GME24A-100240FXR
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz
2,4 A
Kimenet: 10 V
Teljesítményfelvétel
1,8 W
Eco készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
<0,5 W
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
92 x 200 x 92 mm
Tömeg
- Főegység
1,188 kg
Risposta in frequenza
50 - 20000 Hz
Potenza caratteristica in
uscita
2 X 7,5 W RMS a 1% THD (modalità
adattatore)
2 X 5 W RMS a 1% THD (modalità
batteria)
1,188 kg
FI Teknisiä tietoja
Rapporto segnale/rumore
72dBA
Ingresso audio
500 mV RMS 20 kohm
Vægt
- Hovedenhed
Versione Bluetooth
V2.1 + EDR
1,188 kg
Taajuusvaste
50–20 000 Hz
Profilo Bluetooth
A2DP AVRCP
Signaali–kohina-suhde
72dBA
Portata
10 m (spazio libero)
Audio-in-äänitulo
500 mV RMS 20 kohm
Bluetooth
Netspanning
PHILIPS
Geschakelde voedingseenheid model:
GME24A-100240FXR
Stroomverbruik in werking
Stroomverbruik in
energiebesparende stand-bystand
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
Gewicht
- Apparaat
Bluetooth
Altoparlanti
Impedenza altoparlanti
4 ohm
Bluetooth-versio
V2.1 + EDR
Driver altoparlanti
2 driver full range da 2”
Bluetooth-profiili
A2DP AVRCP
Sensibilità
83dB/m/W
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Invoer: 100-240 V~ 50/60
Hz
2,4 A
Uitvoer: 10 V
1,8 W
< 0,5 W
92 x 200 x 92 mm
1,188 kg
Wzmacniacz
83dB/m/W
V2.1 + EDR
Perfil do Bluetooth
A2DP AVRCP
Allmän information
Alcance
10 m (em espaços livres)
Nätström
PHILIPS
AC-adapter, modell: GME24A100240FXR
Ineffekt: 100–240 V~
50/60 Hz
2,4 A
Uteffekt: 10 V
Effektförbrukning vid användning
1,8 W
Effektförbrukning i Eco Powerstandbyläge
< 0,5 W
Altifalantes
Impedância do altifalante
4 ohm
Diafragma do altifalante
2 diafragmas de 2” de gama
total
Sensibilidade
83dB/m/W
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz
2,4 A
Saída: 10 V
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
92 x 200 x 92 mm
Peso
- Unidade principal
1,188 kg
RU Характеристики
Bluetooth sürüm
V2.1 + EDR
Bluetooth Profili
A2DP AVRCP
Kapsama alanı
10 m (boş alan)
2 x 2 inç tam kapsamlı sürücüler
500 мВ RMS 20 кОм
Hassaslık
83dB/m/W
Версия Bluetooth
V2.1 + EDR
Профиль Bluetooth
A2DP, AVRCP
Рабочий диапазон
10 м (свободного пространства)
Сопротивление АС
4 Ом
Излучатель АС
2 широкополосных излучателя 2»
Чувствительность
83дБ/м/Вт
Сеть переменного тока
PHILIPS
Блок питания с функцией
переключения, модель: GME24A100240FXR
Вход: 100–240 В~
50/60 Гц
2,4 А
Выход: 10 В
Энергопотребление во время
работы
1,8 Вт
Энергопотребление в режиме
ожидания Eco Power
< 0,5 Вт
AC gücü
PHILIPS
Anahtarlamalı güç kaynağı modeli:
GME24A-100240FXR
Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz
1,0 A Maks
2,4 A
Çıkış: 10 V
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi
1,8 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda
Güç Tüketimi
< 0,5 W
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
92 x 200 x 92 mm
Ağırlık
- Ana Ünite
1,188 kg
UK Технічні характеристики
Підсилювач
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г)
92 x 200 x 92 мм
Вес
- Основное устройство
1,188 кг
SK Technické údaje
Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon
Hoparlörler
Genel bilgiler
Bluetooth
2 x 7,5 W RMS pri 1 % THD
(Režim adaptér)
2 x 5 W RMS pri 1 % THD (Režim
batéria)
A2DP AVRCP
10 m (voľné priestranstvo)
Bluetooth
Reproduktory
Wersja Bluetooth
V2.1 + EDR
Impedancia reproduktorov
4 Ω
Profil Bluetooth
A2DP AVRCP
Budič reproduktora
2 x 2“ budič s plným rozsahom
Zasięg
10 m (wolna przestrzeń)
Citlivosť
83dB/m/W
Všeobecné informácie
1,8 W
500 mV RMS 20 kohm
Входной аудиоразъем
Dosah
Pobór mocy podczas pracy
72dBA
Audio-in Girişi
4 ohm
Profil Bluetooth
72dBA
50 -20.000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı
Hoparlör Sürücüsü
500 mV RMS, 20 kΩ
Signal/Rausch-Verhältnis
Frekans Tepkisi
Hoparlör Empedansı
72dBA
50 bis 20.000 Hz
%1 THD'de 2 X 7,5 W RMS (Adaptör
Modu)
%1 THD'de 2 X 5 W RMS (Pil Modu)
72 дБА
Wejście Audio-in
Frequenzgang
Nominal Çıkış Gücü
Отношение сигнал/шум
Odstęp sygnału od szumu
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz
2,4 A
Wyjście: 10 V
Amplifikatör
50—20 000 Гц
V2.1 + EDR
Zasilanie prądem przemiennym
PHILIPS
Model zasilacza impulsowego:
GME24A-100240FXR
TR Özellikler
Частотный отклик
Verzia Bluetooth
Informacje ogólne
1,188 kg
2 X 7,5 Вт (среднеквадр.) при КНИ
1 % (режим адаптера)
2 X 5 Вт (среднеквадр.) при
КНИ 1 % (режим питания от
аккумулятора)
50–20 000 Hz
83dB/m/W
92 × 200 × 92 mm
Vikt
- Huvudenhet
Номинальная выходная
мощность
Pasmo przenoszenia
Czułość
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
Bluetooth
Усилитель
500 mV RMS 20 kohmom
2 przetworniki pełnozakresowe
2”
10 m (ledigt utrymme)
Versão do Bluetooth
72dBA
Przetwornik
A2DP AVRCP
Sortiment
2 x 2-tums fullregisterelement
Vstup Audio-in
4 omy
V 2.1 + EDR
Bluetooth-profil
Känslighet
Bluetooth
Odstup signálu od šumu
Impedancja głośnika
Bluetooth-version
4 ohm
2x7,5 W RMS przy 1% THD
(tryb zasilacza)
2x5 W RMS przy 1% THD (tryb
akumulatora)
Głośniki
Bluetooth
Högtalarelement
50 – 20 000 Hz
Bluetooth
2 x 2-tums fullregisterelement
Högtalarimpedans
Frekvenčná odozva
Znamionowa moc wyjściowa
Högtalarelement
Högtalare
PL Dane techniczne
IT Specifiche
Amplificatore
92 x 200 x 92 mm
Peso
- Unidad principal
Általános információk
Algemene informatie
72dBA
500mV RMS 20k ohm
Общая информация
Luidsprekers
500 mV RMS 20 kohm
Signal/
brusförhållande
72dBA
Акустические системы
Bluetooth
50–20 000 Hz
Ljudindata
Entrada de áudio
< 0,5 W
Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц
2,4 А
Шығыс: 10 В
Frekvensomfång
Relação sinal/ruído
Consumo no modo de poupança de
energia
Айнымалы ток қуаты
PHILIPS
Қосылған қуат көзінің үлгісі:
GME24A-100240FXR
2 x 7,5 W RMS vid 1 % THD (nätströmläge)
2 x 5 W RMS vid 1 % THD (batteriläge)
50 - 20 000 Hz
1,8 W
Жалпы ақпарат
Utgående
märkeffekt
Frequência de resposta
Consumo de energia em funcionamento
A2DP, AVRCP
10 m (espacio libre)
2X7,5 W RMS a 1% THD (modo do
transformador)
2X5 W RMS a 1% THD (modo da
bateria)
83dB/m/W
Bluetooth-profiel
Alcance
Amplificador
2 x 2” толық ауқым драйвері
72dBA
2 db 2”-es széles sávú meghajtó
PT Especificações
Сезімталдық
Jel-zaj arány
A2DP AVRCP
1,188 kg
Үндеткіш драйвері
Amplificador
Perfil Bluetooth
Waga
- jednostka centralna
4 Ом
V2.1 + EDR
4 ohm
92 x 200 x 92 mm
Potência efectiva
SV Specifikationer
Förstärkare
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
Үндеткіштің номиналдық
қарсылығы
Bluetooth-versie
Hangsugárzó-meghajtó
< 0,5 W
Potência de CA
PHILIPS
Modelo da fonte de alimentação
comutada: GME24A-100240FXR
50 - 20 000 Hz
Hangsugárzó-impedancia
Pobór mocy w trybie gotowości
Eco Power
Informações gerais
Frekvenciaválasz
2 x 7,5 W RMS, 1 % THD (sovitintila)
2 x 5 W RMS, 1 % THD (akkutila)
BM6_10_QSG_V1.0.indd 4-6
2X7,5 Вт RMS 1% THD
(Адаптер режимі)
2X5 Вт RMS 1% THD
(Батарея режимі)
500 mV RMS, 20.000 ohm
V2.1 + EDR
www.philips.com/support.
TR Bir gruplandırma sorununun oluşması durumunda, iğne
Audio-ingang
Ilmoitettu lähtöteho
2 x 7,5 W RMS bei 1 %
Klirrfaktor (Netzbetrieb)
2 x 5 W RMS bei 1 %
Klirrfaktor (Akkubetrieb)
SV Om du har något problem med grupperingen kan du återställa
72dBA
Versión de Bluetooth
User Manual
»» Reproduktor sa automaticky reštartuje.
Signaal-ruisverhouding
92 x 200 x 92 mm
Ausgangsleistung
»» АС будет автоматически перезагружена.
2 X 7,5 W RMS, 1% THD esetén
(adapteres üzemmód)
2 X 5 W RMS, 1% THD esetén
(akkumulátoros üzemmód)
Hangsugárzók
www.philips.com/support
SK V prípade problémov so skupinou môžete reproduktor
vynulovať ostrým predmetom, napríklad ihlou.
50 - 20.000 Hz
Bluetooth
Register your product and get support at
RU В случае возникновения неполадок в работе
группы, настройки АС можно сбросить,
используя острый предмет, например иголку.
ES Especificaciones
Potencia de salida
Always there to help you
»» O altifalante é reiniciado automaticamente.
Frequentierespons
Erősítő
1,188 κιλά
Vahvistin
Verstärker
»» Głośnik automatycznie uruchomi się ponownie.
PT Em caso de problemas no agrupamento, pode reiniciar
o altifalante com um objecto afiado, como uma agulha.
HU Termékjellemzők
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
DE Technische Daten
grupowaniem można zresetować głośnik za
pomocą ostrego przedmiotu, np. igły.
FR Caractéristiques techniques
Réponse en fréquence
Ονομαστική ισχύς εξόδου
PL W przypadku wystąpienia problemów z
Informazioni generali
Kaiuttimen impedanssi
EL Προδιαγραφές
Sensibilidad
Bluetooth-version
Kaiuttimet
1,188 kg
Bluetooth
Forstærker
Faktisk effekt
Bluetooth
Bluetooth
Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon
500 mV RMS 20 Kiloohm
Скидання налаштувань
kaiuttimen asetukset terävällä esineellä kuten neulalla.
»» El altavoz se reinicia de forma automática.
EN Specifications
Återställ
Sıfırla
FI Jos ryhmän toiminnassa on ongelmia, voit palauttaa
»» Το ηχείο επανεκκινείται αυτόματα.
ES En caso de que se produzca algún problema en
Сброс
Nulovanie
Sieťové napájanie
PHILIPS
Spínaný napájací model:
GME24A-100240FXR
Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
2,4 A
Výstup: 10 V
Prevádzková spotreba energie
1,8 W
Spotreba energie v
pohotovostnom režime Eko
< 0,5 W
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
92 x 200 x 92 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
1,188 kg
Номінальна вихідна
потужність
2 x 7,5 Вт RMS при 1% THD
(режим адаптера)
2 x 5 Вт RMS при 1% THD
(режим батареї)
Частота відповіді
50–20 000 Гц
Співвідношення «сигнал-шум»
72 дБ(А)
Аудіовхід
500 мВ RMS, 20 кОм
Bluetooth
Версія Bluetooth
V2.1 + EDR
Профіль Bluetooth
A2DP AVRCP
Діапазон
10 м (вільного простору)
Гучномовці
Опір гучномовців
4 Ом
Динамік
2 x 2 дюйма, повнодіапазонні
динаміки
Чутливість
83dB/m/W
Загальна інформація
Мережа змінного струму
PHILIPS
Модель з імпульсним джерелом
живлення: GME24A-100240FXR
Вхід: 100–240 В
змінного струму,
50/60 Гц, макс. 1,0 А
2,4 А
Вихід: 10 В
Споживання електроенергії під час
експлуатації
1,8 Вт
Споживання електроенергії у режимі
очікування з економією енергії
< 0,5 Вт
Розміри
- Головний блок (Ш x В x Г)
92 x 200 x 92 мм
Вага
- Головний блок
1,188 кг
24/12/2015 2:28:13 PM
Download PDF

advertising