Philips | SHC8800/12 | Philips Kabellose TV-Kopfhörer SHC8800/12 Bedienungsanleitung

1
2
1
Contenido de la caja (figura 1 )
2
1) Auriculares
3)Cable de audio de 3,5 mm
5)Adaptador de CA/CC
Home cinema
SHC8800
User manual
Krátká uživatelská
příručka
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Benutzerhandbuch
Käyttöopas
Manual del
usuario
Användarhandbok
Қолданушының
нұсқаулығы
Mode d’emploi
Precaución
3
Brukerhåndbok
•• Las pilas alcalinas de AAA pueden utilizarse para que los
auriculares funcionen, pero no pueden cargarse con este
sistema.
5
4
5
6
7
Felhasználói
kézikönyv
•• Utilice sólo pilas NiMH recargables más pequeñas de Philips
con los auriculares. Otros tipos de pilas recargables no
pueden cargarse con este sistema.
•• Antes de utilizar los auriculares por primera vez, cargue las
pilas suministradas durante al menos cinco horas.
•• Si el volumen de la fuente de audio no es suficiente, el
transmisor se apagará automáticamente.
•• La estación base no trasmite señal de audio cuando se
carga la pila.
1s
Посібник
користувача
Register your product and get support at
www.philips.com/support
8
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040
(Storbritannien)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, udgang: 8 Vdc 400 mA
Vægt og dimensioner
• Hovedtelefoner: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x B x D)
• Dockingstation: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x B x D)
9
2017 © Gibson Innovations Limited.
All rights reserved.
This product has been manufactured
by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation
to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.
um_SHC8800
05_12_16L_v4.0
WK17175
Du kan få yderligere produktsupport ved at gå ind på
www.philips.com/support.
Deu tsch
Lieferumfang (Abbildung 1 )
10
1) Kopfhörer
3)Audiokabel (3,5 mm)
5)AC/DC-Adapter
2)Dockingstation
4)Benutzerhandbuch
•• Sie können die Kopfhörer mit AAA-Alkalibatterien betreiben,
diese aber nicht mit dem System aufladen.
Hinweis
Če š t i n a
What’s in the box (figure 1 )
Obsah balení (obrázek 1 )
1) Headphones
3)3.5 mm audio cable
5)AC/DC adaptor
1) Sluchátka
2)Dokovací stanice
3)3,5mm audio kabel
4)Krátká uživatelská příručka
5)Napájecí adaptér stř./stejnosm.
2)Docking station
4)User manual
Connect
Připojte
Caution
•• K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA, ale
nelze je pomocí tohoto systému nabíjet.
Note
Poznámka
•• Only use Philips rechargeable shortened sleeve NiMH
batteries with your headphones. Other types of rechargeable
batteries cannot be charged with this system.
•• Before using the headphones for the first time, charge the
supplied batteries for at least 5 hours.
•• If the volume of the audio source is insufficient, the
transmitter automatically turns off.
•• The docking station does not transmit audio signal when
you charge the battery.
1 Connect the audio device with a 3.5 mm audio output.
Connect one side of the supplied 3.5 mm audio cable
to the 3.5 mm audio input of the docking station and
another side to the 3.5 mm audio output (figure 2 ).
2 Connect the power adapter (figure 3 ).
3 Pull the battery tape off before charging (figure 4 ).
4 Charge the headphones (figure 5 ).
Use your headphones
1 The headphones turn on automatically when you wear
them on your ears (figure 6 ).
2 For devices with a 3.5 mm audio output, turn up
the volume level. If the volume is too low, the auto
switch-on of your headphones will not respond.
3 Press and hold
on the headphones for a second to
tune to the signal channel automatically (figure 7 ).
•• If there is interference, switch to another signal
channel (figure 8 ), then press and hold
on the
headphones to repeat tuning.
•• You can also use the headphones with the supplied
audio cable to connect to smart devices or for
outdoor use (figure 9 ).
4 When the batteries are old or defective, purchase and
replace with new rechargeable batteries with the same
specifications (figure 10).
LED indications
Searching
Connection
established
Low battery
level
Charging
Fully charged
LED on docking
station
N/A
White LED on*
LED on
headphones
Green LED flashing
Green LED on
N/A
Green LED flashing
slowly
N/A
N/A
Green LED flashing
Green LED on
* The white LED on docking station turns off after 5 minutes.
Technical data
General specification and features
• Music time (headphone variation): minimum 20 hours
• Normal time for a full charge: 6 hours
• Operating range: Up to 100 meters
• 3.5 mm input switch
• FM solution
• Hi Res audio (for wired connection only)
• Auto power on/off
Transmission
• Carrier / reception frequency: 863.5-864.5 MHz
• Transmission power: <8 dBm
Battery
• 2 x AAA NiMH 900 mAh rechargeable batteries
(Philips SBC HB900S)
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (UK)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europe),
input: 100-240 V~, 50/60 Hz, output: 8 Vdc 400 mA
Weight and dimensions
• Headphones: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x W x D)
• Docking station: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x W x D)
•• Ve sluchátkách používejte pouze akumulátory NiMH ve
smršťovací fólii společnosti Philips. Jiné typy akumulátorů
nelze pomocí tohoto systému nabíjet.
•• Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané baterie po
dobu alespoň 5 hodin.
•• Není-li hlasitost zdroje zvuku dostatečná, vysílač se
automaticky vypne.
•• Během nabíjení baterie dokovací stanice nevysílá audiosignál.
1 Připojte audio zařízení pomocí 3,5mm audio výstupu.
Připojte jeden konec dodaného 3,5mm audio kabelu
k 3,5mm audio vstupu dokovací stanice, druhý k 3,5mm
audio výstupu (obrázek 2 ).
2 Připojení napájecího adaptéru (obrázek 3 ).
3 Před nabíjením z baterie vytáhněte pásku (obrázek 4 ).
4 Nabijte sluchátka (obrázek 5 ).
Použití sluchátek
1 Sluchátka se po nasazení na hlavu zapnou automaticky
(obrázek 6 ).
2 U zařízení s 3,5mm audio výstupem zvyšte hlasitost.
Pokud je hlasitost příliš nízká, automatické zapínání
sluchátek nebude reagovat.
3 Stisknutím a podržením tlačítka
na sluchátkách po
dobu jedné sekundy automaticky nalaďte kanál signálu
(obrázek 7 ).
•• Pokud dochází k rušení, přepněte na jiný kanál
signálu (obrázek 8 ) a stisknutím a podržením
tlačítka
na sluchátkách zopakujte ladění/
•• Sluchátka s dodaným audio kabelem lze připojit
i k chytrému zařízení nebo použít venku (obrázek 9 ).
4 Pokud jsou baterie starých nebo vadný, nákup a
nahradit novými dobíjecími bateriemi se stejnými
specifikacemi (obrázek 10).
Význam kontrolek LED
Stav
Vyhledávání
Navazování
spojení
Nízká hladina
nabití baterie
Nabíjení
Plně nabitá
baterie
Další podporu k výrobku naleznete na webu
www.philips.com/support.
1 Verbinden Sie das Audiogerät mit einem
3,5-mm-Audioausgang. Schließen Sie ein Ende
des mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabels an den
3,5-mm-Eingang der Dockingstation und das andere
Ende an den 3,5-mm-Audioausgang an (Abbildung 2 ).
2 Schließen Sie das Netzteil an (Abbildung 3 ).
3 Ziehen Sie das Klebeband vor dem Laden ab
(Abbildung 4 ).
4 Laden Sie den Kopfhörer (Abbildung 5 ).
Dan s k
Výstraha
•• AAA alkaline batteries can be used to operate the
headphones, but cannot be charged with this system.
•• Verwenden Sie ausschließlich Philips NiMH-Akkus für Ihre
Kopfhörer. Andere Arten von Akkus können mit diesem
System nicht aufgeladen werden.
•• Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal benutzen, laden Sie
die mitgelieferten Akkus mindestens 5 Stunden lang auf.
•• Wenn die Lautstärke der Audioquelle unzureichend ist,
schaltet sich der Transmitter automatisch aus.
•• Die Dockingstation überträgt während des Ladevorgangs
keine Audiosignale.
Hmotnost a rozměry
• Sluchátka: 367 g
219 x 176 x 95 mm (V × Š × H)
• Dokovací stanice: 190 g
74 x 174 x 142 mm (V × Š × H)
Kontrolka LED na
dokovací stanici
N/A
Bílá kontrolka LED
svítí*
N/A
Zelená kontrolka
LED bliká
Zelená kontrolka
LED svítí
Kontrolka LED na
sluchátkách
Zelená kontrolka
LED bliká
Zelená kontrolka
LED svítí
Zelená kontrolka
LED pomalu bliká
N/A
N/A
* Bílá kontrolka LED na dokovací stanici se vypne po
uplynutí 5 minut.
Technické údaje
Všeobecné specifikace a funkce.
• Maximální čas přehrávání hudby: minimálně 20 hodin
• Běžná doba úplného nabití: 6 hodin
• Provozní dosah: až 100 metrů
• 3,5mm vstup
• Připojení FM
• Vysoce kvalitní zvuk (pouze pro kabelové připojení)
• Automatické zapnutí/vypnutí
Přenos
• Nosná frekvence / frekvence pro příjem: 863,5-864,5 MHz
• Energie přenosu: <8 dBm
Baterie
• 2x nabíjecí baterie AAA NiMH 900 mAh
(Philips SBC HB900S)
Adaptér
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Velká
Británie)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Evropa),
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, výstup: 8 Vdc 400 mA
Hvad følger med?
1) Hovedtelefoner
3)3,5 mm lydkabel
5)AC/DC-adapter
(figur 1 )
2)Dockingstation
4)Brugervejledning
Verwenden Ihres Kopfhörers
Tilslutning
Advarsel
•• AAA alkaline-batterier kan bruges til at betjene
hovedtelefonerne, men kan ikke oplades med dette system.
Bemærk
•• Brug kun Philips’ specialudviklede, genopladelige
NiMH-batterier i dine hovedtelefoner. Andre typer
genopladelige batterier kan ikke oplades med dette system.
•• Før du bruger hovedtelefonerne for første gang, skal du
oplade de medfølgende batterier i mindst 5 timer.
•• Hvis lydkildens lydstyrke er utilstrækkelig, slukker senderen
automatisk.
•• Dockingstationen sender ikke lydsignalet under opladning af
batteriet.
1 Tilslut lydenheden med en 3,5 mm lydudgang. Slut
den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lydkabel til
dockingstationens 3,5 mm lydindgang og den anden
ende til enhedens 3,5 mm lydudgang (figur 2 ).
2 Slut strømadapteren til (figur 3 ).
3 Træk batteritapen af før opladning (figur 4 ).
4 Oplad hovedtelefonerne (figur 5 ).
Brug dine hovedtelefoner
1 Hovedtelefonerne tænder automatisk, når du tager
dem på ørerne (figur 6 ).
2 Hvis enheden har en 3,5 mm lydudgang, skal du skrue
op for lydstyrken. Hvis lydstyrken er for lav, reagerer
den automatiske tilkobling af dine hovedtelefoner ikke.
3 Hold
på hovedtelefonerne nede i et sekund for
automatisk at stille ind på signalkanalen (figur 7 ).
•• Hvis der er interferens, skal du skifte til en anden
signalkanal (figur 8 ) og derefter holde
på
hovedtelefonerne nede for at gentage indstillingen.
•• Du kan også bruge hovedtelefonerne med det
medfølgende lydkabel til at oprette forbindelse til
smart-enheder eller til udendørs brug (figur 9 ).
4 Når batterierne er gamle eller defekte, køb og erstatte
med nye genopladelige batterier med de samme
specifikationer (figur 10).
LED-indikatorer
Status
Søger
Forbindelse
etableret
Lavt
batteriniveau
Oplader
Fuldt opladet
LED på
dockingstation
N/A
Hvid LED tændt*
N/A
Grøn LED blinker
Grøn indikator tændt
LED på
hovedtelefoner
Grøn LED blinker
Grøn indikator
tændt
Grøn LED blinker
langsomt
N/A
N/A
* Den hvide LED på dockingstationen slukker efter
5 minutter.
Tekniske data
Generelle specifikationer og funktioner
• Musiktid: min. 20 timer
• Normal tid for en fuld opladning: 6 timer
• Dækningsområde: Op til 100 meter
• 3,5 mm indgang
• FM-forbindelse
• Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse)
• Automatisk tænd/sluk
Transmission
• Operatør-/modtagelsesfrekvens: 863,5-864,5 MHz
• Sendestyrke: <8 dBm
Batteri
• 2 x AAA NiMH 900 mAh genopladelige batterier
(Philips SBC HB900S)
1 Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn Sie
sie auf Ihren Ohren tragen (Abbildung 6 ).
2 Erhöhen Sie bei Geräten mit einem
3,5-mm-Audioausgang die Lautstärke. Wenn die
Lautstärke zu niedrig ist, reagiert die automatische
Einschaltung Ihres Kopfhörers nicht.
3 Halten Sie
an den Kopfhörern eine Sekunde lang
gedrückt, um den Signalkanal automatisch einzustellen
(Abbildung 7 ).
•• Wechseln Sie zu einem anderen Signalkanal, wenn
eine Störung auftritt (Abbildung 8 ), und halten
Sie dann
an den Kopfhörern gedrückt, um den
Einstellungsvorgang erneut auszuführen.
•• Sie können die Kopfhörer mit dem mitgelieferten
Audiokabel auch zur Verbindung mit einem
intelligenten Gerät oder für die Verwendung im
Freien verwenden (Abbildung 9 ).
4 Wenn die Batterien alt oder defekt sind, kaufen und
ersetzen Sie sie durch neue wiederaufladbare Batterien
mit denselben Spezifikationen (Abbildung 10).
LED-Anzeigen
Status
Suchen
Verbindung wurde
eingerichtet
Niedriger
Akkuladestand
Laden
Vollständig
aufgeladen
Uso de los auriculares
1 Los auriculares se encienden automáticamente
cuando se los coloca en los oídos (figura 6 ).
2 Para dispositivos con salida de audio de 3,5 mm, suba el
nivel del volumen. Si el volumen es demasiado bajo, el
encendido automático de los auriculares no responderá.
3 Mantenga pulsado
en los auriculares durante
un segundo para sintonizar el canal de señal
automáticamente (figura 7 ).
•• Si hay interferencias, cambie a otro canal de señal
(figura 8 ), y, a continuación, mantenga pulsado
en los auriculares para repetir la sintonización.
•• También puede utilizar los auriculares con el cable
de audio suministrado para conectar dispositivos
inteligentes o para su uso en exteriores (figura 9 ).
4 Cuando las pilas estén viejas o defectuosas, compre y
sustituya con pilas recargables nuevas con las mismas
especificaciones (figura 10).
Estado
Achtung
Eng lish
1 Conecte el dispositivo de audio a la salida de audio
de 3,5 mm. Conecte un extremo del cable de audio de
3,5 mm suministrado a la entrada de audio de 3,5 mm
de la estación base y el otro extremo a la salida de
audio de 3,5 mm (figura 2 ).
2 Conecta el adaptador de corriente (figura 3 ).
3 Retire el precinto de las pilas antes de cargarlas (figura 4 ).
4 Cargue los auriculares (figura 5 ).
Indicaciones LED
Verbinden
Buscando
Conexión
establecida
Nivel de
batería
bajo
Carga
Totalmente
cargada
Indicador LED de la
estación base
N.D.
Indicador LED
blanco encendido*
N.D.
Indicador LED
verde parpadeando
Indicador LED
verde encendido
Indicador LED de
los auriculares
Indicador LED
verde parpadeando
Indicador LED
verde encendido
Indicador LED
verde parpadeando
lentamente
N.D.
N.D.
* El indicador LED blanco de la estación base se apaga
después de cinco minutos.
Información técnica
Especificaciones y funciones generales
• Tiempo de música: mínimo de 20 horas
• Tiempo normal para una carga completa: 6 horas
• Alcance de funcionamiento: hasta 100 metros
• Interruptor de entrada de 3,5 mm
• Conexión FM
• Audio de alta resolución (solo para conexión por cable)
• Encendido/apagado automático
Transmisión
• Operador/frecuencia de recepción: 863,5-864,5 MHz
• Transmisión de energía: <8 dBm
Pilas
• 2 pilas recargables AAA de NiMH de 900 mAh
(Philips SBC HB900S)
Adaptador
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Reino
Unido)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, salida: 8 V CC, 400 mA
Peso y dimensiones
• Auriculares: 367 g
219 x 176 x 95 mm (alto x ancho x profundo)
• Estación base: 190 g
74 x 174 x 142 mm (alto x ancho x profundo)
Para obtener más ayuda con el producto, visite
www.philips.com/support.
Weiße LED
leuchtet*
N/V
Grüne LED blinkt
Grüne LED
leuchtet
LED am
Kopfhörer
Grüne LED
blinkt
Grüne LED
leuchtet
Grüne LED
blinkt langsam
N/V
N/V
* Die weiße LED an der Dockingstation schaltet sich nach
5 Minuten aus.
Technische Daten
Allgemeine technische Daten und Funktionen
• Musikwiedergabe: mindestens 20 Stunden
• Vollständiger Ladevorgang: normalerweise 6 Stunden
• Reichweite: bis zu 100 Meter
• 3,5-mm-Eingang
• FM-Anschluss
• High-Resolution Audio (nur für kabelgebundene
Verbindungen)
• Automatisches Ein-/Ausschalten
Übertragung
• Träger-/Empfangsfrequenz: 863,5-864,5 MHz
• Übertragungsleistung: <8 dBm
Akku
• 2 x AAA NiMH-900-mAh-Akkus (Philips SBC HB900S)
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (UK)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
Eingangsleistung: 100–240 V~, 50/60 Hz,
Ausgangsleistung: 8 V DC, 400 mA
Gewicht und Abmessungen
• Kopfhörer: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x B x T)
• Dockingstation: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x B x T)
Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter
www.philips.com/support.
Contenu de l’emballage (figure 1 )
1) Casque
3)Câble audio 3,5 mm
5)Adaptateur CA/CC
2)Station d’accueil
4)Mode d’emploi
Connexion
Attention
•• Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec vos
casques mais le système ne les prend pas en charge.
Remarque
Дополнение к инструкции пользователя
Құрметті Сатып алушы!
Philips сауда белгісінің бұйымын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз
1 Connectez l’appareil audio à une sortie audio 3,5 mm.
Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni
sur l’entrée audio 3,5 mm de la station d’accueil et
l’autre extrémité sur la sortie audio 3,5 mm (figure 2 ).
2 Branchez l’adaptateur secteur (figure 3 ).
3 Retirez la languette avant de le charger (figure 4 ).
4 Chargez le casque (figure 5 ).
Utilisation du casque
1 Le casque s’allume automatiquement lorsque vous le
portez sur vos oreilles (figure 6 ).
2 Pour les appareils dotés d’une sortie audio 3,5 mm,
augmentez le volume. Si le volume est trop bas, la
mise sous tension automatique de votre casque ne
fonctionnera pas.
3 Maintenez enfoncé
sur le casque pendant
une seconde pour sélectionner automatiquement le
canal de signal (figure 7 ).
•• S’il y a des interférences, passez à un autre canal de
signal (figure 8 ), puis maintenez enfoncé
sur le
casque pour répéter la sélection.
•• Vous pouvez également utiliser le casque avec le câble
audio fourni pour connecter des appareils intelligents
ou pour une utilisation en extérieur (figure 9 ).
4 Lorsque les piles sont usées ou défectueuses, achetez
et remplacez-les par de nouvelles piles rechargeables
avec les mêmes caractéristiques (figure 10).
Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонның дұрыс толтырылғандығын тексеруіңізді қадала өтінеміз. Сіздің сатып алған бұйымыңыздың сериялық нөмірі және моделінің атауы кепілдік талондағы жазбамен сәйкес болуы тиіс. Талонға
әлдеқандай өзгерістерді, түзетулерді енгізуге болмайды. Егер Сіз бұйымды сатып алғанда кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған, сонымен қатар чек кепілдік талонға жапсырылмаған жағдайда – сатушыға дереу барыңыз.
Бұйымыңызды ұқыпты және зейінді күтсеңіз және оны пайдалану ережелерімен сәйкес қолданған жағдайда ол Сізге ұзақ мерзім бойы сенімді қызмет етеді. Бұйымды пайдалану кезінде механикалық ақаулардың пайда болуын, бөтен заттардың,
сұйықтықтардың, жәндіктердің және тағы басқасының ішіне түсуін болдыртпаңыз, барлық қызмет ету мезгіл бойы бұйымда көрсетілген модельдің аталуы және сериялық нөмірі бар толық сәйкестендіруге арналған ақпараттың сақталуын
қадағалаңыз. Мүмкін болатын жаңылысудың алдын алу үшін барлық қызмет ету мезгіл бойы бұйымды сату кезінде берілетін құжаттарды (осы кепілдік талонды, тауарлық және кассалық чектерді, жөнелтпе құжаттарды, пайдаланушы
нұсқаулығын және басқа құжаттарды) сақтаңыз. Егер Сіз бұйымды пайдалану барысында оның жұмыс параметрлері пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен өзгеше болуын байқасаңыз, Ақпараттық Орталыққа кеңес алу үшін
хабарласуыңызды өтінеміз.
Өндіруші: “Gibson Innovations Limited” (Гибсон Инновейшнс Лимитед), Филипс Электроникс құрылысының бесінші қабаты, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг. Ресей және Еуразиялық
экономикалық одағының аумағындағы импортшы (импортталатын өнім жағдайында): «Гибсон Инновейшнс Евразия» ЖШҚ, РФ, 123022 Мәскеу қ., Сергея Макеева к-сі, 13 үй. Ресей және Еуразиялық экономикалық одағының аумағындағы
импортшы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 07.02.1992 N 2300-1» РФ Заңымен қарастырылған жағдайларында, Ресей Федерациясының аумағында сатып алынған тауар жайында тұтынушылардың талаптарын қабылдайды.
Беларусь Республикасының аумағында сатып алынған тауар жайында талаптарды қабылдайтын заңды тұлға «БРСЦ-АСПИРС» Минск, 220114, Независимости даңғылы, 123, 3 корпус. Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауар
жайында талаптарды қабылдайтын заңды тұлға: «Smart Master Service (Смарт Мастер Cервис)» ЖШС Мұқанов к-сі, 315 үй, А литер, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. Егер Сізбен сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе іске қосылуды
талап еткен жағдайында, осындай қызмет түрімен айналысатын арнайы ұйымға жолығуды кеңес етеміз. Сізге орнатуды жүзеге асыратын Тұлға (компания) атқарылған жұмысқа жауапкершілік тартады. Есте сақтаңыз, құралды білікті орнату
және іске қосу кейінірек, оның дұрыс атқарымдылығы мен кепілдік қызметіне едәуір зор маңызды екендігін ескеріңіз.
Кепілдіктің мерзімі және шарттары:
Бұйымның атауы
Кепілдемелік мерзімі**
Үй кинотеатры.
Стационарлық аудио/бейне жүйелері, ойнатқыштар, тасымалданатын және автомагнитолалар, автокөлік медиаорталықтар, күшейткіштер.
Портативті құрылғылар, тасымалданатын ойнатқыштар, компьютерлік периферия, автокөлік акустика, жеке қабылдауыш құрылғылар.
1 жыл
1 жыл
1 жыл
Қызметкөрсету
мерзімі**
5 жыл
3 жыл
1 жыл
** егер беру уақытын анықтау мүмкін емес жағдайында, тұтынушыға тауарды беру уақытынан бастап есептеледі.. Құралдың шығарылу уақытын Сіз сериялық нөмірі бойынша (ххххААЖЖхххххх, осында АА– жыл,
ЖЖ апта күні, x – кез келген таңба) анықтай аласыз. Мысалы: AJ021628123456 – шығарылған уақыты 2016 жылдың 28 аптасы. Шығарылған уақытын анықтау қиынға соққан жағдайында Ақпараттық
Орталығына хабарласуды өтінеміз.
Бұл кепілдемелік тек қана жеке, жанұялық, үй және басқа қажеттіліктерге тиісті сатып алынған және қолданылатын толық идентификациялық ақпаратты қамтитын, кәсіпркелік әрекетті жүзеге асырумен
байланысты емес құралды қарастырады. Қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң, профилактиқалық жұмыстарды жүргізу және кейінірек, құралды пайдалану жөніндегі кеңестермен танысу үшін
авторластырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Кепілдемелік қызмет көрсету зақымданулар салдарынан пайда болған құралмен байланысты келесі жағдайларды қарастырмайды:
1. Тұтынушы құралмен байланысты пайдалану, сақтау немесе тасымалдау ережелерін бұзу.
2. пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа тиісті қолдану ережелерін сақтамау немесе дұрыс емес пайдалану;
3. пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қарастырылатын (егер оларды қолдану құралдың істен шығуына әкелген жағдайында) түп нұсқалық емес аксессуарларды және/немее шығын заттарын қолдану;
4. үшінші жақтағы тұлғалардың араласуы:
• уәкілетті емес тұлғалармен атқарылған жөндеу жұмысы, өндірушіге қайшы келетін құрылымдық немесе схема техникалық және бағдарламалық қолдауға өзгерістер енгізу;
• Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МСТдан) және қоректендіру, телекоммуникациялық және желілік сым желілер ауытқушылықтары; құралды дұрыс емес орнтау және/немесе іске қосу;
• құралды тоқ көзінен ажыратпайынша (кез келген қосу түрлері тоқ көзі баратын желілерден қосылатын құралдар/тауарлар ажыратылған күйінде ғана жүзеге асу қажет).
5. еңсерілмейтін күш салдарынан (апат, өрт, найзағай және т.с.с.).
Кепілдемелік, сонымен қатар, шығын заттары мен аксессуарларға, соның ішінде келесілерге шектелмейді: құлаққаптар, қаптамалар, байланыс сым желілер, әйнектен бұйымдар, ауыспалы шамдар, батарейкалар және
аккумуляторлар, сақтау экрандары, қолдану мерзімі шектелген басқа бөлшектер жатады.
РФ Қызмет көрсету орталықтары: Мәскеу қ., 1-ші Варшавский даңғ., 1а үй, 3 ғим.; С. Петербург, Ланское ш., 65 үй. Сізге жақын орналасқан басқа қызмет көрсету орталықтары туралы толығырақ
ақпаратты, олардың жұмыс уақыты, сонымен қоса, өнім туралы ақпаратты Сіз Ақпараттық Орталық келесі телефон нөмірі бойынша ала аласыз:
Мемлекет
Телефон
Веб-сайт
Ресей
8 800 200 0880
(РФ, соның ішінде ұялы телефондар арқылы қоңырау
шалау тегін),
8 (495) 961-1111
www.philips.ru
Беларусь
Қазақстан*
8 820 0011 0068
(БР аймағында , соның ішінде ұялы телефондар арқылы
қоңырау шалау тегін)
8 800 080 0123
Қазақстан аймағында , соның ішінде ұялы телефондар
арқылы қоңырау шалау тегін)
www.philips.by
www.philips.kz
Өндіруші құрылымына, сыртқы пішініне, жиынтығына, құралдың техникалық сипаттамаларына еш ескертусіз өзгерістер енгізуге өз құқығын қалдырады. Өзекті ақпарат өндіруші сайтында қол
жетімді.
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
KZ_NOV
um_shc8800_00-12_16L_170428.indd
1-6
Додаток до інструкції користувача
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в
гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к
гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
При бережном и внимательном отношении к изделию и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте
механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с
наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный
гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в
инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовитель: “Gibson Innovations Limited” (Гибсон Инновейшнс Лимитед), пятый этаж строение Филипс Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг. Импортер
на территорию России и Евразийского экономического союза (в случае импортируемой продукции): ООО «Гибсон Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13. Импортер на территорию
России и Евразийского экономического союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара,
приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Беларусь «БРСЦ-АСПИРС» Минск, 220114,
проспект Независимости 123, корпус 3. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Smart Master Service (Смарт Мастер Cервис)»
ул.Муканова, д.315 литер А, Алматы, Казахстан. Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауарлар үшін талап арыз қабылдау Заңды тұлға: ТОО «Smart Master Service (Смарт Мастер Cервис)»
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұқанов үй 315 литр А. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на
оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия
существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Наименование изделия
Домашние кинотеатры.
Срок гарантии**
Срок службы**
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры, усилители.
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие
1 год
1 год
устройства.
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021328123456 – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь,
пожалуйста, в Информационный Центр.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары включая, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и
аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
Cервисные центры в РФ: Москва, 1й Варшавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а
также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:
Страна
Россия
Беларусь
Казахстан*
8 800 200 0880
8 820 0011 0068
8 800 080 0123
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
(бесплатный звонок на территории РБ,
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
Телефон
8 (495) 961-1111
в т.ч. с мобильных телефонов)
на территории Казахстана)
Веб-сайт
www.philips.ru
www.philips.by
www.philips.kz
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, внешний вид, комплектацию, технические характеристики изделия без предварительного уведомления. Актуальная информация доступна на сайте производителя.
Өндіруші құрылымына, сыртқы пішініне, жиынтығына, құралдың техникалық сипаттамаларына еш ескертусіз өзгерістер енгізуге өз құқығын қалдырады. Өзекті ақпарат өндіруші сайтында қол жетімді.
RU_BY_NOV
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.
Connexion
établie
Batterie faible
Voyant blanc
allumé*
S.O.
Charge
Voyant vert
clignotant
Voyant vert
allumé
Complètement
chargée
LED sur le casque
Voyant vert
clignotant
Voyant vert allumé
Voyant vert
clignotant lentement
S.O.
S.O.
Données techniques
Fonctionnalités et caractéristiques générales
• Muziek: minimum 20 heures
• Durée normale d’une charge complète : 6 heures
• Rayon de fonctionnement : jusqu’à 100 mètres
• Commutateur entrée 3,5 mm
• Connexion FM
• Son haute résolution (pour connexion filaire uniquement)
• Mise sous/hors tension automatique
Transmission
• Fréquence de la porteuse / de réception :
863,5-864,5 MHz
• Puissance de transmission : <8 dBm
Batterie
• 2 piles AAA 900 mAh NiMH rechargeables
(Philips SBC HB900S)
Adaptateur
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (UK)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europe),
entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, sortie : 8 Vcc 400 mA
Poids et dimensions
• Casque: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x l x P)
• Station d’accueil: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x l x P)
Pour de plus amples informations sur le support produit,
visitez le site www.philips.com/support.
It aliano
Contenuto della confezione (figura 1 )
1) Cuffie
3)Cavo audio da 3,5 mm
5)Adattatore AC/DC
2)Docking station
4)Manuale utente
Collegamento
Attenzione
•• È possibile utilizzare batterie alcaline AAA per usare le cuffie;
tali batterie, tuttavia, non possono essere ricaricate tramite il
sistema.
Nota
•• Utilizzare solo batterie ricaricabili Philips NiMH con base in
metallo. Altri tipi di batterie ricaricabili non possono essere
ricaricate con questo sistema.
•• Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare le
batterie fornite in dotazione per almeno 5 ore.
•• Se il volume della sorgente audio non è sufficiente, il
trasmettitore si spegne automaticamente.
•• La docking station non trasmette segnali audio durante la
ricarica della batteria.
1 Collegare il dispositivo audio con uscita audio da
3,5 mm. Collegare un’estremità del cavo audio da
3,5 mm in dotazione all’ingresso audio da 3,5 mm della
docking station e l’altra estremità all’uscita audio da
3,5 mm (figura 2 ).
2 Collegare l’alimentatore (figura 3 ).
3 Estrarre la linguetta delle batterie prima di ricaricarle
(figura 4 ).
4 Caricare le cuffie (figura 5 ).
Utilizzo delle cuffie
1 Le cuffie si attivano automaticamente quando vengono
indossate sulle orecchie (figura 6 ).
2 Per i dispositivi con uscita audio da 3,5 mm, alzare
il livello del volume. Se il volume è troppo basso,
l’attivazione automatica delle cuffie non risponde.
3 Tenere premuto
sulle cuffie per un secondo per
sintonizzarsi automaticamente sul canale del segnale
(figura 7 ).
•• In caso di interferenze, passare a un altro canale del
segnale (figura 8 ), quindi tenere premuto
sulle
cuffie per ripetere la sintonizzazione.
•• È anche possibile utilizzare le cuffie con il cavo
audio in dotazione per il collegamento di dispositivi
smart o per l’uso in ambienti esterni (figura 9 ).
4 Quando le batterie sono vecchi o difettosi, acquisto e
sostituirli con nuove batterie ricaricabili con le stesse
specifiche (figura 10).
Stato
Ricerca...
Collegamento
stabilito
Basso livello
delle batterie
Carica
Completamente
carica
LED sulla
docking station
N/D
LED bianco
acceso*
N/D
LED verde
lampeggia
LED verde
acceso
LED sulle cuffie
LED verde
lampeggia
LED verde acceso
LED verde lampeggia
lentamente
N/D
N/D
* Il LED bianco sulla docking station si spegne dopo 5 minuti.
•• Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH Philips
avec votre casque. Le système ne prend pas en charge
d’autres types de piles rechargeables.
•• Avant d’utiliser le casque pour la première fois, mettez les
piles fournies en charge pendant au moins 5 heures.
•• Si le volume de la source audio est insuffisant, l’émetteur
s’éteint automatiquement.
•• La station d’accueil ne transmet pas de signal audio lorsque
vous chargez la batterie.
For further product support, please visit
www.philips.com/support.
Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша
Recherche
LED sur la
station d’accueil
S.O.
Spie LED
Français
LED an der
Dockingstation
N/V
Statut
* Le voyant blanc sur la station d’accueil s’éteint au bout
de 5 minutes.
Nota
Руководство
пользователя
Manuale utente
2)Estación base
4)Manual del usuario
Conexión
4
Brugervejledning
Status
Voyants
Español
3
Dati tecnici
Funzioni e specifiche tecniche generiche
• Autonomia di ascolto musica: minimo 20 ore
• Durata standard con una carica completa della batteria:
6 ore
• Portata di funzionamento: fino a 100 metri
• Interruttore di ingresso da 3,5 mm
• Collegamento FM
• Audio ad alta risoluzione (solo connessione cablata)
• Accensione/spegnimento automatico
Trasmissione
• Frequenza di ricezione/portante: 863,5-864,5 MHz
• Potenza di trasmissione: <8 dBm
Batteria
• 2 x batterie ricaricabili AAA NiMH da 900 mAh
(Philips SBC HB900S)
Adattatore
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Regno Unito)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, uscita: 8 V CC 400 mA
Peso e dimensioni
• Cuffie: 367 g
219 x 176 x 95 mm (A x L x P)
• Docking station: 190 g
74 x 174 x 142 mm (A x L x P)
Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web
www.philips.com/support.
Magyar
A doboz tartalma ( 1 . ábra)
1) Fejhallgató
2)Dokkolóegység
3)3,5 mm-es audiokábel 4)Felhasználói kézikönyv
5)Váltakozó áramú/egyenáramú adapter
Шановний Споживач!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips
При купівлі виробу переконливо просимо перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в
гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при
купівлі Вами виробу - негайно зверніться до продавця.
Виріб являється технічно складним товаром. При дбайливому і уважному ставленні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не
допускайте механічних пошкоджень виробу, попадання всередину сторонніх предметів, рідин, комах та ін, протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з
найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих непорозумінь зберігайте протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (даний гарантійний
талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача,
зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.
Виробник: “Gibson Innovations Limited" (Гiбсон Інновейшнс Лімітед), п'ятий поверх будова Філіпс Електронікс, 5 Сайнс Парк Іст Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Терріторіз, Гонконг. Імпортер: ТОВ
«ГIБСОН ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА». Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Юридична особа, яка приймає претензії щодо товару, придбаного на території України ТОВ «ГIБСОН ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА»
Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа
(компанія), яка здійснила Вам установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотні для його подальшого правильного
функціонування та гарантійного обслуговування.
Термін та умови гарантії:
Назва виробу
Домашні медіацентри
Гарантійний строк*
Строк служби*
1 рік
5 років
Стаціонарні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автомагнітоли, автомобільні медіацентри та підсилювачі
1 рік
3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фоторамки, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні
1 рік
1 рік
прийомопередаючі пристрої
* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (ххххРРННхххххх,
де РР - рік, НН номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: AJ021628123456 - дата виготовлення 28 тиждень 2016р. У випадку ускладнень при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до
Інформаційного Центру.
Ця гарантія поширюється тільки на вироби :
1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по
закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.
2. офіційно імпортовані на територію України;
3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгуючої організації;
Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок :
1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу.
2. відсутності або неналежного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. дій третіх осіб :
• ремонту неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схемотехнічних змін і змін програмного забезпечення;
• відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
• неправильної установки та/або підключення виробу;
• підключення виробу до іншого виробу/товару в не знеструмленому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).
5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка тощо.).
Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари включаючи, але не обмежуючись наступними: проводові навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, вироби зі скла, змінні лампи, батареї та
акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.
Гарантія не надається у разі виправлень і підробки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані вироби (гарантія надається організацією, яка імпортувала вироби).
Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживача згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі
підтвердження виявлених недоліків уповноваженими сервісними центрами.
Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 044-360-9562 (дзвінки зі
стаціонарних та мобільних номерів телефонів згідно з тарифами вашого оператора) або на сайті www.philips.ua.
Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, зовнішній вигляд, комплектацію, технічні характеристики виробу без попереднього повідомлення. Актуальна інформація доступна на сайті
виробника.
UA_NOV
28/04/2017
17:15:30
Csatlakoztatás
LED-indicators
Vigyázat
•• AAA méretű alkálielemmel működik a fejhallgató, de
feltöltésére a rendszer nem alkalmas.
Megjegyzés
•• A fejhallgatóhoz kizárólag Philips gyártmányú
NiMH-akkumulátort használjon. A rendszerrel más típusú
akkumulátorokat nem lehet feltölteni.
•• A fejhallgató első használata előtt legalább 5 órán keresztül
töltse az akkumulátorokat.
•• Ha az audioforrás hangereje nem megfelelő, az adókészülék
automatikusan kikapcsol.
•• A dokkolóegység nem továbbít audiojeleket az akkumulátor
töltése közben.
1 Csatlakoztassa az audioeszközt 3,5 mm-es
audiokimenettel. Csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es
audiokábel egyik végét a dokkolóállomás 3,5 mm-es
audiobemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a
3,5 mm-es audiokimenethez ( 2 . ábra).
2 Hálózati adapter csatlakoztatása ( 3 . ábra).
3 Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot
( 4 . ábra).
4 Töltse fel a fejhallgatót ( 5 . ábra).
A fejhallgató használata
1 A fejhallgató automatikusan bekapcsol, ha felteszi a
fülére ( 6 . ábra).
2 3,5 mm-es audiokimenettel rendelkező eszközök
esetén emelje meg a hangerőszintet. Ha a hangerő
túl alacsony, a fejhallgató automatikus bekapcsolás
funkciója nem működik.
3 Nyomja meg és egy másodpercig tartsa lenyomva a
fejhallgatón a
gombot a hírcsatorna automatikus
behangolásához ( 7 . ábra).
•• Ha interferencia lép fel, váltson egy másik
hírcsatornára ( 8 . ábra), majd nyomja meg
és tartsa lenyomva a
gombot a hangolás
megismétléséhez.
•• A mellékelt audiokábellel is csatlakoztathat a
fejhallgatóhoz intelligens eszközöket kültéri
használathoz ( 9 . ábra).
4 Ha az elemek régi vagy hibás, vásárlási és cserélje ki új
akkumulátorokat az előírásoknak (10. ábra).
A LED jelzései
Állapot
LED a
dokkolóegységen
nincs
Keresés
Kapcsolat
létrejött
A LED fehéren
világít*
Az akkumulátor
töltöttségi
szintje alacsony
Töltés
Teljesen
feltöltve
nincs
A LED zölden világít
A zöld
LED-jelzőfény világít
LED a
fejhallgatón
A LED zölden
világít
A zöld
LED-jelzőfény
világít
A LED zölden
lassan villog
Status
LED op basisstation
Zoekt
N.V.T.
Verbinding
tot stand
gekomen
Batterij
bijna leeg
Het witte LED-lampje
brandt*
Opladen
Volledig
opgeladen
Wat zit er in de doos? (afbeelding 1 )
1) Koptelefoons
3)Audiokabel van 3,5 mm
5)AC/DC-adapter
2)Docking station
4)Gebruiksaanwijzing
Let op
•• AAA-alkalinebatterijen kunnen worden gebruikt voor de
bediening van de hoofdtelefoon, maar kunnen niet met dit
systeem worden opgeladen.
Opmerking
•• Gebruik alleen oplaadbare NiMH-batterijen van Philips met
een metalen uiteinde in uw hoofdtelefoon. Andere typen
oplaadbare batterijen kunnen niet met dit systeem worden
opgeladen.
•• Laad de batterijen minstens 5 uur op voordat u de
hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt.
•• Als het volume van de audiobron te laag is, wordt de zender
automatisch uitgeschakeld.
•• Het basisstation geeft geen audiosignaal af wanneer de
batterij wordt geladen.
1 Sluit het audioapparaat aan op een audio-uitgang
van 3,5 mm. Sluit één kant van de meegeleverde
audiokabel van 3,5 mm aan op de audio-ingang van
3,5 mm van het basisstation en de andere kant op de
audio-uitgang van 3,5 mm (afbeelding 2 ).
2 De netspanningsadapter aansluiten (afbeelding 3 ).
3 Verwijder de batterijtape voordat u gaat opladen
(afbeelding 4 ).
4 Laad de hoofdtelefoon op (afbeelding 5 ).
Gebruik van uw hoofdtelefoon
1 De hoofdtelefoon wordt automatisch ingeschakeld
tijdens het dragen op uw oren (afbeelding 6 ).
2 Voor apparaten met een audio-uitgang van 3,5 mm,
moet u het volume verhogen. Als het volume te laag
is, reageert de automatische inschakelfunctie van de
hoofdtelefoon niet.
3 Houd
op de hoofdtelefoon een seconde ingedrukt
om automatisch op het transmissiekanaal af te
stemmen (afbeelding 7 ).
•• Als er storing is, schakelt u over naar een ander
transmissiekanaal (afbeelding 8 ), en houdt u
vervolgens
op de hoofdtelefoon ingedrukt om
het afstemmen te herhalen.
•• U kunt de hoofdtelefoon ook gebruiken met de
meegeleverde audiokabel om verbinding te maken
met smart-apparaten of voor gebruik buitenshuis
(afbeelding 9 ).
4 Als de batterijen oud of defect, aankoop en vervangen
door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde
specificaties (afbeelding 10).
•• Używaj tylko akumulatorów NiMH firmy Philips bez
plastikowej osłony (z metalową końcówką). Akumulatorów
innego typu nie można ładować przy użyciu tego zestawu.
•• Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj dołączone do
zestawu akumulatory przez co najmniej 5 godzin.
•• Jeśli głośność źródłowego urządzenia audio nie jest
wystarczająca, nadajnik wyłącza się automatycznie.
•• Stacja dokująca nie przekazuje sygnału audio podczas
ładowania akumulatora.
1 Podłącz urządzenie audio z wyjściem audio 3,5 mm.
Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu audio
3,5 mm do wejścia audio 3,5 mm stacji dokującej, a
drugi koniec do wyjścia audio 3,5 mm (rys. 2 ).
2 Podłączanie zasilacza (rys. 3 ).
3 Zdejmij taśmę z akumulatora przed rozpoczęciem
ładowania (rys. 4 ).
4 Naładuj słuchawki (rys. 5 ).
Korzystanie ze słuchawek
1 Słuchawki włączą się automatycznie, gdy założysz je
na uszy (rys. 6 ).
2 W przypadku urządzeń wyposażonych w wyjście
audio 3,5 mm zwiększ poziom głośności. Jeśli poziom
głośności jest zbyt niski, funkcja automatycznego
włączania słuchawek nie zadziała.
3 Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk
na słuchawkach, aby dostroić się do kanału sygnału
(rys. 7 ).
•• W przypadku zakłóceń przełącz się na inny kanał
sygnału (rys. 8 ), a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk
na słuchawkach, aby powtórzyć strojenie
•• Słuchawek można także używać z dołączonym
przewodem audio do podłączania do urządzeń
inteligentnych lub do użytku poza domem (rys. 9 ).
4 Kiedy baterie są starego lub uszkodzonego, zakup i
zastąpienie nowymi akumulatorami o takich samych
specyfikacjach (rys. 10).
Wskaźniki LED
Wyszukiwanie
1) Hodetelefoner
3)3,5 mm lydkabel
5)Vekselstrømsadapter
2)Dokkingstasjon
4)Brukerhåndbok
Koble til
Forsiktig
•• Alkaliske AAA-batterier kan brukes i hodetelefonene, men
kan ikke lades med dette systemet.
•• Bruk bare Philips oppladbare NiMH-batterier som har
kortere beskyttelse, med hodetelefonene. Andre typer
oppladbare batterier kan ikke lades med dette systemet.
•• Før du bruker hodetelefonene for første gang, må du lade
batteriene som følger med, i minst fem timer.
•• Hvis volumet på lydkilden ikke strekker til, slås senderen av
automatisk.
•• Dokkingstasjonen sender ikke lydsignaler når du lader
batteriet.
1 Koble til lydenheten med en 3,5 mm lydutgang.
Koble den ene enden av den medfølgende
3,5 mm lydkabelen til 3,5 mm lydinngangen på
dokkingstasjonen, og den andre enden til 3,5 mm
lydutgangen (figur 2 ).
2 Koble til strømadapteren (figur 3 ).
3 Ta av batteritapen før du lader (figur 4 ).
4 Lad hodetelefonene (figur 5 ).
Bruke hodetelefonene
1 Hodetelefonene slås automatisk på når du tar dem på
deg (figur 6 ).
2 For enheter med 3,5 mm lydutgang må du skru
opp volumnivået. Hvis volumet er for lavt, vil ikke
automatisk på-knappen på hodetelefonene reagere.
3 Hold nede
på hodetelefonene i ett sekund for å
stille inn signalkanalen automatisk (figur 7 ).
•• Hvis det er noen forstyrrelser, bytter du til en annen
signalkanal (figur 8 ), og deretter holder du nede
på hodetelefonene for å stille inn på nytt.
•• Du kan også bruke hodetelefonene med den
medfølgende lydkabelen for å koble til smartenheter
eller bruke dem utendørs (figur 9 ).
4 Når batteriene er gamle eller defekte, kjøp og
erstatte med nye oppladbare batterier med samme
spesifikasjoner (figur 10).
LED-indikatorer
Søker
Tilkobling
opprettet
Lavt batterinivå
Lading
Fulladet
Połączenie
nawiązane
Niski poziom
naładowania
akumulatora
Ładowanie
Pełne
naładowanie
Dioda LED na stacji
dokującej
nie dot.
Świeci biała dioda
LED*
nie dot.
Miga zielona dioda LED
Świeci zielona dioda
LED
Dioda LED na
słuchawkach
Miga zielona
dioda LED
Świeci zielona
dioda LED
Powoli miga
zielona dioda
LED
nie dot.
nie dot.
* Biała dioda LED na stacji dokującej wyłącza się po
5 minutach.
Parametry techniczne
Merknad
LED på
dokkingstasjon
I/T
Hvit LED på*
LED på
hodetelefonene
Grønn LED blinker
Grønn LED på
I/T
Grønn LED blinker
sakte
I/T
I/T
Grønn LED blinker
Grønn LED på
* Den hvite LED-lampen på dokkingstasjonen slår seg av
etter fem minutter.
Teknisk informasjon
Generelle spesifikasjoner og funksjoner
• Musikktid: minimum 20 timer
• Normal tid for full lading: 6 timer
• Driftsområde: opptil 100 meter
• 3,5 mm inngangsbryter
• FM-tilkobling
• Høyoppløselig lyd (kun for kablet tilkobling)
• Strøm slås automatisk av/på
Overføring
• Frekvens for bærer/mottak: 863,5-864,5 MHz
• Overføringsstrøm: < 8 dBm
Batteri
• 2 x AAA NiMH 900 mAh oppladbare batterier
(Philips SBC HB900S)
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040
(Storbritannia)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, utgang: 8 V DC, 400 mA
Mål og vekt
• Hodetelefoner: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x B x D)
• Dokkingstasjon: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x B x D)
Hvis du trenger mer produktstøtte, kan du gå til
www.philips.com/support.
Po l s k i
Zawartość opakowania (rys. 1 )
1) Słuchawki
3)Przewód audio 3,5 mm
5)Zasilacz sieciowy
2)Stacja dokująca
4)Instrukcja obsługi
ГАРАНТIЙНИЙ ТАЛОН
Місце для прикріплення
касового і товарного чеків
Uwaga
Norsk
Ogólne dane techniczne i funkcje
• Czas słuchania muzyki: co najmniej 20 godzin
• Typowy czas pełnego ładowania: 6 godzin
• Zasięg działania: do 100 metrów
• Przełączanie: wejście 3,5 mm
• Połączenie FM
• Dźwięk o wysokiej rozdzielczości (tylko w przypadku
połączenia przewodowego)
• Automatyczne włączanie/wyłączanie
Transmisja
• Częstotliwość nośna/odbioru: 863,5-864,5 MHz
• Moc nadawania: < 8 dBm
Bateria
• 2 akumulatory AAA NiMH 900 mAh
(Philips SBC HB900S)
Zasilacz sieciowy
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Wielka
Brytania)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz;
moc wyjściowa: 8 V DC, 400 mA
Waga i wymiary
• Słuchawki: 367 g
219 x 176 x 95 mm (wys. x szer. x gł.)
• Stacja dokująca: 190 g
74 x 174 x 142 mm (wys. x szer. x gł.)
Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie
internetowej www.philips.com/support.
Su o mi
Pakkauksen sisältö (kuva 1 )
1) Kuulokkeet
3)3,5 mm:n äänikaapeli
5)Verkkolaite
2)Telakointiasema
4)Käyttöopas
Liitännät
•• AAA-alkaliakkuja voi käyttää kuulokkeissa, mutta niitä ei voi
ladata tällä laitteella.
Huomautus
•• Käytä kuulokkeissa vain Philipsin ladattavia NiMH-akkuja,
joissa on pidennetty kosketuspinta. Laitteella ei voi ladata
muuntyyppisiä ladattavia akkuja.
•• Lataa kuulokkeiden mukana toimitettuja akkuja vähintään
5 tuntia ennen kuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa.
•• Jos äänilähteen äänenvoimakkuus ei riitä, lähettimen virta
katkeaa automaattisesti.
•• Telakointiasema ei välitä äänisignaalia akun latauksen
aikana.
1 Liitä 3,5 mm:n äänilähdöllä varustettu äänentoistolaite.
Liitä mukana toimitetun 3,5 mm:n äänikaapelin toinen
pää telakointiaseman 3,5 mm:n äänituloon ja toinen
pää 3,5 mm:n äänilähtöön (kuva 2 ).
2 Verkkolaitteen liittäminen (kuva 3 ).
3 Irrota akkuteippi ennen lataamista (kuva 4 ).
4 Lataa kuulokkeet (kuva 5 ).
Kuulokkeiden käyttäminen
1 Kuulokkeet kytkeytyvät käyttöön automaattisesti, kun
asetat ne korvillesi (kuva 6 ).
2 Jos laitteessa on 3,5 mm:n äänilähtö, lisää äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on liian pieni,
kuulokkeiden automaattinen käynnistys ei toimi.
3 Viritä kuulokkeet automaattisesti signaalikanavalle
painamalla -painiketta sekunnin ajan (kuva 7 ).
•• Jos häiriöitä ilmenee, vaihda signaalikanava
(kuva 8 ), ja viritä kuulokkeet uudelleen painamalla
-painiketta pitkään.
•• Mukana toimitetun äänikaapelin avulla voit yhdistää
kuulokkeet älylaitteisiin tai käyttää niitä ulkona
(kuva 9 ).
4 Kun paristot ovat vanhoja tai viallisia, ostaa ja vaihda
uusi akut samalla vaatimukset (kuva 10).
Telakointiaseman
merkkivalo
–
Yhteys
muodostettu
Alhainen akun
virtataso
Valkoinen
merkkivalo palaa*
–
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Україна
–
* Telakointiaseman valkoinen merkkivalo sammuu
5 minuutin kuluttua.
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot ja ominaisuudet
• Toistoaika: vähintään 20 tuntia
• Täysi lataus tavallisesti 6 tunnissa
• Toimintasäde: jopa 100 metriä
• 3,5 mm:n tulon kytkin
• FM liitäntä
• Korkearesoluutioinen ääni (vain kiinteää yhteyttä
käytettäessä)
• Automaattinen virrankytkentä ja -katkaisu
Signaalinsiirto
• Kantoaalto/vastaanottotaajuus: 863,5-864,5 MHz
• Lähetysteho: alle 8 dBm
Akku
• 2 x 900 mAh:n ladattava AAA NiMH -akku
(Philips SBC HB900S)
Verkkolaite
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040
(Iso-Britannia)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040
(Eurooppa),
tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, lähtö: 8 V DC 400 mA
Paino ja mitat
• Kuulokkeet: 367 g
219 x 176 x 95 mm (K x L x S)
• Telakointiasema: 190 g
74 x 174 x 142 mm (K x L x S)
Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa
www.philips.com/support.
Svensk a
Kuulokkeiden
merkkivalo
Vihreä merkkivalo
vilkkuu
Vihreä merkkivalo
palaa
Vihreä merkkivalo
vilkkuu hitaasti
•• Тек Philips зарядталмалы қысқа NiMH батареяларын
құлаққаптарға пайдаланыңыз. Зарядталмалы батареялардың
басқа түрлерін бұл жүйеде зарядтауға болмайды.
•• Құлаққапты бірінші рет пайдаланардан бұрын, жинақта
берілген батареяларды кемінде 5 сағат зарядтап алыңыз.
•• Егер аудио ресурстың дыбыс деңгейі жеткіліксіз болса,
трансмиттер автоматты түрде өшеді.
•• Батареяны зарядтау кезінде бекемдеу станциясы аудио
сигналын тасымалдамайды.
1 Аудио құрылғысын 3,5 мм аудио шығысымен қосыңыз.
Берілген 3,5 мм аудио кабелінің бір жағын бекемдеу
станциясының 3,5 мм аудио кірісіне қосып, басқа
жағын 3,5 мм аудио шығысына қосыңыз ( 2 ‑сурет).
2 Қуат адаптерін қосыңыз ( 3 -сурет).
3 Зарядтау алдында батарея таспасын шығарып алыңыз
( 4 -сурет).
4 Құлақаспапты зарядтаңыз ( 5 -сурет).
2)Dockningsstation
4)Användarhandbok
Ansluta
Var försiktig
•• Alkaliska AAA-batterier kan användas med hörlurarna, men
kan inte laddas med enheten.
Kommentar
•• Använd endast Philips laddningsbara NiMH-batterier med
kortade höljen tillsammans med hörlurarna. Andra typer av
laddningsbara batterier kan inte laddas med enheten.
•• Innan du använder hörlurarna för första gången laddar du
de medföljande batterierna i minst fem timmar.
•• Om volymen på ljudkällan är otillräcklig stängs sändaren
automatiskt av.
•• Dockningsstationen sänder inte ljudsignaler när du laddar
batteriet.
1 Anslut ljudenheten med en 3,5 mm-ljudutgång. Anslut
ena änden av den medföljande 3,5 mm-ljudkabeln till
3,5 mm-ljudingången på dockningsstationen och den
andra änden till 3,5 mm-ljudutgången (bild 2 ).
2 Anslut nätadaptern (bild 3 ).
3 Dra av batteritejpen innan laddning (bild 4 ).
4 Ladda hörlurarna (bild 5 ).
Använd hörlurarna
1 Hörlurarna slås på automatiskt när du bär dem på
öronen (bild 6 ).
2 För enheter med en 3,5 mm-ljudutgång höjer du
volymen. Om volymen är för låg, svarar inte den
automatiska påsättningsknappen på hörlurarna.
3 Håll
på hörlurarna intryckt i en sekund för att ställa
in signalkanalen automatiskt (bild 7 ).
•• Om det förekommer störningar växlar du till en
annan signalkanal (bild 8 ), och håller sedan ned
på hörlurarna för att repetera inställningen.
•• Du kan också använda hörlurarna med den
medföljande ljudkabeln för att ansluta till smarta
enheter eller för utomhusbruk (bild 9 ).
4 När batterierna är gamla eller defekt, inköp och
ersätt med nya laddningsbara batterier med samma
specifikationer (bild 10).
LED-indikator
Status
Söker
Anslutning
upprättad
Låg
batterinivå
Laddning
Fulladdat
Lysdiod på
hörlurarna
Grön lysdiod blinkar
Grön lysdiod tänd
Ej tillämpligt
Grön lysdiod blinkar
långsamt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Grön lysdiod blinkar
Grön lysdiod tänd
Teknisk information
Allmän specifikation och funktioner
• Musiktid: minst 20 timmar
• Normal tid för full laddning: sex timmar
• Räckvidd: upp till 100 meter
• 3,5 mm-ingångsknapp
• FM-anslutning
• Högupplöst ljud (endast för trådbunden anslutning)
• Automatisk påslagning/avstängning
Sändning
• Leverantörs-/mottagningsfrekvens: 863,5-864,5 MHz
• Överföringseffekt: <8 dBm
Batteri
• Två st laddningsbara AAA NiMH 900 mAh-batterier
(Philips SBC HB900S)
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040
(Storbritannien)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
ineffekt: 100-240 V~, 50/60 Hz, uteffekt: 8 Vdc 400 mA
Vikt och mått
• Hörlurar: 367 g
219 x 176 x 95 mm (H x B x D)
• Dockningsstation: 190 g
74 x 174 x 142 mm (H x B x D)
Ytterligare produktsupport finns på
www.philips.com/support.
Қазақ ша
Қораптағы заттар ( 1 -сурет)
1)Құлаққаптар
2)Қондырмалық станса
3)3,5 мм аудио кабелі 4)Қолданушының нұсқаулығы
5)Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері
Абайлаңыз
•• AAA сілтілі батареяларын құлаққапқа пайдалануға болады,
бірақ бұл жүйеде зарядтауға болмайды.
Низкий
уровень
заряда
аккумулятора
Зарядка
Полный
заряд
Светодиодный
индикатор на
наушниках
Горит зеленый
индикатор
Светодиодный
индикатор
медленно мигает
зеленым светом
—
Светодиодный
индикатор мигает
зеленым светом
Горит зеленый
индикатор
—
* Белый светодиодный индикатор на док-станции
отключается через 5 минут.
Технические данные
1 Құлаққапты құлаққа таққан кезде, ол автоматты
түрде қосылады ( 6 -сурет).
2 3,5 мм аудио шығысты құрылғылар үшін дыбыс
деңгейін көтеріңіз. Егер дыбыс деңгейі тым төмен
болса, құлаққаптың авто қосылу мүмкіндігі жауап
бермейді.
3 Сигнал арнасын автоматты түрде реттеу үшін
құлаққаптағы
түймесін бір секунд басып тұрыңыз
( 7 -сурет).
•• Егер кедергі болса, басқа сигнал арнасына
ауыстырып ( 8 -сурет), қайта реттеу үшін
түймесін басып тұрыңыз.
•• Сонымен қатар, смарт құрылғыларға қосуға
немесе сыртта пайдалануға берілген аудио
кабельді құлаққапты пайдалана аласыз ( 9 -сурет).
4 батареялар ескі немесе ақаулы болған кезде,
сатып алу және сол сипаттамалармен жаңа
қайта зарядталатын батареяларды ауыстырыңыз
(10-сурет).
Общие характеристики и функции
• Время воспроизведения музыки: минимум 20 часов
• Стандартное время полной зарядки: 6 часов
• Рабочий диапазон: до 100 метров
• Переключатель для входа 3,5 мм
• Подключение FM
• Звук высокого разрешения (только при проводном
подключении)
• Автоматическое включение/выключение
Передача
• Несущая частота / частота приема: 863,5-864,5 МГц
• Мощность передачи: < 8 дБм
Батарея
• 2 аккумулятора NiMH типа AAA, 900 мА*ч
(Philips SBC HB900S)
Адаптер
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040
(Великобритания)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Европа),
вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц;
выход: 8 В пост. тока, 400 мА
Вес и размеры
• Наушники: 367 г
219 x 176 x 95 мм (В x Ш x Г)
• Док-станция: 190 г
74 x 174 x 142 мм (В x Ш x Г)
ЖШД көрсеткіштері
Бекемдеу
станциясындағы
ЖШД
Қолдану мүмкін
емес
Ақ ЖШД
қосулы*
Қолдану мүмкін
емес
Жасыл ЖШД
жыпылықтайды
Жасыл ЖШД
қосулы
Іздеуде
Байланыс
орнатылды
Төмен батарея
деңгейі
Зарядтау
Толық
зарядталған
Құлаққаптағы
ЖШД
Жасыл ЖШД
жыпылықтайды
Жасыл ЖШД
қосулы
Жасыл ЖШД баяу
жыпылықтайды
Қолдану мүмкін
емес
Қолдану мүмкін
емес
* Бекемдеу станциясындағы ақ ЖШД 5 минуттан кейін
өшеді.
Техникалық мәліметтер
Жалпы техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктері
• Музыка уақыты: минимум 20 сағат
• Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 6 сағат
• Жұмыс ауқымы: 100 метрге дейін
• 3,5 мм кіріс қосқышы
• FM қосылымы
• Жоғары ажыратымдылықты аудио (тек сымды
байланысқа арналған)
• Авто қосу/өшіру
Тарату
• Тасымалдау/қабылдау жиілігі: 863,5-864,5 МГц
• Тасымалдау қуаты: <8 дБм
Батарея
• 2 x AAA NiMH 900 мАсағ қайта зарядталатын
батареялары (Philips SBC HB900S)
Адаптер
• Тасымалдау қуаты: <8 дБм
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (ҰБ)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Еуропа),
кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, шығыс: 8 ВТТ 400 мА
Салмағы және көлемі
• Құлаққаптар: 367 г
219 x 176 x 95 мм (Б x Е x Д)
• Қондырмалық станса: 190 г
74 x 174 x 142 мм (Б x Е x Д)
Қосымша өнім қолдауын www.philips.com/support
сайтынын қараңыз.
Русский
Что входит в комплект поставки
(рисунок 1 )
Lysdiod på
dockningsstationen
Ej tillämpligt
Vit lysdiod på*
Соединение
установлено
Светодиодный
индикатор на
док-станции
Горит белый
светодиодный
индикатор*
—
Құлақаспапты пайдалану
Vad finns i förpackningen? (bild 1 )
1) Hörlurar
3)3,5 mm-ljudkabel
5)Nätadapter
Состояние
Есте сақтаңыз
Статус
Қосу
LED-ilmaisimet
Haku
Täyteen
ladattu
Kuulokkeiden
merkkivalo
–
* Den vita lysdioden på dockningsstationen stängs av
efter fem minuter.
Varoitus
Tila
Telakointiaseman
merkkivalo
Vihreä merkkivalo
vilkkuu
Vihreä merkkivalo
palaa
Lataaminen
•• Baterii alkalicznych AAA można użyć do zasilania słuchawek,
ale nie można ich ładować za pomocą tego zestawu.
Stan
Eskens innhold (figur 1 )
Tila
Przestroga
Ga voor meer productondersteuning naar
www.philips.com/support.
Status
Aansluiten
N.V.T.
Algemene specificaties en functies
• Muziek afspelen: minimaal 20 uur
• Normale oplaadtijd: 6 uur
• Bedieningsbereik: maximaal 100 meter
• 3,5 mm-schakelaar
• FM-verbinding
• Hi-Res-audio (alleen voor vaste kabelverbinding)
• Automatisch in-/uitschakelen
Transmissie
• Bereik- /ontvangstfrequentie: 863,5-864,5 MHz
• Zendvermogen: < 8 dBm
Batterij
• 2 x oplaadbare AAA NiMh-batterijen van 900 mAh
(Philips SBC HB900s)
Adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (VK)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Europa),
invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz, uitvoer: 8 Vdc 400 mA
Gewicht en afmetingen
• Koptelefoons: 367 g
219 x 176 x 95 mm (h x b x d)
• Docking station: 190 g
74 x 174 x 142 mm (h x b x d)
Műszaki adatok
N e d e rlands
Het groene
LED-lampje knippert
Het groene
LED-lampje brandt
Technische gegevens
* A dokkolóegység fehér LED-je kikapcsol 5 perc
elteltével.
További terméktámogatásért látogasson el a következő
weboldalra: www.philips.com/support.
N.V.T.
LED op
hoofdtelefoon
Het groene
LED-lampje
knippert
Het groene
LED-lampje
brandt
Het groene
LED-lampje
knippert langzaam
N.V.T.
* Het witte LED-lampje op het basisstation gaat na
5 minuten uit.
nincs
nincs
Általános jellemzők és funkciók
• Zenehallgatási idő: minimum 20 óra
• A teljes töltés átlagos ideje: 6 óra
• Hatótávolság: legfeljebb 100 méter
• 3,5 mm-es bemeneti kapcsoló
• FM kapcsolat
• Hi Res Audio (vezetékes kapcsolat esetén)
• Automatikus be- és kikapcsolása
Átvitel
• Vivő- és vételi frekvencia: 863,5-864,5 MHz
• Átviteli teljesítmény: <8 dBm
elem
• 2 db AAA NiMH 900 mAh-s újratölthető akkumulátor
(Philips SBC HB900S)
adapter
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Egyesült
Királyság)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Európa),
bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz,
kimenet: 8 V-os egyenáram, 400 mA
Tömeg és méretek
• Fejhallgató: 367 g
219 x 176 x 95 mm (Ma x Mé x Sz)
• Dokkolóegység: 190 g
74 x 174 x 142 mm (Ma x Mé x Sz)
Podłączanie
1)Наушники
2)Док-станция
3)Аудиокабель 3,5 мм 4)Руководство пользователя
5)Адаптер питания перем./пост. тока
Connect
Внимание
•• С наушниками можно использовать щелочные батареи
типа AAA, но их зарядка с помощью этой данной
невозможна.
Примечание
•• Используйте с наушниками только NiMH-аккумуляторы
Philips с укороченным корпусом. Данная система не
предназначена для зарядки аккумуляторов других типов.
•• Перед первым использованием наушников необходимо
заряжать входящие в комплект аккумуляторы не менее
5 часов.
•• Если уровень громкости источника звука недостаточный,
передатчик автоматически отключится.
•• Во время зарядки аккумулятора док-станция не передает
аудиосигнал.
1 Подключение аудиоустройства с аудиовыходом
3,5 мм. Подключите прилагающийся аудиокабель
3,5 мм к разъему док-станции 3,5 мм одним
концом, а к аудиовыходу 3,5 мм — другим концом
(рисунок 2 ).
2 Подключение адаптера питания (рисунок 3 ).
3 Перед зарядкой снимите язычок с аккумулятора
(рисунок 4 ).
4 Зарядите наушники (рисунок 5 ).
Использование наушников
1 Наушники включаются автоматически, когда вы их
надеваете (рисунок 6 ).
2 Для устройств с аудиовыходом 3,5 мм: увеличьте
громкость. Если уровень громкости слишком низкий,
автоматическое включение наушников не сработает.
3 Для автоматической настройки на нужный канал
нажмите и удерживайте
на наушниках в течение
одной секунды (рисунок 7 ).
•• В случае возникновения помех переключитесь
на другой канал (рисунок 8 ), затем нажмите
и удерживайте
на наушниках, чтобы
возобновить поиск.
•• Вы также можете использовать наушники с
прилагающимся аудиокабелем для подключения к
смарт-устройствам или прослушивания вне дома
(рисунок 9 ).
4 Когда батареи старого или неисправного, покупка
и заменить новыми аккумуляторными батареями с
такими же характеристиками (рисунок 10).
Светодиодные индикаторы
Состояние
Светодиодный
индикатор на
док-станции
—
Поиск
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Кассалық және тауарлық
чектердің жапсыру орны
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Светодиодный
индикатор на
наушниках
Светодиодный
индикатор мигает
зеленым светом
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.philips.com/support.
У к раїнс ь к а
Комплектація упаковки (мал. 1 )
1)Навушники
2)Док-станція
3)3,5-мм аудіокабель
4)Посібник користувача
5)Адаптер змінного/постійного струму
Під’єднання
Увага!
•• Лужні батареї AAA можна використовувати для
роботи навушників, але не можна використовувати для
заряджання системи.
Примітка
•• Використовуйте навушники лише з акумуляторними
батареями NiMH Philips із вкороченою ізоляцією.
Цю систему не можна заряджати з іншими типами
акумуляторних батарей.
•• Перед першим використанням навушників заряджайте
батареї з комплекту протягом щонайменше 5 годин.
•• Якщо гучність джерела звуку недостатня, передавач
автоматично вимикається.
•• Док-станція не передає аудіосигналів під час заряджання
батареї.
1 Під’єднайте аудіопристрій із 3,5-мм аудіовиходом.
Під’єднайте один кінець 3,5-мм аудіокабелю з
комплекту до 3,5-мм аудіовходу на док-станції, а інший
кінець під’єднайте до 3,5-мм аудіовиходу (мал. 2 ).
2 Під’єднайте адаптер джерела живлення (мал. 3 ).
3 Перед заряджанням витягніть стрічку з батареї (мал. 4 ).
4 Зарядіть навушники (мал. 5 ).
Використання навушників
1 Навушники вмикаються автоматично, коли Ви їх
одягаєте на вуха (мал. 6 ).
2 Для пристроїв із 3,5-мм аудіовиходом: збільшіть
рівень гучності. Якщо гучність надто низька,
автоматичне увімкнення навушників не відбудеться.
на навушниках
3 Натисніть та утримуйте кнопку
протягом секунди, щоб автоматично налаштуватися
на канал зв’язку (мал. 7 ).
•• Якщо виникають перешкоди, переключіться
на інший канал (мал. 8 ), потім натисніть та
утримуйте кнопку
на навушниках, щоб
повторити налаштування.
•• Навушники також можна використовувати з
аудіокабелем із комплекту для під’єднання до
розумних пристроїв або для використання на
вулиці (мал. 9 ).
4 Коли батареї старого або несправного, покупка
і замінити новими акумуляторними батареями з
такими ж характеристиками (мал. 10).
Світлодіодна індикація
Стан
Пошук
Зв’язок
встановлено
Низький рівень
заряду батареї
Заряджання
Повністю
заряджено
Індикатор на
док-станції
Немає
Світиться білий
індикатор*
Немає
Блимає зелений
індикатор
Світиться
зелений
індикатор
Індикатор на
навушниках
Блимає зелений
індикатор
Світиться зелений
індикатор
Повільно блимає
зелений індикатор
Немає
Немає
* Білий індикатор на док-станції згасає через 5 хвилин.
Технічні дані
Загальні технічні характеристики та функції
• Час відтворення музики: щонайменше 20 годин
• Стандартний час повного заряджання: 6 годин
• Робочий діапазон: до 100 метрів
• 3,5-мм входу
• Підключення FM
• Аудіо високої чіткості (лише для дротового з’єднання)
• Автоматичне увімкнення/вимкнення живлення
Передача сигналу
• Несуча частота / частота прийому сигналу:
863,5-864,5 МГц
• Потужність передачі сигналу: <8 дБм
Батарея
• 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї
типу AAA 900 мАгод. (Philips SBC HB900S)
Адаптер
• Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Велика
Британія)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Європа),
вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, вихід: 8 В
постійного струму, 400 мА
Вага та розміри
• Навушники: 367 г
219 x 176 x 95 мм (В x Ш x Г)
• Док-станція: 190 г
74 x 174 x 142 мм (В x Ш x Г)
Для вирішення інших питань підтримки пристрою
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ
Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы*
Модель:
Заповнення обов'язково
Модель:
Заполнение обязательно
Модель:
Толтырылуы міндетті
Серійний номер:
Заповнення обов'язково
Серийный номер:
Заполнение обязательно
Сериялық нөмір:
Толтырылуы міндетті
Дата продажу:
Заповнення обов'язково
Дата продажи:
Заполнение обязательно
Сату уақыты:
Толтырылуы міндетті
Назва торгової організації:
Заповнення обов'язково
Телефон торгової організації:
Заповнення обов'язково
Заповнення бажано
Адреса та E-mail:
ПЕЧАТКА
ПРОДАВЦЯ
САТУШЫ:
ПРОДАВЕЦ:
ПРОДАВЕЦЬ:
Название торговой организации:
Заполнение обязательно
Сауда ұйымының атауы:
Толтырылуы міндетті
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Сауда ұйымының телефоны:
Толтырылуы міндетті
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
Мекенжай және E-mail:
Толтырылуы міндетті
Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською
мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами
експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і
зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні
зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.
ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА
З умовами гарантії ознайомлений і згоден.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
САТУШЫ
МӨРІ
(ТАӘ және сатып алушының қолы)
(ФИО и подпись покупателя)
(П.І.Б. та підпис покупця)
Құралды жарамды күйде, толық жиынтылықта, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен
алдым. Барлық техникалық сипаттамаларымен, атқарымдық мүмкіндіктерімен және пайдалану
ережелерімен таныстым. Құрал қаралды және менің қатысуымен тексерілді, сапасы мен сыртқы
түріне наразылықтар жоқ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдемелік талонда көрсетілген
барлық нұсқауды орындауға міндеттенемін және құралдың барлық пайдаланушыларымен
орындалуына кепіл боламын. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.
Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Назар аударыңыз! Сатушы кепілдік талонды толық толтыруын талап етіңіз!
Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда, сатушының мөрі және сатып алушының қолы қойылмаса жарамсыз
болып табылады. Сатып алу туралы кассалық және тауарлық чектер осы кепілдік талонға жапсырылуы тиіс.
UA_NOV
um_shc8800_00-12_16L_170428.indd
RU_BY_NOV
7-12
KZ_NOV
28/04/2017
17:15:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising