Philips | PTA317/00 | Philips Fernsehkamera PTA317/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Philips TV camera
PTA 317
310431578222_PTA317_access_manual.indd 1
22-03-2012 16:59
ENEnglish 6
BG Български 7
CS Čeština 8
DA Dansk 9
DE Deutsch 10
EL Ελληνικά 11
ET Eesti 12
ES Español 13
ES-AR Español argentino 14
FR Français 15
HR Hrvatski 16
GA Gaeilge 17
IT Italiano 18
KK Κазакша 19
LV Latviešu 20
LT Lietuvių 21
HU Magyar 22
NL Nederlands 23
NO Norsk 24
PL Polski 25
PT Português 26
PT -BR Português do Brasil 27
RO Română 28
RU Русский 29
SR Srpski 30
SL Slovenščina 31
SK Slovenský 32
FI Suomi 33
SV Svenska 34
TH ภาษาไทย 35
TR Türkçe 36
UK Українська 37
39
‫العربية‬
The Skype name, associated trade marks and logos
and the “S” logo are trade marks of Skype Limited.
2
310431578222_PTA317_access_manual.indd 2
22-03-2012 16:59
TV camera
TV camera
Router
Broadban
Router
Broadband Internet
3
310431578222_PTA317_access_manual.indd 3
22-03-2012 16:59
A
1
B
C
D
4
4
310431578222_PTA317_access_manual.indd 4
22-03-2012 16:59
2
3
5
5
310431578222_PTA317_access_manual.indd 5
22-03-2012 16:59
English
What is Skype?
With Skype™ you can make video calls on your TV
for free. You can call and see your family and friends
from anywhere in the world. To make a video call
you need . . .
• this camera
• a TV with a broadband connection to the
Internet
• a Skype account
TV camera
See the illustrations at the beginning of the manual.
AMicrophones
B Camera lens
C Camera On indication - blue LED
D Flexible clip
Mounting
Bend the flexible clip as shown in step 1 before
you mount the camera on the top of the TV. You
can place the camera somewhere else but do not
place the camera close to the TV loudspeakers.
Connect the camera to one of the USB connections on the back of the TV.
Peel off the protective sheet from the clip on the
cable and stick the clip on the back of the TV to
fix the cable.
Turn the camera in the direction of where you
usually sit.
Open the on-screen Help on the TV for more
information.
No emergency calling - Skype is not a replacement for your telephone and cannot be used for
emergency calling.
Specifications
Power : DC 5 V - 0.5A
Cable length : 1.2m
Lens : focus 0.3 to 18.3m - 65,3° FOV
Frame rate : 30fps (at 300 lux)
Microphones : 2, uni-directional
Interface : USB 2.0
Disposal of your old product and batteries
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means that the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose
of your old products with your normal household waste.
Correct disposal of your old product helps to prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
Skype on TV
To start up Skype on TV, press h, select Skype
and press OK.
You can use your existing Skype account or create
a new one on your TV.
6
310431578222_PTA317_access_manual.indd 6
22-03-2012 16:59
Български
Какво е Skype?
Със Skype™ можете да провеждате безплатно
видеоразговори на телевизора. Можете да се
обаждате и да виждате семейството и приятелите
си, където и да сте по света. За да проведете
видеоразговор, трябва да имате:
• тази камера
• телевизор с високоскоростна връзка към
интернет
• акаунт в Skypet
Камера за телевизор
Вижте илюстрациите в началото на това
ръководство.
A - Микрофони
B - Обектив на камерата
C - Индикатор за включена камера - син светодиод
D - Гъвкава щипка
Монтиране
Преди да монтирате камерата отгоре на телевизора,
огънете гъвкавата щипка, както е показано в стъпка 1.
Можете да поставите камерата и другаде, но не я
поставяйте в близост до високоговорителите на
телевизора.
Свържете камерата към един от USB съединителите
на гърба на телевизора.
Свалете защитното фолио от щипката върху кабела
и залепете щипката към гърба на телевизора, за да
фиксирате кабела.
Насочете камерата към мястото, където обикновено
седите.
Skype на телевизора
За да започнете да използвате Skype на телевизора
си, натиснете (h), изберете Skype и натиснете OK.
Можете да използвате настоящия си акаунт в Skype
или да си създадете нов на телевизора.
За повече информация отворете екранната
“Помощ” на телевизора.
Без спешни повиквания - Skype не замества
телефона ви и не може да се използва за избиране
на номера за спешни случаи.
Спецификации
Захранване: DC 5 V - 0,5 A
Дължина на кабела: 1,2 м
Обектив: фокусиране от 0,3 до 18,3 м - полезрение
65,3°
Честота на кадрите: 30 кадъра/сек. (при 300 лукса)
Микрофони: 2, еднопосочни
Интерфейс: USB 2.0
Изхвърляне на старите продукт и батерии
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за
боклук е прикрепен към продукта, това означава, че
продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО.
Информирайте се за местната система за разделно
събиране на отпадъци за електрически и електронни
продукти.
Моля, постъпете съобразно вашите местни разпоредби и
не изхвърляйте старите продукти с обикновените битови
отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти
помага за избягване на евентуални неблагоприятни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
7
310431578222_PTA317_access_manual.indd 7
22-03-2012 16:59
Čeština
Co je to Skype?
Aplikaci Skype™ umožňuje bezplatné video hovory
přímo na vašem televizoru. Můžete zavolat rodině
nebo přátelům z jakéhokoli místa a při hovoru
je i uvidíte. Abyste mohli zahájit video hovor
potřebujete. . .
• tuto kameru
• televizor s vysokorychlostním připojením
k internetu
• Skype účet
Televizní kameru
Viz ilustrace na začátku této příručky.
A – Mikrofony
B – Objektiv kamery
C – Kontrolka zapnuté kamery – modrá dioda LED
D – Flexibilní spona
Upevnění
Před upevněním kamery na horní část televizoru
ohněte flexibilní sponu, jak je popsáno v kroku 1.
Kameru můžete umístit kamkoli, neumísťujte ji však
do blízkosti reproduktorů televizoru.
Připojte kameru pomocí jednoho z konektorů USB
na zadní části televizoru.
Sejměte ochrannou fólii ze spony na kabel a
zafixujte kabel připevněním spony na zadní část
televizoru.
Kameru natočte směrem k místu, kde nejčastěji
sedíte.
Můžete používat svůj existující Skype účet nebo si
vytvořit nový.
Více informací naleznete v možnosti Help
(Nápověda) na obrazovce televizoru.
Bez tísňových volání – aplikace Skype nenahrazuje
telefon a nelze s ní volat na tísňové linky.
Specifikace
Napájení : DC 5 V – 0,5 A
Délka kabelu : 1,2 m
Objektiv : ohnisko 0,3 až 18,3 m – 65,3° FOV
Snímková frekvence : 30 fps (při 300 luxech)
Mikrofony : 2, směrové
Rozhraní : USB 2.0
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu
s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Skype v televizoru
Chcete-li spustit v televizoru aplikaci Skype,
stiskněte tlačítko (h), vyberte možnost Skype a
stiskněte tlačítko OK.
8
310431578222_PTA317_access_manual.indd 8
22-03-2012 16:59
Dansk
Hvad er Skype?
Med Skype™ kan du foretage gratis videoopkald på
dit TV. Du kan ringe og se din familie og dine venner fra alle steder i verden. Du skal bruge følgende
for at foretage et videoopkald...
• dette kamera
• et TV med bredbåndforbindelse
• en Skype-konto
TV-kamera
Se illustrationerne i starten af denne brugervejledning.
A - Mikrofoner
B - Kameraobjektiv
C - Indikator for tændt kamera - blå LED
D - Fleksibel klemme
Montering
Bøj den fleksible klemme som vist i trin 1, før du
monterer kameraet på toppen af TV’et.
Du kan placere kameraet et andet sted, men placer
det ikke for tæt på TV’ets højttalere.
Tilslut kameraet til et af USB-stikkene på bagsiden
af TV’et.
Fjern det beskyttende ark fra kablets klemme, og
sæt den fast på bagsiden af TV’et for at fastgøre
kablet.
Peg kameraet i den retning, hvor du normalt sidder.
oplysninger.
Ingen nødopkald - Skype er ikke en erstatning
for din telefon og kan ikke bruges til at foretage
nødopkald.
Specifikationer
Strøm: DC 5 V - 0,5 A
Kabellængde: 1,2 m
Objektiv: fokus 0,3 til 18,3 m - 65,3° FOV
Billedhastighed: 30 fps (ved 300 lux)
Mikrofoner: 2, retningsbestemte
Interface: USB 2.0
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Forhør dig på den lokale genbrugsstation for
elektriske og elektroniske produkter.
Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse
med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og mennesker.
Skype på TV
Start Skype på dit TV ved at trykke på (h), vælge
Skype og trykke på OK.
Du kan bruge din eksisterende Skype-konto eller
oprette en ny på dit TV.
Åbn afsnittet Hjælp på skærmen for at få flere
9
310431578222_PTA317_access_manual.indd 9
22-03-2012 16:59
Deutsch
Was ist Skype?
Mit Skype™ können Sie kostenlose Videoanrufe
über Ihren Fernseher tätigen. Sie können Ihre Familie und Freunde überall auf der Welt anrufen und
sehen. Für einen Videoanruf benötigen Sie . . .
• diese Kamera
• einen Fernseher mit einer Breitbandverbindung
zum Internet
• ein Skype-Konto
Fernsehkamera
Siehe die Abbildungen am Anfang dieses Benutzerhandbuchs.
AMikrofone
BKameralinse
C Kamera-Ein-Anzeige - blaue LED
D Flexibler Clip
Einbau
Biegen Sie den flexiblen Clip, wie in Schritt 1 beschrieben, bevor Sie die Kamera auf der Oberseite
des Fernsehers anbringen.
Bringen Sie die Kamera nicht in der Nähe der
Fernsehlautsprecher an.
Verbinden Sie die Kamera mit einem der USBAnschlüsse auf der Rückseite des Fernsehers.
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Clip auf dem
Kabel, und bringen Sie den Clip auf der Rückseite
des Fernsehers an, um das Kabel zu fixieren.
Drehen Sie die Kamera in die Richtung, wo Sie
normalerweise sitzen.
Skype auf dem Fernseher
Um Skype on TV zu starten, drücken Sie h,
wählen Sie Skype aus, und drücken Sie OK.
Sie können Ihr bestehendes Skype-Konto nutzen
oder ein neues auf Ihrem Fernseher erstellen.
Öffnen Sie die Bildschirmhilfe auf dem Fernseher
für weitere Informationen.
Keine Notrufe – Skype ist kein Ersatz für Ihr Telefon und kann daher nicht für Notrufe verwendet
werden.
Technische Daten
Leistung: DC 5 V – 0,5 A
Kabellänge: 1,2 m
Objektiv: Fokus 0,3 bis 18,3 m – 65,3° FOV
Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde (bei 300 Lux)
Mikrofone: 2, unidirektional
Schnittstelle: USB 2.0
Entsorgung von Altgeräten und Batterien
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die
recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene
Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer
Geräte.
Beachten Sie die geltenden regionalen Bestimmungen, und
entsorgen Sie Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll.
Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten
Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit zu vermeiden.
10
310431578222_PTA317_access_manual.indd 10
22-03-2012 16:59
Ελληνικά
Τι είναι το Skype;
Με το Skype™ μπορείτε να πραγματοποιείτε
δωρεάν βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας.
Μπορείτε να μιλάτε και να βλέπετε τους φίλους και
την οικογένειά σας όπου και αν βρίσκεστε. Για να
πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση, χρειάζεστε:
• αυτήν την κάμερα
• μια τηλεόραση με ευρυζωνική σύνδεση στο
Internet
• ένα λογαριασμό Skype
Κάμερα για τηλεοράσεις
Ανατρέξτε στις εικόνες στην αρχή του παρόντος
εγχειριδίου.
Α - Μικρόφωνα
Β - Φακός κάμερας
Γ - Ένδειξη λειτουργίας κάμερας - μπλε ένδειξη
LED
Δ - Εύκαμπτο κλιπ
Τοποθέτηση
Προτού τοποθετήσετε την κάμερα στο πάνω
μέρος της τηλεόρασης, λυγίστε το εύκαμπτο κλιπ
όπως φαίνεται στο βήμα 1.
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα και σε
κάποιο άλλο σημείο, αλλά όχι κοντά στα ηχεία της
τηλεόρασης.
Συνδέστε την κάμερα σε μία από τις υποδοχές
USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από το κλιπ
του καλωδίου και κολλήστε το κλιπ στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης για να στερεώσετε το
καλώδιο.
Γυρίστε την κάμερα προς την κατεύθυνση όπου
κάθεστε συνήθως.
Χρήση του Skype στην τηλεόραση
Για να εκκινήσετε το Skype στην τηλεόραση,
πατήστε το πλήκτρο (h), επιλέξτε “Skype” και
πατήστε “OK”.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα
λογαριασμό Skype ή να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό στην τηλεόραση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε τη Βοήθεια
στην τηλεόραση.
Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης
- Το Skype δεν αντικαθιστά το τηλέφωνό σας
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Προδιαγραφές
Ισχύς: DC 5 V - 0,5A
Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
Φακός: εστίαση 0,3 έως 18,3 μ. - 65,3° FOV
Ρυθμός καρέ: 30fps (στα 300 lux)
Μικρόφωνα: 2 μονοκατευθυντικά
Διασύνδεση: USB 2.0
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες,
αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για
τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων.
Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην
απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά
11
310431578222_PTA317_access_manual.indd 11
22-03-2012 16:59
απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Eesti
Mis on Skype?
Skype™-iga saate oma telerist tasuta videokõnesid
teha. Te saate helistada oma perekonnale ja neid
näha igast maailmanurgast. Videokõne tegemiseks
vajate . . .
• seda kaamerat
• lairiba-internetiühendusega telerit
• Skype’i kontot
TV-kaamera
Vaadake käesoleva kasutusjuhendi alguses esitatud
pilte.
A – mikrofonid
B – kaameraobjektiivid
C – näidik “Kaamera sees” – sinine LED
D – paindlik klamber
Monteerimine
Enne kaamera teleri peale paigaldamist painutage
paindlikku klambrit, nagu on näidatud 1. etapis.
Võite panna kaamera ka kusagile mujale, kuid ärge
asetage kaamerat teleri kõlarite lähedale.
Ühendage kaamera teleri tagaküljel asuva USBühendusega.
Eemaldage kaabli klambrilt kaitsekile ja pistke klamber kaabli kinnitamiseks teleri tagaküljele.
Keerake kaamerat suunda, kus te tavaliselt istute.
Oma uue teleriga võite kasutada olemasolevat
Skype’i kontot.
Lisateabe saamiseks avage teleris ekraanile kuvatav
spikker.
Hädaabikõnesid teha ei saa – Skype ei asenda
telefoni ja seda ei saa hädaabikõnede tegemiseks
kasutada.
Tehnilised andmed
Võimsus: alalisvool 5 V – 0,5 A
Kaabli pikkus: 1,2 m
Objektiivid: fookus 0,3 kuni 18,3 m – 65,3° FOV
Kaadrisagedus: 30fps (300 luksi puhul)
Mikrofonid: 2, ühesuunaline
Liides: USB 2.0
Vana toote ja akude/patareide käitlemine
Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber töödelda
ja taaskasutada.
Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa
direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake
kasutatud tooteid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud
toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida
võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese
tervisele.
Skype teleris
Skype teleris käivitamiseks vajutage (h), valige
Skype ja vajutage kinnitusnuppu OK.
12
310431578222_PTA317_access_manual.indd 12
22-03-2012 16:59
Español
¿Qué es Skype?
Con Skype™ podrá realizar vídeo llamadas en su
televisor de forma gratuita. También podrá llamar
a sus familiares y amigos de cualquier parte del
mundo y verlos. Para realizar una vídeo llamada
necesita:
• esta cámara
• un televisor con conexión de banda ancha a
Internet
• un cuenta de Skype
Cámara para el televisor
Consulte la ilustración que hay al principio de este
manual.
A - Micrófonos
B - Lente de la cámara
C - Indicación de encendido de la cámara: LED azul
D - Pinza flexible
Montaje
Doble la pinza flexible como se muestra en el paso
1 antes de montar la cámara en la parte superior
del televisor.
Puede colocar la cámara en cualquier otro lugar
excepto cerca de los altavoces del televisor.
Conecte la cámara a una de las conexiones USB
de la parte posterior del televisor.
Retire la lámina protectora de la pinza del cable
y sujete la pinza a la parte posterior del televisor
para fijar el cable.
Gire la cámara hacia el lugar en el que se sienta
habitualmente.
cione Skype y pulse OK.
Puede utilizar su cuenta de Skype o crear una
nueva en el televisor.
Abra la ayuda en pantalla del televisor para obtener más información.
Sin llamadas de emergencia: Skype no es un
sustituto del teléfono y no se puede utilizar para
realizar llamadas de emergencia.
Accesorios
Alimentación: 5 V de CC, 0,5 A
Longitud del cable: 1.2 m
Lente: enfoque de 0,3 a 18,3 m, campo de visión
de 65,3°
Frecuencia de cuadros: 30 cps (a 300 lux)
Micrófonos: 2, unidireccionales
Interfaz: USB 2.0
Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y
volver a utilizar.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura
tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos de su localidad.
Cumpla la legislación local y no deseche los productos
usados con la basura normal del hogar. El desecho correcto
del producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Skype en el televisor
Para iniciar Skype en el televisor, pulse (h), selec13
310431578222_PTA317_access_manual.indd 13
22-03-2012 16:59
Español argentino
¿Qué es Skype?
Con Skype™, puede realizar videollamadas gratuitas en su televisor. Podrá llamar y ver a su familia
y amigos desde cualquier parte del mundo. Para
realizar una videollamada, necesitará . . .
• esta cámara
• un televisor con conexión a Internet de banda
ancha
• una cuenta de Skype
Cámara para el televisor
Observe las ilustraciones al comienzo de este
manual.
A - Micrófonos
B - Lentes de la cámara
C - Indicador de encendido de la cámara: LED azul
D - Clip flexible
Montaje
Antes de montar la cámara sobre el televisor, doble
el clip flexible como se indica en el paso 1.
Si bien puede ubicar la cámara en otro lugar, no la
coloque cerca de los parlantes del televisor.
Conecte la cámara a uno de los puertos USB de la
parte posterior del televisor.
Quite la cubierta protectora del clip en el cable
y pegue el clip en la parte posterior del televisor
para fijar el cable.
Oriente la cámara en la dirección donde suele
sentarse.
una nueva en el televisor.
Para obtener más información, utilice la Ayuda en
pantalla del televisor.
No realice llamadas de emergencia. Skype no
reemplaza a su teléfono y no puede usarse para
efectuar llamadas de emergencia.
Especificaciones
Alimentación : 5 V CC - 0,5 A
Longitud del cable : 1,2 m
Lentes : enfoque de 0,3 a 18,3 m - Campo de
visión de 65,3°
Frecuencia de cuadros : 30 cps (a 300 lux)
Micrófonos : 2, unidireccionales
Interfaz : USB 2.0
Eliminación del producto y las pilas
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Los productos que tienen el símbolo de un cesto
de basura con ruedas tachado cumplen con la
Directiva Europea 2002/96/EC.
Solicite información sobre el sistema de recolección
local de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda de conformidad con la reglamentación local y
no deseche el producto con los residuos domésticos
habituales. La eliminación correcta de los productos permite
evitar consecuencias potencialmente negativas para el
medioambiente y la salud humana.
Skype en el televisor
Para iniciar Skype en el televisor, pulse (h), seleccione Skype y pulse OK.
Puede usar su cuenta de Skype existente o crear
14
310431578222_PTA317_access_manual.indd 14
22-03-2012 16:59
Français
Qu’est-ce que Skype ?
Avec Skype™, vous pouvez passer des appels vidéo
sur votre téléviseur gratuitement. Vous pouvez
appeler et voir votre famille et vos amis partout
dans le monde. Pour passer un appel vidéo, vous
avez besoin de. . .
• cette caméra
• un téléviseur doté d’une connexion haut débit
à Internet
• un compte Skype
Caméra TV
Voir les illustrations au début de ce manuel.
A - Microphones
B - Objectif de la caméra
C - Voyant de marche de la caméra (bleu)
D - Système de fixation flexible
Montage
Orientez le système de fixation flexible comme
illustré à l’étape 1 avant de monter la caméra sur la
partie supérieure du téléviseur.
Vous pouvez placer la caméra à un autre endroit,
mais ne l’installez pas à proximité des haut-parleurs
du téléviseur.
Connectez la caméra à l’un des ports USB situés à
l’arrière du téléviseur.
Retirez le film de protection sur le câble du système de fixation et collez le système de fixation à
l’arrière du téléviseur pour fixer le câble.
Orientez la caméra vers l’endroit où vous vous
asseyez habituellement.
Skype sur votre téléviseur
Pour démarrer Skype sur votre téléviseur, appuyez
sur (h), sélectionnez Skype et appuyez sur OK.
Vous pouvez utiliser votre compte Skype existant
ou en créer un nouveau sur votre téléviseur.
Ouvrez l’aide à l’écran sur le téléviseur pour plus
d’informations.
Pas d’appels d’urgence - Skype ne remplace pas le
téléphone et ne peut donc pas être utilisé pour des
appels d’urgence.
Spécificités
Alimentation : CC 5 V - 0,5 A
Longueur du câble : 1,2 m
Objectif : mise au point de 0,3 à 18,3 m - 65,3°
FOV
Fréquence d’images : 30 images par seconde (à
300 lux)
Microphones : 2, unidirectionnels
Interface : USB 2.0
Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux
et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
Le symbole de la poubelle barrée sur un produit
indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local
de gestion des déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne
mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets
ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien
produit permet de protéger l’environnement et la santé.
15
310431578222_PTA317_access_manual.indd 15
22-03-2012 16:59
Hrvatski
Što je Skype ?
Skype™ vam omogućava besplatno uspostavljanje
videopoziva na televizoru. Možete nazvati i vidjeti
svoju obitelj i prijatelje iz bilo kojeg dijela svijeta. Za
uspostavljanje videopoziva trebate . . .
• ova kamera
• televizor sa širokopojasnom internetskom vezom
• račun za Skype
Kamera za televizor
Pregledajte ilustracije na početku ovog priručnika.
A – Mikrofoni
B – Objektiv kamere
C – Indikator uključene kamere – plava LED dioda
D – Fleksibilna kopča
Montaža
Prije nego što montirate kameru na vrh televizora
fleksibilnu kopču savijte na način prikazan u koraku
1.
Kameru možete smjestiti i negdje drugdje, ali
nemojte je stavljati blizu zvučnika televizora.
Povežite kameru s jednim od USB priključaka na
stražnjem dijelu televizora.
Odlijepite zaštitnu foliju s kopče na kabelu i
zalijepite kopču sa stražnje strane televizora kako
biste fiksirali kabel.
Okrenite kameru u smjeru mjesta na kojem obično
sjedite.
Bez hitnih poziva – Skype nije zamjena za vaš
telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.
Specifikacije
Napajanje: DC 5 V - 0,5 A
Duljina kabela: 1,2 m
Objektiv: izoštravanje 0,3 do 18,3 m - 65,3° FOV
Brzina snimanja: 30 fps (pri 300 luksa)
Mikrofoni: 2 usmjerena
Sučelje: USB 2.0
Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrižene
kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen
direktivom EU-a 2002/96/EC.
Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju
električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.
Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite
proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Skype na televizoru
Kako biste pokrenuli Skype na televizoru, pritisnite
(h), odaberite Skype i pritisnite OK.
Možete koristiti postojeći račun za Skype ili izraditi
novi na televizoru.
16
310431578222_PTA317_access_manual.indd 16
22-03-2012 16:59
Gaeilge
Céard é Scaidhp?
Le Scaidhp™ is féidir leat glaonna físe in aisce
a dhéanamh ar do theilifís. Tig leat glaoch ar do
theaghlach agus do chairde agus iad a fheiceáil in
aon áit ar domhan. Chun glaoch físe a dhéanamh
teastaíonn na nithe seo uait.
• an ceamara seo
• teilifís le ceangail leathanbhanda leis an Idirlíon
• cuntas Scaidhpe
Ceamara teilifíse
Feic na léaráidí ag tús an lámhleabhair seo.
A - Micreafóin
B - Lionsa ceamara
C - Ceamara ar thásc – LED gorm
D - Fáiscín solúbtha
Crochadh
Lúb an fáiscín solúbtha mar a léirítear i gcéim 1 sula
gcrochann tú an ceamara ar bharr na teilifíse.
Tig leat an ceamara a chur in áit éigin ach ná cuir
róghar do challairí na teilifíse é.
Ceangail an ceamara le ceann de na naisc USB ar
chúl na teilifíse.
Bain an bhileog chosantach ón bhfáiscín ar an
gcábla agus cuir an fáiscín ar chúl na teilifíse lena
cheangal.
Cas an ceamara sa treo ina mbíonn tú i do shuí
de ghnáth.
Scaidhp ar an teilifís
Chun Scaidhp a thosú ar an teilifís, brúigh (h),
roghnaigh Scaidhp agus brúigh OK.
Tig leat do chuntas Scaidhpe reatha a úsáid nó
ceann nua a chruthú ar do theilifís.
Oscail an Chabhair ar an scáileán na teilifíse chun
tuilleadh eolais a fháil.
Ní dhéantar glaonna éigeandála – Ní ionad atá
i Scaidhp do ghuthán agus ní féidir é a úsáid do
ghlaonna éigeandála.
Sonraíochtaí
Cumhacht: DC 5 V - 0.5A
Fad an chábla: 1.2m
Lionsa: fócas 0.3 go 18.3m – 65,3° FOV
Ráta fráma: 30fps (ag 300 lux)
Micreafóin: 2, aontreoch
Comhéadan: USB 2.0
Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt
Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus
comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil
agus a athúsáid.
Nuair atá an siombail seo d’araid rothaí a bhfuil
cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge
clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.
Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras
bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus
leictreonacha.
Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus
ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a
dhiúscraíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol
agus do shláinte an duine a chosc.
17
310431578222_PTA317_access_manual.indd 17
22-03-2012 16:59
Italiano
Cos’è Skype?
Con Skype™ puoi effettuare videochiamate gratuite dal tuo TV per chiamare e vedere i tuo amici e
la tua famiglia ovunque ti trovi nel mondo. Per effettuare una videochiamata sono necessari . . .
• questa videocamera
• un TV con connessione Internet a banda larga
• un account Skype
Videocamera per TV
Consulta le illustrazioni riportate all’inizio del
manuale.
A - Microfoni
B - Obiettivo videocamera
C - Segnale videocamera accesa, LED di colore blu
D - clip flessibile
Montaggio
Per installare la videocamera sulla parte alta del
TV, piega la clip flessibile come mostrato nel passaggio 1.
La videocamera può essere posizionata anche in
altri punti ma non vicino agli altoparlanti del TV.
Collega la videocamera a una delle prese USB sul
retro del TV.
Togli la pellicola protettiva dalla clip sul cavo e fissa
la clip sul retro del TV per fermare il cavo.
Orienta la videocamera nella direzione in cui
generalmente ti siedi.
Skype sul TV
Per avviare Skype sul TV, premi (h), seleziona
Skype e premi OK.
Puoi utilizzare il tuo account Skype esistente o
crearne uno nuovo sul TV.
Apri la guida su schermo del TV per maggiori
informazioni.
Chiamate di emergenza non disponibili - Skype
non sostituisce il telefono e non può essere utilizzato per le chiamate di emergenza.
Specifiche
Alimentazione : CC 5 V - 0,5 A
Lunghezza cavo: 1,2 m
Obiettivo: messa a fuoco da 0,3 a 18,3 m - campo
visivo 65,3°
Frequenza fotogrammi: 30 fps (a 300 lux)
Microfoni: 2, unidirezionali
Interfaccia: USB 2.0
Smaltimento di prodotti e batterie obsolete
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del
bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale
prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2002/96/EC.
Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici
ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire
il prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti
e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili
previene potenziali conseguenze negative per l’ambiente e
per la popolazione.
18
310431578222_PTA317_access_manual.indd 18
22-03-2012 16:59
Κазакша
Skype деген не?
Skype™ арқылы теледидарда ақылы бейне
қоңыраулар шалуға болады. Қоңырау шалып,
дүниенің кез келген жеріндегі жанұяңыз бен
достарыңызды көре аласыз. Бейне қоңырау шалу
үшін сізге мыналар қажет . . .
• осы камера
• Жылдамдығы жоғары интернет байланысы бар
теледидар
• Skype есептік жазбасы
Теледидар камерасы
Осы нұсқаулықтың басындағы суреттерді
қараңыз.
A - Микрофондар
B - Камера линзалары
C - Камера қосулы көрсеткіші - көк ЖШД
D - Икемді қысқыш
Орнату
Камераны теледидардың үстіне орнатпастан
бұрын, 1-қадамда көрсетілгендей икемді
қысқышты бүктеңіз.
Камераны теледидар динамиктерінен жақын
жерден басқа бір жерге қоюға болады.
Камераны теледидардың артқы жағындағы USB
байланыстарының біріне жалғаңыз.
Кабельдегі қысқыштан қорғаныс парағын алып,
кабельді бекіту үшін қысқышты теледидардың
артқы жағына жабыстырыңыз.
Камераны әдетте отыратын жеріңізге қарай
бұрыңыз.
Теледидардағы Skype
Теледидарда Skype бағдарламасын іске қосу
үшін, (h) түймесін басып, Skype тармағын
таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.
Бар Skype есептік жазбасын пайдалануға немесе
теледидарда жаңасын жасауға болады.
Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың
экрандағы анықтамасын ашыңыз.
Төтенше жағдай қоңыраулары жоқ - Skype
телефоныңызды ауыстырмайды және оны
төтенше жағдайда қоңырау шалу үшін пайдалана
алмайсыз.
Техникалық сипаттамалар
Қуат: DC 5 В - 0,5A
Кабель ұзындығы: 1,2 м
Линза: фокус 0,3 - 18,3 м - 65,3° шолу аймағы
Кадр жиілігі: 30 кадр/с (300 люксте)
Микрофондар: 2, бір бағыттық
Интерфейс: USB 2.0
Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.
Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын
жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден
жасалған.
Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс
жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның
Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес
оралғанын білдіреді.
Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа
лақтырудың жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.
Жергілікті тәртіпке сәйкес әрекет жасауыңызды
және ескі өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықпен
тастамауыңызды өтінеміз. Ескі өнімді дұрыс тастау
қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері
әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
19
310431578222_PTA317_access_manual.indd 19
22-03-2012 16:59
Latviešu
Kas ir Skype?
Izmantojot Skype™, televizorā varat veikt videozvanus bez maksas. Varat zvanīt savai ģimenei un
draugiem un redzēt personas jebkurā pasaules
vietā. Lai veiktu videozvanu, jums nepieciešamas
šādas lietas:
• šī kamera
• televizors ar interneta platjoslas savienojumu
• Skype konts
TV kamera
Skatiet attēlus šīs rokasgrāmatas sākumā.
A — mikrofons
B — kameras objektīvs
C — kameras ieslēgšanas indikators, zils LED
D — elastīgs klipsis
Uzstādīšana
Pirms kameras uzstādīšanas televizora augšdaļā
salieciet elastīgo klipsi, kā parādīts 1. darbībā.
Kameru varat arī novietot citviet, bet nenovietojiet
to televizora skaļruņu tuvumā.
Pievienojiet kameru vienam no USB savienojumiem
televizora aizmugurē.
Noplēsiet kabeļa klipša aizsargslāni un piestipriniet
klipsi televizora aizmugurē, lai nofiksētu kabeli.
Pavērsiet kameru tajā virzienā, kurā parasti sēžat.
Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav
standarta tālruņa aizvietotājs, un to nevar izmantot,
lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.
Specifikācijas
Jauda: DC 5 V; 0,5 A
Kabeļa garums 1,2 m
Objektīvs: fokuss 0,3–18,3 m; 65,3° FOV
Kadru ātrums: 30 kadri/sek. (pie 300 luksiem)
Mikrofons: 2, vienvirziena
Interfeiss: USB 2.0
Veco produktu un bateriju utilizācija
Šī ierīces ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras var pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu
urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu
attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko
produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un
neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz
novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību.
Programma Skype televizorā
Lai televizorā startētu programmu Skype, nospiediet (h), izvēlieties Skype un nospiediet Labi.
Varat izmantot savu esošo Skype kontu vai
televizorā izveidot jaunu kontu.
Lai iegūtu papildinformāciju, televizorā skatiet sadaļu
Palīdzība.
20
310431578222_PTA317_access_manual.indd 20
22-03-2012 16:59
Lietuvių
Kas yra „Skype“?
Naudodami „Skype™“, galite per savo televizorių
nemokamai skambinti su vaizdu. Galite paskambinti
savo šeimai ir draugams ir juos matyti būdami bet
kur pasaulyje. Vaizdo skambučiui jums reikia...
• šios kameros
• televizoriaus, prijungto prie plačiajuosčio
interneto
• „Skype“ paskyros
Televizoriaus kamera
Žr. šio vadovo pradžioje pateiktus paveikslėlius.
A – mikrofonai
B – kameros objektyvas
C – kameros veikimo indikatorius (mėlyna LED
lemputė)
D – lankstusis spaustukas
Tvirtinimas
Prieš tvirtindami kamerą prie televizoriaus viršaus,
lankstųjį spaustuką sulenkite taip, kaip parodyta 1
žingsnio pav.
Kamerą galite padėti ir kitur, tačiau nedėkite jos šalia
televizoriaus garsiakalbių.
Prijunkite kamerą prie vienos iš USB jungčių,
esančių televizoriaus galinėje dalyje.
Nuo spaustuko nuimkite apsauginį lapelį, ir
spaustuką prilipdykite prie televizoriaus galinės
dalies, kad galėtumėte pritvirtinti laidą.
Pasukite kamerą į tą pusę, kur paprastai sėdite.
Per televizorių galite naudoti esamą „Skype“
paskyrą arba sukurti naują paskyrą.
Daugiau informacijos pateikta televizoriaus ekrano
žinyne.
Jokių pagalbos skambučių. „Skype“ nėra telefono
pakaitalas ir skambinti pagalbos numeriais per
„Skype“ neįmanoma.
Svarbiausi techniniai duomenys
Galia: DC 5 V – 0,5 A
Laido ilgis: 1,2 m
Objektyvas: fokusas nuo 0,3 iki 18,3 m – 65,3° FOV
Kadrų dažnis: 30 kps (esant 300 lx)
Mikrofonai: 2, vienkrypčiai
Sąsaja: USB 2.0
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir
naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais
simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad
gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir
elektroninių gaminių surinkimo sistema.
Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su
įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių
šalinimas leidžia išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
„Skype“ per televizorių
Tam, kad per televizorių įjungtumėte „Skype“,
paspauskite (h), pasirinkite „Skype“ ir paspauskite
„Gerai“.
21
310431578222_PTA317_access_manual.indd 21
22-03-2012 16:59
Magyar
Mit kell tudni a Skype-ról?
A Skype™ segítségével ingyenes videohívásokat
bonyolíthat le TV-készülékén. A világ bármely tájáról
felhívhatja és láthatja a családját és ismerőseit. A
videohíváshoz szükséges . . .
• ez a kamera
• szélessávú internetkapcsolattal rendelkező TV
• egy Skype-fiók
TV-kamera
Tekintse meg a jelen használati útmutató elején
található ábrákat.
A - mikrofonok
B - kameraobjektív
C - “Kamera bekapcsolva” jelzés - kék LED
D - rugalmas csíptető
Összeszerelés
Mielőtt a TV tetejére rögzíti a kamerát, hajlítsa be a
rugalmas csíptetőt az ábra látható 1. lépés szerint.
Máshová is teheti a kamerát, de ne tegye a TV
hangszórói közelébe.
Csatlakoztassa a kamerát a TV hátulsó részén
található egyik USB-csatlakozóhoz.
Távolítsa el a védőlemezt a kábelen található
csíptetőről, majd ez utóbbival rögzítse a kábelt a
TV hátuljához.
Fordítsa a kamerát abba az irányba, ahol ülni
szokott.
Skype használata TV-készülékkel
A Skype TV-készülékkel történő használatához
először nyomja le a (h) gombot, válassza a Skype
opciót, majd nyomja le az OK elemet.
Használhatja a meglévő Skype-fiókját, vagy létre-
hozhat egy újat a TV-készüléken.
További információkért nyissa meg a képernyőn
megjelenő Súgót a TV-készüléken.
Nincs segélyhívás. A Skype szolgáltatása nem helyettesíti a telefont, segélyhívásra nem használható.
Termékjellemzők
Tápellátás : DC 5 V - 0,5 A
Kábelhosszúság : 1,2 m
Objektív : 0,3 - 18,3 m fókusz - 65,3° látómező
Keretsebesség : 30 képkocka másodpercenként
(300 lux esetén)
Mikrofonok : 2, egyirányú
Interfész : USB 2.0 PC
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi
feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve
gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
22
310431578222_PTA317_access_manual.indd 22
22-03-2012 16:59
Nederlands
Wat is Skype?
Met Skype™ kunt u gratis videogesprekken voeren
op uw TV. U kunt familie en vrienden van overal ter
wereld bellen en zien. Als u een videogesprek wilt
voeren, hebt u het volgende nodig...
• deze camera
• een TV met een breedbandverbinding met
internet
• een Skype-account
TV-camera
Zie de afbeeldingen in het begin van deze handleiding.
A - Microfoons
B - Cameralens
C - Indicatie camera aan - blauwe LED
D - Flexibele klem
Montage
Buig de flexibele klem zoals in stap 1 is weergegeven voordat u de camera boven op de TV
bevestigt.
U kunt de camera ergens anders plaatsten, maar
plaats deze niet dicht bij de luidsprekers van de TV.
Sluit de camera aan op een van de USB-aansluitingen aan de achterkant van de TV.
Verwijder het beschermvel van de klem op de
kabel en plaats de klem op de achterkant van de
TV om de kabel te bevestigen.
Draai de camera in de richting waar u doorgaans
zit.
Skype op TV
Als u Skype op uw TV wilt starten, drukt u op
(h), selecteert u Skype en drukt u op OK.
U kunt uw bestaande Skype-account gebruiken of
een nieuw account maken op uw TV.
Open voor meer informatie de Help op het
scherm op de TV.
Geen alarmnummers: Skype is geen vervanging
van uw telefoon en kan niet worden gebruikt voor
alarmnummers.
Specificaties
Voeding: DC 5 V - 0,5 A
Kabellengte: 1,2 m
Lens: scherpstellen 0,3 tot 18,3 m - 65,3° gezichtsveld
Framesnelheid: 30 fps (bij 300 lux)
Microfoons: 2, één richting
Interface: USB 2.0
Oude producten en batterijen weggooien
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorstreepte
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden
worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale
wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het
gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct
verwijdert, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
23
310431578222_PTA317_access_manual.indd 23
22-03-2012 16:59
Norsk
Hva er Skype?
Med Skype™ kan du foreta videosamtaler på TVen
gratis. Du kan ringe og se familie og venner hvor
som helst i verden. For å foreta videosamtaler
trenger du følgende:
• dette kameraet
• en TV som har bredbåndstilkobling til Internett
• en Skype-konto
TV-kamera
Se illustrasjonene i begynnelsen av denne håndboken.
A – mikrofoner
B – kameralinse
C – indikator som viser at kameraet er på – blå
lampe
D – fleksibel klemme
Montering
Bøy den fleksible klemmen som vist i trinn 1 før du
monterer kameraet oppå TVen.
Du kan plassere kameraet et annet sted, men ikke
plasser det ved TV-høyttalerne.
Koble kameraet til en av USB-tilkoblingene bak på
TVen.
Trekk av beskyttelsen på klemmen på kabelen, og
sett klemmen bak på TVen for å feste kabelen.
Rett kameraet dit du vanligvis sitter.
masjon.
Ingen nødandrop – Skype er ikke en erstatning for
telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop.
Beskrivelser
Strøm: DC 5 V – 0,5 A
Kabellengde: 1,2 m
Linse: fokus 0,3 til 18,3 m – 65,3° FOV
Bildehastighet: 30 fps (ved 300 lux)
Mikrofoner: 2, én retning
Grensesnitt: USB 2.0
Kassering av gamle produkter og batterier
Produktet er utformet og produsert med materialer og
komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres
og gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet, en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.
Skaff deg informasjon om lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig avhending
av det gamle produktet bidrar til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
Skype på TV
Når du vil starte Skype på TVen, trykker du på
(h), velger Skype og trykker på OK.
Du kan bruke den eksisterende Skype-kontoen din
eller opprette en ny konto på TVen.
Åpne hjelpen på TV-skjermen for å få mer infor24
310431578222_PTA317_access_manual.indd 24
22-03-2012 16:59
Polski
Co to jest Skype?
Komunikator Skype™ umożliwia bezpłatne wykonywanie
połączeń wideo z wykorzystaniem telewizora. Dzięki temu
możesz połączyć się z rodziną i przyjaciółmi i zobaczyć się
ze swoimi bliskimi niezależnie od miejsca, w którym się
znajdujesz. Do wykonania połączenia wideo potrzebne są:
• ta kamera
• telewizor wyposażony w szerokopasmowe połączenie
z Internetem
• konto w komunikatorze Skype
Kamera telewizyjna
Patrz ilustracje znajdujące się na początku tej instrukcji
obsługi.
A — mikrofony
B — obiektyw kamery
C — wskaźnik uruchomienia kamery (dioda LED
świecąca na niebiesko)
D — elastyczny zacisk
Montaż
Przed zamontowaniem kamery na telewizorze zegnij
elastyczny zacisk w sposób pokazany w kroku 1.
Kamerę można również umieścić w innym miejscu, ale nie
należy jej montować w pobliżu głośników telewizora.
Podłącz kamerę do jednego ze złączy USB znajdujących się
na tylnej ściance telewizora.
Zdejmij materiał ochronny z zacisku na przewodzie i
przymocuj zacisk do tylnej ścianki telewizora, aby usztywnić
przewód.
Skieruj kamerę w stronę miejsca, w którym zwykle siedzisz.
Skype na ekranie telewizora
Aby uruchomić komunikator Skype w telewizorze, naciśnij
przycisk (h), wybierz opcję Skype i naciśnij przycisk OK.
Można używać istniejącego konta w komunikatorze Skype
lub założyć nowe, korzystając z telewizora.
Więcej informacji można uzyskać, korzystając z pomocy
ekranowej w telewizorze.
Brak możliwości wykonywania rozmów alarmowych
— komunikator Skype nie zastąpi zwykłego telefonu i nie
może być wykorzystywany do rozmów alarmowych.
Dane techniczne
Moc: DC 5 V, 0,5 A
Długość przewodu: 1,2 m
Obiektyw: regulacja ostrości od 0,3 do 18,3 m; pole
widzenia: 65,3°
Liczba klatek na sekundę: 30 (w przypadku natężenia
oświetlenia o sile 300 luksów)
Mikrofony: 2, jednokierunkowe
Interfejs: USB 2.0
Utylizacja starych produktów i baterii
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o
wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi
mogą być ponownie użyte.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać
w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych
władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe
przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
25
310431578222_PTA317_access_manual.indd 25
22-03-2012 16:59
Português
O que é o Skype?
Com o Skype™ pode efectuar chamadas de vídeo
gratuitamente no seu televisor. Pode telefonar e ver
a sua família e os seus amigos de qualquer parte
do mundo. Para efectuar uma chamada de vídeo,
necessita de...
• esta câmara
• um televisor com uma ligação de banda larga à
Internet
• uma conta Skype
Câmara de TV
Veja as ilustrações no início deste manual.
A - Microfones
B - Objectiva da câmara
C - Indicação de câmara ligada - LED azul
D - Clipe flexível
Montagem
Dobre o clipe flexível como indicado no passo 1
antes de montar a câmara na parte superior do
televisor.
Pode posicionar a câmara em qualquer outro local,
mas não a posicione num ponto próximo dos
altifalantes do televisor.
Ligue a câmara a uma das ligações USB na parte
posterior do televisor.
Retire a película protectora do clipe no cabo e
fixe o clipe na parte posterior do televisor para
prender o cabo.
Rode a câmara em direcção ao local onde se senta
habitualmente.
Skype no televisor
Para iniciar o Skype no televisor, prima (h), selec-
cione Skype e prima OK.
Pode utilizar a sua conta Skype já existente ou criar
uma nova conta no seu televisor.
Abra a Ajuda no ecrã do televisor para mais
informações.
Chamadas de emergência não permitidas - o
Skype não é um substituto do seu telefone e não
pode ser usado para chamadas de emergência.
Especificações
Potência: 5 V CC - 0,5 A
Comprimento do cabo: 1,2 m
Objectiva: focagem de 0,3 a 18,3 m - campo de
visão de 65,3°
Taxa de fotogramas: 30 fps (a 300 lux)
Microfones: 2, unidireccional
Interface: USB 2.0
Eliminação de pilhas e do produto antigo
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um
contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido
pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos.
Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os
seus produtos usados juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta do seu produto usado
ajuda a prevenir potenciais consequências nocivas para o
ambiente e para a saúde pública.
26
310431578222_PTA317_access_manual.indd 26
22-03-2012 16:59
Português do Brasil
No que consiste o Skype?
Com o Skype™, você pode fazer videochamadas
gratuitas usando a TV. Você pode conversar e ver
seus amigos e familiares de qualquer lugar do
mundo. Para fazer uma videochamada você só
precisa...
• dessa câmera
• de uma TV com conexão de banda larga com a
Internet
• uma conta do Skype
Câmera para TV
Veja as ilustrações no início deste manual.
A - Microfones
B - Lente da câmera
C - Indicador de câmera ligada - LED azul
D - Haste flexível
Instalação
Antes de instalar a câmera em cima da TV, dobre a
haste flexível conforme exibido na etapa 1.
Você também pode colocar a câmera em outro
lugar, mas não deixe-a muito próxima aos altofalantes da TV.
Conecte a Câmera a uma das entradas USB na
parte posterior da TV.
Retire o plástico protetor da haste no cabo e
encaixe-a na parte posterior da TV para fixar o
cabo.
Deixe a câmera voltada para direção em que o
usuário geralmente fica.
Você pode usar sua conta do Skype existente ou
criar uma nova diretamente na TV.
Abra a opção Help (Ajuda) na tela da TV para
obter mais informações.
Não é possível fazer chamadas de emergência - O
Skype não é um substituto do telefone e não pode
ser usado para fazer chamadas de emergência.
Especificações
Energia : DC 5 V - 0,5A
Comprimento do cabo : 1,2m
Lente: foco de 0,3 a 18,3m - 65,3° FOV
Taxa de quadros: 30fps (a 300 lux)
Microfones : 2, unidirecionais
Interface: USB 2.0
Descarte do produto e de baterias antigas
Este produto foi projetado e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando um produto apresenta o símbolo da caixa
de lixo riscada, significa que ele está em
conformidade com a Diretiva europeia 2002/96/
EC.
Informe-se sobre o sistema de coleta especial local de
produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não descarte
produtos antigos no lixo doméstico convencional. O
descarte correto de produtos antigos ajuda a prevenir a
poluição do meio ambiente e danos à saúde.
Skype na TV
Para iniciar o Skype na TV, pressione (h), selecione Skype e pressione OK.
27
310431578222_PTA317_access_manual.indd 27
22-03-2012 16:59
Română
Ce este Skype ?
Cu Skype™ puteţi efectua apeluri video pe televizorul dumneavoastră în mod gratuit. Puteţi apela şi
vă puteţi vedea familia şi prieteni oriunde v-aţi afla.
Pentru a efectua un apel video aveţi nevoie de . . .
• această cameră
• un televizor cu conexiune în bandă largă la
Internet
• un cont Skype
Cameră TV
Consultaţi ilustraţiile de la începutul acestui manual.
A - Microfoane
B - Obiectiv cameră
C - Indicator cameră pornită - LED albastru
D - Clemă flexibilă
Montare
Îndoiţi clema flexibilă după cum este prezentat
la pasul 1, înainte de a monta camera deasupra
televizorului.
Puteţi poziţiona camera şi în altă loc, dar nu trebuie
să o amplasaţi în apropierea boxelor televizorului.
Conectaţi camera la una dintre conexiunile USB
din partea din spate a televizorului.
Dezlipiţi folia de protecţie de pe clema cablului
şi lipiţi clema pe partea din spate a televizorului
pentru a fixa cablul.
Rotiţi camera în direcţia în care vă aşezaţi de obicei.
Deschideţi Asistenţa pe ecran, de pe televizor,
pentru mai multe informaţii.
Fără apeluri de urgenţă - Skype nu este un înlocuitor al telefonului şi nu poate fi utilizat pentru
apeluri de urgenţă.
Specificaţii
Alimentare: CC 5 V - 0,5A
Lungime cablu: 1,2m
Obiectiv: focalizare 0,3-18,3m - 65,3° FOV
Rată cadre: 30 de cadre (la 300 lucşi)
Microfoane: 2, unidirecţionale
Interfaţă: USB 2.0
Evacuarea produsului vechi şi a bateriilor
Produsul dvs. este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un
produs, înseamnă că produsul face obiectul
Directivei europene CEE 2002/96/EC.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la sistemul de
colectare separată pentru produse electrice şi electronice.
Acţionaţi conform reglementărilor locale şi nu aruncaţi
produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea
consecinţelor cu potenţial negativ asupra mediului şi
sănătăţii umane.
Skype pe televizor
Pentru a vă conecta la Skype pe televizor, apăsaţi
pe (h), selectaţi Skype şi apăsaţi OK.
Puteţi utiliza contul dvs. de Skype existent sau
puteţi crea un cont nou pe televizorul dvs.
28
310431578222_PTA317_access_manual.indd 28
22-03-2012 16:59
Русский
Что такое Skype?
Приложение Skype™ позволяет совершать
бесплатные видеовызовы с телевизора. Вы сможете
позвонить своим родным и друзьям из любой
точки мира и увидеть их на экране. Для совершения
видеовызова вам потребуются...
• эта камера,
• телевизор с широкополосным подключением к
Интернету
• и учетная запись Skype.
Камера для телевизора
См. рисунки в начале этого руководства.
A - Микрофоны
B - Объектив камеры
C - Синий LED-индикатор включения камеры
D - Гибкое крепление-зажим
Установка
Перед тем как зафиксировать камеру над экраном
телевизора, согните гибкое крепление, как показано
в шаге 1.
Камеру можно установит в любом месте, однако не
следует размещать ее рядом с АС телевизора.
Подключите камеру к одному из USB-разъемов на
задней панели телевизора.
Снимите защитную пленку с зажима на кабеле и
приклейте зажим к задней панели телевизора, чтобы
зафиксировать кабель.
Поверните камеру в ту сторону, где вы обычного
располагаетесь перед телевизором.
Skype на ТВ
Чтобы запустить на телевизоре приложение Skype,
нажмите кнопку (h), а затем выберите пункт Skype
и нажмите OK.
Для подключения к Skype можно использовать
зарегистрированную ранее учетную запись или
создать новую через телевизор.
Дополнительные сведения см. в экранной справке
телевизора.
Невозможность экстренных вызовов — Skype не
является заменой обычного телефона, и его нельзя
использовать для вызова экстренной помощи.
Характеристики
Питание: пост. ток, 5 В, 0,5 А
Длина кабеля: 1,2 м
Объектив: дальность фокусировки от 0,3 до 18,3 м;
угол обзора 65,3°
Частота кадров: 30 кадров в секунду (при 300 люкс)
Микрофоны: 2 шт., однонаправленные
Интерфейс: USB 2.0
Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, которые
подлежат переработке и вторичному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного
бака означает, что данное изделие подпадает под
действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC
Узнайте о правилах местного законодательства по
раздельной утилизации электротехнических и электронных
изделий.
Действуйте в соответствии с местным законодательством
и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор.
Правильная утилизация отслужившего оборудования
поможет предотвратить возможное вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
29
310431578222_PTA317_access_manual.indd 29
22-03-2012 16:59
Srpski
Šta je to Skype?
Skype™ vam omogućava da besplatno obavljate
video pozive preko televizora. Možete da pozovete
i vidite članove porodice i prijatelje gde god da se
nalazite. Da biste obavili video poziv, potrebno vam
je sledeće:
• ova kamera;
• televizor sa širokopojasnom Internet vezom;
• Skype nalog.
Možete da koristite postojeći Skype nalog ili da
preko televizora kreirate novi.
Više informacija potražite u pomoći na ekranu na
televizoru.
Nije moguće obavljati pozive u hitnim slučajevima
– Skype ne predstavlja zamenu za telefon i nije ga
moguće koristiti za pozive u hitnim slučajevima.
TV camera
Kamera za televizor
Pogledajte ilustracije na početku ovog priručnika.
A – Mikrofoni
B – Objektiv kamere
C – Indikator napajanja kamere – plava LED dioda
D – Fleksibilna štipaljka
Specifikacije
Napajanje: DC 5 V – 0,5 A
Dužina kabla: 1,2 m
Objektiv: fokusiranje od 0,3 do 18,3 m – vidno
polje 65,3°
Brzina snimanja: 30 kadrova u sekundi (pri 300
luksa)
Mikrofoni: 2 usmerena
Interfejs: USB 2.0
Montaža
Pre nego što montirate kameru sa gornje strane
televizora, savijte fleksibilnu štipaljku kao što je
prikazano u 1. koraku.
Kameru možete da postavite i na drugo mesto, ali
nemojte da je postavljate blizu zvučnika televizora.
Povežite kameru na jedan od USB priključaka sa
zadnje strane televizora.
Skinite zaštitnu foliju sa štipaljke na kablu, pa
štipaljku zalepite sa zadnje strane televizora kako
biste fiksirali kabl.
Okrenite kameru ka mestu na kojem uobičajeno
sedite.
Odlaganje starog proizvoda i baterija
Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala
i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i
ponovo upotrebiti.
Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu
znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom
direktivom 2002/96/EC.
Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno
prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.
Pridržavajte se lokalnih pravila i ne odlažite stare proizvode
zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno
negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.
Skype na televizoru
Da biste pokrenuli Skype na televizoru, pritisnite
(h), izaberite „Skype“, pa pritisnite OK.
30
310431578222_PTA317_access_manual.indd 30
22-03-2012 16:59
Slovenščina
Kaj je Skype?
Skype™ omogoča brezplačne videoklice na vašem
televizorju. Pogovarjate se lahko s prijatelji in sorodniki po celem svetu. Za videoklice potrebujete . . .
• to kamero
• televizor s širokopasovno internetno povezavo
• račun Skype
TV-kamera
Oglejte si slike na začetku tega priročnika.
A – mikrof oni
B – objektiv kamere
C – indikator vklopa kamere – modri LED
D – prilagodljiva sponka
Namestitev
Preden kamero namestite na vrh televizorja,
upognite prilagodljivo sponko, kot je prikazano v
1. koraku.
Kamero lahko postavite tudi drugam, vendar je ne
postavljajte blizu zvočnikov televizorja.
Kamero vključite v vrata USB na hrbtni strani
televizorja.
Odstranite zaščitno folijo s sponke na kablu in
sponko namestite na hrbtno stran televizorja, da
boste lahko pritrdili kabel.
Kamero usmerite na mesto, kjer ponavadi sedite.
Nobenih klicev v sili – Skype ne nadomešča telefona in ga ne morete uporabljati za klice v sili.
Specifikacije
Napajanje: DC 5 V – 0,5 A
Dolžina kabla: 1,2 m
Objektiv: ostrenje 0,3 do 18,3 m – 65,3° FOV
Hitrost sličic: 30 sličic/sekundo (pri 300 luksih)
Mikrofon: 2x, enosmerni
Vmesnik: USB 2.0
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano
ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih
izdelkov.
Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov
z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Skype prek televizorja
Ko na televizorju želite vklopiti Skype, pritisnite
(h), izberite Skype in pritisnite OK.
Uporabite lahko svoj trenutni račun Skype ali pa
prek televizorja ustvarite novega.
Če si želite ogledati več informacij, odprite pomoč
na zaslonu televizorja.
31
310431578222_PTA317_access_manual.indd 31
22-03-2012 16:59
Slovenský
Čo je to Skype?
Vďaka službe Skype™ môžete bezplatne
telefonovať prostredníctvom videohovorov. Pomocou televízora môžete zavolať svojej rodine alebo
priateľom kdekoľvek na svete. Na uskutočnenie
videohovoru budete potrebovať...
• túto kameru
• televízor so širokopásmovým pripojením na
internet
• konto služby Skype
Kamera pre televízor
Pozrite si obrázky v úvode tohto návodu.
A – Mikrofóny
B – Objektív kamery
C – Modrá kontrolka LED zapnutia kamery
D – Flexibilná spona
Upevnenie
Podľa znázornenia v kroku 1 ohnite flexibilnú sponu
a upevnite kameru na hornú časť televízora.
Kameru môžete umiestniť aj inde, ale
neumiestňujte ju do blízkosti reproduktorov
televízora.
Pripojte kameru k jednému z konektorov USB v
zadnej časti televízora.
Odstráňte ochrannú fóliu zo spony na kábli a
prilepením spony na zadnú stranu televízora
upevnite kábel.
Otočte kameru na miesto, kde zvyčajne sedávate.
Skype v televízore
Ak chcete spustiť službu Skype v televízore, stlačte
tlačidlo (h), vyberte položku Skype a stlačte
tlačidlo OK.
Môžete použiť svoje existujúce konto Skype alebo
si môžete pomocou televízora vytvoriť nové.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi na
obrazovke.
Žiadne núdzové hovory – služba Skype nepredstavuje náhradu za klasický telefón a nemožno ju
použiť na vykonanie núdzových hovorov.
Špecifikácie
Napájanie: 5 V DC – 0,5 A
Dĺžka kábla: 1,2 m
Objektív: zaostrenie 0,3 až 18,3 m – zorné pole
65,3°
Frekvencia snímok: 30 snímok/s (pri 300 luxoch)
Mikrofóny: 2, jednosmerné
Rozhranie: USB 2.0
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa
na tento produkt vzťahuje Európska smernica
2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto
produkty s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
32
310431578222_PTA317_access_manual.indd 32
22-03-2012 16:59
Suomi
Mikä Skype on?
Skypen™ avulla voit soittaa videopuheluita television kautta ilmaiseksi. Voit soittaa ja nähdä perheesi
ja ystäväsi missä päin maailmaa he ovatkaan. Videopuhelua varten tarvitset
• tämän kameran
• television, jossa on laajakaistainen internetyhteys
• Skype-tilin
TV-kamera
Katso tämän oppaan alussa olevia kuvia.
A - Mikrofonit
B - Kameran linssi
C - Kamera käytössä -merkkivalo - sininen LED
D - Joustava kiinnike
Kiinnittäminen
Taivuta joustavaa kiinnikettä vaiheen 1 mukaisesti
ennen kuin kiinnität kameran television päälle.
Voit sijoittaa kameran muuallekin, mutta älä aseta
sitä lähelle television kaiuttimia.
Liitä kamera television takapaneelin USB-liitäntään.
Poista kaapelin kiinnikkeen suojakalvo ja kiinnitä
kaapeli television takapaneeliin.
Käännä kamera istuimesi suuntaan.
Ei hätäpuheluja - Skype ei korvaa puhelinta, eikä
sillä voi soittaa hätäpuheluja.
Tekniset tiedot
Teho: DC 5 V - 0,5 A
Kaapelin pituus: 1,2 m
Linssi: tarkennus 0,3–18,3 m - näkökenttä 65,3 °
Kuvanopeus: 30 fps (300 luksissa)
Mikrofoni: 2 kpl, yksisuuntainen
Liitäntä: USB 2.0
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen
hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja
tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
terveydelle haitallisia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Skype televisiossa
Käynnistä Skype televisiossa painamalla (h)painiketta, valitse Skype ja OK.
Voit käyttää olemassa olevaa Skype-tiliäsi tai luoda
uuden televisiossa.
Lisätietoja saat avaamalla kuvaruutuohjeen televisioon.
33
310431578222_PTA317_access_manual.indd 33
22-03-2012 16:59
Svenska
Vad är Skype?
Med Skype™ kan du ringa kostnadsfria videosamtal
via din TV. Du kan ringa och se dina nära och kära
var du än är i världen. Om du vill ringa videosamtal
behöver du ...
• den här kameran
• en TV med bredbandsanslutning till internet
• ett Skype-konto
TV-kamera
Se illustrationerna i början av handboken.
A – Mikrofoner
B – Kameraobjektiv
C – Blå LED-lampa som indikerar att kameran
är på
D – Böjbar klämma
Montering
Böj klämmen enligt bilden i steg 1 innan du monterar kameran längst upp på TV:n.
Du kan montera kameran någon annanstans om du
vill, men den bör inte vara för nära TV:ns högtalare.
Anslut kameran till ett av USB-uttagen på TV:ns
baksida.
Ta bort skyddsfilmen från kabelklämman och fäst
kabeln genom att sätta fast klämman på baksidan
av TV:n.
Rikta kameran mot den plats du brukar sitta på.
mer information.
Inga nödsamtal – Skype ersätter inte en telefon,
och kan inte användas för att ringa nödsamtal.
Specifikationer
Effekt: DC 5 V – 0,5 A
Kabellängd: 1,2 m
Objektiv: fokus 0,3 till 18,3 m – 65,3° FOV (bildfält)
Bildrutefrekvens: 30 fps (vid 300 lux)
Mikrofoner: 2 st, enkelriktade
Gränssnitt: USB 2.0
Kassering av dina gamla produkter och batterier
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som kan både återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter
i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.
Skype på TV:n
Starta Skype på TV:n genom att trycka på (h),
välja Skype och trycka på OK.
Du kan använda ett befintligt Skype-konto eller
skapa ett nytt via TV:n.
Gå till hjälpen på skärmen på din TV om du vill ha
34
310431578222_PTA317_access_manual.indd 34
22-03-2012 16:59
ภาษาไทย
Skype คืออะไร
ด้วย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีฟรีๆ
คุณสามารถโทรและเห็นครอบครัวและเพื่อนของคุณจาก
ที่ไหนก็ได้ในโลก ในการสนทนาทางวิดีโอสิ่งที่คุณต้องการ
...
• กล้องถ่ายรูปนี้
• ทีวีพร้อมด้วยการเชื่อมต่อบรอดแบนด์เข้ากับอินเตอร์เน็ต
• แอคเคาท์ Skype
กล้องถ่ายรูปสำ�หรับทีวี
ดูภาพประกอบที่อยู่ตอนต้นของคู่มือนี้
A - ไมโครโฟน
B - เลนส์กล้องถ่ายรูป
C - สัญญาณแสดงการเปิดใช้งานของกล้องถ่ายรูป - ไฟ
LED สีฟ้า
D - คลิปยืดหยุ่น
การติดตั้ง
ดัดคลิปยืดหยุ่นตามที่แสดงในขั้นตอนที่หนึ่งก่อนที่คุณจะติด
ตั้งกล้องถ่ายรูปไว้ส่วนบนของทีวี
คุณสามารถวางกล้องถ่ายรูปไว้ที่อื่นได้แต่ห้ามวางกล้องถ่าย
รูปไว้ใกล้กับลำ�โพงทีวี
เชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับการเชื่อมต่อ USB แบบใดแบบ
หนึ่งที่ด้านหลังทีวี
ลอกแผ่นป้องกันออกจากคลิปบนสายเคเบิลและติดคลิปไว้
ด้านหลังทีวีเพื่อติดสายเคเบิล
หันกล้องถ่ายรูปไปในทิศทางที่ปกติคุณจะนั่งรับชม
Noไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้ - Skype ไม่ใช่อุปกรณ์
ทดแทนสำ�หรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ในการโทรฉุกเฉิน
ได้
ข้อมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ์
กำ�ลังไฟ : DC 5 V - 0.5A
ความยาวสายไฟ: 1.2 ม.
เลนส์ : โฟกัส 0.3 ถึง 18.3 ม. - 65,3° FOV
อัตราเฟรม : 30fps (ที่ 300 ลักซ์)
ไมโครโฟน : 2, ระบบเสียงทิศทางเดียว
การเชื่อมต่อ : USB 2.0
การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มา รีไซเคิล และใช้ใหม่ได้.
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่
คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive
2002/96/EC
โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของ
คุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกำ�จัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูก
ต้องจะช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของมนุษย์
Skype บนทีวี
ในการเริ่มใช้งาน Skype บนทีวี กด (h) เลือก Skype
แล้วกด OK
คุณสามารถใช้แอคเคาท์ Skype ที่มีอยู่หรือสร้างแอคเคาท์
ใหม่บนทีวีของคุณ
เปิดวิธีใช้บนหน้าจอบนทีวีสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
35
310431578222_PTA317_access_manual.indd 35
22-03-2012 16:59
Türkçe
Skype nedir?
Skype™ ile TV’nizden ücretsiz görüntülü arama
yapabilirsiniz. Ailenizi ve arkadaşlarınızı dünyanın
her yerinden arayıp görebilirsiniz. Görüntülü arama
yapmak için sadece şunlara ihtiyacınız var:
• bu kamera
• geniş bant İnternet bağlantısı olan bir TV
• bir Skype hesabı
TV kamerası
Bu kılavuzun başındaki şekillere bakın.
A - Mikrofonlar
B - Kamera lensi
C - Kamera Açık göstergesi - mavi LED
D - Esnek klips
Montaj
Kamerayı TV’nin üzerine monte etmeden önce
esnek klipsi 1. adımda gösterilen şekilde bükün.
Kamerayı başka bir yere de koyabilirsiniz; fakat TV
hoparlörlerinin yakınına koymayın.
Kamerayı TV’nin arkasındaki USB bağlantılarından
birine bağlayın.
Kablonun üstündeki klipsin koruyucu filmini çıkarın
ve klipsi TV’nin arkasına takıp kabloyu sabitleyin.
Kamerayı oturduğunuz yere doğru çevirin.
Acil aramalar yapılamaz - Skype, telefonunuzun
yerine geçemez ve acil aramalar için kullanılamaz.
Teknik özellikler
Güç : DC 5 V - 0,5A
Kablo uzunluğu : 1,2 m
Lens : odak: 0,3 - 18,3 m - 65,3° FOV
Kare hızı : 30 fps (300 lüks’te)
Mikrofonlar : 2, tek yönlü
Arayüz: USB 2.0
Eski ürününüzün ve pillerin atılması
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli
etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına
gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
TV’de Skype
TV’nizde Skype uygulamasını çalıştırmak için (h)
düğmesine basıp Skype’ı seçin ve OK düğmesine
basın.
Mevcut Skype hesabınızı kullanabilir veya TV’niz için
yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için TV’nizin ekran üzeri Yardım
menüsünü açın.
36
310431578222_PTA317_access_manual.indd 36
22-03-2012 16:59
Українська
Що таке Skype?
Завдяки Skype™ можна здійснювати безкоштовні
відеодзвінки через телевізор. Можна телефонувати
та бачити зображення родичів та друзів у будьякій країні світу. Для здійснення відеодзвінка
потрібно мати:
• цю камеру
• телевізор із широкосмуговим підключенням до
Інтернету
• обліковий запис Skype
Камера для телевізора
Дивіться малюнки на початку цього посібника
користувача.
A – мікрофони
B – об’єктив камери
C – індикація увімкнення камери: блакитний
індикатор
D – гнучкий затискач
Кріплення
Перш ніж встановлювати камеру на телевізор,
зігніть гнучкий затискач, як це показано в кроці 1.
Камеру можна встановити в іншому місці, але не
біля гучномовців телевізора.
Під’єднайте камеру до одного з USB-роз’ємів на
задній панелі телевізора.
Зніміть захисну плівку із затискача на кабелі та
прикріпіть затискач до задньої панелі телевізора
для фіксації кабелю.
Поверніть камеру туди, де Ви зазвичай сидите.
Skype на телевізорі
Щоб запустити Skype на телевізорі, натисніть (h),
виберіть Skype та натисніть кнопку OK.
Можна скористатися наявним обліковим записом
Skype або створити новий обліковий запис на
телевізорі.
Детальнішу інформацію дивіться в екранній довідці
на телевізорі.
Не призначено для здійснення екстрених
викликів – Skype не є заміною традиційного
телефону і не дає змогу здійснювати екстрені
виклики.
Технічні характеристики
Живлення: 5 В постійного струму – 0,5 А
Довжина кабелю: 1,2 м
Об’єктив: фокусування – 0,3-18,3 м; поле огляду
– 65,3°
Частота кадрів: 30 кадрів/сек. (за освітленості 300 лк)
Мікрофони: 2, однонаправлені
Інтерфейс: USB 2.0
Утилізація старого виробу і батарей
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і
компонентів, які можна переробити і використовувати
повторно.
Позначення у вигляді перекресленого контейнера
для сміття на виробі означає, що на цей виріб
поширюється дія Директиви Ради Європи
2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору
електричних та електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі
вироби разом зі звичайними побутовими відходами.
Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
37
310431578222_PTA317_access_manual.indd 37
22-03-2012 16:59
38
310431578222_PTA317_access_manual.indd 38
22-03-2012 16:59
‫العربية‬
‫ما هو ‪ Skype‬؟‬
‫تستطيع من خالل إجراء مكالمات فيديو على التلفزيون‬
‫مجانًا‪ .‬واالتصال بعائلتك وأصدقائك ورؤيتهم من أي مكان‬
‫في العالم‪ .‬إلجراء مكالمة فيديو تحتاج إلى ‪. . .‬‬
‫• هذه الكاميرا‬
‫• تلفزيون مع اتصال انترنت على نطاق ترددي عريض‬
‫• حساب ‪Skype‬‬
‫كاميرا التلفزيون‬
‫أنظر الرسومات في بداية الدليل‪.‬‬
‫أ ‪ -‬أجهزة الميكروفون‬
‫ب ‪ -‬عدسة الكاميرا‬
‫ت ‪ -‬إشارة الكاميرا قيد التشغيل ‪ -‬ضوء ‪ LED‬األزرق‬
‫ث ‪ -‬مشبك مرن‬
‫التركيب‬
‫إثن المشبك المرن كما في الخطوة ‪ 1‬قبل تركيب الكاميرا‬
‫في أعلى التلفزيون‪.‬‬
‫يمكنك اختيار مكان آخر للكاميرا ولكن ال تضعها على مقربة‬
‫من مكبرات الصوت‪.‬‬
‫قم بتوصيل الكاميرا بإحدى توصيالت ‪ USB‬في جهة‬
‫التلفزيون الخلفية‪.‬‬
‫قم بإزالة ورقة الحماية من مشبك الكبل وركب المشبك في‬
‫جهة التلفزيون الخلفية لتثبيت الكبل‪.‬‬
‫أدر الكاميرا في االتجاه الذي تجلس فيه عادة‪.‬‬
‫‪ Skype‬على التلفزيون‬
‫لبدء تشغيل ‪ Skype‬على التلفزيون‪ ،‬اضغط على (‪،)h‬‬
‫حدد ‪ Skype‬واضغط على موافق‪.‬‬
‫يمكنك استخدام حساب ‪ Skype‬الموجود أو إنشاء حساب‬
‫جديد على التلفزيون‪.‬‬
‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬قم بفتح التعليمات على شاشة‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫ال يمكن إجراء مكالمات طوارئ ‪-‬‬
‫ال يحل ‪ Skype‬محل هاتفك وال يمكن استخدامه إلجراء‬
‫مكالمات طوارئ‪.‬‬
‫المواصفات‬
‫الطاقة ‪ :‬التيار المستمر ‪ 5‬فولت ‪ 0.5 -‬أمبير‬
‫طول الكبل ‪1.2 :‬م‬
‫تركيز العدسة ‪ 0.3‬إلى ‪ 18.3‬متر ‪ 65.3 -‬درجة ضمن‬
‫مجال الرؤية‬
‫معدل اإلطارات ‪ 30 :‬إطار في الثانية (لـ ‪ 300‬لكس)‬
‫أجهزة الميكروفون ‪ ،2 :‬أحادية االتجاه‬
‫الواجهة ‪USB 2.0 :‬‬
‫التخلص من منتجك القديم والبطاريات‬
‫تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة‬
‫يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها‪.‬‬
‫عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج‪،‬‬
‫فهذا يعني أن اإلرشاد األوروبي ‪ EC/2002/96‬يشمل‬
‫هذا المنتج‪.‬‬
‫يُرجى اإلطالع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من‬
‫المنتجات اإللكترونية والكهربائية‪.‬‬
‫يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من‬
‫المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية‪ .‬فالتخلص من‬
‫المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات‬
‫سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪22-03-2012 16:59‬‬
‫‪310431578222_PTA317_access_manual.indd 39‬‬
Contact information
Argentina
0800 444 7749
0810 444 7782 Buenos Aires
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo (11) 2938 0245
Бълария
02 4916 273 - Местен разговор
Česká republika
228880895 (Národní volání)
Danmark
3525 8314
Deutschland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (riigisisese kõne)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (nacionalni poziv)
Italia
0245 28 70 14
(chiamata nazionale)
40
310431578222_PTA317_access_manual.indd 40
22-03-2012 16:59
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min. BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 800 2000 00 04 (free)
Србија
+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Valsts telefona zvans)
Slovakia
2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)
Slovenija
1 888 83 12 (Državni telefonski klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Országos felhívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min. BT landline)
Polska
22 397 15 04 (połączenie Narodowy)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel 0,30€/min.)
Romānä
031 6300042 (naţionale de apel telefonic)
www.philips.com/support
41
310431578222_PTA317_access_manual.indd 41
22-03-2012 16:59
42
310431578222_PTA317_access_manual.indd 42
22-03-2012 16:59
43
310431578222_PTA317_access_manual.indd 43
22-03-2012 16:59
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com/tv
310431578222_PTA317_access_manual.indd 44
22-03-2012 16:59
Download PDF

advertising