Philips | AEA3000/00 | Philips Kabelloses Mikrofon und Empfänger AEA3000/00 Important Information Manual

Always there to help you
AEA3000
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Informace o použití baterií:
EN
Výstraha
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
”Made for iPad” betyder, at et stykke elektronisk
tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til
en iPad og er certificeret af udvikleren til at
opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPad kan
påvirke den trådløse ydeevne.
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker
tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips’ brug af sådanne mærker
sker under licens.
Bemærk
•• Nebezpečí úniku elektrolytu: Používejte pouze uvedený typ baterií.
Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé
značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek
nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte
na suchém místě.
•• Nebezpečí úrazu: Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte
rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
•• Nebezpečí výbuchu: Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte
nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte
ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
1Important
Safety
Important Safety Instructions
a
b
c
d
e
f
g
Read these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
2Produktinformation
Oznámení
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Specifikationer
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance
with the manufacturer’s instructions.
h Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers)
that produce heat.
i Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
j Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way,
such as liquid has been spilled or objects have fallen into
the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.
k Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage
which may result in bodily injury, property damage, or
damage to the unit:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the
unit.
• Remove batteries when the unit is not used for a long
time.
• Perchlorate Material-special handling may apply. See
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
l Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing,
keep it away from direct sunlight,naked flames or heat.
Information about the use of batteries:
Caution
•• Risk of leakage: Only use the specified type of batteries. Do not mix
new and used batteries. Do not mix different brands of batteries.
Observe correct polarity. Remove batteries from products that are not
in use for a longer period of time. Store batteries in a dry place.
•• Risk of injury: Wear gloves when handling leaking batteries. Keep
batteries out of reach of children and pets.
•• Risk of explosion: Do not short circuit batteries. Do not expose
batteries to excessive heat. Do not throw batteries into the fire. Do not
damage or disassemble batteries. Do not recharge non-rechargeable
batteries.
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not
expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the
user’s authority to operate the equipment.
Mikrofon
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
Zařízení vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici v balení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu
a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/
ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se,
aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:
lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Slogan „Made for iPad“ znamená, že elektronický
doplněk byl navržen specificky pro připojení
k zařízení iPad a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není odpovědná za činnost
tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními
standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se
zařízením iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA
a v dalších zemích.
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné
známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití
těchto označení společností Philips je na základě licence.
Strømforsyning
3 x AAA-batterier
Retningsvirkning
En retning
Sensitivitet
-32 ± 3 dB
Lydudgang
750 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Frekvensgang
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold
> 85 dB
Krydstale
> 40 dB
Bluetooth®
Bluetooth®-version
V2.1 + EDR
Frekvensbånd
2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Område
10 m (i fri luft)
Mål (B x H x D)
• Modtager
• Mikrofon
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to
make the packaging easy to separate into three materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
“Made for iPad” means that an electronic
accessory has been designed to connect
specifically to iPad, and has been certified by
the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPad may
affect wireless performance.
iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips
is under license.
Note
•• The type plate is located on the back of the unit.
2
Product information
Note
Informace o výrobku
Poznámka
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího
upozornění.
Vægt
•
•
Modtager
Mikrofon
0,02 kg
0,3 kg
DE
Napájení
3 x baterie AAA
Propojitelnost
Jednosměrné
Citlivost
−32 ± 3 dB
Přijímač
1 000 mV ± 100 mV RMS,
20 kohmů
Kmitočtová charakteristika
100 Hz až 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum
>85 dB
Přeslechy
>40 dB
Bluetooth
®
3 x AAA batteries
Directivity
Unidirectional
Sensitivity
-32 ± 3dB
Receiver
Audio Line Out
750mV ± 100mV RMS 20kohm
Frequency Response
100Hz - 16kHz, ± 3dB
Signal to Noise Ratio
> 85dB
Crosstalk
> 40dB
Verze Bluetooth®
V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo
2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah
10 m (volný prostor)
Obecné informace
V2.1 + EDR
Frequency band
2.402-2.480 GHzISM Band
Range
10m (free space)
General information
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
0,02 kg
0,3 kg
DA
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
a
b
c
d
e
f
g
Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
producenten.
j Al servicering skal udføres af kvalificeret personale.
Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget,
f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er
kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er
blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt.
k FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
43 x 45.5 x 10.5mm
162 x 317 x 162mm
Weight
0.02kg
0.3kg
CS
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade
eller produktskade:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender,
som det er vist på enheden.
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem
længere tid.
• Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige
håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
l Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og det
skal holdes væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Oplysninger om brug af batterierne:
Advarsel
Důležité informace
Bezpečnost
Důležité bezpečnostní pokyny
a
b
c
d
e
f
g
•• Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye
og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend
den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug
i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
•• Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier.
Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
•• Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke
enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at
beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der
ikke er genopladelige.
Přečtěte si tyto pokyny.
Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.
Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle
pokynů výrobce.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně
zesilovačů) produkujících teplo.
qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen
sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde,
z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde,
Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen
oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu
verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden
am Gerät führen kann:
• Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den
Markierungen + und - in das Gerät ein.
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über
einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
• Das Produkt enthält Perchlorat – möglicherweise ist eine
besondere Handhabung erforderlich. Siehe www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem
Feuer oder Wärme.
Informationen zur Verwendung von Batterien:
Sie keine neuen und alten Batterien. Mischen Sie keine Batterien
verschiedener Hersteller. Beachten Sie die korrekte Polarität. Entnehmen
Sie Batterien aus Produkten, die Sie über einen längeren Zeitraum nicht
verwenden. Bewahren Sie Batterien an einem trockenen Ort auf.
•• Verletzungsrisiko: Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit
Handschuhen an. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren auf.
•• Explosionsgefahr: Schließen Sie Batterien nicht kurz. Setzen Sie
Batterien keiner großen Hitze aus. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
Beschädigen Sie Batterien nicht, und nehmen Sie sie nicht auseinander.
Laden Sie nicht-aufladbare Batterien nicht wieder auf.
Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht
ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden,
können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
i Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené
výrobcem.
j Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu
technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou
osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina
nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti,
nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
k UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte
následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu
z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku
nebo poškození přístroje:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení +
a – na přístroji.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie
vyjměte.
• Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení.
Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
l Nevystavujte přístroj působení vody (ani kapání), udržujte
jej mimo přímé sluneční světlo, otevřený oheň či vysoké
teploty.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
zu Funkstörungen.
Dieser Fernseher entspricht den grundlegenden Anforderungen
und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Eine Kopie der EC-Konformitätserklärung (DoC) ist in der
Verpackung verfügbar.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die
recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses
Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen
Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt. Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung
von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und
Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung
kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton),
Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
Altgeräten.
„Made for iPad“ (Hergestellt für iPad) bedeutet,
dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für
ein iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom
Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil
den Leistungsstandards von Apple entspricht.
Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und
sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass
der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPad die kabellose
Übertragungsleistung beeinflussen kann.
iPad ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in
anderen Ländern.
Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken
von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch
Philips erfolgt unter Lizenz.
cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica
cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por
ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído
objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la
lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se
haya caído.
EL
1
k ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las
pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la
propiedad o a la unidad:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las
indicaciones de los polos + y - de la unidad.
• Quite las pilas cuando no use la unidad durante un
periodo largo de tiempo.
• Material de perclorato: es posible que requiera una
manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
l El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras,
manténgalo alejado de la luz solar directa, las llamas o el
calor.
Σημαντικό
m NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN
VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
n NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE
EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS
ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
a
b
c
d
e
f
g
Información sobre el uso de las pilas:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη
μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα
εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν
θερμότητα.
i Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από
τον κατασκευαστή.
j Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής
είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη,
όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω
στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
k ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς
αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή
βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη
μονάδα.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
• Το υλικό περιέχει υπερχλωρικό οξύ - μπορεί να
απαιτείται ειδικός χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
l Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά, στην
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.
μπαταριών. Μην αναμιγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες
μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών.
Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από
προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
•• Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε
μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες
μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
•• Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην
εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε
μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και
μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν
στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer
Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη
για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών
σημάτων.
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/EΚ.
Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ παρέχεται στη
συσκευασία.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην
απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και
δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς
η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί.
Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο
διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η σήμανση «Made for iPad» σημαίνει
ότι κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
κατασκευαστεί ειδικά για σύνδεση με iPad και
έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του
ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας
συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας
και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του
συγκεκριμένου αξεσουάρ με iPad ενδέχεται να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
Το iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth
SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται
κατόπιν αδείας.
•• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.
Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
•• Riesgo de fugas: utilice sólo el tipo especificado de pilas. No mezcle pilas
nuevas y usadas. No mezcle pilas de diferentes marcas. Asegúrese que la
polaridad es correcta. Extraiga las pilas de los productos que no utilice
durante largos periodos de tiempo. Guarde las pilas en un lugar seco.
•• Riesgo de lesión: use guantes cuando manipule pilas con fugas. Mantenga
las pilas fuera del alcance de niños y mascotas.
•• Riesgo de explosión: evite los cortocircuitos en las pilas. No exponga las
pilas a un calor excesivo. No arroje las pilas al fuego. No dañe ni rompa
las pilas. No cargue pilas no recargables.
Μικρόφωνο
Τροφοδοσία ρεύματος
3 μπαταρίες AAA
Κατευθυντικότητα
Μονοκατευθυντικό
Ευαισθησία
-32 ± 3dB
Έξοδος γραμμής ήχου
750mV ± 100mV RMS 20kohm
Απόκριση συχνότητας
100Hz - 16kHz, ± 3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο
> 85dB
Συνακρόαση
> 40dB
Έκδοση Bluetooth®
V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας
Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo
que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle
puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
2Produktinformationen
geändert werden.
Technische Daten
Mikrofon
Stromversorgung
3 AAA-Batterien
Richtwirkung
unidirektional
Empfindlichkeit
-32 ± 3 dB
43 x 45,5 x 10,5 χιλ.
162 x 317 x 162 χιλ.
Βάρος
•
•
Δέκτης
Μικρόφωνο
0,02 κιλά
0,3 κιλά
ES
1Importante
Seguridad
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
El embalaje incluye una copia de la declaración de conformidad de
la CE.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, significa que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud. El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva
europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la
basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local
sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto
ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y
la salud.
Teknisiä tietoja
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que
el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),
espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y
volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la
normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
“Made for iPad” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado específicamente
para funcionar con iPad y, además, el
desarrollador certifica que cumple con los
estándares de funcionamiento de Apple. Apple
no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o
de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con puede afectar al
rendimiento inalámbrico.
iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y
otros países.
La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips
utiliza siempre estas marcas con licencia.
Nota
•• La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.
2
Información del producto
Nota
Virtalähde
3 kpl AAA-paristoja
Suunnattavuus
Yksisuuntainen
Herkkyys
-32 ± 3 dB
Äänen linjalähtö
750 mV ± 100 mV RMS 20
kohmia
Taajuusvaste
100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signaali–kohina-suhde
>85 dB
Ylikuuluminen
> 40 dB
Audio-Ausgang
750 mV ± 100 mV RMS
20 kohm
Frequenzgang
100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
> 85 dB
Übersprechen
> 40 dB
Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la
instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
1 000 mV ± 100 mV RMS
20 kOhm
Réponse en fréquence
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit
> 85 dB
Diaphonie
> 40 dB
Bluetooth -versio
V2.1 + EDR
Taajuuskaista
2,402–2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Yleistä
Version Bluetooth®
V2.1 + EDR
Fréquence de transmission
Bande ISM 2.402-2.480 GHz
Portée
10 m (sans obstacle)
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
0,02 kg
0,3 kg
1Important
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Poids
•
•
Récepteur
Microphone
0,02 kg
0,3 kg
Consignes de sécurité importantes
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non
sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può
invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil
conformément aux consignes du fabricant.
j Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel
3 pilas AAA
Direccionalidad
Unidireccional
Sensibilidad
-32 ± 3 dB
qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires
en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple,
déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de
l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité,
dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
k Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites
de piles pouvant endommager l’appareil ou entraîner des
blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les
consignes suivantes :
• Installez correctement toutes les piles, en prenant garde
aux sens + et - indiqués sur l’appareil.
• Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas
l’appareil pendant une longue période.
• Produits contenant du perchlorate : une manipulation
particulière peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Receptor
Salida de línea de audio
750 mV ± 100 mV RMS,
20 kohmios
Respuesta de frecuencia
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Relación señal/ruido
> 85 dB
Interferencia
> 40 dB
l L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte
ou aux éclaboussures, à la lumière directe du soleil aux
flammes nues et à la chaleur.
Bluetooth®
Informations sur l’utilisation des piles :
Versión de Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda de frecuencia
Banda ISM de 2,402 2,480 GHz
Alcance
10 m (espacio libre)
Información general
Dimensiones (ancho x alto x
profundo)
• Receptor
• Micrófono
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Attention
•• Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile préconisé. Ne placez
pas ensemble des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas
plusieurs marques de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des
appareils inutilisés pendant une période prolongée. Rangez les piles dans
un endroit sec.
•• Risque de blessures : portez des gants lorsque vous manipulez des piles
qui fuient. Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux
domestiques.
•• Risque d'explosion : ne court-circuitez pas les piles. N'exposez
pas les piles à une chaleur excessive. Ne jetez pas les piles au feu.
N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas. Ne rechargez pas
de piles non rechargeables.
Peso
•
•
Receptor
Micrófono
0,02 kg
0,3 kg
Őrizze meg az utasításokat.
Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
Kövesse az utasításokat.
Óvja a készüléket a víztől.
A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne
tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt
termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
i Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
j A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A
készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a
készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék
került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy
nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök
vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a
készüléken látható + és - jelölésekre.
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket.
• Perklorát: Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
valamint tartsa távol közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy
hőtől.
Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:
Vigyázat
•• Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy
módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
a
b
c
d
e
f
g
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
i Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
j Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto
on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite
on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja
-) vastakkain.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
• Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä
Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Tietoja paristojen käytöstä:
Varoitus
•• Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja
vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja.
Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta,
joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
•• Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsineet kädessä. Pidä paristot
poissa lasten ja eläinten ulottuvilta
•• Räjähdysvaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista paristoja
liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura
paristoja. Älä lataa paristoja.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen
szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPad” (iPad-hez tervezve) címke azt
jelenti, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak
megfelelő elektronikus tartozék speciálisan az
iPad készülékkel együtt történő használatra
készült. Az Apple nem vállal felelősséget a
készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak
való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPad
készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
Az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
Megjegyzés
Avertissement
2
Termékadatok
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de
la Communauté Européenne.
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Une copie de la déclaration de conformité CE (DoC) est disponible
dans l’emballage.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée
sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion
des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens
appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de
votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
santé. Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées
avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte
séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver
l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre
possible pour permettre une séparation facile de l’emballage en
trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les
chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables
à condition d’être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
« Made for iPad » (Conçu pour l’iPad)
signifie qu’un appareil électronique est conçu
spécifiquement pour être connecté à un iPad
et que le développeur certifie que le produit
satisfait aux normes de performance d’Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil
ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes
réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un
iPad peut affecter les performances sans fil.
iPad est une marque d’Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays.
Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces
marques par Philips sont régies par des accords de licence.
Remarque
Termékjellemzők
Mikrofon
Tápellátás
3 db AAA elem
Irányíthatóság
Egyirányú
Érzékenység
-32 ± 3 dB
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Informations sur le
produit
•• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla
pakkauksessa.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
notification préalable.
Spécificités
Vevőkészülék
Audio vonalkimenet
750 mV ± 100 mV RMS 20 kOhm
Válaszfrekvencia
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány
> 85 dB
Áthallás
> 40 dB
Bluetooth®
Bluetooth® verzió
V2.1 + EDR
Frekvenciasáv
2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság
10 m (szabad területen)
Alimentation
Méretek (sz x ma x mé)
• Vevőkészülék
• Mikrofon
Alimentazione
3 batterie AAA
Direzionabilità
Unidirezionale
Sensibilità
-32 ± 3 dB
Ricevitore
Line out audio
750 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Risposta in frequenza
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Rapporto segnale/rumore
> 85 dB
Crosstalk
> 40 dB
Bluetooth®
Versione Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda di frequenza
Banda ISM: 2,402-2,480 GHz
Portata
10 m (spazio libero)
Informazioni generali
Dimensioni (L x A x P)
• Ricevitore
• Microfono
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Peso
•
•
Ricevitore
Microfono
0,02 kg
0,3 kg
NL
1Belangrijk
Veiligheid
Belangrijke veiligheidsinstructies
a
b
c
d
e
f
g
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Let op waarschuwingen.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet nabij water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat
volgens de instructies van de fabrikant.
h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen
zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere
apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
i Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Tömeg
•
•
Vevőkészülék
Mikrofon
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het
apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof
in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het
apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed
functioneert of wanneer het is gevallen.
k WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen
dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk
letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
• Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven
op het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere
tijd niet gebruikt.
• Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing
op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
open vuur en warmte.
0,02 kg
0,3 kg
IT
1Importante
Informatie over het gebruik van batterijen:
Let op
•• Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen.
Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van
verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen
uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt.
Bewaar batterijen in een droge omgeving.
•• Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen
hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
•• Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel
batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in
het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad nietoplaadbare batterijen niet op.
Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle
kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het
apparaat te gebruiken.
Importanti istruzioni sulla sicurezza
a
b
c
d
e
f
g
Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire
l’installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del
produttore.
termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli
amplificatori) che producono calore.
3 piles AAA
Microfono
l Houd dit apparaat uit de buurt van vocht, direct zonlicht,
Általános információk
h Non installare vicino a fonti di calore come radiatori,
Microphone
Specifiche
toebehoren/accessoires.
•• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.
2
Informazioni sul prodotto
j Laat al het onderhoud verrichten door erkend
Sicurezza
Huomautus
2
preavviso.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó követelményeinek.
Ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és
kiegészítéseinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a
csomagoláson.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK
európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek
szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK
európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról,
mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.
Turvallisuus
Nota
•• Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza
Megjegyzés
1Tärkeää
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è
cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per
l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
La dicitura “Made for iPad” indica che un
accessorio elettronico è stato progettato
per il collegamento specifico ad un iPad ed è
certificato dal produttore per la compatibilità
con gli standard Apple in materia di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo
o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.
L’utilizzo di questo accessorio con iPad può influire sulle prestazioni
wireless.
iPad è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri
paesi.
Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà
di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l’utilizzo di tali marchi da parte di
Philips è consentito su licenza.
Nota
•• A típustábla a készülék hátsó részén található.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas
approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut
invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
FI
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Conservez soigneusement ces consignes.
spécifié(e)s par le fabricant.
Fuente de alimentación
a
b
c
d
e
f
g
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio
della Comunità Europea.
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre
disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC.
Una copia della Dichiarazione di conformità della Comunità
Europea (DoC) è disponibile all’interno della confezione.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto
alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per
i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute. Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito
della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono
essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi
sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie.
Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Lisez attentivement ces consignes.
telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou
autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de
la chaleur.
Micrófono
utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di
batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti
che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare
le batterie in un luogo asciutto.
•• Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei
guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
•• Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non
esporre le batterie a temperature troppo elevate. Non gettare le
batterie nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non
ricaricare le batterie non ricaricabili.
Megjegyzés
i Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires
Especificaciones
Informazioni relative all’uso delle batterie
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.
Sécurité
•• La información del producto puede cambiar sin previo aviso.
deve essere tenuto inoltre lontano dalla luce diretta del
sole, da fiamme vive o calore.
•• Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non
Dimensions (l x H x P)
• Récepteur
• Microphone
használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző
márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ha hosszabb időn át
nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz
helyen tárolja.
•• Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az
elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
•• Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre
zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az
elemeket. Ne okozzon kárt vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltse
az elemeket.
FR
a
b
c
d
e
f
g
l L’apparato non deve essere esposto a schizzi o umidità,
Attenzione
l A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak,
Vastaanotin
Mikrofoni
che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o
danni all’apparecchio:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e come indicato sull’apparecchio.
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo.
• Materiale in perclorato; maneggiare con cura se richiesto.
Per informazioni consultare il sito www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Informations générales
Paino
•
•
k ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria
Bluetooth®
k Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
h N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur
Instrucciones de seguridad importantes
a
b
c
d
e
f
g
Sortie ligne audio
Bluetooth®
Mitat (L x K x S)
• Vastaanotin
• Mikrofoni
l’assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando
l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad
esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli
oggetti sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto alla
pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto
cadere.
Récepteur
h Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így
Vastaanotin
®
j Per eventuali controlli, contattare il personale per
Biztonság
Huomautus
Remarque
Receiver
-32 ± 3 dB
1Fontos!
2Tuotetiedot
Mikrofoni
Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai
lämmönlähteiden läheisyydestä.
Γενικές πληροφορίες
Sensibilité
Fontos biztonsági utasítások
k Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta
Bluetooth®
Unidirectionnel
HU
•• Tyyppikilpi on laitteen takana.
Aviso
h Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
Δέκτης
Directivité
•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Προδιαγραφές
Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
• Δέκτης
• Μικρόφωνο
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut
yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Made for iPad merkitsee, että sähköinen
lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi
iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa
laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää
turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö
iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPad on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.
Huomautus
Σημείωση
2
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia. Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi
2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja
paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Precaución
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
l Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Hinweis
•• Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
En kopi af EU-overensstemmelseserklæring (doc) findes på
emballagen.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EUdirektivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
por el fabricante.
j El servicio técnico debe realizarlo siempre personal
0,02 kg
0,3 kg
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das
Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
Hinweis
h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory,
AEA3000_Safety sheet_00_V2.0.indd 1
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
•• Auslaufrisiko: Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Mischen
i Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af
Bluetooth® version
1
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Achtung
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.
Bluetooth®
Receiver
Microphone
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Sikkerhed
Power Supply
•
•
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
l Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
1Vigtigt
Microphone
Dimensions (W x H x D)
• Receiver
• Microphone
Lesen Sie diese Anweisungen durch.
k VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten
•• Product information is subject to change without prior notice.
Specifications
Gewicht
• Receiver
• Mikrofon
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
•• Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο
i Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
j Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von
Hmotnost
• Přijímač
• Mikrofon
Abmessungen (B x H x T):
• Receiver
• Mikrofon
Προσοχή
1Wichtig
a
b
c
d
e
f
g
i Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados
Allgemeine Informationen
Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:
z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter
auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
Mikrofon
Rozměry (Š x V x H)
• Přijímač
• Mikrofon
10 m (freier Raum)
h Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie
Specifikace
Linkový výstup audia
2,402 - 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Wichtige Sicherheitshinweise
2
Frequenzband
Generelle oplysninger
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.
This product complies with the radio interference requirements of
the European Community.
This product is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available in
the packaging.
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means that the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your
old products with your normal household waste. Correct disposal
of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health. Your product contains batteries covered by the European
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with
normal household waste.Please inform yourself about
the local rules on separate collection of batteries because
correct disposal helps to prevent negative consequences for the
environmental and human health.
V2.1 + EDR
Modtager
Sicherheit
Poznámka
Bluetooth®-Version
ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros
aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
Ασφάλεια
Bemærk
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Keep these instructions.
•• Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.
h No instale cerca ninguna fuente de calor como, por
Bluetooth®
i Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot
radiostoring van de Europese Unie.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de
verpakking.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd
en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder
de EU-richtlijn 2002/96/EG.
produttore.
12/21/2012 3:43:40 PM
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en
elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving
in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de
Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win
informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden
inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben
ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden
gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer)
en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled
en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
“Made for iPad” betekent dat een elektronisch
accessoire specifiek is ontworpen om op de
iPad te worden aangesloten en dat het door
de leverancier is gecertificeerd en aan de
prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple
is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of
het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking
tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een
iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPad is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
Philips is onder licentie.
Opmerking
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
2Productinformatie
Opmerking
•• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Frekvenssvar
100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold
> 85 dB
Krysstale
> 40 dB
Bluetooth®-versjon
V2.1 + EDR
Frekvensbånd
2,402–2,480 GHzISM-bånd
Rekkevidde
10 m (ledig plass)
Mål (B x H x D)
• Mottaker
• Mikrofon
Directionaliteit
Unidirectioneel
Gevoeligheid
-32 ± 3 dB
•
•
Mottaker
Mikrofon
0,02 kg
0,3 kg
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding
> 85 dB
Overspraak
> 40 dB
•• Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não
PL
1
misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas.
Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam
utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num
local seco.
•• Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram.
Mantenhas as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
•• Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não
exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo.
Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não
recarregáveis.
Ważne
Bezpieczeństwo
Aviso
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
a
b
c
d
e
f
g
Przeczytaj tę instrukcję.
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
h Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła,
serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie
zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w
przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie
jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub
wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
k OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby
zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może
doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub
uszkodzenia urządzenia.
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze
znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez
długi czas.
• Nadchloran — konieczne może być specjalne
postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
cieczą. Nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych,
źródeł otwartego ognia lub ciepła.
Bluetooth
®
V2.1 + EDR
Frequentieband
2,402 - 2,480 GHz ISM-band
Bereik
10 m (vrije ruimte)
Informacje na temat korzystania z baterii:
Przestroga
•• Ryzyko wycieku: Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii.
Algemene informatie
Afmetingen (b x h x d)
• Ontvanger
• Microfoon
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Gewicht
• Ontvanger
• Microfoon
0,02 kg
0,3 kg
Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. Nie należy używać
baterii różnych marek. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości.
Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez
dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
•• Ryzyko obrażeń: Obchodząc się z wyciekającymi bateriami,
należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
•• Niebezpieczeństwo wybuchu: Nie należy doprowadzać do zwarcia
baterii. Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła.
Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub
rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.
Uwaga
NO
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle,
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
1Viktig
Sikkerhet
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
a
b
c
d
e
f
g
Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg instruksjonene i alle advarslene.
Følg alle instruksjonene.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
Rengjør bare med en myk klut.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør
installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
h Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for
eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
i Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
j All service må utføres av kvalifisert servicepersonell.
Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for
eksempel når væske har lekket inn i eller objekter har falt
inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn eller
fuktighet, når apparatet ikke fungerer som det skal, eller når
det har vært utsatt for fall.
k FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å unngå
batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler
eller enheten, må følgende forholdsregler følges:
• Sett inn alle batteriene riktig. + og - på batteriene skal
samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
• Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang
tid.
• Perkloratmateriale – spesialhåndtering kan være
gjeldende. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
l Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut, og det
må holdes unna direkte sollys, åpen flamme eller varme.
Informasjon om batteribruk:
Forsiktig
•• Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte batteritypen. Ikke bruk nye og
brukte batterier sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen.
Kontroller at polariteten er riktig. Ta batteriene ut av produkter som ikke
er i bruk over lengre perioder. Oppbevar batteriene på et tørt sted.
•• Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer batterier som lekker.
Hold batteriene unna barn og dyr.
•• Fare for eksplosjon: Ikke kortslutt batteriene. Ikke utsett batteriene
for sterk varme. Ikke kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra
hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp batterier som ikke er
oppladbare.
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo
que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer
Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
l Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
Bluetooth®-versie
Informação acerca da utilização de pilhas:
Atenção
750 mV ± 100 mV RMS,
20.000 ohm
Frequentierespons
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS
REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/
CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS
SEM VIGILÂNCIA.
Vekt
Ontvanger
Audio-uitgang
n NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
j Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym
3 AAA-batterijen
mantenha-o protegido da luz solar directa, fontes de
chamas sem protecção ou fontes de calor.
VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
wskazanych przez producenta.
Stroomvoorziening
l O aparelho não deve ser exposto a gotas nem salpicos;
m NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM
Generell informasjon
i Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów
Microfoon
derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais
ou danos na unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as
polaridades + e – como marcadas na unidade.
• Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por
longos períodos.
• Material em perclorato - poderá aplicar-se um
manuseamento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Bluetooth®
takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i
inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają
ciepło.
Specificaties
k CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne
ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.
Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się w opakowaniu.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które
nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika
na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą
europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać
w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy
2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne
środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
„Made for iPad” oznacza, że sprzęt elektroniczny
jest dostosowany do wymogów urządzenia iPad
i jest uznawany przez producenta, ponieważ
spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie
odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego
zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami.
Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z urządzeniem iPad
może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.
iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez
firmę Philips wymaga licencji.
Uwaga
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da
União Europeia.
Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE
dentro da embalagem.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor
de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local
para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A
eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública. O produto contém baterias abrangidas pela Directiva
Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas
juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca
dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva
de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar
consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos
embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três
materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção)
e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
“Made for iPad” (concebido para iPad) significa
que o acessório electrónico foi concebido
para ser especificamente conectado ao iPad
e que o seu criador certifica que cumpre as
normas de desempenho da Apple. A Apple
não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo
cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha
em atenção que a utilização deste acessório com o iPad pode
afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPad é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos EUA e
noutros países.
A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são
marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização da Philips é feita sob licença.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три
типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен
(мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть
переработаны и вторично использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по
утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс
батареек и отслужившего оборудования.
Обозначение «Разработано для iPod»
означает, что данное электронное
устройство разработано специально
для подключения к устройствам iPad
и имеет сертификацию разработчика
по соответствию технических характеристик стандартам
корпорации Apple. Корпорация Apple не несет
ответственности за функциональность данного устройства
или за его соответствие стандартам и требованиям техники
безопасности. Обратите внимание, что использование этого
устройства совместно с iPad может повлиять на работу
беспроводной связи.
iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.
Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.;
любое использование этих товарных знаков компанией Philips
лицензировано.
Примечание
•• Таблицу с обозначениями см. на задней панели прибора.
2
Примечание
•• Информация о продукте может быть изменена без
предварительного уведомления.
Характеристики
•• A placa de identificação encontra-se na parte posterior da unidade.
Informações do produto
Микрофон
Питание
Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Philips
Consumer Lifestyle, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke
utstyret.
Especificações
Microfone
Alimentação de corrente
3 pilhas AAA
Direccionabilidade
Unidireccional
Sensibilidade
-32 ± 3 dB
КНД
В одном направлении
Чувствительность
-32 ± 3 дБ
Ресивер
Линейный аудиовыход
Informacje o produkcie
Uwaga
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser
i EU.
Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig i pakken.
Produktet er utformet og produsert med materialer og
deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet, en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med
det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø. Produktet inneholder batterier som omfattes av EUdirektiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig
husholdningsavfall.Gjør deg kjent med lokale regler om
innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre
emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske),
polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).
Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes
hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte
batterier og gammelt utstyr.
Made for iPad betyr at et elektronisk tilbehør
er spesifikt utformet for å kobles til iPad, og at
utvikleren sertifiserer at det innfrir Applestandardene for ytelse. Apple er ikke ansvarlig
for bruken av denne enheten eller hvorvidt
enheten samsvarer med sikkerhetsstandarder eller lovbestemte
standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med
iPad kan påvirke trådløs ytelse.
iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc., og er registrert i USA
og andre land.
Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies
av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på
lisens.
Merknad
•• Typeplaten er plassert bak på enheten.
2Produktinformasjon
•• Produktinformasjon kan endres uten varsel.
Spesifikasjoner
Mikrofon
Strømforsyning
3 x AAA-batterier
Direktivitet
Ensrettet
Følsomhet
-32 ± 3 dB
Zasilanie
3 baterie AAA
Kierunkowość
Jednokierunkowy
Czułość
-32 ± 3 dB
Linha de saída de áudio
750 mV ± 100 mV RMS
20 kohm
Resposta em frequência
100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído
> 85 DB
Diafonia
> 40 dB
Bluetooth®
Versão do Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda de frequência
Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance
10 m (em espaços abertos)
Частотный отклик
100 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум
> 85 дБ
Перекрестные помехи
> 40 дБ
Bluetooth®
Версия Bluetooth
V2.1 + EDR
Диапазон частот
2,402—2,480 ГГц (диапазон
частот для промышленной,
медицинской и научной
аппаратуры)
®
Радиус действия
Габариты (Ш x В x Г)
• Ресивер
• Микрофон
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
•
•
750 mV ± 100 mV RMS
20 kohm
10 м (свободного
пространства)
43 x 45,5 x 10,5 мм
162 x 317 x 162 мм
Ресивер
Микрофон
Receptor
Microfone
1
Dôležité
Bezpečnosť
a
b
c
d
e
f
g
Важная информация!
Техника безопасности
Важные инструкции по безопасности
a
b
c
d
e
Ознакомьтесь с данными инструкциями.
Сохраните данные инструкции.
Обратите внимание на все предупреждения.
Prečítajte si tieto pokyny.
Odložte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
f Очищайте устройство только сухой тканью.
g Запрещается блокировать вентиляционные отверстия
устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с
инструкциями производителя.
Jednosmerný
Citlivosť
–32 ±3 dB
Odbiornik
Wyjście liniowe sygnału audio
750 mV ± 100 mV RMS, 20 kΩ
Pasmo przenoszenia
100 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Odstęp sygnału od szumu
> 85 dB
Przesłuch
> 40 dB
Bluetooth®
Wersja Bluetooth®
V2.1 + EDR
Pasmo częstotliwości
2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg
10 m (wolna przestrzeń)
Informacje ogólne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
• Odbiornik
• Mikrofon
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Waga
•
•
Odbiornik
Mikrofon
0,02 kg
0,3 kg
PT
1Importante
Segurança
a
b
c
d
e
f
g
Leia estas instruções.
источников тепла, таких как батареи отопления,
обогреватели, кухонные плиты и другие приборы
(включая усилители), излучающие тепло.
i Используйте только принадлежности/аксессуары,
рекомендованные производителем.
j При необходимости технической диагностики и
ремонта обращайтесь только к квалифицированным
специалистам. Проведение диагностики необходимо
при любых повреждениях устройства, таких как
попадание жидкости или какого-либо предмета в
устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в
работе или падение.
k Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для
предотвращения утечки электролита и во избежание
телесных повреждений, порчи имущества или
повреждения устройства соблюдайте следующие
правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая
полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
• При длительном перерыве в использовании
извлекайте элементы питания.
• Устройство содержит перхлорат, при обращении
с ним могут потребоваться особые меры
предосторожности. См. www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
l Устройство не должно подвергаться воздействию
капель и брызг, берегите его от прямых солнечных
лучей, открытого огня и других источников тепла.
Информация об использовании батарей:
Внимание
•• Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип
батарей. Не используйте одновременно новые и использованные
элементы питания. Не устанавливайте одновременно батареи
разных торговых марок. Соблюдайте полярность батарей. При
длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из
устройства. Храните батареи в сухом месте.
•• Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении
протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для
детей и животных.
•• Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей.
Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. Не бросайте
батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батареи или
разбирать ее. Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.
Guarde estas instruções.
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo
com as instruções do fabricante.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer
Lifestyle, может привести к лишению пользователя права
управлять оборудованием.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov
výrobcu.
•
•
Prijímač
Zvukový linkový výstup
750 mV ±100 mV RMS
20 kohmov
Frekvenčná odozva
100 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu
> 85 dB
Presluch
> 40 dB
Bluetooth®
Verzia Bluetooth®
V2.1 + EDR
Frekvenčné pásmo
2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah
10 m (voľné priestranstvo)
Všeobecné informácie
Rozmery (Š x V x H)
• Prijímač
• Mikrofón
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Hmotnosť
• Prijímač
• Mikrofón
0,02 kg
0,3 kg
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s
förordningar om radiostörningar.
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta
villkor i direktivet 1999/5/EG.
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns i
förpackningen.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet
2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att
minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
”Made for iPad” (skapad för iPad) betyder att
ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt
för att anslutas till iPad, och att det har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandastandard. Apple ansvarar inte för den
här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för
säkerhet och användning. Observera att användningen av det här
tillbehöret med iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.
iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och
andra länder.
Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.
SV
1Viktigt!
Säkerhet
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a
b
c
d
e
f
g
Kommentar
Läs de här instruktionerna.
0,02 kg
0,3 kg
TR
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç
malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu
köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
“iPad için üretilmiştir” özel olarak iPad cihazına
bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi
tarafından Apple performans standartlarını
karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir.
Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal
standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarı iPad ile
kullanmanın kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPad, Apple Inc.’nin ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli
ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.
1Önemli
Güvenlik
Önemli Güvenlik Talimatları
a
b
c
d
e
f
g
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatları izleyin.
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
Yalnızca kuru bezle temizleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına
göre kurun.
Not
h Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya
ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.
•• Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.
i Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar
kullanın.
j Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline
2
başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi,
cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde
çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar
görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
engellemek için:
• Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere
gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
• Perklorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. www.
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Özellikler
Mikrofon
ve doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan
koruyun.
Läs och ta till dig varningstexten.
Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:
Följ samtliga instruktioner.
2Produktinformation
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående
element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som
avger värme (inklusive förstärkare).
meddelande.
i Använd endast kringutrustning och tillbehör som är
godkända av leverantören.
Specifikationer
j Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till
exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller
främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten
har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska
eller om den har fallit i golvet.
k VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som
kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller
skada på apparaten:
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och enligt markeringarna i apparaten.
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på
länge.
• Perkloratmaterial – det kan finnas speciella regler för
hantering. Läs mer på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
l Apparaten ska inte utsättas för vattendroppar eller -stänk.
Skydda enheten mot direkt solljus, öppen eld och värme.
Strömförsörjning
3 x AAA-batterier
Rikting
Riktningsbar
Känslighet
-32 ± 3dB
3 x AAA piller
Yönlülük
Tek yönlü
Hassaslık
-32 ± 3 dB
Alıcı
pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın.
Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak
olan ürünlerin içinden çıkarın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
•• Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev
hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
•• Patlama riski: Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz
bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere zarar vermeyin veya pilleri
parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.
Ses Hattı Çıkışı
750 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Frekans Tepkisi
100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı
> 85 dB
Yan ses
> 40 dB
Bluetooth®
Bildirim
Mikrofon
Güç Kaynağı
Dikkat
•• Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i
enlighet med tillverkarens instruktioner.
Ürün bilgileri
Not
k Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya
l Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.
Behåll de här instruktionerna.
Mottagare
Mikrofon
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.
Bluetooth® sürümü
V2.1 + EDR
Frekans bandı
2,402-2,480 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı
10 m (boş alan)
Genel bilgiler
Boyutlar (G x Y x D)
• Alıcı
• Mikrofon
Mottagare
Linjeutgång, ljud
1 000 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Frekvensomfång
100 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande
> 85 dB
Överhörning
> 40 dB
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi’nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine
uygundur.
AT Uygunluk Beyanı’nın (DoC) bir nüshası paketin içine dahildir.
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
Ağırlık
•
•
Alıcı
Mikrofon
0,02 kg
0,3 kg
Information om batterianvändning:
Bluetooth®
Var försiktig
•• Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya
och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera
att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte
används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
•• Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande
batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
•• Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark
hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier.
Ladda inte ej laddningsbara batterier.
Bluetooth®-version
V 2.1 + EDR
Frekvensband
2,402–2,480 GHz ISM-band
Sortiment
10 m (fritt utrymme)
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AEA3000_00_Safety & notice_V2.0
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Модель:
Заполнение обязательно
Серийный номер:
Заполнение обязательно
Дата продажи:
Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:
Название торговой организации:
Заполнение обязательно
i Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
j Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie
akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na
zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký
predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti
alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde
zariadenia.
k UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo
k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie
osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov
+ a – podľa vyznačenia na zariadení.
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte
batérie.
• Chloristanový materiál – môže byť nevyhnutná špeciálna
manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА
l Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej
kvapaline, udržujte ho mimo priameho slnečného svetla,
otvoreného plameňa alebo zdrojov tepla.
Informácie o používaní batérií:
Výstraha
•• Nebezpečenstvo vytečenia: používajte len predpísaný typ batérií. Naraz
nepoužívajte nové aj použité batérie. Nekombinujte rôzne značky
batérií. Dodržiavajte správnu polaritu. Z výrobkov, ktoré sa po dlhšiu
dobu nepoužívajú, vyberte batérie. Batérie skladujte na suchom mieste.
•• Nebezpečenstvo poranenia: pri manipulácií s vytečenými batériami
noste rukavice. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
•• Nebezpečenstvo výbuchu: batérie neskratujte. Batérie nevystavujte
nadmernému teplu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie nepoškodzujte
ani nerozoberajte. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
(ФИО и подпись покупателя)
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré
nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle,
môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce
sa rádiového rušenia.
Tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Kópia vyhlásenia o zhode CE (Doc) sa nachádza v balení.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie. Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej
smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou
likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Nápis „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad)
znamená, že toto elektronické zariadenie bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k tabletu iPad
a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové
štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad
s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva s tabletom iPad môže ovplyvniť
prevádzku bezdrôtového pripojenia.
iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA
a ďalších krajinách.
Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich
používa na základe licencie.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
Дополнение к инструкции пользователя
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Saeco, Avent)
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территорию РФ (в случае импортируемой продукции): ООО «Филипс», РФ,
123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (статус ООО «Филипс» установлен в соответствии с Таможенным Кодексом Таможенного Союза). Если купленное Вами изделие требует специальной
установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за
правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Наименование Изделия
Срок гарантии**
Срок службы**
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
3. Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и/или подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips
Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
h Não o instale perto de fontes de calor como radiadores,
condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que emitam calor.
assistência é necessária quando o aparelho for danificado
de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou
introdução de objectos no interior do aparelho, exposição
deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou
queda do mesmo.
Vikt
Dodržiavajte všetky pokyny.
Следуйте всем указаниям.
Запрещается использовать данное устройство возле
воды.
3 x batéria typu AAA
Smerovosť
43 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 317 x 162 mm
h Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory,
0,02 kg
0,3 kg
RU
Napájanie
Mått (B x H x D)
• Mottagare
• Mikrofon
0,02 кг
0,3 кг
SK
Peso
•
•
Mikrofón
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen
har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren
rätten att använda utrustningen.
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken
piller kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca
toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Allmän information
Вес
Informações Gerais
Dimensões (L x A x P)
• Receptor
• Microfone
Obs!
h Запрещается устанавливать устройство возле
i Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
j Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A
Mottaker
AEA3000_Safety sheet_00_V2.0.indd 2
Mikrofon
Importantes instruções de segurança
Merknad
Lydutgang
Dane techniczne
750 мВ ± 100 мВ
(среднеквадр.) 20 кОм
Dôležité bezpečnostné pokyny
Receptor
1
2
Батареи типа AAA — 3 шт.
Nota
•• As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Technické údaje
h Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
Merknad
Сведения об изделии
Общая информация
Nota
2
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие попадает под действие
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических
и электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека. В изделии содержатся элементы питания, которые
попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC
и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания
согласно местному законодательству, так как правильная
утилизация поможет предотвратить негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского
Союза по радиопомехам.
Данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/EC.
Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. на упаковке.
2
Informácie o výrobku
Poznámka
•• Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Страна
Россия
8 800 200-0880
Беларусь
8 820 0011 0068
Казахстан*
875 11 65 0123
Телефон
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
8 (495) 961-1111
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
Веб-сайт
www.philips.ru
www.philips.by
www.philips.kz
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.
12/21/2012 3:43:44 PM
Download PDF

advertising