Philips | AEA3000/00 | Philips Kabelloses Mikrofon und Empfänger AEA3000/00 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AEA3000
Question?
Contact
Philips
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
HU
Quick start guide
Stručný návod k rychlému použití
Lynvejledning
Kurzanleitung
Οδηγόσ γρήγορησ έναρξησ
Guía de configuración rápida
Pikaopas
Guide de démarrage rapide
Gyors üzembe helyezési útmutató
IT Guida rapida
NL Snelstartgids
NO Hurtigveiledning
PL
PT
RU
SK
SV
TR
Skrócona instrukcja obsługi
GManual de Início Rápido
Краткое руководств
Stručná úvodná príručka
Snabbstartguide
Hızlı başlangıç kılavuzu
Prepare the microphone.
Ετοιμάστε το μικρόφωνο.
Připravte mikrofon.
Prepare el micrófono.
Forbered mikrofonen.
Valmistele mikrofoni.
Bereiten Sie das Mikrofon vor.
Préparez le microphone.
Készítse elő a mikrofont.
Connect your iPad to the receiver, then follow the prompt to install The
Voice: On Stage.
If no prompt pops up on your iPad, you can go to Settings -> General
-> About -> AEA3000 -> Find App for Accessory to install the app.
Připojte zařízení iPad kpřijímači, poté postupujte podle výzvy spokyny k
instalaci aplikace The Voice: On Stage.
Pokud se na zařízení iPad nezobrazí žádná výzva, můžete přejít na
možnost Settings -> General -> About -> AEA3000 -> Find App
for Accessory a nainstalovat aplikaci.
Tilslut din iPad til modtageren, og følg derefter beskeden for at installere
The Voice: On Stage.
Hvis beskeden ikke vises på din iPad, kan du gå til Settings -> General
-> About -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Indstillinger ->
Generelt -> Om -> AEA3000 -> Find app til tilbehør) for at installere
app'en.
Verbinden Sie Ihr iPad mit dem Empfänger, und folgen Sie dann der
Aufforderung zu Installation von The Voice: On Stage.
Wenn keine Aufforderung auf Ihrem iPad angezeigt wird, können Sie zu
Einstellungen -> Allgemein -> Info -> AEA3000 -> Find App for
Accessory (App für Zubehör suchen), um die Anwendung zu installieren.
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Συνδέστε το iPad στο δέκτη και ακολουθήστε τισ οδηγίεσ για να εγκαταστήσετε το The
Voice: On Stage.
Αν δεν εμφανιστούν οδηγίεσ στο iPad, μεταβείτε στο μενού Settings (Ρυθμίσεισ) ->
General (Γενικά) -> About (Πληροφορίεσ) -> AEA3000 -> Find App for Accessory
(Εύρεση εφαρμογήσ για αξεσουάρ) για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Conecte el iPad al receptor y, a continuación, siga las indicaciones para instalar The Voice: On Stage.
Si no aparece ningún mensaje emergente en el iPad, puede acceder a Settings -> General ->
About -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Ajustes > General > Acerca de > AEA3000 >
Buscar aplicación para el accesorio) para instalar la aplicación.
Kytke iPad vastaanottimeen ja seuraa The Voice: On Stage -sovelluksen asennusohjeita.
Jos asennus ei käynnisty automaattisesti iPadissa, asenna sovellus valitsemalla Settings -> General ->
About -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Asetukset -> Yleiset -> Tietoja -> AEA3000 ->
Etsi lisäsovellus).
Εκκινήστε το The Voice: On Stage, για να
ξεκινήσει αυτόματα η σύζευξη και η σύνδεση
ανάμεσα στο μικρόφωνο και στο δέκτη.
Wait until the Bluetooth® indicator
turns solid red.
Περιμένετε μέχρι η λυχνία Bluetooth®
να ανάψει σταθερά κόκκινη.
Spuštěním aplikace The Voice: On Stage
spustíte automatické spárování a
propojení mikrofonu a přijímače.
Ejecute The Voice: On Stage para iniciar
automáticamente el emparejamiento y la
conexión entre el micrófono y el receptor.
Počkejte, dokud se kontrolka Bluetooth®
nerozsvítí červeně.
Espere hasta que el indicador de Bluetooth®
se ilumine en rojo de forma permanente.
Kør The Voice: On Stage for at starte
automatisk parring og tilslutning mellem
mikrofon og modtager.
Käynnistä automaattinen pariliitoksen
muodostaminen mikrofonin ja vastaanottimen
välille avaamalla The Voice: On Stage.
Vent, til Bluetooth®-indikatoren lyser
konstant rødt.
Odota, kunnes Bluetooth®-merkkivalo palaa
punaisena.
Starten Sie The Voice: On Stage, um die
automatische Kopplung zu starten und
die Verbindung zwischen dem Mikrofon
und dem Empfänger herzustellen.
Lancez The Voice: On Stage pour démarrer le
couplage automatique et la connexion entre le
microphone et le récepteur.
Warten Sie, bis die Bluetooth®-Anzeige
durchgehend rot leuchtet.
Attendez jusqu'à ce que le voyant Bluetooth®
s'allume en rouge.
Connectez votre iPad au récepteur, puis suivez l'invite pour installer The Voice: On Stage.
Si aucune invite ne s'affiche sur votre iPad, vous pouvez accéder à Settings -> General -> About ->
AEA3000 -> Find App for Accessory (Réglages -> Général -> À propos de -> AEA3000 -> Trouver
l'application pour l'accessoire) pour installer l'application.
Nyissa meg a The Voice: On Stage alkalmazást a
mikrofon és a vevőkészülék automatikus
párosításának és csatlakoztatásának megkezdéséhez.
Csatlakoztassa az iPad készüléket a vevőkészülékhez, majd az utasításokat követve telepítse a The
Voice: On Stage alkalmazást.
Ha nem jelenik meg utasítás az iPad készüléken, a Settings -> General -> About -> AEA3000 ->
Find App for Accessory opcióval telepítheti az alkalmazást.
Tap Start, find and download the tutorial, then follow the tutorial for
detailed usage of the app.
Select a song from the list, tap SING->RECORD, and then sing along.
Klepněte na možnost Start, najděte a stáhněte výukový program, ve kterém
naleznete informace opodrobném používání aplikace.
Vyberte ze seznamu skladbu, klepněte na možnost SING->RECORD a
můžete si ji zazpívat.
Tryk på Start, find og download vejledningen, og følg derefter vejledningen
for at bruge app'en.
Vælg en sang på listen ved at trykke på SING->RECORD (Syng->Optag), og
syng med.
Tippen Sie auf Start, suchen Sie das Lernprogramm, und laden Sie es herunter. Folgen
Sie dann dem Lernprogramm für ausführliche Informationen zur Verwendung der App.
Wählen Sie ein Lied aus der Liste aus, tippen Sie auf SING->RECORD
(SINGEN->AUFNEHMEN), und singen Sie dann mit.
Πατήστε Start (Έναρξη), βρείτε και κατεβάστε εκπαιδευτικό υλικό και διαβάστε το
για να βρείτε λεπτομέρειεσ σχετικά με τη χρήση τησ εφαρμογήσ.
Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα, πατήστε SING->RECORD
(Τραγούδι > Εγγραφή) και τραγουδήστε.
Toque Start (Iniciar), busque y descargue el tutorial y sígalo para conocer el uso detallado
de la aplicación.
Seleccione una canción de la lista, toque SING->RECORD (Cantar >
Grabar) y comience a cantar.
Valitse Start (Käynnistä) ja lataa opetusohjelma. Noudata opetusohjelmassa annettuja
käyttöohjeita.
Valitse musiikkikappale luettelosta, napauta SING -> RECORD ja laula
mukana.
Appuyez sur Start (Démarrer), recherchez et téléchargez le didacticiel, puis suivez le
didacticiel sur l'utilisation détaillée de l'application.
Sélectionnez une chanson dans la liste, appuyez sur SING>RECORD
(CHANTER-> ENREGISTREMENT), puis chantez au son de la musique.
Érintse meg a Start elemet, majd keresse meg és töltse le a bemutatót, amelyből részletesen
megismerheti az alkalmazás használatát.
Válasszon ki egy dalt a listából, érintse meg a SING->RECORD lehetőséget, és
már énekelhet is.
AEA3000_00_QSG_V1.0
Run The Voice: On Stage to start
automatic pairing and connection
between the microphone and receiver.
When you exit The Voice: On Stage
or disconnect the iPad, the wireless
microphone is disconnected from the
receiver automatically.
If the wireless microphone remains
disconnected for more than 15
minutes, it switches to standby mode
automatically.
To switch it on from standby mode
again, you need to slide the OFF/ON
switch on the microphone to the OFF
position and then back to the ON
position.
Wenn Sie The Voice: On Stage
beenden oder die Verbindung zum iPad
trennen, wird das kabellose Mikrofon
automatisch vom Empfänger getrennt.
Wenn das kabellose Mikrofon länger
als 15Minuten nicht verbunden ist,
schaltet es automatisch in den
Standby-Modus.
Um es aus dem Standby-Modus
wieder einzuschalten, müssen Sie den
Schiebeschalter OFF/ON auf dem
Mikrofon in die Position OFF und dann
zurück in die Position ON schieben.
Langattoman mikrofonin yhteys
kaiuttimeen katkeaa automaattisesti,
kun suljet The Voice: On Stage
-sovelluksen tai irrotat iPadin.
Jos langatonta mikrofonia ei käytetä yli
15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
Valmiustilassa voit käynnistää
mikrofonin uudelleen siirtämällä sen
OFF/ON-kytkimen OFF-asentoon ja
takaisin ON-asentoon.
Jakmile opustíte aplikaci The Voice: On
Stage nebo odpojíte zařízení iPad,
bezdrátový mikrofon se automaticky
odpojí od přijímače.
Pokud je bezdrátový mikrofon
odpojený déle než 15minut,
automaticky se přepne do
pohotovostního režimu.
Chcete-li jej znovu zapnout z
pohotovostního režimu, posuňte
přepínač OFF/ON na mikrofonu do
polohy OFF apak zpět do polohy ON.
Αν κλείσετε το The Voice: On Stage ή
αποσυνδέσετε το iPad, το ασύρματο
μικρόφωνο θα αποσυνδεθεί
αυτόματα από το δέκτη.
Αν το ασύρματο μικρόφωνο
παραμείνει αποσυνδεδεμένο για
περισσότερα από 15 λεπτά,
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονήσ.
Για να επαναφέρετε το μικρόφωνο
από τη λειτουργία αναμονήσ, θα
πρέπει να θέσετε το διακόπτη
OFF/ON του μικροφώνου στη θέση
OFF και μετά πίσω στη θέση ON.
Lorsque vous quittez The Voice: On
Stage ou déconnectez l'iPad, le
microphone sans fil se déconnecte
automatiquement du récepteur.
Si le microphone sans fil reste
déconnecté pendant plus de 15
minutes, il bascule automatiquement en
mode veille.
Pour le réactiver et quitter le mode
veille, vous devez faire glisser le
commutateur OFF/ON du
microphone sur OFF puis le faire
basculer à nouveau sur ON.
Várjon, amíg a Bluetooth® jelzőfény
folyamatos pirosra vált.
If the Bluetooth® indicator stays flashing, that is, the
microphone fails to pair with the receiver, follow the
procedures below to start manual pairing:
1. Reconnect the receiver to your iPad.
2. Remove the battery cover on the microphone.
3. Insert a thin object (such as a straightened paper clip)
into the pinhole and hold for more than 5 seconds until the
Bluetooth® indicator flashes faster.
4. Wait until the Bluetooth® indicator turns solid red.
Make sure that both the wireless microphone and receiver
are powered on during this process.
Pokud zůstane kontrolka Bluetooth® blikat, protože se
mikrofonu nezdařilo spárovat spřijímačem, postupujte podle
níže uvedeného postupu a začněte manuální spárování:
1. Znovu propojte přijímač a svůj iPad.
2. Sejměte kryt baterie na mikrofonu.
3. Do otvoru vložte tenký předmět (např. rovnou kancelářskou
sponku) a držte jej 5sekund, dokud nezačne kontrolka
Bluetooth® blikat rychleji.
4. Počkejte, dokud se kontrolka Bluetooth® nerozsvítí červeně.
Ujistěte se, že jsou během celého procesu napájeny bezdrátový
telefon i přijímač.
Hvis Bluetooth®-indikatoren bliver ved med at blinke, dvs. at
mikrofonen ikke parres med modtageren, skal du følge
nedenstående procedurer for at starte manuel parring:
1. Tilslut modtageren til din iPad.
2. Fjern batteridækslet på mikrofonen.
3. Indsæt en tynd genstand (f.eks. en udfoldet papirklips) i den
lille åbning på afspilleren, og hold den nede i mere end 5
sekunder, indtil Bluetooth®-indikatoren blinker hurtigere.
4. Vent, til Bluetooth®-indikatoren lyser konstant rødt.
Sørg for, at både den trådløse mikrofon og modtageren er
tændt under denne proces.
Wenn die Bluetooth®-Anzeige weiterhin blinkt, das Mikrofon also
nicht mit dem Empfänger gekoppelt werden kann, gehen Sie wie folgt
vor, um die Kopplung manuell durchzuführen:
1. Schließen Sie den Empfänger erneut an Ihr iPad an.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung des Mikrofons.
3. Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand (z.B. einer
auseinandergebogenen Büroklammer) mehr als 5Sekunden lang in
das Verbindungsloch, bis die Bluetooth®-Anzeige schneller blinkt.
4. Warten Sie, bis die Bluetooth®-Anzeige durchgehend rot leuchtet.
Vergewissern Sie sich, dass sowohl das kabellose Mikrofon als auch
der Empfänger während dieses Vorgangs eingeschaltet sind.
Αν η λυχνία Bluetooth® εξακολουθεί να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει
ότι η σύζευξη του μικροφώνου με το δέκτη απέτυχε. Ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία για να κάνετε τη σύζευξη μη αυτόματα:
1. Συνδέστε ξανά το δέκτη στο iPad.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών του μικροφώνου.
3. Εισαγάγετε στην οπή ένα λεπτό αντικείμενο (όπωσ π.χ. έναν
ισιωμένο συνδετήρα) και κρατήστε το εκεί για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία Bluetooth® να ξεκινήσει να αναβοσβήνει
πιο γρήγορα.
4. Περιμένετε μέχρι η λυχνία Bluetooth® να ανάψει σταθερά κόκκινη.
Κατά τη διάρκεια τησ διαδικασίασ, βεβαιωθείτε ότι και το ασύρματο
μικρόφωνο αλλά και ο δέκτησ είναι ενεργοποιημένα.
Si el indicador de Bluetooth® sigue parpadeando, es decir, si el
micrófono no se empareja con el receptor, siga los
procedimientos siguientes para iniciar el emparejamiento manual:
1. Vuelva a conectar el receptor al iPad.
2. Quite la tapa de las pilas del micrófono.
3. Inserte un objeto estrecho (como un clip enderezado) en el
orificio y manténgalo durante 5segundos hasta que el indicador
de Bluetooth® parpadee más rápido.
4. Espere hasta que el indicador de Bluetooth® se ilumine en rojo
de forma permanente.
Asegúrese de que el micrófono inalámbrico y el receptor están
encendidos durante este proceso.
Jos Bluetooth®-merkkivalo vilkkuu, pariliitosta mikrofonin ja
vastaanottimen välillä ei ole muodostettu. Tee tällöin pariliitos alla
olevien ohjeiden mukaisesti:
1. Kytke vastaanotin iPadiin.
2. Irrota mikrofonin akkukotelon suojus.
3. Paina palautuspainiketta ohuella esineellä (kuten suoristetulla
paperiliittimellä) yli viiden sekunnin ajan, kunnes Bluetooth®-merkkivalo
vilkkuu nopeammin.
4. Odota, kunnes Bluetooth®-merkkivalo palaa punaisena.
Varmista, että langattomaan mikrofoniin ja vastaanottimeen on kytketty
virta.
Si le voyant Bluetooth® continue de clignoter, c'est-à-dire que le
microphone ne parvient pas réaliser le couplage avec le récepteur, suivez
les procédures ci-dessous pour démarrer le couplage manuel:
1. Reconnectez le récepteur à votre iPad.
2. Retirez le couvercle de la pile sur le microphone.
3. Insérez un objet fin (comme une attache trombone redressée) dans
l'orifice et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5secondes jusqu'à ce
que le voyant Bluetooth® clignote plus rapidement.
4. Attendez jusqu'à ce que le voyant Bluetooth® s'allume en rouge.
Assurez-vous que le microphone sans fil et le récepteur sont alimentés
durant ce processus.
Ha a Bluetooth® jelzőfény továbbra is villog, vagyis a mikrofon
nem tud párba rendeződni a vevőkészülékkel, kövesse az alábbi
utasításokat a manuális párba rendezéshez:
1. Csatlakoztassa újra a vevőkészüléket az iPad-hez.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét a mikrofonon.
3. Helyezzen vékony tárgyat (pl. kiegyenesített gémkapcsot) a
nyílásba és tartsa nyomva több mint 5 másodpercig, amíg a
Bluetooth® jelzőfény nem kezd gyorsabban villogni.
4. Várjon, amíg a Bluetooth® jelzőfény folyamatos pirosra vált.
Ügyeljen arra, hogy a művelet alatt mind a vezeték nélküli
mikrofon, mind a vevőkészülék áram alatt legyen.
MP3 LINK
For optimal sound effect, connect the receiver to an existing Hi-Fi system
(cable not supplied).
Chcete-li dosáhnout optimálního zvuku, připojte přijímač ke stávajícímu
Hi-Fi systému (kabel není součástí balení).
For at opnå den bedste lydeffekt kan du slutte modtageren til et
eksisterende Hi-Fi-system (kabel medfølger ikke).
LINE-OUT
Für den besten Sound-Effekt verbinden Sie den Empfänger mit einem
vorhandenen HiFi-System (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
Για βέλτιστο εφέ ήχου, μπορείτε να συνδέσετε το δέκτη στο
σύστημα Hi-Fi που διαθέτετε (το καλώδιο σύνδεσησ δεν παρέχεται).
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
Quick start guide
Når du afslutter The Voice: On Stage
eller frakobler din iPad, kobles den
trådløse mikrofon automatisk fra
modtageren.
Hvis den trådløse mikrofon er
frakoblet i over 15 minutter, skifter den
automatisk til standbytilstand.
For at tænde den igen fra
standbytilstand skal du skubbe
OFF/ON-kontakten på mikrofonen til
positionen OFF og derefter tilbage til
positionen ON.
Al salir de The Voice: On Stage o
desconectar el iPad, el micrófono
inalámbrico se desconecta del receptor
automáticamente.
Si el micrófono inalámbrico sigue
desconectado durante más de 15
minutos, se activa el modo de espera
automáticamente.
Para volver a encenderlo desde el
modo de espera, debe deslizar el
interruptor OFF/ON del micrófono a
la posición OFF y, a continuación, de
nuevo a la posición ON.
Amikor kilép a The Voice: On Stage
alkalmazásból, vagy szétcsatlakoztatja
az iPad készüléket, a rendszer
automatikusan bontja a vezeték nélküli
mikrofon és a vevőkészülék közti
csatlakozást.
Ha a vezeték nélküli mikrofon több
mint 15 percig nincs csatlakoztatva,
akkor automatikusan készenléti
üzemmódra vált.
A készenléti üzemmódból történő
bekapcsoláshoz csúsztassa a mikrofon
OFF/ON kapcsolóját OFF állásba,
majd vissza ON állásba.
Para obtener un efecto de sonido óptimo, conecte el receptor a un sistema
Hi-Fi existente (cable no incluido).
LINE-OUT
Parhaan äänikokemuksen saat kytkemällä vastaanottimen hifijärjestelmääsi
(kaapeli on lisävaruste).
Pour un effet sonore optimal, connectez le récepteur à une chaîne hi-fi
existante (câble non fourni).
Az optimális hanghatás eléréséhez a vevőkészüléket csatlakoztassa egy
meglévő Hi-Fi rendszerhez (kábel nincs mellékelve).
Preparazione del microfono.
Bereid de microfoon voor.
Prepare o microfone.
Подготовка микрофона к работе.
Klargjør mikrofonen.
Pripravte si mikrofón.
Przygotuj mikrofon.
Förbereda mikrofonen.
Mikrofonu hazırlayın.
Collegare il proprio iPad al ricevitore, poi seguire il prompt per installare The Voice: On Stage.
Se non viene visualizzata alcun prompt sull'iPad, andare su Settings -> General -> About ->
AEA3000 -> Find App for Accessory (Impostazioni -> Generale -> Informazioni ->
AEA3000 -> Trova app per accessorio) per installare l'applicazione.
Ligue seu iPad ao receptor e siga as mensagens para instalar a aplicação The Voice: On Stage.
Se não for apresentada nenhuma mensagem no seu iPad, pode ir a Settings (Definições) ->
Eseguire The Voice: On Stage per avviare l'associazione
automatica e la connessione fra il microfono e il ricevitore.
Execute a The Voice: On Stage para iniciar o emparelhamento e a
ligação efectuados automaticamente entre o microfone e o receptor.
Attendere fino a quando la spia
Bluetooth® non diventa rossa fissa.
Aguarde até o indicador de Bluetooth® se
manter continuamente aceso a vermelho.
Sluit uw iPad aan op de ontvanger en volg de instructie om The Voice: On Stage te installeren.
Als er geen melding op uw iPad wordt weergegeven, kunt u naar Settings (Instellingen) ->
Подключите iPad к ресиверу, а затем примите запрос на установку The Voice: On Stage.
Если на iPad не отображается окно с запросом, перейдите в меню Settings (Настройки) ->
Start The Voice: On Stage om automatisch te koppelen en een
verbinding tot stand te brengen tussen de microfoon en de
ontvanger.
Запустите The Voice: On Stage, чтобы начать автоматическое
сопряжение и подключение микрофона к ресиверу.
Wacht tot de Bluetooth®-indicator
rood gaat branden.
Подождите, пока индикатор Bluetooth®
загорится ровным красным светом.
Kjør The Voice: On Stage for å starte automatisk paring og
tilkobling mellom mikrofonen og mottakeren.
Spustite aplikáciu The Voice: On Stage, čím sa spustí aj automatické
párovanie a nadviazanie spojenia medzi mikrofónom a prijímačom.
Vent til Bluetooth®-indikatoren lyser
kontinuerlig rødt.
Počkajte, kým indikátor pripojenia Bluetooth®
nezačne svietiť nepretržite načerveno.
Uruchom aplikację The Voice: On Stage, aby rozpocząć
automatyczne parowanie i nawiązać połączenie między
mikrofonem a odbiornikiem.
Kör The Voice: On Stage för att starta automatisk ihopparning och
anslutning mellan mikrofonen och mottagaren.
Poczekaj, aż wskaźnik Bluetooth®
zacznie świecić na czerwono.
Vänta tills Bluetooth®-lampan börjar lysa med
ett fast, rött sken.
General (Algemeen) -> About (Info) -> AEA3000 -> Find App for Accessory (App
voor accessoire zoeken) gaan om de app te installeren.
Koble iPad til mottakeren, og følg deretter meldingen for å installere The Voice: On Stage.
Hvis det ikke vises noen melding på iPad, kan du gå til Settings (Innstillinger) -> General
(Generelt) -> About (Om) -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Finn app for
tilbehør) for å installere appen.
Podłącz urządzenie iPad do odbiornika, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby zainstalować aplikację The Voice: On Stage.
Jeśli w urządzeniu iPad nie zostanie wyświetlony monit, w celu zainstalowania aplikacji możesz
przejść do opcji Settings (Ustawienia) -> General (Ogólne) -> About (Informacje) ->
AEA3000 -> Find App for Accessory (Znajdź aplikację dla akcesorium).
General (Geral) -> About (Sobre) -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Encontrar
uma aplicação para o acessório) para instalar a aplicação.
General (Общие) ->About (О программе) ->AEA3000 -> Find App for Accessory (Найти
приложение для аксессуара) , чтобы установить приложение.
Tablet iPad pripojte k prijímaču a potom nainštalujte aplikáciu The Voice: On Stage podľa zobrazenej výzvy.
Ak sa na tablete iPad nezobrazí žiadna výzva, aplikáciu môžete nainštalovať pomocou položiek Settings
(Nastavenia) -> General (Všeobecné) -> About (Informácie o) -> AEA3000 -> Find App for
Accessory (Nájsť aplikáciu pre príslušenstvo).
Mikrofon ile alıcı arasındaki otomatik eşlemeyi ve bağlantıyı
başlatmak için The Voice: On Stage uygulamasını çalıştırın.
Anslut iPad till mottagaren och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera The Voice: On Stage.
Om inga instruktioner visas på din iPad kan du gå till Settings (Inställningar) -> General (Allmänt) ->
About (Om) -> AEA3000 -> Find App for Accessory (Hitta app för tillbehör) och installera appen.
Bluetooth® göstergesi sürekli kırmızı renkte
yanana kadar bekleyin.
Se la spia Bluetooth® continua a lampeggiare, cioè quando il
microfono non viene associato al ricevitore, seguire le procedure
indicate sotto per avviare l'associazione manuale:
1. Ricollegare il ricevitore all'iPad.
2. Rimuovere il coperchio della batteria sul microfono.
3. Inserire un oggetto sottile (come ad esempio una graffetta resa
dritta) nel foro e tenere premuto per più di 5 secondi fino a che
la spia Bluetooth® non lampeggia più velocemente.
4. Attendere fino a quando la spia Bluetooth® non diventa rossa
fissa.
Assicurarsi che sia il microfono wireless che il ricevitore siano
accesi durante il processo.
Als de Bluetooth®-indicator blijft knipperen, wil dat zeggen dat
de microfoon niet met de ontvanger kan worden gekoppeld.
Volg de onderstaande procedures om handmatig te koppelen:
1. Sluit de ontvanger opnieuw op uw iPad aan.
2. Verwijder de batterijklep van de microfoon.
3. Steek een dun voorwerp (zoals een rechtgemaakte
papierclip) in de kleine opening en blijf meer dan 5 seconden
drukken tot de Bluetooth®-indicator sneller knippert.
4. Wacht tot de Bluetooth®-indicator rood gaat branden.
Zorg ervoor dat zowel de draadloze microfoon als de
ontvanger zijn ingeschakeld tijdens dit proces.
Hvis Bluetooth®-indikatoren fortsetter å blinke, hvilket betyr at
mikrofonen mislykkes i å pare med mottakeren, må du følge
prosedyrene nedenfor for å starte manuell paring:
1. Koble til mottakeren til iPad-en på nytt.
2. Fjern batteridekselet på mikrofonen.
3. Sett inn en tynn gjenstand (for eksempel en binders som er
rettet ut) i pinnehullet, og hold den der i over fem sekunder til
Bluetooth®-indikatoren blinker raskere.
4. Vent til Bluetooth®-indikatoren lyser kontinuerlig rødt.
Sørg for at både den trådløse mikrofonen og mottakeren får
strøm under denne prosessen.
iPad'inizi alıcıya bağlayın ve ardından The Voice: On Stage uygulamasını kurmak için komut penceresini takip edin.
iPad'inizde komut penceresi çıkmazsa, uygulamayı kurmak için Settings -> General -> About -> AEA3000 ->
Find App for Accessory (Ayarlar -> Genel -> Hakkında -> AEA3000 -> Aksesuar için uygulama bul)
adımlarını takip edebilirsiniz.
Toccare Start (Avvia), cercare e scaricare la guida, quindi seguirla per istruzioni dettagliate
sull'utilizzo dell'applicazione.
Selezionare una canzone dall'elenco, toccare SING->RECORD (CANTA->REGISTRA) e quindi seguire il testo.
Raak Start aan, zoek en download de tutorial en volg de tutorial voor gedetailleerd gebruik van
de app.
Kies een nummer van de lijst, raak SING->RECORD (Zingen->Opnemen) aan en zing mee.
Trykk på Start, let deg frem til og last ned veiledningen, og følg deretter veiledningen for å få
detaljert informasjon om bruk av appen.
Velg en sang fra listen, trykk på SING->RECORD, og syng med.
Dotknij opcji Start (Rozpocznij), aby wyszukać i pobrać samouczek, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami samouczka dotyczącymi korzystania z aplikacji.
Wybierz utwór z listy, dotknij opcji SING (ŚPIEWAJ) -> RECORD (NAGRYWAJ) i śpiewaj do muzyki.
Toque em Start (Iniciar), procure e transfira o tutorial e siga-o para obter informações sobre a
utilização detalhada da aplicação.
Seleccione uma música da lista, toque em SING (Cantar) ->RECORD (Gravar) e cante ao som da música.
Нажмите Start (Начать), найдите и загрузите руководство, затем следуйте инструкциям по
использованию приложения.
Выберите композицию из списка, нажмите SING -> RECORD (ПЕНИЕ -> ЗАПИСЬ), затем начните петь.
Ťuknutím na položku Start (Spustiť) vyhľadajte a prevezmite návod, v ktorom nájdete detailné
informácie o používaní aplikácie.
Zo zoznamu vyberte skladbu, ťuknite na položku SING->RECORD (Spievať->NAHRÁVANIE) a môžete
spievať podľa prehrávanej hudby.
Tryck på Start, hitta och ladda ned självstudiekursen och följ instruktionerna för att lära dig
använda appen.
Välj en låt från listan, tryck på SING (Sjung)-> RECORD (Spela in) och sjung med.
Start (Başla) öğesine dokunun, eğitim kılavuzunu bulun ve indirin, ardından uygulamanın ayrıntılı
kullanımı için eğitim kılavuzunu inceleyin.
Listeden bir şarkı seçin, SING->RECORD (ŞARKI SÖYLE->KAYDET) öğesine dokunun ve ardından
şarkı söyleyin.
Quando si esce da The Voice: On Stage
o quando si disconnette l'iPad, il
microfono wireless viene scollegato
automaticamente dal ricevitore.
Se il microfono wireless rimane
scollegato per più di 15 minuti, passa
alla modalità standby automaticamente.
Per accenderlo nuovamente dalla
modalità standby, fare scorrere
l'interruttore OFF/ON sul microfono in
posizione OFF e poi nuovamente in
posizione ON.
Wyjście z aplikacji The Voice: On Stage
lub odłączenie urządzenia iPad
powoduje automatyczne odłączenie
mikrofonu bezprzewodowego od
odbiornika.
Jeśli mikrofon bezprzewodowy jest
odłączony przez ponad 15ºminut,
przełącza się automatycznie w tryb
gotowości.
Aby ponownie go włączyć, przesuń
przełącznik OFF/ON na mikrofonie do
pozycji OFF, a następnie ponownie do
pozycji ON.
Po ukončení aplikácie The Voice: On
Stage alebo odpojení tabletu iPad sa
bezdrôtový mikrofón automaticky
odpojí od prijímača.
Ak zostane bezdrôtový mikrofón
odpojený dlhšie ako 15 minút,
automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
Mikrofón z pohotovostného režimu
opätovne zapnete posunutím vypínača
OFF/ON na mikrofóne do polohy
OFF a následným posunutím späť do
polohy ON.
Wanneer u The Voice: On Stage afsluit
of de verbinding met de iPad verbreekt,
wordt de draadloze microfoon
automatisch losgekoppeld van de
ontvanger.
Als de verbinding meer dan 15 minuten
verbroken blijft, wordt de draadloze
microfoon automatisch overgeschakeld
naar de stand-bymodus.
U kunt de draadloze microfoon weer
inschakelen vanuit stand-by door de
OFF/ON-schakelaar op de microfoon
naar OFF en vervolgens weer naar ON
te schuiven.
Quando sair da The Voice: On Stage
ou desligar o iPad, o microfone sem
fios é desconectado automaticamente
do receptor.
Se o microfone sem fios permanecer
desconectado durante mais de 15
minutos, este muda automaticamente
para o modo de espera.
Para o voltar a ligar a partir do modo
de espera, tem de deslocar o botão
OFF/ON no microfone para a posição
OFF e, em seguida, deslocá-lo
novamente para a posição ON.
När du avslutar The Voice: On Stage
eller kopplar bort iPad, kopplas den
trådlösa mikrofonen bort från
mottagaren automatiskt.
Om den trådlösa mikrofonen inte
ansluts igen på mer än 15 minuter
växlar den till standbyläge automatiskt.
Aktivera den igen genom att skjuta
mikrofonens OFF/ON-knapp till
positionen OFF och sedan tillbaka till
positionen ON.
Jeśli wskaźnik Bluetooth® nie przestaje migać, oznacza to, że
parowanie mikrofonu z odbiornikiem nie powiodło się. Postępuj
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć ręczne parowanie:
1. Ponownie podłącz odbiornik do urządzenia iPad.
2. Zdejmij pokrywkę z komory baterii na mikrofonie.
3. Włóż wąski przedmiot (np. rozłożony spinacz do papieru) do
otworu i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aż wskaźnik Bluetooth®
zacznie migać szybciej.
4. Poczekaj, aż wskaźnik Bluetooth® zacznie świecić na czerwono.
Upewnij się, że zarówno mikrofon bezprzewodowy, jak i odbiornik są
włączone podczas tego procesu.
Se o indicador de Bluetooth® continuar intermitente, ou seja, se não for
possível emparelhar o microfone com o receptor, siga os procedimentos
abaixo para iniciar o emparelhamento manual:
1. Volte a ligar o receptor ao seu iPad.
2. Retire a tampa do compartimento das pilhas do microfone.
3. Insira um objecto fino (como um clipe esticado) no orifício e
mantenha-o inserido durante mais de 5 segundos até o indicador de
Bluetooth® apresentar uma intermitência mais rápida.
4. Aguarde até o indicador de Bluetooth® se manter continuamente aceso
a vermelho.
Certifique-se de que está a ser fornecida alimentação tanto ao microfone
sem fios como ao receptor durante este processo.
Если индикатор Bluetooth® мигает, значит, соединение
микрофона и ресивера не выполнено. Следуйте инструкциям
ниже, чтобы установить подключение вручную.
1. Еще раз установите соединение между ресивером и iPad.
2. Снимите крышку отсека для батарей на микрофоне.
3. Вставьте тонкий предмет (например, распрямленную
скрепку) в отверстие и удерживайте более 5Òсекунд, пока
индикатор Bluetooth® не начнет мигать быстрее.
4. Подождите, пока индикатор Bluetooth® загорится ровным
красным светом.
Убедитесь, что беспроводной микрофон и ресивер
включены.
Ak bude indikátor pripojenia Bluetooth® naďalej blikať, čiže sa
mikrofónu nepodarí spárovať s prijímačom, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov a spustite ručné párovanie:
1. Znovu pripojte prijímač k tabletu iPad.
2. Odstráňte kryt batérií na mikrofóne.
3. Do malého otvoru zasuňte tenký predmet (ako napr. vyrovnanú
sponku na papier) a podržte ho v ňom dlhšie ako 5 sekúnd, až kým
indikátor pripojenia Bluetooth® nezačne blikať rýchlejšie.
4. Počkajte, kým indikátor pripojenia Bluetooth® nezačne svietiť
nepretržite načerveno.
Uistite sa, že je počas tohto procesu zapnutý bezdrôtový mikrofón aj
prijímač.
Om Bluetooth®-lampan fortsätter att blinka betyder det att ihopparning
av den trådlösa mikrofonen och mottagaren misslyckades. I så fall följer du
instruktionerna nedan för att starta manuell ihopparning:
1. Anslut mottagaren till iPad.
2. Ta bort batteriluckan på mikrofonen.
3. För in ett tunt föremål (till exempel ett uträtat gem) i det lilla hålet och
håll det intryckt i minst 5 sekunder tills Bluetooth®-lampan blinkar
snabbare.
4. Vänta tills Bluetooth®-lampan börjar lysa med ett fast, rött sken.
Se till att den trådlösa mikrofonen och mottagaren är påslagna under den
här proceduren.
Bluetooth® göstergesi yanıp sönmeye devam ediyorsa, bu,
mikrofonun alıcı ile eşleşemediği anlamına gelir, manuel eşlemeyi
başlatmak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.
1. Alıcıyı iPad'inize yeniden bağlayın.
2. Mikrofon üzerindeki pil kapağını çıkarın.
3. İnce bir nesneyi (düzleştirilmiş ataç gibi) deliğe yerleştirin ve
Bluetooth® göstergesi daha hızlı yanana kadar en az 5 saniye
bekleyin.
4. Bluetooth® göstergesi sürekli kırmızı renkte yanana kadar
bekleyin.
Kablosuz mikrofonun ve alıcının işlem sırasında açık olduğundan
emin olun.
MP3 LINK
Per un effetto audio ottimale, collegare il ricevitore a un sistema Hi-Fi esistente
(cavo non in dotazione).
Voor optimaal geluid verbindt u de ontvanger met een bestaand HiFi-systeem
(kabel niet meegeleverd).
LINE-OUT
For å få optimal lydeffekt kobler du mottakeren til et eksisterende Hi-Fi-anlegg
(kabel følger ikke med).
Aby uzyskać optymalne efekty dźwiękowe, podłącz odbiornik do istniejącego
zestawu Hi-Fi (przewód niedołączony do zestawu).
Para um efeito sonoro optimizado, ligue o receptor a um sistema Hi-Fi existente
(cabo não fornecido).
Når du avslutter The Voice: On Stage
eller kobler fra iPad, kobles den
trådløse mikrofonen fra mottakeren
automatisk.
Hvis den trådløse mikrofonen forblir
frakoblet i mer enn 15ºminutter, går
den til standbymodus automatisk.
Hvis du vil aktivere den fra
standbymodus igjen, må du skyve
OFF/ON-bryteren på mikrofonen til
OFF-stillingen og deretter tilbake til
ON-stillingen.
При выходе из меню The Voice: On
Stage или отключении iPad
беспроводной микрофон
автоматически отключается от
ресивера.
Если беспроводной микрофон
отключен более чем на 15’минут, он
автоматически переходит в режим
ожидания.
Чтобы вывести его из режима
ожидания, переместите
переключатель OFF/ON на
микрофоне в положение OFF, а
затем — снова в положение ON.
The Voice: On Stage uygulamasından
çıktığınızda veya iPad bağlantısı
kesildiğinde, kablosuz mikrofonun
hoparlör bağlantısı otomatik olarak
kesilir.
Kablosuz mikrofonun bağlantısı 15
dakikadan uzun bir süre kesildiğinde,
mikrofon otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Bekleme modundan tekrar açmak için
mikrofon üzerindeki OFF/ON
anahtarını OFF konumuna getirmeniz
ve ardından tekrar ON konumuna
getirmeniz gerekir.
Для достижения оптимального звучания подключите ресивер к системе
Hi-Fi (кабель не входит в комплект).
LINE-OUT
Ak chcete dosiahnuť optimálny zvukový efekt, môžete prijímač pripojiť k
existujúcemu systému Hi-Fi (kábel nie je súčasťou dodávky).
För optimal ljudeffekt ansluter du mottagaren till ett befintligt HiFi-system (kabel
medföljer ej).
En iyi ses efekti için alıcıyı mevcut Hi-Fi sistemine bağlayın (kablo birlikte verilmez).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising