Philips | AEA7000/10 | Philips Kabelloses Mikrofon und Bluetooth®-Lautsprecher AEA7000/10 Important Information Manual

Always there to help you
Meddelelse
AEA7000
Register your product and get support at
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
www.philips.com/welcome
i Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani
EN
vysoké vlhkosti.
j Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni
nebo žáru.
k Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů,
přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení
(včetně zesilovačů) produkujících teplo.
1Important
l Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
m Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty
(například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Safety
n Výrobek může obsahovat baterie. Řiďte se bezpečnostními
Information for Europe:
Know these safety symbols
pokyny pro likvidaci baterií v této příručce.
o Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení
nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
Varování
••
••
••
••
••
The ‘exclamation mark’ calls attention to features for which you
should carefully read the supplied literature to prevent operating
and maintenance problems.
The ‘lightening bolt’ symbol indicates uninsulated components within
the product that can cause an electric shock.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the
product to rain or moisture and do not place any objects filled with
liquids, such as vases, on the product.
a
b
c
d
e
f
g
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this product near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance
with the manufacturer’s instructions.
h Do not remove the casing of this product.
i Do not expose the product to dripping / splashing water,
rain or high humidity.
j Keep this product away from direct sunlight, naked flames
Neodstraňujte kryt přístroje.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo
adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.
Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném
prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm
z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Hlavní pojistka
Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou
zástrčkou.
Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při
výměně použijte pojistku:
• s hodnotami uvedenými na zástrčce,
• se značkou BS 1362 a
• ASTA.
Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.
Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít
k oddělení zástrčky od síťové šňůry.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
or heat.
k Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other electrical equipment (including
amplifiers).
l Do not place any other electrical equipment on the
product.
m Do not place any sources of danger on the product (e.g.
objects containing liquids, burning candles).
n This product may include batteries. Please refer to safety
and disposal instructions for batteries in this user manual.
o Where the mains plug or an appliance coupler is used as
the disconnect device, the disconnect device shall remain
readily operable.
Warning
••
••
••
••
••
Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or
adaptor to disconnect this apparatus from the power.
Risk of overheating! Never install this apparatus in a confined space.
Always leave a space of at least four inches around this apparatus
for ventilation. Ensure curtains or other objects never cover the
ventilation slots on this apparatus.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
Zařízení vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici v balení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech
sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o použití baterií:
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
En kopi af EU-overensstemmelseserklæring (doc) findes på
emballagen.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg
venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og
helbred.
Oplysninger om brug af batterierne:
Advarsel
This information applies only to products with a UK mains plug.
This product is fitted with an approved molded plug. If you replace
the fuse, use one with:
• the ratings shown on the plug,
• a BS 1362 approval, and
• the ASTA approval mark.
Contact your dealer if you are not sure about what type of fuse
to use.
Caution: To conform with the EMC directive (2004/108/EC), do not
detach the plug from the power cord.
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not
expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the
user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of
the European Community.
This product is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available in
the packaging.
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means that the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your
old products with your normal household waste. Correct disposal
of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with
normal household waste.Please inform yourself about
the local rules on separate collection of batteries because
correct disposal helps to prevent negative consequences for the
environmental and human health.
Information about the use of batteries:
•• Nebezpečí úniku elektrolytu: Používejte pouze uvedený typ baterií.
Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé
značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek
nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte
na suchém místě.
•• Nebezpečí úrazu: Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte
rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
•• Nebezpečí výbuchu: Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte
nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte
ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se,
aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:
lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Slogan „Made for iPad“ znamená, že elektronický
doplněk byl navržen specificky pro připojení
k zařízení iPad a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není odpovědná za činnost
tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními
standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se
zařízením iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA
a v dalších zemích.
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné
známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití
těchto označení společností Philips je na základě licence.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.
2
Informace o výrobku
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího
upozornění.
og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend
den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug
i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
•• Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier.
Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
•• Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke
enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at
beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der
ikke er genopladelige.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
”Made for iPad” betyder, at et stykke elektronisk
tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til
en iPad og er certificeret af udvikleren til at
opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPad kan
påvirke den trådløse ydeevne.
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker
tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips’ brug af sådanne mærker
sker under licens.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.
2Produktinformation
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to
make the packaging easy to separate into three materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
“Made for iPad” means that an electronic
accessory has been designed to connect
specifically to iPad, and has been certified by
the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPad may
affect wireless performance.
iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips
is under license.
Note
•• The type plate is located on the back of the unit.
2
Product information
Note
•• Product information is subject to change without prior notice.
Vurderet effekt
2 x 5 W RMS
Signal-/støjforhold
> 70 dB
Aux-in-link
600 mV RMS, 20 kohm
Rated Output Power
2 X 5W RMS
Signal to Noise Ratio
>70dB
Aux-in Link
600 mV RMS, 20 kohm
4 ohm
Speaker Driver
70mm full range
Sensitivity
> 84dB/1m/1W
Højttalere
Højttalerimpedans
4 ohm
Højttalerdriver
70 mm bredspektret
Sensitivitet
> 84 dB/1 m/1 W
>70 dB
Připojení Aux-in
600 mV RMS, 20 kohmů
Reproduktory
Impedance reproduktoru
4 ohmy
Vinutí reproduktoru
70mm širokopásmový
Citlivost
>84 dB / 1 m / 1 W
Bluetooth®
Bluetooth®-version
V2.1 + EDR
Frekvensbånd
2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Område
10 m (i fri luft)
Verze Bluetooth®
V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo
2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah
10 m (volný prostor)
Obecné informace
Napájení střídavým proudem
100–240 V~; 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu
<20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Rozměry (Š x V x H)
• Reproduktor
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Hmotnost
• Reproduktor
• Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
Vekselstrøm
100-240 V~; 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
20 W
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Mål (B x H x D)
• Højttaler
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Vægt
Højttaler
Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
DE
1Wichtig
Informationen für Europa:
Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole
Bluetooth version
V2.1 + EDR
Frequency band
2.402-2.480 GHzISM Band
Das „Ausrufezeichen“ macht auf Funktionen aufmerksam, für die
Sie die beigefügten Hinweise sorgfältig lesen sollten, um Fehler bei
Benutzung und Pflege zu vermeiden.
Das „Blitzsymbol“ weist auf ungeschützte Komponenten des Geräts
hin, die einen elektrischen Schlag auslösen können.
Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus,
und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf
das Gerät.
Lesen Sie diese Anweisungen durch.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Range
10m (free space)
General information
AC power
100-240 V~; 50/60 Hz
Operation Power Consumption
20 W
Standby Power Consumption
<0.5 W
Dimensions (W x H x D)
• Speaker
• Microphone
300 x 124 x 156mm
162 x 317 x 162mm
Weight
•
•
Speaker
Microphone
1.3 kg
0.3 kg
CS
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das
Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
h Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes.
i Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder
bespritzt werden. Setzen Sie es nicht Regen oder hoher
Feuchtigkeit aus.
j Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung,
offenen Feuerquellen oder Hitze.
k Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen,
z. B. Heizkörpern, Wärmeregistern oder anderen
elektrischen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
Důležité informace
Bezpečnost
Informace pro Evropu:
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly
a
b
c
d
e
f
g
Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
h Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
i Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj
f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske
apparater (inkl. forstærkere).
l Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
m Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks.
væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
n Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se
instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i
denne brugermanual.
••
••
••
••
••
Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.
Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle
pokynů výrobce.
h Neodstraňujte kryt výrobku.
AEA7000_Safety sheet_10_V3.0.indd 1
Empfindlichkeit
>84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Bluetooth®-Version
V2.1 + EDR
Frequenzband
2,402 - 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite
10 m (freier Raum)
Allgemeine Informationen
Netzspannung
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch
20 W
Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Abmessungen (B x H x T):
• Lautsprecher
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Gewicht
• Lautsprecher
• Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
1
Σημαντικό
Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller
adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.
Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket
sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om
dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke
spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.
Strømsikring
Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra
Storbritannien.
Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du
udskifter sikringen, skal du bruge en med:
• værdierne, som vises på stikket,
• en BS 1362-godkendelse og
• ASTA-godkendelsesmærket.
Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring
du skal bruge.
Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du
ikke fjerne stikket fra strømledningen.
600 mV RMS, 20 kohm
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
4 ohm
Οδηγός ηχείου
70 χιλ. πλήρους εύρους
Ευαισθησία
> 84dB/1m/1W
Έκδοση Bluetooth®
V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας
Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Ρεύμα AC
100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
20 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά
την αναμονή
<0,5 W
•
•
Ηχείο
Μικρόφωνο
300 x 124 x 156 χιλ.
162 x 317 x 162 χιλ.
1,3 κιλά
0,3 κιλά
ES
j Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.
k Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής
θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).
Προειδοποίηση
••
••
••
••
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα
ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο
ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από το ρεύμα.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων
ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι
κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού
στη συσκευή.
Ασφάλεια ρεύματος
Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με
βύσμα βρετανικού τύπου.
Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό
ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια,
χρησιμοποιήστε μία με:
• τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
• έγκριση BS 1362 και
• τη σήμανση έγκρισης ASTA.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι
για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/
EΚ), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.
Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
••
••
••
••
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder
Wärme aus.
•• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht
zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung
trennen können.
Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen
Netzstecker.
Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker
ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine,
bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:
• Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
• die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
• einem ASTA-Prüfzeichen versehen.
Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht
sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.
Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/
EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.
Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht
ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden,
können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
zu Funkstörungen.
Dieser Fernseher entspricht den grundlegenden Anforderungen
und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Eine Kopie der EC-Konformitätserklärung (DoC) ist in der
Verpackung verfügbar.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses
Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen
Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen
Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren
Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten
Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt
werden.
Informationen zur Verwendung von Batterien:
Achtung
•• Auslaufrisiko: Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Mischen
Sie keine neuen und alten Batterien. Mischen Sie keine Batterien
verschiedener Hersteller. Beachten Sie die korrekte Polarität. Entnehmen
Sie Batterien aus Produkten, die Sie über einen längeren Zeitraum nicht
verwenden. Bewahren Sie Batterien an einem trockenen Ort auf.
•• Verletzungsrisiko: Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit
Handschuhen an. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren auf.
•• Explosionsgefahr: Schließen Sie Batterien nicht kurz. Setzen Sie
Batterien keiner großen Hitze aus. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
Beschädigen Sie Batterien nicht, und nehmen Sie sie nicht auseinander.
Laden Sie nicht-aufladbare Batterien nicht wieder auf.
μπαταριών. Μην αναμιγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες
μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών.
Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από
προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
•• Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε
μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες
μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
•• Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην
εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε
μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και
μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η σήμανση «Made for iPad» σημαίνει
ότι κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
κατασκευαστεί ειδικά για σύνδεση με iPad
και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της
παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι
η χρήση του συγκεκριμένου αξεσουάρ με iPad ενδέχεται να
επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Το iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth
SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται
κατόπιν αδείας.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.
utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit
rester facilement accessible.
1Tärkeää
Turvallisuus
••
••
••
••
Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et
de toute source de chaleur.
•• Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou
à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
Euroopan tiedot:
Turvasymbolit
Risque de surchauffe ! N’installez jamais cet appareil dans un espace
confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d’espace libre
autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurezvous que des rideaux ou d’autres objets ne recouvrent pas les
orifices de ventilation de cet appareil.
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on
erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttöja huolto-ongelmat voidaan välttää.
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi
aiheuttaa sähköiskun.
Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa
laittaa laitteen päälle.
a
b
c
d
e
f
g
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi varoitukset.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
l Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
m Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti
tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja
hävittämisohjeisiin.
o Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta
tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen
käyttöön.
Vakava varoitus
El signo de exclamación indica características importantes cuya
información debe leer detenidamente en los manuales adjuntos a
fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.
El símbolo del rayo indica componentes sin aislamiento dentro del
producto que pueden generar una descarga eléctrica.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el producto
no debe exponerse a la lluvia o humedad ni se deben colocar
sobre aquél objetos que contengan líquidos.
Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este producto cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la
instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
producto.
m No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer
••
••
••
••
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai
lämmönlähteiden läheisyydessä.
•• Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti
irrottaa laitteen virtalähteestä.
Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan.
Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa
ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä
laitteen ilmastointiaukkoja.
Verkkosulake
Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa
käytössä oleva pistoke.
Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista,
että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:
• luokitukset näkyvät pistokkeessa
• BS 1362 -standardin mukainen
• ASTA:n hyväksymä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.
Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen,
pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.
Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o
velas encendidas).
n Este producto podría incluir pilas. Consulte las
instrucciones de seguridad y desecho en este manual de
usuario.
o Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para
desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a
mano.
p NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN
VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
q NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE
EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS
ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
Advertencia
No quite nunca la carcasa de este aparato.
No lubrique ninguna pieza de este aparato.
No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.
Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en
espacios reducidos. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm
alrededor del aparato para permitir su ventilación. Asegúrese
de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de
ventilación del aparato.
Fusible de alimentación
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas
approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut
invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla
pakkauksessa.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi
2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja
paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Tietoja paristojen käytöstä:
Varoitus
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de
la Communauté Européenne.
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Une copie de la déclaration de conformité CE (DoC) est disponible
dans l’emballage.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux
et des composants de haute qualité pouvant être recyclés
et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée
sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion
des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens
appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de
votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées
avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte
séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver
l’environnement et la santé.
Informations sur l’utilisation des piles :
Attention
•• Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile préconisé. Ne placez
pas ensemble des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas
plusieurs marques de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des
appareils inutilisés pendant une période prolongée. Rangez les piles dans
un endroit sec.
•• Risque de blessures : portez des gants lorsque vous manipulez des piles
qui fuient. Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux
domestiques.
•• Risque d'explosion : ne court-circuitez pas les piles. N'exposez
pas les piles à une chaleur excessive. Ne jetez pas les piles au feu.
N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas. Ne rechargez pas
de piles non rechargeables.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre
possible pour permettre une séparation facile de l’emballage en
trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les
chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables
à condition d’être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
« Made for iPad » (Conçu pour l’iPad)
signifie qu’un appareil électronique est conçu
spécifiquement pour être connecté à un iPad
et que le développeur certifie que le produit
satisfait aux normes de performance d’Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil
ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes
réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un
iPad peut affecter les performances sans fil.
iPad est une marque d’Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays.
Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces
marques par Philips sont régies par des accords de licence.
Remarque
•• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.
Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo
que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle
puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
El embalaje incluye una copia de la declaración de conformidad de
la CE.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, significa que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de
sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La
eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica
normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva
de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Información sobre el uso de las pilas:
•• Riesgo de fugas: utilice sólo el tipo especificado de pilas. No mezcle pilas
nuevas y usadas. No mezcle pilas de diferentes marcas. Asegúrese que la
polaridad es correcta. Extraiga las pilas de los productos que no utilice
durante largos periodos de tiempo. Guarde las pilas en un lugar seco.
•• Riesgo de lesión: use guantes cuando manipule pilas con fugas. Mantenga
las pilas fuera del alcance de niños y mascotas.
•• Riesgo de explosión: evite los cortocircuitos en las pilas. No exponga las
pilas a un calor excesivo. No arroje las pilas al fuego. No dañe ni rompa
las pilas. No cargue pilas no recargables.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que
el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),
espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y
volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la
normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
“Made for iPad” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado específicamente
para funcionar con iPad y, además, el
desarrollador certifica que cumple con los
estándares de funcionamiento de Apple. Apple
no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o
de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con puede afectar al
rendimiento inalámbrico.
iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y
otros países.
La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips
utiliza siempre estas marcas con licencia.
2
Informations sur le
produit
Remarque
Nota
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut
yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Made for iPad merkitsee, että sähköinen
lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi
iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa
laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää
turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö
iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPad on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.
Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen takana.
2Tuotetiedot
Huomautus
Teknisiä tietoja
Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho
2 x 5 W RMS
Signaali–kohina-suhde
>70 dB
Aux-in-liitäntä
600 mV RMS, 20 kohmia
notification préalable.
Kaiuttimet
Kaiuttimen impedanssi
4 ohmia
Kaiutinelementti
70 mm täysi kantama
Herkkyys
yli 84 dB / 1 m / 1 W
Bluetooth®-versio
V2.1 + EDR
Taajuuskaista
2,402–2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Yleistä
Virta
100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä
20 W
Virrankulutus valmiustilassa
<0,5 W
Mitat (L x K x S)
• Kaiutin
• Mikrofoni
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Paino
1,3 kg
0,3 kg
FR
Informations destinées à l’Europe :
Signification des symboles de sécurité
Amplificador
Puissance de sortie nominale
2 x 5 W RMS
Rapport signal/bruit
> 70 dB
Aux-in Link
600 mV RMS, 20 kOhm
Relación señal/ruido
>70 dB
Conexión de entrada auxiliar
600 mV RMS, 20 kohmios
Impédance
4 ohms
Enceinte
70 mm à gamme étendue
Sensibilité
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Version Bluetooth®
V2.1 + EDR
Fréquence de transmission
Bande ISM 2.402-2.480 GHz
Portée
10 m (sans obstacle)
Informations générales
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
20 W
Consommation électrique en
mode veille
< 0,5 W
Dimensions (l x H x P)
• Enceinte
• Microphone
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Poids
•
•
Enceinte
Microphone
1,3 kg
0,3 kg
HU
1Fontos!
4 ohmios
70 mm de rango completo
Sensibilidad
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Versión de Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda de frecuencia
Banda ISM de 2,402 2,480 GHz
Alcance
10 m (espacio libre)
Información general
Alimentación de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en
funcionamiento
20 W
Consumo de energía en modo
de espera
< 0,5 W
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.
Termékjellemzők
Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény
2 x 5 W RMS
Jel-zaj arány
>70dB
Aux-in (be) csatlakozás
600 mV RMS 20 kOhm
Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia
4 ohm
Hangszórómeghajtó
70 mm-es teljes tartomány
Érzékenység
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Bluetooth® verzió
V2.1 + EDR
Frekvenciasáv
2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság
10 m (szabad területen)
Általános információk
Tápfeszültség
100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
20 W
Teljesítményfelvétel készenléti
üzemmódban
<0,5 W
Méretek (sz x ma x mé)
• Hangsugárzó
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
•
•
Hangsugárzó
Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
IT
Informazioni per l’Europa
Simboli relativi alla sicurezza
Il “punto esclamativo” richiama l’attenzione sulle funzioni per le quali è
necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare
problemi relativi a funzionamento e manutenzione.
Il simbolo del “fulmine” indica componenti non isolati all’interno del
prodotto che possono causare uno shock elettrico.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre
il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare alcun oggetto
contenente liquidi (ad esempio un vaso) sull’apparecchio.
a
b
c
d
e
f
g
Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire
l’installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del
produttore.
h Non rimuovere il rivestimento del prodotto.
i Non esporre il prodotto a sgocciolii/spruzzi d’acqua, pioggia
o forte umidità.
k Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come
radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi elettrici
(inclusi gli amplificatori).
l Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul
m Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul prodotto
(ad esempio oggetti che contengono liquidi, candele accese,
ecc...).
n Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istruzioni
Biztonság
relative alla sicurezza e allo smaltimento delle batterie, fare
riferimento al manuale dell’utente.
o Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore
per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e
l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
Avvertenza
••
••
••
••
Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o
fonti di calore.
•• Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la
presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek
használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az
üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigeteletlen
alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket
az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt
tárgyakat, például virágvázát.
a
b
c
d
e
f
g
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Őrizze meg az utasításokat.
Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
Kövesse az utasításokat.
Óvja a terméket a víztől.
A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne
tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
h Ne távolítsa el a termék borítását.
i Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy
magas párától.
Rischio di surriscaldamento! Non installare questo apparecchio
in spazi ristretti. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero attorno
all’apparecchio per garantire un corretto ricircolo dell’aria.
Accertarsi che tende o altri oggetti non coprano le aperture di
ventilazione dell’apparecchio.
Fusibile dell’alimentazione principale
Queste informazioni si applicano solo a prodotti con una spina per
il Regno Unito.
Questo prodotto è dotato di una regolare spina pressofusa. Se si
sostituisce il fusibile, usarne uno con:
• la tensione riportata sulla spina,
• l’approvazione BS 1362 e
• il marchio di conformità ASTA.
Contattare il proprio rivenditore nel caso in cui non si sia certi del
tipo di fusibili da utilizzare.
Attenzione: per la conformità con la direttiva EMC (2004/108/CE),
non scollegare la spina dal cavo di alimentazione.
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non
sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può
invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
j Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő
hatásának.
fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek
(pl. erősítők) közelébe.
l Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
m Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl.
folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
kiselejtezésével kapcsolatban tekintse meg a felhasználói
útmutatóban található instrukciókat.
o Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó
használatos megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Figyelem
Controlador de altavoz
Termékadatok
fiamme vive o calore.
Altavoces
Impedancia del altavoz
2
Enceintes
n A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, az elemek
2 x 5 W RMS
•• A típustábla a készülék hátsó részén található.
k Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így
Sécurité
Potencia de salida
Megjegyzés
Sicurezza
Amplificateur
Bluetooth®
•• La información del producto puede cambiar sin previo aviso.
Especificaciones
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen
szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPad” (iPad-hez tervezve) címke azt
jelenti, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak
megfelelő elektronikus tartozék speciálisan az
iPad készülékkel együtt történő használatra
készült. Az Apple nem vállal felelősséget a
készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak
való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPad
készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
Az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
1Importante
Tudnivalók (Európa)
Biztonsági jelzések ismertetése
1Important
Nota
használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző
márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ha hosszabb időn át
nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz
helyen tárolja.
•• Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az
elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
•• Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre
zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az
elemeket. Ne okozzon kárt vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltse
az elemeket.
prodotto.
•• La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.
Información del producto
Vigyázat
•• Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne
j Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole,
•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Kaiutin
Mikrofoni
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó követelményeinek.
Ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és
kiegészítéseinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a
csomagoláson.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek
szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon
az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:
•• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans
Spécificités
vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja.
Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta,
joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
•• Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsineet kädessä. Pidä paristot
poissa lasten ja eläinten ulottuvilta
•• Räjähdysvaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista paristoja
liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura
paristoja. Älä lataa paristoja.
•
•
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy
módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Tömeg
•• Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja
Esta información se aplica sólo a productos con un enchufe de
Reino Unido.
Este producto está equipado con un enchufe moldeado aprobado.
Si reemplaza el fusible, utilice uno con:
• las clasificaciones mostradas en la clavija,
• una aprobación BS 1362, y
• la marca de aprobación ASTA.
Póngase en contacto con su proveedor si no está seguro acerca de
qué tipo de fusible debe utilizar.
Precaución: Para cumplir la directiva de EMC (2004/108/EC), no
separe el enchufe del cable de alimentación.
2
Ces informations s’appliquent uniquement aux produits équipés
d’une prise secteur pour le Royaume-Uni.
Ce produit est équipé d’une fiche moulée certifiée. Si vous changez
le fusible, utilisez-en un qui possède :
• les classifications affichées sur la prise,
• une norme BS 1362 et
• la marque ASTA.
Contactez votre revendeur si vous n’êtes pas sûr du type de fusible
à utiliser.
Attention : Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM
(2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d’alimentation du cordon
d’alimentation.
Avertissement
Noudata kaikkia ohjeita.
n Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu
Προσοχή
•• Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο
o Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est
k Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
Precaución
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών
σημάτων.
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/EΚ.
Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ παρέχεται στη
συσκευασία.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην
απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/
ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή
μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:
consignes de sécurité et de mise au rebut des piles de ce
manuel d’utilisation.
vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai
kynttilöitä.
••
••
••
••
••
l Ne placez aucun autre équipement électrique sur l’appareil.
m Ne placez pas sur l’appareil d’objets susceptibles de
Megjegyzés
n Cet appareil peut contenir des piles. Reportez-vous aux
kosteudelle.
Información para Europa:
Atención a estos símbolos de seguridad
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη
μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.
FI
j Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai
Seguridad
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou
autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
l’endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou
bougies allumées).
lämmönlähteiden läheisyydessä.
a
b
c
d
e
f
g
flammes nues et de toute source de chaleur.
h Älä irrota laitteen koteloa.
i Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai
1Importante
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
h Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος.
i Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/πιτσιλιές υγρών,
1,3 kg
0,3 kg
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne
csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.
j Conservez l’appareil à l’abri des rayons du soleil, des
Fusible secteur
ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros
aparatos eléctricos (incluidos los amplificadores).
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Altavoz
Micrófono
Γενικές πληροφορίες
k No instale cerca ninguna fuente de calor como, por
a
b
c
d
e
f
g
Peso
•
•
ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l’humidité.
k N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur
Bluetooth®
las llamas.
Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για
τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο
υλικό τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα
κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ο «κεραυνός» υποδηλώνει μη μονωμένα εξαρτήματα του
προϊόντος τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε
επάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.
i L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Avertissement
Ηχεία
lluvia o humedad.
o Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als
Umweltinformationen
>70dB
Aux-in Link
j No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a
n Dieses Gerät kann Batterien enthalten. Halten Sie sich an
varmekilder.
Advarsel
Přečtěte si tyto pokyny.
70 mm Full-Range
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν
στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer
Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη
για λειτουργία της συσκευής.
j Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller
enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
a
b
c
d
e
f
g
Lautsprechertreiber
Σημείωση
Gerät ab (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände,
brennende Kerzen).
luftfugtighed.
o Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde
Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli
pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům
s provozem a údržbou.
Symbol „blesk“ označuje neizolované části výrobku, které mohou
způsobit úraz elektrickým proudem.
Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumisťujte na něj
objekty obsahující tekutiny, například vázy.
4 Ohm
m Stellen Sie keine möglichen Gefahrenquellen auf dem
Netzsicherung
k Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som
1
Lautsprecherimpedanz
Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Überhitzungsgefahr! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine
geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen
Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass
die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von
anderen Objekten verdeckt werden.
Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig
læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og
vedligeholdelsesproblemer.
Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i
produktet, der kan forårsage elektrisk stød.
Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige
genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Βάρος
συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η
συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Gerät ab.
Oplysninger for Europa:
Lær disse sikkerhedssymboler at kende
2 X 5W RMS
600 mV RMS, 20 Kiloohm
o Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας
Sikkerhed
Ονομαστική ισχύς εξόδου
> 70 dB
Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης
μπαταριών του παρόντος εγχειριδίου.
l Stellen Sie keine anderen elektrischen Geräte auf diesem
DA
Ενισχυτής
Aux-in-Verbindung
Lautsprecher
Dimensiones (ancho x alto x
profundo)
• Altavoz
• Micrófono
Προδιαγραφές
l No coloque ningún otro aparato eléctrico sobre el
Generelle oplysninger
a
b
c
d
e
f
g
προειδοποίηση.
h No quite nunca la carcasa de este producto.
i No exponga el producto a goteos ni salpicaduras de agua,
Zesilovač
2 x 2,5 W RMS
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
Signal/Rausch-Verhältnis
n Το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μπαταρίες.
Odstup signál/šum
Σημείωση
Διαστάσεις (π x υ x β):
• Ηχείο
• Μικρόφωνο
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Jmenovitý výstupní výkon
Πληροφορίες προϊόντος
2 X 5 W RMS
Bluetooth®
•
•
2
Ausgangsleistung
m Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ.
Bluetooth®
®
Verstärker
προϊόν.
Speakers
Speaker Impedance
Technische Daten
l Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στο
1Vigtigt
Amplifier
geändert werden.
Ασφάλεια
die Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Entsorgung
von Batterien in dieser Bedienungsanleitung.
Specifications
Hinweis
Forstærker
•• Risk of leakage: Only use the specified type of batteries. Do not mix
new and used batteries. Do not mix different brands of batteries.
Observe correct polarity. Remove batteries from products that are not
in use for a longer period of time. Store batteries in a dry place.
•• Risk of injury: Wear gloves when handling leaking batteries. Keep
batteries out of reach of children and pets.
•• Risk of explosion: Do not short circuit batteries. Do not expose
batteries to excessive heat. Do not throw batteries into the fire. Do not
damage or disassemble batteries. Do not recharge non-rechargeable
batteries.
2Produktinformationen
EL
Specifikationer
Specifikace
Caution
•• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
•• Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung
Sicherheit
Poznámka
Hinweis
•• Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye
Výstraha
Mains fuse
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung
kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton),
Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
Altgeräten.
„Made for iPad“ (Hergestellt für iPad) bedeutet,
dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für
ein iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom
Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil
den Leistungsstandards von Apple entspricht.
Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und
sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass
der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPad die kabellose
Übertragungsleistung beeinflussen kann.
iPad ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in
anderen Ländern.
Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken
von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch
Philips erfolgt unter Lizenz.
Le point d’exclamation signale des points importants et vous invite
à consulter la documentation fournie afin d’éviter tout problème de
fonctionnement et de maintenance.
Le symbole éclair signifie que les composants non isolés de
l’appareil peuvent provoquer une décharge électrique.
Afin de limiter les risques d’incendie ou de décharge électrique,
conservez l’appareil à l’abri de la pluie ou de l’humidité. Aucun objet
rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur l’appareil.
a
b
c
d
e
f
g
••
••
••
••
••
A készülék borítását megbontani tilos.
Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető
legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A
megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm
szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb
tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.
Lisez attentivement ces consignes.
Hálózati biztosíték
Conservez soigneusement ces consignes.
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati
csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A
biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy
• a csatlakozón található besorolás
• megfelel a BS 1362 szabványnak, és
• rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.
Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil
conformément aux consignes du fabricant.
h Ne retirez pas le boîtier de l’appareil.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio
della Comunità Europea.
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre
disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC.
Una copia della Dichiarazione di conformità della Comunità
Europea (DoC) è disponibile all’interno della confezione.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone
dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è
soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore
per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito
della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono
essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi
sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie.
Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni relative all’uso delle batterie
Attenzione
•• Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non
utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di
batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti
che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare
le batterie in un luogo asciutto.
•• Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei
guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
•• Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non
esporre le batterie a temperature troppo elevate. Non gettare le
batterie nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non
ricaricare le batterie non ricaricabili.
12/20/2012 12:14:40 PM
600 mV RMS 20 kohm
Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z
ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm
wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia
właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie
zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.
Altoparlanti
Impedenza altoparlanti
4 ohm
Driver altoparlanti
70 mm full-range
Sensibilità
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Versione Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda di frequenza
Banda ISM: 2,402-2,480 GHz
Portata
10 m (spazio libero)
Informazioni generali
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
20 W
Consumo energetico in standby
< 0,5 W
Dimensioni (L x A x P)
• Altoparlante
• Microfono
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Peso
•
•
Altoparlante
Microfono
1,3 kg
0,3 kg
Bezpiecznik zasilania
Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for
den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå driftsog vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponenter i produktet kan
føre til elektrisk støt.
For å redusere risikoen for brann eller støt må du ikke utsette
produktet for regn eller fuktighet, og du må ikke plassere
gjenstander som inneholder flytende væske, f.eks. vaser, på
produktet.
a
b
c
d
e
f
g
Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg instruksjonene i alle advarslene.
Følg alle instruksjonene.
Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
h Ikke fjern dekselet på dette produktet.
i Ikke utsett produktet for dryppende/sprutende vann, regn
eller varme.
k Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for
eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller annet
elektrisk utstyr (inkludert forsterkere).
l Ikke plasser annet elektrisk utstyr på produktet.
m Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for
eksempel væskefylte gjenstander, brennende stearinlys).
n Dette produktet kan inneholde batterier. Se instruksjonene
om sikkerhet for og deponering av batterier i denne
brukerhåndboken.
Veiligheid
Informatie voor Europa:
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen
o Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som
frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være
klar til bruk.
Advarsel
••
••
••
••
••
Het ‘uitroepteken’ waarschuwt voor kenmerken waarvoor u
de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om
bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.
De ‘bliksemschicht’ waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in
het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk
te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen
of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals
vazen, op dit product worden geplaatst.
a
b
c
d
e
f
g
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Let op waarschuwingen.
Volg alle instructies.
Plaats dit product niet in de nabijheid van water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat
volgens de instructies van de fabrikant.
h Verwijder de behuizing van dit product niet.
i Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open
Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller
adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
Fare for overoppheting! Dette apparatet må ikke installeres i
et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider
av apparatet. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker
ventilasjonsåpningene på apparatet.
Nettspenningssikring
Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk
støpsel.
Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter
sikringen, må du bruke en som har:
• verdien som er vist på støpselet,
• BS 1362-godkjenning og
• ASTA-godkjenningsmerke
Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring
du skal bruke.
Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må
du ikke fjerne støpselet fra ledningen.
Merknad
Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Philips
Consumer Lifestyle, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke
utstyret.
vuur of warmte.
k Installeer dit product niet in de nabijheid van
warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters,
kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
l Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
m Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals
een glas water of een brandende kaars.
n Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de
veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering
van batterijen in deze gebruikershandleiding.
o Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat
gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te
zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
Waarschuwing
••
••
••
••
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of
warmte.
•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de
adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten
ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor
ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven
van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere
voorwerpen.
Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser
i EU.
Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig i pakken.
Produktet er utformet og produsert med materialer og
deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet, en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med
det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
Produktet inneholder batterier som omfattes av EUdirektiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig
husholdningsavfall.Gjør deg kjent med lokale regler om
innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Informasjon om batteribruk:
Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een
stekker voor het Verenigd Koninkrijk.
Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u
de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:
• vermogen aangegeven op de stekker
• BS 1362-merk en
• ASTA-logo.
Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort
zekering u moet gebruiken.
Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de
stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.
Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle
kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het
apparaat te gebruiken.
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot
radiostoring van de Europese Unie.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de
verpakking.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden
gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder
de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische
en elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving
in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de
Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win
informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden
inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Informatie over het gebruik van batterijen:
Let op
•• Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen.
Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van
verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen
uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt.
Bewaar batterijen in een droge omgeving.
•• Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen
hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
•• Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel
batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in
het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad nietoplaadbare batterijen niet op.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben
ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden
gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer)
en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled
en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
“Made for iPad” betekent dat een elektronisch
accessoire specifiek is ontworpen om op de
iPad te worden aangesloten en dat het door
de leverancier is gecertificeerd en aan de
prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple
is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of
het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking
tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een
iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPad is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
Philips is onder licentie.
Opmerking
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
2Productinformatie
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne
ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.
Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się w opakowaniu.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które
nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika
na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą
europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać
w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy
2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Informacje na temat korzystania z baterii:
brukte batterier sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen.
Kontroller at polariteten er riktig. Ta batteriene ut av produkter som ikke
er i bruk over lengre perioder. Oppbevar batteriene på et tørt sted.
•• Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer batterier som lekker.
Hold batteriene unna barn og dyr.
•• Fare for eksplosjon: Ikke kortslutt batteriene. Ikke utsett batteriene
for sterk varme. Ikke kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra
hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp batterier som ikke er
oppladbare.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre
emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske),
polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).
Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes
hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte
batterier og gammelt utstyr.
Made for iPad betyr at et elektronisk tilbehør
er spesifikt utformet for å kobles til iPad, og at
utvikleren sertifiserer at det innfrir Applestandardene for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for
bruken av denne enheten eller hvorvidt enheten
samsvarer med sikkerhetsstandarder eller lovbestemte standarder.
Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPad kan
påvirke trådløs ytelse.
iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc., og er registrert i USA
og andre land.
Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies
av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på
lisens.
Merknad
2Spesifikasjoner
Forsterker
Anslått utgangseffekt
2 x 5 W RMS
Signal-til-støy-forhold
> 70 dB
AUX-inngang
600 mV RMS, 20 kohm
•• Ryzyko wycieku: Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii.
Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. Nie należy używać
baterii różnych marek. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości.
Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez
dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
•• Ryzyko obrażeń: Obchodząc się z wyciekającymi bateriami,
należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
•• Niebezpieczeństwo wybuchu: Nie należy doprowadzać do zwarcia
baterii. Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła.
Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub
rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne
środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
„Made for iPad” oznacza, że sprzęt elektroniczny
jest dostosowany do wymogów urządzenia iPad
i jest uznawany przez producenta, ponieważ
spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie
odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego
zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami.
Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z urządzeniem iPad
może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.
iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez
firmę Philips wymaga licencji.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
2
Høyttalerimpedans
4 ohm
Høyttalerdriver
70 mm heldekkende
Følsomhet
> 84 dB / 1 m / 1 W
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej
2 x 5 W RMS
Odstęp sygnału od szumu
> 70 dB
Połączenie Aux-in
600 mV RMS, 20 kΩ
Impedancja głośnika
4 omy
Przetwornik
70 mm, pełnozakresowy
Czułość
> 84 dB/1m/1W
Wersja Bluetooth®
V2.1 + EDR
Pasmo częstotliwości
2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg
10 m (wolna przestrzeń)
Informacje ogólne
Zasilanie prądem przemiennym
100–240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy
20 W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
• Głośnik
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
•
•
Głośnik
Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
PT
1Importante
Informação para a Europa:
Conheça estes símbolos de segurança
Informações do produto
•• As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Especificações
Amplificador
Potência nominal
2 x 5 W RMS
Relação sinal/ruído
>70 dB
Ligação Aux-in
600 mV RMS, 20 kohm
Altifalantes
Impedância do altifalante
4 ohm
Diafragma do altifalante
70 mm de gama total
Sensibilidade
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Versão do Bluetooth®
V2.1 + EDR
Banda de frequência
Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance
10 m (em espaços abertos)
V2.1 + EDR
Frekvensbånd
2,402–2,480 GHzISM-bånd
Rekkevidde
10 m (ledig plass)
Potência de CA
100-240 V~; 50/60 Hz
Consumo de energia em
funcionamento
20 W
Consumo de energia em modo
de espera
<0,5 W
Dimensões (L x A x P)
• Altifalante
• Microfone
Vekselstrøm
100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus
20 W
Effektforbruk i standbymodus
< 0,5 W
Mål (B x H x D)
• Høyttaler
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
160 x 319 x 160 mm
Vekt
•
•
Høyttaler
Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
PL
•
•
Altifalante
Microfone
RU
1
Важная информация!
Техника безопасности
предварительного уведомления.
O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades
acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida
de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.
O símbolo com o “trovão” indica componentes sem isolamento no
interior do produto que podem provocar choques eléctricos.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha
o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios
com líquidos, como jarras, sobre o produto.
a
b
c
d
e
f
g
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use este produto perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo
com as instruções do fabricante.
j Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes
de chamas sem protecção ou fontes de calor.
k Não o instale perto de fontes de calor como radiadores,
condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos
eléctricos (incluindo amplificadores).
l Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre
Informacje dla klientów w Europie:
Poznaj symbole bezpieczeństwa
m Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto
o produto.
(por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
n Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções
de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste
manual.
de um aparelho forem utilizados como dispositivo de
desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar
pronto para ser utilizado de imediato.
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Verzia Bluetooth®
V2.1 + EDR
Frekvenčné pásmo
2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah
10 m (voľné priestranstvo)
Všeobecné informácie
Sieťové napájanie
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie
20 W
Spotreba energie v
pohotovostnom režime
< 0,5 W
Характеристики
SV
устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с
инструкциями производителя.
h Запрещается снимать корпус устройства.
i Не допускайте попадания на поверхность устройства
капель/брызг. Запрещается использовать изделие под
дождем и в условиях высокой влажности.
j Не подвергайте устройство воздействию прямых
солнечных лучей, открытых источников огня и высоких
температур.
k Запрещается устанавливать устройство вблизи
для отключения устройства, доступ к ним должен
оставаться свободным.
4 Ом
Акустический
преобразователь
70 мм, полного диапазона
Чувствительность
> 84 дБ/1 м/1 Вт
Bluetooth®
Версия Bluetooth®
V2.1 + EDR
Диапазон частот
2,402—2,480 ГГц (диапазон
частот для промышленной,
медицинской и научной
аппаратуры)
10 м (свободного
пространства)
Сеть переменного тока
100—240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление во время
работы
20 Вт
Энергопотребление в режиме
ожидания
< 0,5 Вт
300 x 124 x 156 мм
162 x 317 x 162 мм
talimatları için bu kılavuza bakın.
cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı
kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
устройства.
•• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей,
открытых источников огня и высоких температур.
•• Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке
или адаптеру для отключения устройства от электросети.
Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство
в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см
свободного пространства вокруг устройства для обеспечения
вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не
закрывают вентиляционные отверстия устройства.
Сетевой предохранитель
Эта информация применима только к изделиям с сетевой
вилкой английского стандарта.
Данное устройство оснащено одобренной к применению
литой сетевой вилкой. Для замены используйте предохранитель
со следующими характеристиками:
• соответствие параметрам, указанным на вилке;
• соответствие стандарту BS 1362;
• наличие маркировки ASTA.
В случае возникновения сомнений при выборе типа
предохранителя обратитесь в торговую организацию по месту
приобретения.
Предупреждение. В соответствии с директивой EMC
(2004/108/EC) запрещается отсоединять вилку от шнура
питания.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer
Lifestyle, может привести к лишению пользователя права
управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского
Союза по радиопомехам.
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü
2 X 5 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı
>70dB
Aux-in Link
600 mV RMS, 20 kohm
Uyarı
••
••
••
••
••
Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre
kolayca erişebileceğinizden emin olun.
Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte
etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10
cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde
veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.
Şebeke sigortası
Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa
mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid
användning och underhåll.
Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i
produkten som kan ge en elektrisk stöt.
För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte
utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera
kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.
a
b
c
d
e
f
g
Özellikler
Läs de här instruktionerna.
Behåll de här instruktionerna.
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte produkten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.
Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz,
aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:
• güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
• BS 1362 onaylı ve
• ASTA onay işareti bulunan.
Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza
danışın.
Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç
kablosundan çıkarmayın.
Bildirim
Hoparlörler
Hoparlör Empedansı
4 ohm
Hoparlör Sürücüsü
70 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Bluetooth® sürümü
V2.1 + EDR
Frekans bandı
2,402-2,480 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı
10 m (boş alan)
Genel bilgiler
AC gücü
100-240 V~; 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi
20 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
<0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)
• Hoparlör
• Mikrofon
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Ağırlık
•
•
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.
Hoparlör
Mikrofon
1,3 kg
0,3 kg
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i
enlighet med tillverkarens instruktioner.
h Ta inte bort produktens hölje.
i Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn
eller hög fuktighet.
j Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och
Вес
Громкая связь
Микрофон
1,3 кг
0,3 кг
SK
Dôležité
Bezpečnosť
värme.
k Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som
element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning
(inklusive förstärkare).
l Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
m Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
innehåller vätska, eller levande ljus).
n Produkten kan inkludera batterier. Se
säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering
av batterier i den här användarhandboken.
AEA7000_10_Safety & notice_V3.0
o Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
p NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM
VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
q NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS
REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/
CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS
SEM VIGILÂNCIA.
Informácie pre Európu:
Význam týchto bezpečnostných symbolov
Varning
••
••
••
••
••
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých je potrebné pozorne
si preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s
prevádzkou a údržbou.
Symbol „blesku“ označuje neizolované súčasti výrobku, ktoré môžu
spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom
nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti a neumiestňujte na výrobok
predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.
Prečítajte si tieto pokyny.
Odložte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov
výrobcu.
otvory kúrenia, kachle či iné elektrické zariadenia (vrátane
zosilňovačov).
l Na výrobok neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenia.
m Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety predstavujúce
riziko (napr. predmety naplnené tekutinami, horiace sviečky
a pod.).
n Tento výrobok môže obsahovať batérie. Preštudujte si
bezpečnostné pokyny a pokyny na likvidáciu batérií uvedené
v tomto návode na použitie.
o Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo
prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie
ľahko prístupné pre okamžité použitie.
Varovanie
••
••
••
••
Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným
ohňom alebo zdrojom tepla.
•• Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že
k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.
Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného
priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň štyri palce (10 cm)
voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety
nezakrývajú vetracie otvory na zariadení.
Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Smörj aldrig någon del av apparaten.
Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga
så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme
Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för
ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker
apparatens ventilationshål.
Nätsäkring
Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt
från Storbritannien.
Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter
säkringen ska du använda en med:
• klassificering synlig på kontakten,
• den ska vara BS 1362-godkänd och
• ha ASTA-godkännandemärke.
Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du
ska använda.
Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får
nätkontakten inte skiljas från nätsladden.
Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen
har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren
rätten att använda utrustningen.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s
förordningar om radiostörningar.
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta
villkor i direktivet 1999/5/EG.
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns i förpackningen.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på
miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet
2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att
minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Information om batterianvändning:
Var försiktig
•• Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya
Poistka napájania
Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre
Spojené kráľovstvo.
Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri
výmene poistky použite typ s:
• technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
• symbolom schválenia BS 1362 a
• schválenia ASTA.
Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.
Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC
(2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré
nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle,
môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать устройство на другие электрические
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
o Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme
Акустические системы
Сопротивление АС
Ürün bilgileri
Not
nesneler, yanan mumlar).
600 мВ (среднеквадр.),
20 кОм
Обратите внимание на все предупреждения.
f Очищайте устройство только сухой тканью.
g Запрещается блокировать вентиляционные отверстия
ısıdan koruyun.
l Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
m Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu
Aux-in Link
•• Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.
2
diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.
Information för Europa:
Lär dig de här säkerhetssymbolerna
Сохраните данные инструкции.
Запрещается использовать данное устройство вблизи
воды.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına
göre kurun.
k Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya
>70 дБ
Ознакомьтесь с данными инструкциями.
Следуйте всем указаниям.
Yalnızca kuru bezle temizleyin.
oranda neme maruz bırakmayın.
Отношение сигнал/шум
a
b
c
d
e
f
g
Not
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
j Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya
otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
a
b
c
d
e
Tüm talimatları izleyin.
1,3 kg
0,3 kg
k Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory,
Наличие символа «восклицательный знак» указывает
на необходимость подробного изучения прилагаемой
документации, что в дальнейшем поможет избежать проблем с
работой или обслуживанием устройства.
Символ «молния» указывает на наличие в изделии
неизолированных компонентов, контакт с которыми может
привести к поражению электрическим током.
Во избежание пожара или поражения электрическим током
не допускайте попадания внутрь устройства воды или влаги.
Запрещается ставить на устройство сосуды с жидкостью,
например вазы.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Hmotnosť
• Reproduktor
• Mikrofón
2 x 5 Вт (среднеквадр.)
1
Bu talimatları saklayın.
h Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.
i Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek
Номинальная выходная
мощность
•
•
Bu talimatları okuyun.
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Säkerhet
Габариты (Ш x В x Г)
• Громкая связь
• Микрофон
a
b
c
d
e
f
g
Rozmery (Š x V x H)
• Reproduktor
• Mikrofón
1Viktigt!
Усилитель
Радиус действия
‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan
bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.
‘Yıldırım’ sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün
içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur
veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi
nesneleri ürünün üzerine koymayın.
n Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma
dažďu ani vysokej vlhkosti.
••
••
••
••
Nunca retire o revestimento do aparelho.
Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas
sem protecção ou fontes de calor.
•• Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao
adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.
70 mm s úplným rozsahom
Citlivosť
j Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom,
батареи. Ознакомьтесь с разделами этого руководства,
которые содержат правила техники безопасности для
использования и утилизации батарей.
Bezpieczeństwo
Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy
dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia
problemów związanych z obsługą i konserwacją.
•• Информация о продукте может быть изменена без
1,3 kg
0,3 kg
n Для работы этого устройства могут использоваться
h Não remova o revestimento deste produto.
i Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva
Ważne
Примечание
Peso
предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные
свечи).
ou humidade elevada.
1
Сведения об изделии
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
o Если шнур питания или штепсель используются
Generell informasjon
2
Informações Gerais
l Запрещается устанавливать на устройство другие
Bluetooth
Bluetooth®-versjon
•• Таблицу с обозначениями см. на задней панели прибора.
Общая информация
источников тепла, таких как батареи отопления,
обогреватели, кухонные плиты и другие нагревательные
электроприборы (включая усилители).
®
Versterker
600 mV RMS, 20.000 ohm
2
электрические устройства.
Specificaties
Aux-in-kabel
•• A placa de identificação encontra-se na parte posterior da unidade.
Примечание
h Neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
i Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode,
Aviso
2 x 5 W RMS
Nota
Bluetooth®
gewijzigd.
> 70 dB
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos
embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três
materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção)
e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
“Made for iPad” (concebido para iPad) significa
que o acessório electrónico foi concebido
para ser especificamente conectado ao iPad
e que o seu criador certifica que cumpre as
normas de desempenho da Apple. A Apple
não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo
cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha
em atenção que a utilização deste acessório com o iPad pode
afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPad é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos EUA e
noutros países.
A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são
marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização da Philips é feita sob licença.
Информация для стран Европы
Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.
Głośniki
•• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
Signaal-ruisverhouding
misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas.
Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam
utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num
local seco.
•• Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram.
Mantenhas as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
•• Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não
exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo.
Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não
recarregáveis.
Uwaga
o Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação
Nominaal uitgangsvermogen
•• Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não
m Не помещайте на устройство потенциально опасные
Opmerking
AEA7000_Safety sheet_10_V3.0.indd 2
Informacje o produkcie
Segurança
Høyttalere
Atenção
Nota
Waga
•• Typeplaten er plassert bak på enheten.
Informação acerca da utilização de pilhas:
Przestroga
Forsiktig
•• Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte batteritypen. Ikke bruk nye og
Netzekering
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle,
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør
installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
j Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, åpen flamme
1Belangrijk
Uwaga
Rengjør bare med en myk klut.
eller høy luftfuktighet.
NL
Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.
Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną.
W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:
• spełnia wskazania podane na wtyczce,
• jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
• posiada znak zgodności ze standardami ASTA.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z
wyborem odpowiedniego bezpiecznika.
Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności
elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki
od przewodu zasilającego.
4 ohmy
Budič reproduktora
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce
sa rádiového rušenia.
Tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Kópia vyhlásenia o zhode CE (Doc) sa nachádza v balení.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej
smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu
s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Informácie o používaní batérií:
Výstraha
•• Nebezpečenstvo vytečenia: používajte len predpísaný typ batérií. Naraz
nepoužívajte nové aj použité batérie. Nekombinujte rôzne značky
batérií. Dodržiavajte správnu polaritu. Z výrobkov, ktoré sa po dlhšiu
dobu nepoužívajú, vyberte batérie. Batérie skladujte na suchom mieste.
•• Nebezpečenstvo poranenia: pri manipulácií s vytečenými batériami
noste rukavice. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
•• Nebezpečenstvo výbuchu: batérie neskratujte. Batérie nevystavujte
nadmernému teplu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie nepoškodzujte
ani nerozoberajte. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera
att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte
används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
•• Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande
batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
•• Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark
hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier.
Ladda inte ej laddningsbara batterier.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
”Made for iPad” (skapad för iPad) betyder att
ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt
för att anslutas till iPad, och att det har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandastandard. Apple ansvarar inte för den
här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för
säkerhet och användning. Observera att användningen av det här
tillbehöret med iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.
iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och
andra länder.
Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.
Kommentar
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.
2Produktinformation
Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Specifikationer
Förstärkare
Nominell uteffekt
2 x 5 W RMS
Signal/brusförhållande
> 70 dB
Aux-in Link
600 mV RMS, 20 kohm
Högtalare
Högtalarimpedans
4 ohm
Högtalarelement
70 mm fullt frekvensomfång
Känslighet
> 84 dB/1 m/1 W
Bluetooth®
Bluetooth®-version
V 2.1 + EDR
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.
Collegamento Aux-in
Impedancia reproduktorov
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
> 70 dB
www.philips.kz
Rapporto segnale/rumore
Informasjon for Europa:
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç
malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu
köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
“iPad için üretilmiştir” özel olarak iPad cihazına
bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi
tarafından Apple performans standartlarını
karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir.
Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal
standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarı iPad ile
kullanmanın kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPad, Apple Inc.’nin ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli
ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.
Reproduktory
www.philips.by
2 x 5 W RMS
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej części urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych,
źródeł otwartego ognia lub ciepła.
•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego,
wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
600 mV RMS, 20 kohmov
www.philips.ru
Potenza nominale in uscita
••
••
••
••
>70 dB
Vstup Aux-in
8 (495) 961-1111
Sikkerhet
Amplificatore
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три
типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен
(мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть
переработаны и вторично использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по
утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс
батареек и отслужившего оборудования.
Обозначение «Разработано для iPod»
означает, что данное электронное устройство
разработано специально для подключения
к устройствам iPad и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация
Apple не несет ответственности за функциональность данного
устройства или за его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Обратите внимание, что использование
этого устройства совместно с iPad может повлиять на работу
беспроводной связи.
iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.
Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.;
любое использование этих товарных знаков компанией Philips
лицензировано.
2 x 5 W RMS
Odstup signálu od šumu
Веб-сайт
Ostrzeżenie
Specifiche
Menovitý výstupný výkon
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Viktig
Zosilňovač
pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın.
Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak
olan ürünlerin içinden çıkarın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
•• Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev
hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
•• Patlama riski: Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz
bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere zarar vermeyin veya pilleri
parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być
łatwo dostępne.
•• Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış
Avrupa için bilgi:
Bu güvenlik sembollerini öğrenin
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
preavviso.
Technické údaje
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
o Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą
•• Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da
União Europeia.
Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE
dentro da embalagem.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor
de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local
para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A
eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva
Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas
juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca
dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha
selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a
evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Dikkat
Güvenlik
Телефон
się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa użytkowania i utylizacji baterii.
1Önemli
(ФИО и подпись покупателя)
NO
n Z urządzeniem mogły zostać dostarczone baterie. Zapoznaj
upozornenia.
Казахстан*
875 11 65 0123
Nota
mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów
zawierających płyny, płonących świec).
•• Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
Беларусь
8 820 0011 0068
Informazioni sul prodotto
батарей. Не используйте одновременно новые и использованные
элементы питания. Не устанавливайте одновременно батареи
разных торговых марок. Соблюдайте полярность батарей. При
длительном перерыве в использовании извлекайте батареи из
устройства. Храните батареи в сухом месте.
•• Риск получения травмы! Надевайте перчатки при извлечении
протекших батарей. Храните батареи в месте, недоступном для
детей и животных.
•• Опасность взрыва! Не допускайте короткого замыкания батарей.
Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. Не бросайте
батареи в огонь. Запрещается нарушать целостность батареи или
разбирать ее. Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.
Россия
8 800 200-0880
2
Poznámka
TR
Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
m Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów
Informácie o výrobku
Внимание
•• Риск утечки электролита! Используйте только указанный тип
elektrycznych.
2
Страна
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo
que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer
Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips
l Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń
Aviso
ПЕЧАТЬ
1,3 kg
0,3 kg
takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i
inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.
ПРОДАВЦА
Gewicht
• Luidspreker
• Microfoon
otwartego ognia lub ciepła.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
k Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła,
Заполнение желательно
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Адрес и E-mail:
j Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych,
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
3. Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и/или подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
< 0,5 W
Afmetingen (b x h x d)
• Luidspreker
• Microfoon
•• Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
Заполнение обязательно
Stroomverbruik in stand-by
wodą, deszczem i dużą wilgocią.
1,3 kg
0,3 kg
Телефон торговой организации:
20 W
Högtalare
Mikrofon
Заполнение обязательно
Stroomverbruik in werking
•
•
Название торговой организации:
100 - 240 V~; 50/60 Hz
ПРОДАВЕЦ:
h Nie zdejmuj obudowy urządzenia.
i Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
Netspanning
Vikt
Poznámka
Срок службы**
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
300 x 124 x 156 mm
162 x 317 x 162 mm
Срок гарантии**
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
<0,5 W
Mått (B x H x D)
• Högtalare
• Mikrofon
Наименование Изделия
Algemene informatie
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Effektförbrukning i standbyläge
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi’nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine
uygundur.
AT Uygunluk Beyanı’nın (DoC) bir nüshası paketin içine dahildir.
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen
yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak
üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken
piller kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin
ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
10 m (vrije ruimte)
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
20 W
Сроки и условия гарантии:
Bereik
Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de
alimentação do Reino Unido.
Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se
substituir o fusível, utilize um com:
• as tensões indicadas na ficha,
• aprovação segundo a BS 1362 e
• a marca de aprovação da ASTA.
Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível
deve utilizar.
Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM
(2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid
användning
Заполнение обязательно
2,402 - 2,480 GHz ISM-band
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Nätström
Дата продажи:
Frequentieband
Fusível
Заполнение обязательно
V2.1 + EDR
Przeczytaj tę instrukcję.
Allmän information
Серийный номер:
Bluetooth®-versie
a
b
c
d
e
f
g
10 m (fritt utrymme)
Заполнение обязательно
Bluetooth
®
2,402–2,480 GHz ISM-band
Sortiment
Модель:
> 84 dB/1 m/1 W
Frekvensband
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
70 mm volledig bereik
Gevoeligheid
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Nápis „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad)
znamená, že toto elektronické zariadenie bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k tabletu iPad
a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové
štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad
s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva s tabletom iPad môže ovplyvniť
prevádzku bezdrôtového pripojenia.
iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA
a ďalších krajinách.
Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich
používa na základe licencie.
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Luidsprekerdriver
Данное изделие соответствует основным требованиям и
другим применимым положениям директивы 1999/5/EC.
Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. на
упаковке.
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие попадает под действие
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических
и электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые
попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC
и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов
питания согласно местному законодательству, так как
правильная утилизация поможет предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация об использовании батарей:
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территорию РФ (в случае импортируемой продукции): ООО «Филипс», РФ,
123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (статус ООО «Филипс» установлен в соответствии с Таможенным Кодексом Таможенного Союза). Если купленное Вами изделие требует специальной
установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за
правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
4 ohm
Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num
espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10
cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada.
Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem
as ranhuras de ventilação do aparelho.
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.
Luidsprekerimpedantie
Symbol błyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoły
wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym,
urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie
należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np.
wazonów.
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Saeco, Avent)
Nota
Luidsprekers
Дополнение к инструкции пользователя
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è
cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per
l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
La dicitura “Made for iPad” indica che un
accessorio elettronico è stato progettato
per il collegamento specifico ad un iPad ed è
certificato dal produttore per la compatibilità
con gli standard Apple in materia di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo
o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.
L’utilizzo di questo accessorio con iPad può influire sulle prestazioni
wireless.
iPad è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri
paesi.
Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà
di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l’utilizzo di tali marchi da parte di
Philips è consentito su licenza.
12/20/2012 12:14:54 PM
Download PDF

advertising