Philips | SPA2210W/10 | Philips USB-Notebook-Lautsprecher SPA2210R/10 Bedienungsanleitung

SPA2210
SPA2210V
Multimedia Speakers
NL
RU
Opmerking: 1. Controleer of de multimedialuidsprekers goed
zijn geïnstalleerd voordat u deze gebruikt. 2. Verwijder de USBconnector nooit tijdens het gebruik van de multimedialuidsprekers.
Systeemvereisten:
PC
Mac
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP of
Windows® Vista™
Mac OS9/OS X of later
Gecertificeerde USB-controller
Ingebouwde USB-aansluiting
®
(L)
EN User manual
CS
Příručka pro uživatele
DA Brugervejledning
DE
Benutzerhandbuch
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
ES
Manual del usuario
FI
Käyttöopas
FR
Mode d’emploi
HU Felhasználói kézikönyv
IT
Manuale utente
KO
사용 설명서
MS-MY
Manual pengguna
NL
Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
(R)
SV
TH คู่มือผู้ใช้
TR
Kullanım kılavuzu
KK
Қолданушының нұсқасы
UK
Посібник користувача
ZH-CN 用户手册
ZH-TW 使用手冊
EN
DE
Note: 1. Ensure that the Multimedia Speakers is installed properly
before using. 2. Never unplug the USB plug while the Multimedia
Speakers is playing sound.
System Requirements:
FI
Hinweis: 1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die MultimediaLautsprecher korrekt installiert sind. 2. Entfernen Sie niemals den
USB-Stecker während die Multimedia-Lautsprecher Sound wiedergeben.
Systemanforderungen:
IT
Huomautus: 1. Varmista ennen multimediakaiuttimien käyttämistä, että
ne on asennettu oikein. 2. Älä irrota USB-liitintä, kun multimediakaiutin
toistaa ääntä.
Järjestelmävaatimukset:
PC
Mac
PC
Mac
Tietokone
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP,
or Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X, or later
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP
oder Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X oder höher
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP tai Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X,
tai uudempi
Certified USB controller
Built-in USB connection
Zertifizierter USB-Controller
Integrierte USB-Verbindung
Sertifioitu USB-ohjain
Kiinteä USB-liitäntä
DC power input: USB:5V ,500mA
Installation:
1 Plug the USB plug into a USB port and connect the audio plug to
the audio output of your computer (Fig. 1).
2 Adjust the length of speaker cable and USB cable by the cable
winders at the bottom (Fig. 2).
3 Turn the volume knob clockwise to switch on the Multimedia
Speakers (Fig. 3).
»»The indicator on the right speaker lights up.
4 Adjust the volume either by the volume knob or by the computer
application or multimedia application software (Fig. 4).
5 When you have finished using the Multimedia Speakers, exit the
multimedia application software and switch off the speakers.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products, including those
marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
according to your local rules and do not dispose of your old products
with your normal household waste.
Data subject to change without notice.
CS
DC-Stromversorgung: USB: 5 V, 500 mA
Installation:
1 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss und das
Audiokabel an den Audioanschluss Ihres Computers an (Abb. 1).
2 Passen Sie die Länge des Lautsprecherkabels mithilfe der
Kabelaufwicklung an der Unterseite an (Abb. 2).
3 Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die
Multimedia-Lautsprecher einzuschalten (Abb. 3).
»»Die Anzeige am rechten Lautsprecher leuchtet auf.
4 Stellen Sie die Lautstärke entweder mithilfe des Lautstärkereglers
oder über die Computeranwendung bzw. die MultimediaAnwendung ein (Abb. 4).
5 Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nicht mehr verwenden,
beenden Sie die Multimedia-Anwendung, und schalten Sie die
Lautsprecher aus.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt
und wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen
sind auch die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern
markierten Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
EL
Poznámka: 1. Před použitím se ujistěte, že jsou multimediální
reproduktory řádně nainstalovány. 2. Konektor USB nikdy
neodpojujte, jestliže multimediální reproduktory přehrávají zvuk.
Požadavky na systém:
počítač
Mac
Operační systém Windows® 98SE,
Windows® ME, Windows® 2000,
Windows® XP nebo Windows® Vista™
Operační systém Mac
OS9/OS® X nebo novější
Certifikovaný řadič USB
Vestavěné připojení USB
Vstup napájení DC: 5V 500mA USB
Instalace:
1 Konektor USB připojte do portu rozhraní USB a k audiovýstupu
počítače připojte zástrčku audia (obr. 1).
2 Pomocí navíječů kabelu ve spodní části upravte délku kabelu
reproduktoru a kabelu USB (obr. 2).
3 Otočením knoflíku hlasitosti po směru hodinových ručiček zapněte
multimediální reproduktory (obr. 3).
»»Indikátor na pravém reproduktoru se rozsvítí.
4 Pomocí knoflíku hlasitosti, aplikace počítače nebo softwaru
multimediální aplikace upravte hlasitost (obr. 4).
5 Jakmile multimediální reproduktory přestanete používat, ukončete
software multimediální aplikace a vypněte reproduktory.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem
přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a
nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
DA
PC
Mac
Υπολογιστής
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP ή
Windows® Vista™
Πιστοποιημένος ελεγκτής USB
Mac
Mac OS9/OS® X ή
μεταγενέστερη έκδοση
Ενσωματωμένη σύνδεση USB
Είσοδος τροφοδοτικού DC: USB 5 V 500 mA
Εγκατάσταση:
1 Συνδέστε το βύσμα USB σε μια θύρα USB και το βύσμα ήχου
στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (Εικ. 1).
2 Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου ηχείων και του καλωδίου USB
με το μηχανισμό περιτύλιξης καλωδίου στο κάτω μέρος (Εικ. 2).
3 Γυρίστε το διακόπτη έντασης δεξιόστροφα για να
ενεργοποιήσετε τα ηχεία πολυμέσων (Εικ. 3).
»»Η ενδεικτική λυχνία στο δεξί ηχείο ανάβει.
4 Ρυθμίστε την ένταση μέσω του διακόπτη έντασης, μέσω της
εφαρμογής του υπολογιστή ή του λογισμικού της εφαρμογής
πολυμέσων (Εικ. 4).
5 Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ηχείων πολυμέσων,
πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής
πολυμέσων και απενεργοποιήστε τα ηχεία.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους
τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί
με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Nota: 1. Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados
correctamente antes de utilizarlos. 2. No desconecte nunca el conector
USB mientras los altavoces multimedia estén reproduciendo sonido.
Requisitos del sistema:
PC
Mac
Mac OS9/OS X eller nyere
Windows 98SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP o
Windows® Vista™
Mac OS9/OS X o superior
Certificeret USB-controller
Indbygget USB-forbindelse
Controlador USB certificado
Conexión USB integrada
®
®
DC-input: USB 5 V 500 mA
Installation:
1 Tilslut USB-stikket til en USB-port, og slut lydstikket til
computerens lydudgang (Fig. 1).
2 Juster højttaler- og USB-kablets længde ved hjælp af
kabeloprulningen i bunden (Fig. 2).
3 Drej lydstyrkeknappen med uret for at tænde for
multimediehøjttalerne (Fig. 3).
»»Indikatoren på den højre højttaler lyser.
4 Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen,
computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren
(Fig. 4).
5 Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du
afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke højttalerne.
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig
orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de,
der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler,
og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä
koskee myös laitteita, joissa on yliviivatun roskakorin kuva.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana.
®
®
®
Entrada de alimentación de CC: 5 V USB, 500 mA
Instalación:
1 Conecte el conector USB en el puerto USB y conecte la clavija de
audio en la salida de audio del ordenador (fig. 1).
2 Ajuste la longitud del cable del altavoz y del cable USB mediante los
enrolladores de cable de la parte inferior (fig. 2).
3 Gire el botón de volumen en el sentido de las agujas del reloj para
encender los altavoces multimedia (fig. 3).
»»EL piloto del altavoz derecho se ilumina.
4 Ajuste el volumen con el botón del volumen, con la aplicación del
ordenador o con el software de la aplicación multimedia (fig. 4).
5 Cuando acabe de utilizar los altavoces multimedia, salga del software
de la aplicación multimedia y apague los altavoces.
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y
volver a utilizar. Obtenga información sobre la recogida
selectiva local de productos eléctricos y electrónicos,
incluidos los marcados con el símbolo del contenedor de
ruedas tachado. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga
de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.
NO
Nota: 1. Accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati
correttamente prima di utilizzarli. 2. Non scollegare mai il cavo
USB mentre gli altoparlanti multimediali si trovano in modalità di
riproduzione audio.
Requisiti di sistema
PC
Mac
Windows 98SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP o
Windows® Vista™
Mac OS9/OS X o superiore
Controller USB certificato
Collegamento USB integrato
®
®
®
Ingresso alimentazione CC: USB: 5 V, 500 mA
Installazione
1 Inserire il connettore USB in una porta USB libera, quindi inserire
la spina audio nell’uscita audio del computer (Fig. 1).
2 Regolare la lunghezza del cavo degli altoparlanti e del cavo USB
utilizzando gli avvolgicavo sulla base (Fig. 2).
3 Ruotare la manopola del volume in senso orario per attivare gli
altoparlanti multimediali (Fig. 3).
»»La spia sull’altoparlante destro si illumina.
4 Regolare il volume mediante la relativa manopola, oppure tramite
l’applicazione sul PC o il software dell’applicazione multimediale
(Fig. 4).
5 Quando gli altoparlanti multimediali non vengono utilizzati, uscire
dal software dell’applicazione multimediale e spegnerli.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di
raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi
quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle.
Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi
prodotti con la normale spazzatura.
KO
Remarque : 1. Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
correctement installées avant de les utiliser. 2. Ne débranchez jamais la
prise USB lorsque les enceintes multimédias diffusent du son.
Configuration requise :
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP
eller Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X eller nyere
Sertifisert USB-kontroller
Innebygd USB-tilkobling
DC-strøminngang: USB: 5 V , 500 mA
Installasjon:
1 Koble USB-kontakten til en USB-port, og koble audiopluggen til
lydutgangen på datamaskinen (fig. 1).
2 Juster lengden på høyttalerkabelen og USB-kabelen ved hjelp av
kabelviklerne nederst (fig. 2).
3 Drei volumknappen med klokken for å slå på
multimediehøyttalerne (fig. 3).
»»Lampen på høyre høyttaler lyser.
4 Juster volumet ved hjelp av volumknappen,
datamaskinprogrammet eller multimediespillerprogramvaren
(fig. 4).
5 Når du ikke skal bruke multimediehøyttalerne, går du ut av
multimedieprogramvaren og slår av høyttalerne.
Produktet er utformet og produsert med materialer
og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes. Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn
elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i
ditt lokalmiljø, inkludert utstyr som er merket med en
søppeldunk med kryss over. Følg de lokale reglene, og ikke kast
gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
시스템 요구 사항:
Uwaga: 1. Przed użyciem upewnij się, że głośniki zostały
zainstalowane prawidłowo. 2. Nigdy nie odłączaj wtyczki USB
podczas odtwarzania dźwięku w głośnikach.
Wymagania systemowe:
Mac
PC
Windows®  98SE, Windows® ME,
Windows®  2000, Windows® XP ou
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X ou version
ultérieure
Windows 98SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP,
Windows® Vista™
Mac OS9/OS X 이후 버전
Windows 98SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP
lub Windows® Vista™
Mac OS9/OS X lub nowszy
Contrôleur USB certifié
Connexion USB intégrée
인증된 USB 컨트롤러
내장 USB 연결
Certyfikowany kontroler USB
Wbudowane połączenie USB
Komputer PC
Mac
®
®
®
Entrée CC: USB 5 V 500 mA
Installation :
1 Branchez la prise USB sur le port USB port et connectez la fiche
audio à la sortie audio de votre ordinateur (Fig. 1).
2 Réglez la longueur du câble des enceintes et du câble USB à l’aide
des enrouleurs situés en bas (Fig. 2).
3 Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d’une montre
pour mettre les enceintes multimédias sous tension (Fig. 3).
»»Le voyant de l’enceinte droite s’allume.
4 Réglez le volume à l’aide du bouton de volume, via l’application
correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel d’application
multimédia (Fig. 4).
5 Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes multimédias,
quittez le logiciel d’application multimédia et éteignez les enceintes.
DC 전원 입력: USB 5V 500mA
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le
système de collecte des produits électriques et électroniques
en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d’une
poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의
자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. WEEE
Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 있는 제품을 비롯한
전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.
폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지
말고 현지의 규정에 따르십시오.
설치:
1 USB 플러그를 USB 포트에 꽂고 오디오 플러그를 컴퓨터의
오디오 출력 단자에 연결합니다(그림 1).
2 아래쪽의 케이블 감기를 사용하여 스피커 케이블과 USB
케이블의 길이를 조절합니다(그림 2).
3 볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 멀티미디어 스피커를
켭니다(그림 3).
» 오른쪽 스피커의 표시등이 켜집니다.
4 볼륨 조절기 또는 컴퓨터 응용 프로그램이나 멀티미디어
응용 프로그램 소프트웨어로 볼륨을 조절합니다(그림 4).
5 멀티미디어 스피커의 사용을 마친 후에는 멀티미디어 응용
프로그램 소프트웨어를 종료하고 스피커를 끕니다.
MS-MY
Megjegyzés: 1. A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás
hangsugárzó beállításai megfelelőek-e. 2. Ne húzza ki az USB-csatlakozót,
miközben a multimédiás hangsugárzó hangot játszik le.
Rendszerkövetelmények:
Számítógép
Mac
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP, vagy
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X vagy
újabb verzió
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP,
atau Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X, atau terkini
Tanúsítvánnyal rendelkező USB-vezérlő
Beépített USB-kapcsolat
Pengawal USB Diperakui
Sambungan USB terbina dalam
Egyenáramú tápellátás bemenet: USB 5V 500 mA
Üzembe helyezés:
1 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-aljzatába, az
audiocsatlakozót pedig a számítógép audiokimenetére (1. ábra).
2 Állítsa be a hangsugárzókábel és az USB-kábel hosszát az alsó
kábelcsévélők segítségével (2. ábra).
3 A multimédiás hangsugárzó bekapcsolásához forgassa el a hangerőszabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba (3. ábra).
»»Kigyullad a jobb oldali hangsugárzón lévő jelzőfény.
4 A hangerő a hangerő-szabályozó gombbal, a számítógépes
alkalmazással vagy multimédiás lejátszó szoftverrel szabályozható
(4. ábra.).
5 Ha nem használja tovább a multimédiás hangsugárzókat, lépjen ki a
multimédiás lejátszó szoftverből, és kapcsolja ki a hangsugárzókat.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és
elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,
beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett
termékeket is. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
®
Macintosh
®
®
Zasilanie prądem stałym: USB 5 V, 500 mA
Instalacja:
1 Włóż wtyczkę USB do portu USB i podłącz wtyczkę audio do
wyjścia audio komputera (rys. 1).
2 Dostosuj długość przewodu głośnikowego i przewodu USB
za pomocą mechanizmu zwijania przewodu w dolnej części
produktu (rys. 2).
3 Przekręć pokrętło regulacji głośności w prawo, aby włączyć
głośniki multimedialne (rys. 3).
»»Zaświeci się wskaźnik na prawym głośniku.
4 Wyreguluj głośność za pomocą pokrętła regulacji głośności,
aplikacji komputerowej lub multimedialnej (rys. 4).
5 Po zakończeniu korzystania z głośników multimedialnych zamknij
aplikację multimedialną i wyłącz głośniki.
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów
i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i
przeznaczone do ponownego wykorzystania. Należy
zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, jak również sprzętu
oznaczonego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz
i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
PT
Nota: 1. Pastikan Pembesar Suara Multimedia dipasang dengan betul
sebelum menggunakannya. 2. Jangan sekali-kali cabut plag USB semasa
Pembesar Suara Multimedia sedang memainkan bunyi.
Keperluan Sistem:
Input kuasa DC: USB: 5V ,500mA
Pemasangan:
1 Masukkan plag USB ke dalam port USB dan sambungkan plag
audio ke output audio komputer anda (Rajah 1).
2 Laraskan panjang kabel pembesar suara dan kabel USB
menggunakan penggulung kabel di bahagian bawah (Rajah 2).
3 Putarkan tombol kelantangan mengikut arah jam untuk
menghidupkan Pembesar Suara Multimedia (Rajah 3).
»»Penunjuk pada pembesar suara sebelah kanan menyala.
4 Laraskan kelantangan sama ada melalui tombol kelantangan atau
melalui perisian aplikasi komputer atau multimedia (Rajah 4).
5 Apabila anda telah selesai menggunakan Pembesar Suara
Multimedia, keluar daripada perisian aplikasi multimedia dan
matikan pembesar suara.
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti
tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan
berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik
termasuk yang ditanda dengan simbol tong beroda yang dipangkah.
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang
produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.
Mac
Mac OS9/OS® X или
более поздняя
Встроенное
подключение USB
Входная мощность сети пост. тока: USB 5 В 500 мА
Установка
1 Вставьте кабель USB в разъем USB и подключите аудиокабель к
аудиовыходу на компьютере (рис. 1).
2 Отрегулируйте длину кабеля динамиков и кабеля USB с помощью
катушек, расположенных в нижней части (рис. 2).
3 Поверните регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы
включить мультимедийные динамики (рис. 3).
»»На правом динамике загорится индикатор.
4 Настройте уровень громкости с помощью регулятора громкости,
приложения компьютера или приложения мультимедийного
проигрывателя (рис. 4).
5 По окончании использования мультимедийных динамиков
закройте приложение мультимедийного проигрывателя и
выключите динамики.
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, которые
подлежат переработке и вторичному использованию.
Для утилизации электрических и электронных изделий
ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации
отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с
изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте
в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
Obs! 1. Kontrollera att multimediehögtalarna har installerats på rätt
sätt innan du använder dem. 2. Dra aldrig ur USB-kontakten när
multimediehögtalarna används.
Systemkrav:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP eller
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X eller senare
Certifierad USB-styrenhet
Inbyggd USB-anslutning
Likströmsingång: USB 5 V 500 mA
Installation:
1 Sätt in USB-kontakten i en USB-port och anslut ljudkontakten till
ljudutgången på datorn (bild 1).
2 Justera längden på högtalar- och USB-kabeln med kabelvindan längst
ned (bild 2).
3 Vrid volymknappen medurs för att slå på multimediehögtalarna (bild 3).
»»Indikatorn på den högra högtalaren tänds.
4 Justera volymen med antingen volymknappen eller via datorn eller
multimedieprogramvaran (bild 4).
5 När du är klar med multimediehögtalarna stänger du
multimedieprogramvaran och slår av högtalarna.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter, inklusive de som
har markerats med den överkorsade hjulsymbolen . Följ den lokala
lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet.
TH
PL
참고: 1. 사용 전에 멀티미디어 스피커가 올바르게
설치되었는지 확인하십시오. 2. 멀티미디어 스피커에서 음향이
재생되는 동안 USB 플러그를 뽑지 마십시오.
Компьютер
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP или
Windows® Vista™
Сертифицированный контроллер USB
SV
Merk: 1. Kontroller at multimediehøyttalerne er riktig installert
før du bruker dem. 2. Koble aldri fra USB-kontakten mens
multimediehøyttalerne spiller av lyd.
Systemkrav:
PC
HU
Windows 98SE, Windows ME,
Windows® 2000, Windows® XP
eller Windows® Vista™
®
Asentaminen:
1 Liitä USB-liitin USB-porttiin ja liitä ääniliitin tietokoneen
äänilähtöliitäntään (kuva 1).
2 Säädä kaiutin- ja USB-kaapelien pituus alapinnassa olevilla
kaapelikeloilla (kuva 2).
3 Kytke multimediakaiuttimiin virta kääntämällä äänenvoimakkuuden
nuppia myötäpäivään (kuva 3).
»»Oikean kaiuttimen merkkivalo syttyy.
4 Säädä äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säätönupilla,
tietokonesovelluksella tai multimediaohjelmistolla (kuva 4).
5 Kun lopetat multimediakaiuttimien käyttämisen, sulje
multimediaohjelmisto ja katkaise kaiuttimista virta.
FR
Σημείωση: 1. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία πολυμέσων είναι σωστά
εγκατεστημένα πριν τη χρήση. 2. Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα
USB κατά την αναπαραγωγή ήχου από τα ηχεία πολυμέσων.
Απαιτήσεις συστήματος:
ES
Bemærk: 1. Sørg for, at multimediehøjttalerne er installeret
korrekt, før du bruger dem. 2. Træk aldrig USB-stikket ud, mens
multimediehøjttalerne afspiller lyd.
Systemkrav:
Verkkovirran tulo: USB: 5 V, 500 mA
®
DC-ingangsvermogen: USB: 5 V 500 mA
Installatie:
1 Steek de USB-stekker in een USB-poort en sluit de audiostekker
aan op de audio-uitgang van uw computer (afb. 1).
2 Pas de lengte van de luidsprekerkabel en USB-kabel aan met de
kabelhaspels aan de onderkant (afb. 2).
3 Draai de volumeknop naar rechts om de multimedialuidsprekers
in te schakelen (afb. 3).
»»De indicator op de rechterluidspreker gaat branden.
4 Pas het volume aan met de volumeknop of via de
computertoepassing of multimediasoftware (afb. 4).
5 Als u klaar bent met de multimedialuidsprekers, sluit u de
multimediasoftware af en schakelt u de luidsprekers uit.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de
gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en
elektronische producten, met inbegrip van producten die
zijn aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet
samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.
4
Instrukcja obsługi
Manual do utilizador
Руководство пользователя
Användarhandbok
PL
PT
RU
®
Примечание. 1. Перед использованием убедитесь, что мультимедийные
динамики подключены правильно. 2. Никогда не извлекайте кабель из
разъема USB во время работы мультимедийных динамиков.
Требования к системе:
ขอกำ�หนดของระบบ:
PC
Mac
ชุดควบคุม USB ที่ไดรับการรับรอง
การเชื่อมตอ USB ภายใน
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP, หรือ
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X หรือใหมกวา
ไฟ DC อ ินพต:USB 5V 500mA
การติดตั้ง:
1 เสียบปลั๊ก USB กับพอรต USB แลวเชื่อมตอปลั๊กสัญญาณเสียงเขากับ
เอาตพุตเสียงของคอมพิวเตอร (รูปที่ 1)
2 ปรับความยาวสายลำ�โพงและสาย USB ดวยที่มวนเก็บสายที่อยดานลาง
(รูปที่ 2)
3 หมุนปุ่มเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปดสวิตชลำ�โพงมัลติมีเดีย (รูปที่ 3)
»»ไฟแสดงสถานะบนลำ�โพงขวาจะสวางขึ้น
4 ปรับระดับเสียงโดยใชปุ่มเสียงหรือแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวรแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย (รูปที่ 4)
5 เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานลำ�โพงมัลติมีเดีย ใหออกจากซอฟตแวรแอปพลิเคชัน
มัลติมีเดียแลวปดสวิตชลำ�โพง
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการ
ผลิต และสามารถนำ�ไปรีไซเคิล หรือนำ�กลับมาใชใหมได โปรดจดจำ�
เกี่ยวกับระบบการแยกเก็บของทองถิ่นสำ�หรับอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงอุปกรณที่มีสัญลักษณถังขยะมีลอถูกกากบาท
โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณพรอม
กับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
TR
Nota: 1. Certifique-se de que os altifalantes multimédia foram
instalados correctamente antes de os utilizar. 2. Nunca desligue
a ficha USB quando os altifalantes multimédia estiverem a
reproduzir som.
Requisitos do sistema:
Computador
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP, ou
Windows® Vista™
Controlador USB certificado
หมายเหตุ: 1. ตรวจดูวาลำ�โพงมัลติมีเดียไดติดตั้งอยางเหมาะสมกอนการใชงาน.
2. หามถอดปลั๊ก USB ในขณะที่ลำ�โพงมัลติมีเดียกำ�ลังเลนเพลง
Mac
Mac OS9/OS® X ou
posterior
Porta USB integrada
Entrada de alimentação de CC: USB 5 V 500 mA
Instalação:
1 Ligue a ficha USB a uma porta USB e a ficha áudio à saída de
áudio do seu computador (fig. 1).
2 Ajuste o comprimento do cabo do altifalante e cabo USB
através do rebobinador de cabos na base do aparelho (fig. 2).
3 Rode o botão do volume para a direita para ligar os altifalantes
multimédia (fig. 3)
»»O indicador no altifalante direito acende-se.
4 Ajuste o volume através do botão do volume ou através da
aplicação do computador ou software de aplicação multimédia
(fig. 4)
5 Quando tiver terminado de utilizar os altifalantes multimédia, saia
do software de aplicação multimédia e desligue os altifalantes.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados. Informe-se acerca do sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos,
incluindo os que estão assinalados com um símbolo
de um caixote do lixo traçado. Proceda de acordo com as
regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico.
Not: 1. Kullanmadan önce Multimedya Hoparlörlerin doğru şekilde
kurulduğundan emin olun. 2. Multimedya Hoparlörlerden müzik
dinlerken USB fişi kesinlikle çekmeyin.
Sistem Gereksinimleri:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP
veya Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X veya üzeri
Onaylı USB kontrol cihazı
Dahili USB bağlantısı
DC güç girişi: USB 5V 500mA
Kurulum:
1 USB fişini bir USB portuna takın ve ses fişini bilgisayarınızın ses
çıkışına bağlayın (Şek. 1).
2 Alt kısımdaki kablo sarıcıları kullanarak hoparlör ve USB kablolarının
uzunluğunu ayarlayın (Şek. 2).
3 Multimedya Hoparlörleri açmak için ses düzeyi düğmesini saat
yönünde çevirin (Şek. 3).
»»Sağ hoparlördeki gösterge yanar.
4 Ses düzeyini, ses düzeyi düğmesi veya bilgisayar uygulama ya da
multimedya uygulama yazılımıyla ayarlayın (Şek. 4).
5 Multimedya Hoparlörleri kullanmayacağınız zaman, multimedya
uygulama yazılımından çıkın ve hoparlörleri kapatın.
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan
çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve
elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi
edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
(L)
(R)
4
KK
ZH-TW
Ескертпе 1. Пайдалану алдында мультимедиалық динамиктер дұрыс
орнатылғанына көз жеткізіңіз. 2. Мультимедиалық динамиктер дыбыс
ойнатып жатқанда ешқашан USB ашасын суырмаңыз.
Жүйе талаптары:
компьютер
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP немесе
Windows® Vista™
Куәліктендірілген USB контроллері
Mac
Mac OS9/OS® X немесе
одан кейінгі
Кірістірілген USB
қосылымы
Тұрақты ток қуат кірісі: USB 5 В 500 мА
Орнату:
1 USB ашасын USB портына жалғаңыз және дыбыс ашасын
компьютердің дыбыс портына жалғаңыз (1-сур.).
2 Динамик кабелінің және USB кабелінің ұзындығын төменгі жақтағы
кабель орағыштар арқылы реттеңіз (2-сур.).
3 Мультимедиалық динамиктерді қосу үшін дыбыс деңгейі тұтқасы
сағат тілімен бұрыңыз (3-сур.).
»»Оң динамиктегі көрсеткіш жанады.
4 Дыбыс деңгейін дыбыс деңгейі тұтқасы, компьютер қолданбасы
немесе мультимедиа қолданбасы арқылы реттеңіз (4-сур.).
5 Мультимедиалық динамиктерді пайдалануды аяқтағаннан кейін
мультимедиа қолданбасынан шығыңыз және динамиктерді өшіріңіз.
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.
Жергілікті электр және электрондық өнімдерді бөлек
жинау жүйесі, соның ішніде, сызылған дөңгелекті себет
таңбасымен белгіленгендерімен танысыңыз. Жергілікті
ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа
қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.
UK
注意:1. 使用多媒體揚聲器前,請確定已正確安裝。2. 在多媒體
揚聲器播放期間,切勿拔除 USB 插頭。
系統需求:
O
O
O
O
O
O
PC
Mac
X
O
O
O
O
O
Windows® 98SE、Windows® ME、
Windows® 2000、Windows® XP、或
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X、
或更新版本
X
O
O
O
O
O
經認證的 USB 控制器
內建 USB 連線
DC 電源輸入:USB 5V 500mA
安裝:
1 將 USB 插頭連接 USB 連接埠,將音訊插頭連接您電腦的音
訊輸出 (圖 1)
2 使用底部的捲線器調整揚聲器纜線與 USB 纜線的長度
(圖 2)。
3 順時針轉動音量旋鈕,開啟多媒體揚聲器 (圖 3)。
» 右揚聲器的指示燈會亮起。
4 您可以使用音量旋鈕、電腦的應用程式或多媒體應用程式軟體
調整音量 (圖 4)。
5 多媒體揚聲器使用完畢時,請關閉多媒體應用程式軟體,並
關閉揚聲器。
您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造,可回收
和重複使用。請注意當地電器或電子產品的分類收集制
度,包括標記打叉的附輪回收筒標籤之產品。根據當地
法規處理,請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。
FCC - Notice of compliance
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.
Environmental Protection Use Period
This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements
contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or
elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.
FCC - Remarques sur la conformité
Примітка 1. Перед використанням слід встановити мультимедійні
гучномовці належним чином. 2. Ніколи не від’єднуйте USB-штекер,
якщо через мультимедійні гучномовці виводиться звук.
Вимоги до системи:
ПК
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP або
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X або
пізнішої версії
Сертифікований USB-контролер
Вбудоване з’єднання USB
Вхідна потужність постійного струму: USB 5 V 500 mA
Встановлення:
1 Вставте USB-штекер в USB-роз’єм і під’єднайте аудіоштекер до
вихідного аудіороз’єму комп’ютера (мал. 1).
2 Відрегулюйте довжину кабелю гучномовця та USB-кабелю за
допомогою пристосувань для змотування на дні (мал. 2).
3 Поверніть регулятор гучності за годинниковою стрілкою, щоб
увімкнути мультимедійні гучномовці (мал. 3).
»»Індикатор на правому гучномовці засвітиться.
4 Налаштуйте гучність за допомогою регулятора гучності,
комп’ютерної програми чи мультимедійного програмного
забезпечення (мал. 4).
5 По завершенні використання мультимедійних гучномовців
виконайте вихід із мультимедійної програми та вимкніть
гучномовці.
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і
компонентів,FCC
які можна
переробити
використовувати
- Notice
of таcompliance
повторно. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних пристроїв, зокрема
тих, що містять маркування з перекресленим кошиком
на колесах. Дійте згідно з місцевими законами і не
утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими
відходами.
FCC - Remarques sur la conformité
ZH-CN
注意:1. 使用之前,请确保多媒体扬声器安装正确。2. 切勿在多
媒体扬声器播放声音时拔出 USB 插头。
系统要求:
个人电脑
MAC
Windows® 98SE、Windows®
ME、Windows® 2000、Windows® XP
或 Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X 或更
高版本
经认证的 USB 控制器
内置 USB 连接
直流输入:USB:5 伏,500 毫安
安装:
1 将 USB 接口插入 USB 端口,并将音频插头连接到电脑的音频
输出插孔(图 1)。
2 通过底部的绕线装置调节扬声器电缆和 USB 电缆的长度
(图 2)。
3 顺时针转动音量旋钮打开多媒体扬声器(图 3)。
» 右扬声器上的指示灯将亮起。
4 使用音量旋钮或者电脑应用程序或多媒体应用程序软件调节
音量(图 4)。
5 使用多媒体扬声器之后,退出多媒体应用程序软件并关闭扬
声器。
本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而
成。请熟悉当地专门为电子和电器产品,包括那些标
有叉线有轮垃圾箱符号的产品所制订的分门别类的收
集机制。请遵守当地规定,不要将旧产品丢弃到普通
生活垃圾中。
All registered and unregistered trademarks are
property of their respective owners.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights
reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations,
and is the manufacturer of the product. WOOX
Innovations is the warrantor in relation to the
product with which this booklet was packaged.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V.
SPA2210/V_97(10)_QSG_V5.0
Download PDF

advertising