Philips | SPA4310/10 | Philips Multimedia-Lautsprecher 2.1 SPA4310/10 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
e
Multimedia Speakers
SPA4310
b
h
g
EN
User manual
CS
Příručka pro uživatele
DA
Brugervejledning
DE
Benutzerhandbuch
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
ES
Manual del usuario
FI
Käyttöopas
FR
Mode d’emploi
HU
Felhasználói kézikönyv
IT
Manuale utente
KO
⅖❓#⇎ᬯ⇆
MS-MY
Manual pengguna
NL
NO
PL
PT
RU
SV
f
TH
คู่มือผู้ใช้
TR
Kullanım kılavuzu
=+&1 Ⴌ߀൱Ҭ
ZH-TW Ԛ͂ʹ˫
EN
Warning: 1. The product shall not be exposed to dripping or splashing
and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on
the product. 2. To completely disconnect the power input, the mains
plug of the product shall be disconnected from the mains. 3. The
mains plug of the product should not be obstructed OR should be
easily accessed during intended use. 4. No naked flame sources, such
as lighted candles, should be placed on the products.
NOTE: Ensure that the multimedia speaker is installed properly before
using.
System Requirements:
PC
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP, or Windows® Vista™
Mac
Mac OS9/OS® X,
or later
Installation:
1 Connect the speaker plugs to the audio output sockets: red plug to
the red socket, white plug to the white socket ( ).
2 Connect the audio input plug to the audio output of your
computer ( ).
3 Plug the AC plug into AC power socket ( ).
• To adjust the cable length, wrap the cable around the hooks ( ).
4 Switch on the system ( ).
» The indicator on the remote control lights up.
5 Adjust the volume either by the remote control ( ) or by the
computer application or multimedia application software ( ).
6 Turn the bass knob to adjust the bass ( ).
7 When you have finished using the Multimedia Speakers, exit the
multimedia application software and switch off the system.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products, including those
marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
according to your local rules and do not dispose of your old products
with your normal household waste.
CS
Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině
a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutiny, například
vázy. 2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by měla být síťová šňůra
výrobku zcela odpojena ze zásuvky. 3. Síťová šňůra by neměla být
zakrývána NEBO by měla být během zamýšleného používání snadno
přístupná. 4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně,
např. zapálené svíčky.
POZNÁMKA: Před použitím se ujistěte, že je multimediální
reproduktor řádně nainstalován.
Požadavky na systém:
počítač
Operační systém Windows® 98SE,
Windows® ME, Windows® 2000,
Windows® XP nebo Windows® Vista™
d
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Instrukcja obsługi
Manual do utilizador
Руководство
пользователя
Användarhandbok
Mac
Operační systém Mac
OS9/OS X nebo novější
Instalace:
1 Zástrčky reproduktoru připojte k zásuvkám audiovýstupu: červenou
zástrčku k červené zásuvce, bílou zástrčku k bílé zásuvce ( ).
2 Zástrčku vstupu audia k audiovýstupu počítače ( ).
3 Zásuvku střídavého proudu připojte do zásuvky střídavého proudu ( ).
• Chcete-li upravit délku kabelu, naviňte jej kolem háčků ( ).
4 Zapněte přístroj ( ).
» Indikátor na dálkovém ovladači se rozsvítí.
5 Pomocí dálkového ovladače ( ), aplikace počítače nebo softwaru
multimediální aplikace upravte hlasitost ( ).
6 Otáčením knoflíku basů nastavte basy ( ).
7 Jakmile multimediální reproduktory přestanete používat, ukončete
software multimediální aplikace a vypněte systém.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem
přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a
nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
DA
Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og
der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på
produktet. 2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets
strømstik tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke
tildækkes - det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke
placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
BEMÆRK: Sørg for, at multimediehøjttaleren er installeret korrekt, før
du bruger den.
Systemkrav:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000,
Windows® XP eller Windows® Vista™
Mac OS9/OS®
X eller nyere
Installation:
1 Tilslut høttalerstikkene til stikkene til lydudgang: rødt hanstik til rødt
hunstik, hvidt hanstik til hvidt hunstik ( ).
2 Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din computer ( ).
3 Sæt strømstikket i stikkontakten ( ).
• Juster kabellængden ved at vikle kablet rundt om krogene ( ).
4 Tænd for systemet ( ).
» Indikatoren på fjernbetjeningen tændes.
5 Juster lydstyrken enten ved hjælp af fjernbetjeningen ( )
computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren ( ).
6 Drej på basknappen for at justere bassen ( ).
7 Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du
afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke for systemet.
a
c
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig
orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de, der er
mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke
dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
DE
Warnhinweis: 1. Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie
z. B. Vasen, auf dem Produkt ab. 2. Um das Produkt vollständig von der
Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose
gezogen werden. 3. Der Netzstecker des Produkts sollte während der
zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
4. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf
dem Produkt ab.
HINWEIS: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der MultimediaLautsprecher korrekt installiert ist.
Systemanforderungen:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Mac OS9/OS® X
®
®
Windows XP oder Windows Vista™
oder höher
Installation:
1 Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den AudioAusgangsbuchsen: roter Stecker zu roter Buchse, weißer Stecker zu
weißer Buchse ( ).
2 Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres Computers
an ( ).
3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ( ).
• Wickeln Sie das Kabel um die entsprechenden Haken, um die
Kabellänge anzupassen ( ).
4 Schalten Sie das Gerät ein ( ).
» Die Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet auf.
5 Stellen Sie die Lautstärke entweder mithilfe der Fernbedienung
( ) oder über die Computeranwendung bzw. die MultimediaAnwendung ein ( ).
6 Drehen Sie am Bass-Regler, um die Bässe einzustellen ( ).
7 Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nicht mehr verwenden, beenden
Sie die Multimedia-Anwendung, und schalten Sie das Gerät aus.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen sind auch die
mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markierten Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
EL
Προειδοποίηση: 1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά
και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως βάζα. 2. Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας,
αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. 3.
Το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται Ή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την
χρήση της συσκευής για τον προορισμένο σκοπό της. 4. Πάνω στα
προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως
αναμμένα κεριά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο πολυμέσων είναι σωστά
εγκατεστημένο πριν τη χρήση.
Απαιτήσεις συστήματος:
Υπολογιστής
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP ή
Windows® Vista™
Mac
Mac OS9/OS® X
ή μεταγενέστερη
έκδοση
Εγκατάσταση:
1 Συνδέστε τα βύσματα ηχείων στις υποδοχές εξόδου ήχου: το
κόκκινο βύσμα στην κόκκινη υποδοχή, το λευκό βύσμα στη λευκή
υποδοχή ( ).
2 Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου στην έξοδο ήχου του
υπολογιστή σας ( ).
3 Συνδέστε το βύσμα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας AC ( ).
• Για να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου, τυλίξτε το καλώδιο
γύρω από τα άγκιστρα ( ).
4 Ενεργοποιήστε το σύστημα ( ).
» Η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου ανάβει.
5 Ρυθμίστε την ένταση μέσω του τηλεχειριστηρίου ( ), μέσω της
εφαρμογής του υπολογιστή ή του λογισμικού της εφαρμογής
πολυμέσων ( ).
6 Γυρίστε το διακόπτη μπάσων για να ρυθμίσετε τα μπάσα ( ).
7 Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ηχείων πολυμέσων,
πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής
πολυμέσων και απενεργοποιήστε το σύστημα.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους
τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί
με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
ES
Advertencia: 1. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras,
tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos,
como jarrones. 2. Para desconectar por completo la entrada de
alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar
desconectado de la toma de corriente. 3. Asegúrese de que la toma
de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con
facilidad mientras se esté utilizando. 4. No coloque sobre el producto
llamas sin protección, como velas encendidas.
NOTA: Asegúrese de que el altavoz multimedia está instalado
correctamente antes de utilizarlo.
Requisitos del sistema:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Mac OS9/OS® X
Windows® XP o Windows® Vista™
o superior
Instalación:
1 Introduzca los conectores del altavoz en las tomas de salida de audio:
el conector rojo en la toma roja y el conector blanco en la toma
blanca ( ).
2 Conecte el conector de entrada de audio a la salida de audio del
ordenador ( ).
3 Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA ( ).
• Para ajustar la longitud del cable, enróllelo alrededor de los
ganchos ( ).
4 Encienda el sistema ( ).
» El indicador del control remoto se ilumina.
5 Ajuste el volumen con el control remoto ( ), con la aplicación del
ordenador o con el software de la aplicación multimedia ( ).
6 Gire el botón BASS para ajustar los graves ( ).
7 Cuando acabe de utilizar los altavoces multimedia, salga del software
de la aplicación multimedia y apague el sistema.
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver
a utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local
de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados
con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda
conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos
antiguos con la basura doméstica normal.
FI
Varoitus: 1. Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä
laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi
maljakoita. 2. Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen
virtapistoke pistorasiasta. 3. Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti
irrotettavissa, eikä sitä saa peittää. 4. Älä aseta tuotteiden päälle avotulta,
kuten palavia kynttilöitä.
HUOMAUTUS: Varmista ennen multimediakaiuttimen käyttämistä, että
se on asennettu oikein.
Järjestelmävaatimukset:
Tietokone
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000,
Windows® XP tai Windows® Vista™
Mac OS9/OS®
X, tai uudempi
Asentaminen:
1 Liitä kaiutinliittimet äänilähtöliitäntöihin: punainen liitin punaiseen
liitäntään, valkoinen liitin valkoiseen liitäntään ( ).
2 Liitä äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään ( ).
3 Liitä pistoke pistorasiaan ( ).
• Säädä kaapelin pituutta kiertämällä kaapelia koukkujen ympärille ( ).
4 Käynnistä järjestelmä ( ).
» Kaukosäätimen merkkivalo syttyy.
5 Säädä äänenvoimakkuus kaukosäätimellä ( ), tietokonesovelluksella
tai multimediaohjelmistolla ( ).
6 Säädä basson tasoa kääntämällä bassonuppia ( ).
7 Kun lopetat multimediakaiuttimien käyttämisen, sulje
multimediaohjelmisto ja katkaise järjestelmästä virta.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä koskee myös laitteita,
joissa on yliviivatun roskakorin kuva. Toimi paikallisten sääntöjen
mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
FR
Avertissement : 1. L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux
éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne
doit être placé sur l’appareil. 2. Pour couper complètement l’alimentation,
débranchez la prise secteur de l’appareil. 3. La prise secteur de l’appareil
ne doit pas être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant
l’utilisation. 4. Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne
doit être placée sur l’appareil.
REMARQUE : Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
correctement installées avant de les utiliser.
Configuration requise :
PC
Mac
Mac OS9/OS® X ou
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP ou
version ultérieure
Windows® Vista™
Installation :
1 Reliez les fiches des enceintes aux sorties audio : la fiche rouge
correspond à la sortie rouge, la fiche blanche correspond à la sortie
blanche ( ).
2 Connectez la fiche d’entrée audio à la sortie audio de votre
ordinateur ().
3 Insérez la fiche CA dans la prise secteur ( ).
• Pour régler la longueur du câble, entourez-le autour des
crochets ( ).
4 Mettez le système sous tension ( ).
» Le voyant de la télécommande s’allume.
5 Réglez le volume soit à l’aide de la télécommande ( ), soit via
l’application correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel
d’application multimédia ( ).
6 Réglez les graves à l’aide du bouton des graves ( ).
7 Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes multimédias,
quittez le logiciel d’application multimédia et éteignez le système.
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le
système de collecte des produits électriques et électroniques
en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d’une
poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
HU
Figyelmeztetés: 1. A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő
folyadékoktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényeket,
például vázát. 2. A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva,
ha a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali
aljzatból. 3. A termék rendeltetésszerű használata során a hálózati
csatlakozódugóhoz való hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 4. Ne helyezzen nyílt lánggal égő
tárgyakat, pl. égő gyertyát a termékekre.
MEGJEGYZÉS: A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás
hangsugárzó beállításai megfelelőek-e.
Rendszerkövetelmények:
Számítógép
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP, vagy Windows® Vista™
Mac
Mac OS9/OS® X
vagy újabb verzió
Üzembe helyezés:
1 llessze be a hangsugárzók csatlakozóját az audiokimenetekbe: a
vörös színű csatlakozót a vörös aljzatba, a fehér csatlakozót pedig a
fehérbe ( ).
2 Az audiobemenet dugóját csatlakoztassa a számítógép
audiokimenetéhez ( ).
3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz ( ).
• A kábelhosszúság beállításához, csavarja a horgok köré vezetéket ( ).
4 Kapcsolja be a készüléket. ( ).
» A távvezérlő jelzőfénye felgyullad.
5 A hangerő a távvezérlővel ( ), a számítógépes alkalmazással vagy
multimédiás lejátszó szoftverrel ( ) szabályozható.
6 A mély hangok beállításához forgassa el a mély hangok forgatható
gombját ( ).
7 Ha nem használja tovább a multimédiás hangsugárzókat, lépjen ki a
multimédiás lejátszó szoftverből, és kapcsolja ki a rendszert.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és
elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,
beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett
termékeket is. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
IT
Avvertenza: 1. Questo prodotto non deve essere esposto a
schizzi o getti d’acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere
posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi). 2. Per togliere
completamente l’alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione
deve essere staccata dalla presa. 3. La spina di alimentazione non deve
essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l’utilizzo.
4. Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele
accese, sul prodotto.
NOTA: accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati
correttamente prima di utilizzarli.
Requisiti di sistema
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP o Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X o
superiore
Installazione
1 Collegare le spine degli altoparlanti alle prese di uscita audio: la
spina rossa alla presa rossa e quella bianca alla presa bianca ( ).
2 Collegare la spina di ingresso audio all’uscita audio del
computer ( ).
3 Inserire la spina CA nella relativa presa ( ).
• Per regolare la lunghezza del cavo, avvolgerlo intorno ai ganci ( ).
4 Accendere il sistema ( ).
» La spia sul telecomando si accende.
5 Regolare il volume mediante il telecomando ( ), oppure tramite
l’applicazione sul PC o il software dell’applicazione multimediale ( ).
6 Per regolare i bassi, ruotare la relativa manopola ( ).
7 Quando gli altoparlanti multimediali non vengono utilizzati, uscire
dal software dell’applicazione multimediale e spegnere il sistema.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di
raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi
quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle. Agire come
stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la
normale spazzatura.
KO
ᆧᇊ : 1. ☋ⵞಪ ⅲചᅂ ㌪ጾ ඝ♺ ⣆㔲⟮ ሢ⹆㘂⩪ ᩲ⎗⎆⛎ .
࿭ᵻ ᖛ⠂ ☋ⵞಪ ᖎ♞ ⠲ጾ ᯦ⵞᨦ ⡏Ữ ➮♺ ሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎ .
2. ⢮❺ ⠯ᣏ ⚚൚⟮ ⛮⢮㠲 Ⳓ᎒㘂ᣎᬞ ⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢಪ
。⇦㍢♺⇆ Ḯᩖᓂ♞☦ 㘓፲ᎎ . 3. ⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢᨦ
ᩳ◮⇆ጾ ◲ᓂᬚ , ⅖❓ ⦻ ⌧ശ ⢻຦㘊 ⋂ ⠲♞☦ 㘓፲ᎎ .
4. ⷅḲ ᖛ⠂ ᳆㛾⇛ ᯦ⵞᨦ ⣆㔲 ➮♺ ⛖ᣎሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎ .
ㄢᇊ : ⅖❓ ⢮♺ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ಪ ⛖Ჾ᨞ശ ⇎⼂ᓂ♲ጾ⩪
㛿⠢㘂⎗⎆⛎ .
⟆➎㙆 ⭾ቖ ▖㩗 :
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Mac OS9/OS® X
Windows® XP, Windows® Vista™
⠞㝮 ᴮ⢮
☎㍂ :
1 ⍎㗦⾎ 㖶ᢖຢᨦ ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ∶⾽♺ ࿬⍟፲ᎎ . ἒಮⅳ
㖶ᢖຢጾ ἒಮⅳ ∶⾽♺ , 㠚ⅳ 㖶ᢖຢጾ 㠚ⅳ ∶⾽♺
࿬⟦⎗⎆⛎ ( ).
2 ⛎ᖾ⛎ ⠯ᣏ 㖶ᢖຢᨦ ⾞㖒㇚⠂ ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ᎒⠺♺
࿬⍟፲ᎎ ( ).
3 AC 㖶ᢖຢᨦ AC ⢮❺ ∶⾽♺ ࿬⍟፲ᎎ ( ).
• ⾪⠞Ế ໢⠞ᨦ ⤚⢲㘂ᣎᬞ ⾪⠞Ế⟮ 㝮ㄖ♺ ಺⟦⎗⎆⛎( ).
4 ⎆⍎㈆ ⢮❺⟮ ⿗፲ᎎ ( ).
» ᩖ᭒。⠂ 㔆⎆ᖛ⠞ ⿆⩻፲ᎎ.
5 ᩖ᭒。 ( ) ᚺጾ ⾞㖒㇚ ⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ⠞ᅂ ᫪㎚Ტᖾ♞
⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ ( ) ᤆ ᶦᨒ⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ .
6 ⦻⢪⟶ ⤚⢲໚ᨦ ᑶᣎ ⦻⢪⟶⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ ( ).
7 ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎⠂ ⅖❓⟮ ᩲ⼆ 㝮♺ጾ ᫪㎚Ტᖾ♞
⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᨦ ⤯᥶㘂ඊ ⎆⍎㈆ ⢮❺⟮
ჿ፲ᎎ .
⠞ ⣆㔲⟪ ⡖㜆❓ Ჹ ⡖⅖❓⠞ ಪፏ㘆 ඊ㔲⩲⠂
⠺⡖ Ჹ ถ⇛㔲⟦ᤆ ⇎൮ Ჹ ⣆⤚ᓂ♲⍟፲ᎎ .
WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) ⠞ ⠲ጾ
⣆㔲⟮ Ữᤙ㘆 ⢮⠺ Ჹ ⢮໚ ⣆㔲⠂ 㚮⩪ ⋂ച
ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎ . 㑺໚㘊 ⣆㔲⟮ ⠦᳂ ಪ⢿❓
▚ᢲ໚⛪ 㘒ྂ ᴮᩖ⩪ ᩺ඊ 㚮⩪⠂ ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎ .
MS-MY
Amaran: 1. Produk tidak seharusnya terdedah kepada titisan atau
percikan dan tiada objek yang diisi dengan cecair seperti pasu
diletakkan pada produk. 2. Untuk memutuskan sambungan input
kuasa sepenuhnya, plag utama produk harus dicabut daripada saluran
utama. 3. Plag utama produk tidak harus dihalang ATAU harus
diakses dengan mudah sewaktu hendak digunakan. 4. Tiada sumber
api terbuka seperti lilin menyala yang diletakkan pada produk.
NOTA: Pastikan pembesar suara multimedia dipasang dengan betul
sebelum menggunakannya.
Keperluan Sistem:
PC
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP, atau Windows® Vista™
Mac OS9/OS®
X, atau terkini
Pemasangan:
1 Sambungkan plag pembesar suara ke soket output audio: plag
merah ke soket merah, plag putih ke soket putih ( ).
2 Sambungkan plag audio ke output audio komputer anda ( ).
3 Pasang plag AU ke dalam soket kuasa AU ( ).
• Untuk melaraskan panjang kabel, lilitkan kabel di sekeliling
cangkuk ( ).
4 Hidupkan sistem ( ).
» Penunjuk pada kawalan jauh menyala.
5 Laraskan kelantangan sama ada melalui kawalan jauh ( ) atau
melalui perisian aplikasi komputer atau multimedia ( ).
6 Putar tombol bes untuk melaraskan bes ( ).
7 Apabila anda telah selesai menggunakan Pembesar Suara
Multimedia, keluar daripada perisian aplikasi multimedia dan
matikan pembesar suara.
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti
tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan
berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik
termasuk yang ditanda dengan simbol tong beroda yang dipangkah.
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang
produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.
NL
Waarschuwing: 1. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld
aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
vazen, op het product worden geplaatst. 2. Als u de stroomtoevoer
geheel wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het
stopcontact te halen. 3. De stekker van het product mag niet
worden geblokkeerd OF moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens
het beoogde gebruik. 4. Plaats geen voorwerpen met een open
vlam, zoals brandende kaarsen, op de producten.
OPMERKING: controleer of de multimedialuidspreker goed is
geïnstalleerd voordat u deze gebruikt.
Systeemvereisten:
PC
Mac
Mac OS9/OS®
Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows®
®
®
2000, Windows XP of Windows Vista™
X of later
Installatie:
1 Sluit de stekkers van de luidsprekers aan op de audio-uitgangen:
de rode stekker op de rode aansluiting en de witte stekker op
de witte aansluiting ( ).
2 Sluit de audiostekker aan op de audio-uitgang van uw computer ( ).
3 Sluit de stekker aan op het stopcontact ( ).
• Om de lengte van de kabel aan te passen, wikkelt u deze rond
de haken ( ).
4 Schakel het systeem in ( ).
» De indicator op de afstandsbediening gaat branden.
5 Pas het volume aan met de afstandsbediening ( ) of via de
computertoepassing of multimediasoftware ( ).
6 Draai aan de Bass-knop om de lage tonen in te stellen ( ).
7 Als u klaar bent met de multimedialuidsprekers, sluit u de
multimediasoftware af en schakelt u het systeem uit.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de
gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en
elektronische producten, met inbegrip van producten die zijn
aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes. Houd
u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen
met uw gewone, huishoudelijke afval weg.
NO
Advarsel: 1. Produktet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og
væskeholdige gjenstander, f.eks. vaser, må ikke settes på produktet.
2. Når du skal slå av strømtilførselen, må støpselet til produktet
kobles fra nettspenningen. 3. Støpselet til produktet bør være fritt
for hindringer ELLER bør være lett tilgjengelig for tiltenkt bruk.
4. Ikke sett flammekilder, f.eks. stearinlys, på produktene.
MERK: Kontroller at multimediehøyttaleren er riktig installert før du
bruker den.
Systemkrav:
PC
Mac
Mac OS9/OS®
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP eller Windows® Vista™
X eller nyere
Installasjon:
1 Koble til høyttalerkontaktene til lydutgangen: rød kontakt til den
røde utgangen, hvit kontakt til den hvite utgangen ( ).
2 Koble lydinngangskontakten til lydutgangen på datamaskinen ( ).
3 Koble strømkontakten til stikkontakten ( ).
• Hvis du vil justere lengden på ledningen, kan du kveile ledningen
rundt krokene ( ).
4 Slå på systemet ( ).
» Lampen på fjernkontrollen lyser.
5 Juster volumet ved hjelp av fjernkontrollen ( ) eller
datamaskinprogrammet eller multimediespillerprogramvaren ( ).
6 Vri på bassknappen for å justere bassen ( ).
7 Når du er ferdig å bruke multimediehøyttalerne, går du ut av
multimedieprogramvaren og slår av systemet.
Produktet er utformet og produsert med materialer
og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes. Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn
elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i
ditt lokalmiljø, inkludert utstyr som er merket med en
søppeldunk med kryss over. Følg de lokale reglene, og ikke kast
gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Komputer PC
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP lub Windows® Vista™
Macintosh
Mac OS9/OS® X lub
nowszy
Instalacja:
1 Podłącz wtyczki głośnika do gniazd sygnału wyjściowego audio: czerwona
wtyczka do czerwonego gniazda, a biała wtyczka do białego gniazda ( ).
2 Podłącz wtyczkę sygnału wejściowego audio do wyjścia audio
komputera ( ).
3 Podłącz wtyczkę prądu stałego do gniazdka elektrycznego prądu
stałego ( ).
• Dostosuj długość przewodu i nawiń przewód na haczyki ( ).
4 Włącz zestaw ( ).
» Zaświeci się wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania.
5 Wyreguluj głośność za pomocą pilota ( ) albo aplikacji
komputerowej lub multimedialnej ( ).
6 Pokręcić pokrętłem tonów niskich, aby wyregulować basy ( ).
7 Po zakończeniu korzystania z głośników multimedialnych zamknij
aplikację multimedialną i wyłącz zestaw.
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i
elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone
do ponownego wykorzystania. Należy zapoznać się lokalnymi
zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, jak również sprzętu oznaczonego symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady. Prosimy postępować zgodnie z
wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
PT
Aviso: 1. O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos. Não
devem ser colocados em cima do produto objectos com líquidos, tais
como jarras. 2. Para desligar totalmente o aparelho da alimentação de
corrente, deve retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica. 3.
O cabo de alimentação do produto não deve ser obstruído OU deve
estar num local de fácil acesso durante o funcionamento. 4. Não devem
ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem protecção,
como velas acesas.
NOTA: Certifique-se de que o altifalante multimédia foi correctamente
instalado antes de o utilizar.
Requisitos do sistema:
Computador
Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP, ou Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X ou
posterior
Instalação:
1 Ligue as fichas do altifalante às saídas de áudio: ficha vermelha à
tomada vermelha, ficha branca à tomada branca ( ).
2 Ligue a entrada de áudio à saída de áudio do seu computador ( ).
3 Ligue a ficha de CA à tomada de alimentação de CA ( ).
• Para ajustar o comprimento do cabo, enrole o cabo à volta dos
ganchos ( ).
4 Ligue o sistema ( ).
» O indicador do telecomando acende.
5 Ajuste o volume através do telecomando ( ), da aplicação do
computador ou do software da aplicação multimédia ( ).
6 Rode o botão dos graves para ajustar os sons graves ( ).
7 Quando tiver terminado de utilizar os altifalantes multimédia, saia do
software da aplicação multimédia e desligue o sistema.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva
local para produtos eléctricos e electrónicos, incluindo os que
estão assinalados com um símbolo de um caixote do lixo
traçado. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não
elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.
RU
Предупреждение 1. Попадание капель или брызг воды на устройство
недопустимо. Не ставьте на устройство емкости, наполненные
жидкостью, например вазы. 2. Чтобы полностью отключить
электропитание, необходимо извлечь электровилку устройства из
сетевой розетки. 3. Доступ к электровилке устройства должен всегда
оставаться свободным во время использования. 4. На устройство
нельзя ставить источники открытого огня, например зажженные свечи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием убедитесь, что
мультимедийные динамики установлены должным образом.
Требования к системе:
Компьютер
Mac
Mac OS9/OS® X или
Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP или
более поздняя
Windows® Vista™
Установка
1 Подключите штекеры динамика к выходным аудиоразъемам:
красный штекер — к красному разъему, белый штекер — к
белому разъему ( ).
2 Подключите аудиокабель к аудиовыходу на компьютере ( ).
3 Подключите электровилку к розетке электросети ( ).
• Намотайте излишки кабеля вокруг специальных зажимов ( ).
4 Включите систему ( ).
» На пульте ДУ загорится индикатор.
5 Настройте уровень громкости с помощью пульта ДУ ( ),
приложения на ПК или мультимедийного проигрывателя ( ).
6 Для настройки уровня НЧ поверните регулятор басов ( ).
7 По окончании использования мультимедийных динамиков
закройте приложение мультимедийного проигрывателя и
выключите систему.
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, которые
подлежат переработке и вторичному использованию.
Для утилизации электрических и электронных изделий
ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации
отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с
изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте
в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
på produkten från nätuttaget. 3. Nätkontakten på produkten ska inte
blockeras eller ska vara enkel att komma åt vid avsedd användning.
4. Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.
Obs! Kontrollera att multimediehögtalaren har installerats på rätt sätt
innan du använder den.
Systemkrav:
PC
Mac
Mac OS9/OS® X
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
®
®
2000, Windows XP eller Windows Vista™
eller senare
Installation:
1 Anslut högtalarkontakterna till ljututgångarna: röd kontakt till röd
utgång, vit kontakt till vit utgång ( ).
2 Anslut ljudkontakten till ljudutgången på datorn ( )
3 Anslut nätkontakten i nätuttaget ( ).
• Justera kabelns längd genom att linda kabeln runt hakarna ( ).
4 Slå på systemet ( ).
» Lampan på fjärrkontrollen tänds.
5 Justera volymen med antingen fjärrkontrollen ( ) eller via datorn
eller multimedieprogramvaran ( )
6 Justera basen genom att vrida basknappen ( ).
7 När du är klar med multimediehögtalarna stänger du
multimedieprogramvaran och slår av systemet.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. Ta
reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter, inklusive de som har markerats med
den överkorsade hjulsymbolen . Följ den lokala lagstiftningen och
släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
TH
คำเตือน: 1 ตองไมใหของเหลวหยดลง หรือสาดกระเด็นเป้อนผลิตภัณฑ
และตองไมวางวัตถุที่มีของเหลว เชน แจกัน ไวบนผลิตภัณฑ 2. ในการยกเลิกการเ
ชื่อมตอกำลังไฟฟาโดยสมบูรณ ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑตองไมเชื่อมตอกับแหลงจา
ยไฟ 3. ปลั๊กไฟของผลิตภัณฑไมควรมีสิ่งกีดขวาง หรือควรเขาใชงานไดอยางสะด
วกขณะตองการใช 4. หามวางวัตถุที่เปนเปลวไฟ เชน เทียนจุดไฟ ไวบนอุปกรณ
หมายเหตุ: ตรวจดูวาลำโพงมัลติมีเดียไดติดตั้งอยางเหมาะสมกอนการใชงาน
ขอกำหนดของระบบ:
PC
®
®
Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows® XP, หรือ Windows® Vista™
ሃၭń඲ᄊሏಏĩೊ೴Ѯ‫ځ‬ତບၺඔ౸Пቯሀ೴d
༦๨ဵ౴ń
۵ಪ‫଻׌‬
MAC
Windows® 98SEcWindows®
MEcWindows® 2000cWindows® XP ࡩ
Windows® Vista™
Mac OS9/OS® X
ࡩ‫ܼݙ‬ѓ҉
ρሑ ń
1 ࣞၺඔ౸Ԏ໊੗आሢოశෝսԎ৆ ķࠅെԎ໊Ԏനࠅെ؇
Ԏ
ኸĩфെԎ໊Ԏനфെ؇Ԏኸ ( )d
2 ࣞოశෝനԎ໊੗आ‫ت؀‬ங؇ოశෝսԎ৆ ( )d
3 ࣮ࣞઢ‫ت‬ᅙԎ໊Ԏന࣮ઢ‫ت‬ᅙԎኸ ( )d
• ႓‫غ‬ऍྮਏԫ٩ĩೊࣞ‫ت‬ਏԡഃᅿ‫ ) ( ݮލ‬൪d
4 ‫ח‬ঙ྄ໆ ( )d
» ႌে౸൪؇ሙභ؉ࣞ੬౱d
5 ඲ᄊႌে౸ ( ) ࡩᇢ‫ت‬ஙჭᄊՓဟࡩ‫ځ‬ତບჭᄊՓဟപ
࣓ ( ) ‫غ‬ऍო੪d
6 ቩِؐოဪைႽ‫غ‬ऍؐო ( )d
7 ඲ᄊ‫ځ‬ତບၺඔ౸ሏࠌĩໞս‫ځ‬ତບჭᄊՓဟപ࣓Ӌ‫ޓ‬Ҡ྄
ໆd
҉ԣసӲᄊসࡏ෎ੈᄊ؇ܼခ஡ӭ੺ߦከ࣓ሧᆑ‫ڙ‬Րd
ೊ෥ཱི‫؛״‬ቧବ༛‫ت‬ኒߦ‫ت‬౸ԣసĩѩ৵஌࿖ҵᄗԏ
ྮᄗ૟৹࡯ླ‫ߞۺ‬؇ԣస๐ሧ‫ي‬؇‫ە‬ବһਭ؇෎ࢄࡱ
ሧdೊኰෑ‫ىޡ؛״‬ĩӤ႓ࣞग़ԣసً౻‫ົౖ؀‬ඕࡥ
৹࡯ሱd
ZH-TW
ᘬй}1. ᇼʜੀଐ‫ۂ‬ສ‫כ‬࿮ˋֶᓐˋ‫ؿ‬᏷ྊwֶੀଞ໦૖᛽
‫ࢀؿ‬ኂwΣ٦଍೩ສ‫כ‬ଐ‫ۂ‬ɐʿy2. ߬ѧͲɻᒾཋ฻wᇼੀ
ଐ‫ؿۂ‬ཋ฻ై፾Ϭై࢔ɐ‫׆‬৖y3. Ԛ͂ଐ‫ࣂۂ‬wཋ฻ై፾‫ؿ‬
ϽສɺᎶ୽‫ذ‬᛽ርአwᎶϽ‫˿כ‬Ⴆ‫ؿ׆ైמ‬Δʿy4. ଐ‫ۂ‬ɐ
ᇼʜ‫י‬ສͨЄˌ฻ ( Σᒨዝ‫ؿ‬ᙱᏮ )y
؇෮}Ԛ͂Λఌ᛽౔ᐰኂ‫ک‬wᇼᆢցɰ̳ᆢΪ໦y
Mac
®
ĥത‫ئ‬೹؇ৼቓĦሤᄡԣస൪d
®
Mac OS9/OS X
หรือใหมกวา
การติดตั้ง:
1 เชื่อมตอปลั๊กลำโพงเขากับชองเสียบเอาตพุตเสียง:
ปลั๊กสีแดงตอกับชองเสียบสีแดง และปลั๊กสีขาวตอกับชองเสียบสีขาว (a)
2 เชื่อมตอปลั๊กอินพุตเสียงเขากับเอาตพุตเสียงของคอมพิวเตอร (b)
3 เสียบปลั๊กไฟ AC ในเตารับไฟ AC (c)
• ในการปรับความยาวของสายเคเบิล ใหมวนสายเคเบิลไวรอบๆ ที่พันสาย (h)
ӡ଻჏ұ}
PC
Mac
Windows® 98SExWindows® MExWindows® Mac OS9/OS® Xx
2000xWindows® XPxֶ Windows® Vista™ ֶҡณ‫̯خ‬
5 ปรับระดับเสียงโดยใชรีโมทคอนโทรล (e) หรือโดยแอปพลิเคชันของคอมพิวเ
ตอร หรือซอฟตแวรแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย (f)
6 หมุนปุ่มเบสเพื่อปรับเสียงเบส (g)
7 เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานลำโพงมัลติมีเดีย ใหออกจากซอฟตแวรแอปพลิเคชันมั
ลติมีเดียแลวปดสวิตชระบบ
Ϊ໦}
1 ੀ౔ᐰኂై፾ైɃࠑ঩ፏˮైʬ}޴ϳై፾ྦྷᎶ޴ϳైʬw
͉ϳై፾ྦྷᎶ͉ϳైʬ ( )y
2 ੀࠑ঩ፏɃై፾டઅཋ຾‫ࠑؿ‬঩ፏˮ ( )y
3 ੀ AC ై፾டઅ AC ཋ฻ై࢔ ( )y
• ߬ሁኬ᜿ᇃ‫ٽ‬۹wᇼੀ᜿ᇃᙨᓳΕ઎༹ɐ ( )y
4 ඀ઢӡ଻ཋ฻ ( )y
» Ⴍઁኂɐ‫͐ܞؿ‬዗ผ‫ڋ‬঴y
5 ੬˿˞Ԛ͂ฎઁኂ ( )xཋ຾Ꮆ͂ೡβֶΛఌ᛽Ꮆ͂ೡβ
ச᛽ ( ) ሁኬࠑ൴y
6 ᔝ৽Гࠑફ൶ሁኬГࠑ ( )y
7 Λఌ᛽౔ᐰኂԚ͂ѧଓࣂwᇼᗐஶΛఌ᛽Ꮆ͂ೡβச᛽w
Ԏᗐஶӡ଻ཋ฻y
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได โปรดจดจำเกี่ยวกับ
ระบบการแยกเก็บของทองถิ่นสำหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ร
วมถึงอุปกรณที่มีสัญลักษณถังขยะมีลอถูกกากบาท โปรดดำเนินการตามกฎระเบีย
บในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
੬‫ؿ‬ଐ‫ܰۂ‬Ԛ͂ঢ়‫ۂ‬ሔҥሔ՗ʏֺͧஉ߮ႇ஥w˿Α
ν՗ࠇᇲԚ͂yᇼ؇෮๫Δཋኂֶཋɥଐ‫ؿۂ‬ʗᗘ
νඑԹ۹w˳‫ܢ‬ᅟত̨ɞ‫ڃؿ‬ረΑν೭ᅟᛦɾଐ‫ۂ‬y
࣓ኣ๫Δؒஃ୮ଉwᇼʜੀᄠૃଐ‫ۂ‬๫Аȹঁࡼ࢓
՟ёૃສy
4 เปดสวิตชระบบ (d)
» สัญญาณไฟบนรีโมทคอนโทรลจะสวางขึ้น
TR
Uyarı: 1. Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı
ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.
2. Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi
elektrik prizinden çıkarılmalıdır. 3. Ürünün elektrik fişi engellenmemeli
VEYA kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır. 4. Yakılmış mum gibi
çıplak alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
NOT: Kullanmadan önce multimedya hoparlörün doğru şekilde
kurulduğundan emin olun.
Sistem Gereksinimleri:
FCC - Notice of compliance
PC
Mac
Mac OS9/OS® X
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
2000, Windows® XP veya Windows® Vista™
veya üzeri
Kurulum:
1 Hoparlör fişlerini ses çıkış soketlerine bağlayın: kırmızı fiş kırmızı
sokete, beyaz fiş beyaz sokete ( ).
2 Ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkışına bağlayın ( ).
3 AC fişini AC güç soketine bağlayın ( ).
• Kablo uzunluğunu ayarlamak için, kabloyu kancalara sarın ( ).
4 Sistemi açın ( ).
» Uzaktan kumandadaki gösterge yanar.
5 Ses düzeyini, uzaktan kumanda ( ) veya bilgisayar uygulaması ya da
multimedya uygulama yazılımıyla ayarlayın ( ).
6 Bası ayarlamak için bas düğmesini çevirin ( ).
7 Multimedya Hoparlörleri kullanmayacağınız zaman, multimedya
uygulama yazılımından çıkın ve sistemi kapatın.
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan
çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve
elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi
edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
ZH-CN
SV
Varning: 1. Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar
och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på
produkten. 2. Du stänger av strömmen helt genom att dra ur nätkontakten
࣢‫ ۥ‬ń1. ಯཡࣞ҉ԣసѴિᅿؑલࡩࣙલ࠮ॄྑĩႛӤ႓ᅿԣస
൪୍‫ۄ‬ሤቯᄗႣບ؇འບĥതࠟీĦd2. ႓໽೨ٰঙ‫ت‬ᅙෝനĩ
ჭָ‫ت‬ᅙ൪лྑԣస؇‫ت‬ᅙԎ໊d3. ԣస؇‫ت‬ᅙԎ໊ჭ֊ාস
ࢅĩࡩᇢᅿပ႓඲ᄊඪჭ஡ೀჀԎлd4. ಯཡࣞཏᇝ‫ܤ‬؇ࡧᅙ
SPA4310
PL
Ostrzeżenie: 1. Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią
ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim jakichkolwiek
przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. 2. Aby
całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka
elektrycznego. 3. Wtyczka przewodu zasilającego powinna być
łatwo dostępna podczas korzystania z urządzenia. 4. Nie stawiaj na
urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
UWAGA: Przed użyciem upewnij się, że głośnik został zainstalowany
prawidłowo.
Wymagania systemowe:
Printed in China
V1.0
Download PDF

advertising