Philips | B120/10 | Philips Kabelloses In.Sight HD-Babyphone B120/10 Important Information Manual

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means that the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of
your old products with your normal household waste. Correct
disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
5Notice
Disclaimer
• If you are on a remote Wi-Fi network or 3G connection, 10
seconds to 15 seconds delay in video and audio streaming to
your smartphone can occur.
Your use of Philips In.Sight, which is provided by Yoics Inc., is
at your sole risk. Koninklijke Philips Electronics N.V. and its
subsidiary companies (individually and collectively “Philips”)
are not responsible for the operation of such Philips In.Sight
or your use thereof and Philips shall have no liability to you
related thereto.
• Wireless and Ethernet LAN functions are authorized for
indoor use only.
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, declares that this wireless
Home Monitor (B120) is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
• A copy of the EC Declaration of Conformity is available from
the electronic user manual on http://download.p4c.philips.
com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Written Offer
Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver, upon
request, a copy of the complete corresponding source code for the
copyrighted open source software packages used in this product for
which such offer is requested by the respective licenses.
This offer is valid up to three years after product purchase to
anyone in receipt of this information. To obtain source code,
please contact open.source@philips.com. If you prefer not to use
email or if you do not receive confirmation receipt within a week
after mailing to this email address, please write to "Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, The Netherlands." If you do not receive timely
confirmation of your letter, please email to the email address above.
Specifications are subject to change without notice. Trademarks
are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V or their
respective owners. Philips reserves the right to change products at
any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.
B120_10_SafeSheet_V1.1
wk1241.1
1 Upozornění týkající se
bezpečnosti
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte
se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů
dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.
English
2 Bezpečnost
1 Safety and notice
Read and understand all instructions before you use this product. If
damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty
does not apply.
2Safety
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
The product shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the product (e.g. liquid filled
objects, lighted candles). In the product, the Wi-Fi connectivity can be interrupted by
electromagnetic or other interferences. In this case, the WiFi connectivity resumes three minutes after the interferences
disappear, and the system returns to normal.
Modification of the product could result in hazardous radiation of
EMC or other unsafe operation.
Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Připojení Wi-Fi může být přerušeno elektromagnetickým nebo
jiným rušením. V takovém případě se připojení Wi-Fi obnoví po
třech minutách po skončení takového rušení a systém se vrátí do
běžného provozu.
Úpravy výrobku mohou vést ke škodlivému záření EMC nebo
jiným nebezpečným situacím.
•• Never remove the casing of this product.
•• Never lubricate any part of this product.
•• Never place this product on other electrical equipment.
•• Keep this product away from direct sunlight, naked flames or heat.
•• Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or
adaptor to disconnect the product from the power.
•• Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect
device, the disconnect device shall remain readily operable.
This product complies with the
requirement of the 1999/5/EC
directive.
•• Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto výrobku.
•• Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
•• Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce
nebo adaptéru, abyste mohli výrobek odpojit od napájení.
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by
mělo být připraveno k použití.
4 Care of the environment
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to
make the packaging easy to separate into three materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, and old
equipment.
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
B120_12_SafeSheet_V1.0.indd 1-9
1 Sikkerhed og meddelelser
2 Sikkerhed
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte
genstande eller tændte lys).
I dette produkt kan Wi-Fi-forbindelsen blive afbrudt pga.
elektromagnetisk eller anden interferens. I dette tilfælde genoptages
Wi-Fi-forbindelsen, tre minutter efter at interferensen forsvinder, og
systemet vender tilbage til normal tilstand.
Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller
anden usikker betjening.
Výrobek odpovídá požadavkům
směrnice 1999/5/EC.
•
Skriftligt tilbud
Philips Electronics Hong Kong Ltd tilbyder hermed at levere, på
opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de
ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes
i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de
respektive licenser.
Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der
har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte
open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail,
eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter
at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, Nederlandene." Hvis du ikke modtager bekræftelse
på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til
e-mail-adressen ovenfor.
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid
uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.
Deutsch
••
adapteren, så du kan afbryde strømmen fra produktet.
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden,
forbliver enheden parat til betjening.
Dette produkt overholder kravene i
direktivet 1999/5/EC.
4 Péče o životní prostředí
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se,
aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:
lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/
ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
•
Kabellose und Ethernet LAN-Funktionen sind nur für den
Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at denne trådløse
hjemmealarm (B120) overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Eine Kopie der EC-Konformitätserklärung ist im
elektronischen Benutzerhandbuch unter http://download.p4c.
philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf erfügbar.
Schriftliches Angebot
Philips Electronics Hongkong Ltd. bietet hiermit auf Nachfrage
die Lieferung einer vollständigen Kopie des entsprechenden
Quellcodes an. Dies gilt für die in diesem Produkt verwendeten
urheberrechtlich geschützten Open Source-Softwarepakete, für die
ein solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt
wurde.
Das Angebot ist bis drei Jahre nach dem Kauf des Produkts für
jeden, der in dieser Form benachrichtigt wurde, gültig. Schreiben Sie
an folgende Adresse, um den Quellcode zu erhalten: open.source@
philips.com. Wenn Sie nicht per E-Mail anfragen möchten oder
innerhalb einer Woche nach Senden der E-Mail an diese Adresse
keine Empfangsbestätigung erhalten haben, schreiben Sie bitte
an "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards,
P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Niederlande". Wenn Sie keine
rechtzeitige Bestätigung Ihrer Anfrage erhalten, schreiben Sie an die
oben genannte E-Mailadresse.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips
Electronics N.V. bzw. ihren jeweiligen Inhabern. Philips behält sich
das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern,
frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.
1 Sicherheit und Hinweise
1 Ασφάλεια και προσοχή
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses
Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die
folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη
τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
2 Sicherheit
2 Ασφάλεια
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt
werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende
Kerzen). Im Produkt kann die WiFi-Konnektivität von elektromagnetischen
oder anderen Störungen unterbrochen werden. In diesem Fall wird
die WiFi-Konnektivität drei Minuten, nachdem die Störung behoben
ist, fortgesetzt, und das System nimmt den normalen Betrieb wieder
auf.
Modifikationen des Produkts können zu gefährlichen
Strahlenbelastungen hinsichtlich der EMV oder zu anderen
Sicherheitsrisiken führen.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Η συνδεσιμότητα Wi-Fi του προϊόντος μπορεί να διακοπεί
από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από παρεμβολές άλλης
φύσεως. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνδεσιμότητα Wi-Fi
επανέρχεται τρία λεπτά μετά την εξάλειψη των παρεμβολών, και
το σύστημα επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.
Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να επιφέρει
επικίνδυνη έκκληση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή άλλες
μη ασφαλείς καταστάσεις.
Warnung
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
•• Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
•• Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
•• Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen
••
••
Feuerquellen oder Hitze.
Stellen Sie zum Trennen des Produkts von der Stromversorgung den
einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Dieses Produkt entspricht der
Richtlinie 1999/5/EC.
ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
•• Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος,
••
στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε το προϊόν από
το ρεύμα.
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να
παραμένει λειτουργική.
3 Συμμόρφωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται
με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
1999/5/ΕΚ.
Bemærk
4 Omsorg for miljøet
Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage og gammelt udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljø og helbred.
5 Meddelelse
Ansvarsfraskrivelse
• Hvis du befinder dig på et Wi-Fi-fjernnetværk eller en
3G-forbindelse, kan der opstå en forsinkelse på 10-15
sekunder i streamingen af video og lyd til din smartphone.
Brugen af Philips In.Sight, der leveres af Yoics Inc., foregår
på eget ansvar. Koninklijke Philips Electronics N.V. og
dets datterselskaber (individuelt og samlet "Philips") er
4 Umweltschutz
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung
kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton),
Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses
Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer
Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen
Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
5 Hinweis
Haftungsausschluss
• Bei einer Verbindung über ein Remote-Netzwerk – entweder
über Wi-Fi oder über 3G – können Verzögerungen von 10 bis
15 Sekunden bei der Video- und Audioübertragung auf Ihrem
Smartphone auftreten.
Die Verwendung von Philips In.Sight, das von Yoics Inc.
bereitgestellt wird, erfolgt auf eigene Gefahr. Koninklijke Philips
Electronics N.V. und seine Tochterunternehmen (einzeln und
gemeinsam "Philips" genannt) sind nicht verantwortlich für
Philips In.Sight oder für dessen Betrieb, und Philips übernimmt
Ihnen gegenüber keine diesbezügliche Haftung.
Αποποίηση ευθύνης
• Αν συνδέεστε μέσω απομακρυσμένου δικτύου Wi-Fi ή
σύνδεσης 3G, ενδέχεται να παρατηρηθεί καθυστέρηση
10 με 15 δευτερολέπτων στη ροή του βίντεο προς το
smartphone σας.
Η χρήση της εφαρμογής Philips In.Sight, η οποία παρέχεται
από τη Yoics Inc., έγκειται στην αποκλειστική σας ευθύνη.
Η Koninklijke Philips Electronics N.V. και οι θυγατρικές της
(αναφερόμενες ξεχωριστά και συλλογικά ως "Philips") δεν
είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της εφαρμογής Philips
In.Sight ή για τον τρόπο που εσείς τη χρησιμοποιείτε και η
Philips δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αυτήν τη χρήση.
• Η ασύρματη λειτουργία και η λειτουργία Ethernet LAN
προορίζονται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle δηλώνει ότι
η συγκεκριμένη ασύρματη συσκευή παρακολούθησης
σπιτιού (B120) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
• Στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, στη διεύθυνση http://
download.p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.
pdf, περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της Δήλωσης
Συμμόρφωσης ΕΚ.
Έγγραφη προσφορά
Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd. προσφέρεται, κατόπιν
αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου
πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις
αντίστοιχες άδειες.
Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την
αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές
τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα,
επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν
δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία
ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός
μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open
Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Εάν δεν λάβετε εγκαίρως
επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics
N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα
αποθέματά της.
Español
1 Adevertencias y seguridad
Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este
producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber
seguido las instrucciones.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de
sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La
eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
5Aviso
Descargo de responsabilidad
• Si se encuentra en una red Wi-Fi o conexión 3G remota, se
puede producir un retraso de entre 10 y 15 segundos en la
transmisión de vídeo y audio al smartphone.
Si utiliza Philips In.Sight, que proporciona Yoics Inc., usted
asume todos os riesgos. Koninklijke Philips Electronics N.V.
y sus empresas filiales (denominadas en adelante "Philips"
de forma individual y colectiva) no son responsables del
funcionamiento de Philips In.Sight o su uso del mismo, y
Philips no acepta responsabilidad alguna frente a usted por
cualquier aspecto relacionado con el mismo.
• Las funciones inalámbricas y de Ethernet LAN únicamente
están autorizadas para el uso en interiores.
Por la presente, Philips Consumer Lifestyle, declara que el
monitor doméstico inalámbrico (B120) cumple los requisitos
fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la
Directiva
1999/5/EC.
• Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE
disponible en el manual del usuario electrónico en http://
download.p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.
pdf.
Oferta por escrito
Por la presente Philips Electronics Singapore Pte Ltd. ofrece la
entrega, bajo solicitud, de una copia completa del código fuente
correspondiente a los paquetes de software de código abierto con
copyright para los que esta oferta sea obligatoria.
Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del
producto para cualquier persona que reciba esta información.
Para obtener el código fuente, póngase en contacto con open.
source@philips.com. Si prefiere no usar el correo electrónico o si
no recibe confirmación en una semana tras enviarnos un correo
a esta dirección de correo electrónico, escriba una carta a "Open
Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Si no recibe la confirmación
oportuna de la carta, envíenos un correo a la dirección de correo
electrónico anterior.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las
marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics
N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho
a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada
a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.
1 Turvallisuus ja huomautus
Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu
ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.
2 Turvallisuus
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el
fabricante.
El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer
un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas
encendidas).
En el producto, la conectividad Wi-Fi se puede interrumpir debido
a las interferencias electromagnéticas o de otro tipo. En ese caso,
la conectividad Wi-Fi se reanudará tres minutos después de que
desaparezcan las interferencias y el sistema volverá a la normalidad.
La modificación del producto podría provocar una radiación de
EMC peligrosa u otras situaciones de peligro.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Tuotteen Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden
häiriöiden takia. Tällöin Wi-Fi-yhteys palautuu kolmen minuutin
kuluttua häiriön poistumisesta, ja järjestelmä palautuu normaalitilaan.
Laitteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa vahingollista
sähkömagneettista säteilyä tai heikentää käyttöturvallisuutta.
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.
Advertencia
•• No quite nunca la carcasa de este producto.
•• No lubrique ninguna pieza de este producto.
•• No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
•• No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
•• Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
••
4 Φροντίδα του
περιβάλλοντος
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί.
Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο
διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε
τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των
υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν
αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην
απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
enchufe o al adaptador para desconectar el producto de la corriente.
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como
dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
Este producto cumple los requisitos
de la directiva 1999/5/EC.
lämmönlähteiden läheisyydessä.
•• Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti
••
irrottaa laitteen virtalähteestä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran
katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen pohjassa.
•• La placa de identificación está situada en la parte posterior del
dispositivo.
4 Ympäristöstä huolehtiminen
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que
el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),
espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y
volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la
normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y
equipos antiguos.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, significa que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Avertissement
• Si vous êtes sur un réseau Wi-Fi distant ou une
connexion 3G, un décalage de 10 secondes à 15 secondes
dans la diffusion audio et vidéo sur votre smartphone peut
survenir.
L'utilisation de Philips In.Sight, fournie par Yoics Inc., est à vos
propres risques. Koninklijke Philips Electronics N.V. et ses
filiales (individuellement et collectivement désignées comme
« Philips ») ne sont pas responsables du fonctionnement de
Philips In.Sight ni de son utilisation par vos soins, et Philips
décline toute responsabilité envers vous à cet effet.
• Les fonctions réseaux sans fil et Ethernet sont autorisées
pour une utilisation en intérieur uniquement.
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que ce
moniteur sans fil de télésurveillance (B120) est conforme aux
exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
• Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible
dans le mode d'emploi électronique sur le site Web http://
download.p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.
pdf.
Kirjallinen tarjous
Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd. lupaa täten
toimittaa pyydettäessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen
tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien
täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan
vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.
Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen
kaikille näiden tietojen vastaanottajille. Jos haluat lähdekoodin,
kirjoita osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää
sähköpostia tai et saa kuittausta viikon kuluessa viestin lähettämisestä
tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita osoitteeseen Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Jos et saa kohtuullisen ajan
kuluessa kuittausta kirjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun
sähköpostiosoitteeseen.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit
ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa
omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska
tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.
Français
1 Sécurité et remarques
Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions
avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non
respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.
Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s
par le fabricant.
Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit
à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou
bougies allumées).
Dans le produit, la connectivité Wi-Fi peut être interrompue par
des interférences électromagnétiques ou autres. Dans ce cas, la
connectivité Wi-Fi reprend trois minutes après la disparition des
interférences et le système revient en mode normal.
Toute modification apportée au produit peut provoquer des
rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre
situation dangereuse.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
•• Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
•• Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
•• Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de
toute source de chaleur.
•• Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de
découplage, elle doit rester facilement accessible.
3 Conformité
Ce produit est conforme aux
spécifications de la directive 1999/5/
CE.
Offre écrite
Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose par la présente de
fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code
source des packages de logiciels libres protégés par des droits
d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les
licences correspondantes.
Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat
du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour
obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous
préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne
recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous
avoir contactés à l'adresse ci-dessus, merci d'envoyer un courrier
postal à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Pays-Bas ». Si vous
ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans
un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse
ci-dessus.
Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont
susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les
marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips
Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve
le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas
contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.
Magyar
1 Biztonsági előírások és
megjegyzések
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
2 Biztonság
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
töltött tárgyat, égő gyertyát).
A termék Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy
egyéb interferenciák. Ebben az esetben az interferencia megszűnése
után három perccel a Wi-Fi csatlakozás folytatódik és a rendszer
visszatér a normális üzemmódba.
A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb
biztonságtalan üzemállapotot okozhat.
Figyelem
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut
yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja ja käytöstä poistettuja
laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
•• A termék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
•• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó vagy adapter
••
Remarque
•• La plaque signalétique est située sous le produit.
4 Conservación del
medioambiente
Oikeudet
• Jos käytät etä-Wi-Fi-verkkoa tai 3G-yhteyttä, videon ja äänen
siirrossa älypuhelimeen saattaa esiintyä 10­15 sekunnin viive.
Käytät Philipsin In.Sight-laitetta Yoics Inc:in kautta omalla
vastuullasi. Koninklijke Philips Electronics N.V. ja sen tytäryhtiö
(yksittäin ja yhdessä "Philips") eivät ole vastuussa Philips
In.Sight -laitteen toiminnasta tai sinun käytöstäsi eikä Philips
vastaa mistään siihen liittyen.
• Langattomat ja Ethernet LAN -toiminnot on tarkoitettu vain
sisäkäyttöön.
Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä langaton
kodin valvontalaite (B120) on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
• EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on sähköisessä
käyttöoppaassa osoitteessa http://download.p4c.philips.com/
files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
à l'adaptateur pour débrancher le produit.
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
•• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•• Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai
Tämä tuote noudattaa direktiivin
1999/5/EC vaatimuksia.
Nota
5Avertissement
•• Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou
3 Vaatimustenmukaisuus
3 Conformidad
5 Huomautus
2 Sécurité
Suomi
2 Seguridad
Σημείωση
5 Σημείωση
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
•• Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή
3 Prüfzeichen
•• Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
3 Overholdelse
•
Ελληνικά
Advarsel
•• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
•• Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller
3 Prohlášení o shodě
Note
Dansk
•• Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.
•• The type plate is located on the bottom of the product.
Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd. tímto nabízí, že
na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu
softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými
zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato
nabídka vyžadována příslušnými licencemi.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je
k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat
zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si
nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne,
napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“
Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše
uvedenou adresu.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics
N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo
kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím
způsobem starší příslušenství.
•
ikke ansvarlig for drift af en sådan Philips.In.Sight eller
din anvendelse, og Philips har intet ansvar for dig i den
forbindelse.
Trådløse og Ethernet LAN-funktioner må kun bruges
indendørs.
Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at denne trådløse
hjemmealarm (B120) overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i den
elektroniske brugervejledning på http://download.p4c.philips.
com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Hinweis
Poznámka
3 Compliance
Písemná nabídka
Varování
••
Warning
Omezení odpovědnosti
• Pokud se nacházíte ve vzdálené síti Wi-Fi nebo používáte
připojení 3G, může se video v chytrém telefonu zobrazit se
zpožděním 10 až 15 sekund.
Aplikaci Philips In.Sight, kterou poskytuje společnost Yoics,
využíváte na své vlastní riziko. Společnost Koninklijke Philips
Electronics N.V. a její dceřiné společnosti (jednotlivě a
společně označované jako „Philips“) nenesou odpovědnost
za fungování aplikace Philips In.Sight ani za její používání.
Společnost Philips vůči vám v souvislosti s touto aplikací
neponese žádnou odpovědnost za škody.
• Bezdrátové funkce a funkce Ethernet LAN jsou schváleny
pouze pro použití v interiéru.
Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že
toto bezdrátové monitorovací zařízení pro domácí použití
(B120) vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnice 1999/5/EC.
• Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici v elektronické
uživatelské příručce na adrese http://download.p4c.philips.
com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis
der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder
garantien ikke.
Čeština
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
5 Oznámení
könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a
hálózati áramról.
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon
hozzáférhetőnek kell lennie.
3 Megfelelőség
A termék megfelel az 1999/5/EK
direktíva irányelveinek.
4 Protection de
l'environnement
Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre
possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en
trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les
chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables
à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages et de votre ancien équipement.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux
et des composants de haute qualité pouvant être recyclés
et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée
sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion
des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens
appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte
de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et
la santé.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
4 Óvja a környezetet!
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen
szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó
helyi előírásokat.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK
európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek
szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
9/24/2012 1:58:25 PM
5 Megjegyzés
5Avviso
5 Kennisgeving
Nyilatkozat
• Távoli Wi-Fi-hálózathoz vagy 3G-hálózathoz történő
csatlakozás esetén előfordulhat, hogy a video- vagy audioadatfolyam10-15 másodperces késleltetéssel töltődik
okostelefonjára.
A Yoics Inc. által rendelkezésre bocsátott Philips In.Sight
lakásfigyelőt kizárólagosan saját felelősségére használhatja. A
Koninklijke Philips Electronics N.V. és leányvállalatai (egyenként
és együttesen „Philips”) semmilyen felelősséget nem
vállalnak a Philips In.Sight lakásfigyelő működéséért, annak
használatáért, a Philips vállalatot ezzel kapcsolatban semmilyen
felelősség nem terheli.
• Vezeték nélküli és Ethernet LAN funkciók kizárólag beltéri
használatra alkalmasak.
A Philips Consumer Lifestyle ezennel kijelenti, hogy a vezeték
nélküli lakásfigyelő monitor (B120) megfelel az 1999/5/EK.
számú irányelv lényeges előírásainak és rendelkezéseinek.
• Az EK Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető az
elektronikus felhasználói útmutatóban a következő helyen:
http://download.p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_
doc_eng.pdf.
Esclusione di responsabilità
• Se si utilizza una connessione di rete Wi-Fi o 3G remota, si
può verificare un ritardo di 10-15 secondi nello streaming
video ed audio sullo smartphone.
L'utilizzo di Philips In.Sight, fornito da Yoics Inc., è a rischio
esclusivo dell'utente. Koninklijke Philips Electronics N.V. e le
relative società affiliate (individualmente e collettivamente
"Philips") non sono responsabili del funzionamento di
Philips In.Sight o del relativo utilizzo da parte dell'utente e
Philips non ha alcuna responsabilità nei confronti dell'utente
relativamente a tale utilizzo.
• Le funzioni wireless e LAN Ethernet sono autorizzate solo
per l'utilizzo in interni.
Con la presente, Philips Consumer Lifestyle dichiara che
questo monitor wireless per la casa (B120) è conforme
ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della
Direttiva 1999/5/EC.
• Una copia della Dichiarazione di conformità della Comunità
Europea è disponibile nel manuale utente in formato
elettronico in http://download.p4c.philips.com/files/b/
b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Beperkte aansprakelijkheid
• Bij een extern Wi-Fi-netwerk of een externe 3G-verbinding
kan er 10 tot 15 seconden vertraging optreden in video- en
audiostreams naar uw smartphone.
Uw gebruik van Philips In.Sight, dat door Yoics Inc. ter
beschikking wordt gesteld, is uitsluitend voor eigen
risico. Koninklijke Philips Electronics N.V. en haar
dochterondernemingen (afzonderlijk en gezamenlijk "Philips"
genoemd) zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of
uw gebruik van Philips In.Sight en Philips kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
• De draadloze en ethernet LAN-functies zijn alleen voor
gebruik binnenshuis.
Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat deze draadloze
thuismonitor (B120) voldoet aan de essentiële vereisten en
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
• Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in
de elektronische gebruikershandleiding op http://download.
p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Írásos ajánlat
Offerta scritta
A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajánlja, hogy kérésre
biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt
forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát,
amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül
érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A
forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre.
Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem
kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a
következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia." Ha
levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti
e -mail címre.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy
az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a
terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi
készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
Con la presente Philips Electronics Hong Kong Ltd si offre di
spedire, su richiesta, una copia del codice sorgente completo
corrispondente per i pacchetti software open source protetti
da copyright utilizzati per questo prodotto per cui tale offerta è
prevista dalle rispettive licenze.
Questa offerta è valida fino a 3 anni a partire dalla data di
acquisto del prodotto per chiunque sia in possesso delle suddette
informazioni. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail
all'indirizzo open.source@philips.com. Se si preferisce non utilizzare
questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una
settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere
a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O.
Box 220, 5600 AE Eindhoven, Paesi Bassi". Se non si riceve alcuna
conferma di ricezione della lettera inviata, inoltrare un messaggio
e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato sopra.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi
sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei
rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti
senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni
precedenti.
U kunt bij Philips Electronics Hong Kong Ltd. een kopie van de
volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de
met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in
dit apparaat zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op
grond van de respectievelijke licenties.
Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product
voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de
broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als
u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week
geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit
e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven." Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt,
kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips
Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich
het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen
en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.
Italiano
1 Sicurezza e avvisi importanti
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo
prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato
rispetto delle istruzioni fornite.
2 Sicurezza
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
Nel prodotto, la connettività Wi-Fi può essere interrotta dalle
interferenze elettromagnetiche o da altre interferenze. In questo
caso, la connettività Wi-Fi riprende tre minuti dopo che le
interferenze scompaiono e il sistema ritorna normale.
La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose
o un tipo di funzionamento non sicuro.
Avvertenza
•• Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
•• Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
•• Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
•• Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o
••
••
calore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la
presa o l'adattatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.
Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
3 Conformità
Questo prodotto è conforme ai
requisiti della direttiva 1999/5/CE.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.
Nederlands
1 Veiligheid en kennisgevingen
Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat
u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u
instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.
Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è
cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per
l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto
alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
B120_12_SafeSheet_V1.0.indd 10-18
Polski
1 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać
się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.
2 Bezpieczeństwo
2 Veiligheid
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/
accessoires.
Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas
water of een brandende kaars.
In het product kan de Wi-Fi-verbinding door elektromagnetische
of andere storingen worden onderbroken. In dat geval wordt de
Wi-Fi-verbinding drie minuten nadat de storingen verdwijnen weer
hersteld, en werkt het systeem weer normaal.
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan
straling of een anderszins onveilige werking van dit product te
voorkomen.
Waarschuwing
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących
świec).
Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia
łączności Wi-Fi w urządzeniu. W takim przypadku łączność Wi-Fi
zostanie przywrócona trzy minuty po zniknięciu zakłóceń, gdy
urządzenie będzie znowu działało normalnie.
Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego
promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.
Ostrzeżenie
•• Verwijder de behuizing van dit product nooit.
•• Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
•• Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
•• Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om
•• Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
•• Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego
••
•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego,
de stroom van dit product uit te schakelen.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om
het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij
de stekker kunt.
ognia lub ciepła.
wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
•• Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego
wtyczka musi być łatwo dostępna.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine
os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
5Aviso
5 Uwaga
Ograniczenie odpowiedzialności
• W przypadku zdalnego korzystania z sieci Wi-Fi lub 3G może
wystąpić opóźnienie (10–15 sekund) podczas przesyłania
obrazu i dźwięku do smartfona.
Użytkownik korzysta z rozwiązań Philips In.Sight,
dostarczanych przez firmę Yoics Inc., na własną
odpowiedzialność. Koninklijke Philips Electronics N.V. i jej
firmy zależne (indywidualnie i łącznie określane mianem
„Philips”) nie odpowiadają za działanie aplikacji Philips In.Sight
i korzystanie z niej przez użytkowników. Firma Philips nie
ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
• Funkcje sieci bezprzewodowej i sieci Ethernet LAN są
przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Firma Philips Consumer Lifestyle niniejszym oświadcza, że
ten bezprzewodowy monitor domu (B120) spełnia wszystkie
niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy
1999/5/WE.
• Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w elektronicznej
wersji instrukcji obsługi dostępnej na stronie http://download.
p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Exoneração de responsabilidade
• Se estiver numa rede Wi-Fi remota ou se estiver ligado
via 3G, podem verificar-se 10 a 15 segundos de atraso na
transmissão de vídeo e áudio para o seu smartphone.
A sua utilização do Philips In.Sight, fornecido pela Yoics
Inc., é efectuada por sua conta e risco. A Koninklijke
Philips Electronics N.V. e as suas sociedades subsidiárias
(designadas, individual e conjuntamente, por "Philips") não
são responsáveis pelo funcionamento do Philips In.Sight,
nem pela sua utilização deste e a Philips rejeita qualquer
responsabilidade junto do utilizador resultante desta utilização.
• As funções sem fios e da Ethernet LAN estão autorizadas
para utilização apenas no interior.
A Philips Consumer Lifestyle declara, através deste
documento, que este sistema de monitorização doméstico
sem fios (B120) cumpre os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
• Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade
CE no manual do utilizador electrónico em http://download.
p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Oferta por escrito
Oferta pisemna
Philips Electronics Hong Kong Ltd. niniejszym oferuje dostarczenie,
na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego
w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem
autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w
tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie
odpowiedniej licencji.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu
produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod
źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source@philips.
com. Jeśli nie preferują Państwo komunikacji za pomocą wiadomości
e-mail lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie
zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać list na adres
„Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O.
Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandia”. Jeśli w odpowiednim czasie
nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy wysłać wiadomość
e-mail na powyższy adres.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki
towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub
własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo
do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania
do zmian wcześniejszych partii dostaw.
A Philips Electronics Hong Kong Ltd. disponibiliza-se a fornecer,
mediante pedido, uma cópia do código de origem completo
correspondente para pacotes de software de origem aberta com
direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é
solicitada pelas respectivas licenças.
Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos
após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta
informação. Para obter o código fonte, contacte open.source@
philips.com. Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se
não receber o comprovativo de confirmação no período de uma
semana após o envio da mensagem de correio electrónico para
este endereço, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The
Netherlands." Se não receber uma confirmação atempada da sua
carta, envie uma mensagem de correio electrónico para o endereço
acima.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As
marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics
N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito
de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a
modificar as versões mais antigas.
Русский
Português
1 Aviso de segurança
Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este
produto. Se resultarem danos do não cumprimento destas
instruções, a garantia não se aplica.
2 Segurança
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por
ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
No produto, a conectividade Wi-Fi pode ser interrompida por
interferências electromagnéticas ou de outros tipos. Neste caso,
a conectividade Wi-Fi é retomada três minutos depois de a
interferência desaparecer e o sistema volta ao normal.
A modificação do produto pode resultar em radiação perigosa
para a CEM ou noutro funcionamento inseguro.
Aviso
•• Nunca retire o revestimento do produto.
•• Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
•• Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
•• Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas
1 Важные сведения
и примечания по
безопасности
Перед использованием данного устройства внимательно
ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не
распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением
инструкций.
2 Техника безопасности
Используйте только принадлежности/аксессуары,
рекомендованные производителем.
Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
Связь с устройством через соединение Wi-Fi может быть
прервана из-за электромагнитных или других помех. В этом
случае соединение Wi-Fi восстанавливается через три минуты
после устранения помех, и система продолжает работу в
нормальном режиме.
Модификация устройства может стать причиной опасного
электромагнитного излучения или других опасных
последствий.
sem protecção ou fontes de calor.
•• Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação,
3 Compliance
Dit product voldoet aan de vereisten
van richtlijn 1999/5/EG.
3 Zgodność z przepisami
Opmerking
4 Salvaguardia dell'ambiente
Schriftelijke aanbieding
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz
i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
4 De zorg voor het milieu
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben
ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden
gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer)
en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled
en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van
verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden
gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder
de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en
elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving
in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Ten produkt spełnia wymagania
dyrektywy 1999/5/WE.
••
ficha ou transformador para desligar o produto da alimentação eléctrica.
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo,
esta deve permanecer preparada para funcionamento.
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические
устройства.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
3 Conformidade
Este produto cumpre os requisitos
da directiva 1999/5/CE.
••
Nota
4 Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne
środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń
elektronicznych.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które
nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika
na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą
europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można
uzyskać w miejscu zamieszkania.
•• A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.
4 Cuidados a ter com o
ambiente
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos
embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três
materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção)
e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens e equipamentos usados.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor
de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos.
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие попадает под действие
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических
и электронных изделий согласно местному
законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.
5 Уведомление
Заявление об ограничении ответственности
• При использовании сети Wi-Fi или 3G-подключения
потоковая передача видео- и аудиоданных на смартфон
может выполняться с задержкой 10–15 секунд.
Вы используете приложение Philips In.Sight,
предоставляемое Yoics Inc., на свой риск. Koninklijke Philips
Electronics N.V. и дочерние компании (по отдельности и
совместно именуемые "Philips") не несут ответственность
за работу приложения Philips In.Sight или за его
использование вами, и, следовательно, Philips не несет
перед вами материальную ответственность.
• Функции беспроводной связи и локальной сети Ethernet
(LAN) одобрены только для использования внутри
помещений.
Компания Philips Consumer Lifestyle настоящим
заявляет, что беспроводной монитор для дома (B120)
соответствует основным требованиям и другим
применимым положениям директивы 1999/5/EC.
• Копию Декларации о соответствии требованиям ЕС см. в
электронном руководстве пользователя по адресу: http://
download.p4c.philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.
pdf.
Письменная оферта
Компания Philips Electronics Hong Kong Ltd. предлагает
предоставить по запросу копию соответствующего полного
исходного кода для пакетов защищенного авторским правом
программного обеспечения с открытым кодом, которое
используется в настоящем изделии и в отношении которого
согласно соответствующим лицензиям отправляется такой
запрос.
Это предложение действительно в течение трех лет с
момента приобретения изделия по отношению к каждому,
кто получил эту информацию. Для получения исходного
кода обратитесь по адресу: open.source@philips.com. Если вы
предпочитаете не использовать электронную почту или вы не
получили подтверждения получения в течение недели после
отправки письма на указанный электронный адрес, обращайтесь
по адресу: Open Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Если
вы не получили своевременное подтверждение получения
вашего письма, отправьте его по электронной почте по
указанному выше адресу.
Характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Товарные знаки являются собственностью
Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих
владельцев. Компания Philips оставляет за собой право в любое
время вносить изменения в устройства без обязательств
соответствующим образом изменять ранее поставленные
устройства.
••
открытых источников огня и высоких температур.
Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания,
штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.
Если для отключения устройства используется штекер адаптера
питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
3 Соответствие нормативам
Данный продукт соответствует
требованиям директивы 1999/5/
EC.
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели
устройства.
4 Забота об окружающей
среде
Информация о безопасной утилизации
Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три
типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен
(мешки, защитный пенопластовый лист).
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov a starého vybavenia.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia
do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
4 Ta hand om miljön
1 Bezpečnosť a upozornenie
Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky
pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť
uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka
stráca platnosť.
2 Bezpečnosť
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety
(napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Pri používaní výrobku môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi
pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. V
takom prípade sa pripojenie Wi-Fi obnoví v priebehu troch minút
po odstránení rušenia a systém obnoví normálnu prevádzku.
Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia
EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
•• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
•• Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
•• Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným
••
••
ohňom alebo zdrojmi tepla.
Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo
adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie
zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité
použitie.
3 Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky
smernice 1999/5/ES.
Skriftligt erbjudande
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal
utrustning.
Philips Electronics Hong Kong Ltd. erbjuder sig härmed att, på
begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande
källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen
källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet
gäller enligt respektive licens.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
5 Obs!
5Upozornenie
Vyhlásenie
• Ak využívate vzdialenú sieť Wi-Fi alebo pripojenie 3G, obraz
a zvuk sa do smartfónu môžu prenášať s oneskorením 10 až
15 sekúnd.
Používanie aplikácie Philips In.Sight vyrobenej spoločnosťou
Yoics Inc. je výlučne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť
Koninklijke Philips Electronics N.V. ani jej dcérske spoločnosti
(jednotlivo alebo kolektívne označované ako „Philips“) nie sú
zodpovedné za prevádzku aplikácie Philips In.Sight ani za to,
ako ju využívate, a preto spoločnosť Philips v tejto súvislosti
voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť.
• Funkcie bezdrôtovej siete a siete Ethernet LAN sa smú
používať len v interiéroch.
Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že
tento bezdrôtový domáci monitor (B120) spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES.
• Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná v elektronickom
návode na používanie na lokalite http://download.p4c.philips.
com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Friskrivning
• Om du använder ett Wi-Fi-fjärrnätverk eller 3G-anslutning
kan en fördröjning på 10 till 15 sekunder förekomma vid
video- och ljudströmning till din smartphone.
Användningen av Philips In.Sight, som tillhandahålls av Yoics
Inc., sker på egen risk. Koninklijke Philips Electronics N.V. och
dess dotterbolag (individuellt och kollektivt "Philips") ansvarar
inte för funktionen av Philips In.Sight eller användningen
därav, och Philips ska inte ha något ansvar gentemot dig med
anknytning till det.
• Trådlösa funktioner och Ethernet LAN-funktioner är endast
avsedda att användas inomhus.
Philips Consumer Lifestyle förklarar härmed att den här
trådlösa hemmonitorn (B120) uppfyller alla väsentliga krav
och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
• En kopia av EG-försäkran om överrensstämmelse finns i den
elektroniska användarhandboken på http://download.p4c.
philips.com/files/b/b120_10/b120_10_doc_eng.pdf.
Písomná ponuka
Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd. týmto ponúka
možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte,
pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými
licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre
kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový
kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete
použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného
týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na
poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj
list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú
e-mailovú adresu.
Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu
kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Модель:
Заполнение обязательно
Серийный номер:
Заполнение обязательно
Дата продажи:
Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:
Название торговой организации:
Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
ПЕЧАТЬ
1 Säkerhet och meddelanden
Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du
använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på
att instruktionerna inte har följts uppstår.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Svenska
Slovensky
Примечание
4 Starostlivosť o životné
prostredie
ПРОДАВЦА
Предупреждение
•• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей,
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть
переработаны и вторично использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные нормативные
требования по утилизации упаковочных материалов и
отслужившего оборудования.
(ФИО и подпись покупателя)
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
2 Säkerhet
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av
leverantören.
Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex.
vattenfyllda kärl eller levande ljus).
I produkten kan WiFi-anslutningar avbrytas av elektromagnetiska
störningar eller andra störningar. I så fall återupptas WiFianslutningen tre minuter efter att störningarna har försvunnit och
systemet återgått till normalt läge.
Modifiering av produkten kan resultera i farlig EMC-strålning eller
annan risk.
Дополнение к инструкции пользователя
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г.
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию,
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Наименование Изделия
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från produkten.
•• Smörj aldrig någon del av produkten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
•• Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lättillgänglig så
att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
•• Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
3Uppfyllelse
Den här produkten uppfyller kraven i
direktivet 1999/5/EG.
Kommentar
•• Typplattan sitter på undersidan av produkten.
Срок гарантии**
Срок службы**
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
Страна
Телефон
Время работы (местное)
Веб-сайт
Россия
8 800 200-0880
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
(495) 961-1111
с 9-00 до 21-00 без выходных
www.philips.ru
Беларусь
8 820 0011 0068
Казахстан*
875 11 65 0123
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
с 9-00 до 20-00 без выходных
www.philips.by
с 12-00 до 23-00 без выходных
www.philips.kz
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.
9/24/2012 1:58:27 PM
Download PDF

advertising