Philips | M115E/12 | Philips Kabellose InSightHD Heimkamera M115E/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
InSightHD M115E
Question?
Contact
Philips
Quick start guide
Lynvejledning
Οδηγός γρήγορης έναρξης
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
1
Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide
Pikaopas
Guida rapida
Snelstartgids
Kurzanleitung
4/27/2015
3:02:28 PM
ick
Qu
e
uid
rt G
Sta
1
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
2-1
4/27/2015
3:02:28 PM
Overview
Oversigt
Descripción general
Yleiskuvaus
Overzicht
Επισκόπηση
Aperçu
Panoramica
Überblick
Camera lens
Lente de la cámara
Obiettivo della fotocamera
Kameralinse
Lentille de la caméra
Cameralens
Φακός κάμερας
Kameran objektiivi
Kameralinse
Microphone
Micrófono
Microfono
Mikrofon
Microphone
Microfoon
Μικρόφωνο
Mikrofoni
Mikrofon
Status indicator
Indicador de estado
Indicatore di stato
Statusindikator
Indicateur d’état
Statusindicator
Ένδειξη κατάστασης
Tilanilmaisin
Statusanzeige
Reset
Reiniciar
Ripristina
Genindstil
Réinitialisation
Resetten
Επαναφορά
Nollaaminen
Zurücksetzen
USB connector
Conector USB
Connettore USB
USB-stik
Connecteur USB
USB-aansluiting
Υποδοχή USB
USB-liitäntä
USB-Anschluss
2
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
3
2-3
4/27/2015
3:02:28 PM
Setup
Opsætning
Configuración
Asetukset
Configuratie
Εγκατάσταση
Installation
Installazione
Einrichtung
EN
Place the monitor as close to your wireless router as possible to ensure the best connection.
DA
Tilslut skærmen så tæt på din trådløse router som muligt for at sikre den bedst mulige forbindelse.
EL
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή σύνδεση, συνδέστε το μόνιτορ σε μια πρίζα όσο το δυνατόν
πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας.
ES
Conecte el monitor lo más cerca posible del router inalámbrico para garantizar una conexión óptima.
FR
Branchez l’écoute-bébé aussi près que possible de votre routeur sans fil pour garantir une connexion
optimale.
FI
Aseta valvontakamera mahdollisimman lähelle langatonta reititintä, jotta yhteys on mahdollisimman hyvä.
IT
Per una connessione ottimale, l’unità di monitoraggio deve trovarsi il più vicino possibile al router wireless.
NL
Sluit de babyfoon zo dicht mogelijk bij uw draadloze router aan voor de beste verbinding.
DE
Schließen Sie die Kamera so nahe wie möglich am WLAN-Router an, um eine optimale Verbindung
sicherzustellen.
4
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
5
4-5
4/27/2015
3:02:29 PM
Philips InSightHD
+
EN
Download and install the Philips InSightHD app. Follow the onscreen instructions to complete the setup.
DA
Download og installer app’en Philips InSightHD. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre
konfigurationen.
EL
Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Philips InSightHD. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
ES
Descargue e instale la aplicación Philips InSightHD. Para finalizar la configuración, siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla.
FR
Téléchargez et installez l’application Philips InSightHD. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la
configuration.
FI
Lataa ja asenna Philips InSightHD -sovellus. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
IT
Scaricare e installare l’applicazione Philips InSightHD. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la
configurazione.
NL
Download en installeer de Philips InSightHD-app. Volg de instructies op het scherm om het instellen te
voltooien.
DE
Laden Sie die Philips InSightHD-App herunter, und installieren Sie sie. Befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
Create account
iOS
Android
6
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
7
6-7
4/27/2015
3:02:29 PM
Not included in the pack
EN
DA
EL
ES
FR
You can mount the monitor on a tripod if
needed.
FI
Skærmen kan monteres på et stativ, hvis der
er behov for det.
IT
Αν χρειαστεί μπορείτε να συνδέσετε το
μόνιτορ και πάνω σε τρίποδο.
NL
Puede colocar el monitor en un trípode en
caso de ser necesario.
DE
Voit tarvittaessa kiinnittää valvontakameran
kolmijalkaiseen jalustaan.
Medfølger ikke i pakken
Se necessario, è possibile montare l’unità di
monitoraggio su un cavalletto.
No se incluyen en el paquete
U kunt de monitor indien nodig monteren op een
statief.
Ei sisälly pakkaukseen
Sie können die Kamera bei Bedarf auch an einem
Stativ anbringen.
Niet meegeleverd in de doos
Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Non inclus dans l’emballage
Non è incluso nella confezione
Nicht im Lieferumfang enthalten
Vous pouvez fixer l’écoute-bébé sur un
installer trépied, si nécessaire.
8
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
9
8-9
4/27/2015
3:02:29 PM
Specifications
ES
FR
Accédez au site Web www.philips.com/
support pour télécharger le dernier mode
d’emploi et obtenir des astuces de dépannage.
FI
Lataa uusin käyttöopas ja lue
vianmääritysvihjeitä osoitteessa www.philips.
com/support.
IT
Visitare il sito www.philips.com/support per
scaricare l’ultimo manuale dell’utente e trovare
dei consigli per la risoluzione dei problemi.
www.philips.com/support
EN
Visit www.philips.com/support to download the
latest user manual and find troubleshooting tips.
DA
Besøg www.philips.com/support for at downloade
den nyeste brugervejledning da_DK og finde tip til
fejlfinding.
EL
Για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του
εγχειριδίου χρήσης και να βρείτε συμβουλές για
την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Visite www.philips.com/support para
descargar el manual de usuario más reciente y
buscar consejos sobre solución de problemas.
NL
Ga naar www.philips.com/support voor
tips om problemen op te lossen en om
de nieuwste gebruikershandleiding te
downloaden.
DE
Besuchen Sie www.philips.com/support
zum Herunterladen der aktuellen
Bedienungsanleitung und für Tipps zur
Fehlerbehebung.
Specifikationer
Especificaciones
Teknisiä tietoja
Specificaties
Προδιαγραφές
Spécificités
Specifiche
Technische Daten
EN
General information
AC power adapter
Model name: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) a
direct plug-in power adapter with USB output terminal
and a different country plug type (e = EU plug, b= UK
plug, a = USA plug, c = Australia plug, i = China plug,
f = Korean plug, g = Japanese plug)
Input: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.3 A
Output: 5 V DC, 0.6 A
Operating temperature & humidity: 0°C to 40°C, 30% to
80%
Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Apps: Platform: iOS 7 or later (including iPhone 4S, iPhone
5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3rd
generation, iPad 4th generation, iPad Air, iPad Air 2, iPod
touch 5th generation), Android 4.1 or later
Lens
Focus mode: Fixed
Aperture: F2.6 ± 5%
Viewing angle (diagonal): 58 ± 5% degrees
Focus range: 0.6 m to infinity
Video
Resolution
Streaming through Wi-Fi: 720p (High definition)
Video format: H. 264
Audio
Input: High-sensitive mono microphone
Audio format: AAC
DA
Generelle oplysninger
Vekselstrømadapter
Model: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
en plug and play-strømadapter med USBudgangsterminal og en stiktype til andre lande (e =
EU-stik, b = UK-stik, a = USA-stik, c = Australien-stik, i
= Kina-stik, f = Korea-stik, g = Japan-stik)
Indgang: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Udgang: 5 V DC, 0,6 A
Driftstemperatur og luftfugtighed: 0°C til 40°C, 30 % til
80 %
Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps: Platform: iOS 7 eller nyere (inkl. iPhone 4S, iPhone
5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3.
10
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
11
10-11
4/27/2015
3:02:30 PM
generation, iPad, 4. generation, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch
5. generation), Android 4.1 eller nyere
Objektiv
Fokuseringstilstand: Fast
Blænderåbning: F2.6 ± 5%
Betragtningsvinkel (diagonal): 58 ± 5% grader
Fokuseringsområde: 0,6 m til uendeligt
Video
Opløsning
Streaming via Wi-Fi: 720p (High Definition)
Videoformat: H. 264
Lyd
Indgang: Meget følsom monomikrofon
Audioformat: AAC
EL
Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοτικό AC
Μοντέλο: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) ένα
τροφοδοτικό Direct Plug-in με τερματικό εξόδου
USB και διαφορετικό τύπο βύσματος ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή (e = βύσμα ΕΕ, b = βύσμα ΗΒ,
a = βύσμα ΗΠΑ, c = βύσμα Αυστραλίας, i = βύσμα
Κίνας, f = βύσμα Κορέας, g = βύσμα Ιαπωνίας)
Είσοδος: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Έξοδος: 5 V DC, 0,6 A
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C,
30% έως 80%
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Εφαρμογές: Πλατφόρμα: iOS 7 ή νεότερη έκδοση
(συμπεριλαμβανομένων iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C,
iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3ης γενιάς, iPad
4ης γενιάς, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5ης γενιάς),
Android 4.1 ή νεότερη έκδοση
LΦακόςL
Λειτουργία εστίασης: Σταθερή
Διάφραγμα: F2,6 ± 5%
Γωνία προβολής (διαγώνιος): 58 ± 5% μοίρες
Εμβέλεια εστίασης: 0,6 μ. έως το άπειρο
Βίντεο
Ανάλυση
Μετάδοση μέσω Wi-Fi: 720p (High Definition)
Μορφή βίντεο: H. 264
Ήχος
Είσοδος: Μονοφωνικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
Μορφή ήχου: AAC
ES
Información general
Adaptador de corriente de CA
Modelo: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g);
un adaptador de corriente Direct Plug-in con terminal
de salida USB y un tipo de clavija diferente para cada
país (e= clavija para la Unión Europea, b = clavija para
Reino Unido, a = clavija para EE. UU., c = clavija para
Australia, i = clavija para China, f = clavija para Corea,
g = clavija para Japón)
Entrada: 100 - 240 V~ de CA, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida: 5 V de CC, 0,6 A
Temperatura de funcionamiento y humedad: De 0 °C a
40 °C, de 30 % a 80 %
Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Aplicaciones: Plataforma: iOS 7 o posterior (incluido iPhone
4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPad 3.ª generación, iPad 4.ª generación, iPad Air, iPad Air 2,
iPod touch 5.ª generación), Android 4.1 o posterior
Lente
Modo de enfoque: Fijo
Apertura: F 2,6 ± 5 %
Ángulo de visión (diagonal): 58 ± 5% grados
Alcance de enfoque: De 0,6 m a infinito
Vídeo
Resolución
Transmisión a través de Wi-Fi: 720p (alta definición)
Formato de vídeo: H. 264
Audio
Entrada: Micrófono mono de alta sensibilidad
Formato de audio: AAC
FR
Informations générales
Adaptateur secteur
Modèle : ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
un adaptateur secteur plug-in Direct doté d’un
terminal de sortie USB et d’un type de fiche
d’un autre pays (e = fiche européenne, b =
fiche britannique, a = fiche américaine, c = fiche
australienne, i= fiche chinoise, f = fiche coréenne,
g = fiche japonaise)
Entrée : CA 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Sortie : 5 V CC, 0,6 A
Température de fonctionnement et humidité: 0 °C à 40 °C,
30 % à 80 %
Connectivité: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Applications: Plate-forme : iOS 7 ou ultérieur (y compris
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPad 3e génération, iPad 4e génération, iPad Air, iPad
Air 2, iPod touch 5e génération), Android 4.1 ou ultérieur
12
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
13
12-13
4/27/2015
3:02:30 PM
Lentille
Mode mise au point: Fixe
Ouverture: F2.6 ± 5%
Angle de visualisation (diagonal): 58 ± 5% degrés
Plage de mise au point: 0,6 m à l’infini
Sovellukset: Käyttöjärjestelmä: iOS 7 tai uudempi (mukaan
lukien iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone
6, iPhone 6 Plus, iPad (3. sukupolvi), iPad (4. sukupolvi), iPad
Air, iPad Air 2, iPod touch (5. sukupolvi)), Android 4.1 tai
uudempi
Linssi
Vidéo
Résolution
Diffusion par Wi-Fi : 720p (haute définition)
Format vidéo: H. 264
Audio
Entrée: Microphone mono ultrasensible
Format audio: AAC
FI
Yleistä
Verkkolaite
Malli: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
suoraan kytkettävä verkkolaite, jossa on USBlähtöliitäntä ja pistokkeet eri maita varten (e = EU, b =
Iso-Britannia, a = Yhdysvallat, c = Australia, i = Kiina, f =
Korea, g = Japani)
Tulo: AC 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Lähtö: 5 V DC, 0,6 A
Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–40 °C, 30–80 %
Liitännät: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tarkennustila: Kiinteä
Aukko: F2.6 ± 5%
Katselukulma (halkaisija): 58 ± 5% astetta
Tarkennusalue: 0,6 m – rajaton
Video
Tarkkuus
Suoratoisto Wi-Fi:n kautta: 720 p (teräväpiirto)
Videoformaatti: H. 264
Ääni
Tulo: Herkkä mikrofoni (mono)
Ääniformaatti: AAC
IT
Informazioni generali
Alimentatore CA
Modello: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
un alimentatore ad inserimento diretto con terminale
di uscita USB e una spina per un altro paese (e = spina
UE, b = spina Regno Unito, a = spina Stati Uniti, c =
spina Australia, i = spina Cina, f = spina Corea, g =
spina Giappone)
Ingresso: CA 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A
Uscita: 5 V CC, 0,6 A
Temperatura e umidità di funzionamento: 0 °C - 40 °C,
30% - 80%
Connettività: Wi-Fi 802,11 b/g/n, 2,4 GHZ
App: Piattaforma: iOS 7 o versione successiva (compreso
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPad terza generazione, iPad quarta generazione, iPad
Air, iPad Air 2, iPod touch quinta generazione), Android 4.1 o
versione successiva
Obiettivo
Modalità di messa a fuoco: Fissa
Apertura: F2.6 ± 5%
Angolo di visualizzazione (diagonale): 58 ± 5% gradi
Gamma di messa a fuoco: Da 0,6 m a infinito
Video
Risoluzione
Riproduzione mediante Wi-Fi: 720 p (alta definizione)
Formato video: H. 264
Audio
NL
Algemene informatie
Netspanningsadapter
Model: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
Een rechtstreeks aan te sluiten adapter met USBuitvoer en een verschillend stekkertype per regio (e =
stekker EU, b = stekker VK, a = stekker VS, c = stekker
Australië, i = stekker China, f = stekker Korea, g =
stekker Japan)
Invoer: AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Uitgang: 5 V DC, 0,6 A
Gebruikstemperatuur en vochtigheid: 0 °C - 40 °C, 30%
- 80%
Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps: Platform: iOS 7 of hoger (inclusief iPhone 4S, iPhone
5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad (3e
generatie), iPad (4e generatie), iPad Air, iPad Air 2, iPod
touch (5e generatie)), Android 4.1 of hoger
Lens
Scherpstelmodus: Vast
Diafragma: F2,6 ± 5%
Kijkhoek (diagonaal): 58 ± 5% graden
Scherpstelbereik: 0,6 m tot oneindig
Ingresso: Microfono mono ad alta sensibilità
Formato audio: AAC
14
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
15
14-15
4/27/2015
3:02:30 PM
Video
Objektiv
Resolutie
Streamen via Wi-Fi: 720p (High Definition)
Videoformaat: H. 264
Audio
Input: Zeer gevoelige monomicrofoon
Audioformaat: AAC
DE
Allgemeine Informationen
Netzteil
Modell: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g) einen
Direct Plug-In-Adapter mit USB-Ausgang und einem
anderen Ländersteckertyp (e = EU-Stecker, b =
Stecker für GB, a = Stecker für USA, c = Stecker für
Australien, i = Stecker für China, f = Stecker für Korea,
g = Stecker für Japan)
Eingangsleistung: AC 100 bis 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A
Ausgangsleistung: 5 V DC, 0,6 A
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit: 0 °C bis 40 °C, 30 %
bis 80 %
Anschlüsse: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps: Plattform: iOS 7 oder höher (einschließlich iPhone
4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPad (3. Generation), iPad (4. Generation), iPad Air, iPad Air 2,
iPod touch (5. Generation)), Android 4.1 oder höher
Fokusmodus: FixBlende: F2.6 ± 5%
Betrachtungswinkel (diagonal): 58 ± 5% Grad
Fokusbereich: 0,6 m bis unendlich
Video
Auflösung
Streaming über WiFi: 720p (High Definition)
Videoformat: H. 264
Audio
Input: Hochempfindliches Mono-Mikrofon
Audio-Format: AAC
16
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
17
16-17
4/27/2015
3:02:30 PM
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of
Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
M115E_12.1_QSG_V2.0 wk1518.1
M115E_12_QSG_1_V1.0.indd
18
4/27/2015
3:02:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising