Philips | PTA416/00 | Philips Zwei-Spieler Fullscreen Gaming-Brillen PTA436/00 Bedienungsanleitung

España
Estonia
France
Hrvatska
Ireland
Italia
Қазақстан
Contact information
België/
0800 80 190
Belgique
Gratis/ Gratuit
България
00800 11 544 24
Česká
800142840
republika
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759 Lokalt
opkald
Deutschland 0800 000 7520
gebührenfreier
Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122
1280
Κλήση χωρίς
χρέωση
A
Съответствие
w
Този продукт отговаря на основните изисквания и
други приложими условия на Директива 2006/95/
EC (Съоръжения за ниско напрежение) и Директива
2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).
3xW
Tyto hráčské brýle používejte pouze při hraní her pro dva
hráče na celé obrazovce televizoru Philips Easy 3D. Nepoužívejte tyto brýle ke sledování jiných typů obsahu 3D.
900 800 655
Teléfono
local gratuito
solamente para
clientes en
España
6008600 kohalik
kõne tariifi
0805 025 510
numéro sans frais
0800 222778
free
01 601 1777
800 088774
Numero Verde
+7 727 250 66
17 local
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Výrobek uchovávejte vždy mimo
dosah dětí mladších tří let! Výrobek obsahuje malé části, které
by mohlo dítě spolknout.
Latvia
52737691 local
Lithuania
67228896 local
Luxemburg/ 40 6661 5644
Luxembourg Ortsgespräch/
Appel local
Magyarország 0680018189
Ingyenes hívás
Nederland 0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Österreich 0800 180 016
Polska
00800-311-1318 Pozosta?e
produkty RTV
oraz AGD
EN - English
Use these glasses only when watching two player full screen
gaming content on Philips Easy 3D TVs. Do not use these
glasses for watching other types of 3D content.
CHOKING HAZARD - Keep the product out of reach of
children under three years of age at all times! The product
contains small parts which can be swallowed.
Portugal
Россия
România
Србија
800780903
Chamada Grátis
(495) 961-1111
8-800-200-0880
(бесплатный
звонок по
России)
0800-894910
Apel gratuit/
0318107125 Apel
local
+381 114 440
841
Lokalni poziv
Slovensko
Slovenija
Sverige
Suisse/
Schweiz/
Svizzera
Suomi
0800 004537
Bezplatný hovor
00386 12 80 95
00 lokalni klic
08 5792 9100
Lokalsamtal
0800 002 050/
Schweizer
Festnetztarif/
Tarif réseau fixe
France
Schweizer
Festnetztarif/
Tarif réseau fixe
France
Türkiye
United
Kingdom
Українська
0800 261 3302
Şehiriçi arama
General No:
0800 331 6015
free
General National
Rate No:
0870 911 0036
National rate
0-800-500-697
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. www.philips.com
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Safety
PTA436
PTA436_Safety_20110704.indd 1
CS - Česky
For an optimal two player gaming experience:
• Sit at a distance that is at least three times the width (W)
of the TV screen. Do not sit more than six meters (19.7ft)
away. See illustration A.
• Keep the center of the TV screen at your eye level.
• Keep the TV screen away from direct sunlight as it may
interfere with your gaming experience.
Care for the glasses
• Do not expose the glasses to direct sunlight, heat, fire or
water. This may result in a product malfunction or fire.
• Do not drop, bend or apply force to the lens of the
glasses.
• Use the supplied cloth bag or a clean soft cloth (microfiber or cotton flannel) to clean the lens and to avoid
scratching them. Never spray cleaner directly on the
glasses.
• Do not use cleaning chemicals containing alcohol, solvent,
surfactant, or wax, benzene, thinner, mosquito repellant or
lubricant. Using these chemicals can cause discoloration
or cracks.
Compliance
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/
EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).
BG - Български
Използвайте тези очила за игра, когато гледате екрана
за двама играчи на телевизори Philips Easy 3D. Не
използвайте тези очила за гледане на друг вид 3D
съдържание
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ – дръжте продукта
недостъпен за деца на възраст под 3 години по всяко
време! Продуктът съдържа малки частици, които може да
бъдат погълнати.
За оптимално удоволствие при двама играчи:
• Седнете на разстояние, поне три пъти по-голямо от
ширината (W) на телевизионния екран. Не сядайте
на повече от 6 метра (19,7 фута) разстояние. Вж.
илюстрация A.
• Центърът на телевизионния екран трябва да бъде на
нивото на очите ви.
• Поставете телевизионния екран далече от пряка
слънчева светлина, тъй като може да попречи на
удоволствието по време на игра..
Грижете се за очилата
• Не излагайте очилата на пряка слънчева светлина,
топлина, огън или вода. Това може да доведе до
неизправност на продукта или възпламеняване.
• Не изпускайте, прегъвайте или прилагайте сила върху
стъклата на очилата.
• Използвайте предоставения платнен калъф или чиста
мека кърпа (кърпа от микрофибър или памук), за да
изчистите стъклата и да не ги надраскате. Никога не
пръскайте почистващ препарат директно към стъклата.
• Не използвайте препарати за почистване, които
съдържат алкохол, разтворител, повърхностно активни
вещества или восък, бензол, разредител, препарат
против комари или овлажнители. Използването на
такива препарати може да предизвика обезцветяване
или напукване.
Optimální herní prostředí pro dva hráče:
• Sedněte si do vzdálenosti, která je minimálně třikrát větší
než šířka (Š) obrazovky televizoru. Neseďte dále než šest
metrů od obrazovky. Viz obr. A.
• Mějte střed obrazovky v úrovni očí.
• Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního světla,
které by vás mohlo při hraní obtěžovat.
O brýle náležitě pečujte
• Nevystavujte brýle působení přímého slunečního světla,
tepla, žáru či vody. To může vést k poškození výrobku nebo
požáru.
• Dejte pozor, aby vám brýle neupadly na zem, neohýbejte je
a nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich sklíčka.
• K čištění sklíček používejte dodávaný plátěný pytlík nebo
měkkou látku (mikrovlákno nebo bavlněný flanel), aby
nedošlo k jejich poškrábání. Nikdy nestříkejte sprejový
čisticí prostředek přímo na brýle.
• Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující alkohol,
rozpouštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo,
odpuzovač komárů či mazivo. Použití těchto chemikálií
může způsobit odbarvení či praskliny.
Prohlášení o shodě
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí)
a 2004/108/ES (EMC).
DA - Dansk
Anvend kun disse spillebriller ved visning af tospiller-indhold
på Philips Easy 3D fuldskærms-TV. Anvend ikke brillerne ved
visning af andre typer 3D-indhold.
KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid produktet uden for rækkevidde af børn under tre år! Produktet indeholder små dele,
som kan sluges.
Sådan får du en optimal oplevelse med to spillere:
• Sid med en afstand på mindst tre gange bredden (B) af
tv-skærmen. Sid ikke mere end seks meter væk. Se illustration A.
• Hold midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
• Udsæt ikke TV-skærmen for direkte sollys, da det kan
genere din spilleoplevelse.
Pas godt på brillerne
• Udsæt ikke brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand.
Dette kan resultere i en produktfunktionsfejl eller brand.
• Tab, bøj og anvend ikke vold mod brillernes glas.
• Anvend den medfølgende stofpose eller et blødt, rent
klæde (mikrofiber eller bomuldsflannel) til ridsefri
rengøring af brilleglassene. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel
direkte på brillerne.
• Anvend ikke rengøringskemikalier, som indeholder alkohol,
opløsningsmiddel, midler, som påvirker overfladespændingen eller voks, benzol, fortynder, myggemiddel eller
smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage
misfarvning eller revner.
Overholdelse
Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).
DE - Deutsch
Verwenden Sie diese Spielbrille nur, wenn Sie Vollbild-Spielinhalte für zwei Spieler auf Philips Easy 3D-Fernsehgeräten
ansehen. Verwenden Sie diese Brille nicht für andere Arten
von 3D-Inhalten.
GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren Sie das
Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter
drei Jahren auf! Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt
werden könnten.
Für ein optimales Spielerlebnis bei zwei Spielern:
• Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens der
dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms ein. Wählen
Sie einen Sitzabstand von maximal sechs Metern. Siehe
Abbildung A.
• Die Mitte des Fernsehbildschirms sollte sich in Augenhöhe
befinden.
• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Fernsehgerät, da diese das Spielerlebnis beeinträchtigen könnte..
Pflege der Brille
• Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Sonnenlicht
noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies könnte zu einer
Fehlfunktion des Produkts oder einem Brand führen.
• Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, verbiegen
Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige Krafteinwirkungen.
• Verwenden Sie die mitgelieferte Stofftasche oder ein
sauberes weiches Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle), um
die Gläser zu reinigen und Kratzer zu vermeiden. Sprühen
Sie nie Reinigungsmittel direkt auf die Brille.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol,
Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdünner,
Mückenschutz oder Schmiermittel enthalten. Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu Verfärbungen
oder Rissen führen.
Prüfzeichen
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der
Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/
EC (EMV).
EL - Ελληνικά
Χρησιμοποιείστε αυτά τα γυαλιά για gaming μόνο όταν
προβάλετε περιεχόμενο gaming σε πλήρη οθόνη για δυο
παίκτες σε τηλεοράσεις Philips Easy 3D. Μη χρησιμοποιείτε
αυτά τα γυαλιά για να βλέπετε άλλου είδους περιεχόμενο
τρισδιάστατης προβολής.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε πάντα το προϊόν
μακριά από παιδιά κάτω των τριών ετών! Το προϊόν
περιέχει μικρά κομμάτια τα οποία μπορούν να
καταποθούν.
Για βέλτιστη εμπειρία gaming με δύο παίκτες:
• Καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον τριπλάσια από το
πλάτος (Π) της οθόνης της τηλεόρασης. Μην κάθεστε
σε απόσταση μεγαλύτερη από έξι μέτρα. Δείτε την
εικόνα A.
• Να έχετε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης στο
ύψος των ματιών σας.
• Κρατήστε την οθόνη της τηλεόρασης μακριά από
άμεσο ηλιακό φως επειδή ενδέχεται να εμποδίσει την
εμπειρία του gaming.
Προσέχετε τα γυαλιά
• Μην εκθέτετε τα γυαλιά σε άμεσο ηλιακό φως,
θερμότητα, φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.
• Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη στο φακό των
γυαλιών.
• Χρησιμοποιήστε το υφασμάτινο σακουλάκι που σας
παρέχουμε ή ένα καθαρό απαλό ύφασμα (με μικρο-ίνες
ή από βαμβακερή φανέλα) για να καθαρίσετε τους
φακούς και να μην τους γρατσουνίσετε. Μην ψεκάζετε
ποτέ καθαριστικά απευθείας στα γυαλιά.
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που
περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά, επιφανειοδραστικές
ουσίες ή κερί, βενζίνη, αραιωτικά μέσα, αντικουνουπικά
ή λιπαντικά. Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών
μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.
Συμμόρφωση
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών
2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (EMC).).
ES -Español (europeo)
Utilice estas gafas únicamente para ver juegos de pantalla
completa para dos jugadores en televisores Philips Easy 3D.
No utilice las gafas para ver otro tipo de contenido 3D.
RIESGO DE ASFIXIA - Mantenga siempre el producto fuera
del alcance de los menores de tres años. El producto contiene piezas pequeñas que los niños podrían tragarse.
Recomendaciones para disfrutar al máximo de los juegos
para dos personas:
• Sentarse a una distancia que sea, como mínimo, el triple
del ancho de la pantalla de televisor. No sentarse a más de
seis metros del aparato. Vea la ilustración A.
• Sentarse de forma que el centro de la pantalla del televisor quede a la altura de los ojos.
• Evitar que la luz solar directa incida en la pantalla del
televisor ya que podría molestar al jugar.
Cuidado de las gafas
• No exponga las gafas a la luz solar directa, el calor, el fuego
o el agua. Se podría producir un mal funcionamiento del
producto o un incendio.
• No doble ni aplique fuerza a las lentes de las gafas, ni las
deje caer.
• Utilice la funda de tela que se proporciona o un paño
suave y limpio (de microfibra o franela de algodón) para
limpiar las lentes y evitar rayarlas. Nunca pulverice el
limpiador directamente sobre las gafas.
• No utilice productos químicos de limpieza que incluyan
alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno, diluyente,
repelente para insectos o lubricante. El uso de estos productos químicos puede causar decoloración o arañazos.
Conformidad
Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras
disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja
tensión) y 2004/108/EC (EMC).
EE - Eesti
Kasutage neid mängimisprille ainult Philipsi Easy 3D-teleri
ekraanil kahe mängijaga mängukuva vaatamiseks. Ärge kasutage neid prille muu 3D-materjali vaatamiseks.
LÄMBUMISE OHT - hoidke toode alati nooremate kui
kolmeaastaste laste käeulatusest eemal! Toode sisaldab väikesi
detaile, mida on võimalik alla neelata.
Kahe mängijaga mängude optimaalne vaatamine
• Istuge kaugusel, mis võrdub vähemalt teleriekraani
kolmekordse laiusega. Ärge istuge enam kui kuue meetri
kaugusel. Vt joonist A.
• Seadke end nii, et teleriekraani keskosa oleks silmade
kõrgusel.
• Hoidke teleriekraani otsese päikesevalguse eest, sest see
võib mängimist segada.
Hoolitsus prillide eest
• Ärge laske prillidel kokku puutuda otsese päikesevalguse,
kuumuse, tule või veega. See võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.
• Ärge pillake prillide klaase maha, painutage ega väänake
neid.
• Puhastage klaase komplekti kuuluva lapiga või muu puhta
pehme lapiga (mikrokiud- või puuvillase flanell-lapiga), et
vältida nende kriimustamist. Ärge pihustage puhastit otse
prillidele.
• Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad alkoholi,
lahustit, pindaktiivset ainet või vaha, benseeni, vedeldit,
putukatõrjevahendit või määrdeainet. Nende kemikaalide
kasutamine võib põhjustada värvusemuutust või mõrasid.
Vastavus
Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ (madalpinge)
ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) põhinõuete
ja muude asjakohaste sätetega.
FI - Suomi
Käytä näitä pelilaseja vain, kun katselet kahden pelaajan koko
ruudun pelisisältöä Philips Easy 3D TV:ssä. Älä käytä näitä
laseja muun tyyppisen 3D-sisällön katseluun
TUKEHTUMISVAARA - Säilytä tätä tuotetta aina poissa alle
3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuotteessa on pieniä osia, jotka
voidaan niellä.
Optimaalinen kahden pelaajan pelikokemus:
• Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden
etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin päässä.
Katso kuvaa A.
• Pidä television kuvaruudun keskikohta silmiesi korkeudella.
• Suojaa TV-ruutu suoralta auringonvalolta, sillä se voi häiritä
pelikokemusta.
Käsittele laseja varovasti.
• Älä altista laseja suoralle auringonvalolle, lämmölle, tulelle
tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin tai
tulipaloon.
• Älä pudota laseja, taivuta niitä tai paina niiden linssejä
voimakkaasti.
• Puhdista linssit mukana toimitetulla kangaspussilla tai
puhtaalla ja pehmeällä liinalla (mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta
puhdistusainetta suoraan laseihin.
• Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa, bentseeniä,
ohennetta, hyttyskarkotetta tai liukastusainetta sisältäviä
puhdistuskemikaaleja. Tällaisten kemikaalien käyttö voi
aiheuttaa värjääntymistä tai halkeilua..
Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite),
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.
FR - Français
Utilisez ces lunettes uniquement pour visionner du contenu
de jeu pour deux joueurs en mode plein écran sur les
téléviseurs Philips Easy 3D. N’utilisez pas ces lunettes pour
visionner d’autres types de contenu 3D.
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Gardez en toutes circonstances le produit hors de portée des enfants de moins de
trois ans. Le produit contient des petites pièces susceptibles
d’être ingérées.
Pour une expérience de jeu optimale à deux joueurs :
• Asseyez-vous à une distance au moins trois fois supérieure
à la largeur (l) de l’écran du téléviseur. Ne vous installez
pas à plus de six mètres du téléviseur. Voir l’illustration A.
• Le milieu de l’écran du téléviseur doit se situer au niveau
de vos yeux.
• Évitez d’exposer le téléviseur à la lumière directe du
soleil. Celle-ci peut provoquer des interférences avec
l’expérience de jeu..
Entretien des lunettes
• Évitez d’exposer les lunettes à la lumière directe du soleil,
à la chaleur, au feu et à l’eau. Cela risquerait de provoquer
un dysfonctionnement ou un incendie.
• Évitez de laisser tomber et de plier les lentilles des
lunettes, et d’y appliquer une pression.
• Utilisez l’étui nettoyant fourni ou un chiffon doux et
propre (en microfibre ou en flanelle de coton) pour
nettoyer les lentilles sans les griffer. Ne vaporisez jamais de
détergent directement sur les lunettes.
• N’utilisez pas de produits nettoyants à base d’alcool, de
solvant, de tensioactif, de cire, de benzène, de diluant, de
répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L’utilisation de tels
produits chimiques peut provoquer une décoloration ou
des fissures.
Conformité
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et
autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE
(basse tension) et 2004/108/CE (CEM).
HR - Hrvatski
Ove igračke naočale koristite samo prilikom prikaza igračkih
sadržaja za dva igrača preko cijelog zaslona na televizorima
Philips Easy 3D. Nemojte koristiti ove naočale za gledanje
drugih vrsta 3D sadržaja
OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod uvijek držite izvan
dohvata djece u dobi ispod tri godine! Proizvod sadrži sitne
dijelove koji se mogu progutati.
Za vrhunski ugođaj u igrama za dva igrača:
• Sjedite na udaljenosti najmanje tri puta većoj od širine
zaslona televizora. Nemojte sjediti na udaljenosti većoj od
šest metara. Pogledajte sliku A.
• Središte zaslona televizora trebalo bi vam biti u razini očiju.
• Zaštitite zaslon televizora od izravne sunčeve svjetlosti da
ne bi kvarila ugođaj pri igranju.
Održavanje naočala
• Nemojte izlagati naočale izravnoj sunčevoj svjetlosti,
vrućini, vatri ili vodi. To može rezultirati oštećenjem proizvoda ili požarom.
• Pripazite da vam leće 3D naočala ne ispadnu iz ruku i
nemojte ih savijati ni grubo rukovati njima.
• Da ne biste izgrebli leće, za čišćenje koristite priloženu
platnenu vrećicu ili čistu mekanu krpicu (od mikrovlakana
ili pamuka). Nemojte izravnim prskanjem nanositi sredstva
za čišćenje na naočale.
• Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen, razrjeđivač,
repelent za komarce ili lubrikant. Upotreba tih kemikalija
može oštetiti boju ili napraviti pukotine.
Usklađenost
Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima i drugim
odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za niski napon) i
2004/108/EZ (za elektromagnetsku kompatibilnost).
HU - Magyar
Ezt a játékra tervezett szemüveget csak akkor használja, ha
a Philips Easy 3D TV-n kétjátékos-módban teljes képernyőn
játszik. A szemüveget semmilyen más típusú 3D-s tartalomhoz
ne használja.
FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a készüléket 3 évnél
fiatalabb gyermekektől távol! A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
Az optimális kétjátékos-élmény érdekében:
• Legalább a TV-képernyő szélességének (W) háromszorosát
kitevő távolságra foglaljon helyet a készülék előtt. Ne üljön
hat méternél távolabb. Lásd az A ábrát.
• A TV-képernyő közepe legyen szemmagasságban.
• Ne tegye ki a TV-képernyőt közvetlen napfénynek, mivel ez
zavarhatja a játékot.
Óvja a szemüveget.
• Ne tegye ki a szemüveget közvetlen napfénynek, hőnek,
tűznek vagy víznek. Ezek a termék meghibásodásához
vezethetnek vagy tüzet okozhatnak.
• A szemüveg lencséit ne ejtse le, ne hajlítsa meg őket, illetve
ne gyakoroljon rájuk nyomást.
• A lencse megkarcolásának elkerülése érdekében a lencse
tisztításához használja a mellékelt tok anyagát, vagy tiszta,
puha (mikroszálas vagy pamutflanell) ruhát. Soha ne permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a szemüvegre.
• Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív anyagot, viaszt, benzolt, hígítót, szúnyogriasztót vagy kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket. Az ilyen tisztítószerek használata
elszíneződést vagy repedések kialakulását okozhatja.
Megfelelőség
A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a
2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.
IT - Italiano
Utilizzare questi occhiali da gioco soltanto quando si visualizzano contenuti di gioco a schermo intero per due giocatori
su TV Philips Easy 3D. Non utilizzare questi occhiali per la
visualizzazione di altri tipi di contenuto 3D.
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere sempre il
prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore
ai tre anni! Il prodotto contiene piccole parti che possono
essere ingerite.
Per un’esperienza di gioco ottimale per due giocatori:
• Sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della larghezza (L) dello schermo del televisore. La distanza non deve
superare i 6 metri. Fare riferimento all’illustrazione A.
• Posizionarsi in modo tale che il centro dello schermo
venga a trovarsi allo stesso livello degli occhi.
• Fare in modo che lo schermo non sia colpito direttamente
dalla luce del sole, per ottenere una visione ottimale.
Manutenzione degli occhiali
• Non esporre gli occhiali alla luce diretta del sole e tenerli
lontano da fonti di calore, fuoco o acqua. Ciò potrebbe
provocare malfunzionamenti o incendio del prodotto.
• Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 3D.
• Utilizzare la custodia in dotazione oppure un panno umido
pulito (in microfibra o in flanella di cotone) per pulire le
lenti ed evitare graffi. Non applicare detergenti spray direttamente sugli occhiali.
• Non utilizzare detergenti chimici contenenti alcol, solventi,
tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti, repellenti anti
zanzare o lubrificanti. L’utilizzo di queste sostanze potrebbe
causare perdite di colore o rotture.
Conformità
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC
(bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).
KK - Қазақша
Philips Easy 3D теледидарларында екі ойнатқыштың толық
экранындағы ойын мазмұнын көргенде ғана осы ойын
көзілдірігін пайдаланыңыз. Бқл көзілдірікті 3D мазмұнының
басқа түрлерін көруге пайдаланбаңыз.
ЖҰТУ ҚАУПІ БАР - Барлық кезде өнімді үш жасқа
толмаған балалардан алыс ұтсаңыз! Өнім жұтуға болатын
кішкентай бөлшектерді қамтиды.
Оңтайлы екі ойнатқышта ойнау тәжірибесі үшін:
• Теледидар экранының енінен (Е) кемінде үш есе
болатын қашықтықта отырыңыз. Алты метрден алыс
отырмаңыз. A кескінін қараңыз.
• Теледидар экранының ортасы көзіңізбен бір деңгейде
болсын.
• Теледидардың экранын күн сәулесі тікелей түсетін
жерге қоймаңыз, себебі ол ойнағанда кедергі келтіруі
мүмкін.
Көзілдірікке арналатын күтім
• Көзілдірікті тікелей күн сәулесіне, ыстыққа, отқа немесе
суға шығармаңыз. Ол өнімнің жұмыс істемеуіне немесе
өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
• Көзілдіріктің линзасын түсіріп алмаңыз, майыстырмаңыз
немесе күш түсірмеңіз.
• Линзасын тазалау және оны сызып алмау үшін
жинақтағы шүберек сөмкені немесе таза жұмсақ
шүберекті (майда талшықты немесе мақта фланель)
пайдаланыңыз. Ешқашан тазалайтын құралды
көзілдірікке тікелей шашпаңыз.
• Құрамында спирт, еріткіш, беттік активті заттар
немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш, маса дәрісі немесе
майлайтын майлар бар жуатын химиялық заттарды
пайдаланбаңыз. Осы химиялық заттарды пайдалану
түссізденуге немесе жарық түсуіне әкеледі.
Сәйкестік
Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу), 2004/108/EC
(EMC) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да
сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.
LT - Lietuvių k.
Naudokite šiuos žaidimų akinius, kai „Philips Easy 3D“
televizoriuose žiūrite dviejų žaidėjų rodinius per visą ekraną.
Nenaudokite šių akinių žiūrėti kitą 3D turinį.
PAVOJUS UŽSPRINGTI. Laikykite šį gaminį tokioje vietoje,
kur jo nepasiektų vaikai iki trejų metų! Gaminys pagamintas iš
mažų dalių, kurias galima praryti.
Kad optimaliai žaistų du žaidėjai:
• Sėdėkite atstumu, tris kartus didesniu už televizoriaus
ekrano plotį (W). Nesėdėkite toliau nei už šešių metrų.
Žr. A pav.
• Užtikrinkite, kad televizoriaus ekrano vidurys būtų jūsų
akių lygyje.
• Televizoriaus ekranas turi būti nepasiekiamas tiesioginių
saulės spindulių, nes tai gali trukdyti žaisti.
Akinių priežiūra
• Saugokite akinius nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio,
ugnies ar vandens. Kitu atveju akiniai gali nebeveikti arba
užsidegti.
• Nenumeskite akinių ant žemės, nelankstykite jų ir nespauskite lęšių.
• Valyti akinius, kad jų neįbrėžtumėte, naudokite su maišeliu
pateiktą skepetą arba minkštą audeklą (mikropluošto arba
medvilnės flanelę). Nepurkškite valiklio tiesiai ant akinių.
• Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio,
tirpiklio, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, vaško, benzeno,
skiediklio, uodus atbaidančios medžiagos ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti akinių spalva arba gali
atsirasti įtrūkimų
Atitiktis
Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/EB
(žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus ir kitas
svarbias nuostatas.
LV - Latviešu
Šīs spēļu brilles izmantojiet tikai tam, lai Philips Easy 3D televizoros skatītu divu spēlētāju pilnekrāna spēļu saturu. Nelietojiet
šīs brilles, lai skatītu cita veida 3D saturu.
TRIECIENA RISKS. Vienmēr turiet produktu vietā, kas nav
sasniedzama bērniem vecumā līdz trīs gadiem! Produkts satur
mazas detaļas, kas var tikt norītas.
Optimālai divu spēlētāju spēļu pieredzei:
• Sēdiet tādā attālumā, kas ir vismaz trīs reizes lielāks par
TV ekrāna platumu (P). Nesēdiet tālāk par sešiem metriem.
Skatiet A zīmējumu.
• Skatieties TV ekrāna centrā savu acu līmenī.
• Nodrošiniet, lai TV neatrastos tiešos saules staros, jo tas var
traucēt spēlēt spēles.
Briļļu kopšana
• Nodrošiniet, lai 3D brilles neatrastos tiešos saules staros
un karstuma avotu, uguns un ūdens tuvumā. Šāda iedarbība
var izraisīt produkta darbības traucējumus vai uzliesmojumu.
• Nemetiet briļļu lēcas zemē un nelokiet tās, kā arī nepielietojiet uz tām spēku.
• Izmantojiet komplektācijā iekļauto drēbes somiņu vai tīru
un mīkstu (mikrošķiedru vai vilnas flaneļa) drāniņu, lai tīrītu
lēcas un novērstu to saskrāpēšanu. Nekad nesmidziniet
tīrīšanas līdzekli tieši uz brillēm.
• Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas satur
spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvas vielas vai vasku, benzolu, atšķaidītāju, vielas pret moskītiem vai lubrikantu. Šīs
ķīmiskās vielas var mainīt virsmas krāsu vai radīt virsmā
plaisas.
7/4/2011 12:28:11 PM
Atbilstība
Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/EK (zemsprieguma iekārtas) un 2004/108/EK (elektromagnētiskā
savietojamība) galvenajām prasībām un citiem būtiskiem
noteikumiem.
NL - Nederlands
Gebruik deze gaming-bril alleen wanneer u schermvullende
videogame-inhoud voor twee spelers op Philips Easy 3D
TV’s bekijkt. Gebruik deze bril niet voor andere soorten
3D-inhoud.
VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product te allen tijde
buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan drie jaar.
Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden
ingeslikt.
Voor een optimale speelervaring voor twee spelers:
• Ga op een afstand van minstens drie maal de breedte (B)
van het TV-scherm zitten. Ga niet op een afstand van meer
dan zes meter zitten. Zie illustratie A;
• Kijk op uw ooghoogte naar het midden van het TV-scherm.
• Stel het TV-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Dit kan
uw spelervaring verstoren..
Onderhoud van de bril
• Stel de bril niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of
water. Dit kan leiden tot productdefecten of brand.
• Laat de lenzen van de bril niet vallen, buig ze niet en oefen
geen druk op ze uit.
• Gebruik het meegeleverde stoffen zakje of een schone
doek (microvezel of katoenflanel) om de lenzen te
reinigen en om krassen te voorkomen. Spuit nooit een
reinigingsmiddel direct op de bril.
• Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen die alcohol,
oplosmiddel, surfactant of was bevatten en gebruik geen
benzeen, verdunner, muggenspray of smeermiddel. Het
gebruik van deze chemische stoffen kan verkleuringen of
barsten veroorzaken.
Compliance
PL - Polski
RO - Română
SK - Slovenský
Okularów do gry należy używać tylko podczas grania w trybie dwóch graczy na telewizorze Philips Easy 3D. Nie należy
używać okularów do oglądania treści 3D innego typu.
Utilizaţi aceşti ochelari pentru jocuri numai când vizualizaţi
pe întregul ecran conţinut de jocuri pentru doi jucători pe
televizoarele 3D Philips Easy. Nu utilizaţi aceşti ochelari pentru
vizualizarea altor tipuri de conţinut 3D.
Tieto hráčske okuliare používajte iba pri sledovaní herného
obsahu 3D pre dvoch hráčov v zobrazení na celú obrazovku
na televízoroch Philips Easy 3D. Okuliare nepoužívajte na
sledovanie iných typov obsahu 3D.
PERICOL DE SUFOCARE - A nu se păstra la îndemâna
copiilor mai mici de trei ani! Produsul conţine piese mici care
pot fi înghiţite..
RIZIKO UDUSENIA - Okuliare vždy uchovávajte mimo dosahu detí do troch rokov! Výrobok obsahuje malé časti, ktoré
by deti mohli prehltnúť.
Pentru o experienţă optimă de joc cu doi jucători:
• Staţi la o distanţă care este cel puţin de trei ori diagonala
ecranului televizorului. Nu staţi la o distanţă mai mare de
şase metri (19,7 ft). Consultaţi figura A.
• Menţineţi centrul ecranului televizorului la nivelul ochilor.
• Feriţi ecranul televizorului de acţiunea directă a razelor solare, deoarece aceasta poate afecta experienţa dvs. de joc.
Odporúčania k dosiahnutiu optimálneho zážitku z hry pre
dvoch hráčov:
• Seďte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku
šírky (š) obrazovky televízora. Neseďte vo vzdialenosti
väčšej ako šesť metrov. Pozrite si ilustráciu A.
• Umiestnite televízor tak, aby bol stred televíznej obrazovky
v úrovni očí.
• Televíznu obrazovku nevystavuje priamemu slnečnému
žiareniu, pretože by to mohlo zhoršiť celkový zážitok z hry..
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA — zawsze należy
trzymać okulary poza zasięgiem dzieci poniżej trzeciego
roku życia! Produkt zawiera małe części, które mogą zostać
połknięte..
Aby zapewnić optymalną jakość grania:
• Usiądź w odległości co najmniej trzech szerokości ekranu
telewizora. Nie siadaj dalej niż sześć metrów. Zobacz
ilustracja A.
• Należy usiąść tak, aby środek ekranu telewizora znalazł się
na poziomie oczu.
• Nie wystawiaj ekranu telewizora na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ponieważ może mieć to wpływ na
jakość grania.
Dbanie o okulary
• Nie wystawiaj okularów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia ani wody. Mogą one ulec
uszkodzeniu lub zapalić się.
• Nie upuszczać, nie wyginać, ani nie naciskać na soczewki
okularów.
• Aby uniknąć zadrapania okularów do ich czyszczenia
należy używać ściereczki znajdującej się w komplecie albo
czystej, miękkiej ściereczki (z mikrofibry lub bawełny).
Nigdy nie należy stosować środków czyszczących w sprayu
bezpośrednio na okulary.
• Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących
zawierających alkohol, rozpuszczalników, sufraktantu lub
wosku, benzenu, rozcieńczalnika, płynu na komary lub
substancji smarnych. Stosowanie takich chemikaliów może
prowadzić do powstawania przebarwień lub pęknięć.
NO - Norsk
Bruk disse brillene bare til visning av spillinnhold for to spillere
på Philips Easy 3D TV-er. Ikke bruk brillene til visning av andre
typer 3D-innhold.
KVELNINGSFARE – Produktet må til enhver tid oppbevares
utilgjengelig for barn under tre år! Produktet inneholder små
deler som kan svelges.
For best mulig opplevelse for to spillere:
• Du bør sitte i en avstand som tilsvarer minst tre ganger
bredden av TV-skjermen. Ikke sitt mer enn seks meter fra
skjermen. Se illustrasjon A.
• Midten av TV-skjermen bør være plassert i øyehøyde.
• Hold TV-skjermen vekk fra direkte sollys, da det kan forstyrre spillopplevelsen.
Ta vare på brillene
• Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys, varme, ild eller
vann. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det
skal, eller brann.
• Du må ikke miste, bøye eller bruke makt på glassene til
3D-brillene.
• Bruk den medfølgende tøyposen eller en ren, myk klut
(mikrofiber eller bomullsflanell) for å rengjøre brillene
og unngå riper. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på
3D-brillene.
• Ikke bruk rengjøringskjemikalier som inneholder alkohol,
løsemiddel, surfaktant, voks, benzen, tynner, insektmiddel
eller smøremiddel. Bruk av slike kjemikalier kan føre til
misfarging eller sprekker.
Samsvar
Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).
Conformitate
Zgodność z przepisami
Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa
niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności
elektromagnetycznej).
PT - Português (Europa)
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en
overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/
EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische
compatibiliteit).
Întreţinerea ochelarilor
• Nu expuneţi ochelarii la acţiunea directă a razelor solare,
la căldură, foc sau apă. Aceasta poate duce la o funcţionare
necorespunzătoare a produsului sau la incendiu.
• Nu lăsaţi să cadă, nu îndoiţi şi nu aplicaţi forţă asupra
lentilelor ochelarilor.
• Utilizaţi punga din pânză furnizată sau o ţesătură moale şi
curată (microfibră sau bumbac) pentru a curăţa lentilele şi
pentru a evita zgârierea acestora. Nu pulverizaţi niciodată
lichidul de curăţare direct pe ochelari.
• Nu utilizaţi substanţe chimice de curăţare care conţin
alcool, solvenţi, surfactanţi, sau ceară, benzen, diluant, repelent împotriva ţânţarilor sau lubrifiant. Utilizarea acestor
substanţe chimice poate cauza decolorarea sau crăpături.
Utilize estes óculos para jogos apenas quando visualizar conteúdo de jogo em ecrã completo para dois jogadores em TVs
Philips Easy 3D. Não utilize estes óculos para visualizar outros
tipos de conteúdo em 3D.
PERIGO DE ASFIXIA - Mantenha sempre o produto fora
do alcance das crianças com menos de três anos de idade! O
produto contém peças pequenas que podem ser engolidas.
Para uma experiência perfeita de jogos com dois jogadores:
• Sente-se a uma distância mínima equivalente a três vezes
a largura (L) do ecrã do televisor. Não se sente a mais de
seis metros de distância. Consulte a ilustração A.
• Mantenha o centro do ecrã do televisor ao nível dos
olhos.
• Mantenha o ecrã do televisor afastado da luz solar directa,
pois pode interferir com a experiência de jogo.
Cuidados a ter com os óculos
• Não exponha os óculos a luz solar directa, calor, chamas
ou água. Tal poderá resultar em avaria do produto ou
incêndio.
• Não deixe cair, não dobre nem aplique força nas lentes
dos óculos.
• Utilize o saco de pano fornecido ou um pano suave e
limpo (microfibra ou flanela de algodão) para limpar as
lentes e para evitar riscá-las. Nunca pulverize detergente
directamente sobre os óculos.
• Não utilize químicos de limpeza que contenham álcool,
solventes, tensioactivos, nem utilize cera, benzeno, diluente,
repelente de insectos ou lubrificante. A utilização destes
pode causar descoloração ou fissuras.
Conformidade
Súlad so smernicami
Acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi
alte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă
tensiune), 2004/108/CE (EMC).
RU - Русский
Используйте эти игровые очки только для игрового
содержимого для двух игроков в полноэкранном режиме
на телевизорах Philips Easy 3D. Не используйте эти очки
для просмотра другого 3D-содержимого.
ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ. Всегда храните
продукт в местах, недоступных для детей в возрасте
до трех лет! Продукт содержит мелкие компоненты,
которые могут быть проглочены
Для наилучших ощущений от игры вдвоем:
• Сядьте на расстоянии, как минимум втрое
превышающем ширину (Ш) экрана телевизора. Не
садитесь дальше, чем в шести метрах. См. рисунок A.
• Центр экрана телевизора должен находиться на
уровне глаз.
• Не подвергайте экран телевизора воздействию
прямого солнечного света, поскольку это может
помешать игре.
Берегите очки
• Не подвергайте очки воздействию прямого
солнечного света, высокой температуры, огня или
воды. Это может привести к неисправности или
возгоранию продукта.
• Не роняйте, не сгибайте и не применяйте силу к
линзам очков.
• Используйте ткань из комплекта поставки или чистую
мягкую ткань (микрофибру или хлопковую фланель),
чтоб не поцарапать их при чистке. Никогда не
наносите чистящее средство непосредственно на
очки.
• Не используйте чистящие препараты, содержащие
спирт, растворители, поверхностно-активные вещества,
воск, бензол, разбавители, противокомариные
репелленты или смазочные вещества. Использование
таких препаратов может вызвать изменение цвета или
растрескивание.
Соответствие нормативам
Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa
tensão), 2004/108/CE (CEM).
Starostlivosť o okuliare
• Okuliare nevystavujte vplyvu tepla, ohňa, vody ani priameho slnečného žiarenia. Mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť
výrobku alebo vyvolať požiar.
• Šošovky 3D okuliarov neohýbajte, nevyvíjajte na ne tlak a
zabráňte ich pádu.
• Na čistenie šošoviek používajte dodanú handrovú taštičku
alebo jemnú čistú handričku (z mikrovlákna alebo bavlneného flanelu), aby ste zabránili ich poškriabaniu. Na 3D
okuliare nikdy priamo neaplikujte čistiaci prostriedok.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu,
rozpúšťadla, povrchovo aktívnych látok ani vosk, benzén,
riedidlo, repelent či mazadlo. Použitím týchto chemických prostriedkov sa môžu okuliare zmeniť farbu alebo
popraskať.
Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami
a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES
(nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).
SL - Slovenščina
Ta očala za igranje uporabljajte samo za gledanje celozaslonskih iger za dva igralca na televizorjih Philips Easy 3D. Ne
uporabljajte jih za gledanje druge 3D-vsebine.
NEVARNOST ZADUŠITVE – ta izdelek vedno hranite izven
dosega otrok, mlajših od treh let! Izdelek vsebuje majhne
delce, ki jih lahko pogoltnejo.
Za najboljše doživetje iger za dva igralca:
• Sedite na razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Ne sedite več kot šest metrov od televizorja.
Glejte sliko A.
• Sredina televizijskega zaslona naj bo v višini oči.
• Televizijski zaslon naj ne bo na neposredni sončni svetlobi,
ker to lahko moti doživetje igranja.
Skrb za očala
• Očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini,
ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
• Leč očal ne mecite na tla, ne upogibajte in nanje ne
pritiskajte.
• Leče čistite samo s priloženo vrečko iz blaga ali mehko
krpo (iz mikrovlaken ali bombaža), da jih ne opraskate.
Čistila nikoli ne pršite neposredno na očala.
• Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, raztopino, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti
komarjem ali mazivo. Uporaba teh kemičnih snovi lahko
povzroči razbarvanje ali razpoke.
Skladnost z zakonodajo
Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi
relevantnimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost)
ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost).
SR - Srpski
Данное изделие соответствует основным требованиям
и другим соответствующим положениям директив
2006/95/EC (Директива по низковольтным
устройствам) и 2004/108/EC (Директивы по ЕМС).
Koristite ove naočare za igranje samo u slučaju prikazivanja
igračkog sadržaja za dva igrača preko celog ekrana na televizoru Philips Easy 3D. Nemojte koristiti ove naočare pri
prikazivanju drugih tipova 3D sadržaja.
GUŠENJE – Proizvod uvek držite dalje od dece mlađe od tri
godine! Proizvod sadrži male delove koje je moguće progutati.
Za optimalno iskustvo pri igranju dva igrača.
• Sednete na razdaljini koja iznosi najmanje tri širine ekrana
televizora (W). Nemojte sedeti dalje od šest metara.
Pogledajte ilustraciju A.
• Neka vam centar televizora bude u visini očiju prilikom
gledanja.
• Ekran televizor uvek držite dalje od direktnog izlaganja
sunčevim zracima, koji mogu ometati vaše igračko iskustvo..
PTA436_Safety_20110704.indd 2
Čuvajte naočare
• Nemojte naočare izlagati direktnim izvorima sunčeve
svetlosti, toplote, vatre ili vode. To može dovesti do kvara
proizvoda ili do požara.
• Pazite da ne ispustite staklo naočara, nemojte ih savijati niti
primenjivati bilo kakvu vrstu sile.
• Za čišćenje objektiva koristite isporučenu krpicu ili čistu
mekanu tkaninu (mikrofiber ili pamučni flanel) kako bi izbegli grebanje objektiva. Nemojte nikada naočare direktno
prskati sredstvom za čišćenje.
• Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol, rastvor, surfaktant ili vosak, benzen, razređivač,
sprej za zaštitu od komaraca ili lubrikant. Korišćenje ovih
hemikalija može dovesti do skidanja boje ili pucanja.
Usklađenost
Ovaj proizvod je usklađen sa suštinskim zahtevima i drugim
značajnim odredbama Direktive 2006/95/EC (niski napon),
i Direktive 2004/108/EC (elektromagnetna kompatibilnost).
SV - Svenska
Använd spelglasögonen endast för att titta på tvåspelarlägen
i helskärm på Philips Easy 3D-TV-apparater. Använd inte
glasögonen för att titta på andra typer av 3D-innehåll
KVÄVNINGSRISK - Förvara alltid produkten utom räckhåll
för barn under tre år! Produkten innehåller smådelar som kan
sväljas av barn.
Så här får du ut mest av tvåspelarupplevelsen:
• Sitt på ett avstånd som är minst tre gånger TV-skärmens
bredd (B). Sitt inte längre än 6 meter ifrån TV:n. Se illustration A.
• Ha mittdelen av skärmen i ögonnivå.
• Utsätt inte TV-skärmen för direkt solljus då det kan
påverka spelupplevelsen..
Så här sköter du glasögonen
• Utsätt inte glasögonen för direkt solljus, värme, eld eller
vatten. Detta kan leda till skada på produkten eller brand.
• Tappa inte eller böj glasögonen och använd inte våld mot
glasen.
• Använd den medföljande tygpåsen eller en ren, mjuk duk
(mikrofiber eller bomullsflanell) för att rengöra glasen och
undvika att repa dem. Spreja aldrig rengöringsmedel direkt
på glasögonen.
• Använd inte rengöringskemikalier som innehåller alkohol,
lösningsmedel, surfaktant, eller vax, bensen, thinner, myggmedel eller smörjmedel. Användning av dessa kemikalier
kan orsaka missfärgning eller sprickor.
Uppfyllelse
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage),
2004/108/EG (EMC).
TR - Türkçe
Bu oyun gözlüğünü yalnızca Philips Easy 3D TV’lerde iki kişilik
tam ekran oyun oynarken kullanın. Bu gözlüğü diğer 3D içerik
türlerini görüntülemek için kullanmayın.
YUTMA TEHLİKESİ - Ürünü her zaman üç yaşın altındaki
çocukların erişemeyeceği yerde saklayın! Ürün yutulabilecek
küçük parçalar içerir.
En iyi iki kişilik oyun deneyimi için:
• TV ekranının genişliğinin en az üç katı mesafede oturun. En
fazla altı metre (19,7 ft) mesafede oturun. Bkz. şekil A.
• TV ekranının ortası göz hizanızda olsun.
• Oyun deneyiminizi etkileyebileceğinden TV ekranını
doğrudan gün ışığından uzak tutun..
Gözlüğü dikkatli kullanın
• Gözlüğü doğrudan gün ışığına, ısıya, ateşe veya suya maruz
bırakmayın. Ürün bozulabilir veya alev alabilir.
• Gözlüğün merceklerini düşürmeyin, bükmeyin veya
zorlamayın.
• Mercekleri çizmeden temizlemek için birlikte verilen
kumaş çantayı veya yumuşak ve temiz bir bez (mikrofiber
veya pamuklu) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan gözlüğe
püskürtmeyin.
• Alkol, çözücü, sürfaktan, cila, benzen, tiner, sinek kovucu
veya kayganlaştırıcı içeren kimyasal temizlik maddeleri
kullanmayın. Bu kimyasalların kullanımı sonucunda renk
bozulması veya çatlaklar oluşabilir.
UK - Українська
‫ ﺑﺪء ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ‬- AR
AR-ES - Español argentino
Використовуйте ці ігрові окуляри тільки із ігровим вмістом
на двох осіб у повноекранному режимі на телевізорах
Philips Easy 3D. Не використовуйте ці окуляри для
перегляду іншого 3D-вмісту.
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﻜﺎﻣﻞ‬
‫ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ‬.Philips Easy 3D TVs ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻠﻔﺎﺯ‬
.‫ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬
Use estos anteojos para juegos sólo cuando vea el contenido de los juegos en pantalla completa de dos jugadores en
televisores Philips Easy 3D. No use estos anteojos para ver
otro tipo de contenido 3D.
ЗАГРОЗА ЗАДУХИ — Постійно тримайте виріб подалі
від дітей віком до трьох років! Виріб містить малі частини,
які можна проковтнути.
‫ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ‬- ‫ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ! ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ‬
.‫ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ‬
PELIGRO DE ASFIXIA: ¡Mantenga en todo momento el producto fuera del alcance de los niños menores de tres años! El
producto contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.
Для найкращої гри удвох рекомендується:
• Сидіти на відстані, яка щонайменше у три рази
перевищує ширину (Ш) екрана телевізора. Не сидіть на
відстані більше шести метрів. Див. малюнок A.
• Розташувати центр екрана телевізора на рівні очей.
• Уникати попадання прямих сонечних променів на
екран телевізора, оскільки це може вплинути на гру..
:‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ‬
‫( ﺷﺎﺷﺔ‬W) ‫• ﺍﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﺮﺽ‬
.(‫ ﻗﺪﻡ‬91,7) ‫ ﻻ ﺗﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ‬.‫ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ‬
‫ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﺃ‬
.‫• ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬
‫• ﺃﺑﻌﺪ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ‬
.‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬
Догляд за окулярами
• Оберігайте окуляри від дії прямих сонячних променів,
високих температур, вогню або води. Це може
призвести до несправності виробу або виникнення
пожежі.
• Не кидайте, не згинайте лінзи окулярів та не
докладайте до них надмірну силу.
• Використовуйте надану тканину або чисту м’яку
тканину (мікрофібру або бавовняну фланель), щоб не
подряпати іх під час чищення. Не наносіть засіб для
чищення безпосередньо на окуляри.
• Не використовуйте засоби для чищення, які містять
спирт, розчинники, поверхнево-активні речовини, або
віск, бензол, розчинники, засоби від комарів та мастила.
Використання таких хімічних речовин може призвести
до знебарвлення або утворення тріщин.
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ‬
‫ ﺃﻭ‬،‫• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‬
‫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬.‫ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬،‫ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ‬
.‫ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ‬
‫ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﺜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ‬،‫• ﻻ ﺗﺴﻘﻂ‬
.‫ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬
‫• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻧﺎﻋﻤﺔ )ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﻗﻄﻨﻴﺔ( ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﺳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ‬
‫ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪﺍً ﺑﺮﺵ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ‬.‫ﺍﻟﺨﺪﻭﺵ ﺑﻬﺎ‬
.‫ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬
‫ ﺃﻭ‬،‫ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺔ‬،‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ‬
‫ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ‬.‫ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ‬،‫ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺮ‬،‫ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ‬،‫ﺍﻟﺸﻤﻊ‬
.‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻘﻮﻕ‬
Відповідність стандартам
‫ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ‬
Цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 2006/95/EC (щодо
низької напруги), 2004/108/EC (щодо ЕМС).
1
TH - ไทย
ใชแวนตาเพื่อเลนเกมนี้เมื่อดูเนื้อหาเกี่ยวกับเกมแบบเต็มหนาจอ
สําหรับผเลนสองคนบนทีวี Philips Easy 3D อยาใชแวนตาเหลานี้ใน
การดูเนื้อหา 3D ชนิดอื่น
เก็บใหพนมือเด็ก - โปรดเก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็กเล็กที่อายุไมถึง
สามขวบ ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยชิ้นสวนเล็กๆ ที่อาจติดคอได
เพื่อประสบการณอันสุดยอดในการเลนเกมสําหรับผเลนสองคน:
• นั่งหางจากทีวีเปนระยะสามเทาของความกวาง (W) ของหนาจอ
ทีวี อยานั่งหางเกินหกเมตร (19.7 ฟุต) ดูภาพประกอบ A
• จัดใหกึ่งกลางของหนาจอทีวีอยในแนวเดียวกับระดับสายตา
• อยาใหหนาจอทีวีสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจเปนการ
รบกวนประสบการณการเลนเกมของคุณ.
การดูแลรักษาแวนตา
• อยาใหแวนตาสัมผัสกับแสงแดด ความรอน เปลวไฟ หรือ
นโดยตรง เนื่องจากอาจทําใหแวนตาเสียหายหรือลุกไหมได
• อยาทําเลนสของแวนตกหลน งอ หรือถูกกระแทก
• ใชกระเปาผาที่ใหมาหรือผานมสําหรับทําความสะอาด (ไมโคร
ไฟเบอรหรือผาฝาย) เพื่อทําความสะอาดเลนสและเพื่อปองกัน
รอยขีดขวน อยาพนนยาทําความสะอาดลงบนแวนโดยตรง
• อยาใชสารเคมีทําความสะอาดที่มีแอลกอฮอล ตัวทําละลาย สาร
ลดแรงตึงผิว แวกซ เบนซีน ทินเนอร ยากันยุง หรือสารหลอลื่น
การใชสารเคมีเหลานี้อาจทําใหเกิดรอยดางหรือรอยแตก
ความสอดคลองกับมาตรฐาน
‫ﻳُﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ‬
،(‫ )ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‬EC/2006/95 ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ‬
(EMC) EC/2004/108
‫ בטיחות‬- HE
‫השתמש במשקפיים אלה רק בעת צפייה בתוכן משחק של מסך‬
‫ אל תשתמש‬.Philips Easy 3D ‫מלא עם שני שחקנים בטלוויזיות‬
.‫ממדי‬-‫במשקפיים אלה לצפייה בסוגים אחרים של תוכן תלת‬
‫סכנת חנק – שמור תמיד על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים‬
.‫ המוצר מכיל חלקים קטנים שניתן לבלוע‬.‫מתחת לגיל שלוש‬
Cuidado de los anteojos
• No exponga los anteojos a la luz solar directa, al calor, al
fuego o al agua. Esto puede provocar que el producto
funcione mal o se queme.
• No deje caer, no doble ni aplique fuerza a las micas de los
anteojos.
• Use la bolsa de género proporcionada o un paño suave
limpio (microfibra o franela de algodón) para limpiar las
micas y evitar rayarlas. Nunca rocíe limpiador directamente
en los anteojos.
• No utilice productos químicos de limpieza que contengan
alcohol, solvente, agente tensioactivo o cera, benceno,
diluyente, repelente contra mosquitos o lubricante. El uso
de estos productos químicos puede provocar decoloración o grietas.
Cumplimiento
Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras
disposiciones relevantes de las Directivas 2006/95/EC (baja
tensión) y 2004/108/EC (EMC).
BR-PT - Português do Brasil
Use esses óculos para jogar somente quando estiver vendo o
conteúdo de jogo de tela cheia em TVs Philips Easy 3D. Não
use esses óculos para ver outros tipos de conteúdo 3D.
RISCO DE ASFIXIA - Em todas as situações, mantenha o
produto fora do alcance de crianças menores de 3 anos de
idade! O produto contém peças pequenas, que podem ser
engolidas.
:‫לקבלת חוויה מיטבית של משחק של שני שחקנים‬
‫ מרוחבו )ר( של מסך‬3 ‫• שב במרחק שהוא לפחות פי‬
7.91) ‫ מטר‬6 ‫ אל תשב במרחק שעולה על‬.‫הטלוויזיה‬
.‘‫ עיין באיור א‬.(‫רגל‬
.‫• שמור על מרכז מסך הטלוויזיה בגובה העיניים שלך‬
‫• הרחק את מסך הטלוויזיה שלך ממקור אור ישיר משום‬
.‫שהוא עשוי להפריע לחוויית המשחק שלך‬
Para ter uma melhor experiência de jogo com dois jogadores:
• Sente-se a uma distância pelo menos três vezes maior que
a largura (W) da tela da TV. Não se sente a mais de seis
metros de distância. Veja a ilustração A.
• Alinhe o centro da tela da TV de acordo com o nível de
altura dos seus olhos.
• Mantenha a tela da TV distante de exposição direta ao sol,
pois isto pode interferir a sua experiência de jogo.
‫טיפול במשקפיים‬
‫ אש‬,‫ חום‬,‫• אל תחשוף את המשקפיים לאור שמש ישיר‬
‫ דבר זה עלול לגרום לפגיעה בתפקוד המוצר או‬.‫או מים‬
.‫לשריפה‬
.‫ תכופף או תפעיל כוח על עדשות המשקפיים‬,‫• אל תפיל‬
‫• השתמש באריג המצורף או במטלית נקייה ורכה‬
‫)מיקרופייבר או מטלית כותנה( כדי לנקות את העדשות‬
‫ אל תרסס תכשיר ניקוי ישירות על‬.‫וכדי להימנע משריטתן‬
.‫המשקפיים‬
‫ חומר‬,‫• אל תשתמש בחומרי ניקוי כימיים המכילים אלכוהול‬
‫ חומר‬,‫ חומר מדלל‬,‫ בנזן‬,‫ חומר פעיל שטח או שעווה‬,‫ממס‬
‫ השימוש בחומרים כימיים‬.‫דוחה יתושים או חומר סיכה‬
.‫אלה יכול לגרום לדהיית הצבע או לסדקים‬
Cuidado com os óculos
• Não exponha os óculos 3D diretamente à luz solar, ao
calor, ao fogo ou à água. Isso poderá resultar em malfuncionamento do produto ou em incêndio.
• Não deixe cair, não dobre nem aplique força às lentes dos
óculos 3D.
• Use a bolsa de pano fornecida ou um pano macio e limpo
(microfibra ou flanela de algodão) para limpar a lente,
evitando arranhá-las. Nunca pulverize substâncias limpadoras diretamente sobre os óculos 3D.
• Não use produtos químicos de limpeza que contenham
álcool, solvente, substâncias tensoativas, cera, benzeno,
thinner, repelentes de insetos ou lubrificantes. O uso
desses produtos químicos pode causar descoloração ou
rachaduras.
‫תאימות‬
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและขอบังคับอื่นๆ
ที่เกี่ยวของภายใตระเบียบ 2006/95/EC (แรงดันไฟฟาต),
2004/108/EC (EMC)
Para lograr una experiencia óptima en el juego de dos
jugadores:
• Siéntese a una distancia de al menos tres veces el ancho
(A) de la pantalla del TV. No se siente a más de seis
metros (19,7 pies). Consulte la ilustración A.
• Mantenga el centro de la pantalla del televisor al nivel de
sus ojos.
• Mantenga la pantalla del televisor alejada de la luz solar
directa, ya que ésta podría interferir al jugar.
‫מוצר זה תואם לדרישות החיוניות ולתנאים מתאימים אחרים‬
،(Voltage Low) EC/2006/95 ‫של הנחיות‬
(EMC) EC/2004/108
Conformidade
Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2006/95/
EC (Baixa Voltagem), 2004/108/EC (EMC).
Uyumluluk
Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC
(EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer
hükümlerine uygundur.
7/4/2011 12:28:15 PM
Download PDF

advertising