Philips | PTA417/00 | Philips Passive 3D-Brille PTA417/00 Bedienungsanleitung

A
Register your product and get support at
w
www.philips.com/welcome
PTA417
w
• Използвайте чиста, мека кърпа (кърпа от
микрофибър или памук) за почистване на
стъклата, за да ги предпазите от издраскване.
Никога не пръскайте почистващ препарат
директно към очилата за 3D.
• дръжте продукта недостъпен за деца на
възраст под 3 години по всяко време!
Продуктът съдържа малки частици, които
може да бъдат погълнати.
Съответствие
EN
English
NO
изисквания и други приложими условия на
Директива 2006/95/EC (Съоръжения за
ниско напрежение) и Директива 2004/108/EC
(Електромагнитна съвместимост).
Norsk
BG
Български
PL
Polski
CS
Čeština
PT
Português
DA
Dansk
RO
Română
DE
Deutsch
RU
Русский
EL
Ελληνικά
SK
Slovenský
ES
Español
SL
PTA417/00
Eesti
SR
Srpski
FI
Suomi
SV
Svenska
FR
Français
TH
ภาษาไทย
HR
Hrvatski
TR
Türkçe
Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální,
doporučujeme:
• Sednout si do vzdálenosti, která je minimálně
třikrát větší než šířka (Š) obrazovky. Neseďte
dále než šest metrů od obrazovky. Viz obr. A.
• Mít střed obrazovky v úrovni očí.
• Sledovat televizor v místnosti, kam nedopadá přímé
sluneční světlo, které by mohlo narušit zážitek ze
sledování ve 3D.
Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D
EN - English
Use these Easy 3D glasses when watching 3D
content on the Philips 3D TVs.
Optimal 3D viewing
HU
Magyar
IT
Italiano
AR-ES
Español Argentino
KK
Κазакша
BR-PT
Português do Brasil
LT
Lietuvių
LV
Latviešu
NL
Nederlands
UK
Українська
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
Tyto brýle Easy 3D používejte při sledování filmů
3D na televizorech Philips 3D TV.
Optimální sledování 3D
Slovenščina
ET
CS - Česky
AR
For an optimal 3D viewing experience, we recommend that you:
• sit at a distance that is at least three times the
width (W) of the TV screen. Do not sit more
than six meters away. See illustration A.
• view the center of the TV screen at your eye
level.
• watch the TV away from direct sunlight as it may
interfere with the 3D experience.
3D health warning
• If you or your family has a history of epilepsy or
photosensitive seizures, consult a medical professional before exposing yourself to flashing light
sources, rapid image sequences or 3D viewing.
• To avoid discomfort such as dizziness, headache
or disorientation, we recommend not watching
3D for extended periods of time. If you experience any discomfort, stop watching 3D and do
not immediately engage in any potentially hazardous activity (for example driving a car) until
your symptoms have disappeared. If symptoms
persist, do not resume watching 3D without
consulting a medical professional first.
• Parents should monitor their children during
3D viewing and ensure they do not experience
any discomfort as mentioned above. Watching
3D is not recommended for children under six
years of age as their visual system is not fully
developed yet.
• Do not use the 3D glasses for any purpose
other than watching 3D TV.
• CHOKING HAZARD - Keep the product out
of reach of children under three years of age at all
times! The product contains small parts which can
be swallowed.
Care for the glasses
• Do not expose the 3D glasses to direct sunlight,
heat, fire or water.This may result in a product
malfunction or fire.
• Do not drop, bend or apply force to the lenses
of the 3D glasses.
• Use a clean soft cloth (microfiber or cotton
flannel) to clean the lenses to avoid scratching
them. Never spray cleaner directly on the 3D
glasses.
• Do not use cleaning chemicals containing alcohol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner,
mosquito repellant or lubricant. Using these
chemicals can cause discoloration or cracks.
Compliance
• Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo
záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte
se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů
nebo sledování ve 3D.
• Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě,
bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme
nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste
měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně
nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud
vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte
s lékařem.
• Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují
3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný
z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování
ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let
věku, protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
• Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům než
sledování televizoru 3D.
• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Výrobek uchovávejte
vždy mimo dosah dětí mladších tří let! Výrobek
obsahuje malé části, které by mohlo dítě
spolknout.
O brýle náležitě pečujte
• Nevystavujte brýle 3D působení přímého
slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může
vést k poškození výrobku nebo požáru.
• Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na zem,
neohýbejte je ani nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich
sklíčka.
• K čištění sklíček brýlí 3D používejte čistou
měkkou tkaninu (z mikrovlákna či bavlněného
flanelu), abyste je nepoškrábali. Nikdy nestříkejte
čistič přímo na brýle 3D.
• Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující alkohol,
rozpouštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo,
odpuzovač komárů či mazivo. Použití těchto chemikálií může způsobit odbarvení či praskliny.
Prohlášení o shodě
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES
(Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).
DA - Dansk
Brug disse lette Easy 3D-briller, når du ser 3Dindhold på Philips 3D TV.
Optimal 3D-visning
For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:
• sidder med en afstand på mindst tre gange
bredden (B) af tv-skærmen. Ikke sidder mere
end seks meter væk. Se illustration A.
• se midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
• se ikke tv i direkte sollys, da det kan forstyrre
3D-oplevelsen.
3D og sundhedsfare
This product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/
EC (EMC).
BG - Български
Използвайте очилата Easy 3D, когато гледате
триизмерно съдържание на телевизори Philips
3D..
Оптимално гледане на триизмерно
съдържание
За гледане на триизмерно съдържание с
оптимално качество препоръчваме да:
• седнете на разстояние, поне три пъти поголямо от ширината (Ш) на телевизионния
екран. Не сядайте на повече от 6 метра
разстояние. Вж. илюстрация A.
• гледате центъра на телевизионния екран на
нивото на очите си.
• гледате телевизора далеч от директна слънчева
светлина, тъй като тя може да предизвика
смущения във възприемането на триизмерното
съдържание.
Предупреждение за здравето при гледане
на триизмерно съдържание
• Ако симптомите продължават, не започвайте
да гледате триизмерно съдържание отново,
без преди това да се консултирате с лекар.
• Родителите трябва да наблюдават своите деца
по време на гледане на триизмерно съдържание,
за да се уверят, че те не изпитват дискомфорт
като описания в по-горните случаи. Гледането
на триизмерно съдържание не се препоръчва
за деца на възраст под 6 години, тъй като
зрителната им система все още не е напълно
развита.
• Не използвайте очилата за гледане на 3D за
други цели освен гледане на 3D телевизия.
• ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ - дръжте
продукта недостъпен за деца на възраст под
3 години по всяко време! Продуктът съдържа
малки частици, които може да бъдат погълнати.
Грижете се за очилата
• Не излагайте очилата за 3D на директна
слънчева светлина, топлина, огън или вода.
Това може да доведе до неизправност на
продукта или възпламеняване.
• Не изпускайте, прегъвайте или прилагайте
сила към стъклата на очилата за 3D.
• Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere
en læge, før du udsætter dig selv for blinkende
lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
• For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed,
hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke,
at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D,
vente et stykke tid og ikke foretage dig noget,
der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før
symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne
fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før
du har konsulteret en læge.
• Forældre bør overvåge deres børn under visning
af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn
under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er
fuldt udviklet.
• Anvend ikke 3D-brillerne til andre formål end
at se 3D-tv.
• KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid produktet
uden for rækkevidde af børn under tre år! Produktet indeholder små dele, som kan sluges.
Pas godt på brillerne
• Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys, varme,
ild eller vand. Dette kan resultere i en produktfunktionsfejl eller brand.
• Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes
glas.
• Bruge en ren, blød klud (mikrofiber eller
bomuldsflannel) til at rengøre glassene uden at
ridse dem. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte
på 3D-brillerne.
• Anvend ikke rengøringskemikalier, som indeholder
alkohol, opløsningsmiddel, midler, som påvirker
overfladespændingen eller voks, benzol, fortynder,
myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse
kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.
Overholdelse
Dette produkt overholder de væsentlige krav
og andre relevante bestemmelser i direktiverne
2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).
DE - Deutsch
Συμμόρφωση
Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, wenn Sie 3DInhalt mit den Philips 3D-Fernsehgeräten ansehen.
Optimale 3D-Sicht
Für ein optimales 3D-Seherlebnis empfehlen wir
Folgendes:
• Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens
der dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms
ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal
sechs Metern. Siehe Abbildung A.
• Der Fernsehbildschirm sollte sich in Augenhöhe
befinden.
• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da
diese das 3D-Erlebnis beeinträchtigen kann.
Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten
• Falls Sie oder ein Familienmitglied unter
Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden,
sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie
sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen
oder 3D-Bildern aussetzen.
• Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum
Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder
Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe
von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg
aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen
Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern, und nehmen
Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B.
Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwunden sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie
die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen,
sondern zunächst einen Arzt konsultieren.
• Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe
von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen,
dass keine der oben aufgeführten Beschwerden
auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für
Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visualisierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.
• Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-Inhalte
auf dem Fernseher zu sehen.
• GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren
Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite
von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt
enthält Kleinteile, die verschluckt werden
könnten.
Pflege der Brille
• Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Sonnenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies
könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder
einem Brand führen.
• Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige
Krafteinwirkungen.
• Verwenden Sie ein sauberes Tuch (Mikrofaser oder
Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer
zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel
direkt auf die 3D-Brille.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol,
Lösungsmittel,Tenside oder Wachs, Benzol,Verdünner, Mückenschutz oder Schmiermittel enthalten.
Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu
Verfärbungen oder Rissen führen.
Prüfzeichen
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung)
und 2004/108/EC (EMV).
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση),
2004/108/ΕΚ (EMC).
ES -Español (europeo)
Use estas sencillas gafas Easy 3D para ver
contenido 3D en los televisores Philips 3D.
Visualización 3D óptima
Para disfrutar al máximo de la experiencia 3D, le
recomendamos:
• Sentarse a una distancia que sea, como mínimo,
el triple del ancho de la pantalla de televisor. No
sentarse a más de seis metros del aparato. Vea
la ilustración A.
• Sentarse de forma que el centro del televisor
quede a la altura de los ojos.
• No utilizar las gafas para ver el televisor bajo la
luz directa del sol ya que podría interferir con la
experiencia 3D.
Advertencia de salud sobre imágenes en 3D
• Si usted o su familia tiene un historial de
epilepsia o fotosensibilidad, consulte a un
profesional médico antes de exponerse a luces
intermitentes, sucesiones rápidas de imágenes o
imágenes en 3D.
• Para evitar molestias como mareos, dolor de
cabeza o desorientación, recomendamos que
no vea imágenes en 3D durante períodos prolongados. Si experimenta alguna molestia, deje
de ver las imágenes en 3D y no haga ninguna
actividad potencialmente peligrosa (como por
ejemplo conducir un coche) hasta que los
síntomas hayan desaparecido. Si los síntomas
persisten, no vuelva a ver imágenes en 3D sin
consultar a un profesional médico primero.
• Los padres deben vigilar a sus hijos durante la
visualización de 3D y asegurarse de que ellos no
sufran ninguna molestia como las mencionadas
anteriormente. Ver imágenes en 3D no está
recomendado para niños menores de 6 años,
ya que su sistema visual no se ha desarrollado
completamente.
• No utilice las gafas 3D para otros fines que no
sean ver contenido 3D en el televisor.
• RIESGO DE ASFIXIA: Mantenga siempre el
producto fuera del alcance de los menores de tres
años. El producto contiene piezas pequeñas que
los niños podrían tragarse.
Cuidado de las gafas
ET - Eesti
• Μην εκθέτετε τα γυαλιά τρισδιάστατης
προβολής σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα,
φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.
• Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη
στους φακούς των γυαλιών τρισδιάστατης
προβολής.
• Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί
(από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για
να καθαρίσετε τους φακούς χωρίς να τους
γρατζουνίσετε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικά
απευθείας στα γυαλιά τρισδιάστατης προβολής.
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά
που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά,
επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζίνη,
αραιωτικά μέσα, αντικουνουπικά ή λιπαντικά.
Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί
να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.
• Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, lämmölle, tulelle tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen
toimintahäiriöihin tai tulipaloon.
• Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina
niiden linssejä voimakkaasti.
• Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä liinalla
(mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät
naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta
suoraan 3D-laseihin.
• Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa,
bentseeniä, ohennetta, hyttyskarkotetta tai
liukastusainetta sisältäviä puhdistuskemikaaleja.
Tällaisten kemikaalien käyttö voi aiheuttaa
värjääntymistä tai halkeilua.
Vaatimustenmukaisuus
Kasutage neid Easy 3D-prille 3D-sisu vaatamiseks
Philips 3D TV-del.
Optimaalne 3D vaatamine
3D optimaalse vaatamiskogemuse saavutamiseks
soovitame järgmist.
• Istuge kaugusel, mis on vähemalt kolmekordne
teleriekraani laius (W). Ärge istuge kaugemal kui
kuus meetrit. Vt joonist A.
• Vaadake teleriekraani keskosa oma silmade
kõrgusel.
• Vaadake telerit eemal otsesest päikesevalgusest,
sest see võib 3D kogemust häirida.
3D-alane terviseohu hoiatus
• Kui teil või teie pereliikmetel on olnud langetõbi
või fotosensitiivsuse hood, pöörduge meditsiinispetsialisti poole enne, kui puutute kokku
vilkuvate valgusallikate, kiirete pildijadade või 3D
vaatamisega.
• Soovitame vaevuste (nt peapööritus, peavalu,
meeltesegadus) vältimiseks 3D vaatamist lühiajaliselt. Vaevuste tundmisel lõpetage 3D vaatamine
ja ärge asuge kohe tegelema ohupotentsiaaliga
tegevustega (nt auto juhtimine); oodake sümptomite lakkamist. Sümptomite püsimisel ärge jätkake
3D vaatamist enne meditsiinispetsialisti poole
pöördumist.
• Lapsevanemad peaksid lapsi 3D vaatamisel jälgima
ja tagama, et nad ei tunneks eespool nimetatud
vaevusi. 3D ei ole soovitatav noorematele kui
kuueaastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem
on veel täielikult välja arenemata.
• Ärge kasutage 3D-prille muuks kui 3D-teleri
vaatamiseks.
• LÄMBUMISE OHT: hoidke toode alati nooremate kui kolmeaastaste laste käeulatusest eemal!
Toode sisaldab väikesi detaile, mida on võimalik
alla neelata.
Hoolitsus prillide eest
• Ärge laske 3D-prillidel kokku puutuda otsese
päikesevalguse, kuumuse, tule või veega. See
võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.
• Ärge pillake 3D-prillide klaase maha ega painutage ja väänake neid.
• Kasutage puhastamisel klaaside kriimustamise
vältimiseks pehmet lappi (mikrofiiber või flanell).
Ärge pihustage puhastit otse 3D-prillidele.
• Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit, pindaktiivset ainet või vaha,
benseeni, vedeldit, putukatõrjevahendit või
määrdeainet. Nende kemikaalide kasutamine
võib põhjustada värvusemuutust või mõrasid.
Vastavus
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite),
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä
koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.
FR - Français
Utilisez ces lunettes Easy 3D lorsque vous visionnez du contenu 3D sur les téléviseurs Philips 3D.
Pour une expérience de visionnage en 3D optimale,
appliquez les conseils suivants:
• Asseyez-vous à une distance au moins trois fois
supérieure à la largeur (l) de l’écran du téléviseur. Ne vous installez pas à plus de six mètres
du téléviseur. Voir l’illustration A.
• Le milieu de l’écran du téléviseur doit se situer
au niveau de vos yeux.
• Regardez la télévision à l’abri de la lumière
directe du soleil. Celle-ci peut provoquer des
interférences avec l’expérience de visionnage
en 3D.
Avertissement sanitaire relatif au 3D
Entretien des lunettes
• N’exposez pas les lunettes 3D à la lumière
directe du soleil, à la chaleur, au feu ni à l’eau. Cela
risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou
un incendie.
• Évitez de laisser tomber, de plier et d’appliquer
une pression sur les lentilles des lunettes 3D.
• Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre
ou en flanelle) pour nettoyer les lentilles sans les
rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D.
• N’utilisez pas de produits nettoyants à base
d’alcool, de solvant, de tensioactif, de cire, de
benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques
ou de lubrifiant. L’utilisation de tels produits
chimiq ues peut provoquer une décoloration ou
des fissures.
Conformité
Ce produit est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/
CE (CEM).
HR - Hrvatski
Upotrijebite ove Easy 3D naočale kada
gledate 3D sadržaj na televizorima Philips
3D.
Optimalno 3D gledanje
Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ
(madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline
ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste
sätetega.
FI - Suomi
Käytä näitä Easy 3D -laseja, kun katselet 3D-sisältöä
Philips 3D-televisioista.
Optimaalinen 3D-katselu
Optimaalisen 3D-katseluelämyksen varmistamiseksi
suosittelemme, että toimit seuraavasti:
• Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden
etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin
päässä. Katso kuvaa A.
aktivnošću koja može biti opasna (primjerice,
vožnja automobila) sve dok simptomi ne
nestanu. Ako simptomi i dalje ostaju, nemojte
ponovo gledati 3D bez prethodnog savjetovanja
s liječnikom.
• Roditelji trebaju nadzirati djecu tijekom 3D
gledanja i osigurati da djeca ne osjećaju neugodne posljedice koje su prethodno navedene.
Gledanje 3D prikaza nije preporučeno za djecu
ispod dobi od 6 godina jer njihov vidni sustav još
nije u potpunosti razvijen.
• Nemojte upotrebljavati 3D naočale ni za što
drugo osim za gledanje 3D TV-a.
• OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod uvijek
držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri
godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji se
mogu progutati.
Održavanje naočala
• Nemojte izlagati 3D naočale izravnom
sunčevom svjetlu, vrućini, vatri ili vodi. To može
rezultirati oštećenjem proizvoda ili požarom.
• Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati lećama
3D naočala.
• Upotrijebite čistu, meku tkaninu (od mikrovlakana
ili flanela) za čišćenje leća kako ih ne biste izgrebli.
Nemojte nikada raspršivati sredstvo za čišćenje
izravno na 3D naočale.
• Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja
sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen,
razrjeđivač, repelent za komarce ili lubrikant.
Upotreba tih kemikalija može oštetiti boju ili
napraviti pukotine.
Usklađenost
Za optimalan 3D doživljaj preporučujemo sljedeće:
• sjednite na udaljenosti najmanje tri puta većoj
od širine (W) TV zaslona. Nemojte sjediti na
udaljenosti većoj od šest metara. Pogledajte
sliku A.
• centar TV zaslona neka bude u razini vaših očiju.
• nemojte gledati TV na izravnom sunčevu svjetlu
jer to može ometati 3D doživljaj.
zdravstveno upozorenje za 3D
• Ako vi ili vaša obitelj patite od epilepsije ili
fotosenzitivnih napada, savjetujte se s liječnikom
prije izlaganja bljeskajućim svjetlosnim izvorima,
brzom izmjenjivanju slika ili 3D gledanju.
• Da biste izbjegli neugodne posljedice kao što
su ošamućenost, glavobolja ili dezorijentiranost,
preporučujemo da ne gledate 3D predugo.
Ako osjetite nelagodu, prestanite gledati 3D i
nemojte se odmah nakon toga baviti nekom
• Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per
guardare il televisore 3D.
• PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini
di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene
piccole parti che possono essere ingerite.
Manutenzione degli occhiali
• Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del
sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o
acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o
incendio del prodotto.
• Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare
o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali
3D.
• Utilizzare un panno morbido e pulito (microfibra o flanella di cotone) per pulire le lenti
evitando di graffiarle. Non applicare detergenti
spray direttamente sugli occhiali 3D.
• Non utilizzare detergenti chimici contenenti alcol,
solventi, tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti,
repellenti anti zanzare o lubrificanti. L’utilizzo di
queste sostanze potrebbe causare perdite di colore
o rotture.
Conformità
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali
e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive
2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).
KK - Қазақша
Philips 3D теледидарларынан 3D мазмұнын
көргенде, осы Easy 3D көзілдірігін пайдаланыңыз.
Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima
i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za
niski napon) i 2004/108/EZ (za elektromagnetsku
kompatibilnost).
HU - Magyar
Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D TV-készülékeken megjelenített 3Dtartalmak megtekintésére
alkalmas.
• Si vous ou l’un des membres de votre famille
avez des antécédents d’épilepsie ou de crise
photosensible, demandez l’avis de votre médecin
avant de vous exposer aux sources de lumière
clignotante, aux séquences d’images rapides ou au
visionnage 3D.
• Afin d’éviter les sensations pénibles telles que
vertiges, maux de tête ou perte de repères,
nous vous recommandons de ne pas visionner
de contenus en 3D pendant une période
prolongée. Si vous ressentez la moindre
gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous
lancez pas dans une activité potentiellement
dangereuse (par exemple conduire une voiture)
jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Si
les symptômes persistent, consultez un médecin
avant de visionner à nouveau des contenus
en 3D.
• Les parents doivent surveiller leurs enfants
pendant le visionnage en 3D et s’assurer qu’ils
ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n’est pas recommandée
pour les enfants de moins de 6 ans, leur système
visuel n’étant pas complètement développé.
• N’utilisez pas les lunettes 3D à d’autres fins que
le visionnage de la télévision en 3D.
• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Gardez en toutes
circonstances le produit hors de portée des
enfants de moins de trois ans. Le produit contient
des petites pièces susceptibles d’être ingérées.
Βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή
Προσέχετε τα γυαλιά
Käsittele laseja varovasti.
Conformidad
Este producto cumple los requisitos fundamentales
y otras disposiciones aplicables de las Directivas
2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
• Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό
επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας,
ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε
σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες
εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
• Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση,
όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια
προσανατολισμού, συνιστούμε να μην
παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως
την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να
εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά
επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα,
οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα
συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν,
μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά
μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να
συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
• Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα
παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια
τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν
ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση.
Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών
αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των έξι ετών,
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι
ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.
• Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά τρισδιάστατης
προβολής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
εκτός από το να παρακολουθήσετε
τρισδιάστατες προβολές στην τηλεόραση.
• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε πάντα
το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των
τριών ετών! Το προϊόν περιέχει μικρά
κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.
• Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, puhu
lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville
valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3Dkuvalle.
• Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso
3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita
heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten
ajaminen autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos
oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin
jatkat 3D-kuvan katselua.
• Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun
aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä
mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä
ei ole vielä täysin kehittynyt.
• Älä käytä 3D-laseja muuhun tarkoitukseen kuin
3D-kuvan katseluun televisiosta.
• TUKEHTUMISVAARA: Säilytä tätä tuotetta aina
poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuotteessa on pieniä osia, jotka voidaan niellä.
Visionnage en 3D optimal
Χρησιμοποιήστε αυτά τα γυαλιά
τρισδιάστατης προβολής τύπου Easy όταν
παρακολουθείτε τρισδιάστατο περιεχόμενο στις
Philips 3D TV.
Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο
της παρακολούθησης σε 3D
3D-terveysvaroitus
• No exponga las gafas 3D a la luz solar directa, el
calor, el fuego o el agua. Se podría producir un
mal funcionamiento del producto o un incendio.
• No doble ni aplique fuerza a las lentes de las
gafas 3 D, ni las deje caer.
• Use un paño suave y limpio (franela de microfibra
o algodón) para limpiar las lentes con el fin de no
rayarlas. Nunca pulverice el limpiador directamente
sobre las gafas 3D.
• No utilice productos químicos de limpieza que incluyan alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno,
diluyente, repelente para insectos o lubricante. El
uso de estos productos químicos puede causar
decoloración o arañazos.
EL - Ελληνικά
Για βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή, σας
προτείνουμε τα εξής:
• καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον
τριπλάσια από το πλάτος (Π) της οθόνης
της τηλεόρασης. Μην κάθεστε σε απόσταση
μεγαλύτερη από έξι μέτρα. Δείτε την εικόνα A.
• κοιτάζετε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης
στο ύψος των ματιών σας.
• παρακολουθήστε την τηλεόραση μακριά από
άμεσο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να επηρεάσει
την τρισδιάστατη προβολή.
• Varmista, että television kuvaruudun keskikohta
on silmiesi korkeudella.
• Älä katsele televisiota suorassa auringonvalossa,
sillä tämä voi häiritä 3D-elämystä.
Optimális 3D-élmény
Az optimális 3D-élmény elérése érdekében a
következőket javasoljuk:
• Legalább a TV-képernyő szélességének (W)
háromszorosát kitevő távolságra foglaljon helyet a
készülék előtt. Ne üljön hat méternél távolabb. Lásd
az A ábrát.
• A TV-képernyő közepe legyen szemmagasságban.
• Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen a TVképernyőre, mert az ronthatja a 3D-hatást.
3D egészségügyi figyelmeztetés
• Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás
által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt
villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező
képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.
• A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy
tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a
3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.
Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen
tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal
függesszen fel minden lehetségesen veszélyes
tevékenységet (például autóvezetés). Ha a
tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor
nézésének folytatása előtt kérje ki orvos
tanácsát.
• A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem
tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen
tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6
éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel
még nem fejlődött ki a látórendszerük.
• Csak 3D TV nézéséhez használja a 3Dszemüveget.
• FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a
készüléket 3 évnél fiatalabb gyermekektől távol!
A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz,
amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
Óvja a szemüveget.
• Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen
napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek. Ezek a
termék meghibásodásához vezethetnek vagy
tüzet okozhatnak.
• A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne hajlítsa
meg azokat, illetve ne gyakoroljon rájuk nyomást.
• Használjon tiszta, puha ruhát (mikroszálas törlőkendőt vagy pamutot) a lencsék
karcolódásmentes tiszításához. Soha ne
permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a
3D-szemüvegre.
• Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív
anyagot, viaszt, benzolt, hígítót, szúnyogriasztót
vagy kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket. Az
ilyen tisztítószerek használata elszíneződést vagy
repedések kialakulását okozhatja.
Megfelelőség
A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és
a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt
minden lényeges követelménynek és más vonatkozó
rendelkezésnek.
IT - Italiano
Utilizzare questi occhiali Easy 3D quando si guarda
contenuto 3D su Philips 3D TV.
Visione 3D ottimale
Per una visione 3D ottimale, si consiglia di:
• sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della
larghezza (L) dello schermo del televisore. La distanza non deve superare i 6 metri. Fare riferimento
all’illustrazione A.
• posizionarsi in modo tale che il centro dello
schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli
occhi.
• quando si guarda il televisore, evitare
l’esposizione alla luce diretta del sole in quanto
la visione in 3D potrebbe risultare alterata.
Precauzioni per la salute associate alla tecnologia 3D
• Se in famiglia ci sono casi di epilessia o di attacchi legati alla sensibilità alla luce, consultare un
medico professionista prima dell’esposizione a
sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di
immagini o alla visione in 3D.
• Per evitare effetti negativi quali stordimento,
mal di testa o disorientamento, si consiglia di
non procedere alla visione di contenuti 3D per
periodi di tempo prolungati. In caso di problemi,
interrompere la visione ed evitare di intraprendere
subito attività potenzialmente pericolose (non
mettersi ad esempio alla guida) fino a che i sintomi
non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non
continuare la visione in 3D senza consultare prima
un medico.
• I genitori devono tenere sotto controllo i propri
bambini durante la visione in 3D e verificare che
non mostrino i sintomi citati sopra. La visione in
3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai
6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora
totalmente sviluppato.
Жақсы 3D көру
Жақсы 3D көруді сезіну үшін ұсынатынымыз:
• теледидар экранының енінен (Е) кемінде үш
есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 метрлік
қашықтықтан алыс отырмаңыз. A кескінін
қараңыз.
• теледидар экранының ортасын көздің
деңгейінде көріңіз.
• теледидарды тікелей күн сәулесінен алыс
жерде көріңіз, себебі ол 3D көруіне кедергі
келтіру мүмкін.
3D денсаулыққа зияндығын ескерту
• Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық
немесе жарық сезгіштіктен ауырсаңыз, жарық
көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан
бұрын немесе 3D көрместен бұрын
медицина қызметкерімен кеңесіңіз.
• Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе
бағдардың бұзылуы сияқты ыңғайсыздықты
болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеуіңізді
ұсынамыз. Кез келген ыңғайсыздықты
сезінсеңіз, 3D көруді тоқтатыңыз және
симптомдар кетпейінше, кез келген
ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы,
көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз.
Симптомдар бар болса, бірінше медицина
қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді
жалғастырмаңыз.
• 3D көру кезінде ата-аналар өздерінің
балаларын қадағалауы қажет және
жоғарыда айтылған ыңғайсыздықтарды
сезінбейтіндеріне көз жеткізуі қажет.
Көру қабілеті әлі толық жетілмегендіктен,
алты жасқа толмаған балаларға 3D көру
ұсынылмайды.
• 3D көзілдірігін 3D теледидарын көруден
басқа ешқандай мақсатпен пайдаланбаңыз.
• ЖҰТУ ҚАУПІ БАР - Барлық кезде өнімді
үш жасқа толмаған балалардан алыс ұтсаңыз!
Өнім жұтуға болатын кішкентай бөлшектерді
қамтиды.
Көзілдірікке арналатын күтім
• 3D көзілдірігін тікелей күн сәулесіне, ыстыққа,
отқа немесе суға шығармаңыз. Ол өнімнің
жұмыс істемеуіне немесе өрттің шығуына
әкелуі мүмкін.
• 3D көзілдірігінің линзасын түсіріп алмаңыз,
майыстырмаңыз немесе күш түсірмеңіз.
• Линзада жарық түсуін болдырмас үшін таза
жұмсақ матаны (микроталшықты немесе
мақталы фланель) пайдаланыңыз. Тазалауға
арналған құралды тікелей 3D көзілдірігіне
шашпаңыз.
• Құрамында спирт, еріткіш, беттік активті
заттар немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш,
маса дәрісі немесе майлайтын майлар бар
жуатын химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
Осы химиялық заттарды пайдалану
түссізденуге немесе жарық түсуіне әкеледі.
Сәйкестік
nesubraižytumėte. Nepurkškite valiklio tiesiai ant
3D akinių.
• Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, tirpiklio, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, vaško,
benzeno, skiediklio, uodus atbaidančios medžiagos
ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti
akinių spalva arba gali atsirasti įtrūkimų.
Atitiktis
Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/
EB (žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus
ir kitas svarbias nuostatas.
LV - Latviešu
Izmantojiet šīs Easy 3D brilles, skatoties 3D saturu
Philips 3D televizoros.
Optimāla 3D satura skatīšana
Optimālai 3D satura skatīšanai ieteicams:
• sēdēt tādā attālumā, kurš ir vismaz trīs reizes
lielāks nekā TV ekrāna platums (P). Nesēdiet
vairāk nekā sešu metru attālumā. Skatiet
A zīmējumu.
• skatieties TV ekrāna centrā savu acu līmenī.
• skatieties televizoru ārpus tiešo saules iedarbības
zonas, jo tie var traucēt 3D satura skatīšanos.
Brīdinājums par veselību, skatoties 3D saturu
• Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir bijušas
epilepsijas lēkmes vai paaugstināta fotojutība,
konsultējieties ar ārstu, pirms pakļaut sevi
zibošas gaismas, ātri mainīgu attēlu vai 3D satura
skatīšanās ietekmei.
• Lai izvairītos no tāda diskomforta kā reiboņi,
galvassāpes vai dezorientācija, ieteicams
neskatīties 3D saturu ilgstošu laika periodu. Ja
izjūtat jebkādu diskomfortu, pārtrauciet skatīties
3D saturu un atturieties no potenciāli bīstamām
darbībām (piemēram, automašīnas vadīšanas),
līdz simptomi ir pārgājuši. Ja simptomi nepāriet,
neatsāciet 3D satura skatīšanos, pirms neesat
konsultējies ar ārstu.
• Vecākiem ir jāpieskata bērni 3D satura skatīšanās
laikā un jāpārliecinās, ka bērniem nav iepriekš
norādīto diskomforta simptomu. 3D saturu
nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par
sešiem gadiem, jo to redzes sistēma vēl nav pilnīgi
attīstījusies.
• Izmantojiet 3D brilles tikai 3D TV skatīšanās nolūkā.
• TRIECIENA RISKS.Vienmēr turiet produktu
vietā, kas nav sasniedzama bērniem vecumā līdz
trīs gadiem! Produkts satur mazas detaļas, kas var
tikt norītas.
Briļļu kopšana
• Sargājiet 3D brilles no tiešo saules staru, karstuma, uguns un ūdens iedarbības. Šāda iedarbība
var izraisīt produkta darbības traucējumus vai
uzliesmojumu.
• Nemetiet un nelokiet 3D briļļu lēcas, un nepielietojiet pret tām spēku.
• Lai nesaskrāpētu lēcas, to tīrīšanai izmantojiet
tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas).
Nekad nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz
3D brillēm.
• Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas
satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvas vielas vai
vasku, benzolu, atšķaidītāju, vielas pret moskītiem
vai lubrikantu. Šīs ķīmiskās vielas var mainīt
virsmas krāsu vai radīt virsmā plaisas.
Atbilstība
Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/
EK (zemsprieguma iekārtas) un 2004/108/EK
(elektromagnētiskā savietojamība) galvenajām
prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
NL - Nederlands
Gebruik deze Easy 3D-bril wanneer u 3D-inhoud wilt
bekijken op de Philips 3D-TV’s.
Optimale 3D-kijkervaring
Voor een optimale 3D-kijkervaring raden wij het
volgende aan:
• ga op een afstand van minstens drie maal de
breedte (B) van het TV-scherm zitten; ga niet op
een afstand van meer dan zes meter zitten. Zie
illustratie A;
• kijk op uw ooghoogte naar het midden van het
TV-scherm;
• kijk geen TV tegen direct zonlicht in, aangezien
dit de 3D-ervaring kan belemmeren.
Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot
3D-beelden
Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу), 2004/108/
EC (EMC) директиваларының тиісті талаптары
мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.
LT - Lietuvių k.
Naudodami šiuos „Easy 3D“ akinius galite
žiūrėti 3D turinį per „Philips 3D TV“.
Optimalus 3D vaizdo žiūrėjimas
Kad galėtumėte mėgautis 3D vaizdu, rekomenduojame:
• Sėdėti atstumu, tris kartus didesniu už televizoriaus ekrano plotį (W). Nesėdėkite toliau nei už
šešių metrų. Žr. A pav.
• Užtikrinti, kad televizoriaus ekrano vidurys būtų
jūsų akių lygyje.
• Žiūrėti televizorių taip, kad į ekraną nešviestų
tiesioginiai saulės spinduliai, nes tai gali trukdyti
žiūrėti 3D vaizdą.
Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai
• Jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga ar sirgo
epilepsija arba yra jautrūs šviesai (dėl ko gali
prasidėti priepuolis), prieš žiūrėdami į mirgančią
šviesą, greitai besikeičiančius vaizdus ar 3D
vaizdą, pasitarkite su medicinos specialistu.
• Kad išvengtumėte tokių negalavimų kaip galvos
svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutrikimas, rekomenduojame ilgai nežiūrėti 3D vaizdo.
Jei jaučiate diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdo
ir kurį laiką neužsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti
pavojų (pvz., vairuoti automobilį), kol neišnyks visi
simptomai. Jei simptomai tęsiasi, nebežiūrėkite 3D
vaizdo pirma nepasitarę su medicinos specialistu.
• Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D vaizdą,
ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokių anksčiau minėtų
negalavimų. Jaunesniems nei šešių metų vaikams
nerekomenduojama žiūrėti 3D vaizdo, nes jų rega
nėra visiškai išsivysčiusi.
• 3D akinius naudokite tik 3D televizoriui žiūrėti.
• PAVOJUS UŽSPRINGTI. Laikykite šį gaminį
tokioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai iki trejų
metų! Gaminys pagamintas iš mažų dalių, kurias
galima praryti.
Akinių priežiūra
• Saugokite 3D akinius nuo tiesioginių saulės
spindulių, karščio, ugnies ar vandens. Kitu atveju
akiniai gali nebeveikti arba užsidegti.
• Nenumeskite 3D akinių ant žemės, nelankstykite
jų ir nespauskite lęšių.
• Lęšius valykite švaria sausa šluoste (pagaminta iš mikropluošto ar medvilnės), kad jų
• Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent,
raadpleeg dan een medisch deskundige voor u
zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen,
snelbewegende beelden of 3D-beelden.
• Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of
verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te
lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als
u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken
naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een
auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de
symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar
3D-beelden voordat u een medisch deskundige
hebt geraadpleegd.
• Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken
naar 3D-beelden het best in de gaten houden
om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak
zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt
afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar
3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
• Gebruik de 3D-bril alleen voor het kijken van
3D-TV.
• VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product
te allen tijde buiten het bereik van kinderen
die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat
kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
Onderhoud van de bril
• Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht,
hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot productdefecten of brand.
• Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze
niet en oefen geen druk op ze uit.
• Gebruik een schone, zachte doek (microvezel
of katoenflanel) om de lenzen schoon te vegen,
zodat u ze niet krast. Spuit nooit een reinigingsmiddel direct op de 3D-bril.
• Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was
bevatten en gebruik geen benzeen, verdunner,
muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van
deze chemische stoffen kan verkleuringen of
barsten veroorzaken.
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Complianc
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
en overige relevante bepalingen van de richtlijnen
2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).
NO - Norsk
Bruk disse Easy 3D-brillene når du ser på
3D-innhold på Philips Studio 3D TV-er.
Optimal 3D-visning
For en optimal 3D-visningsopplevelse anbefaler vi
følgende:
• Du bør sitte i en avstand som tilsvarer minst tre
ganger bredden av TV-skjermen. Ikke sitt mer
enn seks meter fra skjermen. Se illustrasjon A.
• Midten av TV-skjermen bør være plassert i
øyehøyde.
• Du bør unngå direkte sollys når du ser på TV
siden det kan forstyrre 3D-opplevelsen.
Helseadvarsel for 3D
• Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi
eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for
blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller å
se på programmer i 3D.
• For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine
eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se
på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag,
må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar
deg noe som kan medføre fare (for eksempel å
kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis
symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å
ha snakket med legen først.
• Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på
3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag
som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn
under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er
fullt utviklet.
• Ikke bruk 3D-brillene til noe annet formål enn å se
på 3D-TV.
• KVELNINGSFARE – Produktet må til enhver
tid oppbevares utilgjengelig for barn under tre
år! Produktet inneholder små deler som kan
svelges.
Ta vare på brillene
• Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys, varme,
ild eller vann. Dette kan føre til at produktet ikke
virker som det skal, eller brann.
• Du må ikke miste, bøye eller bruke makt på
glassene til 3D-brillene.
• Bruk en ren, myk klut (mikrofiber eller bomullsflanell) til å rengjøre glassene, slik at du unngår
riper. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på
3D-glassene.
• Ikke bruk rengjøringskjemikalier som inneholder
alkohol, løsemiddel, surfaktant, voks, benzen, tynner,
insektmiddel eller smøremiddel. Bruk av slike
kjemikalier kan føre til misfarging eller sprekker.
Samsvar
• se sente a uma distância mínima equivalente a três
vezes a largura (L) do ecrã do televisor. Não se
sente a mais de seis metros de distância. Consulte
a ilustração A.
• visualize o centro do ecrã do televisor ao nível
dos olhos.
• veja televisão longe de luz solar directa, dado que
poderá interferir com a experiência 3D.
Aviso de saúde relativo a 3D
• Se padecer, ou se tiver antecedentes na família, de
epilepsia ou de ataques despoletados por fotossensibilidade, consulte um médico antes de se expor
a fontes de luz intermitente, sequências rápidas de
imagem ou visualização a 3D.
• Para evitar desconforto, como vertigem, dor de
cabeça ou desorientação, não recomendamos
a visualização a 3D durante longos períodos de
tempo. Se sentir qualquer desconforto, interrompa a visualização a 3D e não inicie nenhuma
actividade potencialmente arriscada (por exemplo,
conduzir um automóvel) até que os sintomas
desapareçam. Se os sintomas persistirem, não
retome a visualização a 3D sem consultar um
médico primeiro.
• Os pais devem monitorizar as crianças durante a
visualização a 3D e assegurar-se de que estas não
sentem nenhum desconforto, como mencionado
acima. A visualização a 3D não é recomendada
para crianças com idade inferior a seis anos, uma
vez que o seu sistema visual não se encontra
completamente desenvolvido.
• Não utilize os óculos 3D para outro fim que não
o de ver televisão em 3D.
• PERIGO DE ASFIXIA - Mantenha sempre
o produto fora do alcance das crianças com
menos de três anos de idade! O produto contém peças pequenas que podem ser engolidas.
Cuidados a ter com os óculos
• Não exponha os óculos 3D a luz solar directa, a
calor, a chamas ou a água. Tal poderá resultar em
avaria do produto ou incêndio.
• Não deixe cair, não dobre nem aplique força nas
lentes dos óculos 3D.
• Utilize um pano macio (microfibra ou flanela de
algodão) para limpar as lentes, a fim de evitar
riscar as mesmas. Nunca pulverize detergente
directamente sobre os óculos 3D.
• Não utilize químicos de limpeza que contenham
álcool, solventes, tensioactivos, nem utilize cera, benzeno, diluente, repelente de insectos ou lubrificante.
A utilização destes pode causar descoloração ou
fissuras.
Conformidade
PL - Polski
Te okulary Easy 3D służą do oglądania treści w
formacie 3D na telewizorach Philips 3D.
Optymalne wrażenie 3D
Aby uzyskać optymalne wrażenie obrazu 3D:
• należy usiąść w odległości co najmniej trzy razy
większej niż szerokość ekranu i nie dalej niż sześć
metrów od telewizora. Zobacz ilustracja A.
• należy usiąść tak, aby środek ekranu telewizora
znalazł się na poziomie oczu.
• nie należy oglądać obrazu w bezpośrednim
świetle słonecznym, ponieważ może to zakłócać
wrażenie 3D.
Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania
zawartości 3D
• Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D
(a także pulsujących źródeł światła lub szybko
zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z
rozpoznaną epilepsją lub innymi schorzeniami
nasilającymi się pod wpływem działania światła
zasięgnęły porady lekarza specjalisty.
• Aby uniknąć takich dolegliwości jak zawroty głowy,
ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie
zalecamy oglądania obrazu 3D przez długi czas. W
przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości
należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu
3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia
samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia
objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów nie należy w przyszłości oglądać
obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady
lekarza specjalisty.
• Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny
oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku
poniżej 6 lat, ponieważ ich narząd wzroku nie jest
jeszcze w pełni rozwinięty.
• Nie wolno używać okularów 3D w innym celu niż
oglądanie telewizji 3D.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA —
zawsze należy trzymać okulary poza zasięgiem
dzieci poniżej trzeciego roku życia! Produkt
zawiera małe części, które mogą zostać
połknięte.
Dbanie o okulary
• Nie wystawiaj okularów 3D na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia ani
wody. Mogą one ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
• Nie upuszczać, nie wyginać, ani nie naciskać na
soczewki okularów 3D.
• Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki
(z mikrofibry lub flanelowej), aby nie dopuścić do
porysowania powierzchni soczewek. Nigdy nie
należy stosować środków czyszczących w sprayu
bezpośrednio na okulary 3D.
• Nie należy stosować chemicznych środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalników, sufraktantu lub wosku, benzenu,
rozcieńczalnika, płynu na komary lub substancji
smarnych. Stosowanie takich chemikaliów może
prowadzić do powstawania przebarwień lub
pęknięć.
Zgodność z przepisami
Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania
związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa
niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa
zgodności elektromagnetycznej).
PT - Português (Europa)
Utilize estes óculos Easy 3D ao ver conteúdo em
3D nos televisores Philips 3D TV.
Excelente visualização a 3D
Para uma excelente experiência de visualização a
3D, recomenda-se que:
•
•
•
glavoboli ali izguba orientacije, vam priporočamo,
da načina 3D ne gledate dlje časa. Če občutite
kakršno koli nelagodje, prenehajte gledati vsebino
3D in se nekaj časa ne lotite dejavnosti, ki bi bila
lahko nevarna (npr. vožnja avtomobila), dokler
simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izginejo,
se pred nadaljnjim gledanjem vsebine 3D najprej
posvetujte z zdravnikom.
• Starši morajo nadzorovati otroke med gledanjem
vsebine 3D in se prepričati, da pri njih ne pride
do zgoraj opisanih težav. Gledanje vsebin 3D ni
priporočljivo za otroke, mlajše od 6 let, ker njihov
vidni sistem še ni popolnoma razvit.
• 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje televizije
3D.
• NEVARNOST ZADUŠITVE – ta izdelek vedno
hranite izven dosega otrok, mlajših od treh let!
Izdelek vsebuje majhne delce, ki jih lahko pogoltnejo.
Skrb za očala
• 3D-očala ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi, vročini, ognju ali vodi.To lahko povzroči
okvaro izdelka ali požar.
• Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in
ne pritiskajte nanje.
• Za čiščenje leč uporabljajte čisto, mehko krpo (iz
mikrovlaken ali bombaža), da jih ne bi opraskali.
Nikoli ne razpršujte čistila neposredno na 3D-očala.
• Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol,
raztopino, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo,
sredstvo proti komarjem ali mazivo. Uporaba
teh kemičnih snovi lahko povzroči razbarvanje ali
razpoke.
Skladnost z zakonodajo
Берегите очки
• Не подвергайте 3D-очки воздействию прямого
солнечного света, высокой температуры, огня или
воды. Это может привести к неисправности или
возгоранию продукта.
• Не роняйте, не сгибайте и не применяйте
силу к линзам 3D-очков.
• Используйте для протирки линз чистую
мягкую ткань (микроволокно или
хлопчатобумажную фланель), чтобы не
оцарапать их. Никогда не распыляйте
чистящее средство непосредственно на
3D-очки.
• Не используйте чистящие препараты,
содержащие спирт, растворители,
поверхностно-активные вещества, воск,
бензол, разбавители, противокомариные
репелленты или смазочные вещества.
Использование таких препаратов может
вызвать изменение цвета или растрескивание.
Соответствие нормативам
Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi
relevantnimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost).
SR - Srpski
Upotrebite ove Easy 3D naočare dok gledate 3D
sadržaj na televizorima Philips 3D.
Optimalno gledanje 3D sadržaja
Za optimalno iskustvo gledanja 3D sadržaja,
preporučujemo vam da:
• sednete na razdaljini koja iznosi najmanje tri
širine ekrana televizora (W). Nemojte sedeti
dalje od šest metara. Pogledajte ilustraciju A.
• neka vam centar televizora bude u visini očiju
prilikom gledanja.
• Gledajte televizor daleko od direktne sunčeve
svetlosti jer ona može ometati 3D iskustvo.
Zdravstveno upozorenje koje se odnosi na 3D
Este produto cumpre os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes das Directivas
2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).
RO - Română
Utilizaţi aceşti ochelari Easy 3D atunci când
vizionaţi conţinut 3D pe televizoarele Philips 3D.
Vizionare 3D optimă
Dette produktet er i samsvar med viktige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivene
2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).
•
эпилепсией или повышенная
светочувствительность, то перед просмотром
видеоматериалов с часто мигающим
светом, быстрой сменой изображений
или просмотром видео в формате 3D
необходимо проконсультироваться с врачом.
Во избежание неприятных ощущений,
таких как головокружение, головная боль
или потеря ориентации в пространстве, не
рекомендуется смотреть видео в формате
3D в течение длительных периодов времени.
Если вы испытываете какие-либо неприятные
ощущения, прекратите просмотр видео в
формате 3D и не выполняйте сразу после
этого никаких потенциально опасных действий
(например, управление автомобилем), пока
симптомы не исчезнут. Если симптомы
не исчезли, то просмотр видео формате
3D следует продолжить только после
консультации с врачом.
В случае с детьми просмотр видео в
формате 3D должен осуществляться под
присмотром взрослых, так как последние
обязаны удостовериться в отсутствии у детей
перечисленных выше симптомов. Просмотр
видео в формате 3D не рекомендуется детям
в возрасте до шести лет вследствие неполного
развития их зрительной системы.
Не используйте 3D-очки для каких-либо иных
целей, кроме просмотра 3D TV.
ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ. Всегда
храните продукт в местах, недоступных
для детей в возрасте до трех лет! Продукт
содержит мелкие компоненты, которые
могут быть проглочены.
Pentru o experienţă de vizionare 3D optimă, vă
recomandăm:
• să staţi la o distanţă care este cel puţin de trei
ori diagonala ecranului televizorului. Nu staţi la
mai mult de şase metri. Consultaţi figura A.
• vizualizaţi centrul televizorului la nivelul ochilor
dumneavoastră.
• în timpul vizionării, evitaţi expunerea directă a
televizorului la razele deoarece aceasta poate
afecta experienţa 3D.
Avertisment privind modul în care vizionarea
3D poate afecta sănătatea
• Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă
antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultaţi un cadru medical înainte de a
vă expune la surse de lumină intermitentă, la
secvenţe de imagini rapide sau la vizionare 3D
• Pentru a evita disconfortul precum ameţeala,
durerile de cap sau dezorientarea, vă
recomandăm să nu vizionaţi programe 3D pe
perioade îndelungate. Dacă simţiţi orice disconfort, nu mai vizionaţi 3D şi nu întreprindeţi
imediat nicio activitate potenţial periculoasă (de
exemplu şofatul) până când simptomele dispar.
Dacă simptomele persistă, nu reluaţi vizionarea
3D fără consultarea prealabilă a unui cadru
medical.
• Părinţii trebuie să monitorizeze copiii în timpul
vizionării 3D şi să se asigure că nu resimt orice
disconfort menţionat mai sus. Vizionarea 3D
nu este recomandată pentru copiii sub şase
ani, întrucât sistemul lor vizual este complet
dezvoltat.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D în orice alt scop decât
pentru a privi la televizorul 3D.
• PERICOL DE SUFOCARE - A nu se păstra la
îndemâna copiilor mai mici de trei ani! Produsul
conţine piese mici care pot fi înghiţite.
Întreţinerea ochelarilor
• Nu expuneţi ochelarii la acţiunea directă a
razelor solare, la căldură, foc sau apă. Aceasta
poate duce la o funcţionare necorespunzătoare
a produsului sau la incendiu.
• Nu lăsaţi să cadă, nu îndoiţi sau nu aplicaţi forţă
asupra lentilelor ochelarilor 3D.
• Utilizaţi un material fin (microfibră sau flanelă din
bumbac) pentru a curăţa lentilele şi a evita zgârierea acestora. Nu pulverizaţi niciodată lichidul de
curăţare direct pe lentilele 3D.
• Nu utilizaţi substanţe chimice de curăţare care
conţin alcool, solvenţi, surfactanţi, sau ceară, benzen,
diluant, repelent împotriva ţânţarilor sau lubrifiant.
Utilizarea acestor substanţe chimice poate cauza
decolorarea sau crăpături.
Conformitate
Acest produs este în conformitate cu cerinţele
esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivelor
2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (EMC).
RU - Русский
Используйте эти очки Easy 3D для просмотра
3D-контента на телевизорах Philips 3D
Оптимальные параметры просмотра видео
в формате 3D
Следуйте приведенным далее рекомендациям
для получения оптимальных результатов при
просмотре 3D.
• Сядьте на расстоянии, как минимум
втрое превышающем ширину (W) экрана
телевизора. Не садитесь дальше, чем в шести
метрах. См. рисунок A.
• Центр экрана телевизора должен находиться
на уровне глаз.
• Избегайте попадания в зону обзора прямого
солнечного света, так как он может ухудшить
восприятие видео в формате 3D.
Предупреждение о вреде для здоровья при
просмотре видео в формате 3D
• Если у вас или у членов вашей семьи в
анамнезе имеются случаи заболевания
Данное изделие соответствует основным
требованиям и другим соответствующим
положениям директив 2006/95/EC (Директива
по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC
(Директивы по ЕМС).
SK - Slovenský
Pri sledovaní 3D obsahu na televízoroch Philips3D
TV použite tieto jednoduché Easy 3D okuliare.
Optimálne 3D zobrazovanie
Pre optimálne 3D zobrazovanie vám odporúčame:
• Sedieť vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky (š) obrazovky televízora.
Neseďte vo vzdialenosti väčšej ako šesť metrov.
Pozrite si ilustráciu A.
• Umiestniť televízor tak, aby bol stred televíznej
obrazovky na úrovni očí.
• Sledovať televíziu mimo priameho slnečného
svetla, ktoré by mohlo rušiť zobrazovanie 3D.
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D
• Ako vi ili neko u vašoj familiji imate u istoriji
bolesti epilepsiju ili napade vezane za osetljivost
na svetlo, konsultujte lekara pre izlaganja
izvorima svetlosti koja treperi, brzim smenama
kadrova ili gledanju 3D sadržaja.
• Da biste izbegli nelagodnost poput vrtoglavice,
glavobolje ili dezorijentacije, preporučujemo vam
da duži vremenski period ne gledate 3D sadržaj.
Ukoliko osećate bilo kakvu nelagodnost, prekinite
gledanje 3D sadržaja i sačekajte da simptomi prođu
pre nego što počnete da obavljate aktivnost koja
može imati rizičan ishod (na primer: vožnja automobila). Ako simptomi ne prođu, nemojte nastavljati
gledanje 3D sadržaja bez konsultovanja lekara.
• Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu dok gledaju
3D sadržaj i da se uvere da ne osećaju nijednu
od gore pomenutih nelagodnosti. Gledanje 3D
sadržaja nije preporučljivo za decu mlađu od šest
godina jer njihov sistem za vid još uvek nije u
dovoljnoj meri razvijen.
• 3D naočare nemojte koristiti u druge svrhe osima
za gledanje 3D televizora.
• GUŠENJE – Proizvod uvek držite dalje od
dece mlađe od tri godine! Proizvod sadrži male
delove koje je moguće progutati.
• Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi,
pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov alebo pred
sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.
• Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom,
bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame
sledovať obraz v 3D v dlhších časových
intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti,
prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa
ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných
aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým
symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú,
pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr
poraďte s odborným lekárom.
• Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D
dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich
nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém
ešte nie je úplne vyvinutý.
• 3D okuliare nepoužívajte na žiadne iné účely ako
na sledovanie 3D televízora.
• RIZIKO UDUSENIA - Okuliare vždy uchovávajte mimo dosahu detí do troch rokov!
Výrobok obsahuje malé časti, ktoré by deti
mohli prehltnúť.
Čuvajte naočare
Starostlivosť o okuliare
Använd dessa Easy 3D-glasögon när du
tittar på 3D-innehåll på Philips 3D TV.
• 3D okuliare nevystavujte vplyvu tepla, ohňa, vody ani
priameho slnečného svetla. Mohlo by to spôsobiť
nefunkčnosť výrobku alebo vyvolať požiar.
• Šošovky 3D okuliarov neohýbajte, nevyvíjajte na ne
tlak a zabráňte ich pádu.
• Na čistenie šošoviek používajte jemnú čistú tkaninu
(z mikrovlákna alebo flanelu), aby sa zabránilo ich
poškrabaniu. Na 3D okuliare nikdy priamo neaplikujte čistiaci prostriedok.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadla, povrchovo aktívnych látok ani
vosk, benzén, riedidlo, repelent či mazadlo. Použitím
týchto chemických prostriedkov sa môžu okuliare
zmeniť farbu alebo popraskať.
Súlad so smernicami
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/
ES (EMC).
SL - Slovenščina
Ta Easy 3D-očala uporabljajte pri gledanju vsebine
3D na TV-sprejemnikih Philips 3D.
Optimalno ogledovanje 3D
Za optimalno izkušnjo gledanja 3D vam
priporočamo, da:
• sedite v razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine
zaslona TV-sprejemnika. Ne sedite dlje od šestih
metrov od TV-sprejemnika. Glejte sliko A.
• je pri gledanju središče TV-zaslona v višini oči.
• televizijo gledate stran od neposredne sončne
svetlobe, ker lahko vpliva na 3D-izkušnjo.
Zdravstveno opozorilo glede načina 3D
• Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli epileptične
napade ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se
pred izpostavljanjem utripajočim svetlobnim virom,
hitremu zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D
posvetujte z zdravnikom.
• Da bi se izognili neprijetnostim, kot so omotičnost,
• 3D naočare nemojte izlagati direktnim izvorima
sunčeve svetlosti, toplote, vatre ili vode. To može
dovesti do kvara proizvoda ili do požara.
• Pazite da ne ispustite stakla 3D naočara, nemojte ih savijati niti primenjivati bilo kakvu vrstu sile.
• Za čišćenje stakala koristite meku tkaninu
(mikrofiber ili flanel) kako biste izbegli grebanje.
Nikada nemojte 3D naočare direktno prskati
sredstvom za čišćenje.
• Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje
koja sadrže alkohol, rastvor, surfaktant ili vosak,
benzen, razređivač, sprej za zaštitu od komaraca
ili lubrikant. Korišćenje ovih hemikalija može
dovesti do skidanja boje ili pucanja.
Usklađenost
zahtevima i drugim značajnim odredbama Direktive
2006/95/EC (niski napon), i Direktive 2004/108/EC
(elektromagnetna kompatibilnost).
SV - Svenska
Optimal 3D-visning
För en optimal 3D-upplevelse, rekommenderar vi
att du:
• sitter på ett avstånd som är minst tre gånger TVskärmens bredd (B). Sitt inte längre än 6 meter ifrån
TV:n. Se illustration A.
• har mittdelen av skärmen i ögonnivå.
• inte ser på TV:n i direkt solljus då detta kan störa
3D-upplevelsen.
3D-hälsovarning
• Om du eller någon i din familj har epilepsi eller
är ljuskänslig, bör du rådfråga sjukvårdspersonal
innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor,
snabba bildsekvenser och 3D-visning.
• För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk
och desorientering rekommenderar vi att du
inte tittar på 3D under längre perioder. Om du
upplever något obehag bör du sluta att titta på
3D och inte börja med någon potentiellt riskfull
aktivitet (till exempel köra bil) förrän symptomen har försvunnit. Om symptomen kvarstår
bör du inte titta på 3D igen, utan att först ha
rådfrågat sjukvårdspersonal.
• Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på
3D så att de inte upplever något av ovanstående
obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för
barn under sex år eftersom deras syn inte är fullt
utvecklad ännu.
• Använd inte 3D-glasögonen för annat ändamål
än för att titta på 3D-TV.
• KVÄVNINGSRISK - Förvara alltid produkten
utom räckhåll för barn under tre år! Produkten
innehåller smådelar som kan sväljas av barn.
Så här sköter du glasögonen
• Utsätt inte 3D-glasögonen för direkt solljus,
värme, eld eller vatten. Detta kan leda till skada på
produkten eller brand.
• Tappa inte eller böj 3D-glasögonen och använd
inte våld mot glasen.
• Använd en ren, mjuk duk (mikrofiber eller
bomullsflanell) för att rengöra glasen utan att
repa dem. Spreja aldrig rengöringsmedel direkt på
3D-glasögonen.
• Använd inte rengöringskemikalier som innehåller
alkohol, lösningsmedel, surfaktant, eller vax, bensen,
thinner, myggmedel eller smörjmedel. Användning
av dessa kemikalier kan orsaka missfärgning eller
sprickor.
Uppfyllelse
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage),
2004/108/EG (EMC).
TR - Türkçe
Philips 3D TV’lerde 3D içerik izlerken bu Easy 3D
gözlüğü kullanın.
En iyi 3D görüntüleme
En iyi 3D görüntüleme deneyimi için şunları
yapmanızı öneririz:
• TV ekranının genişliğinin en az üç katı mesafede
oturun. En fazla altı metre mesafede oturun.
Bkz. şekil A.
• TV ekranının ortası göz hizanızda olsun.
• 3D deneyimi etkilenebileceğinden TV’yi
doğrudan gün ışığında izlemeyin.
3D sağlık uyarısı
• Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı
nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık
kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D
izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana
danışın.
• Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu
gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D
izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan
kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe
(örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan
3D izlemeye devam etmeyin.
• Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının
yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen
rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin
olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak
gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.
• 3D gözlüğü 3D TV izleme dışında bir amaçla
kullanmayın.
• YUTMA TEHLİKESİ - Ürünü her zaman üç yaşın
altındaki çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!
Ürün yutulabilecek küçük parçalar içerir.
Gözlüğü dikkatli kullanın
• 3D gözlüğü doğrudan gün ışığına, ısıya, ateşe
veya suya maruz bırakmayın. Ürün bozulabilir
veya alev alabilir.
• 3D gözlüğün merceklerini düşürmeyin, bükmeyin
veya zorlamayın.
• Mercekleri çizmeden temizlemek için yumuşak
bir bez (mikro fiber veya pamuk) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan 3D gözlüğe püskürtmeyin.
• Alkol, çözücü, sürfaktan, cila, benzen, tiner, sinek
kovucu veya kayganlaştırıcı içeren kimyasal
temizlik maddeleri kullanmayın. Bu kimyasalların
kullanımı sonucunda renk bozulması veya
çatlaklar oluşabilir.
Uyumluluk
AR-ES Español argentino
Use estos anteojos Easy 3D al ver
contenido 3D en el TV Philip 3D.
Visión 3D óptima
Para obtener una experiencia de visión 3D óptima
le recomendamos:
• siéntese a una distancia de al menos tres veces
el ancho (A) de la pantalla del TV. No se siente
a más de seis metros. Consulte la ilustración A.
• vea al centro de la pantalla del TV al nivel de
su ojos.
• vea TV lejos de la luz solar directa, ya que ésta
puede interferir con su experiencia 3D.
•
Advertencia de salud sobre la visualización de
imágenes en 3D
•
• Si en la familia existen antecedentes de epilepsia o
convulsiones por fotofobia, consulte a un médico
antes de exponerse a fuentes de luz intermitentes,
secuencias de imágenes rápidas o imágenes en 3D.
• Para evitar malestares tales como mareos, dolores
de cabeza o desorientación, recomendamos no
mirar contenido 3D por períodos prolongados. Si
siente algún malestar, deje de mirar las imágenes en
3D y espere hasta que los síntomas desaparezcan
para realizar cualquier actividad que implique
riesgos (por ejemplo, conducir un automóvil). Si los
síntomas persisten, consulte a un médico antes de
volver a mirar contenido 3D.
• Los padres deben supervisar a sus hijos mientras
miran contenido 3D y cerciorarse de que no
sufran ninguno de los malestares mencionados. Se
recomienda que los menores de 6 años no vean
imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún
no está completamente desarrollado.
• Use los anteojos 3D sólo para ver TV en 3D.
• PELIGRO DE ASFIXIA: ¡Mantenga en todo
momento el producto fuera del alcance de los
niños menores de tres años! El producto contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.
Cuidado de los anteojos
• No exponga los anteojos 3D a la luz solar
directa, el calor, el fuego o el agua. Esto puede
provocar que el producto funcione mal o se
queme.
• No deje caer, doble ni aplique fuerza a las lentes
de los anteojos 3D.
• Use un paño limpio y suave (microfibra o
franela de algodón) para limpiar las lentes y evitar rayarlas. Nunca rocíe limpiador directamente
en las lentes 3D.
• No utilice productos químicos de limpieza que
contengan alcohol, solvente, agente tensioactivo
o cera, benceno, diluyente, repelente contra
mosquitos o lubricante. El uso de estos productos químicos puede provocar decoloración
o grietas.
Cumplimiento
Este producto cumple los requisitos fundamentales
y otras disposiciones relevantes de las Directivas
2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
BR-PT - Português do Brasil
Use esses óculos Easy 3D ao assistir a
conteúdo 3D nas TVs 3D Philips Studio.
Visualização excelente em 3D
Використовуйте ці Easy 3D-окуляри під час
перегляду 3D-вмісту на телевізорах Philips 3D
TV.
Para ter uma ótima experiência de visualização em
3D, recomendamos que você:
• se sente a uma distância pelo menos três vezes
maior que a largura (W) da tela da TV. Não se
sente a mais de seis metros de distância. Veja a
ilustração A.
• alinhe o centro da tela da TV com o nível de
altura dos seus olhos.
• assista à TV longe da exposição direta à luz
do sol, pois ela pode interferir na visualização
em 3D.
Оптимальний 3D-перегляд
3D - Aviso relacionado à saúde
\Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/
EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili
diğer hükümlerine uygundur.
UK - Українська
Щоб забезпечити оптимальний перегляд
3D-відео, рекомендується:
• сидіти на відстані, яка щонайменше у три рази
перевищує ширину (Ш) екрана телевізора. Не
сидіть на відстані більше шести метрів. Див.
малюнок A.
• розташувати центр екрана телевізора на рівні
очей.
• дивитися телевізор подалі від прямих
сонячних променів, оскільки вони можуть
заважати перегляду 3D-вмісту.
Попередження про шкоду для здоров’я
відео формату 3D
• Якщо Ви або хтось із Вашої сім’ї схильний
до приступів епілепсії чи надто чутливий до
світла, перед тим як переглядати вміст зі
швидкою зміною зображень, мерехтінням
світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з
лікарем.
• Для запобігання запамороченню, головному
болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео
надто довго. У разі поганого самопочуття
припиніть перегляд 3D-відео і тимчасово
відкладіть потенційно небезпечні справи
(наприклад, водіння машини), поки не зникнуть
симптоми. Якщо симптоми не зникають, не
відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо
не проконсультувавшись із лікарем.
• Батьки повинні стежити за переглядом
3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час
перегляду. Не рекомендується переглядати
3D-відео дітям до шести років, оскільки їхня
зорова система ще недостатньо розвинена.
• Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей,
окрім перегляду 3D-телевізора.
• ЗАГРОЗА ЗАДУХИ — Постійно тримайте
виріб подалі від дітей віком до трьох років!
Виріб містить малі частини, які можна
проковтнути.
Догляд за окулярами
• Оберігайте 3D-окуляри від дії прямих
сонячних променів, високих температур,
вогню або води. Це може призвести до
несправності виробу або виникнення пожежі.
• Не кидайте, не згинайте лінзи 3D-окулярів та не
докладайте до них надмірну силу.
• Чистьте лінзи чистою м’якою тканиною (з
мікроволокна або паперової фланелі), щоб
уникнути утворення на них подряпин. Не
наносіть засіб для чищення безпосередньо на
3D-окуляри.
• Не використовуйте засоби для чищення,
які містять спирт, розчинники, поверхневоактивні речовини, або віск, бензол, розчинники,
засоби від комарів та мастила. Використання
таких хімічних речовин може призвести до
знебарвлення або утворення тріщин..
Відповідність стандартам
Цей пристрій відповідає важливим вимогам та
іншим відповідним умовам Директиви 2006/95/
EC (щодо низької напруги), 2004/108/EC (щодо
ЕМС).
•
• Se você ou sua família tiver histórico de epilepsia ou de convulsões devido à sensibilidade à luz,
consulte um médico antes de se expor a fontes
de luz piscantes, seqüências rápidas de imagens
ou exibição em 3D.
• Para evitar sensações desconfortáveis, como
vertigem, dor de cabeça ou confusão mental,
recomendamos não assistir a imagens em
3D por muito tempo. Se você sentir algum
desconforto, pare a exibição em 3D e não faça
atividades que possam oferecer perigo (por
exemplo, dirigir um carro) até os sintomas
desaparecerem. Se os sintomas persistirem,
não volte a assistir a imagens em 3D sem antes
consultar um médico.
• Os pais devem monitorar seus filhos enquanto
eles assistem a imagens em 3D e verificar
se não estão sentindo nenhum desconforto,
conforme descrito acima. Não é recomendado
que crianças com menos de seis anos assistam a
imagens em 3D, pois seu sistema visual não está
ainda totalmente desenvolvido.
• Não use os óculos 3D para nenhuma finalidade
que não seja assistir à TV 3D.
• RISCO DE ASFIXIA - Em todas as situações,
mantenha o produto fora do alcance de
crianças menores de 3 anos de idade! O
produto contém peças pequenas, que podem
ser engolidas.
Cuidado com os óculos
• Não exponha os óculos 3D diretamente à luz
solar, ao calor, ao fogo ou à água. Isso poderá
resultar em malfuncionamento do produto ou
em incêndio.
• Não deixe cair, não curve nem aplique força às
lentes dos óculos 3D.
• Use um pano macio limpo (de microfibra ou
flanela de algodão) para limpar as lentes, a fim
de evitar arranhões. Nunca pulverize substâncias
limpadoras diretamente sobre os óculos 3D.
• Não use produtos químicos de limpeza que
contenham álcool, solvente, substâncias tensoativas, cera, benzeno, thinner, repelentes de insetos
ou lubrificantes. O uso desses produtos químicos pode causar descoloração ou rachaduras.
Conformidade
Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da
Diretiva 2006/95/EC (Baixa Voltagem), 2004/108/
EC (EMC).
TH - ไทย
ใช แ วน Easy 3D ท ี ใ่ ชง านงา ยน ี ้ เม ื ่อรบั ชมภาพ
3D บน Philips Studio 3D TV
วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะที่สุด
เพื่อใหคุณรับชมภาพ 3D ไดสมจริงที่สุด เราขอแนะ
นําใหคุณ:
• นั่งหางจากทีวีเปนระยะสามเทาของความกวาง
(W) ของหนาจอทีวี อยานั่งหางเกินหกเมตร ดูภาพ
ประกอบ A
• จัดใหกึ่งกลางของหนาจอทีวีอยในแนวเดียวกับระดับ
สายตา
• อยาใหมีแสงแดดสองโดยตรงขณะดูทีวี เนื่องจากอาจ
ทําใหคุณภาพในการรับชมภาพ 3D ลดลง
การเตือนดานสุขภาพ 3D
• หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวยโรค
•
ลมบาหมูหรือ มีอาการแพแสงกะทันหัน ใหปรึกษา
แพทยผเชี่ยวชาญ กอนเขาใกลแหลงไฟแฟลช, ภาพ
เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D
เพื่อหลีกเลี่ยงความรสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ, ปวด
หัว หรืองุนงง เราแนะนําวาไมควรดู 3D เปนระยะ
เวลาหนึ่ง หากคุณรสึกไมสบาย ใหหยุดรับชม 3D
และอยาเคลื่อนไหวรางกายหรือทํากิจกรรมที่อาจ
ทําใหเกิดอันตราย (เชน การขับรถ) จนกวาอาการดัง
กลาวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อยารับชม 3D ตอ
โดยไมปรึกษาผเชี่ยวชาญทางการแพทยกอน
ผปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกําลังรับชม 3D และ
ตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามที่ไดอธิบาย
ไวดานบน ไมแนะนําใหเด็กอายุตกวา 6 ขวบรับชม
3D เนื่องจากระบบการมองเห็นยังไมพรอม
อยาใชแวน 3D เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ นอกเหนือจาก
การรับชมทีวีสามมิติ
เก็บใหพนมือเด็ก - โปรดเก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก
เล็กที่อายุไมถึงสามขวบ ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยชิ้น
สวนเล็กๆ ที่อาจติดคอได
การดูแลรักษาแวนตา
• อยาใหแวนตาสัมผัสกับแสงแดด ความรอน เปลวไฟ
หรือนโดยตรง เนื่องจากอาจทําใหแวนตาเสียหาย
หรือลุกไหมได
• อยาทําเลนสของแวน 3D ตกหลน งอ หรือถูกกระแทก
• ใชผานมที่สะอาด (ไมโครไฟเบอรหรือผาฝาย
สักหลาด) ทําความสะอาดเลนสเพื่อไมใหเกิดรอย
ขีดขวน อยาพนนยาทําความสะอาดลงบนแวน 3D
โดยตรง
• อยาใชสารเคมีทําความสะอาดที่มีแอลกอฮอล ตัวทํา
ละลาย สารลดแรงตึงผิว แวกซ เบนซีน ทินเนอร ยา
กันยุง หรือสารหลอลื่น การใชสารเคมีเหลานี้อาจ
ทําใหเกิดรอยดางหรือรอยแตก
ความสอดคลองกับมาตรฐาน
Contact information
Austria/Österreich
0820 40 11 33 (€ 0,145/min*)
*Aus dem österreichischen Festnetz. Kosten von
anderen Netzbetreiber oder mobile können variieren
Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04
Belgium/België/Belgique
070 700 035 (€ 0,15/min*)
*Additionele kosten kunnen in rekening worden
gebracht door uw (mobiele) netwerk provider
*Sauf le surcoût éventuel selon opérateur du réseau
mobile
Bulgaria/България
(02) 4916273 (national*)
*Połaczenia z tel. komórkowych zgodnie z taryfą
operatora
Croatia/Hrvatska
+385 (01) 777 66 01 (national*)
*Za pozive iz mobilnih mreža vaš operater može
zaračunati dodatne troškove
Czech Republic/Česká republika
228880895 (national*)
*Cena hovoru se řídí tarifem od Vašeho operátora
Denmark/Danmark
35 25 83 14
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและขอบัง
คับอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายใตระเบียบ 2006/95/EC (แรงดัน
ไฟฟาต), 2004/108/EC (EMC)
Sweden/Sverige
08-5792 9096
Switzerland/Schweiz/Suisse
0848 000 291
(0,081 CHF/min*)
*Aus dem Schweizer Festnetz, der Preis kann für
Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen
Turkey/Türkiye
444 8 445
Ukraine/Україна
0-800-500-480
(усі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах
України безкоштовні)
United Kingdom
0844 338 04 88
(0.05 GBP/min*)
*Calls cost 5 Pence/min from a BT landline — other
providers and mobile networks may charge more.
Check with your provider.
Argentina
0810-444-7782
(Buenos Aires city)
0800-444-7749
(rest of country)
Estonia/Eesti Vabariik
6683061 (national*)
*Mobiilside operaator võib kohaldada listasu
vastavalt hinnakirjale
Brazil/Brasil
0800 701 0245
(Suporte a consumidores das demais
localidades)
2938 0245
(Para consumidores da Grande São Paulo)
Finland/Suomi
09 88 62 50 40
Middle East and Africa
800 7445477
France
01 57 32 40 50
(prix d’un appel national*)
*Sauf surcoût éventuel selon opérateur (mobile)
South Africa
087 808 4456
Germany/Deutschland
0180 501 04 69 (€ 0,14/min*)
*Aus dem deutschen Festnetz, Preis aus dem
Mobilfunknetz maximal 0,42 €/Minute
Hong Kong/香港
(852)26199660
Greece/Ελλάδα
2111983028 (national*)
*Μπορεί να έχετε μεγαλύτερο κόστος αν καλείτε
από κινητό
Hungary/Magyarország
(06 1) 700 8151 (national*)
*telefonos (mobil) szolgáltatója részéről további
költségek jelentkezhetnek
Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
0818 210 140 (national*)
*Additional cost may be applied by your (mobile)
network provider
Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
0844 338 04 88 (0,05 GBP*)
*Calls cost 5 Pence/min from a BT landline — other
providers and mobile networks may charge more.
Check with your provider.
Italy/Italia
0245 28 70 14
(chiamata nazionale*)
*Potrebbero essere applicati costi addizionali se
previsti dal tuo piano tariffario
Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 00 04
Australia
1300 363 391
India/
1860 180 1111
Indonesia
(021)-7940040
Korea/한국
080-600-6600
Malaysia
1800 220 180
New Zealand
0800 658 224
Pakistan/
(051)-580902-3
Philipines/Pilipinas
(632) 667 9000
Singapore/新加坡
62867333
Taiwan/台灣
0800 231 099
Thailand/ประเทศไทย
02 652 7650
Vietnam/Việt Nam
1800.59.99.88
Latvia/Latvija
6616 3263 (national*)
*Maksa par zvanu saskaņā ar Jūsu mobīlā operatora tarifiem
Lithuania/Lietuva
8 5 214 0293 (national*)
*Gali būti taikomas papildomas Jūsų mobiliojo
operatoriaus mokestis
Luxembourg/Luxemburg
24871100 (national*)
*Additional cost may be applied by your (mobile)
network provider
Netherlands/Nederlands
0900 202 08 71 (€ 0,10/min*)
*Additionele kosten kunnen in rekening worden
gebracht door uw (mobiele) netwerk provider
Norway/Norge
22 97 19 14
Poland/Polska
22 397 15 04 (national*)
*Połaczenia z tel. komórkowych zgodnie z taryfą
operatora
Portugal
707 78 02 25
(0,12€ (0,30€ móvel)*)
*Custos adicionais podem ser cobrados pelo seu
operador de rede móvel
Romania/România
031 6300042
(Luni – Vineri: orele 8 – 18*)
*Costuri suplimentare pot fi aplicate de către
furnizorul dvs. de telefonie (mobilă)
Russia/Россия
8-800-22 00004
Serbia/Srbija
00381 11 2440841
Slovakia/Slovensko
2 332 154 93 (national*)
*Cena hovoru závisí od vášho operátora (mobilnej)
siete
Slovenia/Slovenija
1 888 83 12 (national*)
*Za klice iz mobilnih omrežij lahko vaš operater
zaračuna dodatne stroške
Spain/España
902 88 10 83
(0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/
min*)
*Su operador móvil puede cargar costes adicionales
en esta llamada
This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising