Philips | SBCTT250/19 | Philips TV-Antenne SBCTT250/00 Bedienungsanleitung

Congratulations! The product you have just
purchased offers you exceptionally high quality
reception. Please read the following instructions
before using the indoor antenna, and retain this
booklet for future reference.
(See also the illustrations on page 15.)
Portable amplified indoor antenna
SBC TT250
GB Instructions for use
Batteries
� Insert two LR03 or AAA batteries as indicated.
� Remove the batteries when empty or when they are not to be
used for a long time.
Note: the antenna is also fitted with a 12 VDC supply socket
for use in caravans, campers, boats, etc. (12V DC/100mA supply
required, not included).
� Connect the telescopic aerial as indicated on page 15.
� Connect the cable of the antenna to the television antenna
socket. If there is a video recorder already installed, connect
the cable of the antenna to the antenna socket of the video
recorder.
� Press the power button on the antenna. The red LED lights up.
Your television set now receives signals directly from the
SBC TT250 antenna.
� Use the instruction manual supplied with your television set to
tune to the different channels. Turn the antenna around until
optimum reception is obtained (UHF).
� To obtain the best reception for VHF signals, vary the length
and angle of the telescopic aerial.
� Switch off the antenna by pressing the power button. The red
LED goes out.
1
Notes
The base of the antenna has four rubber pads which provide
stability and which are ideal for all surfaces.
The label containing technical data can be found at the base of
the antenna.
Technical features
• Gain (antenna + amplifier):
•
•
•
•
UHF 36 ±3dB,
VHF 36 ±3dB
Power supply: battery operated 2 x LR03 AAA
External supply: 12 V DC (car battery) or AC/DC adapter
Power consumption: 5mA (battery operated)
Safety regulations according to EN 60065
2
2
15
Gratulerer! Produktet du nettopp har kjøpt gir
usedvanlig god mottaking. Les instruksjonene før
du bruker innendørsantennen og oppbevar heftet
for senere bruk.
(Se også illustrasjonene på side 15.)
Bærbar innendørs antenner med
forsterker SBC TT250
Bruksanvisning
Notice d'utilisation
1
N
Batterier
� Sett i to LR03 eller AAA batterier som vist.
� Ta ut batteriene når de er tomme eller når de ikke skal brukes
i en lengre periode.
Merk: Antennen bar også en tilkobling for 12 V likestrøm for
bruk i campingvogn, bobil, båt osv. (12V DC/100mA
batterieliminator brukes, medfølger ikke).
� Forbind de ytre teleskopiske antennen likesom det er vist på side 15.
1
Merk:
Antennens underside har fire gummiknotter som gjør at den står
støtt og kan settes på alle slags overflater.
Etiketten med tekniske data befinner seg på antennens underside.
Tilkople antenneledningen til TVens antennetilkobling. Hvis det
er tilkoplet en videomaskin, tilkoples antenneledningen til
videomaskinens antennetilkobling.
� Trykk på antennens på-knapp. Den røde LEDen lyser. TV-en
mottar nå signaler direkte fra SBC TT250-antennen.
� Se bruksanvisningen som følger med TV-en for å stille inn de
forskjellige kanalene. Vri på antennen for å få best mulig
mottaking (UHF).
� For å oppnå best mulig mottak av VHF-signaler, varieres
lengden og vinkelen på teleskopantennene.
� Slå av antennen ved å trykke på på-knappen. Den røde LED
slukker.
4
Tekniske egenskaper
• Forsterkning (antenne + forsterker): UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Strømkilde: batteridrevet 2 x LR03 AAA
• Ekstern forsyning: 12 V likestrøm (bilbatteri) eller
batterieliminator.
• Kraftforbruk: 5mA (batteridrevet)
• Sikkerhetsbestemmelser i henhold til EN 60065
13
Gratulerar! Du har anskaffat en produkt som ger
mottagning av utomordentligt hög kvalitet. Läs
nedanstående anvisningar innan du börjar använda
inomhusantennen och spara denna broschyr för
framtida referens.
(Se även bilderna på sid. 15.)
Bärbar förstärkt inomhusantenn
SBC TT250
S Bruksanvisning
Batterier
� Sätt i två LR03- eller AAA-batterier såsom visas.
� Avlägsna batterierna när de är tomma eller när de inte ska
användas under en längre tid.
Antennen är även försedd med ett 12 V DC-uttag för bruk i
husvagnar, husbilar, båtar etc. (12V DC/100mA strömförsörjning
krävs, medföljer ej).
� Anslut den teleskopiska antennen enligt anvisningarna på sid. 15.
Obs:
Antennens bas har fyra gummidynor som ger stabilitet och passar
alla ytor.
Etiketten med tekniska data kan återfinnas på antennens bas.
� Koppla antennens kabel till TV-ns antennuttag. Om det redan
finns en videospelare installerad kopplas antenn-kabeln till
videons antennuttag.
� Tryck på omkopplaren på antennen. Den röda LED-lampan tänds.
Din TV-apparat får nu signaler direkt från SBC TT250-antennen.
� Se användarmanualen som medföljer din TV för att ställa in
olika kanaler. Vrid antennen i olika riktningar tills du uppnår den
bästa mottagningen.
� Variera längden och vinkeln på teleskopantennerna för bästa
mottagning av VHF-signalerna.
� Stäng av antennen genom att trycka på strömbrytaren. Den
röda LED-lampan slocknar.
Tekniska egenskaper
• Förstärkning (antenn + förstärkare):
UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Strömtillförsel:
batteridriven 2 x LR03 AAA
• Extern försörjning: 12 V DC (bilbatteri) eller AC/DC-adapter
• Strömförbrukning: 5mA (batteridriven)
• Säkerhetsföreskrifter enligt EN 60065
6
11
¡Felicidades! Ud. acaba de comprar un producto
que le ofrece una recepción de excelente calidad.
Lea las siguientes instrucciones antes de usar su
antena para interiores, y guarde cuidadosamente
este folleto para, en caso de necesidad, poder
consultarlo.
(Véanse también las ilustraciones sobre página 15.)
(Veja também as ilustrações na página 15.)
Antena interior portátil amplificada
SBC TT250
E Instrucciones de uso
Pilas
� Insertar dos pilas tipo LR03 o AAA como se indica.
� Retirar las pilas cuando estén vacías o cuando no van a ser
usadas durante mucho tiempo.
Nota: la antena tambiën está equipada con un conector para
alimentación de 12 VCC para poder ser usada en caravanas,
autocaravanas, barcos, etc. (fuente de alimentación de 12V CC/
100mA requerida, no incluida).
� Conectar la antena telescópica como se indica en la página 15.
� Conectar el cable de la antena a la entrada de antena del
televisor. Si está conectado un grabador de video al televisor,
conectar el cable de la antena a la entrada de antena del
grabador de video.
� Pulsar el botón de alimentación sobre la antena. El LED rojo se
ilumina. Su televisión ahora recibe señales directamente desde
la antena SBC TT250.
� Consultar el manual de instrucciones suministrado con su
televisión para sintonizar a los distintos canales. Girar la
antena hasta obtener una recepción óptima.
� Para conseguir la mejor recepción para señales de VHF, variar
la longitud y ángulo de las antenas telescópicas.
� Desconecte la antena pulsando el botón de alimentación. El LED
rojo se apaga.
Notas:
La base de esta antena tiene cuatro apoyos de caucho que
proporcionan estabilidad y son ideales para todas las superficies.
La etiqueta conteniendo los datos técnicos se encuentra en la base
de la antena.
Características técnicas
• Ganancia (antena + amplificador):
UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Alimentación:
operada por batería 2 x LR03 AAA
• Fuente de alimentación externa: 12 V CC (batería de automóvil)
o adaptador de CA/CC
• Consumo de corriente: 5mA (operada por batería)
• Regulaciones de seguridad según EN 60065
Congratulazioni! Il prodotto da Voi appena
acquistato vi offre una ricezione di qualiltà
eccezionale. Vi preghiamo di leggere le istruzioni
riportate qui di seguito prima di usare l’antenna e
di conservare il presente opuscolo per riferimenti
futuri.
(Vedi anche le figure alla pagina 15.)
Antenna interna portatile e amplificata
SBC TT250
GR
Istruzioni per l’uso
1
10
I
Batterie
� Inserire due batterie LR03 o AAA come indicato.
� Rimuovere le batterie vuote o che non saranno usate per un
lungo periodo.
Nota: l’antenna è dotata anche di una presa di alimentazione
da 12 VDC da usarsi in roulotte, camper, imbarcazioni, etc.
(alimentazione richiesta: 12V DC/100mA, non inclusa).
� Collegare l’antenna telescopica come indicato a pag. 15.
� Collegate il cavo dell’antenna all’ingresso dell’antenna della
televisione. Se è già stato installato un videoregistratore,
collegate il cavo dell’antenna all’ingresso dell’antenna del
videoregistratore.
� Premere il pulsante di accensione sull’antenna. La spia rossa si
accende. Il televisore riceve ora i segnali direttamente
dall’antenna SBC TT250.
� Riferirsi al manuale in dotazione con il televisore per
sintonizzare i vari canali. Fate ruotare l’antenna fino ad ottenere
una ricezione ottimale.
� Per ottimizzare la ricezione dei segnali VHF, modificare la
lunghezza e l’angolazione dell'antenna telescopica.
� Premere il tasto di accensione per spegnere l’antenna. La spia
rossa si spegne.
1
N.B.:
Il basamento dell’antenna è dotato di quattro piedini di gomma che
assicurano una maggiore stabilità e sono adatti ad ogni tipo di
superficie.
L’etichetta contenente i dati tecnici si trova sotto il basamento
dell’antenna.
Caratteristiche tecniche
• Guadagno (antenna + amplificatore):
UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Alimentazione: Funziona con batterie 2 x LR03 AAA
• Alimentazione esterna: 12 V DC (batteria d’auto) o
alimentatore DC
• Consumo:
5mA (funzionamento con batterie)
• Misure di sicurezza conformi alla norma EN 60065
7
Tämä on vahvistimella varustettu sisäkäyttöön
tarkoitettu yleisantenni ja se antaa erittäin
korkealuokkaisen vastaanoton. Lue seuraavat ohjeet
ennen sisäantennin käyttöä ja pane tämä lehtinen
talteen vastaisen varalta.
(Katso myös kuvia sivulla 15.)
Gefeliciteerd! U heeft zojuist een product gekocht
dat u een ontvangst van buitengewoon hoge
kwaliteit biedt. Leest u eerst de volgende
aanwijzingen voordat u de antenne in gebruik
neemt en bewaar dit boekje zodat u het later nog
eens kunt raadplegen.
(Zie ook de illustraties op blz. 15.)
Kannettava vahvistimella varustettu
antenni sisäkäyttöön SBC TT250
Portable binnenantenne met versterker
SBC TT250
FIN Käyttöohjeet
Gebruiksaanwijzing
Paristot
� Asenna kaksi LR03- tai AAA-paristoa neuvotulla tavalla.
� Poista paristot, jos ne ovat tyhjenneet tai jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
Huom: Antennissa on myös liitäntä 12 V:n tulojännitteelle
(tasavirta), jos antennia halutaan käyttää matkailuvaunussa tai autossa, veneessä tms. (Tarvittava tehonlähde 12 VDC / 100mA
hankittava erikseen).
� Liitä teleskoopiantenni kuten osoitettu sivulla 15.
� Yhdistä antennin johto television antenniliitäntään. Jos
televisioon on jo kytketty kuvanauhuri, yhdistä antennijohto
kuvanauhurin antenniliitäntään.
� Paina antennin virtapainiketta. Punainen merkkivalo syttyy.
Televisio vastaanottaa nyt signaaleja suoraan SBC TT250 antennista.
� Viritä eri kanavat television käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.
Kääntele antennia, kunnes vastaanotto on paras mahdollinen
(UHF).
� Säädä VHF-signaalien vastaanotto mahdollisimman hyväksi
muuttelemalla teleskooppiantennien pituutta ja kulmaa.
� Katkaise antennista virta painamalla virtapainiketta. Punainen
merkkivalo sammuu.
1
Huomaa:
Antennin pohjassa on neljä kuminappia, jotka pitävät antennin
tukevasti paikallaan ja sopivat kaikille pinnoille.
Antennin tekniset tiedot on merkitty jalustassa olevaan kilpeen.
Tekniset ominaisuudet
• Vahvistus (antenni + vahvistin): UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Syöttöjännite: paristokäyttöinen 2 x LR03 AAA
• Ulkoinen tehonsyöttö: 12 VDC (auton akku) tai verkkolaite
• Tehontarve: 5mA (paristokäyttöinen)
• EN 60065 -turvallisuusmääräysten mukainen
12
NL
Batterijen
� Plaats twee LR03 of AAA batterijen zoals afgebeeld.
� Verwijder de batterijen direct wanneer deze leeg blijken te zijn
of wanneer u de antenne gedurende langere tijd niet wilt
gebruiken.
NB: de antenne is ook voorzien van een aansluiting voor 12
VDC voeding voor gebruik in caravans, campers, boten enz. (12V
DC/100 mA voeding, niet bijgeleverd).
� De uittrekbare telescoopantenne bevestigen zoals aangegeven
op pag. 15.
� Sluit de antennekabel aan op de antenne-ingang van de
televisie. Als er al een videorecorder op de televisie
aangesloten is, sluit de antennekabel dan aan op de antenneingang van de videorecorder.
� Druk op de aan/uit knop van de antenne. De rode LED licht op.
Uw televisie krijgt nu rechtstreeks signaal van de antenne SBC
TT250 zelf.
� Zie de gebruiksaanwijzing van uw televisie voor het instellen
van de diverse kanalen. Draai de antenne rond tot de ontvangst
optimaal is.
� Voor de beste ontvangst van VHF-signalen kunnen de lengte en
de hoek van de telescopische antenne worden gewijzigd.
� Druk op de aan/uit knop om de antenne uit te schakelen. De
rode LED gaat uit.
1
Opmerkingen:
Onder de antennevoet zijn vier rubber voetjes aangebracht. Deze
zorgen voor een optimale stabiliteit op alle mogelijke oppervlakken.
De sticker met technische gegevens bevindt zich op de
antennevoet.
Technische gegevens
• Versterkingsfactor (antenne + versterker):
UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Voeding:
Werkt op batterijen 2 x LR03 AAA
• Kan ook worden aangesloten op een externe voedingsbron:
12 V DC (auto-accu) of AC/DC-netadapter
• Stroomverbruik: 5mA (bij batterij voeding)
• Voldoet aan EN 60065
5
Tillykke! Produktet, De har anskaffet, giver Dem
mulighed for ekstraordinær fin modtagelse.
Instruktionerne skal læses, før indendørsantennen
tages i brug, og denne lille bog bør opbevares til
senere brug.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben ein
Produkt erworben, dass Ihnen eine
außergewöhnlich hohe Empfangsqualität bietet.
Bitte lesen Sie zuerst nachstehende Anleitungen,
bevor Sie die Zimmerantenne verwenden, und
heben Sie diese Broschüre sorgfältig auf.
(Siehe ebenfalls Abbildungen auf Seite 15.)
(Se også illustrationerne på side 15.)
Transportabel forstærket indendørs
antenne SBC TT250
Zimmerantenne mit Verstärker
SBC TT250
DK Brugsanvisning
Bedienungsanleitung
Batterier
� Anbring to LR03 eller AAA batterier som anvist.
� Fjern de brugte batterier eller tag batterierne ud, hvis de ikke
anvendes i længere tid.
Bemærk: antennen har også en indgang til 12 V jævnstrøm til
brug i campingvogne, autocampere, både o.l. (12V DC/100m A
strømtilførsel nødvendig, ikke inkluderet).
� Tilslut den udendørs teleskopantenne som vist på s. 15.
� Kablet til antennen sættes i antennebøsningen på fjernsynet.
Hvis der er installeret en videobåndoptager, skal kablet til
antennen sættes i antennebøsningen på videobåndoptageren.
� Tryk på afbryderen på antennen. Den røde LED lampe lyser.
Fjernsynet modtager nu signaler direkte fra SBC TT250
antennen.
� Ved hjælp af betjeningshåndbogen til fjernsynet kan man nu
stille ind på de forskellige kanaler. Drej antennen rundt, indtil
der opnås optimal modtagelse (UHF).
� Optimal modtagelse af VHF signaler opnås ved at variere
teleskopantennernes længde og vinkel.
� Sluk for antennen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen. Den
røde LED lampe går ud.
1
Bemærk:
For at opnå stabilitet er der fire gummipuder under antennens
bundplade, der kan bruges på alle overflader.
Etiketten med tekniske specifikationer sidder på antennens
bundplade.
Tekniske egenskaber
• Omfatter (antenne + forstærker):
UHF 36 ±3dB, VHF 36 ±3dB
• Strøforsyning: Batteridrevet 2 x LR03 AAA
• Strømtilførsel: 12 V DC (bilbatteri) eller AC/DC adapter
• Strømforbrug: 5mA (Batteridrevet)
• Sikkerhedsbestemmelser i henhold til EN 60065
14
D
Batterien
� Legen Sie zwei LR03 oder AAA Batterien, wie abgebildet, ein.
� Entfernen Sie die Batterien wenn diese leer sind oder die
Antenne längere Zeit nicht benutzt wird.
Hinweis: Die Antenne ist außerdem mit einer Anschlußbuchse
für 12 V Gleichstrom für die Verwendung in Wohnwagen,
Wohnmobilen, auf Booten usw. ausgestattet (12V DC/100mA
Spannungsversorgung erforderlich, nicht im Lieferumfang).
� Schließen Sie die Teleskopantenne wie auf Seite 15 beschrieben an.
� Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse Ihres
Fernsehgerätes an. Wenn an dieser Buchse bereits ein
Videorecorder angeschlossen ist, schließen Sie das Antennenkabel
bitte an die Antennenbuchse des Videorecorders an.
� Drücken Sie den Power-Schalter an der Antenne. Die rote LED
leuchtet auf. Ihr Fernsehgerät empfängt nun Signale direkt von
der SBC TT250-Antenne.
� Verwenden Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts, um
die verschiedenen Kanäle einzustellen. Drehen Sie die Antenne
solange, bis der Empfang optimal ist.
� Um den besten Empfang von VHF-Signalen zu erreichen,
variieren Sie die Länge und den Winkel der Teleskopantenne.
� Schalten Sie die Antenne durch Drücken des Ein-/Ausschalters
aus. Die rote LED erlischt.
1
Anmerkungen:
Die Grundplatte der Antenne ist mit vier Gummifüßen versehen, die
der Antenne Stabilität verleihen und ideal für jeden Untergrund
sind.
Der Aufkleber mit den technischen Daten befindet sich auf der
Unterseite der Antenne.
Technische Daten
• Verstärkungsfaktor (Antenne und Verstärker):
UHF 36 ca. 3dB, VHF 36 ca. 3dB
• Stromversorgung: Batteriebetrieb 2 x LR03 AAA
• Externe Spannungsversorgung: 12 V DC (Autobatterie) oder
AC-/DC-Adapter.
• Stromverbrauch: 5mA (Batteriebetrieb)
• Sicherheitsbestimmungen nach EN 60065
3
Download PDF

advertising