Philips | HQ6926/16 | Philips Elektrorasierer HQ6922/16 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important Information Booklet
HQ6900 SERIES
1
2
3
4
Important information booklet Shavers (non-washable)
English 4
Dansk 7
Deutsch 10
Ελληνικα 13
Español 16
Suomi 19
Français 22
Italiano 25
한국어 28
Bahasa Melayu 31
Nederlands 34
Norsk 37
Português 40
Português do Brasil 43
Svenska 46
ภาษาไทย 49
Türkçe 51
Tiếng Việt 54
繁體中文 57
61
63
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product
at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information booklet carefully before you use the
shaver and save it for future reference.
Danger
-- Keep the shaver and the mains cord dry (Fig. 1).
Warning
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- This appliance is not intended for use by children. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-- Do not use the shaver or the mains cord if it is damaged.
-- Do not use the shaver, the mains cord or any other part if it
is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged mains
cord or part with one of the original type.
Caution
-- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water,
nor rinse it under the tap (Fig. 2).
-- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
-- Only use the mains cord and accessories supplied.
-- Use, charge (specific types only) and store the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.
-- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving
heads when you are travelling.
-- If the shaver is subjected to a major change in temperature, pressure
or humidity, let it acclimatise for 30 minutes before you use it.
English
5
Compliance with standards
-- This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliances are safe to use based
on scientific evidence available today.
General
-- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is
suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
-- Maximum noise level: Lc = 69dB(A)
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 3).
-- The built-in rechargeable battery (specific types only) contains
substances that may pollute the environment. Always remove the
battery before you discard and hand in the appliance at an official
collection point. Dispose of the battery at an official collection point
for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also
take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre
will remove the battery for you and will dispose of it in an
environmentally safe way (Fig. 4).
Removing the rechargeable battery (specific types only)
Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver.
Make sure the battery is completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips are sharp.
1Check if there are screws in the back of the shaver. If so, remove
them.
2Remove the back and/or front panel of the appliance with a
screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or
parts until you see the printed circuit board with the rechargeable
battery.
6
English
3Remove the rechargeable battery.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in
the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of
the international guarantee because they are subject to wear.
Dansk
7
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
shaveren tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Hold shaveren og netledningen tørre (fig. 1).
Advarsel
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Hold
apparatet uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke leger
med det.
-- Brug ikke shaveren eller netledningen, hvis en af delene er beskadiget.
-- Brug ikke shaveren, stikket eller anden del, hvis den er beskadiget, da
dette kan forårsage personskade. Du skal altid erstatte en beskadiget
ledning eller del med en tilsvarende original type.
Forsigtig
-- Dette apparat er ikke vaskbart. Apparatet må aldrig kommes ned i
vand eller skyldes under vandhanen (fig. 2).
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som
f.eks. benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.
-- Brug kun stikket og det tilbehør der fulgte med.
-- Brug, oplad (kun nogle modeller) og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5° C og 35° C.
-- Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren for at beskytte skærene, når
du rejser.
8
Dansk
-- Hvis shaveren udsættes for store temperatursvingninger, tryk eller
fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden den
tages i brug.
Overholdelse af standarder
-- Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i
overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er
apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er
tilgængelig i dag.
Generelt
-- Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til
netspændinger mellem 100 og 240 volt.
-- Maks. støjniveau: Lc = 69 dB (A)
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 3).
-- Det indbyggede genopladelige batteri (kun nogle modeller)
indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før
du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflevér
batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du
ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge
for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig
måde (fig. 4).
Udtagning af det genopladelige batteri (kun nogle
modeller)
Tag ikke batteriet ud, før apparatet skal kasseres. Sørg for, at batteriet
er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.
Dansk
9
1Kontroller, om der er skruer bag på shaveren. Hvis der er, skal de
fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med en skruetrækker.
Hvis det er nødvendigt, skal du også fjerne yderligere skruer og/
eller dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige
batteri.
3Fjern det genopladelige batteri.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærene (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
10
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten
Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Rasierers aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Halten Sie den Rasierer und das Netzkabel stets trocken (Abb. 1).
Warnhinweis
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Benutzen Sie den Rasierer und das Netzkabel nicht, wenn sie
beschädigt sind.
-- Verwenden Sie den Rasierer, das Netzkabel oder ein anderes Teil
nicht, wenn Beschädigungen erkennbar sind, da dies zu Verletzungen
führen kann. Ersetzen Sie beschädigte Netzkabel oder sonstige Teile
immer durch Originalteile.
Achtung
-- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser, und
halten Sie es nicht unter den Wasserhahn (Abb. 2).
-- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie
Benzin oder Azeton.
-- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Teile, die im Lieferumfang
enthalten waren.
Deutsch 11
-- Benutzen und laden (nur bestimmte Gerätetypen) Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
-- Um eine Beschädigung der Scherköpfe zu vermeiden, sollten Sie auf
Reisen immer die Schutzkappe auf den Rasierer setzen.
-- Wird der Rasierer hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie ihn sich vor
Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen lassen.
Normerfüllung
-- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen sind die Geräte sicher im Gebrauch, sofern sie
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt werden.
Allgemeines
-- Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet
sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 69 dB (A)
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 3).
-- Der integrierte Akku (nur bestimmte Gerätetypen) enthält
Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den
Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.
Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab.
Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das
Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku
herausgenommen und umweltgerecht entsorgt (Abb. 4).
12
Deutsch
Den Akku entfernen (nur bestimmte Gerätetypen)
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus.
Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig
entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!
1Prüfen Sie, ob sich Schrauben an der Rückseite des Rasierers
befinden. Wenn ja, entfernen Sie diese.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder Rückseite des
Geräts mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie, falls nötig, auch
weitere Schrauben bzw. Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem
Akku sehen.
3Entnehmen Sie den Akku.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantiebeleg). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den
Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
Ελληνικα 13
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την
ξυριστική μηχανή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Διατηρείτε την ξυριστική μηχανή και το καλώδιο στεγνά (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Τα
παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή ή το καλώδιο εάν
έχουν υποστεί βλάβη.
-- Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, το καλώδιο και
κανένα άλλο εξάρτημα, εάν έχει υποστεί βλάβη, καθώς ενδέχεται
να προκύψει τραυματισμός. Αντικαθιστάτε πάντα ένα φθαρμένο
καλώδιο ή εξάρτημα με αντίστοιχο γνήσιο.
Προσοχή
-- Η συσκευή αυτή δεν καθαρίζεται με νερό. Μην βυθίζετε ποτέ τη
συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε στη βρύση (Εικ. 2).
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα
σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή
ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
-- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο και τα παρεχόμενα
αξεσουάρ.
14
Ελληνικα
-- Χρησιμοποιείτε (μόνο για συγκεκριμένους τύπους), φορτίζετε και
αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
-- Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική
μηχανή για προστασία των ξυριστικών κεφαλών όταν ταξιδεύετε.
-- Εάν παρουσιαστεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία, την πίεση ή
την υγρασία του περιβάλλοντος της ξυριστικής μηχανής, αφήστε
την να εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν να τη χρησιμοποιήσετε.
Συμμόρφωση με πρότυπα
-- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν
γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, οι συσκευές είναι ασφαλείς
στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι
διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Γενικά
-- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο επιλογέα τάσης και
είναι κατάλληλη για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 volt.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 69dB(A)
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους) περιέχει ουσίες που ενδέχεται να
μολύνουν το περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν
απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής. Να απορρίπτετε την μπαταρία σε επίσημο σημείο
συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην
αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν
την μπαταρία για εσάς και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή
για το περιβάλλον (Εικ. 4).
Ελληνικα 15
Αφαίρεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους)
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πρόκειται να
απορρίψετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς
άδεια όταν πρόκειται να την αφαιρέσετε.
Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι
κοφτερές.
1Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βίδες στο πίσω μέρος της
ξυριστικής μηχανής. Εάν υπάρχουν, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της συσκευής με ένα
κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και
εξαρτήματα μέχρι να δείτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας
αντιπρόσωπο της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι ξυριστικές κεφαλές (κόπτες και οδηγοί) δεν καλύπτονται από
τους όρους της διεθνούς εγγύησης καθώς υπόκεινται σε φθορά.
16
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar la afeitadora, lea atentamente este folleto de instrucciones
que contiene información importante y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- Mantenga la afeitadora y el cable secos (fig. 1).
Advertencia
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Este aparato no debe ser usado por niños. Asegúrese de que los
niños no jueguen con él.
-- No utilice la afeitadora ni el cable de alimentación si están dañados.
-- No utilice la afeitadora, el cable de alimentación ni ninguna otra pieza
si están dañados, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya siempre
un cable de alimentación o una pieza dañados con uno del modelo
original.
Precaución
-- Este aparato no es lavable. No lo sumerja nunca en agua ni lo
enjuague bajo el grifo (fig. 2).
-- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni
líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
-- Sólo utilice el cable de alimentación y los accesorios suministrados.
-- Utilice, cargue (sólo en modelos específicos) y guarde el aparato a
una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
-- Siempre que lleve la afeitadora de viaje, póngale su tapa protectora
con el fin de proteger los cabezales de afeitado.
Español 17
-- Si la afeitadora sufre un cambio brusco de temperatura, presión o
humedad, deje que se aclimate durante 30 minutos antes de utilizarla.
Cumplimiento de normas
-- Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este manual, los aparatos se puede usar de
forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en
día.
General
-- El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es
apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
-- Nivel de ruido máximo: Lc = 69 dB(A)
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
-- La batería recargable incorporada (sólo en modelos específicos)
contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente.
Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato y de
llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar
de recogida oficial. Si no puede quitar la batería, puede llevar el
aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips, donde la
extraerán y se desharán de ella de forma no perjudicial para el medio
ambiente (fig. 4).
Extracción de la batería recargable (sólo en modelos
específicos)
Extraiga la batería únicamente cuando deseche la afeitadora. Asegúrese
de que la batería esté completamente descargada cuando la extraiga
del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.
18
Español
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior de la afeitadora.
Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del aparato con un
destornillador. Si es necesario, quite también los tornillos o piezas
adicionales hasta que vea el circuito impreso con la batería
recargable.
3Extraiga la batería recargable.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Restricciones de la garantía
Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos
por las condiciones de la garantía internacional debido a que están
sujetos a desgaste.
Suomi 19
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä opas huolellisesti ennen parranajokoneen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä kastele laitetta tai sen virtajohtoa (Kuva 1).
Varoitus
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella.
-- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
-- Älä käytä parranajokonetta, virtajohtoa äläkä muuta osaa, jos se on
vahingoittunut, koska se saattaa aiheuttaa vammoja. Vaihda
vahingoittuneen virtajohdon tai osan tilalle aina alkuperäisen
tyyppinen osa.
Varoitus
-- Tätä parranajokonetta ei voi pestä. Älä koskaan upota sitä veteen
äläkä huuhtele sitä vesihanan alla (Kuva 2).
-- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
-- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa ja lisätarvikkeita.
-- Käytä, lataa (vain tietyt malli) ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n lämpötilassa.
-- Suojaa ajopäät matkoilla asettamalla suojus ajopäähän.
-- Jos parranajokone altistuu suurille lämpötilan, paineen tai kosteuden
vaihteluille, anna sen mukautua 30 minuuttia ennen käyttöä.
20
Suomi
Vastaavuus standardien kanssa
-- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän
käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Yleistä
-- Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta, joten laite soveltuu
100 - 240 voltin verkkojännitteelle.
-- Käyttöääni enintään: Lc = 69 dB (A)
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Laitteen kiinteät ladattavat akut (vain tietyt mallit) sisältävät
ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se
valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua
laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku
poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 4).
Ladattavan akun irrottaminen (vain tietyt mallit)
Poista ladattavat akut ennen parranajokoneen hävittämistä.Varmista,
että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.
1Tarkista, onko parranajokoneen taustapuolella ruuveja. Jos on,
irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä. Irrota
tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin
ja akun.
3Poista ladattava akku.
Suomi 21
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos
maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja teräsäleiköt), koska ne
kuluvat käytössä.
22
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le rasoir et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Évitez de mouiller le rasoir ou le cordon d’alimentation (fig. 1).
Avertissement
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce
que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- N’utilisez pas le rasoir ou le cordon d’alimentation s’ils sont
endommagés.
-- Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas le rasoir, le cordon
d’alimentation ni aucune autre pièce s’ils sont endommagés.
Remplacez toujours le cordon d’alimentation ou toute partie
endommagée par une pièce du même type.
Attention
-- Cet appareil n’est pas lavable à l’eau. Ne plongez jamais l’appareil dans
l’eau et ne le rincez pas sous le robinet (fig. 2).
-- N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence ou de
l’acétone pour nettoyer l’appareil.
-- Utilisez exclusivement le cordon d’alimentation et les accessoires
fournis.
Français 23
-- Utilisez, rechargez (certains modèles uniquement) et conservez
l’appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
-- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir afin de protéger
les têtes de rasoir lorsque vous êtes en voyage.
-- Si le rasoir devait être soumis à une forte variation de température,
de pression ou d’humidité, laissez-le s’acclimater pendant 30 minutes
avant de l’utiliser.
Conformité aux normes
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce
mode d’emploi.
Général
-- Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension automatique et est
conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
-- Niveau sonore maximal : Lc = 69 dB(A)
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
-- La batterie rechargeable intégrée (certains modèles uniquement)
contient des substances qui peuvent nuire à l’environnement. Veillez à
toujours retirer la batterie avant de mettre l’appareil au rebut ou de
le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie
usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer
la batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans un
Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l’opération en charge
pour préserver l’environnement (fig. 4).
24
Français
Retrait de la batterie rechargeable (certains modèles
uniquement)
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez le
rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement
déchargée lorsque vous la retirez.
Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière du rasoir. Si c’est le cas,
enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil avec un
tournevis. Si nécessaire, enlevez également les vis et/ou parties
supplémentaires jusqu’à ce que vous voyiez le circuit imprimé avec
la batterie rechargeable.
3Retirez la batterie rechargeable.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptibles de s’user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont
pas couvertes par la garantie internationale.
Italiano 25
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto
su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare il rasoio, leggete attentamente il presente libretto e
conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Assicuratevi sempre che il rasoio e il cavo di alimentazione siano
asciutti (fig. 1).
Avviso
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- L’apparecchio non è destinato a bambini, pertanto fate in modo che
non giochino con esso.
-- Non utilizzate il rasoio o il cavo di alimentazione se danneggiati.
-- Non usate il rasoio, il cavo di alimentazione o altri componenti se
danneggiati, in quanto potrebbero causare lesioni. Se danneggiati,
sostituite sempre il cavo di alimentazione o un altro componente con
ricambi originali.
Attenzione
-- L’apparecchio non può essere lavato. Non immergetelo mai in acqua
né sciacquatelo con acqua corrente (fig. 2).
-- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti
aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l’apparecchio.
-- Usate solo il cavo di alimentazione e gli accessori in dotazione.
-- Utilizzate, ricaricate (solo determinati modelli) e riponete
l’apparecchio a una temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
-- Riponete sempre il cappuccio di protezione sul rasoio per proteggere
le testine di rasatura durante gli spostamenti.
26
Italiano
-- Se il rasoio è sottoposto a un forte sbalzo di temperatura, pressione
o umidità, attendete 30 minuti prima di utilizzarlo.
Conformità agli standard
-- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato
seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale dell’utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Indicazioni generali
-- L’apparecchio è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è
adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt.
-- Livello di rumorosità massimo: Lc = 69 dB(A)
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra
i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a
un centro di raccolta ufficiale (fig. 3).
-- La batteria ricaricabile integrata (solo determinati modelli) contiene
delle sostanze che possono inquinare l’ambiente. Rimuovete sempre
la batteria prima dello smaltimento e portate l’apparecchio presso un
centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria presso un centro di
raccolta ufficiale per le batterie. Se avete difficoltà a rimuovere la
batteria, potete portare l’apparecchio presso un centro autorizzato
Philips. Il personale del centro rimuoverà la batteria e la smaltirà nel
rispetto dell’ambiente (fig. 4).
Rimozione della batteria ricaricabile (solo determinati
modelli)
rimuovete la batteria ricaricabile solo quando avete deciso di gettare il
rasoio. Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia completamente scarica.
Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!
1Verificate se sono presenti viti nella parte posteriore del rasoio. In
caso affermativo, rimuovetele.
Italiano 27
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore dell’apparecchio
con un cacciavite. Se necessario, rimuovete anche le viti e/o le parti
aggiuntive finché non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con
la batteria ricaricabile.
3Rimuovete la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.it oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
L’unità di rasatura (lame e portalame) non è coperta dalla garanzia
internazionale perché è un componente soggetto a usura.
28
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원
혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하
십시오.
중요 사항
면도기를 사용하기 전에 이 중요 정보 책자를 주의 깊게 읽고 나
중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
위험
-- 면도기와 전원 코드는 건조한 상태로 유지하십시오 (그림 1).
경고
-- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이
풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고
제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을
충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
-- 이 제품은 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 어린이
가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
-- 면도기 또는 전원 코드가 손상된 경우 사용하지 마십시오.
-- 다칠 수 있으므로 면도기, 전원 코드 또는 기타 다른 부품이
손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 손상된 전원 코드 또
는 부품은 반드시 정품으로 교체하십시오.
주의
-- 이 제품은 물세척할 수 없습니다. 제품을 절대로 물에 담그거
나 헹구지 마십시오 (그림 2).
-- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유,
아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.
-- 반드시 제품과 함께 제공된 전원 코드와 액세서리만 사용하십
시오.
-- 제품은 5°C - 35°C 사이의 온도에서 사용, 충전(특정 모델
만 해당) 및 보관하는 것이 적합합니다.
-- 여행 시에는 항상 보호 캡을 덮어 쉐이빙 헤드를 보호하십시
오.
-- 온도, 압력 및 습도 차가 큰 곳에서는 면도기를 30분 정도 두
었다가 사용하십시오.
한국어 29
기준 준수
-- 이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수
합니다. 이 사용자 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경
우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과
학적 증거에 근거하고 있습니다.
일반
-- 제품에는 자동 전압 선택 기능이 있으며 100 ~ 240V 범위의
전원에서 사용할 수 있습니다.
-- 최대 소음 수준: Lc = 69dB(A)
환경
-- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시
고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환
경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 3).
-- 내장형 충전식 배터리(특정 모델만 해당)에는 환경을 오염시
키는 물질이 들어 있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리
를 분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지
정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울
경우 필립스 서비스 센터에 제품을 가져오시면 배터리를 분리
하여 안전한 방법으로 폐기해 드립니다 (그림 4).
충전식 배터리 분리(특정 모델만 해당)
면도기를 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시
배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.
배터리의 면이 날카로우니 조심하십시오.
1면도기 뒷면에 나사가 있는지 확인하고 있는 경우 나사를 푸
십시오.
2드라이버를 이용하여 제품의 뒤쪽 또는 앞쪽 패널을 분리하십
시오. 필요한 경우 충전식 배터리가 장착된 인쇄 회로 기판이
보일 때까지 추가 나사 또는 부품을 분리하십시오.
3충전식 배터리를 분리하십시오.
30
한국어
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에
는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립
스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보
증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객
상담실: (080)600-6600(수신자부담)
보증 제한
쉐이빙 헤드(안쪽 날 및 바깥날)는 소모품이므로 보증에 해당되
지 않습니다.
Bahasa Melayu 31
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Penting
Baca buku kecil maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda
menggunakan pencukur dan simpan untuk rujukan masa depan.
Bahaya
-- Pastikan pencukur dan kord sesalur kuasa kering (Gamb. 1).
Amaran
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental,
atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah
diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini
oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak.
Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka
tidak bermain dengan perkakas ini.
-- Jangan gunakan pencukur atau kord sesalur kuasa  jika ia rosak.
-- Jangan gunakan pencukur, kord sesalur kuasa atau sebarang bahagian
lain jika ia rosak, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan. Anda
hendaklah mengganti kord sesalur kuasa atau bahagian yang rosak
dengan jenis yang asli setiap kali.
Awas
-- Perkakas ini tidak boleh dibasuh. Jangan sekali-kali tenggelamkan
perkakas ke dalam air, atau membilasnya di bawah air paip (Gamb. 2).
-- Jangan sekali-kali gunakan udara termampat, pad penyental, agen
pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol atau
aseton untuk membersihkan perkakas.
-- Hanya gunakan kod sesalur kuasa dan aksesori yang dibekalkan.
-- Guna, cas (jenis tertentu sahaja) dan simpan perkakas pada suhu
antara 5°C dan 35°C.
32
Bahasa Melayu
-- Anda hendaklah setiap kali meletakkan tukup pelindung pada
pencukur untuk melindungi kepala pencukur semasa anda dalam
perjalanan.
-- Jika perkakas didedahkan kepada perubahan besar dalam suhu,
tekanan atau kelembapan, biarkan ia menyesuai iklim selama 30 minit
sebelum anda menggunakannya.
Pematuhan standard
-- Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan
elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul
dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk
digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.
Am
-- Perkakas dilengkapi dengan pemilih voltan automatik dan ia sesuai
dengan voltan sesalur kuasa yang berbagai antara 100 hingga 240 volt.
-- Aras hingar maksimum: Lc = 69dB(A)
Alam sekitar
-- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir
hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk
dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara
alam sekitar (Gamb. 3).
-- Bateri boleh cas semula terbina dalam (jenis tertentu sahaja)
mengandungi bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Pastikan
anda mengeluarkan bateri sebelum membuang atau menyerahkan
perkakas di pusat pungutan rasmi. Buang bateri ini di pusat pungutan
rasmi bagi bateri. Jika anda menghadapi masalah untuk mengeluarkan
bateri, anda juga boleh membawa perkakas ini ke pusat servis Philips.
Kakitangan pusat ini akan mengeluarkan bateri ini untuk anda dan
akan membuangnya dengan cara yang selamat bagi alam
sekitar (Gamb. 4).
Bahasa Melayu 33
Mengeluarkan bateri boleh cas semula (jenis tertentu
sahaja)
Hanya keluarkan bateri boleh cas apabila anda membuang pencukur.
Pastikan baterinya benar-benar telah habis semasa anda
mengeluarkannya.
Berhati-hati, jalur bateri sangat tajam.
1Periksa sama ada terdapat skru pada bahagian belakang pencukur.
Jika ada, keluarkannya.
2Tanggalkan panel belakang dan/atau hadapan perkakas dengan
menggunakan pemutar skru. Jika perlu, tanggalkan juga skru
tambahan dan/atau bahagian sehingga anda dapat melihat papan litar
tercetak dengan bateri boleh cas semula.
3Keluarkan bateri boleh cas semula.
Jaminan dan perkhidmatan
Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi
masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi
Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan
nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia). Jika Pusat Layanan
Pelanggan tidak terdapat di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips di
tempat anda.
Sekatan jaminan
Kepala pencukur (pemotong dan adangan) tidak diliputi oleh terma
jaminan antarabangsa kerana ia terdedah kepada kelusuhan.
34
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
scheerapparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Houd het scheerapparaat en het netsnoer droog (fig. 1).
Waarschuwing
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Houd
toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
-- Gebruik het scheerapparaat of het netsnoer niet als het beschadigd is.
-- Gebruik het scheerapparaat, het netsnoer of een ander onderdeel
niet als het beschadigd is, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
Vervang een beschadigd netsnoer of onderdeel altijd door een
netsnoer of onderdeel van het oorspronkelijke type.
Let op
-- Dit apparaat is niet afspoelbaar. Dompel het apparaat nooit in water
en spoel het nooit af onder de kraan (fig. 2).
-- Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of
aceton om het apparaat schoon te maken.
-- Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer en de bijgeleverde
accessoires.
Nederlands 35
-- Laad het apparaat op (alleen bepaalde typen), gebruik het en bewaar
het bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-- Plaats altijd de beschermkap op het scheerapparaat om de
scheerhoofden te beschermen wanneer u op reis bent.
-- Wanneer het scheerapparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient u het
scheerapparaat 30 minuten te laten acclimatiseren voordat u het gaat
gebruiken.
Naleving van richtlijnen
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste
wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Algemeen
-- Het apparaat is voorzien van een automatische
voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen
100 en 240 volt.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 69 dB(A)
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- De ingebouwde accu (alleen bepaalde typen) bevat stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat
u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel
inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het
verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een
Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum
verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op
milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt (fig. 4).
36
Nederlands
De accu verwijderen (alleen bepaalde typen)
Verwijder de accu alleen wanneer u het scheerapparaat afdankt.
Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze verwijdert.
Pas op, de accustrips zijn scherp.
1Controleer of er zich schroeven bevinden aan de achterkant van
het scheerapparaat.Verwijder de schroeven indien dit het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van het apparaat met
een schroevendraaier.Verwijder zo nodig ook extra schroeven en/
of onderdelen tot u de printplaat met de accu ziet.
3Verwijder de accu.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
De scheerhoofden (mesjes en kapjes) vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.
Norsk 37
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt
på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker barbermaskinen,
og ta vare på det for senere referanse.
Fare
-- Hold barbermaskinen og ledningen tørr (fig. 1).
Advarsel
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Apparatet skal ikke brukes av barn. Pass på at barn er under tilsyn, slik
at de ikke leker med apparatet.
-- Ikke bruk barbermaskinen eller ledningen hvis de er skadet.
-- Ikke bruk barbermaskinen, ledningen eller noen andre deler hvis de er
skadet, ettersom dette kan føre til personskade. Bytt alltid ut en
skadet ledning eller del med en av original type.
Forsiktig
-- Dette apparatet kan ikke vaskes. Apparatet må aldri senkes ned i vann
eller skylles under springen (fig. 2).
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin
eller aceton for å rengjøre apparatet.
-- Bruk bare ledningen og tilbehøret som følger med.
-- Bruk, lad (kun bestemte modeller) og oppbevar apparatet ved en
temperatur mellom 5 og 35 °C.
-- Sett alltid beskyttelsesdekselet på barbermaskinen for å beskytte
skjærehodene når du er ute og reiser.
38
Norsk
-- Hvis barbermaskinen utsettes for store svingninger i temperatur, trykk
eller fuktighet, bør du la den akklimatisere seg i 30 minutter før du
bruker den.
Overholdelse av standarder
-- Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke
apparatene ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Generelt
-- Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet
for nettspenninger fra 100 til 240 V.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 69 dB(A)
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 3).
-- Det innebygde oppladbare batteriet (kun bestemte modeller)
inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før
du kaster apparatet eller leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever
batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et
Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og avhende det
på en miljøvennlig måte (fig. 4).
Ta ut det oppladbare batteriet (kun bestemte modeller)
Ta bare ut det oppladbare batteriet når du avhender barbermaskinen.
Kontroller at batteriet er helt tomt når du tar det ut.
Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.
1Kontroller om det er skruer på baksiden av barbermaskinen.
Hvis det er det, må du fjerne dem.
Norsk 39
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på apparatet med en
skrutrekker. Hvis det er nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer
og/eller deler til du ser kretskortet med det oppladbare batteriet.
3Ta ut det oppladbare batteriet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com.
Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Begrensninger i garantien
Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien fordi de er slitedeler.
40
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto
em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este importante folheto informativo antes de utilizar
a máquina de barbear e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Mantenha a máquina de barbear e o fio de alimentação secos (fig. 1).
Aviso
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. As crianças devem
ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
-- Não utilize a máquina de barbear nem o fio de alimentação se
estiverem danificados.
-- Não utilize a máquina de barbear, o cabo de alimentação nem
qualquer outra peça que esteja danificada, visto que isto pode causar
ferimentos. Substitua sempre um cabo de alimentação ou uma peça
por um equivalente de origem.
Cuidado
-- Este aparelho não é lavável. Não o mergulhe em água nem o lave
com água corrente (fig. 2).
-- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos
ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar
o aparelho.
-- Utilize apenas o cabo de alimentação e os acessórios fornecidos.
-- Utilize, carregue (apenas modelos específicos) e guarde o aparelho
a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Português 41
-- Coloque sempre a tampa de protecção na máquina de barbear para
proteger as cabeças de corte quando viaja.
-- Se a máquina de barbear for sujeita a uma mudança significativa de
temperatura, pressão ou humidade, deixe-a ambientar-se durante
30 minutos antes de a utilizar.
Conformidade com as normas
-- Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com
campos electromagnéticos (CEM). Se forem manuseados
correctamente e de acordo com as instruções deste manual do
utilizador, estes aparelhos proporcionam uma utilização segura, como
demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Geral
-- O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático
e está preparado para voltagens entre 100 e 240 volts.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB(A)
Meio ambiente
-- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos
domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
-- A bateria recarregável incorporada (apenas modelos específicos)
contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a
bateria antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num
ponto de recolha oficial. Elimine a bateria num ponto de recolha
oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode
também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que
poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o
ambiente (fig. 4).
Retirar a bateria recarregável (apenas modelos
específicos)
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer da máquina
de barbear. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia
quando a retirar.
42
Português
Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.
1Verifique se existem parafusos na parte posterior da máquina de
barbear. Se existirem, remova-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho com uma chave
de fendas. Se necessário, retire também parafusos e/ou peças
adicionais até conseguir ver a placa de circuitos impressos com a
bateria recarregável.
3Retire a bateria recarregável.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente Philips no seu país (poderá encontrar o número de
telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de
Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Restrições à garantia
As cabeças de corte (lâminas e protecções) não estão abrangidas pelos
termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.
Português do Brasil 43
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar
ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto
em www.welcome.philips.com/br_pt/.
Importante
Leia este livreto de informações importantes atentamente antes de usar
o barbeador. Guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Mantenha o barbeador e o cordão elétrico secos (fig. 1).
Aviso
-- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por
sua segurança.
-- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Elas devem ser
supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
-- Não use o barbeador ou o cordão elétrico se estiverem danificados.
-- Não use o barbeador, o cabo de energia ou qualquer outra peça se
estiver danificada, pois isso pode causar ferimento. Ao trocar o cabo
de energia, o carregador ou outra peça danificada, adquira sempre
uma peça original.
Atenção
-- Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o em água nem
enxague-o sob a torneira (fig. 2).
-- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza
abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para
limpar o aparelho.
-- Use o cabo de energia apenas com os acessórios fornecidos.
-- Use, carregue (apenas alguns modelos) e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35°C.
-- Coloque sempre a tampa de proteção no barbeador para proteger
as cabeças de corte quando estiver viajando.
44
Português do Brasil
-- Se o barbeador for sujeito a uma grande mudança de temperatura,
pressão ou umidade, deixe-o se acostumar com o ambiente por
30 minutos antes de usá-lo.
Conformidade com padrões
-- Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a
campos eletromagnéticos. Se manuseado de modo adequado e de
acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização dos
aparelhos é segura baseando-se em evidências científicas atualmente
disponíveis.
Geral
-- O aparelho é equipado com um seletor automático de voltagem e
é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB (A)
Meio ambiente
-- Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil.
Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser
reciclado. Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio
ambiente (fig. 3).
-- A bateria integrada recarregável (somente alguns modelos) contém
substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a
bateria do aparelho antes de descartá-lo ou levá-lo a um posto oficial
de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de
baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá
levar o aparelho a uma assistência técnica autorizada Philips, que fará
esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao
meio ambiente (fig. 4).
Remoção da bateria recarregável (somente alguns
modelos)
só remova a bateria recarregável quando descartar o aparelho. Ao
remover a bateria, certifique-se de que ela esteja completamente
descarregada.
tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.
Português do Brasil 45
1Verifique se há parafusos na parte de trás do barbeador. Se houver,
desparafuse-os.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro do aparelho com uma chave
de fenda. Se necessário, remova também os parafusos e/ou as peças
adicionais, até enxergar a placa de circuito impresso com a bateria
recarregável.
3Remova a bateria recarregável.
Garantia e assistência técnica
Se precisar de serviços ou informações ou tiver algum problema, visite o
site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da
Philips.
Restrições da garantia
As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos
termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.
46
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs det här viktiga informationshäftet noggrant innan du använder
rakapparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Utsätt inte rakapparaten och nätsladden för väta (Bild 1).
Varning
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Den här apparaten är inte avsedd för användning av barn. Barn bör
övervakas så att de inte leker med apparaten.
-- Använd inte rakapparaten eller nätsladden om de är skadade.
-- Använd inte rakapparaten, nätsladden eller någon annan del om den
är skadad eftersom detta kan orsaka skador. Byt alltid ut en skadad
nätsladd eller del mot en originalsladd/-del.
Varning!
-- Apparaten är inte tvättbar. Sänk aldrig ned apparaten i vatten och
skölj den inte under kranen (Bild 2).
-- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller
vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.
-- Använd bara medföljande nätsladd och tillbehör.
-- Använd, ladda (endast vissa typer) och förvara apparaten vid en
temperatur på 5–35° C.
-- Sätt på skyddskåpan på rakapparaten för att skydda rakhuvudena
när du reser.
Svenska 47
-- Om rakapparaten utsätts för stora förändringar vad gäller temperatur,
tryck eller fuktighet ska du låta den acklimatiseras i 30 minuter innan
du använder den.
Överensstämmelse med standarder
-- Den här Philips-apparaten följer alla standarder beträffande EMF
(elektromagnetiska fält). Om den hanteras på rätt sätt, och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken, är apparaten säker att
använda, enligt vad som idag är vetenskapligt belagt.
Allmänt
-- Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och
avsedd för nätspänningar från 100–240 V.
-- Max ljudnivå: Lc = 69 dB(A)
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Det inbyggda laddningsbara batteriet (endast vissa typer) innehåller
ämnen som kan förorena miljön. Ta alltid ut batteriet innan du
kasserar och lämnar in apparaten vid en officiell återvinningsstation.
Lämna in batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om
du har problem med att ta bort batteriet kan du också lämna in
apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen tar ut batteriet åt
dig och kasserar det på ett miljövänligt sätt (Bild 4).
Ta ut det laddningsbara batteriet (endast vissa typer)
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga rakapparaten.
Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.
Var försiktig, batteriskenorna är vassa.
1Kontrollera om det finns skruvar på rakapparatens baksida. Ta i så
fall bort dem.
48
Svenska
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med en skruvmejsel.
Om det behövs tar du också bort extra skruvar och/eller delar
tills du ser kretskortet med laddningsbart batteri.
3Ta ut det laddningsbara batteriet.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret
i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land
vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
ภาษาไทย 49
ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ขอสำ�คัญ
โปรดอานขอมูลที่สำ�คัญในคมืออยางละเอียดกอนใชงานเครื่องโกนหนวดและเก็บคมือไวเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
---
--
--
--
--
อันตราย
ควรเก็บเครื่องโกนหนวดและสายไฟในที่แหง (รูปที่ 1)
คำ�เตือน
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือ
ขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำ�เครื่องนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ใน
การใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย
ไมควรใหเด็กเล็กใชงานเครื่องนี้ เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนำ�อุปกรณนี้ไปเลน
หามใชเครื่องโกนหนวดหรือสายไฟที่ชำ�รุดเสียหาย
หามใชเครื่องโกนหนวด สายไฟหรือชิ้นสวนใดๆ หากชำ�รุดเสียหายเพราะอาจทำ�ใหบาดเจ็บได ใหเปลี่ยนสายไฟหรือชิ้
นสวนที่ชำ�รุด ดวยชิ้นสวนชนิดเดียวกันกับชิ้นสวนเดิมเสมอ
ขอควรระวัง
อุปกรณนี้ไมสามารถลางทำ�ความสะอาดได หามจมเครื่องลงในนหรือเปดนกอกไหลผานเครื่องเด็ดขาด (รูปที่ 2)
--
หามใชอากาศอัด แผนใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน นมัน หรืออะซีโทน ทำ�ความสะ
--
ใชเฉพาะสายไฟและอุปกรณเสริมที่มีใหเทานั้น
--
---
--
--
--
อาดเครื่องเปนอันขาด
ใหใช ชารจไฟ (เฉพาะบางรนเทานั้น) และเก็บเครื่องที่อุณหภูมิระหวาง 5°C และ 35°C
ปดฝาครอบเครื่องโกนหนวดทุกครั้งเพื่อปกปองหัวโกนขณะที่คุณพกพา
หากเครื่องโกนหนวดตองมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้นครั้งใหญ ควรปลอยใหเครื่องชินกับสภาพอ
ากาศดังกลาวเปนเวลาอยางนอย 30 นาทีกอนการใชงาน
ความสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
คำ�แนะนำ�ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
ทั่วไป
เครื่องรนนี้ติดตั้งตัวปรับเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติไว และเหมาะสำ�หรับแรงดันไฟฟาตั้งแต 100 - 240 โวลต
ระดับเสียงรบกวน: Lc = 69dB(A)
50
ภาษาไทย
สิ่งแวดลอม
--
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใช
--
แบตเตอรี่ที่ชารจใหมได (เฉพาะบางรนเทานั้น) ที่อยภายในเครื่องอาจมีสารที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ใหถอดแ
ใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 3)
บตเตอรี่ออกกอนทิ้งเครื่องหรือกอนสงไปที่จุดรวบรวมการทิ้งอยางเปนทางการ ทิ้งแบตเตอรี่ไวที่จุดรวบรวมการทิ้งแบตเ
ตอรี่ หากคุณพบปญหาในการถอดแบตเตอรี่ คุณสามารถนำ�เครื่องไปที่ศูนยบริการของ Philips ซึ่งจะชวยคุณถอดแบต
เตอรี่ออก และทิ้งในสถานที่ที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม (รูปที่ 4)
การถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมได (เฉพาะบางรนเทานั้น)
ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออกเมื่อตองการทิ้งเครื่องโกนหนวดเทานั้น ตองแนใจวาไมมีประจุเหลืออยเลยในแ
บตเตอรี่เมื่อถอดออก
ควรระมัดระวัง เนื่องจากดานขางของแบตเตอรี่มีความคมมาก
1 ตรวจดูวามีสกรูอยดานหลังเครื่องโกนหนวดหรือไม หากมีใหถอดออก
2 ถอดแผงดานหนาและ/หรือดานหลังของเครื่องดวยไขควง หากจำ�เปนใหถอดสกรูและ/
หรือชิ้นสวนออกไดอีก จนกวาคุณจะเห็นแผงวงจรที่มีแบตเตอรี่แบบชารจไฟใหมได
3ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก
การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.
philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ
อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำ�หนายผลิ
ตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ
ขอจำ�กัดในการรับประกัน
หัวโกน (ใบมีดและฝาครอบ) ไมอยในเงื่อนไขการรับประกันทั่วโลก เนื่องจากเปนสินคาที่ตองสึกหรอตามปกติเนื่องจากการ
ใชงาน
Türkçe 51
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Tıraş makinesini kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Tıraş makinesi ve elektrik kordonunun ıslanmamasına özen
gösterin (Şek. 1).
Uyarı
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Hasar gören tıraş makinesini veya elektrik kordonunu kullanmayın.
-- Yaralanmaya yol açabileceğinden, hasarlıysa tıraş makinesini, elektrik
kordonunu veya herhangi bir parçasını kullanmayın. Hasarlı elektrik
kordonunu veya parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.
Dikkat
-- Bu cihaz yıkanamaz. Cihazı asla suya batırmayın veya musluk altında
durulamayın (Şek. 2).
-- Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya
aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar
kullanmayın.
-- Sadece cihazla birlikte gelen elektrik kordonunu ve aksesuarları
kullanın.
-- Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli (sadece belirli
modellerde) ve saklanmalıdır.
-- Seyahat ederken, tıraş başlıklarını korumak için koruma kapağını tıraş
makinesine takın.
52
Türkçe
-- Tıraş makinesi dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem değişikliklerine
maruz kaldığında, kullanmadan önce 30 dakika boyunca ortam
koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
Standartlara uygunluk
-- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun
şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
Genel
-- Cihazda otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır. Cihaz 100-240 volt
arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
-- Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 69dB(A)
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
-- Dahili şarj edilebilir pil (sadece belirli modellerde), çevreyi
kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi
toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pili çıkarın. Pili, piller
için resmi toplama noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük
çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu
merkezin personeli pili sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye
zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir (Şek. 4).
Şarj edilebilir pilin çıkarılması (sadece belirli modellerde)
Şarj edilebilir pilleri, sadece tıraş makinesini atacağınız zaman çıkarın.
Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından emin olun.
Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.
1Tıraş makinesinin arkasında vida varsa bunları sökün.
Türkçe 53
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida kullanarak sökün.
Gerekirse, şarj edilebilir pil ile birlikte baskılı devre kartını görene
kadar diğer vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Şarj edilebilir pili çıkarın.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile
iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips
bayisine başvurun.
Garanti sınırlamaları
Tıraş başlıkları (bıçaklar ve koruyucular) aşınmaya maruz kaldığından
uluslararası garanti kapsamında değildir.
54
Tiếng Việt
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn
đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung
cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
Quan trọng
Đọc kỹ cuốn sách thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị và
cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Nguy hiểm
-- Giữ máy cạo râu và dây điện nguồn khô ráo (Hình 1).
Cảnh báo
-- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức
khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu
kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn
sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
-- Thiết bị này không được thiết kế để trẻ em sử dụng. Trẻ em cần được
giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với thiết bị.
-- Không sử dụng máy cạo râu hoặc dây điện nếu nó bị hư.
-- Không sử dụng máy cạo râu, dây điện nguồn hay bất kỳ bộ phận nào
khác nếu thiết bị bị hư hỏng, vì như vậy có thể gây ra chấn thương.
Luôn thay thế dây điện nguồn bị hỏng hoặc phụ kiện cùng loại và
đúng tiêu chuẩn như loại của máy.
Chú ý
-- Thiết bị này không thể rửa được. Không nhúng thiết bị vào trong
nước, hoặc rửa dưới vòi nước (Hình 2).
-- Không sử dụng khí nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn
hoặc những chất lỏng mạnh như xăng hoặc axêtôn để lau chùi thiết
bị.
-- Chỉ sử dụng dây điện nguồn và phụ kiện đi kèm với máy.
-- Sử dụng, sạc (chỉ có ở một số kiểu nhất định) và bảo quản thiết bị
này ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C.
-- Luôn đậy nắp bảo vệ vào máy cạo râu để bảo vệ các đầu cạo khi di
chuyển.
Tiếng Việt 55
-- Nếu máy cạo râu chịu sự thay đổi lớn về nhiệt độ, áp suất, hay độ ẩm,
hãy để thiết bị thích nghi trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
Tuân thủ các tiêu chuẩn
-- Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ
trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng
dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện
nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.
Tổng quát
-- Máy được trang bị bộ chọn điện áp tự động và phù hợp với điện
nguồn từ 100-240 vôn.
-- Độ ồn tối đa: Lc = 69dB(A)
Môi trường
-- Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi chấm
dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức
để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 3).
-- Pin tích hợp, có thể sạc lại (chỉ có ở một số kiểu nhất định) có chứa
những chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Luôn tháo pin trước khi
vứt bỏ thiết bị và mang máy cạo râu đến điểm thu gom chính thức.
Vứt bỏ pin tại một điểm thu gom chính thức dành cho pin. Nếu bạn
gặp khó khăn trong việc tháo pin, bạn cũng có thể mang thiết bị tới
trung tâm dịch vụ của Philips. Nhân viên trung tâm sẽ giúp bạn tháo
pin và vứt bỏ pin theo cách an toàn cho môi trường (Hình 4).
Tháo pin sạc của máy cạo râu (chỉ có ở một số kiểu nhất
định)
Chỉ tháo pin sạc khi vứt bỏ máy cạo râu. Đảm bảo pin hoàn toàn hết
điện khi tháo pin.
Hãy cẩn thận, các dải pin rất sắc bén.
1Kiểm tra xem có các ốc vít phía mặt sau của máy cạo râu không.
Nếu có, tháo các ốc vít này.
56
Tiếng Việt
2Dùng tô vít tháo mặt sau và/hoặc mặt trước của thiết bị. Nếu cần,
tháo thêm ốc vít và/hoặc các bộ phận cho đến khi bạn nhìn thấy
bảng mạch in có pin sạc.
3Tháo pin sạc ra.
Bảo hành và dịch vụ
Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang
web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm
Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại
của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung Tâm
Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với đại lý
Philips tại địa phương bạn.
Hạn chế bảo hành
Các đầu cạo (lưỡi cắt và bảo vệ) không được bảo hành theo các điều
khoản bảo hành quốc tế vì chúng có thể bị mài mòn.
繁體中文 57
簡介
感謝您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,以善用飛利浦提供的
支援。
重要事項
使用電鬍刀之前,請先仔細閱讀此重要資訊手冊,並妥善保管以
供日後參考。
危險
-- 請保持本電鬍刀及電源線乾燥。 (圖 1)
警示
-- 基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之下,本產品不適用於
孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者,或缺乏使用經驗
及知識者。
-- 不宜讓孩童使用本產品。請勿讓孩童將本產品當成玩具。
-- 若有損壞,請勿使用本電鬍刀或電線。
-- 電鬍刀、電源線或任何其他零件損壞時,請停止使用,以免受
傷。請務必更換原型號的電源線或零件。
警告
-- 本產品不可水洗。請勿將本產品浸泡在水中,或者在水龍頭下
沖洗。 (圖 2)
-- 絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的
液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
-- 請僅使用隨附的電源線和配件。
-- 請在 5°C 到 35°C 之間的溫度環境中使用、充電 (限特定機
型) 及存放本產品。
-- 當您出外旅行時,請隨時為電鬍刀加上保護蓋,以保護電鬍刀
刀頭。
-- 如果環境的溫度、壓力或濕度大幅變化時,使用前,請先讓電
鬍刀適應環境約 30 分鐘。
58
繁體中文
符合標準
-- 本飛利浦產品符合電磁場 (Electromagnetic field,EMF) 所有
相關標準。只要操作方式正確並依照本使用手冊之說明使用,
根據現有的科學研究資料,使用本產品並無安全顧慮。一般
-- 本產品配備有自動電壓選擇器,適用 100 到 240 伏特的插座
電壓。
-- 最高噪音等級:Lc = 69dB(A)
環境保護
-- 本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請
將本產品送至政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心
力。 (圖 3)
-- 本電鬍刀使用的內建充電電池 (限特定機型) 可能含有會污染環
境的物質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定回收站前,
請務必先取出電池,並且將電池送到政府指定的電池回收站。
若您無法取出電池,可將本產品拿到飛利浦服務中心,服務中
心的人員會為您卸下電池,並以對環境無害的方式處理電
池。 (圖 4)
取出充電電池 (限特定機型)
棄置本電鬍刀前,請先取出充電電池。當您要取出電池時,請確
認其電力已完全耗盡。
電池固定帶非常銳利,請小心。
1檢查電鬍刀背面是否有螺絲。若有,請卸下。
2使用螺絲起子拆除產品的背面和/或正面護板。必要時,也可拆下
其他螺絲和/或零件,直到清楚看見印刷電路板與充電電池為止。
3取出充電電池。
繁體中文 59
保固與服務
如需相關服務或資訊,或是有任何問題,請瀏覽飛利浦網站,網
址為 www.philips.com,或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話
號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心,請洽詢當
地的飛利浦經銷商。
保固限制
電鬍刀刀頭 (刀具和刀網) 由於其耗損性,因此不在全球保固範圍內。
60
61
62
63
4222.002.5394.1
Download PDF

advertising