Philips | AT940/18 | Philips AquaTouch Nass- und Trockenrasierer AT940/20 Important Information Manual

AT9xx series, AT8xx series, AT7xx series
1
2
3
4
Important information booklet Shavers (shower-proof)
English 4
Dansk 7
Deutsch 10
Ελληνικα 14
Español 18
Suomi 21
Français 24
Indonesia 28
Italiano 31
한국어 34
Bahasa Melayu 37
Nederlands 41
Norsk 45
Português 48
Português do Brasil 52
Svenska 56
ภาษาไทย 59
Türkçe 62
Tiếng Việt 65
繁體中文 68
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information booklet carefully before you use the
shaver and save it for future reference.
Danger
-- Make sure the adapter does not get wet (Fig. 1).
Warning
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- This appliance is not intended for use by children. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
Caution
-- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
-- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to
prevent your hands from getting burnt.
-- The shaver and the other accessories are not dishwasher-proof.
-- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
-- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when
you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics
are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
-- Do not use the shaver, adapter or any other part if it is damaged, as
this may cause injury. Always replace a damaged adapter or part with
one of the original type.
English
5
-- Use, charge and store the appliance at a temperature between
10°C and 35°C.
-- Always place and use the shaver on a surface that is fluid-resistant.
-- Only use the adapter and accessories supplied.
-- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving
heads when you are travelling.
-- If the shaver is subjected to a major change in temperature, pressure
or humidity, let it acclimatise for 30 minutes before you use it.
Compliance with standards
-- This shaver complies with the internationally approved safety
regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned
under the tap (Fig. 2).
-- This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliances are safe to use based
on scientific evidence available today.
General
-- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is
suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
-- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less
than 24 volts.
-- Maximum noise level: Lc = 69dB(A)
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 3).
-- The built-in rechargeable battery contains substances that may
pollute the environment. Always remove the battery before you
discard and hand in the appliance at an official collection point.
Dispose of the battery at an official collection point for batteries.
If you have trouble removing the battery, you can also take the
appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will
remove the battery for you and will dispose of it in an
environmentally safe way (Fig. 4).
6
English
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver.
Make sure the battery is completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips are sharp.
1Check if there are screws in the back of the shaver. If so, remove
them.
2Remove the back and/or front panel of the appliance with a
screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or
parts until you see the printed circuit board with the rechargeable
battery.
3Remove the rechargeable battery.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in
the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of
the international guarantee because they are subject to wear.
Dansk
7
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
shaveren tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af
og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Hold
apparatet uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke leger
med det.
-- Tag altid stikket ud af shaveren, inden den skylles under vandhanen.
Forsigtig
-- Rens aldrig shaveren med vand, der er varmere end 80°C.
-- Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for
varmt, så du ikke skolder dine hænder.
-- Shaveren og det øvrige tilbehør tåler ikke opvaskemaskine.
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som
f.eks. benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.
-- Når shaveren rengøres, kan der dryppe lidt vand ud af stikket i
bunden. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken
er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i shaveren.
8
Dansk
-- Brug ikke shaveren, adapteren eller anden del, hvis den er beskadiget,
da dette kan forårsage personskade. Du skal altid erstatte en
beskadiget adapter eller del med en tilsvarende original type.
-- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem
10° C og 35° C.
-- Placér og anvend altid shaveren på et underlag, der er
modstandsdygtigt over for væske.
-- Brug kun den medfølgende adapter og det medfølgende tilbehør.
-- Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren for at beskytte
skærhovederne, når du rejser.
-- Hvis shaveren udsættes for store temperatursvingninger, tryk eller
fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden den
tages i brug.
Overholdelse af standarder
-- Denne shaver overholder de internationalt godkendte
sikkerhedsregler og kan bruges i badet eller bruseren og rengøres
under vandhanen uden sikkerhedsrisiko (fig. 2).
-- Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i
overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er
apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er
tilgængelig i dag.
Generelt
-- Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til
netspændinger mellem 100 og 240 volt.
-- Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under
24 Volt.
-- Maks. støjniveau: Lc = 69 dB (A)
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 3).
Dansk
9
-- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan
forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet og
afleverer det på en genbrugsstation. Aflevér batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan
du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud
og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde (fig. 4).
Udtagning af det genopladelige batteri
Tag ikke batteriet ud, før apparatet skal kasseres. Sørg for, at batteriet
er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.
1Kontroller, om der er skruer bag på shaveren. Hvis der er, skal
de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med en skruetrækker.
Hvis det er nødvendigt, skal du også fjerne yderligere skruer og/
eller dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige
batteri.
3Fjern det genopladelige batteri.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer
med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen
www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter
(telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder).
Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af den
internationale garanti, da de udsættes for slitage.
10
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren
Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Rasierers aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird (Abb. 1).
Warnhinweis
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den
Benutzer gefährden kann.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den
Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
Achtung
-- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 80°C
sein.
-- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass
das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.
-- Der Rasierer und anderes Zubehör sind nicht spülmaschinengeeignet.
-- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie
Benzin oder Azeton.
Deutsch 11
-- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der
Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich,
da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.
-- Verwenden Sie den Rasierer, den Adapter oder ein anderes Teil nicht,
wenn Beschädigungen erkennbar sind, da dies zu Verletzungen führen
kann. Ersetzen Sie beschädigte Adapter oder sonstige Teile immer
durch Originalteile.
-- Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C
und 35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
-- Stellen Sie den Rasierer immer auf eine wasserundurchlässige
Oberfläche.
-- Verwenden Sie nur den Adapter und die Zubehörteile, die im
Lieferumfang enthalten sind.
-- Um eine Beschädigung der Scherköpfe zu vermeiden, sollten Sie auf
Reisen immer die Schutzkappe auf den Rasierer setzen.
-- Wird der Rasierer hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie ihn sich vor
Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen lassen.
Normerfüllung
-- Dieser Rasierer erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften und
kann ohne Bedenken unter der Dusche oder in der Badewanne
benutzt sowie unter fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).
-- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen sind die Geräte sicher im Gebrauch, sofern sie
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt werden.
Allgemeines
-- Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet
sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
-- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine
sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 69 dB (A)
12
Deutsch
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 3).
-- Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden
können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an einer
offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku
bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus
Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips ServiceCenter geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt (Abb. 4).
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus.
Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig
entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!
1Prüfen Sie, ob sich Schrauben an der Rückseite des Rasierers
befinden. Wenn ja, entfernen Sie diese.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder Rückseite des
Geräts mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie, falls nötig, auch
weitere Schrauben bzw. Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem
Akku sehen.
3Entfernen Sie den Akku.
Deutsch 13
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantiebeleg). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den
Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
14
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει
η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την
ξυριστική μηχανή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Φροντίζετε να μην βραχεί ο μετασχηματιστής (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
-- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες
καταστάσεις.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Τα
παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Αποσυνδέετε πάντα την ξυριστική μηχανή από την πρίζα προτού
την καθαρίσετε με νερό βρύσης.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη των
80°C για να ξεπλύνετε την ξυριστική μηχανή.
-- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις συσκευές με ζεστό νερό. Ελέγχετε
πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε
εγκαύματα στα χέρια σας σε περίπτωση που το νερό είναι καυτό.
-- Η ξυριστική μηχανή και τα άλλα εξαρτήματα δεν πλένονται στο
πλυντήριο πιάτων.
Ελληνικα 15
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα
σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή
ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
-- Ενδέχεται να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της
συσκευής όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και
ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε
σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.
-- Μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή, το τροφοδοτικό και
κανένα άλλο εξάρτημα, εάν έχει υποστεί βλάβη, καθώς ενδέχεται
να προκύψει τραυματισμός. Αντικαθιστάτε πάντα ένα φθαρμένο
τροφοδοτικό ή εξάρτημα με αντίστοιχο γνήσιο.
-- Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C.
-- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή πάντα σε
αδιάβροχες επιφάνειες.
-- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και τα
παρεχόμενα αξεσουάρ.
-- Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική
μηχανή για προστασία των ξυριστικών κεφαλών όταν ταξιδεύετε.
-- Εάν παρουσιαστεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία, την πίεση ή
την υγρασία του περιβάλλοντος της ξυριστικής μηχανής, αφήστε
την να εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν να την χρησιμοποιήσετε.
Συμμόρφωση με πρότυπα
-- Η συγκεκριμένη ξυριστική μηχανή συμμορφώνεται με τους
διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή το ντους, καθώς και να
καθαριστεί με νερό βρύσης (Εικ. 2).
-- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν
γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, οι συσκευές είναι ασφαλείς
στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι
διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
16
Ελληνικα
Γενικά
-- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο επιλογέα τάσης και
είναι κατάλληλη για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 volt.
-- Ο μετασχηματιστής μετατρέπει τα 100-240 V σε ασφαλή χαμηλή
τάση, μικρότερη των 24 V.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 69dB(A)
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες
που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα
την μπαταρία πριν απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε την μπαταρία
σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε
δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips,
όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς και θα την
απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον (Εικ. 4).
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πρόκειται να
απορρίψετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς
άδεια όταν πρόκειται να την αφαιρέσετε.
Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι
κοφτερές.
1Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βίδες στο πίσω μέρος της
ξυριστικής μηχανής. Εάν υπάρχουν, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της συσκευής με ένα
κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και
Ελληνικα 17
εξαρτήματα μέχρι να δείτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας
αντιπρόσωπο της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι ξυριστικές κεφαλές (κόπτες και οδηγοί) δεν καλύπτονται από
τους όρους της διεθνούς εγγύησης καθώς υπόκεινται σε φθορά.
18
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre
su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar la afeitadora, lea atentamente este folleto de instrucciones
que contiene información importante y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- Asegúrese de que el adaptador no se moje (fig. 1).
Advertencia
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador
para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones
de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Este aparato no debe ser usado por niños. Asegúrese de que los
niños no jueguen con él.
-- Desenchufe siempre la afeitadora antes de limpiarla bajo el grifo.
Precaución
-- No utilice nunca agua a una temperatura superior a 80 °C para
enjuagar la afeitadora.
-- Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua
no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.
-- La afeitadora y sus accesorios no se pueden lavar en el lavavajillas.
-- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni
líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
-- Cuando enjuague la afeitadora es posible que salga agua por el
orificio de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso, ya que
Español 19
-------
todos los sistemas electrónicos están dentro de una unidad motora
hermética en el interior de la afeitadora.
No utilice la afeitadora, el adaptador ni ninguna otra pieza si están
dañados, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya siempre un
adaptador o una pieza dañados con uno del modelo original.
Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 35 °C.
Coloque y utilice siempre la afeitadora sobre una superficie resistente
a los líquidos.
Utilice sólo el adaptador y los accesorios suministrados.
Siempre que lleve la afeitadora de viaje, póngale su tapa protectora
con el fin de proteger los cabezales de afeitado.
Si la afeitadora sufre un cambio brusco de temperatura, presión o
humedad, deje que se aclimate durante 30 minutos antes de utilizarla.
Cumplimiento de normas
-- Esta afeitadora cumple las normas de seguridad aprobadas
internacionalmente, se puede utilizar de manera segura en el baño o
en la ducha y se puede lavar bajo el grifo (fig. 2).
-- Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este manual, los aparatos se puede usar de
forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy
en día.
General
-- El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es
apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
-- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo
voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.
-- Nivel de ruido máximo: Lc = 69 dB(A)
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
-- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de
20
Español
deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial.
Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede
extraer la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia
técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá la
batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio
ambiente (fig. 4).
Cómo extraer la batería recargable
Extraiga la batería únicamente cuando deseche la afeitadora. Asegúrese
de que la batería esté completamente descargada cuando la extraiga
del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior de la afeitadora.
Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del aparato con un
destornillador. Si es necesario, quite también los tornillos o piezas
adicionales hasta que vea el circuito impreso con la batería
recargable.
3Extraiga la batería recargable.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Restricciones de la garantía
Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos
por las condiciones de la garantía internacional debido a que están
sujetos a desgaste.
Suomi 21
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä opas huolellisesti ennen parranajokoneen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Suojaa sovitin kosteudelta (Kuva 1).
Varoitus
-- Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda sovittimen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella.
-- Irrota laite sähköverkosta aina ennen sen puhdistamista vesihanan alla.
Varoitus
-- Huuhtele parranajokone korkeintaan 80-asteisella vedellä.
-- Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian
kuumaa, ettet polta käsiäsi.
-- Parranajokone ja lisätarvikkeet eivät kestä konepesua.
-- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
-- Parranajokoneen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä
huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia eikä siitä aiheudu vaaraa,
koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä
parranajokoneen sisällä.
22
Suomi
-- Älä käytä parranajokonetta, verkkolaitetta tai muuta osaa, jos se on
vahingoittunut, koska se saattaa aiheuttaa vammoja. Vaihda
vahingoittuneen verkkolaitteen tai osan tilalle aina alkuperäisen
tyyppinen osa.
-- Käytä, lataa ja säilytä laitetta 10 - 35 °C:n lämpötilassa.
-- Pidä ja käytä parranajokonetta aina nesteenkestävällä alustalla.
-- Käytä vain mukana toimitettuja sovitinta ja lisätarvikkeita.
-- Suojaa ajopäät matkoilla asettamalla suojus ajopäähän.
-- Jos parranajokone altistuu suurille lämpötilan, paineen tai kosteuden
vaihteluille, anna sen mukautua 30 minuuttia ennen käyttöä.
Vastaavuus standardien kanssa
-- Parranajokone täyttää kansainvälisesti hyväksytyt turvamääräykset ja
sitä voidaan käyttää turvallisesti kylvyssä tai suihkussa (Kuva 2).
-- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän
käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Yleistä
-- Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta, joten laite soveltuu
100 - 240 voltin verkkojännitteelle.
-- Latauslaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvalliseksi alle 24
voltin jännitteeksi.
-- Käyttöääni enintään: Lc = 69 dB (A)
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita.
Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen.
Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen
Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään
ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 4).
Suomi 23
Akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen parranajokoneen hävittämistä.Varmista,
että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.
1Tarkista, onko parranajokoneen taustapuolella ruuveja.
Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä. Irrota
tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin
ja akun.
3Poista ladattava akku.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä).
Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja teräsäleiköt), koska ne
kuluvat käytössä.
24
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre
produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le rasoir et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact avec de
l’eau (fig. 1).
Avertissement
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer
la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce
que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
Attention
-- N’utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 80 °C
pour rincer le rasoir.
-- Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
-- Le rasoir et les autres accessoires ne sont pas résistants au lavevaisselle.
-- N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence ou de
l’acétone pour nettoyer l’appareil.
Français 25
-- Lorsque vous rincez l’appareil, de l’eau peut s’écouler par la prise
inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger
car toutes les pièces électroniques à l’intérieur du rasoir sont
protégées.
-- Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas le rasoir, l’adaptateur ni
aucune autre pièce s’ils sont endommagés. Remplacez toujours
l’adaptateur ou toute partie endommagée par une pièce du même
type.
-- Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise
entre 10 °C et 35 °C.
-- Placez toujours le rasoir sur une surface imperméable.
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur et les accessoires fournis.
-- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir afin de protéger
les têtes de rasoir lorsque vous êtes en voyage.
-- Si le rasoir devait être soumis à une forte variation de température,
de pression ou d’humidité, laissez-le s’acclimater pendant 30 minutes
avant de l’utiliser.
Conformité aux normes
-- Ce rasoir est conforme aux normes internationales de sécurité. Il
peut être utilisé dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l’eau
courante en toute sécurité (fig. 2).
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce
mode d’emploi.
Général
-- Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension automatique et est
conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
-- L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de
sécurité de moins de 24 V.
-- Niveau sonore maximal : Lc = 69 dB(A)
26
Français
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
-- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent
nuire à l’environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de
mettre l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet
effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si
vous n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil
dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l’opération
en charge pour préserver l’environnement (fig. 4).
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez le
rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement
déchargée lorsque vous la retirez.
Soyez prudent car les languettes de la batterie sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière du rasoir. Si c’est le cas,
enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil avec un
tournevis. Si nécessaire, enlevez également les vis et/ou parties
supplémentaires jusqu’à ce que vous voyiez le circuit imprimé avec
la batterie rechargeable.
3Retirez la batterie rechargeable.
Français 27
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptibles de s’user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont
pas couvertes par la garantie internationale.
28
Indonesia
Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
Penting
Baca buklet informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan
alat cukur dan simpanlah untuk referensi di kemudian hari.
Bahaya
-- Pastikan adaptor tidak basah (Gbr. 1).
Peringatan
-- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya
dengan steker lain, karena ini dapat membahayakan.
-- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang
kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka
diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh
orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
-- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak. Anak kecil
harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan
alat ini.
-- Selalu mencabut steker dari alat cukur sebelum membersihkannya di
bawah keran.
Perhatian
-- Jangan sekali-kali menggunakan air yang lebih panas dari 80 °C untuk
membilas alat cukur.
-- Hati-hati dengan air panas. Selalu periksa apakah air tidak terlalu panas
agar tangan Anda tidak melepuh.
-- Alat cukur dan aksesori lain tidak bisa dicuci di mesin cuci piring.
-- Jangan sekali-kali menggunakan udara bertekanan, sabut gosok, bahan
pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk
membersihkan alat.
-- Air mungkin merembes keluar dari soket di bagian bawah alat cukur
saat Anda membilasnya. Hal ini normal dan tidak berbahaya karena
Indonesia 29
-------
semua komponen elektronik tersimpan dalam unit daya yang tertutup
rapat dalam alat cukur.
Jangan gunakan alat cukur, adaptor atau komponen lainnya jika
telah rusak, karena dapat menyebabkan luka. Gantilah selalu
adaptor atau komponen yang rusak dengan tipe yang asli.
Gunakan, isi daya baterai dan simpan alat pada suhu antara 10°C dan
35°C.
Selalu letakkan dan gunakan alat cukur pada permukaan yang tahan
terhadap cairan.
Hanya gunakan adaptor dan aksesori  yang disertakan.
Selalu kenakan tutup pelindung pada alat cukur untuk melindungi
kepala cukur sewaktu Anda bepergian.
Jika alat cukur mengalami perubahan besar akibat suhu, tekanan atau
kelembaban, biarkan alat cukur menyesuaikan dengan kondisi
lingkungan selama 30 menit sebelum menggunakannya.
Memenuhi standar
-- Alat cukur ini mematuhi peraturan keselamatan yang disetujui secara
internasional dan dapat digunakan dengan aman saat mandi atau
bersiram dan dibersihkan di bawah keran (Gbr. 2).
-- Alat dari Philips ini telah mematuhi semua standar yang berkenaan
dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar
dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam petunjuk
penggunaan ini, alat ini aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah
yang kini tersedia.
Umum
-- Alat ini dilengkapi pemilih voltase otomatis dan cocok untuk voltase
listrik mulai 100 sampai 240 volt.
-- Adaptor mengubah voltase 100-240 volt menjadi voltase rendah yang
aman di bawah 24 volt.
-- Tingkat kebisingan maksimum: Lc = 69 dB(A)
Lingkungan
-- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat
sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan
30
Indonesia
barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal
ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 3).
-- Baterai isi-ulang yang terpasang mengandung bahan yang dapat
mencemari lingkungan. Selalu keluarkan baterai sebelum membuang
alat atau membawanya ke tempat pengumpulan resmi. Buang baterai
bekas di tempat pengumpulan resmi untuk baterai. Jika Anda sulit
mengeluarkan baterai, Anda pun dapat membawa alat tersebut ke
pusat layanan Philips yang akan membantu mengeluarkan baterai dan
membuangnya dengan cara yang aman bagi lingkungan (Gbr. 4).
Melepas baterai isi-ulang
Hanya keluarkan baterai isi-ulang bila Anda akan membuang alat cukur.
Pastikan baterai benar-benar habis sewaktu Anda mengeluarkannya.
Berhati-hatilah, strip baterai tajam.
1Periksa apakah ada sekrup di bagian belakang alat cukur. Jika ada,
copot sekrupnya.
2Lepaskan panel belakang dan/atau depan alat dengan obeng. Jika
perlu, lepaskan juga sekrup dan/atau komponen tambahan hingga
Anda melihat papan sirkuit cetakan bersama baterai isi-ulang.
3Lepas baterai isi-ulang.
Garansi dan layanan
Jika Anda butuh servis atau informasi atau mengalami masalah, harap
kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat
Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan
nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika tidak ada
Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.
Batasan garansi
Kepala cukur (pemotong dan pelindung) tidak tercakup oleh ketentuan
garansi internasional karena tergantung pada pemakaian.
Italiano 31
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare il rasoio, leggete attentamente il presente libretto e
conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Evitate assolutamente il contatto dell’adattatore con l’acqua (fig. 1).
Avviso
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- L’apparecchio non è destinato a bambini, pertanto fate in modo che
non giochino con esso.
-- Scollegate sempre la spina dal rasoio prima di pulirlo sotto l’acqua
corrente.
Attenzione
-- Non utilizzate acqua ad una temperatura superiore a 80°C per
sciacquare il rasoio.
-- Prestate particolare attenzione quando utilizzate l’acqua calda:
verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.
-- Il rasoio e gli altri accessori non possono essere lavati in lavastoviglie.
-- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti
aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l’apparecchio.
-- Quando sciacquate l’apparecchio, potreste riscontrare una fuoriuscita
di acqua dalla presa che si trova nella parte inferiore del rasoio. Si
tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le
parti elettroniche sono racchiuse nel gruppo di alimentazione sigillato,
all’interno del rasoio.
32
Italiano
-- Non usate il rasoio, l’adattatore o altri componenti se danneggiati, in
quanto potrebbero causare lesioni. Se danneggiati, sostituite sempre
l’adattatore o un altro componente con ricambi originali.
-- Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a temperature comprese
tra 10 e 35 °C.
-- Posizionate e utilizzate il rasoio sempre su una superficie
impermeabile ai liquidi.
-- Usate solo l’adattatore e gli accessori in dotazione.
-- Riponete sempre il cappuccio di protezione sul rasoio per proteggere
le testine di rasatura durante gli spostamenti.
-- Se il rasoio è sottoposto a un forte sbalzo di temperatura, pressione
o umidità, attendete 30 minuti prima di utilizzarlo.
Conformità agli standard
-- L’apparecchio è conforme alle norme di sicurezza approvate a livello
internazionale e può essere utilizzato tranquillamente nel bagno o
sotto la doccia (fig. 2).
-- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato
seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale dell’utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Indicazioni generali
-- L’apparecchio è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è
adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt.
-- L’adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più
bassa e sicura inferiore ai 24 volt.
-- Livello di rumorosità massimo: Lc = 69 dB(A)
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra
i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a
un centro di raccolta ufficiale (fig. 3).
Italiano 33
-- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente
nocive per l’ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire
l’apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite
la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà
durante la rimozione della batteria, consegnate l’apparecchio a un
centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della
batteria e dello smaltimento dell’apparecchio (fig. 4).
Rimozione della batteria ricaricabile
rimuovete la batteria ricaricabile solo quando avete deciso di gettare il
rasoio. Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia completamente scarica.
Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!
1Verificate se sono presenti viti nella parte posteriore del rasoio. In
caso affermativo, rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore dell’apparecchio
con un cacciavite. Se necessario, rimuovete anche le viti e/o le parti
aggiuntive finché non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con
la batteria ricaricabile.
3Rimuovete la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.it oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
L’unità di rasatura (lame e portalame) non è coperta dalla garanzia
internazionale perché è un componente soggetto a usura.
34
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원
혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을
등록하십시오.
중요 사항
면도기를 사용하기 전에 이 중요 정보 책자를 주의 깊게 읽고
나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
위험
-- 어댑터가 물에 젖지 않도록 주의하십시오 (그림 1).
경고
-- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로
어댑터를 제거하고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
-- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이
풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고,
제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을
충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
-- 이 제품은 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 어린이가
제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
-- 수돗물로 세척하기 전에 반드시 면도기의 플러그를 뽑으십시오.
주의
-- 80°C보다 뜨거운 물로 면도기를 세척하지 마십시오.
-- 뜨거운 물을 사용하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록
물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.
-- 면도기 및 기타 액세서리는 식기세척기에서 세척할 수 없습니다.
-- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유,
아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.
-- 헹구는 동안 면도기 하단의 전원 소켓에서 물이 흘러나올 수
있습니다. 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 면도기
내부의 밀봉된 동력 장치에 들어있으므로 위험하지 않습니다.
-- 다칠 수 있으므로 면도기, 어댑터 또는 기타 다른 부품이 손상된
경우 제품을 사용하지 마십시오. 손상된 어댑터 또는 부품은
반드시 정품으로 교체하십시오.
-- 제품은 10°C - 35°C 사이의 온도에서 사용, 충전 및
보관하는 것이 적합합니다.
한국어 35
-----
면도기는 반드시 액체가 없는 표면에 놓고 사용하십시오.
반드시 제품과 함께 제공된 어댑터와 액세서리만 사용하십시오.
여행 시에는 항상 보호 캡을 덮어 쉐이빙 헤드를 보호하십시오.
온도, 압력 및 습도 차가 큰 곳에서는 면도기를 30분 정도
두었다가 사용하십시오.
기준 준수
-- 본 제품은 국제적으로 공인 받은 안전 기준을 따르고 있으며,
목욕이나 샤워 중에도 안전하게 사용할 수 있고 수돗물로 물
세척이 가능합니다 (그림 2).
-- 이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을
준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할
경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의
과학적 증거에 근거하고 있습니다.
일반
-- 제품에는 자동 전압 선택 기능이 있으며 100 ~ 240V 범위의
전원에서 사용할 수 있습니다.
-- 어댑터는 100-240V의 전압을 24V 이하의 안전한 저전압으로
변환해 줍니다.
-- 최대 소음 수준: Lc = 69dB(A)
환경
-- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고
지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경
보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 3).
-- 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시키는 물질이 들어
있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하거나 지정된
수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에
버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 서비스
센터에 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 안전한 방법으로
폐기해 드립니다 (그림 4).
충전식 배터리 분리
면도기를 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시
배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.
36
한국어
배터리의 면이 날카로우니 조심하십시오.
1면도기 뒷면에 나사가 있는지 확인하고 있는 경우 나사를
푸십시오.
2드라이버를 이용하여 제품의 뒤쪽 또는 앞쪽 패널을
분리하십시오. 필요한 경우 충전식 배터리가 장착된 인쇄 회로
기판이 보일 때까지 추가 나사 또는 부품을 분리하십시오.
3충전식 배터리를 분리하십시오.
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는
필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립스
고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품
보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객
상담실: (080)600-6600(수신자부담)
보증 제한
쉐이빙 헤드(안쪽날 및 바깥날)는 소모품이므로 보증에 해당되지
않습니다.
Bahasa Melayu 37
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Penting
Baca buku kecil maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda
menggunakan pencukur dan simpan untuk rujukan masa depan.
Bahaya
-- Pastikan penyesuai tidak menjadi basah (Gamb. 1).
Amaran
-- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk
menggantinya dengan plag yang lain, kerana ini akan menyebabkan
keadaan berbahaya.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental,
atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah
diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini
oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak.
Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka
tidak bermain dengan perkakas ini.
-- Setiap kali anda hendak membersihkan pencukur di bawah paip,
pastikan plagnya telah ditanggalkan.
Awas
-- Jangan sekali-kali gunakan air yang lebih panas daripada 80°C untuk
membilas pencukur tersebut.
-- Berhati-hati apabila menggunakan air panas. Anda hendaklah setiap kali
memeriksa bahawa air tidak terlalu panas, untuk mengelakkan tangan
anda daripada melecur.
-- Pencukur dan aksesori lain tidak kalis mesin basuh pinggan mangkuk.
-- Jangan sekali-kali gunakan udara termampat, pad penyental, agen
pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol atau
aseton untuk membersihkan perkakas.
38
Bahasa Melayu
-- Air mungkin bocor keluar daripada soket di bahagian bawah pencukur
ketika anda membilasnya. Ini adalah normal dan tidak merbahaya
kerana semua bahagian elektronik dilindungi di dalam unit kuasa yang
kedap di dalam pencukur.
-- Jangan gunakan pencukur, penyesuai atau mana-mana bahagian jika
ia rosak, kerana ini akan menyebabkan kecederaan. Anda hendaklah
setiap kali mengganti penyesuai, pengecas atau bahagian yang rosak
dengan jenis yang asli.
-- Guna, cas dan simpan perkakas pada suhu antara 10°C dan 35°C.
-- Sentiasa letak dan gunakan pencukur di atas permukaan yang tahan
bendalir.
-- Hanya gunakan penyesuai dan aksesori yang dibekalkan.
-- Anda hendaklah setiap kali meletakkan tukup pelindung pada
pencukur untuk melindungi kepala pencukur semasa anda dalam
perjalanan.
-- Jika pencukur tertakluk kepada perubahan besar dalam suhu, tekanan
atau kelembapan, biarkan ia menyesuai iklim selama 30 minit sebelum
anda menggunakannya.
Pematuhan standard
-- Pencukur ini mematuhi kelulusan antarabangsa dengan keselamatan
pengawalan dan boleh digunakan dengan selamat semasa mandi atau
mandi hujan dan membersihkan bawah pili air (Gamb. 2).
-- Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan
elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul
dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk
digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.
Am
-- Perkakas dilengkapi dengan pemilih voltan automatik dan ia sesuai
dengan voltan sesalur kuasa yang berbagai antara 100 hingga 240 volt.
-- Penyesuai mengubah 100-240 volt kepada voltan rendah dan selamat
tidak melebihi 24 volt.
-- Aras hingar maksimum: Lc = 69dB(A)
Bahasa Melayu 39
Alam sekitar
-- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir
hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk
dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara
alam sekitar (Gamb. 3).
-- Bateri boleh cas semula terbina dalam mengandungi bahan yang
boleh mencemarkan alam sekitar. Pastikan anda mengeluarkan bateri
sebelum membuang atau menyerahkan perkakas di pusat pungutan
rasmi. Buang bateri ini di pusat pungutan rasmi bagi bateri. Jika anda
menghadapi masalah untuk mengeluarkan bateri, anda juga boleh
membawa perkakas ini ke pusat servis Philips. Kakitangan pusat ini
akan mengeluarkan bateri ini untuk anda dan akan membuangnya
dengan cara yang selamat bagi alam sekitar (Gamb. 4).
Mengeluarkan bateri  boleh cas semula 
Hanya keluarkan bateri boleh cas apabila anda membuang pencukur.
Pastikan baterinya benar-benar telah habis semasa anda
mengeluarkannya.
Berhati-hati, jalur bateri sangat tajam.
1Periksa sama ada terdapat skru pada bahagian belakang pencukur.
Jika ada, keluarkannya.
2Tanggalkan panel belakang dan/atau hadapan perkakas dengan
menggunakan pemutar skru. Jika perlu, tanggalkan juga skru
tambahan dan/atau bahagian sehingga anda dapat melihat papan litar
tercetak dengan bateri boleh cas semula.
3Keluarkan bateri boleh cas semula.
40
Bahasa Melayu
Jaminan dan servis
Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi
masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi
Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan
nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia). Jika Pusat Layanan
Pelanggan tidak terdapat di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips di
tempat anda.
Sekatan jaminan
Kepala pencukur (pemotong dan pelindung) tidak diliputi oleh terma
jaminan antarabangsa kerana ia terdedah kepada kelusuhan.
Nederlands 41
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
scheerapparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Zorg ervoor dat de adapter niet nat wordt (fig. 1).
Waarschuwing
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze
te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Houd toezicht
op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Haal altijd de powerplug uit het stopcontact en trek het
apparaatstekkertje uit het scheerapparaat voordat u het
scheerapparaat onder de kraan schoonspoelt.
Let op
-- Gebruik nooit water met een temperatuur hoger dan 80°C om het
scheerapparaat schoon te spoelen.
-- Wees voorzichtig met heet water. Controleer altijd of het water niet
te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.
-- Het scheerapparaat en de andere accessoires zijn niet
vaatwasmachinebestendig.
42
Nederlands
-- Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of
aceton om het apparaat schoon te maken.
-- Wanneer u het scheerapparaat schoonspoelt, kan er water lekken uit
het aansluitpunt aan de onderzijde. Dit is normaal en ongevaarlijk
omdat alle elektronica zich in een waterdichte voedingsunit binnen in
het scheerapparaat bevindt.
-- Gebruik het scheerapparaat, de adapter of een ander onderdeel niet
als het beschadigd is, omdat dit tot verwondingen kan leiden. Vervang
een beschadigde adapter of een beschadigd onderdeel altijd door
een adapter of onderdeel van het oorspronkelijke type.
-- Laad het apparaat op en gebruik en bewaar het bij een temperatuur
tussen 10°C en 35°C.
-- Plaats en gebruik het scheerapparaat altijd op een oppervlak dat
vloeistofbestendig is.
-- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter en accessoires.
-- Plaats altijd de beschermkap op het scheerapparaat om de
scheerhoofden te beschermen wanneer u op reis bent.
-- Wanneer het scheerapparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, moet u het
scheerapparaat 30 minuten laten acclimatiseren voordat u het gaat
gebruiken.
Naleving van richtlijnen
-- Het scheerapparaat voldoet aan de internationaal erkende
veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de douche en in bad
worden gebruikt en onder de kraan worden schoongemaakt (fig. 2).
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste
wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Nederlands 43
Algemeen
-- Het apparaat is voorzien van een automatische
voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen
100 en 240 volt.
-- De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van
minder dan 24 volt.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 69 dB(A)
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor
het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en
inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de
accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen
ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat
ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze
op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt (fig. 4).
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het scheerapparaat afdankt. Zorg
ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze verwijdert.
Pas op, de accustrips zijn scherp.
1Controleer of er zich schroeven bevinden aan de achterkant van
het scheerapparaat.Verwijder de schroeven indien dit het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van het apparaat met
een schroevendraaier.Verwijder zo nodig ook extra schroeven en/
of onderdelen tot u de printplaat met de accu ziet.
3Verwijder de accu.
44
Nederlands
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
De scheerhoofden (mesjes en kapjes) vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.
Norsk 45
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt
på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker barbermaskinen,
og ta vare på det for senere referanse.
Fare
-- Pass på at adapteren ikke blir våt (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Apparatet skal ikke brukes av barn. Pass på at barn er under tilsyn, slik
at de ikke leker med apparatet.
-- Koble alltid barbermaskinen fra strømnettet før du skyller den under
springen.
Viktig
-- Barbermaskinen må aldri rengjøres med vann som er varmere enn
80 °C.
-- Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at
du brenner deg.
-- Barbermaskinen og det andre tilbehøret kan ikke vaskes i
oppvaskmaskin.
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin
eller aceton for å rengjøre apparatet.
46
Norsk
-- Det kan lekke vann fra kontakten i bunnen av barbermaskinen når du
skyller den. Dette er normalt og ikke farlig fordi all elektronikk er
plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
-- Ikke bruk barbermaskinen, adapteren eller noen andre deler hvis de
er skadet, ettersom dette kan føre til personskade. Bytt alltid ut en
skadet adapter eller del med en av original type.
-- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur
mellom 10 og 35 °C.
-- Plasser og bruk alltid barbermaskinen på et underlag som tåler væske.
-- Bruk kun adapteren og tilbehøret som følger med.
-- Sett alltid beskyttelsesdekselet på barbermaskinen for å beskytte
skjærehodene når du er ute og reiser.
-- Hvis barbermaskinen utsettes for store svingninger i temperatur, trykk
eller fuktighet, bør du la den akklimatisere seg i 30 minutter før du
bruker den.
Overholdelse av standarder
-- Denne barbermaskinen overholder de internasjonalt godkjente
sikkerhetskravene, og den kan trygt brukes i badekaret eller dusjen og
rengjøres under springen (fig. 2).
-- Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke
apparatene ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Generelt
-- Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet
for nettspenninger fra 100 til 240 V.
-- Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 69 dB(A)
Norsk 47
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 3).
-- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan
forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du leverer apparatet på en
gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for
batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for
deg og behandle det på en miljøvennlig måte (fig. 4).
Fjerne det oppladbare batteriet
Ta bare ut det oppladbare batteriet når du avhender barbermaskinen.
Kontroller at batteriet er helt tomt når du tar det ut.
Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.
1Kontroller om det er skruer på baksiden av barbermaskinen.
Hvis det er det, må du fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på apparatet med en
skrutrekker. Hvis det er nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer
og/eller deler til du ser kretskortet med det oppladbare batteriet.
3Ta ut det oppladbare batteriet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com.
Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien fordi de er slitedeler.
48
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este importante folheto informativo antes de utilizar
a máquina de barbear e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Certifique-se de que o adaptador não é molhado (fig. 1).
Aviso
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para
o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de
perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. As crianças devem
ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
-- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a máquina de
barbear da corrente.
Cuidado
-- Não lave a máquina de barbear em água de temperatura superior a
80 ºC.
-- Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está
demasiado quente para evitar queimar as mãos.
-- A máquina de barbear e os restantes acessórios não podem ser
lavados na máquina de lavar loiça.
-- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos
ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o
aparelho.
Português 49
-- Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao
enxaguá-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque
todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de
alimentação selada no interior da máquina de barbear.
-- Não utilize a máquina de barbear, o transformador nem qualquer
outra peça que esteja danificada, visto que isto pode causar
ferimentos. Substitua sempre um transformador ou uma peça por um
equivalente de origem.
-- Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C
e 35 °C.
-- Coloque e utilize sempre a máquina de barbear numa superfície
impermeável.
-- Utilize apenas o transformador e os acessórios fornecidos.
-- Coloque sempre a tampa de protecção na máquina de barbear para
proteger as cabeças de corte quando viaja.
-- Se a máquina de barbear for sujeita a uma mudança significativa de
temperatura, pressão ou humidade, deixe-a ambientar-se durante 30
minutos antes de a utilizar.
Conformidade com as normas
-- Esta máquina de barbear está em conformidade com as normas de
segurança aprovadas internacionalmente, podendo ser utilizada no
banho ou no duche e lavada em água corrente com total
segurança (fig. 2).
-- Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com
campos electromagnéticos (CEM). Se forem manuseados
correctamente e de acordo com as instruções deste manual do
utilizador, estes aparelhos proporcionam uma utilização segura, como
demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Geral
-- O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático
e está preparado para voltagens entre 100 e 240 volts.
-- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa
inferior a 24 volts.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB(A)
50
Português
Meio ambiente
-- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos
domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
-- A bateria recarregável incorporada contém substâncias que podem
poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de eliminar o
aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial. Para
eliminar a bateria, coloque-a num ponto de recolha oficial para
baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também
levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá
remover a bateria e eliminá-la de forma segura para o
ambiente (fig. 4).
Retirar a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer da máquina de
barbear. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia
quando a retirar.
Tenha cuidado porque as bandas da pilha são aguçadas.
1Verifique se existem parafusos na parte posterior da máquina de
barbear. Se existirem, remova-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho com uma chave
de fendas. Se necessário, retire também parafusos e/ou peças
adicionais até conseguir ver a placa de circuitos impressos com a
bateria recarregável.
3Retire a bateria recarregável.
Português 51
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente Philips no seu país (poderá encontrar o número de
telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de
Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Restrições à garantia
As cabeças de corte (lâminas e protecções) não estão abrangidas pelos
termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.
52
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao
máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em
www.welcome.philips.com/br_pt/.
Importante
Leia este livreto de informações importantes atentamente antes de usar
o barbeador. Guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Não molhe o adaptador (fig. 1).
Aviso
-- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para
substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de
risco.
-- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por
sua segurança.
-- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Elas devem ser
supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
-- Sempre desconecte o barbeador da tomada antes de lavá-lo com
água corrente.
Atenção
-- Nunca lave o barbeador usando água com temperatura superior a 80°C.
-- Tome cuidado com água quente. Sempre verifique se a água não está
muito quente para evitar queimaduras nas mãos.
-- O barbeador e os outros acessórios não são próprios para lava-louças.
-- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza
abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para
limpar o aparelho.
-- É possível que vaze água pela tomada na parte inferior do barbeador
quando você lavá-lo. Isso é normal e não representa perigo, pois
todos os componentes eletrônicos estão em uma unidade vedada,
no interior do barbeador.
Português do Brasil 53
-- Não use o barbeador, adaptador nem qualquer outra peça se
estiverem danificados, pois isso pode causar ferimento. Sempre
substitua um adaptador danificado ou uma peça por um do
tipo original.
-- Use, carregue e guarde o aparelho a uma temperatura entre
10°C e 35°C.
-- Sempre apoie e use o barbeador em uma superfície resistente
a fluidos.
-- Use somente o adaptador e os acessórios fornecidos.
-- Coloque sempre a tampa de proteção no barbeador para proteger
as cabeças de corte quando estiver viajando.
-- Se o barbeador for sujeito a uma grande mudança de temperatura,
pressão ou umidade, deixe-o aclimatar por 30 minutos antes de usá-lo.
Conformidade com padrões
-- Este barbeador está em conformidade com regulamentações de
segurança aprovadas internacionalmente e pode ser usado com
segurança na banheira ou no chuveiro e lavado em água
corrente (fig. 2).
-- Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a
campos eletromagnéticos. Se manuseado de modo adequado
e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização
dos aparelhos é segura baseando-se em evidências científicas
atualmente disponíveis.
Geral
-- O aparelho é equipado com um seletor automático de tensão e é
adequado para tensões de 100 a 240 volts.
-- O adaptador transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão
segura, inferior a 24 volts.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB (A)
54
Português do Brasil
Meio ambiente
-- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida
útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado.
Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 3).
-- A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir
o meio ambiente. Sempre remova a bateria do aparelho antes de
descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as
baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade
em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma
assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a
bateria em um local seguro ao meio ambiente (fig. 4).
Remoção da bateria recarregável
só remova a bateria recarregável quando descartar o aparelho. Ao
remover a bateria, certifique-se de que ela esteja completamente
descarregada.
tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.
1Verifique se há parafusos na parte de trás do barbeador. Se houver,
desparafuse-os.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro do aparelho com uma chave
de fenda. Se necessário, remova também os parafusos e/ou as peças
adicionais, até enxergar a placa de circuito impresso com a bateria
recarregável.
3Remova a bateria recarregável.
Português do Brasil 55
Garantia e assistência técnica
Se precisar de serviços ou informações ou tiver algum problema, visite o
site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro
de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local
da Philips.
Restrições da garantia
As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos
termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.
56
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs det här viktiga informationshäftet noggrant innan du använder
rakapparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Se till att adaptern aldrig blir blöt (Bild 1).
Varning
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon
annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Den här apparaten är inte avsedd för användning av barn. Barn bör
övervakas så att de inte leker med apparaten.
-- Dra alltid ur rakapparatens stickpropp innan du rengör den under
rinnande vatten.
Varning!
-- Använd aldrig vatten som är varmare än 80 °C när du sköljer
rakapparaten.
-- Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för
varmt så att du inte bränner dig.
-- Rakapparaten och de övriga tillbehören får inte diskas i diskmaskin.
-- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller
vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.
-- Det kan rinna vatten från uttaget nedtill på rakapparaten när du
sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är
inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.
Svenska 57
-- Använd inte rakapparaten, adaptern eller någon annan del om den är
trasig eftersom detta kan orsaka skador. Byt alltid ut en trasig adapter
eller del mot en motsvarande originaldel.
-- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan
10 och 35 °C.
-- Placera och använd alltid rakapparaten på en vätsketålig yta.
-- Använd bara medföljande adapter och tillbehör.
-- Sätt på skyddskåpan på rakapparaten för att skydda rakhuvudena när
du reser.
-- Om rakapparaten utsätts för stora förändringar vad gäller temperatur,
tryck eller luftfuktighet ska du låta den acklimatiseras i 30 minuter
innan du använder den.
Överensstämmelse med standarder
-- Den här rakapparaten uppfyller internationellt godkända
säkerhetsföreskrifter och kan användas säkert i badet eller duschen
och rengöras under vattenkranen (Bild 2).
-- Den här Philips-apparaten följer alla standarder beträffande EMF
(elektromagnetiska fält). Om den hanteras på rätt sätt, och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken, är apparaten säker att
använda, enligt vad som idag är vetenskapligt belagt.
Allmänt
-- Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och
avsedd för nätspänningar från 100–240 V.
-- Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under
24 V.
-- Max ljudnivå: Lc = 69 dB(A)
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara
skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten
och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet
vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem
58
Svenska
med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philipsserviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och
kassera det på ett miljövänligt sätt (Bild 4).
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga rakapparaten.
Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.
Var försiktig, batteriskenorna är vassa.
1Kontrollera om det finns skruvar på rakapparatens baksida. Ta i så
fall bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med en skruvmejsel.
Om det behövs tar du också bort extra skruvar och/eller delar tills
du ser kretskortet med laddningsbart batteri.
3Ta ut det laddningsbara batteriet.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
ภาษาไทย 59
ข้อมูลเบื้องต้น
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome
ข้อสำ�คัญ
โปรดอ่านข้อมูลที่สำ�คัญในคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องโกนหนวดและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
--
อันตราย
ไม่ควรให้อะแดปเตอร์เปียกน้ำ� (รูปที่ 1)
คำ�เตือน
--
ภายในอะแดปเตอร์ประกอบด้วยตัวแปลงไฟ ดังนั้นจึงไม่ควรนำ�ไปตัดออกแล้วเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่ เพราะจะก่อให้เกิด
--
ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความ
--
---
อันตรายร้ายแรงขึ้น
รู้ความเข้าใจ นำ�เครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบ
ในด้านความปลอดภัย
ไม่ควรให้เด็กเล็กใช้งานเครื่องนี้ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำ�อุปกรณ์นี้ไปเล่น
ถอดปลั๊กเครื่องโกนหนวดออกทุกครั้งก่อนทำ�ความสะอาดใต้ก๊อกน้ำ�
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้น้ำ�ที่มีอุณหภูมิเกิน 80°C ล้างเครื่องโกนหนวด
--
ไม่ควรใช้น้ำ�ร้อนเกินไปในการทำ�ความสะอาดเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มือพุพอง
--
ห้ามใช้อากาศอัด แผ่นใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำ�มัน หรืออะซีโทน ทำ�ความ
--
เครื่องโกนหนวด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
สะอาดเครื่องเป็นอันขาด
--
เมื่อล้างทำ�ความสะอาดเครื่องโกนหนวด อาจมีน้ำ�ซึมออกมาจากด้านล่างของตัวเครื่อง เป็นเรื่องปกติและไม่ก่อให้เกิด
--
ห้ามใช้เครื่องโกนหนวด, อะแดปเตอร์หรือชิ้นส่วนใดๆ หากชำ�รุดเสียหายเพราะอาจเป็นอันตรายได้ ให้เปลี่ยนอะแดป
--
--
--
---
--
อันตรายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากวงจรไฟฟ้าภายในเครื่องโกนหนวดถูกปิดผนึกด้วยยางกันรั่วซึมเรียบร้อยแล้ว
เตอร์หรือชิ้นส่วนที่ชำ�รุด ด้วยชิ้นส่วนชนิดเดียวกันกับชิ้นส่วนเดิมเสมอ
โปรดใช้งาน ชาร์จไฟ และจัดเก็บเครื่องในอุณหภูมิระหว่าง 10°C และ 35°C
วางและใช้เครื่องโกนหนวดบนพื้นผิวที่กันน้ำ�เสมอ
ใช้อะแดปเตอร์และอุปกรณ์เสริมที่ให้มาเท่านั้น
ปิดฝาครอบเครื่องโกนหนวดทุกครั้งเพื่อปกป้องหัวโกนขณะที่คุณพกพา
หากเครื่องโกนหนวดต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้นครั้งใหญ่
60
---
--
--
--
ภาษาไทย
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เครื่องโกนหนวดนี้ได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนดความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากล และสามารถใช้งานใน
อ่างอาบน้ำ�หรือฝักบัว และล้างทำ�ความสะอาดใต้ก๊อกน้ำ�ได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
คำ�แนะนำ�ในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
ทั่วไป
เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งตัวปรับเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ และเหมาะสำ�หรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 - 240 โวลต์
อะแดปเตอร์สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าขนาด 100-240 โวลต์เป็นแรงดันไฟต่ำ�กว่า 24 โวลต์ได้
ระดับเสียงรบกวน: Lc = 69dB(A)
สิ่งแวดล้อม
--
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใช้
--
แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ตัดผมอาจมีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อน
ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 3)
ทิ้งอุปกรณ์หรือก่อนส่งไปที่จุดรวบรวมการทิ้งอย่างเป็นทางการ ทิ้งแบตเตอรี่ไว้ที่จุดรวบรวมการทิ้งแบตเตอรี่ หากคุณ
พบปัญหาในการถอดแบตเตอรี่ คุณสามารถนำ�อุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการของฟิลิปส์ ซึ่งจะช่วยคุณถอดแบตเตอรี่ออก
และทิ้งในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 4)
การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้
ถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออกเมื่อต้องการทิ้งเครื่องโกนหนวดเท่านั้น ต้องแน่ใจว่าไม่มีประจุเหลืออยู่เลยใน
แบตเตอรี่เมื่อถอดออก
ควรระมัดระวัง เนื่องจากด้านข้างของแบตเตอรี่มีความคมมาก
1 ตรวจดูว่ามีสกรูอยู่ด้านหลังเครื่องโกนหนวดหรือไม่ หากมีให้ถอดออก
2 ถอดแผงด้านหน้าและ/หรือด้านหลังของเครื่องด้วยไขควง หากจำ�เป็นให้ถอดสกรูและ/หรือชิ้นส่วนออกได้
อีก จนกว่าคุณจะเห็นแผงวงจรที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้
3 ถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออก
ภาษาไทย 61
การรับประกันและบริการ
หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือหากมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่
www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์
บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ
ข้อจำ�กัดในการรับประกัน
หัวโกน (ใบมีดและฝาครอบ) ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องสึกหรอตามปกติเนื่องจากการใช้งาน
62
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Tıraş makinesini kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Adaptörün ıslanmamasına özen gösterin (Şek. 1).
Uyarı
-- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep
olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Tıraş makinesini musluk altında yıkamadan önce mutlaka prizden çekin.
Dikkat
-- Tıraş makinesini durulamak için asla 80°C’den sıcak su kullanmayın.
-- Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak
olmadığını kontrol edin.
-- Tıraş makinesini ve diğer aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.
-- Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya
aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar
kullanmayın.
-- Tıraş makinesini yıkadığınızda, alt kısımda bulunan fiş soketinden içeri
su sızabilir. Bu durum normaldir ve cihazın tüm elektronik parçaları su
geçirmez bir güç ünitesi ile kaplı olduğu için tehlikeli değildir.
-- Yaralanmaya yol açabileceğinden, hasarlı durumdaki tıraş
makinesini, adaptörü veya herhangi bir parçasını kullanmayın. Hasarlı
adaptörü veya parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.
Türkçe 63
-----
Cihaz, 10°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli ve saklanmalıdır.
Tıraş makinesini mutlaka sıvı geçirmez bir zemin üzerinde kullanın.
Sadece cihazla birlikte gelen adaptörü ve aksesuarları kullanın.
Seyahat ederken, tıraş başlıklarını korumak için koruma kapağını tıraş
makinesine takın.
-- Tıraş makinesi dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce 30 dakika
boyunca ortam koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
Standartlara uyum
-- Bu tıraş makinesi uluslararası onaylanmış güvenlik kurallarına uygun
olup, banyo veya duşta güvenle kullanılabilir, musluk altında
yıkanabilir (Şek. 2).
-- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun
şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
Genel
-- Cihazda otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır. Cihaz 100-240 volt
arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
-- Adaptör 100-240 volt’u güvenli seviye olan 24 volttan daha düşük
değerlere çevirmektedir.
-- Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 69dB(A)
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
-- Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir.
Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce
mutlaka pili çıkarın. Pili, piller için resmi toplama noktasına teslim edin.
Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine
de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pili sizin için çıkaracak ve atık
işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilecektir (Şek. 4).
64
Türkçe
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece tıraş makinesini atacağınız zaman çıkarın.
Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından emin olun.
Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.
1Tıraş makinesinin arkasında vida varsa bunları sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida kullanarak sökün.
Gerekirse, şarj edilebilir pil ile birlikte baskılı devre kartını görene
kadar diğer vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Şarj edilebilir pili çıkarın.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine
başvurun.
Garanti sınırlamaları
Tıraş başlıkları (bıçaklar ve koruyucular) aşınmaya maruz kaldığından
uluslararası garanti kapsamında değildir.
Tiếng Việt 65
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn
đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung
cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
Lưu ý
Đọc kỹ cuốn sách thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị và
cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Nguy hiểm
-- Không để bộ nối tiếp bị ướt (Hình 1).
Cảnh báo
-- Trong bộ biến thế có một biến áp. Không cắt bỏ bộ biến thế này để
thay bằng bộ biến thế khác, vì làm như vậy sẽ gây ra tình huống nguy
hiểm.
-- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức
khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu
kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn
sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
-- Thiết bị này không được thiết kế để trẻ em sử dụng. Trẻ em cần được
giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với thiết bị.
-- Luôn rút phích cắm điện ra khỏi máy trước khi rửa máy dưới vòi
nước.
Chú ý
-- Không sử dụng nước nóng quá 80°C để rửa máy cạo râu.
-- Nên thận trọng với nước nóng. Luôn kiểm tra xem nước có quá nóng
không để tránh làm bỏng tay bạn.
-- Máy cạo râu và các phụ kiện khác không thể dùng với máy rửa chén.
-- Không sử dụng khí nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn
hoặc những chất lỏng mạnh như xăng hoặc axêtôn để lau chùi thiết bị.
-- Nước có thể rò rỉ từ đui cắm ở phần dưới của máy cạo râu khi bạn
rửa máy. Điều này là bình thường và không nguy hiểm bởi vì tất cả các
bộ phận điện tử đều được đóng kín trong lớp vỏ bảo vệ bên trong máy.
66
Tiếng Việt
-- Không sử dụng máy cạo râu, bộ nối tiếp hay bất kỳ bộ phận nào khác
nếu thiết bị bị hư hỏng, vì như vậy có thể gây ra chấn thương. Luôn
thay thế bộ nối tiếp hoặc phụ kiện cùng loại và đúng tiêu chuẩn như
loại của máy.
-- Sử dụng, sạc và bảo quản thiết bị này ở nhiệt độ từ 10°C đến 35°C.
-- Luôn đặt và sử dụng bộ sạc trên bề mặt chịu nước.
-- Chỉ sử dụng bộ nối tiếp, và phụ kiện đi kèm.
-- Luôn đậy nắp bảo vệ vào máy cạo râu để bảo vệ các đầu cạo khi di
chuyển.
-- Nếu thiết bị chịu sự thay đổi lớn về nhiệt độ, áp suất, hay độ ẩm, hãy
để thiết bị thích nghi trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
Tuân thủ các tiêu chuẩn
-- Máy cạo râu này tuân thủ các qui định về an toàn của quốc tế và có
thể sử dụng an toàn trong bồn tắm hoặc dưới vòi tắm và có thể
được làm sạch dưới vòi nước (Hình 2).
-- Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ
trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng
dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện
nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.
Tổng quát
-- Máy được trang bị bộ chọn điện áp tự động và phù hợp với điện
nguồn từ 100-240 vôn.
-- Bộ nối tiếp biến thế từ 100-240 vôn xuống mức điện áp thấp an toàn
dưới 24 vôn.
-- Độ ồn tối đa: Lc = 69dB(A)
Môi trường
-- Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi chấm
dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức
để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 3).
Tiếng Việt 67
-- Pin tích hợp, có thể sạc lại có chứa những chất có thể gây ô nhiễm
môi trường. Luôn tháo pin trước khi vứt bỏ thiết bị hoặc mang thiết
bị đến điểm thu gom chính thức. Vứt bỏ pin tại một điểm thu gom
chính thức dành cho pin. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tháo pin,
bạn cũng có thể mang thiết bị tới trung tâm dịch vụ của Philips. Nhân
viên trung tâm sẽ giúp bạn tháo pin và vứt bỏ pin theo cách an toàn
cho môi trường (Hình 4).
Tháo pin sạc
Chỉ tháo pin sạc khi vứt bỏ máy cạo râu. Đảm bảo pin hoàn toàn hết
điện khi tháo pin.
Hãy cẩn thận, các dải pin rất sắc bén.
1Kiểm tra xem có các ốc vít phía mặt sau của máy cạo râu không.
Nếu có, tháo các ốc vít này.
2Dùng tô vít tháo mặt sau và/hoặc mặt trước của thiết bị. Nếu cần,
tháo thêm ốc vít và/hoặc các bộ phận cho đến khi bạn nhìn thấy
bảng mạch in có pin sạc.
3Tháo pin sạc ra.
Bảo hành và dịch vụ
Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang
web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm
Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại
của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung Tâm
Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với đại lý
Philips tại địa phương bạn.
Hạn chế bảo hành
Các đầu cạo (lưỡi cắt và bảo vệ) không được bảo hành theo các điều
khoản bảo hành quốc tế vì chúng có thể bị mài mòn.
68
繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。
重要事項
使用電鬍刀之前,請先仔細閱讀此重要資訊手冊,並妥善保管以
供日後參考。
危險
-- 請確定轉換器沒有弄濕。 (圖 1)
警示
-- 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代,
否則會造成危險。
-- 基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之下,本產品不適用於
孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者,或缺乏使用經驗
及知識者。
-- 不宜讓孩童使用本產品。請勿讓孩童將本產品當成玩具。
-- 在水龍頭下沖洗電鬍刀之前,請先拔掉電鬍刀的插頭。
----------
警告
切勿使用超過 80°C 的熱水沖洗電鬍刀。
請小心使用熱水。隨時檢查熱水是否太燙,以避免手部燙傷。
電鬍刀和其他配件均不可放入洗碗機清洗。
絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的
液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
在您沖洗時,水可能會從電鬍刀底部的插孔流出。此為正常現
象,不會造成危險,因為所有的電子零件都密封於電鬍刀內的
電源裝置中。
電鬍刀、轉換器或任何零件損壞時,請停止使用,以免受傷。
請務必更換原型號的轉換器或零件。
請在溫度介於 10°C 到 35°C 之間的環境中使用、充電及收
納本產品。
使用時,請務必將電鬍刀放置於防水表面上。
請僅使用隨附的轉換器和配件。
繁體中文 69
-- 當您出外旅行時,請隨時為電鬍刀加上保護蓋,以保護電鬍刀
刀頭。
-- 如果環境的溫度、壓力或濕度大幅變化時,使用前,請先讓電
鬍刀適應環境約 30 分鐘。
符合標準
-- 本電鬍刀符合國際公認安全標準,可以在沐浴或淋浴時安全使
用,亦可放心以水龍頭沖洗。 (圖 2)
-- 本飛利浦產品符合電磁場 (Electromagnetic field,EMF) 所有
相關標準。只要操作方式正確並依照本使用手冊之說明使用,
根據現有的科學研究資料,使用本產品並無安全顧慮。
一般
-- 本產品配備有自動電壓選擇器,適用 100 到 240 伏特的插座
電壓。
-- 轉換器可將 100-240 伏特的電壓轉換為低於 24 伏特的安全低
電壓。
-- 最高噪音等級:Lc = 69dB(A)
環境保護
-- 本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請
將本產品送至政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心
力。 (圖 3)
-- 本產品內建的充電式電池含有可能會污染環境的物質。丟棄本
產品或是將本產品放到政府指定回收站前,請務必先取出電
池,並且將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電
池,可將本產品拿到飛利浦服務中心,服務中心的人員會為您
卸下電池,並以對環境無害的方式處理電池。 (圖 4)
取出充電電池
棄置本電鬍刀前,請先取出充電電池。當您要取出電池時,請確
認其電力已完全耗盡。
電池固定帶非常銳利,請小心。
1檢查電鬍刀背面是否有螺絲。若有,請卸下。
70
繁體中文
2使用螺絲起子拆除產品的背面和/或正面護板。必要時,也可拆
下其他螺絲和/或零件,直到清楚看見印刷電路板與充電電池為
止。
3取出充電電池。
保固與服務
如需相關服務或資訊,或是有任何問題,請瀏覽飛利浦網站,網
址為 www.philips.com,或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話
號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心,請洽詢當
地的飛利浦經銷商。
保固限制
電鬍刀頭 (刀具和刀網) 由於其磨損性,因此不在全球保固範圍內。
4222.002.5257.4
Download PDF

advertising