Philips | HQ6645/16 | Philips Elektrorasierer HQ6646/16 Bedienungsanleitung

English 4
Dansk 12
Deutsch 20
Ελληνικα 29
Suomi 38
Norsk 46
Svenska 54
69
HQ6646, HQ6645, HQ6640
77
English
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
- Only use the mains cord supplied.
- Do not use a damaged mains cord.
- If the mains cord is damaged, always have it
replaced with one of the original type in order to
avoid a hazard.
- The appliance is equipped with an automatic
voltage selector and is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.
- Use and store the appliance at a temperature
between 5°C and 35°C.
- Keep the appliance and the mains cord dry.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
English
Using the appliance
Shaving
1 Put the appliance plug in the shaver.
2 Put the mains plug in the wall socket.
3 Switch on the shaver by pushing the on/off
slide to position I.
4 Move the shaving heads quickly over your skin,
making both straight and circular movements.
Shaving on a dry face gives the best results.
Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed
to the Philips shaving system.
5 Switch off the shaver by pushing the on/off
slide to position 0.
6 Put the protection cap on the shaver every
time you have used it, to prevent damage to
the shaving heads.
Trimming
For grooming sideburns and moustache.
1 Open the trimmer by pushing the slide
upwards.
The trimmer can be activated while the motor is
running.
2 Close the trimmer (‘click’).
Cleaning and maintenance
Regular cleaning guarantees better shaving
performance.
English
, For easy and optimal cleaning, the Philips Shaving
Head Cleaner (type HQ100) is available. Ask
your Philips dealer for information.
The Philips Shaving Head Cleaner may not be
available in all countries. Contact the Customer Care
Centre in your country about the availability of this
accessory.
You can also clean the shaver in the following way:
Every week: shaving unit and hair chamber
1 Switch off the shaver, remove the mains plug
from the wall socket and pull the appliance plug
out of the shaver.
2 Clean the top of the appliance first, using the
brush supplied.
3 Press the release button (1) and remove the
shaving unit (2).
2
1
4 Clean the inside of the shaving unit and the
hair chamber with the brush.
5 Put the shaving unit back onto the shaver.
English
Every two months: shaving heads
1 Switch off the shaver, remove the mains plug
from the wall socket and pull the appliance plug
out of the shaver.
2
1
2
2 Press the release button (1) and remove the
shaving unit (2).
3 Turn the wheel anticlockwise (1) and remove
the retaining frame (2).
1
4 Remove the cutters and guards and clean them
with the brush supplied.
Do not clean more than one cutter and guard
at a time, since they are all matching sets. If you
accidentally mix up the cutters and guards, it
may take several weeks before optimal shaving
performance is restored.
5 Clean the cutter with the short-bristled side of
the brush.
Brush carefully in the direction of the arrow.
6 Brush the guard.
English
1
2
7 Put the shaving heads back into the shaving
unit. Put the retaining frame back into the
shaving unit (1) and turn the wheel clockwise
(2).
8 Put the shaving unit back onto the shaver.
For extra thorough cleaning, clean the shaving heads
by putting them in a degreasing liquid (e.g. alcohol)
every six months. To remove the shaving heads,
follow steps 1 to 4 described above. After cleaning,
lubricate the central point on the inside of the
guards with a drop of sewing machine oil to prevent
wear of the shaving heads.
Trimmer
Clean the trimmer every time you have used it.
1 Switch off the shaver, remove the mains plug
from the wall socket and pull the appliance plug
out of the shaver.
2 Clean the trimmer with the brush supplied.
3 Lubricate the trimmer teeth with a drop of
sewing machine oil every six months.
Storage
, Put the protection cap on the shaver to prevent
damage.
English
Replacement
Replace the shaving heads every two years for
optimal shaving results.
Replace damaged or worn shaving heads with HQ55
Philips Shaving Heads only.
1 Switch off the shaver, remove the mains plug
from the wall socket and pull the appliance plug
out of the shaver.
2
1
2
2 Press the release button (1) and remove the
shaving unit (2).
3 Turn the wheel anticlockwise (1) and remove
the retaining frame (2).
1
4 Remove the shaving heads and place new ones
in the shaving unit.
1
2
5 Put the retaining frame back into the shaving
unit (1) and turn the wheel clockwise (2).
6 Put the shaving unit back onto the shaver.
10
English
Environment
- Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand
it in at an official collection point for recycling. By
doing this, you help to preserve the environment.
Accessories
The following accessories are available:
- HQ55 Philips Shaving Heads.
- HQ100 Philips Shaving Head Cleaner.
- HQ101 Philips Shaving Head Cleaning Fluid.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem,
please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in
the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and guards) are not
covered by the terms of the international guarantee
because they are subject to wear.
Troubleshooting
1 Reduced shaving performance
Cause 1: the shaving heads are dirty.
English 11
The shaver has not been cleaned well enough or has
not been cleaned for a long time.
, Clean the shaver thoroughly before you continue
shaving. See chapter ‘Cleaning and maintenance’.
Cause 2: long hairs are obstructing the shaving heads.
, Clean the cutters and guards with the brush
supplied. See chapter ‘Cleaning and maintenance’,
section ‘Every two months: shaving heads’.
Cause 3: the shaving heads are damaged or worn.
, Replace the shaving heads. See chapter
‘Replacement’.
2 The shaver does not work when the on/off
slide is pushed to position I.
Cause: the shaver is not connected to the mains.
, Put the mains plug in the wall socket.
12
Dansk
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde
for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med
det.
- Brug kun den medfølgende netledning.
- Brug aldrig en beskadiget netledning.
- Hvis netledningen beskadiges må den kun
udskiftes med en original ledning af samme type
for at undgå enhver risiko ved efterfølgende ved
brug af apparatet.
- Apparatet er udstyret med automatisk
spændingstilpasning til netspændinger mellem
100 og 240 volt.
- Apparatet skal anvendes og opbevares ved
temperaturer mellem 5° C og 35° C.
- Hold apparatet og netledningen tørre.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder
for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne
i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at
anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er
tilgængelig i dag.
Dansk 13
Sådan bruges apparatet
Barbering
1 Sæt apparatstikket ind i shaveren.
2 Sæt stikket i en stikkontakt.
3 Tænd shaveren ved at skubbe on/off-kontakten
til position I.
4 Bevæg skærene hurtigt hen over huden både i
lige strøg og i cirkelbevægelser.
Resultatet bliver bedst, hvis huden er tør.
Vær opmærksom på, at der kan gå 2-3 uger, før din
hud helt har vænnet sig til Philips’ barberingssystem.
5 Sluk shaveren ved at skubbe on/off-kontakten
til position 0.
6 Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren efter
brug for at undgå at beskadige skærene.
Trimning
Til pleje af bakkenbarter og moustache.
1 Trimmeren åbnes ved at skubbe
skydekontakten opad.
Trimmeren kan aktiveres, mens shaveren kører.
2 Luk trimmeren med et klik.
Rengøring og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring sikrer det bedste
barberingsresultat.
14
Dansk
, Den nemmeste og mest effektive rengøring
opnås ved at bruge Philips Shaving Head Cleaner
(rensesystem til skær - type HQ100), som kan
købes hos din forhandler.
Philips Shaving Head Cleaner føres imidlertid ikke i
alle lande. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter for
nærmere oplysninger.
Du kan også rengøre shaveren således:
Hver uge: Skærhoved og skægkammer
1 Sluk for shaveren, tag netstikket ud af
stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
2 Rengør først apparatets top med den
medfølgende børste.
3 Tryk på udløserknappen (1), og fjern
skærhovedet (2).
2
1
4 Rengør skærhovedets inderside og
skægkammeret med børsten.
5 Sæt skærhovedet tilbage på shaveren.
Dansk 15
Hver 2. måned: Skærene
1 Sluk for shaveren, tag netstikket ud af
stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
2
1
2
2 Tryk på udløserknappen (1), og fjern
skærhovedet (2).
3 Drej hjulet venstre om (1), og fjern
samlerammen (2).
1
4 Tag skærene ud, og rengør dem med den
medfølgende børste.
Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper
er slebet parvis. Kommer man ved en fejltagelse til at
blande knive og lamelkapper, kan det tage flere uger,
før shaveren igen barberer optimalt.
5 Børst kniven med børstens korte børster.
Børst forsigtigt i pilens retning.
6 Børst lamellen.
16
Dansk
1
2
7 Sæt skærene tilbage i skærhovedet. Sæt
samlerammen tilbage på plads (1) og drej hjulet
højre om (2).
8 Sæt skærhovedet tilbage på shaveren.
Ved ekstra grundig rengøring renses skærene ved
at lægge dem i en affedtende væske (f.eks. sprit)
hver 6. måned. Følg ovennævnte trin 1 til 4 for
udtagning af skærene. Efter rengøring skal centrum
af lamelkappernes inderside smøres med en dråbe
symaskineolie for at forebygge slitage på skærene.
Trimmer
Rens trimmeren hver gang den har været brugt.
1 Sluk for shaveren, tag netstikket ud af
stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
2 Rens trimmeren med den medfølgende børste.
3 Smør trimmerens tænder med en dråbe
symaskineolie hver 6. måned.
Opbevaring
, Sæt beskyttelseskappen på shaveren, så den ikke
beskadiges.
Dansk 17
Udskiftning
For til stadighed at opnå et optimalt
barberingsresultat anbefales det at udskifte skærene
hvert 2. år.
Beskadigede eller slidte skær må kun udskiftes med
HQ55 Philips skær.
1 Sluk for shaveren, tag netstikket ud af
stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
2
1
2
2 Tryk på udløserknappen (1), og fjern
skærhovedet (2).
3 Drej hjulet venstre om (1), og fjern
samlerammen (2).
1
4 Tag de gamle skær ud og sæt de nye skær i.
1
2
5 Sæt samlerammen tilbage i skærhovedet (1) og
drej hjulet højre om (2).
6 Sæt skærhovedet tilbage på shaveren.
18
Dansk
Miljøhensyn
- Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet.
Tilbehør
Der findes følgende tilbehør:
- HQ55 Philips skær.
- HQ100 Philips Shaving Head Cleaner
(rensesystem til skær).
- HQ101 Philips Shaving Head Cleaning Fluid (refill
rensevæske).
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray
(rengøringsspray til skær).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det
lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i
vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis
der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skær (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af den
internationale garanti, da de udsættes for slitage.
Dansk 19
Fejlfinding
1 Nedsat barberingsevne
Årsag 1: Skærene er snavsede.
Shaveren er ikke blevet rengjort tilstrækkeligt, eller
også er det for længe siden.
, Rengør shaveren omhyggeligt, inden barberingen
fortsættes. Se afsnittet “Rengøring og
vedligeholdelse”.
Årsag 2: Lange hår blokerer skærene.
, Børst knive og lamelkapper med den
medfølgende børste. Se afsnittet “Rengøring
og vedligeholdelse”, under “Hver 2. måned:
Skærene”.
Årsag 3: Skærene er beskadigede eller slidte.
, Udskift skærene. Se afsnittet “Udskiftning”.
2 Shaveren virker ikke, når on/off-knappen er i
position I.
Årsag: Shaveren er ikke tilsluttet lysnettet.
, Sæt stikket i en stikkontakt.
20
Deutsch
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte
Netzkabel.
- Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes
Netzkabel.
- Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt
ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzkabel
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
- Das Gerät hat eine automatische
Spannungsanpassung und eignet sich für
Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
- Benutzen und verwahren Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel stets
trocken.
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro
Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das
Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
Deutsch 21
und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
Rasieren
1 Stecken Sie den Gerätestecker in den Rasierer.
2 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3 Schalten Sie den Rasierer ein, indem Sie den
Ein-/Ausschalter auf “1” schieben.
4 Führen Sie die Scherköpfe mit geraden und
kreisenden Bewegungen zügig über die Haut.
Die beste Rasur erzielen Sie bei trockener Haut.
Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an
das Philips Schersystem gewöhnt hat.
5 Schalten Sie den Rasierer aus, indem Sie den
Ein-/Ausschalter auf “0” schieben.
6 Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem
Gebrauch auf den Rasierer, um Beschädigungen
der Scherköpfe zu vermeiden.
Schneiden
Zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.
1 Schieben Sie den Schiebeschalter nach oben,
um den Langhaarschneider zu öffnen.
Der Langhaarschneider lässt sich bei laufendem
Motor aktivieren.
2 Schließen Sie den Langhaarschneider (er rastet
hörbar ein).
22
Deutsch
Reinigung und Wartung
Regelmäßige Reinigung sorgt für eine bessere
Leistung des Geräts.
, Mit dem Philips Scherkopfreiniger (Typ HQ100)
können Sie die Scherköpfe schnell und gründlich
reinigen. Fragen Sie Ihren Philips-Händler.
Der Philips Scherkopfreiniger ist möglicherweise
nicht in jedem Land erhältlich. Das Philips Service
Center in Ihrem Land kann Ihnen Auskunft über die
Verfügbarkeit dieses Zubehörs geben.
Sie können den Rasierer auch auf die folgende Weise
reinigen:
Einmal wöchentlich: Schereinheit und
Haarauffangkammer
1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie
das Netzteil aus der Steckdose und den
Gerätestecker vom Rasierer.
2 Reinigen Sie zuerst den oberen Teil des Geräts
mit der beiliegenden Bürste.
3 Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und
nehmen Sie die Schereinheit ab (2).
2
1
4 Reinigen Sie die Schereinheit und die
Haarauffangkammer von innen mit der Bürste.
Deutsch 23
5 Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den
Rasierer.
Alle zwei Monate: Scherköpfe
1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie
das Netzteil aus der Steckdose und den
Gerätestecker vom Rasierer.
2
1
2
1
2 Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und
nehmen Sie die Schereinheit ab (2).
3 Drehen Sie das Rädchen gegen den
Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den
Scherkopfhalter (2).
4 Entfernen Sie Schermesser und Scherkörbe,
und reinigen Sie sie mit der beiliegenden
Bürste.
Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem
dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils
aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser
und Scherkörbe versehentlich miteinander
vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis
wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.
24
Deutsch
5 Reinigen Sie das Schermesser mit der
kurzborstigen Seite der Bürste.
Bürsten Sie dabei vorsichtig in Pfeilrichtung.
6 Bürsten Sie den Scherkorb ab.
1
2
7 Setzen Sie Scherköpfe und Scherkopfhalter
wieder in die Schereinheit ein, (1) und drehen
Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn fest (2).
8 Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den
Rasierer.
Für eine besonders gründliche Reinigung können
Sie die Scherköpfe alle sechs Monate in eine Fett
lösende Flüssigkeit (z. B. Alkohol) tauchen. Befolgen
Sie beim Entnehmen der Scherköpfe die oben
beschriebenen Schritte 1 bis 4. Sie sollten dann nach
dem Reinigen einen Tropfen Nähmaschinenöl in die
Mitte der Scherkörbe geben, um eine Abnutzung der
Scherköpfe zu verhindern.
Langhaarschneider
Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem
Gebrauch.
1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie
das Netzteil aus der Steckdose und den
Gerätestecker vom Rasierer.
Deutsch 25
2 Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der
beiliegenden Bürste.
3 Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders
alle sechs Monate mit einem Tropfen
Nähmaschinenöl.
Aufbewahrung
, Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit,
um Beschädigungen zu vermeiden.
Ersatz
Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um
auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen.
Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Scherköpfe
ausschließlich durch HQ55 Philips Scherköpfe.
1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie
das Netzteil aus der Steckdose und den
Gerätestecker vom Rasierer.
26
Deutsch
2 Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und
nehmen Sie die Schereinheit ab (2).
2
1
2
1
3 Drehen Sie das Rädchen gegen den
Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den
Scherkopfhalter (2).
4 Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie
neue Scherköpfe in die Schereinheit.
1
2
5 Setzen Sie den Scherkopfhalter zurück in die
Schereinheit (1), und drehen Sie das Rädchen
im Uhrzeigersinn fest (2).
6 Setzen Sie die Schereinheit wieder auf den
Rasierer.
Umweltschutz
- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen.
Deutsch 27
Zubehör
Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind
erhältlich:
- HQ55 Philips Scherköpfe.
- HQ100 Philips Scherkopfreiniger.
- HQ101 Philips Reinigungsflüssigkeit für
Scherköpfe.
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips-Händler, oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com).
Sie können auch direkt die Service-Abteilung von
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
kontaktieren.
Garantieeinschränkungen
Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe)
unterliegen nicht den Bedingungen der
internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
Fehlerbehebung
1 Die Leistung des Geräts lässt nach.
Ursache 1: Die Scherköpfe sind verschmutzt.
Der Rasierer wurde nicht gründlich genug oder seit
längerer Zeit nicht mehr gereinigt.
, Reinigen Sie den Rasierer gründlich, bevor Sie
die Rasur fortsetzen (siehe “Reinigung und
Wartung”).
28
Deutsch
Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation der
Scherköpfe.
, Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe
mit der beiliegenden Bürste (siehe “Reinigung
und Wartung”, Abschnitt “Alle zwei Monate:
Scherköpfe”).
Ursache 3: Die Scherköpfe sind beschädigt oder
abgenutzt.
, Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe “Ersatz”).
2 Der Rasierer funktioniert nicht, wenn der Ein/Ausschalter auf “1” steht.
Ursache: Das Gerät ist nicht an das Stromnetz
angeschlossen.
, Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Ελληνικα 29
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός
και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα
παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που
παρέχεται.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο αν έχει
υποστεί φθορά.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς
αποφυγή κινδύνου.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο
επιλογέα τάσης και είναι κατάλληλη για τάση
που κυμαίνεται από 100 έως 240 volt.
- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο στεγνά.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν
γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η
30
Ελληνικα
συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες
μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
Ξύρισμα
1 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην
ξυριστική μηχανή.
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3 Ενεργοποιήστε την ξυριστική
μηχανή θέτοντας τον διακόπτη on/off στη
θέση Ι.
4 Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω
στο δέρμα σας με γρήγορες κινήσεις, τόσο
ευθείες όσο και κυκλικές.
Το ξύρισμα σε στεγνό πρόσωπο έχει καλύτερα
αποτελέσματα.
Το δέρμα σας ίσως χρειαστεί 2-3 εβδομάδες
μέχρι να συνηθίσει το σύστημα ξυρίσματος της
Philips.
5 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή
θέτοντας τον διακόπτη on/off στη θέση 0.
6 Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα
στην ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση
προς αποφυγή ζημιάς των ξυριστικών
κεφαλών.
Κοπή
Για περιποίηση των φαβοριτών και του
μουστακιού.
Ελληνικα 31
1 Ανοίξτε το φαβοριτοκόπτη πιέζοντας τον
διακόπτη προς τα επάνω.
Ο φαβοριτοκόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ
το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία.
2 Κλείστε το φαβοριτοκόπτη (‘κλικ’).
Καθαρισμός και συντήρηση
Ο τακτικός καθαρισμός εγγυάται καλύτερη
απόδοση στο ξύρισμα.
, Για εύκολο και άψογο καθαρισμό, διατίθεται
το καθαριστικό ξυριστικών κεφαλών (τύπος
HQ100) της Philips. Απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips για πληροφορίες.
Το Philips Shaving Head Cleaner ενδέχεται να μην
διατίθεται σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
Philips στη χώρα σας για τη διαθεσιμότητα του
συγκεκριμένου προϊόντος.
Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε την ξυριστική
μηχανή με τον παρακάτω τρόπο:
Κάθε εβδομάδα: μονάδα ξυρίσματος και
χώρος συλλογής τριχών
1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και μετά
το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.
2 Αρχικά καθαρίστε το επάνω μέρος της
συσκευής με το βουρτσάκι που παρέχεται.
32
Ελληνικα
3 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και
βγάλτε τη μονάδα ξυρίσματος (2).
2
1
4 Καθαρίστε το εσωτερικό της μονάδας
ξυρίσματος και το χώρο συλλογής τριχών,
χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι.
5 Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ξυρίσματος
στην ξυριστική μηχανή.
Κάθε δύο μήνες: ξυριστικές κεφαλές
1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και μετά
το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.
2
1
2
1
2 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και
βγάλτε τη μονάδα ξυρίσματος (2).
3 Γυρίστε τον τροχό αριστερόστροφα (1) και
αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (2).
Ελληνικα 33
4 Αφαιρέστε τους κόπτες και τους οδηγούς
και καθαρίστε τους με το βουρτσάκι που
παρέχεται.
Μην καθαρίζετε πάνω από ένα κόπτη και
οδηγό τη φορά, αφού αποτελούν σετ μεταξύ
τους. Αν κατά λάθος μπερδέψετε τους κόπτες
και τους οδηγούς (τα σετ) μεταξύ τους, μπορεί
να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να
αποκατασταθεί η άριστη απόδοση στο ξύρισμα.
5 Καθαρίστε τον κόπτη με το βουρτσάκι από
την πλευρά που έχει κοντές τρίχες.
Βουρτσίστε προσεκτικά προς την κατεύθυνση που
δείχνει το βέλος.
6 Βουρτσίστε τον οδηγό.
1
2
7 Τοποθετήστε τις ξυριστικές κεφαλές μέσα
στη μονάδα ξυρίσματος. Τοποθετήστε
το πλαίσιο συγκράτησης στη μονάδα
ξυρίσματος (1) και γυρίστε τον τροχό
δεξιόστροφα (2).
8 Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ξυρίσματος
στην ξυριστική μηχανή.
Για σχολαστικό καθαρισμό, καθαρίστε
τις ξυριστικές κεφαλές βυθίζοντάς τις σε
απολιπαντικό υγρό (π.χ. οινόπνευμα) κάθε
έξι μήνες. Για να αφαιρέσετε τις ξυριστικές
κεφαλές, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 που
περιγράφονται παραπάνω. Μετά τον καθαρισμό,
λιπάνετε το κεντρικό σημείο του εσωτερικού
των οδηγών με μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής
34
Ελληνικα
για να αποφύγετε την φθορά των ξυριστικών
κεφαλών.
Φαβοριτοκόπτης
Καθαρίζετε το φαβοριτοκόπτη μετά από κάθε
χρήση του.
1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και μετά
το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.
2 Καθαρίστε το φαβοριτοκόπτη με το
βουρτσάκι που παρέχεται.
3 Κάθε έξι μήνες πρέπει να λιπαίνετε τα
δοντάκια του φαβοριτοκόπτη με μια σταγόνα
λάδι ραπτομηχανής.
Αποθήκευση
, Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην
ξυριστική μηχανή προς αποφυγή πρόκλησης
βλάβης.
Αντικατάσταση
Αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε δύο
χρόνια για να έχετε άριστο ξύρισμα.
Αντικαθιστάτε τις χαλασμένες ή φθαρμένες
ξυριστικές κεφαλές μόνο με ξυριστικές κεφαλές
HQ55 της Philips.
Ελληνικα 35
1 Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και μετά
το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.
2
1
2
2 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και
βγάλτε τη μονάδα ξυρίσματος (2).
3 Γυρίστε τον τροχό αριστερόστροφα (1) και
αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (2).
1
4 Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές και
τοποθετήστε καινούριες κεφαλές στη
μονάδα ξυρίσματος.
1
2
5 Τοποθετήστε το πλαίσιο συγκράτησης
στη μονάδα ξυρίσματος (1) και γυρίστε τον
τροχό δεξιόστροφα (2).
6 Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ξυρίσματος
στην ξυριστική μηχανή.
Περιβάλλον
- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην
προστασία του περιβάλλοντος.
36
Ελληνικα
Εξαρτήματα
Διατίθενται τα εξής εξαρτήματα:
- Ξυριστικές κεφαλές HQ55 της Philips.
- HQ100 Philips Shaving Head Cleaner.
- Υγρό καθαρισμού ξυριστικών κεφαλών HQ101
της Philips.
- Σπρέι καθαρισμού ξυριστικών κεφαλών HQ110
της Philips.
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της
Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις των
Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής
Φροντίδας BV της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι ξυριστικές κεφαλές (κόπτες και οδηγοί)
δεν καλύπτονται από τους όρους της διεθνούς
εγγύησης καθώς υπόκεινται σε φθορά.
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
1 Μειωμένη απόδοση στο ξύρισμα
1η αιτία: οι ξυριστικές κεφαλές είναι βρώμικες.
Η ξυριστική μηχανή δεν έχει καθαριστεί καλά ή
δεν έχει καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ελληνικα 37
, Καθαρίστε καλά την ξυριστική μηχανή πριν
συνεχίσετε το ξύρισμα. Δείτε το κεφάλαιο
‘Καθαρισμός και συντήρηση’.
2η αιτία: μακριές τρίχες εμποδίζουν τις
ξυριστικές κεφαλές.
, Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς
με το βουρτσάκι που παρέχεται. Δείτε το
κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’,
παράγραφος ‘Κάθε δύο μήνες: ξυριστικές
κεφαλές’.
3η αιτία: οι ξυριστικές κεφαλές έχουν υποστεί
βλάβη ή έχουν φθαρεί.
, Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές. Δείτε
το κεφάλαιο ‘Αντικατάσταση’.
2 Η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν
θέτετε τον διακόπτη on/off στη θέση I.
Αιτία: η ξυριστική μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα.
, Συνδέστε το φις στην πρίζα.
38
Suomi
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja
säilytä se vastaisen varalle.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten
kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
- Älä käytä viallista virtajohtoa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vaihdata
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen virtajohto.
- Laitteessa on automaattinen jännitteenvalinta,
joten laite soveltuu 100 - 240 voltin
verkkojännitteelle.
- Käytä ja säilytä laitetta 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Älä kastele laitetta tai sen virtajohtoa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
Suomi 39
Käyttö
Ihokarvojen poisto
1 Työnnä pistoke parranajokoneeseen.
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Käynnistä parranajokone työntämällä
liukukytkin asentoon I.
4 Liikuta ajopäätä nopeasti iholla. Käytä sekä
suoria vetoja että pyöriviä liikkeitä.
Paras ajotulos saadaan kasvojen ihon ollessa kuiva.
Iho voi vaatia 2 - 3 viikkoa tottuakseen Philipsparranajomenetelmään.
5 Katkaise parranajokoneesta virta työntämällä
liukukytkin asentoon 0.
6 Laita suojus ajopäähän aina käytön jälkeen
suojaamaan teräyksiköitä.
Ihokarvojen trimmaaminen
Poskiparran ja viiksien siistimiseen.
1 Avaa trimmeri työntämällä liukukytkintä
alaspäin.
Trimmerin voi ottaa käyttöön moottorin käydessä.
2 Sulje trimmeri siten, että se napsahtaa kiinni.
40
Suomi
Puhdistus ja hoito
Säännöllinen puhdistus takaa hyvän ajotuloksen.
, Puhdistukseen on saatavissa helppo ja tehokas
ajopäänpuhdistin Philips Shaving Head Cleaner
(tyyppi HQ100). Lisätietoja saat Philipskauppiaalta.
Philips Shaving Head Cleaner -ajopäänpuhdistin ei
ole saatavissa kaikissa maissa. Voit tiedustella tämän
tarvikkeen saatavuutta Philipsin asiakaspalvelusta.
Voit myös puhdistaa parranajokoneen noudattamalla
seuraavia ohjeita:
Joka viikko: ajopää ja partakarvakammio
1 Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti
parranajokoneesta.
2 Puhdista ensin laitteen yläosa laitteen mukana
toimitetulla harjalla.
3 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota ajopää (2).
2
1
4 Puhdista ajopään ja partakarvakammion
sisäpuoli harjalla.
Suomi 41
5 Kiinnitä ajopää takaisin parranajokoneeseen.
Kahden kuukauden välein: teräyksiköt
1 Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti
parranajokoneesta.
2
1
2
2 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota ajopää (2).
3 Kierrä ratasta vastapäivään (1) ja poista kehikko
(2).
1
4 Irrota terät ja teräsäleiköt ja puhdista ne
laitteen mukana toimitetulla harjalla.
Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne
on hiottu pareittain. Jos sekoitat terät ja teräsäleiköt
keskenään, saattaa kestää useita viikkoja ennen kuin
ajotulos on palautunut ennalleen.
5 Puhdista terä harjan lyhytharjaksisella osalla.
Harjaa huolellisesti nuolen osoittamaan suuntaan.
42
Suomi
6 Harjaa teräsäleikkö.
1
2
7 Aseta teräyksiköt takaisin ajopäähän. Aseta
kiinnityskehikko takaisin ajopäähän (1) ja
käännä lukitsinta myötäpäivään (2).
8 Kiinnitä ajopää takaisin parranajokoneeseen.
Kun haluat puhdistaa laitteen perusteellisesti, puhdista
teräyksiköt liottamalla niitä rasvaa irrottavassa
nesteessä (esimerkiksi alkoholissa) puolen vuoden
välein. Irrota teräyksiköt noudattamalla aiemmin
annettuja ohjeita, vaiheet 1 - 4. Voitele puhdistuksen
jälkeen teräsäleikköjen sisäpuolen keskikohta
tipalla ompelukoneöljyä, joka suojaa teräyksiköitä
kulumiselta.
Trimmeri
Puhdista trimmeri joka käyttökerran jälkeen.
1 Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti
parranajokoneesta.
2 Puhdista trimmeri mukana tulevalla harjalla.
3 Levitä trimmerin terään pisara
ompelukoneöljyä kerran puolessa vuodessa.
Suomi 43
Säilytys
, Laita suojus ajopäähän suojaamaan teräyksiköitä.
Varaosat
Vaihda teräyksiköt (terät + teräsäleiköt) joka toinen
vuosi, jotta ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
Vaihda vaurioituneen tai kuluneen teräyksikön tilalle
aina Philips HQ55 -teräyksikkö.
1 Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti
parranajokoneesta.
2
1
2
2 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota ajopää (2).
3 Kierrä ratasta vastapäivään (1) ja poista kehikko
(2).
1
4 Poista teräyksiköt ja aseta uudet paikoilleen
ajopäähän.
44
Suomi
1
2
5 Aseta kiinnityskehikko takaisin ajopäähän (1) ja
käännä lukitsinta myötäpäivään (2).
6 Kiinnitä ajopää takaisin parranajokoneeseen.
Ympäristöasiaa
- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
Lisätarvikkeet
Saatavissa on seuraavia tarvikkeita:
- Philips HQ55 -teräyksiköt.
- Philips HQ100 Shaving Head Cleaner
(ajopäänpuhdistin).
- Philips HQ101 Shaving Head Cleaning Fluid
(ajopään puhdistusneste).
- HQ110 Philips-parranajokoneen ajopään
puhdistussuihke.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia,
käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philipsmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV:n huolto-osastoon.
Suomi 45
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja
teräsäleiköt), koska ne kuluvat käytössä.
Vianmääritys
1 Huonontunut ajotulos
Syy 1: teräyksiköt ovat likaiset.
Parranajokonetta ei ole puhdistettu tarpeeksi hyvin
tai sitä ei ole puhdistettu pitkään aikaan.
, Puhdista parranajokone huolellisesti, ennen kuin
jatkat parranajoa. Katso kohtaa Puhdistus ja
hoito.
Syy 2: pitkät partakarvat estävät teriä pyörimästä
kunnolla.
, Puhdista terät ja teräsäleiköt laitteen mukana
tulevalla harjalla. Katso kohta Puhdistus ja hoito,
osa Kahden kuukauden välein: teräyksiköt.
Syy 3: teräyksiköt ovat rikkoutuneet tai kuluneet.
, Vaihda teräyksiköt. Katso kohtaa Varaosat.
2 Parranajokone ei toimi, kun liukukytkin on
asennossa I.
Syy: parranajokonetta ei ole liitetty sähköverkkoon.
, Työnnä pistoke pistorasiaan.
46
Norsk
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt
hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet av en person som er ansvarlig for
sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
- Bruk bare ledningen som følger med.
- Ikke bruk en ledning som er skadet.
- Hvis ledningen er ødelagt, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en ledning av original type for å
unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Apparatet er utstyrt med en automatisk
spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra
100 til 240 V.
- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur
på mellom 5 °C og 35 °C.
- Sørg for å holde apparatet og ledningen tørre.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene
i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det
ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Norsk 47
Bruke apparatet
Barbering
1 Koble ledningen til barbermaskinen.
2 Sett støpselet i stikkontakten.
3 Slå på barbermaskinen ved å sette av/påbryteren i stillingen I.
4 Beveg maskinen raskt over huden, og bruk
både rette og sirkulære bevegelser.
Du får det beste barberingsresultatet når huden er
helt tørr.
Det kan ta to til tre uker før huden blir vant til
Philips’ barberingssystem.
5 Slå av barbermaskinen ved å sette bryteren i
stillingen 0.
6 Sett beskyttelsesdekslet på barbermaskinen
etter hver gang du har brukt den, for å unngå
skade på skjærehodene.
Trimming
For pleie av kinnskjegg og bart.
1 Åpne trimmeren ved å skyve knappen oppover.
Trimmeren kan tas i bruk mens maskinen går.
2 Lukk trimmeren med et klikk.
48
Norsk
Rengjøring og vedlikehold
Regelmessig rengjøring sikrer et bedre
barberingsresultat.
, Philips Shaving Head Cleaner (rengjøringsmiddel
for skjærehoder, type HQ100) er tilgjengelig
for enkel og optimal rengjøring. Ta kontakt
med Philips-forhandleren hvis du vil ha mer
informasjon.
Det er mulig at Philips Shaving Head Cleaner ikke
er tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du er hvis du vil vite om dette
tilbehøret er tilgjengelig.
Du kan også rengjøre barbermaskinen på følgende
måte:
Hver uke: skjæreenhet og skjeggkammer
1 Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av
stikkontakten og trekk ledningen ut av
barbermaskinen.
2 Rengjør den øverste delen av apparatet først,
ved hjelp av børsten som følger med.
3 Trykk på utløserknappen (1) og ta av
skjæreenheten (2).
2
1
4 Rengjør innsiden av skjæreenheten og
skjeggkammeret med børsten.
Norsk 49
5 Sett skjæreenheten tilbake på maskinen.
Hver andre måned: skjærehoder
1 Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av
stikkontakten og trekk ledningen ut av
barbermaskinen.
2
1
2
2 Trykk på utløserknappen (1) og ta av
skjæreenheten (2).
3 Vri hjulet mot klokken (1) og fjern
holderammen (2).
1
4 Ta ut knivene og lamelltoppene. Rengjør dem
med børsten som følger med.
Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp om
gangen, siden de sitter parvis. Hvis du blander kniver
og lamelltopper, kan det ta flere uker før du får
optimal barbering igjen.
5 Rengjør skjæreenheten med den korthårede
siden av børsten.
Børst forsiktig i pilens retning.
50
Norsk
6 Børst lamelltoppen.
1
2
7 Sett skjærehodene på plass i skjæreenheten
igjen. Sett rammen på plass i skjæreenheten (1)
og vri hjulet med klokken (2).
8 Sett skjæreenheten tilbake på maskinen.
Hvis du vil rengjøre barbermaskinen ekstra nøye,
kan du legge skjærehodene i et avfettingsmiddel
(f.eks. alkohol) hver sjette måned. Følg trinn 1 til
4 nedenfor når du skal ta ut skjærehodene. Etter
rengjøring kan du smøre midtpunktet på innsiden av
lamelltoppene med en dråpe symaskinolje, slik at du
forebygger slitasje på skjærehodene.
Trimmer
Rengjør trimmeren hver gang du har brukt den.
1 Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av
stikkontakten og trekk ledningen ut av
barbermaskinen.
2 Rengjør trimmeren med børsten.
3 Smør tennene på trimmeren med en dråpe
symaskinolje hver sjette måned.
Norsk 51
Oppbevaring
, Sett på beskyttelsesdekselet for å unngå at
skjærehodene skades.
Utskifting
Bytt skjærehodene annethvert år for optimalt
barberingsresultat.
Ødelagte eller slitte skjærehoder skal bare skiftes ut
med HQ55 Philips Shaving Heads (skjærehoder).
1 Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av
stikkontakten og trekk ledningen ut av
barbermaskinen.
2
1
2
2 Trykk på utløserknappen (1) og ta av
skjæreenheten (2).
3 Vri hjulet mot klokken (1) og fjern
holderammen (2).
1
4 Ta ut skjærehodene og sett de nye hodene på
plass i skjæreenheten.
52
Norsk
1
2
5 Sett rammen tilbake på skjæreenheten (1) og
vri hjulet med klokken (2).
6 Sett skjæreenheten tilbake på maskinen.
Miljø
- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet.
Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig:
- HQ55 Philips Shaving Heads (skjærehoder)
- HQ100 Philips Shaving Head Cleaner
(rengjøringsenhet for skjærehoder)
- HQ101 Philips Shaving Head Cleaning Fluid
(rensevæske for skjærehoder)
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray
(rensespray for skjærehoder).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå
til Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller
ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke
finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du
ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller
serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
Norsk 53
Begrensninger i garantien
Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke
av vilkårene i den internasjonale garantien fordi de
er slitedeler.
Feilsøking
1 Dårligere barberingsresultat
Årsak 1: Skjærehodene er skitne.
Barbermaskinen har ikke vært godt nok rengjort,
eller den har ikke vært rengjort på en lang stund.
, Rengjør barbermaskinen grundig før du
fortsetter barberingen. Se avsnittet Rengjøring
og vedlikehold.
Årsak 2: Lange hår blokkerer skjærehodene.
, Rengjør knivene og lamelltoppene ved hjelp
av børsten som følger med. Se avsnittet Hver
andre måned: skjærehoder under Rengjøring og
vedlikehold.
Årsak 3: Skjærehodene er ødelagte eller utslitte.
, Bytt skjærehodene. Se avsnittet Utskifting.
2 Barbermaskinen virker ikke når av/på-bryteren
står i stillingen I.
Årsak: Barbermaskinen er ikke koblet til strømnettet.
, Sett støpselet i stikkontakten.
54
Svenska
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
- Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka
med apparaten.
- Använd endast den medföljande nätsladden.
- Använd inte nätsladden om den är skadad.
- Om nätsladden skadas ska du alltid ersätta den
med en av originaltyp för att undvika fara.
- Apparaten är utrustad med en automatisk
spänningsväljare och är avsedd för nätspänningar
från 100 till 240 V.
- Använd och förvara apparaten vid temperaturer
mellan 5 °C och 35 °C.
- Utsätt inte apparaten och nätsladden för väta.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den
säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som
finns i dagsläget.
Svenska 55
Använda apparaten
Rakning
1 Sätt i sladdkontakten i rakapparatens uttag.
2 Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
3 Starta rakapparaten genom att sätta på/avknappen i läget I.
4 För rakhuvudena snabbt över huden med både
raka och cirkelformade rörelser.
Resultatet blir bäst om huden är torr.
Huden kan behöva två till tre veckor för att vänja sig
vid rakapparaten.
5 Stäng av rakapparaten genom att sätta på/avknappen i läget 0.
6 Sätt på skyddskåpan på rakapparaten efter
varje användningstillfälle så undviker du att
rakhuvudena skadas.
Trimning
Trimsaxen är speciellt utformad för att trimma
polisonger och mustasch.
1 Öppna trimsaxen genom att trycka
skjutreglaget uppåt.
Trimsaxen kan fällas ut medan rakapparaten är igång.
2 Stäng trimsaxen (ett klick-ljud hörs).
Rengöring och underhåll
Regelbunden rengöring ger det bästa rakresultatet.
56
Svenska
, För enkel och noggrann rengöring finns Philips
rengöringstillbehör för rakhuvudet (typ HQ100).
Be din Philips-återförsäljare om information.
Philips rakhuvudsrengörare säljs inte i alla länder.
Kontakta kundtjänst i ditt land om du vill veta om
tillbehöret är tillgängligt.
Du kan även rengöra rakapparaten på följande sätt:
Varje vecka: skärhuvud och hårbehållare
1 Stäng av rakapparaten, dra ut stickkontakten
ur vägguttaget och sladdkontakten ur
rakapparaten.
2 Rengör först apparatens ovansida med den
medföljande borsten.
3 Tryck på frigöringsknappen (1) och avlägsna
skärhuvudet (2).
2
1
4 Rengör skärhuvudets insida och hårbehållaren
med borsten.
5 Sätt tillbaka skärhuvudet på rakapparaten.
Svenska 57
Varannan månad: rakhuvuden
1 Stäng av rakapparaten, dra ut stickkontakten
ur vägguttaget och sladdkontakten ur
rakapparaten.
2
1
2
2 Tryck på frigöringsknappen (1) och avlägsna
skärhuvudet (2).
3 Vrid hjulet moturs (1) och avlägsna hållaren (2).
1
4 Avlägsna knivarna och skydden, och rengör
dem med den medföljande borsten.
Rengör inte mer än en kniv och ett skydd åt gången,
eftersom kniv och skydd hör ihop parvis. Om du
av misstag blandar ihop knivar och skydd kan det ta
flera veckor innan apparaten fungerar optimalt igen.
5 Rengör skärhuvudet med den sida av borsten
som har korta borst.
Borsta noggrant i pilens riktning.
6 Borsta skyddet.
58
Svenska
1
2
7 Sätt tillbaka rakhuvudena i skärhuvudet. Sätt
tillbaka hållaren på skärhuvudet (1) och vrid
hjulet medurs (2).
8 Sätt tillbaka skärhuvudet på rakapparaten.
Om du vill rengöra extra noggrant rengör du
rakhuvudena genom att lägga dem i avfettande
vätska (t.ex. alkohol) var sjätte månad. Avlägsna
rakhuvudena genom att följa steg 1 till 4 i
beskrivningen ovan. Efter rengöring smörjer du
mittpunkten på insidan av skydden med en droppe
symaskinsolja för att minska slitaget på rakhuvudena.
Trimsaxen
Gör ren trimsaxen efter varje användning.
1 Stäng av rakapparaten, dra ut stickkontakten
ur vägguttaget och sladdkontakten ur
rakapparaten.
2 Gör ren trimsaxen med den medföljande
borsten.
3 Smörj trimsaxens tänder med en droppe
symaskinsolja var sjätte månad.
Förvaring
, Sätt på skyddskåpan på rakapparaten så undviker
du att den skadas.
Svenska 59
Byten
Byt ut rakhuvudena vartannat år så får du bästa
rakresultat.
Ersätt skadade och utslitna rakhuvuden endast med
HQ55 Philips-rakhuvuden.
1 Stäng av rakapparaten, dra ut stickkontakten
ur vägguttaget och sladdkontakten ur
rakapparaten.
2
1
2
2 Tryck på frigöringsknappen (1) och avlägsna
skärhuvudet (2).
3 Vrid hjulet moturs (1) och avlägsna hållaren (2).
1
4 Ta ut rakhuvudena och sätt i de nya i
skärhuvudet.
1
2
5 Sätt tillbaka hållaren i skärhuvudet (1) och vrid
hjulet medurs (2).
6 Sätt tillbaka skärhuvudet på rakapparaten.
60
Svenska
Miljön
- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön.
Tillbehör
De här tillbehören finns till rakapparaten:
- HQ55 Philips-rakhuvuden.
- HQ100 Philips rakhuvudsrengörare.
- HQ101 Philips rengöringsvätska till rakhuvudet.
- HQ110 Philips rengöringsspray till rakhuvudet.
Garanti och service
Om du behöver information eller har något
problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta
Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte
finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du
dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
Garantibegränsningar
Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de
internationella garantivillkoren eftersom de utsätts
för slitage.
Felsökning
1 Försämrat rakningsresultat
Orsak 1: rakhuvudena är smutsiga.
Svenska 61
Rakapparaten har inte rengjorts tillräckligt väl, eller så
har den inte rengjorts på länge.
, Rengör rakapparaten ordentligt innan du
fortsätter rakningen. Läs mer i kapitlet Rengöring
och underhåll.
Orsak 2: långa skäggstrån sitter fast i rakhuvudena.
, Rengör knivarna och skydden med den
medföljande borsten. Läs mer i kapitlet
Rengöring och underhåll, avsnittet Varannan
månad: rakhuvuden.
Orsak 3: rakhuvudena är skadade eller utslitna.
, Byt ut rakhuvudena. Läs mer i kapitlet Byten.
2 Rakapparaten sätts inte på när på/av-knappen
skjuts till läget I.
Orsak: rakapparaten är inte ansluten till elnätet.
, Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
4222.002.4784.3
Download PDF

advertising