Philips | RQ1260/32 | Philips Shaver series 9000 SensoTouch Elektrischer Nass- und Trockenrasierer RQ1253/17 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
RQ12XX, RQ11XX
Important Information Booklet
1
5
2
3
4
RQ12XX, RQ11XX IIB
English 4
Dansk 8
Deutsch 12
Ελληνικα 17
Español 23
Suomi 28
Français 32
Indonesia 37
Italiano 42
한국어 46
Bahasa Melayu 50
Nederlands 55
Norsk 60
Português 64
Svenska 69
ภาษาไทย 73
Türkçe 76
Tiếng Việt 80
繁體中文 84
简体中文 88
95
99
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information booklet carefully before you use the
shaver and the Jet Clean System (specific types only) and save it for
future reference.
Note: In this booklet the term ‘appliances’ refers to the shaver and the Jet
Clean System. If your shaver does not come with a Jet Clean System, it refers
to the shaver only.
General
Danger
-- Make sure the adapter does not get wet (Fig. 1).
Warning
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- These appliances are not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliances by a
person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliances.
-- Be careful with hot water when you clean the appliances. Always
check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting
burnt.
Caution
-- Never immerse the Jet Clean System and the charger in water, do
not rinse them under the tap and do not put them in the dishwasher.
-- Always place and use the appliances on a surface that is fluid-resistant.
English
5
-- Use, charge and store the appliances at a temperature between
5°C and 35°C.
-- Only use the accessories supplied.
-- Always check the appliances and accessories before you use them.
Do not use the appliances or any of their parts if they are damaged,
as this may cause injury. Replace damaged parts by the original type.
-- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when
you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics
are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
-- RQ12xx series: Noise level: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx series: Noise level: Lc = 67 dB [A]
Beard Styler attachment (specific types only)
Caution
-- Only use the Beard Styler attachment to trim facial hair (beard,
moustache and sideburns). Do not use it to trim body parts below
the neckline.
-- Only use the Beard Styler attachment in combination with the
following shaver types: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- The Beard Styler attachment is not dishwasher-proof.
-- Do not use the Beard Styler attachment if it is damaged.
Jet clean system (specific types only)
Caution
-- Never immerse the Jet Clean System in water.
-- Only use the Jet Clean System with the original HQ200 cleaning fluid.
-- Always place the Jet Clean System on a stable, level and horizontal
surface to prevent leakage.
-- Empty the cleaning chamber and clean it thoroughly by rinsing it with
hot tap water every 15 days.
-- The Jet Clean System thoroughly cleans but does not disinfect your
shaver, therefore do not share the shaver with others.
-- The cleaning chamber of the Jet Clean System is not dishwasherproof.
-- When the Jet Clean System is ready for use, do not move it to
prevent leakage of cleaning fluid.
6
English
Compliance with standards
-- This shaver complies with the internationally approved safety
regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned
under the tap (Fig. 2).
-- These Philips appliances comply with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this important information booklet and in the usage
information booklet packed with the shaver, the appliances are safe to
use based on scientific evidence available today.
Disposal
-- Do not throw away the appliances with the normal household waste
at the end of their life, but hand them in at an official collection point
for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 3).
-- The rechargeable shaver battery contains substances that may pollute
the environment. Always remove the battery before you discard and
hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the
battery at an official collection point for batteries. If you have trouble
removing the battery, you can also take the shaver to a Philips service
centre. The staff of this centre will remove the battery for you and
will dispose of it in an environmentally safe way (Fig. 4).
Removing the rechargeable shaver battery
Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver.
Make sure the battery is completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips are sharp.
1Check if there are screws in the back of the shaver. If so, remove
them.
2Remove the back panel of the shaver with a screwdriver.
3Remove the rechargeable battery.
English
7
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
Guarantee restrictions
The shaving heads (cutters and shaving guards) are not covered by the
terms of the international guarantee because they are subject to wear.
Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you
have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please
contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its
contact details in the worldwide guarantee leaflet.
Cleaning
-- We advise you to use the HX110 Philips Cleaning Spray to clean the
shaver.
-- Specific types only: The best and most hygienic way to clean the
shaver is in the Jet Clean System. Only use the Jet Clean System with
the original HQ200 cleaning fluid.
Replacement
We advise you to replace your shaving unit (RQ12xx series) or
shaving head holder (RQ11xx series) every two years.  (Fig. 5)
-- RQ12xx series: Always replace the shaving unit with an original
RQ12 Philips Shaving Unit.
-- RQ11xx series: Always replace the shaving head holder with an
original RQ11 Philips Shaving Head Holder.
--
8
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger grundigt, før du tager
shaveren og Jet Clean-systemet i brug (kun nogle modeller), og gem den
til eventuel senere brug.
Bemærk: I denne brochure refererer udtrykket “apparater” til din shaver og
Jet Clean-systemet. Hvis din shaver ikke blev leveret med Jet Clean-system,
refererer det kun til shaveren.
Generelt
Fare
-- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af
og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
-- Disse apparater er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparaternes anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Hold apparaterne uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med dem.
-- Vær forsigtig med varmt vand, når du rengør apparaterne. Kontroller
altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.
Forsigtig
-- Kom aldrig Jet Clean-systemet og opladeren ned i vand, skyl dem ikke
under hanen, og kom dem ikke i opvaskemaskinen.
-- Anbring og anvend altid apparaterne på et underlag, der er
modstandsdygtigt over for væske.
Dansk
9
-- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur på mellem
5°C og 35°C.
-- Brug kun det medfølgende tilbehør.
-- Kontroller altid apparaterne og tilbehøret, før du bruger dem. Brug
ikke apparaterne eller nogen af deres dele, hvis de er blevet
beskadiget, da det kan forårsage personskade. Udskift beskadigede
dele med originaldele af samme type.
-- Når shaveren rengøres, kan der dryppe lidt vand ud af stikket i
bunden. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken
er indkapslet i en forseglet motorenhed inde i shaveren.
-- RQ12xx-serien: Støjniveau: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-serien: Støjniveau: Lc = 67 dB [A]
Skægstyler-tilbehør (kun bestemte typer)
Forsigtig
-- Brug kun skægstyler-tilbehøret til trimning af ansigtshår (skæg,
overskæg og bakkenbarter). Brug den ikke til trimning af kropszoner
fra halsen og nedefter.
-- Brug kun skægstyler-tilbehøret sammen med følgende shavertyper:
RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Skægstyler-tilbehøret kan ikke gå i opvaskemaskinen.
-- Brug ikke skægstyler-tilbehøret, hvis det er beskadiget.
Jet Clean-system (kun bestemte typer)
Forsigtig
-- Nedsænk aldrig Jet Clean-systemet i vand.
-- Anvend kun Jet Clean-systemet med den originale HQ200rensevæske.
-- Placer altid Jet Clean-systemet på et stabilt, plant og vandret underlag
for at undgå lækage.
-- Tøm rensekammeret hver 15. dag, og rengør det omhyggeligt ved at
skylle det under den varme hane.
-- Jet Clean-systemet renser din shaver meget grundigt, men desinficerer
den ikke. Derfor bør du ikke dele shaveren med andre.
-- Rensekammeret i Jet Clean-systemet må ikke kommes i
opvaskemaskinen.
10
Dansk
-- For at undgå udsivende rensevæske må Jet Clean-systemet ikke
flyttes, når det er klar til brug.
Overholdelse af standarder
-- Denne shaver overholder de internationalt godkendte
sikkerhedsregler og kan bruges i badet eller bruseren og rengøres
under vandhanen uden sikkerhedsrisiko (fig. 2).
-- Disse Philips-apparater overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt håndtering og anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne brochure med
vigtige oplysninger og den brugervejledning, der medfølger til
shaveren, er apparaterne sikre at anvende ifølge den videnskabelige
viden, der er tilgængelig i dag.
Bortskaffelse
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 3).
-- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan
forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet, og
afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan
du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud
og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde (fig. 4).
Udtagning af det genopladelige shaverbatteri
Tag ikke batteriet ud, før apparatet skal kasseres. Sørg for, at batteriet
er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.
1Kontroller, om der er skruer bag på shaveren. Hvis der er, skal de
fjernes.
2Fjern shaverens bagbeklædning med en skruetrækker.
Dansk 11
3Fjern det genopladelige batteri.
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et
problem, skal du besøge Philips’ websted på www.philips.com/
support eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre
findes i vedlagte “worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder (skær og skærekapper) er ikke omfattet af den
internationale garanti, da de udsættes for slitage.
Bestilling af tilbehør
Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge vores
onlinebutik på www.shop.philips.com/service. Hvis onlinebutikken
ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et
Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til
apparatet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde
kontaktoplysningerne i folderen “World-Wide Guarantee”.
Rengøring
-- Vi anbefaler, at du bruger HX110 Philips Cleaning Spray til at rengøre
shaveren.
-- Kun bestemte typer: Den bedste og mest hygiejniske måde at
rengøre shaveren på er ved hjælp af Jet Clean-systemet. Anvend kun
Jet Clean-systemet med den originale HQ200-rensevæske.
Udskiftning
Vi anbefaler, at du udskifter skærenheden (RQ12xx-serien) eller
skærholderen (RQ11xx-serien) hvert andet år.  (fig. 5)
-- RQ12xx-serien: Skærenheden skal altid erstattes med en original
RQ12 Philips-skærenhed.
-- RQ11xx-serien: Udskift altid skærholderen med en original RQ11
Philips-skærholder.
--
12
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen aufmerksam
durch, bevor Sie den Rasierer und das Jet Clean System (nur bestimmte
Gerätetypen) verwenden. Bewahren Sie es außerdem für eine spätere
Verwendung auf.
Hinweis: In dieser Broschüre steht der Begriff “Geräte” für den Rasierer und
das Jet Clean System. Ist bei Ihrem Rasierer kein Jet Clean System enthalten,
bezieht sich der Begriff nur auf den Rasierer.
Allgemeines
Gefahr
-- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird (Abb. 1).
Warnhinweis
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den
Benutzer gefährden kann.
-- Diese Geräte sind für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der
Geräte durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Geräten spielen.
-- Gehen Sie bei der Reinigung des Geräts vorsichtig mit heißem
Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und
Sie sich nicht die Hände verbrühen.
Deutsch 13
Achtung
-- Tauchen Sie das Jet Clean System und das Ladegerät niemals in
Wasser, spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab und stellen
Sie sie nicht in die Spülmaschine.
-- Stellen Sie die Geräte immer auf eine wasserundurchlässige
Oberfläche.
-- Benutzen und laden Sie die Geräte bei Temperaturen zwischen 5 °C
und 35 °C. Bewahren Sie sie auch in diesem Temperaturbereich auf.
-- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
-- Überprüfen Sie die Geräte und das Zubehör vor jedem Gebrauch.
Verwenden Sie die Geräte nicht, wenn sie oder Teile davon beschädigt
sind, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie beschädigte
Teile nur mit Original-Ersatzteilen.
-- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der
Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich,
da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.
-- RQ12xx-Serie: Geräuschpegel: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-Serie: Geräuschpegel: Lc = 67 dB [A]
Bart-Styler-Aufsatz (nur bestimmte Gerätetypen)
Achtung
-- Verwenden Sie den Bart-Styler-Aufsatz nur, um Haare im Gesicht
(Bart, Schnurrbart und Koteletten) zu schneiden. Verwenden Sie ihn
nicht zum Kürzen von Haaren an Körperpartien unterhalb des Halses.
-- Verwenden Sie den Bart-Styler-Aufsatz nur zusammen mit den
folgenden Rasierertypen: RQ12xx, RQ11xx, RQ10xx.
-- Der Bart-Styler-Aufsatz ist nicht spülmaschinenfest.
-- Verwenden Sie den Bart-Styler-Aufsatz nicht, wenn er beschädigt ist.
14
Deutsch
Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen)
Achtung
-- Tauchen Sie das Jet Clean System niemals in Wasser.
-- Verwenden Sie das Jet Clean System nur mit der HQ200 OriginalReinigungsflüssigkeit.
-- Stellen Sie das Jet Clean System stets auf eine stabile, ebene und
waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
-- Entleeren Sie die Reinigungskammer alle 15 Tage, und spülen Sie sie
gründlich unter fließendem heißem Wasser aus.
-- Das Jet Clean System reinigt Ihren Rasierer gründlich, desinfiziert ihn
jedoch nicht. Deshalb sollten Sie Ihren Rasierer nicht gemeinsam mit
anderen Personen verwenden.
-- Die Reinigungskammer des Jet Clean Systems ist nicht
spülmaschinenfest.
-- Wenn das Jet Clean System betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt
werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft.
Normerfüllung
-- Dieser Rasierer erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften und
kann ohne Bedenken unter der Dusche oder in der Badewanne
benutzt sowie unter fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).
-- Diese Geräte von Philips erfüllen sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen sind die Geräte sicher im Gebrauch, sofern sie
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Broschüre mit wichtigen Informationen und der im Lieferumfang des
Rasierers enthaltenen Bedienungsanleitung gehandhabt werden.
Deutsch 15
Entsorgung
-- Werfen Sie die Geräte am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 3).
-- Der Rasierer-Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden
können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Rasierer an einer
offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku
bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus
Probleme haben, können Sie den Rasierer auch an ein Philips ServiceCenter geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt (Abb. 4).
Den Akku aus dem Rasierer entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus.
Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig
entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!
1Prüfen Sie, ob sich Schrauben an der Rückseite des Rasierers
befinden. Wenn ja, entfernen Sie diese.
2Entfernen Sie die Rückwand des Rasierers mit einem
Schraubendreher.
3Entnehmen Sie den Akku.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte
an Ihren Philips Händler.
16
Deutsch
Garantieeinschränkungen
Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den
Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
Zubehör bestellen
Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unseren OnlineShop unter www.shop.philips.com/service. Wenn der Online-Shop
in Ihrem Land nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler
oder ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an
ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Die entsprechenden
Kontaktinformationen finden Sie in der beiliegenden Garantieschrift.
Reinigung
-- Wir empfehlen Ihnen, das HX110 Philips Reinigungsspray zur
Reinigung des Rasierers zu verwenden.
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Der Rasierer lässt sich am einfachsten
und hygienischsten im Jet Clean System säubern. Verwenden Sie das
Jet Clean System nur mit der HQ200 Original-Reinigungsflüssigkeit.
Ersatz
Wir empfehlen Ihnen, die Schereinheit (RQ12xx-Serie) bzw. den
Scherkopfhalter (RQ11xx-Serie) alle zwei Jahre zu ersetzen.  (Abb. 5)
-- RQ12xx-Serie: Ersetzen Sie die Schereinheit ausschließlich durch eine
RQ12 Philips Schereinheit.
-- RQ11xx-Serie: Ersetzen Sie den Scherkopfhalter ausschließlich durch
einen Philips Original-Scherkopfhalter RQ11.
--
Ελληνικα 17
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο σημαντικών πληροφοριών,
πριν να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή και τη μονάδα
καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean (μόνο για ορισμένους τύπους) και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Σημείωση: Σε αυτό το εγχειρίδιο ο όρος ‘συσκευές’ αναφέρεται στην
ξυριστική μηχανή και τη μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean. Εάν η
ξυριστική σας μηχανή δεν διαθέτει μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet
Clean, τότε αναφέρεται μόνο στην ξυριστική μηχανή.
Γενικά
Κίνδυνος
-- Φροντίζετε να μην βραχεί ο μετασχηματιστής (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
-- Ο μετασχηματιστής περιέχει μετατροπέα. Μην κόψετε το βύσμα
του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς
αυτό ενέχει κινδύνους.
-- Αυτές οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις συσκευές με ζεστό νερό. Ελέγχετε
πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε
εγκαύματα στα χέρια σας σε περίπτωση που το νερό είναι καυτό.
18
Ελληνικα
Προσοχή
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean
και το φορτιστή σε νερό, μην τα ξεπλένετε σε τρεχούμενο νερό
και μην τα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
-- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τις συσκευές πάντα σε
αδιάβροχες επιφάνειες.
-- Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε τις συσκευές σε
θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
-- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
-- Να ελέγχετε πάντα τις συσκευές και τα εξαρτήματα πριν τα
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές ή τα μέρη
τους εάν έχουν υποστεί φθορά, καθώς υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού. Να αντικαθιστάτε τα φθαρμένα μέρη με γνήσια
ανταλλακτικά.
-- Ενδέχεται να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της
συσκευής όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και
ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε
σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.
-- Σειρά RQ12xx: Επίπεδο θορύβου: Lc = 65 dB [A]
-- Σειρά RQ11xx: Επίπεδο θορύβου: Lc = 67 dB [A]
Εξάρτημα περιποίησης γενιών (μόνο σε συγκεκριμένους
τύπους)
Προσοχή
-- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα περιποίησης γενιών μόνο για να
τριμάρετε τις τρίχες του προσώπου (γένια, μουστάκι και
φαβορίτες). Μην το χρησιμοποιείτε για τριμάρισμα στις περιοχές
κάτω από το λαιμό.
-- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα περιποίησης γενιών με τους
ακόλουθους τύπους ξυριστικών μηχανών: RQ12xx,RQ11xx,
RQ10xx.
-- Το εξάρτημα περιποίησης γενιών δεν πλένεται στο πλυντήριο
πιάτων.
-- Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα περιποίησης γενιών εάν έχει
υποστεί φθορά.
Ελληνικα 19
Μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους)
Προσοχή
-- Μην βυθίζετε τη μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean στο
νερό.
-- Xρησιμοποιείτε τη μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean
μόνο με το γνήσιο υγρό καθαρισμού HQ200.
-- Tοποθετείτε πάντα τη μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean
σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια για να αποφύγετε
τις διαρροές.
-- Κάθε 15 ημέρες να αδειάζετε το θάλαμο καθαρισμού και να τον
καθαρίζετε σχολαστικά ξεπλένοντας τον με ζεστό νερό βρύσης.
-- Η μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean καθαρίζει
σχολαστικά αλλά δεν απολυμαίνει την ξυριστική μηχανή σας,
επομένως, μην χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή από κοινού
με τρίτους.
-- Ο θάλαμος καθαρισμού της μονάδας καθαρισμού και φόρτισης
Jet Clean δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
-- Όταν η μονάδα καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean είναι έτοιμη
για χρήση, δεν θα πρέπει να μετακινείται για να αποτραπεί η
διαρροή του υγρού καθαρισμού.
Συμμόρφωση με πρότυπα
-- Η συγκεκριμένη ξυριστική μηχανή συμμορφώνεται με τους
διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή το ντους, καθώς και να
καθαριστεί με νερό βρύσης (Εικ. 2).
-- Οι συγκεκριμένες συσκευές της Philips συμμορφώνονται με όλα
τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Εφόσον γίνεται σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου σημαντικών πληροφοριών και του
φυλλαδίου πληροφοριών χρήσης που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία της ξυριστικής μηχανής, οι συσκευές είναι ασφαλείς
στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι
διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
20
Ελληνικα
Απόρριψη
-- Στο τέλος της ζωής των συσκευών μην τις πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τις
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της ξυριστικής μηχανής περιέχει
ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε
πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη
συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε την
μπαταρία σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν
αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας,
μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία και θα την
απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον (Εικ. 4).
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της
ξυριστικής μηχανής
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πρόκειται να
απορρίψετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς
άδεια όταν πρόκειται να την αφαιρέσετε.
Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι
κοφτερές.
1Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βίδες στο πίσω μέρος της
ξυριστικής μηχανής. Εάν υπάρχουν, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το οπίσθιο τμήμα της ξυριστικής μηχανής με ένα
κατσαβίδι.
3Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ελληνικα 21
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειαστείτε επισκευή ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε
κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα
βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι ξυριστικές κεφαλές (κόπτες και οδηγοί ξυρίσματος) δεν
καλύπτονται από τους όρους της διεθνούς εγγύησης καθώς
υπόκεινται σε φθορά.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να προμηθευτείτε εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή,
επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service. Αν το ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν είναι διαθέσιμο για τη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών της Philips.
Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση εξαρτημάτων για τη
συσκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο
φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Καθαρισμός
-- Για τον καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής, σας συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε το σπρέι καθαρισμού HX110 της Philips.
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Ο καλύτερος και πιο υγιεινός
τρόπος καθαρισμού της ξυριστικής μηχανής είναι στη μονάδα
καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean. Να χρησιμοποιείτε τη μονάδα
καθαρισμού και φόρτισης Jet Clean μόνο με το γνήσιο υγρό
καθαρισμού HQ200.
22
Ελληνικα
Αντικατάσταση
Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος (σειρά
RQ12xx) ή την υποδοχή ξυριστικών κεφαλών (σειρά RQ11xx)
κάθε δύο χρόνια.  (Εικ. 5)
-- Σειρά RQ12xx: Αντικαθιστάτε πάντα τη μονάδα ξυρίσματος με
γνήσια μονάδα ξυρίσματος RQ12 της Philips.
-- Σειρά RQ11xx: Αντικαθιστάτε πάντα την υποδοχή ξυριστικών
κεφαλών με γνήσια υποδοχή ξυριστικών κεφαλών RQ11
της Philips.
--
Español 23
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre
su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar la afeitadora y el sistema Jet Clean, lea atentamente este
folleto de instrucciones que contiene información importante (sólo en
modelos específicos) y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
Nota: En este folleto el término “aparatos” se refiere a la afeitadora y al
sistema Jet Clean. Si la afeitadora no dispone de sistema Jet Clean, se referirá
únicamente a la afeitadora.
General
Peligro
-- Asegúrese de que el adaptador no se moje (fig. 1).
Advertencia
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador
para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de
peligro.
-- Estos aparatos no deben ser usados por personas (adultos o niños)
con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos
por una persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con estos aparatos.
-- Cuando limpie los aparatos, tenga cuidado con el agua caliente.
Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para
evitar quemarse las manos.
24
Español
Precaución
-- No sumerja nunca el sistema Jet Clean ni el cargador en agua, no los
enjuague bajo el grifo ni los lave en el lavavajillas.
-- Coloque y utilice siempre los aparatos sobre una superficie resistente
a los líquidos.
-- Utilice, cargue y guarde los aparatos a una temperatura entre 5 °C y
35 °C.
-- Utilice únicamente los accesorios que se suministran.
-- Compruebe siempre los aparatos y accesorios antes de utilizarlos.
No utilice los aparatos, o cualquiera de sus piezas, si están dañados, ya
que podrían ocasionarle lesiones. Sustituya las piezas dañadas por
otras originales.
-- Cuando enjuague la afeitadora es posible que salga agua por el
orificio de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso, ya que
todos los sistemas electrónicos están dentro de una unidad motora
hermética en el interior de la afeitadora.
-- Serie RQ12xx: Nivel de ruido: LC = 65 dB [A]
-- Serie RQ11xx: Nivel de ruido: LC = 67 dB [A]
Accesorio perfilador de barba (solo en modelos
específicos)
Precaución
-- Utilice el accesorio perfilador de barba solo para recortar el vello
facial (barba, bigote y patillas). No lo utilice para recortar las zonas del
cuerpo por debajo del cuello.
-- Utilice el accesorio perfilador de barba solo junto con los siguientes
modelos de afeitadora: RQ12xx, RQ11xx y RQ10xx.
-- El accesorio perfilador de barba no se puede lavar en el lavavajillas.
-- No utilice el accesorio perfilador de barba si está dañado.
Sistema Jet Clean (solo en modelos específicos)
Precaución
-- No sumerja nunca el sistema Jet Clean en agua.
-- Utilice únicamente el líquido limpiador original HQ200 con el sistema
Jet Clean.
Español 25
-- Coloque siempre el sistema Jet Clean sobre una superficie horizontal,
plana y estable para evitar que el líquido se derrame.
-- Vacíe la cámara de limpieza y enjuáguela bien con agua caliente del
grifo cada 15 días.
-- El sistema Jet Clean limpia a fondo pero no desinfecta la afeitadora,
por lo que no debe compartirla con otras personas.
-- La cámara de limpieza del sistema Jet Clean no puede lavarse en el
lavavajillas.
-- Cuando el sistema Jet Clean esté listo parar usar, no lo mueva para
evitar que el líquido limpiador se derrame.
Cumplimiento de normas
-- Esta afeitadora cumple las normas de seguridad aprobadas
internacionalmente, se puede utilizar de manera segura en el baño o
en la ducha y se puede lavar bajo el grifo (fig. 2).
-- Estos aparatos Philips cumplen todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utilizan correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este folleto de información importante y con
el folleto de instrucciones de uso incluido con la afeitadora, los
aparatos se pueden usar de forma segura según los conocimientos
científicos disponibles hoy en día.
Cómo deshacerse del aparato
-- Al final de su vida útil, no tire los aparatos junto con la basura normal
del hogar. Llévelos a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
-- La batería recargable de la afeitadora contiene sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de
deshacerse de la afeitadora o de llevarla a un punto de recogida
oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede
quitar la batería, puede llevar el aparato a un centro de servicio
Philips, donde el personal del mismo extraerá la batería y se deshará
de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente (fig. 4).
26
Español
Cómo quitar la batería recargable de la afeitadora
Extraiga la batería únicamente cuando deseche la afeitadora. Asegúrese
de que la batería esté completamente descargada cuando la extraiga
del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior de la afeitadora. Si
es así, quítelos.
2Quite el panel posterior de la afeitadora con un destornillador.
3Extraiga la batería recargable.
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
Restricciones de la garantía
Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos por
las condiciones de la garantía internacional debido a que están sujetos a
desgaste.
Solicitud de accesorios
Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestra tienda en
línea en www.shop.philips.com/service. Si la tienda en línea no está
disponible en su país, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de
servicio Philips. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para
su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la
Garantía Mundial.
Español 27
Limpieza
-- Le aconsejamos que utilice el spray limpiador HX110 de Philips para
limpiar la afeitadora.
-- Solo en modelos específicos: La mejor manera de limpiar la
afeitadora, y la más higiénica, es en el sistema Jet Clean. Utilice
únicamente el líquido limpiador original HQ200 con el sistema Jet
Clean.
Sustitución
Le aconsejamos que sustituya la unidad de afeitado (serie RQ12xx)
o el soporte del cabezal de afeitado (serie RQ11xx) cada dos
años.  (fig. 5)
-- Serie RQ12xx: Sustituya la unidad de afeitado únicamente por una
unidad de afeitado original Philips RQ12.
-- Serie RQ11xx: Sustituya el soporte del cabezal de afeitado
únicamente por un soporte del cabezal de afeitado original
Philips RQ11.
--
28
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä tärkeä vihkonen huolellisesti, ennen kuin käytät
parranajokonetta ja Jet Clean -järjestelmä (vain tietyt mallit) ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
Huomautus: Tässä oppaassa sanalla laite tarkoitetaan parranajokonetta ja
Jet Clean -järjestelmää. Jos parranajokoneen mukana ei ole toimitettu Jet
Clean -järjestelmää, sanalla laite tarkoitetaan ainoastaan parranajokonetta.
Yleistä
Vaara
-- Suojaa sovitin kosteudelta (Kuva 1).
Varoitus
-- Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda sovittimen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitteita ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteilla.
-- Ole varovainen kuuman veden kanssa, kun puhdistat laitteita. Varmista
aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.
Varoitus
-- Älä koskaan upota Jet Clean -järjestelmää ja laturia veteen, älä
huuhtele niitä juoksevalla vedellä äläkä pese niitä astianpesukoneessa.
-- Aseta laitteet käyttöä varten aina puhdistusaineen kestävälle alustalle.
-- Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5–35 °C:n lämpötilassa.
-- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja lisätarvikkeita.
-- Tarkista aina laitteet ja lisäosat, ennen kuin käytät niitä. Älä käytä
laitteita tai niiden osia, jos ne ovat vahingoittuneet, sillä tämä saattaa
Suomi 29
aiheuttaa vammoja. Vaihda vahingoittuneet osat alkuperäisen tyyppisiin
osiin.
-- Parranajokoneen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä
huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia eikä siitä aiheudu vaaraa,
koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä
parranajokoneen sisällä.
-- RQ12xx-sarja: Käyttöääni: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-sarja: Käyttöääni: Lc = 67 dB [A]
Parran muotoilulisäosa (vain tietyissä malleissa)
Varoitus
-- Käytä parran muotoilulisäosaa ainoastaan parran, viiksien ja
pulisonkien muotoiluun. Älä käytä sitä kaulan alapuolisten alueiden
ihokarvojen siistimiseen.
-- Käytä parran muotoilulisäosaa ainoastaan seuraavien
parranajokonemallien kanssa: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Parran muotoilulisäosa ei ole konepesun kestävä.
-- Älä käytä parran muotoilulisäosaa, jos se on vahingoittunut.
Jet Clean -järjestelmä (vain tietyissä malleissa)
Varoitus
-- Älä upota Jet Clean -järjestelmää veteen.
-- Käytä Jet Clean -järjestelmässä vain alkuperäistä HQ200puhdistusnestettä.
-- Aseta Jet Clean -järjestelmä aina tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle
pinnalle vuotojen ehkäisemiseksi.
-- Tyhjennä puhdistuskammio ja puhdista se huolellisesti juoksevalla
kuumalla vedellä kahden viikon välein.
-- Jet Clean -järjestelmä puhdistaa parranajokoneen tehokkaasti, mutta ei
desinfioi sitä. Älä siis käytä yhteistä parranajokonetta muiden kanssa.
-- Jet Clean -järjestelmän puhdistuskammiota ei voi pestä
astianpesukoneessa.
-- Kun Jet Clean -järjestelmä on käyttövalmis, sitä ei saa siirtää, sillä
laitteesta saattaa tällöin vuotaa puhdistusnestettä.
30
Suomi
Vastaavuus standardien kanssa
-- Parranajokone täyttää kansainvälisesti hyväksytyt turvamääräykset ja
sitä voidaan käyttää turvallisesti kylvyssä tai suihkussa (Kuva 2).
-- Nämä Philips-laitteet vastaavat kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja. Jos laitteita käytetään oikein ja tämän
oppaan sekä parranajokoneen mukana toimitetun käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti, niiden käyttäminen on turvallista tämänhetkisen
tutkimustiedon perusteella.
Hävittäminen
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Laitteen ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista
akku aina ennen parranajokoneen toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen.
Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa
parranajokoneen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja
laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 4).
Parranajokoneen akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen parranajokoneen hävittämistä.Varmista,
että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.
1Tarkista, onko parranajokoneen taustapuolella ruuveja. Jos on,
irrota ne.
2Irrota parranajokoneen takapaneeli ruuvitaltalla.
3Poista ladattava akku.
Suomi 31
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy neuvoa
Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota
yhteys Philipsin jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja teräsäleiköt), koska ne
kuluvat käytössä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.shop.philips.com/service.
Jos verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philipsjälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien
ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen
asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä.
Puhdistaminen
-- Suosittelemme sinua käyttämään Philipsin puhdistussuihketta HX110
parranajokoneen puhdistamiseen.
-- Vain tietyt mallit: Tehokkain ja hygieenisin tapa puhdistaa
parranajokone on asettaa se Jet Clean -järjestelmään. Käytä Jet Clean järjestelmässä vain alkuperäistä HQ200-puhdistusnestettä.
Varaosat
Suosittelemme ajopään (RQ12xx-sarja) tai ajopään pidikkeen
(RQ11xx-sarja) vaihtamista kahden vuoden välein.  (Kuva 5)
-- RQ12xx-sarja: vaihda ajopää vain aitoon RQ12 Philips ajopäähään.
-- RQ11xx-sarja: vaihda ajopään pidike vain aitoon RQ11 Philips ajopään pidikkeeseen.
--
32
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre
produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement cette brochure contenant des informations
importantes avant d’utiliser le rasoir et le système de nettoyage Jet Clean
(sur certains modèles uniquement) et conservez-la pour un usage
ultérieur.
Remarque : Dans ce livret, le terme « appareils » désigne le rasoir et le
système de nettoyage Jet Clean. Si votre rasoir n’est pas livré avec le système
de nettoyage Jet Clean, le terme se rapporte uniquement au rasoir.
Général
Danger
-- Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact avec de
l’eau (fig. 1).
Avertissement
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer
la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins qu’elles ne soient sous
surveillance ou aient reçu des instructions quant à l’utilisation des
appareils par une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec les appareils.
-- Lorsque vous nettoyez l’appareil, veillez à ce que l’eau ne soit pas
trop chaude pour ne pas vous brûler.
Attention
-- Ne plongez jamais le système de nettoyage Jet Clean et le chargeur
dans l’eau, ne les rincez pas sous le robinet et ne les mettez pas dans
le lave-vaisselle.
Français 33
-- Placez toujours l’appareil sur une surface imperméable.
-- Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une température
comprise entre 5 °C et 35 °C.
-- Utilisez exclusivement les accessoires fournis.
-- Vérifiez toujours les appareils et les accessoires avant de les utiliser.
N’utilisez pas les appareils ou les autres pièces s’ils sont endommagés
afin d’éviter tout accident. Remplacez les pièces endommagées par
des pièces du même type.
-- Lorsque vous rincez l’appareil, de l’eau peut s’écouler par la prise
inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger
car toutes les pièces électroniques à l’intérieur du rasoir sont
protégées.
-- Série RQ12xx : Niveau sonore : Lc = 65 dB [A]
-- Série RQ11xx : Niveau sonore : Lc = 67 dB [A]
Accessoire à barbe (certains modèles uniquement)
Attention
-- Utilisez l’accessoire à barbe uniquement pour tailler les poils du visage
(la barbe, la moustache et les pattes). Ne l’utilisez pas pour tailler les
parties du corps situées en dessous de la nuque.
-- Utilisez l’accessoire à barbe uniquement avec les modèles de rasoirs
suivants : RQ12xx, RQ11xx, RQ10xx.
-- L’accessoire à barbe ne peut être mis au lave-vaisselle.
-- N’utilisez pas l’accessoire à barbe s’il est endommagé.
Système de nettoyage Jet Clean (certains modèles
uniquement)
Attention
-- Ne plongez jamais le système de nettoyage Jet Clean dans l’eau.
-- Utilisez le système de nettoyage Jet Clean uniquement avec le liquide
de nettoyage HQ200.
-- Placez toujours le système de nettoyage Jet Clean sur une surface
stable et horizontale pour éviter toute fuite de liquide.
-- Videz la cuve et nettoyez-la soigneusement à l’eau chaude tous les
15 jours.
34
Français
-- Le système de nettoyage Jet Clean nettoie le rasoir en profondeur
mais ne le désinfecte pas. Il est donc préférable que le rasoir ne soit
utilisé que par une seule personne.
-- La cuve du système Jet Clean ne peut pas être nettoyée au lavevaisselle.
-- Lorsque le système Jet Clean est prêt à l’emploi, ne le déplacez pas
pour éviter toute fuite.
Conformité aux normes
-- Ce rasoir est conforme aux normes internationales de sécurité. Il
peut être utilisé dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l’eau
courante en toute sécurité (fig. 2).
-- Ces appareils Philips sont conformes à toutes les normes relatives
aux champs électromagnétiques (CEM). Ils répondent aux règles de
sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’ils sont manipulés correctement et conformément aux instructions
fournies dans ce livret d’informations et dans la brochure fournie avec
le rasoir.
Mise au rebut
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
-- La batterie rechargeable contient des substances qui peuvent nuire à
l’environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre
le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet.
Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous
n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter le rasoir dans
un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l’opération en
charge pour préserver l’environnement (fig. 4).
Français 35
Retrait de la batterie rechargeable du rasoir
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous mettez le
rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement
déchargée lorsque vous la retirez.
Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière du rasoir. Si c’est le cas,
enlevez-les.
2Retirez le panneau arrière du rasoir à l’aide d’un tournevis.
3Retirez la batterie rechargeable.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptibles de s’user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont
pas couvertes par la garantie internationale.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la
boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez
des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
36
Français
Nettoyage
-- Nous vous conseillons d’utiliser le spray Philips Cleaning HX110 pour
nettoyer le rasoir.
-- Certains modèles uniquement : la manière la plus efficace et
hygiénique de nettoyer le rasoir est d’utiliser le système de nettoyage
Jet Clean. Utilisez uniquement le système de nettoyage Jet Clean avec
le liquide de nettoyage HQ200.
Remplacement
Nous vous conseillons de remplacer votre unité de rasage (série
RQ12xx) ou le support de la tête de rasage (série RQ11xx) tous les
deux ans.  (fig. 5)
-- Série RQ12xx : remplacez toujours l’unité de rasage par une unité
de rasage RQ12 Philips.
-- Série RQ11xx : remplacez toujours le support de la tête de rasage
par un support de tête de rasage RQ11 Philips.
--
Indonesia 37
Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips,
daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.
Penting
Baca buklet informasi penting ini dengan saksama sebelum Anda
menggunakan alat cukur dan Sistem Jet Clean (hanya tipe tertentu) dan
simpan untuk referensi nanti.
Catatan: Di dalam buklet ini, istilah ‘alat’ mengacu pada alat cukur dan
Sistem Jet Clean. Jika alat cukur Anda tidak dilengkapi dengan Sistem Jet
Clean, istilah tersebut mengacu pada alat cukur saja.
Umum
Bahaya
-- Pastikan adaptor tidak basah (Gbr. 1).
Peringatan
-- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya
dengan steker lain, karena ini dapat membahayakan.
-- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang
kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka
diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh
orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
-- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermainmain dengan alat ini.
-- Hati-hati dengan air panas saat membersihkan alat. Selalu periksa
apakah air tidak terlalu panas agar tangan Anda tidak melepuh.
Perhatian
-- Jangan sekali-kali merendam Sistem Jet Clean dan pengisi daya ke
dalam air, jangan bilas di bawah keran air dan jangan masukkan ke
dalam mesin pencuci piring.
-- Selalu letakkan dan gunakan alat pada permukaan yang tahan
terhadap cairan.
38
Indonesia
-- Gunakan, isi baterai dan simpan alat pada suhu antara 5°C dan 35°C.
-- Hanya gunakan aksesori yang disertakan.
-- Selalu cek alat dan aksesori terlebih dulu sebelum digunakan.
Jangan gunakan alat atau komponennya jika rusak, karena dapat
menyebabkan cedera. Ganti komponen yang rusak dengan
komponen asli.
-- Air mungkin merembes keluar dari soket di bagian bawah alat cukur
saat Anda membilasnya. Hal ini normal dan tidak berbahaya karena
semua komponen elektronik tersimpan dalam unit daya yang tertutup
rapat dalam alat cukur.
-- Seri RQ12xx: Tingkat Kebisingan: Lc = 65 dB [A]
-- Seri RQ11xx: Tingkat Kebisingan: Lc = 67 dB [A]
Perlengkapan Penata Jenggot (hanya tipe tertentu)
Perhatian
-- Gunakan hanya perlengkapan Penata Jenggot untuk memangkas
rambut di wajah (jenggot, kumis dan cambang). Jangan
menggunakannya untuk memangkas rambut tubuh di bawah garis
leher.
-- Gunakan hanya perlengkapan Penata Jenggot bersamaan dengan tipe
pencukur berikut: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Perlengkapan Penata Jenggot tidak dapat dicuci di dalam mesin cuci
piring.
-- Jangan gunakan perlengkapan Penata Jenggot jika sudah rusak.
Sistem jet clean (hanya tipe tertentu)
Perhatian
-- Jangan merendam Sistem Jet Clean di dalam air.
-- Hanya gunakan Sistem Jet Clean dengan cairan pembersih HQ200
yang asli.
-- Selalu letakkan Sistem Jet Clean pada permukaan horizontal yang
stabil dan rata untuk mencegah kebocoran.
-- Kosongkan ruang pembersihan dan bersihkan seluruhnya dengan
membilasnya dengan air keran panas setiap 15 hari.
Indonesia 39
-- Sistem Jet Clean membersihkan secara tuntas tetapi tidak dapat
menyuci-hamakan alat cukur Anda, oleh sebab itu jangan berbagi alat
cukur dengan orang lain.
-- Wadah pencucian Sistem Jet Clean tidak dapat dicuci dalam mesin
pencuci piring.
-- Saat Sistem Jet Clean siap digunakan, jangan memindahnya untuk
mencegah kebocoran cairan pembersih.
Memenuhi standar
-- Alat cukur ini mematuhi peraturan keselamatan yang disetujui secara
internasional dan dapat digunakan dengan aman saat mandi atau
bersiram dan dibersihkan di bawah keran (Gbr. 2).
-- Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan
medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai
dengan petunjuk dalam buklet informasi penting ini dan dalam buklet
informasi penggunaan yang dikemas bersama alat cukur, alat ini aman
digunakan berdasarkan bukti ilmiah yang kini tersedia.
Pembuangan
-- Jangan membuang alat bersama limbah rumahtangga biasa jika alat
sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan
barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal
ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 3).
-- Baterai isi-ulang alat cukur mengandung bahan yang dapat mencemari
lingkungan. Selalu keluarkan baterai sebelum membuangnya atau
bawalah ke tempat pengumpulan resmi. Buang baterai bekas di
tempat pengumpulannya. Jika kesulitan mengeluarkan baterai, Anda
juga dapat membawanya ke pusat servis Philips. Petugas di sana akan
membantu Anda mengeluarkan baterai dan membuangnya dengan
cara yang ramah lingkungan (Gbr. 4).
40
Indonesia
Melepas baterai isi ulang alat cukur
Hanya keluarkan baterai isi-ulang bila Anda akan membuang alat cukur.
Pastikan baterai benar-benar habis sewaktu Anda mengeluarkannya.
Berhati-hatilah, strip baterai tajam.
1Periksa apakah ada sekrup di bagian belakang alat cukur. Jika ada,
copot sekrupnya.
2Lepas panel belakang pada alat cukur dengan obeng.
3Lepas baterai isi-ulang.
Garansi dan layanan
Jika Anda membutuhkan servis atau informasi atau mengalami masalah,
harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau
hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Anda dapat
menemukan nomor teleponnya dalam kartu garansi internasional. Jika
tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer
Philips setempat.
Batasan garansi
Kepala cukur (pemotong dan pelindung cukur) tidak tercakup oleh
ketentuan garansi internasional karena tergantung pada pemakaian.
Memesan aksesori
Untuk membeli aksesori alat ini, harap kunjungi toko online kami di
www.shop.philips.com/service. Jika toko online tidak ada di negara
Anda, kunjungi dealer Philips atau pusat layanan Philips. Jika Anda
mengalami kesulitan untuk mendapatkan aksesori alat ini, hubungi Pusat
Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Anda akan menemukan
rincian kontak pada kartu garansi internasional.
Indonesia 41
Membersihkan
-- Kami sarankan Anda menggunakan Semprotan Pembersih Philips
HX110 untuk membersihkan pencukur.
-- Hanya tipe tertentu: Cara terbaik dan paling higienis untuk
membersihkan pencukur adalah dengan Sistem Jet Clean. Gunakan
hanya Sistem Jet Clean dengan cairan pembersih HQ200 yang asli.
Penggantian
Kami sarankan Anda mengganti unit pencukur (seri RQ12xx) atau
pemegang kepala cukur (seri RQ11xx) setiap dua tahun.  (Gbr. 5)
-- Seri RQ12xx: Gantilah selalu unit cukur dengan Unit Cukur
Philips RQ12 asli.
-- Seri RQ11xx: Gantilah selalu pemegang kepala cukur dengan
Pemegang Kepala Cukur Philips RQ11 asli.
--
42
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto
su www.philips.com/welcome.
Importante
Leggete questo opuscolo informativo importante con attenzione prima di
utilizzare il rasoio elettrico ed il sistema Jet Clean (solo per modelli
specifici) e conservatelo per il futuro.
Nota: In questa brochure il termine “apparecchi” si riferisce al rasoio e al
sistema Jet Clean. Se il vostro rasoio non è dotato di sistema Jet Clean, si
riferisce solo al rasoio.
Indicazioni generali
Pericolo
-- Evitate assolutamente il contatto dell’adattatore con l’acqua (fig. 1).
Avviso
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Questi apparecchi non sono destinati a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso degli
apparecchi da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con questi apparecchi.
-- Prestate particolare attenzione quando utilizzate l’acqua calda per
pulire gli apparecchi: verificate sempre che non sia troppo calda per
evitare di scottarvi.
Attenzione
-- Non immergete mai il sistema Jet Clean ed il caricatore nell’acqua,
non risciacquateli sotto il rubinetto e non metteteli in lavastoviglie.
-- Posizionate sempre gli apparecchi su una superficie impermeabile.
-- Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a una temperatura
compresa tra 5 °C e 35 °C.
Italiano 43
-- Utilizzate esclusivamente gli accessori in dotazione.
-- Controllate sempre gli apparecchi e gli accessori prima di utilizzarli.
Non usate gli apparecchi o qualsiasi loro parte in caso di danni
poiché questo potrebbe causare ferite. Sostituite le parti danneggiate
con parti originali.
-- Quando sciacquate l’apparecchio, potreste riscontrare una fuoriuscita
di acqua dalla presa che si trova nella parte inferiore del rasoio. Si
tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le
parti elettroniche sono racchiuse nel gruppo di alimentazione sigillato,
all’interno del rasoio.
-- Serie RQ12xx: livello di rumorosità: Lc = 65 dB [A]
-- Serie RQ11xx: livello di rumorosità: Lc = 67 dB [A]
Accessorio regolabarba (solo per modelli specifici)
Attenzione
-- Utilizzate l’accessorio regolabarba solo per regolare la peluria del viso
(barba, baffi e basette). Non utilizzatelo per rifinire parti del corpo al
di sotto del collo.
-- Utilizzate l’accessorio regolabarba solo con i seguenti rasoi: RQ12xx,
RQ11xx, RQ10xx.
-- L’accessorio regolabarba non può essere lavato in lavastoviglie.
-- Non utilizzate l’accessorio regolabarba se risulta danneggiato.
Sistema Jet Clean (solo per modelli specifici)
Attenzione
-- Non immergete mai il sistema Jet Clean in acqua.
-- Utilizzate il sistema Jet Clean esclusivamente con il liquido detergente
originale HQ200.
-- Posizionate sempre il sistema Jet Clean su una superficie stabile e
orizzontale per evitare la fuoriuscita di liquido.
-- Svuotate la vaschetta del detergente e lavatela accuratamente sotto
l’acqua calda ogni 2 settimane.
-- Il sistema Jet Clean consente di lavare accuratamente il rasoio, ma
non esegue la disinfezione. È pertanto opportuno non condividere
il rasoio con altre persone.
-- Non lavate in lavastoviglie la vaschetta del detergente del sistema
Jet Clean.
44
Italiano
-- Quando il sistema Jet Clean è pronto per l’uso, non muovetelo, per
evitare la fuoriuscita del liquido detergente.
Conformità agli standard
-- L’apparecchio è conforme alle norme di sicurezza approvate a livello
internazionale e può essere utilizzato tranquillamente nel bagno o
sotto la doccia (fig. 2).
-- Questi apparecchi Philips sono conformi a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzati in modo appropriato,
attenendosi alle istruzioni contenute in questa brochure e nella
brochure allegata al rasoio, consentono un utilizzo sicuro come
confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Smaltimento
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
con i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale. In tal modo aiutate a mantenere l’ambiente pulito (fig. 3).
-- La batteria ricaricabile contiene sostanze potenzialmente nocive per
l’ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire il rasoio e
consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Conferite la batteria a un
apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà nello smontaggio della
batteria, consegnate il rasoio a un centro di assistenza Philips, che si
occuperà di rimuovere la batteria e di smaltire l’apparecchio (fig. 4).
Rimozione della batteria ricaricabile del rasoio
rimuovete la batteria ricaricabile solo quando avete deciso di gettare il
rasoio. Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia completamente scarica.
Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!
1Verificate se sono presenti viti nella parte posteriore del rasoio. In
caso affermativo, rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore del rasoio usando un cacciavite.
3Rimuovete la batteria ricaricabile.
Italiano 45
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di
Philips www.philips.com/support oppure contattate il centro
assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di
telefono, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro
paese non esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
Le testine di rasatura (lame e portalame) non sono coperte dalla garanzia
internazionale perché sono componenti soggetti a usura.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare degli accessori per questo apparecchio, visitate il nostro
Online Shop all’indirizzo www.shop.philips.com/service. Se l’Online
Shop non è disponibile nel vostro paese, rivolgetevi al vostro rivenditore
Philips o a un centro assistenza Philips. Se avete difficoltà nel reperire gli
accessori per il vostro apparecchio, contattate un centro assistenza clienti
Philips del vostro paese. I dettagli di contatto si trovano nel volantino della
garanzia internazionale.
Pulizia
-- Utilizzate lo spray detergente HX110 Philips per pulire il rasoio.
-- Solo per modelli specifici: il metodo migliore e più igienico per pulire
il rasoio è quello tramite il sistema Jet Clean. Utilizzate il sistema Jet
Clean solo con il detergente HQ200 originale.
Sostituzione
Vi consigliamo di sostituire l’unità di rasatura (serie RQ12xx) o il
porta testina di rasatura (serie RQ11xx) ogni due anni.  (fig. 5)
-- Serie RQ12xx: sostituite sempre l’unità di rasatura con un’unità di
rasatura originale Philips RQ12.
-- Serie RQ11xx: sostituite sempre il porta testina di rasatura con un
porta testina di rasatura originale Philips RQ11.
--
46
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원
혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.
중요 사항
본 면도기와 젯 클린 시스템(특정 모델만 해당)을 사용하기 전에 이
중요 정보 책자를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘
보관하십시오.
참고: 이 책자에서 ‘제품’이란 면도기 및 젯 클린 시스템을
말합니다. 젯 클린 시스템이 함께 제공되지 않는 면도기의 경우
면도기만을 지칭합니다.
일반
----
---
-----
위험
어댑터가 물에 젖지 않도록 주의하십시오 (그림 1).
경고
어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로,
어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이
풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품
사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히
숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
뜨거운 물을 사용하여 제품을 청소하는 경우 주의하십시오. 화상을
입지 않도록 물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.
주의
절대로 젯 클린 시스템과 충전기를 물에 담그거나 수돗물로
헹구지 마십시오. 또한, 식기 세척기에 넣지 마십시오.
제품은 반드시 액체가 없는 표면에 놓고 사용하십시오.
제품은 5°C - 35°C 사이의 온도에서 사용, 충전 및 보관하는
것이 적합합니다.
제품과 함께 제공된 액세서리만 사용하십시오.
한국어 47
-----
제품 및 액세서리를 사용하기 전에 반드시 확인하십시오. 다칠
염려가 있으므로 손상된 제품이나 부품은 사용하지 마십시오.
손상된 부품은 정품으로 교체하십시오.
헹구는 동안 면도기 하단의 전원 소켓에서 물이 흘러나올 수
있습니다. 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 면도기
내부의 밀봉된 동력 장치에 들어있으므로 위험하지 않습니다.
RQ12xx 시리즈: 소음 수준: Lc = 65dB [A]
RQ11xx 시리즈: 소음 수준: Lc = 67dB [A]
턱수염 스타일러 액세서리(특정 모델만 해당)
-----
주의
얼굴에 난 수염(턱수염, 콧수염 및 구레나룻)을 트리밍할 때에는
턱수염 스타일러 액세서리만 사용하십시오. 목선 아래 신체 부위의
체모를 트리밍하는 용도로 사용하지 마십시오.
턱수염 스타일러 액세서리는 다음 면도기 모델과만 함께 사용할
수 있습니다: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
턱수염 스타일러는 식기세척기에서 세척할 수 없습니다.
턱수염 스타일러 액세서리가 손상된 경우 제품을 사용하지
마십시오.
젯 클린 시스템(특정 모델만 해당)
--------
주의
젯 클린 시스템을 절대로 물에 담그지 마십시오.
젯 클린 시스템에는 정품 HQ200 세척액만 사용하십시오.
액체가 새지 않도록 안정적이고 평평한 수평면에 젯 클린
시스템을 두십시오.
15일에 한 번씩 세척 용기를 비우고 뜨거운 수돗물에 헹궈
깨끗하게 청소하십시오.
젯 클린 시스템을 사용하면 깨끗하게 청소할 수 있지만 면도기가
소독되는 것은 아니므로 다른 사람과 면도기를 함께 사용하지
마십시오.
젯 클린 시스템의 세척 용기는 식기세척기에서 사용할 수
없습니다.
젯 클린 시스템을 사용할 준비가 된 후에는 세척액이 누수되지
않도록 이동하지 마십시오.
48
한국어
기준 준수
---
본 제품은 국제적으로 공인 받은 안전 기준을 따르고 있으며,
목욕이나 샤워 중에도 안전하게 사용할 수 있고 물로 물 세척이
가능합니다 (그림 2).
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을
준수합니다. 이 중요 정보 책자 및 면도기와 함께 제공되는 사용
정보 책자의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은
안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에
근거하고 있습니다.
폐기
---
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고
지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경
보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 3).
충전식 면도기의 배터리에는 환경을 오염시키는 물질이 들어
있습니다. 면도기를 버리기 전에 항상 면도기에서 배터리를
분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된
배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우
필립스 서비스 센터에 면도기를 가져오시면 배터리를 분리하여
안전한 방법으로 폐기해 드립니다 (그림 4).
면도기의 충전식 배터리 분리
면도기를 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시
배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.
배터리의 면이 날카로우니 조심하십시오.
1면도기 뒷면에 나사가 있는지 확인하고 있는 경우 나사를
푸십시오.
2드라이버로 면도기의 뒤쪽 패널을 분리하십시오.
3충전식 배터리를 분리하십시오.
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하거나 사용상의 문제가 있을 경우에는,
필립스전자 홈페이지(www.philips.com/support)를 방문하시거나
한국어 49
필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품
보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객
상담실: (080)600-6600(수신자부담)
보증 제한
쉐이빙 헤드(커터 및 쉐이빙 보호대)는 소모품이므로 보증 대상이
아닙니다.
액세서리 주문
본 제품의 액세서리를 주문하려면 필립스 웹사이트
www.philips.co.kr을 방문하십시오. 해당 국가에서 온라인 쇼핑이
불가능한 경우 필립스 대리점이나 필립스 서비스 센터에 문의하십시오.
본 제품의 액세서리를 구하기 어려운 경우에는 필립스 고객 상담실로
문의하십시오. 연락처 정보는 전세계 제품 보증서에 기재되어 있습니다.
---
----
청소
HX110 필립스 클리닝 스프레이를 사용하여 면도기를 세척하는
것이 좋습니다.
특정 모델만 해당: 젯 클린 시스템으로 면도기를 세척하는 가장
효과적이고 위생적인 방법입니다. 젯 클린 시스템에는 정품
HQ200 세척액만 사용하십시오.
교체
쉐이빙 유닛(RQ12xx 시리즈) 또는 쉐이빙 헤드 홀더(RQ11xx
시리즈)는 2년에 한 번씩 교체하는 것이 좋습니다.  (그림 5)
RQ12xx 시리즈: 정품 RQ12 필립스 쉐이빙 유닛으로만 쉐이빙
유닛을 교체하십시오.
RQ11xx 시리즈: 정품 RQ11 필립스 쉐이빙 헤드 홀더 로만
쉐이빙 헤드 홀더를 교체하십시오.
50
Bahasa Melayu
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Penting
Baca buku kecil maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda
menggunakan pencukur dan Sistem Pembersih Jet (jenis tertentu sahaja)
dan simpan untuk rujukan masa depan.
Nota: Dalam buku kecil ini, istilah ‘perkakas’ merujuk kepada pencukur dan
Sistem Pembersih Jet. Jika pencukur anda tidak disertakan dengan Sistem
Pembersih Jet, maka ia merujuk kepada pencukur sahaja.
Am
Bahaya
-- Pastikan penyesuai tidak menjadi basah (Gamb. 1).
Amaran
-- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk
menggantinya dengan plag yang lain, kerana ini akan mengakibatkan
keadaan berbahaya.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental,
atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah
diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini
oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka
tidak bermain dengan perkakas ini.
-- Berhati-hati apabila menggunakan air panas untuk membersihkan
perkakas. Anda hendaklah memastikan bahawa air tidak terlalu panas,
untuk mengelakkan tangan anda daripada melecur.
Bahasa Melayu 51
Awas
-- Jangan sekali-kali merendam Sistem Pembersih Jet dan pengecas di
dalam air, jangan bilas di bawah paip dan jangan masukkan ke dalam
mesin pembasuh pinggan mangkuk.
-- Anda hendaklah memastikan bahawa perkakas diletakkan di atas
permukaan yang tahan cecair.
-- Guna, cas dan simpan perkakas pada suhu antara 5°C dan 35°C.
-- Hanya gunakan aksesori yang dibekalkan.
-- Periksa perkakas dan aksesori setiap kali sebelum anda
menggunakannya. Jangan gunakan perkakas ini atau mana-mana
bahagiannya sekiranya ia rosak kerana ini boleh menyebabkan
kecederaan. Ganti bahagian yang rosak dengan jenis yang asli.
-- Air mungkin bocor keluar daripada soket di bahagian bawah pencukur
ketika anda membilasnya. Ini adalah normal dan tidak merbahaya
kerana semua bahagian elektronik dilindungi di dalam unit kuasa yang
kedap di dalam pencukur.
-- Siri RQ12xx: Aras hingar: Lc = 65 dB [A]
-- Siri RQ11xx: Aras hingar: Lc = 67 dB [A]
Alat tambahan Penggaya Janggut (jenis tertentu sahaja)
Awas
-- Gunakan alat tambahan Penggaya Janggut untuk memotong bulu
roma di muka sahaja (janggut, misai dan jambang). Jangan gunakannya
untuk merapikan bahagian-bahagian di bawah paras leher.
-- Gunakan Penggaya Janggut bersama jenis-jenis pencukur berikut
sahaja: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Alat tambahan Penggaya Janggut ini tidak kalis mesin basuh pinggan
mangkuk.
-- Jangan gunakan alat tambahan Penggaya Janggut sekiranya ia rosak.
52
Bahasa Melayu
Sistem pembersih jet (jenis tertentu sahaja)
Awas
-- Jangan sekali-kali merendam Sistem Pembersih Jet di dalam air.
-- Hanya gunakan Sistem Pembersih Jet dengan cecair pembersih
HQ200 yang asli.
-- Anda hendaklah setiap kali meletakkan Sistem Pembersih Jet di atas
permukaan yang stabil, rata dan datar untuk mengelakkan kebocoran.
-- Kosongkan dan bersihkan ruang pembersihan dengan menyeluruh
dengan membilasnya dengan air paip yang panas setiap 15 hari.
-- Sistem Pembersih Jet membersih dengan menyeluruh tetapi tidak
akan menyahkuman pencukur anda, oleh itu jangan kongsi pencukur
anda dengan orang lain.
-- Kebuk pembersihan Sistem Pembersih Jet tidak kalis mesin pembasuh
pinggan.
-- Apabila Sistem Pembersih Jet telah sedia untuk digunakan, jangan
alihkannya untuk mengelakkan kebocoran cecair pembersih.
Pematuhan standard
-- Pencukur ini mematuhi kelulusan antarabangsa dengan keselamatan
pengawalan dan boleh digunakan dengan selamat semasa mandi atau
mandi hujan dan membersihkan bawah pili air (Gamb. 2).
-- Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan
elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan
mengikut arahan dalam buku kecil maklumat penting ini dan dalam
buku kecil maklumat penggunaan yang dibekalkan bersama pencukur,
perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang
terdapat pada hari ini.
Bahasa Melayu 53
Pelupusan
-- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya,
tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan
melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam
sekitar (Gamb. 3).
-- Bateri pencukur boleh dicas semula bahan yang boleh mencemarkan
alam sekitar. Sentiasa keluarkan bateri sebelum membuang pencukur
atau bawanya ke pusat pungutan rasmi. Lupuskan bateri di pusat
pungutan rasmi untuk bateri. Jika anda menghadapi kesulitan
mengeluarkan bateri, anda boleh juga membawa perkakas tersebut ke
pusat servis Philips, yang akan mengeluarkan bateri untuk anda dan
akan melupuskannya dengan cara yang selamat alam sekitar (Gamb. 4).
Mengeluarkan bateri pencukur boleh cas semula
Hanya keluarkan bateri boleh cas apabila anda membuang pencukur.
Pastikan baterinya benar-benar telah habis semasa anda
mengeluarkannya.
Berhati-hati, jalur bateri sangat tajam.
1Periksa sama ada terdapat skru pada bahagian belakang pencukur.
Jika ada, keluarkannya.
2Tanggalkan panel belakang pencukur dengan pemutar skru.
3Keluarkan bateri boleh cas semula.
Jaminan dan perkhidmatan
Jika anda memerlukan perkhidmatan atau jika anda menghadapi masalah, sila
layari laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor
telefonnya dalam risalah jaminan sedunia. Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak
terdapat di negara anda, hubungi wakil penjual Philips setempat anda.
Sekatan jaminan
Kepala pencukur (pemotong dan pelindung pencukur) tidak diliputi oleh
terma jaminan antarabangsa kerana ia terdedah kepada kelusuhan.
54
Bahasa Melayu
Memesan aksesori
Untuk membeli aksesori perkakas ini, sila lawati kedai dalam talian kami di
www.shop.philips.com/service. Jika kedai dalam talian tidak tersedia
di negeri anda, pergi ke pembekal Philips atau pusat khidmat Philips. Jika
anda menghadapi kesukaran untuk mendapatkan aksesori bagi perkakas
anda, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda
boleh mendapati nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia.
Pembersihan
-- Kami nasihatkan anda supaya menggunakan Semburan Pembersih
Philips HX110 untuk membersihkan pencukur.
-- Jenis tertentu sahaja: Cara terbaik dan paling bersih untuk
membersihkan pencukur ialah dengan Sistem Pembersih Jet. Gunakan
Sistem Pembersih Jet bersama cecair pembersih HQ200 yang tulen
sahaja.
Penggantian
Kami menasihatkan anda supaya menggantikan unit pencukur anda
(siri RQ12xx) atau pemegang kepala pencukur (siri RQ11xx) setiap
dua tahun.  (Gamb. 5)
-- Siri RQ12xx: Ganti unit pencukur dengan Unit Pencukur RQ12
Philips yang tulen sahaja setiap kali.
-- Siri RQ11xx: Ganti pemegang kepala pencukur dengan Pemegang
Kepala Pencukur Philips RQ11 yang tulen sahaja setiap kali.
--
Nederlands 55
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees dit belangrijke informatieboekje zorgvuldig door voordat u het
scheerapparaat en het Jet Clean-systeem (alleen bepaalde types) gaat
gebruiken. Bewaar het informatieboekje om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Opmerking: De term ‘apparaten’ verwijst in dit boekje naar het
scheerapparaat en het Jet Clean-systeem. Indien uw scheerapparaat niet is
voorzien van een Jet Clean-systeem, verwijst de term alleen naar het
scheerapparaat.
Algemeen
Gevaar
-- Zorg ervoor dat de adapter niet nat wordt (fig. 1).
Waarschuwing
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze
te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-- Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe de apparaten dienen te
worden gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de
apparaten gaan spelen.
-- Wees voorzichtig met heet water wanneer u de apparaten
schoonmaakt. Controleer altijd of het water niet te heet is, om te
voorkomen dat u uw handen brandt.
56
Nederlands
Let op
-- Dompel het Jet Clean-systeem en de oplader nooit in water, spoel ze
niet af onder de kraan en doe ze niet in de vaatwasmachine.
-- Plaats en gebruik de apparaten altijd op een oppervlak dat
vloeistofbestendig is.
-- Laad de apparaten op en gebruik en bewaar deze bij een
temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde accessoires.
-- Controleer de apparaten en accessoires altijd voordat u deze
gebruikt. Gebruik de apparaten en onderdelen niet als deze
beschadigd zijn, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang
beschadigde onderdelen door het oorspronkelijke type.
-- Wanneer u het scheerapparaat schoonspoelt, kan er water lekken uit
het aansluitpunt aan de onderzijde. Dit is normaal en ongevaarlijk
omdat alle elektronica zich in een waterdichte voedingsunit binnen in
het scheerapparaat bevindt.
-- RQ12xx-serie: Geluidsniveau: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-serie: Geluidsniveau: Lc = 67 dB [A]
Beard Styler-opzetstuk (alleen bepaalde typen)
Let op
-- Gebruik het Beard Styler-opzetstuk alleen om gezichtshaar (baard,
snor en bakkebaarden) te trimmen. Gebruik het niet om
lichaamsdelen onder de neklijn te trimmen.
-- Gebruik het Beard Styler-opzetstuk alleen in combinatie met de
volgende scheerapparaattypes: RQ12xx, RQ11xx, RQ10xx.
-- Het Beard Styler-opzetstuk is niet vaatwasmachinebestendig.
-- Gebruik het Beard Styler-opzetstuk niet als het beschadigd is.
Jet Clean-systeem (alleen bepaalde typen)
Let op
-- Dompel het Jet Clean-systeem nooit onder in water.
-- Gebruik alleen de originele HQ200-reinigingsvloeistof voor het Jet
Clean-systeem.
-- Plaats het Jet Clean-systeem altijd op een stabiele, vlakke en
horizontale ondergrond om lekken te voorkomen.
Nederlands 57
-- Leeg de reinigingskamer om de 15 dagen en spoel deze grondig
schoon met heet water.
-- Het Jet Clean-systeem reinigt grondig maar desinfecteert uw
scheerapparaat niet. Daarom moet u uw scheerapparaat niet door
anderen laten gebruiken.
-- De reinigingskamer van het Jet Clean-systeem is niet
vaatwasmachinebestendig.
-- Verplaats het Jet Clean-systeem niet wanneer het systeem klaar is
voor gebruik, om lekken van reinigingsvloeistof te voorkomen.
Naleving van richtlijnen
-- Het scheerapparaat voldoet aan de internationaal erkende
veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de douche en in bad
worden gebruikt en onder de kraan worden schoongemaakt (fig. 2).
-- Deze Philips-apparaten voldoen aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits de apparaten op de juiste
wijze en volgens de instructies in dit boekje en het
gebruiksinformatieboekje dat bij het scheerapparaat wordt geleverd
worden gebruikt, zijn deze veilig te gebruiken volgens het nu
beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat afdanken
-- Gooi de apparaten aan het einde van hun levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om ze te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- De accu van het scheerapparaat bevat stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het
scheerapparaat afdankt en inlevert op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel
inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het
verwijderen van de accu, kunt u met het scheerapparaat ook naar
een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum
verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op
milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt (fig. 4).
58
Nederlands
De accu van het scheerapparaat verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het scheerapparaat afdankt. Zorg
ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze verwijdert.
Pas op, de accustrips zijn scherp.
1Controleer of er zich schroeven bevinden aan de achterkant van
het scheerapparaat.Verwijder de schroeven indien dit het geval is.
2Verwijder het achterpaneel van het scheerapparaat met een
schroevendraaier.
3Verwijder de accu.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem
ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website
(www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
De scheerhoofden (mesjes en scheerkapjes) vallen niet onder de
voorwaarden van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn
aan slijtage.
Accessoires bestellen
Ga naar onze Online Shop op www.shop.philips.com/service om
accessoires voor dit apparaat te kopen. Ga naar uw Philips-dealer of een
Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land.
Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat,
neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
U vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Nederlands 59
Schoonmaken
-- Wij raden u aan om de HX110 Philips-reinigingsspray te gebruiken
om het scheerapparaat schoon te maken.
-- Alleen bepaalde typen: de beste en meest hygiënische manier om het
scheerapparaat schoon te maken is met het Jet Clean-systeem.
Gebruik het Jet Clean-systeem alleen met de originele HQ200reinigingsvloeistof.
Vervangen
Wij raden u aan om uw scheerunit (RQ12xx-serie) of
scheerhoofdhouder (RQ11xx-serie) elke twee jaar te
vervangen.  (fig. 5)
-- RQ12xx-serie: vervang de scheerunit altijd door een originele
RQ12 Philips-scheerunit.
-- RQ11xx-serie: vervang de scheerhoofdhouder altijd door een
originele RQ11 Philips-scheerhoofdhouder.
--
60
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt
på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet før du bruker barbermaskinen og Jet
Clean-systemet (kun bestemte typer), og oppbevar det for senere referanse.
Merk: I dette heftet henviser termen “apparater” til barbermaskinen og Jet
Clean-systemet. Hvis barbermaskinen ikke leveres med et Jet Clean-system,
henviser termen kun til barbermaskinen.
Generelt
Fare
-- Pass på at adapteren ikke blir våt (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
-- Disse apparatene må ikke brukes av personer (inkludert barn) som
har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatene av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatene.
-- Vær forsiktig med varmt vann når du rengjør apparatene. Pass på at
vannet ikke er så varmt at du brenner deg.
Forsiktig
-- Legg aldri Jet Clean-systemet og laderen i vann, ikke skyll dem under
springen, og ikke putt dem i oppvaskmaskinen.
-- Plasser og bruk alltid apparatene på et underlag som tåler væske.
-- Apparatene skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur
mellom 5 og 35 °C.
Norsk 61
-- Bruk bare tilbehøret som følger med.
-- Kontroller alltid apparatene og tilbehøret før du bruker dem. Ikke
bruk apparatene eller noen av delene hvis de er skadde, ettersom
dette kan medføre personskade. Erstatt skadde deler med
originaldeler.
-- Det kan lekke vann fra kontakten i bunnen av barbermaskinen når du
skyller den. Dette er normalt og ikke farlig fordi all elektronikk er
plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
-- RQ12xx-serien: støynivå: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-serien: støynivå: Lc = 67 dB [A]
Stylingtilbehør for skjegg (kun bestemte modeller)
Forsiktig
-- Bruk bare stylingtilbehøret for skjegg til å trimme ansiktshår (skjegg,
bart og kinnskjegg). Ikke bruk det til å trimme kroppsdeler nedenfor
halsen.
-- Bruk bare stylingtilbehøret for skjegg i kombinasjon med følgende
barbermaskintyper: RQ12xx, RQ11xx, RQ10xx.
-- Stylingtilbehøret for skjegg kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
-- Ikke bruk stylingtilbehøret for skjegg hvis det er skadet.
Jet Clean-system (kun bestemte modeller)
Forsiktig
-- Ikke legg Jet Clean-systemet i vann.
-- Bruk bare Jet Clean-systemet med original HQ200-rengjøringsvæske.
-- Sett alltid Jet Clean-systemet på en stødig, jevn og horisontal
overflate, slik at du hindrer lekkasje.
-- Tøm rengjøringskammeret og skyll det grundig med varmt, rennende
vann annenhver uke.
-- Jet Clean-systemet rengjør nøye, men det desinfiserer ikke
barbermaskinen. Du bør derfor ikke dele barbermaskinen med andre.
-- Rengjøringskammeret i Jet Clean-systemet kan ikke vaskes i
oppvaskmaskin.
-- Når Jet Clean-systemet er klart til bruk, må det ikke flyttes. På den
måten unngår du lekkasje av rengjøringsvæske.
62
Norsk
Overholdelse av standarder
-- Denne barbermaskinen overholder de internasjonalt godkjente
sikkerhetskravene, og den kan trygt brukes i badekaret eller dusjen og
rengjøres under springen (fig. 2).
-- Disse Philips-apparatene overholder alle standarder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatene håndteres riktig og i
henhold til instruksjonene i dette viktige informasjonsheftet og i heftet
om bruk som følger med barbermaskinen, er apparatene trygge å
bruke ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Avfallshåndtering
-- Ikke kast apparatene som restavfall når de ikke kan brukes lenger.
Lever dem inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til
å ta vare på miljøet (fig. 3).
-- Det oppladbare barbermaskinbatteriet inneholder stoffer som kan
forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller
leverer det på en offentlig gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en
offentlig gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med
å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philipsservicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte (fig. 4).
Fjerne det oppladbare barbermaskinbatteriet
Ta bare ut det oppladbare batteriet når du avhender barbermaskinen.
Kontroller at batteriet er helt tomt når du tar det ut.
Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.
1Kontroller om det er skruer på baksiden av barbermaskinen. Hvis
det er det, må du fjerne dem.
2Ta av bakpanelet på barbermaskinen med en skrutrekker.
3Ta ut det oppladbare batteriet.
Norsk 63
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettstedet til Philips på www.philips.com/
support. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du
bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Begrensninger i garantien
Skjærehodene (kniver og barberlamelltopper) dekkes ikke av vilkårene i
den internasjonale garantien fordi de er slitedeler.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til nettbutikken vår
på www.shop.philips.com/service. Hvis nettbutikken ikke er
tilgjengelig i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips-forhandleren
eller et Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør
til apparatet, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der
du bor. Du finner kontaktopplysninger i garantiheftet.
Rengjøring
-- Vi anbefaler at du bruker Philips’ rengjøringsspray HX110 til å
rengjøre barbermaskinen.
-- Kun bestemte modeller: Den beste og mest hygieniske måten å
rengjøre barbermaskinen på, er i Jet Clean-systemet. Bruk bare Jet
Clean-systemet med original HQ200-rengjøringsvæske.
Utskiftning
Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten (RQ12xx-serien) eller
skjærehodeholderen (RQ11xx-serien) annethvert år.  (fig. 5)
-- RQ12xx-serien: Bytt alltid ut skjæreenheten med en original RQ12
Philips-skjæreenhet.
-- RQ11xx-serien: Bytt alltid ut skjærehodeholderen med en original
RQ11 Philips-skjærehodeholder.
--
64
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia este importante folheto de informações com atenção antes de
utilizar a máquina de barbear e o sistema Jet Clean (apenas modelos
específicos) e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Nota: Neste folheto o termo “aparelhos” refere-se à máquina de barbear e
ao sistema Jet Clean. Se a sua máquina de barbear não for fornecida com
um sistema Jet Clean, o termo refere-se apenas à máquina de barbear.
Geral
Perigo
-- Certifique-se de que o adaptador não é molhado (fig. 1).
Aviso
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para
o substituir por outro, pois isso poderá dar origem a situações de
perigo.
-- Estes aparelhos não devem ser utilizados por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha
sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização dos aparelhos
por uma pessoa responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com os aparelhos.
-- Tenha cuidado com a água quente quando limpa os aparelhos.
Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar
as mãos.
Cuidado
-- Nunca mergulhe o sistema Jet Clean e o carregador na água, não os
enxagúe em água corrente e não os coloque na máquina de lavar loiça.
-- Coloque e utilize sempre os aparelhos numa superfície impermeável.
Português 65
-- Utilize, carregue e guarde os aparelhos a uma temperatura entre os 5
°C e os 35 °C.
-- Utilize apenas os acessórios fornecidos.
-- Verifique sempre os aparelhos e os acessórios antes de os utilizar.
Não utilize os aparelhos nem qualquer uma das suas peças caso
estejam danificados, visto que isto pode causar ferimentos. Substitua
as peças danificadas por originais.
-- Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao
enxaguá-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque
todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de
alimentação selada no interior da máquina de barbear.
-- Série RQ12xx: Nível de ruído: Lc = 65 dB [A]
-- Série RQ11xx: Nível de ruído: Lc = 67 dB [A]
Acessório aparador de barba (apenas modelos específicos)
Cuidado
-- Utilize o acessório aparador de barba apenas para aparar pêlos do
rosto (barba, bigode e patilhas). Não o utilize para aparar zonas do
corpo abaixo do pescoço.
-- Utilize o acessório aparador de barba apenas em combinação com
os seguintes modelos de máquina de barbear: RQ12xx,RQ11xx,
RQ10xx.
-- O acessório aparador de barba não pode ser lavado na máquina de
lavar loiça.
-- Não utilize o acessório aparador de barba se este estiver danificado.
Sistema Jet Clean (apenas em modelos específicos)
Cuidado
-- Nunca mergulhe o sistema Jet Clean em água.
-- Utilize o sistema Jet Clean apenas com o líquido de limpeza HQ200
original.
-- Coloque sempre o sistema Jet Clean sobre uma superfície estável,
plana e horizontal para evitar fugas.
-- Esvazie a câmara de limpeza e lave-a muito bem enxaguando-a com
água quente corrente a cada duas semanas.
66
Português
-- O sistema Jet Clean limpa em profundidade mas não desinfecta a
máquina de barbear, pelo que não deve partilhá-la com outros
utilizadores.
-- A câmara de limpeza do sistema Jet Clean não pode ser lavada na
máquina de lavar loiça.
-- Quando o sistema Jet Clean estiver pronto a utilizar, este não deve
ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza.
Conformidade com as normas
-- Esta máquina de barbear está em conformidade com as normas de
segurança aprovadas internacionalmente, podendo ser utilizada no
banho ou no duche e lavada em água corrente com total
segurança (fig. 2).
-- Estes aparelhos Philips estão em conformidade com todas as normas
relativas aos campos electromagnéticos (CEM). Se manuseados
correctamente e de acordo com as instruções neste importante
folheto informativo e no folheto informativo de utilização fornecido
com a máquina de barbear, a utilização dos aparelhos é segura com
base nas provas científicas disponíveis actualmente.
Eliminação
-- Não deite fora os aparelhos junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, entregue-os num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
-- A bateria recarregável da máquina de barbear contém substâncias
que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de se
desfazer da máquina e entregue a máquina num ponto de recolha
oficial. Desfaça-se da bateria num ponto de recolha oficial para
baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também
levar a máquina a um centro de assistência Philips, que poderá
remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o
ambiente (fig. 4).
Português 67
Remoção da bateria recarregável da máquina de barbear
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer da máquina de
barbear. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia
quando a retirar.
Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.
1Verifique se existem parafusos na parte posterior da máquina de
barbear. Se existirem, remova-os.
2Retire o painel posterior da máquina de barbear com uma chave de
parafusos.
3Retire a bateria recarregável.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte
o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o
número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local
da Philips.
Restrições à garantia
As cabeças de corte (lâminas e protecções de corte) não estão
abrangidas pelos termos da garantia internacional, uma vez que estão
sujeitas a desgaste.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios para este aparelho, visite a nossa loja online em
www.shop.philips.com/service. Se não tiver uma loja online
disponível no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips ou a um centro
de assistência Philips. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o seu
aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.
Pode encontrar os detalhes de contacto no folheto de garantia mundial.
68
Português
Limpeza
-- Recomendamos a utilização do spray de limpeza da Philips HX110
para limpar a máquina de barbear.
-- Apenas modelos específicos: O sistema Jet Clean é a melhor forma e
a mais higiénica para limpar a máquina de barbear. Utilize o sistema
Jet Clean apenas com o líquido de limpeza original HQ200.
Substituição
Aconselhamo-lo a substituir o seu acessório de corte (série
RQ12xx) ou o seu suporte da cabeça de corte (série RQ11xx) a
cada dois anos.  (fig. 5)
-- Série RQ12xx: Substitua o acessório de corte sempre por um
acessório de corte RQ12 Philips original.
-- Série RQ11xx: Substitua o suporte da cabeça de corte sempre por
um suporte da cabeça de corte Philips RQ11 original.
--
Svenska 69
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs detta viktiga informationshäfte noga innan du använder rakapparaten
och Jet Clean-systemet (endast vissa modeller) och spara det för framtida
bruk.
Obs! I det här häftet avses med termen “apparaterna” rakapparaten och Jet
Clean-systemet. Om inget Jet Clean-system medföljer avses endast
rakapparaten.
Allmänt
Fara
-- Se till att adaptern aldrig blir blöt (Bild 1).
Varning
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon
annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur den används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Var försiktig med varmt vatten när du rengör apparaterna. Kontrollera
alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.
Varning!
-- Sänk aldrig ned Jet Clean-systemet och laddaren i vatten, skölj dem
inte under kranen och diska dem inte i diskmaskinen.
-- Placera och använd alltid apparaterna på en vätsketålig yta.
-- Använd, ladda och förvara enheterna vid en temperatur på mellan
5 °C och 35 °C.
-- Använd endast medföljande tillbehör.
70
Svenska
-- Kontrollera alltid apparaterna och tillbehören innan du använder dem.
Använd inte apparaterna eller några av delarna om de är trasiga,
eftersom det kan orsaka skador. Byt ut skadade delar mot
originaldelar.
-- Det kan rinna vatten från uttaget nedtill på rakapparaten när du
sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är
inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.
-- RQ12xx-serien: Ljudnivå: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx-serien: Ljudnivå: Lc = 67 dB [A]
Tillbehör till skäggtrimmer (endast vissa modeller)
Varning!
-- Använd endast skäggtrimmertillbehöret för att trimma hår i ansiktet
(skägg, mustasch och polisonger). Använd det inte på kroppsdelar
under axlarna.
-- Använd endast skäggtrimmertillbehöret med följande rakapparater:
RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Skäggtrimmertillbehöret tål inte maskindisk.
-- Använd inte skäggtrimmertillbehöret om det har skadats.
Jet Clean-system (endast vissa modeller)
Varning!
-- Sänk aldrig ned Jet Clean-systemet i vatten.
-- Använd endast Jet Clean-systemet med originalrengöringsvätskan
HQ200.
-- Ställ alltid Jet Clean-systemet på en stabil, plan och horisontell yta, så
förhindrar du läckage.
-- Töm rengöringsbehållaren och rengör den noggrant genom att skölja
den med varmt vatten var 15:e dag.
-- Jet Clean-systemet rengör rakapparaten grundligt, men den
desinficeras inte. Dela den därför inte med andra.
-- Jet Clean-systemets rengöringsbehållare tål inte maskindisk.
-- Flytta inte Jet Clean-systemet när det är klart för användning. Då kan
rengöringsvätska läcka ut.
Svenska 71
Överensstämmelse med standarder
-- Den här rakapparaten uppfyller internationellt godkända
säkerhetsföreskrifter och kan användas säkert i badet eller duschen
och rengöras under vattenkranen (Bild 2).
-- De här enheterna från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaterna hanteras på rätt sätt
och enligt instruktionerna i det här viktiga informationshäftet och i
användningsinformationshäftet som medföljer rakapparaten, är de
säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Kassering
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Det laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga
för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar rakapparaten och
lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid
en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med
att få ur batteriet kan du också ta med rakapparaten till ett Philipsserviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och
kassera det på ett miljövänligt sätt (Bild 4).
Ta ut rakapparatens laddningsbara batteri
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga rakapparaten.
Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.
Var försiktig, batteriskenorna är vassa.
1Kontrollera om det finns skruvar på rakapparatens baksida. Ta i så
fall bort dem.
2Ta bort rakapparatens baksida med hjälp av en skruvmejsel.
3Ta ut det laddningsbara batteriet.
72
Svenska
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/
support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar
telefonnumret i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i
ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Rakhuvudena (knivar och rakningsskydd) omfattas inte av de
internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten besöker du vår
onlinebutik på www.shop.philips.com/service. Om onlinebutiken är
inte tillgänglig i ditt land söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips serviceombud. Om du har några svårigheter med att hitta tillbehör
för apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar
kontaktuppgifter i garantibroschyren.
Rengöring
-- Vi rekommenderar att du rengör rakapparaten med Philips
rengöringsspray HX110.
-- Endast vissa modeller: Det bästa och mest hygieniska sättet att
rengöra rakapparaten är i Jet Clean-systemet. Använd endast Jet
Clean-systemet med originalrengöringsvätskan HQ200.
Byten
Vi rekommenderar att du byter ut skärhuvudet (RQ12xx-serien)
eller rakhuvudshållare (RQ11xx-serien) vartannat år.  (Bild 5)
-- RQ12xx-serien: Byt alltid ut skärhuvudet med Philips
originalskärhuvud RQ12.
-- RQ11xx-serien: Byt ut alltid rakhuvudshållaren med Philips
originalrakhuvudshållare RQ11.
--
ภาษาไทย 73
ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ขอสำ�คัญ
โปรดอานขอมูลสำ�คัญในคมืออยางระมัดระวัง กอนที่คุณจะใชงานเครื่องโกนหนวดและระบบ Jet Clean System (เฉพาะรน
ที่ระบุเทานั้น) และเก็บคมือไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
หมายเหตุ: ในคมือเลมนี้ คำ�วา ‘เครื่อง’ หมายถึงเครื่องโกนหนวดและ Jet Clean System หากเครื่องโกนหนวดของ
คุณไมมี Jet Clean System คำ�วาเครื่องจะหมายถึงเครื่องโกนหนวดเทานั้น
ทั่วไป
--
อันตราย
ไมควรใหอะแดปเตอรเปยกน (รูปที่ 1)
คำ�เตือน
--
ภายในอะแดปเตอรประกอบดวยตัวแปลงไฟ ดังนั้นไมควรทุบทำ�ลายหรือนำ�ไปใชแทนปลั๊กอื่นๆ  เพราะอาจกอให
--
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและควา
--
--
---
เกิดอันตรายได
มรความเขาใจ นำ�อุปกรณเหลานี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการใชงานโดยผที่รั
บผิดชอบในดานความปลอดภัย
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�อุปกรณนี้ไปเลน
ไมควรใชนที่รอนเกินไปในทำ�ความสะอาดเครื่อง ใหตรวจสอบเสมอวาใชนที่รอนเกินไปหรือไม เพื่อปองกันไมใหมื
อพุพอง
ขอควรระวัง
หามจม Jet Clean System และที่ชารจแบตเตอรี่ในน อยาลางอุปกรณเหลานั้นใตกอกนโดยเปดนไหลผาน แล
ะอยานำ�ไปลางในเครื่องลางจาน
วางและใชเครื่องบนพื้นผิวที่กันนเสมอ
--
การใชงาน ชารจไฟ และจัดเก็บเครื่องโกนหนวดที่อุณหภูมิระหวาง 5°C และ 35°C
--
โปรดตรวจสอบเครื่องและอุปกรณเสริมกอนการใชงานเสมอ อยาใชเครื่องหรือชิ้นสวนใดๆ หากมีการชำ�รุดเสียหาย เนื่
--
---
--
โปรดใชอุปกรณเสริมที่ใหมาเทานั้น
องจากอาจทำ�ใหเกิดการบาดเจ็บได และเปลี่ยนชิ้นสวนโดยใชอะไหลแทเสมอ
เมื่อลางทำ�ความสะอาดเครื่องโกนหนวด อาจมีนซึมออกมาจากดานลางของตัวเครื่อง เปนเรื่องปกติและไมกอใหเกิดอั
นตรายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากวงจรไฟฟาภายในเครื่องโกนหนวดถูกปดผนึกดวยยางกันรั่วซึมเรียบรอยแลว
RQ12xx series: ระดับเสียงรบกวน: Lc = 65 dB [A]
RQ11xx series: ระดับเสียงรบกวน: Lc = 67 dB [A]
74
ภาษาไทย
อุปกรณเสริมจัดแตงเครา (เฉพาะบางรนเทานั้น)
---
---
ขอควรระวัง
ใหใชอุปกรณเสริมจัดแตงเคราเล็มขนบนใบหนา (เครา หนวดและจอน) เทานั้น หามใชเพื่อเล็มสวนของรางกายที่อ
ยตกวาบริเวณคอ
ใชอุปกรณเสริมจัดแตงเครารวมกับชนิดเครื่องโกนหนวดตอไปนี้เทานั้น: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx
อุปกรณเสริมจัดแตงเคราไมสามารถใชกับเครื่องลางจานได
หามใชอุปกรณเสริมจัดแตงเครา หากมีการชำ�รุดเสียหาย
Jet Clean System (เฉพาะบางรนเทานั้น)
--
ขอควรระวัง
หามจม Jet Clean System ในน
--
ใช Jet Clean System กับนยาทำ�ความสะอาด HQ200 ของแทเทานั้น
--
นำ�เศษหนวดออกจากชองทำ�ความสะอาดและทำ�ความสะอาดใหทั่วถึงโดยการลางดวยนรอนทุกๆ 15 วัน
--
---
--
วาง Jet Clean System บนพื้นผิวที่ราบเรียบ มั่นคง เพื่อปองกันการรั่วไหล
Jet Clean System จะทำ�ความสะอาดไดหมดจดแตไมมีการฆาเชื้อเครื่องโกนหนวด ดังนั้น คุณไมควรใชเครื่องโกนหน
วดรวมกับผอื่น
ชองทำ�ความสะอาดของ Jet Clean System ไมสามารถทำ�ความสะอาดดวยเครื่องลางจานได
เมื่อ Jet Clean System พรอมใชงาน หามเคลื่อนยายเครื่องไปที่อื่นเพื่อปองกันนยาทำ�ความสะอาดรั่วซึม
ความสอดคลองกับมาตรฐาน
--
เครื่องโกนหนวดนี้ไดมาตรฐานตามขอกำ�หนดความปลอดภัยที่ไดรับการรับรองในระดับสากล และสามารถใชงานในอ
--
ผลิตภัณฑ Philips นี้ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�
างอาบนหรือฝกบัว และลางทำ�ความสะอาดใตกอกนไดอยางปลอดภัย (รูปที่ 2)
แนะนำ�สำ�คัญในคมือที่มาพรอมกับเครื่องโกนหนวดนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิท
ยาศาสตรในปจจุบัน
การทิ้งอุปกรณ
--
หามทิ้งเครื่องโกนหนวดรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�
--
แบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดของเครื่องโกนหนวดมีสารที่อาจกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนทิ้งเค
กลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 3)
รื่องโกนหนวดหรือกอนสงไปที่จุดรวบรวมการทิ้งอยางเปนทางการ ทิ้งแบตเตอรี่ไวที่จุดรวบรวมการทิ้งแบตเตอรี่ หากคุ
ณพบปญหาในการถอดแบตเตอรี่ คุณสามารถนำ�เครื่องโกนหนวดไปที่ศูนยบริการของฟลิปส ซึ่งจะชวยคุณถอดแบตเต
อรี่ออก และทิ้งในสถานที่ที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม (รูปที่ 4)
ภาษาไทย 75
การถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดของเครื่องโกนหนวด
ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออกเมื่อตองการทิ้งเครื่องโกนหนวดเทานั้น ตองแนใจวาไมมีประจุเหลืออยเลยในแ
บตเตอรี่เมื่อถอดออก
ควรระมัดระวัง เนื่องจากดานขางของแบตเตอรี่มีความคมมาก
1 ตรวจดูวามีสกรูอยดานหลังเครื่องโกนหนวดหรือไม หากมีใหถอดออก
2ใชไขควงถอดแผงดานหลังของเครื่องโกนหนวด
3ถอดแบตเตอรี่ที่ชารจใหมไดออก
การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากคุณมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพทของ
ศูนยบริการลูกคา อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติด
ตอตัวแทนจำ�หนายผลิตภัณฑของ Philips ในประเทศ
ขอจำ�กัดในการรับประกัน
หัวโกน (ใบมีดและฝาครอบ) ไมอยในเงื่อนไขการรับประกันทั่วโลก เนื่องจากสามารถสึกหรอจากการใชงานตามปกติได
การสั่งซื้ออุปกรณเสริม
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสำ�หรับเครื่องนี้ ใหไปที่รานคาออนไลนของเรา www.shop.philips.com/service หาก
ไมมีรานคาออนไลนในประเทศของคุณ โปรดไปที่ตัวแทนจำ�หนาย Philips หรือศูนยบริการ Philips หากคุณไมสามารถหาซื้
ออุปกรณเสริมสำ�หรับเครื่องได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา Philips ในประเทศของคุณ โดยคนหารายละเอียดการติดตอไดใ
นเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
--
--
--
--
--
การทำ�ความสะอาด
เราขอแนะนำ�ใหใชสเปรยนยาทำ�ความสะอาด Philips HX110 เพื่อทำ�ความสะอาดเครื่องโกนหนวด
เฉพาะบางรนเทานั้น: วิธีทำ�ความสะอาดเครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดและสะอาดที่สุดคือการทำ�ความสะอาดดวย Jet
Clean System และใหใช Jet Clean System รวมกับนยาทำ�ความสะอาด HQ200 ของแทเทานั้น
การเปลี่ยนอะไหล
เราขอแนะนำ�ใหคุณเปลี่ยนชุดหัวโกน (RQ12xx series) หรือที่ยึดหัวโกน (RQ11xx series) ทุกๆ สองป  (รูปที่ 5)
RQ12xx series: เปลี่ยนชุดหัวโกนดวยชุดหัวโกน RQ12 Philips ของแทเสมอ
RQ11xx series: เปลี่ยนที่ยึดหัวโกนดวยที่ยึดหัวโกน RQ11 Philips ของแทเสมอ
76
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Tıraş makinesini ve Jet Clean Sistemini (sadece belirli modellerde)
kullanmadan önce bu önemli bilgi kitapçığını dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Dikkat: Bu kılavuzdaki ‘cihazlar’ terimi tıraş makinesi ve Jet Clean Sistemini
belirtmek için kullanılır.Tıraş makineniz Jet Clean Sistemiyle birlikte
gelmiyorsa sadece tıraş makinesini belirtmek için kullanılır.
Genel
Tehlike
-- Adaptörün ıslanmamasına özen gösterin (Şek. 1).
Uyarı
-- Adaptörde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma
sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için
kesmeyin.
-- Bu cihazlar, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazların kullanımı
ile ilgili talimat verilmediği veya bu kişinin nezareti olmadığı sürece,
fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
-- Çocukların cihazlarla oynamaları engellenmelidir.
-- Cihazları temizlerken sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için
daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.
Dikkat
-- Jet Clean Sistemini ve şarj cihazını musluk altında veya bulaşık
makinesinde yıkamayın.
-- Cihazları mutlaka sıvı geçirmez bir zemin üzerinde kullanın.
-- Cihazlar, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli ve saklanmalıdır.
-- Sadece birlikte verilen aksesuarları kullanın.
Türkçe 77
-- Kullanmadan önce her zaman cihazları ve aksesuarları kontrol edin.
Yaralanmaya neden olabileceğinden, kendisi veya herhangi bir parçası
hasarlı olan hiçbir cihazı kullanmayın. Hasarlı parçaları orijinal parçalarla
değiştirin.
-- Tıraş makinesini yıkadığınızda, alt kısımda bulunan fiş soketinden içeri
su sızabilir. Bu durum normaldir ve cihazın tüm elektronik parçaları su
geçirmez bir güç ünitesi ile kaplı olduğu için tehlikeli değildir.
-- RQ12xx serisi: Gürültü seviyesi: Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx serisi: Gürültü seviyesi: Lc = 67 dB [A]
Sakal Şekillendirme aparatı (sadece belirli modellerde)
Dikkat
-- Sakal Şekillendirici’yi yalnızca yüz bölgesi için kullanın (sakal, bıyık ve
favori). Vücudun boyun bölgesinin aşağısındaki bölümlerde kullanmayın.
-- Sakal Şekillendirici’yi yalnızca şu tıraş makinesi modelleriyle kullanın:
RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Sakal Şekillendirici aparatı bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.
-- Hasar gören Sakal Şekillendirici’yi kullanmayın.
Jet clean sistemi (sadece belirli modellerde)
Dikkat
-- Jet Clean Sistemini kesinlikle suya batırmayın.
-- Jet Clean Sistemini sadece orijinal HQ200 temizleme sıvısıyla birlikte
kullanın.
-- Sızıntıyı önlemek için Jet Clean Sistemini daima sabit, düzgün ve yatay
bir zemine yerleştirin.
-- Her 15 günde bir temizleme bölmesini boşaltarak, sıcak su ile yıkayıp
temizleyin.
-- Jet Clean Sistemi, tıraş makinenizi tamamen temizler fakat dezenfekte
etmez, bu nedenle tıraş makinesini başkalarıyla paylaşmayın.
-- Jet Clean Sisteminin temizleme bölmesi bulaşık makinesinde yıkamaya
uygun değildir.
-- Jet Clean Sistemi kullanıma hazır olduğunda, içindeki temizlik sıvısının
sızmasını önlemek için hareket ettirmeyin.
78
Türkçe
Standartlara uygunluk
-- Bu tıraş makinesi uluslararası onaylanmış güvenlik kurallarına uygun
olup, banyo veya duşta güvenle kullanılabilir, musluk altında
yıkanabilir (Şek. 2).
-- Bu Philips cihazları, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm
standartlara uygundur. Cihazlar, gereği gibi ve bu önemli bilgiler
kitapçığında ve tıraş makinesiyle birlikte verilen kullanım bilgileri
kitapçığında yer alan talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün
bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Atılması
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
-- Şarj edilebilir tıraş makinesi pili, çevreyi kirletebilecek maddeler
içermektedir. Tıraş makinesini atmadan ya da resmi toplama noktasına
teslim etmeden önce mutlaka pili çıkartın. Pili, piller için resmi toplama
noktasına teslim edin. Pili çıkartmakta güçlük çekiyorsanız, tıraş
makinesini bir Philips servis merkezine verebilirsiniz. Burada pil sizin
için çıkartılır ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilir (Şek. 4).
Şarj edilebilir tıraş makinesi pilinin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece tıraş makinesini atacağınız zaman çıkarın.
Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından emin olun.
Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.
1Tıraş makinesinin arkasında vida varsa bunları sökün.
2Bir tornavida kullanarak tıraş makinesinin arka panelini çıkarın.
3Şarj edilebilir pili çıkarın.
Türkçe 79
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web
sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi
ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti
belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel
Philips bayiine başvurun.
Garanti sınırlamaları
Tıraş başlıkları (bıçaklar ve koruyucular) aşınmaya maruz kaldığından
uluslararası garanti kapsamında değildir.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen www.shop.philips.com/
service adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin. Çevrimiçi mağaza
ülkenizde kullanılamıyorsa Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine
gidin. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’ne başvurun. İletişim bilgilerini
garanti broşüründe bulabilirsiniz.
Temizleme
-- Tıraş makinesini temizlemek için HX110 Philips Temizleme Spreyi’ni
kullanmanızı öneririz.
-- Sadece belirli modellerde: Tıraş makinesini temizlemenin en iyi ve
hijyenik yolu Jet Clean Sistemi’dir. Jet Clean Sistemini sadece orijinal
HQ200 temizleme sıvısıyla birlikte kullanın.
Değiştirme
Tıraş ünitenizi (RQ12xx serisi) veya tıraş başlığı tutucunuzu (RQ11xx
serisi) her iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.  (Şek. 5)
-- RQ12xx serisi: Tıraş ünitesini daima sadece orijinal bir RQ12 Philips
Tıraş Ünitesi ile değiştirin.
-- RQ11xx serisi: Tıraş başlığı tutucuyu daima sadece orijinal bir RQ11
Philips Tıraş Başlığı Tutucu ile değiştirin.
--
80
Tiếng Việt
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn
đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung
cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
Quan trọng
Hãy đọc kỹ cuốn sách thông tin quan trọng này trước khi sử dụng máy
cạo râu và Hệ Thống Làm Sạch Jet (chỉ có ở một số kiểu nhất định) và
cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Lưu ý:Trong cuốn sách này, thuật ngữ ‘thiết bị’ nhắc đến máy cạo râu và Hệ
Thống Làm Sạch Jet. Nếu máy cạo râu của bạn không có Hệ Thống Làm
Sạch Jet đi kèm, thuật ngữ này chỉ nhắc đến máy cạo râu.
Tổng quát
Nguy hiểm
-- Không để bộ nối tiếp bị ướt (Hình 1).
Cảnh báo
-- Trong bộ biến thế có một biến áp. Không cắt bỏ bộ biến thế này để
thay bằng bộ biến thế khác, vì làm như vậy sẽ gây ra tình huống nguy
hiểm.
-- Các thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có
sức khỏe cơ thể, giác quan hoặc tâm thần suy giảm, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
-- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa
với các thiết bị này.
-- Nên thận trọng với nước nóng khi bạn lau rửa thiết bị. Luôn kiểm tra
xem nước có quá nóng không để tránh làm bỏng tay bạn.
Chú ý
-- Không nhúng Hệ Thống Làm Sạch Jet và bộ sạc vào nước, không rửa
chúng dưới vòi nước và không cho chúng vào máy rửa chén.
-- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt chịu nước.
-- Sử dụng, sạc và bảo quản thiết bị ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C.
-- Chỉ sử dụng phụ kiện đi kèm với máy.
Tiếng Việt 81
-- Luôn kiểm tra thiết bị và phụ kiện trước khi sử dụng. Không sử dụng
thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào của thiết bị nếu bị hư hỏng, vì như
vậy có thể gây ra chấn thương. Hãy thay thế các bộ phận bị hư hỏng
bằng bộ phận cùng loại gốc.
-- Nước có thể rò rỉ từ đui cắm ở phần dưới của máy cạo râu khi bạn
rửa máy. Điều này là bình thường và không nguy hiểm bởi vì tất cả các
bộ phận điện tử đều được đóng kín trong lớp vỏ bảo vệ bên trong
máy.
-- Dòng RQ12xx: Độ ồn: Lc = 65 dB [A]
-- Dòng RQ11xx: Độ ồn: Lc = 67 dB [A]
Phụ kiện Máy tạo kiểu râu (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
Chú ý
-- Chỉ sử dụng phụ kiện Máy tạo kiểu râu để tỉa lông trên mặt (râu, ria
mép và tóc mai). Không sử dụng phụ kiện để cắt tỉa cho các bộ phận
cơ thể dưới cổ.
-- Chỉ sử dụng phụ kiện Máy tạo kiểu râu kết hợp với các loại máy cạo
râu sau: RQ12xx,RQ11xx, RQ10xx.
-- Phụ kiện Máy tạo kiểu râu không dùng được với máy rửa chén.
-- Không sử dụng phụ kiện Máy tạo kiểu râu nếu chúng bị hư hỏng.
Hệ Thống Làm Sạch Jet (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
Chú ý
-- Không nhúng Hệ Thống Làm Sạch Jet vào nước.
-- Chỉ sử dụng Hệ Thống Làm Sạch Jet cùng với dung dịch làm sạch
HQ200 chính hãng.
-- Luôn đặt Hệ Thống Làm Sạch Jet trên mặt phẳng cân bằng, chắc chắn
và nằm ngang để tránh rò rỉ.
-- Trút bỏ hết các chất trong khoang làm sạch và vệ sinh thật kỹ bằng
cách rửa dưới vòi nước nóng 15 ngày một lần.
-- Hệ Thống Làm Sạch Jet sẽ làm sạch hoàn toàn nhưng không khử
trùng máy cạo râu của bạn, do đó không dùng chung máy cạo râu với
người khác.
-- Khoang làm sạch của Hệ Thống Làm Sạch Jet không dùng được trong
máy rửa chén.
82
Tiếng Việt
-- Khi Hệ Thống Làm Sạch Jet đã sẵn sàng cho việc làm sạch, không di
chuyển máy để tránh rò rỉ dung dịch làm sạch.
Tuân thủ các tiêu chuẩn
-- Máy cạo râu này tuân thủ các qui định về an toàn của quốc tế và có
thể sử dụng an toàn trong bồn tắm hoặc dưới vòi tắm và có thể
được làm sạch dưới vòi nước (Hình 2).
-- Các thiết bị này của Philips tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan
đến điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng cách và tuân theo
các hướng dẫn trong cuốn sách thông tin quan trọng này và trong
cuốn sách thông tin sử dụng đi kèm với máy cạo râu, theo các bằng
chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.
Vứt bỏ
-- Không vứt thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt thông thường khi ngừng
sử dụng. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế.
Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 3).
-- Pin có thể sạc được của máy cạo râu có chứa những chất có thể gây
ô nhiễm môi trường. Luôn tháo pin trước khi vứt bỏ thiết bị hoặc
mang thiết bị tới một điểu thu chính thức. Vứt bỏ pin tại một điểm
thu chính thức dành cho pin. Nếu bạn gặp vấn đề với việc tháo pin,
bạn cũng có thể mang thiết bị tới một trung tâm dịch vụ của Philips,
trung tâm này sẽ giúp bạn tháo pin và sẽ vứt bỏ pin theo cách an
toàn cho môi trường (Hình 4).
Tháo pin sạc của máy cạo râu
Chỉ tháo pin sạc khi vứt bỏ máy cạo râu. Đảm bảo pin hoàn toàn hết
điện khi tháo pin.
Hãy cẩn thận, các dải pin rất sắc bén.
1Kiểm tra xem có các ốc vít phía mặt sau của máy cạo râu không.
Nếu có, tháo các ốc vít này.
2Sử dụng tô vít để tháo mặt sau của máy cạo râu.
3Tháo pin sạc ra.
Tiếng Việt 83
Bảo hành và dịch vụ
Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang
web của Philips tại www.philips.com/support hoặc liên hệ với Trung
Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia bạn. Bạn sẽ tìm thấy
số điện thoại trong tờ bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm
Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại
địa phương bạn.
Hạn chế bảo hành
Các đầu cạo (lưỡi cắt và bộ phận bảo vệ) không được bảo hành theo các
điều khoản bảo hành quốc tế vì chúng bị mài mòn.
Đặt mua các phụ kiện
Để mua các phụ kiện cho thiết bị này, vui lòng ghé thăm cửa hàng trực
tuyến của chúng tôi tại www.shop.philips.com/service. Nếu không
có cửa hàng trực tuyến cho quốc gia của bạn, hãy đến đại lý Philips hoặc
trung tâm dịch vụ của Philips. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong
việc đặt mua phụ kiện, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách
Hàng của Philips ở quốc gia của bạn. Bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên hệ trên
tờ bảo hành toàn cầu.
Vệ sinh
-- Chúng tôi khuyên bạn sử dụng Bình Xịt Vệ Sinh HX110 Philips để rửa
máy cạo râu.
-- Chỉ có ở một số kiểu nhất định: Cách tốt nhất và vệ sinh nhất để rửa
máy cạo râu là trong Hệ Thống Làm Sạch Jet. Chỉ sử dụng Hệ Thống
Làm Sạch Jet với dung dịch làm sạch HQ200 chính hãng.
Thay thế phụ kiện
Chúng tôi khuyên bạn thay thế bộ phận cạo (dòng RQ12xx) hoặc
bộ phận giữ đầu cạo (dòng RQ11xx) hai năm một lần.  (Hình 5)
-- Dòng RQ12xx: Luôn thay bộ phận cạo bằng Bộ Phận Cạo RQ12
Philips chính hãng.
-- Dòng RQ11xx: Luôn thay bộ phận giữ đầu cạo bằng Bộ Phận Giữ
Đầu Cạo RQ11 Philips chính hãng.
--
84
繁體中文
簡介
感謝您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品,以善用飛利浦提供的支援。
重要事項
使用電鬍刀與渦旋清潔系統 (限特定機型) 之前,請先仔細閱讀此
重要資訊手冊,並妥善保存以供日後參考。
注意: 本手冊中的「產品」一詞意指電鬍刀以及渦旋清潔系統。
如果您的電鬍刀並未配備渦旋清潔系統,則該詞僅指電鬍刀。
一般
危險
-- 請確定轉換器沒有弄濕。 (圖 1)
警示
-- 轉換器內含一個變壓器。不可切斷轉換器而以其他的插頭取
代,否則會造成危險。
-- 本批產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用:身體官能或心智
能力退化者,或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其
安全的人員在旁監督,或指示產品的使用方法,方可使用。
-- 請勿讓孩童將這些產品當成玩具。
-- 清潔產品時,請小心使用熱水。請隨時檢查熱水是否太燙,以
避免手部燙傷。
警告
-- 切勿將全自動渦旋清潔系統與充電器浸入水中,亦不可直接在
水龍頭下沖洗或放入洗碗機。
-- 請務必將產品放置於防水表面。
-- 請在 5°C 到 35°C 間使用、充電、存放本產品。
-- 限使用產品所附的配件。
-- 每次使用本產品與配件之前,請務必檢查產品。若產品或產品
零件有損壞,請勿繼續使用,如此可能導致受傷。請使用原型
號的零件更換損壞的部分。
-- 在您沖洗時,水可能會從電鬍刀底部的插孔流出。此為正常現
象,不會造成危險,因為所有的電子零件都密封於電鬍刀內的
電源裝置中。
繁體中文 85
-- RQ12xx 系列:噪音等級:Lc=65dB[A]
-- RQ11xx 系列:噪音等級:Lc=67dB[A]
鬍鬚造型器配件 (限特定機型)
警告
-- 請僅使用鬍鬚造型器配件修剪臉部毛髮 (鬍鬚、短髭與鬢角)。
請勿使用本產品修剪頸部以下的身體部位。
-- 鬍鬚造型器只能搭配下列電鬍刀機型使用:RQ12xx、
RQ11xx、RQ10xx。
-- 鬍鬚造型器配件不可放入洗碗機清洗。
-- 配件如有損壞,請勿使用。
渦旋清潔系統 (限特定機型)
警告
請勿將渦旋清潔系統浸入水中。
本渦旋清潔系統只能搭配原廠的 HQ200 清潔液使用。
請將渦旋清潔系統放置在穩固、平坦的平面上,以防滲漏。
請每 15 天將清潔室倒空,然後放在熱水下,徹底沖洗乾淨。
渦旋清潔系統雖然能夠徹底清潔電鬍刀,但無法加以消毒,因
此請勿與他人共用電鬍刀。
-- 渦旋清潔系統的清潔室不可放入洗碗機清洗。
-- 渦旋清潔系統使用就緒之後,應避免移動它,以防清潔液漏
出。
------
符合標準
-- 本電鬍刀符合國際公認安全標準,可以在沐浴或淋浴時安全使
用,亦可放心以水龍頭沖洗。 (圖 2)
-- 本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic field,EMF) 所有
相關標準。若正確處理並依照本電鬍刀隨附之重要資訊手冊,
以及使用手冊中的指示進行操作,根據現有之科學文獻,使用
本產品及配件並無安全疑慮。
86
繁體中文
處理方式
-- 本電器使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將
該產品放置於政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心
力。 (圖 3)
-- 本電鬍刀使用的充電電池含有會污染環境的物質。在丟棄本用
品前,或是將該產品放到政府指定回收站前,請務必卸除電
池。將電池送到政府指定的電池回收站。若您在拆卸電池時遇
到問題,可將本用品帶到飛利浦授權服務中心。服務中心會為
您卸下電池,並以對環境無害的方式處理電池。 (圖 4)
取出電鬍刀的充電電池
棄置本電鬍刀前,請先取出充電電池。當您要取出電池時,請確
認其電力已完全耗盡。
電池固定帶非常銳利,請小心。
1檢查電鬍刀背面是否有螺絲。若有,請卸下。
2用螺絲起子拆下電鬍刀的背板。
3取出充電電池。
保固與服務
若您需要相關服務或資訊,或是有任何問題,請瀏覽飛利浦網
站:www.philips.com/support,或連絡當地的飛利浦顧客服務中
心。您可以在全球保證書上找到連絡電話。若您當地沒有顧客服
務中心,請洽詢當地的飛利浦經銷商。
保固限制
電鬍刀頭 (刀具和電鬍刀刀網) 由於其磨損性,因此不在全球保固
範圍內。
繁體中文 87
訂購配件
如需購買本產品的配件,請造訪我們的線上商店:
www.shop.philips.com/service。若您所在國家沒有線上商店,
請聯絡您的飛利浦經銷商或飛利浦服務中心。如果無法取得產品
的配件,請聯絡您所在國家的飛利浦客戶服務中心。如需詳細聯
絡資料,請參閱全球保證書。
清潔
-- 建議您使用 HX110 飛利浦噴霧清潔劑清潔電鬍刀。
-- 限特定機型:清潔電鬍刀最好也最衛生的方法便是使用噴射清
潔系統。噴射清潔系統只能搭配原廠的 HQ200 清潔液使用。
更換
我們建議您每兩年更換一次電鬍刀組 (RQ12xx 系列) 或電鬍刀
刀頭固定座 (RQ11xx 系列)。  (圖 5)
-- RQ12xx 系列:一律以 RQ12 的原廠飛利浦電鬍刀組來更換電
鬍刀組。
-- RQ11xx 系列:一律以 RQ11 飛利浦電鬍刀刀頭固定座 來更換
電鬍刀刀頭固定座。
--
88
简体中文
简介
感谢您的惠顾,欢迎光临飞利浦!为了您能充分享受飞利浦提供
的支持,请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
注意事项
使用剃须刀和 Jet Clean 高效能清洁系统(仅限于特定型号)之
前,请仔细阅读本重要信息手册,并妥善保管以供日后参考。
注意: 在本说明书中,术语“产品”指剃须刀和 Jet Clean 高效
能清洁系统。如果您的剃须刀不随附 Jet Clean 高效能清洁系统,
则它专指剃须刀。
概述
危险
-- 确保电源适配器干燥。 (图 1)
警告
-- 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断,而用另一个插
头代替,否则将导致严重后果。
-- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关
经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人
员对他们使用这些产品进行监督或指导。
-- 应照看好儿童,确保他们不会玩耍这些产品。
-- 清洁产品时要小心使用热水。切记先检查水温是否太高,以防
手被烫伤。
注意
-- 切勿将 Jet Clean 高效能清洁系统和充电器浸入水中,切勿在
水龙头下冲洗,且请勿将其放入洗碗机中。
-- 一定要在抗有机溶剂腐蚀的表面上放置和使用本产品。
-- 必须在 5 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下使用、存放和为本
产品充电。
-- 只能使用随附的附件。
-- 使用前,请务必检查产品和附件。如果产品及其任何部件损
坏,请勿再使用产品及其任何部件,否则可能对人体造成伤
害。请用原始型号更换损坏部件。
简体中文 89
-- 冲洗产品时,水可能从剃须刀底部的插口漏出。这是正常的,
而且没有危险,因为所有的电子线路都密封在剃须刀内的一个
密封壳内。
-- RQ12xx 系列:噪音级别:Lc = 65 dB [A]
-- RQ11xx 系列:噪音级别:Lc = 67 dB [A]
胡须造型器附件(仅限于特定型号)
注意
-- 仅使用胡须造型器附件修剪面部须发(胡须、须髭和鬓角)。
请勿将其用于修剪领口以下的身体部位。
-- 仅将胡须造型器附件与以下型号的剃须刀结合使用:
RQ12xx、RQ11xx、RQ10xx。
-- 胡须造型器附件不能用洗碗机清洗。
-- 如果胡须造型器附件已损坏,请勿再使用。
Jet Clean 高效能清洁系统(仅限于特定型号)
注意
-- 切勿将 Jet Clean 高效能清洁系统浸入水中。
-- Jet Clean 高效能清洁系统只能使用原装 HQ200 清洁剂。
-- Jet Clean 高效能清洁系统必须放在稳定、平坦的水平表面
上,以防漏液。
-- 每 15 天倒空清洗仓一次,并用热水彻底冲洗。
-- Jet Clean 高效能清洁系统能彻底清洗您的剃须刀,但不能消
毒;因此切勿与他人共用剃须刀。
-- Jet Clean 高效能清洁系统的清洗仓不能用洗碗机清洗。
-- 当Jet Clean 高效能清洁系统准备就绪时,切勿移动本产品,
以免清洁剂漏出。
符合标准
-- 此剃须刀符合国际认可的安全标准,可在洗澡或淋浴时安全地
使用,并可在水龙头下清洗。 (图 2)
-- 这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的
科学证明,如果正确使用并按照随此剃须刀提供的注意事项册
页和使用信息册页中的说明进行操作,本产品是安全的。
90
简体中文
弃置
-- 弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其
交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 3)
-- 充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃剃须刀时,一定要
将电池取出,并将剃须刀送到官方指定的回收站。到官方指定
的电池回收站处理电池。如果您在取出电池时遇到问题,您也
可以将剃须刀送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取
出电池,并以有利于环保的方式处理。 (图 4)
卸下剃须刀的充电电池
只有在丢弃剃须刀时才可取下充电电池。请确保在取下电池时电
量已完全耗尽。
注意,电池带非常锋利。
1请检查剃须刀的后面是否有螺丝。如果有,请将其卸下。
2使用螺丝刀卸下剃须刀的背部面板。
3卸下充电电池。
保修与服务
如果您需要服务或信息,或者有任何疑问,请访问飞利浦网站:
www.philips.com/support。您也可与您所在国家/地区的飞利浦客
户服务中心联系(可从全球保修卡中找到其电话号码)。如果您
所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心,请与当地的飞利浦经
销商联系。
保修条款
由于剃须刀头(刀片和网罩)属于易磨损物品,因此不在国际保
修条款的涵盖范围之列。
简体中文 91
订购附件
要购买本产品的附件,请访问我们的在线商城 www.shop.philips.
com/service。如果您的国家/地区没有在线商城,请联系您的飞利
浦经销商或飞利浦服务中心。如果您购买产品的附件有困难,请
联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。可在全球保修卡中
找到其详细联系信息。
清洁
-- 建议您使用 HX110 飞利浦清洁喷雾剂清洁剃须刀。
-- 仅限于特定型号:在 Jet Clean 高效能清洁系统中清洁剃须刀
是最有效、最卫生的方法。Jet Clean 高效能清洁系统只能使
用原装 HQ200 清洁剂。
更换
建议您每两年更换一次剃须刀头部件(RQ12xx 系列)或剃须
刀头支架(RQ11xx 系列)。  (图 5)
-- RQ12xx 系列:务必使用原装 RQ12 飞利浦剃须刀头部件更换
剃须刀头部件。
-- RQ11xx 系列:务必使用原装 RQ11 飞利浦剃须刀头支架 更换
剃须刀头支架。
--
92
93
94
95
96
97
98
99
4222.002.5334.1
Download PDF

advertising