Philips | QC5360/15 | Philips Multigroom Multitrim-Set QG3260/32 Important Information Manual

EnglIsh
Important Information
QC5770/QC5510/QC5365/QC5360/
QC5335/QC5330/QC5135/QC5130/
QC5125/QC5120/QC5115/QC5105/
QT4090/QT4070/QT4050/QT4010/
QG3270/QG3260/QG3250
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information booklet carefully
before you use the appliance and save it for future
reference.
-----
1
2
--
3
---
-----
---4222.002.8153.7
Danger
Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 1).
Warning
Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
This appliance is not intended for use by children.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Always check the appliance before you use it. Do
not use the appliance if it is damaged, as this may
cause injury.
Caution
Only use the adapter supplied to charge the
appliance.
Use, charge and store the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
If the appliance is subjected to a major change
in temperature, pressure or humidity, let the
appliance acclimatise for 30 minutes before you
use it.
Do not use the appliance if any of its parts is
damaged or broken, as this may cause injury.
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol
or acetone to clean the appliance.
Maximum noise level: Lc = 75dB(A)
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Environment
--
--
Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 2).
The built-in rechargeable battery contains
substances that may pollute the environment.
Always remove the battery before you discard
and hand in the appliance at an official collection
point. Dispose of the battery at an official
collection point for batteries. If you have trouble
removing the battery, you can also take the
appliance to a Philips service centre. The staff
of this centre will remove the battery for you
and will dispose of it in an environmentally safe
way.  (Fig. 3)
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger
omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og
gem den til eventuel senere brug.
-----
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you
discard the appliance. Make sure the battery is
completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips and housing parts are
very sharp.
1Check if there are any screws in the back or
front of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary,
also remove additional screws and/or parts
until you see the printed circuit board with the
rechargeable battery.
3If necessary, cut the wires to separate the
printed circuit board and the rechargeable
battery from the appliance.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
---
-----
----
Fare
Både apparat og adapter skal holdes tørre (fig. 1).
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på
adapteren svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til opladeren.
Adapteren indeholder en transformer. Adapteren
må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik,
da dette vil forårsage en farlig situation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
børn. Hold apparatet uden for børns rækkevidde
for at sikre, at de ikke leger med det.
Kontroller altid apparatet, før du bruger det.
Anvend ikke dette apparat, hvis det er beskadiget,
da det kan forårsage personskade.
Forsigtig
Apparatet må kun oplades med den medfølgende
adapter.
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5°C og 35°C.
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at
undgå enhver risiko.
Hvis apparatet udsættes for store
temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du
lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det
tages i brug.
Undlad at anvende apparatet, hvis en del er
beskadiget eller i stykker, da det kan medføre
personskade.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Maks. støjniveau: Lc = 75dB(A)
--
Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle
standarder for elektromagnetiske felter (EMF).
Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse
med instruktionerne i denne brugervejledning
er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Miljøhensyn
--
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 2).
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid
batteriet, før du kasserer apparatet og afleverer
det på en genbrugsstation. Aflevér batteriet på et
officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan
du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet
til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud
og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig
måde.  (fig. 3)
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’
hjemmeside på adressen www.philips.com eller
det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes
i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis
der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærenheder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
----
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen
Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf.
--
---
--
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet.
Hvis der er det, skal de fjernes.
3Hvis det er nødvendigt, skal du skære
ledningerne over for at fjerne printpladen og det
genopladelige batteri fra apparatet.
Einführung
Wichtig
Vær forsigtig, batteristrimlerne og kabinetdelene er
meget skarpe.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet
med en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt,
skal du også fjerne yderligere skruer og/eller
dele, indtil du kan se printpladen med det
genopladelige batteri.
--
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Udtagning af det genopladelige batteri
Fjern kun det genopladelige batteri, når du kasserer
apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt
afladet, inden det tages ud.
Deutsch
---
---
---
Gefahr
Gerät und Adapter dürfen nicht nass
werden (Abb. 1).
Warnhinweis
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob
die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Der Adapter enthält einen Transformator.
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen
anderen Stecker, da dies möglicherweise den
Benutzer gefährden kann.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann
geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts
durch eine verantwortliche Person sichergestellt
ist.
Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um
Verletzungen zu vermeiden.
Achtung
Verwenden Sie zum Laden des Geräts
ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
Benutzen und laden Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 5 °C und
35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem
Temperaturbereich auf.
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf
er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie
es vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung
anpassen lassen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile
beschädigt oder defekt sind, um Verletzungen zu
vermeiden.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder
aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Maximaler Geräuschpegel: Lc = 75 dB(A)
Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF).
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den
Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie
einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
Ελληνικα
Umwelt
--
--
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 2).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den
Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen
Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den
gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle
ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme
haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips
Service-Center geben. Dort wird der Akku
umweltgerecht entsorgt.  (Abb. 3)
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς
ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
--
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des
Geräts heraus.Vergewissern Sie sich, dass der Akku
beim Herausnehmen vollständig entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku und an den
Gehäuseteilen sind scharf.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der
Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden. Ist
dies der Fall, entfernen Sie sie.
----
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorderoder Rückseite des Geräts mit einem
Schraubendreher. Nehmen Sie, falls nötig, auch
weitere Schrauben bzw. Teile heraus, bis Sie die
Platine mit dem Akku sehen.
3Sofern erforderlich, durchtrennen Sie die
Drähte, um die Platine und den Akku vom Gerät
zu trennen.
--
--
Κίνδυνος
Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή
στεγνά (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο
μετασχηματιστή αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή
για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς
αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός
και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να
επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν να τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβη, καθώς
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
-----
---
---
Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
παρέχεται για να φορτίσετε τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε τη
συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα
πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με γνήσιο προς
αποφυγή κινδύνου.
Εάν παρουσιαστεί μεγάλη αλλαγή στη
θερμοκρασία, την πίεση ή την υγρασία του
περιβάλλοντος της συσκευής, δώστε τη
δυνατότητα στη συσκευή να εγκλιματιστεί για
30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ένα από
τα εξαρτήματα έχει φθαρεί ή σπάσει καθώς
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο
αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν
για τον καθαρισμό της συσκευής.
Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 75dB(A)
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με
τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης,
η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι
διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην
προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν
το περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την
μπαταρία πριν απορρίψετε τη συσκευή και
την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής. Να απορρίπτετε την μπαταρία σε
επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν
αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση της
μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips,
όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς
και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για
το περιβάλλον.  (Εικ. 3)
Αφαίρεση της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία
μόνο όταν πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς άδεια
όταν πρόκειται να την αφαιρέσετε.
Προσοχή, οι επαφές τις μπαταρίας και τα μέρη
του περιβλήματος είναι πολύ αιχμηρά.
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή
το εμπρός μέρος της συσκευής. Αν ναι,
αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της
συσκευής με ένα κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί,
αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και εξαρτήματα
μέχρι να δείτε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος με την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία.
3Εάν χρειαστεί, κόψτε τα καλώδια για να
διαχωρίσετε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία από τη συσκευή.
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της
Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας
της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους
όρους της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται
σε φθορά.
Español
--
---
--
---
---------
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto
en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este
folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo
en el futuro.
Peligro
Mantenga el aparato y el adaptador siempre
secos (fig. 1).
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en el adaptador se corresponde
con el voltaje de red local.
El adaptador incorpora un transformador.
No corte el adaptador para sustituirlo por
otra clavija, ya que podría provocar situaciones
de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato por una persona responsable
de su seguridad.
Este aparato no debe ser usado por niños.
Asegúrese de que los niños no jueguen con él.
Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si está dañado, ya que podría
ocasionar lesiones.
Precaución
Utilice únicamente el adaptador suministrado
para cargar el aparato.
Utilice, cargue y guarde el aparato a una
temperatura entre 5 °C y 35 °C.
Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre
por otro del modelo original para evitar
situaciones de peligro.
Si el aparato sufre un cambio brusco de
temperatura, presión o humedad, deje que se
aclimate durante 30 minutos antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si alguna de sus piezas está
dañada o rota, ya que podría ocasionar lesiones.
No utilice nunca aire comprimido, estropajos,
agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como
gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
Nivel de ruido máximo: Lc = 75 dB(A)
Cumplimiento de normas
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM). Si
se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede
usar de forma segura según los conocimientos
científicos disponibles hoy en día.
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
La batería recargable incorporada contiene
sustancias que pueden contaminar el medio
ambiente. Quite siempre la batería antes de
deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto
de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar
de recogida oficial. Si no puede extraer la batería,
puede llevar el aparato a un servicio de asistencia
técnica de Philips. El personal del servicio de
asistencia extraerá la batería y se deshará de
ella de forma no perjudicial para el medio
ambiente.  (fig. 3)
Cómo extraer la batería recargable
Quite la batería recargable únicamente cuando
deseche el aparato. Asegúrese de que la batería esté
completamente descargada cuando la saque del
aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas
de la carcasa, ya que están muy afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte
posterior o frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del
aparato con un destornillador. Si es necesario,
quite también los tornillos o piezas adicionales
hasta que vea el circuito impreso con la batería
recargable.
3Si es necesario, corte los cables para separar
el circuito impreso y la batería recargable del
aparato.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún
problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país
(hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor
local Philips.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki
ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää
--
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
-----
---
---------
Vaara
Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta (Kuva 1).
Varoitus
Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät
laitteen sähköverkkoon.
Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
sovittimen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten
kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lasten
ei saa antaa leikkiä laitteella.
Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä
laitetta, jos se on vahingoittunut, koska laitteen
käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Varoitus
Käytä laitteen lataamiseen vain mukana tulevaa
verkkolaitetta.
Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n
lämpötilassa.
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen
tai kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua
30 minuuttia ennen käyttöä.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on
vaurioitunut, koska laitteen käyttö saattaa tällöin
aiheuttaa vammoja.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen
puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
Käyttöääni enintään: Lc = 75 dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Ympäristöasiaa
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät
ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina
ennen laitteen toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun
akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan
akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin
huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.  (Kuva 3)
----
Akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ja kotelon
osat ovat teräviä.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella
ruuveja. Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli
ruuvimeisselillä. Irrota tarvittaessa myös
lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin
ja akun.
3Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta
katkaisemalla johdot.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia,
tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat
käytössä.
---
-----
---
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site
à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
---
Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant
d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
--
Danger
Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur
secteur (fig. 1).
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que
la tension indiquée sur l’adaptateur secteur
correspond à la tension du secteur.
L’adaptateur contient un transformateur.
N’essayez pas de remplacer la fiche de
l’adaptateur pour éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation
de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne
puissent pas jouer avec l’appareil.
Vérifiez systématiquement l’appareil avant de
l’utiliser. Ne l’utilisez pas s’il est endommagé, car il
existe un risque de blessure.
Attention
Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour
charger l’appareil.
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le
toujours par un adaptateur de même type pour
éviter tout accident.
Si l’appareil devait être soumis à une forte
variation de température, de pression ou
d’humidité, laissez-le s’acclimater pendant
30 minutes avant de l’utiliser.
N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses éléments est
endommagé ou cassé car il existe un risque de
blessure.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone
pour nettoyer l’appareil.
Niveau sonore maximal : Lc = 75 dB(A)
Conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques
actuelles s’il est manipulé correctement et
conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Environnement
--
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
--
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 2).
La batterie rechargeable intégrée contient des
substances qui peuvent nuire à l’environnement.
Veillez à toujours retirer la batterie avant de
mettre l’appareil au rebut ou de le déposer
à un endroit assigné à cet effet. Déposez la
batterie usagée à un endroit assigné à cet
effet. Si vous n’arrivez pas à retirer la batterie,
vous pouvez apporter l’appareil dans un
Centre Service Agréé Philips qui prendra
toute l’opération en charge pour préserver
l’environnement.  (fig. 3)
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque
vous mettez l’appareil au rebut. Assurez-vous que la
batterie est complètement déchargée lorsque vous
la retirez.
Soyez prudent car les languettes de la batterie et les
parties du boîtier sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière ou à
l’avant de l’appareil. Si c’est le cas, enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de
l’appareil avec un tournevis. Si nécessaire,
enlevez également les vis et/ou parties
supplémentaires jusqu’à ce que vous voyiez le
circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
3Si nécessaire, coupez les fils pour séparer
le circuit imprimé et la batterie rechargeable
de l’appareil.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si
vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur
Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas
couvert par la garantie internationale.
Italiano
--
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
la presente brochure e conservatela per eventuali
riferimenti futuri.
-----
---
--------
Pericolo
Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore (fig. 1).
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la
tensione riportata sull’adattatore corrisponda alla
tensione disponibile.
L’adattatore contiene un trasformatore.
Non tagliate l’adattatore per sostituirlo con
un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile
della loro sicurezza.
L’apparecchio non è destinato a bambini, pertanto
fate in modo che non giochino con esso.
Controllate sempre l’apparecchio prima
di utilizzarlo. Non usate l’apparecchio se
risulta danneggiato, poiché questo potrebbe
causare ferite.
Attenzione
Per ricaricare l’apparecchio, utilizzate solo
l’adattatore in dotazione.
Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio
a temperature comprese tra 5 e 35 °C.
Se l’adattatore è danneggiato, è necessario
sostituirlo esclusivamente con un adattatore
originale al fine di evitare situazioni pericolose.
Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo
di temperatura, pressione o umidità, attendete
30 minuti prima di utilizzarlo.
Non utilizzate l’apparecchio in caso di danni
o rotture onde evitare il rischio di ferite.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o
acetone, per pulire l’apparecchio.
Livello di rumorosità massimo: Lc = 75 dB(A)
--
--
Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le
istruzioni contenute nel presente manuale d’uso,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come
confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
Tutela dell’ambiente
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning
die Philips biedt, registreer uw product dan op www.
philips.com/welcome.
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 2).
La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente. Rimuovete
sempre la batteria prima di smaltire l’apparecchio
e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale.
Smaltite la batteria in un apposito centro di
raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione
della batteria, consegnate l’apparecchio a un
centro di assistenza Philips, che si occuperà della
rimozione della batteria e dello smaltimento
dell’apparecchio.  (fig. 3)
Fate attenzione poiché le estremità in metallo
della batteria e quelle del rivestimento sono molto
affilate.
1Verificate se sono presenti viti nella parte
posteriore o anteriore dell’apparecchio. In caso
affermativo rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se necessario,
rimuovete anche le viti e/o le parti aggiuntive
finché non risulta visibile la scheda a circuiti
stampati con la batteria ricaricabile.
3Se necessario, tagliate i fili per separare
la scheda a circuiti stampati e la batteria
ricaricabile dall’apparecchio.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di
problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.
philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips del vostro paese (per conoscere
il numero di telefono consultate l’opuscolo della
garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro
Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore
Philips.
--
Nederlands
Inleiding
---
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig
door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
---
Rimozione della batteria ricaricabile
Prima di provvedere allo smaltimento
dell’apparecchio, rimuovete la batteria ricaricabile.
Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia
completamente scarica.
--
--
--
---
-----
Gevaar
Houd het apparaat en de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op de adapter overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
De adapter bevat een transformator. Knip de
adapter niet af om deze te vervangen door een
andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe
het apparaat dient te worden gebruikt.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen. Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Controleer het apparaat altijd voordat u het
gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het
beschadigd is, aangezien dit verwondingen kan
veroorzaken.
Let op
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om het
apparaat op te laden.
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het
bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan
altijd vervangen door een van het oorspronkelijke
type om gevaar te voorkomen.
Wanneer het apparaat wordt blootgesteld
aan grote temperatuur-, druk- of vochtigheids­
verschillen, dient u het apparaat 30 minuten te
laten acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken.
Gebruik het apparaat niet als een van de
onderdelen beschadigd of kapot is, omdat dit tot
verwondingen kan leiden.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen,
schurende schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton om het
apparaat schoon te maken.
Maximale geluidsniveau: Lc = 75 dB(A)
Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen
met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de
juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Milieu
--
--
Gooi het apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan
een schonere leefomgeving (fig. 2).
De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd
de accu voordat u het apparaat afdankt en
inlevert op een door de overheid aangewezen
inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel
inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen
ondervindt bij het verwijderen van de accu,
kunt u met het apparaat ook naar een Philipsservicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu voor u en
zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke
wijze wordt verwerkt.  (fig. 3)
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
Wees voorzichtig, de accustrips en delen van de
behuizing zijn heel scherp.
1Controleer of er zich schroeven aan de
achterzijde of voorzijde van het apparaat
bevinden.Verwijder deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel
van het apparaat met een schroevendraaier.
Verwijder zo nodig ook extra schroeven en/of
onderdelen tot u de printplaat met de accu ziet.
3Knip indien nodig de draden los om de
printplaat en de accu te scheiden van het
apparaat.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van
de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn
aan slijtage.
----
----
Norsk
--
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Du får best mulig nytte av støtten som Philips
tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før
du bruker apparatet, og ta vare på det for
senere referanse.
--
----
---
--
Fare
Sørg for å holde både apparatet og adapteren
tørre (fig. 1).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp
av adapteren for å erstatte den med et annet
støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt
hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet av en person som er ansvarlig for
sikkerheten.
Apparatet skal ikke brukes av barn. Pass på
at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Kontroller alltid apparatet før du bruker det. Ikke
bruk apparatet hvis det er skadet, da dette kan
føre til personskade.
Viktig
Bruk bare den medfølgende adapteren til å lade
opp apparatet.
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved
en temperatur mellom 5 og 35 °C.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå
at det oppstår farlige situasjoner.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger
i temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la
apparatet akklimatisere seg i 30 minutter før du
bruker det.
Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet
eller ødelagt, da dette kan føre til personskade.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton for å rengjøre
apparatet.
Maksimalt støynivå: Lc = 75 dB(A)
Overholdelse av standarder
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det
trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per
dags dato.
Miljø
--
--
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 2).
Det innebygde oppladbare batteriet
inneholder stoffer som kan forurense miljøet.
Ta alltid ut batteriet før du leverer apparatet
på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte.  (fig. 3)
3Kutt om nødvendig ledningene for å skille
kretskortet og det oppladbare batteriet
fra apparatet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan
også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du
bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien ettersom de utsettes
for slitasje.
Vær forsiktig. Batteristrimlene og dekslene er svært
skarpe.
---
---
--
Introdução
--
Importante
Leia cuidadosamente este importante folheto
informativo antes de utilizar o aparelho e guarde-o
para uma eventual consulta futura.
--
---
--
1Kontroller om det er noen skruer foran eller
bak på apparatet. Hvis det er det, må du fjerne
dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer
og/eller deler til du ser kretskortet med det
oppladbare batteriet.
--
Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela
Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du
kaster apparatet. Kontroller at batteriet er helt
utladet når du fjerner det.
--
---
Conformidade com as normas
Este aparelho da Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se for manuseado correctamente e
de acordo com as instruções neste manual
do utilizador, este aparelho proporciona uma
utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Meio ambiente
--
Perigo
Mantenha o aparelho e o transformador
secos (fig. 1).
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes de
ligar o aparelho.
O adaptador contém um transformador. Não
corte o adaptador para o substituir por outro,
porque isso poderá dar origem a situações de
perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre
o uso do aparelho por alguém responsável pela
sua segurança.
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que
não brincam com o aparelho.
Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar.
Não utilize o aparelho caso este esteja danificado,
pois isto pode causar ferimentos.
Cuidado
Utilize apenas o adaptador fornecido para
carregar o aparelho.
Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Se o adaptador se danificar, este deverá ser
substituído apenas por uma peça de origem para
evitar situações de perigo.
Se o aparelho for sujeito a uma mudança
significativa de temperatura, pressão ou
humidade, deixe o aparelho ambientar-se durante
30 minutos antes de o utilizar.
Não utilize o aparelho se alguma das suas peças
estiver danificada ou partida para evitar magoarse.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos,
tais como petróleo ou acetona, para limpar o
aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB(A)
--
Não elimine o aparelho juntamente com os
resíduos domésticos normais no final da sua vida
útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado
para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o
meio ambiente (fig. 2).
A bateria recarregável incorporada contém
substâncias que podem poluir o ambiente. Retire
sempre a bateria antes de eliminar o aparelho e
entregue o aparelho num ponto de recolha oficial.
Para eliminar a bateria, coloque-a num ponto de
recolha oficial para baterias. Se tiver problemas
na remoção da bateria, pode também levar o
aparelho a um centro de assistência Philips, que
poderá remover a bateria e eliminá-la de forma
segura para o ambiente.  (fig. 3)
Remover a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando se
desfizer do aparelho. Certifique-se de que a bateria
está completamente vazia quando a retirar.
Tenha cuidado, as bandas da bateria e peças da
estrutura são muito afiadas.
1Verifique se há parafusos na parte posterior ou
frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal
do aparelho com uma chave de fendas.
Se necessário, retire também parafusos e/ou
peças adicionais até conseguir ver a placa de
circuitos impressos com a bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuitos impressos e a bateria recarregável
do aparelho.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se
tiver algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao
Cliente da Philips no seu país (poderá encontrar o
número de telefone no folheto de garantia mundial).
Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao revendedor local da Philips.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
---
--------
Português do Brasil
--
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido
pela Philips, registre o produto em
www.welcome.philips.com/br_pt/.
Importante
Leia este livreto de informações importantes
atentamente antes de usar o aparelho. Guarde-o para
consultas futuras.
----
--
Perigo
Mantenha o aparelho e o adaptador secos (fig. 1).
Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão
indicada no adaptador corresponde à tensão do
local.
O adaptador contém um transformador. Não
retire o adaptador para substituí-lo por outro
plugue, pois isso pode causar uma situação de
risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do
aparelho por uma pessoa responsável por sua
segurança.
Este aparelho não deve ser usado por crianças.
Elas devem ser supervisionadas para que não
brinquem com o aparelho.
Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo; Evite
o uso se ele estiver danificado, pois há risco de
ferimentos.
Cuidado
Só use o adaptador fornecido para carregar o
aparelho.
Use, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5°C e 35°C.
Se o adaptador estiver danificado, substitua-o
sempre por outro original para evitar situações
de risco.
Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança
de temperatura, pressão ou umidade, deixe-o
aclimatar por 30 minutos antes de usá-lo.
Evite usá-lo se alguma peça estiver danificada ou
quebrada, pois há risco de ferimentos.
Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como
gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)
Conformidade com padrões
Este aparelho Philips atende a todos os padrões
relacionados a campos eletromagnéticos. Se
manuseado de modo adequado e de acordo com
as instruções deste manual do usuário, a utilização
do aparelho é segura baseando-se em evidências
científicas atualmente disponíveis.
Meio ambiente
--
--
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico
no final de sua vida útil. Leve-o a um posto
de coleta oficial para que possa ser reciclado.
Com esse ato, você ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 2).
A bateria interna recarregável contém
substâncias que podem poluir o meio ambiente.
Sempre remova a bateria do aparelho antes
de descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de
coleta. Descarte as baterias em um posto oficial
de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em
removê-la, você também poderá levar o aparelho
a uma assistência técnica Philips, que fará esse
procedimento e descartará a bateria em um local
seguro ao meio ambiente.  (fig. 3)
Remoção da bateria recarregável
Somente remova a bateria recarregável quando
descartar o aparelho; ao removê-la, verifique se ela
está completamente descarregada.
Tenha cuidado para não se cortar com os fios da
bateria e as partes do compartimento.
1Verifique se há parafusos na parte de trás ou da
frente do aparelho; se houver, remova-os.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro
do aparelho com uma chave de fenda. Se
necessário, remova também os parafusos e/
ou as peças adicionais, até enxergar a placa de
circuito impresso com a bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuito impresso e a bateria recarregável do
aparelho.
Garantia e assistência técnica
Caso você precise de assistência técnica ou
informações, ou tenha algum problema, acesse o
site da Philips em www.philips.com ou entre em
contato com a Central de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se
no folheto da garantia mundial). Caso não exista uma
Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirijase a um representante local da Philips.
Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos
termos de garantia internacional, pois elas
estão sujeitas ao desgaste.
---
-----
----
Svenska
--
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs det här viktiga informationshäftet noggrant innan
du använder apparaten och spara det för framtida
bruk.
--
----
Fara
Utsätt inte apparaten och adaptern för
väta (Bild 1).
Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen
innan du ansluter apparaten.
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte
ut adaptern mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det kan orsaka fara.
Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Den här apparaten är inte avsedd för användning
av barn. Barn bör övervakas så att de inte leker
med apparaten.
Kontrollera alltid apparaten innan du använder
den. Använd inte apparaten om den är trasig
eftersom du då kan skada dig.
Varning!
Använd endast den medföljande adaptern för
laddning av apparaten.
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 5 och 35 °C.
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas
med en av originaltyp för att farliga situationer
inte ska uppstå.
Om apparaten utsätts för stora förändringar vad
gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta
den acklimatiseras i 30 minuter innan du använder
den.
Använd inte apparaten om någon del är skadad
eller trasig, eftersom det då finns risk att du
skadar dig.
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
Max ljudnivå: Lc = 75 dB(A)
Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken
är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.
Miljön
--
--
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön (Bild 2).
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller
ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid
ur batteriet innan du kasserar apparaten och
lämnar in den vid en officiell återvinningsstation.
Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation
för batterier. Om du har problem med att få ur
batteriet kan du också ta med apparaten till ett
Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa
dig att ta ur batteriet och kassera det på ett
miljövänligt sätt.  (Bild 3)
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska
slänga apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat
när du tar ur det.
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar av
höljet är mycket vassa.
1Kontrollera om det finns några skruvar på
apparatens framsida eller baksida. Ta i så fall bort
dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med
en skruvmejsel. Om det behövs tar du också
bort extra skruvar och/eller delar tills du ser
kretskortet med laddningsbart batteri.
3Klipp av trådarna för att separera
kretskortet och det laddningsbara batteriet från
apparaten.
--
---
-----
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har
problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta
Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret
i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala
Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
-----
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü
dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere
saklayın.
----
Tehlike
Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın (Şek. 1).
Uyarı
Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle
uygunluğunu kontrol edin.
Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır.
Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden,
adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla
oynamaları engellenmelidir.
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin.
Yaralanmalara neden olabileceğinden, hasarlı
cihazları kullanmayın.
Dikkat
Cihazı şarj etmek için sadece birlikte verilen
adaptörü kullanın.
Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj
edilmeli ve saklanmalıdır.
Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için
mutlaka orijinal modeli ile değiştirin.
Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan
önce cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına
uygun hale gelmesini bekleyin.
Herhangi bir parçası hasar görür veya bozulursa,
bu durum yaralanmaya yol açabileceğinden, cihaz
kullanılmamalıdır.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama
bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 75dB(A)
Standartlara uyum
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF)
ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 2).
Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek
maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da
resmi toplama noktasına teslim etmeden önce
mutlaka pili çıkarın. Pili, piller için resmi toplama
noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük
çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine
de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pili sizin
için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar
vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.  (Şek. 3)
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız zaman
çıkarın. Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından
emin olun.
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir,
dikkatli olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa bunları
sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer
vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir pili cihazdan
çıkarmak için gerekirse kabloları kesin.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız,
www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet
sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips
Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını
dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips
bayisine başvurun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından
uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising