Norelco | TT2040/32 | Norelco Multigroom Multitrim-Set QG3280/41 Important Information Manual

1
2
3
English
--
Introduction
Important Information Booklet
BG2038, BG2036, BG2028, BG2026,
BG2025, BG2024, TT2039, TT2040,
QG3280
4
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information booklet carefully before
you use the appliance and save it for future reference.
-----
---
---------4222.002.8162.6
Danger
Keep the adapter dry (Fig. 1).
Warning
Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut off
the adapter to replace it with another plug, as this
causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
This appliance is not intended for use by children.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if it is damaged, as this may
cause injury.
Caution
Use, charge and store the appliance at a temperature
between 5°C and 35°C.
Only use the adapter and the charger supplied.
Never immerse the charger in water nor rinse it under
the tap.
If the appliance is subjected to a major change in
temperature, pressure or humidity, let the appliance
acclimatise for 30 minutes before you use it.
If the adapter or charger is damaged, always have it
replaced with one of the original type in order to
avoid a hazard.
Do not use the appliance if any of its parts is damaged
or broken, as this may cause injury.
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or
acetone to clean the appliance.
Maximum noise level: Lc= 75dB(A)
Compliance with standards
The appliance complies with the internationally
approved IEC safety regulations and can be safely
used in the bath or shower (Fig. 2).
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Environment
--
--
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 3).
The built-in rechargeable battery contains substances
that may pollute the environment. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliance at an official collection point. Dispose of
the battery at an official collection point for batteries.
If you have trouble removing the battery, you can
also take the appliance to a Philips service centre.
The staff of this centre will remove the battery for
you and will dispose of it in an environmentally safe
way. (Fig. 4)
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard
the appliance. Make sure the battery is completely
empty when you remove it.
Be careful, the battery strips and housing parts are
very sharp.
1Check if there are any screws in the back or front
of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary, also
remove additional screws and/or parts until you
see the printed circuit board with the rechargeable
battery.
3If necessary, cut the wires to separate the printed
circuit board and the rechargeable battery from
the appliance.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at www.philips.
com or contact the Philips Consumer Care Centre in
your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
Dansk
--
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt
udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere
dit produkt på www.philips.com/welcome.
--
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger omhyggeligt
igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuel senere brug.
-----
---
-----
-----
Fare
Hold adapteren tør (fig. 1).
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til opladeren.
Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må
ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette
vil forårsage en farlig situation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og
mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
børn. Hold apparatet uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke leger med det.
Kontroller altid apparatet, før du bruger det. Anvend
ikke dette apparat, hvis det er beskadiget, da det kan
forårsage personskade.
Forsigtig
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5°C og 35°C.
Brug kun den medfølgende adapter og oplader.
Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller skylles
under vandhanen.
Hvis apparatet udsættes for store
temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du lade
det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det tages i
brug.
Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må de kun
udskiftes med en original af samme type for at undgå
enhver risiko.
Undlad at anvende apparatet, hvis en del er beskadiget
eller i stykker, da det kan medføre personskade.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Maks. støjniveau: Lc = 75 dB (A)
Overholdelse af standarder
Produktet opfylder de internationale
IEC-sikkerhedsregler og kan uden risiko bruges i
kar- eller brusebad (fig. 2).
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning er apparatet sikker t at anvende
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i
dag.
Miljøhensyn
--
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet,
før du kasserer apparatet og afleverer det på en
genbrugsstation. Aflevér batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få
batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som
vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på
en miljømæssig forsvarlig måde.  (fig. 4)
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med
en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt, skal du
også fjerne yderligere skruer og/eller dele, indtil du
kan se printpladen med det genopladelige batteri.
3Hvis det er nødvendigt, skal du skære ledningerne
over for at fjerne printpladen og det genopladelige
batteri fra apparatet.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside
på adressen www.philips.com eller det lokale Philips
Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide
Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
Einführung
--
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen
vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
----
--
Fjern kun det genopladelige batteri, når du kasserer
apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet,
inden det tages ud.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet. Hvis
der er det, skal de fjernes.
--
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
Udtagning af det genopladelige batteri
Vær forsigtig, batteristrimlerne og kabinetdelene er
meget skarpe.
DEUTSCH
---
-----
---
--
--
Gefahr
Halten Sie den Adapter trocken (Abb. 1).
Warnhinweis
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen
Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen
Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer
gefährden kann.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur
Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist.
Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten
Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um
Verletzungen zu vermeiden.
Achtung
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen
zwischen 5 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten
Adapter und das Ladegerät.
Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser; spülen
Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie
es vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung
anpassen lassen.
Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen defekte
Adapter bzw. Ladegeräte nur durch OriginalErsatzteile ausgetauscht werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile
beschädigt oder defekt sind, um Verletzungen zu
vermeiden.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Maximaler Geräuschpegel: Lc = 75 dB (A)
Normerfüllung
Das Gerät erfüllt die internationalen
IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken
unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt
werden (Abb. 2).
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das
Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Umwelt
--
--
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 3).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den Akku,
bevor Sie das Gerät an einer offiziellen
Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten
Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim
Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie
das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben.
Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.
(Abb. 4)
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Geräts
heraus.Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim
Herausnehmen vollständig entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku und an den
Gehäuseteilen sind scharf.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der
Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden. Ist dies
der Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder
Rückseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Nehmen Sie, falls nötig, auch weitere Schrauben
bzw. Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem Akku
sehen.
3Falls nötig, durchtrennen Sie die Drähte, um die
Platine und den Akku vom Gerät zu trennen.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen
der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
-----
---
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην
ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
-----
--
--
Κίνδυνος
Διατηρείτε το μετασχηματιστή στεγνό (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο
μετασχηματιστή αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί
επικίνδυνες καταστάσεις.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση,
εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν να τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν παρουσιάζει βλάβη, καθώς υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.
--
---
--
Προσοχή
Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε τη
συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή και τη
βάση φόρτισης που παρέχονται.
Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση φόρτισης σε νερό και
μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Εάν παρουσιαστεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία,
την πίεση ή την υγρασία του περιβάλλοντος της
συσκευής, δώστε τη δυνατότητα στη συσκευή να
εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Εάν ο μετασχηματιστής ή η βάση φόρτισης υποστεί
βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με
γνήσιο/α προς αποφυγή κινδύνου.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ένα από τα
εξαρτήματα έχει φθαρεί ή σπάσει καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα,
συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή
υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc= 75dB(A)
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συσκευή πληροί τους διεθνώς εγκεκριμένους
κανονισμούς ασφαλείας IEC και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο
ντους (Εικ. 2).
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός
χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη
χρήση, βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που
είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα
βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το
περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν
απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε την
μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής για
μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην
αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips,
όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς και
θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον.  (Εικ. 4)
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν
πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι
η μπαταρία είναι εντελώς άδεια όταν πρόκειται να την
αφαιρέσετε.
Προσοχή, οι επαφές τις μπαταρίας και τα μέρη του
περιβλήματος είναι πολύ αιχμηρά.
----
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή το εμπρός
μέρος της συσκευής. Αν ναι, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της
συσκευής με ένα κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί,
αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και εξαρτήματα μέχρι
να δείτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Εάν χρειαστεί, κόψτε τα καλώδια για να
διαχωρίσετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη
συσκευή.
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς
εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπό σας της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους
της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
Español
---
----------
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de
instrucciones que contiene información importante y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
--
Peligro
Mantenga el adaptador seco (fig. 1).
--
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje
de red local.
El adaptador incorpora un transformador. No corte
el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que
podría provocar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos
o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, a menos que sean
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
por una persona responsable de su seguridad.
Este aparato no debe ser usado por niños. Asegúrese
de que los niños no jueguen con él.
Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si está dañado, ya que podría
ocasionar lesiones.
Precaución
Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura
entre 5 °C y 35 °C.
Utilice únicamente el adaptador y el cargador
suministrados.
No sumerja nunca el cargador en agua ni lo enjuague
bajo el grifo.
Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura,
presión o humedad, deje que se aclimate durante
30 minutos antes de utilizarlo.
Si el adaptador o el cargador están dañados,
sustitúyalos siempre por otros del modelo original
para evitar situaciones de peligro.
No utilice el aparato si alguna de sus piezas está
dañada o rota, ya que podría ocasionar lesiones.
No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes
abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o
acetona, para limpiar el aparato.
Nivel de ruido máximo: Lc = 75 dB(A)
Cumplimiento de normas
El aparato cumple las normas de seguridad IEC
aprobadas internacionalmente, y se puede utilizar de
manera segura en el baño o en la ducha (fig. 2).
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de
este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy
en día.
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la
basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
La batería recargable incorporada contiene sustancias
que pueden contaminar el medio ambiente. Quite
siempre la batería antes de deshacerse del aparato o
de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la
batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede
extraer la batería, puede llevar el aparato a un servicio
de asistencia técnica de Philips. El personal del
servicio de asistencia extraerá la batería y se deshará
de ella de forma no perjudicial para el medio
ambiente.  (fig. 4)
Cómo extraer la batería recargable
Quite la batería recargable únicamente cuando deseche el
aparato. Asegúrese de que la batería esté
completamente descargada cuando la saque del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas de
la carcasa, ya que están muy afiladas.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
-----
---
3Si es necesario, corte los cables para separar el
circuito impreso y la batería recargable del aparato.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la
página Web de Philips en www.philips.com o póngase
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país (hallará el número de teléfono en el
folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su
distribuidor local Philips.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los términos
de la garantía internacional debido a que están sujetas
a desgaste.
--
Tärkeää
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior o
frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del
aparato con un destornillador. Si es necesario, quite
también los tornillos o piezas adicionales hasta que
vea el circuito impreso con la batería recargable.
--
---------
Vaara
Suojaa verkkolaite kosteudelta (Kuva 1).
Tärkeää
Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät
laitteen sähköverkkoon.
Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
sovittimen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lasten ei saa
antaa leikkiä laitteella.
Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä
laitetta, jos se on vahingoittunut, koska laitteen käyttö
saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Varoitus
Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia ja
verkkolaitetta.
Älä koskaan upota lataustelinettä veteen äläkä huuhtele
sitä vesihanan alla.
Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen tai
kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua
30 minuuttia ennen käyttöä.
Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen
latauslaite.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut,
koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa
vammoja.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Käyttöääni enintään: Lc = 75 dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n
turvamääräykset, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti
kylvyssä tai suihkussa (Kuva 2).
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Ympäristöasiaa
--
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle
haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja
toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos
et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa
laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan
ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. (Kuva 4)
Akun poistaminen
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş
geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için
lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin:
www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü
dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
-----
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ja kotelon osat
ovat teräviä.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella ruuveja.
Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä.
Irrota tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat,
kunnes näet piirikortin ja akun.
3Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta
katkaisemalla johdot.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia,
tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat
käytössä.
---
-----
-----
Tehlike
Adaptörün kuru olmasını sağlayın (Şek. 1).
Uyarı
Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu
kontrol edin.
Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir
duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle
değiştirmek için kesmeyin.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin.
Yaralanmalara neden olabileceğinden, hasarlı cihazları
kullanmayın.
Dikkat
Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli
ve saklanmalıdır.
Sadece verilen adaptör ve şarj cihazını kullanın.
Şarj cihazını kesinlikle suya batırmayın veya musluk
altında durulamayın.
Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce
cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun
hale gelmesini bekleyin.
Adaptör veya şarj cihazı hasarlıysa, tehlikeye yol
açmamak için mutlaka orijinal model ile değiştirilmelidir.
Herhangi bir parçası hasar görür veya bozulursa, bu
durum yaralanmaya yol açabileceğinden, cihaz
kullanılmamalıdır.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama
bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 75dB(A)
---
Standartlara uyum
Cihaz uluslararası çapta onaylanmış IEC güvenlik
düzenlemeleri ile uyumludur ve banyo ve duşta güvenli
bir biçimde kullanılabilir (Şek. 2).
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili
tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu
kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında,
bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi
toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek
maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi
toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pili
çıkarın. Pili, piller için resmi toplama noktasına teslim
edin. Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir
Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin
personeli pili sizin için çıkaracak ve atık işlemleri
çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilecektir.  (Şek. 4)
-----
--
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer
vidaları ve/veya parçaları da sökün.
--
3Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir pili cihazdan
çıkarmak için gerekirse kabloları kesin.
--
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir
sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki
Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan
Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon
numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel
Philips bayisine başvurun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası
garanti kapsamında değillerdir.
--
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız zaman
çıkarın. Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından
emin olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa bunları
sökün.
--
Important
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir,
dikkatli olun.
--
-------
Danger
Évitez de mouiller l’adaptateur (fig. 1).
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’adaptateur secteur correspond à la
tension du secteur.
L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez
pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter
tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
Vérifiez systématiquement l’appareil avant de l’utiliser.
Ne l’utilisez pas s’il est endommagé, car il existe un
risque de blessure.
Attention
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Utilisez exclusivement l’adaptateur et le chargeur
fournis.
Ne plongez jamais le chargeur dans l’eau et ne le
rincez pas sous le robinet.
Si l’appareil devait être soumis à une forte variation
de température, de pression ou d’humidité, laissez-le
s’acclimater pendant 30 minutes avant de l’utiliser.
Si l’adaptateur ou le chargeur est endommagé,
remplacez-le toujours par un adaptateur/chargeur de
même type pour éviter tout accident.
N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses éléments est
endommagé ou cassé car il existe un risque de
blessure.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs
tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer
l’appareil.
Niveau sonore maximal : Lc = 75 dB(A)
Conformité aux normes
Cet appareil est conforme aux normes
internationales de sécurité IEC et peut être utilisé
dans le bain ou sous la douche (fig. 2).
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il
répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de
ce mode d’emploi.
Environnement
--
--
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un
endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé.
Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
La batterie rechargeable intégrée contient des
substances qui peuvent nuire à l’environnement.
Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre
l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit
assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un
endroit assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à
retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil
dans un Centre Service Agréé 
Philips qui prendra toute l’opération en charge pour
préserver l’environnement.  (fig. 4)
Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le
numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de Service
Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas
couvert par la garantie internationale.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
la presente brochure e conservatela per eventuali
riferimenti futuri.
----
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque
vous mettez l’appareil au rebut. Assurez-vous que la
batterie est complètement déchargée lorsque vous
la retirez.
Soyez prudent car les languettes de la batterie et les
parties du boîtier sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière ou à
l’avant de l’appareil. Si c’est le cas, enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil
avec un tournevis. Si nécessaire, enlevez également
les vis et/ou parties supplémentaires jusqu’à ce que
vous voyiez le circuit imprimé avec la batterie
rechargeable.
3Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le circuit
imprimé et la batterie rechargeable de l’appareil.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un
problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com ou contactez le Service
--
---
-----
Pericolo
Mantenete sempre asciutto l’adattatore (fig. 1).
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la
tensione riportata sull’adattatore corrisponda alla
tensione disponibile.
L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
L’apparecchio non è destinato a bambini, pertanto
fate in modo che non giochino con esso.
Controllate sempre l’apparecchio prima di utilizzarlo.
Non usate l’apparecchio se risulta danneggiato,
poiché questo potrebbe causare ferite.
Attenzione
Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a
temperature comprese tra 5 e 35 °C.
Utilizzate esclusivamente l’adattatore e il caricatore
in dotazione.
Non immergete mai il caricatore nell’acqua e non
risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo di
temperatura, pressione o umidità, attendete 30
minuti prima di utilizzarlo.
------
--
Nel caso in cui l’adattatore o il caricatore siano
danneggiati, sostituiteli esclusivamente con ricambi
originali, al fine di evitare situazioni pericolose.
Non utilizzate l’apparecchio in caso di danni o
rotture onde evitare il rischio di ferite.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o
acetone, per pulire l’apparecchio.
Livello di rumorosità massimo: Lc = 75 dB(A)
Conformità agli standard
L’apparecchio è conforme alle norme di sicurezza
IEC approvate a livello internazionale e può essere
usato con la massima tranquillità nel bagno o sotto la
doccia (fig. 2).
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se
utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni
contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio
consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Tutela dell’ambiente
---
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 3).
La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente. Rimuovete
sempre la batteria prima di smaltire l’apparecchio e
consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite
la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso
di difficoltà durante la rimozione della batteria,
consegnate l’apparecchio a un centro di assistenza
Philips, che si occuperà della rimozione della
batteria e dello smaltimento
dell’apparecchio.  (fig. 4)
Rimozione della batteria ricaricabile
Prima di provvedere allo smaltimento dell’apparecchio,
rimuovete la batteria ricaricabile. Prima di rimuoverla,
assicuratevi che sia completamente scarica.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com
oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del
vostro paese (per conoscere il numero di telefono
consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese
non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al
vostro rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia
internazionale perché soggetti a usura.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se necessario,
rimuovete anche le viti e/o le parti aggiuntive finché
non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con
la batteria ricaricabile.
3Se necessario, tagliate i fili per separare la scheda
a circuiti stampati e la batteria ricaricabile
dall’apparecchio.
----
Nederlands
--
Inleiding
--
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die
Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
--
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het
boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
-----
Fate attenzione poiché le estremità in metallo della
batteria e quelle del rivestimento sono molto affilate.
1Verificate se sono presenti viti nella parte posteriore
o anteriore dell’apparecchio. In caso affermativo
rimuovetele.
--
---
----
Gevaar
Houd de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op de adapter overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
De adapter bevat een transformator. Knip de adapter
niet af om deze te vervangen door een andere
stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of
die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen. Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt.
Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is,
aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Let op
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij
een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter en oplader.
Dompel de oplader nooit in water en spoel deze nooit
af onder de kraan.
Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient
u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren
voordat u het gaat gebruiken.
Indien de adapter of de oplader beschadigd is, laat
deze dan altijd vervangen door een exemplaar van
het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen
beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen
kan leiden.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het apparaat schoon te
maken.
Maximaal geluidsniveau: Lc = 75 dB(A)
Naleving van richtlijnen
Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende
IEC-veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de
douche en in bad worden gebruikt (fig. 2).
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de
instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt,
is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Milieu
--
--
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu
voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een
door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de
accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen.
Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van
de accu, kunt u met het apparaat ook naar een
Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen
ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt
verwerkt.  (fig. 4)
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van
het apparaat met een schroevendraaier.Verwijder
zo nodig ook extra schroeven en/of onderdelen tot
u de printplaat met de accu ziet.
3Knip indien nodig de draden los om de printplaat
en de accu te scheiden van het apparaat.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.
philips.nl) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan
naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van
de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn
aan slijtage.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best
mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på det for senere referanse.
-----
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
Wees voorzichtig, de accustrips en delen van de behuizing
zijn heel scherp.
1Controleer of er zich schroeven aan de achterzijde
of voorzijde van het apparaat bevinden.Verwijder
deze als dat het geval is.
---
Fare
Hold adapteren tørr (fig. 1).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke
har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person
som er ansvarlig for sikkerheten.
Apparatet skal ikke brukes av barn. Pass på at barn er
under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Kontroller alltid apparatet før du bruker det. Ikke bruk
apparatet hvis det er skadet, da dette kan føre til
personskade.
-----------
Viktig
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 5 og 35 °C.
Bruk bare adapteren og laderen som følger med.
Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles
under springen.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid
sørge for å bytte den ut med en av original type for
å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet eller
ødelagt, da dette kan føre til personskade.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton for å rengjøre
apparatet.
Maksimalt støynivå: Lc = 75 dB(A)
Overholdelse av standarder
Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente
IEC-sikkerhetskravene, og kan trygt brukes i badekar
og dusj (fig. 2).
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene
i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det
ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
--
--
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når
det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 3).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer
som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du
leverer apparatet på en gjenvinningsstasjon. Lever
batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis
du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også
ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte.  (fig. 4)
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du kaster
apparatet. Kontroller at batteriet er helt utladet når du
fjerner det.
Vær forsiktig. Batteristrimlene og dekslene er svært
skarpe.
1Kontroller om det er noen skruer foran eller bak
på apparatet. Hvis det er det, må du fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer og/
eller deler til du ser kretskortet med det
oppladbare batteriet.
3Kutt om nødvendig ledningene for å skille kretskortet
og det oppladbare batteriet fra apparatet.
----
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har
et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til
Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt
med Philips’ forbruker tjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale
garantien ettersom de utsettes for slitasje.
------
Português
Introdução
--
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este importante folheto informativo
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
-----
---
--
Cuidado
Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Conformidade com as normas
A máquina está em conformidade com as
regulamentações de segurança CEI aprovadas
internacionalmente e pode ser utilizada no banho ou
no duche (fig. 2).
Este aparelho da Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se for manuseado correctamente e de acordo com as
instruções neste manual do utilizador, este aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado
pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Meio ambiente
--
Perigo
Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar
o aparelho.
O adaptador contém um transformador. Não corte
o adaptador para o substituir por outro, porque isso
poderá dar origem a situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. As
crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não
utilize o aparelho caso este esteja danificado, pois
isto pode causar ferimentos.
Utilize apenas o adaptador e o carregador fornecidos.
Nunca imerja o carregador em água nem o enxagúe
em água corrente.
Se o aparelho for sujeito a uma mudança significativa
de temperatura, pressão ou humidade, deixe o
aparelho ambientar-se durante 30 minutos antes de
o utilizar.
Se o adaptador ou o carregador estiverem
danificados, só deverão ser substituídos por uma
peça de origem para evitar situações de perigo.
Não utilize o aparelho se alguma das suas peças estiver
danificada ou partida para evitar magoar-se.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como
petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB(A)
--
Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos
domésticos normais no final da sua vida útil.
Entregue-o num ponto de recolha autorizado para
reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 3).
A bateria recarregável incorporada contém substâncias
que podem poluir o ambiente. Retire sempre a
bateria antes de eliminar o aparelho e entregue o
aparelho num ponto de recolha oficial. Para eliminar
a bateria, coloque-a num ponto de recolha oficial
para baterias. Se tiver problemas na remoção da
bateria, pode também levar o aparelho a um centro
de assistência Philips, que poderá remover a bateria
e eliminá-la de forma segura para o ambiente.  (fig. 4)
também parafusos e/ou peças adicionais até
conseguir ver a placa de circuitos impressos com a
bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuitos impressos e a bateria recarregável do
aparelho.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum
problema, visite o Web site da Philips em www.philips.pt
ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no
seu país (poderá encontrar o número de telefone no
folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro
de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao revendedor
local da Philips.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos termos da
garantia internacional visto que estão sujeitas a desgaste.
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips,
registre o produto em www.welcome.philips.com/br_pt/.
Importante
Leia este livreto de informações importantes
atentamente antes de usar o aparelho. Guarde-o para
consultas futuras.
-----
Remover a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer
do aparelho. Certifique-se de que a bateria está
completamente vazia quando a retirar.
Tenha cuidado, as bandas da bateria e peças da
estrutura são muito afiadas.
1Verifique se há parafusos na parte posterior ou
frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho
com uma chave de fendas. Se necessário, retire
---
Perigo
Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão
indicada no adaptador corresponde à tensão do
local.
O adaptador contém um transformador. Não retire
o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois
isso pode causar uma situação de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma
pessoa responsável por sua segurança.
Este aparelho não deve ser usado por crianças. Elas
devem ser supervisionadas para que não brinquem
com o aparelho.
Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo; Evite
o uso se ele estiver danificado, pois há risco de
ferimentos.
----------
--
Cuidado
Use, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5°C e 35°C.
Só use o adaptador e o carregador fornecidos.
Nunca mergulhe o carregador em água nem
enxágüe-o em água corrente.
Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança de
temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar
por 30 minutos antes de usá-lo.
Se o adaptador ou o carregador estiver danificado,
substitua-o sempre por um modelo original para
evitar situações de risco.
Evite usá-lo se alguma peça estiver danificada ou
quebrada, pois há risco de ferimentos.
Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como
gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)
Conformidade com padrões
Este aparelho está em conformidade com as
regulamentações de segurança da IEC aprovadas
internacionalmente e pode ser usado com segurança
na banheira ou no chuveiro (fig. 2).
Este aparelho Philips atende a todos os padrões
relacionados a campos eletromagnéticos. Se
manuseado de modo adequado e de acordo com
as instruções deste manual do usuário, a utilização
do aparelho é segura baseando-se em evidências
científicas atualmente disponíveis.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro
do aparelho com uma chave de fenda. Se
necessário, remova também os parafusos e/ou as
peças adicionais, até enxergar a placa de circuito
impresso com a bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuito impresso e a bateria recarregável do
aparelho.
Garantia e assistência técnica
Caso você precise de assistência técnica ou informações,
ou tenha algum problema, acesse o site da Philips em
www.philips.com ou entre em contato com a Central
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número
de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial).
Caso não exista uma Central de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.
Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos termos
de garantia internacional, pois elas estão sujeitas ao desgaste.
Svenska
--
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no
final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta
oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato,
você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 3).
A bateria interna recarregável contém substâncias
que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova
a bateria do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo
a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias
em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver
dificuldade em removê-la, você também poderá levar
o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará
esse procedimento e descartará a bateria em um
local seguro ao meio ambiente.  (fig. 4)
Remoção da bateria recarregável
Somente remova a bateria recarregável quando
descartar o aparelho; ao removê-la, verifique se ela está
completamente descarregada.
Tenha cuidado para não se cortar com os fios da
bateria e as partes do compartimento.
1Verifique se há parafusos na parte de trás ou da
frente do aparelho; se houver, remova-os.
----------
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan
du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Meio ambiente
--
--
Viktigt
Läs det här viktiga informationshäftet noggrant innan du
använder apparaten och spara det för framtida bruk.
-----
---
Fara
Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern
motsvarar den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
det kan orsaka fara.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person
som är ansvarig för deras säkerhet.
Den här apparaten är inte avsedd för användning
av barn. Barn bör övervakas så att de inte leker
med apparaten.
Kontrollera alltid apparaten innan du använder den.
Använd inte apparaten om den är trasig eftersom du
då kan skada dig.
Varning!
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 5 och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern och
laddaren.
Sänk aldrig ned laddaren i vatten och skölj den inte
under kranen.
Om apparaten utsätts för stora förändringar vad
gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den
acklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
Om adaptern eller laddaren skadas ska de alltid
ersättas med originalmodell så att farliga situationer
inte uppstår.
Använd inte apparaten om någon del är skadad eller
trasig, eftersom det då finns risk att du skadar dig.
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
Max ljudnivå: Lc = 75 dB(A)
Överensstämmelse med standarder
Apparaten uppfyller de internationellt godkända
IEC-säkerhetsföreskrifterna och kan användas säkert i
badet eller duschen (Bild 2).
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den
säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som
finns i dagsläget.
Miljön
--
--
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är
förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell
återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 3).
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen
som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet
innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid
en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en
officiell återvinningsstation för batterier. Om du har
problem med att få ur batteriet kan du också ta med
apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen
där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det
på ett miljövänligt sätt.  (Bild 4)
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga
apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar
ur det.
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar av höljet
är mycket vassa.
1Kontrollera om det finns några skruvar på apparatens
framsida eller baksida. Ta i så fall bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med en
skruvmejsel. Om det behövs tar du också bort
extra skruvar och/eller delar tills du ser kretskortet
med laddningsbart batteri.
3Klipp av trådarna för att separera kretskortet och
det laddningsbara batteriet från apparaten.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem
med apparaten kan du besöka Philips webbplats på
www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det
inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
Download PDF

advertising