Philips | QT4020/30 | Philips Barttrimmer QT4020/30 Bedienungsanleitung

QT4020
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
-
-
-
Danger
Make sure the adapter does not get wet. Warning
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Caution
Use, charge and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
Only use the adapter supplied.
Never immerse the appliance in water or rinse it
under the tap.
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
This appliance is only intended for trimming the
human beard. Do not use it for any other purpose.
Do not use the appliance if the cutting unit is
damaged or broken, as this may cause injury.
Electromagnetic fields
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.
Charging
Charge the appliance fully before you use it for the first
time.
It takes approximately 10 hours to fully charge the
battery.
A fully charged appliance has a cordless trimming time of
up to 35 minutes.
Note:The appliance does not run from the mains.When the
battery is empty, charge it as described below.
1 Make sure the appliance is switched off (Fig. 1).
2 Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 2).
3 Put the adapter in the wall socket.
,
The green light on the adapter goes on to indicate
that the appliance is charging. (Fig. 3)
Do not charge the appliance for more than 24 hours.
Optimising the lifetime of the battery
When the appliance has been charged for the first time,
we advise you to use it until the battery is completely
empty.
Do not recharge the appliance in between the trimming
sessions.
Continue to use the appliance until the motor almost
stops running during a session. Then recharge the battery.
Follow this procedure at least twice a year.
Trimming
Always comb the beard and/or moustache with a fine
comb before you start trimming.
When you trim for the first time, be careful. Do not
move the trimmer too fast. Make smooth and gentle
movements.
Trimming with beard trimming comb
See the table below for an overview of the hair length
settings and the corresponding hair lengths.
Setting
Resulting hair length
1
1.5mm
2
2.5mm
3
4mm
4
5.5mm
5
7.5mm
6
9.5mm
7
12mm
8
15mm
9
19mm
The setting appears in the window below the Precision
Zoom Lock `.
Note:When you trim for the first time, start at the highest
setting (9) to familiarise yourself with the appliance.
2 Switch on the appliance.
3 To trim in the most effective way, move the
trimmer against the direction of hair growth.
Make sure the surface of the comb always stays in
contact with the skin (Fig. 5).
4 If a lot of hair has accumulated in the comb, remove
the beard trimming comb and blow and/or shake
the hair out of the comb. The selected hair length
setting does not change when you do this (Fig. 6).
Trimming with the unique ‘stubble look’
setting
1 To create a ‘stubble look’, trim with the beard
trimming comb set to hair length setting 1 (Fig. 7).
-
-
Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 15).
The built-in rechargeable battery contains substances
that may pollute the environment. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliance at an official collection point. Dispose of
the battery at an official collection point for batteries.
If you have trouble removing the battery, you can
also take the appliance to a Philips service centre. The
staff of this centre will remove the battery for you
and will dispose of it in an environmentally safe way.
1 Disconnect the appliance from the mains and let
the appliance run until the motor stops.
2 Undo the screw in the housing of the
trimmer (Fig. 16).
3 Separate the 2 housing parts with a
screwdriver (Fig. 17).
4 Insert the screwdriver into the small slot in the
printed circuit board marked with an arrow. Push
the screwdriver down until parts of the printed
circuit board break off (Fig. 18).
5 Remove the battery holder including the
rechargeable battery (Fig. 19).
6 Separate the rechargeable battery from the battery
holder (Fig. 20).
Do not connect the appliance to the mains again after it
has been opened!
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you find its phone number in
the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.
Trimming without beard trimming comb
Use the trimmer without beard trimming comb to trim
full beards and single hairs.
1 Pull the comb off the appliance to remove it (Fig. 8).
Never pull at the flexible top of the beard
trimming comb. Always pull at the bottom part.
2 Switch on the appliance.
3 Make well-controlled movements. Touch the hair
lightly with the trimmer (Fig. 9).
Cleaning
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to
clean the appliance.
1 Make sure the appliance is switched off and
disconnected from the mains before you clean it.
2 Remove the beard trimming comb.
3 Open the cutting unit (Fig. 10).
4 Clean the cutting unit and the inside of the
appliance with the cleaning brush supplied (Fig. 11).
5 Push the cutting unit back onto the appliance to
close it (‘click’) (Fig. 12).
Note:The appliance does not need any lubrication.
Replacing the cutting unit
Only replace a worn or damaged cutting unit with an
original Philips cutting unit, available from authorised
Philips service centres.
1 Open the cutting unit.
2 Pull the old cutting unit upwards to remove
it (Fig. 13).
3 Insert the two lugs of the new cutting unit into the
guiding slots (Fig. 14).
4 Push the cutting unit back onto the appliance
(‘click’) (Fig. 12).
1 Turn the Precision Zoom Lock ` to the desired
hair length setting. (Fig. 4)
4203.000.3154.3
2/7
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere
brug.
-
-
-
Fare
Sørg for, at stikket ikke bliver vådt. Advarsel
Adapteren indeholder en transformer og må ikke
klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan
være meget risikabelt.
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 15°C og 35°C.
Brug kun den medfølgende adapter.
Apparatet må ikke kommes ned i vand eller skylles
under vandhanen.
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at undgå
enhver risiko.
Dette apparat er udelukkende beregnet til trimning
af skæg. Apparatet må ikke anvendes til andre formål.
Brug ikke trimmeren, hvis skærhovedet er beskadiget
eller knækket, da du kan risikere at komme til skade.
Elektromagnetiske felter
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge
den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Opladning
Før apparatet bruges første gang, skal det være helt
opladet.
En fuld opladning af batteriet tager ca. 10 timer.
En fuld opladning giver op til 35 minutters ledningsfri
brugstid.
Bemærk: Apparatet kan ikke benyttes ved tilslutning til
lysnettet. Når batteriet er afladet, skal det oplades som
beskrevet nedenfor.
1 Kontrollér, at apparatet er slukket (fig. 1).
2 Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 2).
3 Sæt adapteren i stikkontakten.
,
Det grønne lys på adapteren lyser for at indikere, at
apparatet oplades. (fig. 3)
Oplad aldrig apparatet i mere end 24 timer i træk.
Forlængelse af batteriets levetid
Når apparatet er blevet opladet første gang, anbefales det
at bruge det, indtil batteriet er helt afladet.
Oplad ikke apparatet mellem trimningerne.
Fortsæt med at bruge apparatet, indtil motoren næsten
holder op med at køre. Genoplad derefter batteriet. Følg
denne procedure mindst to gange om året.
Trimning
Red altid skæg og/eller overskæg igennem med en fin kam
inden trimningen.
Vær forsigtig første gang du trimmer. Trimmeren skal
ikke bevæges for hurtigt. Brug kun langsomme og rolige
bevægelser.
Trimning med skægtrimmerkammen
1 Drej Precision Zoom Lock ` til den ønskede
hårlængdeindstilling. (fig. 4)
4203.000.3154.3
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over
hårlængdeindstillingerne og de tilsvarende hårlængder.
Indstilling
Skæglængde efter trimning
1
1,5 mm
2
2,5 mm
3
4 mm
4
5,5 mm
5
7,5 mm
6
9,5 mm
7
12 mm
8
15 mm
9
19 mm
Den valgte indstilling vises i vinduet under Precision
Zoom Lock `.
Bemærk: Når du trimmer første gang, skal du starte med
den højeste indstilling (9) for at gøre dig fortrolig med
apparatet.
-
-
Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 15).
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet,
før du kasserer apparatet, og afleverer det på en
genbrugsstation. Aflevér batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få
batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som
vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på
en miljømæssig forsvarlig måde.
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køre, indtil motoren stopper af sig selv.
2 Fjern skruen i trimmerens kabinet (fig. 16).
3 Adskil kabinettets 2 dele med en
skruetrækker (fig. 17).
4 Stik skruetrækkeren ind i den lille åbning markeret
med en pil på printpladen. Tryk skruetrækkeren ned,
indtil dele af printpladen knækker af (fig. 18).
5 Fjern batteriholderen med det genopladelige
batteri (fig. 19).
6 Tag det genopladelige batteri ud af
batteriholderen (fig. 20).
2 Tænd for apparatet.
3 Trimningen bliver mest effektiv, når trimmeren
Apparatet må ikke sluttes til en stikkontakt, efter det er
blevet åbnet.
4 Hvis der har samlet sig meget hår i kammen, skal
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside
på adressen www.philips.com eller det lokale Philips
Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide
Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
bevæges imod skæghårenes vækstretning. Sørg for,
at kammens overflade hele tiden har kontakt med
huden (fig. 5).
du tage skægtrimmerkammen af og puste og/eller
ryste hårene væk. Den valgte længdeindstilling
ændres ikke, når kammen tages af (fig. 6).
Trimning med den unikke “skægstubbelook”-indstilling
1 Ønsker du et råt “skægstubbe-look”, skal du
trimme skægget med skægtrimmerkammen ved
længdeindstilling 1 (fig. 7).
Trimning uden skægtrimmerkam
Brug trimmeren uden skægtrimmerkam, hvis du vil
trimme fuldskæg og enkelte skæghår.
1 Fjern kammen ved at trække den af
apparatet (fig. 8).
Træk aldrig i den øverste, fleksible del af
skægtrimmerkammen. Træk kun i den nederste del.
2 Tænd for apparatet.
3 Foretag kontrollerede bevægelser. Berør kun
hårene ganske let med trimmeren (fig. 9).
Rensning
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler
såsom sprit, benzin eller acetone til rengøring af
apparatet.
1 Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før det rengøres.
2 Fjern skægtrimmerkammen
3 Åbn skærhovedet (fig. 10).
4 Rengør skærhovedet og apparatets inderside med
den medfølgende rengøringsbørste (fig. 11).
5 Skub skærhovedet tilbage på plads på apparatet for
at lukke det (“klik”) (fig. 12).
Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.
Udskiftning af skærhovedet
Hvis skærenheden er slidt eller beskadiget, må den kun
udskiftes med en ny original Philips skærenhed, som kan
fås hos din Philips-forhandler.
1 Åbn skærhovedet.
2 Træk det gamle skærhoved opad for at fjerne
det (fig. 13).
3 Anbring de to tapper på det nye skærhoved i
styrerillerne (fig. 14).
4 Skub skærhovedet tilbage på plads på apparatet
(klik”) (fig. 12).
3/7
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen
zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.
philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
-
-
-
Gefahr
Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird. Warnhinweis
Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen
Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen
Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Achtung
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen
zwischen 15 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten
Adapter.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie
es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf
er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von
menschlichem Barthaar vorgesehen. Verwenden Sie
es nicht für andere Zwecke.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die
Schneideeinheit beschädigt oder zerbrochen ist, um
Verletzungen zu vermeiden.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend
den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Laden
Laden Sie den Akku voll auf, bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal benutzen.
Nach ca. 10 Stunden ist der Akku voll aufgeladen.
Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 35
Minuten kabellos betreiben.
Hinweis: Das Gerät kann nicht direkt am Netz betrieben
werden. Ist der Akku leer, laden Sie ihn wie unten
beschrieben auf.
1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet
ist (Abb. 1).
2 Stecken Sie den Gerätestecker in das
Gerät (Abb. 2).
3 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
,
Die grüne Ladeanzeige am Adapter leuchtet
auf und signalisiert, dass das Gerät aufgeladen
wird. (Abb. 3)
Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden.
Die Lebensdauer des Akkus optimieren
Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach dem ersten
vollständigen Laden so lange zu benutzen, bis sich der
Akku völlig entleert hat.
Laden Sie den Akku nicht zwischendurch nach.
Warten Sie immer so lange, bis der Motor während des
Schneidens beinahe anhält. Laden Sie den Akku dann
wieder auf. Verfahren Sie mindestens zweimal jährlich auf
diese Weise.
4203.000.3154.3
Schneiden
Kämmen Sie den Bart und/oder Schnurrbart vor jedem
Schneiden mit einem feinen Kamm durch.
Seien Sie bei der ersten Anwendung besonders
vorsichtig. Gehen Sie langsam, mit ruhigen und
kontrollierten Bewegungen vor.
Schneiden mit dem Bartschneidekamm
1 Stellen Sie den Zoom-Ring ` auf die gewünschte
Schnittlänge. (Abb. 4)
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine
Übersicht über die Schnittlängeneinstellungen und die
entsprechenden Haarlängen.
Hinweis: Das Gerät braucht nicht geölt oder geschmiert zu
werden.
Die Schneideeinheit ersetzen
Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte
Schneideeinheiten nur durch Original Philips
Schneideeinheiten aus. Ersatzteile sind bei Philips ServiceCentern erhältlich.
1 Öffnen Sie die Schneideeinheit.
2 Ziehen Sie die alte Schneideeinheit nach oben
ab (Abb. 13).
3 Stecken Sie die beiden Laschen der neuen
Schneideeinheit in die Führungsschlitze am
Gerät (Abb. 14).
Einstellung
Verbleibende
Barthaarlänge
1
1,5 mm
2
2,5 mm
3
4 mm
4
5,5 mm
5
7,5 mm
6
9,5 mm
7
12 mm
8
15 mm
1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen
9
19 mm
2 Lösen Sie die Schraube am Gehäuse des
Die eingestellte Position können Sie im Fenster unter
dem Zoom-Ring ablesen `.
Hinweis:Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden,
schneiden Sie zunächst mit der maximalen Schnittlänge (9),
um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.
2 Schalten Sie das Gerät ein.
3 Den besten Erfolg erzielen Sie, wenn Sie das Gerät
gegen die natürliche Haarwuchsrichtung führen.
Achten Sie darauf, dass der Kamm stets Kontakt
zur Haut behält (Abb. 5).
4 Hat sich viel Haar im Kamm angesammelt, ziehen
Sie den Kammaufsatz vom Gerät, und pusten/
schütteln das Haar aus dem Kamm. Die eingestellte
Schnittlänge wird dabei nicht verändert (Abb. 6).
Schneiden mit der 3-Tage-Bart-Einstellung
1 Mit dem Bartschneidekamm in Einstellung 1 können
Sie einen 3-Tage-Bart kreieren (Abb. 7).
Schneiden ohne Bartschneidekamm
Verwenden Sie den Bartschneider ohne
Bartschneidekamm, um Vollbärte und einzelne Haare zu
schneiden
4 Schieben Sie die Schneideeinheit wieder auf das
-
-
Gerät, bis sie hörbar einrastet (Abb. 12).
Umweltschutz
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 15).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den
Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen
Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten
Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim
Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie
das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben.
Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.
Sie es so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt.
Geräts (Abb. 16).
3 Trennen Sie die beiden Gehäuseteile mit einem
Schraubendreher (Abb. 17).
4 Führen Sie den Schraubendreher in den kleinen, mit
einem Pfeil gekennzeichneten Schlitz in der Platine.
Drücken Sie den Schraubendreher hinein, bis Teile
der Platine abbrechen (Abb. 18).
5 Entnehmen Sie das Akkufach zusammen mit dem
Akku (Abb. 19).
6 Trennen Sie den Akku vom Akkufach (Abb. 20).
Wenn das Gerät geöffnet worden ist, darf es nicht mehr
an das Stromnetz angeschlossen werden.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips-Händler.
1 Ziehen Sie den Kamm vom Gerät ab (Abb. 8).
Ziehen Sie keinesfalls an der beweglichen Spitze des
Bartschneidekamms, sondern nur am unteren Teil.
2 Schalten Sie das Gerät ein.
3 Gehen Sie mit ruhigen und gleichmäßigen
Bewegungen vor. Berühren Sie die Haare nur leicht
mit dem Gerät (Abb. 9).
Reinigung
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton.
1 Achten Sie vor dem Reinigen darauf, dass das
Gerät ausgeschaltet und nicht an das Stromnetz
angeschlossen ist.
2 Nehmen Sie den Bartschneidekamm ab.
3 Öffnen Sie die Schneideeinheit (Abb. 10).
4 Reinigen Sie die Schneideeinheit und das
Innere des Geräts mit der beiliegenden
Reinigungsbürste (Abb. 11).
5 Schieben Sie die Schneideinheit zum Schließen
wieder auf das Gerät bis diese hörbar
einrastet (Abb. 12).
4/7
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä
se vastaisen varalle.
-
-
Vaara
Suojaa latauslaite kosteudelta. Tärkeää
Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta.
Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä
vesihanan alla.
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen
latauslaite.
Tämä laite on tarkoitettu vain parran tasaamiseen.
Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos sen teräyksikkö on vaurioitunut,
koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa
vammoja.
Sähkömagneettiset kentät
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja
tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen
on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten
perusteella.
Lataaminen
Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Akun lataaminen täyteen kestää noin 10 tuntia.
Täyteen ladatulla laitteella voi tasata partaa ilman johtoa
enintään 35 minuuttia.
Huomautus: Laite ei toimi verkkovirralla. Kun akku on tyhjä,
lataa se jäljempänä olevien ohjeiden mukaan.
1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta (Kuva 1).
2 Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 2).
3 Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.
,
Vihreä merkkivalo syttyy latauslaitteessa merkiksi
siitä, että laite latautuu. (Kuva 3)
Älä lataa laitetta yli 24 tuntia.
Akun käyttöiän pidentäminen
Kun laite on ladattu täyteen ensimmäisen kerran, on
suositeltavaa käyttää laitetta kunnes akku on aivan tyhjä.
Älä lataa laitetta tasaamiskertojen välillä.
Käytä laitetta, kunnes moottori lähes pysähtyy käytön
aikana. Lataa sitten akku. Toimi näin ainakin kaksi kertaa
vuodessa.
Ihokarvojen trimmaaminen
Kampaa aina parta ja/tai viikset hienopiikkisellä kammalla
ennen tasaamista.
Ole varovainen, kun tasaat partaa ensimmäistä kertaa.
Älä liikuta trimmeriä liian nopeasti. Liikuta laitetta
tasaisesti ja varovasti.
Parran siistiminen kammalla
1 Aseta Precision Zoom Lock haluamaasi
karvanpituutta vastaavaan asentoon. (Kuva 4)
Katso seuraavasta taulukosta pituusasetukset ja niitä
vastaavat karvanpituudet.
4203.000.3154.3
Asento
Leikkauspituus
1
1,5 mm
2
2,5 mm
3
4 mm
4
5,5 mm
5
7,5 mm
6
9,5 mm
7
12 mm
8
15 mm
9
19 mm
Asetus näkyy ikkunassa Precision Zoom Lockin alapuolella.
Huomautus: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa,
totuttele sen ominaisuuksiin käyttämällä suurinta asetusta
(9).
2 Käynnistä laite.
3 Jotta parran tasaaminen olisi mahdollisimman
tehokasta, liikuta trimmeriä karvojen kasvusuuntaa
vastaan.Varmista, että ohjauskamman pinta
koskettaa jatkuvasti ihoa (Kuva 5).
4 Jos ohjauskampaan on kerääntynyt runsaasti
partakarvoja, poista ohjauskampa ja puhalla tai
ravista karvat pois ohjauskammasta. Tämä ei vaikuta
valittuun tasauspituuden asetukseen (Kuva 6).
-
Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle
haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja
toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen.
Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit
toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku
poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä
tavalla.
1 Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä,
kunnes moottori pysähtyy.
2 Irrota trimmerin kotelossa oleva ruuvi (Kuva 16).
3 Irrota kotelon puoliskot toisistaan
ruuvitaltalla (Kuva 17).
4 Aseta ruuvitaltta painetussa piirilevyssä olevaan
nuolella merkittyyn pieneen aukkoon. Työnnä
ruuvitalttaa, kunnes painetun piirilevyn osat
irtoavat (Kuva 18).
5 Poista akun pidike ja siinä oleva akku (Kuva 19).
6 Irrota akku pidikkeestä (Kuva 20).
Älä liitä laitetta verkkovirtaan avaamisen jälkeen!
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia,
tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.
com tai kysy neuvoa
Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero
on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.
Tasaaminen ainutlaatuisen sänkipartaasetuksen avulla
1 Saat aikaan muodikkaan sänkiparran käyttämällä
trimmatessasi parran siistimiseen tarkoitetussa
ohjauskammassa leikkauspituusasetusta 1 (Kuva 7).
Parran siistiminen ilman ohjauskampaa
Voit trimmata täyspartoja ja yksittäisiä partakarvoja ilman
ohjauskampaa.
1 Vedä ohjauskampa irti laitteesta (Kuva 8).
Älä vedä ohjauskamman taipuisasta yläosasta.Vedä aina
alaosasta.
2 Käynnistä laite.
3 Liikuta laitetta hallitusti. Kosketa partaa kevyesti
trimmerillä (Kuva 9).
Puhdistaminen
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita
tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten alkoholia,
bensiiniä tai asetonia).
1 Varmista että laitteen virta on katkaistu ja että
pistoke on irrotettu pistorasiasta, ennen kuin aloitat
puhdistamisen.
2 Irrota ohjauskampa.
3 Avaa terä (Kuva 10).
4 Puhdista terä ja laitteen sisäpuoli laitteen mukana
toimitetulla harjalla (Kuva 11).
5 Napsauta terä takaisin laitteeseen (Kuva 12).
Huomautus: Laitetta ei tarvitse voidella.
Terän vaihto
Vaihda kulunut tai vahingoittunut terä ainoastaan
alkuperäiseen Philips-terään. Niitä on saatavana Philipsin
valtuuttamista huoltopisteistä.
1 Avaa terä.
2 Irrota vanha terä vetämällä sitä ylös (Kuva 13).
3 Aseta uuden terän kaksi uloketta
ohjausuriin (Kuva 14).
4 Napsauta terä takaisin laitteeseen (Kuva 12).
-
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 15).
5/7
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
-
-
-
Fare
Pass på at adapteren ikke blir våt. Advarsel
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 15 og 35 °C.
Bruk bare adapteren som følger med.
Senk aldri apparatet ned i vann eller skyll det under
springen.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
Dette apparatet er kun beregnet på trimming av
skjeggvekst på mennesker. Det må ikke brukes til noe
annet formål.
Ikke bruk apparatet hvis kutteenheten er skadet eller
ødelagt. Det kan føre til personskade.
Elektromagnetiske felt
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Lading
Lad apparatet helt opp før du bruker det for første gang.
Det vil ta ca. 10 timer før batteriet er fulladet.
Du kan bruke apparatet uten strømtilkobling i opptil
35 minutter når batteriet er fulladet.
Merk: Apparatet kan ikke kobles til strømnettet. Når
batteriet er tomt, må det lades opp slik det er beskrevet
nedenfor.
1 Pass på at apparatet er slått av (fig. 1).
2 Sett ledningen i apparatet (fig. 2).
3 Sett adapteren i stikkontakten.
,
Den grønne lampen på adapteren lyser for å vise at
apparatet lades. (fig. 3)
Ikke lad apparatet i mer enn 24 timer.
Forlenge levetiden på batteriene
Når apparatet er ladet opp for første gang, anbefaler vi at
du bruker det til batteriet er helt tomt.
Ikke lad opp apparatet på nytt mellom hver gang du
bruker det.
Fortsett å bruke apparatet helt til motoren nesten
stopper når det er i bruk. Da lader du batteriet opp på
nytt. Følg denne fremgangsmåten minst to ganger i året.
Trimming
Gre alltid skjegget og/eller barten med en fintannet kam
før du begynner å bruke trimmeren.
Hvis det er første gang du bruker en trimmer, må du
være forsiktig. Ikke beveg trimmeren for raskt. Bruk
jevne og rolige bevegelser.
Trimming med skjeggtrimmerkam
1 Vri Precision Zoom Lock ` til den ønskede
Se tabellen nedenfor for en oversikt over
hårlengdeinnstillingene og tilsvarende hårlengder.
Innstilling
Skjegglengde etter
trimming
1
1,5 mm
2
2,5 mm
3
4 mm
4
5,5 mm
5
7,5 mm
6
9,5 mm
7
12 mm
8
15 mm
9
19 mm
Denne innstillingen vil vises i vinduet under Precision
Zoom Lock `.
Merk: Når du trimmer for første gang, begynner du med den
høyeste innstillingen (9) slik at du blir kjent med apparatet.
2 Slå på apparatet.
3 Beveg trimmeren i motsatt retning av hårveksten
for best resultat. Pass på at overflaten på kammen
alltid er i kontakt med huden (fig. 5).
4 Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, tar du
den av og blåser og/eller rister håret ut av kammen.
Den valgte hårlengdeinnstillingen blir ikke endret
når du gjør dette (fig. 6).
Trimming med den unike innstillingen for
“tredagersskjegg”
1 Når du vil ha en “tredagers”-effekt, trimmer du
-
-
Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 15).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut
batteriet før du kaster apparatet eller leverer
det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte.
1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til
motoren stopper.
2 Skru ut skruen i kabinettet på trimmeren (fig. 16).
3 Skill de to delene av kabinettet med en
skrutrekker (fig. 17).
4 Sett skrutrekkeren inn i det lille sporet på
kretskortet som er merket med en pil. Skyv
skrutrekkeren ned til deler av kretskortet
løsner (fig. 18).
5 Ta ut batteriholderen, inkludert det oppladbare
batteriet (fig. 19).
6 Skill det oppladbare batteriet fra
batteriholderen (fig. 20).
Apparatet må ikke kobles til strømnettet igjen når det
har vært åpnet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du
har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene
til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt
med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
med skjeggtrimmerkammen på hårlengdeinnstilling
1 (fig. 7).
Trimming uten skjeggtrimmerkam
Bruk trimmeren uten skjeggtrimmerkammen for å trimme
helskjegg og enkelthår.
1 Trekk kammen av apparatet (fig. 8).
Trekk aldri i den fleksible øverste delen av
skjeggtrimmerkammen. Trekk alltid i den nederste delen.
2 Slå på apparatet.
3 Bruk kontrollerte bevegelser. Berør håret lett med
trimmeren (fig. 9).
Rengjøring
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som
alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.
1 Kontroller at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten før du begynner å rengjøre det.
2 Ta av skjeggtrimmerkammen.
3 Åpne kutteenheten (fig. 10).
4 Rengjør kutteenheten og innsiden av apparatet med
rengjøringsbørsten som følger med (fig. 11).
5 Skyv kutteenheten tilbake på apparatet for å lukke
det (du vil høre et klikk) (fig. 12).
Merk: Apparatet har ikke behov for smøring.
Skifte ut kutteenheten
Du må bare erstatte en slitt eller ødelagt kutteenhet
med en original Philips-kutteenhet. Den er tilgjengelig fra
autoriserte Philips-servicesentre.
1 Åpne kutteenheten.
2 Trekk den gamle kutteenheten oppover for å fjerne
den (fig. 13).
3 Sett de to tappene på den nye kutteenheten inn i
styresporene (fig. 14).
4 Skyv kutteenheten tilbake på apparatet (du vil høre
et klikk) (fig. 12).
hårlengdeinnstillingen. (fig. 4)
4203.000.3154.3
6/7
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan
du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
-
-
-
Fara
Se till att adaptern aldrig blir blöt. Varning
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
fara då kan uppstå.
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Varning!
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte
under kranen.
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med
en av originaltyp för att farliga situationer inte ska
uppstå.
Apparaten är endast avsedd för skäggtrimning på
människor. Använd den inte för något annat ändamål.
Använd inte trimmern när klippenheten är skadad
eller trasig, eftersom det kan orsaka skador.
Elektromagnetiska fält
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder
för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten
hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Laddning
Ladda apparaten fullständigt innan du använder den första
gången.
Det tar ungefär 10 timmar att ladda batteriet fullständigt.
En fulladdad apparat kan användas sladdlöst i upp till 35
minuter.
Obs! Apparaten kan inte drivas från elnätet. När batteriet är
tomt laddar du det enligt beskrivningen nedan.
1 Kontrollera att apparaten är avstängd (Bild 1).
2 Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 2).
3 Sätt i adaptern i vägguttaget.
,
Den gröna lampan på adaptern tänds för att visa att
apparaten laddas. (Bild 3)
Ladda inte apparaten i mer än 24 timmar.
Optimera batteriets livslängd
När apparaten har laddats första gången rekommenderar
vi att du använder den tills batteriet är helt tomt.
Ladda inte apparaten mellan användningstillfällena.
Fortsätt att använda apparaten tills motorn nästan slutar
att gå under ett användningstillfälle. Ladda sedan batteriet.
Gör detta minst två gånger om året.
Trimning
Kamma alltid skägget och/eller mustaschen med en
fintandad kam innan du börjar trimma.
Var försiktig när du trimmar första gången. Flytta inte
trimmern för snabbt. Gör mjuka och försiktiga rörelser.
Trimning med trimkammen för skägg
1 Vrid justeringsringen (Precision Zoom Lock) ` till
önskad hårlängdsinställning. (Bild 4)
I tabellen nedan visas en översikt över
hårlängdsinställningarna och motsvarande hårlängder.
4203.000.3154.3
Inställning
Hårlängd efter trimning
1
1,5 mm
2
2,5 mm
3
4 mm
4
5,5 mm
5
7,5 mm
6
9,5 mm
7
12 mm
8
15 mm
9
19 mm
Inställningen visas i fönstret under justeringsringen
(Precision Zoom Lock) `.
Obs! När du trimmar första gången börjar du med den
högsta inställningen (9) så att du kan bekanta dig med
apparaten.
2 Slå på apparaten.
3 Du får den mest effektiva trimningen om du
för trimmern mot hårets växtriktning. Se till
att kammens yta hela tiden har kontakt med
huden (Bild 5).
4 Om det samlas mycket hår i trimkammen tar du
loss den och blåser eller skakar bort håret. Den
valda hårlängdsinställningen ändras inte när du gör
detta (Bild 6).
Trimning med inställning för ”skäggstubb”
1 Om du vill ha “tredagarsstubb” trimmar
-
-
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 15).
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller
ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur
batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar
in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna
batteriet vid en officiell återvinningsstation för
batterier. Om du har problem med att få ur batteriet
kan du också ta med apparaten till ett Philipsserviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur
batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.
1 Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten
gå tills motorn stannar.
2 Lossa skruven i trimmerns hölje (Bild 16).
3 Sära på höljets båda delar med hjälp av en
skruvmejsel (Bild 17).
4 Sätt i skruvmejseln i den lilla skåran i kretskortet
som är märkt med en pil. Skjut skruvmejseln nedåt
tills delar av kretskortet bryts av (Bild 18).
5 Ta bort batterihållaren inklusive det laddningsbara
batteriet (Bild 19).
6 Dela på det laddningsbara batteriet och
batterihållaren (Bild 20).
Anslut inte apparaten till elnätet när du har öppnat den!
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har
problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats
på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om
det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till
din lokala Philips-återförsäljare.
du med trimkammen för skägg inställd på
hårlängdsinställning 1 (Bild 7).
Trimning utan trimkammen för skägg
Använd trimmern utan trimkammen för skägg när du
trimmar helskägg och enstaka hårstrån.
1 Dra av kammen från apparaten när du vill ta bort
den (Bild 8).
Dra aldrig i den flexibla överdelen på
skäggtrimningskammen. Dra alltid i nederdelen.
2 Slå på apparaten.
3 Gör välkontrollerade rörelser. Rör försiktigt vid
håret med trimmern (Bild 9).
Rengöring
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel
eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten
till elnätet innan du rengör den.
2 Ta bort skäggtrimningskammen.
3 Öppna klippenheten (Bild 10).
4 Rengör klippenheten och apparatens insida med
den medföljande rengöringsborsten (Bild 11).
5 Sätt tillbaka klippenheten på apparaten för att
stänga den (ett klickljud hörs) (Bild 12).
Obs! Apparaten behöver inte smörjas.
Byta ut klippenheten
Om klippenheten är sliten eller skadad ska den endast
bytas ut mot en originalklippenhet från Philips, som du kan
köpa hos auktoriserade Philips-serviceombud.
1 Öppna klippenheten.
2 Dra den gamla klippenheten uppåt för att ta bort
den (Bild 13).
3 Sätt i de båda kanterna på den nya klippenheten i
spåren (Bild 14).
4 Sätt tillbaka klippenheten på apparaten (ett klickljud
hörs) (Bild 12).
7/7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising