Philips | NT3160/10 | Philips Nosetrimmer series 3000 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer NT3160/10 Bedienungsanleitung

LATVIEŠU
POLSKI
ROMÂNĂ
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta
iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē
www.philips.com/welcome.
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/
welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo
lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi.
Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-l pentru consultare
ulterioară.
Brīdinājums!
-- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no
8 gadiem un personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai
bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta
uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību.
-- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni,
ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek
uzraudzīti.
-- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Ostrzeżenie
-- Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania
z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach.
-- Urządzenie nie może być czyszczone ani
obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia.
Starsze dzieci podczas wykonywania tych
czynności powinny być nadzorowane przez
osoby dorosłe.
-- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Avertisment
-- Acest aparat poate fi utilizat de către copii
începând de la vârsta de 8 ani şi persoane
care au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au fost
instruite cu privire la utilizarea în condiţii de
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe
care le prezintă.
-- Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu
trebuie efectuate de copii, decât dacă aceştia au
vârsta de peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
-- Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Uwaga
-- Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. Nie
korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia
którejś z części, gdyż może to spowodować
obrażenia ciała.
-- Tego urządzenia należy używać zgodnie z
przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w
instrukcji obsługi.
-- Ze względów higienicznych z urządzenia
powinna korzystać tylko jedna osoba.
-- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików,
płynnych środków ściernych ani żrących
płynów, takich jak benzyna lub aceton.
-- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie
baterią R6 AA 1,5 V.
-- Używaj urządzenia i przechowuj je w
temperaturze od 15°C do 35°C.
-- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
-- Wyjmij baterię z urządzenia, jeśli nie będzie
używane przez dłuższy czas.
-- Maksymalny poziom hałasu: Lc = 75 dB (A).
--
-----
------
Ievērībai
Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to.
Nelietojiet ierīci, ja kāda tās daļa ir bojāta,
jo varat savainoties.
Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajiem
mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Ievērojot higiēnas prasības, ierīci ir ieteicams
lietot tikai vienam cilvēkam.
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu,
tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai
acetonu.
Darbiniet ierīci, tikai izmantojot vienu
1,5 V R6 AA bateriju.
Izmantojiet un glabājiet ierīci 15–35 °C
temperatūrā.
Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
Ja negrasāties ierīci izmantot kādu laiku,
izņemiet bateriju no ierīces.
Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 75 dB(A).
Atbilstība standartiem
-- Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem
standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
-- Šī ierīce atbilst starptautiski apstiprinātiem IEC
drošības noteikumiem un to var droši tīrīt
tekošā ūdenī. (Zīm. 1)
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas,
apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/
service vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja.
Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas
centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet
pasaules garantijas bukletā).
Vide
-- Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo
produktu attiecas Eiropas direktīva
w2012/19/ES (Zīm. 2).
-- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva
2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem (Zīm. 3).
-- Iegūstiet informāciju par vietējo lietoto
elektrisko un elektronisko produktu un bateriju
savākšanu. Ievērojiet vietējos noteikumus
un nekad neatbrīvojieties no produkta un
baterijām kopā ar sadzīves atkritumiem.
Atbilstoša atbrīvošanās no vecajiem produktiem
un baterijām palīdz novērst negatīvu ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību
Vienreizlietojamās baterijas izņemšana
Lai izņemtu vienreizlietojamo bateriju,
skatiet sadaļu
.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu,
apmeklējiet Philips tīmekļ vietni adresē
www.philips.com/support vai izlasiet atsevišķo
pasaules garantijas bukletu.
Garantijas ierobežojumi
Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz
asmeņu bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.
Zgodność z normami
-- To urządzenie firmy Philips spełnia
wszystkie normy i jest zgodne z przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
-- Urządzenie spełnia międzynarodowe normy
bezpieczeństwa IEC i może być myte pod
wodą. (rys. 1)
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź
stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
Philips. Możesz również skontaktować się z
lokalnym Centrum Obsługi Klienta (informacje
kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Ochrona środowiska
-- Ten symbol na produkcie oznacza, że
produkt podlega postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2012/19/UE (rys. 2).
-- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera
baterie opisane w treści Dyrektywy
Europejskiej 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi (rys. 3).
-- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii. Należy
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami
i nigdy nie należy wyrzucać tego produktu
ani baterii wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Prawidłowa
utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga
chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
Wyjmowanie baterii
Informacje na temat wyjmowania
baterii — patrz
.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub
dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj
się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
Ograniczenia gwarancji
Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji
międzynarodowej, ponieważ podlegają zużyciu.
--
---
------
Atenţie
Verificaţi întotdeauna aparatul înainte de
a-l utiliza. Nu utilizaţi aparatul dacă una dintre
piese este deteriorat sau spart, pentru a evita
rănirea.
Utilizaţi acest aparat numai pentru în scopul în
care a fost creat, aşa cum se arată în manualul
de utilizare.
Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit
de o singură persoană.
Nu folosiţi niciodată aer comprimat, bureţi de
sârmă, agenţi de curăţare abrazivi sau lichide
agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru
a curăţa aparatul.
Folosiţi aparatul numai conectat la o baterie
de 1,5 V R6 AA.
Folosiţi şi păstraţi aparatul la o temperatură
cuprinsă între 15°C şi 35°C.
Nu expuneţi aparatul la lumina directă
a soarelui.
Îndepărtaţi bateria din aparat dacă nu
intenţionaţi să-l folosiţi o perioadă mai
lungă de timp.
Nivel maxim de zgomot: Lc= 75 dB(A).
Conformitatea cu standardele
-- Acest aparat Philips respectă toate standardele
şi reglementările aplicabile privind expunerea
la câmpuri electromagnetice.
-- Aparatul corespunde normelor de securitate
internaţionale IEC şi poate fi curăţat sub jet
de apă. (fig. 1)
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de
schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/service
sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de
asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de
garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Protecţia mediului
-- Acest simbol pe un produs înseamnă că
produsul este acoperit de Directiva Europeană
2012/19/UE (fig. 2).
-- Acest simbol înseamnă că produsul conţine
baterii acoperite de Directiva Europeană
2006/66/CE care nu pot fi eliminate împreună
cu gunoiul menajer (fig. 3).
-- Informaţi-vă cu privire la sistemul separat de
colectare local pentru produselor electrice
şi electronice şi baterii. Respectaţi regulile
locale şi nu evacuaţi niciodată produsul şi
bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă
a produselor şi bateriilor vechi contribuie
la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Scoaterea bateriei de unică folosinţă
Pentru a scoate bacteria de unică folosinţă,
consultaţi
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de
asistenţă, vă rugăm să vizitaţi site-ul web
Philips la www.philips.com/support sau
să consultaţi broşura de garanţie internaţională
separată.
Restricţii de garanţie
Unităţile de tăiere nu sunt acoperite de termenii
garanţiei internaţionale deoarece sunt supuse uzurii.
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi
zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť
všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti
Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod na použitie a uschovajte si ho na
použitie v budúcnosti.
Varovanie
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí,
pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo
vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám.
-- Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti
staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod
dozorom.
-- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
Výstraha
-- Pred každým použitím zariadenie skontrolujte.
Ak je ktorákoľvek zo súčiastok zariadenia
poškodená alebo pokazená, zariadenie
nepoužívajte, aby ste predišli úrazu.
-- Toto zariadenie používajte len na predpísaný
účel podľa pokynov uvedených v návode na
používanie.
-- Z hygienických dôvodov by zariadenie mala
používať len jedna osoba.
-- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte
stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace
prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín
alebo acetón.
-- Zariadenie používajte výlučne s jednou
1,5 V batériou typu R6 AA.
-- Zariadenie používajte a odkladajte pri teplotách
15 °C až 35 °C.
-- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému
žiareniu.
-- Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať,
vyberte z neho batériu.
-- Maximálna deklarovaná hodnota emisie
hluku je 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
Súlad zariadenia s normami
-- Toto zariadenie značky Philips vyhovuje
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
-- Zariadenie vyhovuje medzinárodne schváleným
bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho
bezpečne čistiť pod tečúcou vodou. (Obr. 1)
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo
náhradné diely, navštívte webovú stránku
www.shop.philips.com/service, prípadne
sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine
(podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo
platnom záručnom liste).
Životné prostredie
-- Tento symbol na výrobku znamená, že sa
na daný výrobok vzťahuje Európska smernica
2012/19/EÚ (Obr. 2).
-- Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje
batérie, ktoré na základe smernice Európskej
únie 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu
s bežným domovým odpadom (Obr. 3).
-- Informujte sa o lokálnom systéme
separovaného zberu odpadu pre elektrické
a elektronické zariadenia a batérie. Postupujte
podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte
výrobok ani batérie s bežným komunálnym
odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a
batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vyberanie jednorazovej batérie
Ak chcete vybrať jednorazovú batériu, pozrite
si časť
.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte
webovú stránku spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com/support alebo si preštudujte
informácie v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste.
SLOVENŠČINA
www.philips.com/welcome
NT5180, NT3160, NT1150
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek
na www.philips.com/welcome.
Uvod
Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u
Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške
koju pruža Philips, registrujte proizvod na
www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta
uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće
potrebe.
Opozorilo
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta
starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo
navodila glede varne uporabe aparata ali jih
pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih
opozori na morebitne nevarnosti.
-- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati,
če niso starejši od 8 in pod nadzorom.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Upozorenje
-- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju
moguće opasnosti.
-- Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno
je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor
odraslih.
-- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
Previdno
-- Aparat pred uporabo vedno preglejte.
Aparata ne uporabljajte, če je kateri izmed
delov poškodovan ali zlomljen, saj se lahko
poškodujete.
-- Aparat uporabljajte samo v predvideni namen,
ki je naveden v uporabniškem priročniku.
-- Iz higienskih razlogov priporočamo, da aparat
uporablja samo ena oseba.
-- Aparata ne čistite s stisnjenim zrakom,
čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi
tekočinami, kot je bencin ali aceton.
-- Aparat upravljajte samo z eno
1,5 V baterijo R6 AA.
-- Aparat uporabljajte in hranite pri temperaturi
med 15 °C in 35 °C.
-- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
-- Če aparata dlje časa ne boste uporabljali,
odstranite baterijo.
-- Najvišja raven hrupa: Lc = 75 dB(A).
Skladnost s standardi
-- Ta Philipsov aparat ustreza veljavnim
standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
-- Aparat ustreza mednarodno sprejetim
varnostnim predpisom IEC in ga lahko varno
čistite pod tekočo vodo. (Sl. 1)
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali
nadomestne dele, obiščite spletno stran
www.shop.philips.com/service ali
Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko
tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom
v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na
mednarodnem garancijskem listu).
Okolje
-- Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU (Sl. 2).
-- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2006/66/ES,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki (Sl. 3).
-- Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte
lokalne predpise ter izdelka in baterij ne
odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij
pomaga preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterije za enkratno
uporabo
Za odstranjevanje baterije za enkratno uporabo
poiščite glejte
.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo,
obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com/support ali preberite
ločeni mednarodni garancijski list.
Garancijske omejitve
Mednarodna garancija ne velja za strižne
enote, ker se ti deli obrabijo.
Oprez
-- Uvek proverite aparat pre upotrebe. Nemojte
koristiti aparat ako je neki od njegovih delova
oštećen ili polomljen jer to može izazvati
povrede.
-- Ovaj aparat koristite isključivo za svrhe za
koje je namenjen, kao što je prikazano u
korisničkom priručniku.
-- Iz higijenskih razloga, uređaj bi trebalo da
koristi samo jedna osoba.
-- Za čišćenje aparata nemojte koristiti
kompresovani vazduh, jastučiće za ribanje,
abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne
tečnosti kao što su benzin ili aceton.
-- Za napajanje aparata koristite samo
R6 AA bateriju od 1,5 V.
-- Punite i odlažite aparat na temperaturi
od 15°C do 35°C.
-- Nemojte izlagati aparat direktnoj sunčevoj
svetlosti.
-- Izvadite baterije iz aparata ako ga nećete
koristiti duže vreme.
-- Maksimalna jačina buke: Lc = 75 dB (A).
Usklađenost sa standardima
-- Ovaj Philips aparat usklađen je sa primenjivim
standardima i propisima u vezi sa izlaganjem
elektromagnetnim poljima.
-- Ovaj aparat je usklađen sa internacionalno
priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti i može
bezbedno da se čisti pod mlazom vode. (Sl. 1)
NT5180
NT3160
4222.002.8986.1
Naručivanje dodataka
Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, 
posetite www.shop.philips.com/service
se obratite svom prodavcu Philips proizvoda.
Takođe možete da se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj
zemlji (podatke za kontakt potražite na
međunarodnom garantnom listu).
Zaštita okoline
-- Ovaj simbol na proizvodu znači da se na
taj proizvod odnosi Evropska direktiva
2012/19/EU (Sl. 2).
-- Ovaj simbol ukazuje na to da proizvod sadrži
baterije obuhvaćene Evropskom direktivom
2006/66/EC koje se ne mogu odlagati sa
drugim otpadom iz domaćinstva (Sl. 3).
-- Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno
prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda
ili baterija. Pratite pravila i nikada nemojte
odlagati ovaj proizvod i baterije sa običnim
kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih
proizvoda i baterija doprinosi sprečavanju
negativnih posledica po životnu sredinu i
zdravlje ljudi.
Uklanjanje baterije za jednokratnu
upotrebu
Da biste uklonili bateriju za jednokratnu upotrebu,
pogledajte
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška,
posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support
ili pročitajte međunarodni garantni list.
Ograničenja garancije
Uslovi međunarodne garancije ne pokrivaju aparate
za šišanje zato što su podložni habanju.
Obmedzenia záruky
Na holiacu jednotku/strihaciu jednotku sa
nevzťahujú podmienky medzinárodnej záruky,
pretože sa používaním opotrebováva.
1
4222_002_8986_1_DFU-Leaflet_A7_v1.indd 1
Register your product and get support at
SRPSKI
2
3
03/11/17 10:07
БЪЛГАРСКИ
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome
to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Warning
-- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are older than
8 and supervised.
-- Children shall not play with the appliance.
Caution
-- Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if any of its parts is
damaged or broken, as this may cause injury.
-- Only use this appliance for its intended
purpose as shown in the user manual.
-- For hygienic reasons, the appliance should only
be used by one person.
-- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.
-- Only operate the appliance on one
1.5V R6 AA battery.
-- Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
-- Do not expose the appliance to direct sunlight.
-- Remove the battery from the appliance if you
are not going to use it for some time.
-- Maximum noise level: Lc= 75 dB(A).
Compliance with standards
-- This Philips appliance complies with the
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
-- The appliance complies with the internationally
approved IEC safety regulations and can be
safely cleaned under the tap (Fig. 1).
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your
Philips dealer. You can also contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (see the
worldwide guarantee leaflet for contact details).
Environment
-- This symbol on a product means that the
product is covered by European Directive
2012/19/EU (Fig. 2).
-- This symbol means that the product contains
batteries covered by European Directive
2006/66/EC which cannot be disposed of
with normal household waste (Fig. 3).
-- Inform yourself about the local separate
collection system for electrical and electronic
products and batteries. Follow local rules and
never dispose of the product and batteries
with normal household waste. Correct disposal
of old products and batteries helps prevent
negative consequences for the environment
and human health.
Removing the disposable battery
To remove the disposable battery, see
.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit the
Philips website at www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре
дошли във Philips! За да се възползвате
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на адрес
www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно това ръководство за потребителя и
го запазете за справка в бъдеще.
Предупреждение
-- Този уред може да се използва от деца на
възраст над 8 години и от хора с намалени
физически възприятия или умствени
недостатъци или без опит и познания, ако
са под наблюдение или са инструктирани за
безопасна употреба на уреда и са разбрали
евентуалните опасности.
-- Почистване и поддръжка на уреда може
да се извършва от деца на възраст над
8 години и под родителски надзор.
-- Не позволявайте на деца да си играят
с уреда.
--
----
------
Внимание
Винаги проверявайте уреда, преди да го
използвате. Не използвайте уреда, ако някоя
от частите му е повредена или счупена, тъй
като това може да причини нараняване.
Този уред трябва да се използва само за
целите, за които е предназначен, както е
показано в ръководството за потребителя.
По хигиенни съображения уредът трябва
да се използва само от едно лице.
Никога не почиствайте уреда с въздух
под налягане, абразивни гъби, абразивни
почистващи препарати или агресивни
течности, като бензин или ацетон.
Използвайте уреда само с една батерия
R6 AA от 1,5 V.
Зареждайте и съхранявайте уреда при
температура между 15°C и 35°C.
не излагайте уреда на пряка слънчева
светлина.
Изваждайте батерията от уреда, когато
няма да го използвате известно време.
Максимално ниво на шума: Lc = 75 dB(A).
Съответствие със стандартите
-- Този уред на Philips е в съответствие с
приложимите стандарти и нормативна
уредба, свързани с излагането на
електромагнитни полета.
-- Този уред съответства на международно
одобрената нормативна уредба за
безопасност IEC и може да се почиства
безопасно с течаща вода (фиг. 1).
Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части,
посетете www.shop.philips.com/service
или търговец на уреди Philips. Можете също
да се свържете с Центъра за обслужване
на потребители на Philips във вашата
страна (потърсете данните за контакт в
международната гаранционна карта).
Опазване на околната среда
-- Този символ върху даден продукт означава,
че изделието отговаря на европейската
директива 2012/19/ЕС (фиг. 2).
-- Този символ означава, че продуктът
съдържа батерии, обхванати от Директива
2006/66/ЕО, които не могат да се
изхвърлят заедно с обикновените битови
отпадъци (фиг. 3).
-- Информирайте се относно местната
система за разделно събиране на
отпадъците за електрически и електронни
продукти и на батерии. Следвайте местните
правила и не изхвърляйте продукта
и батериите заедно с обикновените
битови отпадъци. Правилното изхвърляне
на старите продукти и батериите
предотвратява потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве.
Изваждане на батерията за
еднократна употреба
За да извадите батерията за еднократна
употреба, вж.
.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или
поддръжка, посетете уеб сайта на Philips
на адрес www.philips.com/support или
прочетете листовката за международна
гаранция.
HRVATSKI
EESTI
ČEŠTINA
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás
ve světě Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte
svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast
kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks
kasutamiseks registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome.
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju
nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na
web-stranici www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Tähtis
Enne seadme kasutamist lugege seda
kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks
alles.
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik i spremite ga za buduće
potrebe.
Varování
-- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou tento přístroj používat
v případě, že jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném používání přístroje a že
chápou rizika, která mohou hrozit.
-- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které
jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
-- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Hoiatus
-- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast ning füüsilise, meele- või vaimse
häirega isikud või isikud, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse
või neile on antud juhend seadme ohutu
kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte.
-- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada
ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja
täiskasvanu järelevalve all.
-- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Upozorenje
-- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8
godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima te
osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja,
pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su
primili upute u vezi rukovanja aparatom na
siguran način te razumiju moguće opasnosti.
-- Čišćenje i korisničko održavanje smiju
izvršavati djeca starija od 8 godina uz
nadzor odrasle osobe.
-- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
Upozornění
-- Před použitím přístroj vždy zkontrolujte. Pokud
je přístroj poškozen, nepoužívejte jej. Mohlo by
dojít ke zranění.
-- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je
určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
-- Z hygienických důvodů by měla přístroj
používat pouze jedna osoba.
-- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený
vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní
čisticí prostředky, jako je například benzín nebo
aceton.
-- Přístroj napájejte pouze jednou 1,5V baterií
typu R6 AA.
-- Přístroj používejte a uchovávejte při teplotě
mezi 15 °C a 35 °C.
-- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu.
-- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat,
vyjměte z něj baterii.
-- Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB (A).
Soulad s normami
-- Tento přístroj Philips odpovídá platným
normám a předpisům týkajícím se
elektromagnetických polí.
-- Přístroj odpovídá mezinárodně schváleným
bezpečnostním předpisům IEC a může být
bezpečně čištěn pod tekoucí vodou. (Obr. 1)
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo
náhradní součásti, navštivte adresu
www.shop.philips.com/service nebo se
obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete
kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete
na záručním listu s celosvětovou platností).
Životní prostředí
-- Symbol na výrobku znamená, že
výrobek splňuje evropskou směrnici
2012/19/EU (Obr. 2).
-- Symbol na výrobku znamená, že výrobek
obsahuje baterie splňující evropskou
směrnici 2006/66/ES, takže nemůže být
likvidován společně s běžným domácím
odpadem (Obr. 3).
-- Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických i elektronických
výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy
a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie
společně s běžným domácím odpadem.
Správnou likvidací starých výrobků a baterií
pomůžete předejít negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Odstranění baterie
Chcete-li odstranit baterii, postupujte podle
.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete
na webových stránkách společnosti Philips
www.philips.com/support nebo samostatném
záručním listu s celosvětovou platností.
Omezení záruky
Na střihací jednotku se nevztahují podmínky
mezinárodní záruky, neboť podléhá opotřebení.
--
----
------
Ettevaatust
Kontrollige alati seadet enne selle kasutamist.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustatud või katki, kuna see võib tekitada
vigastuse.
Kasutage seda seadet üksnes selleks ettenähtud
otstarbel kasutusjuhendi kohaselt.
Hügieenilistel põhjustel peaks seadet ainult üks
isik kasutama.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks
suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid
puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke
nagu bensiin või atsetoon.
Kasutage seadet ainult ühe 1,5 V R6 AA-tüüpi
patareiga.
Kasutage ja hoidke seadet
temperatuurivahemikus 15°C—35°C.
Ärge jätke seadet päikese kätte.
Eemaldage patareid seadmest, kui te ei kavatse
seda mõni aeg kasutada.
Maksimaalne müratase: Lc=75 dB (A)
Vastavus standarditele
-- See Philipsi seade vastab kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja
õigusnormidele.
-- Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC
ohutusnormidele ja seda võib ohutult pesta
voolava vee all (Jn 1).
--
----
------
Oprez
Aparat obavezno provjerite prije uporabe.
Nemojte upotrebljavati aparat ako je neki
od njegovih dijelova oštećen ili slomljen jer
to može uzrokovati ozljede.
Aparat koristite isključivo za svrhu kojoj je
namijenjen, kao što je prikazano u korisničkom
priručniku.
Iz higijenskih razloga, aparat bi trebala koristiti
samo jedna osoba.
Za čišćenje aparata nikada nemojte
upotrebljavati zračni mlaz, spužvice za ribanje,
abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne
tekućine poput benzina ili acetona.
Za napajanje aparata koristite jednu
R6 AA bateriju od 1,5 V.
Aparat punite i spremajte na temperaturi
između 15°C i 35°C.
Ne izlažite aparat izravnom sunčevom svjetlu.
Izvadite bateriju iz aparata ako ga ne
namjeravate koristiti duže vrijeme.
Maksimalna razina buke: Lc = 75 dB (A).
Sukladnost standardima
-- Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je
primjenjivim standardima i propisima koji se
tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
-- Aparat je proizveden u skladu s međunarodnim
IEC sigurnosnim normama i može se sigurno
čistiti pod mlazom vode (Sl. 1).
Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage
veebilehte www.shop.philips.com/service
või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole.
Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid
üleilmselt garantiilehelt).
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne
dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service
ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke
Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći
ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
Keskkond
-- See tootel olev sümbol tähendab, et
tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv
2012/19/EL (Jn 2).
-- See sümbol tähendab, et toode sisaldab
patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu
direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi visata
tavaliste olmejäätmete hulka (Jn 3).
-- Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise
süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge
visake seda toodet ja patareisid tavaliste
olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja
patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine
aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi
keskkonnale ja inimese tervisele.
Zaštita okoliša
-- Ovaj simbol na proizvodu znači da je
proizvod obuhvaćen direktivom Europske
unije 2012/19/EU (Sl. 2).
-- Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži
baterije koje su obuhvaćene direktivom
Europske unije 2006/66/EC, a koje se ne smiju
odlagati s drugim kućanskim otpadom (Sl. 3).
-- Informirajte se o lokalnom sustavu za zasebno
prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda
i baterija. Slijedite lokalne propise i nikada
ne odlažite proizvod i baterije s normalnim
kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje starih
proizvoda i baterija pridonosi sprječavanju
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Ühekordse patarei eemaldamine
Ühekordse patarei eemaldamiseks vt
.
Vađenje baterije za jednokratnu uporabu
Kako biste uklonili bateriju za jednokratnu
upotrebu, pogledajte
.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage palun Philipsi
veebilehte www.philips.com/support või
lugege läbi üleilmne garantiileht.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite webmjesto tvrtke Philips www.philips.com/support
ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
Garantiipiirangud
Lõikepead pole rahvusvaheliste garantiitingimustega
reguleeritud, sest need on kuluvad osad.
Ograničenja jamstva
Jedinice za rezanje nisu pokrivene odredbama
međunarodnog jamstva jer su podložne trošenju.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips
által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa
el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi
használatra.
Figyelmeztetés
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve
csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett
teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó
veszélyeket.
-- A tisztítást és a felhasználó által is végezhető
karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli
gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak
felügyelet mellett végezheti el ezeket.
-- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak
a készülékkel.
Figyelmeztetés!
-- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha bármelyik
alkatrésze sérült vagy törött, mert ez balesethez
vezethet.
-- A készüléket csak a használati útmutatóban
jelzett rendeltetésszerű célra használja.
-- A készüléket higiéniai okokból csak egy személy
használhatja.
-- A készülék tisztításához ne használjon
sűrített levegőt, dörzsszivacsot, maró hatású
tisztítószert vagy súrolószert (pl. benzin vagy
aceton).
-- A készülék működtetéséhez kizárólag 1,5 V R6
AA elemet használjon.
-- A készüléket 15 °C és 35 °C közötti
hőmérsékleten tárolja és használja.
-- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
-- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni
a készüléket, vegye ki az elemet.
-- Maximum zajszint: Lc = 75 dB (A).
Szabványoknak való megfelelés
-- Ez a Philips készülék az elektromágneses
terekre érvényes vonatkozó szabványoknak
és előírásoknak megfelel.
-- A készülék megfelel a nemzetközileg jóváhagyott
IEC biztonsági előírásoknak, és biztonságosan
tisztítható vízcsap alatt (ábra 1).
Tartozékok rendelése
Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához kérjük, tekintse
meg a www.shop.philips.com/service weboldalt
vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez.
Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi
Philips vevőszolgálattal (a részletek érdekében
tekintse meg a világszerte érvényes garancialevelet).
Környezetvédelem
-- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt
jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU
európai irányelv követelményeinek (ábra 2).
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EC
európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként (ábra 3).
-- Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és akkumulátorok szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi
feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat,
és ne dobja az elhasznált terméket és
akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe.
Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos akkumulátor
eltávolítása
Az egyszer használatos akkumulátor
eltávolításához lásd:
.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van
szüksége, látogasson el a Philips weboldalára a
www.philips.com/support címen, vagy olvassa
el a különálló világszerte érvényes garancialevelet.
LIETUVIŠKAI
Įvadas
Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę
į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“
siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai
perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite
jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Įspėjimas
-- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai
bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties
ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai
naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti,
jog jie saugiai naudotų prietaisą, supažindinti su
susijusiais pavojais.
-- Valyti ir taisyti prietaiso jaunesni nei 8 metų
vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
-- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
Dėmesio
-- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite.
Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis yra
sugadinta ar sulaužyta, nes galite susižeisti.
-- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip
parodyta naudotojo vadove.
-- Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų
tik vienas asmuo.
-- Prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto
oro, šiurkščių kempinių, šlifuojančių valymo
priemonių arba ėsdinančių skysčių, pvz.,
benzino ar acetono.
-- Prietaisui naudokite tik vieną
1,5 V R6 AA maitinimo elementą.
-- Laikykite prietaisą nuo 15 iki 35 °C temperatūroje.
-- Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
-- Jei ketinate ilgesnį laiką nesinaudoti prietaisu,
išimkite maitinimo elementą.
-- Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 75 dB (A).
Atitiktis standartams
-- „Philips“ prietaisas atitinka taikomus standartus
ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų
poveikio.
-- Šis prietaisas atitinka tarptautinius IEC saugos
reikalavimus ir jį galima saugiai plauti po
tekančiu vandeniu. (Pav. 1)
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite
www.shop.philips.com/service arba kreipkitės
į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis
į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų
šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr.
visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką).
Aplinka
-- Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui
taikoma Europos Sąjungos Direktyva
2012/19/ES (Pav. 2).
-- Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos,
kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva
2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis
buitinėmis atliekomis (Pav. 3).
-- Susiraskite reikiamą informaciją apie vietines
atskiro surinkimo sistemas, skirtas elektronikos
gaminiams ir baterijoms. Laikykitės vietinių
taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei
baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas
padeda apsisaugoti nuo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Panaudotų baterijų išėmimas
Jei norite išimti panaudotas baterijas, žr.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos,
apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu
www.philips.com/support arba perskaitykite
atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos
lankstinuką.
Garantijos apribojimai
Kirpimo įtaisams netaikomos tarptautinės garantijos
sąlygos, nes šios dalys dėvisi.
A garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak
a vágóegységekre, mivel azok fogyóeszközök.
Ограничения на гаранцията
Условията на международната гаранция не
важат за подстригващите блокове, тъй като
те подлежат на амортизация.
4222_002_8986_1_DFU-Leaflet_A7_v1.indd 2
03/11/17 10:07
Download PDF

advertising