Philips | QG3381/15 | Philips Multigroom series 7000 10-in-1-Ganzkörpertrimmer QG3380/16 Important Information Manual

1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4
4222.002.8589.2
2
3
ENGLISH
Important safety
information
Read this important information
carefully before you use the appliance
and its accessories and save it for
future reference. The accessories
supplied may vary for different
products.
Danger
-- Keep the adapter dry (Fig. 1).
Warning
-- The adapter contains a transformer.
Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
-- Always unplug the appliance before
you clean it under the tap.
-- Always check the appliance
before you use it. Do not use the
appliance if it is damaged, as this
may cause injury. Always replace
a damaged part with one of the
original type.
-- Do not open the appliance to
replace the rechargeable battery.
Caution
-- Never immerse the charging stand
in water and do not rinse it under
the tap (Fig. 1).
-- Never use water hotter than 80°C
to rinse the appliance.
-- Only use this appliance for its
intended purpose as shown in the
user manual.
-- For hygienic reasons, the appliance
should only be used by one person.
-- Never use compressed air, scouring
pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or
acetone to clean the appliance.
-- Do not use the adapter in or near
wall sockets that contain or have
contained an electric air freshener
to prevent irreparable damage to
the adapter.
--
--
---
---
--
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
General
This appliance is waterproof. It is suitable for use in
the bath or shower and for cleaning under the tap. For
safety reasons, the appliance can therefore only be used
without cord (Fig. 2).
The appliance is suitable for mains voltages ranging from
100 to 240 volts.
The adapter transforms 100-240 volts to a safe low
voltage of less than 24 volts.
Recycling
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 3).
This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be disposed
of with normal household waste (2006/66/EC).
We strongly advise you to take your product to an
official collection point or a Philips service centre
to have a professional remove the rechargeable
battery (Fig. 4).
Follow your country’s rules for the separate collection
of electrical and electronic products and rechargeable
batteries. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you discard
the appliance. Make sure the battery is completely empty
when you remove it.
1Check if there are any screws in the back or front of
the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the appliance
with a screwdriver. If necessary, also remove additional
screws and/or parts until you see the printed circuit
board with the rechargeable battery.
3Remove the rechargeable battery.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
DANSK
Vigtige
sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger
omhyggeligt igennem, før du bruger
apparatet og dets tilbehør, og gem
oplysningerne til eventuel senere brug.
Det medfølgende tilbehør kan variere
for de forskellige produkter.
Fare
-- Hold adapteren tør (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren indeholder en
transformer. Adapteren må ikke
klippes af og udskiftes med et andet
stik, da dette vil forårsage en farlig
situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
viden eller erfaring, hvis de er
blevet vejledt eller instrueret i brug
af apparatet på en sikker måde
og forstår de involverede risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
-- Tag altid stikket ud af apparatet,
inden det skylles under vandhanen.
-- Kontroller altid apparatet, før du
bruger det. Brug ikke apparatet,
hvis det er beskadiget, da dette kan
forårsage personskade.
Du skal altid erstatte en beskadiget
del med en tilsvarende original type.
-- Apparatet må ikke åbnes i
forbindelse med udskiftning af det
genopladelige batteri.
Forsigtig
-- Opladeren må aldrig kommes
ned i vand eller skylles under
vandhanen (fig. 1).
-- Rens aldrig apparatet med vand,
der er varmere end 80°C.
-- Brug kun apparatet til det
tilsigtede formål som vist i
brugervejledningen.
-- Af hygiejniske grunde bør apparatet
kun anvendes af en og samme
person.
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe
eller skrappe rengøringsmidler som
f.eks. benzin, acetone eller lignende
til rengøring af apparatet.
-- Brug ikke adapteren i eller
i nærheden af stikkontakter,
der indeholder eller har indeholdt
en elektrisk luftfrisker, og undgå
derved uoprettelige skader på
adapteren.
--
--
---
--
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering
for elektromagnetiske felter.
Generelt
Dette apparat er vandtæt. Den er egnet til brug
i badet eller under bruseren og til rengøring under
vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet
derfor kun bruges uden ledning (fig. 2).
Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem
100 og 240 V.
Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker
lavspænding under 24 Volt.
Genanvendelse
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
(2012/19/EU) (fig. 3).
--
--
Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder et
indbygget, genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/
EF).
Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer produktet
på et officielt indsamlingssted eller hos en Philipsforhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det
genopladelige batteri ud (fig. 4).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter og genopladelige batterier.
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Udtagning af det genopladelige batteri
Tag kun det genopladelige batteri ud, når du kasserer
apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet,
inden det tages ud.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet.
Hvis der er det, skal de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med en
skruetrækker. Hvis det er nødvendigt, skal du også
fjerne yderligere skruer og/eller dele, indtil du kan se
printpladen med det genopladelige batteri.
3Fjern det genopladelige batteri.
Reklamationsret og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse
i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale garanti,
da de udsættes for slitage.
DEUTSCH
Wichtige
Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese wichtigen
Informationen vor dem Gebrauch
des Geräts und des Zubehörs
aufmerksam durch, und bewahren Sie
sie für zukünftige Referenz auf. Das
im Lieferumfang enthaltene Zubehör
kann je nach Produkt variieren.
Gefahr
-- Halten Sie das Ladegerät trocken
(Abb. 1).
Warnung
-- Das Ladegerät (Adapter) enthält
einen Stromwandler (Transformer).
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls
durch einen anderen Stecker, da
dies eine Gefährdungssituation
darstellt.
-- Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht
ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Ziehen Sie stets das Netzteil aus
der Steckdose, bevor Sie das Gerät
unter fließendem Wasser reinigen.
-- Prüfen Sie das Gerät vor jedem
Gebrauch. Verwenden Sie das
Gerät nicht, wenn es beschädigt
ist, da dies zu Verletzungen führen
kann. Ersetzen Sie beschädigte Teile
nur durch Originalteile.
-- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den
Akku zu ersetzen.
Achtung
-- Tauchen Sie die Ladestation niemals
in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser
ab (Abb. 1).
-- Das Wasser zur Reinigung des
Geräts darf nicht heißer als
80 °C sein.
-- Verwenden Sie dieses Gerät nur
für den vorgesehenen Zweck,
der in der Bedienungsanleitung
beschrieben ist.
-- Aus hygienischen Gründen sollte
das Gerät nur von einer Person
verwendet werden.
-- Benutzen Sie zum Reinigen
des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten wie
Benzin oder Azeton.
-- Verwenden Sie den Adapter
nicht in oder in der Nähe von
Steckdosen, die einen elektrischen
Lufterfrischer enthalten oder
enthielten, um irreparable Schäden
am Adapter zu verhindern.
--
--
---
---
--
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Allgemeines
Dieses Gerät ist wasserdicht. Es ist zum Gebrauch in
der Badewanne oder Dusche geeignet und lässt sich
unter fließendem Wasser reinigen.
Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät daher nur
kabellos verwendet werden (Abb. 2).
Das Gerät ist für Stromspannungen zwischen 100 und
240 Volt konzipiert.
Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis
240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24
Volt um.
Recycling
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU) (Abb. 3).
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen
integrierten Akku enthält, der nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf
(2006/66/EG). Wir empfehlen Ihnen dringend,
Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem
Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von
einem Fachmann entfernen zu lassen (Abb. 4).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten und Akkus.
Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und
Menschen vor negativen Folgen geschützt.
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Geräts
heraus.Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim
Herausnehmen vollständig entladen ist.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der
Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden.
Ist dies der Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder
Rückseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Nehmen Sie, falls nötig, auch weitere Schrauben bzw.
Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem Akku sehen.
3Entnehmen Sie den Akku.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie
die Philips Website unterwww.philips.com/support, oder
lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen der
internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß
ausgesetzt sind.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές
πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
τα εξαρτήματα και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
Τα παρεχόμενα εξαρτήματα
ενδέχεται να διαφέρουν για
διαφορετικά προϊόντα.
Κίνδυνος
-- Διατηρείτε τον μετασχηματιστή
στεγνό (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
-- Μην κόψετε το βύσμα του
μετασχηματιστή για να το
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς
αυτό προκαλεί επικίνδυνες
καταστάσεις.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν
με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν
πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή
ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
από την πρίζα προτού την
καθαρίσετε με νερό βρύσης.
-- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή
πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή αν έχει υποστεί φθορά,
καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε
πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα
με αντίστοιχα γνήσια.
-- Μην ανοίγετε τη συσκευή
για να αντικαταστήσετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Προσοχή
-- Ποτέ μη βυθίζετε τη βάση
φόρτισης σε νερό και μην
την ξεπλένετε κάτω από τη
βρύση (Εικ. 1).
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό
σε θερμοκρασία υψηλότερη
των 80°C για να ξεπλύνετε τη
συσκευή.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
για το σκοπό που προορίζεται
και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
-- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή
θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο από ένα άτομο.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα
σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως
πετρέλαιο ή ασετόν για τον
καθαρισμό της συσκευής.
-- Μην χρησιμοποιείτε το
μετασχηματιστή σε ή κοντά
σε πρίζες που περιέχουν ή
περιείχαν ηλεκτρικό σύστημα
ανανέωσης αέρα, ώστε να
αποφευχθεί τυχόν ανεπανόρθωτη
βλάβη στον μετασχηματιστή.
--
--
---
---
--
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς
σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Γενικά
Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη.
Είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους
και μπορείτε να την καθαρίζετε κάτω από τη βρύση.
Επομένως, για λόγους ασφαλείας,
η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς
καλώδιο (Εικ. 2).
Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάση ρεύματος που
κυμαίνεται από 100 έως 240 V.
Ο μετασχηματιστής μετατρέπει τα 100-240 V σε
ασφαλή χαμηλή τάση, μικρότερη των 24 V.
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 3).
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν
περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία που δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2006/66/
ΕΚ). Σας συνιστούμε να προσκομίσετε το προϊόν
σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε
η επαναφορτιζόμενη μπαταρία να αφαιρεθεί από
κάποιον επαγγελματία (Εικ. 4).
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν
πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι
η μπαταρία είναι εντελώς άδεια όταν πρόκειται να την
αφαιρέσετε.
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή το εμπρός
μέρος της συσκευής. Αν ναι, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της
συσκευής με ένα κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί,
αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και εξαρτήματα μέχρι
να δείτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους της
διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
ESPAÑOL
Información de seguridad
importante
Antes de usar el aparato, lea
atentamente esta información
importante y consérvela por si
necesitara consultarla en el futuro.
Los accesorios suministrados pueden
variar según el producto.
Peligro
-- Mantenga el adaptador seco (fig. 1).
Advertencia
-- El adaptador incorpora un
transformador. No corte el
adaptador para sustituirlo por otra
clavija, ya que podría provocar
situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado
por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben
llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que sean
supervisados.
-- Desenchufe siempre el aparato
antes de limpiarlo bajo el grifo.
-- Compruebe siempre el aparato
antes de utilizarlo. No utilice el
aparato si está dañado, ya que
podría ocasionar lesiones. Sustituya
siempre una pieza dañada por una
del modelo original.
-- No abra el aparato para cambiar la
batería recargable.
------
--
--
--
---
---
--
Precaución
No sumerja nunca el soporte de
carga en agua ni lo enjuague bajo
el grifo (fig. 1).
Nunca enjuague el aparato con
agua a una temperatura superior a
80 °C.
Utilice este aparato solo para el
uso al que está destinado como
se indica en el manual de usuario.
Por razones de higiene, el aparato
debería ser usado únicamente por
una persona.
No utilice nunca aire comprimido,
estropajos, agentes abrasivos ni
líquidos agresivos, como gasolina
o acetona, para limpiar el aparato.
No enchufe el adaptador a tomas
de corriente eléctrica que tengan
un ambientador conectado o que
lo hayan tenido para evitar daños
irreparables en el adaptador.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
General
Este aparato es resistente al agua. Se puede utilizar en
la bañera o en la ducha y se puede limpiar bajo el grifo.
Por tanto, el aparato solo puede utilizarse sin cable por
motivos de seguridad (fig. 2).
Este aparato es adecuado para voltajes de red de 100
a 240 voltios.
El adaptador transforma la corriente de
100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad
inferior a 24 voltios.
Reciclaje
Este símbolo significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE) (fig. 3).
Este símbolo significa que este producto contiene una
batería recargable integrada que no debe desecharse
con la basura normal del hogar
(2006/66/CE). Le recomendamos encarecidamente
que lleve el producto a un punto de recogida oficial o
a un centro de servicio Philips para que un profesional
extraiga la batería recargable (fig. 4).
Siga la normativa de su país para la recogida selectiva
de productos eléctricos y electrónicos y de baterías
recargables. El correcto desecho de los productos
ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana.
Cómo extraer la batería recargable
Quite la batería recargable únicamente cuando deseche el
aparato. Asegúrese de que la batería esté completamente
descargada cuando la saque del aparato.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior
o frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del aparato
con un destornillador. Si es necesario, quite también
los tornillos o piezas adicionales hasta que vea el
circuito impreso con la batería recargable.
3Extraiga la batería recargable.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los términos
de la garantía internacional debido a que están sujetas a
desgaste.
SUOMI
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti
ennen kuin käytät laitetta ja
sen lisävarusteita. Säilytä tiedot
myöhempää tarvetta varten. Laitteen
mukana toimitetut lisävarusteet
vaihtelevat tuotteen mukaan.
Vaara
-- Suojaa verkkolaite kosteudelta
(Kuva 1).
Varoitus
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja.
Älä vaihda verkkolaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja
jos he ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
---
-------
--
---
---
leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen
sen puhdistamista vesihanan alla.
Tarkista laite aina ennen käyttöä.
Älä käytä viallista laitetta, koska
käytöstä saattaa tällöin aiheutua
vammoja. Vaihda vahingoittunut osa
aina vastaavaan alkuperäiseen.
Älä avaa laitetta akun vaihtamista
varten.
Varoitus
Älä upota lataustelinettä veteen,
äläkä huuhtele sitä vesihanan alla
(Kuva 1).
Huuhtele laite korkeintaan
80-asteisella vedellä.
Käytä tätä laitetta vain
tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
Hygieniasyistä laitetta suositellaan
vain yhden henkilön käyttöön.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia
tai syövyttäviä puhdistusaineita tai
-välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Älä kytke verkkolaitetta pistorasiaan,
jossa on tai on ollut sähköinen
ilmanraikastin, jotta verkkolaite ei
vaurioidu. Älä käytä verkkolaitetta
kyseisten ilmanraikastimien
läheisyydessä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Yleistä
Tämä laite on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä
tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevalla
vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman
johtoa (Kuva 2).
Laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
Verkkolaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen
turvalliseksi alle 24 voltin jännitteeksi.
---
--
Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (Kuva 3).
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän
ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY).
Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen
keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat
ladattavan akun (Kuva 4).
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä
ladattavien akkujen erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella ruuveja.
Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä.
Irrota tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes
näet piirikortin ja akun.
3Poista ladattava akku.
---
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.
--
FRANÇAIS
Informations de sécurité
importantes
Lisez attentivement ces informations
importantes avant d’utiliser l’appareil
et ses accessoires et conservezles pour un usage ultérieur. Les
accessoires fournis peuvent varier
selon les différents produits.
Danger
-- Gardez l’adaptateur au sec (fig. 1).
Avertissement
-- L’adaptateur contient un
transformateur. N’essayez pas de
remplacer la fiche de l’adaptateur
pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
------
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils
aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil
et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien ne
doivent pas être réalisés par des
enfants sans surveillance.
Débranchez toujours l’appareil avant
de le nettoyer sous l’eau du robinet.
Vérifiez toujours l’appareil avant de
l’utiliser. Afin d’éviter tout accident,
n’utilisez pas l’appareil s’il est
endommagé. Remplacez toujours
une partie endommagée par une
pièce du même type.
N’ouvrez pas l’appareil pour
remplacer la batterie rechargeable.
Attention
Ne plongez jamais la base de
recharge dans l’eau et ne la rincez
pas sous le robinet (fig. 1).
N’utilisez jamais une eau dont
la température est supérieure à
80 °C pour rincer l’appareil.
N’utilisez pas cet appareil à d’autres
fins que celles pour lesquelles il a
été conçu (voir le mode d’emploi).
Pour des raisons d’hygiène,
l’appareil doit être utilisé par une
seule personne.
N’utilisez jamais d’air comprimé,
de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs
tels que de l’essence ou de
l’acétone pour nettoyer l’appareil.
-- N’utilisez pas l’adaptateur dans ou
à proximité de prises murales qui
contiennent ou ont contenu un
désodorisant électrique, et ce afin
d’éviter tout dommage irréparable
de l’adaptateur.
--
--
---
---
--
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition
aux champs électromagnétiques.
Général
Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans le bain
ou sous la douche et nettoyé à l’eau courante. Pour des
raisons de sécurité, l’appareil est dès lors uniquement
prévu pour une utilisation sans fil (fig. 2).
L’appareil est conçu pour une tension secteur comprise
entre 100 V et 240 V.
L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V
en une tension de sécurité de moins de 24 V.
Recyclage
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE) (fig. 3).
Ce symbole signifie que le produit contient une batterie
rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au
rebut avec les ordures ménagères
(2006/66/CE). Nous vous conseillons vivement de
déposer votre produit dans un centre de collecte
officiel ou un Centre Service Agréé Philips pour qu’un
professionnel retire la batterie rechargeable (fig. 4).
Respectez les réglementations de votre pays
concernant la collecte séparée des appareils électriques
et électroniques et des batteries rechargeables.
La mise au rebut citoyenne permet de protéger
l’environnement et la santé.
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous
mettez l’appareil au rebut. Assurez-vous que la batterie est
complètement déchargée lorsque vous la retirez.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière ou à
l’avant de l’appareil. Si c’est le cas, enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil
avec un tournevis. Si nécessaire, enlevez également les
vis et/ou parties supplémentaires jusqu’à ce que vous
voyiez le circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
3Retirez la batterie rechargeable.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur
la garantie internationale.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas
couvert par la garantie internationale.
ITALIANO
Informazioni di sicurezza
importanti
Leggete con attenzione queste
informazioni importanti prima di usare
l’apparecchio e i relativi accessori e
conservatele per eventuali riferimenti
futuri.
Gli accessori in dotazione possono
variare a seconda del prodotto.
Pericolo
-- Mantenete sempre asciutto
l’adattatore (fig. 1).
Avviso
-- L’adattatore contiene un
trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con
un’altra spina onde evitare
situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato
da bambini a partire da 8 anni di età
e da persone con capacità mentali,
fisiche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i
potenziali pericoli associati a tale uso.
Evitate che i bambini giochino con
l’apparecchio. La manutenzione e la
pulizia non devono essere eseguite
da bambini se non in presenza di un
adulto.
-- Scollegate sempre la spina
dall’apparecchio prima di pulirlo
sotto l’acqua corrente.
-- Controllate sempre l’apparecchio
prima di utilizzarlo. Non usate
l’apparecchio se danneggiato, in
quanto potrebbe causare lesioni.
Se una parte risulta danneggiata,
-------
--
--
--
---
---
sostituitela sempre con un ricambio
originale.
Non aprite l’apparecchio per
sostituire la batteria ricaricabile.
Attenzione
Non immergete mai il supporto
di ricarica in acqua né sciacquatelo
sotto l’acqua corrente (fig. 1).
Non utilizzate acqua ad una
temperatura superiore a 80° C per
sciacquare l’apparecchio.
Utilizzate questo apparecchio per
lo scopo previsto come indicato nel
manuale dell’utente.
Per motivi igienici, l’apparecchio
deve essere usato da una sola
persona.
Non usate aria compressa, prodotti
o sostanze abrasive o detergenti
aggressivi, come benzina o acetone,
per pulire l’apparecchio.
Non utilizzate l’adattatore in
prossimità o in prese a muro che
contengono o hanno contenuto
deodoranti per auto elettrici,
per evitare danni irreparabili
all’adattatore.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi
elettromagnetici.
Indicazioni generali
Questo apparecchio è impermeabile. Può essere
usato in bagno o sotto la doccia e pulito sotto l’acqua
corrente. Per ragioni di sicurezza, l’apparecchio può
quindi essere utilizzato solo senza filo (fig. 2).
L’apparecchio funziona con tensioni comprese fra 100
e 240 V.
L’adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una
tensione più bassa e sicura inferiore ai 24 volt.
Riciclaggio
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla
Direttiva europea 2012/19/UE (fig. 3)
Questo simbolo indica che il prodotto contiene una
batteria ricaricabile conforme alla direttiva europea
2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con
i normali rifiuti domestici. Vi consigliamo di portare
l’apparecchio presso un punto di raccolta ufficiale o un
centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà
alla rimozione della batteria (fig. 4).
--
--
Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire prodotti inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza
e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla
vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, informatevi sulle normative locali
relative alla raccolta differenziata dei prodotti elettrici
ed elettronici e delle batterie ricaricabili. Attenetevi
alle normative locali e non smaltite il prodotto e le
batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici.
Lo smaltimento corretto dei vostri prodotti usati
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute.
Rimozione della batteria ricaricabile
Prima di provvedere allo smaltimento dell’apparecchio,
rimuovete la batteria ricaricabile. Prima di rimuoverla,
assicuratevi che sia completamente scarica.
1Verificate se sono presenti viti nella parte posteriore
o anteriore dell’apparecchio. In caso affermativo
rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se necessario,
rimuovete anche le viti e/o le parti aggiuntive finché
non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con la
batteria ricaricabile.
3Rimuovete la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo
della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia
internazionale perché soggetti a usura.
NEDERLANDS
Belangrijke
veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie
zorgvuldig door voordat u het
apparaat en de accessoires gebruikt
en bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze indien nodig later te kunnen
raadplegen. De geleverde accessoires
kunnen variëren per product.
Gevaar
-- Houd de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
-- De adapter bevat een
transformator. Knip de adapter niet
af om deze te vervangen door een
andere stekker, aangezien dit een
gevaarlijke situatie oplevert.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, als
iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt, en zij de gevaren van het
gebruik begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud dienen niet
zonder toezicht door kinderen te
worden uitgevoerd.
-- Koppel altijd de stekker los voordat
u het apparaat onder de kraan
schoonspoelt.
-- Controleer het apparaat altijd
voordat u het gebruikt. Gebruik het
apparaat niet als het beschadigd is,
omdat dit tot verwondingen kan
leiden. Vervang een beschadigd
onderdeel altijd door onderdeel
van het oorspronkelijke type.
-- Probeer het apparaat niet te
openen om de herlaadbare batterij
te vervangen.
Let op
-- Dompel de oplader nooit in water
en spoel deze ook niet af onder de
kraan (fig. 1).
-- Gebruik nooit water met een
temperatuur hoger dan 80 °C om
het apparaat schoon te spoelen.
-- Gebruik dit apparaat alleen
voor het beoogde doeleinde
zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
-- Om hygiënische redenen dient het
apparaat slechts door één persoon
te worden gebruikt.
-- Gebruik nooit perslucht,
schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton
om het apparaat schoon te maken.
-- Gebruik de adapter niet in of in
de buurt van stopcontacten met
een elektrische luchtverfrisser of
stopcontacten waar een elektrische
luchtverfrisser in heeft gezeten
om onherstelbare schade aan de
adapter te voorkomen.
--
--
---
---
--
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare
richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Algemeen
Dit apparaat is waterbestendig.
Het is geschikt voor gebruik in bad of onder de douche
en kan worden gereinigd onder stromend water. Om
veiligheidsredenen kan het alleen snoerloos worden
gebruikt (fig. 2).
Het apparaat is geschikt voor een netspanning tussen
100 en 240 volt.
De adapter zet 100-240 volt om in een veilige
laagspanning van minder dan 24 volt.
Recycling
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het
gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid
(2012/19/EU) (fig. 3).
Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde
accu bevat die niet mag worden weggegooid bij het
gewone huishoudelijke afval (2006/66/EG). We raden u
sterk aan om uw
product naar een officieel inzamelpunt of een
Philips-servicecentrum te brengen om een vakman de
accu te laten verwijderen (fig. 4).
Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten
en accu’s. Door een correcte afvalverwerking
helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen.
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat afdankt.
Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze
verwijdert.
1Controleer of er zich schroeven aan de achterzijde of
voorzijde van het apparaat bevinden.
Verwijder deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van
het apparaat met een schroevendraaier.Verwijder zo
nodig ook extra schroeven en/of onderdelen tot u de
printplaat met de accu ziet.
3Verwijder de accu.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com/support) of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van
de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn aan
slijtage.
NORSK
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye
før du bruker apparatet og tilbehøret,
og ta vare på den for senere referanse.
Tilbehøret som følger med, kan variere
fra produkt til produkt.
Fare
-- Hold adapteren tørr (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren inneholder en
omformer. Ikke klipp av adapteren
for å erstatte den med et annet
støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av
barn over 8 år og av personer som
har nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring
eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet på en sikker måte
og forstår risikoen. Barn ikke skal
leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn uten tilsyn.
-- Trekk alltid ut støpselet før du
rengjør apparatet under springen.
-- Kontroller alltid apparatet før du
bruker det. Ikke bruk apparatet
hvis det er skadet. Det kan føre
til personskade. Bytt alltid ut
en ødelagt del med tilsvarende
originaldel.
-- Ikke prøv å åpne apparatet for å
bytte det oppladbare batteriet.
Forsiktig
-- Ladestativet må aldri senkes
ned i vann eller skylles under
springen (fig. 1).
-- Apparatet må aldri rengjøres med
vann som er varmere enn 80 °C.
-- Bruk bare dette apparatet til
beregnet formål som vist i
brukerhåndboken.
-- Apparatet bør bare brukes av én
person av hygieniske årsaker.
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster,
skuremidler eller væsker som
bensin eller aceton for å rengjøre
apparatet.
-- Ikke bruk adapteren i eller i
nærheten av stikkontakter med eller
som tidligere har hatt en elektrisk
luftfrisker, for å unngå uopprettelig
skade på adapteren.
--
--
---
---
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Generelt
Apparatet er vanntett. Det kan brukes i badekaret eller
dusjen og kan rengjøres under springen.
Av sikkerhetshensyn kan derfor apparatet kun brukes
uten ledning (fig. 2).
Apparatet kan brukes med nettspenninger fra
100 til 240 volt.
Adapteren omformer 100–240 V til en sikker
lavspenning på under 24 V.
Resirkulering
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU)
(fig. 3).
Dette symbolet betyr at produktet inneholder et
innebygd oppladbart batteri som ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF). Vi anbefaler deg å
ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til
--
et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet
kan fjernes av en faglært (fig. 4).
Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av
elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare
batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du kaster
apparatet. Kontroller at batteriet er helt utladet når du
fjerner det.
1Kontroller om det er noen skruer foran eller bak på
apparatet. Hvis det er det, må du fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på apparatet
med en skrutrekker. Hvis det er nødvendig, må du
også fjerne ekstra skruer og/eller deler til du ser
kretskortet med det oppladbare batteriet.
3Ta ut det oppladbare batteriet.
---
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale
garantien ettersom de utsettes for slitasje.
PORTUGUÊS
Informações de segurança
importantes
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar o aparelho
e os seus acessórios e guarde-as
para eventuais consultas futuras. Os
acessórios fornecidos podem variar
dependendo dos produtos.
Perigo
-- Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
-- O adaptador contém um
transformador. Não corte o
adaptador para o substituir por
outro, porque isso poderá dar
origem a situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou
-------
--
tenham recebido instruções
relativas à utilização segura
do aparelho e se tiverem sido
alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza
e a manutenção do utilizador não
podem ser efectuadas por crianças
sem supervisão.
Antes de lavar em água corrente,
desligue sempre a ficha do
aparelho.
Verifique sempre o aparelho antes
de o utilizar. Não utilize o aparelho
se este estiver danificado, visto que
isto pode causar lesões. Substitua
sempre uma peça danificada por
um artigo original.
Não abra o aparelho para substituir
a bateria recarregável.
Cuidado
Nunca imerja a base de carga em
água, nem a enxagúe em água
corrente (fig. 1).
Não lave o aparelho em água a
uma temperatura superior a 80 °C.
Utilize este aparelho apenas para
o fim a que se destina, conforme
indicado no manual do utilizador.
Por questões de higiene, o aparelho
só deve ser utilizado por uma
pessoa.
Nunca utilize ar comprimido,
esfregões, agentes de limpeza
abrasivos ou líquidos agressivos, tais
como petróleo ou acetona, para
limpar o aparelho.
Não utilize o adaptador junto de
ou em tomadas eléctricas que
contenham ou tenham contido um
ambientador eléctrico para evitar
danos irreparáveis no adaptador.
--
--
---
---
--
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
Geral
Este aparelho é à prova de água e é adequado à
utilização na banheira ou no chuveiro e à limpeza em
água corrente. Por motivos de segurança, o aparelho só
pode ser utilizado sem fio (fig. 2).
Este aparelho é indicado para voltagens entre
100 e 240 volts.
O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão
segura e baixa inferior a 24 volts.
Reciclagem
Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE) (fig. 3).
Este símbolo significa que este produto contém uma
bateria recarregável incorporada que não deve ser
eliminada juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2006/66/CE). Recomendamos vivamente que
leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a
um centro de assistência da Philips para que um técnico
qualificado retire a bateria recarregável (fig. 4).
Siga as regras nacionais para a recolha selectiva
de produtos eléctricos e electrónicos e baterias
recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e a
saúde pública.
Retirar a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer
do aparelho. Certifique-se de que a bateria está
completamente vazia quando a retirar.
1Verifique se há parafusos na parte posterior ou frontal
do aparelho. Se assim for, retire-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do
aparelho com uma chave de fendas. Se necessário,
retire também parafusos e/ou peças adicionais até
conseguir ver a placa de circuitos impressos com
a bateria recarregável.
3Retire a bateria recarregável.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia
mundial em separado.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos termos da
garantia internacional visto que estão sujeitas a desgaste.
SVENSKA
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen
noggrant innan du använder apparaten
och dess tillbehör. Spara häftet för
framtida bruk. Vilka tillbehör som
medföljer kan variera beroende på
produkt.
Fara
-- Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
Varning
-- Adaptern innehåller en
transformator. Byt inte ut adaptern
mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det kan orsaka fara.
-- Den här apparaten kan användas
av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under
tillsyn eller om de har informerats
om hur apparaten används på
ett säkert sätt och de eventuella
medförda riskerna. Barn får inte
leka med apparaten. Barn får inte
rengöra eller underhålla apparaten
utan överinseende av en vuxen.
-- Dra alltid ur nätsladden innan
du rengör apparaten under
rinnande vatten.
-- Kontrollera alltid apparaten innan du
använder den. Använd inte apparaten
om den är skadad eftersom det kan
orsaka personskador. Byt alltid ut en
skadad del mot en del av originaltyp.
-- Öppna inte apparaten för att byta
ut det laddningsbara batteriet.
Försiktighet
-- Sänk aldrig ned laddningsstället
i vatten och spola inte av det under
kranen (Bild 1).
-- Använd aldrig vatten som är
varmare än 80 °C när du sköljer
apparaten.
-- Använd apparaten endast till det
avsedda ändamålet, som framgår
i användarhandboken.
-- Av hygieniska skäl bör apparaten
endast användas av en person.
-- Använd aldrig tryckluft, skursvampar,
slipande rengöringsmedel eller
vätskor som bensin eller aceton till
att rengöra enheten.
-- Använd inte adaptern i eller nära
vägguttag som innehåller eller har
innehållit en elektrisk luftrenare
för att förhindra svåra skador på
adaptern.
--
--
---
---
--
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Allmänt
Den här apparaten är vattentät. Den kan användas
i badkaret och duschen och sköljas under kranen.
Av säkerhetsskäl kan den därför endast användas utan
sladd (Bild 2).
Apparaten är avsedd för nätspänning på 100–240 volt.
Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg
spänning på under 24 V.
Återvinning
Den här symbolen betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 3).
Den här symbolen innebär att den här produkten
innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri och inte
ska slängas bland hushållssoporna (se EU-direktivet
2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar in
produkten till en officiell återvinningsstation eller ett
Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut
det laddningsbara batteriet (Bild 4).
Följ föreskrifterna för separat insamling av elektriska och
elektroniska produkter och laddningsbara batterier som
gäller i ditt land. Korrekt kassering bidrar till att förhindra
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga
apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar
ur det.
1Kontrollera om det finns några skruvar på apparatens
framsida eller baksida. Ta i så fall bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med en
skruvmejsel. Om det behövs tar du också bort extra
skruvar och/eller delar tills du ser kretskortet med
laddningsbart batteri.
3Ta ut det laddningsbara batteriet.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
TÜRKÇE
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan
önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar ürünlere göre farklılık
gösterebilir.
Tehlike
-- Adaptörü kuru tutmaya dikkat
edin (Şek. 1).
Uyarı
-- Adaptörde bir dönüştürücü
bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma
sebep olabileceğinden, adaptörü
başka bir fişle değiştirmek için
kesmeyin.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın
güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması ve olası
tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı herhangi bir gözetim
olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
-- Cihazı musluk altında yıkamadan
önce mutlaka prizden çekin.
-- Kullanmadan önce her zaman
cihazı kontrol edin. Hasarlıysa
yaralanmalara sebep olabileceğinden,
cihazı kullanmayın. Hasarlı parçayı
mutlaka orijinaliyle değiştirin.
-- Şarj edilebilir pili yenisiyle
değiştirmek amacıyla cihazı açmayın.
------
--
--
--
---
---
--
Dikkat
Şarj ünitesini kesinlikle suya
batırmayın ve musluk altında
yıkamayın (Şek. 1).
Cihazı durulamak için asla 80°C’den
sıcak su kullanmayın.
Bu cihazı yalnızca kullanım amacına
uygun olarak, kullanım kılavuzunda
gösterildiği gibi kullanın.
Hijyenik nedenlerden dolayı
cihaz sadece bir kişi tarafından
kullanılmalıdır.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı
hava, ovalama bezleri, benzin
veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar
kullanmayın.
Adaptöre kalıcı hasar vermesini
önlemek için elektrikli oda
parfümlerinin takılmış ya da takılı
olduğu duvar soketlerinin yakınında
kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere
uygundur.
Genel
Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo veya duşta kullanıma
ve musluk altında temizlemeye uygundur. Güvenlik
nedeniyle bu cihaz yalnızca kablosuz olarak
kullanılabilir (Şek. 2).
Cihaz 100 ile 240 volt arasındaki şebeke gerilimlerine
uygundur.
Adaptör 100-240 volt’u güvenli seviye olan 24 volttan
daha düşük değerlere çevirmektedir.
Geri dönüşüm
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU)
(Şek. 3).
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gereken dahili şarj edilebilir pil içerdiği
anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin bir
uzman tarafından çıkarılması için ürününüzü resmi bir
toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine
götürmenizi önemle tavsiye ederiz (Şek. 4).
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin
ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde geçerli olan
kurallara uyun. Bu işlemin doğru şekilde yapılması
çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
önlenmesine yardımcı olur.
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız zaman çıkarın.
Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından emin olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa
bunları sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer vidaları
ve/veya parçaları da sökün.
3Şarj edilebilir pili çıkarın.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/
support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti
kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesme üniteleri yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası
garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising