Philips | BT5210/16 | Philips Beardtrimmer series 5000 Bartstoppeltrimmer BT5210/16 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
4
4222.002.8598.1
2
3
ENGLISH
Important safety
information
Read this important information
carefully before you use the
appliance and its accessories and
save it for future reference.
The accessories supplied may vary
for different products.
Danger
-- Keep the adapter dry (Fig. 1).
Warning
-- The adapter contains a
transformer. Do not cut off the
adapter to replace it with another
plug, as this causes a hazardous
situation.
-- This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.
-- Always unplug the appliance
before you clean it under the tap.
-- Always check the appliance
before you use it. Do not use the
appliance if it is damaged, as this
may cause injury. Always replace
a damaged part with one of the
original type.
Caution
-- Never immerse the charging
stand in water and do not rinse it
under the tap (Fig. 1).
-- Never immerse the appliance in
water. Do not use the appliance
in the bath or in the shower.
-- Never use water hotter than
80°C to rinse the appliance.
-- Only use this appliance for its
intended purpose as shown in the
user manual.
-- For hygienic reasons, the
appliance should only be used by
one person.
-- Do not use the adapter in or
near wall sockets that contain
or have contained an electric air
freshener to prevent irreparable
damage to the adapter.
-- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive cleaning
agents or aggressive liquids such
as petrol or acetone to clean the
appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
-- This Philips appliance complies with all
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
General
-- This appliance can be safely cleaned under the
tap (Fig. 2).
-- The appliance is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.
-- The adapter transforms 100-240 volts to a safe
low voltage of less than 24 volts.
Recycling
-- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 3).
-- This symbol means that this product contains
a built-in rechargeable battery which shall not
be disposed of with normal household waste
(2006/66/EC). We strongly advise you to take
your product to an official collection point or
a Philips service centre to have a professional
remove the rechargeable battery (Fig. 4).
-- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you
discard the appliance. Make sure the battery is
completely empty when you remove it.
1Check if there are any screws in the back or
front of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary,
also remove additional screws and/or parts
until you see the printed circuit board with
the rechargeable battery.
3 Remove the rechargeable battery.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
DANSK
Vigtige
sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger
omhyggeligt igennem, før du bruger
apparatet og dets tilbehør, og gem
oplysningerne til eventuel senere
brug. Det medfølgende tilbehør kan
variere for de forskellige produkter.
Fare
-- Hold adapteren tør (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren indeholder en
transformer. Adapteren må ikke
klippes af og udskiftes med et
andet stik, da dette vil forårsage
en farlig situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller
manglende viden eller erfaring,
hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brug af apparatet
på en sikker måde og forstår de
involverede risici. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
-- Tag altid stikket ud af apparatet,
inden det skylles under vandhanen.
-- Kontroller altid apparatet, før du
bruger det. Brug ikke apparatet,
hvis det er beskadiget, da dette
kan forårsage personskade.
Du skal altid erstatte en
beskadiget del med en tilsvarende
original type.
Forsigtig
-- Opladeren må aldrig kommes
ned i vand eller skylles under
vandhanen (fig. 1).
-- Kom aldrig apparatet ned i vand.
Brug ikke apparatet i badet eller
under bruseren.
-- Rens aldrig apparatet med vand,
der er varmere end 80°C.
-- Brug kun apparatet til det
tilsigtede formål som vist i
brugervejledningen.
-- Af hygiejniske grunde bør
apparatet kun anvendes af en og
samme person.
-- Brug ikke adapteren i eller i
nærheden af stikkontakter, der
indeholder eller har indeholdt
en elektrisk luftfrisker, og undgå
derved uoprettelige skader på
adapteren.
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe
eller skrappe rengøringsmidler
som f.eks. benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Reklamationsret og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du
besøge www.philips.com/support eller læse i
den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Elektromagnetiske felter (EMF)
-- Dette Philips-apparat overholder alle
branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske
felter.
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
Generelt
-- Dette apparat kan skylles under rindende vand
uden risiko (fig. 2).
-- Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem
100 og 240 V.
-- Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en
sikker lavspænding under 24 Volt.
Genanvendelse
-- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 3).
-- Dette symbol betyder, at dette produkt
indeholder et indbygget, genopladeligt batteri,
som ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF).
Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer
produktet på et officielt indsamlingssted eller
hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en
fagmand til at tage det genopladelige batteri
ud (fig. 4).
-- Følg dit lands regler for særskilt indsamling
af elektriske og elektroniske produkter og
genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
Udtagning af det genopladelige batteri
Tag kun det genopladelige batteri ud, når du
kasserer apparatet. Sørg for, at batteriet er
fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet.
Hvis der er det, skal de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet
med en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt,
skal du også fjerne yderligere skruer og/eller
dele, indtil du kan se printpladen med det
genopladelige batteri.
3 Fjern det genopladelige batteri.
Gældende forbehold i
reklamationsretten
DEUTSCH
Wichtige
Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese wichtigen
Informationen vor dem Gebrauch
des Geräts und der Zubehörteile
aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung
auf. Die im Lieferumfang enthaltenen
Zubehörteile können je nach
Produkt variieren.
Gefahr
-- Halten Sie das Ladegerät trocken
(Abb. 1).
Warnung
-- Der Adapter enthält einen
Transformator. Ersetzen Sie den
Adapter keinesfalls durch einen
anderen Stecker, da dies eine
Gefährdungssituation darstellt.
-- Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen.
--
--
--
--
---
---
--
Die Reinigung und Pflege des
Geräts darf von Kindern nicht
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Ziehen Sie stets das Netzteil aus
der Steckdose, bevor Sie das
Gerät unter fließendem Wasser
reinigen.
Prüfen Sie das Gerät vor
jedem Gebrauch. Verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn
Beschädigungen erkennbar sind,
da dies zu Verletzungen führen
kann. Ersetzen Sie beschädigte
Teile nur durch Originalteile.
Achtung
Tauchen Sie die Ladestation
niemals in Wasser. Spülen Sie
sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab (Abb. 1).
Tauchen Sie den Rasierer niemals
in Wasser. Verwenden Sie den
Rasierer nicht in der Badewanne
oder Dusche.
Das Wasser zur Reinigung des
Geräts darf nicht heißer als 80 °C
sein.
Verwenden Sie dieses Gerät nur
für den vorgesehenen Zweck
wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.
Aus hygienischen Gründen sollte
das Gerät nur von einer Person
verwendet werden.
Verwenden Sie den Adapter
nicht in oder in der Nähe von
Steckdosen, die einen elektrischen
Lufterfrischer enthalten oder
enthielten, um irreparable
Schäden am Adapter zu
verhindern.
Benutzen Sie zum Reinigen
des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten wie
Benzin oder Azeton.
Elektromagnetische Felder
-- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche
Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Allgemeines
-- Dieses Gerät kann ohne Bedenken unter
fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).
-- Er ist für Stromspannungen zwischen 100 und
240 Volt konzipiert.
-- Der Adapter wandelt Netzspannungen
von 100 bis 240 Volt in eine sichere
Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
einen integrierten Akku enthält, der nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf
(2006/66/EG). Wir empfehlen Ihnen dringend,
Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle
oder einem Philips Service-Center zu bringen,
um den Akku von einem Fachmann entfernen
zu lassen (Abb. 4).
-- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten und Akkus. Durch
die korrekte Entsorgung werden Umwelt und
Menschen vor negativen Folgen geschützt.
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des
Geräts heraus.Vergewissern Sie sich, dass der Akku
beim Herausnehmen vollständig entladen ist.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der
Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden.
Ist dies der Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder-
oder Rückseite des Geräts mit einem
Schraubendreher. Nehmen Sie, falls nötig,
auch weitere Schrauben bzw. Teile heraus,
bis Sie die Platine mit dem Akku sehen.
3 Entnehmen Sie den Akku.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen
besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den
Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie
einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
SUOMI
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti
ennen kuin käytät laitetta ja
sen lisävarusteita. Säilytä tiedot
myöhempää tarvetta varten. Laitteen
mukana toimitetut lisävarusteet
vaihtelevat tuotteen mukaan.
Vaara
-- Suojaa verkkolaite kosteudelta 
(Kuva 1).
Varoitus
-- Verkkolaitteessa on
jännitemuuntaja. Älä vaihda
verkkolaitteen tilalle toisenlaista
pistoketta, jotta et aiheuta
vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos
he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
-- Irrota laite sähköverkosta
aina ennen sen puhdistamista
vesihanan alla.
-- Tarkista laite aina ennen käyttöä.
Älä käytä viallista laitetta, koska
käytöstä saattaa tällöin aiheutua
vammoja. Vaihda vahingoittunut
osa aina vastaavaan alkuperäiseen.
Varoitus
-- Älä upota lataustelinettä veteen,
äläkä huuhtele sitä vesihanan alla
(Kuva 1).
-- Älä upota laitetta veteen. Älä
käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
-- Huuhtele laite korkeintaan
80-asteisella vedellä.
-- Käytä tätä laitetta vain
tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
-- Hygieniasyistä laitetta suositellaan
vain yhden henkilön käyttöön.
-- Älä kytke verkkolaitetta
pistorasiaan, jossa on tai on ollut
sähköinen ilmanraikastin, jotta
verkkolaite ei vaurioidu.
Älä käytä verkkolaitetta kyseisten
ilmanraikastimien läheisyydessä.
-- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia
tai syövyttäviä puhdistusaineita tai
-välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
-- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Yleistä
-- Laitteen voi huuhdella juoksevalla
vedellä (Kuva 2).
-- Laite soveltuu 100–240 voltin
verkkojännitteelle.
-- Verkkolaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen
turvalliseksi alle 24 voltin jännitteeksi.
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (Kuva 3).
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää
kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY).
Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen
keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat
ladattavan akun (Kuva 4).
-- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
sekä ladattavien akkujen erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella
ruuveja. Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli
ruuvimeisselillä. Irrota tarvittaessa myös
lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin
ja akun.
3 Poista ladattava akku.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin
verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue erillinen kansainvälinen
takuulehtinen.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne
kuluvat käytössä.
FRANÇAIS
Informations de sécurité
importantes
Lisez attentivement ces informations
importantes avant d’utiliser l’appareil
et ses accessoires et conservez-les
pour un usage ultérieur.
Les accessoires fournis peuvent
varier selon les différents produits.
Danger
-- Gardez l’adaptateur au sec (fig. 1).
Avertissement
-- L’adaptateur contient un
transformateur. N’essayez pas de
remplacer la fiche de l’adaptateur
pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de
8 ans ou plus, des personnes
dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil
et qu’ils aient pris connaissance
des dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
-- Débranchez toujours l’appareil
avant de le nettoyer sous l’eau du
robinet.
-- Vérifiez toujours l’appareil avant
de l’utiliser. Afin d’éviter tout
accident, n’utilisez pas l’appareil
s’il est endommagé. Remplacez
toujours une partie endommagée
par une pièce du même type.
Attention
-- Ne plongez jamais la base de
recharge dans l’eau et ne la rincez
pas sous le robinet (fig. 1).
-- Ne plongez jamais l’appareil dans
l’eau. N’utilisez pas l’appareil dans
le bain ni sous la douche.
-- N’utilisez jamais une eau dont
la température est supérieure à
80 °C pour rincer l’appareil.
-- N’utilisez pas cet appareil à
d’autres fins que celles pour
lesquelles il a été conçu (voir le
mode d’emploi).
-- Pour des raisons d’hygiène,
l’appareil doit être utilisé par une
seule personne.
-- N’utilisez pas l’adaptateur dans
ou à proximité de prises murales
qui contiennent ou ont contenu
un désodorisant électrique, et
ce afin d’éviter tout dommage
irréparable de l’adaptateur.
-- N’utilisez jamais d’air comprimé,
de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs
tels que de l’essence ou de
l’acétone pour nettoyer l’appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes
les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Général
-- Cet appareil peut être nettoyé à l’eau en toute
sécurité (fig. 2).
-- L’appareil est conçu pour une tension secteur
comprise entre 100 V et 240 V.
-- L’adaptateur transforme la tension de
100-240 V en une tension de sécurité de
moins de 24 V.
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE) (fig. 3).
-- Ce symbole signifie que le produit contient
une batterie rechargeable intégrée qui
ne doit pas être mise au rebut avec les
ordures ménagères (2006/66/CE). Nous
vous conseillons vivement de déposer
votre produit dans un centre de collecte
officiel ou un Centre Service Agréé Philips
pour qu’un professionnel retire la batterie
rechargeable (fig. 4).
-- Respectez les réglementations de votre pays
concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques et des batteries
rechargeables. La mise au rebut citoyenne
permet de protéger l’environnement et la santé.
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement
lorsque vous mettez l’appareil au rebut. Assurezvous que la batterie est complètement déchargée
lorsque vous la retirez.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière
ou à l’avant de l’appareil. Si c’est le cas,
enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de
l’appareil avec un tournevis. Si nécessaire,
enlevez également les vis et/ou parties
supplémentaires jusqu’à ce que vous voyiez le
circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
3 Retirez la batterie rechargeable.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou
d’informations supplémentaires, consultez le site
Web www.philips.com/support ou lisez le
dépliant séparé sur la garantie internationale.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est
pas couvert par la garantie internationale.
ITALIANO
Informazioni di sicurezza
importanti
Leggete con attenzione queste
informazioni importanti prima
di usare l’apparecchio e i relativi
accessori e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Gli accessori in dotazione possono
variare a seconda del prodotto.
Pericolo
-- Mantenete sempre asciutto
l’adattatore (fig. 1).
Avviso
-- L’adattatore contiene un
trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con
un’altra spina onde evitare
situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere
usato da bambini a partire
da 8 anni di età e da persone
con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza
o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura
e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitate
che i bambini giochino con
l’apparecchio. La manutenzione
e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in
presenza di un adulto.
-- Scollegate sempre la spina
dall’apparecchio prima di pulirlo
sotto l’acqua corrente.
-- Controllate sempre l’apparecchio
prima di utilizzarlo. Non usate
l’apparecchio se danneggiato, in
quanto potrebbe causare lesioni.
Se una parte risulta danneggiata,
sostituitela sempre con un
ricambio originale.
Attenzione
-- Non immergete mai il
supporto di ricarica in acqua
né sciacquatelo sotto l’acqua
corrente (fig. 1).
-- Non immergete mai l’apparecchio
in acqua e non utilizzatelo nella
vasca da bagno o nella doccia.
-- Non utilizzate acqua ad una
temperatura superiore a 80° C
per sciacquare l’apparecchio.
-- Utilizzate questo apparecchio per
lo scopo previsto come indicato
nel manuale dell’utente.
-- Per motivi igienici, l’apparecchio
deve essere usato da una sola
persona.
-- Non utilizzate l’adattatore in
prossimità o in prese a muro che
contengono o hanno contenuto
deodoranti per auto elettrici,
per evitare danni irreparabili
all’adattatore.
-- Non usate aria compressa,
prodotti o sostanze abrasive
o detergenti aggressivi, come
benzina o acetone, per pulire
l’apparecchio.
--
----
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti
gli standard e alle norme relativi all’esposizione
ai campi elettromagnetici.
Indicazioni generali
Questo apparecchio può essere lavato
tranquillamente sotto l’acqua corrente (fig. 2).
L’apparecchio funziona con tensioni comprese
fra 100 e 240 V.
L’adattatore trasforma la tensione a 100-240
volt in una tensione più bassa e sicura inferiore
ai 24 volt.
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non
può essere smaltito con i normali rifiuti
domestici (2012/19/UE) (fig.3).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene
una batteria ricaricabile integrata conforme alla
direttiva europea 2006/66/CE e che quindi
non può essere smaltita con i normali rifiuti
domestici. Vi consigliamo di portare il prodotto
presso un punto di raccolta ufficiale o un
centro assistenza Philips, dove un tecnico
provvederà alla rimozione della batteria
ricaricabile (fig.4).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un
rivenditore:
1Quando acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire un prodotto simile al rivenditore.
2Se non acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire prodotti con dimensioni inferiori a
25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con superficie dedicata alla vendita
di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative
di raccolta differenziata dei prodotti elettrici,
elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore
nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per
l’ambiente e la salute.
Rimozione della batteria ricaricabile
--
Prima di provvedere allo smaltimento
dell’apparecchio, rimuovete la batteria ricaricabile.
Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia
completamente scarica.
1Verificate se sono presenti viti nella parte
posteriore o anteriore dell’apparecchio.
In caso affermativo rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o
anteriore dell’apparecchio con un cacciavite.
Se necessario, rimuovete anche le viti e/o
le parti aggiuntive finché non risulta visibile
la scheda a circuiti stampati con la batteria
ricaricabile.
3 Rimuovete la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web
all’indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
---
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
NEDERLANDS
Belangrijke
veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie
zorgvuldig door voordat u het
apparaat en de accessoires gebruikt
en bewaar de gebruiksaanwijzing
om deze indien nodig later te
kunnen raadplegen. De geleverde
accessoires kunnen variëren per
product.
Gevaar
-- Houd de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
-- De adapter bevat een
transformator. Knip de adapter
----
--
niet af om deze te vervangen
door een andere stekker,
aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of
die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, als iemand die
verantwoordelijk is voor hun
veiligheid toezicht op hen houdt,
en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden
uitgevoerd.
Koppel altijd de stekker los
voordat u het apparaat onder de
kraan schoonspoelt.
Controleer het apparaat
altijd voordat u het gebruikt.
Gebruik het apparaat niet als
het beschadigd is, omdat dit tot
verwondingen kan leiden. Vervang
een beschadigd onderdeel
altijd door onderdeel van het
oorspronkelijke type.
Let op
Dompel de oplader nooit in
water en spoel deze ook niet af
onder de kraan (fig. 1).
Dompel het apparaat nooit in
water. Gebruik het apparaat niet
in bad of onder de douche.
Gebruik nooit water met een
temperatuur hoger dan 80 °C
om het apparaat schoon te
spoelen.
Gebruik dit apparaat alleen
voor het beoogde doeleinde
zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
-- Om hygiënische redenen dient
het apparaat slechts door één
persoon te worden gebruikt.
-- Gebruik de adapter niet in of in
de buurt van stopcontacten met
een elektrische luchtverfrisser
of stopcontacten waar een
elektrische luchtverfrisser in heeft
gezeten om onherstelbare schade
aan de adapter te voorkomen.
-- Gebruik nooit perslucht,
schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het
apparaat schoon te maken.
Elektromagnetische velden (EMV)
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle
toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Algemeen
-- Dit apparaat kan veilig onder de kraan worden
schoongemaakt (fig. 2).
-- Het apparaat is geschikt voor een netspanning
tussen 100 en 240 volt.
-- De adapter zet 100-240 volt om in een veilige
laagspanning van minder dan 24 volt.
Recycling
-- Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU) (fig. 3).
-- Dit symbool betekent dat het product een
ingebouwde accu bevat die niet mag worden
weggegooid bij het gewone huishoudelijke
afval (2006/66/EG). We raden u sterk aan om
uw product naar een officieel inzamelpunt of
een Philips-servicecentrum te brengen om een
vakman de accu te laten verwijderen (fig. 4).
-- Volg de in uw land geldende regels voor
de gescheiden inzameling van elektrische
en elektronische producten en accu’s.
Door een correcte afvalverwerking helpt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen.
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
1Controleer of er zich schroeven aan de
achterzijde of voorzijde van het apparaat
bevinden.Verwijder deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel
van het apparaat met een schroevendraaier.
Verwijder zo nodig ook extra schroeven en/
of onderdelen tot u de printplaat met de accu
ziet.
---
3 Verwijder de accu.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/
support) of lees het ‘worldwide guarantee’vouwblad.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage.
---
NORSK
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen
nøye før du bruker apparatet og
tilbehøret, og ta vare på den for
senere referanse. Tilbehøret som
følger med, kan variere fra produkt
til produkt.
Fare
-- Hold adapteren tørr (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren inneholder en
omformer. Ikke klipp av adapteren
for å erstatte den med et annet
støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av
barn over 8 år og av personer
som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer med manglende
-----
--
erfaring eller kunnskap, dersom
de får tilsyn eller instruksjoner om
bruk av apparatet på en sikker
måte og forstår risikoen.
Barn ikke skal leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold
skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
Trekk alltid ut støpselet før du
rengjør apparatet under springen.
Kontroller alltid apparatet før du
bruker det. Ikke bruk apparatet
hvis det er skadet. Det kan føre
til personskade. Bytt alltid ut
en ødelagt del med tilsvarende
originaldel.
Forsiktig
Ladestativet må aldri senkes
ned i vann eller skylles under
springen (fig. 1).
Apparatet må aldri senkes ned
vann. Ikke bruk apparatet i
badekaret eller i dusjen.
Apparatet må aldri rengjøres med
vann som er varmere enn 80 °C.
Bruk bare dette apparatet til
beregnet formål som vist i
brukerhåndboken.
Apparatet bør bare brukes av én
person av hygieniske årsaker.
Ikke bruk adapteren i eller i
nærheten av stikkontakter med
eller som tidligere har hatt en
elektrisk luftfrisker, for å unngå
uopprettelig skade på adapteren.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster,
skuremidler eller væsker som
bensin eller aceton for å rengjøre
apparatet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
-- Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Generelt
-- Dette apparatet kan rengjøres under springen
(fig. 2).
-- Apparatet kan brukes med nettspenninger fra
100 til 240 volt.
-- Adapteren omformer 100–240 V til en sikker
lavspenning på under 24 V.
Resirkulering
-- Dette symbolet betyr at dette produktet
ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall
(2012/19/EU) (fig. 3).
-- Dette symbolet betyr at produktet inneholder
et innebygd oppladbart batteri som ikke
må avhendes i vanlig husholdningsavfall
(2006/66/EF). Vi anbefaler deg å ta med
produktet til et offentlig innsamlingssted eller til
et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare
batteriet kan fjernes av en faglært (fig. 4).
-- Følg nasjonale bestemmelser om
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter samt oppladbare batterier. Riktig
avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du
kaster apparatet. Kontroller at batteriet er helt
utladet når du fjerner det.
1Kontroller om det er noen skruer foran
eller bak på apparatet. Hvis det er det, må du
fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer
og/eller deler til du ser kretskortet med det
oppladbare batteriet.
3 Ta ut det oppladbare batteriet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan
du gå til www.philips.com/support eller lese i
garantiheftet.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien ettersom de utsettes for
slitasje.
SVENSKA
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen
noggrant innan du använder
apparaten och dess tillbehör.
Spara häftet för framtida bruk.
Vilka tillbehör som medföljer kan
variera beroende på produkt.
Fara
-- Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
Varning
-- Adaptern innehåller en
transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av
kontakt, eftersom det kan orsaka
fara.
-- Den här apparaten kan användas
av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder
samt av personer som inte har
kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om
de har informerats om hur
apparaten används på ett säkert
sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får inte rengöra
eller underhålla apparaten utan
överinseende av en vuxen.
-- Dra alltid ur nätsladden innan du
rengör apparaten under rinnande
vatten.
-- Kontrollera alltid apparaten innan
du använder den.
Använd inte apparaten om den
är skadad eftersom det kan
orsaka personskador. Byt alltid
ut en skadad del mot en del av
originaltyp.
Försiktighet
-- Sänk aldrig ned laddningsstället
i vatten och spola inte av det
under kranen (Bild 1).
-- Sänk aldrig ned apparaten i
vatten. Använd inte apparaten i
badet eller duschen.
-- Använd aldrig vatten som är
varmare än 80 °C när du sköljer
apparaten.
-- Använd apparaten endast till det
avsedda ändamålet, som framgår i
användarhandboken.
-- Av hygieniska skäl bör apparaten
endast användas av en person.
-- Använd inte adaptern i eller nära
vägguttag som innehåller eller har
innehållit en elektrisk luftrenare
för att förhindra svåra skador på
adaptern.
-- Använd aldrig tryckluft,
skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor
som bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
Elektromagnetiska fält (EMF)
-- Den här Philips-produkten uppfyller alla
tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Allmänt
-- Den här apparaten kan rengöras på ett säkert
sätt under kranen (Bild 2).
-- Apparaten är avsedd för nätspänning på
100–240 volt.
-- Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker
låg spänning på under 24 V.
Återvinning
-- Den här symbolen betyder att produkten
inte ska slängas bland hushållssoporna
(2012/19/EU) (Bild 3).
-- Den här symbolen innebär att den här
produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart
batteri och inte ska slängas bland
hushållssoporna (se EU-direktivet 2006/66/EG).
Vi rekommenderar att du lämnar in produkten
till en officiell återvinningsstation eller ett
Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan
ta ut det laddningsbara batteriet (Bild 4).
-- Följ föreskrifterna för separat insamling av
elektriska och elektroniska produkter och
laddningsbara batterier som gäller i ditt land.
Korrekt kassering bidrar till att förhindra
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du
ska slänga apparaten. Se till att batteriet är helt
urladdat när du tar ur det.
1Kontrollera om det finns några skruvar på
apparatens framsida eller baksida. Ta i så fall
bort dem.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın
güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması ve olası
tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida
med en skruvmejsel. Om det behövs tar du
också bort extra skruvar och/eller delar tills
du ser kretskortet med laddningsbart batteri.
3 Ta ut det laddningsbara batteriet.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan
du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
---
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
TÜRKÇE
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan
önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar ürünlere göre farklılık
gösterebilir.
Tehlike
-- Adaptörü kuru tutmaya dikkat
edin (Şek. 1).
Uyarı
-- Adaptörde bir dönüştürücü
bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma
sebep olabileceğinden, adaptörü
başka bir fişle değiştirmek için
kesmeyin.
-----
--
Temizlik ve kullanıcı bakımı
herhangi bir gözetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı musluk altında yıkamadan
önce mutlaka prizden çekin.
Kullanmadan önce her
zaman cihazı kontrol edin.
Hasarlıysa yaralanmalara sebep
olabileceğinden, cihazı kullanmayın.
Hasarlı parçayı mutlaka orijinaliyle
değiştirin.
Dikkat
Şarj ünitesini kesinlikle suya
batırmayın ve musluk altında
yıkamayın (Şek. 1).
Cihazı kesinlikle suya batırmayın.
Cihazı banyoda veya duşta
kullanmayın.
Cihazı durulamak için asla
80°C’den sıcak su kullanmayın.
Bu cihazı yalnızca kullanım
amacına uygun olarak, kullanım
kılavuzunda gösterildiği gibi
kullanın.
Hijyenik nedenlerden dolayı
cihaz sadece bir kişi tarafından
kullanılmalıdır.
-- Adaptöre kalıcı hasar vermesini
önlemek için elektrikli oda
parfümlerinin takılmış ya da
takılı olduğu duvar soketlerinin
yakınında kullanmayın.
-- Cihazı temizlemek için asla basınçlı
hava, ovalama bezleri, benzin
veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar
kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
-- Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara
maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara
ve düzenlemelere uygundur.
Genel
-- Bu cihaz musluk suyu altında güvenle
yıkanabilir (Şek. 2).
-- Cihaz 100 ile 240 volt arasındaki şebeke
gerilimlerine uygundur.
-- Adaptör 100-240 volt’u güvenli seviye olan
24 volttan daha düşük değerlere çevirmektedir.
Geri dönüşüm
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla
birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU) (Şek. 3).
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gereken dahili şarj edilebilir pil
içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC).
Şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından
çıkarılması için ürününüzü resmi bir toplama
noktasına veya bir Philips servis merkezine
götürmenizi önemle tavsiye ederiz (Şek. 4).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir
pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde
geçerli olan kurallara uyun. Bu işlemin doğru
şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine
yardımcı olur.
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız
zaman çıkarın. Pilleri çıkarırken tamamen boş
olduklarından emin olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa
bunları sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil
ile birlikte baskılı devre kartını görene kadar
diğer vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3 Şarj edilebilir pili çıkarın.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin
veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesme üniteleri yıpranan cihazlar olduklarından
uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising