Philips | QT4015/16 | Philips Beardtrimmer series 3000 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion) QT4015/16 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
ENGLISH
QT4015, QT4014, QT4013, QT4011,
QT4006, QT4005, QT4004, QT4002,
QT4001, QT4000, HC7450, HC5450,
HC5446, HC5440, HC5438, HC5410,
HC3424, HC3420, HC3410, HC3400,
BT405
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome
to Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
-----
1
2
3
----
--------4222.002.8573.1
Danger
Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 1).
Warning
Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Caution
Always check the appliance before you use it. Do not
use the appliance if any of its parts is damaged or
broken, as this may cause injury.
Only use this appliance for its intended purpose as
shown in the user manual.
Use, charge and store the appliance at a temperature
between 5°C and 35°C.
Only use the adapter supplied to charge the appliance.
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
If the appliance is subjected to a major change in
temperature, pressure or humidity, let the appliance
acclimatise for 30 minutes before you use it.
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or
acetone to clean the appliance.
Maximum noise level: Lc = 75dB(A)
--
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our
online shop at www.shop.philips.com/service. If the
online shop is not available in your country, go to your Philips
dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties
obtaining accessories for your appliance, please contact the
Philips Consumer Care Centre in your country.You find its
contact details in the worldwide guarantee leaflet.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.nl/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
Environment
--
--
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 2).
The built-in rechargeable battery (specific types
only) contains substances that may pollute the
environment. Always remove the battery before
you discard and hand in the appliance at an official
collection point. Dispose of the battery at an official
collection point for batteries. If you have trouble
removing the battery, you can also take the appliance
to a Philips service centre. The staff of this centre will
remove the battery for you and will dispose of it in
an environmentally safe way.  (Fig. 3)
Removing the rechargeable battery
(specific types only)
Only remove the rechargeable battery when you
discard the appliance. Make sure the battery is
completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips and housing parts are very
sharp.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
-----
1Check if there are any screws in the back or front
of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary,
also remove additional screws and/or parts until you
see the printed circuit board with the rechargeable
battery.
3If necessary, cut the wires to separate the printed
circuit board and the rechargeable battery from the
appliance.
----
----
Fare
Både apparat og adapter skal holdes tørre (fig. 1).
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på
adapteren svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til opladeren.
Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må
ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette
vil forårsage en farlig situation.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis
de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af
børn, medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn.
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Kontroller altid apparatet, før du bruger det. Undlad
at anvende apparatet, hvis en del er beskadiget eller i
stykker, da det kan medføre personskade.
Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist i
brugervejledningen.
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5°C og 35°C.
-------
Apparatet må kun oplades med den medleverede
adapter.
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at undgå
enhver risiko.
Hvis apparatet udsættes for store temperatursvingninger,
tryk eller fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30
minutter, inden det tages i brug.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Maks. støjniveau: Lc = 75dB(A)
3Hvis det er nødvendigt, skal du skære ledningerne
over for at fjerne printpladen og det genopladelige
batteri fra apparatet.
Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside
på adressen www.philips.nl/support eller det lokale
Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes
et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.
Bestilling af tilbehør
Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge
vores onlinebutik på www.shop.philips.com/service.
Hvis onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå
til din Philips-forhandler eller et Philips Kundecenter. Hvis
du har problemer med at skaffe tilbehør til apparatet, kan
du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde
kontaktoplysningerne i folderen “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér
det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den
måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 2).
Det indbyggede genopladelige batteri (kun nogle
modeller) indeholder stoffer, der kan forurene
miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet
og afleverer det på en genbrugsstation. Aflevér
batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte
batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere
apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet
ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig
måde.  (fig. 3)
Udtagning af det genopladelige batteri
(kun nogle modeller)
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet. Hvis
der er det, skal de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med
en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt, skal du
også fjerne yderligere skruer og/eller dele, indtil du
kan se printpladen med det genopladelige batteri.
-----
----
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-----
Fjern kun det genopladelige batteri, når du kasserer
apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet,
inden det tages ud.
Vær forsigtig, batteristrimlerne og kabinetdelene er
meget skarpe.
--
Einführung
Miljøhensyn
--
--
----
Gefahr
Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden (Abb. 1).
Warnhinweis
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen
Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen
Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als
8 Jahre und beaufsichtigt.
Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Achtung
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Benutzen Sie es nicht, wenn Teile beschädigt oder
defekt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen
Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen
zwischen 5 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich
den mitgelieferten Adapter.
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf
er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie es
vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen
lassen.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder
aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Maximaler Geräuschpegel: Lc = 75 dB(A)
Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Zubehör bestellen
Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie
unseren Online-Shop unter www.shop.philips.com/
service. Wenn der Online-Shop in Ihrem Land nicht
verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder
ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei
der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden
Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land.
Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie in
der beiliegenden Garantieschrift.
Den Akku entfernen
(nur bestimmte Gerätetypen)
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Geräts
heraus.Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim
Herausnehmen vollständig entladen ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku und an den
Gehäuseteilen sind scharf.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der Vorderoder Rückseite des Geräts befinden. Ist dies der
Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder
Rückseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Nehmen Sie, falls nötig, auch weitere Schrauben
bzw. Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem Akku
sehen.
3Sofern erforderlich, durchtrennen Sie die Drähte,
um die Platine und den Akku vom Gerät zu
trennen.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme
auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
(www.philips.nl/support) oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen
der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Umwelt
--
--
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 2).
Der integrierte Akku (nur bestimmte Gerätetypen)
enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden
können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das
Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.
Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer
Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des
Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch
an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der
Akku umweltgerecht entsorgt.  (Abb. 3)
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην
ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
--
Κίνδυνος
Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή
στεγνά (Εικ. 1).
---
--
----
--
------
--
---
Προειδοποίηση
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση
που αναγράφεται στο τροφοδοτικό αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος.
Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή.
Μην κόψετε το βύσμα του τροφοδοτικού για
να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή η
διαδικασία ενέχει κινδύνους.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της
μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην
παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
Να ελέγχετε πάντοτε τη συσκευή πριν τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
αν οποιοδήποτε εξάρτημά της έχει καταστραφεί
ή σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό
που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Να χρησιμοποιείτε, να φορτίζετε και να αποθηκεύετε
τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που
παρέχεται για να φορτίσετε τη συσκευή.
Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει
να αντικατασταθεί μόνο με γνήσιο προς αποφυγή
κινδύνου.
Αν σημειωθεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία,
την πίεση ή την υγρασία του περιβάλλοντος της
συσκευής, αφήστε την να εγκλιματιστεί για 30
λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα,
συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά
ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον
καθαρισμό της συσκευής.
Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 75dB(A)
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να προμηθευτείτε εξαρτήματα για αυτήν τη
συσκευή, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service. Αν
το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο για τη
χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών της
Philips. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση
εξαρτημάτων για τη συσκευή, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη
χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο
φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με
αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
(μόνο για συγκεκριμένους τύπους) περιέχει
ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον.
Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν
απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε
την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής
για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες
στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την
μπαταρία για εσάς και θα την απορρίψουν με
τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.  (Εικ. 3)
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
(μόνο για συγκεκριμένους τύπους)
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία
μόνο όταν πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς άδεια όταν
πρόκειται να την αφαιρέσετε.
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.nl/support ή επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη
χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο
διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους
της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
--
Προσοχή, οι επαφές τις μπαταρίας και τα μέρη του
περιβλήματος είναι πολύ αιχμηρά.
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή το εμπρός
μέρος της συσκευής. Αν ναι, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της
συσκευής με ένα κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί,
αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και εξαρτήματα
μέχρι να δείτε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Εάν χρειαστεί, κόψτε τα καλώδια για να διαχωρίσετε
την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή.
----
--
----
Introducción
--
Importante
--
--
--
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
--
--
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
--
--
Peligro
Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos (fig. 1).
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el adaptador se corresponde con el
voltaje de red local.
El adaptador incorpora un transformador. No corte el
adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría
provocar situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso.
Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que tengan más de 8 años
o sean supervisados.
Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
Precaución
Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si alguna de sus piezas está
dañada o rota, y que podría ocasionar lesiones.
Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de usuario.
Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura
entre 5 °C y 35 °C.
Utilice únicamente el adaptador suministrado para
cargar el aparato.
Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por
otro del modelo original para evitar situaciones de
peligro.
Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura,
presión o humedad, deje que se aclimate durante
30 minutos antes de utilizarlo.
No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes
abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o
acetona, para limpiar el aparato.
Nivel de ruido máximo: Lc = 75 dB(A)
Cumplimiento de normas
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM).
Solicitud de accesorios
Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite
nuestra tienda en línea en www.shop.philips.com/
service. Si la tienda en línea no está disponible en su país,
diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio
Philips. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios
para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los
datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial.
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
La batería recargable incorporada (sólo en modelos
específicos) contiene sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. Quite siempre la
batería antes de deshacerse del aparato o de llevarlo
a un punto de recogida oficial. Deposite la batería
en un lugar de recogida oficial. Si no puede extraer
la batería, puede llevar el aparato a un servicio de
asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de
asistencia extraerá la batería y se deshará de ella de
forma no perjudicial para el medio ambiente.  (fig. 3)
Cómo extraer la batería recargable
(sólo en modelos específicos)
Quite la batería recargable únicamente cuando
deseche el aparato. Asegúrese de que la batería esté
completamente descargada cuando la saque del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas de
la carcasa, ya que están muy afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior o
frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del
aparato con un destornillador. Si es necesario, quite
también los tornillos o piezas adicionales hasta que
vea el circuito impreso con la batería recargable.
3Si es necesario, corte los cables para separar el
circuito impreso y la batería recargable del aparato.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.nl/support o póngase
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los términos de
la garantía internacional debido a que están sujetas a desgaste.
----------
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
-----
----
Vaara
Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta (Kuva 1).
Varoitus
Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät
laitteen sähköverkkoon.
Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda
verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä
laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut, koska
laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä laitteen lataamiseen vain mukana tulevaa
latauslaitetta.
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen tai
kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua 30
minuuttia ennen käyttöä.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Käyttöääni enintään: Lc = 75 dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service. Jos verkkokauppa ei
ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään
tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien
ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat
kansainvälisessä takuulehtisessä.
Ympäristöasiaa
--
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Laitteen kiinteät ladattavat akut (vain tietyt mallit)
sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku
aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun
akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan
akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin
huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.  (Kuva 3)
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä.
Irrota tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat,
kunnes näet piirikortin ja akun.
--
3Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta
katkaisemalla johdot.
--
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu
Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.nl/support tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ja kotelon osat
ovat teräviä.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella
ruuveja. Jos on, irrota ne.
-----
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
-----
Akun poistaminen (vain tietyt mallit)
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.Varmista,
että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.
--
----
Danger
Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur secteur (fig. 1).
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’adaptateur secteur correspond à la
tension du secteur.
L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez
pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter
tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers encourus.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de
8 ans et sous surveillance.
Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l’appareil.
---
Attention
Vérifiez systématiquement l’appareil avant de l’utiliser.
N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses éléments est
endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.
N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles
pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d’emploi).
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour
charger l’appareil.
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le
toujours par un adaptateur de même type pour
éviter tout accident.
Si l’appareil devait être soumis à une forte variation
de température, de pression ou d’humidité, laissez-le
s’acclimater pendant 30 minutes avant de l’utiliser.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour
nettoyer l’appareil.
Niveau sonore maximal : Lc = 75 dB(A)
Conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendezvous sur notre boutique en ligne à l’adresse
www.shop.philips.com/service. Si la boutique en
ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez
votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé
Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour vous
procurer des accessoires pour votre appareil, contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie
internationale.
Environnement
--
--
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 2).
La batterie rechargeable intégrée (certains
modèles uniquement) contient des substances qui
peuvent nuire à l’environnement. Veillez à toujours
retirer la batterie avant de mettre l’appareil au
rebut ou de le déposer à un endroit assigné à
cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit
assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer
la batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans
un Centre Service Agréé Philips qui prendra
toute l’opération en charge pour préserver
l’environnement.  (fig. 3)
Retrait de la batterie rechargeable
(certains modèles uniquement)
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque
vous mettez l’appareil au rebut. Assurez-vous que la
batterie est complètement déchargée lorsque vous la
retirez.
---
Soyez prudent car les languettes de la batterie et les
parties du boîtier sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière ou à
l’avant de l’appareil. Si c’est le cas, enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil
avec un tournevis. Si nécessaire, enlevez également
les vis et/ou parties supplémentaires jusqu’à ce
que vous voyiez le circuit imprimé avec la batterie
rechargeable.
3Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le circuit
imprimé et la batterie rechargeable de l’appareil.
----
--
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.nl/support
ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans
votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur
Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas
couvert par la garantie internationale.
-------
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
---
Pericolo
Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore (fig. 1).
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la
tensione riportata sull’adattatore corrisponda alla
tensione disponibile.
---
L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini
di età superiore a 8 anni e da persone con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte, a condizione
che tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale
uso.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono
essere effettuate solo da bambini di età superiore
agli 8 anni.
Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
Attenzione
Controllate sempre l’apparecchio prima dell’uso.
Non usate l’apparecchio se alcune parti sono
danneggiate o rotte, poiché questo potrebbe causare
lesioni.
Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto
come indicato nel manuale dell’utente.
Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a
temperature comprese tra 5 e 35 °C.
Per ricaricare l’apparecchio, utilizzate solo l’adattatore
in dotazione.
Se l’adattatore è danneggiato, è necessario sostituirlo
esclusivamente con un adattatore originale al fine di
evitare situazioni pericolose.
Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo
di temperatura, pressione o umidità, attendete 30
minuti prima di utilizzarlo.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o
acetone, per pulire l’apparecchio.
Livello di rumorosità massimo: Lc = 75 dB(A)
Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare degli accessori per questo apparecchio,
visitate il nostro Online Shop all’indirizzo
www.shop.philips.com/service. Se l’Online Shop
non è disponibile nel vostro paese, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips. Se
avete difficoltà nel reperire gli accessori per il vostro
apparecchio, contattate un centro assistenza clienti Philips
del vostro paese. I dettagli di contatto si trovano nel
volantino della garanzia internazionale.
Tutela dell’ambiente
---
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 2).
La batteria ricaricabile integrata (solo determinati
modelli) contiene sostanze potenzialmente nocive
per l’ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima
di smaltire l’apparecchio e consegnarlo a un centro
di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito
centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la
rimozione della batteria, consegnate l’apparecchio
a un centro di assistenza Philips, che si occuperà
della rimozione della batteria e dello smaltimento
dell’apparecchio.  (fig. 3)
Rimozione della batteria ricaricabile
(solo determinati modelli)
Prima di provvedere allo smaltimento dell’apparecchio,
rimuovete la batteria ricaricabile. Prima di rimuoverla,
assicuratevi che sia completamente scarica.
Fate attenzione poiché le estremità in metallo della
batteria e quelle del rivestimento sono molto affilate.
1Verificate se sono presenti viti nella parte
posteriore o anteriore dell’apparecchio. In caso
affermativo rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se necessario,
rimuovete anche le viti e/o le parti aggiuntive finché
non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con la
batteria ricaricabile.
3Se necessario, tagliate i fili per separare la scheda
a circuiti stampati e la batteria ricaricabile
dall’apparecchio.
NEDERLANDS
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die
Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het
indien nodig later te kunnen raadplegen.
-----
----
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.nl/
support oppure contattate il Centro Assistenza Clienti
Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel
vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti,
rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia
internazionale perché soggetti a usura.
--
------
Gevaar
Houd het apparaat en de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op de adapter overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
De adapter bevat een transformator. Knip de adapter
niet af om deze te vervangen door een andere
stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben
ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en
zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
Let op
Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt.
Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen
beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen
kan leiden.
Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde
doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij
een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om het
apparaat op te laden.
Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd
vervangen door een van het oorspronkelijke type
om gevaar te voorkomen.
Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient
u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren
voordat u het gaat gebruiken.
--
---
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen
zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te
maken.
Maximale geluidsniveau: Lc = 75 dB(A)
Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Accessoires bestellen
Ga naar onze Online Shop op www.shop.philips.com/
service om accessoires voor dit apparaat te kopen. Ga
naar uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum
als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land. Als u
problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw
apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Milieu
--
--
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).
De ingebouwde accu (alleen bepaalde typen) bevat
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat
afdankt en inlevert op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op
een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u
problemen ondervindt bij het verwijderen van
de accu, kunt u met het apparaat ook naar een
Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen
ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt
verwerkt.  (fig. 3)
De accu verwijderen (alleen bepaalde typen)
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
Wees voorzichtig, de accustrips en delen van de
behuizing zijn heel scherp.
1Controleer of er zich schroeven aan de achterzijde
of voorzijde van het apparaat bevinden.Verwijder
deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van
het apparaat met een schroevendraaier.Verwijder zo
nodig ook extra schroeven en/of onderdelen tot u de
printplaat met de accu ziet.
3Knip indien nodig de draden los om de printplaat
en de accu te scheiden van het apparaat.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl/support) of neem contact op met
het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van de
internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn aan
slijtage.
NORSK
--------
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
--
----
----
---
Fare
Sørg for å holde både apparatet og adapteren
tørre (fig. 1).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet
med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Forsiktig
Kontroller alltid apparatet før du bruker det. Ikke
bruk apparatet hvis noen av delene er skadet eller
ødelagt, da dette kan føre til skade.
Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som
vist i brukerhåndboken.
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 5 og 35 °C.
Du må bare bruke den medfølgende adapteren til å
lade opp apparatet.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker
som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.
Maksimalt støynivå: Lc = 75 dB(A)
Overholdelse av standarder
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder
som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du
gå til nettbutikken vår på www.shop.philips.com/
service. Hvis nettbutikken ikke er tilgjengelig i landet
der du bor, kan du ta kontakt med Philips-forhandleren
eller et Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med
å få tak i tilbehør til apparatet, kan du ta kontakt med
Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor. Du finner
kontaktopplysninger i garantiheftet.
Miljø
--
--
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 2).
Det innebygde oppladbare batteriet (kun bestemte
modeller) inneholder stoffer som kan forurense
miljøet. Ta alltid ut batteriet før du leverer apparatet
på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte.  (fig. 3)
Fjerne det oppladbare batteriet
(kun bestemte modeller)
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du kaster
apparatet. Kontroller at batteriet er helt utladet når du
fjerner det.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer og/eller
deler til du ser kretskortet med det oppladbare
batteriet.
3Kutt om nødvendig ledningene for å skille kretskortet
og det oppladbare batteriet fra apparatet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du
har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene
til Philips på www.philips.nl/support. Du kan også
ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det
ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale
garantien ettersom de utsettes for slitasje.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
--
----
Vær forsiktig. Batteristrimlene og dekslene er svært skarpe.
1Kontroller om det er noen skruer foran eller bak
på apparatet. Hvis det er det, må du fjerne dem.
--
Perigo
Mantenha o aparelho e o transformador
secos (fig. 1).
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar
o aparelho.
O adaptador contém um transformador. Não corte
o adaptador para o substituir por outro, porque isso
poderá dar origem a situações de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se forem alertadas para os perigos
envolvidos.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham
idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
---
--
------
----
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
Cuidado
Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não
utilize o aparelho se qualquer uma das suas peças
estiver danificada ou partida, pois isto pode provocar
ferimentos.
Utilize este aparelho apenas para o fim a que se
destina, conforme indicado no manual do utilizador.
Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Para carregar o aparelho utilize apenas o adaptador
fornecido.
Se o adaptador se danificar, este deverá ser
substituído apenas por uma peça de origem para
evitar situações de perigo.
Se o aparelho for sujeito a uma mudança significativa
de temperatura, pressão ou humidade, deixe o
aparelho ambientar-se durante 30 minutos antes de
o utilizar.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como
petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB(A)
Conformidade com as normas
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios para este aparelho, visite a nossa
loja online em www.shop.philips.com/service. Se
não tiver uma loja online disponível no seu país, dirija-se
ao seu distribuidor Philips ou a um centro de assistência
Philips. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o
seu aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente
da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de
contacto no folheto de garantia mundial.
--
Não elimine o aparelho juntamente com os
resíduos domésticos normais no final da sua vida
útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado
para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 2).
A bateria recarregável incorporada (apenas em
modelos específicos) contém substâncias que
podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria
antes de eliminar o aparelho e entregue o aparelho
num ponto de recolha oficial. Para eliminar a bateria,
coloque-a num ponto de recolha oficial para baterias.
Se tiver problemas na remoção da bateria, pode
--
Remover a bateria recarregável
(apenas em modelos específicos)
--
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer
do aparelho. Certifique-se de que a bateria está
completamente vazia quando a retirar.
Tenha cuidado, as bandas da bateria e peças da
estrutura são muito afiadas.
1Verifique se há parafusos na parte posterior ou
frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
--
--
2Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho
com uma chave de fendas. Se necessário, retire
também parafusos e/ou peças adicionais até
conseguir ver a placa de circuitos impressos com a
bateria recarregável.
--
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuitos impressos e a bateria recarregável do
aparelho.
--
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver
algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.nl/support ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (poderá
encontrar o número de telefone no folheto de garantia
mundial). Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente
no seu país, dirija-se ao revendedor local da Philips.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos termos
da garantia internacional visto que estão sujeitas a
desgaste.
Meio ambiente
--
também levar o aparelho a um centro de assistência
Philips, que poderá remover a bateria e eliminá-la de
forma segura para o ambiente.  (fig. 3)
-------
PORTUGUÊS DO BRASIL
--
Introdução
--
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips,
registre o produto em www.welcome.philips.com/
br_pt/.
Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes
de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.
--
--
Perigo
Mantenha o aparelho e o adaptador secos (fig. 1).
Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão
indicada no adaptador corresponde à tensão do
local.
O adaptador contém um transformador. Não retire
o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois
isso pode causar uma situação de risco.
Este aparelho pode ser usado por crianças a partir
de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso e os riscos.
A limpeza e a manutenção do usuário não devem
ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de
oito anos e sejam supervisionadas por um adulto.
Mantenha o aparelho e o cabo longe do alcance de
crianças menores de 8 anos.
Crianças devem ser supervisionadas para que elas
não brinquem com o aparelho.
Atenção
Sempre verifique o aparelho antes de usar. Não o
utilize se alguma peça estiver danificada ou quebrada,
pois isso pode causar ferimento.
Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se
destina, conforme mostrado no manual do usuário.
Use, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5°C e 35°C.
Só use o adaptador fornecido para carregar o
aparelho.
Se o adaptador estiver danificado, substitua-o
sempre por outro original para evitar situações de
risco.
Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança de
temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar
por 30 minutos antes de usá-lo.
Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como
gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)
Conformidade com padrões
Este aparelho Philips está em conformidade
com todos os padrões relativos a campos
eletromagnéticos (EMF).
Compra de acessórios
Para adquirir acessórios para este aparelho, acesse a
nossa loja on-line: www.shop.philips.com/service.
Caso a loja on-line não esteja disponível para seu país, vá
até um revendedor ou uma Central de Atendimento ao
Cliente Philips. Caso você tenha dificuldade em adquirir
acessórios para o seu aparelho, entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país. O
número de telefone se encontra no folheto da garantia
mundial.
Meio ambiente
--
--
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no
final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta
oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato,
você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 2).
A bateria interna recarregável (somente em alguns
modelos) contém substâncias que podem poluir
o meio ambiente. Sempre remova a bateria do
aparelho antes de descartá-lo e levá-lo a um posto
oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto
oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em
removê-la, você também poderá levar o aparelho
a uma assistência técnica Philips, que fará esse
procedimento e descartará a bateria em um local
seguro ao meio ambiente.  (fig. 3)
Remoção da bateria recarregável
(somente em alguns modelos)
Somente remova a bateria recarregável quando
descartar o aparelho; ao removê-la, verifique se ela está
completamente descarregada.
Tenha cuidado para não se cortar com os fios da
bateria e as partes do compartimento.
1Verifique se há parafusos na parte de trás ou da
frente do aparelho; se houver, remova-os.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro
do aparelho com uma chave de fenda. Se
necessário, remova também os parafusos e/ou as
peças adicionais, até enxergar a placa de circuito
impresso com a bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuito impresso e a bateria recarregável do
aparelho.
Garantia e assistência técnica
Se precisar de assistência técnica ou informações, ou tiver
algum problema, visite o site da Philips em
www.philips.nl/support ou entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o
número de telefone encontra-se no folheto da garantia
mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao
Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante
local da Philips.
Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos termos
de garantia internacional, pois elas estão sujeitas ao
desgaste.
SVENSKA
--
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
-----
----
---------
Fara
Utsätt inte apparaten och adaptern för väta (Bild 1).
Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
det kan orsaka fara.
Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer.
Rengöring och underhåll bör inte göras av barn
under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.
Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Varning!
Kontrollera alltid apparaten innan du använder den.
Använd inte apparaten om någon del är skadad eller
trasig, eftersom det då finns risk att du skadar dig.
Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet,
som framgår i användarhandboken.
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 5 och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern för
laddning av apparaten.
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med
en av originaltyp för att farliga situationer inte ska
uppstå.
Om apparaten utsätts för stora förändringar vad
gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den
acklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
Max ljudnivå: Lc = 75 dB(A)
Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten besöker
du vår onlinebutik på www.shop.philips.com/
service. Om onlinebutiken är inte tillgänglig i ditt land
söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
serviceombud. Om du har några svårigheter med att hitta
tillbehör för apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst
i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek
için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin:
www.philips.com/welcome.
Miljön
--
--
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön (Bild 2).
Det inbyggda laddningsbara batteriet (endast
vissa modeller) innehåller ämnen som kan vara
skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du
kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell
återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell
återvinningsstation för batterier. Om du har problem
med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten
till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan
hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett
miljövänligt sätt.  (Bild 3)
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
-----
Ta ut det laddningsbara batteriet
(endast vissa modeller)
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska
slänga apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när
du tar ur det.
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar av
höljet är mycket vassa.
1Kontrollera om det finns några skruvar på apparatens
framsida eller baksida. Ta i så fall bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med
en skruvmejsel. Om det behövs tar du också
bort extra skruvar och/eller delar tills du ser
kretskortet med laddningsbart batteri.
3Klipp av trådarna för att separera kretskortet och
det laddningsbara batteriet från apparaten.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har
problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.nl/support eller kontakta
Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i
ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
-----
------
Tehlike
Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın (Şek. 1).
Uyarı
Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu
kontrol edin.
Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır.Tehlikeli bir
duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle
değiştirmek için kesmeyin.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük
ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasar görür veya bozulursa,
bu durum yaralanmaya yol açabileceğinden, cihaz
kullanılmamalıdır.
Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanın.
Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli
ve saklanmalıdır.
Cihazı şarj etmek için sadece birlikte verilen adaptörü
kullanın.
Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka
orijinal modeli ile değiştirin.
Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce
----
cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun
hale gelmesini bekleyin.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama
bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 75dB(A)
Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen
www.shop.philips.com/service adresindeki çevrimiçi
mağazamızı ziyaret edin. Çevrimiçi mağaza ülkenizde
kullanılamıyorsa Philips bayinize veya bir Philips servis
merkezine gidin. Cihazın aksesuarlarını satın alma
konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips
Müşteri Destek Merkezi’ne başvurun. İletişim bilgilerini
garanti broşüründe bulabilirsiniz.
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi
toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Dahili şarj edilebilir pil (sadece belirli modellerde),
çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı
atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim
etmeden önce mutlaka pili çıkarın. Pili, piller için resmi
toplama noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük
çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de
verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pili sizin için
çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek
şekilde gerçekleştirilecektir.  (Şek. 3)
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
(sadece belirli modellerde)
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız zaman
çıkarın. Pilleri çıkarırken tamamen boş olduklarından
emin olun.
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir, dikkatli
olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa bunları
sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer
vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir pili cihazdan
çıkarmak için gerekirse kabloları kesin.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir
sorunla karşılaşırsanız, www.philips.nl/support
adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti
belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi
yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası
garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising