Philips | BT9280/32 | Philips Beardtrimmer series 9000 Wasserdichter Bartschneider BT9290/32 Important Information Manual

English
--
Introduction
--
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
BT9295, BT9290, BT9280
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
-----
--
1
2
3
--
--
4
5
6
---------
4222.002.8366.2
--
---
Danger
Keep the adapter dry (Fig. 1).
Warning
Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children.
Do not use the appliance in the bath or in the
shower.
Caution
Always check the appliance before you use it. Do not
use the appliance if any of its parts is damaged or
broken, as this may cause injury.
Only use this appliance for its intended purpose as
shown in the user manual.
Use, charge and store the appliance at a temperature
between 5°C and 35°C.
Only use the adapter or charger supplied to charge
the appliance.
Make sure the appliance is switched off and
disconnected from the mains before you clean it
under the tap.
Never immerse the charger in water nor rinse it
under the tap.
If the appliance is subjected to a major change in
temperature, pressure or humidity, let the appliance
acclimatise for 30 minutes before you use it.
If the adapter or charger is damaged, always have it
replaced with one of the original type in order to
avoid a hazard.
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or
acetone to clean the appliance.
Maximum noise level: Lc= 75dB(A)
Compliance with standards
The appliance complies with the internationally
approved IEC safety regulations and can be safely
cleaned under the tap (Fig. 2).
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Class 1 laser product
The product contains a class 1 laser guide which
complies with IEC60825-1 (Fig. 3).
To avoid all risks, point the laser beam away from
your eyes and do not stare directly into the laser
beam (Fig. 4).
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your
Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Environment
--
--
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 5).
The built-in rechargeable battery contains substances
that may pollute the environment. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliance at an official collection point. Dispose of
the battery at an official collection point for batteries.
If you have trouble removing the battery, you can
also take the appliance to a Philips service centre.
The staff of this centre will remove the battery for
you and will dispose of it in an environmentally safe
way.  (Fig. 6)
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you
discard the appliance. Make sure the appliance is
disconnected from the mains and the battery is
completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips and housing parts are very
sharp.
1Check if there are any screws in the back or front
of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary,
also remove additional screws and/or parts
until you see the printed circuit board with the
rechargeable battery.
3If necessary, cut the wires to separate the printed
circuit board and the rechargeable battery from the
appliance.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or read the
worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere
brug.
-----
-------
Fare
Hold adapteren tør (fig. 1).
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på
adapteren svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til opladeren.
Adapteren indeholder en transformer. Adapteren
må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da
dette vil forårsage en farlig situation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren.
Forsigtig
Kontroller altid apparatet, før du bruger det. Undlad
at anvende apparatet, hvis en del er beskadiget eller i
stykker, da det kan medføre personskade.
Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist i
brugervejledningen.
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5°C og 35°C.
Apparatet må kun oplades med den medfølgende
adapter eller oplader.
----
------
---
Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før det rengøres under
vandhanen.
Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller skylles
under vandhanen.
Hvis apparatet udsættes for store
temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du
lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det
tages i brug.
Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må de
kun udskiftes med en original af samme type for at
undgå enhver risiko.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Maks. støjniveau: Lc = 75 dB (A)
Overholdelse af standarder
Produktet opfylder de internationalt godkendte IECsikkerhedsregler og kan skylles under rindende vand
uden risiko (fig. 2).
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Klasse 1-laserprodukt
Produktet indeholder et klasse 1-laserstyr, der
overholder IEC60825-1 (fig. 3).
For at undgå enhver risiko bør du pege laserstrålen
væk fra dine øjne og ikke kigge direkte på
laserstrålen (fig. 4).
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele skal du besøge
www.shop.philips.com/service eller gå til din
Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips
Kundecenter (se folderen “World-Wide Guarantee” for
at få kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
--
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 5).
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet,
før du kasserer apparatet og afleverer det på en
genbrugsstation. Aflevér batteriet på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få
batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som
vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på
en miljømæssig forsvarlig måde.  (fig. 6)
Udtagning af det genopladelige batteri
Fjern kun det genopladelige batteri, når du kasserer
apparatet. Kontroller, at apparatet er taget ud af stikket,
og at batteriet er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
Vær forsigtig, batteristrimlerne og kabinetdelene er
meget skarpe.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet.
Hvis der er det, skal de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med
en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt, skal du
også fjerne yderligere skruer og/eller dele, indtil du
kan se printpladen med det genopladelige batteri.
3Hvis det er nødvendigt, skal du skære ledningerne
over for at fjerne printpladen og det genopladelige
batteri fra apparatet.
------
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
Philips’ websted på www.philips.com/support eller
læse i folderen “World-Wide Guarantee”.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
---
--
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
----
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-----
---
Gefahr
Halten Sie den Adapter trocken (Abb. 1).
Warnhinweis
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen
Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen
Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern.
Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder
Dusche.
--
---
Achtung
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Benutzen Sie es nicht, wenn Teile beschädigt oder
defekt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwenden Sie dieses Gerät nur für den
vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen
zwischen 5 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich
den mitgelieferten Adapter bzw. das Ladegerät.
Achten Sie vor dem Reinigen unter fließendem
Wasser darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und
nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser; spülen
Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie
es vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung
anpassen lassen.
Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen defekte
Adapter bzw. Ladegeräte nur durch OriginalErsatzteile ausgetauscht werden.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder
aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Maximaler Geräuschpegel: Lc = 75 dB (A)
Normerfüllung
Das Gerät erfüllt die internationalen IECSicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken
unter fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Laserprodukt der Klasse 1
Das Produkt enthält einen Laser der Klasse 1, der der
Norm IEC60825-1 entspricht (Abb. 3).
Um Risiken zu vermeiden, richten Sie den Laserstrahl
nicht auf Ihre Augen, und sehen Sie nicht direkt in
den Laserstrahl (Abb. 4).
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie
auf www.shop.philips.com/service oder zu Ihrem
Philips Händler. Sie können auch das Philips ServiceCenter in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die
Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
Umwelt
--
--
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 5).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den
Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen
Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten
Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls
Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben,
können Sie das Gerät auch an ein Philips ServiceCenter geben. Dort wird der Akku umweltgerecht
entsorgt.  (Abb. 6)
Den Akku entfernen
---
--
Nehmen Sie den Akku nur heraus, wenn Sie das Gerät
entsorgen.Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von
der Stromversorgung getrennt ist und dass der Akku
vollständig leer ist, wenn Sie ihn herausnehmen.
Vorsicht: Die Schienen am Akku und an den
Gehäuseteilen sind scharf.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der Vorderoder Rückseite des Geräts befinden. Ist dies der
Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder- oder
Rückseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Nehmen Sie, falls nötig, auch weitere Schrauben
bzw. Teile heraus, bis Sie die Platine mit dem Akku
sehen.
3Sofern erforderlich, durchtrennen Sie die Drähte,
um die Platine und den Akku vom Gerät zu
trennen.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen
Sie die Philips Website unter www.philips.com/support,
oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen
der internationalen Garantie, da sie einem normalen
Verschleiß ausgesetzt sind.
--
--
-----
Ελληνικα
--
Εισαγωγή
--
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
--
--
Κίνδυνος
Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό (Εικ. 1).
---
--
Προειδοποίηση
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση
που αναγράφεται στο τροφοδοτικό αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος.
Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή.
Μην κόψετε το βύσμα του τροφοδοτικού για
να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή η
διαδικασία ενέχει κινδύνους.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή
στο ντους.
Προσοχή
Να ελέγχετε πάντοτε τη συσκευή πριν τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
αν οποιοδήποτε εξάρτημά της έχει καταστραφεί
ή σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό
που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Να χρησιμοποιείτε, να φορτίζετε και να
αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ
5°C και 35°C.
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ή τη
βάση φόρτισης που παρέχονται για τη φόρτιση
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη
συσκευή και ότι την έχετε αποσυνδέσει από την
πρίζα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε κάτω
από τη βρύση.
Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση φόρτισης σε νερό και
μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Αν σημειωθεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία,
την πίεση ή την υγρασία του περιβάλλοντος της
συσκευής, αφήστε την να εγκλιματιστεί για 30
λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Εάν ο μετασχηματιστής ή η βάση φόρτισης
υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο
με γνήσιο/α προς αποφυγή κινδύνου.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα,
συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά
ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον
καθαρισμό της συσκευής.
Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc= 75dB(A)
--
--
---
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συσκευή πληροί τους διεθνώς εγκεκριμένους
κανονισμούς ασφαλείας IEC και μπορεί
να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό με
ασφάλεια (Εικ. 2).
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1
Το προϊόν περιέχει οδηγό λέιζερ κατηγορίας
1 που συμμορφώνεται με την οδηγία IEC60825-1 
(Εικ. 3).
Για να αποφύγετε όλους τους κινδύνους, μην
στρέφετε τη δέσμη του λέιζερ στα μάτια σας και
μην την κοιτάζετε απευθείας (Εικ. 4).
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.shop.philips.
com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης
να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης).
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας
απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με
αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος (Εικ. 5).
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το
περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία
πριν απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε
την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής
για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες
στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την
μπαταρία για εσάς και θα την απορρίψουν με
τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.  (Εικ. 6)
Αφαίρεση της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο
όταν πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή. Πριν
αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι η μπαταρία
είναι εντελώς άδεια.
Προσοχή, οι επαφές τις μπαταρίας και τα μέρη του
περιβλήματος είναι πολύ αιχμηρά.
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή το εμπρός
μέρος της συσκευής. Αν ναι, αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός τμήμα της
συσκευής με ένα κατσαβίδι. Εάν χρειαστεί,
αφαιρέστε επιπλέον βίδες ή/και εξαρτήματα
μέχρι να δείτε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Εάν χρειαστεί, κόψτε τα καλώδια για να
διαχωρίσετε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία
από τη συσκευή.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη,
επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο
της διεθνούς εγγύησης.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους
της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
-----
---
Peligro
Mantenga el adaptador seco (fig. 1).
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el adaptador se corresponde con el
voltaje de red local.
El adaptador incorpora un transformador. No corte
el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que
podría provocar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso
del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños.
No utilice el aparato en la bañera o en la ducha.
-------------
---
Precaución
Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si alguna de sus piezas está
dañada o rota, y que podría ocasionar lesiones.
Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de usuario.
Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura
entre 5 °C y 35 °C.
Utilice únicamente el adaptador o cargador
suministrado para cargar el aparato.
Antes de empezar a limpiarlo bajo el grifo, asegúrese
de que el aparato esté apagado y desenchufado de
la red.
No sumerja nunca el cargador en agua ni lo enjuague
bajo el grifo.
Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura,
presión o humedad, deje que se aclimate durante
30 minutos antes de utilizarlo.
Si el adaptador o el cargador están dañados,
sustitúyalos siempre por otros del modelo original
para evitar situaciones de peligro.
No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes
abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o
acetona, para limpiar el aparato.
Nivel de ruido máximo: Lc = 75 dB(A)
Cumplimiento de normas
El aparato cumple las normas de seguridad IEC
aprobadas internacionalmente y se puede limpiar
bajo el grifo de forma segura (fig. 2).
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM).
Producto con láser de clase 1
El producto contiene una guía láser de clase 1 que
cumple con IEC60825-1 (fig. 3).
Para evitar cualquier riesgo, no apunte con el láser a
los ojos y no lo mire directamente (fig. 4).
extraer la batería, puede llevar el aparato a un
servicio de asistencia técnica de Philips. El personal
del servicio de asistencia extraerá la batería y se
deshará de ella de forma no perjudicial para el
medio ambiente.  (fig. 6)
Cómo extraer la batería recargable
Quite la batería recargable únicamente cuando
deseche el aparato. Asegúrese de que el aparato está
desconectado de la red eléctrica y de que la batería
está completamente descargada cuando la saque del
aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas de
la carcasa, ya que están muy afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte posterior o
frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal del
aparato con un destornillador. Si es necesario, quite
también los tornillos o piezas adicionales hasta que
vea el circuito impreso con la batería recargable.
3Si es necesario, corte los cables para separar el
circuito impreso y la batería recargable del aparato.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite el sitio Web de
Philips en www.philips.com/support o lea el folleto
de garantía mundial.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que están
sujetas a desgaste.
Suomi
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su
distribuidor de Philips. También puede ponerse en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (consulte el folleto de garantía mundial para
encontrar los datos de contacto).
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 5).
La batería recargable incorporada contiene sustancias
que pueden contaminar el medio ambiente. Quite
siempre la batería antes de deshacerse del aparato o
de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite
la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede
--
---------------
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
---
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
----
Vaara
Suojaa latauslaite kosteudelta (Kuva 1).
Varoitus
Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät
laitteen sähköverkkoon.
Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda
verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
Varoitus
Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä
laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut, koska
laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n lämpötilassa.
Käytä laitteen lataamiseen vain mukana tulevaa
verkkolaitetta tai laturia.
Varmista, että virta on katkaistu ja pistoke irrotettu
pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitteen juoksevalla
vedellä.
Älä koskaan upota lataustelinettä veteen äläkä
huuhtele sitä vesihanan alla.
Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen tai
kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua
30 minuuttia ennen käyttöä.
Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen
tyyppinen latauslaite.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Käyttöääni enintään: Lc = 75 dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n
turvamääräykset, ja se voidaan puhdistaa turvallisesti
vesihanan alla (Kuva 2).
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Luokan 1 laserlaite
Tuotteessa on luokan 1 laserlaite, joka täyttää
standardin IEC60825-1 vaatimukset (Kuva 3).
Vältä silmien altistumista lasersäteelle. Älä katso
suoraan lasersäteeseen (Kuva 4).
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa
www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Ympäristöasiaa
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 5).
--
Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle
haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja
toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen.
Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit
toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku
poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä
tavalla.  (Kuva 6)
Akun poistaminen
Poista vain ladattava akku ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että laitteen virtajohto on irrotettu
pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä, kun poistat sen.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ja kotelon osat
ovat teräviä.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella
ruuveja. Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä.
Irrota tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat,
kunnes näet piirikortin ja akun.
3Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta
katkaisemalla johdot.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
----
Danger
Gardez l’adaptateur au sec (fig. 1).
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’adaptateur secteur correspond à la
tension du secteur.
L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez
pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter
tout accident.
--
---
----------
----
---
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Tenez l’appareil et le cordon hors de portée des enfants.
N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous la
douche.
Attention
Vérifiez systématiquement l’appareil avant de l’utiliser.
N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses éléments est
endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.
N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles
pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d’emploi).
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Utilisez exclusivement l’adaptateur ou le chargeur
fourni pour charger l’appareil.
Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché
avant de le nettoyer sous le robinet.
Ne plongez jamais le chargeur dans l’eau et ne le
rincez pas sous le robinet.
Si l’appareil devait être soumis à une forte variation
de température, de pression ou d’humidité, laissez-le
s’acclimater pendant 30 minutes avant de l’utiliser.
Si l’adaptateur ou le chargeur est endommagé,
remplacez-le toujours par un adaptateur/chargeur de
même type pour éviter tout accident.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour
nettoyer l’appareil.
Niveau sonore maximal : Lc = 75 dB(A)
Conforme aux normes
Ce rasoir est conforme aux normes internationales
IEC et peut être nettoyé à l’eau en toute
sécurité (fig. 2).
Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM).
Produit laser de classe 1
Le produit comporte un guide laser de classe 1 qui
est conforme à la norme IEC60825-1 (fig. 3).
Afin d’éviter tout risque, ne dirigez pas le faisceau
laser vers vos yeux et ne le fixez pas (fig. 4).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces détachées,
visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou
rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez
également contacter le Service Consommateurs Philips
de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale
pour les coordonnées).
Environnement
--
--
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 5).
La batterie rechargeable intégrée contient des
substances qui peuvent nuire à l’environnement.
Veillez à toujours retirer la batterie avant de jeter
l’appareil ou de le déposer à un endroit assigné à
cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit
assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer
la batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans
un Centre Service Agréé Philips qui prendra
toute l’opération en charge pour préserver
l’environnement.  (fig. 6)
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque
vous jetez l’appareil. Assurez-vous que l’appareil
est débranché du secteur et que la batterie est
complètement déchargée lorsque vous la retirez.
Soyez prudent car les languettes de la batterie et les
parties du boîtier sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière ou à
l’avant de l’appareil. Si c’est le cas, enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de l’appareil
avec un tournevis. Si nécessaire, enlevez également
les vis et/ou parties supplémentaires jusqu’à ce
que vous voyiez le circuit imprimé avec la batterie
rechargeable.
3Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le circuit
imprimé et la batterie rechargeable de l’appareil.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com/support ou lisez le
dépliant sur la garantie internationale.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est pas
couvert par la garantie internationale.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
-----
---
--
---------
Italiano
--
Introduzione
--
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
Pericolo
Mantenete sempre asciutto l’adattatore (fig. 1).
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la
tensione riportata sull’adattatore corrisponda alla
tensione disponibile.
L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
Tenete l’apparecchio e il cavo di alimentazione fuori
dalla portata dei bambini.
Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da bagno o
nella doccia.
Attenzione
Controllate sempre l’apparecchio prima dell’uso.
Non usate l’apparecchio se alcune parti sono
danneggiate o rotte, poiché questo potrebbe causare
lesioni.
Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto
come indicato nel manuale dell’utente.
Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a
temperature comprese tra 5 e 35 °C.
Per ricaricare l’apparecchio, utilizzate solo l’adattatore
o il caricabatterie in dotazione.
Verificate che l’apparecchio sia spento e scollegato
dalla presa di corrente prima di pulirlo sotto l’acqua
corrente.
Non immergete mai il caricatore nell’acqua e non
risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo di
temperatura, pressione o umidità, attendete
30 minuti prima di utilizzarlo.
Nel caso in cui l’adattatore o il caricatore siano
danneggiati, sostituiteli esclusivamente con ricambi
originali, al fine di evitare situazioni pericolose.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o
acetone, per pulire l’apparecchio.
Livello di rumorosità massimo: Lc = 75 dB(A)
Conformità agli standard
L’apparecchio è conforme alle norme di sicurezza
IEC approvate a livello internazionale e può essere
lavato tranquillamente sotto l’acqua corrente (fig. 2).
--
---
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Prodotto laser di classe 1
Il prodotto contiene una guida al laser di classe 1 che
è conforme a IEC60825-1 (fig. 3).
Per evitare rischi, dirigete il raggio laser lontano
dai vostri occhi e non fissate direttamente il raggio
laser (fig. 4).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il
sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi
presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare
anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i
dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Tutela dell’ambiente
---
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 5).
La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente. Rimuovete
sempre la batteria prima di smaltire l’apparecchio e
consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite
la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso
di difficoltà durante la rimozione della batteria,
consegnate l’apparecchio a un centro di assistenza
Philips, che si occuperà della rimozione della batteria
e dello smaltimento dell’apparecchio.  (fig. 6)
Rimozione della batteria ricaricabile
Rimuovete la batteria ricaricabile quando smaltite
l’apparecchio. Assicuratevi che l’apparecchio sia
stato scollegato dalla corrente e che la batteria sia
completamente scarica prima di rimuoverla.
Fate attenzione poiché le estremità in metallo della
batteria e quelle del rivestimento sono molto affilate.
1Verificate se sono presenti viti nella parte
posteriore o anteriore dell’apparecchio. In caso
affermativo rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se necessario,
rimuovete anche le viti e/o le parti aggiuntive finché
non risulta visibile la scheda a circuiti stampati con
la batteria ricaricabile.
3Se necessario, tagliate i fili per separare la scheda
a circuiti stampati e la batteria ricaricabile
dall’apparecchio.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com/support oppure leggete
l’opuscolo della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia
internazionale perché soggetti a usura.
Nederlands
---
---
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als
u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips
biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het
indien nodig later te kunnen raadplegen.
-----
----
-----
Gevaar
Houd de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op de adapter overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
De adapter bevat een transformator. Knip de adapter
niet af om deze te vervangen door een andere
stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe
het apparaat dient te worden gebruikt.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.
Let op
Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt.
Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen
beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen
kan leiden.
Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde
doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij
een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter of oplader
om het apparaat op te laden.
Schakel het apparaat uit en neem de adapter uit het
stopcontact voordat u het apparaat onder de kraan
gaat schoonmaken.
----
---
Dompel de oplader nooit in water en spoel deze
nooit af onder de kraan.
Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient
u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren
voordat u het gaat gebruiken.
Indien de adapter of de oplader beschadigd is, laat
deze dan altijd vervangen door een exemplaar van
het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen
zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te
maken.
Maximaal geluidsniveau: Lc = 75 dB(A)
Naleving van richtlijnen
Het apparaat voldoet aan de internationaal erkende
IEC veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de
kraan worden gereinigd (fig. 2).
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Klasse 1 laserproduct
Het product bevat een klasse 1 lasergids die voldoet
aan de IEC60825-1 eisen (fig. 3).
Houdt u, om alle risico’s te vermijden, de laserstraal
weg van uw ogen en kijk niet rechtstreeks in de
laserstraal (fig. 4).
uit het stopcontact is gehaald en dat de accu volledig
leeg is wanneer u deze verwijdert.
Wees voorzichtig, de accustrips en delen van de
behuizing zijn heel scherp.
1Controleer of er zich schroeven aan de achterzijde
of voorzijde van het apparaat bevinden.Verwijder
deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel van
het apparaat met een schroevendraaier.Verwijder
zo nodig ook extra schroeven en/of onderdelen tot
u de printplaat met de accu ziet.
3Knip indien nodig de draden los om de printplaat
en de accu te scheiden van het apparaat.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
de Philips-website (www.philips.com/support) of lees
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van
de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn
aan slijtage.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om
accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar
uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met
het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het
‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Milieu
--
--
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 5).
De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu
voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een
door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de
accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen.
Als u problemen ondervindt bij het verwijderen
van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een
Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit
centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen
ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt
verwerkt.  (fig. 6)
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat
--
---
--------
Innledning
--
Viktig
--
--
--
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
--
--
Norsk
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best
mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
--
--
Fare
Hold adapteren tørr (fig. 1).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
---
Forsiktig
Kontroller alltid apparatet før du bruker det. Ikke
bruk apparatet hvis noen av delene er skadet eller
ødelagt, da dette kan føre til skade.
Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som
vist i brukerhåndboken.
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 5 og 35 °C.
Bruk bare den medfølgende adapteren eller laderen
til å lade opp apparatet.
Kontroller at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten før du begynner å rengjøre det
under springen.
Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles
under springen.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid
sørge for å bytte den ut med en av original type for å
unngå at det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker
som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.
Maksimalt støynivå: Lc = 75 dB(A)
Overholdelse av standarder
Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente
IEC-sikkerhetskravene og kan trygt rengjøres under
springen (fig. 2).
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder
som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Laserprodukt i klasse 1
Produktet inneholder en laserguide i klasse 1 som
samsvarer med IEC60825-1 (fig. 3).
For å unngå all risiko må du peke laserstrålen vekk fra
øynene og ikke stirre direkte inn i laserstrålen (fig. 4).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
www.shop.philips.com/service eller en Philips-forhandler.
Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet
der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Miljø
--
--
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 5).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet
før du leverer apparatet på en gjenvinningsstasjon.
Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier.
Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du
også ta apparatet med til et Philips-servicesenter.
Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på
en miljøvennlig måte.  (fig. 6)
Fjerne det oppladbare batteriet
Fjern bare det oppladbare batteriet når du kaster
apparatet. Sørg for at apparatet er koblet fra strømuttaket,
og at batteriet er helt tomt når du fjerner det.
Vær forsiktig. Batteristrimlene og dekslene er svært skarpe.
1Kontroller om det er noen skruer foran eller bak
på apparatet. Hvis det er det, må du fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer og/eller
deler til du ser kretskortet med det oppladbare
batteriet.
3Kutt om nødvendig ledningene for å skille kretskortet
og det oppladbare batteriet fra apparatet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du
besøke webområdet til Philips på www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale
garantien ettersom de utsettes for slitasje.
--
-------
--
Introdução
--
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
--
--
--
Importante
--
--
Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
--
--
Perigo
Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar
o aparelho.
O adaptador contém um transformador. Não corte
o adaptador para o substituir por outro, porque isso
poderá dar origem a situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
---
---
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
Não utilize o aparelho no banho ou no duche.
Cuidado
Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não
utilize o aparelho se qualquer uma das suas peças
estiver danificada ou partida, pois isto pode provocar
ferimentos.
Utilize este aparelho apenas para o fim a que se
destina, conforme indicado no manual do utilizador.
Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Utilize apenas o adaptador ou carregador fornecido
para carregar o aparelho.
Certifique-se de que desligou o aparelho e retirou a
ficha da tomada eléctrica antes de o lavar em água
corrente.
Nunca imerja o carregador em água nem o enxagúe
em água corrente.
Se o aparelho for sujeito a uma mudança significativa
de temperatura, pressão ou humidade, deixe o
aparelho ambientar-se durante 30 minutos antes de o
utilizar.
Se o adaptador ou o carregador estiverem
danificados, só deverão ser substituídos por uma
peça de origem para evitar situações de perigo.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como
petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB(A)
Conformidade com as normas
O aparelho está conforme às regulamentações de
segurança CEI aprovadas internacionalmente e pode
ser lavado à torneira com total segurança (fig. 2).
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Produto com laser de classe 1
O produto contém uma guia de laser de classe
1 que está em conformidade com a IEC608251 (fig. 3).
Para evitar qualquer risco, não direccione o feixe de
laser para os olhos e não olhe directamente para o
feixe de laser (fig. 4).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes,
visite www.shop.philips.com/service ou vá ao seu
revendedor Philips. Também pode contactar o Centro
de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os
detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Meio ambiente
--
--
Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos
domésticos normais no final da sua vida útil. Entregue-o
num ponto de recolha autorizado para reciclagem.
Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 5).
A bateria recarregável incorporada contém substâncias
que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria
antes de eliminar o aparelho e entregue o aparelho
num ponto de recolha oficial. Para eliminar a bateria,
coloque-a num ponto de recolha oficial para baterias.
Se tiver problemas na remoção da bateria, pode
também levar o aparelho a um centro de assistência
Philips, que poderá remover a bateria e eliminá-la de
forma segura para o ambiente.  (fig. 6)
Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes
de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.
-----
Remover a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando eliminar o
aparelho. Assegure-se de que o aparelho está desligado
da alimentação e a bateria está completamente vazia,
quando a retirar.
Tenha cuidado, as bandas da bateria e peças da
estrutura são muito afiadas.
1Verifique se há parafusos na parte posterior ou
frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho
com uma chave de fendas. Se necessário, retire
também parafusos e/ou peças adicionais até
conseguir ver a placa de circuitos impressos com a
bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuitos impressos e a bateria recarregável do
aparelho.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite o Web
site da Philips em www.philips.com/support ou leia
o folheto da garantia mundial.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos termos da
garantia internacional visto que estão sujeitas a desgaste.
------------
Português do Brasil
--
Introdução
--
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips,
registre o produto em www.welcome.philips.com/
br_pt/.
--
Perigo
Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão
indicada no adaptador corresponde à tensão do local.
O adaptador contém um transformador. Não retire
o adaptador para substituí-lo por outro plugue,
pois isso pode causar uma situação de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma
pessoa responsável por sua segurança.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de
crianças.
Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro.
Atenção
Sempre verifique o aparelho antes de usar. Não o
utilize se alguma peça estiver danificada ou quebrada,
pois isso pode causar ferimento.
Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se
destina, conforme mostrado no manual do usuário.
Use, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5°C e 35°C.
Para carregar o aparelho, só use o adaptador ou
carregador fornecido.
Verifique se o aparelho está desligado e
desconectado da rede elétrica antes de enxaguá-lo.
Nunca mergulhe o carregador em água nem
enxágüe-o em água corrente.
Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança de
temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar
por 30 minutos antes de usá-lo.
Se o adaptador ou o carregador estiver danificado,
substitua-o sempre por um modelo original para
evitar situações de risco.
Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como
gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)
Conformidade com padrões
O aparelho está em conformidade com as
regulamentações de segurança da IEC aprovadas
internacionalmente e pode ser lavado com
segurança em água corrente (fig. 2).
Este aparelho Philips está em conformidade com todos
os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF).
---
Produto a laser classe 1
O produto contém um guia a laser classe 1 que está
em conformidade com IEC60825-1 (fig. 3).
Para evitar todos os riscos, aponte o feixe do laser
a certa distância dos olhos e não olhe diretamente
para ele (fig. 4).
Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos termos
de garantia internacional, pois elas estão sujeitas ao desgaste.
Svenska
Compra de acessórios
Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse
www.shop.philips.com/service ou dirija-se até
um revendedor Philips. Você também pode entrar em
contato com a Central de Atendimento ao Cliente do
seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter
detalhes sobre contato).
Meio ambiente
--
--
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no
final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta
oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato,
você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 5).
A bateria interna recarregável contém substâncias
que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova
a bateria do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo
a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias
em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver
dificuldade em removê-la, você também poderá levar
o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará
esse procedimento e descartará a bateria em um
local seguro ao meio ambiente.  (fig. 6)
Tenha cuidado para não se cortar com os fios da
bateria e as partes do compartimento.
1Verifique se há parafusos na parte de trás ou da
frente do aparelho; se houver, remova-os.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro do aparelho com
uma chave de fenda. Se necessário, remova também os
parafusos e/ou as peças adicionais, até enxergar a placa
de circuito impresso com a bateria recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar a placa
de circuito impresso e a bateria recarregável do
aparelho.
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
-----
----------
Garanta e suporte
Caso você precise de informações ou suporte,
acesse o site da Philips em www.philips.com/support
ou leia o folheto de garantia mundial à parte.
---
Introduktion
Remoção da bateria recarregável
Apenas remova a bateria recarregável ao descartar o
aparelho. Antes de remover a bateria, verifique se o
aparelho está desconectado da tomada e se a bateria
está completamente vazia.
--
---
Fara
Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
Varning
Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
det kan orsaka fara.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person
som är ansvarig för deras säkerhet.
Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
Använd inte apparaten i badet eller duschen.
Försiktighet
Kontrollera alltid apparaten innan du använder den.
Använd inte apparaten om någon del är skadad eller
trasig, eftersom det då finns risk att du skadar dig.
Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet,
som framgår i användarhandboken.
Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 5 och 35 °C.
Använd endast den medföljande adaptern eller
laddaren för laddning av apparaten.
Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till
elnätet innan du rengör den under kranen.
Sänk aldrig ned laddaren i vatten och skölj den inte
under kranen.
Om apparaten utsätts för stora förändringar vad
gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den
acklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
Om adaptern eller laddaren skadas ska de alltid
ersättas med originalmodell så att farliga situationer
inte uppstår.
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
---
Max ljudnivå: Lc = 75 dB(A)
Överensstämmelse med standarder
Apparaten är tillverkad i enlighet med internationella
och godkända IEC-säkerhetsföreskrifter och kan
rengöras säkert under kranen (Bild 2).
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Laserprodukt av klass 1
Med produkten följer en guide som rör
laserprodukter av klass 1 och överensstämmer med
IEC60825-1 (Bild 3).
För att undvika att utsätta dig för risker bör du aldrig
rikta laserstrålen mot ögonen eller titta direkt på
laserstrålen (Bild 4).
Beställa tillbehör
För att köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philipsåterförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i
ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Miljön
--
--
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön (Bild 5).
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen
som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet
innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid
en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en
officiell återvinningsstation för batterier. Om du har
problem med att få ur batteriet kan du också ta med
apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där
kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på
ett miljövänligt sätt.  (Bild 6)
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga
apparaten. Se till att apparaten inte är ansluten till elnätet
och att batteriet är helt tomt när du tar bort det.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
Philips webbplats på www.philips.com/support eller
läsa garantibroschyren.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş
geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için
lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/
welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
-----
----
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar av
höljet är mycket vassa.
1Kontrollera om det finns några skruvar på apparatens
framsida eller baksida. Ta i så fall bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med
en skruvmejsel. Om det behövs tar du också
bort extra skruvar och/eller delar tills du ser
kretskortet med laddningsbart batteri.
3Klipp av trådarna för att separera kretskortet och
det laddningsbara batteriet från apparaten.
------
Tehlike
Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin (Şek. 1).
Uyarı
Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu
kontrol edin.
Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli
bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir
fişle değiştirmek için kesmeyin.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri
yerlerde muhafaza edin.
Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın.
Dikkat
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasar görür veya bozulursa,
bu durum yaralanmaya yol açabileceğinden, cihaz
kullanılmamalıdır.
Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanın.
Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli
ve saklanmalıdır.
Cihazı şarj etmek için birlikte verilen adaptörü veya
şarj cihazını kullanın.
Cihazı musluk suyu altında temizlemeden önce kapalı
ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun.
Şarj cihazını kesinlikle suya batırmayın veya musluk
altında durulamayın.
--
------
---
Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce
cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun
hale gelmesini bekleyin.
Adaptör veya şarj cihazı hasarlıysa, tehlikeye
yol açmamak için mutlaka orijinal model ile
değiştirilmelidir.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama
bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 75dB(A)
Standartlara uygunluk
Cihaz uluslararası onaylı IEC güvenlik uygulamalarına
uygundur ve musluk suyu altında güvenle
yıkanabilir (Şek. 2).
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
1. sınıf lazer ürün
Ürün, IEC60825-1 uyumlu 1. sınıf lazer güdümü içerir 
(Şek. 3).
Tüm riskleri önlemek için lazer ışınını gözlerinize
tutmayın ve doğrudan lazer ışınına bakmayın (Şek. 4).
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin
ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki
Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz
(iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına
başvurun).
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 5).
Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek
maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi
toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka
pili çıkarın. Pili, piller için resmi toplama noktasına
teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız,
cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz.
Bu merkezin personeli pili sizin için çıkaracak ve
atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilecektir.  (Şek. 6)
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pili sadece cihazı atacağınız zaman
çıkarın. Pili çıkarırken cihazın fişinin prizden çekilmiş
olduğundan ve pilin tamamen boş olduğundan emin
olun.
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir, dikkatli olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa bunları
sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer
vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir pili cihazdan
çıkarmak için gerekirse kabloları kesin.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/
support adresinden Philips web sitesini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası
garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising