Norelco | QC5350/80 | Philips Do-it-yourself Rasieraufsatz QC5550/15 Important Information Manual

English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
QC5350/QC5345/QC5340/
QC5339/QC5315/QC5530/
QC5550/QS6160/QS6140/
QT4019/QT4022
Important
Read this important information booklet carefully
before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
-- Keep the adapter dry (Fig. 1).
----
1
2
3
--
-4
--
------
-4222.002.8146.4
Warning
Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug,
as this causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
This appliance is not intended for use by
children. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the
appliance.
Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if it is damaged, as
this may cause injury.
Do not use the appliance in the bath or in the
shower.
Caution
Use, charge and store the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.
Only use the adapter or the charger supplied.
Make sure the appliance is switched off and
disconnected from the mains before you clean
it under the tap.
Never immerse the charger in water nor rinse
it under the tap.
If the appliance is subjected to a major change
in temperature, pressure or humidity, let the
appliance acclimatise for 30 minutes before
you use it.
If the adapter or charger is damaged, always
have it replaced with one of the original type in
order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if any of its parts is
damaged or broken, as this may cause injury.
-- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.
-- Noiselevel: Lc= 75dB(A)
Compliance with standards
-- The appliance complies with the internationally
approved IEC safety regulations and can be
safely cleaned under the tap (Fig. 2).
-- This Philips appliance complies with all
standards regarding electromagnetic fields
(EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance
is safe to use based on scientific evidence
available today.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment (Fig. 3).
-- The built-in rechargeable battery contains
substances that may pollute the environment.
Always remove the battery before you
discard and hand in the appliance at an official
collection point. Dispose of the battery at an
official collection point for batteries. If you have
trouble removing the battery, you can also take
the appliance to a Philips service centre. The
staff of this centre will remove the battery for
you and will dispose of it in an environmentally
safe way.  (Fig. 4)
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when you
discard the appliance. Make sure the battery is
completely empty when you remove it.
Be careful, the battery strips and housing parts
are very sharp.
1Check if there are any screws in the back or
front of the appliance. If so, remove them.
2Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary,
also remove additional screws and/or parts
until you see the printed circuit board with
the rechargeable battery.
3If necessary, cut the wires to separate the
printed circuit board and the rechargeable
battery from the appliance.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For
at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger
omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Hold adapteren tør (fig. 1).
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på
adapteren svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til opladeren.
-- Adapteren indeholder en transformer.
Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med
et andet stik, da dette vil forårsage en farlig
situation.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt
af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de
er blevet vejledt eller instrueret i apparatets
anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive
brugt af børn. Hold apparatet uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke leger med
det.
-- Kontroller altid apparatet, før du bruger
det. Anvend ikke dette apparat, hvis det er
beskadiget, da det kan forårsage personskade.
-- Brug ikke apparatet i badet eller under
bruseren.
Forsigtig
-- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 5°C og 35°C.
-- Brug kun den medfølgende adapter eller
oplader.
-- Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket
er taget ud af stikkontakten, før det rengøres
under vandhanen.
-- Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller
skylles under vandhanen.
-- Hvis apparatet udsættes for store
temperatursvingninger, tryk eller fugtighed,
skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter,
inden det tages i brug.
-- Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må
de kun udskiftes med en original af samme
type for at undgå enhver risiko.
-- Undlad at anvende apparatet, hvis en del er
beskadiget eller i stykker, da det kan medføre
personskade.
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone
eller lignende til rengøring af apparatet.
-- Støjniveau: Lc= 75 dB (A)
Overholdelse af standarder
-- Produktet opfylder de internationalt godkendte
IEC-sikkerhedsregler og kan skylles under
rindende vand uden risiko (fig. 2).
-- Dette Philips-apparat overholder alle
standarder for elektromagnetiske felter (EMF).
Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse
med instruktionerne i denne brugervejledning
er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
-- Det indbyggede genopladelige batteri
indeholder stoffer, der kan forurene miljøet.
Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet
og afleverer det på en genbrugsstation. Aflevér
batteriet på et officielt indsamlingssted for
brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan
du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge
for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en
miljømæssig forsvarlig måde.  (fig. 4)
Udtagning af det genopladelige batteri
Fjern kun det genopladelige batteri, når du
kasserer apparatet. Sørg for, at batteriet er
fuldstændigt afladet, inden det tages ud.
Vær forsigtig, batteristrimlerne og kabinetdelene
er meget skarpe.
1Kontroller, om der er skruer bag på apparatet.
Hvis der er det, skal de fjernes.
2Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet
med en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt,
skal du også fjerne yderligere skruer og/eller
dele, indtil du kan se printpladen med det
genopladelige batteri.
3Hvis det er nødvendigt, skal du skære
ledningerne over for at fjerne printpladen og
det genopladelige batteri fra apparatet.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises til Philips’
hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre
findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder).
Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Gældende forbehold i
reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie
Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen
Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Halten Sie den Adapter trocken (Abb. 1).
Warnhinweis
-- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob
die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Der Adapter enthält einen Transformator.
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch
einen anderen Stecker, da dies möglicherweise
den Benutzer gefährden kann.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann
geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht
oder ausführliche Anleitung zur Benutzung
des Geräts durch eine verantwortliche Person
sichergestellt ist.
-- Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
-- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist,
um Verletzungen zu vermeiden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht in der
Badewanne oder Dusche.
Achtung
-- Benutzen und laden Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 5 °C und
35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem
Temperaturbereich auf.
-- Verwenden Sie ausschließlich den
mitgelieferten Adapter oder das Ladegerät.
-- Achten Sie vor dem Reinigen unter fließendem
Wasser darauf, dass das Gerät ausgeschaltet
und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
-- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser;
spülen Sie es auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
-- Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druckoder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt,
sollten Sie es vor Gebrauch 30 Minuten an die
Umgebung anpassen lassen.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen
defekte Adapter bzw. Ladegeräte nur durch
Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile
beschädigt oder defekt sind, um Verletzungen
zu vermeiden.
-- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder
Azeton.
-- Geräuschpegel: Lc = 75 dB (A)
Normerfüllung
-- Das Gerät erfüllt die internationalen IECSicherheitsvorschriften und kann ohne
Bedenken unter fließendem Wasser gereinigt
werden (Abb. 2).
-- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder
(EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der
Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.
Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen
Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 3).
-- Der integrierte Akku enthält Substanzen, die
die Umwelt gefährden können. Entfernen
Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an
einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.
Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer
Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim
Entfernen des Akkus Probleme haben,
können Sie das Gerät auch an ein Philips
Service-Center geben. Dort wird der Akku
umweltgerecht entsorgt.  (Abb. 4)
Den Akku entfernen
Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des
Geräts heraus.Vergewissern Sie sich, dass der
Akku beim Herausnehmen vollständig entladen
ist.
Vorsicht: Die Schienen am Akku und an den
Gehäuseteilen sind scharf.
1Überprüfen Sie, ob sich Schrauben auf der
Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden.
Ist dies der Fall, entfernen Sie sie.
2Entfernen Sie die Abdeckung der Vorder-
oder Rückseite des Geräts mit einem
Schraubendreher. Nehmen Sie, falls nötig,
auch weitere Schrauben bzw. Teile heraus, bis
Sie die Platine mit dem Akku sehen.
3Sofern erforderlich, durchtrennen Sie die
Drähte, um die Platine und den Akku vom
Gerät zu trennen.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem
Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den
Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie
einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς
ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Διατηρείτε τον μετασχηματιστή
στεγνό (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο
μετασχηματιστή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη
συσκευή.
-- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή
για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς
αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός
και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να
επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν να τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβη, καθώς
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην
μπανιέρα ή στο ντους.
Προσοχή
-- Χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και αποθηκεύετε
τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και
35°C.
-- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ή
τη βάση φόρτισης που παρέχονται.
-- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη
συσκευή και ότι την έχετε αποσυνδέσει από
την πρίζα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε
κάτω από τη βρύση.
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση φόρτισης σε
νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
-- Εάν παρουσιαστεί μεγάλη αλλαγή στη
θερμοκρασία, την πίεση ή την υγρασία του
περιβάλλοντος της συσκευής, δώστε τη
δυνατότητα στη συσκευή να εγκλιματιστεί
για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
-- Εάν ο μετασχηματιστής ή η βάση φόρτισης
υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο με γνήσιο/α προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ένα
από τα εξαρτήματα έχει φθαρεί ή σπάσει
καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο
αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή
ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc= 75 dB(A)
Συμμόρφωση με πρότυπα
-- Η συσκευή πληροί τους διεθνώς
εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας IEC
και μπορεί με ασφάλεια να καθαριστεί με
νερό βρύσης (Εικ. 2).
-- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα
με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου
χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής
στη χρήση, βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι
σήμερα.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην
την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά
παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται
να μολύνουν το περιβάλλον. Να αφαιρείτε
πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε
τη συσκευή και την παραδώσετε σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε
την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής
για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε
δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας,
μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips,
όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς
και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για
το περιβάλλον.  (Εικ. 4)
Αφαίρεση της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία
μόνο όταν πρόκειται να απορρίψετε τη
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
είναι εντελώς άδεια όταν πρόκειται να την
αφαιρέσετε.
Προσοχή, οι επαφές τις μπαταρίας και τα μέρη
του περιβλήματος είναι πολύ αιχμηρά.
1Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο πίσω ή
το εμπρός μέρος της συσκευής. Αν ναι,
αφαιρέστε τις.
2Αφαιρέστε το πίσω ή/και το επρός
τμήμα της συσκευής με ένα κατσαβίδι.
Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε επιπλέον βίδες
ή/και εξαρτήματα μέχρι να δείτε την
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3Εάν χρειαστεί, κόψτε τα καλώδια για να
διαχωρίσετε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία από τη συσκευή.
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της
Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο
στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπό σας της Philips.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από
τους όρους της διεθνούς εγγύησης, καθώς
υπόκεινται σε φθορά.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este
folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- Mantenga el adaptador seco (fig. 1).
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en el adaptador se
corresponde con el voltaje de red local.
-- El adaptador incorpora un transformador. No
corte el adaptador para sustituirlo por otra
clavija, ya que podría provocar situaciones de
peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Este aparato no debe ser usado por niños.
Asegúrese de que los niños no jueguen con él.
-- Compruebe siempre el aparato antes de
utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado,
ya que podría ocasionar lesiones.
-- No utilice el aparato en la bañera o en la
ducha.
Precaución
-- Utilice, cargue y guarde el aparato a una
temperatura entre 5 °C y 35 °C.
-- Utilice únicamente el adaptador o el cargador
suministrados.
-- Antes de empezar a limpiarlo bajo el grifo,
asegúrese de que el aparato esté apagado y
desenchufado de la red.
-- No sumerja nunca el cargador en agua ni lo
enjuague bajo el grifo.
-- Si el aparato sufre un cambio brusco de
temperatura, presión o humedad, deje que se
aclimate durante 30 minutos antes de utilizarlo.
-- Si el adaptador o el cargador están dañados,
sustitúyalos siempre por otros del modelo
original para evitar situaciones de peligro.
-- No utilice el aparato si alguna de sus piezas
está dañada o rota, ya que podría ocasionar
lesiones.
-- No utilice nunca aire comprimido, estropajos,
agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como
gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
-- Nivel de ruido: Lc= 75 dB(A)
Cumplimiento de normas
-- El aparato cumple las normas de seguridad
IEC aprobadas internacionalmente y se puede
limpiar bajo el grifo de forma segura (fig. 2).
-- Este aparato Philips cumple todos los
estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM). Si se utiliza correctamente y de
acuerdo con las instrucciones de este manual,
el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles
hoy en día.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto
con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 3).
-- La batería recargable incorporada contiene
sustancias que pueden contaminar el medio
ambiente. Quite siempre la batería antes de
deshacerse del aparato o de llevarlo a un
punto de recogida oficial. Deposite la batería
en un lugar de recogida oficial. Si no puede
extraer la batería, puede llevar el aparato a
un servicio de asistencia técnica de Philips. El
personal del servicio de asistencia extraerá
la batería y se deshará de ella de forma no
perjudicial para el medio ambiente.  (fig. 4)
Cómo extraer la batería recargable
Quite la batería recargable únicamente cuando
deseche el aparato. Asegúrese de que la batería
esté completamente descargada cuando la saque
del aparato.
Tenga cuidado con las tiras de la batería y las
piezas de la carcasa, ya que están muy afiladas.
1Compruebe si hay tornillos en la parte
posterior o frontal del aparato. Si es así,
quítelos.
2Retire la parte posterior o el panel frontal
del aparato con un destornillador. Si es
necesario, quite también los tornillos o piezas
adicionales hasta que vea el circuito impreso
con la batería recargable.
3Si es necesario, corte los cables para separar
el circuito impreso y la batería recargable del
aparato.
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema,
visite la página Web de Philips en www.philips.
com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará
el número de teléfono en el folleto de la garantía
mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local
Philips.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Tärkeää
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-- Suojaa latauslaite kosteudelta (Kuva 1).
Tärkeää
-- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
yhdistät laitteen sähköverkkoon.
-- Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
sovittimen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä.
Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut,
koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa
vammoja.
-- Älä käytä laitetta kylvyssä tai pesuhuoneessa.
Varoitus
-- Käytä, lataa ja säilytä laitetta 5 - 35 °C:n
lämpötilassa.
-- Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia
tai verkkolaitetta.
-- Varmista, että virta on katkaistu ja pistoke
irrotettu pistorasiasta, ennen kuin puhdistat
laitteen juoksevalla vedellä.
-- Älä koskaan upota lataustelinettä veteen äläkä
huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen tai
kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua 30
minuuttia ennen käyttöä.
-- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
-- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on
vaurioitunut, koska laitteen käyttö saattaa tällöin
aiheuttaa vammoja.
-- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä
laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai
asetonia).
-- Käyttöääni: Lc= 75 dB(A)
Vastaavuus standardien kanssa
-- Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n
turvamääräykset, ja se voidaan puhdistaa
turvallisesti vesihanan alla (Kuva 2).
-- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia,
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja
tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen
tutkimustiedon perusteella.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen
talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin
autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia
haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät
ympäristölle haitallisia aineita. Poista
akku aina ennen laitteen toimittamista
valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se
valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos
et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit
toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun,
jossa akku poistetaan ja laite hävitetään
ympäristöystävällisellä tavalla.  (Kuva 4)
Akun poistaminen
Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä.
Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat
ne.
Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ja kotelon
osat ovat teräviä.
1Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella
ruuveja. Jos on, irrota ne.
2Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli
ruuvimeisselillä. Irrota tarvittaessa myös
lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin
ja akun.
3Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta
katkaisemalla johdot.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee
ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com tai kysy
neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta
(puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin
jälleenmyyjään.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne
kuluvat käytössä.
FRANçAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant
d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Évitez de mouiller l’adaptateur (fig. 1).
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que
la tension indiquée sur l’adaptateur secteur
correspond à la tension du secteur.
-- L’adaptateur contient un transformateur.
N’essayez pas de remplacer la fiche de
l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des
instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne
puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Vérifiez systématiquement l’appareil avant de
l’utiliser. Ne l’utilisez pas s’il est endommagé, car
il existe un risque de blessure.
-- N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous
la douche.
------
--
---
--
Attention
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Utilisez exclusivement l’adaptateur ou le
chargeur fournis.
Assurez-vous que l’appareil est éteint et
débranché avant de le nettoyer sous le robinet.
Ne plongez jamais le chargeur dans l’eau et ne
le rincez pas sous le robinet.
Si l’appareil devait être soumis à une forte
variation de température, de pression ou
d’humidité, laissez-le s’acclimater pendant
30 minutes avant de l’utiliser.
Si l’adaptateur ou le chargeur est endommagé,
remplacez-le toujours par un adaptateur/
chargeur de même type pour éviter tout
accident.
N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses éléments
est endommagé ou cassé car il existe un risque
de blessure.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone
pour nettoyer l’appareil.
Niveau sonore : Lc = 75 dB (A)
Conformité aux normes
-- Ce rasoir est conforme aux normes
internationales IEC et peut être nettoyé à l’eau
en toute sécurité (fig. 2).
-- Cet appareil Philips est conforme à
toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux
règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce mode d’emploi.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 3).
-- La batterie rechargeable intégrée contient
des substances qui peuvent nuire à
l’environnement. Veillez à toujours retirer la
batterie avant de mettre l’appareil au rebut
ou de le déposer à un endroit assigné à cet
effet. Déposez la batterie usagée à un endroit
assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer
la batterie, vous pouvez apporter l’appareil
dans un Centre Service Agréé Philips qui
prendra toute l’opération en charge pour
préserver l’environnement.  (fig. 4)
Retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable uniquement
lorsque vous mettez l’appareil au rebut. Assurezvous que la batterie est complètement déchargée
lorsque vous la retirez.
Soyez prudent car les languettes de la batterie et
les parties du boîtier sont coupantes.
1Vérifiez si des vis sont présentes à l’arrière
ou à l’avant de l’appareil. Si c’est le cas,
enlevez-les.
2Enlevez le panneau avant et/ou arrière de
l’appareil avec un tournevis. Si nécessaire,
enlevez également les vis et/ou parties
supplémentaires jusqu’à ce que vous voyiez le
circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
3Si nécessaire, coupez les fils pour séparer le
circuit imprimé et la batterie rechargeable de
l’appareil.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur
le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas
de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est
pas couvert par la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti
in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto
su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete
attentamente la presente brochure e conservatela
per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Mantenete sempre asciutto l’adattatore (fig. 1).
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate
che la tensione riportata sull’adattatore
corrisponda alla tensione disponibile.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non
tagliate l’adattatore per sostituirlo con un’altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone
(inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui
tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l’uso dell’apparecchio da una
persona responsabile della loro sicurezza.
-- L’apparecchio non è destinato a bambini,
pertanto fate in modo che non giochino con
esso.
-- Controllate sempre l’apparecchio prima di
utilizzarlo. Non usate l’apparecchio se risulta
danneggiato, poiché questo potrebbe causare
ferite.
-- Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da
bagno o nella doccia.
Attenzione
-- Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a
temperature comprese tra 5 e 35 °C.
-- Utilizzate esclusivamente l’adattatore o il
caricabatterie in dotazione.
-- Verificate che l’apparecchio sia spento e
scollegato dalla presa di corrente prima di
pulirlo sotto l’acqua corrente.
-- Non immergete mai il caricatore nell’acqua e
non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
-- Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo
di temperatura, pressione o umidità, attendete
30 minuti prima di utilizzarlo.
-- Nel caso in cui l’adattatore o il caricatore siano
danneggiati, sostituiteli esclusivamente con
ricambi originali, al fine di evitare situazioni
pericolose.
-- Non utilizzate l’apparecchio in caso di danni o
rotture onde evitare il rischio di ferite.
-- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina
o acetone, per pulire l’apparecchio.
-- Livello di rumorosità: Lc = 75 dB(A)
Conformità agli standard
-- L’apparecchio è conforme alle norme di
sicurezza IEC approvate a livello internazionale
e può essere lavato tranquillamente sotto
l’acqua corrente (fig. 2).
-- Questo apparecchio Philips è conforme
a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute
nel presente manuale d’uso, l’apparecchio
consente un utilizzo sicuro come confermato
dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente,
non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti
domestici, ma consegnatelo a un centro di
raccolta ufficiale (fig. 3).
-- La batteria ricaricabile integrata contiene
sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente.
Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire
l’apparecchio e consegnarlo a un centro di
raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un
apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà
durante la rimozione della batteria, consegnate
l’apparecchio a un centro di assistenza Philips,
che si occuperà della rimozione della batteria e
dello smaltimento dell’apparecchio.  (fig. 4)
Rimozione della batteria ricaricabile
Prima di provvedere allo smaltimento
dell’apparecchio, rimuovete la batteria ricaricabile.
Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia
completamente scarica.
Fate attenzione poiché le estremità in metallo
della batteria e quelle del rivestimento sono
molto affilate.
1Verificate se sono presenti viti nella parte
posteriore o anteriore dell’apparecchio. In
caso affermativo rimuovetele.
2Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dell’apparecchio con un cacciavite. Se
necessario, rimuovete anche le viti e/o le parti
aggiuntive finché non risulta visibile la scheda a
circuiti stampati con la batteria ricaricabile.
3Se necessario, tagliate i fili per separare
la scheda a circuiti stampati e la batteria
ricaricabile dall’apparecchio.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.
philips.com oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per
conoscere il numero di telefono consultate
l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al
vostro rivenditore Philips.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als
u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips
biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie
zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Houd de adapter droog (fig. 1).
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt
aangegeven op de adapter overeenkomt met
de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
-- De adapter bevat een transformator. Knip
de adapter niet af om deze te vervangen
door een andere stekker, aangezien dit een
gevaarlijke situatie oplevert.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen. Houd toezicht op kinderen om
te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
-- Controleer het apparaat altijd voordat u het
gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het
beschadigd is, aangezien dit verwondingen kan
veroorzaken.
-- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de
douche.
Let op
-- Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar
het bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter of
oplader.
-- Schakel het apparaat uit en neem de adapter
uit het stopcontact voordat u het apparaat
onder de kraan gaat schoonmaken.
-- Dompel de oplader nooit in water en spoel
deze nooit af onder de kraan.
-- Wanneer het apparaat wordt blootgesteld
aan grote temperatuur-, druk- of
vochtigheidsverschillen, dient u het apparaat 30
--
---
--
minuten te laten acclimatiseren voordat u het
gaat gebruiken.
Indien de adapter of de oplader beschadigd
is, laat deze dan altijd vervangen door een
exemplaar van het oorspronkelijke type om
gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet als een van de
onderdelen beschadigd of kapot is, omdat dit
tot verwondingen kan leiden.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen,
schurende schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton om het
apparaat schoon te maken.
Geluidsniveau: Lc = 75 dB(A)
Naleving van richtlijnen
-- Het apparaat voldoet aan de internationaal
erkende IEC veiligheidsvoorschriften en kan
veilig onder de kraan worden gereinigd (fig. 2).
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen
met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de
juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- De ingebouwde accu bevat stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat
afdankt en inlevert op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op
een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u
problemen ondervindt bij het verwijderen van
de accu, kunt u met het apparaat ook naar een
Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van
dit centrum verwijderen dan de accu voor u en
zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke
wijze wordt verwerkt.  (fig. 4)
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het apparaat
afdankt. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
Wees voorzichtig, de accustrips en delen van de
behuizing zijn heel scherp.
1Controleer of er zich schroeven aan de
achterzijde of voorzijde van het apparaat
bevinden.Verwijder deze als dat het geval is.
2Verwijder het achterpaneel en/of voorpaneel
van het apparaat met een schroevendraaier.
Verwijder zo nodig ook extra schroeven en/
of onderdelen tot u de printplaat met de accu
ziet.
3Knip indien nodig de draden los om de
printplaat en de accu te scheiden van het
apparaat.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage.
norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.
com/welcome.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du
bruker apparatet, og ta vare på det for senere
referanse.
Fare
-- Hold adapteren tørr (fig. 1).
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere
at spenningen som er angitt på adapteren,
stemmer overens med nettspenningen.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp
av adapteren for å erstatte den med et annet
støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk
av personer (inkludert barn) som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer som ikke har
erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Apparatet skal ikke brukes av barn. Pass på at
barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med
apparatet.
-- Kontroller alltid apparatet før du bruker det.
Ikke bruk apparatet hvis det er skadet, da dette
kan føre til personskade.
-- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
Viktig
-- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares
ved en temperatur mellom 5 og 35 °C.
-- Bruk bare adapteren eller laderen som følger
med.
-- Kontroller at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten før du begynner å rengjøre det
under springen.
-- Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles
under springen.
-- Hvis apparatet utsettes for store svingninger
i temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la
apparatet akklimatisere seg i 30 minutter før du
bruker det.
-- Hvis adapteren eller laderen er skadet, må
du alltid sørge for å bytte den ut med en av
original type for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.
-- Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet
eller ødelagt, da dette kan føre til personskade.
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler
eller væsker som bensin eller aceton for å
rengjøre apparatet.
-- Støynivå: Lc = 75 dB (A)
Overholdelse av standarder
-- Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente
IEC-sikkerhetskravene og kan trygt rengjøres
under springen (fig. 2).
-- Dette Philips-apparatet overholder alle
standarder som gjelder for elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og
i samsvar med instruksjonene i denne
brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut
fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig
husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik
bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 3).
-- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid
ut batteriet før du leverer apparatet på en
gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en
gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også
ta apparatet med til et Philips-servicesenter.
Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle
det på en miljøvennlig måte.  (fig. 4)
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du
kaster apparatet. Kontroller at batteriet er helt
utladet når du fjerner det.
Vær forsiktig. Batteristrimlene og dekslene er
svært skarpe.
1Kontroller om det er noen skruer foran
eller bak på apparatet. Hvis det er det, må du
fjerne dem.
2Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på
apparatet med en skrutrekker. Hvis det er
nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer
og/eller deler til du ser kretskortet med det
oppladbare batteriet.
3Kutt om nødvendig ledningene for å skille
kretskortet og det oppladbare batteriet fra
apparatet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste
der du bor (du finner telefonnummeret
i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien ettersom de utsettes for
slitasje.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.
com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este importante folheto
informativo antes de utilizar o aparelho e guarde-o
para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes
de ligar o aparelho.
-- O adaptador contém um transformador. Não
corte o adaptador para o substituir por outro,
porque isso poderá dar origem a situações de
perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimentos, salvo
se tiverem recebido supervisão ou instruções
sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças. As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o aparelho.
-- Verifique sempre o aparelho antes de o
utilizar. Não utilize o aparelho caso este esteja
danificado, pois isto pode causar ferimentos.
-- Não utilize o aparelho no banho ou no duche.
------
--
---
--
Cuidado
Utilize, carregue e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 5 °C e 35 °C.
Utilize apenas o adaptador e o carregador
fornecidos.
Certifique-se de que desligou o aparelho e
retirou a ficha da tomada eléctrica antes de o
lavar em água corrente.
Nunca imerja o carregador em água nem o
enxagúe em água corrente.
Se o aparelho for sujeito a uma mudança
significativa de temperatura, pressão ou
humidade, deixe o aparelho ambientar-se
durante 30 minutos antes de o utilizar.
Se o adaptador ou o carregador estiverem
danificados, só deverão ser substituídos por
uma peça de origem para evitar situações de
perigo.
Não utilize o aparelho se alguma das suas
peças estiver danificada ou partida para evitar
magoar-se.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos,
tais como petróleo ou acetona, para limpar o
aparelho.
Nível de ruído: Lc= 75 dB(A)
Conformidade com as normas
-- O aparelho está conforme às
regulamentações de segurança CEI aprovadas
internacionalmente e pode ser lavado à
torneira com total segurança (fig. 2).
-- Este aparelho da Philips respeita todas
as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se for manuseado
correctamente e de acordo com as
instruções neste manual do utilizador, este
aparelho proporciona uma utilização segura,
como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os
resíduos domésticos normais no final da sua
vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a
preservar o meio ambiente (fig. 3).
-- A bateria recarregável incorporada contém
substâncias que podem poluir o ambiente.
Retire sempre a bateria antes de eliminar o
aparelho e entregue o aparelho num ponto
de recolha oficial. Para eliminar a bateria,
coloque-a num ponto de recolha oficial para
baterias. Se tiver problemas na remoção da
bateria, pode também levar o aparelho a
um centro de assistência Philips, que poderá
remover a bateria e eliminá-la de forma segura
para o ambiente.  (fig. 4)
Remover a bateria recarregável
Retire a bateria recarregável apenas quando
se desfizer do aparelho. Certifique-se de que
a bateria está completamente vazia quando a
retirar.
Tenha cuidado, as bandas da bateria e peças da
estrutura são muito afiadas.
1Verifique se há parafusos na parte posterior
ou frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
2Retire o painel posterior e/ou frontal do
aparelho com uma chave de fendas. Se
necessário, retire também parafusos e/
ou peças adicionais até conseguir ver a
placa de circuitos impressos com a bateria
recarregável.
3Se necessário, corte os fios para separar
a placa de circuitos impressos e a bateria
recarregável do aparelho.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se
tiver algum problema, visite o Web site da Philips
em
www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio
ao Cliente da Philips no seu país (poderá encontrar
o número de telefone no folheto de garantia
mundial). Se não houver um Centro de Apoio ao
Cliente no seu país, dirija-se ao revendedor local
da Philips.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För
att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs det här viktiga informationshäftet noggrant
innan du använder apparaten och spara det för
framtida bruk.
Fara
-- Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen
innan du ansluter apparaten.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte
ut adaptern mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det kan orsaka fara.
-- Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
-- Den här apparaten är inte avsedd för
användning av barn. Barn bör övervakas så att
de inte leker med apparaten.
-- Kontrollera alltid apparaten innan du använder
den. Använd inte apparaten om den är trasig
eftersom du då kan skada dig.
-- Använd inte apparaten i badet eller duschen.
Varning!
-- Använd, ladda och förvara apparaten vid en
temperatur på mellan 5 och 35 °C.
-- Använd endast den medföljande adaptern eller
laddaren.
-- Se till att apparaten är avstängd och inte
ansluten till elnätet innan du rengör den under
kranen.
-- Sänk aldrig ned laddaren i vatten och skölj den
inte under kranen.
-- Om apparaten utsätts för stora förändringar
vad gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska
-----
du låta den acklimatiseras i 30 minuter innan
du använder den.
Om adaptern eller laddaren skadas ska de
alltid ersättas med originalmodell så att farliga
situationer inte uppstår.
Använd inte apparaten om någon del är
skadad eller trasig, eftersom det då finns risk
att du skadar dig.
Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
Ljudnivå: Lc= 75 dB(A)
Överensstämmelse med standarder
-- Apparaten är tillverkad i enlighet med
internationella och godkända IECsäkerhetsföreskrifter och kan rengöras säkert
under kranen (Bild 2).
-- Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken
är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Det inbyggda laddningsbara batteriet
innehåller ämnen som kan vara skadliga för
miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar
apparaten och lämnar in den vid en officiell
återvinningsstation. Lämna batteriet vid en
officiell återvinningsstation för batterier. Om
du har problem med att få ur batteriet kan
du också ta med apparaten till ett Philipsserviceombud. Personalen där kan hjälpa
dig att ta ur batteriet och kassera det på ett
miljövänligt sätt.  (Bild 4)
Ta ut det laddningsbara batteriet
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du
ska slänga apparaten. Se till att batteriet är helt
urladdat när du tar ur det.
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar
av höljet är mycket vassa.
1Kontrollera om det finns några skruvar på
apparatens framsida eller baksida. Ta i så fall
bort dem.
2Ta bort apparatens bak- och/eller framsida
med en skruvmejsel. Om det behövs tar du
också bort extra skruvar och/eller delar tills
du ser kretskortet med laddningsbart batteri.
3Klipp av trådarna för att separera kretskortet
och det laddningsbara batteriet från
apparaten.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller
har problem med apparaten kan du besöka
Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte
finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till
din lokala Philips-återförsäljare.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler
broşürünü dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Adaptörün kuru olmasına dikkat edin (Şek. 1).
---
--
----
Uyarı
Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle
uygunluğunu kontrol edin.
Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır.
Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden,
adaptörü başka bir fişle değiştirmek için
kesmeyin.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol
edin. Yaralanmalara neden olabileceğinden,
hasarlı cihazları kullanmayın.
Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın.
Dikkat
-- Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj
edilmeli ve saklanmalıdır.
-- Sadece verilen adaptörü veya şarj cihazını
kullanın.
-- Cihazı musluk suyu altında temizlemeden önce
kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun.
-- Şarj cihazını kesinlikle suya batırmayın veya
musluk altında durulamayın.
-- Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan
önce cihazın 30 dakika boyunca ortam
koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
-- Adaptör veya şarj cihazı hasarlıysa, tehlikeye
yol açmamak için mutlaka orijinal model ile
değiştirilmelidir.
-- Herhangi bir parçası hasar görür veya
bozulursa, bu durum yaralanmaya yol
açabileceğinden, cihaz kullanılmamalıdır.
-- Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava,
ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi
aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici
sıvılar kullanmayın.
-- Gürültü seviyesi: Lc= 75dB(A)
Standartlara uyum
-- Cihaz uluslararası onaylı IEC güvenlik
uygulamalarına uygundur ve musluk suyu altında
güvenle yıkanabilir (Şek. 2).
-- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla
(EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu
cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara
uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel
verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 3).
-- Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek
maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya
da resmi toplama noktasına teslim etmeden
önce mutlaka pili çıkarın. Pili, piller için resmi
toplama noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta
güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis
merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin
personeli pili sizin için çıkaracak ve atık
işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilecektir.  (Şek. 4)
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Şarj edilebilir pilleri, sadece cihazı atacağınız
zaman çıkarın. Pilleri çıkarırken tamamen boş
olduklarından emin olun.
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir,
dikkatli olun.
1Cihazın arkasında veya önünde vida varsa
bunları sökün.
2Cihazın arka ve/veya ön panelini bir tornavida
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil
ile birlikte baskılı devre kartını görene kadar
diğer vidaları ve/veya parçaları da sökün.
3Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir pili
cihazdan çıkarmak için gerekirse kabloları
kesin.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız
veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.
tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin
veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında
geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde
bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine
başvurun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından
uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido
pela Philips, registre o produto em www.welcome.
philips.com/br_pt/.
Importante
Leia este livreto de informações importantes
atentamente antes de usar o aparelho. Guarde-o
para consultas futuras.
Perigo
-- Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
Aviso
-- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão
indicada no adaptador corresponde à tensão
do local.
-- O adaptador contém um transformador. Não
retire o adaptador para substituí-lo por outro
plugue, pois isso pode causar uma situação de
risco.
-- Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruídas sobre o
uso do aparelho por uma pessoa responsável
por sua segurança.
dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
ur batteriet innan du kasserar apparaten och
lämnar
in den vid en officiell återvinningsstation.
Tehlike
Este batteriet
aparelho
devedikkat
ser
usado
por1).crianças.
vidnão
en officiell
återvinningsstation
--- Lämna
Adaptörün
kuru
olmasına
edin (Şek.
devem
förElas
batterier.
Omser
dusupervisionadas
har problem medpara
att fåque
ur não
Uyarı
batteriet
kan du
också
ta med apparaten till ett
brinquem
com
o önce,
aparelho.
- Cihazı
kullanmadan
adaptörün üzerinde
Personalen
där
kan hjälpa
dig
-- Philips-serviceombud.
Sempregerilimin
verifiqueülkenizdeki
o aparelho
antes
de usá-lo;
belirtilen
gerilimle
uygunluğunu
attEvite
ta ur batteriet
på ett miljövänligt
uso seoch
ele kassera
estiverdet
danificado,
 pois há
kontroloedin.
sätt.
(Bildde4)ferimentos.
risco
- Adaptörde
bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli
Ta
ut
bir
duruma
olabileceğinden,
adaptörü
-- Nãodet
useladdningsbara
osebep
aparelho
na batteriet
banheira
ou nobaşka bir
fişle
değiştirmek için kesmeyin.
chuveiro.
Ta- endast
ur det
laddningsbara batteriet
när du nezareti
ska
Bu cihaz,
güvenliklerinden
sorumlu kişilerin
Cuidado
slänga veya
apparaten.
till att batteriet
är heltyaurladdat
när
talimatıSeolmadan,
fiziksel, sinirsel
da zihinsel
- becerileri
Use,
carregue
e guarde
o aparelho
a uma
du-tar
ur det.
gelişmemiş
veya bilgi
ve tecrübe
açısından
yetersiz
kişiler tarafından
(çocuklar
da dahil)
temperatura
entre 5°C
e 35°C.
Var försiktig eftersom batteriskenorna och delar av
-- kullanılmamalıdır.
Use
somente
höljet
är
mycket
vassa.o adaptador ou o carregador
- Bu
cihaz, çocuklar tarafından kullanılmak üzere
fornecido.
1-- Kontrollera
finns några
skruvar
på
tasarlanmamıştır.
cihazla
oynamaları
Verifique om
se odetÇocukların
aparelho
está
desligado
apparatens
framsida eller baksida. Ta i så fall bort
engellenmelidir.
e desconectado da rede elétrica antes
- dem.
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin.
de enxaguá-lo.
Yaralanmalara
neden olabileceğinden, hasarlı cihazları
2-- Ta Nunca
bort apparatens
och/eller framsida
mednem
mergulhebako carregador
em água
kullanmayın.
enenxágüe-o
skruvmejsel.em
Omágua
det behövs
tar du också bort
corrente.
- Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın.
och/eller
delar tills
du ser
kretskortet
-- extra
Se oskruvar
aparelho
for sujeito
a uma
grande
med
laddningsbart batteri.
Dikkat
mudança
de
temperatura,
pressão
ou
umidade,
- Cihaz, 5°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli
3 Klipp
av trådarna
för att
separera
kretskortet
och
deixe-o
aclimatar
por
30
minutos
antes
de
ve saklanmalıdır.
detusá-lo.
laddningsbara batteriet från apparaten.
- Sadece verilen adaptörü veya şarj cihazını kullanın.
Se o adaptador
o carregador
estiver
--- Garanti
Cihazı
musluk
suyuou
altında
temizlemeden
önce kapalı
och service
danificado,
substitua-o
sempre
ve
fişten çekilmiş
olduğundan
emin por
olun.um modelo
Om du behöver service eller information eller har
- Şarj
cihazını
kesinlikle
suya batırmayın
veya musluk
original
para
evitar
risco.
problem
med apparaten
kansituações
du besökade
Philips
webbplats
durulamayın.
- altında
Evite usá-lo
se alguma
peça Philips
estiverkundtjänst
danificada
på-www.philips.com
eller kontakta
- Cihaz
dikkate
değer
sıcaklık,
basınç
ya
da
nem
ou (du
quebrada,
pois há risco
de ferimentos.
i ditt land
hittar telefonnumret
i garantibroschyren).
değişikliklerine
kaldığında,palhas
kullanmadan
önce
-- det
Nunca
usenågon
armaruz
comprimido,
aço,
Om
inte finns
kundtjänst i ditt
landde
vänder
du
cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun
dig till din
lokala de
Philips-återförsäljare.
agentes
limpeza
abrasivos
ou
líquidos
hale gelmesini bekleyin.
agressivos
gasolina
ou acetona
- Garantibegränsningar
Adaptör
veyacomo
şarj cihazı
hasarlıysa,
tehlikeyepara
limpar
oomfattas
aparelho.
Klippenheterna
inte av orijinal
de internationella
yol
açmamak
için mutlaka
model ile
TüRkçE
-- değiştirilmelidir.
Nível deeftersom
ruído: Lc
75 dB(A)
garantivillkoren
de=utsätts
för slitage.
- Herhangi
bir
parçası
hasar
görür veya bozulursa,
Giriş
Conformidade
com
padrões
bu durum yaralanmaya yol açabileceğinden, cihaz
-- kullanılmamalıdır.
O aparelho
está em
Ürünümüzü
satın aldığınız
içinconformidade
teşekkür ederiz;com
Philips’e
Philips’in sunduğu
faydalanabilmek
as regulamentações
dedestekten
segurança
daovalama
-hoş geldiniz!
Cihazı
temizlemek
için asla
basınçlı hava,
için lütfen
ürününüzü
şu
adresten
kaydedin:
IEC aprovadas
internacionalmente
etemizlik
bezleri,
benzin veya
aseton gibi
aşındırıcıwww.philips.
com/welcome.
pode ser
lavado
com sıvılar
segurança
em água
ürünleri
veya
zarar verici
kullanmayın.
- Gürültü
seviyesi:
Lc= 75dB(A)
corrente (fig.
 2).
Önemli
-- Este aparelho Philips atende a todos
standartlara
uyum
Cihazı
kullanmadan önce
bu önemli bilgiler broşürünü
os padrões
relacionados
a campos
-dikkatlice
Cihaz
uluslararası
onaylı IEC
güvenlik
uygulamalarına
okuyun
ve
gelecekte
başvurmak
üzere saklayın.
eletromagnéticos.
Se manuseado
de modo
uygundur
ve musluk suyu
altında güvenle
Tehlike
yıkanabilir
(Şek.
2). acordo com as instruções
adequado
e de
Adaptörün
kuru elektromanyetik
olmasına
dikkat
edin
(Şek.(EMF)
1). ilgili
-- Bu
Philips
cihazı
alanlarla
deste
manual
do
usuário,
a utilização
do
tüm
standartlara
uygundur.
Bu
cihaz,
gereği
gibi ve bu3
1
Uyarı
2
aparelho é segura baseando-se em evidências
talimatlara
uygun
şekilde kullanıldığında,
- kılavuzdaki
Cihazı
kullanmadan
önce,
adaptörün
üzerinde
científicas
atualmente
disponíveis.
bugünün
göre
kullanımı
güvenlidir.
belirtilen bilimsel
geriliminverilerine
ülkenizdeki
gerilimle
uygunluğunu
kontrol
edin.
Meio
ambiente
çevre
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli
Não descarte
o aparelho
o lixo
--- Kullanım
ömrü
sonunda,
cihazıcom
normal
evsel başka bir
bir duruma
sebep
olabileceğinden,
adaptörü
doméstico
no için
final
de sua
vidayerine,
útil. Leve-o
atıklarınızla
birlikte
atmayın;
bunun
geri a
fişle
değiştirmek
kesmeyin.
umcihaz,
posto
coleta
oficial
parakişilerin
queteslim
possa
ser
içinderesmi
toplama
noktalarına
- dönüşüm
Bu
güvenliklerinden
sorumlu
nezareti
4 çevrenin
edin.
Böylece,
korunmasına
yardımcı
reciclado.
Com
essefiziksel,
ato, você
ajuda
preservar
veya
talimatı
olmadan,
sinirsel
ya daa zihinsel
olursunuz
(Şek. 3). veya
o meio ambiente (fig.
 3).
becerileri
gelişmemiş
bilgi ve tecrübe açısından
--- Dahili
şarj
edilebilir
pil,
çevreyi
kirletebilecek
yetersiz
kişiler
tarafından
(çocuklar
da
dahil) maddeler
A bateria
interna
recarregável
contém
içermektedir.
Cihazı
atmadan
ya
da
resmi
toplama
kullanılmamalıdır.
substâncias que podem poluir o meio
teslim etmeden
önce
pili çıkarın.
- noktasına
Bu
cihaz, çocuklar
tarafından
kullanılmak
ambiente.
Sempre
remova
amutlaka
bateriaüzere
do
Pili,
piller için resmi
toplama noktasına
teslim edin. Pili
tasarlanmamıştır.
Çocukların
cihazla oynamaları
çıkarmakta
güçlük
çekiyorsanız,
cihazı
bir
Philips
servis
engellenmelidir.
noktasına teslim etmeden önce mutlaka pili çıkarın.
Pili, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pili
aparelhogüçlük
antesçekiyorsanız,
de descartá-lo
levá-lo
um
çıkarmakta
cihazıebir
Philipsaservis
posto oficial
de coleta.Bu
Descarte
baterias
merkezine
de verebilirsiniz.
merkezinaspersoneli
piliem
sizinum
içinposto
çıkaracak
ve atık
işlemleride
çevreye
zarar
oficial
de coleta
baterias.
Se
vermeyecek
şekilde gerçekleştirilecektir.
(Şek.
4)
tiver dificuldade
em removê-la, você
também
poderá
levar pilin
o aparelho
a uma assistência
Şarj
edilebilir
çıkarılması
técnica Philips, que fará esse procedimento e
Şarj edilebilir
pilleri,a sadece
atacağınız
zaman ao
descartará
bateriacihazı
em um
local seguro
çıkarın.meio
Pilleriambiente.
çıkarırken  (fig.
tamamen
 4) boş olduklarından
emin olun.
Remoção da bateria recarregável
Pil şeritleri ve muhafaza parçaları çok keskindir, dikkatli
olun.
Somente remova a bateria recarregável quando
1descartar
Cihazın arkasında
veyaao
önünde
vida varsa
bunlarıse
o aparelho;
removê-la,
verifique
elasökün.
está completamente descarregada.
2Tenha
Cihazın
arka ve/veya
ön panelini
bir tornavida
cuidado
para não
se cortar
com os fios da
kullanarak sökün. Gerekirse, şarj edilebilir pil ile
bateria
e
as
partes
do
compartimento.
birlikte baskılı devre kartını görene kadar diğer
vidaları
ve/veya
da sökün.
1
Verifique
se parçaları
há parafusos
na parte de trás ou
da
frente
do
aparelho;
se houver,
remova-os.
3 Baskılı devre kartı ve şarj edilebilir
pili cihazdan
çıkarmak için gerekirse kabloları kesin.
2Remova o painel frontal e/ou traseiro
do aparelho
com uma chave de fenda. Se
Garanti
ve servis
os parafusos
e/
Servisenecessário, remova também
ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız
veya bir
as peças adicionais,
até enxergar
a placa de
sorunlaou
karşılaşırsanız,
www.philips.com.tr
adresindeki
impresso
com
bateria
recarregável.
Philips circuito
Internet sitesini
ziyaret
edina veya
ülkenizde
bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon
3Se necessário,
corte
os garanti
fios para
separar
numarasını
dünya çapında
geçerli
belgesinde
a placaÜlkenizde
de circuito
impresso
e a bateria
bulabilirsiniz).
bir Müşteri
Merkezi
yoksa, yerel
do aparelho.
Philips recarregável
bayisine başvurun.
Garanti
sınırlamaları
Garantia
e assistência técnica
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası
Caso
você
precise
de assistência técnica ou
garanti kapsamında değillerdir.
informações, ou
acesse o 3
1 tenha algum problema,
2
site da Philips em www.philips.com ou entre
em contato com a Central de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial). Caso
não exista uma Central de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante local da
4
Philips.
Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos
termos de garantia internacional, pois elas estão
sujeitas ao desgaste.
22-10-10 14:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising