Philips | SC6060/00 | Philips Zubehörkopf für VisaPure Advanced SC6060/00 Bedienungsanleitung

Massaggio rivitalizzante
La testina per il massaggio rivitalizzante è adatta
a tutti i tipi di pelle. Si consiglia di usarla
2-3 volte a settimana. Prima di massaggiare la
pelle, si consiglia di eseguire la pulizia del viso
con VisaPure Advanced.
Programma per massaggio rivitalizzante
di 3 minuti
Il trattamento è suddiviso in 2 intervalli da
1 minuto e 1/2. La testina per il massaggio
rivitalizzante è studiata per eseguire il trattamento
sulla guancia sinistra e destra. La zona delle guance
comprende il mento, l’area tra il naso e il labbro
superiore e l’area tra gli occhi e le orecchie.
Nota: ciascun intervallo di trattamento ha una
direzione di rotazione specifica ottimizzata per la
zona della pelle trattata.
Non utilizzate la testina per il massaggio
rivitalizzante sull’area sensibile intorno agli occhi.
Utilizzo della testina per il massaggio
rivitalizzante
Potete utilizzare la testina per il massaggio
rivitalizzante sulla pelle asciutta o dopo
l’applicazione di olio o crema.
1 Premete la testina per il massaggio
rivitalizzante sul perno di collegamento
finchénonsibloccanellaposizione
correttaconunoscatto(fig.1).
2 Premete il pulsante on/off per accendere
l’apparecchioesceglierel’impostazione
preferita.
4222.100.2711.1 (07/14)
4222_100_2711_1_LF_53x53_6-fold_530x106_v2.indd 1
Nota: quando collegate una testina diversa, viene
riconosciuta dall’apparecchio.Viene emesso un
segnale acustico e l’impostazione per regolare
l’intensità lampeggia in modo alternato. (fig. 2)
3 Posizionate la testina per il massaggio
rivitalizzante sulla guancia destra. Passate
delicatamente la testina sulla pelle, dal
nasoversoleorecchieeripeteteil
movimento.(fig.3)
Per ottenere un trattamento delicato, non esercitate troppa pressione con la testina sulla pelle.
4 Dopo1minutoe1/2,l’apparecchiofa
unabrevepausapersegnalarechedovete
spostarlosull’altraguancia(fig.4).
5 Quando il programma è terminato, pulite
la testina per il massaggio rivitalizzante
con acqua e sapone neutro.
Sostituzione della testina per il
massaggio rivitalizzante
Si consiglia di sostituire la testina per il
massaggio rivitalizzante dopo 1 anno, o anche
prima, nel caso sia danneggiata. Le testine di
ricambio sono disponibili presso il sito Web
www.shop.philips.com o presso il negozio in cui
avete acquistato Philips VisaPure Advanced.
NEDERLANDS
Introductie
De opzetkop voor revitaliserende massage is
ontwikkeld in samenwerking met experts in
Japanse massagetechnieken. Het aangepaste
DualMotion-programma stimuleert de huid
licht om de bloedcirculatie te verbeteren en de
spieren te ontspannen. Door de bloedsomloop
te stimuleren, wordt de hoeveelheid zuurstof en
voedingsstoffen in de huid verhoogd, waardoor
uw huid er stralend en gerevitaliseerd uitziet en
een gezonde gloed heeft!
Opmerking: Elke behandelperiode heeft een
specifieke draairichting die is geoptimaliseerd voor
de huidzone die wordt behandeld.
Opmerking: Lees alle instructies voor de
VisaPure Advanced voordat u de opzetkop voor
revitaliserende massage gebruikt.
De opzetkop voor revitaliserende
massage gebruiken
U kunt de opzetkop voor revitaliserende
massage op een droge huid gebruiken of nadat
u crème of olie op uw huid hebt aangebracht.
1 Duw de opzetkop voor revitaliserende
massage op de aansluitpin totdat deze op
zijnplaatsklikt(fig.1).
2 Drukopdeaan/uitknopomhetapparaatin
teschakelenenkiesdegewensteinstelling.
Belangrijk
Let op
- De opzetkop voor revitaliserende massage is
bedoeld om de wangen te masseren.
- Gebruik de opzetkop voor revitaliserende
massage niet als deze beschadigd of kapot is
om verwondingen te voorkomen.
- Reinig de opzetkop voor revitaliserende
massage niet in de vaatwasmachine.
Revitaliserende massage
De opzetkop voor revitaliserende massage is
geschikt voor alle huidtypen. We adviseren u
de kop 2 tot 3 keer per week te gebruiken.
Voordat u de huid masseert, adviseren wij u om
eerst uw gezicht te reinigen met de VisaPure
Advanced.
Het revitaliserende massageprogramma
van 3 minuten
Het programma bestaat uit 2 behandelperioden
van 1,5 minuut. De opzetkop voor revitaliserende
massage is bedoeld om de rechter- en linkerwang
te behandelen. De wangzones omvatten de kin,
het gebied tussen neus en bovenlip en het gebied
tussen de ogen en oren.
Gebruik de opzetkop voor revitaliserende massage
niet op het gevoelige gebied rond de ogen.
Opmerking:Wanneer u een ander opzetstuk
aansluit, wordt deze herkend door het apparaat.
U hoort een piepje en de intensiteitslampjes
knipperen afwisselend. (fig. 2)
3 Plaats de opzetkop voor revitaliserende
massageopuwrechterwang.Beweegdekop
zachtjesoveruwhuidvanuwneusrichting
uwoor,enherhaaldezebeweging.(fig.3)
Druk de opzetkop niet te hard op de huid en
zorg ervoor dat de behandeling aangenaam blijft
4 Na1,5minuutpauzeerthetapparaatkort
omutelatenwetendatuhetnaarde
anderewangmoetverplaatsen(fig.4).
5 Maak de opzetkop voor revitaliserende
massagenadebehandelingschoonmet
water en milde zeep.
De opzetkop voor revitaliserende
massage vervangen
Wij raden u aan om de opzetkop voor
revitaliserende massage na 1 jaar te vervangen
of eerder als deze beschadigd raakt.
Vervangende opzetkoppen zijn verkrijgbaar via
www.shop.philips.com of in de winkel waar u
uw Philips VisaPure Advanced hebt gekocht.
TÜRKÇE
Giriş
Canlandırıcı Masaj başlığı Japon masajında uzman
kişilerle birlikte tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş
DualMotion programı cildi hafifçe uyararak kan
akışını hızlandırır ve kasları rahatlatır. Kan akışını
hızlandırarak cildinizin daha fazla oksijen ve besin
almasını sağlar. Bu şekilde cildiniz ışıltılı, yeniden
canlanmış ve sağlıklı bir görünüm kazanır!
Dikkat: Canlandırıcı Masaj başlığını kullanmadan
önce VisaPure Gelişmiş ile ilgili tüm talimatları okuyun.
Önemli
Dikkat
- Canlandırıcı Masaj başlığı yanaklara masaj
yapmaya yöneliktir.
- Yaralanmaları engellemek amacıyla hasarlı
veya bozuksa Canlandırıcı Masaj başlığını
kullanmayın.
- Canlandırıcı Masaj başlığını bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Canlandırıcı masaj
Canlandırıcı Masaj başlığı, tüm cilt tipleri için uygundur.
Haftada 2-3 kez kullanmanızı öneririz. Cildinize
masaj yapmaya başlamadan önce yüzünüzü VisaPure
Gelişmiş ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
3 dakika Canlandırıcı masaj programı
Bir buçuk dakikalık 2 seanstan oluşur. Canlandırıcı
Masaj başlığı sağ ve sol yanaklarda kullanılmak için
tasarlanmıştır. Yanaklara çene, burun ve üst dudak
arasındaki bölge ve gözler ile kulaklar arasında
bölge dahildir.
Dikkat: Her seansta uygulama yapılan cilt bölgesi için
optimize edilmiş belirli bir yön vardır.
Uygulamanın rahat geçmesi için başlığı cildinize çok
sert bastırmayın
4 Birbuçukdakikasonracihazkısabir
süreliğineduraklayarakcihazıdiğeryanağınıza
geçirmenizgerektiğinibildirir(Şek.4).
5 ProgrambittiğindeCanlandırıcıMasaj
başlığınısuylaveyumuşaksabunlatemizleyin.
Canlandırıcı Masaj Başlığını değiştirme
Canlandırıcı Masaj başlığını 1 yıl sonra ya da cihaz
hasar gördüyse daha erken değiştirmenizi öneririz.
Yedek başlıkları www.shop.philips.com adresinden
veya Philips VisaPure Gelişmiş ürününüzü satın
aldığınız mağazadan bulabilirsiniz.
Canlandırıcı Masaj başlığını gözlerin etrafındaki
hassas bölgede kullanmayın.
Canlandırıcı Masaj başlığını kullanma
Canlandırıcı Masaj başlığını kuru ciltte veya cildinize
krem ya da yağ sürdükten sonra kullanabilirsiniz.
1 “Klik”sesiçıkararakyerinesabitlenene
kadarCanlandırıcıMasajbaşlığınıbağlantı
piminedoğruitin(Şek.1).
2 Cihazıaçmakiçinaçma/kapamadüğmesine
basınvetercihettiğinizayarıseçin.
Dikkat: Farklı bir başlık taktığınızda cihaz bunu tanır.
Bir sinyal sesi duyarsınız ve yoğunluk ayar göstergeleri
sırayla yanıp söner. (Şek. 2)
3 CanlandırıcıMasajbaşlığınısağyanağınızın
üzerineyerleştirin.Burnunuzdankulaklara
doğrubaşlığıcildinizüzerindehafifçehareket
ettirinvebuhareketitekrarlayın.(Şek.3)
1
3
2
4
05/08/14 08:41
ENGLISH
Introduction
The Revitalising Massage head is designed
together with experts in Japanese massage.
The customised DualMotion program gently
stimulates the skin to encourage the blood flow
and relax the muscles. By encouraging the blood
flow, more oxygen and nutrients are available
in the skin, making your skin look radiant,
revitalised and giving it a healthy glow!
Note: Please read all instructions for VisaPure
Advanced before using the Revitalising Massage
head.
Important
Caution
-- The Revitalising Massage head is intended to
massage the cheeks.
-- Do not use the Revitalised Massage head if it
is damaged or broken to avoid injuries.
-- Do not put the Revitalised Massage head in
the dishwasher.​
Revitalising massage
The Revitalising Massage head is suitable for all
skin types. We advise you to use it 2-3 times a
week. Before you massage the skin, we advise
you to first cleanse your face with VisaPure
Advanced.
The 3 minutes Revitalising massage
program
It consists of 2 treatment periods of 1 1/2
minute. The Revitalising Massage head is
intended to treat the right and left cheek. The
cheek zones include the chin, the area between
the nose and upper lip and the areas between
the eyes and ears.
Note: Each treatment period has a specific rotation
direction optimised for the skin zone treated.
Do not use the Revitalising Massage head on
the sensitive area around the eyes.
Using the Revitalising Massage head
You can use the Revitalising Massage head on dry
skin or after applying cream or oil to your skin.
1 Push the Revitalising Massage head onto
the connection pin until it locks into
position with a click (Fig. 1).
2 Press the on/off button to switch on the
appliance and choose your preferred
setting.
Note:When you attach a different head
the appliance recognises it.You hear a beep
and the intensity setting indications flash
alternately.  (Fig. 2)
3 Place the Revitalising Massage head
on your right cheek. Gently move
the head across your skin, from the
nose towards the ear and repeat this
movement.  (Fig. 3)
Do not push the head too hard onto the skin to
make sure the treatment remains comfortable
4222_100_2711_1_LF_53x53_6-fold_530x106_v2.indd 2
4 After 1 1/2 minute, the appliance pauses
briefly to let you know that you have to
move it to the other cheek (Fig. 4).
5 When the program is finished, clean the
Revitalising Massage head with water and
mild soap.
Revitalising Massage Head replacement
We advise you to replace the Revitalising
Massage Head after 1 year, or earlier if it is
damaged. Replacement heads are available from
www.shop.philips.com or from the shop where
you purchased your Philips VisaPure Advanced.
DEUTSCH
Einführung
Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage
wurde gemeinsam mit Experten auf dem
Gebiet der japanischen Massage entwickelt.
Das individuelle DualMotion-Programm regt
sanft die Durchblutung der Haut an und
entspannt die Muskeln. Durch die Förderung
der Durchblutung wird die Haut mit Sauerstoff
und Nährstoffen angereichert, sodass Ihre Haut
strahlend, revitalisiert und gesund aussieht!
Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des
Bürstenkopfs zur revitalisierenden Massage alle
Anweisungen zu VisaPure Advanced.
Wichtig
Achtung
-- Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage
eignet sich für die Massage der Wangen.
-- Verwenden Sie den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage nicht, wenn er
beschädigt oder kaputt ist, um Verletzungen
zu vermeiden.
-- Reinigen Sie den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage nicht in der
Spülmaschine.​
Revitalisierende Massage
Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage
ist für alle Hauttypen geeignet. Wir empfehlen
eine Verwendung von 2 bis 3 Mal pro Woche.
Bevor Sie die Haut massieren, empfehlen wir
Ihnen, zuerst Ihr Gesicht mit VisaPure Advanced
zu reinigen.
Die 3 Minuten-Programm für eine
revitalisierende Massage
Es besteht aus zwei Behandlungszeiträumen
von je 1,5 Minuten. Der Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage ist zur Behandlung
der rechten und linken Wange geeignet. Die
Wangenzonen umfassen das Kinn, den Bereich
zwischen Nase und Oberlippe sowie den
Bereich zwischen Augen und Ohren.
Hinweis: Jeder Behandlungszeitraum verfügt
über eine spezielle Drehrichtung, die für die zu
behandelnde Hautzone optimiert wurde.
Verwenden Sie den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage nicht für die
empfindliche Hautpartie um die Augen.
5 Wenn das Programm beendet ist, reinigen
Sie den Bürstenkopf zur revitalisierenden
Massage mit Wasser und milder Seife.
Den Bürstenkopf zur revitalisierenden
Massage verwenden
Sie können den Bürstenkopf zur revitalisierenden
Massage auf trockener Haut oder nach dem
Auftragen von Creme verwenden.
1 Drücken Sie den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage auf den
Verbindungspin, bis er einrastet (Abb. 1).
2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das
Gerät einzuschalten, und wählen Sie Ihre
bevorzugte Einstellung.
Den Bürstenkopf zur revitalisie
renden Massage austauschen
Wir empfehlen Ihnen, den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage nach einem Jahr oder
früher, wenn er beschädigt ist, auszutauschen.
Ersatzbürstenköpfe sind unter
www.shop.philips.com oder in dem Laden, in
dem Sie Ihren Philips VisaPure Advanced gekauft
haben, verfügbar.
Hinweis:Wenn Sie einen anderen Kopf
aufsetzen, wird dies vom Gerät erkannt. Es
ertönt ein Signalton, und die Anzeigen für die
Intensitätsstufen blinken abwechselnd.  (Abb. 2)
3 Setzen Sie den Bürstenkopf zur
revitalisierenden Massage auf die rechte
Wange. Bewegen Sie den Bürstenkopf
sanft über die Haut von der Nase in
Richtung Ohr, und wiederholen Sie diese
Bewegung.  (Abb. 3)
Drücken Sie den Bürstenkopf nicht zu hart auf
die Haut, um eine angenehme Behandlung zu
gewährleisten.
4 Nach 1,5  Minuten pausiert das Gerät
kurz, um Ihnen anzuzeigen, dass Sie mit
dem Gerät zur anderen Wange wechseln
sollen (Abb. 4).
Introduction
L’embout de massage revitalisant à été
conçu en collaboration avec des experts en
massage japonais. Le programme personnalisé
DualMotion stimule la peau en douceur pour
favoriser la circulation sanguine et détendre les
muscles. En favorisant la circulation sanguine,
une quantité plus importante d’oxygène et de
nutriments est disponible dans la peau, ce qui
rend la peau lumineuse, revitalisée et éclatante !
FRANÇAIS
Remarque :Veuillez lire toutes les instructions de
VisaPure Advanced avant d’utiliser l’embout de
massage revitalisant.
Important
Attention
-- L’embout de massage revitalisant est conçu
pour masser les joues.
-- N’utilisez pas l’embout de massage
revitalisant s’il est endommagé ou cassé afin
d’éviter tout accident.
-- Ne mettez pas l’embout de massage
revitalisant au lave-vaisselle.
Massage revitalisant
L’embout de massage revitalisant convient à
tous les types de peau. Nous vous conseillons
de l’utiliser 2 à 3 fois par semaine. Avant de
masser la peau, nous vous conseillons de
préalablement nettoyer votre visage avec
VisaPure Advanced.
Le programme de massage revitalisant
de 3 minutes
Il se compose de 2 périodes d’1 minute et
demie. L’embout de massage revitalisant est
destiné au massage des joues droite et gauche.
Les zones des joues incluent le menton, la zone
entre le nez et la lèvre supérieure et les zones
entre les yeux et les oreilles.
Remarque : Chaque période a un sens de rotation
spécifique pour la zone de peau concernée.
N’utilisez pas l’embout de massage revitalisant
sur la zone sensible autour des yeux.
Utilisation de l’embout de massage
revitalisant
Vous pouvez utiliser l’embout de massage
revitalisant sur peau sèche ou après application
de crème ou d’huile sur votre peau.
1 Poussez l’embout de massage revitalisant
sur la broche de connexion jusqu’à ce
que vous entendiez un clic (fig. 1).
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt
pour allumer l’appareil et choisissez votre
réglage préféré.
Remarque : Lorsque vous fixez un autre embout,
l’appareil le reconnaît.Vous entendez un signal
sonore et les voyants de réglage de l’intensité
clignotent en alternance.  (fig. 2)
3 Placez l’embout de massage revitalisant
sur votre joue droite. Déplacez-la
doucement sur votre peau, du nez vers
l’oreille, et répétez ce mouvement.  (fig. 3)
N’appuyez pas trop fort l’embout sur la peau
pour que l’utilisation reste confortable.
4 Après 1 minute et demie, l’appareil
s’interrompt brièvement pour vous
indiquer que vous devez passer à l’autre
joue (fig. 4).
5 Lorsque le programme est terminé,
nettoyez l’embout de massage revitalisant
avec de l’eau et du savon doux.
Remplacement de l’embout de
massage revitalisant
Nous vous conseillons de remplacer l’embout
de massage revitalisant après 1 an, ou plus tôt
si il est endommagé. Les embouts de rechange
sont disponibles à l’adresse www.shop.philips.com
ou dans le magasin où vous avez acheté votre
Philips VisaPure Advanced.
ITALIANO
Introduzione
La testina per il massaggio rivitalizzante è stata
progettata in collaborazione con esperti del
massaggio giapponese. Il programma DualMotion
personalizzato consente di stimolare delicatamente
la pelle e quindi il flusso sanguigno nonché rilassare
i muscoli. In questo modo, aumenta l’apporto di
ossigeno e di nutrienti disponibili nella pelle, che
avrà un aspetto radioso, rivitalizzato e sano!
Nota: prima di utilizzare la testina per il
massaggio rivitalizzante, leggete attentamente
tutte le istruzioni di VisaPure Advanced.
Importante
Attenzione
-- La testina per il massaggio rivitalizzante è
progettata per massaggiare le guance.
-- Non usate la testina nel caso in cui sia
danneggiata o rotta al fine di evitare eventuali
ferite.
-- Non posizionate la testina per il massaggio
rivitalizzante in lavastoviglie.​
05/08/14 08:41
Download PDF

advertising