Sonicare | HX3212/15 | Sonicare CleanCare+ Elektrische Schallzahnbürste HX3212/25 Bedienungsanleitung

Quadpacer
- De Quadpacer is een timer
die een kort piepje laat
horen en de poetsbeurt kort
onderbreekt om u eraan
te herinneren elk van de 4
kwadranten in uw mond
even lang en grondig te
poetsen. Bij deze Philips
Sonicare-tandenborstel is de
Quadpacer-functie standaard
ingeschakeld (Fig. 8).
Oplaadbevestiging
Het handvat laat een piepje
horen en trilt kort wanneer de
tandenborstel op de oplader
wordt geplaatst. Bij deze Philips
Sonicare-tandenborstel is de
bevestigingsfunctie van de
oplader standaard ingeschakeld.
Schoonmaken
De Philips Sonicaretandenborstel moet regelmatig
worden schoongemaakt om
tandpasta en andere resten
te verwijderen. Het niet
schoonmaken van de Philips
Sonicare-tandenborstel kan
leiden tot een onhygiënisch
product en beschadigingen.
Waarschuwing: Maak de
opzetborstels, het handvat en
de oplader niet schoon in de
vaatwasmachine.
Handvat van tandenborstel
1
Verwijder de opzetborstel en
spoel de metalen aandrijfas
af met warm water. Verwijder
eventuele tandpastaresten
(Fig. 9).
Let op: Gebruik geen scherpe
voorwerpen om de rubberen
afdichting op de metalen
aandrijfas te duwen; dit kan
schade veroorzaken.
2 Veeg het handvat helemaal
schoon met een vochtige doek.
Opzetborstel
1 Spoel de borstel en de
borstelharen na iedere
poetsbeurt (Fig. 10) onder de
kraan af.
2 Verwijder minimaal één keer
per week de opzetborstel
van het handvat en spoel het
aansluitpunt van de borstel
schoon met warm water. Spoel
het beschermkapje zo vaak als
nodig schoon.
Oplader
1 Haal de stekker uit het
stopcontact voordat u de
oplader schoonmaakt.
2 Veeg de oplader schoon met
een vochtige doek.
Opbergen
Als u het product langere tijd niet
gebruikt, trekt u de stekker uit het
stopcontact, maakt u het product
schoon (zie het hoofdstuk
‚Schoonmaken‘) en bewaart u
het op een koele en droge plaats,
buiten het bereik van direct
zonlicht.
Vervanging
Opzetborstel
Vervang de Philips Sonicareopzetborstel om de
3 maanden voor een optimaal
resultaat. Gebruik alleen
opzetborstels van Philips
Sonicare.
Recyclen
-
-
-
Dit symbool betekent dat dit
product niet samen met het
gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid
(2012/19/EU) (Fig. 18).
Dit symbool betekent dat
dit product een ingebouwde
oplaadbare batterij bevat
die niet samen met het
gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid
(2006/66/EC) (Fig. 19).
Wij raden u aan om uw
product in te leveren bij
een officieel inzamelpunt of
een Philips servicecentrum
zodat een professional de
oplaadbare batterij kan
verwijderen.
Volg de in uw land geldende
regels voor de gescheiden
inzameling van elektrische en
elektronische producten en
accu’s. Als u oude producten
correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
De accu verwijderen
Waarschuwing: Verwijder de
accu alleen wanneer u het
apparaat weggooit. Zorg ervoor
dat de accu helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
Waarschuwing: U kunt de accu
niet opnieuw in het apparaat
plaatsen nadat u deze hebt
verwijderd.
Om de accu zelf te verwijderen,
hebt u een handdoek of
doek, een hamer en een
gewone schroevendraaier
nodig. Neem elementaire
veiligheidsmaatregelen in acht
wanneer u de hierna beschreven
procedure uitvoert. Bescherm
uw ogen, handen, vingers en het
werkoppervlak.
1 Om de accu volledig te
ontladen, neemt u het handvat
van de oplader, schakelt u de
Philips Sonicare-tandenborstel
in en laat u deze aan staan tot
hij stopt. Herhaal deze stap
totdat u de Philips Sonicaretandenborstel niet meer kunt
inschakelen.
2 Verwijder de opzetborstel en
gooi deze weg. Wikkel het
hele handvat in een handdoek
of doek (Fig. 11).
3 Houd de bovenkant van het
handvat met één hand vast
en sla met de hamer op de
andere kant van het handvat,
iets meer dan 1 cm boven de
onderkant. Sla met de hamer
hard op alle vier de zijden,
zodat de eindkant (Fig. 12) van
het handvat loskomt.
Opmerking: Mogelijk moet
u meerdere keren op de
onderkant slaan om de interne
klikverbindingen te breken.
4 Verwijder de eindkap
van het handvat van de
tandenborstel. Als de eindkap
niet gemakkelijk loskomt van
de behuizing, herhaalt u stap
3 totdat de eindkap loslaat
(Fig. 13).
4235_021_0745_2_Leaflet_47x190_v2.indd 1
- Unterlassen Sie
- Dieses Gerät
es, einen Bürskann von Kintenkopf mit abdern ab 8 Jahren
geknickten oder
und Personen
zerdrückten Borsmit verringerten
ten zu verwenden.
physischen, senErsetzen Sie den
sorischen oder
Bürstenkopf alle
psychischen
3 Monate oder
Fähigkeiten oder
früher, falls AnMangel an Erfahzeichen von Abrung und Kenntnis
nutzung auftreten.
verwendet werBenutzen Sie nur
den, wenn sie bei
Let op: Wees voorzichtig met de
die vom Hersteller
der Verwendung
scherpe randen van de metalen
lipjes en voorkom dat u letsel
für diese Zahnbeaufsichtigt
weroploopt aan uw vingers.
bürste empfohleden
oder
Anlei8 Knip de draden van de accu
nen Bürstenköpfe.
tung zum sicheren
los van de printplaat dicht bij
de accu (Fig. 17).
- Bei VerwenGebrauch des
9 Bedek de contactpunten
dung peroxid-,
Geräts erhalten
van de accu met tape om
kortsluiting door eventuele
natron- oder
und die Gefahrestlading van de accu te
bikarbonathalren verstanden
voorkomen. De accu kan
nu worden gerecycled en
tiger Zahnpasta
haben. Kinder
de rest van het product kan
(üblich in Weißdürfen
nicht
mit
op de juiste manier worden
macher-Zahndem
Gerät
spieweggegooid.
pasta) sollten Sie
len. Reinigung
Garantie en
den Bürstenkopf
und Pflege dürfen
ondersteuning
Hebt u informatie of
nach jedem Genicht von Kinondersteuning nodig, ga dan naar
brauch gründlich
dern
durchgeführt
www.philips.com/support of lees
de meegeleverde wereldwijde
mit einem milden
werden, außer sie
garantieverklaring.
Reinigungsmittel
sind älter als 8
Garantiebeperkingen
und Wasser reiJahre und werden
De volgende zaken vallen niet
nigen. Dies verbeaufsichtigt.
onder de voorwaarden van de
internationale garantie:
hindert ein mögliAchtung
- Opzetborstels
ches Brechen des
- Beschadiging veroorzaakt
- Reinigen Sie BürsPlastiks.
door gebruik van niettenkopf, Handgoedgekeurde vervangende
Elektromagnetische Felder
onderdelen
stück und LaDieses Philips Gerät erfüllt
- Beschadiging als gevolg van
degerät nicht im
sämtliche Normen und
verkeerd gebruik, misbruik,
Regelungen bezüglich
onachtzaamheid, wijzigingen
Geschirrspüler.
der Exposition in
of ongeautoriseerde reparaties
- Wenn in den ver- elektromagnetischen Feldern.
- Gewone slijtage, inclusief
gangenen 2 Mokerfjes, krasjes, schuurplekken,
Allgemeine
verkleuring of verbleking
naten ein chirurBeschreibung (Abb. 1)
gischer
Eingriff
an
1 Hygienische Schutzkappe
DEUTSCH
Ihren Zähnen oder 23 Bürstenkopf
Griff
am Zahnfleisch
Einführung
4 Ein-/Ausschalter
5 Akkustandanzeige
Herzlichen Glückwunsch zu
vorgenommen
6 Ladegerät
Ihrem Kauf und willkommen bei
wurde, sollten Sie Hinweis: Abhängig vom
Philips! Um die Unterstützung
von Philips optimal nutzen zu
vor Benutzung der gekauften Modell kann der
Packungsinhalt variieren.
können, sollten Sie Ihr Produkt
Zahnbürste Ihren
unter www.philips.com/welcome
Vorbereiten für den
Zahnarzt konsulregistrieren.
Gebrauch
tieren.
Wichtig
Den Bürstenkopf
- Konsultieren Sie
befestigen
Lesen Sie diese
Ihren Zahnarzt,
1 Richten Sie den Bürstenkopf
Bedienungsanleiso aus, dass die Borsten in
wenn nach Betung vor dem Gedie gleiche Richtung wie die
nutzung dieses
Vorderseite des Handstücks
brauch des Geräts
Geräts übermäßi(Abb. 2) zeigen.
aufmerksam durch,
2 Drücken Sie den Bürstenkopf
ges Zahnfleischauf den Metallschaft, bis er fest
und bewahren Sie
bluten auftritt
sitzt.
sie für eine spätere
oder Zahnfleisch- Hinweis: Philips Sonicare
Bürstenköpfe sind mit
Verwendung auf.
bluten länger als
aufgedruckten Symbolen
versehen, damit Sie Ihren
Gefahr
eine Woche anBürstenkopf (Abb. 3) ganz
hält.
Konsultieren
- Halten Sie das
einfach identifizieren können.
Sie außerdem
Ladegerät von
Die Philips Sonicare
Ihren Zahnarzt,
Zahnbürste laden
Wasser fern.
1 Schließen Sie das Ladegerät an
wenn bei BenutStellen Sie es
eine funktionierende Steckdose
zung
der
Philips
nicht über oder
an.
Sonicare Unbeha- 2 Stellen Sie das Handstück in
direkt bei einer mit
das Ladegerät.
gen oder SchmerWasser gefüllten
- Die Akkustandanzeige blinkt
zen auftreten.
und das Gerät gibt zwei
Badewanne bzw.
Signaltöne aus. Dies zeigt an,
Die
Philips
Sonieinem Waschbedass die Zahnbürste geladen
care Zahnbürste
cken ab. Tauchen
wird.
Hinweis: Es kann bis zu
erfüllt die SicherSie das Ladegerät
24 Stunden dauern, bis der Akku
heitsstandards
nicht in Wasser
vollständig aufgeladen ist, aber
Sie können die Philips Sonicare
für elektromagoder andere FlüsZahnbürste bereits verwenden,
netische Geräte.
sigkeiten.
bevor sie vollständig geladen ist.
Wenden Sie sich
Nach der ReiniSo benutzen Sie
als Träger eines
gung, achten Sie
Ihre Philips Sonicare
HerzschrittmaZahnbürste
darauf, dass das
chers oder eines
Ladegerät völlig
Putzanleitung
anderen Implan1 Befeuchten Sie die Borsten,
trocken ist, beund tragen Sie etwas
tats vor der Vervor Sie es wieder
Zahnpasta auf.
wendung dieses
an die Steckdose
2 Setzen Sie die Borsten der
Zahnbürste in einem Winkel
Geräts an Ihren
anschließen.
von ca. 45 Grad auf die Zähne,
Arzt oder den
und wenden Sie etwas Druck
Warnhinweis
an, sodass die Borsten den
Hersteller des imZahnfleischrand (Abb. 4)
- Das Netzkabel
plantierten Geräerreichen oder leicht darüber
kann nicht ersetzt
hinaus reichen.
tes.
werden. Ist das
Hinweis: Halten Sie die Mitte der
- Sollten Sie BeBürste jederzeit im Kontakt mit
Netzkabel bedenken wegen
den Zähnen.
schädigt, müssen
3 Drücken Sie den Ein-/
Ihrer Gesundheit
Ausschalter bzw. die ModusSie das Ladegerät
haben, konsultieTaste, um die Philips Sonicare
entsorgen.
einzuschalten.
ren Sie vor Benut4 Halten Sie die Borsten sanft
- Tauschen Sie das
zung der Philips
auf den Zähnen und in der
Ladegerät immer
Zahnfleischlinie. Putzen Sie Ihre
Sonicare Ihren
Zähne mit kleinen Vorwärtsdurch ein OrigiArzt.
und Rückwärtsbewegungen,
nal-Ersatzgerät
damit die Borsten in die
- Dieses Gerät ist
aus, um GefährZahnzwischenräume gelangen.
ausschließlich
Verfahren Sie auf diese
dungen zu verzum Reinigen
Weise bis zum Ende des
meiden.
Putzvorgangs.
von Zähnen,
Hinweis: Die Borsten sollten
- Benutzen Sie das
Zahnfleisch und
sich nur leicht verbiegen. Nicht
Ladegerät nicht
schrubben.
Zunge gedacht.
5 Zum Reinigen der Innenseite
im Freien oder in
Benutzen Sie es
der Frontzähne kippen Sie
der Nähe von heidas Handstück halb aufrecht,
nicht für andere
und führen Sie an jedem
ßen Oberflächen.
Zwecke. Falls BeZahn (Abb. 5) mehrere
- Benutzen Sie das
vertikale, überlappende
schwerden oder
Gerät nicht, wenn
Bürstenkopfbewegungen aus.
Schmerzen aufHinweis: Damit alle Zähne
es beschädigt
treten, verwengleichmäßig geputzt werden,
ist (Bürstenkopf,
Sie Ihren Mund mit
den Sie das Gerät teilen
der Quadpacer-Funktion in
Handstück oder
nicht mehr, und
vier Abschnitte auf (siehe
Ladegerät). Dieses
‚Produktmerkmale‘).
wenden Sie sich
6 Beginnen Sie mit dem Putzen
Gerät enthält keian Ihren Arzt.
des 1. Abschnittes (äußere
ne Teile, die vom
obere Zähne) und putzen Sie
- Die Philips Sonifür 30 Sekunden, bevor Sie
Benutzer repariert
care Zahnbürszum 2. Abschnitt (innere obere
werden können.
Zähne) übergehen. Fahren
te ist ein Gerät
Wenn das Gerät
Sie mit dem Putzen des 3.
zur individuellen
Abschnitts (äußere untere
beschädigt ist,
Mundpflege und
Zähne) fort und putzen Sie für
wenden Sie sich
30 Sekunden, bevor Sie zum 4.
nicht für die VerAbschnitt (innere untere Zähne
bitte an das Serwendung von
(Abb. 6)) übergehen.
vice-Center in
mehreren PatienIhrem Land (sieten in einer Zahnhe ‚Garantie und
arztpraxis oder
Kundendienst‘).
Zahnklinik geeignet.
5
Houd het handvat
ondersteboven en duw met
de aandrijfas op een hard
oppervlak. Als de interne
onderdelen niet gemakkelijk
loskomen van de behuizing,
herhaalt u stap 3 totdat de
interne onderdelen loslaten
(Fig. 14).
6 Verwijder het binnenwerk
van het apparaat uit de
behuizing door een gewone
schroevendraaier in de sleuf
tegenover de printplaat te
steken en te wrikken tot het
geheel loslaat (Fig. 15).
7 Pak de accu vast en trek deze
uit het binnenwerk (Fig. 16).
7 Nachdem Sie den Putzzyklus
beendet haben, können Sie
zusätzliche Zeit mit dem Putzen
der Kauoberflächen und
Bereichen, wo Abfärbungen
auftreten, verbringen. Sie
können auch die Zunge ganz
nach Belieben (Abb. 7) mit
ein- oder ausgeschalteter
Zahnbürste putzen.
Ihre Philips Sonicare
Zahnbürste kann unbedenklich
benutzt werden mit:
-
Zahnspangen (die
Bürstenköpfe nutzen sich beim
Putzen von Zahnspangen
schneller ab)
- Zahnersatz (Füllungen,
Kronen, Verblendschalen)
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass
Zahnspangen oder Zahnersatz
sicher sitzen. Andernfalls können
Zahnspangen oder Zahnersatz
beschädigt werden, wenn sie in
Kontakt mit dem Bürstenkopf
kommen.
Hinweis: Wenn die Philips
Sonicare Zahnbürste für klinische
Studien eingesetzt wird, sollte
das Handstück vollständig
geladen und die Easy-StartFunktion deaktiviert sein.
Akkustatus (wenn sich
das Handstück nicht im
Ladegerät befindet)
Die Philips Sonicare Zahnbürste
kann für mindestens 20
Putzzyklen verwendet werden,
die jeweils 2 Minuten dauern.
Die Akkustandanzeige zeigt den
Akkustand an, wenn Sie den
2-minütigen Putzzyklus beendet
haben oder wenn Sie die Philips
Sonicare Zahnbürste während
des Putzens für 30 Sekunden
pausieren und dabei den Ein/
Aus-Schalter drücken.
Putz- Akkuzyk- ladelen
standfarbe
Licht
Signaltöne
20-6
Grün
Stetig
5-2
Orange Blinkend
3 Signaltöne
1
Orange Blinkend
2 mal
3 Signaltöne
-
Hinweis: Wenn der Akku ganz
leer ist, schaltet sich die Philips
Sonicare Zahnbürste ab.
Stecken Sie die Philips Sonicare
Zahnbürste auf das Ladegerät,
um sie zu laden.
Hinweis: Damit der Akku stets
vollständig geladen bleibt,
können Sie die Philips Sonicare
auf dem Ladegerät lassen, wenn
sie nicht verwendet wird.
Produktmerkmale
Smartimer
Der Smartimer zeigt an, dass der
Putzzyklus beendet ist, indem
die Zahnbürste nach beendetem
Putzzyklus automatisch
ausgeschaltet wird.
Zahnärzte empfehlen, die Zähne
zweimal täglich mindestens
2 Minuten lang zu putzen.
Hinweis: Wenn Sie den Ein-/
Ausschalter nach dem Start des
Putzzyklus drücken, pausiert die
Zahnbürste. Nach einer Pause
von 30 Sekunden wird der
Smartimer zurückgesetzt.
Easy-Start
Mit der Easy-Start-Funktion wird
die Intensität über die ersten
14 Anwendungen schrittweise
erhöht, damit Sie sich leichter
an das Putzen mit der Philips
Sonicare Zahnbürste gewöhnen.
Bei dieser Philips Sonicare
Zahnbürste ist die Easy-StartFunktion anfangs aktiviert.
Aktivieren oder Deaktivieren
der Easy-Start-Funktion:
Stellen Sie das Handstück in das
angeschlossene Ladegerät.
- So aktivieren Sie Easy-Start:
Halten Sie den Ein-/
Ausschalter 2 Sekunden
lang gedrückt. Sie hören
2 Signaltöne, und die
Akkustandanzeige leuchtet
grün, sobald die Easy-StartFunktion aktiviert ist.
- So deaktivieren Sie Easy-Start:
Halten Sie den Ein-/
Ausschalter 2 Sekunden lang
gedrückt. Sie hören 1 Signalton
und die Akkustandanzeige
leuchtet gelb, sobald
die Easy-Start-Funktion
deaktiviert ist.
Hinweis: Jeder der ersten
14 Putzzyklen muss mindestens
1 Minute dauern, damit der
jeweilige Zyklus von der EasyStart-Funktion berücksichtigt
wird.
Hinweis: Die Aktivierung der
Easy-Start-Funktion nach der
Gewöhnungsphase wird nicht
empfohlen, da sie die Effizienz
der Plaque-Entfernung mit der
Philips Sonicare reduziert.
Quadpacer
-
Der Quadpacer ist ein
Intervalltimer mit einem kurzen
akustischen Signal gefolgt
von einer Pause, damit die
4 Abschnitte des Mundes
gründlich und gleichmäßig
geputzt werden. Bei dieser
Philips Sonicare Zahnbürste
ist die Quadpacer-Funktion
aktiviert (Abb. 8).
Ladebestätigung
Sie hören einen Signalton und
das Handstück vibriert kurz,
wenn es auf das Ladegerät
gesetzt wird. Bei dieser Philips
Sonicare Zahnbürste ist die
Ladebestätigungsfunktion
anfangs aktiviert.
Pflege
Sie sollten die Philips Sonicare
Zahnbürste regelmäßig reinigen,
um Zahnpasta und andere
Rückstände zu entfernen.
Falls Sie die Philips Sonicare
Zahnbürste nicht reinigen, kann
das Produkt unhygienisch und
beschädigt werden.
Warnhinweis: Reinigen Sie
Bürstenköpfe, Handstück und
Ladegerät nicht im Geschirrspüler.
Handstück der Zahnbürste
1 Nehmen Sie den Bürstenkopf
ab, und spülen Sie den
Metallschaft mit warmem
Wasser ab. Vergewissern
Sie sich, dass alle
Zahnpastarückstände (Abb. 9)
entfernt sind.
Achtung: Drücken Sie nicht mit
scharfkantigen Gegenständen
auf die Gummidichtung um den
Metallschaft, da diese dadurch
beschädigt werden kann.
2 Wischen Sie das gesamte
Handstück mit einem feuchten
Tuch ab.
Bürstenkopf
1 Spülen Sie Bürstenkopf und
Borsten nach jedem Gebrauch
(Abb. 10) unter fließendem
Wasser ab.
2 Nehmen Sie mindestens einmal
pro Woche den Bürstenkopf
vom Handstück, und spülen
Sie die Verbindung zwischen
Bürstenkopf und Handstück
mit warmem Wasser ab. Spülen
Sie die Schutzkappe so oft wie
nötig.
Ladegerät
1 Ziehen Sie vor dem Reinigen
des Ladegeräts den Netzstecker
aus der Steckdose.
2 Wischen Sie das Ladegerät mit
einem feuchten Tuch ab.
Lagerräume
Wenn Sie das Gerät über längere
Zeit nicht benutzen, sollten Sie
den Netzstecker ziehen, das
Gerät reinigen (siehe Kapitel
„Reinigung“) und an
einem kühlen, trockenen Ort
ohne direkte Sonneneinstrahlung
aufbewahren.
CleanCare+
9 Decken Sie die Akkukontakte
mit Klebeband ab, um
Kurzschlüsse durch eine
möglicherweise verbleibende
Akkuladung zu verhindern.
Der wiederaufladbaren Akku
können jetzt recycelt und
der Rest des Produkts kann
ordnungsgemäß entsorgt
werden.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere
Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter
www.philips.com/support ,
oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Die folgenden Geräteteile/
Schäden unterliegen nicht den
Bedingungen der internationalen
Garantie:
- Bürstenköpfe.
- Schäden, die durch den
Gebrauch von nicht
zugelassenen Ersatzteilen
verursacht werden.
- Schäden durch Missbrauch,
falsche Benutzung,
Fahrlässigkeit, Manipulation
oder Reparatur durch
Unbefugte.
- Normale
Abnutzungserscheinungen
wie abgeschlagene Stellen,
Kratzer, Abschürfungen,
Verfärbungen oder
Verblassen.
Ersatz
Bürstenkopf
Um optimale Ergebnisse
zu erzielen, tauschen Sie
Philips Sonicare Bürstenköpfe
spätestens nach 3 Monaten aus.
Benutzen Sie ausschließlich
entsprechende Philips Sonicare
Ersatzbürstenköpfe.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass
das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt
werden kann (2012/19/EU)
(Abb. 18).
- Dieses Symbol bedeutet,
dass das Produkt einen Akku
enthält, der nicht mit dem
normalen Hausmüll (Abb. 19)
entsorgt werden darf
(2006/66/EG). Wir empfehlen
dringend, das Produkt bei
einer offiziellen Sammelstelle
oder einem Philips ServiceCenter abzugeben, um den
Akku fachgerecht ausbauen
zu lassen.
- Beachten Sie die örtlichen
Vorschriften zur getrennten
Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Produkten,
Akkus und Batterien. Die
ordnungsgemäße Entsorgung
dient dem Schutz von Umwelt
und Gesundheit.
1
1
2
3
4
5
Wiederaufladbaren
Akku entfernen
Warnhinweis: Bauen Sie den
wiederaufladbaren Akku nur
zur Entsorgung des Geräts aus.
Vergewissern Sie sich, dass der
Akku ganz leer ist, bevor Sie ihn
ausbauen.
Warnhinweis: Bitte beachten
Sie, dass dieser Vorgang nicht
rückgängig gemacht werden
kann.
Zum Entfernen des aufladbaren
Akkus benötigen Sie ein
Handtuch oder Lappen sowie
einen Hammer und einen
Schlitzschraubendreher
(Standardschraubendreher).
Beachten Sie grundlegende
Sicherheitsmaßnahmen, wenn
Sie die unten angeführten
Schritte ausführen. Schützen Sie
Ihre Augen, Hände und Finger
sowie die Oberfläche, auf der Sie
arbeiten.
1 Um den Akku komplett zu
entladen, nehmen Sie das
Handstück aus dem Ladegerät,
schalten die Philips Sonicare
Zahnbürste ein und lassen sie
laufen, bis sie zum Stillstand
kommt. Wiederholen Sie diesen
Vorgang, bis Sie die Philips
Sonicare Zahnbürste nicht
mehr einschalten können.
2 Nehmen Sie den Bürstenkopf
vom Gerät ab und entsorgen
Sie ihn. Decken Sie das
Handstück völlig mit einem
Handtuch oder einem Lappen
(Abb. 11) ab.
3 Halten Sie den oberen Teil
des Handstücks mit einer
Hand fest, und schlagen Sie
auf den unteren Teil des
Handstückgehäuses, ca. 1 cm
vom Ende entfernt. Klopfen Sie
mit einem Hammer fest auf alle
4 Seiten, um die Abdeckkappe
(Abb. 12) zu lösen.
Hinweis: Möglicherweise
müssen Sie mehrmals auf
das Ende klopfen, bis die
Schnappverbindungen im Inneren
brechen.
4 Entfernen Sie die Abdeckkappe
vom Handstück der
Zahnbürste. Wenn die
Abdeckkappe sich nicht leicht
vom Gehäuse lösen lässt,
wiederholen Sie Schritt 3, bis
sich die Abdeckkappe löst
(Abb. 13).
5 Drehen Sie das Handstück auf
dem Kopf, und drücken Sie
den Schaft fest auf eine harte
Unterlage. Wenn die Innenteile
sich nicht leicht vom Gehäuse
lösen lassen, wiederholen Sie
Schritt 3, bis sich die Innenteile
lösen (Abb. 14).
6 Entfernen Sie das Innenteil
vom Gehäuse, indem Sie einen
kleinen Schlitzschraubendreher
in den Spalt gegenüber von
der Schaltplatte einfügen
und dann aufhebeln, bis es
auseinanderkommt (Abb. 15).
7 Fassen Sie den Akku und
ziehen Sie ihn aus dem inneren
Gehäuse (Abb. 16).
Achtung: Beachten Sie, dass die
Kanten der Akkulaschen scharf
sind, um Verletzungen der Finger
zu vermeiden.
8 Schneiden Sie die Akkudrähte
nahe am Akku (Abb. 17) von der
Schaltplatte ab.
6
2
3
4
5
6
7
1
3
2
www.philips.com/Sonicare
©2017 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
4
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.
8
9
1
2
4235.021.0745.2
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18/04/17 12:00
-- Consultez votre dentiste si vos
Introduction
gencives saignent
Félicitations pour votre
achat et bienvenue dans
de manière excesl‘univers Philips ! Pour profiter
sive après utilisatipleinement de l‘assistance
offerte par Philips, enregistrez
on de cette brosse
votre produit à l‘adresse
suivante :
à dents ou si le
www.philips.com/welcome.
saignement persiste après une seImportant
maine d‘utilisation.
Lisez attentivement
Consultez égalece mode d‘emploi
ment votre dentiste
avant d‘utiliser l‘apsi vous éprouvez
pareil et conserune gène ou une
vez-le pour un usage
douleur lorsque
ultérieur.
vous utilisez la PhiDanger
lips Sonicare.
-- Évitez tout contact -- La brosse à dents
de l‘appareil avec
Philips Sonicare
de l‘eau.
est conforme aux
Ne le placez pas
normes de sécurité
et ne le rangez pas
relatives aux appaprès d‘une baigreils électromagnoire, d‘un lavabo
nétiques.
ou d‘un évier.
Si vous portez un
N‘immergez en austimulateur carcun cas le chargeur
diaque ou tout
dans l‘eau ou dans
autre dispositif
tout autre liquide.
implanté, consulAprès l‘avoir nettez votre médecin
toyé, assurez-vous
ou le fabricant du
qu‘il est complètedispositif implanté
ment sec avant de
avant d‘utiliser cet
le brancher sur le
appareil.
secteur.
-- Si vous avez des
problèmes de
Avertissement
santé, consultez
-- Il est impossible de
votre médecin
remplacer le coravant d‘utiliser la
don d‘alimentation.
brosse à dents PhiSi le cordon d‘alilips Sonicare.
mentation est
Cet appareil a été
endommagé, vous
conçu uniquement
devez mettre le
pour le brossachargeur au rebut.
ge des dents, des
-- Remplacez sysgencives et de la
tématiquement le
langue. Ne l‘utilichargeur par un
sez pas à d‘autres
chargeur de même
fins. Si son utilisatype pour éviter
tion devait s‘avérer
tout accident.
inconfortable ou
-- N‘utilisez pas le
douloureuse, ceschargeur à l‘extérisez d‘utiliser l‘apeur ou près de surpareil et consultez
faces chauffantes.
votre médecin.
-- Si l‘appareil (tête
La brosse à
de brosse, mandents Philips Soche de la brosse à
nicare est un apdents ou chargeur)
pareil de soins
est endommagé,
personnel et n‘est
cessez de l‘utiliser.
pas destinée à
L‘appareil ne conêtre utilisée sur
tient aucune pièce
plusieurs patients
réparable.
dans les cabinets
S‘il est endomou établissements
magé, contactez le
dentaires.
Service ConsomCessez d‘utiliser
mateurs de votre
une tête de brosse
pays (voir le chadont les poils sont
pitre « Garantie et
écrasés ou tordus.
assistance »).
Remplacez la tête
-- Cet appareil peut
de brosse tous les
être utilisé par des
3 mois ou plus tôt
enfants âgés de
si vous constatez
8 ans ou plus, des
des signes d‘usupersonnes dont
re. N‘utilisez pas
les capacités phyd‘autres têtes de
siques, sensorielles
brosse que celles
ou intellectuelles
recommandées par
sont réduites ou
le fabricant.
des personnes
-- Si votre dentifmanquant d‘exrice contient du
périence et de
peroxyde, du biconnaissances,
carbonate de souà condition que
de ou du bicarboces enfants ou
nate (couramment
personnes soient
utilisés dans les
sous surveillance
dentifrices blanou qu‘ils aient reçu
chissants), veillez
des instructions
à bien nettoyer
quant à l‘utilisation
la tête de brossécurisée de l‘apse avec de l‘eau
pareil et qu‘ils aient
savonneuse après
pris connaissance
chaque utilisation.
des dangers enCela permet de
courus. Les enfants
prévenir toute fisne doivent pas
sure éventuelle du
jouer avec l‘appaplastique.
reil. Le nettoyage
et l‘entretien ne
Champs électromagnétiques
peuvent pas être
(CEM)
Cet appareil Philips est
réalisés par des
conforme à toutes les normes
enfants sauf s‘ils
et à tous les règlements
applicables relatifs à
sont âgés de plus
l‘exposition aux champs
électromagnétiques.
de 8 ans et sous
surveillance.
Description générale (fig. 1)
1Capuchon de protection
hygiénique
Attention
2 Tête de brosse
-- Ne mettez pas la
3Manche
4 Bouton marche/arrêt
tête de brosse,
5Témoin de niveau de
batterie
le manche ou le
6Chargeur
chargeur au laRemarque : Le contenu de
la boîte peut varier selon le
ve-vaisselle.
modèle acheté.
-- Si vous avez reçu
Avant utilisation
des soins bucFixation de la tête de
co-dentaires,
brosse
notamment au
1Alignez la tête de brosse afin
niveau des gencique les poils soient dans le
même axe que l‘avant du
ves, au cours des
manche (Fig. 2).
deux derniers mois, 2Pressez fermement la tête de
brosse sur la tige de métal
consultez votjusqu‘à ce qu‘elle s‘arrête.
re dentiste avant
Remarque : Les têtes (Fig. 3)
de brosse Philips Sonicare
d‘utiliser cette
comportent des icônes pour une
brosse à dents.
identification facile.
FRANÇAIS
4235_021_0745_2_Leaflet_47x190_v2.indd 2
Chargement de votre
brosse à dents Philips
Sonicare
1Branchez le chargeur sur une
prise électrique alimentée.
2Placez le manche dans le
chargeur.
- Le voyant de l‘indicateur de
charge de la batterie clignote
et l‘appareil émet deux
signaux sonores. Cela signifie
que la brosse à dents est en
charge.
Remarque : Une charge
complète peut prendre jusqu‘à
24 heures, mais vous pouvez
utiliser la brosse à dents Philips
Sonicare avant qu‘elle ne soit
complètement chargée.
Utilisation de votre
brosse à dents Philips
Sonicare
Directives de brossage
1Mouillez les poils et appliquez
une petite quantité de
dentifrice dessus.
2Placez les soies de la
tête de brosse sur les
dents, légèrement de biais
(45 degrés), en appuyant
fermement pour qu‘elles
touchent les gencives ou se
placent légèrement sous les
gencives (Fig. 4).
Remarque : Maintenez le centre
de la brosse en contact avec les
dents en tout temps.
3Allumez la brosse à dents
Philips Sonicare en appuyant
sur le bouton marche/arrêt et
mode.
4Maintenez les brins sur les
dents et dans le sillon gingival.
Brossez-vous les dents en
faisant un léger mouvement
de va-et-vient, de sorte
que les brins atteignent
les espaces interdentaires.
Continuez ce mouvement
pendant tout le cycle de
brossage.
Remarque : Les brins doivent
légèrement s‘évaser. Ne frottez
pas.
5Pour nettoyer la surface
intérieure des dents avant,
inclinez le manche de la
brosse à dents en position
intermédiaire et effectuez
plusieurs mouvements de
brosse verticaux sur chaque
dent (Fig. 5) en prenant soin
de les faire se chevaucher.
Remarque : Pour assurer un
brossage uniforme, divisez votre
bouche en 4 sections à l‘aide de
la fonction Quadpacer (voir le
chapitre « Caractéristiques »).
6Brossez chaque section
pendant 30 secondes :
commencez par la section 1
(dents de la mâchoire
supérieure, à l‘extérieur), suivie
de la section 2 (dents de la mâchoire
supérieure, à l‘intérieur),
puis de la section 3 (dents
de la mâchoire inférieure,
à l‘extérieur) et enfin de la
section 4 (dents de la mâchoire
inférieure, (Fig. 6) à l‘intérieur).
7Une fois le cycle de
brossage terminé, vous
pouvez consacrer du temps
supplémentaire au brossage
de la surface de mastication
des dents et insister sur les
zones propices aux taches.
Vous pouvez également
brosser votre langue avec la
brosse à dents en marche ou
arrêtée.
Votre brosse à dents Philips
Sonicare est compatible avec :
-- les appareils orthodontiques
(les têtes de brosse s‘useront
plus rapidement dans ce cas),
-- les restaurations dentaires
(obturations, couronnes,
facettes).
Remarque : Assurez-vous que
les appareils orthodontiques
ou les restaurations dentaires
sont correctement collés et non
fragilisés. Si ce n‘est pas le cas,
les appareils orthodontiques
ou les restaurations dentaires
peuvent être endommagés
lorsqu‘ils entrent en contact avec
la tête de brosse.
Remarque : Lorsque la brosse
à dents Philips Sonicare est
utilisée dans le cadre d‘études
cliniques, le manche doit être
complètement chargé et la
fonction Easy-start désactivée.
Niveau de la batterie
(lorsque le manche n‘est
pas placé sur le chargeur)
Cette brosse à dents Philips
Sonicare est conçue pour
proposer 20 sessions de brossage
minimum, chaque session durant
2 minutes. L‘indicateur de niveau
charge indique l‘état de la
batterie à la fin
de la session de brossage de
2 minutes ou lorsque vous mettez
en pause la brosse à dents Philips
Sonicare pendant 30 secondes
pendant le brossage en appuyant
sur le bouton marche/arrêt.
Sessions
de brossage
Couleur
d'état
de la
batterie
La lumière
Signaux
sonores
20-6
Vert
Fixe
-
5-2
Orange
Clignotant
3 signaux
sonores
1
Orange
Clignotant
2 fois
3 signaux
sonores
Remarque : Lorsque la batterie
est complètement vide, la Philips
Sonicare s‘éteint. Placez la
Philips Sonicare sur le chargeur
pour la charger.
Remarque : Pour que la batterie
reste chargée en permanence,
vous pouvez laisser votre brosse
à dents Philips Sonicare sur
le chargeur lorsque vous ne
l‘utilisez pas.
Caractéristiques
Fonction Smartimer
La fonction Smartimer indique
que le cycle de brossage
est terminé en arrêtant
automatiquement la brosse à
dents à la fin du cycle.
Les dentistes recommandent un
brossage d‘au moins 2 minutes
deux fois par jour.
Remarque : Si vous appuyez
sur le bouton marche/arrêt
après avoir lancé le cycle de
brossage, la brosse à dents
se met en pause. Après une
pause de 30 secondes, la
fonction Smartimer se réinitialise.
Fonction Easy-start
La fonction Easy-start augmente
progressivement la puissance lors
des 14 premiers brossages pour
vous permettre de vous habituer
à la brosse à dents Philips
Sonicare. La fonction Easy-start
est activée par défaut sur la
brosse à dents Philips Sonicare.
Activation ou désactivation de
la fonction
Easy-start :
Placez le manche sur le chargeur
branché.
-- Pour activer la fonction Easystart :
Appuyez sur le bouton
marche/arrêt et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes.
2 signaux sonores sont émis et
le voyant de niveau de charge
s‘allume en vert pour vous
indiquer que la fonction Easystart a été activée.
-- Pour désactiver la fonction
Easy-start :
Appuyez sur le bouton
marche/arrêt et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes.
1 signal sonore est émis et le
voyant de niveau de charge
s‘allume en jaune pour
indiquer que la fonction Easystart a été désactivée.
Remarque : Au cours des
14 premières utilisations, chaque
cycle de brossage doit durer
au moins 1 minute pour que la
fonction Easy-start se déroule
correctement.
Remarque : Il est recommandé
de ne pas dépasser la période
initiale d‘utilisation de la fonction
Easy-start, au risque de réduire
l‘efficacité de la Philips Sonicare
à éliminer la plaque dentaire.
Fonction Quadpacer
-- La fonction Quadpacer est
un minuteur à intervalles qui
émet un bref signal sonore
et suspend le cycle pour
vous rappeler de brosser les
4 sections de votre bouche de
manière uniforme et efficace.
La fonction Quadpacer est
activée (Fig. 8) par défaut
sur la brosse à dents Philips
Sonicare.
Confirmation du chargeur
Le manche émet un signal sonore
et vibre brièvement lorsqu‘il
est placé sur le chargeur. La
fonction de confirmation de
charge est activée par défaut sur
la brosse à dents Philips Sonicare.
Nettoyage
Vous devez nettoyer votre
brosse à dents Philips Sonicare
régulièrement pour enlever
le dentifrice et autres résidus.
Si vous ne nettoyez pas votre
brosse à dents Philips Sonicare,
vous risquez d‘endommager
votre produit et de le rendre non
hygiénique.
Avertissement : Ne mettez ni les
têtes de brosse,
ni le manche, ni le chargeur au
lave-vaisselle.
Manche de la brosse à
dents
1 Retirez la tête de brosse et
rincez la zone de la tige en
métal avec de l‘eau tiède.
Veillez à éliminer tous les
résidus de dentifrice (Fig. 9).
Attention : Ne poussez pas sur le
joint d‘étanchéité en caoutchouc
de la tige en métal avec un
objet pointu, car vous pourriez
l‘endommager.
2 Nettoyez tout le manche à
l‘aide d‘un chiffon humide.
Tête de brosse
1Rincez la tête de brosse et les
poils après chaque utilisation
(Fig. 10).
2Retirez la tête de brosse du
manche et rincez la base de la
tête de brosse à l‘eau chaude
au moins une fois par semaine.
Rincez le capuchon de
protection aussi souvent que
nécessaire.
Chargeur
1 Débranchez le chargeur avant
de le nettoyer.
2Nettoyez la surface du
chargeur à l‘aide d‘un chiffon
humide.
Rangement
Si vous ne comptez pas utiliser
le produit pendant une longue
période, débranchez-le,
nettoyez-le (voir le chapitre
« Nettoyage ») et rangez-le dans
un endroit frais et sec, à l‘abri de
la lumière directe du soleil.
Remplacement
Tête de brosse
Pour obtenir des résultats
optimaux, remplacez les têtes
de brosse Philips Sonicare au
moins tous les 3 mois. Utilisez
exclusivement des têtes de
brosse de rechange Philips
Sonicare.
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce
produit ne doit pas être jetées
avec les déchets ménagèrs
(2012/19/EU) (Fig. 18).
-- Ce symbole signifie que ce
produit contient une batterie
rechargeable intégrée, qui ne
doit pas être jetées avec les
déchets ménagers
(2006/66/CE) (Fig. 19). Nous
vous recommandons vivement
de déposer votre produit dans
un point de collecte agréé ou
un centre de service aprèsvente Philips pour faire retirer
la batterie rechargeable par
des professionnels.
-- Respectez les réglementations
de votre pays concernant la
collecte séparée des appareils
électriques et électroniques
et des piles rechargeables.
La mise au rebut appropriée
des piles permet de protéger
l‘environnement et la santé.
Retrait de la pile
rechargeable
Avertissement : Ne retirez la
pile rechargeable que lorsque
vous mettez l‘appareil au rebut.
Veillez à ce que la pile soit
totalement déchargée avant de
la retirer.
Avertissement : Veuillez noter
que ce processus
n‘est pas réversible.
Pour retirer la batterie
rechargeable, munissez-vous
d‘une serviette ou d‘un tissu, d‘un
marteau et d‘un tournevis à tête
plate (standard). Respectez les
mesures de sécurité élémentaires
lorsque vous suivez la procédure
ci-dessous. Veillez à protéger vos
yeux, vos mains et vos doigts,
ainsi que la surface sur laquelle
vous travaillez.
1Pour décharger la batterie
rechargeable, retirez le
manche du chargeur ou de
l‘assainisseur, allumez la brosse
à dents Philips Sonicare et
laissez-la fonctionner jusqu‘à
ce qu‘elle s‘éteigne. Répétez
cette opération jusqu‘à ce
que la brosse à dents Philips
Sonicare ne s‘allume plus.
2Retirez et jetez la tête de
brosse. Recouvrez l‘ensemble
du manche avec une serviette
ou un tissu (Fig. 11).
3Tenez le haut du manche d‘une
main et frappez le boîtier du
manche 1 cm au-dessus de
l‘extrémité basse. Frappez
fermement avec un marteau
sur les 4 côtés pour éjecter le
capuchon (Fig. 12).
Remarque : Il sera peut-être
nécessaire de frapper la partie
inférieure à plusieurs reprises
pour libérer les fermoirs internes.
4 Retirez le capuchon du
manche de la brosse à dents.
Si le capuchon ne se détache
pas facilement du boîtier,
répétez l‘étape 3 jusqu‘à ce
que le capuchon soit libéré
(Fig. 13).
5 En tenant le manche à
l‘envers, appuyez l‘axe contre
une surface rigide. Si les
composants internes ne se
détachent pas facilement
du boîtier, répétez l‘étape 3
jusqu‘à ce qu‘ils soient libérés
(Fig. 14).
6 Retirez l‘assemblage interne
du boîtier en insérant
complètement un petit
tournevis à tête plate dans
la fente opposée au circuit
imprimé et soulevez jusqu‘à
ce qu‘il soit séparé (Fig. 15).
7 Saisissez la batterie et retirezla de l‘assemblage (Fig. 16)
interne.
Attention : Prenez garde de
ne pas vous blesser aux doigts
avec les bords tranchants des
languettes de la batterie.
8 Coupez les fils de la batterie
du circuit imprimé à proximité
de la batterie (Fig. 17).
9 Couvrez les contacts de la
batterie avec de l‘adhésif
pour éviter tout court-circuit
électrique par la charge
résiduelle de la batterie. La
batterie rechargeable peut
maintenant être recyclée et le
reste du produit peut être mis
au rebut.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d‘une
assistance ou d‘informations
supplémentaires, consultez le site
Web www.philips.com/support
ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.
Restrictions de garantie
La garantie internationale ne
couvre pas les éléments suivants :
-- Têtes de brosse.
-- les dommages causés par
l‘utilisation de pièces de
rechange non autorisées ;
-- les dommages causés par
une mauvaise utilisation, une
négligence ou des altérations ;
-- les marques d‘usure dues
à un usage normal, comme
les rayures, abrasions et
décolorations ;
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en
welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/
welcome om optimaal gebruik
te kunnen maken van de door
Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat
u het apparaat in
gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze
zo nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Houd de oplader uit de buurt
van water. Plaats
de oplader niet
in de buurt van
of boven een
bad, wasbak,
gootsteen enzovoort. Dompel
de oplader nooit
in water of een
andere vloeistof.
Controleer na het
schoonmaken of
de oplader helemaal droog is,
voordat u deze
weer aansluit op
het stopcontact.
Waarschuwing
-- Het netsnoer kan
niet worden vervangen. Als het
netsnoer beschadigd is, gooit u de
oplader weg.
-- Vervang de oplader altijd door
een origineel
exemplaar van
hetzelfde type om
gevaar te voorkomen.
-- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt
van hete oppervlakken.
-- Stop het gebruik
van het apparaat als het op
enige wijze beschadigd is (de
opzetborstel, het
handvat van de
tandenborstel of
de oplader). Dit
apparaat bevat
geen repareerbare onderdelen. Als
het apparaat beschadigd is, neemt u contact op
met het Consumer
Care Centre in uw
land
(zie hoofdstuk
‚Garantie en ondersteuning‘).
-- Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en
door personen
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig
ervaring en kennis, mits zij onder
toezicht staan of
instructies hebben
gekregen voor
veilig gebruik van
het apparaat en
mits zij begrijpen
welke gevaren het
gebruik met zich
mee kan brengen.
Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen
alleen door kinderen worden
uitgevoerd die
ouder zijn dan 8
en alleen onder
toezicht.
Let op
-- Plaats de opzetborstel, het handvat of de oplader
niet in de vaatwasmachine.
-- Raadpleeg uw
tandarts voordat
u de tandenborstel gebruikt als u
in de afgelopen
2 maanden een
chirurgische behandeling aan uw
mond of uw tandvlees hebt ondergaan.
-- Raadpleeg uw
tandarts als uw
tandvlees na het
gebruik van deze
tandenborstel
ernstig gaat bloeden of als het
nog steeds gaat
bloeden nadat
u het apparaat 1
week hebt gebruikt. Raadpleeg uw
tandarts ook als u
ongemak of pijn
ondervindt tijdens
gebruik van de
Philips Sonicare.
-- De Philips Sonicare-tandenborstel
voldoet aan de
veiligheidseisen
voor elektromagnetische apparaten. Als u een
pacemaker of
ander geïmplanteerd apparaat
hebt, neemt u
vóór gebruik van
de tandenborstel contact op
met uw arts of de
fabrikant van het
geïmplanteerde
apparaat.
-- Raadpleeg uw
arts voordat u de
Philips Sonicare
gebruikt als u medische klachten
hebt.
-- Dit apparaat is
alleen bedoeld
voor de reiniging van tanden,
tandvlees en de
tong. Gebruik het
niet voor andere
doeleinden. Stop
met het gebruik
van het apparaat
en neem contact
op met uw arts als
u ongemak of pijn
ondervindt.
-- De Philips Sonicare-tandenborstel
is bedoeld voor
thuisgebruik en
is niet bedoeld
om door meerdere personen te
worden gebruikt
in een tandheelkundige praktijk of
instelling.
-- Gebruik een opzetborstel niet als
de borstelharen
verbogen of geknakt zijn. Vervang
de opzetborstel
elke 3 maanden
of eerder indien
deze tekenen van
slijtage vertoont.
Gebruik dit apparaat uitsluitend
met de door de
fabrikant aanbevolen opzetborstels.
-- Als uw tandpasta
peroxide dan wel
zuiveringszout
of natriumbicarbonaat bevat
(veelvoorkomend
in witmakende
tandpasta‘s), dient
u de opzetborstel
na ieder gebruik
grondig schoon te
maken met zeep
en water. Hiermee
voorkomt u mogelijke barsten in
het plastic.
4 Druk de haren zachtjes tegen
uw tanden en de rand van
uw tandvlees. Borstel uw
tanden met kleine heenen-weerbewegingen zodat
de haren tussen de tanden
komen. Ga de volledige
poetsbeurt zo door.
Opmerking: De borstelharen
horen tijdens het borstelen
licht uit elkaar te staan. Niet
schrobben.
5Houd voor het poetsen
van de binnenkant van de
voortanden het handvat van
de tandenborstel iets meer
rechtop en maak op elke tand
(Fig. 5) een paar overlappende
verticale poetsbewegingen.
Opmerking: Om ervoor te
zorgen dat u overal even goed
poetst, verdeelt u uw mond in
4 kwadranten met behulp van
de Quadpacer (zie hoofdstuk
‚Functies‘).
6Begin met het poetsen
van kwadrant 1 (buitenkant
boventanden) en poets 30
seconden voordat u naar
kwadrant 2 (binnenkant
boventanden) gaat. Poets
vervolgens kwadrant 3
(buitenkant ondertanden) en
poets 30 seconden voordat u
naar kwadrant 4 (binnenkant
ondertanden (Fig. 6)) gaat.
7Nadat u de poetsbeurt hebt
voltooid, kunt u extra tijd
besteden aan het poetsen van
de kauwvlakken van uw kiezen
en plaatsen met verkleuring.
U kunt ook uw tong poetsen
met de tandenborstel in- of
uitgeschakeld, afhankelijk van
uw voorkeur (Fig. 7).
U kunt uw Philips Sonicaretandenborstel in de volgende
gevallen veilig gebruiken:
-- als u een beugel hebt
(opzetborstels slijten sneller
wanneer u ze voor een gebit
met een beugel gebruikt)
-- als u tandheelkundige
restauraties hebt (vullingen,
kronen, facings)
Opmerking: Zorg dat eventuele
beugels of tandheelkundige
reparaties goed vastzitten.
Zo niet, dan kunnen de
beschadigd raken wanneer
ze in contact komen met de
opzetborstel.
Opmerking: Wanneer de
Philips Sonicare voor klinisch
onderzoek wordt gebruikt, moet
de tandenborstel volledig zijn
opgeladen en de Easy-startfunctie worden uitgeschakeld.
Accustatus (wanneer
handvat niet op oplader is
geplaatst)
De accu van deze Philips
Sonicare-tandenborstel gaat
minstens 20 poetsbeurten van elk
2 minuten mee. De accuniveauindicator toont de accustatus na
een poetsbeurt van 2 minuten of
wanneer u de Philips Sonicaretandenborstel tijdens het poetsen
gedurende 30 seconden pauzeert
door op de aan-uitknop te
drukken.
Poets­ Kleur
acbeur­ lampje custaten
tus
20-6
Groen
Brandt continu
5-2
Oranje Knippert
3
piepjes
1
Oranje Knippert
2
reeksen
van 3
piepjes
Elektromagnetische velden
(EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet
aan alle toepasselijke
richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Algemene beschrijving
(fig. 1)
1 Hygiënisch beschermkapje
2Opzetborstel
3Handvat
4Aan-uitknop
5Accuniveau-indicator
6Oplader
Opmerking: De inhoud van de
doos kan variëren, afhankelijk
van het model.
Klaarmaken voor
gebruik
De opzetborstel bevestigen
1Plaats de opzetborstel
zo op het handvat dat de
borstelharen in dezelfde
richting wijzen als de voorzijde
van het handvat (Fig. 2).
2Druk de opzetborstel zo
ver mogelijk op de metalen
aandrijfas.
Opmerking: De opzetborstels van
Philips Sonicare zijn voorzien
van pictogrammen, zodat u uw
opzetborstel (Fig. 3) eenvoudig
kunt herkennen.
Uw Philips Sonicare
opladen
1Steek de stekker van de
oplader in het stopcontact.
2Plaats het handvat op de
oplader.
-Het lampje van de accuniveauindicator knippert en het
apparaat laat twee piepjes
horen. Dit geeft aan dat de
tandenborstel wordt opgeladen.
Opmerking: Het duurt maximaal
24 uur voordat de accu volledig
is opgeladen, maar u kunt de
Philips Sonicare-tandenborstel
al eerder gebruiken.
Uw Philips Sonicaretandenborstel gebruiken
Poetsinstructies
1Maak de borstelharen nat en
doe er een kleine hoeveelheid
tandpasta op.
2Plaats de haren van de
tandenborstel onder een lichte
hoek (45 graden) tegen de
tanden en duw stevig, zodat de
haren tegen de tandvleesrand
(Fig. 4) of vlak daaronder
komen.
Opmerking: Zorg dat het midden
van de borstel altijd in contact is
met de tanden.
3 Druk op de aan-uitknop (of
modusknop) om de Philips
Sonicare in te schakelen.
Piepjes
Opmerking: Wanneer de accu
helemaal leeg is, wordt de
Philips Sonicare-tandenborstel
uitgeschakeld. Plaats de Philips
Sonicare op de oplader om de
tandenborstel weer op te laden.
Opmerking: Als u wilt dat de accu
van uw Philips Sonicare altijd
volledig opgeladen is, plaatst u
de tandenborstel op de oplader
wanneer u deze niet gebruikt.
Eigenschappen
Smartimer
De Smartimer geeft aan dat de
poetsbeurt is voltooid door de
tandenborstel aan het eind van
de poetsbeurt automatisch uit te
schakelen.
Tandartsen adviseren minimaal
twee keer per dag
2 minuten te poetsen.
Opmerking: Als u na het starten
van de poetsbeurt op de
aan-uitknop drukt, wordt de
poetsbeurt onderbroken. Na een
pauze van 30 seconden wordt de
Smartimer gereset.
Easy-start
Tijdens de eerste 14 poetsbeurten
voert de Easy-start-functie
de poetskracht geleidelijk op
om u te laten wennen aan het
poetsen met de Philips Sonicaretandenborstel. Bij deze Philips
Sonicare-tandenborstel is de
Easy-start-functie standaard
ingeschakeld.
De Easy-start-functie
inschakelen of uitschakelen:
Plaats het handvat op de oplader
en steek de stekker van de
oplader in het stopcontact.
-- Easy-start inschakelen:
Houd de aan-uitknop
ongeveer 2 seconden
ingedrukt. U hoort 2 piepjes en
de accuniveau-indicator licht
groen op om aan te geven
dat de Easy-start-functie is
ingeschakeld.
-- Easy-start uitschakelen:
Houd de aan-uitknop
ongeveer 2 seconden
ingedrukt. U hoort 1 piepje
en de accuniveau-indicator
licht geel op om aan te geven
dat de Easy-start-functie is
uitgeschakeld.
Opmerking: De eerste 14
poetsbeurten moeten allemaal
minimaal 1 minuut duren om
de Easy-start-cyclus goed te
doorlopen.
Opmerking: Gebruik van de
Easy-start-functie na de
gewenningsperiode wordt
afgeraden, omdat de Philips
Sonicare-tandenborstel hierdoor
minder effectief tandplak zal
verwijderen.
18/04/17 12:00
Download PDF

advertising