Philips | BHB872/00 | Philips StyleCare Glam Shine Lockenstab BHB872/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV
ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟƭơ
ơƭơưƴƽƮƥƩưƯƫƽƵƸƧƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƋƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧƫơƢƞƪơƨƾƲƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƳƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧ
ƥƟƭơƩƵƸƧƫƞƂưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơ
ƔƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥƴƧƢƜƳƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞ
ƳƴơƨƥƱƞƪơƩƥưƟưƥƤƧƥưƩƶƜƭƥƩơƔƯ
ƨƥƱƬƼƳƾƬơƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƥƴơƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯ
ƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƥƩƱƟƦƥƳƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƼƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
ƪơƩƴƦƥƫ
ƔƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƤƩơƨƝƴƥƩ
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơ
ƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵ
ƙƳƴƼƳƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƓƴƝƫƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲ
ƴƧƲ3KLOLSVƣƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƈ
ƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơ
ƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƩƤƩơƟƴƥƱơ
ƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
ƣƱƟƫƩƥƲ
ƍƧƭƴƱơƢƜƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƬƥƴƜ
ƴƧƷƱƞƳƧƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲ
ƴƯƢƽƳƬơ
•
www.philips.com/welcome
BHB872
C
a
•
b
j
•
i
h
EN User manual
IT
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
TR Kullanım kılavuzu
Käyttöopas
Manuale utente
FR Mode d’emploi
MS-MY
Manual pengguna
ID
ZH-CN
⩕ᝤ᝸‫ڹ‬
Buku Petunjuk Pengguna
•
1 sec.
g
c
f
d
e
•
•
1 sec.
•
•
2-4CM
1 sec.
•
•
8/10/12
sec.
•
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
•
3140 035 42471
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
3
Curl your hair
Connect the plug to a power supply socket. Before you
start curling, spray heat protectant on your dry hair for
more protection.
2 Press and hold on/off button
( f ) for one second to
switch on the appliance. Select your desired temperature
setting ( h ) and time setting ( g ) according to the table
below:
1
Hair
Recommended
Recommended curling
WARNING: Do not use this
type
temperature ranges time
appliance near water.
Fine
160 ºC and below
8 or 10 seconds
• When the appliance is used in
Normal 170-180 ºC
10 or 12 seconds
Thick
190-210
ºC
10 or 12 seconds
a bathroom, unplug it after use
» The curler is ready for use when the temperature
since the proximity of water
indication ( i ) stop blinking.
presents a risk, even when the
Note: If you want to change the temperature or time setting
appliance is switched off.
during use, you might have to deactivate the key lock by
for 1 second.
pressing
• WARNING: Do not use this
3 Brush to de-tangle your hair. Depending on your desired
appliance near bathtubs,
results, take a hair strand between 2cm and 4cm
showers, basins or other
( for tight curls take a thinner strand, for loose waves take
a thicker strand ).
vessels containing water.
4 Hold the curler horizontally and point it away from your
• Always unplug the
head and face. Start at the widest point of the barrel
( b ), place the curler near the hair roots and wrap the
appliance after use.
hair around from root to tip.
• If the mains cord is damaged,
5 Hold your hair tips at the cool tip ( a ) with your fingers
and press the curl ready button ( j ). When you hear the
you must have it replaced
“beep”, the time counting starts.
by service centre or similarly
6 When your curl is ready, you will hear a “beep” alert three
times.
qualified persons in order to
7 Release the hair tips and hair will fall off the barrel.
avoid a hazard.
8 Repeat steps 3-7 until all the hair is curled.
9 To finish, break up the curls with your fingers and wind
• This appliance can be used
each smaller curl around your finger for extra definition.
by children aged from 8 years
After use:
and above and persons with
1 Switch off the appliance and unplug it.
reduced physical, sensory or
2 Place it on the resting stand ( d ) until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the barrel.
mental capabilities or lack of
4 Clean the appliance with a damp cloth.
experience and knowledge
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( e ).
if they have been given
supervision or instruction
4
Tips and Tricks
concerning use of the appliance
• If this is your first-time to use a clipless curler, practice
in a safe way and understand
without switching on the device to get familiar with the
handling.
the hazards involved. Children
• The narrow end of the barrel creates small curls, while the
shall not play with the
broad end creates bigger curls or waves. You can use the
whole length of the barrel, or you can choose to use just
appliance. Cleaning and user
area for a larger or smaller curl.
maintenance shall not be made • one
For a modern wave, start the curl at the level of your
cheekbone. Also, leave the last few centimeters uncurled.
by children without supervision.
Comb it through with your fingers or a brush.
• Before you connect the
• This curler can also be used for creating volume at the
appliance, ensure that the
hair roots. Hold a section of hair at 90º to the scalp. Place
the barrel 1cm above the roots (avoid touching the scalp)
voltage indicated on the
and lay the strand onto the widest part of the barrel.
appliance corresponds to the
• To create curls with modern fullness and bounce, twist
your hair before wrapping it around the barrel, so that it
local power voltage.
does not spread out flatly on the curler.
• Do not use the appliance
• If your hair has a natural wave, you can use the curler
on just a few or the top sections to enhance the curls all
for any other purpose than
around.
described in this manual.
• For defined curls, do not brush your hair after curling. For
a wavy, voluminous look, gently brush the curls out with
• Do not use this appliance on
a natural bristle brush. Start by brushing through the ends
artificial hair.
and work your way up.
• When you have finished curling your hair, allow all the
• When the appliance is
curls to fully cool down before continuing with styling.
connected to the power, never
5
Guarantee & Service
leave it unattended.
If you need information e.g. about replacement of an
• Never use any accessories or
or if you have a problem, please visit the Philips
parts from other manufacturers attachment
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will find its
or that Philips does not
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there
specifically recommend. If
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
Dansk
invalid.
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt
• Do not wind the mains cord
udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
round the appliance.
• Wait until the appliance has
1
Vigtigt
cooled down before you store it. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
• Pay full attention when using
the appliance since it could be
• ADVARSEL: Anvend ikke dette
extremely hot. Only hold the
apparat i nærheden af vand.
handle as other parts are hot
• Hvis du anvender apparatet i
and avoid contact with the skin.
badeværelset, skal du trække
• Always place the appliance with
stikket ud efter brug, da
the stand on a heat-resistant,
vand udgør en risiko, selvom
stable flat surface. The hot
apparatet er slukket.
barrel should never touch the
• ADVARSEL: Brug ikke dette
surface or other flammable
apparat i nærheden af
material.
badekar, brusekabiner,
• Avoid the mains cord from
kummer eller andre kar,
coming into contact with the hot
der indeholder vand.
parts of the appliance.
• Tag altid stikket ud, efter
• Keep the appliance away from
du har brugt apparatet.
flammable objects and material • Hvis netledningen beskadiges,
when it is switched on.
må den kun udskiftes af et
• Never cover the appliance
serviceværksted eller en
with anything (e.g. a towel or
tilsvarende kvalificeret fagmand
clothing) when it is hot.
for at undgå enhver risiko.
• Only use the appliance on
• Dette apparat kan bruges
dry hair. Do not operate the
af børn fra 8 år og op og af
appliance with wet hands.
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
• Keep the barrel clean and free
eller manglende viden eller
of dust and styling products
erfaring, hvis de er blevet
such as mousse, spray and gel.
vejledt eller instrueret i brug af
• The barrel has coating. This
apparatet på en sikker måde
coating might slowly wear away
og forstår de involverede
over time. However, this does
risici. Børn må ikke lege med
not affect the performance of
apparatet. Rengøring og
the appliance.
brugervedligeholdelse må ikke
• If the appliance is used on
foretages af børn uden opsyn.
color-treated hair, the barrel
•
Før du tilslutter apparatet, skal
may be stained.
du sikre dig, at den spænding,
• Always return the appliance to
der er angivet på apparatet,
a service centre authorized by
svarer til den lokale spænding.
Philips for examination or repair.
• Brug ikke apparatet til andre
Repair by unqualified people
formål end dem, der er
could result in an extremely
beskrevet i vejledningen.
hazardous situation for the user.
• Brug ikke dette apparat på
• Do not insert metal objects
kunstigt hår.
into openings to avoid electric
• Hold konstant opsyn med
shock.
apparatet, når det er sluttet til
• Do not pull on the power cord
stikkontakten.
after using. Always unplug the
• Brug aldrig tilbehør eller dele
appliance by holding the plug.
fra andre fabrikanter, eller
Electromagnetic fields (EMF)
tilbehør/dele som ikke specifikt
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
er anbefalet af Philips, da
electromagnetic fields.
garantien i så fald bortfalder.
Environment
• Du må ikke sno ledningen rundt
This symbol means that this product shall not
om apparatet.
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
• Læg aldrig apparatet væk, før
separate collection of electrical and electronic
det er helt afkølet.
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
• Vær opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan
2
Introduction
være meget varmt. Hold kun
The Glam Shine Curler, our first curler with ionic care and
titanium enriched barrel for gorgeously shiny curls and
i håndtaget, da andre dele er
waves. Unique Curl Ready Indicator helps you create
varme, og undgå kontakt med
consistent curls all around and protects from overheating.
• Key Lock Function
huden.
If no buttons pressed for 5 seconds, the Key Lock is
• Anbring altid apparatet i foden
activated automatically and key lock icon
will be
displayed ( i ). The first automatic activation after
på et varmebestandigt, stabilt
switching on the appliance is after 15 seconds. To unlock the
underlag. Den varme cylinder
appliance, press the
( h ) for 1 second.
må aldrig berøre underlaget
• Curl Ready Indicator
A unique curl ready indicator with choices of 8, 10, 12
eller andre brandbare
seconds lets you know when your curl is ready by giving a
materialer.
“beep” alert with no more hair overheating.
• Ionic function
• Netledningen må ikke komme i
The ions provide additional shine and reduces frizz when
kontakt med apparatets varme
curling your hair. You may smell a special odor and hear a
sizzling noise. It is common because they are caused by the
dele.
•
ion generator.
Når apparatet er tændt, skal
det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
Når apparatet er varmt, må der
ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
Anvend kun apparatet i tørt hår.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder.
Hold cylinderen ren og fri for
støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel.
Cylinderen er belagt.
Belægningen kan med tiden
langsomt slides af. Dette
påvirker dog ikke apparatets
ydeevne.
Hvis apparatet bruges til
farvet hår, kan det smitte af på
cylinderen.
Hvis apparatet skal efterses eller
repareres, skal du henvende dig
til Philips, da en uautoriseret
reparation efterfølgende kan
være til fare for brugeren.
Stik aldrig metalgenstande ind
i åbningerne, da dette kan give
elektrisk stød.
Træk ikke i ledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde i
stikket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetiske felter (EMF)
•
•
•
•
•
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at produktet ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg reglerne for
særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter i dit land. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre en negativ påvirkning af miljø og helbred.
2
Introduktion
•
Glam Shine Curler er vores første krøllejern med ionisk pleje
og titaniumberiget cylinder, der giver smukt skinnende
krøller og bølger. Den unikke Curl Ready-indikator hjælper
dig med at lave ensartede krøller hele vejen rundt og
beskytter mod overophedning.
• Tastelåsfunktion
Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder, aktiveres
( i ) vises. Den
tastelåsen automatisk, og tastelåsikonet
første automatiske aktivering, efter apparatet tændes, sker
efter 15 sekunder. For at låse apparatet op skal du holde
( h ) nede i 1 sekund.
• Curl Ready-indikator
Den unikke Curl Ready-indikator med valgmulighederne 8,
10, 12 sekunder fortæller dig, hvornår krøllen er færdig, med
en ”bip”-lyd, så det er slut med overophedning af håret.
• Ionisk funktion
Ionerne giver ekstra glans og reducerer krusning, når
du krøller håret. Du kan lugte en særlig lugt og høre en
hvislende lyd. Det er helt normalt og forårsages af iongeneratoren.
3
•
Krøl dit hår
•
•
•
•
Sæt stikket i stikkontakten. Før du begynder at krølle
håret, skal du sprøjte et varmebeskyttelsesmiddel i det
tørre hår for at give bedre beskyttelse.
2 Tænd for apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen
( f ), nede i ét sekund. Vælg den ønskede temperatur( h ) og tidsindstilling ( g ) ud fra tabellen nedenfor:
1
Hårtype
Fint
Normal
Tykt
»
Anbefalede
temperaturområder
Anbefalet krølletid
160 ºC og derunder
8 eller 10 sekunder
170-180 ºC
10 eller 12 sekunder
190-210 ºC
•
•
10 eller 12 sekunder
Krøllejernet er klar til brug, når temperaturangivelsen
( i ) holder op med at blinke.
Bemærk: Hvis du vil ændre temperatur- eller
tidsindstillingen under brugen, skal du muligvis deaktivere
nede i 1 sekund.
tastelåsen ved at holde
3 Børst for at rette håret ud. Afhængigt af det ønskede
resultat skal du tage en hårlok mellem 2 cm og 4 cm
( til små krøller tages en tyndere lok, til løse bølger tages
en tykkere lok ).
Hold krøllejernet vandret, så det peger væk fra hoved og
ansigt. Start på det bredeste punkt på cylinderen ( b ),
anbring krøllejernet tæt på hårrødderne, og vikl håret
rundt om det fra rod til spids.
Hold hårspidserne på den kølige spids ( a ) med
fingrene, og tryk på klar til krøl-knappen ( j ). Når du
hører et “bip”, begynder tidstællingen.
Der høres en ”bip”-lyd tre gange, når krøllen er klar.
Slip hårspidserne, hvorefter håret falder af cylinderen.
Gentag trin 3-7, indtil alt håret er krøllet.
Til sidst skal du skille krøllerne ad med fingrene og sno
hver af de mindre krøller omkring fingeren for at markere
den tydeligere.
4
5
6
7
8
9
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Anbring det i holderen ( d ), indtil det er kølet ned.
3 Fjern hår og støv fra cylinderen.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( e ).
4
Tip og tricks
•
•
•
•
•
• Hvis det er første gang, du bruger et krøllejern uden
klemme, skal du øve dig uden at tænde for apparatet, så
du bliver fortrolig med håndteringen.
Den smalle ende af cylinderen laver små krøller, mens
den brede ende laver større krøller eller bølger. Du kan
bruge hele cylinderens længde, eller du kan vælge kun at
bruge ét område for at opnå større eller mindre krøl.
For at lave en moderne bølge skal du starte med at krølle
i højde med kindbenet. Lad samtidig være med at krølle
de sidste få centimeter. Red håret igennem med fingrene
eller en børste.
Dette krøllejern kan også bruges til at skabe fylde ved
hårrødderne. Hold en hårlok 90º ud fra hovedbunden.
Anbring cylinderen 1 cm over rødderne (undgå at berøre
hovedbunden), og læg lokken på den bredeste del af
cylinderen.
Du kan skabe krøller med moderne fylde og liv ved at
sno håret, før du vikler det omkring cylinderen, så det ikke
spredes ud fladt på krøllejernet.
Hvis dit hår er naturligt bølget, kan du nøjes med at bruge
krøllejernet på nogle få lokker eller de øverste dele for at
forstærke krøllerne her og der.
For at få definerede krøller skal du undlade at børste
håret, efter du har krøllet det. For at få et bølgende,
fyldigt look skal du forsigtigt børste krøllerne ud med en
børste med naturbørstehår. Start med at børste gennem
spidserne, og arbejd dig opad.
Når du er færdig med at krølle håret, skal du lade
krøllerne køle helt ned, før du fortsætter med stylingen.
•
•
•
•
•
•
•
5
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen
www.philips.com/support eller dit lokale Philipskundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte ”Worldwide
Guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
•
•
•
•
•
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
•
•
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern
mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Ist das Netzkabel defekt, darf
es aus Sicherheitsgründen nur
von einer Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisungen
zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung
und Pflege des Geräts darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie dieses Gerät
nicht auf Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie keine
Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips
nicht ausdrücklich empfohlen
werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die
Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der
Verwendung des Geräts, da es
äußerst heiß sein könnte. Halten
Sie nur den Griff, da die anderen
Teile heiß sind, und vermeiden
Sie Kontakt mit der Haut.
Stellen Sie das Gerät immer
mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene
Fläche. Der heiße Lockenstab
sollte nie die Oberfläche oder
anderes brennbares Material
berühren.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht mit den heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommt.
Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen
und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät
niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen
Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur
auf trockenem Haar. Bedienen
Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen.
Halten Sie die Aufsätze sauber
und frei von Staub sowie
von Stylingprodukten, wie
Schaumfestiger, Styling-Spray,
Gel.
Der Lockenstab hat eine
Beschichtung, die sich im Laufe
der Zeit abnutzen kann. Dies
beeinträchtigt jedoch nicht die
Funktion des Geräts.
Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich
der Lockenstab möglicherweise
verfärben.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Unsachgemäß ausgeführte
Reparaturen können den
Benutzer stark gefährden.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in die
Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
•
Tastensperre
Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, aktiviert
sich die Tastensperre automatisch, und das Schlüsselsymbol
wird angezeigt ( i ). Die erste automatische Aktivierung
nach dem Einschalten des Geräts erfolgt nach 15 Sekunden.
Um das Gerät zu entsperren, halten Sie die Taste
(h )
1 Sekunde lang gedrückt.
• Curl Ready-Anzeige
Die einmalige Curl Ready-Anzeige mit einstellbarer Zeit
von 8, 10 oder 12 Sekunden lässt Sie durch einen Signalton
wissen, wann Ihre Locke fertig gestylt ist, sodass Ihre Haare
nie wieder überhitzt werden.
• Ionisierungsfunktion
Die Ionen verleihen Ihrem Haar mehr Glanz und sorgen
dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist. Möglicherweise
können Sie einen speziellen Geruch oder ein zischendes
Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird
durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
3
Der Glam Shine Curler, unser erster Lockenstab mit
Ionisierungsfunktion und Titanverstärkung, sorgt für
wunderbar glänzende Locken und Wellen. Die einzigartige
Curl Ready-Anzeige ermöglicht gleichmäßige Locken und
schützt Ihr Haar vor Überhitzung.
•
•
Haartyp
Fein
Empfohlener
Temperaturbereich
Empfohlene Stylingzeit
160 ºC und weniger
8 oder 10 Sekunden
Normal
170 bis 180 ºC
10 oder 12 Sekunden
Dick
190 bis 210 ºC
10 oder 12 Sekunden
»
3 Bürsten Sie Ihr Haar, um es zu entwirren. Nehmen Sie je
nach gewünschtem Ergebnis eine Haarsträhne zwischen
2 cm und 4 cm (für feste Locken sollten die Strähnen
schmaler, für lockere Wellen breiter sein).
Halten Sie den Lockenstab (in waagrechter Position) so,
dass er von Kopf und Gesicht weg zeigt. Beginnen Sie am
breitesten Punkt des Lockenstabs ( b ). Positionieren
Sie den Lockenstab nahe den Haarwurzeln, und wickeln
Sie das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen um den
Lockenstab.
Halten Sie die Haarspitzen mit den Fingern an der CoolTip-Spitze ( a ), und drücken Sie die Curl Ready-Taste
( j ). Mit dem Signalton beginnt die Zeit.
Wenn die Locke fertig ist, hören Sie einen dreifachen
Signalton.
Lassen Sie die Haarspitzen los, und das Haar gleitet vom
Lockenstab.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7, bis das gesamte Haar
gelockt ist.
Um das Styling zu vollenden, lösen Sie die Locken mit
Ihren Fingern, und wickeln Sie jede kleinere Locke um
Ihren Finger für zusätzliche Definition.
4
5
6
7
8
9
Nach dem Gebrauch:
Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Stellen Sie es auf den Ständer ( d ), bis es abkühlt.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Lockenstab.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse ( e ) aufhängen.
1
4
Tipps und Tricks
• Wenn Sie zum ersten Mal einen Lockenstab ohne Clip
verwenden, üben Sie vorher mit ausgeschaltetem Gerät,
um sich mit den Bewegungsabläufen vertraut zu machen.
Mit dem schmalen Ende des Lockenstabs lassen sich
kleine Locken frisieren, während mit dem breiten Ende
größere Locken oder Wellen gestylt werden können.
Sie können die gesamte Länge des Lockenstabs oder
nur einen Bereich für größere oder kleinere Locken
verwenden.
Moderne Locken erzielen Sie, wenn Sie mit dem
Eindrehen der Locken auf Höhe der Wangenknochen
beginnen. Lassen Sie die letzten Zentimeter glatt.
Kämmen Sie das Haar mit Ihren Fingern oder einer
Bürste.
Mit diesem Lockenstab können Sie auch Volumen an den
Haarwurzeln erzeugen. Halten Sie eine Haarsträhne im
Winkel von 90º zur Kopfhaut. Halten Sie den Lockenstab
1 cm über der Haarwurzel (ohne dabei die Kopfhaut zu
berühren), und legen Sie die Strähne über den breitesten
Teil des Lockenstabs.
Um Locken mit moderner Fülle und Spannkraft zu stylen,
drehen Sie Ihr Haar ein, bevor Sie es um den Lockenstab
wickeln, damit es sich nicht flach über den Lockenstab
ausbreitet.
Wenn Ihr Haar eine natürliche Welle hat, können Sie
den Lockenstab nur für einige oder nur für die obersten
Haarsträhnen verwenden, um einige Locken zu
verstärken.
Für definierte Locken bürsten Sie Ihr Haar nicht, nachdem
Sie das Stylen der Locken beendet haben. Für ein
welliges, voluminöses Aussehen bürsten Sie die Locken
sanft mit einer Bürste mit Naturborsten. Fangen Sie mit
dem Bürsten an den Enden an, und arbeiten Sie sich
nach oben vor.
Wenn Sie das Stylen ihrer Locken beendet haben,
lassen Sie sie völlig abkühlen, bevor Sie mit dem Styling
fortfahren.
•
•
•
•
•
•
•
5
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zum Ersatz eines
Zubehörteils, oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte
die Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen
Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƾƲƞƱƨơƴƥƳƴƧ3KLOLSV
ƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵươƱƝƷƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPH
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
•
•
•
•
•
•
•
•
Der Lockenstab ist betriebsbereit, wenn die
Temperaturanzeige ( i ) nicht mehr blinkt.
Hinweis: Wenn Sie die Temperatur- oder Zeiteinstellung
während des Gebrauchs ändern wollen, müssen Sie ggf. die
1 Sekunde
Tastensperre deaktivieren, indem Sie die Taste
lang drücken.
Umgebung
Einführung
•
Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Bevor
Sie mit dem Stylen der Locken beginnen, sprühen Sie
Hitzeschutzspray auf Ihr trockenes Haar auf, um es besser
zu schützen.
2 Drücken Sie eine Sekunde lang den Ein-/Aus-Schalter
( f ), um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie die
gewünschte Temperatureinstellung ( h ) sowie die
Zeiteinstellung ( g ), wie in folgender Tabelle dargestellt:
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
2
•
1
Elektromagnetische Felder
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
Stylen von Locken
•
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƍƥƴƯ*ODP6KLQH&XUOHUƴƧƭưƱƾƴƧƬơƲƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƬƥ
ƩƯƭƴƩƪƞưƥƱƩưƯƟƧƳƧƪơƩƳƾƬơƥƬưƫƯƵƴƩƳƬƝƭƯƬƥƴƩƴƜƭƩƯƬưƯƱƥƟƴƥ
ƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƵưƝƱƯƷƥƲƫơƬưƥƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲ
ƈƬƯƭơƤƩƪƞƝƭƤƥƩƮƧCurl ReadyƢƯƧƨƜƭơƥưƩƴƽƷƥƴƥƯƬƯƩƼƬƯƱƶƥƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳƥƼƫơƴơƬơƫƫƩƜƥƭƾươƱƝƷƥƩưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
• ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơƪƫƥƩƤƾƬơƴƯƲưƫƞƪƴƱƹƭ
ƂƭƤƥƭươƴƧƨƥƟƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ
ơƵƴƼƬơƴơƴƯƋƫƥƟƤƹƬơưƫƞƪƴƱƹƭƪơƩƥƬƶơƭƟƦƥƴơƩƴƯơƭƴƟƳƴƯƩƷƯ
ƥƩƪƯƭƟƤƩƯ i ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƬƥƴƜƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
h ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
• ŻƭƤƥƩƮƧ&XUO5HDG\
ƈƬƯƭơƤƩƪƞƝƭƤƥƩƮƧ&XUO5HDG\ƬƥưƝƭƴƥƥưƩƫƯƣƝƲƞ
ƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƳƜƲƥƭƧƬƥƱƾƭƥƩưƼƴƥƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƥƲƯƩƬưƯƽƪƫƥƲ
ươƱƜƣƯƭƴơƲƝƭơƧƷƧƴƩƪƼƳƞƬơƾƳƴƥƭơƬƧƭƵưƥƱƨƥƱƬơƟƭƯƭƴơƩƴơ
ƬơƫƫƩƜ
• ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭ
ƔơƩƼƭƴơưƱƯƳƶƝƱƯƵƭƥưƩưƫƝƯƭƫƜƬƸƧƪơƩưƥƱƩƯƱƟƦƯƵƭƴƯ
ƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƼƴơƭƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƍưƯƱƥƟƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥ
ƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƞƝƭơƳƵƱƩƣƬƼƂƵƴƼƥƟƭơƩƳƽƭƧƨƥƲƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴƧƣƥƭƭƞƴƱƩơƩƼƭƴƹƭ
ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲƑƱƩƭ
ơƱƷƟƳƥƴƥƭơƪƜƭƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƸƥƪƜƳƴƥƴơƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥ
ƳưƱƝƩưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƣƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơ
2 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟRQRII f ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƣƩơƭơ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƆưƩƫƝƮƴƥƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲhƪơƩƷƱƼƭƯƵgƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƯƭ
ươƱơƪƜƴƹưƟƭơƪơ
1
ƔƽưƯƲ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƌƥưƴƞ
ƴƱƟƷơ
ƓƵƭƩƳƴƾƬƥƭƯƥƽƱƯƲ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƓƵƭƩƳƴƾƬƥƭƯƲƷƱƼƭƯƲ
ƷƱƞƳƧƲ
ž&ƪơƩƪƜƴƹ
ƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
ƋơƭƯƭƩƪƞ
ž&
ƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
ƗƯƭƴƱƞ
ž&
ƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
»
ƈƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧƣƩơƷƱƞƳƧƼƴơƭ
ƳƴơƬơƴƞƳƥƩƭơơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƧƝƭƤƥƩƮƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲi ƓƧƬƥƟƹƳƧƂƭƨƝƫƥƴƥƭơơƫƫƜƮƥƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƞ
ƷƱƼƭƯƵƥƭƾƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƨơưƱƝưƥƩƭơ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơưƫƞƪƴƱƹƭươƴƾƭƴơƲƴƯ ƣƩơ
ƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
3 ƃƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƣƩơƭơƴơƮƥƬưƥƱƤƝƸƥƴƥƂƭƜƫƯƣơƬƥ
4
5
6
7
8
9
ƴƯơưƯƴƝƫƥƳƬơưƯƵƨƝƫƥƴƥƭơưƥƴƽƷƥƴƥưƩƜƳƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬƥ
ƥƪƣƩơƳƶƩƷƴƝƲƬưƯƽƪƫƥƲưƩƜƳƴƥƬƩơưƩƯƫƥưƴƞƴƯƽƶơƣƩơ
ƷơƫơƱƯƽƲƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲưƩƜƳƴƥƬƩơưƩƯƷƯƭƴƱƞ
ƋƱơƴƞƳƴƥƯƱƩƦƼƭƴƩơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƬơƪƱƩƜơưƼƴƯ
ƪƥƶƜƫƩƪơƩƴƯưƱƼƳƹưƼƳơƲƏƥƪƩƭƞƳƴƥơưƼƴƯưƩƯƶơƱƤƽƳƧƬƥƟƯ
ƴƯƵƳƾƬơƴƯƲb ƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲ
ƪƯƭƴƜƳƴƩƲƱƟƦƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƪơƩƴƵƫƟƮƴƥƴơƬơƫƫƩƜơưƼƴƧƱƟƦơ
ưƱƯƲƴƧƭƜƪƱƧ
ƓƵƣƪƱơƴƞƳƴƥƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƼƜƪƱƯa
ƬƥƴơƤƜƪƴƵƫƜƳơƲƪơƩươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƥƴƯƩƬƼƴƧƴơƲƬưƯƽƪƫơƲ
j ƐƷƱƼƭƯƲơƱƷƟƦƥƩƭơƬƥƴƱƜƥƩƬƼƫƩƲơƪƯƵƳƴƥƟƴƯƧƷƧƴƩƪƼ
ƳƞƬơ
žƴơƭƧƬưƯƽƪƫơƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧƨơơƪƯƽƳƥƴƥƝƭơƧƷƧƴƩƪƼƳƞƬơ
ƴƱƥƩƲƶƯƱƝƲ
ƂƶƞƳƴƥƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƝƴƳƩƾƳƴƥƭơưƝƳƯƵƭƴơƬơƫƫƩƜ
ơưƼƴƯƳƾƬơ
ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƬƝƷƱƩƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲ
ƳƥƼƫơƴơƬơƫƫƩƜ
ƄƩơƭơƯƫƯƪƫƧƱƾƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơơƭƯƟƮƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƴơ
ƤƜƷƴƵƫơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơƴƵƫƟƮƴƥƴƩƲƬƩƪƱƼƴƥƱƥƲƬưƯƽƪƫƥƲƣƽƱƹ
ơưƼƴƯƤƜƷƴƵƫƯƣƩơƭơƴƥƫƥƩƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƷƞƬơƴƯƵƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƴƧƢƜƳƧdƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƯƳƾƬơ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƂưƯƨƧƪƥƽƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƳƴƥƣƭƼƬƝƱƯƲƷƹƱƟƲ
ƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩe
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƪơƩƪƼƫươ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
• ƓƧƬƥƟƹƳƧƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
ƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƷƹƱƟƲƪƫƩưƪƜƭƴƥƥƮƜƳƪƧƳƧƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƥƮƯƩƪƥƩƹƨƥƟƴƥƬƥƴƯƷƥƩƱƩƳƬƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
• ƔƯƳƴƥƭƼƜƪƱƯƴƯƵƳƾƬơƴƯƲƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟƬƩƪƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƥƭƾƴƯưƩƯƶơƱƤƽƜƪƱƯƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟƬƥƣơƫƽƴƥƱƥƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƞƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲƍưƯƱƥƟƴƥƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƼƫƯƴƯƬƞƪƯƲ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƴƯƵƳƾƬơƴƯƲƞƬƼƭƯƬƟơưƥƱƩƯƷƞƴƯƵƣƩơƭơƪƜƭƥƴƥƬƥƣƜƫƥƲƞ
ƬƩƪƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
•
ƄƩơƬƯƭƴƝƱƭƯƳƴƵƫƮƥƪƩƭƞƳƴƥƴƧƭƬưƯƽƪƫơƳƴƯƽƸƯƲƴƹƭ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƦƵƣƹƬơƴƩƪƾƭƆưƟƳƧƲƬưƯƱƥƟƴƥƭơƬƧƭƪƜƭƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ
ƴƥƫƥƵƴơƟơƥƪơƴƯƳƴƜƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬƥƴơƤƜƷƴƵƫơƞ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƬƥƢƯƽƱƴƳơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭ
• ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƤƾƳƥƴƥ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥ
ƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƭƬưƯƽƪƫơƳƥƣƹƭƟơ
žơưƼƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƳƾƬơƥƪưƜƭƹơưƼƴƩƲ
ƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƱƟƦƥƲƷƹƱƟƲƭơơƪƯƵƬưƜƭƥƴƯƪƥƶƜƫƩƪơƩưƥƱƜƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơ
ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ
ƳƴƯưƩƯƶơƱƤƽƴƬƞƬơƴƯƵƳƾƬơƴƯƲ
• ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬƯƭƴƝƱƭƥƲơƭƜƫơƶƱƥƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ưƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲưƱƩƭƴơƴƵƫƟƮƥƴƥƣƽƱƹơưƼƴƯƳƾƬơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ ƾƳƴƥƭơƬƧƭơưƫƹƨƯƽƭƥưƟưƥƤơ
• ƂƭƝƷƥƴƥƶƵƳƩƪƜƳƣƯƵƱƜƬơƫƫƩƜƬưƯƱƥƟƴƥƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƥƱƩƪƝƲƞƳƴƩƲƥưƜƭƹƬƼƭƯƴƯƽƶƥƲƣƩơƭơ
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƱƥƽƬơƴƯƲƵưƯƳƴƥƟ
ơƭơƤƥƟƮƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƴƯƵƲƪƵƬơƴƩƳƬƼ
ƬƧƭƢƯƵƱƴƳƟƦƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜơƶƯƽ
ƶƨƯƱƜƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ • ƄƩơưƩƯƝƭƴƯƭƯơưƯƴƝƫƥƳƬơ
ƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƄƩơƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜƬƥƼƣƪƯ
ơưƼƝƭơƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƞơưƼ
ƢƯƵƱƴƳƟƳƴƥơươƫƜƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƬƩơƢƯƽƱƴƳơƬƥƶƵƳƩƪƝƲ
ƴƱƟƷƥƲƏƥƪƩƭƞƳƴƥƢƯƵƱƴƳƟƦƯƭƴơƲƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƪơƩ
ƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲ
ƳƵƭƥƷƟƳƴƥưƱƯƲƴơưƜƭƹ
ơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
• ƂƶƯƽƴƥƫƥƩƾƳƥƴƥơƶƞƳƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƭơƪƱƵƾƳƯƵƭƥƭƴƥƫƾƲ
ưƱƯƴƯƽƳƵƭƥƷƟƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜƧƫƩƪƟơƲ ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƥƴƾƭƪơƩƜƭƹƪơƨƾƲƪơƩơưƼ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƜƴƯƬơƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞƷƹƱƟƲƥƬưƥƩƱƟơƪơƩ
ƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƳƴƧ
ƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧ
ƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭƵưƼƥưƟƢƫƥƸƧƞ
ƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭ Español
ơƳƶơƫƞƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
Le felicitamos por la compra de este producto y le damos
la bienvenida a Philips. Para sacar el máximo partido de
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ www.philips.com/welcome.
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
1
Importante
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƟƢƫƥƸƧ
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
• ADVERTENCIA: No utilice este
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
aparato cerca del agua.
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
extremo estrecho del cilindro permite crear rizos
3 Harjaa hiukset, jotta niissä ei ole takkuja. Valitse halutun
Si utiliza el aparato en el cuarto • El
Débranchez toujours l’appareil
pequeños, mientras que el ancho sirve para crear rizos
lopputuloksen mukaan 2–4 cm:n levyinen hiussuortuva
más grandes y ondas. Puede utilizar toda la longitud del
(leveämpi suortuva, jos haluat ilmavat kiharat, kapeampi
de baño, desenchúfelo después
en tenant la fiche.
cilindro o puede usar solo una zona para obtener rizos
jos tiukat kiharat).
de usarlo. La proximidad de
Champs électromagnétiques (CEM)
más grandes o pequeños.
4 Pidä kiharrinta vaakasuorassa niin, että se osoittaa
poispäin päästäsi ja kasvoistasi. Aloita kiharrinosan
agua representa un riesgo,
• Para obtener ondas modernas, comience con el rizador
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
leveimmästä kohdasta ( b ), aseta kiharrin lähelle hiusten
a la altura de la mejilla. Además, deje los últimos
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
aunque el aparato esté
tyveä ja kierrä hiukset kiharrinosan ympärille tyvestä
centímetros sin rizar. Peine el cabello con los dedos o un
champs électromagnétiques.
latvaan.
cepillo.
apagado.
5 Pitele hiusten latvoja viileässä kärjessä ( a ) sormillasi
Environnement
• Este rizador también se puede utilizar para dar volumen
• ADVERTENCIA: No utilice este
ja paina Curl Ready -painiketta ( j ). Kun kuulet
en la raíz del pelo. Sostenga un mechón de cabello a
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
äänimerkin, ajastin käynnistyy.
90º del cuero cabelludo. Coloque el cilindro 1cm por
aparato cerca del agua
être mis au rebut avec les ordures ménagères
6 Kun kihara on valmis, kuulet äänimerkin kolmesti.
encima de las raíces (evite tocar el cuero cabelludo). A
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
ni cerca de bañeras,
continuación, coloque el pelo sobre la parte más ancha
7 Päästä irti hiusten latvoista, jotta hiussuortuva irtoaa
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
del cilindro.
kiharrinosasta.
duchas, cubetas u otros
électriques et électroniques. Une mise au rebut
• Para crear rizos con una plenitud y vitalidad muy
8 Toista vaiheet 3–7, kunnes kaikki hiukset on kiharrettu.
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
recipientes que
moderna, gire el pelo antes de enrollarlo alrededor del
9 Erottele kiharat lopuksi toisistaan sormin ja kierrä pienet
contengan agua.
cilindro, para que no se distribuya de forma plana en el
kiharat yksitellen sormiesi ympärille, jos haluat niistä vielä
2
Introduction
rizador.
selkeämmät.
• Desenchufe siempre el aparato
Le
boucleur
Glam Shine, notre premier boucleur à fonction
• Si su pelo tiene ondas naturales, puede usar el rizador en
Käytön jälkeen:
ionique avec un corps enrichi en titane pour de magnifiques
después de usarlo.
algunas secciones o solo en la parte superior para realzar
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
boucles et ondulations brillantes. Un voyant Curl Ready
algunos rizos aquí y allá.
• Si el cable de alimentación está
2 Laita se telineeseen ( d ) jäähtymään.
unique vous permet de créer des boucles parfaitement
• Para obtener rizos definidos, no se cepille el pelo
régulières et protège vos cheveux de la surchauffe.
3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta.
dañado, debe ser sustituido por
después de moldearlo. Para obtener un look ondulado y
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
• Fonction de verrou
voluminoso, cepille suavemente los rizos con un cepillo
un centro de servicio autorizado
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant plus de
de púas naturales. Comience cepillando las puntas y
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
5 secondes, le verrou s’active automatiquement et
o por personal cualificado con
vaya subiendo.
ripustuslenkistään ( e ).
s’affiche ( i ). La première activation
l’icône de verrou
• Cuando termine de rizar el pelo, deje que los rizos se
el fin de evitar situaciones de
automatique après mise sous tension de l’appareil
sequen por completo antes de seguir moldeando.
s’effectue au bout de 15 secondes. Pour déverrouiller
peligro.
4
Vinkkejä
( h ) pendant 1
l’appareil, appuyez sur le bouton
5
Garantía
y
servicio
• Este aparato puede ser usado
• Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät kiharrinta
seconde.
ilman pihtiä, kokeile tätä ensin niin, että laitteen virta ei
• Voyant Curl Ready
Si necesita información, por ejemplo sobre la sustitución
por niños a partir de ocho
ole kytkettynä, jotta totut laitteen käyttöön.
de un accesorio, o tiene algún problema, visite la página
Un voyant Curl Ready unique (8, 10 ou 12 secondes) vous
años y por personas con su
• Kiharrinosan kapealla päällä saat aikaan pieniä kiharoita
web de Philips en www.philips.com/support, o póngase en
permet de savoir quand votre boucle est prête grâce à
ja leveällä päällä suurempia kiharoita tai laineita. Voit
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
l’émission d’un signal sonore - aucun risque de surchauffe
capacidad física, psíquica o
käyttää kiharrinosaa sen koko pituudelta tai vain yhtä sen
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
pour les cheveux.
sensorial reducida y por quienes garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
osiota, jos haluat luoda tietyn kokoisia kiharoita.
• Fonction ionisante
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de
• Voit tehdä moderneja laineita aloittamalla kiharan
no tengan los conocimientos
Les ions garantissent plus de brillance et contribuent à
Philips.
poskipään tasolta. Jätä myös muutama viimeinen
réduire les frisottis lorsque vous bouclez vos cheveux. Il
y la experiencia necesarios,
senttimetri kihartamatta. Kampaa laineet sormin tai
est possible que vous sentiez une odeur particulière et
harjalla.
si han sido supervisados o
entendiez un crissement. Ce phénomène est normal et est
Suomi
• Tällä kihartimella voi myös kuohkeuttaa hiusten tyveä.
causé par le diffuseur d’ions.
instruidos acerca del uso del
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
Pitele hiussuortuvaa 90asteen kulmassa päänahasta.
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
Aseta kiharrinosa 1 cm:n päähän hiustyvestä (varo
aparato de forma segura y
3
Bouclez vos cheveux
osoitteessa www.philips.com/welcome.
koskemasta päänahkaa) ja asettele suortuva kiharrinosan
siempre que sepan los riesgos
1 Branchez la fiche sur une prise d’alimentation. Avant
leveimmälle osalle.
de commencer, vaporisez un spray anti chaleur sur vos
que conlleva su uso. No permita 1
Tärkeää
• Saat kiharoista täyteläisiä ja kimmoisia, kun kierrät
cheveux secs pour plus de protection.
hiussuortuvaa ennen sen käärimistä kiharrinosan
que los niños jueguen con el
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
2 Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé
(f)
ympärille. Siten se ei leviä litteäksi kihartimelle.
se myöhempää käyttöä varten.
pendant une seconde pour allumer l’appareil.
aparato. Los niños no deben
• Jos hiuksesi ovat luonnostaan laineikkaat, voit kihartaa
Sélectionnez le réglage de température ( h ) et le réglage
vain muutaman suortuvan tai vain hiustyven kiharoiden
• VAROITUS: Älä käytä tätä
llevar a cabo la limpieza ni el
de durée ( g ) que vous souhaitez selon le tableau cikorostamiseksi.
laitetta veden lähellä.
dessous :
mantenimiento a menos que lo
• Jos haluat selkeät kiharat, älä harjaa hiuksia kihartamisen
jälkeen.
Jos
haluat
hiuksiin
laineikkaan
ja
täyteläisen
• Jos käytät laitetta
hagan bajo supervisión.
Type de Plages de température
Durée d'utilisation
ilmeen, harjaa ne auki kihartamisen jälkeen hellävaroen
cheveux recommandées
recommandée
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
• Antes de enchufar el aparato,
luonnonharjalla. Aloita harjaus latvoista ja etene
Fin
160
ºC
et
moins
8 ou 10 secondes
vähitellen kohti tyviä.
pistorasiasta käytön jälkeen,
compruebe que el voltaje
Normal
170-180 ºC
10 ou 12 secondes
• Kun kiharrus on valmis, anna hiusten jäähtyä kokonaan
sillä laitteessa on jännitettä,
indicado en el mismo se
(Normale)
ennen kuin jatkat muotoilua.
vaikka virta olisi katkaistu.
corresponde con el voltaje de la
Épais
190-210 ºC
10 ou 12 secondes
5
Takuu ja huolto
• VAROITUS: älä käytä laitetta
red eléctrica local.
» Le boucleur est prêt à l’emploi lorsque l’indicateur de
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta
température ( i ) cesse de clignoter.
kylpyammeen, suihkun,
• No utilice este aparato para
tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
Remarque
: si vous voulez modifier la température ou le
altaan tai muiden
otros fines distintos a los
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy
réglage de durée en cours d’utilisation, il se peut que vous
neuvoa
Philipsin
maakohtaisesta
asiakaspalvelusta.
vesiastioiden lähellä.
deviez désactiver le verrou en appuyant sur la touche
descritos en este manual.
(Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.)
pendant une seconde.
•
Irrota
pistoke
Jos
maassasi
ei
ole
asiakaspalvelua,
ota
yhteys
Philipsin
• No utilice el aparato sobre
3 Brossez vos cheveux pour les démêler. En fonction du
jälleenmyyjään.
pistorasiasta aina käytön
cabello artificial.
résultat escompté, prenez une mèche de cheveux de 2 à
4 cm (pour des boucles plus serrées, prenez une mèche
jälkeen.
• Nunca deje el aparato sin
Français
plus fine ; pour des ondulations plus larges, prenez une
• Jos virtajohto on vahingoittunut,
mèche plus épaisse).
vigilancia cuando esté
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
4 Maintenez le boucleur horizontalement et orientez-le
vaihdata se oman turvallisuutesi Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enchufado a la red eléctrica.
loin de votre tête et de votre visage. Démarrez au point le
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
vuoksi huoltoliikkeessä tai
plus large du corps de l’appareil ( b ), placez le boucleur
• No utilice nunca accesorios
www.philips.com/welcome.
près des racines de la mèche à traiter et enroulez les
muulla
ammattitaitoisella
o piezas de otros fabricantes
cheveux des racines aux pointes.
1
Important
korjaajalla.
5 Maintenez les pointes de vos cheveux sur la pointe froide
o que no hayan sido
( a ) à l’aide de vos doigts et appuyez sur le bouton Curl
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
específicamente recomendados • Laitetta voivat käyttää myös yli
Ready ( j ). Lorsque vous entendez le signal sonore, le
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
décompte commence.
por Philips. La garantía quedará
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
6 Lorsque votre boucle est prête, vous entendez
joiden fyysinen tai henkinen
anulada si utiliza tales piezas o
trois signaux sonores.
cet
appareil
à
proximité
d’une
toimintakyky on rajoittunut tai
accesorios.
7 Relâchez les pointes et les cheveux glisseront du corps
source
d’eau.
de l’appareil.
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
• No enrolle el cable de
8 Répétez les étapes 3 à 7 jusqu’à ce que tous vos cheveux
• Si vous utilisez l’appareil dans
laitteen käytöstä, jos heitä on
soient bouclés.
alimentación alrededor del
une salle de bains, débranchez- 9 Pour terminer, séparez les boucles avec vos doigts et
neuvottu
laitteen
turvallisesta
aparato.
enroulez chaque petite boucle autour de votre doigt pour
le après utilisation car la
käytöstä tai tarjolla on
un résultat finalisé.
• Espere a que se enfríe el
proximité d’une source d’eau
turvallisen
käytön
edellyttämä
aparato antes de guardarlo.
Après utilisation :
constitue un risque, même
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
valvonta ja jos he ymmärtävät
• Preste mucha atención al
lorsque l’appareil est
2 Placez-le sur son socle ( d ) jusqu’à ce qu’il refroidisse.
laitteeseen
liittyvät
vaarat.
utilizar el aparato, ya que puede
3 Retirez les cheveux et la poussière du corps de l’appareil.
hors
tension.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
4 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
estar muy caliente. Dado que
• AVERTISSEMENT :
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
Lasten
ei
saa
antaa
puhdistaa
otras partes están calientes,
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
n’utilisez
pas
l’appareil
tai huoltaa laitetta ilman
par son anneau de suspension ( e ).
sujete solo el mango y evite el
près d’une baignoire,
valvontaa.
contacto con la piel.
Conseils et astuces
d’une douche, d’un lavabo ni de 4
• Coloque siempre el aparato con • Varmista ennen laitteen
tout autre récipient contenant
• Si vous utilisez un boucleur sans pince pour la première
liittämistä, että laitteeseen
el soporte sobre una superficie
fois, entraînez-vous sans avoir allumé l’appareil au
de
l’eau.
merkitty jännite vastaa
préalable afin de vous familiariser avec son maniement.
plana, estable y resistente al
• Débranchez toujours l’appareil
• Le côté plus fin du corps de l’appareil crée des boucles
paikallista
jännitettä.
calor. El cilindro caliente nunca
serrées, tandis que le côté plus large crée des boucles
après utilisation.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin
et ondulations plus amples. Vous pouvez utiliser toute
debe tocar superficies ni otros
la longueur du corps de l’appareil ou choisir de n’utiliser
• Si le cordon d’alimentation
tässä
oppaassa
kuvattuun
materiales inflamables.
qu’une seule zone pour obtenir des boucles plus larges
est
endommagé,
il
doit
être
ou plus petites.
tarkoitukseen.
• Evite que el cable de
remplacé
par
un
Centre
Service
•
Pour une boucle moderne, démarrez la boucle au niveau
alimentación entre en contacto • Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
de la pommette. Ne bouclez pas les quelques derniers
ou
un
technicien
qualifié
afin
centimètres. Coiffez-vous avec vos doigts ou avec une
• Kun laite on liitetty pistorasiaan,
con las piezas calientes del
d’éviter
tout
accident.
brosse.
älä jätä sitä ilman valvontaa.
aparato.
•
Ce boucleur peut également être utilisé pour créer du
• Cet appareil peut être utilisé
volume à la racine des cheveux. Maintenez une mèche
• Älä koskaan käytä muita
• Mantenga el aparato lejos de
par des enfants âgés de 8 ans
de cheveux à 90º par rapport au cuir chevelu. Placez le
kuin
Philipsin
valmistamia
tai
objetos y materiales inflamables
corps de l’appareil à 1 cm au-dessus des racines
ou
plus,
des
personnes
dont
(en évitant de toucher le cuir chevelu), puis placez la
suosittelemia lisävarusteita tai
mientras esté encendido.
mèche sur la partie la plus large du corps de l’appareil.
les
capacités
physiques,
-osia. Jos käytät muita osia,
• Nunca cubra el aparato (por
•
Pour créer des boucles avec un aspect moderne gonflant,
sensorielles ou intellectuelles
entortillez vos cheveux avant de les enrouler autour du
takuu ei ole voimassa.
ejemplo, con una toalla o ropa)
sont réduites ou des personnes
corps de l’appareil afin qu’ils ne soient pas répartis à plat
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen
mientras esté caliente.
sur le fer à friser.
manquant d’expérience et de
•
Si vos cheveux ondulent naturellement, vous pouvez
ympärille.
• Utilice el aparato solo sobre
connaissances, à condition
utiliser le fer à friser sur quelques mèches ou uniquement
•
Anna
laitteen
jäähtyä
ennen
cabello seco. No lo use con las
sur les racines pour améliorer les boucles çà et là.
que ces enfants ou personnes
• Pour des boucles nettes, ne brossez pas les cheveux
säilytykseen asettamista.
manos mojadas.
soient sous surveillance ou
après les avoir bouclés. Pour un aspect ondulé et
• Keskity yksinomaan laitteen
• Mantenga el cilindro limpio
volumineux, brossez légèrement les boucles à l’aide
qu’ils aient reçu des instructions
d’une brosse en poils naturels. Commencez par brosser
käyttöön, kun käytät sitä, koska
y sin polvo ni productos para
quant à l’utilisation sécurisée
les extrémités, puis poursuivez en remontant vers le haut.
se
voi
olla
erittäin
kuuma.
Pidä
moldear el pelo, tales como
• Après avoir bouclé vos cheveux, laissez refroidir les
de l’appareil et qu’ils aient pris
boucles complètement avant de poursuivre la mise en
kiinni vain kahvasta, koska
espuma moldeadora, laca o gel.
connaissance des dangers
forme.
muut
osat
ovat
kuumia.
Vältä
• El cilindro tiene un
encourus. Les enfants ne
ihokosketusta.
5
Garantie et service
revestimiento. Este
doivent pas jouer avec
• Aseta aina laite telineen kanssa
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
revestimiento se puede
l’appareil. Le nettoyage et
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou
lämmönkestävälle, tukevalle
desgastar lentamente con
l’entretien ne doivent pas être
si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
ja tasaiselle alustalle. Kuumaa
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
el tiempo. No obstante, esto
réalisés par des enfants sans
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
kiharrinosaa ei saa päästää
no afecta al rendimiento del
surveillance.
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
kosketuksiin alustan tai minkään • Avant de brancher l’appareil,
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
aparato.
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
tulenaran
materiaalin
kanssa.
• Si se utiliza el aparato con
assurez-vous que la tension
votre revendeur Philips.
cabello teñido, el cilindro puede • Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
indiquée sur l’appareil
Indonesia
kosketuksiin laitteen kuumien
mancharse.
correspond bien à la tension
osien
kanssa.
Selamat
atas pembelian Anda dan selamat datang di
• Para revisiones o reparaciones,
secteur locale.
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
•
Pidä
laite
poissa
helposti
lleve siempre el aparato a un
• N’utilisez pas l’appareil dans
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
syttyvistä esineistä ja
www.philips.com/welcome.
centro de servicio autorizado
un autre but que celui qui est
materiaaleista, kun sen virta on
por Philips. Las reparaciones
indiqué dans ce manuel.
1
Penting
kytkettynä.
llevadas a cabo por personal
• N’utilisez pas cet appareil sur
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
no cualificado pueden dar lugar • Älä peitä laitetta esimerkiksi
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
cheveux artificiels.
pyyhkeellä tai vaatteella, kun se • Lorsque l’appareil est sous
a situaciones extremadamente
• PERINGATAN: Jangan gunakan
on kuuma.
peligrosas para el usuario.
alat ini di dekat air.
tension, ne le laissez jamais
• Käytä laitetta vain kuiviin
• Para evitar descargas eléctricas,
•
Bila alat digunakan di kamar
sans surveillance.
hiuksiin. Älä käytä laitetta, jos
no introduzca objetos metálicos
mandi, cabutlah stekernya
• N’utilisez jamais d’accessoires,
kätesi on märät.
por las aberturas.
setelah digunakan karena dekat
ni de pièces d’autres
• Puhdista kiharrinosa
• No tire del cable de
dengan air dapat menimbulkan
fabricants ou qui n’ont pas été
säännöllisesti, ettei niihin kerry
alimentación después de usar el
risiko, sekalipun alat telah
spécifiquement recommandés
pölyä ja muotoilutuotteita,
producto. Desenchufe siempre
dimatikan.
par Philips. Votre garantie
kuten muotoiluvaahtoa,
el aparato sujetando la clavija.
• PERINGATAN: Jangan
ne sera pas valable en cas
hiuslakkaa tai geeliä.
gunakan alat ini di dekat
d’utilisation de tels accessoires
Campos electromagnéticos (CEM)
• Kiharrinosassa on pinnoite,
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
bak mandi, pancuran,
ou pièces.
normativas aplicables sobre exposición a campos
joka
voi
kulua
hitaasti
käytössä.
bak atau tempat berisi
•
N’enroulez
pas
le
cordon
electromagnéticos.
Kuluminen ei kuitenkaan vaikuta
air lainnya.
d’alimentation
autour
de
Medioambiental
laitteen tehoon.
• Selalu mencabut steker setiap
l’appareil.
Este símbolo significa que este producto no
• Jos laitteella käsitellään
debe desecharse con la basura normal del hogar
kali selesai menggunakan alat.
• Attendez que l’appareil ait
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
värjättyjä hiuksia, kiharrinosa
•
Jika kabel listrik rusak, Anda
refroidi
avant
de
le
ranger.
respecto a la recogida de productos eléctricos
saattaa värjäytyä.
y electrónicos. El correcto desecho de los
harus membawanya ke pusat
• Cet appareil peut être
productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
• Toimita laite aina tarvittaessa
layanan resmi untuk diganti
extrêmement chaud ; soyez
medioambiente y la salud humana.
tarkastettavaksi tai korjattavaksi
atau bawa kepada orang yang
particulièrement vigilant(e)
2
Introducción
Philipsin valtuuttamaan
mempunyai keahlian sejenis
lors de son utilisation. Tenez
El rizador Glam Shine, nuestro primer rizador con cuidado
huoltoliikkeeseen.
agar terhindar dari bahaya.
uniquement la poignée car les
iónico y cilindro enriquecido con titanio consigue unos rizos
Ammattitaidottomasti tehty
y ondas asombrosamente brillantes. El exclusivo indicador
• Alat ini dapat digunakan
autres parties sont chaudes et
de rizo listo le ayuda a crear rizos iguales en todo el cabello
korjaus saattaa aiheuttaa
oleh anak-anak usia 8 tahun
évitez tout contact avec la peau.
y evita que el pelo se caliente en exceso.
vaaratilanteita.
ke atas dan orang dengan
• Función de bloqueo
• Placez toujours l’appareil sur
Si no se pulsan los botones durante 5 segundos, la función
• Älä työnnä laitteen aukkoihin
keterbatasan fisik, indera, atau
son
support
sur
une
surface
de bloqueo se activa automáticamente y se muestra
metalliesineitä, ettet saa
kecakapan mental atau kurang
plane et stable résistant à la
( i ). La primera activación
el icono de bloqueo
automática después de encender el aparato se produce
sähköiskua.
pengalaman dan pengetahuan
chaleur. Le corps chaud ne doit
después de 15 segundos. Para desbloquear el aparato,
•
Älä
vedä
laitteen
virtajohdosta
jika mereka diberi pengawasan
( h ) durante 1 segundo.
pulse
jamais être en contact avec la
• Indicador de rizo listo
laitteen käytön jälkeen. Irrota
atau petunjuk mengenai cara
surface
ou
d’autres
matériaux
El exclusivo indicador de rizo listo dispone de ajustes de
laitteen
pistoke
pistorasiasta
penggunaan alat yang aman
inflammables.
8, 10 y 12 segundos y le permite saber si el rizo está listo
mediante un pitido. Se acabó sobrecalentar el cabello.
aina pitämällä kiinni
dan mengerti bahayanya.
• Veillez à ce que le cordon
• Función iónica
pistokkeesta.
Anak-anak tidak diperbolehkan
d’alimentation ne soit pas
Los iones proporcionan brillo adicional al cabello y reducen
el encrespado. Es posible que se desprenda un olor
bermain dengan alat ini.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
en
contact
avec
les
parties
característico y se oiga un chisporroteo. Esto es normal y lo
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
Pembersihan dan pemeliharaan
chaudes de l’appareil.
causa el generador de iones.
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
pengguna tidak boleh dilakukan
• Ne laissez pas l’appareil à
3
Rizado del cabello
Ympäristö
oleh anak-anak tanpa
proximité d’objets et matériaux
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente. Antes de
pengawasan.
inflammables lorsqu’il est
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
empezar a rizarlo, pulverice un protector contra el calor
(2012/19/EU).
Noudata
maasi
sähköja
•
Sebelum Anda
sobre el cabello seco para aumentar la protección.
allumé.
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
2 Mantenga pulsado el botón de encendido
(f )
menghubungkan alat, pastikan
• Ne couvrez jamais l’appareil
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
durante un segundo para encender el aparato.
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
voltase yang ditunjukkan pada
Seleccione el ajuste de temperatura ( h ) y el ajuste de
(par
exemple
d’une
serviette
haittavaikutuksia.
tiempo ( g ) que desee en función de la tabla que se
alat sesuai dengan voltase listrik
ou d’un vêtement) lorsqu’il est
muestra más abajo:
di tempat Anda.
2
Johdanto
chaud.
Tipo de Intervalos de
Tiempo de moldeado
• Jangan gunakan alat untuk
Glam Shine -kiharrin on ensimmäinen kihartimemme, jonka
cabello temperatura
recomendado
• Utilisez l’appareil uniquement
ionikäsittely ja titaanipinnoitettu kiharrinosa luovat kiiltävät
recomendados
keperluan selain yang
sur cheveux secs. N’utilisez pas
kiharat ja laineet. Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin
Fino
160 ºC e inferior
8 o 10 segundos
diterangkan dalam buku
auttaa luomaan tasalaatuiset kiharat kaikkialle hiuksiin ja
l’appareil si vous avez les mains
Normal 170-180 ºC
10 u 12 segundos
suojaa hiuksia ylikuumentumiselta.
petunjuk ini.
mouillées.
• Painikelukitustoiminto
Grueso 190-210 ºC
10 u 12 segundos
• Jangan menggunakan alat ini
Jos laitteen painikkeita ei käytetä 5 sekuntiin, painikelukitus
• Le corps de l’appareil doit être
» El rizador está listo para usarse cuando la indicación de
aktivoituu automaattisesti ja painikelukituksen kuvake
pada rambut tiruan.
propre et ne doit comporter
temperatura ( i ) deja de parpadear.
tulee näyttöön ( i ). Virran kytkemisen jälkeen lukitus
• Bila alat telah terhubung
aktivoituu automaattisesti ensimmäisen kerran 15 sekunnin
Nota: Si desea cambiar el ajuste de temperatura o tiempo
aucune trace de poussières, ni
(h)
kuluttua. Avaa laitteen lukitus painamalla painiketta
durante el uso, debe desactivar el bloqueo pulsando
ke listrik, jangan sekali-kali
de
produits
coiffants
du
type
1 sekunnin ajan.
durante 1 segundo.
meninggalkannya tanpa
• Curl Ready -ilmaisin
mousse, spray ou gel.
3 Cepille el pelo para desenredarlo. En función del
Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä,
resultado que desee, separe un mechón de entre 2 y
diawasi.
• Le revêtement du corps peut
kun kihara on valmis – enää et joudu kärsimään
4 cm (para ondas sueltas separe un mechón más grueso,
ylikuumentuneista hiuksista. Ilmaisimen ajaksi voi asettaa 8,
présenter une usure normale au • Jangan sekali-kali
para rizos marcados un mechón más fino).
10 tai 12 sekuntia.
4 Sostenga el rizador en posición horizontal y apúntelo en
menggunakan aksesori
fil du temps. Cependant, cela
• Ionikäsittely
dirección contraria a la cabeza y la cara. Comience en el
atau komponen apa pun
n’a aucune incidence sur les
punto más ancho del cilindro ( b ), coloque el rizador
Ionikäsittely lisää hiusten kiiltoa ja vähentää hiusten
cerca de las raíces del mechón y enrolle el pelo alrededor
karkeutta hiuksia kiharrettaessa. Laitteesta saattaa tulla
dari produsen lain atau
performances de l’appareil.
desde la raíz a las puntas.
erityinen tuoksu ja siitä saattaa kuulua sihinää. Tämä on
yang tidak secara khusus
normaalia
ja
johtuu
laitteen
ionigeneraattorista.
• Si vous utilisez l’appareil sur
5 Sostenga las puntas del cabello en la punta fría ( a )
con los dedos y pulse el botón de rizo listo ( j ). Cuando
direkomendasikan oleh Philips.
cheveux colorés, il est possible
oiga un pitido, se iniciará el temporizador.
3
Hiusten kihartaminen
Jika Anda menggunakan
que le corps se tache.
6 Cuando el rizo esté listo, oirá tres pitidos.
1
Liitä
virtapistoke
pistorasiaan.
Ennen
kuin
aloitat
hiusten
7 Suelte las puntas del cabello y este se soltará del cilindro.
aksesori atau komponen
• Confiez toujours l’appareil
muotoilemisen, suihkuta kuiviin hiuksiin lämmönsuoja8 Repita los pasos del 3 al 7 hasta rizar todo el pelo.
tersebut, garansi Anda menjadi
ainetta.
à un Centre Service Agréé
9 Para terminar, separe los rizos con los dedos y enrolle
2 Kytke laitteen virta painamalla virtapainiketta
(f)
batal.
los rizos más pequeños alrededor del dedo para obtener
Philips pour réparation ou
yhden sekunnin ajan. Valitse lämpötila- ( h ) ja aikauna definición extra.
• Jangan melilitkan kabel listrik
asetus ( g ) seuraavan taulukon mukaisesti:
vérification. Toute réparation
Después del uso:
pada alat.
Hiustyyppi Suositellut
Suositeltu kiharrusaika
par une personne non qualifiée
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
lämpötila-alueet
•
Tunggulah sampai alat sudah
2 Colóquelo el soporte de descanso ( d ) hasta que
peut s’avérer extrêmement
Hento
Enintään 160 ºC
8 tai 10 sekuntia
se enfríe.
dingin sebelum menyimpannya.
dangereuse pour l’utilisateur.
3 Elimine los pelos y el polvo del cilindro.
Normaali
170-180 ºC
10 tai 12 sekuntia
•
Beri perhatian penuh saat
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
• N’insérez aucun objet
Paksu
190–210 ºC
10 tai 12 sekuntia
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede
menggunakan alat ini, sebab
métallique dans les ouvertures
guardar el aparato colgándolo por la anilla ( e ).
» Kiharrin on käyttövalmis, kun lämpötilan merkkivalo
suhunya bisa menjadi sangat
au risque de vous électrocuter.
( i ) lakkaa vilkkumasta.
4
Consejos y trucos
panas. Genggam pegangannya
Huomautus: Jos haluat muuttaa lämpötilaa tai aika• Ne tirez pas sur le cordon
asetusta käytön aikana, painikelukitus on ehkä ensin
saja karena bagian lainnya
• Si es la primera vez que utiliza el rizador sin pinza,
d’alimentation après utilisation.
avattava painamalla painiketta
yhden sekunnin ajan.
practique sin encender el dispositivo para familiarizarse
panas dan hindarkan kontak
con su manejo.
dengan kulit.
•
Selalu letakkan alat dengan
dudukannya di atas permukaan
yang tahan panas, stabil, dan
rata. Laras yang panas tidak
boleh menyentuh permukaan
atau bahan lainnya yang mudah
terbakar.
Jangan biarkan kabel listrik
menyentuh bagian alat yang
panas.
Jauhkan alat dari barang dan
bahan yang mudah terbakar
saat dihidupkan.
Jangan pernah menutupi alat
dengan sesuatu (mis. handuk
atau pakaian) saat sedang
panas.
Gunakan alat hanya pada
rambut yang kering. Jangan
mengoperasikan alat dengan
tangan basah.
Jagalah laras agar tetap bersih
dan bebas dari debu serta
produk penataan seperti
mousse, semprotan dan gel.
Laras memiliki lapisan. Lapisan
ini perlahan-lahan bisa aus
seiring waktu. Kendati demikian,
hal ini tidak mempengaruhi
kinerja alat.
Jika alat digunakan pada
rambut yang diwarnai, laras bisa
berkarat.
Selalu kembalikan alat ke
pusat servis resmi Philips
untuk diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh seseorang yang tidak
memenuhi syarat bisa sangat
merugikan penggunanya.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam lubang untuk
menghindari kejutan listrik.
Jangan menarik kabel daya
setelah penggunaan. Selalu
cabut steker alat dengan
memegang stekernya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
assistenza o formazione per
l’utilizzo dell’apparecchio in
modo sicuro e capiscano i
potenziali pericoli associati a
tale uso. Evitare che i bambini
giochino con l’apparecchio.
La manutenzione e la pulizia
non devono essere eseguite
da bambini se non sotto la
supervisione di un adulto.
Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione
indicata su quest’ultimo
corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per
scopi non descritti nel presente
manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su
capelli artificiali.
Quando l’apparecchio è
collegato all’alimentazione, non
lasciarlo mai incustodito.
Non usare mai accessori o
parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati
da Philips. Nel caso in cui si
utilizzino detti accessori o parti,
la garanzia decade.
Non attorcigliare il cavo
di alimentazione attorno
all’apparecchio.
Lasciare raffreddare
l’apparecchio prima di riporlo.
Prestare la massima attenzione
durante l’uso dell’apparecchio
poiché potrebbe essere
estremamente caldo. Utilizzare
esclusivamente l’apposita
impugnatura, poiché le altre
parti scottano, ed evitare il
contatto con la pelle.
Appoggiare sempre
l’apparecchio sull’apposito
supporto, posizionandolo su
una superficie piana, stabile e
resistente al calore. Il cilindro
caldo non deve toccare la
superficie o altro materiale
infiammabile.
Evitare che il cavo di
alimentazione entri in contatto
con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
Tenere l’apparecchio acceso
lontano da oggetti e materiali
infiammabili.
Non coprire mai l’apparecchio
(ad esempio con un
asciugamano o un indumento)
quando è caldo.
Utilizzare l’apparecchio solo su
capelli asciutti. Non utilizzare
l’apparecchio con le mani
bagnate.
Assicurarsi che il cilindro sia
pulito e privo di polvere e
residui di prodotti modellanti
come mousse, spray o gel.
Il cilindro è dotato di un
rivestimento che è soggetto a
usura nel corso del tempo. Ciò,
tuttavia, non compromette le
prestazioni dell’apparecchio.
Se l’apparecchio viene utilizzato
su capelli tinti, il cilindro
potrebbe macchiarsi.
Per qualunque controllo o
riparazione, l’apparecchio
dovrà essere affidato a un
centro d’assistenza autorizzato
Philips. La riparazione da parte
di persone non qualificate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle aperture.
Non tirare il cavo di
alimentazione dopo
l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio afferrando la
spina.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
•
Lingkungan
Simbol ini berarti bahwa produk ini tidak boleh
dibuang bersama sampah rumah tangga biasa
(2012/19/EU). Ikuti peraturan di negara Anda tentang
pembuangan terpisah untuk produk listrik dan
elektronik. Cara pembuangan yang benar membantu
mencegah konsekuensi negatif bagi lingkungan dan
kesehatan manusia.
•
2
•
Pendahuluan
Glam Shine Curler, pengeriting pertama kami yang
dilengkapi perawatan ion dan laras diperkaya titanium,
untuk rambut ikal dan berombak cantik kemilau. Indikator
Curl Ready yang unik membantu Anda menciptakan ikal
yang konsisten merata dan melindungi dari pemanasan
berlebihan.
• Fungsi Pengunci Tombol
Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 5 detik,
Pengunci Tombol akan aktif secara otomatis dan ikon
akan ditampilkan ( i ). Aktivasi
pengunci tombol
otomatis pertama kali setelah menyalakan alat akan
beroperasi setelah 15 detik. Untuk membuka pengunci alat,
( h ) selama 1 detik.
tekan
• Indikator Curl Ready
Indikator curl ready yang unik, dengan pilihan 8, 10, dan
12 detik akan memberitahu Anda kapan ikal akan siap
dengan bunyi “bip” sehingga tidak terjadi pemanasan yang
berlebihan.
• Fungsi ion
Ion memberikan kemilau tambahan dan mengurangi
rambut kusut saat dikeriting. Anda mungkin akan mencium
bau khas dan mendengar suara mendesis. Hal ini wajar,
karena muncul dari generator ion.
3
Mengeriting rambut Anda
Sambungkan steker ke stopkontak listrik. Sebelum mulai
mengeriting rambut, semprotkan pelindung panas pada
rambut kering untuk perlindungan tambahan.
2 Tekan dan tahan tombol on/off
( f ) selama satu
detik untuk menyalakan alat. Pilih setelan suhu yang
dikehendaki ( h ) dan setelan waktu ( g ) sesuai tabel di
bawah ini:
•
•
•
•
1
Jenis
rambut
Kisaran suhu yang
disarankan
Waktu mengikal yang
disarankan
160 ºC ke bawah
8 atau 10 detik
Normal
170-180 ºC
10 atau 12 detik
Tebal
190-210 ºC
10 atau 12 detik
Halus
»
Pengeriting siap digunakan saat indikator suhu ( i )
berhenti berkedip.
Catatan: Jika Anda ingin mengubah suhu atau setelan
waktu pada saat penggunaan, Anda harus menonaktifkan
pengunci tombol dengan menekan
selama 1 detik.
•
•
•
3 Sikat rambut agar tidak kusut. Tergantung hasil akhir yang
diinginkan, ambil rambut antara 2cm dan 4cm (untuk ikal
ketat, ambil lebih sedikit rambut, sedangkan untuk ikal
longgar, ambil lebih banyak rambut).
Pegang pengeriting secara horizontal dan jauhkan dari
kepala dan wajah Anda. Mulailah dari bagian paling lebar
pada laras ( b ), posisikan pengeriting dekat dengan
akar rambut dan gulung rambut di sekelilingnya dari akar
hingga ujungnya.
Tahan ujung rambut Anda pada ujung alat yang dingin
( a ) dengan jari, lalu tekan tombol curl ready ( j ).
Saat Anda mendengar suara “bip”, hitungan waktu akan
dimulai.
Bila ikal telah siap, Anda akan mendengar bunyi “bip”
tiga kali.
Lepaskan ujung rambut dan rambut akan terlepas dari
laras.
Ulangi langkah 3-7 sampai semua rambut menjadi ikal.
Untuk menyelesaikannya, pisahkan ikal dengan jarijari Anda dan lilitkan setiap ikalan yang lebih kecil
mengelilingi jari Anda agar rambut lebih terbentuk.
4
5
6
7
8
9
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan alat pada dudukan ( d ) hingga dingin.
3 Bersihkan rambut dan debu dari rol pengeriting.
4 Bersihkan alat dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering, bebas dari
debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan kait
gantungan ( e ).
4
Tips dan Trik
• Jika ini pertama kalinya Anda menggunakan pengeriting
tanpa penjepit, berlatihlah tanpa menyalakan alat agar
terbiasa menanganinya.
Ujung kecil pada laras akan menghasilkan ikal kecil,
sedangkan ujung yang lebar akan menghasilkan ikal yang
lebih besar atau berombak. Anda dapat menggunakan
seluruh panjang laras atau memilih menggunakan satu
area saja untuk ikal yang lebih besar atau lebih kecil.
Untuk rambut berombak modern, mulailah mengikal
sejajar dengan tulang pipi Anda. Selain itu, biarkan
beberapa senti terakhir tidak diikal. Sisir dengan jari-jari
Anda atau menggunakan sisir sikat.
Pengeriting ini juga dapat digunakan untuk menciptakan
volume pada akar rambut. Tahan sebagian rambut
dengan sudut 90º ke kulit kepala. Tempatkan laras 1cm di
atas akar rambut (jangan sampai menyentuh kulit kepala)
dan posisikan utas rambut di bagian laras yang paling
lebar.
Untuk menciptakan ikal dengan volume dan kesan
mengembang modern, pelintir rambut Anda sebelum
melilitkannya di sekeliling laras, sehingga tidak tersebar
pipih pada pengeriting.
Jika rambut Anda berombak alami, Anda dapat
menggunakan pengeriting pada beberapa bagian atau
bagian atas saja untuk menyempurnakan keseluruhan
ikal rambut.
Untuk ikal yang tegas, jangan sikat rambut Anda setelah
diikal. Untuk tampilan berombak dan bervolume, sikat
lembut rambut ikal dengan sikat berbulu alami. Mulailah
menyikat dari ujung rambut, perlahan ke atas.
Setelah Anda selesai mengikal rambut, biarkan ikalan
rambut benar-benar dingin sebelum melanjutkan
penataan rambut.
•
•
•
•
•
•
•
5
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ambiente
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2
Glam Shine è il nostro primo arricciacapelli con Ionic Care e
cilindro al titanio per ricci e onde incredibilmente luminosi.
L’esclusivo indicatore di apparecchio pronto consente di
creare ricci sempre uniformi e di proteggere i capelli dal
surriscaldamento.
• Funzione di blocco dei pulsanti
Se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, si attiva
automaticamente la funzione di blocco dei pulsanti e viene
della funzione di blocco ( i ).
visualizzata l’icona
La prima attivazione automatica avviene dopo 15
secondi dall’accensione dell’apparecchio. Per sbloccare
( h ) per 1 secondo.
l’apparecchio, premere
• Spia Curl Ready
L’esclusivo indicatore di apparecchio pronto, con tre
impostazioni di tempo (8, 10, 12 secondi), indica quando è
pronto il riccio ed emette un allarme acustico per evitare di
surriscaldare i capelli.
• La funzione agli ioni
Il flusso di ioni dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce
l’effetto crespo durante la creazione dei ricci. Si potrebbe
percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio. È un
fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
3
Arricciatura dei capelli
Collegare la presa a una spina di alimentazione. Prima
di procedere con l’arricciatura, applicare un apposito
spray sui capelli asciutti per una maggiore protezione dal
calore.
2 Tenere premuto il pulsante on/off
( f ) per un secondo
per accendere l’apparecchio. Selezionare l’impostazione
della temperatura desiderata ( h ) e l’impostazione del
tempo ( g ) in base alla tabella riportata di seguito:
1
Tipo di
capelli
Garansi & Servis
Jika Anda membutuhkan informasi, mis. tentang
penggantian alat pelengkap atau mengalami
masalah, harap kunjungi situs web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan
nomor teleponnya dalam leaflet garansi internasional).
Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda,
kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit
Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
Introduzione
Sottili
Intervalli della
temperatura
consigliati
Tempo consigliato per
la creazione dei ricci
Fino a 160 ºC
8 o 10 secondi
Normale
170-180 ºC
10 o 12 secondi
Spessi
190-210 ºC
10 o 12 secondi
»
L’arricciacapelli è pronto per l’uso quando l’indicazione
della temperatura ( i ) smette di lampeggiare.
Nota: per modificare la temperatura o l’impostazione
dell’ora durante l’utilizzo dell’apparecchio, potrebbe essere
necessario disattivare la funzione di blocco dei pulsanti
per 1 secondo.
premendo
3 Spazzolare i capelli per districarli. In base ai risultati
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrare
il prodotto su www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento
futuro.
•
•
•
•
•
•
4
AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene
usato in bagno, scollegarlo
dopo l’uso poiché la vicinanza
all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema è
spento.
AVVERTENZA: non
utilizzare questo
apparecchio in
prossimità di vasche da
bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare
sempre l’apparecchio.
Se il cavo di alimentazione
è danneggiato, deve essere
sostituito da un centro di
assistenza o da persone
qualificate al fine di evitare
possibili danni.
Quest’apparecchio può essere
usato da bambini a partire
da 8 anni di età e da persone
con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze
adatte, a condizione che tali
persone abbiano ricevuto
5
6
7
8
9
desiderati, prendere una ciocca di capelli di spessore tra
2 e 4 cm (per ottenere ricci più fitti, prendere una ciocca
più sottile, per ottenere onde morbide, prendere una
ciocca più spessa).
Tenere l’arricciacapelli in orizzontale e mantenerlo
distante dalla testa e dal viso. Iniziando dalla parte più
ampia del cilindro ( b ), avvicinare l’arricciacapelli alle
radici e arricciare i capelli attorno al cilindro dalla radice
alla punta.
Con le dita, tenere le punte dei capelli in corrispondenza
della punta fredda ( a ) e premere il pulsante di
apparecchio pronto ( j ). Quando viene emesso il
segnale acustico, inizia il conteggio del tempo.
Quando il riccio è pronto, viene emesso un segnale
acustico per tre volte.
Rilasciare le punte e lasciare scivolare i capelli dal
cilindro.
Ripetere i passaggi 3-7 finché tutti i capelli non sono
arricciati.
Infine, separare i ricci con le dita e arrotolare ogni
riccio più piccolo intorno a un dito per una maggiore
definizione.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo sul supporto di appoggio ( d ) finché non si
raffredda.
3 Rimuovere i capelli e la polvere dal cilindro.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può
essere anche appeso all’apposito gancio ( e ).
4
Suggerimenti
• Se si utilizza un arricciacapelli senza clip per la prima
•
•
•
•
•
volta, fare pratica senza accendere il dispositivo per
imparare a maneggiarlo.
La parte stretta del cilindro consente di creare ricci fini,
mentre con la parte più spessa si ottengono ricci più
spessi o onde. È possibile utilizzare il cilindro in tutta la
sua lunghezza, oppure utilizzarne solo una parte per
creare rispettivamente ricci più spessi o più fini.
Per un’onda all’ultima moda, iniziare il riccio al livello
dello zigomo e non arricciare gli ultimi centimetri. Passare
le dita o una spazzola sul riccio.
L’arricciacapelli può anche essere utilizzato per creare
volume alla radice della chioma. Tenere una ciocca
di capelli a 90º rispetto alla cute, quindi posizionare il
cilindro a circa 1cm dalle radici (evitando di toccare la
cute); infine, avvolgere la ciocca attorno alla parte più
larga del cilindro.
Per creare ricci con un volume ed una elasticità all’ultima
moda, attorcigliare i capelli prima di farli avvolgere al
cilindro, in questo modo la ciocca resterà unita attorno
all’arricciacapelli.
Se i capelli hanno un’onda naturale, è possibile utilizzare
l’arricciacapelli solo su alcune ciocche o su quelle
superiori per ottenere un maggiore effetto riccio in ogni
punto.
Per ricci definiti, non spazzolare i capelli dopo
l’arricciatura. Per un effetto ondulato e voluminoso,
spazzolare delicatamente i ricci con una spazzola a
setole naturali. Iniziare spazzolando dalle punte per poi
salire verso le radici.
Dopo aver creato i ricci, lasciare che si raffreddino
completamente prima di continuare con lo styling.
•
•
5
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla
sostituzione di un accessorio) e in caso di problemi, visitare
il sito Web di Philips all’indirizzo www.philips.com/support
oppure contattare il centro assistenza clienti Philips
del proprio paese. Per conoscere il numero di telefono,
consultare l’opuscolo della garanzia internazionale. Se
nel proprio paese non esiste un centro assistenza clienti,
rivolgersi al rivenditore Philips più vicino.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning
die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
1
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
3 Borstel uw haar om het te ontwarren. Neem, afhankelijk
4
5
6
7
8
9
van de gewenste resultaten, een lok tussen de 2 en 4 cm
(neem voor strakke krullen een dunnere lok en voor losse
golven een dikkere lok).
Houd de krultang horizontaal en richt deze weg van uw
hoofd en gezicht. Begin op het breedste punt van de
staaf ( b ), plaats de krultang bij de haarwortels en wikkel
de lok van wortel tot punt om de staaf.
Houd de haarpunten met uw vingers vast bij het koele
uiteinde ( a ) en druk op de ‘Krul gereed’-indicator ( j ).
Als u de pieptoon hoort, begint de tijd te lopen.
Wanneer uw krul klaar is, hoort u drie keer een pieptoon.
Laat de haarpunten los om het haar van de staaf te laten
vallen.
Herhaal stap 3 t/m 7 tot al het haar is gekruld.
Maak af door de krullen met uw vingers los te maken en
alle kleinere krullen rond uw vinger te winden voor extra
definitie.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op de standaard ( d ) tot het is
afgekoeld.
3 Verwijder haar en stof van de staaf.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats
op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( e )
hangen.
4
Tips en trucs
• Als dit de eerste keer is dat u een krultang zonder klem
•
Curl Ready-indikator
En unik Curl Ready-indikator som lar deg velge mellom 8, 10
og 12 sekunder, sier ifra når krøllen er klar, ved å pipe. Nå er
det slutt på overoppheting av håret.
• Ionisk funksjon
Ionene gir ekstra glans og reduserer krus når du krøller håret.
Du kan kjenne en spesiell lukt og høre en fresende lyd.
Dette er normalt og forårsakes av ionegeneratoren.
3
Krølle håret
Koble støpselet til en stikkontakt. Du må spraye håret
med varmebeskyttende spray før du begynner å krølle
håret, for ekstra beskyttelse.
2 Trykk på og hold inne av/på-knappen
(f )
i ett sekund for å slå på apparatet. Velg ønsket
temperaturinnstilling ( h ) og tidsinnstilling ( g ) i
henhold til tabellen nedenfor:
1
Hårtype
Tynt
Anbefalte
temperaturområder
160 ºC og under
8 eller 10 sekunder
170–180 ºC
10 eller 12 sekunder
Tykt
190–210 ºC
10 eller 12 sekunder
Krølltangen er klar til bruk når temperaturlampen ( i )
slutter å blinke.
Merk: Hvis du ønsker å endre temperatur- eller
tidsinnstillingen under bruk, må du kanskje deaktivere
i ett sekund.
tastelåsen ved å trykke på
3 Gre håret for å fjerne floker. Krøll 2–4 cm av håret av
gangen avhengig av ønsket resultat (mindre mengde hår
gir stramme krøller og større mengde hår gir løse bølger).
Hold krølltangen vannrett og vend den bort fra hodet og
ansiktet. Begynn med den bredeste delen av sylinderen
( b ), plasser krølltangen nær hårrøttene og legg håret
rundt sylinderen fra hårrot til -tupp.
Hold hårtuppene ved den kjølige enden på sylinderen
( a ) med fingrene og trykk på Curl Readyknappen ( j ). Når du hører et pip, telles tiden ned.
Når krøllen er ferdig, hører du tre pip.
Slipp hårtuppene, slik at håret løsner fra sylinderen.
Gjenta trinn 3–7 til alt håret er krøllet.
Fullfør ved å bryte opp alle krøllene med fingrene, og
snurr alle de mindre krøllene rundt fingeren for ekstra
definisjon.
gebruikt, oefen dan zonder het apparaat aan te zetten
WAARSCHUWING: gebruik dit
om vertrouwd te raken met de bediening.
4
apparaat niet in de buurt van
• Het smalle uiteinde van de staaf maakt kleine krullen,
terwijl het brede uiteinde voor grotere krullen of golven
water.
zorgt. U kunt de hele lengte van de staaf gebruiken, of u
• Als u het apparaat in de
kunt één gedeelte gebruiken voor een grotere of kleinere
5
krul.
badkamer gebruikt, haal de
• Voor een moderne golf begint u de krul ter hoogte van uw
stekker dan na gebruik altijd uit
6
jukbeen. Laat ook de laatste paar centimeter ongekruld.
Kam er met uw vingers of met een borstel doorheen.
7
het stopcontact. De nabijheid
8
• Deze krultang kan ook worden gebruikt om volume bij
van water kan gevaar opleveren,
de haarwortels te creëren. Houd een haarlok onder een
9
hoek van 90º ten opzichte van de hoofdhuid vast, plaats
zelfs als het apparaat is
de staaf 1 cm boven de haarwortels (vermijd aanraking
uitgeschakeld.
met de hoofdhuid) en leg de lok op het breedste deel
Etter bruk:
van de staaf.
• WAARSCHUWING:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
• Om krullen met een modern volume en veerkracht te
gebruik dit apparaat
2 Plasser det i stativet ( d ) til det er avkjølt.
creëren, draait u uw haar samen voordat u het rond de
3 Fjern hår og støv fra sylinderen.
staaf wikkelt, zodat het niet vlak op de krultang wordt
niet in de buurt van een
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
uitgespreid.
bad, douche, wastafel of ander
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
• Als uw haar een natuurlijke golf heeft, kunt u de krultang
også henge det opp med hengeløkken ( e ).
ook op een paar plekken of dicht bij het hoofd gebruiken
waterhoudend object.
om de krul over het geheel te versterken.
• Haal na gebruik altijd de stekker
4
Tips og triks
• Als u uitgesproken krullen wilt, borstelt u het haar na het
krullen niet. Als u voor een golvende, volumineuze stijil
uit het stopcontact.
• Hvis dette er første gang du bruker krølltangen uten
gaat, borstelt u de krullen voorzichtig uit met een borstel
• Indien het netsnoer beschadigd
klemme, kan du øve uten å slå på apparatet, for å gjøre
met echt haar. Begin met borstelen bij de haarpunten en
deg kjent med hvordan det fungerer.
werk
vandaar
richting
de
wortel.
is, moet het worden vervangen
• Med den smale enden av sylinderen kan du lage små
• Wanneer u klaar bent met het krullen van uw haar, laat
door een servicecentrum of
krøller, mens du lager store krøller eller bølger med den
de krullen dan helemaal afkoelen voor u verder gaat met
brede enden. Du kan bruke hele sylinderen, eller velge
stylen.
personen met vergelijkbare
hvilken del av sylinderen du vil bruke for ønsket effekt.
kwalificaties om gevaar te
•
Begynn å krølle håret fra under kinnbenene for moderne
5
Garantie en service
bølger. Ikke lag krøller i de siste centimeterne av håret.
voorkomen.
Gre gjennom håret med fingrene eller en børste.
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van
• Dit apparaat kan worden
een opzetstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan
• Du kan også bruke denne krølltangen til å skape volum
de Philips-website (www.philips.com/support) of neem
ved hårrøttene. Hold deler av håret i en 90º vinkel fra
gebruikt door kinderen vanaf
contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land
hodebunnen. Plasser sylinderen én cm over hårroten
8 jaar en door personen met
(u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’(unngå å komme borti hodebunnen), og legg håret på
vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
den bredeste delen av sylinderen.
verminderde lichamelijke,
ga dan naar uw Philips-dealer.
• Du kan lage krøller med moderne fylde og spenst ved å
zintuiglijke of geestelijke
tvinne håret før du vikler det rundt sylinderen, slik at det
ikke vikles flatt rundt krølltangen.
Norsk
capaciteiten, of die gebrek aan
• Hvis håret ditt har naturlig fall, kan du bruke krølltangen
ervaring of kennis hebben, als
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best
på bare noen få steder eller på de øverst lagene for å
mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer
forsterke krøllene her og der.
iemand die verantwoordelijk is
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
• Hvis du vil ha definerte krøller, må du ikke gre håret etter
voor hun veiligheid toezicht op
at du har krøllet det. Hvis du vil ha et bølgete utseende
Viktig
med mye volum, kan du gre håret forsiktig med en børste
hen houdt en zij de gevaren van 1
med naturbust. Begynn med å gre tuppene, og fortsett
het gebruik begrijpen. Kinderen Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
deretter med resten av håret.
og ta vare på den for senere referanse.
mogen niet met het apparaat
• Når du er ferdig med å krølle håret, bør du la alle krøllene
kjøle seg ned før du fortsetter med å lage frisyren.
spelen. Reiniging en onderhoud • ADVARSEL: Ikke bruk dette
apparatet
i
nærheten
av
vann.
dienen niet zonder toezicht
5
Garanti og service
• Når du bruker apparatet på
door kinderen te worden
du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør
badet, må du koble det fra etter Hvis
eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke
uitgevoerd.
webområdet til Philips på www.philips.com/support eller
bruk. Nærheten til vann utgjør
• Controleer voordat u het
ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner
en risiko, selv når apparatet er
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
apparaat aansluit of het
kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philipsslått
av.
voltage dat op het apparaat is
forhandleren.
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet
aangegeven overeenkomt met
Português
nær badekar, dusjer,
de plaatselijke netspanning.
håndvasker
eller
Parabéns
pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
• Gebruik het apparaat niet
tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips,
andre
elementer
som
voor andere doeleinden
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
inneholder vann.
dan beschreven in deze
1
Importante
• Koble alltid fra apparatet
gebruiksaanwijzing.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
etter bruk.
• Gebruik dit apparaat niet op
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• Hvis nettledningen er ødelagt,
kunsthaar.
• AVISO: não utilize este aparelho
må den skiftes ut av et
• Laat het apparaat nooit zonder
perto de água.
servicesenter eller lignende
toezicht liggen wanneer het is
•
Quando o aparelho for
kvalifisert personell for å unngå
aangesloten op het stopcontact.
utilizado numa casa-de-banho,
farlige situasjoner.
• Gebruik geen accessoires
desligue-o da corrente após
• Dette apparatet kan brukes av
of onderdelen van andere
a utilização, uma vez que a
barn over åtte år og av personer
fabrikanten of die niet
presença de água apresenta
med nedsatt sanseevne
specifiek door Philips worden
riscos, mesmo com o aparelho
eller fysisk eller psykisk
aanbevolen. Als u dergelijke
desligado.
funksjonsevne, eller personer
accessoires of onderdelen
•
AVISO: não utilize este
med manglende erfaring
gebruikt, vervalt de garantie.
aparelho perto de
eller kunnskap, dersom de får
• Wikkel het netsnoer niet om het
banheiras, chuveiros,
instruksjoner om sikker bruk
apparaat.
lavatórios ou outros
av apparatet eller tilsyn som
• Wacht met opbergen tot het
recipientes que contenham
sikrer sikker bruk, og hvis de er
apparaat is afgekoeld.
água.
klar over risikoen. Barn ikke skal
• Wees zeer voorzichtig bij
•
Desligue sempre da corrente
leke med apparatet. Rengjøring
gebruik van het apparaat. Het
após cada utilização.
og brukervedlikehold skal ikke
kan bijzonder heet zijn. Houd
• Se o cabo de alimentação
utføres av barn uten tilsyn.
alleen het handvat vast als de
estiver danificado, deve ser
andere onderdelen heet zijn en • Før du kobler til apparatet, må
sempre substituído por um
du kontrollere at spenningen
vermijd contact met de huid.
centro de assistência autorizado
som er angitt på apparatet,
• Plaats het apparaat altijd
ou por pessoal devidamente
stemmer med den lokale
met de standaard op een
qualificado para se evitarem
nettspenningen.
hittebestendige, stabiele, vlakke
situações de perigo.
• Ikke bruk apparatet til noe
ondergrond. Laat de hete staaf
• Este aparelho pode ser
annet formål enn det som
nooit in contact komen met
utilizado por crianças com
beskrives i denne veiledningen.
de ondergrond of brandbaar
idade igual ou superior a 8 anos
• Ikke bruk dette apparatet på
materiaal.
e por pessoas com capacidades
kunstig hår.
• Voorkom dat het netsnoer in
físicas, sensoriais ou mentais
• Når apparatet er koblet til
aanraking komt met de hete
reduzidas, ou com falta de
strømmen, må du aldri la det stå
delen van het apparaat.
experiência e conhecimento,
uten tilsyn.
• Houd het apparaat uit de buurt
caso sejam supervisionadas
• Du må ikke bruke tilbehør eller
van brandbare voorwerpen
ou tenham recebido instruções
deler fra andre produsenter,
en materialen als het is
relativas à utilização segura
eller deler som Philips ikke
ingeschakeld.
do aparelho e se tiverem sido
spesifikt anbefaler. Hvis du
• Dek het apparaat nooit af
alertadas para os perigos
bruker denne typen tilbehør
als het heet is (bijv. met een
envolvidos. As crianças não
eller deler, fører det til at
handdoek of kleding).
podem brincar com o aparelho.
garantien blir ugyldig.
• Gebruik het apparaat alleen
A limpeza e a manutenção
• Ikke surr ledningen rundt
op droog haar. Gebruik het
do utilizador não podem ser
apparatet.
apparaat niet als uw handen
efectuadas por crianças sem
• Vent til apparatet er avkjølt før
nat zijn.
supervisão.
du legger det vekk.
• Houd de staaf schoon en vrij
• Antes de ligar o aparelho,
• Vær forsiktig når du bruker
van stof en stylingproducten
certifique-se de que a
apparatet, siden det kan
zoals mousse, haarlak en gel.
tensão indicada no mesmo
være svært varmt. Bare hold i
• De staaf heeft een coating.
corresponde à tensão do local
håndtaket, ettersom andre deler
In de loop der tijd kan deze
onde está a utilizá-lo.
er
varme,
og
unngå
kontakt
med
coating langzaam wegslijten. Dit
• Não utilize o aparelho para
huden.
heeft echter geen invloed op de
outro fim que não o descrito
• Plasser alltid apparatet og
prestaties van het apparaat.
neste manual.
stativet
på
en
jevn,
flat
og
• De staaf van het apparaat kan
• Não utilize este aparelho em
varmebestandig overflate.
verkleuringen vertonen bij
cabelo artificial.
Den varme sylinderen må aldri
gebruik met gekleurd haar.
• Nunca deixe o aparelho sem
komme borti overflaten eller
• Breng het apparaat altijd naar
vigilância quando estiver ligado
annet brennbart materiale.
een door Philips geautoriseerd
à corrente.
servicecentrum voor onderzoek • Unngå at strømledningen
• Nunca utilize quaisquer
kommer i kontakt med de varme
of reparatie. Reparatie door een
acessórios ou peças de outros
delene av apparatet.
onbevoegd persoon kan zeer
fabricantes ou que a Philips
• Hold apparatet unna brennbare
gevaarlijke situaties opleveren
não tenha especificamente
gjenstander og brennbart
voor de gebruiker.
recomendado. Se utilizar tais
materiale når det er slått på.
• Steek geen metalen
acessórios ou peças, a garantia
• Ikke dekk apparatet til med noe
voorwerpen in de openingen,
torna-se inválida.
(for eksempel et håndkle eller
om elektrische schokken te
• Não enrole o cabo de
klesplagg) når det er varmt.
voorkomen.
alimentação à volta do
• Bruk apparatet kun på tørt hår.
• Trek na gebruik niet aan het
aparelho.
Ikke bruk apparatet når du er våt
netsnoer. Haal het netsnoer
• Aguarde que o aparelho
på hendene.
altijd uit het stopcontact door
arrefeça antes de o guardar.
• Hold alltid sylinderen ren og fri
aan de stekker te trekken.
• Tenha muito cuidado ao utilizar
for støv og friseringsprodukter
o aparelho, pois este pode estar
Elektromagnetische velden (EMV)
som skum, spray og gelé.
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
extremamente quente. Segure
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
• Sylinderen har et keramisk
apenas pela pega, visto que as
elektromagnetische velden.
belegg. Dette belegget slites
outras peças estão quentes e
Milieu
sakte vekk over tid. Det påvirker
evite o contacto com a pele.
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
imidlertid
ikke
ytelsen
til
het gewone huishoudelijke afval mag worden
• Coloque sempre o aparelho
apparatet.
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels
com o suporte numa superfície
in uw land voor de gescheiden inzameling van
• Hvis apparatet brukes på farget
elektrische en elektronische producten. Door een
plana, estável e resistente ao
correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor
hår, kan sylinderen bli flekkete.
calor. O ferro quente nunca
het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
• Lever alltid apparatet til et
deve tocar na superfície nem
2
Inleiding
servicesenter som er autorisert
noutros materiais inflamáveis.
av Philips, hvis det må
De Glam Shine Curler is onze eerste krultang met ionische
• Evite que o cabo de
verzorging en een staaf die met titanium is verrijkt. Hiermee
undersøkes eller repareres.
alimentação entre em contacto
maakt u prachtig glanzende krullen en golven. De unieke
Hvis apparatet repareres av
‘Krul gereed’-indicator helpt u consistente krullen te maken
com as partes quentes do
en beschermt tegen oververhitting.
ukvalifiserte personer, kan dette
aparelho.
• Vergrendelingsfunctie
føre til svært farlige situasjoner
Als er 5 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt de
• Mantenha o aparelho afastado
toetsenvergrendeling automatisch ingeschakeld en wordt
for brukeren.
de objectos e materiais
weergegeven ( i ).
het vergrendelingspictogram
• Ikke stikk metallgjenstander
De eerste automatische activering na het inschakelen
inflamáveis quando estiver
van het apparaat is na 15 seconden. Om het apparaat te
inn
i
åpningene.
Det
kan
føre
til
ligado.
( h ).
ontgrendelen, drukt u 1 seconde op
elektrisk støt.
• Curl Ready-indicator
• Nunca cubra o aparelho (p. ex.,
Een unieke ‘Krul gereed’-indicator, met keuze uit 8, 10 of 12
• Ikke dra i strømledningen etter
com toalhas ou roupa) quando
seconden, laat u via een piepje weten wanneer uw krul klaar
bruk. Koble alltid fra apparatet
is. Zo bent u tegen oververhitting beschermd.
estiver quente.
• Ionische functie
ved å holde i støpselet.
• Utilize o aparelho apenas
De ionen zorgen voor extra glans en verminderen
Elektromagnetiske felt (EMF)
pluizigheid bij het maken van krullen. U kunt een speciale
em cabelo seco. Não utilize
geur ruiken en een sissend geluid horen. Dat is normaal en
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder
o aparelho com as mãos
wordt door de ionengenerator veroorzaakt.
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
molhadas.
Miljø
3
Uw haar krullen
•
Mantenha o modelador limpo
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal
1 Steek de stekker in het stopcontact. Spray voor u begint
e sem pó e produtos de
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall
met krullen een stylingproduct op uw droge haar dat het
(2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen
beschermt tegen hitte.
modelação do cabelo como
innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
2 Houd de aan-uitknop
( f ) één seconde ingedrukt
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å
espuma, laca e gel.
om het apparaat in te schakelen. Selecteer de gewenste
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
temperatuur ( h ) en tijd ( g ) volgens de onderstaande
• O ferro possui um revestimento,
tabel:
2
Introduksjon
que poderá desgastar-se
Haartype
Aanbevolen
Aanbevolen krultijd
lentamente com o passar do
Glam
Shine
Curler
er
den
første
krølltangen
vår
med
ionisk
temperatuurbereik
pleie og en sylinder med titanbelegg for vakre krøller og
tempo. No entanto, isto não
Fijn
160ºC en lager
8 of 10 seconden
bølger. Få nydelige krøller uten overoppheting, takket være
afecta o desempenho do
den unike Curl Ready-indikatoren.
Normaal
170-180ºC
10 of 12 seconden
•
Knappelås
aparelho.
Dik
190-210ºC
10 of 12 seconden
Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av fem
•
Se o aparelho for utilizado em
» Wanneer het apparaat klaar voor gebruik is, houdt de
sekunder, aktiveres tastelåsen automatisk og tastelåstemperatuurindicator ( i ) op met knipperen.
vises ( i ). Tastelåsen aktiveres for første gang
ikonet
cabelos pintados, o modelador
15 sekunder etter at du slår på apparatet. Trykk på og hold
Opmerking: als u tijdens gebruik de temperatuur of de
pode ficar manchado.
( h ) i ett sekund for å låse opp apparatet.
inne
tijdinstelling wilt veranderen, moet u mogelijk de
te
toetsenvergrendeling deactiveren door 1 seconde op
• Para verificações ou reparações,
drukken.
entregue sempre o aparelho
•
•
•
Anbefalt krølletid
Normal
»
num centro de assistência
autorizado pela Philips. As
reparações efectuadas por
pessoal não qualificado
podem originar situações
extremamente perigosas para o
utilizador.
Não introduza objectos
metálicos nas aberturas para
evitar choques eléctricos.
Não puxe o cabo de
alimentação após a utilização.
Desligue o aparelho puxando
sempre pela ficha.
kolven bör aldrig vidröra
ytan eller andra brandfarliga
material.
Undvik att nätsladden kommer i
kontakt med apparatens varma
delar.
Håll apparaten borta från
brandfarliga föremål och
material när den är påslagen.
Täck aldrig över apparaten med
något (t.ex. en handduk) när
den är varm.
Använd apparaten endast på
torrt hår. Använd inte apparaten
med våta händer.
Håll kolven ren och fri från
damm och stylingprodukter som
hårskum, hårspray och hårgelé.
Kolven har en beläggning
som sakta kan nötas ut med
tiden. Detta påverkar dock inte
apparatens prestanda.
Om du använder apparaten på
färgat hår kan det bli fläckar på
kolven.
Lämna alltid in apparaten
till ett serviceombud som
är auktoriserat av Philips för
undersökning eller reparation.
Om reparationer utförs av
obehöriga personer kan
det leda till mycket farliga
situationer för användaren.
För inte in metallföremål i
öppningarna eftersom det
medför risk för elektriska stötar.
Dra inte i nätsladden efter
användning. Dra alltid ur
nätsladden genom att hålla i
stickkontakten.
•
•
•
•
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
Ambiente
Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
para a recolha selectiva de produtos eléctricos e
electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde
pública.
2
3
Encaracolar o seu cabelo
Ligue a ficha a uma tomada de alimentação. Antes
de começar a encaracolar, pulverize um produto de
protecção térmica sobre o cabelo seco para uma maior
protecção.
2 Mantenha o botão ligar/desligar
( f ) premido
durante um segundo para ligar o aparelho. Seleccione a
regulação de temperatura ( h ) e a regulação de tempo
( g ) pretendidas de acordo com a tabela abaixo:
1
Tipo de
cabelo
Fino
Intervalos de
temperatura
recomendados
Tempo de modelação
recomendado
160 ºC e inferior
8 ou 10 segundos
170-180 ºC
10 ou 12 segundos
Grosso
190-210 ºC
10 ou 12 segundos
O modelador de caracóis está pronto a usar quando
pára a intermitência da indicação da temperatura ( i ).
Nota: se quiser mudar a regulação da temperatura ou do
tempo durante a utilização, poderá ter de desactivar o
bloqueio dos botões, premindo
durante 1 segundo.
3 Escove o cabelo para o desembaraçar. Dependendo do
resultado pretendido, pegue numa madeixa entre 2 cm
e 4 cm (para caracóis estreitos pegue numa madeixa
mais pequena, para ondas soltas pegue numa madeixa
maior).
Segure o modelador horizontalmente e direccione-o
para o sentido oposto à sua cabeça e ao seu rosto.
Comece no ponto mais largo do ferro ( b ), coloque-o
próximo das raízes do cabelo e enrole-o à volta do ferro
da raiz até às pontas.
Segure nas pontas do cabelo com os dedos na área da
ponta fria ( a ) e prima o botão de caracol pronto ( j ).
Quando ouve o sinal sonoro, o tempo começa a contar.
Quando o caracol estiver pronto, ouve um sinal sonoro
de alerta três vezes.
Solte as pontas do cabelo e este deslizará para fora do
ferro.
Repita os passos 3 a 7 até o cabelo estar todo
encaracolado.
Para terminar, separe os caracóis com os dedos e enrole
cada caracol mais pequeno à volta do seu dedo para
uma definição extra.
5
6
7
8
9
•
•
•
•
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o no suporte de descanso ( d ) até arrefecer.
3 Remova cabelos e o pó do modelador.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro, seco e sem pó. Também
pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( e ).
Denna symbol betyder att denna produkt inte
ska kasseras med det vanliga hushållsavfallet
(2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för
uppsamling av elektriska och elektroniska produkter.
Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
•
•
•
•
•
•
5
Garantia e assistência
Se precisar de informações, por ex. sobre a substituição
de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o Web
site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o
Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (poderá
encontrar o número de telefone no folheto de garantia
mundial). Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra
maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
1
Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
Om du använder apparaten
i ett badrum måste du dra ut
kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara,
även när apparaten är avstängd.
VARNING: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, duschar, handfat
eller andra kärl som
innehåller vatten.
Dra alltid ut nätsladden
efter användning.
Om nätsladden är skadad
måste den bytas ut av ett
serviceombud eller av liknande
behöriga personer för att
undvika olyckor.
Den här apparaten kan
användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika
funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap
om apparaten så länge det sker
under tillsyn eller om de har
informerats om hur apparaten
används på ett säkert sätt
och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får inte rengöra
eller underhålla apparaten utan
överinseende av en vuxen.
Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen
som anges på apparaten
motsvarar den lokala
nätspänningen.
Använd inte apparaten för
något annat ändamål än
vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
Använd inte apparaten på
syntetiskt hår.
Lämna aldrig apparaten
obevakad när den är ansluten
till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller
delar från andra tillverkare
om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du
använder sådana tillbehör eller
delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt
apparaten.
Vänta tills apparaten har svalnat
innan du lägger undan den.
Apparaten kan bli extremt
varm så var uppmärksam när
du använder den. Håll enbart i
handtaget eftersom övriga delar
är varma, och undvik kontakt
med huden.
Placera alltid apparaten med
stativet på en värmebeständig,
stabil och plan yta. Den varma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Locka håret
Anslut kontakten till ett eluttag. Använd värmeskyddande
spray på torrt hår innan du börjar locka, för extra skydd.
2 Håll på/av-knappen
( f ) intryckt i en sekund för att
slå på apparaten. Välj önskad temperaturinställning ( h )
och tidsinställning ( g ) enligt tabellen nedan:
1
Hårtyp
Fint
Rekommenderade
temperaturintervall
Rekommenderad tid för
lockning
160 ºC och lägre
8 eller 10 sekunder
Normal
170–180 ºC
10 eller 12 sekunder
Tjockt
190–210 ºC
10 eller 12 sekunder
»
Locktången är redo att användas när
temperaturindikatorn ( i ) slutar blinka.
Obs! Om du vill ändra temperatur- eller tidsinställningen
under användning kan du behöva avaktivera knapplåset
genom att hålla
intryckt i 1 sekund.
4 cm, beroende på önskat resultat (för tighta lockar tar
du en tunnare slinga och för lösa lockar tar du en tjockare
slinga).
Håll locktången horisontellt och rikta den bort från huvud
och ansikte. Börja vid kolvens bredaste del ( b ), placera
locktången nära hårets rötter och vira håret runt kolven
från rot till topp.
Håll hårtopparna vid den svala änden ( a ) med fingrarna
och tryck på Lock klar-knappen ( j ). När du hör ett pip
börjar tiden att räknas.
När locken är klar hör du tre pip.
Släpp topparna och låt håret glida av kolven.
Upprepa steg 3–7 tills allt hår är lockat.
Avsluta med att lösa upp lockarna med fingrarna och
linda varje mindre lock omkring fingret för extra definition.
4
5
6
7
8
9
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Lägg den på stödstativet ( d ) tills den svalnar.
3 Ta bort hårstrån och damm från kolven.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker och torr plats, utan damm. Du
kan även hänga upp den i upphängningsöglan ( e ).
4
•
•
Introduktion
Glam Shine Curler är vår första locktång med unik
jonfunktion och titanberikad kolv för vackra, skinande lockar
och vågor. En unik Lock klar-indikator hjälper dig att skapa
jämna lockar i hela håret och skyddar mot överhettning.
• Knapplåsfunktion
Om inga knappar trycks ned på 5 sekunder aktiveras
visas ( i ).
knapplåset automatiskt och knapplåsikonen
Den första automatiska aktiveringen efter att apparaten slås
på sker efter 15 sekunder. För att låsa upp apparaten håller
( h ) intryckt i 1 sekund.
du
• Lock klar-indikator
Med den unika Lock klar-indikatorn som kan ställas in på 8,
10 eller 12 sekunder vet du när locken är klar då ett pip hörs,
så att håret inte överhettas.
• Jonfunktion
Jonerna ger extra glans och minskar krusningar när du
lockar håret. Du kan känna en speciell lukt och höra ett
fräsande ljud. Det är normalt och orsakas av jongeneratorn.
• Se esta for a primeira vez que utiliza um modelador de
•
•
Miljö
Dicas e sugestões
caracóis sem mola, primeiro pratique com o aparelho
desligado para se familiarizar com o manuseamento.
A extremidade estreita do ferro cria caracóis mais
fechados, enquanto a extremidade larga cria caracóis
mais aberto ou ondas. Pode utilizar todo o comprimento
do ferro ou pode optar por utilizar apenas uma área para
caracóis mais abertos ou mais fechados.
Para ondas modernas, inicie o caracol ao nível das suas
maçãs do rosto e não encaracole os últimos centímetros.
Penteie o cabelo com os dedos ou com uma escova.
Este modelador também pode ser utilizado para criar
volume na raiz. Segure uma madeixa de cabelo a 90º do
couro cabeludo. Coloque o ferro 1 cm acima da raiz (evite
tocar no couro cabeludo) e coloque a madeixa na parte
mais larga do modelador.
Para criar caracóis com um corpo e um movimento
modernos, torça o cabelo antes de o enrolar à volta do
modelador, para este não se espalhar paralelamente
pelo modelador.
Se o seu cabelo tiver ondas naturais, pode utilizar
o modelador apenas em algumas madeixas ou nas
madeixas superiores para aumentar os caracóis em
zonas dispersas.
Para caracóis definidos, não escove o cabelo depois de o
encaracolar. Para um estilo ondulado e volumoso, escove
suavemente os caracóis com uma escova de cerdas
naturais. Comece por escovar as pontas e vá subindo
pelo cabelo.
Depois de terminar de encaracolar o cabelo, deixe os
caracóis arrefecerem completamente antes de continuar
a modelar o cabelo.
•
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
3 Borsta och red ut håret. Ta en hårslinga på mellan 2 och
4
•
Elektromagnetiska fält (EMF)
2
Normal
4
•
Introdução
O modelador de caracóis Glam Shine – o nosso modelador
de primeira classe com cuidado iónico e ferro enriquecido
com titânio para caracóis e ondas maravilhosamente
brilhantes. O exclusivo indicador de caracol pronto
permite-lhe criar caracóis uniformes em todo o cabelo e
protege-o contra aquecimentos excessivos.
• Função de bloqueio dos botões
Se não for premido nenhum botão durante 5 segundos,
o bloqueio dos botões é activado automaticamente e
é apresentado ( i ). A primeira
o respectivo ícone
activação automática depois de ligar o aparelho ocorre
após 15 segundos. Para desbloquear o aparelho, prima
( h ) durante 1 segundo.
• Indicador de caracol pronto
Um indicador de caracol pronto exclusivo com as opções de
8, 10, 12 segundos informa-a quando o caracol está pronto,
emitindo um sinal sonoro de alerta. Não voltará a aquecer o
cabelo excessivamente.
• Função iónica
Os iões fornecem um brilho adicional e reduzem o frisado
enquanto encaracola o seu cabelo. Pode sentir um odor
particular e ouve um ruído tipo silvo. Isto é normal pois
estes são causados pelo gerador de iões.
»
•
ve parçaları kullandığınızda
garantiniz geçersiz hale gelir.
Elektrik kablosunu cihazın
etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce
soğumasını bekleyin.
Çok sıcak olabileceği için cihazı
kullanırken çok dikkatli olun.
Diğer parçalar sıcak olduğu
için yalnızca sapından tutun ve
teninize temas ettirmeyin.
Cihazı daima standıyla ısıya
dayanıklı, sabit, düz bir yüzeye
yerleştirin. Sıcak bigudi yüzeye
veya diğer yanıcı malzemelere
asla temas etmemelidir.
Elektrik kablosunun cihazın
ısınan bölümlerine değmesini
önleyin.
Cihazı çalışırken yanıcı
maddelerden uzak tutun.
Cihaz sıcakken üzerini havlu
veya bez gibi kumaşlarla
örtmeyin.
Cihazı yalnızca saçınız kuruyken
kullanın. Cihazı ıslak ellerle
çalıştırmayın.
Bigudiyi temiz tutun ve içine
tozun ve krem, sprey, jöle gibi
saç şekillendirme ürünlerinin
girmesini önleyin.
Bigudinin üzerinde kaplama
vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça aşınabilir. Ancak bu
durum cihazın performansını
etkilemez.
Cihaz boyalı saçlarla
kullanıldığında bigudi
lekelenebilir.
Cihazın kontrolü veya tamiratı
için her zaman yetkili bir Philips
servis merkezine götürün.
Yetkili olmayan kişilerce yapılan
tamirat, kullanıcı için tehlikeli
durumlara sebep olabilir.
Elektrik çarpması riski
bulunduğundan açıklıklara
metal cisimler sokmayın.
Kullandıktan sonra güç
kablosundan çekmeyin. Cihazı
prizden çekerken her zaman
fişinden tutun.
Tips
Elektromanyetik alanlar (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
5
Garanti och service
Om du vill ha mer information, om till exempel byten av
tillbehör, eller om du har ett problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com/support eller kontakta
Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt
land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare.
Türkçe
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek
için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden
kaydedin.
1
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
•
Bu simge, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte
atılamayacağı anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli
ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasına ilişkin
ülkenizdeki kurallara uyun. Ürünün doğru atılması,
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
•
2
Giriş
Glam Shine Bukle Cihazı güzel, parlak bukleler ve dalgalar
yapmak için iyonik bakım özelliğine ve titanyumla
zenginleştirilmiş bigudiye sahip ilk bukle cihazımızdır.
Benzersiz Bukle Hazır Göstergesi, uyumlu bukleler
yapmanıza yardımcı olur ve saçınızın aşırı ısınmasını önler.
• Kilit Fonksiyonu
5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kilit otomatik
görüntülenir ( i ). İlk
olarak etkinleşir ve kilit simgesi
otomatik etkinleşme, cihaz açıldıktan 15 saniye sonra olur.
( h ) düğmesine 1
Cihazın kilidini açmak için
saniye basın.
• Bukle Hazır Göstergesi
8, 10 ve 12 saniye seçenekleri bulunan benzersiz bukle hazır
göstergesi, sesli uyarıyla cihazın hazır olduğunu size haber
vererek saçınızın aşırı ısınmasını önler.
• İyonik fonksiyon
İyonlar saçınızı bukle yaparken saça parlaklık kazandırır
ve elektriklenmeyi azaltır. Farklı bir koku ve cızırdama sesi
duyabilirsiniz. İyon üreticiden kaynaklanan bu durum
normaldir.
3
Saçınızı bukle yapma
•
•
•
•
Fişi elektrik prizine takın. Bukle yapmaya başlamadan
önce kuru saçınızı korumak için saçınıza spreyle ısı
koruyucu sıkın.
2 Cihazı açmak için
( f ) düğmesini bir saniye boyunca
basılı tutun. Aşağıdaki tabloya göre istediğiniz sıcaklık
ayarını ( h ) ve süre ayarını ( g ) seçin:
1
Saç tipi
Önerilen sıcaklık
aralıkları
Önerilen bukle yapma
süresi
İnce
160ºC ve altı
8 veya 10 saniye
Normal
170-180ºC
10 veya 12 saniye
Kalın
190-210ºC
10 veya 12 saniye
»
•
Bukle cihazı kullanıma hazır olduğunda sıcaklık
göstergesinin ( i ) yanıp sönmesi durur.
Not: Cihazı kullanırken sıcaklık veya süre ayarını değiştirmek
isterseniz
düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutarak kilidi
kapatmanız gerekebilir.
•
3 Saçınızı tarayarak açın. Almak istediğiniz sonuca göre
4
• Öva utan att slå på apparaten för att vänja dig vid den
om det är första gången du använder en locktång utan
klämma.
Den smala delen av kolven skapar små lockar, medan
den breda änden skapar större lockar eller vågor. Du kan
använda hela kolvens längd eller välja bara en del för
större eller mindre lockar.
För modernt vågigt hår börjar du locka i höjd med
kindbenen. Lämna de sista centimeterna olockade.
Kamma igenom håret med fingrarna eller en borste.
Du kan även använda den här locktången för att skapa
volym vid rötterna. Håll en hårslinga i 90º mot huvudet.
Placera kolven 1 cm ut från rötterna (undvik att vidröra
skalpen) och lägg hårslingan mot kolvens bredaste del.
Om du vill skapa modernt luftiga och spänstiga lockar
kan du tvinna hårslingorna innan du lindar dem runt
kolven så att de inte ligger platt mot locktången.
Om ditt hår är naturligt vågigt kan du använda locktången
på bara några eller de översta delarna av håret för att
göra vågorna lite tydligare.
Borsta inte håret efter att du har lockat det om du vill ha
definierade lockar. Borsta försiktigt ut lockarna med en
borste med naturstrån om du vill ha en vågig, voluminös
look. Börja med att borsta igenom topparna och arbeta
dig uppåt.
När du har lockat klart håret ska du låta alla lockarna
svalna helt innan du fortsätter med stylingen.
• Apabila anda selesai mengeriting rambut anda,
ini. Pembersihan dan
biarkan semua keriting menyejuk sepenuhnya sebelum
meneruskan penggayaan.
penyenggaraan oleh pengguna
tidak sepatutnya dilakukan
5
Jaminan & Servis
oleh kanak-kanak tanpa
Sekiranya anda memerlukan maklumat seperti
pengawasan.
maklumat penggantian alat tambahan atau jika anda
mempunyai masalah, sila lawati laman web Philips
Sebelum anda
di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
menyambungkan perkakas ini,
Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
nombor telefonnya dalam risalah jaminan
pastikan voltan yang dinyatakan mendapatkan
serata dunia). Jika tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan
pada perkakas selaras dengan
di negara anda, pergi ke wakil pengedar Philips di tempat
anda.
voltan kuasa tempatan anda.
Jangan gunakan perkakas untuk キҀ͚᪴
sebarang tujuan lain selain
々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣‫⃬‫‬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶
daripada yang diterangkan
ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎ www.philips.com/welcome ᳰ㯎⁲⾎
䕪ᶍ⎧Ȥ
dalam buku panduan ini.
Jangan gunakan perkakas pada 1
䛺㺮θ䶦
rambut palsu.
ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴⊨
仩Ȥ
Apabila perkakas telah
• 婌⌰潜嫝⇥☎晆康㬚䕪☖㒟ṥ䐎㘒
disambungkan kepada kuasa,
ᶍ⎧Ȥ
jangan sekali-kali dibiarkan
tanpa diawasi.
• 㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ
ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ
Jangan sekali-kali
⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ
menggunakan sebarang
aksesori atau bahagian dari
• 婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ㲱㱚ȣ
pengilang lain atau yang tidak
㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪康ṥ䐎
disarankan secara khusus oleh
㘒╎⁝Ȥ
Philips. Jika anda menggunakan • 婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽
aksesori atau bahagian
㺇ー㲱㱚㓜ṥ䐎Ȥ
sedemikian, jaminan anda akan • ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪
dibatalkan.
㊸⠚Ȥ
Jangan lilit kord sesalur
• ⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″
mengelilingi perkakas.
≗敏潎⺫条䐗㗳ↇᴓ⺩ー䭡Ḣ䕪᳹
Tunggu sehingga perkakas sejuk
伲ᶠ⌾㙋㗚㉈Ȥ
sebelum menyimpannya.
• 㘒ᶍ⎧廨⋮䐗 8 ⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪
Berikan perhatian penuh
‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄
semasa menggunakan perkakas
ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪
kerana perkakas boleh menjadi
ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ
terlampau panas. Pegang
䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể
pemegang sahaja kerana
ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞
bahagian lain panas dan
⁙䕪≗⪙Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆ᶠ䖷䙉
elakkan daripada bersentuhan
䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥᳳ⹽媏
dengan kulit anda.
‥䧋䊏仳㘒ᶍ⎧Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆
Sentiasa letakkan perkakas
ᶠ䖷䙉䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥ
dengan diriannya di atas
• 廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠
permukaan rata yang tahan
䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ
panas dan stabil. Cerompong
• 嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋
yang panas ini tidak boleh
⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ
sekali-kali menyentuh
• 嫝⇥☎Ἥ⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
permukaan atau bahan mudah • ⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆
terbakar yang lain.
ᶠ䗱䪇Ȥ
Jauhkan kord sesalur kuasa dari • ⃭⇥ṥ䐎⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪ー㘐䶵
tersentuh pada bahagian panas
柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪攪ᷜー忎ᷜȤ⡨
perkakas.
㚂⾎ṥ䐎ᵬ㩊䭡攪ᷜー忎ᷜ潎⃿㘒
Jauhkan perkakas daripada
ᶍ⎧䕪ểỔ⫬Ḁ⠗㐮Ȥ
objek dan bahan yang mudah
• ⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ
terbakar apabila ia dihidupkan.
• ⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ
Jangan sekali-kali tutup
• 䐗ᵴᶍ⎧Ḁ⹮㿑潎嫝☎ṥ䐎㓜⠀ↆ
perkakas dengan apa-apa
㯎⿵Ȥ⋐俣㋇ḵㄱ㚪潎◆ᴠ⁜ᶼ忎
(contohnya tuala atau kain)
ḳḀ⹮㿑潎ⵜᳺ彥″᳴䖔侊㊋壌Ȥ
apabila ia panas.
• ⢱䶮⫬㘒ᶍ⎧乔ᵴ敺㿓䕪ⵙ䤙坎晈
Gunakan perkakas hanya pada
ᳰȤ㿓≝⊷㞸ᳳ⹽㊋壌䅏ḹ坎晈ー
rambut yang kering. Jangan
⁜ᶼ⋕䂩㘶㑿Ȥ
kendalikan perkakas dengan
• ᳳ塧ṥ䐛㵶䶥㊋壌№ᶍ⎧䕪㽢㿓
tangan yang basah.
忎⃬Ȥ
Pastikan cerompong sentiasa
• ⡨㚂ᶍ⎧Ⳙㄹⷦ潎嫝ṥᶍ⎧廂䢡㓹
bersih dan bebas daripada
䂩䅏ḹ⍲㘶㑿Ȥ
habuk dan produk pendandan
• ⸹ᶍ⎧⊾㿓㓜⃭⇥☎⁜坎晈塬䖼ᷡ
seperti mus, semburan dan gel.
ḻ䅏⎧潊⡨㫁ⳤー坉㗳潋Ȥ
Cerompong mempunyai
• ⋐俣☎ⵘ䃋䕪⠚⊷ᳰṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
salutan. Salutan ini lama嫝⇥䐎㵥ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ
kelamaan akan luntur.
• ể㇧≝⊷㞸㯧₦㓆⫾ᳺ㘐䭾ᳰ
Bagaimanapun, ini tidak
⪀♱ᶍ⎧潊⡨㍏ᴃȣ⪀♱⒝ℨ⍲
menjejaskan prestasi perkakas.
⊷俜潋Ȥ
Jika perkakas digunakan pada
• ≝⊷㞸⁝㗯㱨⬨Ȥ㩊㱨⬨⋕俣Ḁ☎
rambut yang dirawat warna,
⠀㨇ṥ䐎ᴱ⋴ええ䟎㉅ȤḬ庿ᳳḀ
cerompongnya mungkin
⹗⎳ᶍ⎧䕪⼍俣Ȥ
menjadi kotor.
• ⫬ᶍ⎧䐎ᵴ㚹庭兘䕪⠚⊷㓜潎≝⊷
Sentiasa pulangkan perkakas
㞸⋕俣Ḁ㚹ᳰ枂兘Ȥ
kepada pusat perkhidmatan
• ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
yang diluluskan oleh Philips
⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕
untuk pemeriksaan atau
俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ
pembaikan. Pembaikan oleh
• ⃭⇥⫬悷⭄䅏ḹ㊸⁋ⷦ⋉ᴓ潎᷋″
orang yang tidak berkelayakan
壌䐛Ȥ
boleh menyebabkan situasi
•
ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ⎧
yang amat bahaya kepada
㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ
pengguna.
⩢ⷮ౧ (EMF)
Jangan masukkan objek
㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ
logam ke dalam bukaan untuk
mengelakkan kejutan elektrik.
⣜ධ
Jangan tarik kord kuasa selepas 㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ⵺᳴㕔开䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔
(2012/19/EU)Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎◣⪜/☖∠䕪䐛╎⊰䐛⨶
menggunakannya. Pegang plag ᶍ⎧⃬䭡◄㐜墪⪀Ȥ㩉䝔ⷩ乔⫬㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ䭡
setiap kali anda mencabut plag Ὃ⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ
perkakas.
2 キϸ
5
6
7
8
9
saçınızı 2 cm ila 4 cm’lik tutamlar halinde ayırın (sıkı
bukleler için tutamı ince, gevşek bukleler için tutamı kalın
tutun).
Bukle cihazını yatay konumda tutup başınız ve
yüzünüzden uzağa doğrultun. Bukle cihazını saç
köklerinin yakınına getirin ve bigudinin ( b ) en geniş
noktasından başlayarak saçı kökten uca doğru sarın.
Saç uçlarını parmaklarınızla soğuk uçta ( a ) tutun
ve bukle hazır düğmesine ( j ) basın. Sesli uyarı
duyulduğunda geri sayım başlar.
Bukleniz hazır olduğunda üç kez sesli uyarı duyarsınız.
Saç uçlarını bırakın; saç bigudiden çözülecektir.
Tüm saçlar bukleli hale gelinceye kadar 3 - 7 arası
adımları tekrarlayın.
İşlemi bitirmek için bukleleri parmaklarınızla dağıtın ve
daha belirgin görünüm için küçük bukleleri parmağınızla
kıvırın.
Kullanım sonrası:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Cihazı soğuması için standa ( d ) yerleştirin.
3 Bigudideki saç ve tozu temizleyin.
4 Cihazı nemli bir bez ile silerek temizleyin.
5 Cihazı güvenli, kuru, toz almayan bir yerde saklayın.
Dilerseniz asma kancasıyla ( e ) asarak da
saklayabilirsiniz.
4
İpuçları ve Öneriler
• İlk kez klipssiz bir bukle cihazı kullanıyorsanız cihazın
•
•
•
•
•
•
•
tutuşuna alışmak için cihazı açmadan denemeler yapın.
Bigudinin dar ucu küçük bukleler yaparken geniş ucu
büyük bukleler veya dalgalar yapar. Bigudinin tamamını
kullanabileceğiniz gibi büyük veya küçük bukleler için
yalnızca bir kısmını da kullanabilirsiniz.
Modern bir dalga için bukleyi elmacık kemiğinizin
seviyesinden başlatın. Ayrıca son birkaç santimetreyi
buklesiz bırakın ve parmaklarınız ya da bir tarakla tarayın.
Bu bukle cihazı, saç köklerine hacim kazandırmak için
de kullanılabilir. Bir tutam saçı başınıza 90º açı yapacak
şekilde tutun. Bigudiyi köklerin 1 cm yukarısına yerleştirin
(başınıza temas ettirmeyin) ve saç tutamını bigudinin en
geniş kısmının üzerine bırakın.
Modern bir dolgunluğa ve canlılığa sahip bukleler yapmak
için, bukle cihazını kullanmadan önce saçınızı bigudiden
düz şekilde çıkmaması için döndürün.
Saçlarınız doğal olarak dalgalıysa bukleleri
belirginleştirmek için bukle cihazını saçınızın her
bölümünde kullanabilirsiniz.
Buklelerin ayrık olması için bukle yaptıktan sonra saçınızı
taramayın. Dalgalı ve hacimli bir görünüm için bukleleri
doğal sert fırçayla nazikçe tarayın. Taramaya önce
uçlardan başlayın, sonra yukarılara doğru çıkın.
Saçlarınızı bukle yapmayı bitirdiğinizde saçınıza başka bir
işlem yapmadan önce buklelerin tamamen soğumasını
bekleyin.
UYARI: Bu cihazı su yakınında
kullanmayın.
Yakında su bulunması,
5
Garanti ve Servis
cihaz kapalı bile olsa tehlike
Bir aparatı değiştirme gibi bir konu hakkında bilgiye
ihtiyacınız varsa veya sorun yaşıyorsanız lütfen
oluşturacağından, cihazı
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
banyoda kullandıktan sonra
ziyaret edin ya da ülkenizdeki Philips Müşteri Destek
Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında
fişini prizden çekin.
garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
UYARI: Bu cihazı banyo küveti,
Merkezi yoksa yerel Philips bayinize başvurun.
duş, lavabo veya suyla
Bahasa Melayu
dolu başka eşyaların
Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke
yakınında çalıştırmayın.
Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada
Kullanımdan sonra
sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk
anda di www.philips.com/welcome.
cihazın fişini mutlaka
çekin.
1
Penting
Cihazın elektrik kablosu
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda
hasarlıysa bir tehlike oluşmasını menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa
depan.
önlemek için kablonun
• AMARAN: Jangan gunakan
mutlaka bir servis merkezi veya
perkakas ini dekat dengan air.
benzeri yetkili kişiler tarafından
•
Apabila anda menggunakan
değiştirilmesini sağlayın.
perkakas ini dalam bilik
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
mandi, cabut plagnya
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
setelah digunakan kerana
zihinsel becerileri gelişmemiş
kehampirannya dengan air juga
veya bilgi ve tecrübe açısından
adalah risiko, walaupun setelah
eksik kişiler tarafından kullanımı
perkakas dimatikan.
sadece bu kişilerin nezaretinden
•
AMARAN: Jangan
sorumlu kişilerin bulunması
gunakan perkakas ini
veya cihazın güvenli kullanım
berhampiran dengan
talimatlarının bu kişilere
tab mandi, pancur air,
sağlanması ve olası tehlikelerin
sinki atau bekas lain yang
anlatılması durumunda
mengandungi air.
mümkündür. Çocuklar cihazla
• Cabut plag perkakas setiap kali
oynamamalıdır. Temizlik ve
selepas digunakan.
kullanıcı bakımı herhangi bir
• Jika kord sesalur kuasa rosak,
gözetim olmadan çocuklar
anda perlu menggantikannya di
tarafından yapılmamalıdır.
pusat servis yang disahkan atau
Cihazı bağlamadan önce,
oleh pihak yang mempunyai
cihaz üzerinde belirtilen
kelayakan seumpamanya bagi
gerilim değerinin yerel şebeke
mengelakkan bahaya.
gerilimiyle ayını olduğundan
•
Perkakas ini boleh digunakan
emin olun.
oleh kanak-kanak berumur 8
Cihazı bu kılavuzda açıklanan
tahun dan ke atas dan orang
dışında bir amaç için
yang kurang keupayaan
kullanmayın.
fizikal, deria atau mental atau
Bu cihazı peruk üzerinde
kekurangan pengalaman dan
kullanmayın.
pengetahuan jika mereka
Cihaz güce bağlandığında,
diberikan pengawasan atau
hiç bir zaman gözetimsiz
arahan berkaitan penggunaan
bırakmayın.
perkakas secara selamat dan
Başka marka ya da Philips
memahami bahaya yang
tarafından önerilmeyen
mungkin berlaku. Kanakaksesuar ve parçaları kesinlikle
kanak tidak sepatutnya
kullanmayın. Bu gibi aksesuar
bermain dengan perkakas
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan
peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan
elektromagnet.
Alam sekitar
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus
dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU).
Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan
berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara
pelupusan yang betul akan membantu mencegah
akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
2
Pengenalan
Pengeriting Kilatan Glamor, pengeriting pertama kami
dengan penjagaan ionik dan cerompong diperkaya titanium
untuk keriting dan ketak berkilat cantik. Penunjuk Keriting
Sedia yang unik membantu anda menghasilkan keriting
yang konsisten dan melindunginya daripada terlalu panas.
• Fungsi Kunci Kekunci
Jika tiada butang ditekan dalam masa 5 saat, Kunci Kekunci
akan diaktifkan secara automatik dan ikon kunci kekunci
akan dipaparkan ( i ). Pengaktifan automatik pertama
selepas menghidupkan perkakas adalah selepas 15 saat.
(h)
Untuk membuka kunci perkakas, tekan
selama 1 saat.
• Penunjuk Keriting Sedia
Penunjuk keriting sedia yang unik dengan pilihan 8, 10, 12
saat memberitahu anda apabila keriting anda sedia dengan
mengeluarkan bunyi "bip" tanpa rambut menjadi terlalu
panas.
• Fungsi ionik
Ion memberi sinaran tambahan dan mengurangkan keriting
halus ketika anda mengeriting rambut anda. Mungkin
terdapat bau unik dan bunyi berdesir. Ini biasa disebabkan
oleh penjana ion.
3
Keritingkan rambut anda
Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa. Sebelum
anda mula mengeriting, semburkan pelindung haba pada
rambut anda yang kering untuk lebih perlindungan.
2 Tekan dan tahan butang hidup/mati
( f ) selama
satu saat untuk menghidupkan perkakas. Pilih tetapan
suhu ( h ) dan tetapan masa yang anda kehendaki ( g )
mengikut jadual di bawah:
1
Jenis
rambut
»
Julat suhu yang
disyorkan
Masa mengeriting yang
disyorkan
Halus
160 ºC dan ke bawah
8 atau 10 saat
Biasa
170-180 ºC
10 atau 12 saat
Tebal
190-210 ºC
10 atau 12 saat
Pengeriting sedia digunakan apabila penunjuk
suhu ( i ) berhenti berkelip.
Nota: Jika anda mahu mengubah tetapan suhu atau masa
semasa menggunakannya, anda mungkin perlu
selama
menyahaktifkan kunci kekunci dengan menekan
1 saat.
3 Sikat rambut anda agar tidak kusut. Bergantung pada
4
5
6
7
8
9
hasil yang anda dikehendaki, ambil helaian rambut
antara 2cm dan 4cm ( untuk keriting halus ambil helaian
yang nipis, untuk ketak yang longgar ambil helaian yang
lebih tebal ).
Pegang penggulung rambut secara mendatar dan
tudingkan ia jauh dari kepala dan muka anda. Mulakan
pada tempat terlebar pada cerompong ( b ), letakkan
pengeriting dekat akar rambut dan gulungkan rambut
dari akar ke hujung.
Pegang hujung rambut anda pada hujung dingin ( a )
dengan jari anda dan tekan butang keriting sedia ( j ).
Apabila anda mendengar “bip”, pengiraan masa akan
bermula.
Apabila keriting anda telah siap, anda akan mendengar
tiga kali amaran “bip”.
Lepaskan hujung rambut dan rambut akan terurai
daripada cerompong.
Ulangi langkah 3-7 sehingga semua rambut telah
dikeritingkan.
Untuk menyelesaikan, buka keriting dengan jari anda dan
gulung setiap keriting yang lebih kecil di sekeliling jari
anda agar lebih jelas dan ketara.
Selepas digunakan:
Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya pada dirian letak ( d ) sehingga ia
menyejuk.
3 Buang rambut dan habuk dari cerompong.
4 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering yang bebas
daripada habuk. Anda boleh juga menggantungnya
dengan gelung gantung ( e ).
1
4
Petua dan Teknik
• Jika ini kali pertama anda menggunakan pengeriting
•
•
•
•
•
•
tanpa klip, berlatih tanpa menghidupkan peranti untuk
membiasakan diri dengan pengendalian.
Hujung kecil cerompong mencipta kerinting halus,
manakala hujung lebar mencipta kerinting atau ketak
yang lebih besar. Anda boleh menggunakan keseluruhan
panjang cerompong atau anda boleh memilih
menggunakan hanya satu kawasan untuk mendapatkan
keriting yang lebih besar atau halus.
Untuk ketak moden, mulakan kerinting pada paras tulang
pipi anda. Biarkan juga beberapa sentimeter terakhir
tidak dikeritingkan. Sikat ia dengan menyeluruh dengan
jari anda atau berus rambut.
Pengeriting ini juga boleh digunakan untuk menghasilkan
kekembangan pada akar rambut. Pegang sebahagian
rambut pada sudut 90º dari kulit kepala. Letakkan
cerompong 1cm di atas akar rambut (elakkan menyentuh
kulit kepala) dan letakkan helaian rambut pada bahagian
paling lebar cerompong.
Untuk mencipta kerinting moden yang mengembang
dan melantun, pusingkan rambut anda sebelum
mengulungkannya di sekeliling cerompongnya supaya ia
tidak terhurai secara leper pada penggulung.
Jika rambut anda berombak semula jadi, anda boleh
menggunakan penggulung pada beberapa atau
bahagian atas sahaja untuk menambahkan cantik keriting
keseluruhannya.
Untuk keriting yang jelas, jangan sikat rambut anda
selepas mengeriting. Untuk rambut kelihatan berombakombak dan kembang, sikat keriting perlahan-lahan
dengan sikat bulu kejur semula jadi. Mulakan dengan
menyikat hujung rambut dan beransur-ansur naik ke
atas.
Glam Shine Curler 㔕ヷ᷒桼㨤⁝㗯尅䢡⨶⁡ㆊ⍲⪲掁≝⊷
㞸潎⋕ㄹ弆䮤乴ᶔ㯣䕪≝⊷⍲㯈㱐≝Ȥ䇒䅟䕪 CRI Ⴧಸ᣽䚿㈨
㐌㗯↏ᵴ⁎㒟ḳㄹ弆㙧僚≝⊷ⵜ攘㩈庭㿓Ȥ
ᠶ䩛䨮Ⴧߌ㘪
⡨㚂 5 䢸掅㘐㇯ᷡḻ㇯掔潎⃿⫬僐↎⌕䐎㇯搔揧⪀ↅ俣潎ⵜᳺ
Ḁ㔤䠠㇯搔揧⪀◤㛭
( i )Ȥㄹⷦᶍ⎧⋴䨒᳦㨇僐↎㺦㰡⊷
䐅☎ 15 䢸掅ᴱ⋴Ȥ塧壉揧ᶍ⎧潎嫝㇯
( h ) 1 䢸掅Ȥ
• CRI Ⴧಸ᣽䚿㈨㐌
䇒䅟䕪 CRI ⪀♱㊶恸䯡䷅㊶ẁ 8ȣ10ȣ12 䢸廯束潎⋕☎≝⊷
弆♱⩲ヶ㓜开庭ć嗨洉曙Ĉ廁圲㊶恸潎㓆旦ㆫ⺩䢦⊷庭㿓Ȥ
• 䉌⻨ၽߌ㘪
尅䢡⨶⋕☎≝⊷㓜᷊䢦⊷㗚ↆ擐ᶔȣ杠㶷Ȥ⾎⋕俣Ḁ擡№᳦䢳
䅟㩰䕪㫺⍙潎⌒№⎃⎃䕪⟖曙Ȥ庿㔕㩉ⴞ䊖孇潎䐗尅䢡⨶⊷䐅
╎ㄦ僚Ȥ
•
3
ࢤࣾ
⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤⷦ⢱≝⊷ᴱℳ潎⫬攘㿓ểㆊℨ⒝㯸№
ⵘ䃋䕪⠚⊷ᳰ潎媏⾎䕪䢦⊷ỳ⊽⍛ㆊȤ
2 ㇯ḵⷦ/⁙㇯掔
( f ) 1 䢸掅᷋ㄹⷦᶍ⎧Ȥ㇯䁍ᳱ坎廯㇏ㄦ
旦䕪㴏ⶌ媤⪀ ( h ) ⍲㓜據媤⪀ ( g )潜
1
ࣾ䉕ㆨಸ
ᐧ䃛⮱⍖Ꮣ㠰డ
ᐧ䃛⮱ࢤࣾᬣ䬡
䶬⊷
160 ž& ⊰᷋ᳱ
170-180 ž&
190-210 ž&
8 ー 10 䢸
10 ー 12 䢸
10 ー 12 䢸
㕔开
䭽⊷
⸹㴏ⶌ㇭䠠
»
( i ) ὂ㩈擐㾧㓜潎坎䠠≝⊷╎⋕᷋ṥ䐎ᵬȤ
∕ᘼ潜⡨㚂⾎塧☎ṥ䐎庭䣱ᴓ㗚㐟㴏ⶌー㓜據媤⪀潎⃿ᳳ⢎䡧䐎
㇯搔揧⪀ↅ俣潎㒟㮻㔕㇯ᳱ
1 䢸掅Ȥ
3 㞙䋬䢦⊷潎ṥ䢦⊷ᳳㄹ䶹Ȥ㜟㉔⾎⿙塧䕪㐮㚂潎⊼᳦䷻⪣䶌
2 - 4 ≾䭙䕪⠚⊷潊凋旦䰍僚≝⊷潎嫝⊼幩呪⊷䷻潝凋旦叒㙤
䕪㯈㱐≝潎嫝⊼幩⊀⊷䷻潋Ȥ
4 㬚ⵙ㋇ḵ≝⊷╎潎ⵜ媏⁜廂䢡⾎䕪⠚忎⍲倞忎Ȥᶴ≝⊷㞸
( b ) 㗦⪣忎ḳⷦ⢱潎⫬≝⊷╎㐤乔☎⊷㜟攪康潎䀜⋴ᶴ⊷㜟
№⊷㞈丆䶻䢦⊷Ȥ
5 䐎ㄱ㇭⫬⊷㞈◠⪀☎ᳳ㿑ㄱ⫼䧕 ( a )潎䀜⋴㇯ᳱ≝⊷€⟭⬗
䷐㇯掔 ( j )Ȥ⌒№ć嗨洉曙Ĉ⋴潎媇㓜ⷦ⢱Ȥ
6 ≝⊷弆♱⩲ヶ⋴潎Ḁ⌒№ᳯ㨇ć嗨洉曙Ĉ㊶䠠Ȥ
7 悰㐤⊷㞈潎⠚⊷Ḁᶴ≝⊷㞸ᳰ㶷匣Ȥ
8 悳⟳㩋榊
3-7潎䗚僙ㄦ㗯⠚⊷⩲ヶ≝⊷弆♱Ȥ
9 塧⩲ヶ≝⊷弆♱潎嫝䐎ㄱ㇭⃬ⷦ≝⊷潎⁳䐎ㄱ㇭丆䶻⫵≝潎᷋
➄⸠≝⊷䕪⬨㨇々Ȥ
Ҭ⩕ऻ喟
1 ⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ
2 ⫬⁜乔ᵴ㋧乔㚜 ( d ) ᳰ潎䗚僙⁜₝≚Ȥ
3 㳫敊≝⊷㞸ᳰ䕪⠚⊷⍲㽖⫾Ȥ
4 䐎㵥⳩㏌㇓㘒ᶍ⎧Ȥ
5 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎㇨䊕
( e ) ⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ
4
᣽⹧হ䃭⾺
• ⡨㚂⾎㔕桼㨇ṥ䐎晄⠟ⷵ≝⊷╎潎嫝☎ᳳㄹⷦᶍ⎧䕪⾫ₛᳱ䶩
ᵆṥ䐎潎᷋䂅⽯㎳Ṃ㩋榊Ȥ
• ≝⊷㞸䕪䥪䧕⋕廨䐎ᵴ⫵≝潎⪣䧕⃿廨䐎ᵴ⠍≝ー㯈㱐≝Ȥ
•
•
•
•
•
•
⾎㓈⋕ṥ䐎㑚ᴐ≝⊷㞸潎ᵅ⋕据⫟⠍≝ー⫵≝廯䐎≝⊷㞸䕪
㚶᳦ᴐ忎ḳȤ
塧劝⹽㓜槌䕪㯈㱐≝潎嫝ᶴ杰榎㬚ⵙ䶥ⷦ⢱⪀♱≝⊷Ȥ㩊⟼潎
⫬㗦⋴⃆≾䭙䐿䗚Ȥ䐎ㄱ㇭ー⊷㞙㞙䋬⠚⊷Ȥ
庿㨤≝⊷╎ᵅ⋕䐎ᵴ☎⊷㜟⟪ㄹ䋬⃠叒㙤㐮㚂Ȥ⫬忎⃬⠚⊷◠
⪀☎᳴⠚䖔⌮ 90º 䕪ḳ乔Ȥ☎⊷㜟ᳰ㒟 1 ≾䭙⟪㐤乔≝⊷㞸
潊彥″壌⊰⠚䖔潋潎ⵜ⫬⊷䷻㐤☎≝⊷㞸䕪㗦⪣忎⃬Ȥ
塧媏≝⊷⁝㗯㓜⬀䕪ᴖ䖮ⶌ⍲⸟⼍潎嫝‫‮‬㇍᳦ᳱ⠚⊷潎䀜⋴⁳
丆䶻☎≝⊷㞸ᳰ潎ṥ⠚⊷ᳳḀ☭⇦ⵙ㌰☎≝⊷╎ᳰȤ
⡨㚂⾎䕪⠚⊷㔕僐䀜≝潎⾎⋕ᶫ⫟忎⃬⠚⊷ー⠚杜䕪䢦⊷ṥ䐎
≝⊷╎潎᷋➄⸠⋪⟪䕪≝⊷㐮㚂Ȥ
ㄹ弆㗯⬨㨇々䕪≝⊷㓜潎嫝⇥☎≝⊷⋴㞙䋬䢦⊷Ȥㄹ弆㯈㱐≝
㓜潎䐎⠏䀜㫁湥⊷㞙幡幡㞙䋬≝⊷潎ṥ⁜⌮䊖ᴖ䖮々Ȥᶴ⊷㜟
ⷦ⢱㞙䋬潎䗚僙⊷㞈Ȥ
≝⊷⩲ヶ⋴潎‫‮‬媏≝⊷⩲⁎₝≚ᳱ㙋潎⁳䷍䷓⪀♱Ȥ
5
Ԋԛ̻᰺ߎ
⡨㚂⾎旦塧ᵬ壉ệ⽕潊⡨㗚㉈攪ᷜ䕪䗞⁙ệ⽕潋ー㗯ᷡḻ䑷擔潎
嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿潜www.philips.com/support潝⾎ᵅ⋕
᷋伺䯡⾎ㄦ☎◣⪜/☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潊⋕ᶴ⁎䋩ểỔ
≇ᴓㅤ№⁜䐛嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎ㄦ☎䕪◣⪜/☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈
ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝᳴⸹☖䕪柄ℏ㱌䶵揦␬伺䯡Ȥ
Download PDF

advertising