Philips | HP8600/40 | Philips Lockenstab HP8600/40 Bedienungsanleitung

• Du
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
HP8600/40
b
c
d
e
f
g
h
EN User manual
IT Manuale utente
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL Εγχειρίδιο χρήσης
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
Käyttöopas
i
j
TR Kullanım kılavuzu
FR Mode d’emploi
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 30574
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
• WARNING: Do
spray and gel. Never use the appliance
in combination with styling products.
• The barrel has ceramic coating. This
coating might slowly wear away over
time. However, this does not affect the
performance of the appliance.
• If the appliance is used on colortreated hair, the barrel may be stained.
Before using it on artificial hair, always
consult their distributor.
• Always return the appliance to a
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
unqualified people could result in an
extremely hazardous situation for the
user.
• Do not insert metal objects into
openings to avoid electric shock.
• Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
• Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
• Vær meget opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan være
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
da de øvrige dele er varme, og undgå
kontakt med huden.
• Placer altid apparatet med holderen
på en varmebestandig, stabil og jævn
overflade. Den varme cylinder må
ikke berøre overfladen eller andre
brandbare materialer.
• Netledningen må ikke komme i
kontakt med apparatets varme dele.
• Når apparatet er tændt, skal det
holdes væk fra brændbare genstande
og materialer.
• Når apparatet er varmt, må der ikke
lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
• Brug kun apparatet på tørt hår.
Undlad at betjene apparatet med våde
hænder.
• Hold cylinderen ren og fri for støv og
stylingprodukter som f.eks. mousse,
spray og gel. Brug aldrig apparatet
sammen med stylingprodukter.
• Cylinderen har keramisk belægning.
Denne belægning slides muligvis væk
med tiden. Dette påvirker dog ikke
apparatets ydeevne.
• Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan
det smitte af på cylinderen. Kontakt
altid forhandleren, før apparatet bruges
på kunstigt hår.
• Reparation og eftersyn af apparatet
skal altid foretages på et autoriseret
Philips-serviceværksted. Reparation
udført af ukvalificeret personale kan
medføre ekstremt farlige situationer
for brugeren.
• Stik aldrig metalgenstande ind i
åbningerne, da dette kan give elektrisk
stød.
• Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
• Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder
Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
• Geben Sie acht bei der Verwendung
des Geräts, da es äußerst heiß sein
könnte. Halten Sie nur den Griff, da die
anderen Teile heiß sind, und vermeiden
Sie Kontakt mit der Haut.
• Stellen Sie das Gerät immer mit dem
Ständer auf eine hitzebeständige,
stabile ebene Fläche. Der heiße
Lockenstab sollte nie die Oberfläche
oder anderes brennbares Material
berühren.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht entzündbaren
Gegenständen und Materialien.
• Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an
trockenem Haar. Bedienen Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Aufsätze sauber und frei
von Staub sowie von Stylingprodukten,
wie Schaumfestiger, Styling-Spray,
Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in
Kombination mit Stylingprodukten.
• Der Lockenstab hat eine
Keramikbeschichtung. Diese
Beschichtung nutzt sich im Laufe der
Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei
Einfluss auf die Leistung des Geräts.
• Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich der
Lockenstab möglicherweise verfärben.
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
bevor Sie es für künstliches Haar
verwenden.
• Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
bzw. Reparatur stets an ein von
Philips autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch unqualifizierte
Personen kann zu einer hohen
Gefährdung für den Verbraucher
führen.
• Führen Sie keine Metallgegenstände
in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
• Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
not use this appliance
near water.
• When the appliance is used in a
2 Curl your hair
bathroom, unplug it after use since
Elektromagnetiske felter (EMF)
1 Place the appliance with the support ( ) outwards on a heat-resistant
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
the proximity of water presents a risk, 2 surface.
Connect the plug to a power supply socket.
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
even when the appliance is
3 Slide the On/Off switch ( ) to to switch on the appliance.
»» The power-on light ( ) goes on.
Miljø
switched off.
• To switch it off, slide the On/Off switch to .
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
4 Let the appliance heat up for at least 60 seconds.
• WARNING: Do not use
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
»» When the curling iron has heated up, the ready to use indicator
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
this appliance near bathtubs,
( ) on the barrel changes color from lila (cool barrel) to pink
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
(hot barrel).
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
showers, basins or other
5 Comb your hair and divide your hair into small sections.
6
Move
the
support
backwards.
vessels containing water.
7 Press the lever ( ) and place a section of hair between the barrel ( )
2 Krøl dit hår
• Always unplug the appliance after use.
and clip ( ).
1 Placer apparatet med støtten ( ) udad på en varmebestandig overflade.
8 Release the lever and slide the barrel to the hair tip.
• If the mains cord is damaged, you
2 Sæt stikket i stikkontakten.
9 Hold the cool tip ( ) and the handle ( ) of the curling iron, and
3 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til for at tænde for apparatet.
then wind the section of hair round the barrel from tip to root.
must have it replaced by Philips, a
»» Kontrollampen ( ) lyser.
10Hold the curling iron in the position for max. 10 seconds, and then
unwind the section of hair until you can open the clip again with the
service centre authorised by Philips or
• Skub tænd/sluk-kontakten til for at slukke for apparatet.
lever.
4 Lad apparatet varme op i mindst 60 sekunder.
similarly qualified persons in order to
Note: Do not pull at the curler when you unwind the section,
»» Når krøllejernet er varmet op, skifter klar-indikatoren ( ) farve
otherwise you would straighten the curl.
fra lilla (kold cylinder) til pink (varm cylinder).
avoid a hazard.
11To curl the rest of your hair, repeat steps 7 to 10.
5 Red dit hår, og del det op i små lokker.
• This appliance can be used by children After use:
6 Flyt støtten bagud.
1 Switch off the appliance and unplug it.
7 Tryk på udløseren ( ), og placer en hårlok mellem cylinderen ( )
aged from 8 years and above and
og klemmen ( ).
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
8 Slip udløseren, og lad cylinderen glide ned til enden af hårlokken.
persons with reduced physical, sensory 3 Clean the appliance and curling tong by damp cloth.
9 Hold fast i krøllejernets kølige spids ( ) og håndtaget ( ), og rul
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
or mental capabilities or lack of
derefter hårlokken rundt om cylinderen fra spidsen til roden.
the hanging loop ( ).
10Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder, og sno så
experience and knowledge if they have
hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen igen med håndtaget.
3 Guarantee and service
Bemærk: Hiv ikke i krøllejernet, når du snor hårlokken ud, da du
been given supervision or instruction
derved retter krøllen ud.
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
concerning use of the appliance in a
11For at krølle resten af håret skal du gentage trin 7 til 10.
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find
Efter brug:
safe way and understand the hazards
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
involved. Children shall not play with
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet og krøllejernet med en fugtig klud.
the appliance. Cleaning and user
Dansk
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( j ).
maintenance shall not be made by
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt
children without supervision.
3 Garanti og service
på www.philips.com/welcome.
• Before you connect the appliance,
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
1Vigtigt
ensure that the voltage indicated on
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret
the appliance corresponds to the local Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og findes i folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et
Elektromagnetische Felder
opbevar den til senere brug.
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
power voltage.
• ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Deutsch
• Do not use the appliance for any
i nærheden af vand.
Umgebung
other purpose than described in this
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
• Hvis du anvender apparatet i
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
manual.
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
badeværelset, skal du trække stikket
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
• When the appliance is connected to
ud efter brug, da vand udgør en risiko, 1Wichtig
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
the power, never leave it unattended.
selvom apparatet er slukket.
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
• Never use any accessories or
• ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i
• WARNUNG: Verwenden Sie das
parts from other manufacturers
2 Locken stylen
nærheden af badekar,
Gerät
nicht
in
der
Nähe
von
Wasser.
or that Philips does not specifically
1 Legen Sie das Gerät mit der Halterung ( ) nach außen auf eine
brusekabiner, kummer eller
hitzebeständige Oberfläche.
•
Wenn
das
Gerät
in
einem
recommend. If you use such
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
andre kar, der indeholder vand.
Badezimmer verwendet wird, trennen 3 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( ) auf ( ), um das Gerät einzuschalten.
accessories or parts, your guarantee
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt
»» Die Betriebsanzeige ( ) leuchtet auf.
Sie es nach dem Gebrauch von der
becomes invalid.
• Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf .
apparatet.
4 Lassen Sie das Gerät mindestens 60 Sekunden lang aufheizen.
Stromversorgung. Die Nähe zum
• Do not wind the mains cord round
• Hvis netledningen beskadiges, må den
»» Wenn der Lockenstab aufgeheizt ist, wechselt die Farbe der
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
Bereitschaftsanzeige ( ) von Lila (kalter Lockenstab) zu Pink
the appliance.
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
(heißer Lockenstab).
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
• Wait until the appliance has cooled
5 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
Philips-serviceværksted eller en
6 Schieben Sie die Halterung nach hinten.
• WARNUNG: Verwenden Sie
down before you store it.
tilsvarende kvalificeret fagmand for at
7 Drücken Sie auf den Hebel ( ), und legen Sie eine Haarsträhne
zwischen Lockenstab ( ) und Clip ( ).
das
Gerät
nicht
in
der
Nähe
von
• Pay full attention when using the
undgå enhver risiko.
8 Lassen Sie den Hebel los, und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den
Badewannen, Duschen,
Spitzen.
appliance since it could be extremely
• Dette apparat kan bruges af børn
9 Halten Sie den Lockenstab an der kalten Spitze ( ) und dem
Waschbecken
oder
sonstigen
hot. Only hold the handle as other
Griff ( ) fest, und wickelnd Sie die Haarsträhne bis zum Ansatz
fra 8 år og opefter og personer
um den Lockenstab.
Behältern mit Wasser.
parts are hot and avoid contact with
med reducerede fysiske, sensoriske
10Halten Sie den Lockenstab maximal 10 Sekunden in dieser Position.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Wickeln Sie dann die Haarsträhne so weit ab, dass Sie den Clip
the skin.
eller mentale evner eller manglende
wieder mit dem Hebel öffnen können.
Netzstecker aus der Steckdose.
• Always place the appliance with the
Hinweis: Ziehen Sie nicht am Lockenstab, wenn Sie die Strähne
erfaring og viden, hvis de er blevet
abwickeln, da Sie sonst die Locke wieder glatt ziehen.
•
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf 11Um
stand on a heat-resistant, stable flat
instrueret i sikker brug af apparatet og
Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die
Schritte 7 bis 10.
ein defektes Netzkabel nur von einem
surface. The hot barrel should never
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
Nach der Verwendung:
Philips Service-Center, einer von
touch the surface or other flammable
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
børn lege med apparatet. Rengøring
Steckdose.
Philips
autorisierten
Werkstatt
oder
material.
og vedligeholdelse må ikke foretages af
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
einer ähnlich qualifizierten Person
Sie es abkühlen.
• Avoid the mains cord from coming
børn uden opsyn.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Zange mit einem feuchten Tuch.
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt 4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
into contact with the hot parts of the • Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse ( j )
werden.
appliance.
dig, at den spænding, der er angivet
aufhängen
• Dieses Gerät kann von Kindern
• Keep the appliance away from
på apparatet, svarer til den lokale
3 Garantie und Kundendienst
ab 8 Jahren und Personen mit
flammable objects and material when
spænding.
Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
verringerten physischen, sensorischen Benötigen
it is switched on.
• Brug ikke apparatet til andre
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.
com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem
oder psychischen Fähigkeiten oder
• Never cover the appliance with
formål end dem, der er beskrevet i
Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
anything (e.g. a towel or clothing)
vejledningen.
lokalen Philips Händler.
verwendet
werden,
wenn
sie
bei
der
when it is hot.
• Hold konstant opsyn med apparatet,
Verwendung beaufsichtigt wurden
Ελληνικά
• Only use the appliance on dry hair. Do
når det er sluttet til stikkontakten.
oder Anweisung zum sicheren
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
not operate the appliance with wet
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Gebrauch des Geräts erhalten und die Για
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
hands.
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
www.philips.com/welcome.
Gefahren verstanden haben. Kinder
• Keep the barrel clean and free of dust
specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die 1 Σημαντικό
and styling products such as mousse,
anvender en sådan type tilbehør eller
Reinigung und Wartung darf nicht von Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
dele, annulleres garantien.
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα κρατώντας την από το
βύσμα.
• Utilice
el aparato sólo sobre el pelo
seco. No utilice el aparato con las
manos mojadas.
• Mantenga el cilindro limpio y sin polvo
ni productos para moldear el pelo,
tales como espuma moldeadora, laca
o gel. Nunca utilice el aparato junto
con productos para moldear.
• El cilindro tiene un revestimiento
cerámico. Este revestimiento se
puede desgastar lentamente con el
tiempo. No obstante, esto no afecta al
rendimiento del aparato.
• Si se utiliza el aparato con cabello
teñido, el cilindro puede mancharse.
Antes de utilizarlo en cabello artificial,
consulte siempre a su distribuidor.
• Lleve siempre el aparato a un centro
de servicio autorizado por Philips
para su comprobación y reparación.
Las reparaciones llevadas a cabo por
personal no cualificado pueden dar
lugar a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
• Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
aberturas.
• No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
• Aseta
aina laite telineen kanssa
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
lämmönkestävälle, tukevalle ja tasaiselle
κοντά σε νερό.
alustalle. Kuumaa kiharrinosaa ei
saa päästää kosketuksiin alustan tai
• Όταν χρησιμοποιείτε τη
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα
πρότυπα
και
τους
κανονισμούς
σχετικά
με
την
έκθεση
σε
• Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
την από την πρίζα μετά τη χρήση
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
kosketuksiin laitteen kuumien osien
Περιβάλλον
κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
kanssa.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
είναι απενεργοποιημένη.
• Pidä laite poissa helposti syttyvistä
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
esineistä ja materiaaleista, kun sen virta
κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
των
ηλεκτρικών
και
ηλεκτρονικών
προϊόντων.
Η
σωστή
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
on kytkettynä.
απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες,
• Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
λεκάνες ή άλλα δοχεία που
tai vaatteella, kun se on kuuma.
2 Δημιουργήστε μπούκλες στα
περιέχουν νερό.
• Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
μαλλιά σας
• Να αποσυνδέετε πάντα
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
1 Τοποθετήστε τη συσκευή με το υποστήριγμα ( ) προς τα έξω
σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια.
τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη
• Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei
2 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
χρήση.
3 Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ( ) στη
niihin kerry pölyä ja muotoilutuotteita,
θέση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
»» Η λυχνία ενεργοποίησης ( ) ανάβει.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη
θα πρέπει να αντικατασταθεί από
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση .
τη Philips, από κάποιο κέντρο
muotoilutuotteiden kanssa.
4 Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
»
»
Όταν
το
σίδερο
για
μπούκλες
έχει
προθερμανθεί,
ο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
• Kiharrinosassa on keraaminen
θερμοστάτης ( ) στον κύλινδρο αλλάζει χρώμα από λιλά
(κρύος κύλινδρος) σε ροζ (καυτός κύλινδρος).
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa
5 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρά τμήματα.
άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
6 Μετακινήστε το υποστήριγμα προς τα πίσω.
hiljalleen kulua. Tämä ei vaikuta laitteen
7 Πιέστε το μοχλό ( ) και βάλτε μία τούφα μαλλιών ανάμεσα στον
• Αυτή η συσκευή μπορεί να
suorituskykyyn.
κύλινδρο ( ) και τη λαβίδα ( ).
8
Απελευθερώστε
το
μοχλό
και
σύρετε
τον
κύλινδρο
μέχρι
τις
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
• Jos laitteella käsitellään värjättyjä
άκρες των μαλλιών.
8 ετών και πάνω και από άτομα
9 Κρατήστε την πλαστική άκρη ( ) και τη λαβή ( ) του σίδερου
hiuksia, kiharrinosa saattaa värjäytyä.
για μπούκλες και, έπειτα, τυλίξτε την τούφα μαλλιών γύρω από
με περιορισμένες σωματικές,
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
τον κύλινδρο από τις άκρες μέχρι τις ρίζες.
10Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες σε εκείνο το σημείο για έως
αισθητήριες ή διανοητικές
tarkista jälleenmyyjältä, voiko niin
και 10 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, ξετυλίξτε την τούφα μαλλιών
μέχρι να μπορείτε να ανοίξετε ξανά τη λαβίδα με το μοχλό.
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
tehdä.
Σημείωση: Μην τραβήξετε το σίδερο για μπούκλες όταν
εμπειρία και γνώση, με την
ξετυλίγετε την τούφα, διότι θα ισιώσετε την μπούκλα.
• Toimita laite vianmääritystä ja
11Για να δημιουργήσετε μπούκλες και στα υπόλοιπα μαλλιά,
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
korjaamista varten Philipsin
επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10.
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
Μετά τη χρήση:
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Campos electromagnéticos (CEM)
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
Asiantuntematon korjaus saattaa
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
κρυώσει.
sobre exposición a campos electromagnéticos.
χρήση της συσκευής και κατανοούν
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τη λαβίδα με ένα νωπό πανί.
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα
4 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο
käyttäjälle.
Medioambiental
από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
Este
símbolo
significa
que
este
producto
no
debe
desecharse
• Älä työnnä laitteen aukkoihin
γαντζάκι ( j ).
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
3 Εγγύηση και σέρβις
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
• Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
humana.
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
2 Moldeado del cabello
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
pistokkeesta.
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
1 Coloque el aparato con el soporte ( ) hacia afuera sobre una
αναγράφεται στη συσκευή
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
superficie resistente al calor.
2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
3 Para encender el aparato, deslice el interruptor de encendido/
Español
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
apagado ( ) hasta la posición .
ρεύματος.
koskevia standardeja ja säännöksiä.
»» El piloto de encendido ( ) se ilumina.
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su
Para
apagarlo,
deslice
el
interruptor
de
encendido/apagado
hasta
la
•
Ympäristö
posición .
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από producto en www.philips.com/welcome.
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
4 Deje que el aparato se caliente durante al menos 60 segundos.
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν 1Importante
»» Cuando el moldeador se haya calentado, el indicador de listo
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
para usar ( ) del cilindro cambia de color lila (cilindro frío) a
εγχειρίδιο.
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
rosa (cilindro caliente).
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
5 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones.
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
6
Mueva
el
soporte
hacia
atrás.
• ADVERTENCIA: No utilice este
7 Pulse la palanca ( ) y coloque un mechón entre el cilindro ( ) y la
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
2 Hiusten kihartaminen
pinza ( ).
aparato
cerca
del
agua.
παρακολούθηση.
8 Suelte la palanca y deslice el cilindro hasta la punta del cabello.
1 Aseta laite tuki ( ) ulospäin lämmönkestävälle alustalle.
• Si utiliza el aparato en el cuarto de
9 Sujete la punta fría ( ) y el mango ( ) de la plancha moldeadora
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
y después enrolle el mechón alrededor del cilindro desde la punta
3 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( ) asentoon .
baño,
desenchúfelo
después
de
usarlo.
hasta la raíz.
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
»» Virran merkkivalo ( ) syttyy.
el moldeador en esta posición durante un máximo de
La proximidad de agua representa un 10Mantenga
• Katkaise virta liu’uttamalla virtakytkin asentoon .
κατασκευαστές ή που η Philips δεν
10 segundos y después desenrolle el mechón hasta que pueda abrir
4 Anna laitteen lämmetä vähintään 60 sekunnin ajan.
la pinza de nuevo con la palanca.
riesgo, aunque el aparato esté
»» Kun kiharrin on lämmennyt, rungon valmiusvalo ( ) muuttuu
συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε
Nota: No tire del moldeador cuando desenrolle el mechón, de lo
lilasta (kylmä kiharrinosa) vaaleanpunaiseksi (kuuma kiharrinosa).
apagado.
contrario alisará el rizo.
τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
5 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin osiin.
11Para
moldear
el
pelo
restante,
repita
los
pasos
del
7
al
10.
• ADVERTENCIA: No utilice este
6 Siirrä tukea taaksepäin.
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
Después del uso:
7 Paina vipua ( ) ja aseta hiussuortuva kiharrinosan ( ) ja pihdin ( )
aparato cerca del agua ni cerca de
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
väliin.
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
8 Vapauta vipu ja liu’uta kiharrinosa hiusten latvoihin saakka.
bañeras,
duchas,
cubetas
3
Limpie
bien
el
aparato
y
la
tenacilla
con
un
paño
húmedo.
τη συσκευή.
9 Pidä kiinni kihartimen Cool Tip -kärjestä ( ) ja kahvasta ( ) ja kierrä
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
u otros recipientes que
hiussuortuva kiharrinosan ympärille latvoista juuriin.
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
guardarlo colgándolo por su anilla ( j ).
10Pidä kiharrin paikallaan enintään 10 sekuntia. Irrota sitten hiussuortuva,
contengan agua.
jotta voit taas avata pihdin vivulla.
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
Huomautus: Älä vedä kiharrinta, kun kierrät suortuvaa auki. Muutoin
• Desenchufe siempre el aparato
3
Garantía
y
servicio
kihara suoristuu.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
después de usarlo.
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
11Kiharra loput hiukset toistamalla vaiheita 7–10.
με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί
tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com
Käytön jälkeen:
• Si el cable de alimentación está
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
dañado,
deberá
ser
sustituido
por
no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor
θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη
3 Puhdista laite ja kiharruspihti kostealla liinalla.
Philips local.
Philips, por un centro de servicio
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( j ).
autorizado
por
Philips
o
por
personal
Suomi
ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή
cualificado, con el fin de evitar
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
3 Takuu ja huolto
με την επιδερμίδα.
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
situaciones
de
peligro.
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen
www.philips.com/welcome.
• Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με
on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai
• Este aparato puede ser usado por
τη βάση της σε μια επίπεδη, σταθερή
ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).
1Tärkeää
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsniños a partir de 8 años y por
επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη
jälleenmyyjään.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
personas
con
su
capacidad
física,
käyttöä varten.
θερμότητα. Το καυτό σώμα δεν
Français
psíquica o sensorial reducida y por
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
πρέπει να έρχεται σε επαφή με την
quienes no tengan los conocimientos
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier
veden lähellä.
επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
y
la
experiencia
necesarios,
si
han
l’adresse www.philips.com/welcome.
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
εύφλεκτο υλικό.
sido
supervisados
o
instruidos
acerca
irrota pistoke pistorasiasta käytön
• Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει
1Important
del uso del aparato de forma segura
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
σε επαφή με τα ζεστά μέρη της
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
y siempre que sepan los riesgos que
conservez-le pour un usage ultérieur.
vaikka virta olisi katkaistu.
συσκευής.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
conlleva su uso. No permita que
• VAROITUS: älä käytä laitetta
• Όταν η συσκευή είναι
los niños jueguen con el aparato.
appareil à proximité d’une source
kylpyammeen, suihkun, altaan
ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά
Los niños no deben llevar a cabo
d’eau.
tai muiden vesiastioiden lähellä.
από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
la limpieza ni el mantenimiento sin
• Si vous utilisez l’appareil dans une
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
• Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με
supervisión.
salle de bains, débranchez-le après
käytön jälkeen.
οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα)
• Antes de enchufar el aparato,
utilisation car la proximité d’une
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se
όταν είναι ζεστή.
compruebe que el voltaje indicado
source d’eau constitue un risque,
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε
en el mismo se corresponde con el
même lorsque l’appareil est hors
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε
voltaje de la red eléctrica local.
tension.
huoltoliikkeessä tai muulla
τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• No utilice este aparato para otros
• AVERTISSEMENT : n’utilisez
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Να διατηρείτε το σώμα της
fines distintos a los descritos en este
pas l’appareil près d’une
• Laitetta voivat käyttää myös yli
συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη
manual.
baignoire, d’une douche,
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
και υπολείμματα από προϊόντα
• Nunca deje el aparato sin vigilancia
d’un lavabo ni de tout autre
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι
récipient contenant de l’eau.
cuando esté enchufado a la red
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
•
eléctrica.
Débranchez toujours l’appareil après
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
τη συσκευή σε συνδυασμό με
• No utilice nunca accesorios ni piezas
utilisation.
on neuvottu laitteen turvallisesta
προϊόντα φορμαρίσματος.
• Si le cordon d’alimentation est
de otros fabricantes o que Philips no
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
• Το σώμα διαθέτει κεραμική
recomiende específicamente. Si lo
endommagé, il doit être remplacé par
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί
hace, quedará anulada su garantía.
Philips, par un Centre Service Agréé
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
να φθαρεί με το πέρασμα του
• No enrolle el cable de alimentación
Philips ou par un technicien qualifié
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό
afin d’éviter tout accident.
alrededor del aparato.
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
δεν επηρεάζει την απόδοση της
•
• Espere a que se enfríe el aparato antes
Cet appareil peut être utilisé
ilman valvontaa.
συσκευής.
par des enfants âgés de 8 ans
de guardarlo.
• Varmista ennen laitteen liittämistä,
• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί
ou plus, des personnes dont les
• Preste total atención cuando utilice
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να
capacités physiques, sensorielles ou
el aparato, ya que puede estar muy
paikallista jännitettä.
εμφανιστούν κηλίδες στο σώμα της.
intellectuelles sont réduites ou des
caliente. Agarre solo el mango, ya que • Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
personnes manquant d’expérience
el resto de piezas están calientes, y
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά,
et de connaissances, à condition que
evite el contacto con al piel.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
συμβουλευτείτε πρώτα τον διανομέα
ces enfants ou personnes soient
• Coloque siempre el aparato con el
sitä ilman valvontaa.
που σας τα προμήθευσε.
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
soporte sobre una superficie plana,
• Älä koskaan käytä muita kuin
• Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
des instructions quant à l’utilisation
estable y resistente al calor. El cilindro
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
sécurisée de l’appareil et qu’ils
caliente nunca debe tocar superficies
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
aient pris connaissance des dangers
ni otros materiales inflamables.
osia, takuu ei ole voimassa.
της Philips. Η επισκευή από μη
encourus. Les enfants ne doivent pas
• Evite que el cable de red entre en
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
contacto con las piezas calientes del
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
ympärille.
l’entretien ne doivent pas être réalisés
aparato.
χρήστη.
• Anna laitteen jäähtyä ennen
par des enfants sans surveillance.
• Mantenga el aparato lejos de objetos
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
säilytykseen asettamista.
• Avant de brancher l’appareil, assurezy materiales inflamables mientras esté •
ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε
Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
vous que la tension indiquée sur
encendido.
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις
kun käytät sitä, koska se voi olla erittäin
l’appareil correspond bien à la tension
• Nunca cubra el aparato (por ejemplo,
γρίλιες.
kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta,
secteur locale.
con una toalla o ropa) mientras esté
• Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
koska muut osat ovat kuumia. Vältä
caliente.
το καλώδιο από την πρίζα. Να
ihokosketusta.
a
b
c
d
e
f
g
h
3 Garantie et service
Ambiente
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
per la salute.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto
sul sito: www.philips.com/welcome.
1Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
1 Tenere l’apparecchio con il supporto ( ) rivolto verso l’esterno su
de staaf schoon en vrij van
stof en stylingproducten zoals
mousse, haarlak en gel. Gebruik het
apparaat nooit in combinatie met
stylingproducten.
• De staaf heeft een keramische laag.
Deze laag kan in de loop der tijd
langzaam wegslijten. Dit heeft echter
geen invloed op de prestaties van het
apparaat.
• De staaf van het apparaat kan
verkleuringen vertonen bij gebruik
met gekleurd haar. Raadpleeg voor
gebruik met kunsthaar de distributeur.
• Breng het apparaat altijd naar een door
Philips geautoriseerd servicecentrum
voor onderzoek of reparatie. Reparatie
door een onbevoegde persoon kan
leiden tot een bijzonder gevaarlijke
situatie voor de gebruiker.
• Steek geen metalen voorwerpen in de
openingen, om elektrische schokken te
voorkomen.
• Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
Haal het netsnoer altijd uit het
stopcontact door aan de stekker te
trekken.
• Unngå
at strømledningen kommer
i kontakt med de varme delene av
apparatet.
• Hold apparatet unna brennbare
gjenstander og brennbart materiale
når det er slått på.
• Ikke dekk apparatet til med noe (for
eksempel et håndkle eller klesplagg)
når det er varmt.
• Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
• Hold alltid sylinderen ren og fri for
støv og friseringsprodukter som skum,
spray og gelé. Bruk aldri apparatet i
kombinasjon med friseringsprodukter.
• Sylinderen har et keramisk belegg.
Dette belegget kan kanskje slites sakte
vekk over tid. Dette påvirker ikke
ytelsen til apparatet.
• Hvis apparatet brukes på farget hår,
kan sylinderen bli flekkete. Spør alltid
distributøren før du bruker det på
kunstig hår.
• Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvalifiserte personer, kan skape
svært farlige situasjoner for brukeren.
• Ikke stikk metallgjenstander inn i
åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
• Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut
ledningen til apparatet.
acessórios ou peças, a garantia perderá
a validade.
• Não enrole o fio de alimentação à
volta do aparelho.
• Aguarde que o aparelho arrefeça
antes de o guardar.
• Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas
pela pega, visto que as outras peças
estão quentes, e evite o contacto com
a pele.
• Coloque sempre o aparelho com o
suporte numa superfície plana, estável
e resistente ao calor. O modelador
quente nunca deve tocar na superfície
nem outros materiais inflamáveis.
• Evite que o fio de alimentação entre
em contacto com as partes quentes
do aparelho.
• Mantenha o aparelho afastado de
objectos e materiais inflamáveis
quando estiver ligado.
• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
toalhas ou roupa) quando estiver
quente.
• Utilize apenas o aparelho sobre
cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
• Mantenha o modelador limpo e sem
pó e produtos de modelação do
cabelo como espuma, laca e gel. Nunca
utilize o aparelho em combinação com
produtos de modelação do cabelo.
• O modelador tem um revestimento
em cerâmica. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do
tempo. No entanto, isto não afecta o
desempenho do aparelho.
• Se o aparelho for utilizado em cabelos
pintados, o modelador pode ficar
manchado. Antes de o utilizar em
cabelo artificial, consulte sempre o seu
distribuidor.
• Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado da
Philips para verificação ou reparação.
Reparações efectuadas por pessoas
não qualificadas poderiam provocar
uma situação extremamente perigosa
para o utilizador.
• Não introduza objectos metálicos
nas aberturas para evitar choques
eléctricos.
• Não puxe o cabo de alimentação
após a utilização. Desligue o aparelho
segurando sempre na ficha.
una superficie resistente al calore.
utilizzare questo
2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
apparecchio in prossimità di acqua.
3 Impostare l’interruttore on/off ( ) su per accendere l’apparecchio.
»» La spia di accensione ( ) si illumina.
• Quando l’apparecchio viene usato in
• Per spegnere l’apparecchio, spostare l’interruttore on/off su .
4 Lasciare riscaldare l’apparecchio per almeno 60 secondi.
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
j
»» Quando il ferro arricciacapelli ha raggiunto la temperatura
la vicinanza all’acqua rappresenta un
selezionata, la spia che indica che l’apparecchio è pronto all’uso
( ) sul cilindro passa dal colore lilla (cilindro freddo) al rosa
rischio anche quando il sistema è
(cilindro rosa).
5 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
spento.
6 Spostare il supporto verso la parte posteriore.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo
7 Premere la leva ( ) e posizionare una ciocca tra il cilindro ( ) e la
clip ( ).
apparecchio in prossimità di
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre
8 Rilasciare la leva e far scorrere il cilindro sulla punta dei capelli.
9 Tenere la punta fredda ( ) e l’impugnatura ( ) dell’arricciacapelli,
vasche da bagno, docce,
but que celui qui est indiqué dans ce
quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla radice alla
punta.
lavandini o altri recipienti
manuel.
10Mantenere il ferro arricciacapelli in posizione per max. 10 secondi,
contenenti
acqua.
quindi srotolare la ciocca fino a che non è possibile aprire nuovamente
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne
la clip con la leva.
•
Dopo
l’utilizzo,
scollegare
sempre
Nota: non tirare l’arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per
le laissez jamais sans surveillance.
evitare che il ricciolo si appiattisca.
l’apparecchio.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de
11Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 7 a 10.
Dopo l’uso:
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant • Se il cavo di alimentazione è
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
danneggiato deve essere sostituito
pas été spécifiquement recommandés
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è
Elektromagnetische velden (EMV)
completamente freddo.
da Philips, da un centro di assistenza
par Philips. L’utilisation de ce type
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
3 Pulire l’apparecchio e le pinze per arricciare i capelli con un panno
autorizzato Philips o da persone
umido.
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
d’accessoires ou de pièces entraîne
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche
qualificate
al
fine
di
evitare
possibili
l’annulation de la garantie.
possibile appendere l’apparecchio tramite l’apposito gancio ( j )
Milieu
danni.
• N’enroulez pas le cordon
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke
afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende
3 Garanzia e assistenza
•
Quest’apparecchio
può
essere
usato
d’alimentation autour de l’appareil.
regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische
ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt
da bambini di età superiore agli 8 anni Per
• Attendez que l’appareil ait refroidi
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
e da persone con capacità mentali,
avant de le ranger.
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
fisiche o sensoriali ridotte, prive di
2 Uw haar krullen
• Cet appareil peut être extrêmement
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Elektromagnetiske felt (EMF)
esperienza
o
conoscenze
adatte
a
1 Plaats het apparaat met de steun ( ) naar buiten op een hittebestendig
chaud ; soyez particulièrement
oppervlak.
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
condizione che tali persone abbiano
Nederlands
2 Steek de stekker in een stopcontact.
for eksponering for elektromagnetiske felt.
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
3 Zet de aan-uitschakelaar ( ) op om het apparaat in te schakelen.
ricevuto assistenza o formazione per
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
uniquement la poignée car les autres
»» Het aan-lampje ( ) gaat branden.
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
Miljø
utilizzare l’apparecchio in maniera
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
• Zet de aan-uitschakelaar op als u het apparaat wilt uitschakelen.
parties sont chaudes et évitez tout
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
4 Laat het apparaat ten minste 60 seconden opwarmen.
sicura e capiscano i potenziali pericoli
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for
contact avec la peau.
»
»
Zodra
de
krultang
is
opgewarmd,
verandert
de
temperatuurstip
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
1Belangrijk
associati
a
tale
uso.
Evitare
che
i
( ) op de staaf van lila (koude staaf) naar roze (hete staaf).
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
• Placez toujours l’appareil sur son
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
5 Kam uw haar en verdeel uw haar in kleine lokken.
negative konsekvenser for helse og miljø.
bambini giochino con l’apparecchio. Le gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te 6 Plaats de steun naar achteren.
support sur une surface plane et
kunnen
raadplegen.
operazioni di pulizia e manutenzione
7 Druk op de hendel ( ) en plaats een haarlok tussen de staaf ( ) en
stable résistant à la chaleur. Le corps
2 Krølling av hår
de klem ( ).
• WAARSCHUWING: gebruik dit
non devono essere eseguite da
8 Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok.
chaud ne doit jamais être en contact
1 Plasser apparatet med støtten ( ) utover på en varmebestandig
apparaat niet in de buurt van water.
9 Houd het koele uiteinde ( ) en de hendel ( ) van de krultang vast
bambini senza la supervisione di un
overflate.
en draai vervolgens de haarlok van de punt tot de wortel om de
avec la surface ou d’autres matériaux
2 Koble støpselet til en stikkontakt.
• Als u het apparaat in de badkamer
staaf heen.
adulto.
3 Skyv av/på-bryteren ( ) til for å slå på apparatet.
inflammables.
10Houd de krultang maximaal 10 seconden in die positie en rol de lok
gebruikt, haal de stekker dan na
»» På-lampen ( ) lyser.
• Prima di collegare l’apparecchio
vervolgens af tot u de klem weer met de hendel kunt openen.
• Veillez à ce que le cordon
Hvis
du vil slå det av, skyver du av/på-bryteren til .
•
Opmerking:
trek
niet
aan
de
krultang
wanneer
u
een
lok
afrolt,
gebruik altijd uit het stopcontact.
assicurarsi che la tensione indicata
4 La apparatet varmes opp i minst 60 sekunder.
anders trekt u de krul weer recht.
d’alimentation ne soit pas en contact
De nabijheid van water kan gevaar
»» Når krølltangen er varmet opp, endrer klar til bruk-indikatoren ( )
11Herhaal stap 7 t/m 10 om de rest van het haar te krullen.
su quest’ultimo corrisponda a quella
på sylinderen farge fra lilla (kald sylinder) til rosa (varm sylinder).
avec les parties chaudes de l’appareil.
Na gebruik:
opleveren,
zelfs
als
het
apparaat
is
locale.
5 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
1
Schakel
het
apparaat
uit
en
haal
de
stekker
uit
het
stopcontact.
• Ne laissez pas l’appareil à proximité
6 Flytt støtten bakover.
uitgeschakeld.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi
7 Trykk på hendelen ( ), og plasser en hårlokk mellom sylinderen ( )
3
Maak
het
apparaat
en
de
krultang
met
een
vochtige
doek
schoon.
d’objets et matériaux inflammables
• WAARSCHUWING: gebruik dit
og klemmen ( ).
non descritti nel presente manuale.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
8 Slipp spaken, og skyv sylinderen ut til hårtuppene.
lorsqu’il est allumé.
het apparaat ook aan het ophangoog ( j ) hangen.
apparaat niet in de buurt van
• Quando l’apparecchio è collegato
9 Hold i den kalde tuppen ( ) og håndtaket ( ) på krølltangen, og
• Ne couvrez jamais l’appareil (par
vikle deretter hårlokken rundt sylinderen fra tupp til rot.
een
bad,
douche,
wastafel
of
all’alimentazione, non lasciarlo mai
3
Garantie
en
service
10Hold krølltangen i denne posisjonen i maksimalt 10 sekunder, og vikle
exemple d’une serviette ou d’un
ander waterhoudend object.
deretter ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med hendelen.
incustodito.
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of
Merk: Ikke trekk i krølltangen når du vikler opp hårlokken. Da retter
vêtement) lorsqu’il est chaud.
• Haal na gebruik altijd de
als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com)
du ut krøllen.
• Non utilizzare mai accessori o parti di
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u
• Utilisez l’appareil uniquement sur
11Når du skal krølle resten av håret, gjentar du trinn 7 til 10.
stekker
uit
het
stopcontact.
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er
altri produttori oppure componenti
Etter bruk:
geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
• Indien het netsnoer beschadigd is,
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
non consigliati in modo specifico
Campos electromagnéticos (CEM)
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
vous avez les mains mouillées.
Norsk
moet u het laten vervangen door
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
da Philips. In caso di utilizzo di tali
3 Rengjør apparatet og krølltangen med en fuktig klut.
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
• Le corps de l’appareil doit être propre
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
Philips,
een
door
Philips
geautoriseerd
Gratulerer
med
kjøpet,
og
velkommen
til
Philips!
Hvis
du
vil
dra
full
accessori o parti, la garanzia si annulla.
det
i
hengeløkken
(
j ).
nytte
av
støtten
som
Philips
tilbyr,
kan
du
registrere
produktet
ditt
på
et ne doit comporter aucune trace de •
servicecentrum of personen met
Ambiente
www.philips.com/welcome.
Non attorcigliare il cavo di
poussières, ni de produits coiffants du
Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado
vergelijkbare
kwalificaties
om
gevaar
te
3 Garanti og service
alimentazione attorno all’apparecchio.
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
1Viktig
type mousse, spray ou gel. N’utilisez
voorkomen.
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
• Lasciare raffreddare l’apparecchio
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
jamais l’appareil avec des produits
• Dit apparaat kan worden gebruikt
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
på den for senere referanse.
prima
di
riporlo.
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
saúde pública.
coiffants.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
door kinderen vanaf 8 jaar en
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
• Prestare la massima attenzione
• Le corps de l’appareil présente
door personen met verminderde
i nærheten av vann.
2 Encaracole o seu cabelo
durante l’uso dell’apparecchio poiché
Português
un revêtement en céramique. Ce
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
• Når du bruker apparatet på badet, må
1 Coloque o aparelho com o suporte ( ) para fora sobre uma
potrebbe
essere
estremamente
caldo.
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
revêtement peut présenter une
superfície resistente ao calor.
capaciteiten
of
weinig
ervaring
en
du
koble
det
fra
etter
bruk.
Nærheten
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
Utilizzare esclusivamente l’apposita
2 Ligue a ficha a uma tomada eléctrica.
usure normale au fil du temps. Ce
produto em: www.philips.com/welcome.
kennis, mits zij toezicht of instructie
til vann utgjør en risiko, selv når
3 Deslize o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição , para ligar o
impugnatura poiché le altre parti sono
aparelho.
phénomène n’affecte toutefois pas les
hebben
ontvangen
aangaande
veilig
apparatet
er
slått
av.
»» O indicador de alimentação ( ) acende.
1Importante
calde
ed
evitare
il
contatto
con
la
performances de l’appareil.
gebruik
van
het
apparaat,
en
zij
de
• Para desligar o aparelho, deslize o interruptor ligar/desligar para a
•
ADVARSEL:
Ikke
bruk
apparatet
nær
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
pelle.
posição .
• Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
gevaren van het gebruik begrijpen.
4
Deixe o aparelho aquecer durante, no mínimo, 60 segundos.
badekar,
dusj,
håndvasker
eller
• Appoggiare sempre l’apparecchio
• AVISO: não utilize este aparelho perto
»» Quando o modelador atingir a temperatura ideal, o indicador
colorés, il est possible que le corps se
Kinderen mogen niet met het apparaat
andre elementer som
de pronto a usar ( ) no ferro muda de cor, passando de lilás
sull’apposito
supporto,
posizionandolo
de água.
tache. Avant d’utiliser l’appareil sur des
(ferro frio) para rosa (ferro quente).
spelen. Reiniging en onderhoud dienen
inneholder
vann.
su
una
superficie
piana,
stabile
e
5 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas.
• Quando o aparelho for utilizado numa
cheveux artificiels, consultez toujours
niet zonder toezicht door kinderen te • Koble alltid fra apparatet etter bruk.
6 Desloque o suporte para trás.
termoresistente. Il cilindro caldo non
7 Prima o manípulo ( ) e coloque uma madeixa de cabelo entre o
leur distributeur.
casa-de-banho,
desligue-o
da
corrente
worden uitgevoerd.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
ferro ( ) e a mola ( ).
deve
mai
toccare
la
superficie
o
altro
• Confiez toujours l’appareil à un
após a utilização, uma vez que a
• Controleer voordat u het apparaat
8 Liberte o manípulo e deslize o ferro até às pontas do cabelo.
skiftes ut av Philips, et servicesenter
materiale infiammabile.
9 Segure na ponta fria ( ) e na pega ( ) do modelador e enrole a
presença de água apresenta riscos,
Centre Service Agréé Philips pour
aansluit of het voltage dat op het
madeixa de cabelo à volta do ferro, até à raiz do cabelo.
som er godkjent av Philips, eller
• Evitare che il cavo di alimentazione
10Mantenha o modelador nessa posição durante 10 segundos no
mesmo com o aparelho desligado.
vérification ou réparation. Toute
apparaat is aangegeven overeenkomt
lignende kvalifisert personell, slik at
máximo e, em seguida, desenrole a madeixa de cabelo até poder
entri in contatto con le parti
• AVISO: não utilize este aparelho
réparation par une personne non
abrir novamente a mola com o manípulo.
met de plaatselijke netspanning.
man unngår farlige situasjoner.
surriscaldate
dell’apparecchio.
Nota: Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará
qualifiée peut s’avérer dangereuse
perto de banheiras, chuveiros,
• Gebruik het apparaat niet voor andere
o caracol.
•
Dette apparatet kan brukes av barn
• Tenere l’apparecchio acceso lontano
11Para
encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 7 a 10.
pour l’utilisateur.
lavatórios ou outros
doeleinden dan beschreven in deze
over åtte år og av personer med
Após a utilização:
da
oggetti
e
materiali
infiammabili.
• N’insérez aucun objet métallique
recipientes que contenham
gebruiksaanwijzing.
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada eléctrica.
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
• Non coprire mai l’apparecchio (ad
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
água.
dans les ouvertures au risque de vous
• Laat het apparaat nooit zonder
3 Limpe o aparelho e o modelador de caracóis com um pano húmido.
psykisk funksjonsevne, eller personer
esempio
con
un
asciugamano
o
un
• Desligue sempre da corrente após
électrocuter.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurátoezicht liggen wanneer het is
med manglende erfaring eller
lo pela argola de suspensão ( j ).
indumento) quando è caldo.
• Ne tirez pas sur le cordon
cada
utilização.
aangesloten op het stopcontact.
kunnskap,
dersom
de
får
instruksjoner
• Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
d’alimentation après utilisation.
3 Garantia e assistência
• Gebruik nooit accessoires of
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn • Se o fio estiver danificado, deve ser
asciutti.
Non
utilizzare
l’apparecchio
Débranchez toujours l’appareil en
sempre substituído pela Philips, por
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
onderdelen van andere fabrikanten of
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
con le mani bagnate.
tenant la fiche.
um centro de assistência autorizado
die niet specifiek zijn aanbevolen door
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
klar
over
risikoen.
Barn
skal
ikke
leke
• Assicurarsi che il cilindro sia pulito e
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
da
Philips
ou
por
pessoal
devidamente
Philips. Als u dergelijke accessoires
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
med apparatet. Barn skal ikke utføre
Champs électromagnétiques (CEM)
privo di polvere e residui di prodotti
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
qualificado
para
se
evitarem
situações
of
onderdelen
gebruikt,
vervalt
de
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
modellanti come mousse, spray o
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
de perigo.
garantie.
Svenska
• Før du kobler til apparatet, må du
électromagnétiques.
gel. Non utilizzare mai l’apparecchio
•
Este aparelho pode ser utilizado
• Wikkel het netsnoer niet om het
kontrollere at spenningen som er
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
Environnement
insieme a prodotti modellanti.
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta
por
crianças
com
idade
igual
ou
apparaat.
angitt på apparatet, stemmer med den
av Philips support.
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au
• Il cilindro dispone di un rivestimento
superior a 8 anos e por pessoas
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
• Wacht met opbergen tot het apparaat
lokale
nettspenningen.
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
in ceramica. Quest’ultimo è soggetto
1Viktigt!
com capacidades físicas, sensoriais
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
is afgekoeld.
• Ikke bruk apparatet til noe annet
a usura nel corso del tempo. Questo,
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
ou mentais reduzidas, ou com falta
• Wees zeer voorzichtig bij gebruik van
formål enn det som beskrives i denne
spara den för framtida bruk.
tuttavia, non compromette le
de experiência e conhecimento, caso
• VARNING: Använd inte den här
het
apparaat.
Het
kan
bijzonder
heet
veiledningen.
2 Bouclez vos cheveux
prestazioni dell’apparecchio.
tenham
sido
supervisionadas
ou
lhes
zijn.
Houd
het
handvat
alleen
vast
apparaten nära vatten.
• Når apparatet er koblet til strømmen,
1 Placez l’appareil, support vers l’extérieur ( ), sur une surface résistante
• Se l’apparecchio viene utilizzato
à la chaleur.
tenham sido dadas instruções relativas •
als
andere
onderdelen
heet
zijn
en
må du aldri la det stå uten tilsyn.
Om du använder apparaten i ett
2 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
su capelli tinti, il cilindro potrebbe
à utilização segura do aparelho e se
3 Réglez le bouton marche/arrêt ( ) sur pour mettre l’appareil sous
vermijd contact met de huid.
badrum måste du dra ut kontakten
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
tension.
macchiarsi. Prima di utilizzarlo su
tiverem
sido
alertadas
para
os
perigos
•
Plaats het apparaat altijd met de
»» Le voyant d’alimentation ( ) s’allume.
efter användning. Närhet till vatten
produsenter eller som Philips ikke
capelli artificiali, consultare sempre il
envolvidos. As crianças não podem
• Pour mettre l’appareil hors tension, réglez le bouton marche/arrêt
standaard
op
een
hittebestendige,
utgör en fara, även när apparaten är
spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt
sur .
produttore.
brincar
com
o
aparelho.
A
limpeza
e
a
4 Laissez l’appareil chauffer pendant au moins 60 secondes.
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
avstängd.
tilbehør eller slike deler, blir garantien
• Per eventuali controlli o riparazioni,
»» Lorsque le fer à friser a atteint la température demandée, le
manutenção do utilizador não podem
hete
staaf
nooit
in
contact
komen
• VARNING: Använd inte
voyant d’utilisation ( ) situé sur le corps de l’appareil passe du
ugyldig.
rivolgersi sempre a un centro servizi
ser efectuadas por crianças sem
violet (corps froid) au rose (corps chaud).
met
de
ondergrond
of
met
ander
apparaten i närheten av
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
5 Divisez vos cheveux en petites mèches à l’aide d’un peigne.
autorizzato da Philips. La riparazione
supervisão.
6 Déplacez le support vers l’arrière.
brandbaar materiaal.
badkar, duschar, behållare eller
• Vent til apparatet er avkjølt før du
da parte di persone non qualificate
7 Appuyez sur la manette ( ) et placez une mèche de cheveux entre
• Antes de ligar o aparelho, certifique-se
•
Voorkom dat het netsnoer in
le corps ( ) et la pince ( ).
kärl som innehåller vatten.
legger det vekk.
potrebbe mettere in serio pericolo
de que a tensão indicada no mesmo
8 Relâchez la manette et faites glisser le corps jusqu’à la pointe des
aanraking
komt
met
de
hete
delen
van
• Dra alltid ut nätsladden efter
cheveux.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet
l’incolumità dell’utente.
corresponde à tensão do local onde
9 Tenez la pointe refroidie ( ) et le manche ( ) du fer à friser, puis
het
apparaat.
användning.
siden det kan være svært varmt. Bare
enroulez la mèche de cheveux autour du corps, des pointes jusqu’aux
• Per evitare il rischio di scariche
está a utilizá-lo.
racines.
• Houd het apparaat uit de buurt van
•
Om nätsladden är skadad måste den
hold i håndtaket ettersom andre deler • Não utilize o aparelho para outro fim
elettriche, non inserire oggetti metallici
10Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes maximum,
brandbare voorwerpen en materialen
puis déroulez la mèche de cheveux jusqu’à ce que vous puissiez de
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
er varme og ikke må tas på.
nelle aperture.
que não o descrito neste manual.
nouveau ouvrir la pince avec la manette.
als
het
is
ingeschakeld.
auktoriserade serviceombud eller
Remarque : afin de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à
• Sett alltid apparatet i stativet på
• Non tirare il cavo di alimentazione
• Nunca deixe o aparelho sem vigilância
friser lorsque vous déroulez la mèche.
• Dek het apparaat nooit af als het heet
liknande behöriga personer för att
en varmebestandig, stabil og jevn
11Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 10.
dopo l’uso. Scollegare sempre
quando
estiver
ligado
à
corrente.
is (bijv. met een handdoek of kleding).
undvika olyckor.
Après utilisation :
overflate. Den varme sylinderen må
l’apparecchio tenendo la spina.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
• Gebruik het apparaat alleen op droog
• Den här apparaten kan användas av
aldri komme borti overflaten eller
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
peças de outros fabricantes ou que
Campi elettromagnetici (EMF)
3 Nettoyez l’appareil et la pince à boucler à l’aide d’un chiffon humide.
haar. Bedien het apparaat niet met
barn som är 8 år och äldre och av
annet brennbart materiale.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
a Philips não tenha especificamente
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
natte
handen.
med olika funktionshinder, eller som
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
recomendado. Se utilizar tais
suspension ( j ).
inte har kunskap om hur apparaten
i
• AVVERTENZA: non
2 Come arricciare i capelli
• Houd
används så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna
som medföljer. Barn ska inte leka
med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte göra av
barn utan vuxens tillsyn.
• Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den
lokala nätspänningen.
• Använd inte apparaten för något annat
ändamål än vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när
den är ansluten till elnätet.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från
andra tillverkare, eller delar som inte
uttryckligen har rekommenderats
av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Linda inte nätsladden runt apparaten.
• Vänta tills apparaten har svalnat innan
du lägger undan den.
• Var försiktig när du använder
apparaten, eftersom den kan vara
mycket varm. Håll endast i handtaget
eftersom andra delar är varma, och
undvik kontakt med huden.
• Ställ alltid apparaten i stativet på en
värmetålig, stabil och plan yta. Den
heta kolven ska aldrig beröra ytan eller
annat brännbart material.
• Undvik att nätsladden kommer i
kontakt med apparatens varma delar.
• Håll apparaten borta från brandfarliga
föremål och material när den är
påslagen.
• Täck aldrig över apparaten med något
(t.ex. en handduk) när den är varm.
• Apparaten får endast användas på
torrt hår. Använd inte apparaten med
våta händer.
• Håll kolven ren och fri från damm
och stylingprodukter som hårskum,
hårspray och hårgelé. Använd
aldrig apparaten tillsammans med
stylingprodukter.
• Kolven har en keramisk beläggning.
Beläggningen kan nötas bort efter
längre tids användning. Det påverkar
dock inte apparatens prestanda.
• Om du använder apparaten på färgat
hår kan det bli fläckar på kolven. Innan
du använder apparaten i konstgjort
hår bör du rådfråga hårdistributören.
• Lämna alltid in apparaten till ett
serviceombud auktoriserat av Philips
för undersökning och reparation.
Reparation som görs av en
okvalificerad person kan innebära
en ytterst riskfylld situation för
användaren.
• För inte in metallföremål i öppningarna
eftersom det medför risk för elektriska
stötar.
• Dra inte i nätsladden efter användning.
Koppla alltid från apparaten genom att
hålla i kontakten.
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir
servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu
kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı
bakımı, nezaret edilmeyen çocuklarca
yapılmamalıdır.
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz
üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını
olduğundan emin olun.
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında
bir amaç için kullanmayın.
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir
zaman gözetimsiz bırakmayın.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips
tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
aksesuar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça
kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini
yitirir.
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına
sarmayın.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını
bekleyin.
• Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan,
kullanırken çok dikkatli olun. Diğer
parçalar sıcak olduğundan sadece
sapından tutun ve ciltle temasını
engelleyin.
• Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir
yüzey üzerinde standına yerleştirin.
Sıcak bigudi kesinlikle yüzeyle veya
diğer alev alabilir malzemelerle temas
etmemelidir.
• Elektrik kablosunun cihazın ısınan
bölümlerine değmesini önleyin.
• Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden
uzak tutun.
• Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez
gibi kumaşlarla örtmeyin.
• Cihazı sadece kuru saçta kullanın.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Bigudiyi temiz tutun ve içine tozun ve
krem, sprey, jöle gibi saç şekillendirme
ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı
kesinlikle şekillendirme ürünleriyle
birlikte kullanmayın.
• Bigudinin üzerinde seramik kaplama
vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum
cihazın performansını etkilemez.
• Cihaz boyalı saçlarla kullanıldığında
bigudi lekelenebilir. Peruk üzerinde
kullanmadan önce mutlaka peruk
satıcısına danışın.
• Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka
yetkili bir Philips servis merkezine
gönderin. Onarımın yetkili olmayan
kişilerce yapılması kullanıcı için çok
tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Elektrik çarpması riski bulunduğundan
açıklıklara metal cisimler sokmayın.
• Kullandıktan sonra güç kablosunu
çekmeyin. Cihazı prizden çekerken
mutlaka fişten tutarak çekin.
2 Locka håret
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljö
1 Placera apparaten med stödet ( ) utåt på en värmetålig yta.
2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
3 Skjut på/av-knappen ( ) till för att slå på apparaten.
»» Strömlampan ( ) tänds.
• Stäng av genom att skjuta på/av-knappen till .
4 Låt apparaten värmas upp i minst 60 sekunder.
»» När locktången värmts upp byter klar-indikatorn ( ) på kolven
färg från lika (kall kolv) till rosa (varm kolv).
5 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
6 Flytta bak stödet.
7 Tryck på spaken ( ) och placera en slinga mellan kolven ( ) och
klämman ( ).
8 Släpp spaken och dra kolven till hårets topp.
9 Håll ned tångens kalla topp ( ) och locktångens handtag ( ), och
snurra sedan hårlocken runt kolven från topp till rot.
10Håll locktången i läget i högst 10 sekunder och snurra sedan ut
hårslingan tills du återigen kan öppna klämman med spaken.
Obs! Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.
11Upprepa steg 7 till 10 för att locka resten av håret.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och locktången med en fuktig trasa.
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( j ).
3 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve
daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
• UYARI: Bu
cihazı su yakınında
kullanmayın.
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile
olsa tehlike oluşturacağından, cihazı
banyoda kullandıktan sonra fişini
prizden çekin.
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin,
duşların, lavaboların ve suyla
dolu başka kapların yakınında
çalıştırmayın.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini
mutlaka çekin.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa,
bir tehlike oluşturmasını önlemek
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizdeki kurallara
uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
2 Saçınızı bukle yapın
1 Cihazı, destek ( ) kısmı dışarı bakacak şekilde ısıya dayanıklı bir
yüzeye yerleştirin.
2 Fişi elektrik prizine takın.
3 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını ( ) konumuna getirin.
»» Güç açık lambası ( ) yanar.
• Kapatmak için Açma/Kapama anahtarını konumuna getirin.
4 En az 60 saniye cihazın ısınması için bekleyin.
»» Bukle maşası seçilen sıcaklığı ulaştığında, bigudi üzerindeki
kullanıma hazır göstergesinin ( ) rengi liladan (soğuk bigudi)
pembeye (sıcak bigudi) döner.
5 Saçınızı tarayın ve küçük parçalara ayırın.
6 Desteği geriye doğru hareket ettirin.
7 Kola ( ) bastırın ve bir kısım saçı bigudi ( ) ile klips ( ) arasına
yerleştirin.
8 Kolu bırakın ve bigudiyi saçın ucuna doğru kaydırın.
9 Soğuk ucu ( ) ve saç maşasının sapını ( ) tutun ve saçı, kökten uca
doğru bigudiye sarın.
10Saç maşasını maksimum 10 saniye tutun; saha sonra saçı, kolla klipsi
tekrar açabilene kadar çözün.
Not: Tutamı açtığınızda bukle cihazını çekmeyin, aksi halde bukleleri
düzleştirirsiniz.
11Saçınızın kalanını bukle yapmak için, 7 - 10 arası adımları tekrarlayın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatın ve fişini çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
3 Cihazı ve saç maşasını nemli bir bezle temizleyin.
4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından
( j ) asarak da saklayabilirsiniz.
3 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising