Philips | HP8600/60 | Philips Lockenstab HP8600/60 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
HP8600/40
b
c
d
e
f
EN User manual
IT Manuale utente
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL Εγχειρίδιο χρήσης
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
Käyttöopas
g
h
i
TR Kullanım kılavuzu
j
FR Mode d’emploi
• Pay full attention when using the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid
contact with the skin.
• Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable
flat surface. The hot barrel should never touch the surface or other
flammable material.
• Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of
the appliance.
• Keep the appliance away from flammable objects and material when
it is switched on.
• Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
• Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance
with wet hands.
• Keep the barrel clean and free of dust and styling products such as
mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with
styling products.
• The barrel has ceramic coating. This coating might slowly wear away
over time. However, this does not affect the performance of the
appliance.
• If the appliance is used on color-treated hair, the barrel may be
stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
• Always return the appliance to a service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by unqualified people could result in
an extremely hazardous situation for the user.
• Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3140 035 30572
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
• ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder
vand.
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
• Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
• Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
• Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
• Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
• Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
• Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være
meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og
undgå kontakt med huden.
• Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og
jævn overflade. Den varme cylinder må ikke berøre overfladen eller
andre brandbare materialer.
• Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
• Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande
og materialer.
• Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
• Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med
våde hænder.
• Hold cylinderen ren og fri for støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med
stylingprodukter.
• Cylinderen har keramisk belægning. Denne belægning slides muligvis
væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
• Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på cylinderen.
Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
• Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et
autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret
personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
• Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk
stød.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
felter (EMF). Hvis appar atet håndteres kor rekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Miljø
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er for synet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
2 Krøl dit hår
1 Placer apparatet med støtten ( ) udad på en varmebestandig overflade.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til for at tænde for apparatet.
»» Kontrollampen ( ) lyser.
• Skub tænd/sluk-kontakten til for at slukke for apparatet.
4 Lad apparatet varme op i mindst 60 sekunder.
»» Når krøllejernet er varmet op, skifter klar-indikatoren ( ) farve
fra lilla (kold cylinder) til pink (varm cylinder).
5 Red dit hår, og del det op i små lokker.
6 Flyt støtten bagud.
7 Tryk på udløseren ( ), og placer en hårlok mellem cylinderen ( )
og klemmen ( ).
8 Slip udløseren, og lad cylinderen glide ned til enden af hårlokken.
9 Hold fast i krøllejernets kølige spids ( ) og håndtaget ( ), og rul
derefter hårlokken rundt om cylinderen fra spidsen til roden.
10Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder, og sno så
hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen igen med håndtaget.
Bemærk: Hiv ikke i krøllejernet, når du snor hårlokken ud, da du
derved retter krøllen ud.
11For at krølle resten af håret skal du gentage trin 7 til 10.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet og krøllejernet med en fugtig klud.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ) eller opbevare det i
det medfølgende etui.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
Ve r we n d e n S i e d a s G e r ä t n i e f ü r a n d e r e a l s i n d i e s e r
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß
sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind,
und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Der heiße Lockenstab sollte nie
die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen
des Geräts in Berührung kommt.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren
Gegenständen und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtücher n,
Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Staub sowie von
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden
Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
Der Lockenstab hat eine Keramikbeschichtung. Diese Beschichtung
nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf
die Leistung des Geräts.
Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar kann sich der
Lockenstab möglicherweise verfärben. Wenden Sie sich an Ihren
Händler, bevor Sie es für künstliches Haar verwenden.
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an
ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch
unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den
Verbraucher führen.
Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Elektromagnetische Felder
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Umgebung
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern)
auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
2 Locken stylen
1 Legen Sie das Gerät mit der Halterung ( ) nach außen auf eine
hitzebeständige Oberfläche.
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
3 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( ) auf ( ), um das Gerät einzuschalten.
»» Die Betriebsanzeige ( ) leuchtet auf.
• Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf .
4 Lassen Sie das Gerät mindestens 60 Sekunden lang aufheizen.
»» Wenn der Lockenstab aufgeheizt ist, wechselt die Farbe der
Bereitschaftsanzeige ( ) von Lila (kalter Lockenstab) zu Pink
(heißer Lockenstab).
5 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
6 Schieben Sie die Halterung nach hinten.
7 Drücken Sie auf den Hebel ( ), und legen Sie eine Haarsträhne
zwischen Lockenstab ( ) und Clip ( ).
8 Lassen Sie den Hebel los, und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den
Spitzen.
9 Halten Sie den Lockenstab an der kalten Spitze ( ) und dem
Griff ( ) fest, und wickelnd Sie die Haarsträhne bis zum Ansatz
um den Lockenstab.
10Halten Sie den Lockenstab maximal 10 Sekunden in dieser Position.
Wickeln Sie dann die Haarsträhne so weit ab, dass Sie den Clip
wieder mit dem Hebel öffnen können.
Hinweis: Ziehen Sie nicht am Lockenstab, wenn Sie die Strähne
abwickeln, da Sie sonst die Locke wieder glatt ziehen.
11Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die
Schritte 7 bis 10.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Zange mit einem feuchten Tuch.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien
Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse ( ) aufhängen oder
in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8
ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν
πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε
χωρίς παρακολούθηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την
αποθηκεύσετε.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί
να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη
λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε
την επαφή με την επιδερμίδα.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια επίπεδη,
σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Το καυτό
σώμα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια ή με
οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη
της συσκευής.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από
εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή
ρούχα) όταν είναι ζεστή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη και
υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με
προϊόντα φορμαρίσματος.
Το σώμα διαθέτει κεραμική επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί να
φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό
δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται
να εμφανιστούν κηλίδες στο σώμα της. Αν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά, συμβουλευτείτε
πρώτα τον διανομέα που σας τα προμήθευσε.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως
επικίνδυνη για το χρήστη.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Περιβάλλον
Español
Suomi
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
1 Importante
1 Tärkeää
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
• Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de
usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan agua.
• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de ser vicio autorizado por Philips o por
personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
• No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
• Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada
su garantía.
• No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
• Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
• Preste total atención cuando utilice el aparato, ya que puede estar
muy caliente. Agarre solo el mango, ya que el resto de piezas están
calientes, y evite el contacto con al piel.
• Coloque siempre el aparato con el soporte sobre una superficie
plana, estable y resistente al calor. El cilindro caliente nunca debe
tocar superficies ni otros materiales inflamables.
• Evite que el cable de red entre en contacto con las piezas calientes
del aparato.
• Mantenga el aparato lejos de objetos y materiales inflamables
mientras esté encendido.
• Nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa)
mientras esté caliente.
• Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato con
las manos mojadas.
• Mantenga el cilindro limpio y sin polvo ni productos para moldear
el pelo, tales como espuma moldeadora, laca o gel. Nunca utilice el
aparato junto con productos para moldear.
• El cilindro tiene un revestimiento cerámico. Este revestimiento se
puede desgastar lentamente con el tiempo. No obstante, esto no
afecta al rendimiento del aparato.
• Si se utiliza el aparato con cabello teñido, el cilindro puede
mancharse. Antes de utilizarlo en cabello artificial, consulte siempre a
su distribuidor.
• Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por
Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas
a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas para el usuario.
• Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las aberturas.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
• VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
• Jos vir tajohto on vahingoittunut, se on oman
tur vallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
• Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
• Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska se voi olla
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
Vältä ihokosketusta.
• Aseta aina laite telineen kanssa lämmönkestävälle, tukevalle ja
tasaiselle alustalle. Kuumaa kiharrinosaa ei saa päästää kosketuksiin
alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa.
• Pidä huoli, ettei virtajohto joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
• Pidä laite poissa helposti syttyvistä esineistä ja materiaaleista, kun sen
virta on kytkettynä.
• Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se on
kuuma.
• Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta märillä käsillä.
• Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei niihin kerr y pölyä ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä. Älä
koskaan käytä laitetta muotoilutuotteiden kanssa.
• Kiharrinosassa on keraaminen pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa
hiljalleen kulua. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
• Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, kiharrinosa saattaa värjäytyä.
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin, tarkista jälleenmyyjältä, voiko
niin tehdä.
• Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista var ten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
• Älä työnnä laitteen aukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη
μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Campos electromagnéticos (CEM)
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si
no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor
Philips local.
Este aparato cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medioambiental
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Ympäristö
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä
mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
•WARNING: Do not use this appliance
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
near water.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
2 Hiusten kihartaminen
muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea
•When the appliance is used in a
1 Aseta laite tuki ( ) ulospäin lämmönkestävälle alustalle.
2012/19/EU.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
bathroom, unplug it after use since 2 Curl your hair
2 Δημιουργήστε μπούκλες στα
3 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( ) asentoon .
1 Place the appliance with the support ( ) outwards on a heat-resistant
electrónicos.
the proximity of water presents a risk,
»» Virran merkkivalo ( ) syttyy.
surface.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos
μαλλιά σας
antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado correcto del
• Katkaise virta liu’uttamalla virtakytkin asentoon .
even when the appliance is switched 2 Connect the plug to a power supply socket.
1 Τοποθετήστε τη συσκευή με το υποστήριγμα ( ) προς τα έξω σε
producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
3 Slide the On/Off switch ( ) to to switch on the appliance.
4 Anna laitteen lämmetä vähintään 60 sekunnin ajan.
μια θερμοανθεκτική επιφάνεια.
off.
el medioambiente y la salud de las personas.
»» The power-on light ( ) goes on.
»» Kun kiharrin on lämmennyt, rungon valmiusvalo ( ) muuttuu
2 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
lilasta (kylmä kiharrinosa) vaaleanpunaiseksi (kuuma kiharrinosa).
•WARNING: Do not use this appliance • To switch it off, slide the On/Off switch to .
3 Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ( ) στη
2 Moldeado del cabello
5 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin osiin.
4 Let the appliance heat up for at least 60 seconds.
θέση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
near bathtubs, showers, basins
6 Siirrä tukea taaksepäin.
»» When the curling iron has heated up, the ready to use indicator
1 Coloque el aparato con el soporte ( ) hacia afuera sobre una
»» Η λυχνία ενεργοποίησης ( ) ανάβει.
7 Paina vipua ( ) ja aseta hiussuortuva kiharrinosan ( ) ja pihdin ( )
( ) on the barrel changes color from lila (cool barrel) to pink
superficie resistente al calor.
or other vessels containing
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη
väliin.
(hot barrel).
2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση .
water.
8 Vapauta vipu ja liu’uta kiharrinosa hiusten latvoihin saakka.
5 Comb your hair and divide your hair into small sections.
3 Para encender el aparato, deslice el interruptor de encendido/
4 Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
9 Pidä kiinni kihartimen Cool Tip -kärjestä ( ) ja kahvasta ( ) ja kierrä
6 Move the support backwards.
apagado ( ) hasta la posición .
•Always unplug the appliance
»» Όταν το σίδερο για μπούκλες έχει προθερμανθεί, ο
hiussuortuva kiharrinosan ympärille latvoista juuriin.
7 Press the lever ( ) and place a section of hair between the barrel ( )
»» El piloto de encendido ( ) se ilumina.
θερμοστάτης ( ) στον κύλινδρο αλλάζει χρώμα από λιλά
after use.
10Pidä kiharrin paikallaan enintään 10 sekuntia. Irrota sitten hiussuortuva,
and clip ( ).
(κρύος κύλινδρος) σε ροζ (καυτός κύλινδρος).
• Para apagarlo, deslice el interruptor de encendido/apagado hasta la
jotta voit taas avata pihdin vivulla.
posición .
5 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρά τμήματα.
•If the mains cord is damaged, you 8 Release the lever and slide the barrel to the hair tip.
Huomautus: Älä vedä kiharrinta, kun kierrät suortuvaa auki. Muutoin
9 Hold the cool tip ( ) and the handle ( ) of the curling iron, and
4 Deje que el aparato se caliente durante al menos 60 segundos.
6 Μετακινήστε το υποστήριγμα προς τα πίσω.
must have it replaced by Philips, a
kihara suoristuu.
then wind the section of hair round the barrel from tip to root.
»» Cuando el moldeador se haya calentado, el indicador de listo
7 Πιέστε το μοχλό ( ) και βάλτε μία τούφα μαλλιών ανάμεσα στον
11Kiharra loput hiukset toistamalla vaiheita 7–10.
3 Garanti og service
para usar ( ) del cilindro cambia de color lila (cilindro frío) a
κύλινδρο ( ) και τη λαβίδα ( ).
service centre authorised by Philips or 10Hold the curling iron in the position for max. 10 seconds, and then
unwind the section of hair until you can open the clip again with the
rosa (cilindro caliente).
Käytön jälkeen:
8 Απελευθερώστε το μοχλό και σύρετε τον κύλινδρο μέχρι τις
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
similarly qualified persons in order to
lever.
5 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones.
άκρες των μαλλιών.
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com
Note: Do not pull at the curler when you unwind the section,
6 Mueva el soporte hacia atrás.
avoid a hazard.
9 Κρατήστε την πλαστική άκρη ( ) και τη λαβή ( ) του σίδερου
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i
otherwise you would straighten the curl.
3 Garantie und Kundendienst
για μπούκλες και, έπειτα, τυλίξτε την τούφα μαλλιών γύρω από
folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter
7 Pulse la palanca ( ) y coloque un mechón entre el cilindro ( ) y la
3 Puhdista laite ja kiharruspihti kostealla liinalla.
•This appliance can be used by children 11To curl the rest of your hair, repeat steps 7 to 10.
τον κύλινδρο από τις άκρες μέχρι τις ρίζες.
i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
pinza ( ).
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
10Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες σε εκείνο το σημείο για έως
8 Suelte la palanca y deslice el cilindro hasta la punta del cabello.
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ) tai sitä voi säilyttää
aged from 8 years and above and After use:
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.
και 10 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, ξετυλίξτε την τούφα μαλλιών
sen mukana toimitetussa pussissa.
1 Switch off the appliance and unplug it.
9 Sujete la punta fría ( ) y el mango ( ) de la plancha moldeadora
com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem
Deutsch
persons with reduced physical, sensory 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
μέχρι να μπορείτε να ανοίξετε ξανά τη λαβίδα με το μοχλό.
y después enrolle el mechón alrededor del cilindro desde la punta
Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
Σημείωση: Μην τραβήξετε το σίδερο για μπούκλες όταν
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
3 Takuu ja huolto
hasta la raíz.
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
or mental capabilities or lack of 3 Clean the appliance and curling tong by damp cloth.
ξετυλίγετε την τούφα, διότι θα ισιώσετε την μπούκλα.
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
lokalen Philips Händler.
10Mantenga el moldeador en esta posición durante un máximo de
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen
4
Keep
it
in
a
safe
and
dry
place,
free
of
dust.
You
can
also
hang
it
with
experience and knowledge if they have
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
11Για να δημιουργήσετε μπούκλες και στα υπόλοιπα μαλλιά,
10 segundos y después desenrolle el mechón hasta que pueda abrir
on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai
the hanging loop ( ), or store it in the pouch supplied.
επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10.
la pinza de nuevo con la palanca.
ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).
been given supervision or instruction
Ελληνικά
1 Wichtig
Nota: No tire del moldeador cuando desenrolle el mechón, de lo
Μετά τη χρήση:
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips3
Guarantee
and
service
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
concerning use of the appliance in a
contrario alisará el rizo.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
jälleenmyyjään.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
11Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 7 al 10.
safe way and understand the hazards you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com durch,
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
κρυώσει.
Después del uso:
contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find
Français
Wasser.
involved. Children shall not play with orits phone
www.philips.com/welcome.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τη λαβίδα με ένα νωπό πανί.
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie
Félicitations
pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier
the appliance . Cleaning and user Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
4 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος, χωρίς
2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
1 Σημαντικό
es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
σκόνη. Μπορείτε, επίσης, να την κρεμάσετε από τη θηλιά για
3
Limpie
bien
el
aparato
y
la
tenacilla
con
un
paño
húmedo.
Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das
maintenance shall not be made by
l’adresse www.philips.com/welcome.
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
κρέμασμα ( ) ή να τη φυλάξετε στην παρεχόμενη θήκη.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede guardar el
Gerät abgeschaltet ist.
Dansk
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
children without supervision.
aparato en la funda incluida o colgándolo por la anilla ( ).
1 Important
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
3 Εγγύηση και σέρβις
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
• Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
σε νερό.
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
udbytte
af
den
support,
som
Philips
tilbyder,
kan
du
registrere
dit
produkt
on the appliance corresponds to the local power voltage.
3 Garantía y servicio
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
sonstigen Behältern mit Wasser.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την
conservez-le pour un usage ultérieur.
på www.philips.com/welcome.
• Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
• When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
• Do not wind the mains cord round the appliance.
• Wait until the appliance has cooled down before you store it.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
• ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
• Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisier ten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum
από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με
νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή
άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
• Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors tension.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’appareil près d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
11Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 10.
Après utilisation :
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil et la pince à boucler à l’aide d’un chiffon humide.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( ) ou le ranger dans la housse fournie.
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto
sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
j
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d’éviter tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sans surveillance.
• Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
n’ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
• N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
• Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
• Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les
autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
• Placez toujours l’appareil sur son support sur une surface plane et
stable résistant à la chaleur. Le corps chaud ne doit jamais être en
contact avec la surface ou d’autres matériaux inflammables.
• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec
les parties chaudes de l’appareil.
• Ne laissez pas l’appareil à proximité d’objets et matériaux
inflammables lorsqu’il est allumé.
• Ne couvrez jamais l’appareil (par exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
• Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil
si vous avez les mains mouillées.
• Le corps de l’appareil doit être propre et ne doit comporter aucune
trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray
ou gel. N’utilisez jamais l’appareil avec des produits coiffants.
• Le corps de l’appareil présente un revêtement en céramique. Ce
revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce
phénomène n’affecte toutefois pas les performances de l’appareil.
• Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible que le
corps se tache. Avant d’utiliser l’appareil sur des cheveux artificiels,
consultez toujours leur distributeur.
• Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non
qualifiée peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur.
• N’insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de
vous électrocuter.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2 Bouclez vos cheveux
1 Placez l’appareil, support vers l’extérieur ( ), sur une surface résistante
à la chaleur.
2 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
3 Réglez le bouton marche/arrêt ( ) sur pour mettre l’appareil sous
tension.
»» Le voyant d’alimentation ( ) s’allume.
• Pour mettre l’appareil hors tension, réglez le bouton marche/arrêt
sur .
4 Laissez l’appareil chauffer pendant au moins 60 secondes.
»» Lorsque le fer à friser a atteint la température demandée, le
voyant d’utilisation ( ) situé sur le corps de l’appareil passe du
violet (corps froid) au rose (corps chaud).
5 Divisez vos cheveux en petites mèches à l’aide d’un peigne.
6 Déplacez le support vers l’arrière.
7 Appuyez sur la manette ( ) et placez une mèche de cheveux entre
le corps ( ) et la pince ( ).
8 Relâchez la manette et faites glisser le corps jusqu’à la pointe des
cheveux.
9 Tenez la pointe refroidie ( ) et le manche ( ) du fer à friser, puis
enroulez la mèche de cheveux autour du corps, des pointes jusqu’aux
racines.
10Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes maximum,
puis déroulez la mèche de cheveux jusqu’à ce que vous puissiez de
nouveau ouvrir la pince avec la manette.
Remarque : afin de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à
friser lorsque vous déroulez la mèche.
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
acqua.
• Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema è spento.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in
prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
• Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
• Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
• Non utilizzare mai accessori o par ti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
• Prestare la massima attenzione durante l’uso dell’apparecchio poiché
potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente
l’apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il
contatto con la pelle.
• Appoggiare sempre l’apparecchio sull’apposito suppor to,
posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Il
cilindro caldo non deve mai toccare la superficie o altro materiale
infiammabile.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
• Tenere l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali
infiammabili.
• Non coprire mai l’apparecchio (ad esempio con un asciugamano o
un indumento) quando è caldo.
• Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare
l’apparecchio con le mani bagnate.
• Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di
prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai
l’apparecchio insieme a prodotti modellanti.
• Il cilindro dispone di un rivestimento in ceramica. Quest’ultimo
è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non
compromette le prestazioni dell’apparecchio.
• Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe
macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il
produttore.
• Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro
servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non
qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’utente.
• Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle aperture.
Campi elettromagnetici (EMF)
Nota: non tirare l’arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per evitare
che il ricciolo si appiattisca.
11Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 7 a 10.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le pinze per arricciare i capelli con un panno
umido.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere
appeso all’apposito gancio ( ) o riposto nella custodia in dotazione.
3 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
• Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buur t van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
• Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
• Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
• Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
• Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder
heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet
zijn en vermijd contact met de huid.
• Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige,
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete staaf nooit in contact
komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
• Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van
het apparaat.
• Houd het apparaat uit de buur t van brandbare voorwerpen en
materialen als het is ingeschakeld.
• Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of
kleding).
• Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet
met natte handen.
• Houd de staaf schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals
mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie
met stylingproducten.
• De staaf heeft een keramische laag. Deze laag kan in de loop der tijd
langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties
van het apparaat.
• De staaf van het apparaat kan verkleuringen vertonen bij gebruik met
gekleurd haar. Raadpleeg voor gebruik met kunsthaar de distributeur.
• Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie
voor de gebruiker.
• Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische
schokken te voorkomen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Dit appar aat voldoet aan alle r ichtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Ambiente
Milieu
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti
con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva
Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2 Come arricciare i capelli
1 Tenere l’apparecchio con il supporto ( ) rivolto verso l’esterno su
una superficie resistente al calore.
2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
3 Impostare l’interruttore on/off ( ) su per accendere l’apparecchio.
»» La spia di accensione ( ) si illumina.
• Per spegnere l’apparecchio, spostare l’interruttore on/off su .
4 Lasciare riscaldare l’apparecchio per almeno 60 secondi.
»» Quando il ferro arricciacapelli ha raggiunto la temperatura
selezionata, la spia che indica che l’apparecchio è pronto all’uso
( ) sul cilindro passa dal colore lilla (cilindro freddo) al rosa
(cilindro rosa).
5 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
6 Spostare il supporto verso la parte posteriore.
7 Premere la leva ( ) e posizionare una ciocca tra il cilindro ( ) e la
clip ( ).
8 Rilasciare la leva e far scorrere il cilindro sulla punta dei capelli.
9 Tenere la punta fredda ( ) e l’impugnatura ( ) dell’arricciacapelli,
quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla radice alla
punta.
10Mantenere il ferro arricciacapelli in posizione per max. 10 secondi,
quindi srotolare la ciocca fino a che non è possibile aprire nuovamente
la clip con la leva.
Uw product is ver vaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes
ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Uw haar krullen
1 Plaats het apparaat met de steun ( ) naar buiten op een hittebestendig
oppervlak.
2 Steek de stekker in een stopcontact.
3 Zet de aan-uitschakelaar ( ) op om het apparaat in te schakelen.
»» Het aan-lampje ( ) gaat branden.
• Zet de aan-uitschakelaar op als u het apparaat wilt uitschakelen.
4 Laat het apparaat ten minste 60 seconden opwarmen.
»» Zodra de krultang is opgewarmd, verandert de temperatuurstip
( ) op de staaf van lila (koude staaf) naar roze (hete staaf).
5 Kam uw haar en verdeel uw haar in kleine lokken.
6 Plaats de steun naar achteren.
7 Druk op de hendel ( ) en plaats een haarlok tussen de staaf ( ) en
de klem ( ).
8 Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok.
9 Houd het koele uiteinde ( ) en de hendel ( ) van de krultang vast
en draai vervolgens de haarlok van de punt tot de wortel om de
staaf heen.
10Houd de krultang maximaal 10 seconden in die positie en rol de lok
vervolgens af tot u de klem weer met de hendel kunt openen.
Opmerking: trek niet aan de krultang wanneer u een lok afrolt,
anders trekt u de krul weer recht.
11Herhaal stap 7 t/m 10 om de rest van het haar te krullen.
Na gebruik:
1
2
3
4
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
Maak het apparaat en de krultang met een vochtige doek schoon.
Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen of opbergen in het
bijgeleverde etui.
3 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of
als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er
geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
• Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som inneholder vann.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller
lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
• Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
• Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svær t
varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke
må tas på.
• Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn
overflate. Den varme sylinderen må aldri komme borti overflaten
eller annet brennbart materiale.
• Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av
apparatet.
• Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale
når det er slått på.
• Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller
klesplagg) når det er varmt.
• Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte
hender.
• Hold alltid sylinderen ren og fri for støv og friseringsprodukter
som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med
friseringsprodukter.
• Sylinderen har et keramisk belegg. Dette belegget kan kanskje slites
sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
• Hvis apparatet brukes på farget hår, kan sylinderen bli flekkete. Spør
alltid distributøren før du bruker det på kunstig hår.
• Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autoriser t av
Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvalifiser te personer, kan skape svær t farlige situasjoner for
brukeren.
• Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
Elektromagnetiske felt (EMF)
D e t t e a p p a r a t e t ove r h o l d e r a l l e s t a n d a r d e r s o m g j e l d e r
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet
2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Krølling av hår
1 Plasser apparatet med støtten ( ) utover på en varmebestandig
overflate.
2 Koble støpselet til en stikkontakt.
3 Skyv av/på-bryteren ( ) til for å slå på apparatet.
»» På-lampen ( ) lyser.
• Hvis du vil slå det av, skyver du av/på-bryteren til .
4 La apparatet varmes opp i minst 60 sekunder.
»» Når krølltangen er varmet opp, endrer klar til bruk-indikatoren ( )
på sylinderen farge fra lilla (kald sylinder) til rosa (varm sylinder).
5 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
6 Flytt støtten bakover.
7 Trykk på hendelen ( ), og plasser en hårlokk mellom sylinderen ( )
og klemmen ( ).
8 Slipp spaken, og skyv sylinderen ut til hårtuppene.
9 Hold i den kalde tuppen ( ) og håndtaket ( ) på krølltangen, og
vikle deretter hårlokken rundt sylinderen fra tupp til rot.
10Hold krølltangen i denne posisjonen i maksimalt 10 sekunder, og vikle
deretter ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med hendelen.
Merk: Ikke trekk i krølltangen når du vikler opp hårlokken. Da retter
du ut krøllen.
11Når du skal krølle resten av håret, gjentar du trinn 7 til 10.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og krølltangen med en fuktig klut.
4 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også
henge det i hengeløkken ( ), eller oppbevare det i vesken som
følger med.
3 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Svenska
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1 Importante
1 Viktigt!
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
• Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido super visionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
• Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
• Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
• Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
• Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
• Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras
peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
• Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana,
estável e resistente ao calor. O modelador quente nunca deve tocar
na superfície nem outros materiais inflamáveis.
• Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes
quentes do aparelho.
• Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis
quando estiver ligado.
• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando
estiver quente.
• Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
• Mantenha o modelador limpo e sem pó e produtos de modelação
do cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em
combinação com produtos de modelação do cabelo.
• O modelador tem um revestimento em cerâmica. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não
afecta o desempenho do aparelho.
• Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode
ficar manchado. Antes de o utilizar em cabelo ar tificial, consulte
sempre o seu distribuidor.
• Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado
da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas
por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação
extremamente perigosa para o utilizador.
• Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques
eléctricos.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
• VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
• Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten
är avstängd.
• VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
• Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
• Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttr yckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Linda inte nätsladden runt apparaten.
• Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
• Var försiktig när du använder apparaten, eftersom den kan vara
mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma,
och undvik kontakt med huden.
• Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil och plan yta.
Den heta kolven ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
• Undvik att nätsladden kommer i kontakt med apparatens varma
delar.
• Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den
är påslagen.
• Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den är
varm.
• Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten
med våta händer.
• Håll kolven ren och fri från damm och stylingprodukter som hårskum,
hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans med
stylingprodukter.
• Kolven har en keramisk beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter
längre tids användning. Det påverkar dock inte apparatens prestanda.
• Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på
kolven. Innan du använder apparaten i konstgjort hår bör du rådfråga
hårdistributören.
• Lämna alltid in apparaten till ett ser viceombud auktoriserat av
Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en
okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för
användaren.
• För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho
pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Ambiente
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por
cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido
pela Directiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2 Encaracole o seu cabelo
1 Coloque o aparelho com o suporte ( ) para fora sobre uma
superfície resistente ao calor.
2 Ligue a ficha a uma tomada eléctrica.
3 Deslize o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição , para ligar o
aparelho.
»» O indicador de alimentação ( ) acende.
• Para desligar o aparelho, deslize o interruptor ligar/desligar para a
posição .
4 Deixe o aparelho aquecer durante, no mínimo, 60 segundos.
»» Quando o modelador atingir a temperatura ideal, o indicador
de pronto a usar ( ) no ferro muda de cor, passando de lilás
(ferro frio) para rosa (ferro quente).
5 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas.
6 Desloque o suporte para trás.
7 Prima o manípulo ( ) e coloque uma madeixa de cabelo entre o
ferro ( ) e a mola ( ).
8 Liberte o manípulo e deslize o ferro até às pontas do cabelo.
9 Segure na ponta fria ( ) e na pega ( ) do modelador e enrole a
madeixa de cabelo à volta do ferro, até à raiz do cabelo.
10Mantenha o modelador nessa posição durante 10 segundos no
máximo e, em seguida, desenrole a madeixa de cabelo até poder
abrir novamente a mola com o manípulo.
Nota: Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará
o caracol.
11Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 7 a 10.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada eléctrica.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e o modelador de caracóis com um pano húmido.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurálo pela argola de suspensão ( ) ou colocá-lo dentro da bolsa
resistente ao calor fornecida.
3 Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljö
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkr yssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
2 Locka håret
1 Placera apparaten med stödet ( ) utåt på en värmetålig yta.
2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
3 Skjut på/av-knappen ( ) till för att slå på apparaten.
»» Strömlampan ( ) tänds.
• Stäng av genom att skjuta på/av-knappen till .
4 Låt apparaten värmas upp i minst 60 sekunder.
»» När locktången värmts upp byter klar-indikatorn ( ) på kolven
färg från lika (kall kolv) till rosa (varm kolv).
5 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
6 Flytta bak stödet.
7 Tryck på spaken ( ) och placera en slinga mellan kolven ( ) och
klämman ( ).
8 Släpp spaken och dra kolven till hårets topp.
9 Håll ned tångens kalla topp ( ) och locktångens handtag ( ), och
snurra sedan hårlocken runt kolven från topp till rot.
10Håll locktången i läget i högst 10 sekunder och snurra sedan ut
hårslingan tills du återigen kan öppna klämman med spaken.
Obs! Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.
11Upprepa steg 7 till 10 för att locka resten av håret.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och locktången med en fuktig trasa.
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ) eller förvara den i det medföljande
fodralet.
3 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1 Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
• UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından,
cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu
başka kapların yakınında çalıştırmayın.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
• Cihazın elektr ik kablosu hasar lıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir ser vis mer kezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye
edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar
veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
• Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan, kullanırken çok dikkatli olun.
Diğer parçalar sıcak olduğundan sadece sapından tutun ve ciltle
temasını engelleyin.
• Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir yüzey üzerinde standına
yerleştirin. Sıcak bigudi kesinlikle yüzeyle veya diğer alev alabilir
malzemelerle temas etmemelidir.
• Elektrik kablosunun cihazın ısınan bölümlerine değmesini önleyin.
• Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden uzak tutun.
• Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez gibi kumaşlarla örtmeyin.
• Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Bigudiyi temiz tutun ve içine tozun ve krem, sprey, jöle gibi saç
şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı kesinlikle
şekillendirme ürünleriyle birlikte kullanmayın.
• Bigudinin üzerinde seramik kaplama vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum cihazın performansını etkilemez.
• Cihaz boyalı saçlarla kullanıldığında bigudi lekelenebilir. Peruk üzerinde
kullanmadan önce mutlaka peruk satıcısına danışın.
• Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips ser vis
merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması
kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Elektrik çarpması riski bulunduğundan açıklıklara metal cisimler
sokmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standar tlara
uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde
kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Çevre
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
2 Saçınızı bukle yapın
1 Cihazı, destek ( ) kısmı dışarı bakacak şekilde ısıya dayanıklı bir
yüzeye yerleştirin.
2 Fişi elektrik prizine takın.
3 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını ( ) konumuna getirin.
»» Güç açık lambası ( ) yanar.
• Kapatmak için Açma/Kapama anahtarını konumuna getirin.
4 En az 60 saniye cihazın ısınması için bekleyin.
»» Bukle maşası seçilen sıcaklığı ulaştığında, bigudi üzerindeki
kullanıma hazır göstergesinin ( ) rengi liladan (soğuk bigudi)
pembeye (sıcak bigudi) döner.
5 Saçınızı tarayın ve küçük parçalara ayırın.
6 Desteği geriye doğru hareket ettirin.
7 Kola ( ) bastırın ve bir kısım saçı bigudi ( ) ile klips ( ) arasına
yerleştirin.
8 Kolu bırakın ve bigudiyi saçın ucuna doğru kaydırın.
9 Soğuk ucu ( ) ve saç maşasının sapını ( ) tutun ve saçı, kökten uca
doğru bigudiye sarın.
10Saç maşasını maksimum 10 saniye tutun; saha sonra saçı, kolla klipsi
tekrar açabilene kadar çözün.
Not: Tutamı açtığınızda bukle cihazını çekmeyin, aksi halde bukleleri
düzleştirirsiniz.
11Saçınızın kalanını bukle yapmak için, 7 - 10 arası adımları tekrarlayın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatın ve fişini çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
3 Cihazı ve saç maşasını nemli bir bezle temizleyin.
4 Cihazı güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancasından
( ) asarak veya birlikte verilen çanta içinde de saklayabilirsiniz.
3 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Download PDF

advertising