Philips | HP8602/00 | Philips Lockenstab HP8602/00 Bedienungsanleitung

Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo el soporte de descanso ( d ) hasta que se enfríe. Es muy
recomendable que lo coloque en una superficie resistente al calor.
3 Elimine los pelos y el polvo del cilindro y la pinza.
4 Limpie el cilindro y la pinza con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( i ).
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8602
4
a
c
d
e
User manual
NL
Gebruiksaanwijzing
DA
Brugervejledning
NO Brukerhåndbok
DE
Benutzerhandbuch
PT
Manual do utilizador
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
SV
Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR
Kullanım kılavuzu
FI
Käyttöopas
AR
FR
Mode d’emploi
FA
IT
Manuale utente
f
g
HP8602
10 sec.
i
Note
•• Do not pull at the curler when you unwind your hair, otherwise you
would straighten the curl.
7 Unwind the section of hair until you can open the clip ( c ) again
with the lever( e ) .
8 Release the curled hair.
To curl the rest of your hair, repeat steps 3 to 8.
You may curl your hair either from inside out or from outside in as you
like.
0005
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 28187
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
not use this appliance
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand ( d ) until it cools down. It is highly
recommended to to place it on a heat-resistant surface.
3 Remove hairs and dust from the barrel and clip.
4 Clean the barrel and the clip with damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( i ).
4
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
5
Troubleshooting
If problems should arise with your curler and you cannot solve them
with the information below, please contact the nearest Philips service
centre or the Philips Customer Care Centre in your country.
Problem
Cause
Solution
The
appliance
does not
work at all.
The power socket
to which the
appliance has been
connected may be
broken.
Contact Philips customer care
center in your local country or
take the appliance to the nearest
Philips service center for repair/
replacement.
2
Indledning
CurlCeramic krøllejernet med den 16 mm cylinder hjælper dig
med nemt at opnå livlige, spændstige krøller og slangekrøller for et
glad og ungt look. Beskyttende keramisk belægning sikrer ensartet
varmefordeling og beskytter dit hår under krølning. Den højeste
temperatur på 190ºC garanterer et optimalt resultat, samtidig med at
hårskader minimeres. Vi håber, du vil nyde brugen af CurlCeramic.
3
Krøl dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub tænd/sluk-kontakten ( h ) til I for at tænde for apparatet.
»»Strømindikatoren ( g ) lyser og begynder at blinke.
»»Når apparatet er klar til brug, holder indikatoren ( g ) op med at
blinke.
3 Før du begynder at krølle håret, skal du rede det og dele det op i
små lokker. Tryk på håndtaget ( e ), og placer en hårlok mellem
cylinderen ( b ) og klemmen ( c ).
4 Luk klemmen( c ) ved at give slip på håndtaget( c ), og trække
cylinderen( b ) ud til hårspidserne.
5 Hold på håndtaget ( f ) på krøllejernet, og sno hårlokken rundt om
cylinderen fra spidsen til roden ved at dreje krøllejernet.
Du kan også bruge den kolde spids ( a ) til støtte, når du drejer
krøllejernet.
6 Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder.
Bemærk
•• Trække ikke i krøllejernet, når du ruller håret ud. Ellers glatter du
krøllerne ud.
7 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp af håndtaget.
8 Slip det krøllede hår.
For at krølle resten af håret skal du gentage trin 3 til 8.
Du kan krølle håret både indefra og ud og udefra og ind, som du ønsker
det.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på holderen ( d ), indtil det køler ned. Det anbefales
kraftigt at anbringe det på en varmebestandig overflade.
3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen.
4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( i ).
near water.
• When the appliance is used in a
4
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
bathroom, unplug it after use since
The mains cord of If the mains cord is damaged, you
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
the proximity of water presents a risk,
the appliance may
must have it replaced by Philips, a
dit land (telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”).
be damaged.
service centre authorised by Philips
Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du kontakte den lokale
even when the appliance is
or similarly qualified persons in
Philips-forhandler eller kontakte serviceafdelingen hos Philips Domestic
order to avoid a hazard.
Appliances and Personal Care BV.
switched off.
• WARNING: Do not use this
5
Fejlfinding
Dansk
appliance near bathtubs,
Hvis der opstår problemer med krøllejernet, som du ikke selv kan løse
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale
showers, basins or other
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
Philips-forhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter.
produkt på www.philips.com/welcome.
vessels containing water.
Problem
Årsag
Løsning
• Always unplug the appliance after use.
1Vigtigt
Apparatet
Måske virker
Kontakt Philips Kundecenter i dit
• If the mains cord is damaged, you
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
virker slet
den stikkontakt,
lokale land eller medbring apparatet
opbevar den til senere brug.
ikke.
som apparatet er til det nærmeste Philips-servicecenter
must have it replaced by Philips, a
sluttet til, ikke.
til reparation/udskiftning.
• ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
service centre authorised by Philips or
Apparatets
Hvis netledningen beskadiges, må den
i nærheden af vand.
netledning kan
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
similarly qualified persons in order to
være beskadiget.
Philips-serviceværksted eller en
• Hvis du anvender apparatet i
tilsvarende kvalificeret fagmand for at
avoid a hazard.
undgå enhver risiko.
badeværelset,
skal
du
trække
stikket
• This appliance can be used by children
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
aged from 8 years and above and
Deutsch
selvom apparatet er slukket.
persons with reduced physical, sensory
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
• ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
or mental capabilities or lack of
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
i
nærheden
af
badekar,
experience and knowledge if they have
brusekabiner, kummer eller
1Wichtig
been given supervision or instruction
andre kar, der indeholder vand.
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
concerning use of the appliance in a
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
•
Tag
altid
stikket
ud,
efter
du
safe way and understand the hazards
• WARNUNG: Verwenden Sie das
har brugt apparatet.
involved. Children shall not play with
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
• Hvis netledningen beskadiges, må den
the appliance. Cleaning and user
• Wenn das Gerät in einem
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
maintenance shall not be made by
Badezimmer verwendet wird, trennen
Philips-serviceværksted eller en
children without supervision.
Sie es nach dem Gebrauch von der
tilsvarende kvalificeret fagmand for at
• Before you connect the appliance,
Stromversorgung. Die Nähe zum
undgå enhver risiko.
ensure that the voltage indicated on
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
the appliance corresponds to the local • Dette apparat kan bruges af børn
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
fra 8 år og opefter og personer
power voltage.
• WARNUNG: Verwenden Sie
med reducerede fysiske, sensoriske
• Do not use the appliance for any
das Gerät nicht in der Nähe
eller mentale evner eller manglende
other purpose than described in this
von Badewannen, Duschen,
erfaring og viden, hvis de er blevet
manual.
Waschbecken oder sonstigen
instrueret i sikker brug af apparatet og
• When the appliance is connected to
Behältern mit Wasser.
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
the power, never leave it unattended.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
børn lege med apparatet. Rengøring
• Never use any accessories or
Netzstecker aus der Steckdose.
og vedligeholdelse må ikke foretages af
parts from other manufacturers
•
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
børn uden opsyn.
or that Philips does not specifically
ein defektes Netzkabel nur von einem
• Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
recommend. If you use such
Philips Service-Center, einer von Philips
dig, at den spænding, der er angivet
accessories or parts, your guarantee
autorisierten Werkstatt oder einer
på apparatet, svarer til den lokale
becomes invalid.
ähnlich qualifizierten Person durch ein
spænding.
• Do not wind the mains cord round
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Brug ikke apparatet til andre
the appliance.
• Dieses Gerät kann von Kindern
formål end dem, der er beskrevet i
• Wait until the appliance has cooled
ab 8 Jahren und Personen mit
vejledningen.
down before you store it.
verringerten physischen, sensorischen
• Hold konstant opsyn med apparatet,
• Pay full attention when using the
oder psychischen Fähigkeiten oder
når det er sluttet til stikkontakten.
appliance since it could be extremely
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
hot. Only hold the handle as other
verwendet werden, wenn sie bei der
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
parts are hot and avoid contact with
Verwendung beaufsichtigt wurden
specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du
the skin.
oder Anweisung zum sicheren
anvender en sådan type tilbehør eller
• Always place the appliance with the
Gebrauch des Geräts erhalten und
dele, annulleres garantien.
stand on a heat-resistant, stable flat
die Gefahren verstanden haben.
• Du må ikke sno ledningen rundt om
surface. The hot barrel should never
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
apparatet.
touch the surface or other flammable
spielen. Die Reinigung und Wartung
• Læg aldrig apparatet væk, før det er
material.
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
helt afkølet.
• Avoid the mains cord from coming
durchgeführt werden.
into contact with the hot parts of the • Vær meget opmærksom, når du
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
bruger apparatet, da det kan være
appliance.
anschließen, überprüfen Sie, ob die
meget
varmt.
Hold
kun
i
håndtaget,
• Keep the appliance away from
auf dem Gerät angegebene Spannung
da
de
øvrige
dele
er
varme,
og
undgå
flammable objects and material when
mit der Netzspannung vor Ort
kontakt med huden.
it is switched on.
übereinstimmt.
•
Placer
altid
apparatet
med
holderen
• Never cover the appliance with
• Verwenden Sie das Gerät
på
en
varmebestandig,
stabil
og
jævn
anything (e.g. a towel or clothing)
nie für andere als in dieser
overflade. Den varme cylinder må
when it is hot.
Bedienungsanleitung beschriebene
ikke berøre overfladen eller andre
• Only use the appliance on dry hair. Do
Zwecke.
brandbare
materialer.
• Wenn das Gerät an eine Steckdose
not operate the appliance with wet
• Netledningen må ikke komme i
hands.
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
kontakt med apparatets varme dele.
• Keep the barrel clean and free of dust
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
• Når apparatet er tændt, skal det
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder
and styling products such as mousse,
holdes
væk
fra
brændbare
genstande
spray and gel. Never use the appliance
Teile, die von Drittherstellern stammen
og materialer.
in combination with styling products.
bzw. nicht von Philips empfohlen
• Når apparatet er varmt, må der ikke
• The barrel has ceramic coating. This
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
lægges
noget
hen
over
det
(f.eks.
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
coating might slowly wear away over
håndklæder
eller
tøj).
Garantie.
time. However, this does not affect the
•
Brug kun apparatet på tørt hår.
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
performance of the appliance.
Undlad
at
betjene
apparatet
med
våde
• If the appliance is used on colordas Gerät.
hænder.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
treated hair, the barrel may be stained.
•
Hold
cylinderen
ren
og
fri
for
støv
og
Before using it on artificial hair, always
Sie es wegräumen.
stylingprodukter som f.eks. mousse,
consult their distributor.
• Geben Sie acht bei der Verwendung
spray og gel. Brug aldrig apparatet
• Always return the appliance to a
des Geräts, da es äußerst heiß sein
sammen
med
stylingprodukter.
service centre authorized by Philips
könnte. Halten Sie nur den Griff, da die
• Cylinderen har keramisk belægning.
for examination or repair. Repair by
anderen Teile heiß sind, und vermeiden
Denne belægning slides muligvis væk
unqualified people could result in an
Sie Kontakt mit der Haut.
med
tiden.
Dette
påvirker
dog
ikke
extremely hazardous situation for the
• Stellen Sie das Gerät immer mit dem
apparatets ydeevne.
user.
Ständer auf eine hitzebeständige,
• Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan
• Do not insert metal objects into
stabile ebene Fläche. Der heiße
det
smitte
af
på
cylinderen.
Kontakt
openings to avoid electric shock.
Lockenstab sollte nie die Oberfläche
altid
forhandleren,
før
apparatet
bruges
• Do not pull on the power cord after
oder anderes brennbares Material
på kunstigt hår.
berühren.
using. Always unplug the appliance by
•
Reparation
og
eftersyn
af
apparatet
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
holding the plug.
skal altid foretages på et autoriseret
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
Electromagnetic fields (EMF)
Philips-serviceværksted. Reparation
in Berührung kommt.
This Philips appliance complies with all applicable standards and
udført
af
ukvalificeret
personale
kan
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
• Halten Sie das eingeschaltete
medføre ekstremt farlige situationer
Gerät fern von leicht entzündbaren
Environment
for brugeren.
Gegenständen und Materialien.
This symbol means that this product shall not be disposed
• Stik aldrig metalgenstande ind i
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
•
Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
country’s rules for the separate collection of electrical and
åbningerne, da dette kan give elektrisk
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
consequences for the environment and human health.
stød.
oder anderen Gegenständen.
• Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
2
Introduction
• Verwenden Sie das Gerät nur an
altid stikket ud af stikkontakten ved at
CurlCeramic curler with 16 mm barrel helps you easily achieve vivid,
trockenem Haar. Bedienen Sie das
bouncy curls and ringlets for joyful and young look. Protective ceramic
holde fast i stikket.
coating ensures even heat distribution and takes good care of your
Gerät nicht mit nassen Händen.
hair while curling. Top temperature of 190 ºC guarantees optimal
• Halten Sie die Aufsätze sauber und frei
result while minimizing hair damage. We hope you will enjoy using your
Elektromagnetiske felter (EMF)
CurlCeramic.
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
von Staub sowie von Stylingprodukten,
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
3
Curl your hair
wie Schaumfestiger, Styling-Spray,
Miljø
Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the on/off switch ( h ) to I to switch on the appliance.
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
Kombination mit Stylingprodukten.
»»The power-on indicator ( g ) lights up and starts blinking.
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg
dit
lands
regler
for
særskilt
indsamling
af
elektriske
og
•
Der Lockenstab hat eine
»»When the appliance is ready for use, the indicator ( g ) stops
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
blinking.
Keramikbeschichtung. Diese
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
3 Before you start curling, comb your hair and divide your hair into
small sections. Press the lever ( e ) and place a section of hair
Beschichtung nutzt sich im Laufe der
between the barrel ( b ) and clip ( c ).
Solución de problemas
Si surge algún problema con el rizador y no puede solucionarlo con la
siguiente información, póngase en contacto con el centro de servicio
Philips más próximo o con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país.
h
4 Close the clip( c ) by releasing the lever ( e ) and slide the barrel
( b ) to the hair tip.
5 Hold the handle ( f ) of the curling iron, and then wind the section
of hair around the barrel from tip to root by rotating the curler.
You can also use the cool tip ( a ) as a support when you rotate the
curler.
6 Hold the curling iron in the position for max. 10 seconds.
• WARNING: Do
5
Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei
Einfluss auf die Leistung des Geräts.
• Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich der
Lockenstab möglicherweise verfärben.
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
bevor Sie es für künstliches Haar
verwenden.
• Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
bzw. Reparatur stets an ein von
Philips autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch unqualifizierte
Personen kann zu einer hohen
Gefährdung für den Verbraucher
führen.
• Führen Sie keine Metallgegenstände
in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
• Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2
Einführung
Der CurlCeramic Lockenstab mit 16 mm Durchmesser unterstützt
Sie dabei ganz einfach lebendige, federnde Locken und Ringellocken
für einen tollen, jugendlichen Look. Schützende Keramikbeschichtung
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schont Ihr Haar
beim Stylen von Locken. Eine Höchsttemperatur von 190 °C garantiert
ein optimales Ergebnis, und Beschädigungen werden auf ein Minimum
reduziert. Wir hoffen, dass Sie die Verwendung Ihres CurlCeramic
genießen werden.
3
Locken stylen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( h ) auf I, um das Gerät
einzuschalten.
»»Die Betriebsanzeige ( g ) leuchtet auf und beginnt zu blinken.
»»Wenn das Gerät betriebsbereit ist, hört die Anzeige ( g ) auf zu
blinken.
3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen, bevor
Sie mit der Verwendung beginnen. Drücken Sie auf den Hebel ( e ),
und legen Sie eine Haarsträhne zwischen Lockenstab ( b ) und Clip
( c ).
4 Schließen Sie den Clip ( c ), indem Sie den Hebel ( c ) loslassen,
und ziehen Sie den Lockenstab ( b ) bis zu den Spitzen.
5 Halten Sie den Lockenstab an dem Griff ( f ) fest, und wickeln Sie
die Haarsträhne bis zum Ansatz um den Lockenstab, indem Sie den
Lockenstab drehen.
Sie können auch die kühle Spitze ( a ) als Hilfe verwenden, wenn Sie
den Lockenstab drehen.
6 Halten Sie den Lockenstab in dieser Position maximal 10 Sekunden.
Hinweis
•• Ziehen Sie nicht am Lockenstab, wenn Sie Ihr Haar abwickeln, da Sie
sonst die Locke wieder glatt ziehen.
7 Wickeln Sie die Haarsträhne wieder so weit ab, dass sich der Clip
mit dem Hebel öffnen lässt.
8 Geben Sie das gelockte Haar frei.
Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die
Schritte 3 bis 8.
Sie können Ihr Haar sowohl von Außen nach Innen oder von Innen
nach Außen locken.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Stellen Sie es auf den Ständer ( d ), bis es abkühlt. Es wird dringend
empfohlen, es auf eine hitzebeständige Oberfläche zu stellen.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Lockenstab und vom Clip.
4 Reinigen Sie den Lockenstab und den Clip mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( i ).
4
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Wenn es in Ihrem Land
kein Service-Center gibt, gehen Sie zu Ihrem Philips Händler, oder
kontaktieren Sie die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
5
Fehlerbehebung
Sollten Probleme mit dem Lockenstab auftreten, die sich mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte
mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Problem
Ursache
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise ist die
Steckdose, an die das
Gerät angeschlossen
ist, kaputt.
Kontaktieren Sie das Philips
Service-Center in Ihrem Land,
oder bringen Sie das Gerät zum
nächsten Philips Service-Center
für Reparatur/Ersatz.
Möglicherweise ist
das Netzkabel des
Geräts defekt.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt
oder einer ähnlich qualifizierten
Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
1
Σημαντικό
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε νερό.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
την από την πρίζα μετά τη χρήση
καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή κοντά σε μπανιέρες,
ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία
που περιέχουν νερό.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
από το ρεύμα μετά τη χρήση.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από
τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
παρακολούθηση.
Problema
Causa
Solución
El aparato
no funciona.
Puede que la
toma de corriente
donde está
enchufado el
aparato esté rota.
Póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de
Philips de su país o lleve el aparato
al centro de servicio Philips más
cercano para su reparación/
sustitución.
• Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ
Español
Puede que
Si el cable de alimentación está
el cable de
dañado, deberá ser sustituido por
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
alimentación
Philips, por un centro de servicio
poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
del aparato esté
autorizado por Philips o por
κατασκευαστές ή που η Philips δεν
registre el producto en www.philips.com/welcome.
dañado.
personal cualificado, con el fin de
συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε
evitar situaciones de peligro.
1Importante
τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
Suomi
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
• ADVERTENCIA: No utilice este
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
τη συσκευή.
osoitteessa www.philips.com/welcome.
aparato cerca del agua.
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
• Si utiliza el aparato en el cuarto de
1
Tärkeää
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
baño, desenchúfelo después de usarlo. Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
La proximidad de agua representa un käyttöä varten.
με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί
riesgo, aunque el aparato esté apagado. • VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή
• ADVERTENCIA: No utilice este
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη
aparato cerca del agua ni
λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι
irrota pistoke pistorasiasta käytön
cerca de bañeras, duchas,
ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
cubetas u otros recipientes
με την επιδερμίδα.
vaikka virta olisi katkaistu.
que contengan agua.
• Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με •
• VAROITUS: älä käytä laitetta
Desenchufe siempre el aparato
τη βάση της σε μια επίπεδη, σταθερή
kylpyammeen, suihkun, altaan
después de usarlo.
επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη
tai muiden vesiastioiden lähellä.
• Si el cable de alimentación está dañado,
θερμότητα. Το καυτό σώμα δεν
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
deberá ser sustituido por Philips, por
πρέπει να έρχεται σε επαφή με την
käytön jälkeen.
un centro de servicio autorizado por
επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο
•
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
Philips o por personal cualificado, con
εύφλεκτο υλικό.
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
el fin de evitar situaciones de peligro.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
• Este aparato puede ser usado por
σε επαφή με τα ζεστά μέρη της
huoltoliikkeessä tai muulla
niños a partir de 8 años y por
συσκευής.
ammattitaitoisella korjaajalla.
personas con su capacidad física,
• Όταν η συσκευή είναι
• Laitetta voivat käyttää myös yli
psíquica o sensorial reducida y por
ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
quienes no tengan los conocimientos
από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
y la experiencia necesarios, si han
• Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
sido supervisados o instruidos acerca
οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα)
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
del uso del aparato de forma segura
όταν είναι ζεστή.
on neuvottu laitteen turvallisesta
y siempre que sepan los riesgos que
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
conlleva su uso. No permita que los
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε
niños jueguen con el aparato. Los niños
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
no deben llevar a cabo la limpieza ni el
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
• Να διατηρείτε το σώμα της
mantenimiento sin supervisión.
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
• Antes de enchufar el aparato,
συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη
ilman valvontaa.
και υπολείμματα από προϊόντα
compruebe que el voltaje indicado
• Varmista ennen laitteen liittämistä,
φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι
en el mismo se corresponde con el
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
voltaje de la red eléctrica local.
paikallista jännitettä.
τη συσκευή σε συνδυασμό με
• No utilice este aparato para otros
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
προϊόντα φορμαρίσματος.
fines distintos a los descritos en este
• Το σώμα διαθέτει κεραμική
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
manual.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί
• Nunca deje el aparato sin vigilancia
να φθαρεί με το πέρασμα του
sitä ilman valvontaa.
cuando esté enchufado a la red
χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό
• Älä koskaan käytä muita kuin
eléctrica.
δεν επηρεάζει την απόδοση της
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
• No utilice nunca accesorios ni piezas
συσκευής.
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
de otros fabricantes o que Philips no
• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί
osia, takuu ei ole voimassa.
recomiende específicamente. Si lo
σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
hace, quedará anulada su garantía.
εμφανιστούν κηλίδες στο σώμα της. • No enrolle el cable de alimentación
• Anna laitteen jäähtyä ennen
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
säilytykseen asettamista.
alrededor del aparato.
τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά,
• Espere a que se enfríe el aparato antes • Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
συμβουλευτείτε πρώτα τον διανομέα
kun käytät sitä, koska se voi olla erittäin
de guardarlo.
που σας τα προμήθευσε.
kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta,
• Preste total atención cuando utilice
• Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
koska muut osat ovat kuumia. Vältä
el aparato, ya que puede estar muy
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
ihokosketusta.
caliente. Agarre solo el mango, ya que
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
• Aseta aina laite telineen kanssa
el resto de piezas están calientes, y
της Philips. Η επισκευή από μη
lämmönkestävälle, tukevalle ja tasaiselle
evite el contacto con al piel.
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
alustalle. Kuumaa kiharrinosaa ei
• Coloque siempre el aparato con el
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
saa päästää kosketuksiin alustan tai
soporte sobre una superficie plana,
χρήστη.
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
estable y resistente al calor. El cilindro
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
• Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
caliente nunca debe tocar superficies
ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε
kosketuksiin laitteen kuumien osien
ni otros materiales inflamables.
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις
kanssa.
• Evite que el cable de red entre en
γρίλιες.
• Pidä laite poissa helposti syttyvistä
contacto con las piezas calientes del
• Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
esineistä ja materiaaleista, kun sen virta
aparato.
το καλώδιο από την πρίζα. Να
on kytkettynä.
• Mantenga el aparato lejos de objetos
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
y materiales inflamables mientras esté • Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
την πρίζα κρατώντας την από το
tai vaatteella, kun se on kuuma.
encendido.
βύσμα.
• Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
• Nunca cubra el aparato (por ejemplo,
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
con una toalla o ropa) mientras esté
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
• Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei
caliente.
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
• Utilice el aparato sólo sobre el pelo
niihin kerry pölyä ja muotoilutuotteita,
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
seco. No utilice el aparato con las
Περιβάλλον
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
manos
mojadas.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
muotoilutuotteiden kanssa.
• Mantenga el cilindro limpio y sin polvo
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους
κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
• Kiharrinosassa on keraaminen
ni productos para moldear el pelo,
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa
απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
tales como espuma moldeadora, laca
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
hiljalleen kulua. Tämä ei vaikuta laitteen
o gel. Nunca utilice el aparato junto
suorituskykyyn.
con productos para moldear.
2
Εισαγωγή
• Jos laitteella käsitellään värjättyjä
Η συσκευή για μπούκλες CurlCeramic με σώμα διαμέτρου 16
• El cilindro tiene un revestimiento
χιλ. σάς βοηθά να αποκτήσετε εύκολα ζωντανές, ανάλαφρες
hiuksia, kiharrinosa saattaa värjäytyä.
cerámico. Este revestimiento se
μπούκλες και δαχτυλίδια, για μια χαρούμενη και νεανική εμφάνιση.
Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εξασφαλίζει ομοιόμορφη
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
puede desgastar lentamente con el
κατανομή της θερμότητας και περιποιείται τα μαλλιά σας κατά
το φορμάρισμα. Η μέγιστη θερμοκρασία 190ºC εγγυάται βέλτιστα
tarkista jälleenmyyjältä, voiko niin
tiempo. No obstante, esto no afecta al
αποτελέσματα, ενώ ελαχιστοποιεί τη φθορά των μαλλιών. Ελπίζουμε
να απολαύσετε τη συσκευή CurlCeramic.
tehdä.
rendimiento del aparato.
• Toimita laite vianmääritystä ja
• Si se utiliza el aparato con cabello
3
Κατσάρωμα μαλλιών
korjaamista varten Philipsin
teñido, el cilindro puede mancharse.
1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Antes de utilizarlo en cabello artificial,
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ( h )
στη θέση I για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Asiantuntematon korjaus saattaa
consulte
siempre
a
su
distribuidor.
»»Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ( g ) αρχίζει να
αναβοσβήνει.
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
• Lleve siempre el aparato a un centro
»»Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, η ενδεικτική λυχνία
käyttäjälle.
de servicio autorizado por Philips
( g ) παύει να αναβοσβήνει.
• Älä työnnä laitteen aukkoihin
para su comprobación y reparación.
3 Πριν ξεκινήσετε, χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε
μικρές τούφες. Πιέστε το μοχλό ( e ) και τοποθετήστε μια τούφα
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Las reparaciones llevadas a cabo por
μαλλιών ανάμεσα στο σώμα ( b ) και στο κλιπ ( c ).
4 Πιέστε το μοχλό ( c ) για να κλείσετε το κλιπ ( c ) και σύρετε
• Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
personal no cualificado pueden dar
το σώμα ( b ) προς την άκρη των μαλλιών.
lugar
a
situaciones
extremadamente
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
5 Κρατήστε τη λαβή ( f ) της συσκευής και στη συνέχεια ξετυλίξτε
την τούφα από το σώμα, από την άκρη προς τη ρίζα, ενώ
peligrosas
para
el
usuario.
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
περιστρέφετε τη συσκευή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αντιθερμικό άκρο ( a )
• Para evitar descargas eléctricas, no
pistokkeesta.
ως στήριγμα κατά την περιστροφή της συσκευής.
introduzca objetos metálicos por las
6 Κρατήστε τη συσκευή για μπούκλες σε αυτή τη θέση για
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
10 δευτερόλεπτα.
aberturas.
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
Σημείωση
koskevia standardeja ja säännöksiä.
• No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
•• Μην τραβάτε τη συσκευή όταν ξετυλίγετε τα μαλλιά σας, γιατί έτσι
Ympäristö
θα ισιώσετε την μπούκλα.
siempre el aparato sujetándolo por la Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
7 Ξετυλίξτε την τούφα μέχρι να μπορέσετε να ανοίξετε ξανά το
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
clavija.
κλιπ με το μοχλό.
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
8 Αφήστε την μπούκλα.
Για να κατσαρώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα
βήματα 3 έως 8.
Μπορείτε να φτιάξετε τις μπούκλες προς τα μέσα ή προς τα έξω,
ανάλογα με το στιλ που θέλετε.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Τοποθετήστε τη στη βάση της ( d ) μέχρι να κρυώσει. Σας
συμβουλεύουμε να τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια
ανθεκτική στη θερμότητα.
3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από το σώμα και το κλιπ.
4 Καθαρίστε το σώμα και το κλιπ με ένα βρεγμένο πανί.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
για κρέμασμα ( i ).
4
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Επισκευών των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής
Φροντίδας Philips BV.
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τη συσκευή για μπούκλες
και δεν μπορείτε να τα επιλύσετε με τη βοήθεια των παρακάτω
πληροφοριών, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών της Philips ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της Philips στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Αιτία
Λύση
Η συσκευή
δεν
λειτουργεί
καθόλου.
Δεν υπάρχει
παροχή ρεύματος
στη πρίζα στην
οποία έχει συνδεθεί
η συσκευή.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας ή
παραδώστε τη συσκευή στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών της Philips
για επισκευή/αντικατάσταση.
Ενδέχεται το
καλώδιο της
συσκευής να έχει
υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips
ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
Campos electromagnéticos (CEM)
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
2
Medioambiental
CurlCeramic-kihartimen 16 mm:n kiharrinosalla teet helposti eloisia ja
ilmavia kiharoita ja korkkiruuveja ja saat iloisen ja nuorekkaan ilmeen.
Keraaminen suojapäällyste takaa lämmön tasaisen jakautumisen ja
suojaa hiuksiasi kihartamisen aikana. 190 ºC enimmäislämpötila takaa
parhaan tuloksen ja suojaa hiuksia vahingoittumiselta. Toivottavasti nautit
CurlCeramicin käytöstä.
Este símbolo significa que este producto no debe desecharse
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
2
Introducción
El rizador CurlCeramic con cilindro de 16 mm le ayuda a conseguir
fácilmente rizos y tirabuzones vivos y con movimiento para obtener
un look juvenil y desenfadado. El revestimiento protector cerámico
garantiza una distribución uniforme del calor y cuida del cabello
mientras lo riza. La temperatura máxima de 190 °C garantiza unos
resultados óptimos y minimiza los daños en el cabello. Esperamos que
disfrute de su CurlCeramic
3
Moldeado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Deslice el interruptor de encendido/apagado ( h ) hasta la posición
I para encender el aparato.
»»El indicador del encendido ( g ) se enciende y empieza a
parpadear.
3
Johdanto
Hiusten kihartaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( h ) asentoon |.
»»Virran merkkivalo ( g ) syttyy ja alkaa vilkkua.
»»Kun laite on käyttövalmis, merkkivalo ( g ) lakkaa vilkkumasta.
3 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa ne pieniin
osiin. Paina vipua ( e ) ja aseta hiussuortuva kiharrinosan ( b ) ja
pihdin ( c ) väliin.
4 Sulje pihti ( c ) vapauttamalla vipu ( c ) ja liu’uta kiharrinosa ( b )
hiusten latvaan.
5 Pidä kiinni kihartimen kahvasta ( f ) ja kierrä hiussuortuva
kiharrinosan ympärille latvoista juuriin pyörittämällä kiharrinta.
Voit ottaa tukea viileästä kärjestä ( a ) pyörittäessäsi kiharrinta.
6 Pidä kiharrin paikallaan enintään 10 sekuntia.
Huomautus
»»Cuando el aparato está listo para su uso, el indicador ( g ) deja
de parpadear.
•• Älä vedä kiharrinta irrottaessasi hiussuortuvaa kihartimesta, jotta kihara
3 Antes de empezar a moldear, peine el cabello y divídalo en
mechones pequeños. Pulse la palanca ( e ) y coloque un mechón
entre el cilindro ( b ) y la pinza ( c ).
4 Suelte la palanca ( c ) para cerrar la pinza ( c ) y deslice el cilindro
( b ) hasta las puntas del cabello.
5 Sujete el mango ( f ) de la plancha moldeadora y después enrolle
el mechón alrededor del cilindro desde la punta hasta la raíz, girando
el rizador.
También puede utilizar la punta fría ( a ) como soporte para girar el
moldeador.
6 Mantenga la plancha moldeadora en esa posición durante un
máximo de 10 segundos.
7 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin painamalla vipua.
8 Päästä kiharrettu hiussuortuva irti.
Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 3–8.
Voit kihartaa hiuksesi mielesi mukaan sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin.
Nota
•• No tire del moldeador al desenrollar el cabello, ya que alisará el rizo.
7 Desenrolle el mechón de pelo hasta que pueda abrir la pinza de
nuevo con la palanca.
8 Suelte el pelo rizado.
Para rizar el pelo restante, repita los pasos del 3 al 8.
Puede rizar el pelo como dese, de dentro a fuera o de fuera a dentro.
ei suoristuisi.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Laita se telineeseen ( d ) jäähtymään. On suositeltavaa laittaa se
lämmönkestävälle alustalle.
3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja vivusta.
4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( i ).
4
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä paikalliseen Philipsjälleenmyyjääsi tai Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n
huolto-osastoon.
Vianmääritys
Jos kihartimen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan
alla olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on
ehkä kytketty
pistorasiaan, johon
ei tule virtaa.
Ota yhteyttä maakohtaiseen Philipsin
asiakaspalveluun tai vie laite lähimpään
Philipsin huoltoliikkeeseen korjausta tai
vaihtamista varten.
Laitteen
virtajohto
saattaa olla
viallinen.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips o póngase en
contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
b
EN
Garantía y servicio
5
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez
votre produit à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez
pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
• Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
• Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
• Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances,
à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation sécurisée de l’appareil
et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
• Avant de brancher l’appareil, assurezvous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
pas été spécifiquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
• N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
• Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
• Cet appareil peut être extrêmement
chaud ; soyez particulièrement
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
uniquement la poignée car les autres
parties sont chaudes et évitez tout
contact avec la peau.
• Placez toujours l’appareil sur son
support sur une surface plane et
stable résistant à la chaleur. Le corps
chaud ne doit jamais être en contact
avec la surface ou d’autres matériaux
inflammables.
• Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas en contact
avec les parties chaudes de l’appareil.
• Ne laissez pas l’appareil à proximité
d’objets et matériaux inflammables
lorsqu’il est allumé.
• Ne couvrez jamais l’appareil (par
exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
• Utilisez l’appareil uniquement sur
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
vous avez les mains mouillées.
• Le corps de l’appareil doit être propre
et ne doit comporter aucune trace de
poussières, ni de produits coiffants du
type mousse, spray ou gel. N’utilisez
jamais l’appareil avec des produits
coiffants.
• Le corps de l’appareil présente
un revêtement en céramique. Ce
revêtement peut présenter une
usure normale au fil du temps. Ce
phénomène n’affecte toutefois pas les
performances de l’appareil.
• Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
colorés, il est possible que le corps se
tache. Avant d’utiliser l’appareil sur des
cheveux artificiels, consultez toujours
leur distributeur.
• Confiez toujours l’appareil à un
Centre Service Agréé Philips pour
vérification ou réparation. Toute
réparation par une personne non
qualifiée peut s’avérer dangereuse
pour l’utilisateur.
• N’insérez aucun objet métallique
dans les ouvertures au risque de vous
électrocuter.
• Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
tenant la fiche.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
2
Introduction
Le fer à friser CurlCeramic de 16 mm vous permet d’obtenir facilement
des boucles lumineuses et souples ainsi que des anglaises au style jeune
et éclatant. Le revêtement de protection en céramique garantit même
la répartition de la chaleur et prend soin de vos cheveux lors de la
réalisation des boucles. La température maximum de 190 º C garantit
un résultat optimal tout en minimisant les dommages pour vos cheveux.
Nous espérons que CurlCeramic vous donnera entière satisfaction.
3
Bouclez vos cheveux
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Réglez le bouton marche/arrêt ( h ) sur I pour mettre l’appareil
sous tension.
»»Le voyant d’alimentation ( g ) s’allume et commence à clignoter.
»»Lorsque l’appareil est prêt à l’emploi, le voyant ( g ) cesse de
clignoter.
3 Avant de commencer le frisage, brossez vos cheveux et séparezles par petites mèches. Appuyez sur la manette ( e ) et placez une
mèche de cheveux entre le corps( b ) et la pince ( c ).
4 Refermez la pince ( c ) en relâchant la manette ( c ) et faites
glisser le corps ( b ) jusqu’à la pointe des cheveux.
5 Tenez le manche ( f ) du fer à friser, puis enroulez la mèche de
cheveux autour du corps, des pointes jusqu’aux racines, en faisant
tourner le fer à friser.
Vous pouvez également utiliser la pointe froide ( a ) comme support
lorsque vous faites tourner le fer à friser.
6 Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes.
Remarque
•• Afin de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à friser lorsque
vous déroulez la mèche.
7 Déroulez la mèche jusqu’à ce que vous puissiez de nouveau ouvrir la
pince avec la manette.
8 Relâchez les cheveux bouclés.
Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 3 à 8.
Vous pouvez boucler vos cheveux de l’intérieur vers l’extérieur ou de
l’extérieur vers l’intérieur, comme vous le souhaitez.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Placez-le sur son socle ( d ) jusqu’à ce qu’il refroidisse. Il est
fortement recommandé de le placer sur une surface résistant à la
chaleur.
3 Retirez les cheveux et la poussière du corps et de la pince.
4 Nettoyez le corps et la pince avec un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( i ).
4
3 Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche.
Premere la leva ( e ) e posizionare una ciocca tra il cilindro ( b ) e
la clip ( c ).
4 Chiudere la clip ( c ) rilasciando la leva ( c ), quindi far scorrere il
cilindro ( b ) sulla punta dei capelli.
5 Tenere l’impugnatura ( f ) del ferro arricciacapelli, quindi arricciare
la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla punta alla radice ruotando
l’arricciacapelli.
È possibile usare anche la punta fredda ( a ) come supporto quando si
ruota l’arricciacapelli.
6 Tenere l’arricciacapelli in posizione per 10 secondi.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service
Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de
votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV ».
5Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec votre fer à friser et que vous
ne parvenez pas à les résoudre à l’aide des informations ci-dessous,
adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause
Solution
L'appareil
ne
fonctionne
pas.
La prise sur laquelle
l'appareil a été
branché est peutêtre cassée.
Contactez le Service
Consommateurs Philips de votre
pays ou confiez l'appareil au
Centre Service Agréé Philips le
plus proche pour réparation/
remplacement.
Le cordon
d'alimentation de
l'appareil est peutêtre endommagé.
Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d'éviter tout accident.
ltaliano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
Nota
•• Non tirare l'arricciacapelli quando si srotolano i capelli, altrimenti i ricci
diventano lisci.
7 Srotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando
la leva.
8 Rilasciare i capelli arricciati.
Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8.
I capelli possono essere arricciati a piacere verso l’interno o verso
l’esterno.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo sul supporto di riposizionamento ( d ) finché non si
raffredda. Si consiglia vivamente di posizionarlo su una superficie
termoresistente.
3 Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
4 Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito gancio
( i ).
4
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se non è presente un
centro assistenza clienti Philips nel proprio paese, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips oppure contattare il servizio di assistenza clienti di
Philips Domestic Appliances e Personal Care BV.
5
Risoluzione dei problemi
In caso di problemi con l’arricciacapelli che non possono essere risolti
con l’aiuto delle informazioni sotto riportate, contattare il centro
assistenza Philips più vicino oppure il centro assistenza clienti Philips del
proprio paese.
Problema
Causa
Soluzione
L'apparecchio
non funziona.
La presa di
corrente utilizzata
non funziona.
Contattare il centro assistenza
clienti Philips di zona o portare
l'apparecchio al centro assistenza
Philips più vicino per eseguire
riparazioni o sostituire il
prodotto.
2
Inleiding
Met de CurlCeramic-krultang met staaf van 16 mm maakt u gemakkelijk
sterke, veerkrachtige(pijpen)krullen voor een speelse en jonge uitstraling.
De beschermende keramische laag zorgt voor een gelijkmatige
warmteverspreiding en beschermt uw haar tijdens het krullen. De
hoogste temperatuur van 190ºC garandeert een optimaal resultaat
terwijl beschadiging van het haar tot een minimum wordt beperkt. Wij
hopen dat u zult genieten van het gebruik van uw CurlCeramic.
3
Uw haar krullen
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Zet de aan-uitschakelaar ( h ) op I om het apparaat in te schakelen.
»»Het aan-uitlampje ( g ) begint te branden en knippert
vervolgens.
»»Wanneer het apparaat klaar voor gebruik is, houdt het lampje
( g ) op met knipperen.
3 Voordat u met krullen begint, kamt u uw haar en verdeelt u uw haar
in kleine gedeelten. Druk op de hendel ( e ) en plaats een haarlok
tussen de staaf ( b ) en de klem ( c ).
4 Sluit de klem ( c ) door de hendel ( c ) los te laten en schuif de
staaf ( b ) naar het uiteinde van de lok.
5 Houd de hendel ( f ) van de krultang vast en draai vervolgens
de haarlok van de punt tot de wortel om de staaf heen door de
krultang rond te draaien.
U kunt ook het koele uiteinde ( a ) als een steun gebruiken wanneer u
de krultang draait.
6 Houd de krultang maximaal 10 seconden in die positie.
Opmerking
•• Trek niet aan de krultang wanneer u uw haar afrolt, anders trekt u de
krul weer recht.
7 Rol de lok af tot u de klem weer met de hendel kunt openen.
8 Laat het gekrulde haar los.
Herhaal stap 3 t/m 8 om de rest van het haar te krullen.
U kunt uw haar naar wens zowel van binnen naar buiten als van buiten
naar binnen krullen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op de standaard ( d ) tot het is afgekoeld. U
wordt sterk aangeraden het op een hittebestendig oppervlak te
plaatsen.
3 Verwijder haren en stof van de staaf en de klem.
4 Maak de staaf en de klem schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( i ) hangen.
4
Garantie en service
3
Krølling av hår
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv av/på-bryteren ( h ) til l for å slå på apparatet.
»»Av/på-indikatoren ( g ) lyser og begynner å blinke.
»»Når apparatet er klart til bruk, slutter indikatoren ( g ) å blinke.
3 Før du begynner å krølle, må du gre håret og dele det inn i små deler.
Trykk på hendelen ( e ), og plasser en hårlokk mellom sylinderen
( b ) og klemmen ( c ).
4 Lukk klemmen ( c ) ved å slippe hendelen ( c ) og skyve
sylinderen ( b ) ut til hårtuppene.
5 Hold i håndtaket ( f ) på krølltangen, og vikle deretter hårlokken
rundt sylinderen fra tupp til rot ved å rotere krølltangen.
Du kan også bruke den kalde tuppen ( a ) som en støtte når du
roterer krølltangen.
6 Hold krølltangen i denne posisjonene i maksimalt 10 sekunder.
Merknad
•• Ikke trekk i krølltangen når du vikler ut håret. Da retter du ut krøllen.
7 Vikle ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med hendelen.
8 Slipp det krøllede håret.
Når du skal krølle resten av håret, må du gjenta trinnene 3 til 8.
Du kan krølle håret både innenfra og ut eller utenfra og inn etter eget
ønske.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det i stativet ( d ) til det er avkjølt. Det anbefales at du
plasserer det på et varmebestandig underlag.
3 Fjern hår og støv fra sylinderen og klemmen.
4 Rengjør sylinderen og klemmen med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( i ).
4
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet). Hvis Philips ikke har kundestøtte i landet du bor i, kan
du gå til din lokale Philips-forhandler eller kontakte serviceavdelingen til
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
5
Feilsøking
Hvis det skulle oppstå problemer med krølltangen, og du ikke kan løse
dem ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med det
nærmeste servicesenteret eller kundestøtten for Philips der du bor.
Problem
Årsak
Apparatet
virker ikke i
det hele tatt.
Kanskje
stikkontakten
som apparatet
er tilkoblet, ikke
fungerer.
Løsning
2
Introdução
L’arricciacapelli CurlCeramic con cilindro da 16 mm consente di
ottenere ricci luminosi, voluminosi e boccoli per un look giovane e
allegro. Il rivestimento protettivo in ceramica assicura una distribuzione
uniforme del calore, prendendosi cura dei capelli mentre si esegue
l’arricciatura. La temperatura massima di 190 °C garantisce un risultato
ottimale riducendo al minimo i danni ai capelli. Buon divertimento con
l’arricciacapelli CurlCeramic.
3
Come arricciare i capelli
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Impostare l’interruttore on/off ( h ) su I per accendere l’apparecchio.
»»La spia di accensione ( g ) si accende e inizia a lampeggiare.
»»Quando l’apparecchio è pronto all’uso, la spia ( g ) smette di
lampeggiare.
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Innledning
CurlCeramic-krølltangen med en sylinder på 16 mm gjør det enklere
for deg å oppnå livlige, spenstige krøller og korketrekkere for et
frydefullt og ungt utseende. Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn
varmefordeling og tar vare på håret under krøllingen. Topptemperatur
på 190 ºC garanterer best mulig resultat samtidig som det minimerer
skader på håret. Vi håper du vil like CurlCeramic.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Ambiente
Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
Introduktion
3 Saçınızda bukleler oluşturmaya başlamadan önce saçınızı tarayıp
küçük bölümlere ayırın. Kola ( e ) bastırın ve bir kısım saçı bigudi
( b ) ile klipsin ( c ) arasına yerleştirin.
4 Kolu( c ) bırakarak klipsi( c ) kapatın ve bigudiyi( b ) saçın ucuna
doğru çekin.
5 Bukle maşasının sapını ( f ) tutun ve bukle cihazını döndürerek saçı
kökten uca doğru bigudiye sarın.
Bukle cihazını döndürürken soğuk ucu ( a ) da destek olarak
kullanabilirsiniz.
6 Bukle maşasını bu konumda maks. 10 saniye tutun.
O modelador CurlCeramic com um ferro de 16 mm permite-lhe
obter facilmente caracóis e cachos brilhantes e soltos que lhe darão
um aspecto jovial e alegre. O revestimento protector de cerâmica
assegura uma distribuição uniforme do calor e cuida bem do seu
cabelo enquanto o encaracola. Uma temperatura superior de 190 °C
garante óptimos resultados e minimiza danos no cabelo. Esperamos que
desfrute do seu CurlCeramic.
Med locktången CurlCeramic med 16 mm kolv kan du enkelt få
livfulla och spänstiga lockar och korkskruvar för en ungdomlig look. En
skyddande keramisk beläggning ger en jämn värmefördelning och gör att
du kan locka håret på ett skonsamt sätt. En maxtemperatur på 190 ºC
ger bästa möjliga resultat och minimerar slitaget på håret. Vi hoppas att
du kommer att tycka om din CurlCeramic.
3
‫ از دستگاه در نزدیکی آب استفاده‬:‫ •هشدار‬
.‫نکنید‬
•• Saçınızı açarken bukle maşasını çekmeyin, aksi halde bukleleri
،‫کنید‬
‫می‬
‫استفاده‬
‫دستشویی‬
‫در‬
‫دستگاه‬
‫ •اگر از‬
düzleştirirsiniz.
»»När apparaten är klar för användning slutar indikatorn ( g ) att
‫ استفاده از‬.‫ آن را از پریز بکشید‬،‫پس از مصرف‬
blinka.
7 Klipsi kolu bastırarak açabilmeniz mümkün olana kadar maşayı
‫ حتی‬،‫دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است‬
döndürerek
saç
tutamını
açın.
3 Kamma och dela upp håret i mindre sektioner innan du börjar locka
det. Tryck på spaken ( e ) och placera en hårslinga mellan kolven
8 Bukleyi bırakın.
.‫اگر خاموش باشد‬
( b )och klämman ( c ).
Saçınızın kalanını bukle yapmak için, 3 - 8 arası adımları tekrarlayın.
Saçınızı zevkinize göre içten veya dıştan kıvırabilirsiniz.
4 Stäng klämman ( c ) genom att släppa spaken ( c ) och dra kolven
‫ از دستگاه در نزدیکی وان‬:‫ •هشدار‬
( b ) till hårtopparna.
Kullanımdan sonra:
‫ حوض یا ظروف حاوی‬،‫ دوش آب‬،‫حمام‬
5 Håll i locktångens handtag ( f ) och linda sedan hårslingan runt
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
kolven från topp till rot genom att rotera locktången.
.‫آب استفاده نکنید‬
2 Cihazı soğuması için standa ( d ) yerleştirin. Cihazın mutlaka ısıya
Du kan även använda den kalla toppen ( a ) som stöd när du roterar
dayanıklı bir yüzeye yerleştirilmesi önerilir.
‫ •همیشه آن را پس از استفاده از پریز‬
locktången.
3 Bigudide ve klipste kalan saç ve tozu temizleyin.
6 Håll locktången i läget i högst 10 sekunder.
.‫بکشید‬
4 Bigudiyi ve klipsi nemli bir bezle temizleyin.
‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای‬
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma halkasından
Kommentar
( i ) asarak da saklayabilirsiniz.
‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫جلوگیری از بروز خطر‬
•• Dra inte i locktången när du lösgör håret, eftersom lockarna då kan
rätas ut igen.
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips
4
Garanti ve servis
.‫اشخاص متخصص تعویض کنید‬
7 Linda ut hårslingan tills du kan öppna klämman med spaken igen.
Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen
8 Ta loss den lockade hårslingan.
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
‫ سال و افرادی که از توانایی‬8 ‫ •کودکان باالی‬
Upprepa steg 3 till 8 om du vill locka resten av håret.
ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا‬،‫جسمی‬
Du kan börja locka håret antingen underifrån eller från hårets ovansida.
dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri
Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin veya Philips Ev ve
‫جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها‬
Efter användning:
Kişisel Bakım Ürünleri Servis Departmanına başvurun.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
‫یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از‬
2 Lägg den på stödstativet ( d ) tills den svalnar. Vi rekommenderar att
5
Sorun
giderme
.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫خطرات ممکن‬
du placerar den på en värmetålig yta.
3 Ta bort hårstrån och damm från kolven och klämman.
‫ متیز کردن و‬.‫کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬
Bukle cihazınız ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar aşağıda verilen bilgiler
4 Rengör kolven och klämman med en fuktig trasa.
yardımıyla çözülemiyorsa size en yakın Philips servisine veya ülkenizdeki
‫مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون‬
Philips Müşteri Destek Merkezine başvurun.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( i ).
.‫نظارت اجنام شود‬
Sorun
Nedeni
Çözüm
‫ بررسی کنید‬،‫ •قبل از اتصال دستگاه به پریز برق‬
4
Garanti och service
Cihaz
Cihazın takıldığı Tamir/Değiştirme için ülkenizdeki Philips
‫که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق‬
çalışmıyor. priz çalışmıyor müşteri desteği merkezine başvurun veya
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
olabilir.
cihazı en yakın Philips servis merkezine
.‫محلی شما مطابقت داشته باشد‬
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
götürün.
land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns
‫ •از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده‬
något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste PhilipsCihazın
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir
återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic
elektrik
tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka
.‫شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید‬
Appliances and Personal Care BV.
kablosu
Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi
‫ آن را رها‬،‫ •وقتی دستگاه به برق متصل است‬
arızalı olabilir.
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
5
Felsökning
.‫نکنید‬
Om du får problem med locktången och inte kan lösa dem med hjälp
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر‬
av nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philips‫ آن ها را توصیه منی کند‬Philips ‫یا لوازمی که‬
serviceombud eller Philips kundtjänst i ditt land.
‫ اگر از چنین لوازم جانبی یا‬.‫استفاده نکنید‬
‫تهانينا لشرائكم هذا املنتج ومرح ًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة الكاملة من‬
Problem
Orsak
Lösning
‫از‬
‫شما‬
‫ ضمانت نامه‬،‫قطعاتی استفاده کنید‬
.www.philips.com/welcome ‫ قم بتسجيل املنتج في‬،Philips ‫الدعم الذي تقدمه‬
Apparaten
Uttaget som
Kontakta Philips kundtjänst i ditt
.‫درجه اعتبار ساقط می شود‬
fungerar
apparaten har
land eller ta med apparaten till
‫هام‬
13
inte alls.
anslutits till kanske
närmaste Philips serviceombud
.‫ •سیم برق را دور دستگاه نپیچانید‬
inte är strömförande. för lagning/byte.
ً
.‫مستقبال‬
‫اقرأ دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه للرجوع إليه‬
‫ صبر کنید تا خنک‬،‫ •قبل از جمع آوری دستگاه‬
Apparatens nätsladd Om nätsladden är skadad måste
.‫ ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء‬:‫ •حتذير‬
kan vara skadad.
den alltid bytas ut av Philips,
.‫شود‬
ett av Philips auktoriserade
‫ افصل الطاقة‬،‫ •عند استخدام اجلهاز في احلمام‬
serviceombud eller liknande
‫ •هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون‬
‫عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قربه من املاء‬
behöriga personer för att
‫را‬
‫ فقط دسته‬.‫ممکن است بیش از حد داغ باشد‬
undvika olyckor.
‫يشكل خطرا ً حتى عندما يكون متوقفا ً عن‬
‫فارسی‬
‫بگیرید چون بقیه قسمت ها داغ هستند و نباید‬
.‫التشغيل‬
.‫با پوست شما متاس پیدا کنند‬
Türkçe
‫ تبریک می گوییم‬1
‫ ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب‬:‫ •حتذير‬
‫ •همیشه دستگاه را با پایه آن روی یک سطح‬
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
‫می‬
‫تبریک‬
‫محصول‬
‫این‬
‫خرید‬
‫برای‬
‫شما‬
‫به‬
.‫آمدید‬
‫ خوش‬Philips ‫به دنیای محصوالت‬
ّ
‫ة‬
‫رش‬
‫م‬
‫أو‬
،‫االستحمام‬
‫حوض‬
‫من‬
ِ
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü
‫سایت لوله‬
.‫دهید‬
‫دستگاهقرار‬
‫حرارت‬
‫پایدار‬
،‫صاف‬
‫خود را در‬
،Philips‫برابر‬
‫در فروش‬
‫مقاومپس از‬
‫و از خدمات‬
‫بهینه‬
‫استفاده‬
‫گوییم! برای‬
‫ أو املِغسلة أو أي أوعية‬،‫االغتسال‬
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
‫ ثبت نام‬www.philips.com/welcome
‫سطح یا سایر مواد قابل‬.‫کنید‬
‫متاس با‬
‫داغ هرگز نباید در‬
.‫أخرى حتتوي على ماء‬
.‫مقدمهقرار گیرد‬
‫ اشتعال‬2
1Önemli
‫ •قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز‬
‫ •از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه‬
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
‫ میلی متری به شما امکان می دهد به راحتی‬16 ‫ با لوله‬CurlCeramic ‫اطوی فرزن‬
.‫بعد االستخدام‬
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
‫ روکش سرامیکی‬.‫ بزنید و زیبا و جوان به نظر برسید‬.‫کنید‬
‫جلوگیریدرشت و ریز‬
‫موهای خود را فرهای‬
‫ حرارت را به طور یکنواخت توزیع کرده و از موهایتان در هنگام فر شدن‬،‫محافظ لوله‬
‫ فيجب‬،ً‫ •إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬
• UYARI: Bu cihazı su yakınında
‫اشیاء و‬
‫دور از‬
‫آندر را‬،‫گراد‬،‫است‬
‫روشن‬
‫وقتی‬
• ‫حداقل‬
‫آسیب به مو به‬
‫حالی که‬
‫درجه سانتی‬
190 ‫دستگاهباالی‬
‫ در دمای‬.‫می کند‬
‫محافظت‬
‫ أو مركز خدمة‬Philips ‫استبداله من قبل‬
kullanmayın.
.‫ لذت ببرید‬CurlCeramic ‫ امیدواریم از کار با‬.‫ بهترین نتایج ارائه می شود‬،‫می رسد‬
.‫مواد قابل اشتعال نگهدارید‬
‫ أو أشخاص مؤهلني‬Philips ‫مخوَّل من قبل‬
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile
‫ آن را با چیزی‬،‫وقتی دستگاه داغ است‬
‫ •هرگز‬3
‫مهم‬
.‫لتجنب أي خطر‬
olsa tehlike oluşturacağından, cihazı
.‫نپوشانید‬
)‫پارچه‬
‫یا‬
‫حوله‬
‫(مانند‬
‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫ أعوام وما فوق‬8 ‫ •ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫بعدیازنزد خود نگه‬
banyoda kullandıktan sonra fişini
‫استفاده‬
‫ فقط برای موهای خشک‬.‫دارید‬
‫دستگاه‬
• ‫استخدام هذا اجلهاز فضال ً عن األشخاص الذين‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫ •کودکان باالی‬
prizden çekin.
.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫خیس‬
‫دست‬
‫با‬
‫دستگاه‬
‫از‬
.‫کنید‬
‫نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن‬
‫يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو احلسية أو‬
‫ کودکان نباید با دستگاه‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin,
‫محصوالت‬
‫غبار و‬
‫گرد‬
‫عاری از‬
‫رامتیزمتیز‬.‫کنند‬
‫لوله‬
‫شود‬
. ‫اجنام‬
‫کودکان بدون نظارت‬
‫نبایدوتوسط‬
‫دستگاه‬
‫کردن وومراقبت از‬
‫ •بازی‬
‫العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو‬
.‫کنند‬
‫منی‬
‫بازی‬
‫دستگاه‬
‫با‬
‫شوید‬
‫مطمئن‬
‫تا‬
‫باشید‬
‫داشته‬
‫نظر‬
‫زیر‬
‫را‬
‫کودکان‬
•
‫ژل‬
‫و‬
‫اسپری‬
،‫موس‬
‫مانند‬
‫مو‬
‫دهنده‬
‫حالت‬
duşların, lavaboların ve suyla
‫ في حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم‬،‫املعرفة‬
‫ آن را نزد منایندگی‬،‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫محصوالت‬
‫همراه با‬
‫دستگاه‬
‫هرگز از‬
.‫نگهدارید‬
dolu başka kapların yakınında
.‫متخصص تعویض کنید‬
‫اشخاص‬
‫ یا‬Philips ‫مجاز‬
‫مرکز خدمات‬
،Philips ‫های‬
‫إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز بطريقة آمنة‬
‫کنار یا نزدیکی آب‬
‫دستگاه در‬
‫ از‬.‫آب نگه دارید‬
‫دور از‬
‫دستگاه را‬
:‫ •هشدار‬
.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫مو‬
‫دهنده‬
‫حالت‬
çalıştırmayın.
‫ مينع األطفال باللعب‬.‫وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
‫ اگر از دستگاه‬.‫ دستشویی و ظرفشویی استفاده نکنید‬،‫در وان حمام‬
.‫پریز بکشید‬
‫روکشاز استفاده آن را از‬
‫ پس‬،‫می کنید‬
‫دستشویی‬
‫ این‬.‫است‬
‫سرامیکی‬
‫استفادهیک‬
‫دارای‬
‫ •درلوله‬
• Kullanımdan sonra cihazın fişini
‫ ال يجب على األطفال القيام بالتنظيف‬.‫باجلهاز‬
.‫ حتی اگر دستگاه خاموش باشد‬،‫نزدیکی آب به دستگاه خطر دارد‬
.‫شود‬
‫ساییده‬
‫زمان‬
‫طول‬
‫در‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫روکش‬
.‫أو أعمال الصيانة من دون مراقبة‬
‫ توصیه می شود که یک وسیله‬،‫ •برای مراقبت بیشتر از این دستگاه‬
mutlaka çekin.
‫کارکرد مانده‬
‫ جریان‬.‫کنید‬
‫دستشویی نصب‬
‫الکتریکی‬
‫) را در مدار‬RCD(
‫جریان مانده‬
‫دستگاه‬
‫کارایی‬
‫تاثیری در‬
‫مسئله‬
‫ این‬،‫هرچند‬
‫ تأكد أن الفولتية املشار‬،‫ •قبل توصيل اجلهاز‬
‫ برای اطالعات بیشتر با فرد نصب‬.‫ میلی آمپر بیشتر باشد‬30 ‫ نباید از‬RCD ‫در این‬
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa,
.‫ندارد‬
.‫وسیله مشورت کنید‬
‫کننده‬
.‫إليها على اجلهاز تتوافق مع الفولتية احمللية‬
bir tehlike oluşturmasını önlemek
‫ •قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه‬
‫موی‬
‫برای‬
‫دستگاه‬
‫ولتاژ از‬
‫ •بااگر‬
‫داشته‬
‫مطابقت‬
‫برق محلی شما‬
‫ •ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير املبني في‬،‫رنگ زده استفاده شود‬.‫باشد‬
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir
ً ‫ •مرتبا‬
‫دستگاه‬
‫خود‬
‫ سیم برق یا‬،‫دوشاخه‬
‫اگر‬.‫شود‬
.‫بررسی کنید‬
‫برق را‬
‫سیم های‬
‫وضعیت‬
‫برای‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫قبل‬
‫لکه‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫لوله‬
.‫هذا الدليل‬
.‫ از آن استفاده نکنید‬،‫آسیب دیده و خراب است‬
servis merkezi veya benzer şekilde
.‫کنید‬
‫مشورت‬
‫مو‬
‫فروشنده‬
‫با‬
،‫مصنوعی‬
‫موی‬
.‫ از متاس آن با پوست جلوگیری کنید‬.‫ •لوله دستگاه در حین استفاده داغ می شود‬
ً ‫ ال تتركه أبدا‬،‫ •عند توصيل اجلهاز مبقبس الطاقة‬
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
.‫جلوگیری کنید‬
‫دستگاه‬
‫همیشهبرق با قطعات‬
‫ ••از متاس سیم‬
‫آزمایش یا تعمیر به‬
‫برای‬
‫دستگاهداغ را‬
.‫من دون مراقبة‬
.‫ •از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید‬
değiştirilmesini sağlayın.
‫مجاز‬
‫خدماتی‬
.‫پریز بکشید‬
‫استفاده از‬
‫مرکزآن را پس از‬
‫ •همیشه‬
‫ تعمیر توسط •ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي‬.‫ ببرید‬Philips
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
.‫خنک شود‬
‫کنید تا‬
‫ صبر‬،‫دستگاه‬
‫افرادجمع آوری‬
‫ •قبل از‬
‫بسیار‬
‫کاربر‬
‫برای‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫غیرمجاز‬
Philips ‫شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها‬
‫ اسپری و‬،‫ •لوله را متیز و عاری از گرد و غبار و محصوالت حالت دهنده مو مانند موس‬
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
‫خطرآفرین‬
.‫ همراه با محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید‬.‫باشد‬
‫هرگز از دستگاه‬
.‫ژل نگهدارید‬
‫ قد يؤدي استخدام ملحقات‬.‫على وجه اخلصوص‬
.‫ببرید‬
Philips
‫مجاز‬
‫خدماتی‬
‫مرکز‬
‫به‬
‫تعمیر‬
‫یا‬
‫آزمایش‬
‫برای‬
‫را‬
‫اشیاءدستگاه‬
‫ ••همیشه‬
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
‫چون‬
.‫نکنید‬
‫وارد‬
‫هوا‬
‫های‬
‫روزنه‬
‫در‬
‫را‬
‫فلزی‬
.‫أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
.‫تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین باشد‬
bilgi ve tecrübe açısından eksik
.‫وجودروکشدارد‬
‫گرفتگی‬
‫احتمالیک برق‬
‫ممکن است در طول زمان ساییده‬
‫ این‬.‫است‬
‫روکش سرامیکی‬
‫ •لوله دارای‬
.‫ •ال تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول اجلهاز‬
.‫ این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه ندارد‬،‫ هرچند‬.‫شود‬
kişiler tarafından kullanımı sadece bu
‫پریز‬
‫از‬
‫دست‬
‫یک‬
‫با‬
‫را‬
‫برق‬
‫دوشاخه‬
‫استفاده‬
‫از‬
.‫ آن را دور از اشیاء و مواد قابل اشتعال نگهدارید‬،‫بعددستگاه روشن است‬
‫ ••وقتی‬
.‫ •انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل أن حتفظه‬
.‫نپوشانید‬
)‫پارچه‬
‫یا‬
‫حوله‬
‫(مانند‬
‫چیزی‬
‫با‬
‫را‬
‫آن‬
،‫است‬
‫داغ‬
‫دستگاه‬
‫وقتی‬
‫هرگز‬
‫ ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس‬.‫ • نکشید‬
kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
‫ •انتبه بشدة عند استخدام اجلهاز إذ ميكن أن‬
.‫ •هرگز دستگاه را در حالی که در پریز است رها نکنید‬
.‫دوشاخه را بیرون بیاورید‬
bulunması veya güvenli kullanım
.‫ لوله ممکن است لکه شود‬،‫ •اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود‬
‫ أمسك املقبض فقط إذ‬.‫يكون ساخنًا ج ًدا‬
.‫باشد‬
‫داغ‬
‫حد‬
‫از‬
‫بیش‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫چون‬
‫ •هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید‬
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
‫ستكون األجزاء األخرى ساخنة وجتنب مالمسة‬
‫میدان‬
‫ چون سایر قسمت ها‬،‫)دسته را بگیرید‬EMF(
‫ فقط‬،‫الکترومغناطیسیاست‬
‫وقتی دوشاخه دستگاه در پریز‬
•
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
.‫داغ هستند‬
.‫البشرة‬
‫ با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
.‫ با فروشنده مو مشورت کنید‬،‫ •قبل از استفاده برای موی مصنوعی‬
‫العربية‬
.‫مطابقت دارد‬
mümkündür. Çocuklar cihazla
‫ •ضع اجلهاز دائما ً مع احلامل على مساحة‬
.‫دستگاه با دست خیس استفاده نکنید‬
‫ •از‬
‫فارسی‬
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı
‫ پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار‬،‫ •همیشه دستگاه را با پایه آن روی یک سطح صاف‬
‫ ال يجب‬.‫مسطحة وثابتة ومقاومة للسخونة‬
‫زیست‬
‫ تهانينا‬1
.‫هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرد‬
‫محیطلوله داغ‬
.‫دهید‬
bakımı, nezaret edilmeyen çocuklarca
ً
‫السطح‬
‫الساخن‬
‫املبروم‬
‫احلامل‬
‫يالمس‬
‫أن‬
‫ا‬
‫إطالق‬
‫گوییم‬
‫می‬
‫تبریک‬
1
‫این عالمت نشان میدهد که محصول نباید با زبالههای معمولی خانگی دور‬
‫! لالستفادة بالكامل من الدعم الذي‬Philips ‫ ومرحبا ً بك في‬،‫تهانينا على شرائك املنتج‬
yapılmamalıdır.
‫نسبت‬
‫خود‬
‫کشور‬
‫قوانین‬
‫طبق‬
‫بر‬
‫خصوص‬
‫این‬
‫در‬
.)EU/19/)2012
‫شود‬
‫انداخته‬
.www.philips.com/welcome
‫أخرىمنتجك‬
‫موادبتسجيل‬
‫ قم‬،Philips
.‫قابلةفي لالشتعال‬
‫تقدمهأو أي‬
‫شما برای خرید این محصول تبریک می‬
‫ به‬.‫الکترومغناطیسیآمدید‬
‫ خوش‬Philips ‫میدان محصوالت‬
‫به دنیای‬
)EMF(
،‫صحیح‬
‫انداخنت‬
‫ دور‬.‫منایید‬
‫فروشاقدام‬
‫الکترونیکی‬
‫الکتریکی و‬
‫محصوالت‬
‫به‬
‫سایت‬
‫خود را در‬
‫دستگاه‬
،Philips
‫خدمات پس از‬
‫بهینه از‬
‫جمعآوری استفاده‬
‫گوییم! برای‬
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz
‫ در‬.‫مطابقت دارد‬
)EMF(
‫الکترومغناطیسی‬
‫میدان‬
‫استانداردهای‬
‫کلیه‬
‫دستگاه با‬
‫ازاین‬
‫ •جتنّب مالمسة سلك الطاقة الرئيسي ألجزاء‬
.‫کند‬
‫جلوگیری می‬
‫انسان‬
‫سالمت‬
‫و‬
‫زیست‬
‫محیط‬
‫روی‬
‫بر‬
‫منفی‬
‫تاثیرات‬
.‫کنید‬
‫نام‬
‫ثبت‬
www.philips.com/welcome
‫ مقدمة‬2
‫صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه‬
.‫اجلهاز الساخنة‬
üzerinde belirtilen gerilim değerinin
‫ با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می‬،‫راهنما‬
‫ مم على‬16 ‫ بأسطوانتها التي يبلغ قطرها‬CurlCeramic ‫تساعدك أداة جتعيد الشعر‬
‫ مقدمه‬.‫باشد‬
2
ً ‫بعيدا‬
‫القابلة‬
‫مفعماًواملواد‬
‫األجسام‬
‫فيضفيعن‬
‫اجلهاز‬
‫أبق‬
• ً ‫مظهرا ً شبابيا‬
ً ‫الشعر حيويا‬
yerel şebeke gerilimiyle ayını
‫طالء اخلزف‬
‫ يضمن‬.‫بالسعادة‬
،ً‫ومجعدا‬
‫جعل‬
ِ ‫الواقي‬
‫ تضمن أعلى درجة من‬.‫توزيعا متساويًا للحرارة ويعتني جي ًدا بشعرك أثناء التجعيد‬
ً
‫ میلی متری به شما امکان می دهد به راحتی‬16 ‫ با لوله‬CurlCeramic ‫اطوی فرزن‬
.‫لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل‬
olduğundan emin olun.
‫ نأمل بأن‬.‫ كما تقلص احتمال تلف الشعر‬،‫ درجة مئوية نتيجة مثالية‬190 ‫احلرارة التي تبلغ‬
‫ روکش سرامیکی‬.‫زیست درشت و ریز بزنید و زیبا و جوان به نظر برسید‬
‫خود را فرهای‬
‫موهای‬
‫محیط‬
‫جتعيدا ًالشعر‬
‫باستخدام أداة‬
‫ حرارت را به طور یکنواخت توزیع کرده و از موهایتان در هنگام فر شدن‬،‫محافظ لوله‬
‫اجلهاز بأي شيء‬.CurlCeramic
‫إلى تغطية‬
‫إطالق‬
‫تستمتعتعمد‬
‫ •ال‬
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında
‫دور‬
‫خانگی‬
‫معمولی‬
‫های‬
‫زباله‬
‫با‬
‫همراه‬
‫را‬
‫آن‬
،‫دستگاه‬
‫عمر‬
‫پایان‬
‫پس از‬
‫ در حالی که آسیب به مو به حداقل‬،‫ درجه سانتی گراد‬190 ‫ در دمای باالی‬.‫محافظت می کند‬
‫بازیافت محلی خود اجنام‬
‫امیدواریمو‬
‫جمع آوری‬.‫شود‬
‫طبقمیقوانین‬
‫نتایجرا‬
‫این کار‬
‫بلکه‬،‫رسد‬
‫نیاندازید‬
‫(منشفة أو قطعة قماش مثال ً) عندما يكون‬
.‫ببرید‬
‫لذت‬
CurlCeramic
‫با‬
‫کار‬
‫از‬
‫ارائه‬
‫بهترین‬
‫می‬
bir amaç için kullanmayın.
‫ هام‬3
.‫ با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید‬.‫دهید‬
ً
.
‫ا‬
‫ساخن‬
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
‫مهم‬
‫ال ً عنال تقم‬.‫فقط‬
‫الشعر‬
‫استخدمالذيناجلهاز‬
‫اجلاف اجلهاز فض‬
‫استخدام هذا‬
‫على وما فوق‬
‫ أعوام‬8 ‫يبلغون‬
‫ ••ميكن لألطفال‬
‫زدن موها‬
‫ فر‬433
zaman gözetimsiz bırakmayın.
‫األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو احلسية أو العقلية أو أولئك‬
‫مراجعات‬
‫برای‬
‫آن‬
‫و‬
‫بخوانید‬
‫دقت‬
‫به‬
‫را‬
‫راهنما‬
‫دفترچه‬
‫این‬
،‫دستگاه‬
‫از‬
‫استفاده‬
‫قبل از‬
.‫بتشغيل اجلهاز ويديك رطبتني‬
.‫ دوشاخه را به پریز برق بزنید‬1
‫ في حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق‬،‫الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
.‫بعدی نزد خود نگه دارید‬
• Başka üreticilere ait olan veya Philips
.‫ قرار دهید تا دستگاه روشن شود‬I ‫خاموش ( ) را روی‬/‫ سوییچ روشن‬2
‫ ال‬.‫منباجلهاز‬
‫وخلوهباللعب‬
.‫املرتبطة به‬
‫وفهم اخملاطر‬
‫بطريقة آمنة‬
‫حافظاجلهاز‬
‫ •باستخدام‬
‫املبروم‬
‫احلامل‬
‫نظافة‬
‫على‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫ •کودکان باالی‬
ّ‫مينعدوناألطفال‬
.‫مراقبة‬
‫يجب على األطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من‬
.‫کند‬
‫چشمک زدن‬
‫نظارتو شروع‬
‫روشن شده‬
) ‫می‬
( ‫دستگاه‬
‫روشن بودن‬
↵
tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
‫می ایمن‬
‫استفاده‬
‫بزرگترهابهیا آموخنت‬
‫توانند با‬
‫آگاهی ندارند‬
‫نشانگرجتربه و‬
‫نیستند یا‬
‫الشعر مثل رغوة املوس‬
‫تسريح‬
‫ومنتجات‬
‫الغبار‬
.‫لعبهم باجلهاز‬
‫للحؤول دون‬
‫مراقبة األطفال‬
‫ •يجب‬
.‫منی زند‬
‫چشمک‬
‫دیگر‬.‫کنند‬
) (‫استفاده‬
‫دستگاه نشانگر‬
،‫استفاده ازآماده شد‬
‫دستگاه برای‬
↵ ‫از‬
‫دستگاه‬
‫نباید با‬
‫کودکان‬
،‫خطرات ممکن‬
‫وقتیآگاهی از‬
‫دستگاه و‬
aksesuar ve parçaları kesinlikle
‫خدمة‬
‫استبداله من قبل‬
‫ فيجب‬،ً ‫تالفا‬
‫الطاقة الرئيسي‬
‫ورذاذ سلك‬
‫ •إذا كان‬
‫شود‬
. ‫کوچکاجنام‬
‫هاینظارت‬
‫قسمتبدون‬
‫توسطبهکودکان‬
‫مراقبت‬
‫کردن و‬
.‫بازی ازکنند‬
‫تقسیم‬
‫نبایدموها را‬
‫دستگاهزده و‬
‫خودازرا شانه‬
‫موهای‬
،‫شروعمتیزفرزدن‬
‫ قبل‬3
ً ‫اجلهاز أبدا‬
‫ أومعمركزأي‬Philips
‫تستخدم‬
‫ ال‬.‫واجلل‬
‫الشعر‬
.‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬Philips ‫مخوَّل من قبل‬
‫منی لوله‬
‫بازیگیره‬
‫دستگاه) و‬
( ‫بینبالوله‬
‫مطمئنمو را‬
‫قسمتی از‬
‫داشته ) و‬
( ‫فشار داده‬
‫اهرم را‬
.‫ •کنید‬
) (.‫کنند‬
‫شوید‬
‫باشید تا‬
‫زیر نظر‬
‫کودکان را‬
kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça
.‫الشعر‬
‫لتسريح‬
‫ •قرار‬
ً ‫منتجات اجلهاز بعيدا‬
‫تستخدمه بالقرب من املاء أو‬
‫ ال‬.‫عن املاء‬
‫أبق هذا‬
‫ آن را نزد منایندگی‬،‫که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬.‫دهید‬
‫درصورتی‬
ِ :‫ •حتذير‬
‫ عند استخدام اجلهاز‬.‫فوقها في املغاطس واملغاسل واألحواض وغير ذلك‬
‫موها‬.‫کنید‬
‫تعویض نوک‬
‫متخصص ) را تا‬
( ‫سپس لوله‬
‫ببندید و‬
) ( ‫اهرم‬
‫کردن‬
‫مرکزبا رها‬
‫ ) را‬،Philips
( ‫گیره لوله‬
kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini
‫اشخاص‬
‫ یا‬Philips
‫مجاز‬
‫خدمات‬
‫ های‬4
‫ قد يزول‬.‫اخلزف‬
‫بطالء‬
‫مزوّد‬
‫املبروم‬
‫احلامل‬
‫من املاء يشكل‬
‫فقربه من‬
.‫االستخدام‬
‫عنه بعد‬
‫افصل الطاقة‬
،‫ن احلمام‬
ّ ‫ •إفي‬
.‫بیاورید‬
‫ •پایین‬
‫ از دستگاه در کنار یا نزدیکی آب‬.‫دستگاه را دور از آب نگه دارید‬
:‫هشدار‬
ً ‫خطرا‬
.‫التشغيل‬
‫متوقفا ً عن‬
‫الطالء يكون‬
‫هذاحتى عندما‬
yitirir.
‫ موها را دور لوله‬،‫دستگاه‬
‫سپس با‬
،‫بگیرید‬
‫فرزن مو را‬
‫ ) اطوی‬،‫حمام‬
( ‫دستگیره‬
‫چرخاندندستگاه‬
‫ اگر از‬.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫ظرفشویی‬
‫دستشویی و‬
‫ در وان‬5
‫لكن هذا ال‬
.‫الوقت‬
‫مع‬
‫ا‬
‫ئ‬
‫فشي‬
‫ا‬
‫ئ‬
‫شي‬
ً
ً
‫) في‬RCD( ‫ ننصحك بتركيب جهاز التيار املتخلّف‬،‫ •حلماية إضافية‬
‫ازدر ابتدا تا‬
.‫ پس از استفاده آن را از پریز بکشید‬،‫می کنید‬.‫بپیچید‬
‫انتهااستفاده‬
‫دستشویی‬
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına
.‫اجلهاز‬
‫الكهربائيةفي‬
‫يؤثر ذلك‬
‫ أن يكون مزوّدا ً بتيار‬RCD ‫ على جهاز‬.‫بالطاقة‬
‫أداءاحلمام‬
‫التي تزوّد‬
‫الدارة‬
.‫باشد‬
‫خاموش‬
‫حتیبهاگر‬
‫دستگاه‬
‫نزدیکیاز آب‬
‫هنگام پیچاندن اطوی‬
‫گاه در‬
‫دستگاهتکیه‬
‫عنوان یک‬
‫ نیز‬،‫دارد‬
) (‫خطر‬
‫دستگاه‬
‫نوکبهخنک‬
‫می توانید‬
.‫ اطلب نصيحة املث ّبت‬.‫ مللي أمبير‬30 ‫تشغيل متخلّف مصنف ال يزيد عن‬
‫ توصیه می شود که یک وسیله‬،‫بیشتر از این دستگاه‬
‫مراقبت‬
‫فر •زنبرای‬
.‫کنید‬
‫استفاده‬
sarmayın.
‫املصبوغ‬
‫الشعر‬
‫على‬
‫اجلهاز‬
‫استخدام‬
‫يؤدي‬
‫قد‬
•
‫ •حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية‬
‫ جریان کارکرد مانده‬.‫) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید‬RCD( ‫جریان مانده‬
.‫نگهدارید‬
‫وضعیت‬
‫این‬
‫در‬
‫ثانیه‬
10
‫حداکثر‬
‫را‬
‫فرزن‬
‫اطوی‬
6
‫إلىتوصيل‬
‫قبل‬
‫ برای اطالعات بیشتر با فرد نصب‬.‫ میلی آمپر بیشتر باشد‬30 ‫ نباید از‬RCD ‫در این‬
ً ‫ استشر دائما‬.‫بقع على احلامل املبروم‬.‫اجلهاز‬
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını
‫ظهور‬
‫ ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو‬.‫ •حتقق من حالة سلك الطاقة الرئيسي بانتظام‬
.‫کننده وسیله مشورت کنید‬
‫قبل استخدامه على الشعر‬
‫املنتج‬
.ً ‫عينه تالفا‬
‫موزعأو اجلهاز‬
‫السلك‬
bekleyin.
‫توجه دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه‬
‫ •قبل از اتصال‬
.‫ جتنب مالمسة البشرة‬.‫املبروم لهذا اجلهاز ساخنًا أثناء االستخدام‬
‫ •يصبح احلامل‬
.‫با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
.‫الصناعي‬
• Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan,
‫می‬
‫صاف‬
‫مو‬
‫فر‬
‫کار‬
‫این‬
‫با‬
،‫نکشید‬
‫را‬
‫دستگاه‬
،‫لوله‬
‫دور‬
‫از‬
‫موها‬
‫پیچ‬
‫کردن‬
‫هنگام باز‬
ً ‫مرتبا‬
.‫ •جتنّب مالمسة سلك الطاقة الرئيسي ألجزاء اجلهاز الساخنة‬
‫ سیم برق یا خود دستگاه‬،‫ اگر دوشاخه‬.‫وضعیت سیم های برق را بررسی کنید‬
•
.‫شود‬
ً
.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫آن‬
‫از‬
،‫است‬
‫خراب‬
‫و‬
‫دیده‬
‫آسیب‬
‫ل‬
‫مخو‬
‫خدمة‬
‫مركز‬
‫إلى‬
‫ا‬
‫دائم‬
‫اجلهاز‬
‫بإعادة‬
‫قم‬
.‫فقط‬
‫اجلاف‬
‫الشعر‬
‫على‬
‫اجلهاز‬
‫استخدم‬
•
ّ
kullanırken çok dikkatli olun. Diğer
.‫ از متاس آن با پوست جلوگیری کنید‬.‫ •لوله دستگاه در حین استفاده داغ می شود‬
‫ اجلهاز بعد‬Philips
‫بفصل الطاقة عن‬
‫ •قم‬
‫ قد يؤدي‬.‫تصليحه‬.‫االستخدام‬
‫لفحصه أو‬
‫مندائماًقبل‬
‫ را با استفاده از اهرم باز‬.‫کنید‬
‫گیره لوله‬
‫دستگاه دوباره‬
‫کنیدداغتا بتوانید‬
‫لوله باز‬
‫مو را از‬
7
parçalar sıcak olduğundan sadece
‫جلوگیری‬
‫قطعات‬
‫سیمدوربرق با‬
‫ •ازپیچمتاس‬
.‫ •انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل أن حتفظه‬
.‫کنید‬
‫تعرض‬
‫إلى‬
‫مؤهلني‬
‫غير‬
‫أشخاص‬
‫قبل‬
‫من‬
‫إصالحه‬
.‫کنید‬
‫استفاده‬
‫خشک‬
‫موهای‬
‫برای‬
‫فقط‬
‫دستگاه‬
‫از‬
•
‫الشعر مثل رغوة‬
‫تسريح‬
‫ومنتجات‬
‫الغبار‬
‫وخلوها من‬
‫األسطوانة‬
‫نظافة‬
‫على‬
‫حافظ‬
•
ّ
sapından tutun ve ciltle temasını
.‫ موی فرشده را رها کنید‬8
.‫منتجات لتسريح الشعر‬
‫شديدةأبدا ً مع أي‬
‫تستخدم اجلهاز‬
‫ ال‬.‫املستخدم واجلل‬
‫املوس ورذاذ الشعر‬
.‫ •همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
.‫اخلطورة‬
‫حلاالت‬
‫فرزدناز بقیه‬
.‫کنید‬
‫تکرار‬
‫را‬
8
‫تا‬
3
‫مراحل‬
.‫ لفحصه أو تصليحه‬Philips ‫مخول من قبل‬
‫ •قم بإعادة اجلهاز دائما ً إلى مركز خدمة‬
.‫ صبر کنید تا خنک شود‬،‫دستگاه‬،‫موها‬
‫جمع آوری‬
‫برایقبل‬
•
engelleyin.
ّ
‫حلاالت شديدة‬
‫تعرض املستخدم‬
‫أجسام غير مؤهلني‬
‫من قبل أشخاص‬
‫قد يؤدي‬
‫لتجنب‬
‫الفتحات‬
‫معدنيةإلى في‬
‫إصالحهأي‬
‫تدخل‬
‫ اسپری و •ال‬،‫موس‬
.‫مانندکنید‬
‫داخل فر‬
‫حالتخارج به‬
‫محصوالتهم از‬
‫داخل وبه خارج و‬
‫عاری رااز هم‬
‫توانید وموها‬
‫دهنده مو‬
‫گردازو غبار‬
‫می را متیز‬
‫شمالوله‬
•
• Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir
.‫اخلطورة‬
.‫ هرگز از دستگاه همراه با محصوالت حالت دهنده مو استفاده نکنید‬.‫ژل نگهدارید‬
:‫پس از استفاده‬
.‫كهربائية‬
‫صدمة‬
‫حدوث‬
.‫ قد يزول هذا الطالء شيئًا فشيئًا مع الوقت‬.‫ •إ ّن احلامل املبروم مزوّد بطالء من اخلزف‬
.‫ ببرید‬Philips ‫ •همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز خدماتی مجاز‬
yüzey üzerinde standına yerleştirin.
‫ممکناز پریز‬
‫غیرمجازآن را‬
‫خاموش کرده و‬
‫دستگاه را‬
.‫لكن هذا ال يؤثر ذلك في أداء اجلهاز‬
.‫بسیار خطرآفرین باشد‬.‫کنید‬
‫خارجکاربر‬
‫است برای‬
‫توسط افراد‬
‫ تعمیر‬1
‫امسكي‬
.‫االستخدام‬
‫بعد‬
‫السلك‬
‫تسحبي‬
‫ال‬
• ‫یک‬
‫زمانرا روی‬
‫دستگاه‬
‫ممکن می‬
‫روکشتوصیه‬
‫ جدا‬.‫شود‬
‫سرامیکیخنک‬
‫قرار دهید تا‬
) (‫یک‬
‫دارایپایه‬
‫لوله روی‬
‫ •آن را‬
2
.‫أبق اجلهاز بعيدا ً عن األجسام واملواد القابلة لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل‬
‫ساییده‬
‫شود طول‬
‫است در‬
‫ این‬.‫است‬
‫روکش‬
ِ •
Sıcak bigudi kesinlikle yüzeyle veya
.‫دهید‬
‫حرارت قرار‬
‫اینبرابر‬
‫مقاوم در‬
.‫اجلهاز‬
‫الطاقة‬
‫باملأخذ‬
‫قماش مثال ً) عندما‬
‫عنأو قطعة‬
‫(منشفة‬
‫لفصلبأي شيء‬
‫دائماتغطية اجلهاز‬
‫ •ال تعمد‬
.‫کارایی دستگاه ندارد‬
‫تاثیری در‬
‫مسئله‬
،‫سطحهرچند‬
.‫شود‬
ً‫إطالقاً إلى‬
.‫اشیاء وکنید‬
‫لولهاز را متیز‬
‫روشن لوله‬
‫غبار روی‬
‫وقتی گرد و‬
‫ •مو و‬
3
diğer alev alabilir malzemelerle temas
.ً ‫يكون ساخنا‬
.‫مواد قابل اشتعال نگهدارید‬
‫گیره دور‬
‫و آن را‬،‫است‬
‫دستگاه‬
.‫يكون موصوال ً بالطاقة‬
‫مراقبة حني‬
‫تترك إطالقا ً اجلهاز من دون‬
‫ •ال‬
.‫کنید‬
‫مرطوب متیز‬
‫استفاده آناز رایکبا پارچه‬
‫گیره لوله را‬
‫ •لوله‬
4
)EMF(
‫الكهرومغناطيسية‬
‫احلقول‬
.‫پارچه) نپوشانید‬
‫حوله یا‬
‫چیزی (مانند‬
،‫دستگاه باداغ است‬
‫هرگز ووقتی‬
etmemelidir.
.‫ •قد يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ إلى ظهور بقع على احلامل املبروم‬
‫ می توانید دستگاه را با‬.‫قرار دهید‬.‫نکنید‬
‫گرد و غبار‬
‫ بدون‬،‫امن‬
‫خشک و‬
‫محلی‬
‫سپس آن را‬
5
‫است رها‬
‫در پریز‬
‫حالی که‬
‫دستگاهدررا در‬
‫ •وهرگز‬
‫املتعلقة بالتعرض للحقول‬
‫املطبقة‬
‫واألنظمة‬
‫استخدامكافة‬
‫ هذا مع‬Philips
‫جهاز‬
‫يتوافق‬
( ‫حلقه ی آویز‬
‫برایآویزان‬
) ‫دستگاه‬
.‫ساخنًا ج ًدا‬
‫يكون‬
‫املعاييرميكن أن‬
‫اجلهاز إذ‬
‫بشدة عند‬
‫انتبه‬
•
• Elektrik kablosunun cihazın ısınan
.‫ لوله ممکن است لکه شود‬،‫زده استفاده شود‬.‫کنید‬
‫موی رنگ‬
‫ •اگر از‬
.‫الكهرومغناطيسية‬
‫ امسك املقبض فقط إذ ستكون األجزاء األخرى‬،‫ •عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫ •هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون ممکن است بیش از حد داغ باشد‬
bölümlerine değmesini önleyin.
.‫ساخنة‬
‫فروشسایر قسمت ها‬
‫ چون‬،‫بگیرید‬
‫خدماتدسته را‬
‫ فقط‬،‫نامهپریزو است‬
‫دستگاه در‬
‫•وقتی دوشاخه‬4
‫پس از‬
‫ضمانت‬
5
‫البيئة‬
.‫استشر دائما ً موزع املنتج قبل استخدامه على الشعر الصناعي‬
•
.‫داغ هستند‬
• Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden
ً
‫آدرس‬
‫به‬
Philips
‫سایت‬
‫وب‬
‫از‬
‫ا‬
‫لطف‬
،‫خود‬
‫دستگاه‬
‫اشکال‬
‫رفع‬
‫یا‬
‫اطالعات‬
‫کسب‬
‫برای‬
‫العربية‬
.‫بتشغيل اجلهاز ويديك رطبتني‬
‫ •ال تقم‬
.‫ با فروشنده مو مشورت کنید‬،‫ •قبل از استفاده برای موی مصنوعی‬
‫يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا املنتج مع النفايات املنزلية‬
‫ در کشور‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ ال يجب‬.‫ •ضع اجلهاز دائما ً مع احلامل على مساحة مسطحة وثابتة ومقاومة للسخونة‬
uzak tutun.
.‫ •از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید‬
‫بلدك‬
‫في‬
‫السارية‬
‫القوانني‬
‫اتبع‬
.)EU/2012/19
‫األوروبي‬
‫(اإلرشاد‬
‫العادية‬
‫خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ‬
.‫إطالقا ً أن يالمس احلامل املبروم الساخن السطح أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال‬
‫پشتیبانی در برابر‬
‫پایدار و مقاوم‬
،‫صاف‬
‫پایهاگرآندرروی یک‬
‫مراجعه را با‬
‫نامه دستگاه‬
‫همیشه‬
•
‫ يساعد التخلص من‬.‫للمنتجات اإللكترونية والكهربائية‬
‫للتجميع املنفصل‬
‫تهانينا‬
1 ‫حرارت قرار‬
‫مشتری وجود‬
‫خدمات‬
‫سطحمرکز‬
‫کشور شما‬
.)‫کنید‬
‫ضمانت‬
• Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez
.‫ لوله داغ هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرد‬.‫دهید‬
‫املنتجات بالطريقة الصحيحة في حماية البيئة وصحة األفراد من التبعات‬
‫ و‬BV ‫ مراجعه کنید یا با بخش خدماتی لوازم بهداشتی‬Philips ‫ندارد به فروشنده محلی‬
‫! لالستفادة بالكامل من الدعم الذي‬Philips ‫ ومرحبا ً بك في‬،‫تهانينا على شرائك املنتج‬
.‫ متاس بگیرید‬Philips ‫دستگاه های خانگی‬
.‫السلبية‬
gibi kumaşlarla örtmeyin.
)EMF( ‫الحقول الكهرومغناطيسية‬
.www.philips.com/welcome ‫ قم بتسجيل منتجك في‬،Philips ‫تقدمه‬
)EMF(
‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫مت‬
‫إذا‬
.)EMF(
‫الكهرومغناطيسية‬
‫باحلقول‬
‫املتعلقة‬
‫املعايير‬
‫كافة‬
‫مع‬
‫اجلهاز‬
‫هذا‬
‫يتوافق‬
• Cihazı sadece kuru saçta kullanın.
،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
56
‫عیبکلیهیابی‬
ّ ‫استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
‫در‬
.‫دارد‬
‫مطابقت‬
)EMF(
‫الکترومغناطیسی‬
‫میدان‬
‫استانداردهای‬
‫این دستگاه با‬
2
.‫مقدمةآمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬
‫فسيكون استخدامه‬
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
‫صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه‬
‫ لطفا با‬،‫اگر اشکالی در دستگاه بوجود آمد و نتوانستید با اطالعات زیر آن را حل کنید‬
‫ مم على‬16 ‫ بأسطوانتها التي يبلغ قطرها‬CurlCeramic ‫تساعدك أداة جتعيد الشعر‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می‬،‫راهنما‬
‫ در کشور خود متاس‬Philips ‫ یا مرکز پشتیبانی مشتری‬Philips ‫نزدیکترین مرکز خدمات‬
• Bigudiyi temiz tutun ve içine tozun ve
‫ يضمن طالء اخلزف‬.‫ فيضفي مظهرا ً شبابيا ً مفعما ً بالسعادة‬،ً‫جعل الشعر حيويا ً ومجعدا‬
.‫باشد‬
.‫بگیرید‬
‫البيئة‬
‫ تضمن أعلى درجة من‬.‫توزيعا متساويًا للحرارة ويعتني جي ًدا بشعرك أثناء التجعيد‬
‫الواقي‬
ً
krem, sprey, jöle gibi saç şekillendirme
‫انتهاء فترة‬
‫ مع‬190
‫تبلغاجلهاز‬
‫التي من‬
‫تتخلص‬
‫ نأمل بأن‬.‫الشعر‬،‫عمله‬
‫احتمال تلف‬
‫عندتقلص‬
‫العاديةكما‬
،‫املنزليةمثالية‬
‫النفايات نتيجة‬
‫درجة مئوية‬
‫الاحلرارة‬
‫راه حل‬
‫محیط زیست علت‬
‫اشکال‬
،‫عند قيامك بذلك‬.CurlCeramic
.‫رسمي إلعادة تدويره‬
‫جتميع‬
‫مركز‬
‫تستمتع تسليمه‬
‫بل يجب‬
‫الشعر‬
‫جتعيد‬
‫إلىأداة‬
‫باستخدام‬
ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı
.‫تساهم في احملافظة على البيئة‬
‫ با مرکز خدمات‬،‫دستگاه‬
‫تعویض‬/‫تعمیر‬
‫برای‬
‫که‬
‫پریزی‬
‫است‬
‫ممکن‬
‫کار‬
‫اصال‬
‫دستگاه‬
‫ آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور‬،‫پس از پایان عمر دستگاه‬
kesinlikle şekillendirme ürünleriyle
‫کشور خود متاس‬
‫ در‬Philips
‫پسواز فروش‬
‫دوشاخه‬
.‫کند‬
‫منی‬
‫خود اجنام‬
‫بازیافت محلی‬
‫دستگاهجمع آوری‬
‫طبق قوانین‬
‫بلکه این کار را‬
‫نیاندازید‬
‫ هام‬3
‫نزدیکترین مرکز‬
‫دستگاه را‬
‫بگیرید یا‬
‫ خراب‬،‫است‬
‫ با این کار در در آن‬.‫دهید‬
.‫کمکبهکرده اید‬
‫زیست خود‬
‫حفظ محیط‬
‫حقیقت به‬
birlikte kullanmayın.
34
‫الشعر‬
‫تجعيد‬
.‫ ببرید‬Philips ‫خدمات‬
.‫باشد‬
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
‫مبقبس‬
‫الذينالتوصيل‬
‫لألطفالمأخذ‬
‫ميكنبتوصيل‬
‫ •قم‬
1
• Bigudinin üzerinde seramik kaplama
‫هذا اجلهاز فضال ً عن‬.‫بالطاقة‬
‫تزويداستخدام‬
‫وحدةفوق‬
‫أعوام وما‬
8 ‫يبلغون‬
‫موهااست سیم درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
‫فر زدن ممکن‬
4
ً ‫الذين يعانون نقصا‬
.‫لتشغيلأواجلهاز‬
) ( ‫القدرات‬
‫إيقاففيالتشغيل‬/‫التشغيل‬
‫مفتاح‬
‫ اسحب‬2
‫العقلية أو أولئك‬
‫أو احلسية‬I ‫إلى‬
‫اجلسدية‬
‫األشخاص‬
‫ آن را نزد منایندگی‬،‫برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫برق دستگاه‬
vardır. Bu kaplama zaman içinde
‫إعطاؤهم إرشادات تتعلق‬
‫أو‬
‫عليهم‬
‫اإلشراف‬
‫مت‬
‫حال‬
‫في‬
،‫املعرفة‬
‫أو‬
‫اخلبرة‬
‫تنقصهم‬
‫الذين‬
.‫↵ يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة ( ) ويبدأ بالوميض‬
.‫بزنید‬
‫ دوشاخه را به پریز برق‬1
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ های‬.‫دیده باشد‬
‫آسیب‬
‫ ال‬.‫باجلهاز‬
‫األطفالعنباللعب‬
.‫املرتبطة به‬
‫وفهم اخملاطر‬
‫اجلهازآمنة‬
‫بطريقة‬
‫اجلهاز‬
‫باستخدام‬
ً ‫جاهزا‬
.‫الوميض‬
‫مينعاملؤشر‬
‫يتوقف‬
) ( ،‫لالستخدام‬
‫يصبح‬
‫عندما‬
↵
.‫شود‬
‫متخصصروشن‬
‫اشخاصتا دستگاه‬
‫ قرار دهید‬I ‫خاموش ( ) را روی‬/‫ سوییچ روشن‬2
.‫کنید‬
‫تعویض‬
yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum
.‫مراقبة‬
‫دون‬
‫من‬
‫الصيانة‬
‫أعمال‬
‫أو‬
‫بالتنظيف‬
‫القيام‬
‫األطفال‬
‫على‬
‫يجب‬
‫اضغط می‬
‫محصول تبریک‬
‫به شما برای‬
.‫خوش آمدید‬
Philips
‫محصوالت‬
‫على‬
.‫خصل رفيعة‬
‫وتقسيمه إلى‬
‫بتسريحه‬
‫ قم‬،‫الشعر‬
‫بتجعيد‬
‫دنیای البدء‬
‫به قبل‬
3
.‫↵ نشانگر روشن بودن دستگاه ( ) روشن شده و شروع به چشمک زدن می کند‬
ٍ ‫خرید این‬
.‫باجلهاز‬
‫للحؤول‬
‫األطفال‬
‫يجب‬
•
cihazın performansını etkilemez.
‫سایت‬.)‫خود (را در‬
‫دستگاه‬
‫لعبهمفروش‬
‫دون پس‬
‫خدمات‬
‫بهینه از‬
‫استفاده‬
!‫گوییم‬
‫واملشبك‬
) ،Philips
(‫األسطوانة‬
‫الشعر ازبني‬
‫من‬
‫خصلة‬
‫وضع‬
)‫مراقبة‬
( ‫برای‬
‫الرافعة‬
.‫ نشانگر ( ) دیگر چشمک منی زند‬،‫↵ وقتی دستگاه برای استفاده آماده شد‬
‫حتى خدمة‬
‫ أو) مركز‬Philips
‫واسحبمن قبل‬
‫استبداله‬
‫فيجب‬
‫الرئيسي‬
‫الطاقة‬
‫كان سلك‬
‫ •إذا‬
‫نام‬،ً ‫تالفا‬
‫ثبت‬
www.philips.com/welcome
(‫احلامل املبروم‬
) .‫کنید‬
(‫الرافعة‬
‫إطالق‬
‫من خالل‬
) (‫املشبك‬
‫أغلق‬
4
‫ موهای خود را شانه زده و موها را به قسمت های کوچک تقسیم‬،‫ قبل از شروع فرزدن‬3
• Cihaz boyalı saçlarla kullanıldığında
.‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬Philips ‫قبل‬
‫من‬
‫ل‬
‫مخو‬
َّ
.‫أطراف الشعر‬
) ( ‫ اهرم را فشار داده ( ) و قسمتی از مو را بین لوله ( ) و گیره لوله‬.‫کنید‬
‫ ال تستخدمه بالقرب من املاء أو‬.‫اجلهاز بعيدا ً عن املاء‬
‫ أبق هذا‬:‫ •حتذير‬
‫مهم‬
.‫قرار دهید‬
‫بلف خصلة الشعر حول احلامل املبروم من‬
‫ أمسك ِمقبض‬3
5
ّ ‫ ثم قم‬،) ( ‫مكواة التجعيد‬
bigudi lekelenebilir. Peruk üzerinde
‫ عند استخدام اجلهاز‬.‫فوقها في املغاطس واملغاسل واألحواض وغير ذلك‬
.‫دقت دائرية‬
‫بطريقة‬
‫عبر حتريك أداة‬
،‫إلىازاجلذور‬
‫األطراف‬
‫ گیره لوله ( ) را با رها کردن اهرم ( ) ببندید و سپس لوله ( ) را تا نوک موها‬4
‫برای مراجعات‬
‫املاءو آن‬
‫بخوانید‬
‫التجعيدرا به‬
‫دفترچه راهنما‬
،‫دستگاه‬
‫قبل از‬
‫يشكل‬
‫ فقربه من‬.‫االستخدام‬
‫اینعنه بعد‬
‫الطاقة‬
‫استفادهافصل‬
،‫في احلمام‬
kullanmadan önce mutlaka peruk
.‫پایین بیاورید‬
‫يكون البارد‬
‫الرأس‬
‫استخدام‬
‫أيضا‬
‫ميكنك‬
.‫عند حتريك أداة التجعيد بطريقة دائرية‬
‫عنكدعم‬
) ً ‫متوقف(ا‬
ً ً ‫نزدا‬
.‫التشغيل‬
‫عندما‬
‫خطر‬
.‫دارید‬
‫حتىنگه‬
‫خود‬
‫بعدی‬
‫ موها را دور لوله‬،‫ سپس با چرخاندن دستگاه‬،‫ دستگیره ( ) اطوی فرزن مو را بگیرید‬5
‫ثوان‬
‫نفسها‬
‫التجعيد في‬
‫مكواة‬
‫أبق‬
6
‫ في‬.)RCD(
‫ملدةاملتخلّف‬
‫التيار‬
‫الوضعية جهاز‬
‫ننصحك بتركيب‬
،‫إضافية‬
‫حلماية‬
satıcısına danışın.
ٍ 10 ‫أقصاها‬
ِ •
‫ از دستگاه در نزدیکی آب‬:‫ •هشدار‬
.‫از ابتدا تا انتها بپیچید‬
‫استفادهدا ً بتيار‬
ّ ‫ أن يكون مزو‬RCD ‫ على جهاز‬.‫الدارة الكهربائية التي تزوّد احلمام بالطاقة‬
• Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka
.‫ اطلب نصيحة املث ّبت‬.‫ مللي أمبير‬30 ‫مالحظةمصنف ال يزيد عن‬
‫متخلّف‬
‫تشغيل‬
‫می توانید از نوک خنک دستگاه ( ) نیز به عنوان یک تکیه گاه در هنگام پیچاندن اطوی‬
.‫نکنید‬
.‫فر زن استفاده کنید‬
‫ •حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية‬
yetkili bir Philips servis merkezine
.‫توصيلإلىاجلهاز‬
‫قبل‬
،‫کنید‬
‫ستتسبب می‬
‫استفاده‬
‫دستشویی‬
‫دستگاه در‬
‫اگر از‬
• ‫بتمليس الشعر‬
‫ وإال‬،‫الشعر‬
‫التجعيد عند حترير‬
‫سحب أداة‬
‫تعمد‬
‫ ال‬
.‫ ثانیه در این وضعیت نگهدارید‬10 ‫ اطوی فرزن را حداکثر‬6
‫ ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو‬.‫من حالة سلك الطاقة الرئيسي بانتظام‬
‫ •حتقق‬
.‫اجملعد‬
gönderin. Onarımın yetkili olmayan
‫ استفاده از‬.‫آن را از پریز بکشید‬.ً‫تالفا‬،‫مصرف‬
‫پس‬
‫از اجلهاز عينه‬
‫السلك أو‬
‫توجه‬
.‫البشرة‬
‫جتنب‬
.‫االستخدام‬
‫منأثناء‬
‫آبنًا‬
‫ساخ‬
‫اجلهاز‬
‫الشعرلهذا‬
‫املبروم‬
‫اسحباحلامل‬
‫ •يصبح‬
kişilerce yapılması kullanıcı için çok
‫مالمسةحتی‬
،‫است‬
‫خطرآفرین‬
‫نزدیکی‬
‫خصلة در‬
‫دستگاه‬
ً ‫مجددا‬
.‫الرافعة‬
‫بواسطة‬
‫فتح املشبك‬
‫تتمكن‬
‫إلى أن‬
7
.‫سلك الطاقة الرئيسي ألجزاء اجلهاز الساخنة‬
‫مالمسة‬
‫حرنّرب‬
‫ •جت‬
‫ با این کار فر مو صاف می‬،‫ دستگاه را نکشید‬،‫ هنگام باز کردن پیچ موها از دور لوله‬
.‫اجملعد‬
‫اگرالشعر‬
8
ّ
.‫باشد‬
‫خاموش‬
tehlikeli durumlara yol açabilir.
.‫فقط‬
‫كررالشعر‬
‫على‬،‫كله‬
‫اجلهاز‬
‫استخدم‬
•
.‫شود‬
‫الشعر‬
‫لتجعيد‬
.8 ‫اجلافإلى‬
3 ‫اخلطوات‬
ّ
ً ‫ •قم دائما‬
‫بفصلازالطاقة عن‬
‫ وان‬.‫االستخدام‬
‫اجلهازدربعدنزدیکی‬
‫دستگاه‬
:‫هشدار‬
• Elektrik çarpması riski bulunduğundan
.‫ سواء من الداخل إلى اخلارج أو باملقلوب‬،‫ميكن جتعيد الشعر بالطريقة التي ترغب فيها‬
‫ •انتظر حتى يبرد اجلهاز قبل أن‬
‫ پیچ مو را از دور لوله باز کنید تا بتوانید دوباره گیره لوله را با استفاده از اهرم باز‬7
‫ یا ظروف حاوی‬.‫حتفظه‬
‫حوض‬
،‫على دوش آب‬
،‫حمام‬
açıklıklara metal cisimler sokmayın.
.‫کنید‬
‫وخلوها من الغبار ومنتجات تسريح الشعر مثل رغوة‬
‫نظافة األسطوانة‬:‫االستخدام‬
‫بعد•حافظ‬
ّ
ً ‫الطاقة أبدا‬
.‫مع أي منتجات لتسريح الشعر‬.‫عنه‬
‫تستخدم اجلهاز‬
‫اجلهازال‬
.‫واجلل‬
‫بإيقاف الشعر‬
‫املوس ورذاذ‬
.‫ موی فرشده را رها کنید‬8
.‫نکنید‬
‫استفاده‬
‫آب‬
‫وبفصل‬
‫تشغيل‬
‫قم‬
1
• Kullandıktan sonra güç kablosunu
.‫تصليحه‬
‫لفحصه أو‬
‫مخول من قبل‬
‫مركز أنخدمة‬
‫اجلهاز دائم‬
‫ضع بإعادة‬
‫ •قم‬
ّ ‫ من‬.‫يبرد‬
.‫ را تکرار کنید‬8 ‫ تا‬3 ‫ مراحل‬،‫برای فرزدن بقیه موها‬
‫سطح مقاوم‬
‫ على‬Philips
‫املستحسن وضعه‬
‫احلاملا ً (إلى ) إلى‬
‫اجلهاز على‬
2
‫تعرضپریز‬
‫استفاده از‬
‫إصالحهآنمن راقبلپس‬
‫همیشه‬
‫املستخدم حلاالت شديدة‬
‫از غير مؤهلني إلى‬
‫أشخاص‬
‫ •قد يؤدي‬
.‫للسخونة‬
çekmeyin. Cihazı prizden çekerken
.‫کنید‬
‫فر‬
‫داخل‬
‫به‬
‫خارج‬
‫از‬
‫شما می توانید موها را هم از داخل به خارج و هم‬
.‫اخلطورة‬
.‫بکشید‬
.‫الشعر املتساقط والغبار عن األسطوانة واملشبك‬
‫ قم بإزالة‬3
.‫ قد يزول هذا الطالء شيئًا فشيئًا مع الوقت‬.‫ •إ ّن احلامل املبروم مزوّد بطالء من اخلزف‬
mutlaka fişten tutarak çekin.
:‫پس از استفاده‬
.‫ بواسطة قطعة قماش رطبة‬.‫اجلهاز‬
‫واملشبك‬
‫ قم‬4
‫األسطوانةأداء‬
‫في‬
‫درصورتی ذلك‬
‫بتنظيفيؤثر‬
‫لكن هذا ال‬
‫برای‬
‫است‬
‫دیده‬
‫آسیب‬
‫برق‬
‫سیم‬
‫که‬
• .‫کنید‬
‫خارج‬
‫پریز‬
‫از‬
‫را‬
‫آن‬
‫و‬
‫کرده‬
‫خاموش‬
‫ دستگاه را‬1
‫بواسطة‬
‫أيضا ًقيدتعليقه‬
‫ميكنك‬
.‫من الغبار‬
‫وخال‬
،‫األجساموجاف‬
‫مكان آمن‬
‫اجلهاز‬
‫احفظ‬
5
ٍ ‫واملواد‬
ً ‫بعيدا‬
.‫التشغيل‬
‫يكون‬
‫كماعندما‬
‫لالشتعال‬
‫القابلة‬
‫فيعن‬
‫اجلهاز‬
‫أبق‬
ِ •
‫ جدا توصیه می شود دستگاه را روی یک‬.‫ آن را روی پایه ( ) قرار دهید تا خنک شود‬2
Elektromanyetik alanlar (EMF)
( ‫حلقة التعليق‬
.)‫جلوگیری از‬
‫های‬
‫منایندگی‬
‫نزد‬
‫را‬
‫آن‬
،‫خطر‬
‫بروز‬
‫ •ال تعمد إطالقا ً إلى تغطية اجلهاز بأي شيء (منشفة أو قطعة قماش مثال ً) عندما‬
.‫سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید‬
.ً ‫يكون ساخنا‬
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips
.‫ مو و گرد و غبار روی لوله و گیره لوله را متیز کنید‬3
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
‫والخدمة‬
‫الضمان‬
5
ً ‫•ال تترك إطالقا‬4
.‫مراقبة حني يكون موصوال ً بالطاقة‬
‫اجلهاز من دون‬
.‫ لوله و گیره لوله را با استفاده از یک پارچه مرطوب متیز کنید‬4
.‫متخصص تعویض کنید‬
‫اشخاص‬
.‫ •قد يؤدي استخدام اجلهاز على الشعر املصبوغ إلى ظهور بقع على احلامل املبروم‬
‫ على‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
،‫إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ می توانید دستگاه را با‬.‫ بدون گرد و غبار قرار دهید‬،‫ و سپس آن را در محلی خشک و امن‬5
ُ
Çevre
‫ساخن‬
‫خدمة يكون‬
‫ميكن أن‬
‫اجلهاز إذ‬
‫استخدام‬
‫کودکانعند‬
‫ويب••انتبه بشدة‬
‫توانایی‬
‫کهًا جاز‬
‫افرادی‬
‫سالمبركزو‬
8‫باالیأو‬
‫ في‬Philips
‫لشركة‬.‫التابع ًدا‬
‫املستهلك‬
‫االتصال‬
www.philips.com
.‫حلقه ی آویز ( ) آویزان کنید‬
‫مركزاألخرى‬
‫األجزاء‬
‫في إذ‬
‫فقط‬
‫الضماناملقبض‬
‫نشرة امسك‬
،‫بالطاقة‬
‫رقمموصوال‬
‫اجلهاز‬
‫يكون‬
‫بلدكعندما‬
•
‫خدمة‬
‫ستكونوجود‬
‫حال عدم‬
.)‫العاملية‬
‫الهاتفً في‬
‫إيجاد‬
‫(ميكنك‬
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
‫اخلدماتیا‬
‫نیستند‬
‫برخوردار‬
‫کافی‬
‫ذهنی‬
‫و‬
‫حسی‬
،‫جسمی‬
.‫ساخنة‬
‫ احمللي أو االتصال بقسم‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫للمستهلك في بلدك‬
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli ve elektronik
‫ ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬5
ً ‫دائما‬
.‫الصناعي‬
‫على‬
‫استخدامه‬
‫قبل‬Personal
‫املنتج‬
‫موزع‬Care
‫استشر‬
•
.Philips
Domestic
Appliances
and
BV
‫اخلاص بـ‬
‫نظارت بزرگترها‬
‫الشعر با‬
‫توانند‬
‫می‬
‫ندارند‬
‫آگاهی‬
‫جتربه و‬
ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizdeki kurallara
.‫رطبتني‬
‫ويديك‬
‫اجلهاز‬
‫بتشغيل‬
‫تقم‬
‫ال‬
•
uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫برای کسب اطالعات یا رفع اشکال دستگاه خود‬
‫ومقاومةآگاهی‬
‫دستگاه و‬
‫ایمن از‬
‫ •یا‬
ً ‫ضع اجلهاز دائما‬
‫ازال يجب‬.‫للسخونة‬
‫مسطحة وثابتة‬
‫استفادهمساحة‬
‫آموخنتمع احلامل على‬
üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
‫کشور‬
‫ در‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫وإصالحها‬
‫األخطاء‬
6
.‫لالشتعال‬.‫کنند‬
‫استفادهأخرى قابلة‬
‫السطح أو أي مواد‬
‫املبروم الساخن‬
‫يالمس احلامل‬
‫ إطالقا ً أن‬5
‫خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ‬
‫دستگاه‬
‫استكشاف از‬
،‫ممکن‬
‫خطرات‬
‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پشتیبانی مشتری وجود‬.)‫ضمانت نامه مراجعه کنید‬
‫إذا واجهتك مشاكل بأداة التجعيد اخلاصة بك وتعذر إيجاد حلول لها من خالل املعلومات‬
2
Giriş
‫کردن و‬
‫ متیز‬.‫کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬
‫ و‬BV ‫ مراجعه کنید یا با بخش خدماتی لوازم بهداشتی‬Philips ‫ندارد به فروشنده محلی‬
‫ خلدمة‬Philips ‫ أو مبركز‬Philips ‫ يرجى االتصال بأقرب مركز خدمات من‬،‫املبينة أدناه‬
)EMF( ‫الكهرومغناطيسية‬
‫الحقول‬
.‫ متاس بگیرید‬Philips ‫دستگاه های خانگی‬
‫املستهلك في‬
16 mm bigudisi bulunan CurlCeramic bukle maşasıyla canlı ve
‫از دستگاه نباید توسط کودکان بدون‬.‫مراقبتبلدك‬
‫ إذا مت‬.)EMF( ‫يتوافق هذا اجلهاز مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬
hareketli bukleler ve dalgalar yaratarak neşeli ve canlı bir görünüm
.‫شود‬
‫نظارت‬
،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
‫وبالتوافق مع‬
‫اجنامصحيح‬
‫اجلهاز بشكل‬
‫استخدام‬
elde edersiniz. Koruyucu seramik kaplama eşit ısı dağılımı sağlar ve
ّ ‫احللاإلرشادات‬
‫السبب‬
‫املشكلة‬
‫ عیب یابی‬6
.‫فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬
bukleler oluştururken saçınızı korur. 190 ºC’ye kadar çıkan sıcaklık saça
‫کنید‬
‫بررسی‬
،‫برق‬
‫پریز‬
‫به‬
‫دستگاه‬
‫اتصال‬
‫از‬
‫قبل‬
•‫ ال‬
Philips
‫لـ‬
‫التابع‬
‫املستهلك‬
‫خدمة‬
‫مبركز‬
‫اتصل‬
‫مقبس‬
‫يكون‬
‫قد‬
‫يعمل‬
verilen hasarı azaltmasının yanı sıra harika sonuçlar elde etmenizi sağlar.
‫ لطفا با‬،‫اگر اشکالی در دستگاه بوجود آمد و نتوانستید با اطالعات زیر آن را حل کنید‬
‫لـ‬
‫خدمة‬
‫أقرب مركز‬
‫رویسلّم اجلهاز إلى‬
‫شدهبلدك أو‬
‫توصيل في‬
‫الطاقة الذي مت‬
‫اجلهاز‬
CurlCeramic cihazınızı keyifle kullanmanızı diliyoruz.
‫برق‬
‫ولتاژ‬
‫دستگاه با‬
‫مشخص‬
‫ولتاژ‬.ً‫کهأبدا‬
‫ در کشور خود متاس‬Philips ‫ یا مرکز پشتیبانی مشتری‬Philips ‫نزدیکترین مرکز خدمات‬
‫البيئة‬
.‫ استبداله‬/‫ إلصالحه‬Philips
.‫معطال‬
‫اجلهاز به‬
ّ
.‫بگیرید‬
.‫باشد‬
‫داشته‬
‫مطابقت‬
‫شما‬
‫محلی‬
‫ فيجب‬،ً ‫تالفا‬
‫الرئيسي‬
‫العاديةسلك‬
‫النفايات املنزليةإذا كان‬
‫يكون سلك‬
‫ال تتخلص من قد‬
،‫عمله‬
‫الطاقة فترة‬
‫عند انتهاء‬
‫اجلهاز مع‬
3
Saçınızı bukle yapın
‫مخوَّل‬
‫شرحخدمة‬
‫مركز‬
‫ أو‬Philips
‫استبداله‬
‫الرئيسي في‬
‫الطاقة‬
،‫بذلك‬
‫قبل قيامك‬
‫منازعند‬
.‫تدويره‬
‫إلعادة‬
‫رسمي‬
‫بهجتميع‬
‫مركز‬
‫يجب تسليمه إلى‬
‫داده‬
‫موارد‬
‫غیر‬
‫منظوری‬
‫دستگاه‬
‫بل •از‬
‫راه حل‬
‫علت‬
‫اشکال‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب‬Philips ‫من قبل‬
.ً ‫علىتالفا‬
‫اجلهاز‬
.‫البيئة‬
‫تساهم في احملافظة‬
1 Fişi elektrik prizine takın.
.‫راهنما استفاده نکنید‬
‫ با مرکز خدمات‬،‫تعویض دستگاه‬/‫دستگاه اصال کار ممکن است پریزی که برای تعمیر‬
.‫شده در این دفترچه أي خطر‬
2 Cihazı açmak için açma/kapama ( h ) anahtarını l konumuna getirin.
‫ در کشور خود متاس‬Philips ‫پس از فروش‬
‫دوشاخه دستگاه‬
.‫منی کند‬
‫ آن را رها‬،‫به برق متصل است‬
‫دستگاه‬
‫ •وقتی‬4
‫الشعر‬
‫تجعيد‬
»»Güç açık göstergesi ( g ) açılır ve yanıp sönmeye başlar.
‫بگیرید یا دستگاه را به نزدیکترین مرکز‬
‫ خراب‬،‫در آن است‬
.‫ ببرید‬Philips ‫خدمات‬
.‫باشد‬
»»Cihaz kullanıma hazır olduğunda göstergenin ( g ) yanıp sönmesi
.‫ مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة‬.‫نکنید‬
‫ قم بتوصيل‬1
durur.
‫ممکن است سیم درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
.‫ لتشغيل اجلهاز‬I ‫إيقاف التشغيل ( ) إلى‬/‫ اسحب مفتاح التشغيل‬2
‫سازندگان دیگر‬
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات‬
‫ آن را نزد منایندگی‬،‫برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫برق دستگاه‬
.‫↵ يضيء املؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة ( ) ويبدأ بالوميض‬
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ های‬.‫آسیب دیده باشد‬
ً ‫کهاجلهاز جاهزا‬
‫منی کند‬
‫توصیه‬
‫ آن‬Philips
.‫الوميض‬
‫املؤشر عن‬
‫ها( را) يتوقف‬
،‫لالستخدام‬
‫لوازمیيصبح‬
‫یا ↵ عندما‬
.‫اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫اضغط على‬
.‫خصل رفيعة‬
‫وتقسيمه إلى‬
،‫بتجعيد الشعر‬
‫ قبل البدء‬3
ٍ ‫لوازم‬
‫یا‬.) ‫جانبی‬
‫بتسريحهچنین‬
‫قماگر از‬.‫نکنید‬
‫استفاده‬
( ‫الرافعة ( ) وضع خصلة من الشعر بني األسطوانة( ) واملشبك‬
Encaracole o cabelo
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Deslize o interruptor ligar/desligar ( h ) para a posição I para ligar o
aparelho.
»»O indicador ligar/desligar ( g ) ilumina-se e fica intermitente.
»»Quando o aparelho está pronto a utilizar, a intermitência do
indicador ( g ) pára.
3 Antes de começar a encaracolar o cabelo, penteie-o e divida-o em
pequenas madeixas. Prima o manípulo ( e ) e coloque uma madeixa
entre o ferro e ( b ) a mola ( c ).
4 Feche a mola ( c ) soltando o manípulo ( c ) e faça deslizar o
ferro ( b ) até à ponta do cabelo.
5 Segure na pega ( f ) do modelador e, de seguida, enrole a madeixa
de cabelo à volta do ferro desde a ponta até à raiz rodando o
modelador.
Também pode utilizar a ponta fria ( a ) como um apoio enquanto
roda o modelador.
6 Mantenha o modelador nessa posição durante, no máximo,
10 segundos.
Nota
•• Não puxe pelo modelador quando desenrolar o cabelo, caso
contrário, alisará o caracol.
7 Desenrole a madeixa de cabelo até conseguir abrir novamente a
mola com o manípulo.
8 Solte o cabelo encaracolado.
Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 3 a 8.
Pode encaracolar o cabelo de dentro para fora ou de fora para dentro,
de acordo com a sua preferência.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o no suporte de descanso ( d ) até arrefecer.
Recomendamos vivamente a sua colocação numa superfície
resistente ao calor.
3 Remova cabelos e pó do ferro e da mola.
4 Limpe o ferro e a mola com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( i ).
4
Garantia e assistência
Ta kontakt med Philips' kundestøtte
utilizzare questo
i landet der du bor, eller ta med
Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o
apparecchio in prossimità di acqua.
apparatet til det nærmeste PhilipsWeb site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
servicesenteret for reparasjon/
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
• Quando l’apparecchio viene usato in
erstatning.
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
Ledningen til
Hvis ledningen er ødelagt, må
de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips
Il cavo di
Se il cavo di alimentazione
apparatet kan
den alltid skiftes ut av Philips, et
local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic
alimentazione
è danneggiato deve essere
la vicinanza all’acqua rappresenta un
være skadet.
servicesenter som er godkjent av
Appliances and Personal Care BV.
dell'apparecchio
sostituito da Philips, da un centro
5
Problemen
oplossen
Philips, eller lignende kvalifisert
potrebbe essere
di assistenza autorizzato Philips o
rischio anche quando il sistema è
personell, slik at man unngår farlige
danneggiato.
da persone qualificate al fine di
Als u een probleem hebt met de krultang en u er niet in slaagt dit
5
Resolução de problemas
situasjoner.
evitare possibili danni.
spento.
probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum of met
Se ocorrerem problemas com o modelador e se não for capaz de
• AVVERTENZA: non utilizzare
het Philips Customer Care Centre in uw land.
os resolver através das indicações dadas a seguir, contacte o centro
de assistência Philips mais próximo ou o Centro de Atendimento ao
Português
Nederlands
questo apparecchio in
Cliente Philips do seu país.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
prossimità di vasche da
beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
Het
Misschien is het
Neem contact op met het
Problema
Causa
Solução
produto em www.philips.com/welcome.
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
bagno, docce, lavandini o altri
apparaat
stopcontact waarop Philips Customer Care Centre
doet het
het apparaat
in uw land of breng het apparaat
O aparelho
A tomada de
Contacte o Centro de Apoio
recipienti contenenti acqua.
helemaal
aangesloten defect. naar het dichtstbijzijnde Philipsnão
alimentação a que ao Cliente da Philips no seu país
1Importante
1
Belangrijk
niet.
servicecentrum voor reparatie of
funciona.
o aparelho foi
ou leve o aparelho ao centro de
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
vervanging.
ligado pode estar assistência Philips mais próximo para
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
avariada.
reparação/substituição.
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
l’apparecchio.
Het netsnoer
Indien het netsnoer beschadigd
kunnen raadplegen.
van het apparaat
is, moet u het laten vervangen
O
fio
de
Se o fio estiver danificado, deve
• AVISO: não utilize este aparelho perto
• Se il cavo di alimentazione è
is mogelijk
door Philips, een door Philips
alimentação do
ser sempre substituído pela Philips,
• WAARSCHUWING: gebruik dit
de água.
beschadigd.
geautoriseerd servicecentrum
aparelho pode
por um centro de assistência
danneggiato deve essere sostituito
of personen met vergelijkbare
estar danificado. autorizado da Philips ou por pessoal
apparaat niet in de buurt van water.
•
Quando
o
aparelho
for
utilizado
numa
kwalificaties om gevaar te
devidamente qualificado para se
da Philips, da un centro di assistenza
• Als u het apparaat in de badkamer
voorkomen.
evitarem situações de perigo.
casa-de-banho,
desligue-o
da
corrente
autorizzato Philips o da persone
gebruikt, haal de stekker dan na
após a utilização, uma vez que a
qualificate al fine di evitare possibili
Norsk
Svenska
gebruik altijd uit het stopcontact.
presença de água apresenta riscos,
danni.
Gratulerer
med
kjøpet,
og
velkommen
til
Philips!
Hvis
du
vil
dra
full
nytte
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
De nabijheid van water kan gevaar
mesmo com o aparelho desligado.
av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
• Quest’apparecchio può essere usato
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
opleveren, zelfs als het apparaat is
www.philips.com/welcome.
Philips support.
• AVISO: não utilize este
da bambini di età superiore agli 8 anni
uitgeschakeld.
aparelho perto de banheiras,
1
Viktig
1
Viktigt
e da persone con capacità mentali,
• WAARSCHUWING: gebruik
chuveiros,
lavatórios
ou
outros
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
fisiche o sensoriali ridotte, prive di
dit apparaat niet in de buurt
på den for senere referanse.
spara den för framtida bruk.
recipientes que contenham
esperienza o conoscenze adatte a
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
• VARNING: Använd inte den här
van een bad, douche, wastafel
água.
condizione che tali persone abbiano
of ander waterhoudend object.
i nærheten av vann.
apparaten nära vatten.
• Desligue sempre da corrente após
ricevuto assistenza o formazione per
• Haal na gebruik altijd de stekker uit
• Når du bruker apparatet på badet, må
• Om du använder apparaten i ett
cada utilização.
utilizzare l’apparecchio in maniera
het
stopcontact.
du
koble
det
fra
etter
bruk.
Nærheten
badrum måste du dra ut kontakten
• Se o fio estiver danificado, deve ser
sicura e capiscano i potenziali pericoli
• Indien het netsnoer beschadigd is,
til
vann
utgjør
en
risiko,
selv
når
efter användning. Närhet till vatten
associati a tale uso. Evitare che i
sempre substituído pela Philips, por
apparatet er slått av.
utgör en fara, även när apparaten är
moet u het laten vervangen door
bambini giochino con l’apparecchio. Le
um centro de assistência autorizado
•
avstängd.
Philips, een door Philips geautoriseerd
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
operazioni di pulizia e manutenzione
da Philips ou por pessoal devidamente
servicecentrum of personen met
badekar, dusj, håndvasker
non devono essere eseguite da
qualificado para se evitarem situações • VARNING: Använd inte
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
eller andre elementer som
apparaten i närheten av
bambini senza la supervisione di un
de perigo.
voorkomen.
inneholder vann.
badkar, duschar, behållare eller
adulto.
• Este aparelho pode ser utilizado
• Dit apparaat kan worden gebruikt
•
kärl som innehåller vatten.
Koble alltid fra apparatet etter
• Prima di collegare l’apparecchio
por crianças com idade igual ou
• Dra alltid ut nätsladden efter
door kinderen vanaf 8 jaar en
bruk.
assicurarsi che la tensione indicata
superior a 8 anos e por pessoas
door personen met verminderde
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
användning.
su quest’ultimo corrisponda a quella
com capacidades físicas, sensoriais
lichamelijke,
zintuiglijke
of
geestelijke
• Om nätsladden är skadad måste den
skiftes ut av Philips, et servicesenter
locale.
ou mentais reduzidas, ou com falta
capaciteiten
of
weinig
ervaring
en
som
er
godkjent
av
Philips,
eller
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi
de experiência e conhecimento, caso
kennis, mits zij toezicht of instructie
lignende kvalifisert personell, slik at
auktoriserade serviceombud eller
tenham sido supervisionadas ou lhes
non descritti nel presente manuale.
hebben
ontvangen
aangaande
veilig
man unngår farlige situasjoner.
liknande behöriga personer för att
tenham sido dadas instruções relativas
• Quando l’apparecchio è collegato
gebruik van het apparaat, en zij de
• Dette apparatet kan brukes av barn
undvika olyckor.
à utilização segura do aparelho e se
all’alimentazione, non lasciarlo mai
gevaren van het gebruik begrijpen.
over åtte år og av personer med
tiverem sido alertadas para os perigos • Den här apparaten kan användas av
incustodito.
Kinderen mogen niet met het apparaat
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
barn som är 8 år och äldre och av
envolvidos. As crianças não podem
• Non utilizzare mai accessori o parti di
spelen. Reiniging en onderhoud dienen
psykisk
funksjonsevne,
eller
personer
med olika funktionshinder, eller som
brincar com o aparelho. A limpeza e a
altri produttori oppure componenti
niet zonder toezicht door kinderen te
med
manglende
erfaring
eller
inte har kunskap om hur apparaten
manutenção do utilizador não podem
non consigliati in modo specifico
worden uitgevoerd.
kunnskap, dersom de får instruksjoner
används så länge de övervakas och
ser efectuadas por crianças sem
da Philips. In caso di utilizzo di tali
• Controleer voordat u het apparaat
om
sikker
bruk
av
apparatet
eller
tilsyn
får instruktioner angående säker
supervisão.
accessori o parti, la garanzia si annulla.
aansluit of het voltage dat op het
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
användning och förstår riskerna
• Antes de ligar o aparelho, certifique-se
• Non attorcigliare il cavo di
apparaat is aangegeven overeenkomt
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
som medföljer. Barn ska inte leka
de que a tensão indicada no mesmo
alimentazione attorno all’apparecchio.
met de plaatselijke netspanning.
med apparatet. Barn skal ikke utføre
med apparaten. Rengöring och
corresponde à tensão do local onde
• Lasciare raffreddare l’apparecchio
• Gebruik het apparaat niet voor andere
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
användarunderhåll ska inte göra av
está a utilizá-lo.
prima di riporlo.
doeleinden dan beschreven in deze
• Før du kobler til apparatet, må du
barn utan vuxens tillsyn.
• Não utilize o aparelho para outro fim
• Prestare la massima attenzione
gebruiksaanwijzing.
•
kontrollere at spenningen som er
Innan du ansluter apparaten
que não o descrito neste manual.
durante l’uso dell’apparecchio poiché
• Laat het apparaat nooit zonder
angitt på apparatet, stemmer med den • Nunca deixe o aparelho sem vigilância
kontrollerar du att spänningen som
potrebbe essere estremamente caldo.
toezicht liggen wanneer het is
lokale nettspenningen.
anges på apparaten motsvarar den
quando estiver ligado à corrente.
Utilizzare esclusivamente l’apposita
aangesloten op het stopcontact.
• Ikke bruk apparatet til noe annet
lokala nätspänningen.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou
impugnatura poiché le altre parti sono •
• Använd inte apparaten för något annat
Gebruik nooit accessoires of
formål enn det som beskrives i denne
peças de outros fabricantes ou que
calde ed evitare il contatto con la
onderdelen van andere fabrikanten of
veiledningen.
ändamål än vad som beskrivs i den här
a Philips não tenha especificamente
pelle.
die niet specifiek zijn aanbevolen door • Når apparatet er koblet til strømmen,
användarhandboken.
recomendado. Se utilizar tais
• Appoggiare sempre l’apparecchio
Philips. Als u dergelijke accessoires
•
må du aldri la det stå uten tilsyn.
Lämna aldrig apparaten obevakad när
acessórios ou peças, a garantia perderá
sull’apposito supporto, posizionandolo
of onderdelen gebruikt, vervalt de
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
den är ansluten till elnätet.
a validade.
su una superficie piana, stabile e
garantie.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från
produsenter eller som Philips ikke
• Não enrole o fio de alimentação à
termoresistente. Il cilindro caldo non
• Wikkel het netsnoer niet om het
spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt
andra tillverkare, eller delar som inte
volta do aparelho.
deve mai toccare la superficie o altro
apparaat.
tilbehør
eller
slike
deler,
blir
garantien
uttryckligen har rekommenderats
• Aguarde que o aparelho arrefeça
materiale infiammabile.
• Wacht met opbergen tot het apparaat
ugyldig.
av Philips. Om du använder sådana
antes de o guardar.
• Evitare che il cavo di alimentazione
is afgekoeld.
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Tenha muito cuidado ao utilizar
entri in contatto con le parti
• Wees zeer voorzichtig bij gebruik van
•
• Vent til apparatet er avkjølt før du
Linda inte nätsladden runt apparaten.
o aparelho, pois este pode estar
surriscaldate dell’apparecchio.
het
apparaat.
Het
kan
bijzonder
heet
•
legger det vekk.
Vänta tills apparaten har svalnat innan
extremamente quente. Segure apenas
• Tenere l’apparecchio acceso lontano
zijn. Houd het handvat alleen vast
• Vær forsiktig når du bruker apparatet
du lägger undan den.
pela pega, visto que as outras peças
da oggetti e materiali infiammabili.
als andere onderdelen heet zijn en
siden det kan være svært varmt. Bare
estão quentes, e evite o contacto com • Var försiktig när du använder
• Non coprire mai l’apparecchio (ad
vermijd contact met de huid.
hold i håndtaket ettersom andre deler
apparaten, eftersom den kan vara
a pele.
esempio con un asciugamano o un
• Plaats het apparaat altijd met de
er
varme
og
ikke
må
tas
på.
mycket varm. Håll endast i handtaget
• Coloque sempre o aparelho com o
indumento) quando è caldo.
standaard op een hittebestendige,
• Sett alltid apparatet i stativet på
eftersom andra delar är varma, och
suporte numa superfície plana, estável
• Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
undvik kontakt med huden.
en varmebestandig, stabil og jevn
e resistente ao calor. O modelador
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
hete staaf nooit in contact komen
overflate. Den varme sylinderen må
quente nunca deve tocar na superfície • Ställ alltid apparaten i stativet på en
con le mani bagnate.
met de ondergrond of met ander
aldri
komme
borti
overflaten
eller
värmetålig, stabil och plan yta. Den
nem outros materiais inflamáveis.
• Assicurarsi che il cilindro sia pulito e
brandbaar materiaal.
annet brennbart materiale.
heta kolven ska aldrig beröra ytan eller
• Evite que o fio de alimentação entre
privo di polvere e residui di prodotti
• Voorkom dat het netsnoer in
• Unngå at strømledningen kommer
annat brännbart material.
em contacto com as partes quentes
modellanti come mousse, spray o
aanraking komt met de hete delen van
•
i kontakt med de varme delene av
Undvik att nätsladden kommer i
do aparelho.
gel. Non utilizzare mai l’apparecchio
het apparaat.
apparatet.
kontakt med apparatens varma delar.
• Mantenha o aparelho afastado de
insieme a prodotti modellanti.
• Houd het apparaat uit de buurt van
• Hold apparatet unna brennbare
• Håll apparaten borta från brandfarliga
objectos e materiais inflamáveis
• Il cilindro dispone di un rivestimento
brandbare voorwerpen en materialen
gjenstander og brennbart materiale
föremål och material när den är
quando estiver ligado.
in ceramica. Quest’ultimo è soggetto
als het is ingeschakeld.
når
det
er
slått
på.
påslagen.
• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
a usura nel corso del tempo. Questo, •
Dek het apparaat nooit af als het heet • Ikke dekk apparatet til med noe (for
•
Täck aldrig över apparaten med något
toalhas ou roupa) quando estiver
tuttavia, non compromette le
is (bijv. met een handdoek of kleding).
eksempel et håndkle eller klesplagg)
(t.ex. en handduk) när den är varm.
quente.
prestazioni dell’apparecchio.
• Gebruik het apparaat alleen op droog
når det er varmt.
• Apparaten får endast användas på
• Utilize apenas o aparelho sobre
• Se l’apparecchio viene utilizzato
haar. Bedien het apparaat niet met
• Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
torrt hår. Använd inte apparaten med
cabelos secos. Não utilize o aparelho
su capelli tinti, il cilindro potrebbe
natte handen.
Ikke
bruk
apparatet
med
våte
hender.
våta händer.
com as mãos molhadas.
macchiarsi. Prima di utilizzarlo su
• Houd de staaf schoon en vrij van
• Hold alltid sylinderen ren og fri for
• Håll kolven ren och fri från damm
• Mantenha o modelador limpo e sem
capelli artificiali, consultare sempre il
stof
en
stylingproducten
zoals
støv og friseringsprodukter som skum,
och stylingprodukter som hårskum,
pó e produtos de modelação do
produttore.
mousse,
haarlak
en
gel.
Gebruik
het
spray
og
gelé.
Bruk
aldri
apparatet
i
hårspray och hårgelé. Använd
cabelo como espuma, laca e gel. Nunca
• Per eventuali controlli o riparazioni,
apparaat nooit in combinatie met
kombinasjon
med
friseringsprodukter.
aldrig apparaten tillsammans med
utilize o aparelho em combinação com
rivolgersi sempre a un centro servizi
stylingproducten.
• Sylinderen har et keramisk belegg.
stylingprodukter.
produtos de modelação do cabelo.
autorizzato da Philips. La riparazione
• De staaf heeft een keramische laag.
• Kolven har en keramisk beläggning.
Dette belegget kan kanskje slites sakte • O modelador tem um revestimento
da parte di persone non qualificate
Deze
laag
kan
in
de
loop
der
tijd
vekk
over
tid.
Dette
påvirker
ikke
Beläggningen kan nötas bort efter
em cerâmica. Este revestimento
potrebbe mettere in serio pericolo
langzaam
wegslijten.
Dit
heeft
echter
ytelsen til apparatet.
längre tids användning. Det påverkar
poderá desgastar-se com o passar do
l’incolumità dell’utente.
geen
invloed
op
de
prestaties
van
het
• Hvis apparatet brukes på farget hår,
dock inte apparatens prestanda.
tempo. No entanto, isto não afecta o
• Per evitare il rischio di scariche
apparaat.
•
kan sylinderen bli flekkete. Spør alltid
Om du använder apparaten på färgat
desempenho do aparelho.
elettriche, non inserire oggetti metallici
• De staaf van het apparaat kan
distributøren
før
du
bruker
det
på
hår kan det bli fläckar på kolven. Innan
•
Se o aparelho for utilizado em cabelos
nelle aperture.
verkleuringen
vertonen
bij
gebruik
kunstig hår.
du använder apparaten i konstgjort
pintados, o modelador pode ficar
• Non tirare il cavo di alimentazione
met gekleurd haar. Raadpleeg voor
•
hår bör du rådfråga hårdistributören.
Ta alltid med apparatet til et
manchado. Antes de o utilizar em
dopo l’uso. Scollegare sempre
gebruik met kunsthaar de distributeur.
•
servicesenter
som
er
autorisert
Lämna alltid in apparaten till ett
cabelo artificial, consulte sempre o seu
l’apparecchio tenendo la spina.
• Breng het apparaat altijd naar een door
av Philips, for undersøkelse eller
serviceombud auktoriserat av Philips
distribuidor.
Campi elettromagnetici (EMF)
Philips geautoriseerd servicecentrum
reparasjon. Reparasjoner som er utført • Leve sempre o aparelho a um
för undersökning och reparation.
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
voor
onderzoek
of
reparatie.
Reparatie
av
ukvalifiserte
personer,
kan
skape
Reparation som görs av en
centro de assistência autorizado da
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
door een onbevoegde persoon kan
svært farlige situasjoner for brukeren.
okvalificerad person kan innebära
Philips para verificação ou reparação.
Ambiente
leiden tot een bijzonder gevaarlijke
• Ikke stikk metallgjenstander inn i
en ytterst riskfylld situation för
Reparações efectuadas por pessoas
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
situatie voor de gebruiker.
användaren.
smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
åpningene. Det kan føre til elektrisk
não qualificadas poderiam provocar
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
• Steek geen metalen voorwerpen in de
støt.
uma situação extremamente perigosa • För inte in metallföremål i öppningarna
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
openingen, om elektrische schokken te • Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
eftersom det medför risk för elektriska
para o utilizador.
prodotto simile al rivenditore.
voorkomen.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
stötar.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut • Não introduza objectos metálicos
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
• Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
• Dra inte i nätsladden efter användning.
ledningen til apparatet.
nas aberturas para evitar choques
rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed
elettronici superiore ai 400 m2.
Haal het netsnoer altijd uit het
Koppla alltid från apparaten genom att
eléctricos.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
Elektromagnetiske felt (EMF)
stopcontact door aan de stekker te
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
hålla i kontakten.
• Não puxe o cabo de alimentação
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
trekken.
for eksponering for elektromagnetiske felt.
per la salute.
após a utilização. Desligue o aparelho
Elektromagnetiska fält (EMF)
segurando sempre na ficha.
Elektromagnetische velden (EMV)
Miljø
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
2
Introduzione
• AVVERTENZA: non
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer of neem contact op
met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
2
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
3
Locka håret
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Skjut på/av-knappen ( h ) till I för att slå på apparaten.
»»Strömindikatorn ( g ) tänds och börjar blinka.
‫ به شما برای خرید این محصول تبریک می‬.‫ خوش آمدید‬Philips ‫به دنیای محصوالت‬
‫ دستگاه خود را در سایت‬،Philips ‫گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش‬
.‫ ثبت نام کنید‬www.philips.com/welcome
‫مهم‬
Not
c
b
e
c
b
c
a
d
c
b
b
e
c
c
c
b
b
e
c
c
a
a
d
d
c
b
e
13
‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫بعدی نزد خود نگه دارید‬
Download PDF

advertising