Philips | HP8650/60 | Philips Styler HP8650/60 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8650
+3
(1 User manual
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
NO %UXNHUKnQGERN
'( %HQXW]HUKDQGEXFK
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
(/ ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
SV $QYlQGDUKDQGERN
(6 0DQXDOGHOXVXDULR
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
‡For additional protection, we advise you
to install a residual current device (RCD)
in the electrical circuit that supplies the
bathroom. This RCD must have a rated
residual operating current not higher
than 30mA. Ask your installer for advice.
‡ Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
‡ Never block the air grilles.
‡ Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
on the appliance corresponds to the local power voltage.
‡ Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
‡ 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDOKDLU
‡ When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
‡ Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I\RXXVHVXFKDFFHVVRULHV
or parts, your guarantee becomes invalid.
‡ Do not wind the mains cord round the appliance.
‡ Wait until the appliance has cooled down before you store it.
FI
.l\WW|RSDV
AR
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
FR
0RGHG·HPSORL
FA
IT
0DQXDOHXWHQWH
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV(0),IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
available today.
Environment
k
h
e
d
l
i
c
2
f
b
m
g
a
j
n
o
p
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
PHDQVWKHSURGXFWLVFRYHUHGE\WKH(XURSHDQ'LUHFWLYH(8
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
Style your hair
Note: Always let the appliance and attachments cool down before you
connect or disconnect the attachments. Let the curls cool down before
\RXFRPEEUXVKRUÀQJHUFRPEWKHKDLULQWRLWVÀQDOVW\OH
Do not use the appliance on completely wet hair. Dry your hair with a
WRZHOÀUVW7KHDSSOLDQFHLVPRVWHIIHFWLYHRQWRZHOGU\KDLU
Select a suitable attachment for the hairstyle you want.
Hairstyle
Dry hair
Volume and shine
9ROXPHRUÁLFNV
Waves or curls
Straight style
Attachment
Concentrator ( )
Polish brush ( )
Thermo brush ( )
+3RQO\5HWUDFWDEOHEULVWOHEUXVK )
+3RQO\6WUDLJKWHQLQJFRPE )
Before you style your hair:
1 Snap a suitable attachment onto the styler ( & ).
‡ If the bristles are retracted inside the retractable bristle brush, turn
the bristle retraction knob ( ) to extract the bristles ( ). To retract
the bristles, turn the knob in the opposite direction.
‡ To disconnect the attachment, press the release button ( ) and pull
it off.
2 Connect the plug to a power supply socket.
3 Comb your hair and divide your hair into small sections.
4 6OLGHWKHDLUÁRZVZLWFK ) to IRUJHQWOHDQGZDUPDLUÁRZIRU
slow styling, IRUVWURQJDQGZDUPDLUÁRZIRUHDV\VW\OLQJRU for
VWURQJDQGKRWDLUÁRZIRUIDVWVW\OLQJ
0DNHYROXPHDQGVKLQH
1 Insert the brush pins into your hair.
2 Brush the hair downwards from root to end.
3 7RVW\OHWKHUHVWRI\RXUKDLUUHSHDWVWHSVWR
$GGYROXPHWRORRVHFXUOVRUFUHDWHÁLFNV
1 Brush the hair against the direction of hair growth ( ) until the
brush pins touch your scalp, and then remove the brush from your
head.
7RFUHDWHÁLFNV
EUXVKWKHKDLUGRZQZDUGVDQGWXUQWKHEUXVK
‡
inwards ( ) or outwards ( ) at the hair tip. Hold the brush in that
SRVLWLRQIRUWRVHFRQGVDQGWKHQUHPRYHLWIURP\RXUKDLU
2 7RVW\OHWKHUHVWRI\RXUKDLUUHSHDWVWHS
&UHDWHZDYHVDQGFXUOVZLWK+3
1 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
2 .HHSWKHEUXVKLQWKHSRVLWLRQXQWLOWKHKDLULVGU\PD[VHFRQGV
and then retract the bristles to remove the brush from your hair.
3 7RVW\OHWKHUHVWRI\RXUKDLUUHSHDWVWHSVWR
6WUDLJKW\RXUKDLUZLWK+3
1 Place a section of hair between the straightening comb.
2 Press the lever ( ) and slide the styler down the length of the hair.
3 7RVW\OHWKHUHVWRI\RXUKDLUUHSHDWVWHSVWR
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.
4 Clean the appliance and attachments by damp cloth.
Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( ).
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
‡ Blokér aldrig luftgitrene.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
‡ Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
‡ Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
VRPLNNHVSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGXDQYHQGHUHQVnGDQ
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
IHOWHU (0) +YLV DSSDUDWHW KnQGWHUHV NRUUHNW L KHQKROG WLO
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
0LOM¡
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
DIIDOGVVSDQGSnKMXOEHW\GHUGHWDWSURGXNWHWHURPIDWWHWDI(8GLUHNWLY
(&
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
6W\OLQJDIGLWKnU
%HP UN: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter
eller fjerner tilbehøret. Lad krøllerne køle af, inden du reder, børster eller
sætter den endelige frisure.
Brug aldrig apparatet i helt vådt hår. Tør håret med et håndklæde først.
Apparatet er mest effektivt ved håndklædetørt hår.
Vælg en passende tilbehørsdel til den frisure, du ønsker.
)ULVXUH
Tørt hår
Fylde og glans
Fylde eller buede spidser
Bølger eller krøller
Glat frisure
7LOEHK¡U
Fønnæb ( )
Blank-børste ( )
Termobørste ( )
NXQ+3%¡UVWHPHGLQGWU NNHOLJH
pigge ( )
NXQ+3*ODWWHNDP )
,QGHQGXV WWHUKnUHW
1 Sæt det rigtige tilbehør på styleren ( & ).
‡ Hvis piggene er trukket ind i børsten med indtrækkelige pigge, skal
du dreje på knappen, der trækker piggene ind og ud ( ) for at få
piggene ud ( ). For at få piggene til at trække sig ind skal du dreje
knappen i den modsatte retning.
‡ For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen ( ) og
trække det af.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.
4 Indstil knappen for luftstrøm ( ) til for moderat og varm luftstrøm
til langsom styling, for kraftig og varm luftstrøm til nem styling, eller
for kraftig og meget varm luftstrøm til hurtig styling.
6NDEI\OGHRJJODQV
1 Sæt børstens pigge til håret.
2 Børst håret nedad fra rod til spids.
3 )RUDWV WWHUHVWHQDIKnUHWVNDOGXJHQWDJHWULQWLO
*LYI\OGHWLOO¡VHNU¡OOHUHOOHUODYEXHGHVSLGVHU
1 Børst håret mod dets vokseretning ( ), indtil piggene rører ved
hovedbunden, og fjern derefter børsten.
‡ For at lave buede spidser skal du børste håret nedad og vende
børsten indad ( ) eller udad ( ) ved hårspidserne. Hold børsten i
GHQSRVLWLRQLWLOVHNXQGHURJIMHUQGHQGHUHIWHU
2 5HVWHQDIKnUHWVW\OHVYHGDWJHQWDJHWULQ
/DYE¡OJHURJNU¡OOHUPHG+3
1 Sno en hårlok rundt om børsten med piggene ude.
2 Hold børsten i denne position, indtil håret er tørt
PDNVVHNXQGHURJWU NGHUHIWHUSLJJHQHLQGIRUDWIMHUQH
børsten fra håret.
3 )RUDWV WWHUHVWHQDIKnUHWVNDOGXJHQWDJHWULQWLO
*ODWKnUHWPHG+3
1 Placer en hårlok i glattekammen.
2 Tryk på håndtaget ( ), og lad styleren glide ned langs hele hårlokken.
3 )RUDWV WWHUHVWHQDIKnUHWVNDOGXJHQWDJHWULQWLO
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQPRGVWnYDUPHPHQVGHWN¡OHU
ned.
3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
4 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
‡ 'HU (LQEDX HLQHU )HKOHUVWURPVFKXW]HLQULFKWXQJ LQ GHP 6WURPNUHLV
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
‡ )KUHQ 6LH NHLQH 0HWDOOJHJHQVWlQGH LQ GLH /XIWHLQODVV RGHU
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
‡ Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
‡ V e r w e n d e n S i e d a s G e r ä t n i e f ü r a n d e r e a l s i n d i e s e r
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es
zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
)HOGHU 1DFK DNWXHOOHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ (UNHQQWQLVVHQ LVW GDV *HUlW
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Umgebung
,KU *HUlW ZXUGH XQWHU 9HUZHQGXQJ KRFKZHUWLJHU 0DWHULDOLHQ
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
%HÀQGHWVLFKGLHVHV6\PEROGXUFKJHVWULFKHQH$EIDOOWRQQHDXI5lGHUQ
DXI GHP *HUlW EHGHXWHW GLHV GDVV IU GLHVHV *HUlW GLH (XURSlLVFKH
5LFKWOLQLH(*JLOW
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
$OWJHUlWH QLFKW EHU ,KUHQ +DXVPOO 'XUFK GLH NRUUHNWH (QWVRUJXQJ
,KUHU$OWJHUlWHZHUGHQ8PZHOWXQG0HQVFKHQYRUP|JOLFKHQQHJDWLYHQ
Folgen geschützt.
2
Haare stylen
Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen,
bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen. Lassen Sie die Locken
abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm, Bürste oder den Fingern in
die endgültige Form bringen.
Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an. Trocknen Sie Ihr
Haar zunächst mit einem Handtuch. Das Gerät ist am effektivsten in
handtuchtrockenem Haar.
Wählen Sie je nach gewünschtem Look einen entsprechenden Aufsatz
aus.
/RRN
Trockenes Haar
Volumen und Glanz
Volumen oder Wellen
Wellen oder Locken
Glatter Look
Aufsatz
Stylingdüse ( )
Glanzbürste ( )
Thermo-Bürste ( )
QXU+3%UVWHPLWHLQ]LHKEDUHQ
Bürstenreihen ( )
QXU+3+DDUJOlWWHUDXIVDW] )
9RUGHP6W\OHQ
1 Setzen Sie einen passenden Aufsatz auf den Styler ( & ).
‡ Wenn die Bürstenreihen der Bürste eingezogen sind, drücken und
GUHKHQ6LHGHQ'UHKNQRSI]XP(LQ]LHKHQGHU%UVWHQUHLKHQ ), um
dies rückgängig zu machen ( ). Um die Bürstenreihen einzuziehen,
drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung.
‡ 8PGHQ$XIVDW]]XHQWIHUQHQGUFNHQ6LHGLH(QWULHJHOXQJVWDVWH ),
und ziehen Sie ihn ab.
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
4 Schieben Sie den Gebläseschalter ( ) auf für einen sanften
warmen Luftstrom für langsames Stylen, auf für einen starken
warmen Luftstrom für einfaches Stylen oder auf für einen starken
heißen Luftstrom für schnelles Stylen.
)U9ROXPHQXQG*ODQ]
1 Platzieren Sie die Bürste im Haar.
2 Bürsten Sie das Haar vom Haaransatz abwärts bis zu den Spitzen.
3 8P,KUUHVWOLFKHV+DDU]XVW\OHQZLHGHUKROHQ6LHGLH6FKULWWHELV
9ROXPHQIUZHLFKH/RFNHQRGHU:HOOHQVW\OHQ
1 Führen Sie die Bürste zunächst gegen die Wuchsrichtung ( ), bis die
Borsten Ihre Kopfhaut berühren, und anschließend von Ihrem Kopf
weg.
‡ Um Wellen zu stylen, führen Sie die Bürste bis zu den Haarspitzen,
und drehen Sie sie dann nach außen ( ) oder nach innen ( ).
+DOWHQ6LHGLH%UVWHELV6HNXQGHQLQGLHVHU3RVLWLRQXQG
entfernen Sie sie dann aus dem Haar.
2 8P,KUUHVWOLFKHV+DDU]XVW\OHQZLHGHUKROHQ6LH6FKULWW
:HOOHQXQG/RFNHQVW\OHQPLW+3
1 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen
Bürstenreihen.
2 Halten Sie die Bürste in dieser Position, bis das Haar trocken ist
PD[6HNXQGHQXQG]LHKHQ6LHGDQQGLH%UVWHQUHLKHQHLQXP
die Bürste aus dem Haar zu entfernen.
3 8P,KUUHVWOLFKHV+DDU]XVW\OHQZLHGHUKROHQ6LHGLH6FKULWWHELV
*ODWWHV+DDUVW\OHQPLW+3
1 Legen Sie eine Haarsträhne in den Haarglätteraufsatz.
2 Drücken Sie den Hebel ( ), und führen Sie den Styler vom Ansatz
bis zu den Spitzen.
3 8P,KUUHVWOLFKHV+DDU]XVW\OHQZLHGHUKROHQ6LHGLH6FKULWWHELV
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 (QWIHUQHQ6LH+DDUHXQG6WDXEYRP*HUlWXQGGHQ$XIVlW]HQ
4 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
‡WARNING: Do not use this appliance
near water.
‡When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched off.
‡W A R N I N G : D o n o t u s e
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels
containing water.
‡Always unplug the appliance after use.
3 Garanti og service
‡If the appliance overheats, it switches
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
off automatically. Unplug the appliance *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
and let it cool down for a few minutes. If you need information or if you have a problem, please visit the Philips GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.
Before you switch the appliance on website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
again, check the grilles to make sure JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ Deutsch
go to your local Philips dealer.
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
‡If the mains cord is damaged, you must 'DQVN
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
have it replaced by Philips, a service Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
1 Wichtig
centre authorised by Philips or similarly produkt på www.philips.com/welcome.
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
qualified persons in order to avoid a
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
1 Vigtigt
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
hazard.
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
Wasser.
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
‡ Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie
‡This appliance can be used by children opbevar den til senere brug.
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
‡ $'9$56(/$QYHQGLNNHGHWWHDSSDUDWLQ UKHGHQDIYDQG
es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum
Händler.
aged from 8 years and above and ‡ Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
efter
brug,
da
vand
udgør
en
risiko,
selvom
apparatet
persons with reduced physical, sensory
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
er slukket.
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder
or mental capabilities or lack of ‡ $'9$56(/ %UXJ LNNH GHWWH DSSDUDW L Q UKHGHQ DI
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
sonstigen Behältern mit Wasser.
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der
experience and knowledge if they have
‡ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
vand.
der Steckdose.
been given supervision or instruction ‡ indeholder
www.philips.com/welcome.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
‡ Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen
concerning use of the appliance in a ‡ Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag
Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter.
0LQXWHQ ODQJ DENKOHQ 9HUJHZLVVHUQ 6LH VLFK YRU GHP HUQHXWHQ
safe way and understand the hazards
Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre,
(LQVFKDOWHQ GDVV NHLQH )OXVHQ +DDUH XVZ GLH *HEOlVH|IIQXQJ ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
involved. Children shall not play with
at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
blockieren.
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜ
netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
the appliance. Cleaning and user ‡ Hvis
ƳƥƭƥƱƼ
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝƴƧƭ
maintenance shall not be made by
fagmand for at undgå enhver risiko.
:HUNVWDWWRGHUHLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQGXUFKHLQ2ULJLQDO
ơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
(UVDW]NDEHOHUVHW]WZHUGHQ
‡ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
children without supervision.
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
‡ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
RGHU 0DQJHO DQ (UIDKUXQJ XQG .HQQWQLV YHUZHQGHW ZHUGHQ ZHQQ
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈ ƍƧƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ơƵƴƞ ƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞ
ƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƯƱƥƽƬơ
ƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
‡ ƆƜƭ Ƨ ƳƵƳƪƥƵƞ ƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ ơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ơưƼ ƴƧƭ ưƱƟƦơ ƪơƩ ơƶƞƳƴƥ ƴƧ ƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ ƣƩơ ƬƥƱƩƪƜ ƫƥưƴƜ ƑƱƩƭ ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ ƮơƭƜ ƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
‡ Ƃƭ ƴƯ ƪơƫƾƤƩƯ ƵưƯƳƴƥƟ ƶƨƯƱƜ ƨơ ưƱƝưƥƩ ƭơ ơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ
ơưƼƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
‡ ƂƵƴƞ Ƨ ƳƵƳƪƥƵƞ ƬưƯƱƥƟ ƭơ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ ơưƼ ươƩƤƩƜ ơưƼ ƥƴƾƭ ƪơƩ ưƜƭƹ ƪơƩ ơưƼ ƜƴƯƬơ Ƭƥ ưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲ ƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲ ƞ ƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲ ƞ ơưƼ ƜƴƯƬơ ƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơ ƪơƩ ƣƭƾƳƧ Ƭƥ ƴƧƭ ưƱƯƻưƼƨƥƳƧ ƼƴƩ ƴƧ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲ
Ɣơ ươƩƤƩƜ Ƥƥƭ ưƱƝưƥƩ ƭơ ươƟƦƯƵƭ Ƭƥ ƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ Ɣơ ươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲ
ƥưƩƴƞƱƧƳƧ
‡ ƄƩơ ƥưƩưƫƝƯƭ ưƱƯƳƴơƳƟơ ƳơƲ ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥ ƭơ ƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
Ɲƭơ ƬƧƷơƭƩƳƬƼ ưƱƯƳƴơƳƟơƲ ơưƼ ƤƩơƱƱƯƞ ƱƥƽƬơƴƯƲ 5&'
ƳƴƯ ƧƫƥƪƴƱƩƪƼ ƪƽƪƫƹƬơ ưƯƵ ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ ƴƯ ƬưƜƭƩƯ ƳơƲ
ƂƵƴƼƲ Ư ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ Ƥƥƭ ƨơ ưƱƝưƥƩ ƭơ ƝƷƥƩ ƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ ƴƩƬƞ
ươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$ƄƩơ
ưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
‡ ƍƧƭ ƢƜƦƥƴƥ ƬƥƴơƫƫƩƪƜ ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ ƬƝƳơ ƳƴƩƲ ƣƱƟƫƩƥƲ ưƱƯƲ
ơưƯƶƵƣƞƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
‡ ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
‡ ƑƱƯƴƯƽ ƳƵƭƤƝƳƥƴƥ ƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ ƼƴƩ Ƨ ƴƜƳƧ ưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩ ƳƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟ ƳƴƧƭ ƴƯưƩƪƞ ƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼ
ơưƼơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥ
ƷƹƱƟƲươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
‡ ƍƧƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ưƯƴƝ ƥƮơƱƴƞƬơƴơ ƞ ƬƝƱƧ ơưƼ ƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲ ƞ ưƯƵ Ƨ 3KLOLSV Ƥƥƭ ƳƵƭƩƳƴƜ ƱƧƴƾƲ Ƃƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ ƴƝƴƯƩơ ƥƮơƱƴƞƬơƴơ ƞ ƬƝƱƧ Ƨ ƥƣƣƽƧƳƞ ƳơƲ
ƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ Ƒ ƥ Ʊ Ʃ Ƭ Ɲ ƭ ƥ ƴ ƥ Ɲ ƹ Ʋ Ƽ ƴ Ư Ƶ ƪ Ʊ Ƶ ƾ Ƴ ƥ Ʃ Ƨ Ƴ Ƶ Ƴ ƪ ƥ Ƶ ƞ ƣ Ʃ ơ ƭ ơ ƴ Ƨ ƭ
ơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈ ƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩ Ƭƥ Ƽƫơ ƴơ ưƱƼƴƵươ
ưƯƵ ơƶƯƱƯƽƭ ƴơ ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜ ưƥƤƟơ (0) ƆƜƭ ƣƟƭƥƩ
ƳƹƳƴƼƲ ƷƥƩƱƩƳƬƼƲ ƪơƩ ƳƽƬƶƹƭƯƲ Ƭƥ ƴƩƲ ƯƤƧƣƟƥƲ ƴƯƵ ươƱƼƭƴƯƲ
ƥƣƷƥƩƱƩƤƟƯƵƷƱƞƳƧƲƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơƳƶơƫƞƲƳƴƧƷƱƞƳƧƢƜƳƥƩƴƹƭ
ƥưƩƳƴƧƬƯƭƩƪƾƭơưƯƤƥƟƮƥƹƭưƯƵƥƟƭơƩƤƩơƨƝƳƩƬƥƲƬƝƷƱƩƳƞƬƥƱơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƔƯ ưƱƯƺƼƭ ƥƟƭơƩ ƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯ ƪơƩ ƪơƴơƳƪƥƵơƳƬƝƭƯ ơưƼ
ƵƸƧƫƞƲưƯƩƼƴƧƴơƲƵƫƩƪƜƪơƩƥƮơƱƴƞƬơƴơƴơƯưƯƟơƬưƯƱƯƽƭ
ƭơơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭƪơƩƭơƥươƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ
žƴơƭ Ɲƭơ ưƱƯƺƼƭ ƤƩơƨƝƴƥƩ ƴƯ ƳƽƬƢƯƫƯ ƥƭƼƲ ƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵ ƪƜƤƯƵ
ơưƯƱƱƩƬƬƜƴƹƭ Ƭƥ ƱƼƤƥƲ ƴƯ ưƱƯƺƼƭ ơƵƴƼ ƪơƫƽưƴƥƴơƩ ơưƼ ƴƧƭ
ƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋ
ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭ
ƍƧƭươƱơƢơƟƭƥƴƥƴƯƵƲƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ
ƴơ ươƫƩƜ ưƱƯƺƼƭƴơ ƬơƦƟ Ƭƥ ƴơ ƵưƼƫƯƩươ ƯƩƪƩơƪƜ ơưƯƱƱƟƬƬơƴơ ƈ
ƳƹƳƴƞ ơưƼƱƱƩƸƧ ƴƹƭ ươƫƩƾƭ ƳơƲ ưƱƯƺƼƭƴƹƭ ƨơ ƢƯƧƨƞƳƥƩ ƳƴƧ
ƬƥƟƹƳƧƴƹƭưƩƨơƭƾƭơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩ
ƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ƅƩơƬƯƱƶƾƳƴƥƴƯƳƴƵƫƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƎơơƶƞƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơƭơ
ƪƱƵƾƳƯƵƭưƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƞơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơƂƶƞƳƴƥ
ƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƭơƪƱƵƾƳƯƵƭưƱƩƭƴƯƵƲƤƾƳƥƴƥƴƯƴƥƫƩƪƼƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƬƥƴƧƷƴƝƭơƴƧƢƯƽƱƴƳơƞƴơƤƜƷƴƵƫƜƳơƲƴƹƭƷƥƱƩƾƭƳơƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƥƭƴƥƫƾƲƢƱƥƣƬƝƭơƬơƫƫƩƜ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥưƱƾƴơƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƬƩơưƥƴƳƝƴơƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ưƩƯơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƞƼƴơƭƴơƬơƫƫƩƜƥƟƭơƩƥƫơƶƱƾƲƭƹưƜ
ƆưƩƫƝƮƴƥƝƭơƪơƴƜƫƫƧƫƯƥƮƜƱƴƧƬơƣƩơƴƯƳƴƵƫưƯƵƨƝƫƥƴƥ
ƓƴƵƫƬơƫƫƩƾƭ
ƓƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
žƣƪƯƲƪơƩƫƜƬƸƧ
žƣƪƯƲƞƬƽƴƥƲ
ƋƵƬơƴƩƳƬƯƟƞƬưƯƽƪƫƥƲ
ƆƮƜƱƴƧƬơ
ƓƴƼƬƩƯ )
ƃƯƽƱƴƳơƣƩơƫƜƬƸƧ )
ƉƥƱƬƩƪƞƢƯƽƱƴƳơ )
ƍƼƭƯƳƴƯƭƴƽưƯ+3ƃƯƽƱƴƳơƬƥ
ƳƪƫƧƱƝƲƴƱƟƷƥƲưƯƵơưƯƳƽƱƯƭƴơƩ )
ŽƳƩơƬơƫƫƩƜ
ƍƼƭƯƳƴƯƭƴƽưƯ+3ƃƯƽƱƴƳơ
ƩƳƩƾƬơƴƯƲ )
ƑƱƩƭƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƪơƴƜƫƫƧƫƯƥƮƜƱƴƧƬơƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ & ).
‡ ƆƜƭƯƩƴƱƟƷƥƲƝƷƯƵƭơưƯƳƵƱƨƥƟưƱƯƲƴơƬƝƳơƳƴƧƢƯƽƱƴƳơƬƥ
ƳƪƫƧƱƝƲƴƱƟƷƥƲƣƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟơưƼƳƵƱƳƧƲƴƱƩƷƾƭƢƯƽƱƴƳơƲ
( ƣƩơƥƮơƣƹƣƞƴƹƭƴƱƩƷƾƭ ƄƩơƭơơưƯƳƽƱƥƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲ
ƣƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟưƱƯƲƴƧƭơƭƴƟƨƥƴƧƪơƴƥƽƨƵƭƳƧ
‡ ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơưƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟơươƳƶƜƫƩƳƧƲ
( ƪơƩƴƱơƢƞƮƴƥƴƯ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
3 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƷƹƱƟƳƴƥƴơƳƥƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲ
4 ƓƽƱƥƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƼƦƥƳƴƼ
ơƝƱơƪơƩơƱƣƼƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƤƵƭơƴƼƪơƩƦƥƳƴƼ
ơƝƱơƣƩơƥƽƪƯƫƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƤƵƭơƴƼƪơƩưƯƫƽ
ƦƥƳƴƼơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƅƾƳƴƥƼƣƪƯƪơƩƫƜƬƸƧ
1 ƃƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
2 ƃƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜưƱƯƲƴơƪƜƴƹơưƼƴƧƱƟƦơƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
3 ƄƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƪơƩƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơ
ƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƅƾƳƴƥƼƣƪƯƳƥƷơƫơƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƞƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬƽƴƥƲ
1 ƃƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜơƭƴƟƨƥƴơơưƼƴƧƶƯƱƜƴƹƭƴƱƩƷƾƭ ),
ƬƝƷƱƩƯƩơƪƟƤƥƲƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲƭơơƣƣƟƮƯƵƭƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲƪơƩƳƴƧ
ƳƵƭƝƷƥƩơơƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơơưƼƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲ
‡ ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬƽƴƥƲƢƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜưƱƯƲƴơƪƜƴƹ
ƪơƩƣƵƱƟƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơưƱƯƲƴơƬƝƳơ ƞưƱƯƲƴơƝƮƹ )
ƳƴƧƭƜƪƱƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơƶơƩƱƝƳƴƥƴƧơưƼƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
2 ƄƩơƭơƤƩơƬƯƱƶƾƳƥƴƥƪơƩƴơƜƫƫơƬơƫƫƩƜƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴƯƢƞƬơ
ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲƪơƩƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƴƯ+3
1 ƔƵƫƟƮƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭƣƽƱƹơưƼƴƧƢƯƽƱƴƳơƬƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲ
ưƱƯƲƴơƝƮƹ
2 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧƬƝƷƱƩƭơƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƴơ
ƬơƫƫƩƜƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơưƯƳƽƱƥƴƥƴƩƲ
ƴƱƟƷƥƲƣƩơƭơơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơơưƼƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
3 ƄƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƪơƩƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơ
ƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯ+3
1 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭơƭƜƬƥƳơƳƴƧƢƯƽƱƴƳơ
ƩƳƩƾƬơƴƯƲ
2 ƑƩƝƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼ ƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞưƱƯƲƴơƪƜƴƹƪơƴƜ
ƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
3 ƄƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƪơƩƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơ
ƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơƬƥƝƭơƭƹưƼươƭƟ
ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲ
ưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥ
ơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯ
ƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥ
ƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
producto en www.philips.com/welcome.
1
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
‡ $'9(57(1&,$1RXWLOLFHHVWHDSDUDWRFHUFDGHODJXD
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
‡ $'9(57(1&,$ 1R XWLOLFH HVWH DSDUDWR FHUFD GHO
agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan agua.
‡ Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
‡ Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente.
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos.
Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
‡ Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por
SHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJUR
‡ (VWH DSDUDWR SXHGH VHU XVDGR SRU QLxRV D SDUWLU GH DxRV \ SRU
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
‡ Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual
5&'(VWH5&'GHEHWHQHUXQDFRUULHQWHRSHUDFLRQDOUHVLGXDOTXH
no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
‡ Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las rejillas de aire.
‡ No bloquee nunca las rejillas del aire.
‡ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
‡ 1RXWLOLFHHVWHDSDUDWRSDUDRWURVÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQ
este manual.
‡ 1RXWLOLFHHODSDUDWRVREUHFDEHOORDUWLÀFLDO
‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
3KLOLSVQRUHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LORKDFHTXHGDUiDQXODGD
su garantía.
‡ No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
‡ (VSHUHDTXHVHHQIUtHHODSDUDWRDQWHVGHJXDUGDUOR
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
( V W H D S D U D W R F X P S O H W R G R V O R V H V W i Q G D U H V V R E U H F D P S R V
HOHFWURPDJQpWLFRV&(06LVHXWLOL]DFRUUHFWDPHQWH\GHDFXHUGRFRQ
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
VHJXUDVHJ~QORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWtÀFRVGLVSRQLEOHVKR\HQGtD
0HGLRDPELHQWDO
(O SURGXFWR KD VLGR GLVHxDGR \ IDEULFDGR FRQ PDWHULDOHV \
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en
XQSURGXFWRLQGLFDTXHpVWHFXPSOHODGLUHFWLYDHXURSHD(8
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos
DQWLJXRV FRQ OD EDVXUD GRPpVWLFD QRUPDO (O UHFLFODGR FRUUHFWR GHO
producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
el medioambiente y la salud de las personas.
&yPRGDUIRUPDDOFDEHOOR
Nota: Antes de conectar o desconectar los accesorios, deje siempre que
el aparato y los accesorios se enfríen. Deje que los rizos se enfríen antes
de peinar, cepillar o retocar con los dedos para obtener el peinado
GHÀQLWLYR
No utilice el aparato sobre el cabello mojado. Primero séquese el
SHORFRQXQDWRDOOD(ODSDUDWRHVPiVHÀFD]VLHOFDEHOORVHKDVHFDGR
previamente con una toalla.
Seleccione el accesorio adecuado para el estilo de peinado que desee.
(VWLORGHSHLQDGR
Pelo seco
Volumen y brillo
Volumen y forma
Ondulaciones o rizos
Accesorio
Boquilla concentradora ( )
Cepillo para brillo ( )
Cepillo térmico ( )
Cepillo de púas retráctiles ( ) (sólo
PRGHOR+3
(VWLOROLVR
Peine alisador ( VyORPRGHOR+3
$QWHVGHPROGHDUHOFDEHOOR
1 Deslice el accesorio adecuado en el moldeador ( y ).
‡ Si las púas están escondidas en el cepillo de púas retráctiles, gire el
botón de retracción de púas ( ) para extraerlas ( ). Para esconder
las púas, gire el botón en la dirección contraria.
‡ Para quitar el accesorio, pulse el botón de liberación ( ) y tire de él.
2 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
3 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones.
4 'HVOLFHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH ) hasta la posición para un
ÁXMRGHDLUHVXDYH\WHPSODGRSDUDGDUIRUPDSRFRDSRFRKDVWDOD
posición SDUDXQÁXMRGHDLUHIXHUWH\WHPSODGRSDUDGDUIRUPD
fácilmente, o hasta la posición SDUDXQÁXMRGHDLUHIXHUWH\
caliente para dar forma rápidamente.
3DUDGDUYROXPHQ\EULOOR
1 Introduzca las púas del cepillo en el cabello.
2 Cepille el pelo hacia abajo desde la raíz a las puntas.
3 3DUDPROGHDUHOSHORUHVWDQWHUHSLWDORVSDVRVGHODO
3DUDDxDGLUYROXPHQDORVUL]RVVXHOWRVRGDUIRUPDDODVSXQWDV
1 Cepille el pelo en dirección contraria a la de crecimiento ( ) hasta
que las púas toquen el cuero cabelludo. Después, retire el cepillo.
‡ Para dar forma, cepille el pelo hacia abajo y gire el pelo hacia dentro
( ) o hacia afuera ( HQODVSXQWDV0DQWHQJDHOFHSLOORHQHVD
SRVLFLyQGXUDQWHyVHJXQGRV\GHVSXpVTXtWHORGHOSHOR
2 3DUDPROGHDUHOSHORUHVWDQWHUHSLWDHOSDVR
3DUDFUHDURQGDV\UL]RVFRQ+3
1 (QUROOHXQPHFKyQDOUHGHGRUGHOFHSLOORFRQODVS~DVH[WUDtGDV
2 0DQWHQJDHOFHSLOORHQVXSRVLFLyQKDVWDTXHHOSHORHVWpVHFR
Pi[LPRVHJXQGRV\GHVSXpVHVFRQGDODVS~DVSDUDUHWLUDUHO
cepillo del cabello.
3 3DUDPROGHDUHOSHORUHVWDQWHUHSLWDORVSDVRVGHODO
3DUDDOLVDUHOFDEHOORFRQ+3
1 Coloque un mechón entre el peine alisador.
2 Presione la palanca ( ) y deslice el moldeador hacia abajo por todo
el cabello.
3 3DUDPROGHDUHOSHORUHVWDQWHUHSLWDORVSDVRVGHODO
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 (OLPLQHORVSHORV\HOSROYRGHODSDUDWR\GHORVDFFHVRULRV
4 Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.
Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo por su anilla ( )
3
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
7lUNHll
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
‡ Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite
SLVWRUDVLDVWD MD DQQD VHQ MllKW\l PXXWDPD PLQXXWWL (QQHQ NXLQ
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole kertynyt
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
‡ Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
‡ Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
‡ Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
‡ Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
7lPl ODLWH YDVWDD NDLNNLD VlKN|PDJQHHWWLVLD NHQWWLl (0) NRVNHYLD
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
<PSlULVW|
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote
NXXOXX (XURRSDQ SDUODPHQWLQ MD QHXYRVWRQ GLUHNWLLYLQ (8
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
0XRWRLOHKLXNVHVL
Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität tai
irrotat lisäosia. Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai
erottelet kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
Älä käytä laitetta täysin märkiin hiuksiin. Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä.
Laite toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhekuivat.
Valitse sopiva lisäosa haluamasi hiustyylin mukaan.
Hiustyyli
Kuivat hiukset
Lisäosa
Keskityssuutin ( )
Ilmavuutta ja kiiltoa
0XRWRLOXKDUMD )
Kiharoiden volyymi
Laineet tai kiharat
Lämpöharja ( )
9DLQ+36LVllQYHGHWWlYLOOl
harjaksilla varustettu harjaosa ( )
Suorat hiukset
9DLQ+36XRULVWXVNDPSD )
Ennen hiusten muotoilua:
1 Napsauta sopiva lisäosa hiustenmuotoilijaan ( & ).
‡ Jos harjakset on vedetty harjaosan sisään, tuo harjakset ( ) esiin
kääntämällä harjasten sisäänvetopainiketta ( ). Harjakset vedetään
sisään kääntämällä painiketta toiseen suuntaan.
‡ Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta ( ) ja vetämällä lisäosaa.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
3 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin osiin.
4 Liu’uta ilmanvirtauksen kytkintä ( ) kohtaan , jolloin saat kevyen
ja lämpimän puhalluksen rauhalliseen muotoiluun, kohtaan , jolloin
saat voimakkaan ja lämpimän puhalluksen helppoon muotoiluun, tai
kohtaan , jolloin saat voimakkaan ja kuuman puhalluksen nopeaan
muotoiluun.
,OPDYXXWWDMDNLLOWRD
1 Aseta harjan tapit hiuksiin
2 Harjaa hiuksia alaspäin juurista latvoihin.
3 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD²
5XQVDXGHQOLVllPLQHQMDNLKDURLGHQWHNHPLQHQ
1 Harjaa hiuksia kasvusuuntaa vastaan ( ), kunnes harjan piikit
koskettavat hiuspohjaa, ja ota harja hiuksista.
‡ 0XRWRLOHNLKDURLWDKDUMDDPDOODKLXNVLDDODVSlLQMDNllQWlPlOOlKDUMDD
sisään- ( ) tai ulospäin ( KLXVWHQODWYRLVVD3LGlKDUMDDSDLNDOODDQ²
sekuntia ja irrota se sitten hiuksistasi.
2 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHWWD
/DLQHLGHQMDNLKDURLGHQOXRPLQHQPDOOLOOD+3
1 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
2 3LGlKDUMDDSDLNDOODDQNXQQHVKLXNVHWRYDWNXLYDWHQLQWllQ
sekuntia), ja irrota harja hiuksista vetämällä harjan harjakset sisään.
3 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD²
+LXVWHQVXRULVWDPLQHQPDOOLOOD+3
1 Aseta hiussuortuva suoristuskamman väliin.
2 Paina vipua ( ) ja liu’uta muotoilijaa hiusten latvoihin asti.
3 0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD²
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
4 Puhdista laite ja sen lisäosat kostealla liinalla.
Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
1
Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
‡ $9(57,66(0(17 Q·XWLOLVH] SDV FHW DSSDUHLO j SUR[LPLWp G·XQH
source d’eau.
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors tension.
‡ $9(57,66(0(17Q·XWLOLVH]SDVO·DSSDUHLOSUqVG·XQH
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
‡ Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
‡ Lorsque l’appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors
tension. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir quelques minutes.
Avant de remettre l’appareil sous tension, assurez-vous que les grilles
ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
‡ Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
TXDOLÀpDÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
‡ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sans surveillance.
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
‡ N’insérez aucun objet métallique dans les grilles d’air au risque de
vous électrocuter.
‡ N’obstruez jamais les grilles d’air.
‡ Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
‡ 1·XWLOLVH]SDVO·DSSDUHLOVXUFKHYHX[DUWLÀFLHOV
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
Q·D\DQWSDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpVSDU3KLOLSV/·XWLOLVDWLRQ
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
‡ N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
pOHFWURPDJQpWLTXHV &(0 ,O UpSRQG DX[ UqJOHV GH VpFXULWp pWDEOLHV
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier
HVWFRQIRUPHjODGLUHFWLYHHXURSpHQQH(&
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2
Coiffage
Remarque : laissez toujours refroidir l’appareil et les accessoires avant
GHÀ[HURXG·{WHUOHVDFFHVVRLUHV/DLVVH]UHIURLGLUOHVERXFOHVDYDQWGH
OHVSHLJQHUGHOHVEURVVHURXG·\SDVVHUYRVGRLJWVDÀQG·REWHQLUODPLVH
HQIRUPHÀQDOH
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux mouillés. Commencez par vous
VpFKHUOHVFKHYHX[DYHFXQHVHUYLHWWH/·DSSDUHLOHVWSOXVHIÀFDFHVXUGHV
cheveux séchés à l’aide d’une serviette.
Choisissez un accessoire approprié à la coiffure que vous souhaitez obtenir.
Coiffure
Séchage des cheveux
Volume et brillance
Volume ou mèches
Vagues ou boucles
Accessoire
Concentrateur d’air ( )
Brosse lissante ( )
Brosse thermique ( )
+3XQLTXHPHQW%URVVHjSLFRWV
rétractables ( )
Style lisse
+3XQLTXHPHQW3HLJQHOLVVDQW )
$YDQWGHFRLIIHUYRVFKHYHX[
1 Fixez un accessoire adapté sur la brosse ( & ).
‡ Si les picots sont repliés dans la brosse à picots rétractables, tournez
le bouton de rétractation des picots ( ) pour sortir les picots ( ).
Pour rétracter les picots, tournez le bouton dans le sens contraire.
‡ Pour retirer l’accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage ( ),
SXLV{WH]O·DFFHVVRLUH
2 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
3 Divisez vos cheveux en petites mèches à l’aide d’un peigne.
4 5pJOH]OHÁX[G·DLU ) sur pour obtenir de l’air légèrement chaud
et réaliser une mise en forme progressive, sur pour obtenir de
l’air puissant et chaud et réaliser une mise en forme aisée, ou sur
SRXUREWHQLUXQÁX[G·DLUSXLVVDQWSOXVFKDXGHWUpDOLVHUXQHPLVHHQ
forme rapide.
Obtenez volume et brillance :
1 Introduisez les picots de la brosse dans vos cheveux.
2 Brossez vos cheveux de la racine à la pointe.
3 3RXUFRLIIHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVj
&UpH]GXYROXPHSRXUREWHQLUGHVERXFOHVVRXSOHVRXGHVYDJXHV
4 Brossez les cheveux dans le sens contraire de la pousse du cheveu
( ) jusqu’à ce que les picots de la brosse touchent le cuir chevelu,
puis retirez la brosse.
‡ Pour réaliser des mèches, brossez-vous les cheveux vers le bas, puis
faites pivoter la brosse vers l’intérieur ( ) ou l’extérieur ( ) au
QLYHDXGHODSRLQWHGHVFKHYHX[0DLQWHQH]ODEURVVHGDQVFHWWH
SRVLWLRQSHQGDQWjVHFRQGHVSXLVUHWLUH]ODGHYRVFKHYHX[
3RXUFRLIIHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]O·pWDSH
&UpH]GHVYDJXHVHWGHVERXFOHVDYHF+3
1 Sortez les picots de la brosse et enroulez une mèche de cheveux
autour de cette dernière.
2 0DLQWHQH]ODEURVVHGDQVVDSRVLWLRQMXVTX·jFHTXHYRVFKHYHX[
VRLHQWVHFVVHFRQGHVPD[LPXPSXLVUpWUDFWH]OHVSLFRWVSRXU
retirer la brosse de vos cheveux.
3 3RXUFRLIIHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVj
/LVVH]YRVFKHYHX[DYHF+3
1 Placez une mèche de cheveux dans le peigne lissant.
2 Appuyez sur la manette ( ) et faites glisser le peigne jusqu’à la
pointe des cheveux.
3 3RXUFRLIIHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVj
Après utilisation :
1 0HWWH]O·DSSDUHLOKRUVWHQVLRQHWGpEUDQFKH]OH
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Retirez les cheveux et la poussière de l’appareil et des accessoires.
4 Nettoyez l’appareil et les accessoires à l’aide d’un chiffon humide.
Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension ( ).
3
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
3
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
‡ $99(57(1=$ QRQ XWLOL]]DUH TXHVWR DSSDUHFFKLR LQ SURVVLPLWj GL
acqua.
‡ Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio anche quando il
sistema è spento.
‡ $99(57(1=$ QRQ XWLOL]]DUH TXHVWR DSSDUHFFKLR LQ
prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
‡ Se l’apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di
accendere nuovamente l’apparecchio, controllare che le griglie non
siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
‡ Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOLGDQQL
‡ Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
DVVRFLDWLDWDOHXVR(YLWDUHFKHLEDPELQLJLRFKLQRFRQO·DSSDUHFFKLR
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
‡ Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno.
Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua
nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio
installatore.
‡ Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle griglie di aerazione.
‡ Non bloccare mai le griglie di aerazione.
‡ Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
‡ 1RQXWLOL]]DUHO·DSSDUHFFKLRVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
‡ Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
FRPSRQHQWLQRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFRGD3KLOLSV,QFDVRGL
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
‡ Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
HOHWWURPDJQHWLFL(0)6HXWLOL]]DWRLQPDQLHUDDSSURSULDWDHVHFRQGR
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
FRQIRUPLWjDOOHSURYHVFLHQWLÀFKHGLVSRQLELOLDGRJJL
Ambiente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con
XQDFURFHVLJQLÀFDFKHWDOHSURGRWWRqVRJJHWWRDOOD'LUHWWLYD(XURSHD
(8
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
$WWHQHUVLDOOHQRUPDWLYHORFDOLSHUORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLHQRQJHWWDUHL
YHFFKLSURGRWWLQHLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL,OFRUUHWWRVPDOWLPHQWRGHL
prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
2
Crea la tua piega
Nota: lasciare sempre raffreddare l’apparecchio e gli accessori prima
di inserirli/disinserirli. Lasciare raffreddare i riccioli prima di pettinare,
spazzolare o ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling.
Non usare l’apparecchio sui capelli completamente bagnati. Prima di
WXWWRDVFLXJDUHLFDSHOOLFRQXQDVFLXJDPDQR/·DSSDUHFFKLRqSLHIÀFDFH
sui capelli umidi.
Selezionare l’accessorio adatto alla piega desiderata.
3LHJD
Capelli asciutti
Volume e brillantezza
Volume o capelli ondulati
Onde o ricci
Capelli lisci
'RSRO·XVR
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Rimuovere i capelli e la polvere dall’apparecchio e dagli accessori.
4 Pulire l’apparecchio e gli accessori con un panno umido.
Riporre l’apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
Per riporre l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite
l’apposito anello ( ).
Accessorio
&RQFHQWUDWRUHGHOÁXVVRG·DULD )
Spazzola per capelli luminosi ( )
Spazzola termica ( )
VROR+36SD]]RODFRQVHWROH
retraibili ( )
VROR+33HWWLQHOLVFLDQWH )
3ULPDGHOODSLHJD
1 Collegare l’accessorio appropriato allo styler ( & ).
‡ Se le setole si trovano all’interno della spazzola, ruotare l’apposito
pomello ( ) per estrarle ( ). Per ritrarle, ruotare il pomello nella
direzione inversa.
‡ Per scollegare l’accessorio, premere il pulsante di rilascio ( ) ed
estrarlo.
2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
3 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
4 ,PSRVWDUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRG·DULD ) su per un getto
delicato e caldo che consente una piega più lunga, per un getto
forte e caldo che consente una piega semplice, oppure per un
ÁXVVRIRUWHHFDOGRFKHFRQVHQWHXQDSLHJDYHORFH
Volume e brillantezza
1 Inserire i dentini della spazzola nei capelli.
2 Spazzolare i capelli verso il basso dalla radice alle punte.
3 3HUODSLHJDGLWXWWLLFDSHOOLULSHWHUHLSDVVDJJLGDD
$JJLXQWDGLYROXPHDLULFFLPRUELGLRFUHD]LRQHGLRQGH
1 Spazzolare i capelli nel senso opposto alla crescita ( ÀQRD
che i dentini della spazzola non toccano il cuoio capelluto, quindi
rimuovere la spazzola.
‡ Per capelli ondulati, spazzolare i capelli verso il basso e ruotare la
spazzola verso l’interno ( ) o verso l’esterno ( ) lungo le punte.
7HQHUHODVSD]]RODLQTXHOODSRVL]LRQHSHUVHFRQGLTXLQGL
rimuoverla.
2 3HUODPHVVDLQSLHJDGHJOLDOWULFDSHOOLULSHWHUHLOSDVVDJJLR
&UHD]LRQHGLRQGHHULFFLFRQLOPRGHOOR+3
1 Attorcigliare una ciocca di capelli attorno alla spazzola con le setole
estese.
2 0DQWHQHUHODVSD]]RODLQSRVL]LRQHÀQRDFKHLFDSHOOLQRQVRQR
DVFLXWWLPD[VHFRQGLTXLQGLULWUDUUHOHVHWROHSHUULPXRYHUHOD
spazzola dai capelli.
3 3HUODSLHJDGLWXWWLLFDSHOOLULSHWHUHLSDVVDJJLGDD
&RPHOLVFLDUHLFDSHOOLXWLOL]]DQGRLOPRGHOOR+3
1 0HWWHUHXQDFLRFFDGLFDSHOOLVXOSHWWLQHSHUOLVFLDUH
2 Premere la leva ( ) e far scorrere lo styler lungo i capelli.
3 3HUODSLHJDGLWXWWLLFDSHOOLULSHWHUHLSDVVDJJLGDD
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips.
1HGHUODQGV
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
%HODQJULMN
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
‡ Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buurt van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
‡ Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
‡ Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten
afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de
luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
‡ Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
PHWYHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWHYRRUNRPHQ
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij
de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht
door kinderen te worden uitgevoerd.
‡ Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die
niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
‡ Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
‡ Blokkeer nooit de luchtroosters.
‡ Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
‡ Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
‡ Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
‡ Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
‡ Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
‡ Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
*ROYHQHQVODJPDNHQPHWGH+3
1 Draai een haarlok om de borstel waarbij de borstelpennen uit de
borstel komen.
2 +RXGGHERUVWHORSGH]HOIGHSOHNWRWGDWKHWKDDUGURRJLVPD[
seconden) en schuif de borstelpennen terug om de borstel uit uw
haar te halen.
3 +HUKDDOVWDSHQRPGHUHVWYDQXZKDDUWHVW\OHQ
8ZKDDURQWNUXOOHQPHWGH+3
1 Plaats een haarlok tussen de straightener-kam.
2 Druk op de hendel ( ) en trek de styler in één beweging langs de
volle lengte van de haarlok.
3 +HUKDDOVWDSHQRPGHUHVWYDQXZKDDUWHVW\OHQ
1DJHEUXLN
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Verwijder haren en stof van het apparaat en de hulpstukken.
4 0DDNKHWDSSDUDDWHQGHKXOSVWXNNHQVFKRRQPHWHHQYRFKWLJHGRHN
Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
1RUVN
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte
av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
HOHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(090LWVKHWDSSDUDDWRSGHMXLVWHZLM]H
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
0LOLHX
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet,
EHWHNHQWGLWGDWKHWSURGXFWYDOWRQGHUGH(8ULFKWOLMQ(8
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder
HOHNWURPDJQHWLVNH IHOW (0) +YLV DSSDUDWHW KnQGWHUHV ULNWLJ RJ L
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
2
Uw haar stylen
2SPHUNLQJ laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen voordat
u de hulpstukken bevestigt of verwijdert. Laat de krullen afkoelen
YRRUGDWXKHWKDDUPHWHHQNDPHHQERUVWHORIXZYLQJHUVGHÀQLWLHILQ
model brengt.
Gebruik het apparaat niet op haar dat volledig nat is. Droog uw
haar eerst met een handdoek. Het apparaat werkt het beste op
handdoekdroog haar.
Kies een geschikt hulpstuk voor het gewenste kapsel.
.DSVHO
Droog haar
+XOSVWXNNHQ
Concentrator ( )
Volume en glans
Glansborstel ( )
Volume of slag
Golven of krullen
Thermoborstel ( )
$OOHHQGH+3%RUVWHOPHWLQWUHNEDUH
pennen ( )
Steil haar
$OOHHQGH+36WUDLJKWHQHUNDP )
9RRUGDWXXZKDDUJDDWVW\OHQ
1 Klik een geschikt hulpstuk op de styler ( & ).
‡ Als de pennen ingetrokken zijn, draai de knop voor het intrekken
van de borstelpennen ( ) dan om zodat de borstelpennen uit de
borstel ( ) komen. Draai de knop in tegengestelde richting als u de
borstelpennen wilt intrekken.
‡ Druk op de ontgrendelknop ( ) om het hulpstuk van het apparaat
te kunnen trekken.
2 Steek de stekker in een stopcontact.
3 Kam uw haar en verdeel het in dunne lokken.
4 Schuif de luchtstroomknop ( ) naar stand voor een zachte, warme
luchtstroom en langzaam stylen, naar stand voor een sterke en
warme luchtstroom en gemakkelijk stylen, of naar voor een hete,
sterke luchtstroom voor snel stylen.
Voor volume en glans:
1 Steek de borstelpennen in het haar.
2 Borstel het haar naar beneden, vanaf de wortel tot de punt.
3 +HUKDDOVWDSHQRPGHUHVWYDQXZKDDUWHVW\OHQ
9ROXPHLQORVVHNUROOHQDDQEUHQJHQRIVODJHQPDNHQ
1 Borstel tegen de haargroeirichting in ( ) totdat de borstelpennen
de hoofdhuid raken en haal de borstel daarna van uw hoofd.
‡ Als u slagen wilt maken, borstel het haar dan naar beneden en draai
de borstel bij de haarpunten naar binnen ( ) of naar buiten ( ).
+RXGGHERUVWHOWRWVHFRQGHQRSGH]HOIGHSOHNHQKDDOGH]H
daarna uit het haar.
2 +HUKDDOVWDSRPGHUHVWYDQKHWKDDUWHVW\OHQ
3
0LOM¡
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt,
EHW\UGHWDWSURGXNWHWGHNNHVDYGHWHXURSHLVNHGLUHNWLYHW(8
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
)ULVHUHKnUHW
0HUN: La alltid apparatet og tilbehørene avkjøles før du kobler til eller
kobler fra tilbehør. La krøllene avkjøles før du kammer, børster eller
ÀQJHUNDPPHUKnUHWIRUnInIULV\UHQSnSODVV
Ikke bruk apparatet på helt vått hår. Tørk håret med håndkle først.
Apparatet er mest effektivt på håndkletørket hår.
Velg passende tilbehør for den frisyren du ønsker.
)ULV\UH
Tørke hår
7LOEHK¡U
0XQQVW\NNHIRUNRQVHQWUHUWOXIW )
Volum og glans
Glansbørste ( )
Volum eller vipper
Bølger eller krøller
Termobørste ( )
NXQ+3%¡UVWHPHGLQQWUHNNEDUH
pigger ( )
Rett hår
NXQ+35HWWHNDP )
)¡UGXIULVHUHUKnUHW
1 Sett på et passende tilbehør på friseringsenheten ( & ).
‡ Hvis børstehårene er trukket inn i den inntrekkbare børsten, trykker
du på og vrir knappen for å trekke inn børsten ( ) for å presse
børstehårene ut ( ). Når du vil trekke inn børstehårene, vrir du
knappen motsatt vei.
‡ Når du vil koble fra tilbehøret, trykker du på utløserknappen ( ) og
trekker det av.
2 Koble støpselet til en stikkontakt.
3 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
4 Skyv luftstrømbryteren ( ) til for å få en svak og varm luftstrøm
for sakte styling, for sterk og varm luftstrøm for enkel styling eller
for sterk og varm luftstrøm for rask styling.
6OLNInUGXYROXPRJJODQV
1 Skyv børstene ut i håret.
2 Børst håret nedover fra røttene til tuppene.
3 1nUGXVNDOIULVHUHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
6OLNInUGXPHUYROXPIRUnODJHO¡VHUHNU¡OOHUHOOHUYLSSHU
1 Børst håret mot hårets vekstretning ( ) til børstehårene berører
hodebunnen. Ta deretter børsten bort fra håret.
‡ Når du vil lage vipper, børster du håret nedover og vrir børsten
innover ( ) eller utover ( ) i tuppene. Hold børsten i den stillingen
i to til tre sekunder, og ta den deretter bort fra håret.
2 +YLVGXYLOIULVHUHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQ
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
PHG3KLOLSV·NXQGHVW¡WWHGHUGXERUGXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWL
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du
gå til den lokale Philips-forhandleren.
3RUWXJXrV
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo
à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência
oferecida pela Philips, registe o seu produto em:
www.philips.com/welcome.
1
9LNWLJ
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
‡ $'9$56(/,NNHEUXNGHWWHDSSDUDWHWLQ UKHWHQDYYDQQ
‡ Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet
er slått av.
‡ $'9$56(/ ,NNH EUXN DSSDUDWHW Q U EDGHNDU GXVM
håndvasker eller andre elementer som inneholder
vann.
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
‡ Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at
gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
‡ Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten
tilsyn.
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som
ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
‡ Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk
støt.
‡ Ikke blokker luftinntaket.
‡ Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
‡ Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
‡ Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
LNNHVSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNWWLOEHK¡UHOOHUVOLNHGHOHU
blir garantien ugyldig.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
/DJE¡OJHURJNU¡OOHUPHG+3
1 Sno en del av håret rundt børsten med børstehårene ut.
2 +ROGE¡UVWHQLVDPPHSRVLVMRQWLOKnUHWHUW¡UWPDNVVHNXQGHU
og trekk deretter inn børstehårene for å ta børsten ut av håret.
3 1nUGXVNDOIULVHUHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
5HWWXWKnUHWPHG+3
1 Plasser en del av håret mellom rettekammene.
2 Trykk på hendelen ( ), og dra friseringsenheten ned langs hårets
lengde.
3 1nUGXVNDOIULVHUHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
(WWHUEUXN
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.
4 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut.
Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også
henge det i hengeløkken ( ).
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
‡ Desligue sempre da corrente após cada utilização.
‡ Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente.
Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos.
$QWHVGHYROWDUDOLJDURDSDUHOKRYHULÀTXHDVJUHOKDVHFHUWLÀTXHVH
de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHUVHPSUHVXEVWLWXtGRSHOD3KLOLSV
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
GHYLGDPHQWHTXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HVGHSHULJR
‡ (VWH DSDUHOKR SRGH VHU XWLOL]DGR SRU FULDQoDV FRP LGDGH LJXDO RX
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
LQVWUXo}HVUHODWLYDVjXWLOL]DomRVHJXUDGRDSDUHOKRHVHWLYHUHPVLGR
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
‡ Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
FDVDGHEDQKR(VWHGLVMXQWRUGHYHWHUXPDFRUUHQWHUHVLGXDOQRPLQDO
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
‡ Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar
choques eléctricos.
‡ Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVHGHTXHDWHQVmRLQGLFDGDQR
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
‡ Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRVREUHFDEHORDUWLÀFLDO
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
TXHD3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWHUHFRPHQGDGR6HXWLOL]DUWDLV
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRjYROWDGRDSDUHOKR
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
(VWH DSDUHOKR FXPSUH FRP WRGDV DV QRUPDV UHODWLYDV D FDPSRV
HOHFWURPDJQpWLFRV&(06HPDQXVHDGRFRUUHFWDPHQWHHGHDFRUGR
FRP DV LQVWUXo}HV IRUQHFLGDV QHVWH PDQXDO GR XWLOL]DGRU R DSDUHOKR
pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
2 Penteie o cabelo no sentido descendente, da raiz até às pontas.
3 3DUDPRGHODURUHVWRGRFDEHORUHSLWDRVSDVVRVD
'rYROXPHDRVFDUDFyLVVROWRVRXFULHRQGXODo}HVQDVSRQWDV
1 (VFRYHRFDEHORQRVHQWLGRRSRVWRDRGRFUHVFLPHQWRGRFDEHOR
( ) até os pinos da escova tocarem no couro cabeludo e, em
seguida, retire a escova da cabeça.
3DUDFULDURQGXODo}HVQDVSRQWDV
HVFRYHRFDEHORSDUDEDL[RHURGH
‡
a escova para dentro ( ) ou para fora ( ) na ponta do cabelo.
6HJXUHDHVFRYDQHVVDSRVLomRGXUDQWHDVHJXQGRVHGHVHJXLGD
retire-a do seu cabelo.
2 3DUDSHQWHDURUHVWRGRVHXFDEHORUHSLWDRSDVVR
&ULHRQGDVHFDUDFyLVFRPR+3
1 (QUROHXPDPDGHL[DGHFDEHORjYROWDGDHVFRYDFRPDVFHUGDV
estendidas.
2 0DQWHQKDDHVFRYDHPSRVLomRDWpRFDEHORHVWDUVHFR
segundos) e, em seguida, recolha as cerdas e retire a escova do seu
cabelo.
3 3DUDPRGHODURUHVWRGRFDEHORUHSLWDRVSDVVRVD
$OLVHRVHXFDEHORFRPR+3
1 Coloque uma madeixa do cabelo no pente alisador.
2 Prima a alavanca ( ) e deslize o modelador a todo o comprimento
do cabelo.
3 3DUDPRGHODURUHVWRGRFDEHORUHSLWDRVSDVVRVD
$SyVDXWLOL]DomR
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Remova cabelos e pó dos acessórios do aparelho
4 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano húmido.
Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda
guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão ( ).
*DUDQWLDHDVVLVWrQFLD
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVRXWHQKDDOJXPSUREOHPDYLVLWHR
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de
Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.
3 )|OMVWHJHQWLOOI|UDWWIRUPDUHVWHQDYKnUHW
6NDSDYRO\PI|UO|VDORFNDUHOOHUI|UDWWJ|UDÁLNDU
1 För borsten mot hårets riktning ( ) tills borststråna rör vid
hårbotten. Flytta sedan bort borsten från huvudet.
‡ 6NDSDHQÁLNLJIULV\UJHQRPDWWERUVWDKnUHWQHGnWRFKYULGDERUVWHQ
inåt ( ) eller utåt ( ) vid hårtopparna. Håll borsten i den positionen
LVHNXQGHURFKWDVHGDQERUWGHQIUnQKnUHW
2 Upprepa steg ett för att forma resten av håret.
6NDSDYnJRURFKORFNDUPHG+3
1 Linda en hårslinga runt borsten med borststråna utdragen.
2 +nOOERUVWHQLSRVLWLRQWLOOVKnUHWlUWRUUWPD[VHNXQGHURFKGUD
sedan in borststråna för att avlägsna borsten från håret.
3 )|OMVWHJHQWLOOI|UDWWIRUPDUHVWHQDYKnUHW
3ODWWDKnUHWPHG+3
1 Lägg en hårslinga mellan plattkammen.
2 Tryck på spaken ( ) och dra stylern nedåt längs med hårets fulla
längd.
3 )|OMVWHJHQWLOOI|UDWWIRUPDUHVWHQDYKnUHW
(IWHUDQYlQGQLQJ
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort hår och damm från apparaten och tillbehören.
4 Rengör apparaten och tillbehören med en fuktig trasa.
Förvara apparaten på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också
hänga upp den i upphängningsöglan ( ).
3
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
1
6YHQVND
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
9LNWLJW
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
‡ VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
‡ Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även
när apparaten är avstängd.
‡ VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
‡ Dra alltid ut nätsladden efter användning.
‡ Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut
apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du
slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har
täppts till av ludd, hår eller dylikt.
‡ Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
‡ Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
‡ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
‡ För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
‡ Blockera aldrig luftgallren.
‡ Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
‡ Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
‡ Använd inte apparaten på konstgjort hår.
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
ODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVLJDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQ
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Önemli
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGDNXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOHROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQ
FLKD]×EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
‡ 8<$5, %X FLKD]× EDQ\R NYHWOHULQLQ GXŕODU×Q
ODYDERODU×Q YH VX\OD GROX EDŕND NDSODU×Q \DN×Q×QGD
oDO×ŕW×UPD\×Q
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODNDoHNLQ
‡ &LKD] Dŕ×U× ×V×Q×UVD RWRPDWLN RODUDN NDSDQ×U &LKD]×Q ILŕLQL SUL]GHQ
oHNHUHN ELUNDo GDNLND VRĚXPDV× LoLQ EHNOH\LQ &LKD]× WHNUDU
oDO×ŕW×UPDGDQ |QFH JLULŕ GHOLNOHULQLQ W\ VDo YE QHGHQL\OH
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VDELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
LoLQ PXWODND 3KLOLSV·LQ \HWNL YHUGLĚL ELU VHUYLV PHUNH]L YH\D EHQ]HU
ŕHNLOGH\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQGHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNLoRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD]LKLQVHO
EHFHULOHUL JHOLŕPHPLŕ YH\D ELOJL YH WHFUEH Do×V×QGDQ HNVLN NLŕLOHU
WDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEXNLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×PWDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGDPPNQGUdRFXNODUFLKD]OD
R\QDPDPDO×G×U 7HPL]OHPH YH NXOODQ×F× EDN×P× QH]DUHW HGLOPH\HQ
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ (NNRUXPDLoLQEDQ\RQXQHOHNWULNGHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
FLKD]× 5&' WDNPDQ×]× WDYVL\H HGHUL] %X UH]LGHO DN×P NRUXPD
FLKD]×Q×QUH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×GHĚHULP$·GDQ\NVHNROPDPDO×G×U
.XUXOXPX\DSDQNLŕL\HGDQ×ŕ×Q
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQKDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
VRNPD\×Q
‡ +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOHHQJHOOHPH\LQ
‡ &LKD]× EDĚODPDGDQ |QFH FLKD] ]HULQGH EHOLUWLOHQ JHULOLP GHĚHULQLQ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGDELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ %DŕND UHWLFLOHUH DLW RODQ YH\D 3KLOLSV WDUDI×QGDQ |]HOOLNOH WDYVL\H
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QDVDUPD\×Q
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×EHNOH\LQ
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
%X FLKD] HOHNWURPDQ\HWLN DODQODU (0) KDNN×QGDNL WP VWDQGDUWODUD
X\JXQGXU 8VXOQH YH EX NXOODQ×P N×ODYX]XQGDNL WDOLPDWODUD X\JXQ
RODUDNNXOODQ×OG×Ě×QGDEXJQQELOLPVHOEXOJXODU×QDJ|UHFLKD]×QNXOODQ×P×
güvenlidir.
Ambiente
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
Çevre
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima
FRQVWDUGHXPSURGXWRVLJQLÀFDTXHHVVHSURGXWRHVWiDEUDQJLGRSHOD
'LUHFWLYD(XURSHLD8(
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
3URFHGD GH DFRUGR FRP DV UHJXODPHQWDo}HV ORFDLV H QmR HOLPLQH RV
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(0) 2P DSSDUDWHQ KDQWHUDV Sn UlWW VlWW RFK HQOLJW LQVWUXNWLRQHUQD
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
YHWHQVNDSOLJDEHOlJJVRPÀQQVLGDJVOlJHW
hUQQ]JHULG|QŕWUOHELOHQYH\HQLGHQNXOODQ×ODELOHQ\NVHN
NDOLWHOLPDO]HPHYHELOHŕHQOHUNXOODQ×ODUDNUHWLOPLŕWLU
%LUUQHoDUS×LŕDUHWOLWHNHUOHNOLo|SDUDEDV×LŕDUHWOLHWLNHW\DS×ŕW×U×OPDV×
V|] NRQXVX UQQ (& VD\×O× $YUXSD <|QHUJHVL NDSVDP×QGD
ROGXĚXDQODP×QDJHOLU
/WIHQHOHNWULNOLYHHOHNWURQLNUQOHULQWRSODQPDV×LOHLOJLOLEXOXQGXĚXQX]
\HUGHNLVLVWHPKDNN×QGDELOJLHGLQLQ
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
HYVHO DW×NODU×Q×]OD ELUOLNWH DWPD\×Q (VNL\HQ UQQ]Q DW×N LŕOHPOHULQLQ
GRĚUXELoLPGHJHUoHNOHŕWLULOPHVLoHYUHYHLQVDQVDĚO×Ěׁ]HULQGHROXPVX]
HWNLOHUH\RODo×OPDV×Q×|QOHPH\H\DUG×PF×RODFDNW×U
0RGHOHRVHXFDEHOR
Nota: Deixe sempre que o aparelho e os acessórios arrefeçam antes de
colocar ou retirar os acessórios. Deixe que os caracóis arrefeçam antes
de se pentear, escovar ou pentear-se com os dedos para dar o toque
ÀQDO
Não utilize o aparelho no cabelo totalmente molhado. Seque primeiro
FRPXPDWRDOKD2DSDUHOKRpPDLVHÀFLHQWHHPFDEHORVHFRFRPXPD
toalha.
Seleccione um acessório adequado para o penteado que pretende.
3HQWHDGR
Cabelo seco
Acessório
Concentrador ( )
0LOM|
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
GLUHNWLYHW(8
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
)RUPDKnUHW
2EV Låt alltid apparaten och tillbehören svalna innan du fäster eller ta
bort tillbehören. Låt lockarna svalna innan du avslutar stylingen genom
DWWNDPPDERUVWDHOOHUUHGDXWKnUWPHGÀQJUDUQD
Använd inte apparaten på vått hår. Torka först håret med en handduk.
Apparaten är mest effektiv på handdukstorkat hår.
Välj passande tillbehör för den frisyr du vill ha.
Volume e brilho
(VFRYDGHPRGHODomR )
9ROXPHRXRQGXODo}HV
nas pontas
Ondas ou caracóis
(VFRYDWpUPLFD )
)ULV\U
Torka håret
7LOOEHK|U
Fönmunstycke ( )
DSHQDV+3(VFRYDFRPFHUGDV
retrácteis ( )
Volym och glans
Polerborste ( )
9RO\PHOOHUÁLNDU
Värmeborste ( )
Vågor eller lockar
(QGDVW+3,QGUDJEDUUXQGERUVWH )
Rak stil
(QGDVW+33ODWWNDP )
Penteado liso
DSHQDV+33HQWHDOLVDGRU )
$QWHVGHPRGHODURVHXFDEHOR
1 (QFDL[HXPDFHVVyULRDGHTXDGRQRPRGHODGRU & ).
‡ Se as cerdas estiverem recolhidas no interior da escova com
cerdas retrácteis, rode o botão de retracção das cerdas ( ) para
as estender ( ). Para recolher as cerdas, rode o botão na direcção
oposta.
‡ Para retirar o acessório, prima o botão de desencaixe ( ) e puxe-o
para fora.
2 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
3 Penteie o cabelo e divida-o em madeixas.
4 )DoDGHVOL]DURLQWHUUXSWRUGHÁX[RGRDU ) para para obter um
ÁX[RGHDUVXDYHHTXHQWHSDUDPRGHODUOHQWDPHQWHSDUD para
REWHUXPÁX[RGHDUIRUWHHTXHQWHSDUDPRGHODUIDFLOPHQWHRX
para SDUDREWHUXPÁX[RGHDUIRUWHHPXLWRTXHQWHSDUDPRGHODU
rapidamente.
Consiga volume e brilho:
1 Introduza os pinos da escova no seu cabelo.
,QQDQGXIRUPDUGLQIULV\U
1 Fäst passande tillbehör på stylern ( & ).
‡ Om borststråna är indragna i rundborsten vrider du på vredet för
borstindragning ( ) för att dra ut borststråna ( ). Dra ut borsten
genom att vrida vredet i motsatt riktning
‡ Ta bort tillbehöret genom att trycka på frigöringsknappen ( ) och
dra av den.
2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
3 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
4 6WlOOLQUHJODJHWI|UOXIWÁ|GH ) på för skonsam, varm och långsam
styling, på för stark, varm och enkel styling, eller på för starkt och
KHWWOXIWÁ|GHI|UVQDEEVW\OLQJ
6NDSDYRO\PRFKJODQV
1 För in borststråna i håret.
2 Borsta håret nedåt från rot till topp.
6Do×Q×]×ŕHNLOOHQGLULQ
Not$SDUDWODU×WDNPDGDQYHo×NDUPDGDQ|QFHPXWODNDFLKD]×QYH
DSDUDWODU×QVRĚXPDV×Q×EHNOH\LQ6Do×Q×]DWDUD\DUDNI×UoDOD\DUDNYH\D
SDUPDNODU×Q×]ODDoDUDNVRQŕHNOLQLYHUPHGHQ|QFHEXNOHOHULQVRĚXPDV×Q×
bekleyin.
&LKD]×WDPDPHQ×VODNVDo]HULQGHNXOODQPD\×Q6Do×Q×]×|QFHELUKDYOX\OD
NXUXWXQ&LKD]×\DOQ×]FDKDYOX\ODNXUXWXOPXŕVDoWDHWNLOLGLU
īVWHGLĚLQL]VDoŕHNOLLoLQX\JXQELUDSDUDWVHoLQ
6DoŕHNOL
Saç kurutma
+DFLPYHSDUODNO×N
+DFLPYH\DN×YU×P
Dalga veya bukle
']ŕHNLO
Aparat
<RĚXQODŕW×U×F× )
3DUODWPDI×UoDV× )
7HUPRI×UoD )
6DGHFH+3*HULoHNLOHELOLUN×OI×UoD )
6DGHFH+3']OHŕWLUPHWDUDĚ× )
6Do×Q×]×ŕHNLOOHQGLUPHGHQ|QFH
1 ŔHNLOOHQGLULFL\HX\JXQELUDSDUDWWDN×Q & ).
‡ (ĚHUN×OODUJHULoHNLOHELOLUN×OO×I×UoDQ×QLoLQHGRĚUXJHULoHNLOLUVHN×OJHUL
oHNPHGĚPHVLQL oHYLUHUHNN×OODU×G×ŕDU×o×NDU×Q .×OODU×JHUL
oHNPHNLoLQGĚPH\LWHUV\|QGHoHYLULQ
‡ $SDUDW×o×NDUPDNLoLQo×NDUPDGĚPHVLQH EDV×QYHG×ŕDU×\D
çekin.
2 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
3 6Do×Q×]×WDUD\×QYHNoNSDUoDODUDD\×U×Q
4 <DYDŕŕHNLOOHQGLUPHDPDF×\ODKDÀIYH×O×NKDYDDN×ŕ×LoLQKDYDDN×ŕ×
GĚPHVLQL ) D\DU×QDNROD\ŕHNLOOHQGLUPHDPDF×\ODJoOYH×O×N
KDYDDN×ŕ×LoLQ D\DU×QDK×]O×ŕHNLOOHQGLUPHDPDF×\ODJoOYHV×FDNKDYD
DN×ŕ×LoLQ D\DU×QDJHWLULQ
+DFLPYHSDUODNO×NLoLQ
1 )×UoDSLPOHULQLVDo×Q×]DWDN×Q
2 6Do×Q×]×N|NWHQXFDI×UoDOD\×Q
3 6Do×Q×]×QJHULNDODQ×Q×ŕHNLOOHQGLUPHNLoLQDG×PODU×WHNUDUOD\×Q
*HYŕHNEXNOHOHUHKDFLPYHUPHNYH\DN×YU×PODUROXŕWXUPDNLoLQ
1 6Do×Q×]×SLPOHUVDoGHULQL]HGHĚHQHNDGDUX]DPD\|QQQWHUVLQH
GRĚUX I×UoDOD\×QYHI×UoD\×EDŕ×Q×]GDQD\×U×Q
‡ .×YU×PROXŕWXUPDNLoLQVDo×Q×]×DŕDĚ×\DGRĚUXI×UoDOD\×QYHI×UoD\×
VDo×Q×]×QXFXQGDLoHUL\H YH\DG×ŕDU×\D GRĚUXoHYLULQ
)×UoD\×VDQL\HEXNRQXPGDWXWXQDUG×QGDQVDo×Q×]GDQDO×Q
2 6Do×Q×]×QJHULNDODQ×Q×ŕHNLOOHQGLUPHNLoLQDG×P×WHNUDUOD\×Q
+3GDOJDYHEXNOH\DSPDNLoLQ
1 %LUWXWDPVDo×N×OODU×G×ŕDU×o×NDU×OP×ŕI×UoDQ×QHWUDI×QDVDU×Q
2 )×UoD\×VDoNXUX\DQDNDGDUPDNVLPXPVDQL\HVDELWWXWXQYH
DUG×QGDQI×UoD\×VDo×Q×]GDQo×NDUPDNLoLQN×OODU×JHULoHNLQ
3 6Do×Q×]×QJHULNDODQ×Q×ŕHNLOOHQGLUPHNLoLQDG×PODU×WHNUDUOD\×Q
+3LOHVDo×Q×]×G]OHŕWLUPHNLoLQ
1 ']OHŕWLUPHWDUDĚ×Q×QDUDV×QDELUWXWDPVDo\HUOHŕWLULQ
2 Kola ( EDVW×U×QYHŕHNLOOHQGLULFL\LVDo×QXFXQDNDGDUDŕDĚ×GRĚUX
ND\G×U×Q
3 6Do×Q×]×QJHULNDODQ×Q×ŕHNLOOHQGLUPHNLoLQDG×PODU×WHNUDUOD\×Q
.XOODQ×PGDQVRQUD
1 &LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]YHDSDUDWODUGDNDODQVDo×WHPL]OH\LQ
4 &LKD]×YHDSDUDWODU×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
&LKD]×JYHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPD
NDQFDV×QGDQ ) asarak da saklayabilirsiniz.
3
!ǛǥɭǞǬɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ ȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢ ȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
1
ǛƷž
Garanti ve servis
%LOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\DELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSV
com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips
0ŕWHUL0HUNH]L\OHLOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGD
JDUDQWLNLWDSo×Ě×QGDEXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL0HUNH]L\RNVD\HUHO
3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
ǝžNjƲůȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮȹ ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilips
1
ȳƾƀ
3
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
ǟűǍƸź ȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ ȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.com ƿƁȶǟƴŸ Philips ǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ) ȱNjƴŮǠź Philips ȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǠƴƤȚ Philips ȝƾƆƄƶžȬȿȥǞžȜȤƾƁȥǟűǍƁ ȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
ȹ
.ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
NjƯŮȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ȹ ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲȹȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȿ žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ
ǀŵǍ
:ǍƁnjƎ ‡
Ⱦ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư ȾƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȹ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡
ȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮǛŻ .ȔƾƵŲȁȚȪǍźȲƾŲǠźȹ ƾƸǣƾƲƴůǚƸưƪƄŽȚǜŸȥƾƷƐȚǗŻǞƄƁ ‡
ǜžƾƀǞƴųǜžNjżƺƄƴŽȝƾƳƃƪŽȚǜžǘƲƎȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǚƃŻȶ .ǘǣƾŻȢǕƬƃŽȢǍƃƁǝŸȢȶ
.ǙŽȣǍƸŹȶǍƯƪŽȚȶƿŹǎŽȚ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆȹ ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲdžǞƈž
ȨƾƈŵLjȚǜŸȹ ǾƬźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚȰǞźƾžȶȳȚǞŸȖ 8ȴǞưƴƃƁǜƁnjŽȚȲƾƱŶȀŽǜƳƚ ‡
ȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚǙƂŽȶȖȶȖǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȹ ƾƫƲſȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ
ǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀȗƾƭŸȘȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠźȆǀźǍƯƓȚȶȖ
ȳƾƸƲŽȚȲƾƱŶLjȚǟƴŸƿƆƁǽ .ȥƾƷƐƾŮƿƯƴŽƾŮȲƾƱŶLjȚǕƶƚ .ǝŮǀƭƃůǍƓȚǍŶƾƥȚǛƷźȶǀƶžȕ
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžǀſƾƸƫŽȚȲƾƵŸȖȶȖǗƸƮƶƄŽƾŮ
ǠƄŽȚǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)ǗȿƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡
ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫžǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮȹȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢȿȶǎů
.ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30
.ǀƸǣƾŮǍƷżǀžNjǧȞȶNjŲƿƶƆƄŽȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵǠźǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȸȖǚųNjůǽ ‡
.ȢȚNjƉſǾŽȹȚNjŮȖȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵȩȿǍƯůǽ ‡
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȹȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ ‡
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖȹȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
ȲƾƭŮȘǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
.ǝƮƱƎȴȖǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȳȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀƲƴƯƄƓȚǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȴǞƳƸƉźȆȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźǀƶƸƃƓȚȝȚȢƾŵȤȁȚǕžǘźȚǞƄŽƾŮȶljƸƇǧǚƳƪŮȥƾƷƐȚ
ȿ
.ȳǞƸŽȚǍźǞƄƓȚǠƵƴƯŽȚǚƸŽNjƴŽȹ ƾƲźȶȹ ƾƶžȕǝžȚNjƈƄŴȚ
ǀƂƸƃŽȚ
ȢǞųȢǎſɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚ ȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
ȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
ǍǬȚɬƄŲ ȆǁŴȚǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨ
.NjŵƾŮȧǞžƾų
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮ ȆNjŵȳǍǬNjŲȥȚǐǥŮȵƾǦƄŴȢǍǬȚ ‡
ȆNjǥƶɨǜŵȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢȵȤƾŮȶȢǝɨǜɭȚȥȚǚƃŻ .ȢǞŵɧƶųǝƲǥŻȢNjƶǩɞȚǍŮNjɭȤȚnjǦŮȶȵNjǥƪɨ
.NjƶŵƾŮȵNjƪſȢȶNjƉžȵǍǥŹȶȥǍǨ ȆǞžƾŮǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȚȤƾƀǝǰɭȤȢ
ɞƾƀɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips
NjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
ȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭƾƀǍƄǬȤǎŮȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏƾɭ
ȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ .NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭųȥȚɬƀƾǬȕ
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍžȶ
ȚȤ (RCD) ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞů ȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ‡
ɬƴǥž 30 ȥȚNjɭƾƃſ RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕ
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ .NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.NjǥƶɳſȢȶNjƉžȚȤȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢǎǬǍƀ ‡
ƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.Njǥƶɳſ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
ǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
(EMF) ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȝȤǞǧȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF) ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ƾŮ ȆƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚ
.NjŵƾŮɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞů
ǁƉɭȥǓǥƇž
ǚŮƾŻǝɨǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴǽƾŮȤƾǥƉŮǁǥƱǥɨƾŮȢȚǞžȶȝƾƯƭŻȥȚȲǞƫƇžǜɭȚ
.NjƶŵƾŮɬžȢNjƆžȵȢƾƱƄŴȚȶǁźƾɭȥƾŮ
ǝŮǞƫžǐŵǞǨǁƎȲǞƫƇžǝɨNjƀȢɬžȴƾƪſȲǞƫƇžɞȶȤǍŮǝŽƾŮȥǚƭŴɞȶȤȤNjŮǍǤǁžǾŸ
.ȢȤȚȢȤȚǍŻ EU/2012/19 ɬɭƾǨȶȤȚ
ǕƴƭžɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžǝſƾǬȚNjűɞȤȶȕǕƵűǛƄƉǥŴɬƴƇžǜǥſȚǞŻȥȚƾƱƭŽ
.NjǥŵƾŮ
ɬǦſƾųɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȢǞųɬƵɭNjŻȝǽǞƫƇžȶȵȢǍɨǚƵŸɬƴƇžǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮƾƱƭŽ
ȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȵǞƲŽƾŮǍǥŰƾůȥȚ ȆɬƵɭNjŻȲǞƫƇžljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjɭȥȚNjſƾǥſȤȶȢ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴ
NjǥƀȢǁŽƾŲȚȤȢǞųɞƾƀǞž
2
ȶȵƾǦƄŴȢNjǥƀȢȵȥƾűȚ ȆȵƾǦƄŴȢǛɭƾƵǤȴȢǍɨȚNjűƾɭȴȢǍɨǚƫƄžȥȚǚƃŻ ȹ ƾƱƭŽ :ǝűǞů
ȢǞųȴƾƄƪǦſȚȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾɭȴNjǥƪɨȦǍŮ ȆǞžȴȢǍɨǝſƾŵȥȚǚƃŻ .NjſǞŵɧƶųȴȕǛɭƾƵǤ
.NjſǞŵɧƶųȵNjŵȢƾƆɭȚɞƾƀǝƲƴŲNjǥƀȢȵȥƾűȚ ȆǞžɬƀȢǁŽƾŲɞȚǍŮ
ǝŽǞŲɧɭƾŮȚȤȢǞųɞƾƀǞžȚNjƄŮȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǏǥų ȹ ǾžƾɨɞƾƀǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.ǁŴȚǍůǍŰƻžNjſȚȵNjŵɧƪųǝŽǞŲƾŮǝɨɬɭƾƀǞžɞȶȤȵƾǦƄŴȢǜɭȚ .Njǥƶɨɧƪų
.NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤƿŴƾƶžǝƵǥƵǤ ȆȢǞųǍƮſȢȤǞžɞǞžǁŽƾŲǝŮǝƄƉŮ
ȜȢƾŸȘȶǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁǀƴŮƾƲŽȚȝƾſǞƳƓȚȶȢȚǞƓȚȢǞűȖǜžǝƯƸƶƫůȶǃƄƶƓȚǛƸƵƫůƖ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚȴȖǠƶƯƁȚnjƷźȆǃƄƶƓƾŮȵnjƀǀƃŽȶNjƓȚǀƁȶƾƑȚǎžȤȰƾźȤȘNjƶŸ
.ǃƄƶƓȚȚnjƀǚƵƪƁ EU/19/2012
.ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƓȚǜžǚƳŽǚƫƱƶƓȚǠƴƤȚǕƸƵƆƄŽȚȳƾƮſǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍȽƁ
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǀƚNjƲŽȚȝƾƆƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸȶǀƸƴƤȚƞſȚǞƲŽȚǘźȶǚƵƯŽȚǟűǍȽƁ
ǀƸƃƴŴȝƾƯƃůȞȶNjŲǕƶžǟƴŸǀƇƸƇǧǀƲƁǍƭŮƗNjƲŽȚǃƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƁȢƾƯŽȚ
.ȴƾƉſȁȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǠźǍŰƻůǀƴƵƄƇž
ǝƵǥƵǤ
ǞžǁŽƾŲ
( ) ȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄž (HP8651 ȤȢǓƲź)
ƾƀǞžȴȢǍɨɧƪų
( ) ȵNjƶƶɨȯƾƱŵȦǍŮ
ƾƀǞžȴȢǍɨȵNjƶƪųȤȢȶȴȢȚȢǛƆŲ
( ) ɬůȤȚǍŲȦǍŮ (HP8651 ȤȢǓƲź)
ǞžȴȢǍɨɞȚǝƲƴŲƾɭȴȢȚȢǛƆŲ
2
( ) ǞŵǕƵűɞƾƀǝſƾŵƾŮȦǍŮ
ǍźƾɭǞɭȶ
( ) ȴȢǍɨȯƾǧȨǞƫƈžǝſƾŵ
ǞžȴȢǍɨȯƾǧ
ǍƯƪŽȚljƁǍƉů
Nj ȿƯƣȚǍƯƪŽȚȬȼȢ .ƾƷƄŽȚȥȘȶȖȝƾƲƇƴƓȚƿƸżǍůǚƃŻȢǍƃůȝƾƲƇƴƓȚȶȥƾƷƐȚƾžȶȢȱǍůȚ
:ǀƮŲǾž
ȹ
.ǀƸǣƾƷƶŽȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲǙƯŮƾǧƺŮȶȖȜƾŵǍƱŽƾŮȶȖǓƪƓƾŮǝƭƸƪƢǚƃŻȢǍƃƁ
ǀƭŴȚǞŮȱǍƯŵǗƸƱƏǟŽȘ ȹ ǽȶȖNjƵŸȚ .ȹ ƾƸƴżƿŶǍŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
.ǀƱƪƶƓƾŮǗƱƣȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ ȆȷǞƫŻǀƸŽƾƯƱŽ .ǀƱƪƶž
.ƾƀNjƁǍůǠƄŽȚǍƯƪŽȚǀƇƁǍƉƄŽƿŴƾƶžǘƇƴžǍƄȼ ųȚ
ǘƇƴž
ǍƯƪŽȚǀƇƁǍƉů
( ) ǗƅƳž (ǓƲź HP8651)
ȯƾƐȚǍƯƪŽȚ
( ) ǕƸƵƴƄŽȚȜƾŵǍź
ȴƾƯƵƴŽȚȶǀźƾƅƳŽȚ
( ) ǀƁȤȚǍŲȜƾŵǍź (ǓƲź HP8651)
ǀƯƁǍŴȝƾƇƁǍƉůȶȖǀźƾƅż
( ) țƾƇƉſǾŽǀƴŮƾŻȝȚǍƸƯŵȝȚȣȜƾŵǍź
ȜNj ȿƯƆžȶȖǀűǞƛǚƫų
ȿ
( ) ǏƸƴƵƄŽȚǓƪž
ǏƴžȖǍƯŵ
:ȱǍƯŵljƁǍƉůǚƃŻ
.( ȶ ) ȠȿǍƉƓȚǠźƿŴƾƶƓȚǘƇƴƓȚǚųȢȖ 1
ȤȾȢȖ ȆțƾƇƉſǾŽǀƴŮƾƲŽȚȝȚǍƸƯƪŽȚȝȚȣȜƾŵǍƱŽȚǚųȚȢȝȚǍƸƯƪŽȚǁƃƇƉſȚȚȣȘ ‡
ȤȾȢȖ ȆȝȚǍƸƯƪŽȚƿƇƉŽ .( ) ƾƷűȚǍƈƄŴǽ ( ) ȝȚǍƸƯƪŽȚțƾƇƉſȚȠƾƄƱž
.ǏżƾƯƓȚȵƾƏǽȚǠźȠƾƄƱƓȚ
.ȟȤƾƒȚǟŽȘǝƃƇŴȚȶ ( ) ǍƁǍƇƄŽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ ȆǘƇƴƓȚǚƫƱŽ ‡
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 2
.ǀƯƸźȤ ǚƫųǟŽȘǝƵƸƉƲƄŮȶȱǍƯŵljƁǍƉƄŮǛŻ
3
Ȼ
ljƁǍƉƄŽǗƸƭŽȶƽźȚȢ ȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ǟŽȘ ( ) ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůȠƾƄƱžǍƁǍƵƄŮǛŻ 4
ǟŽȘȶȖǀŽǞƷƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȸǞŻȶƽźȚȢ ȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ǟŽȘȶȖ ȔǓƃŮǍƯƪŽȚ
.ǕƁǍŴljƁǍƉƄŽȸǞŻȶǜųƾŴ ȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸ ǍŵƻƓȚȜȔƾǤȘȶȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ :ǓƲź HP8651 €
ǍƯƪƴŽȨƾųǚƳƪŮǛǣǾž .ȵNjƯƏǜžǚƴƲůȶ ȹ ƾƸźƾǤȘ ȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀljƶƢ
.ȯƾƐȚǝƃŵȶȖȯƾƐȚ
:ȴƾƯƵƴŽȚȶǀźƾƅƳŽȚǟƴŸȲǞƫƑȚ
.ǍƯƪŽȚǠźȜƾŵǍƱŽȚȴƾƶŴȖǚųȢȖ 1
.ȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚǜžǚƱŴLjȚǞƇſǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŮǛŻ 2
.2 ȶ 1 ƞůǞƭƒȚȤǍż ȆǝƴżȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ 3
:HP8651 ǀƭŴȚǞŮǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȶȖȜNj ȿƯƣȚǚƫƒȚǗƸƅƳů
ȜƾŵǍƱŽȚȴƾƶŴȖǏžǾůǟƄŲ ( ) ǍƯƪŽȚǞƵƶŽǏżƾƯƓȚȵƾƏǽȚǠźǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŮǛŻ 1
.ǙŴȖȤǜžȜƾŵǍƱŽȚȟǍųȖǛŰǜž ȆǙŴȖȤȜȶǍź
ȿ ȆǀƯƁǍŴǀƇƁǍƉůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ‡
ȜȤȚȢȘǟŽȘNjƵŸȚȶǚƱŴLjȚǞƇſǍƯƪŽȚǓƪž
ǠźȜƾŵǍƱŽȚǘŮȖ .ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖNjƶŸ ( ) ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ ( ) ǚųȚNjŽȚǟŽȘȜƾŵǍƱŽȚ
.ǍƯƪŽȚǜžƾƷűǍųȖǛŰ ȆȴȚǞŰ
Ȼ 3 ȶȖƞƄƸſƾŰȜNjƓǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀ
.1 ȜǞƭƒȚȤȿǍż ȆǝƴżȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ 2
:ǀűǞƛȶȜNj
ȿƯƆžǚƫųǟƴŸȲǞƫƑȚ
ȿ
.ȝȚǍƸƯƪŽȚȟȚǍƈƄŴȚNjƯŮȜƾŵǍƱŽȚȲǞŲȱǍƯŵǜžǀƴƫųǗƴŮǛŻ 1
ǛŰǜžȶ Ȇ(ǟƫŻȖNjƇżǀƸſƾŰ 15) ǍƯƪŽȚǗƆƁǟƄŲǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźȜƾŵǍƱŽȚǘŮȖ 2
.ǍƯƪŽȚǜžȜƾŵǍƱŽȚȟȚǍųȁȝȚǍƸƯƪŽȚƿƇŴȚ
.2 ȶ 1 ƞůǞƭƒȚȤǍż ȆǝƴżȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ 3
:ǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
.ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǠźǍƯƪŽȚǜžǀƴƫųǕǤ 1
.ǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸȠȿǍƉƓȚƿƇŴȚȶ ( ) ǀƯźȚǍŽȚǟƴŸǓưǤȚ 2
.2 ȶ 1 ƞůǞƭƒȚȤǍż ȆǝƴżȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ 3
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ
.ȝƾƲƇƴƓȚȶȥƾƷƐȚǜŸȤƾƃưŽȚȶǓŻƾƉƄƓȚǍƯƪŽȚǀŽȚȥƼŮǛŻ
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮȝƾƲźǍƓȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů ȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž Ȳƾųȶ
ȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
Ȼ
.( ) ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
1
2
3
4
5
:ȢǞųɞƾƀǞžȴȢȚȢǁŽƾŲȥȚǚƃŻ
.( & ) NjǥƶɨȢȤȚȶǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȤȢȚȤƿŴƾƶžǝƵǥƵǤ 1
ȚȤ ( ) ȴȢǍɨǕƵűǝƵɨȢ ȆNjƶŵƾŮǕƵűǞŵǕƵűɞƾƀǝſƾŵƾŮȦǍŮȤȢƾƀǝſƾŵǍǬȚ ‡
ȯǾųȤȢȚȤǝƵɨȢ ȆƾƀȦǍŮȴȢǍɨǕƵűɞȚǍŮ .( ) NjſǞŵȥƾŮƾƀǝſƾŵƾůNjǥſƾųǍǰŮ
.NjǥſƾųǍǰŮǁƷű
.NjǥƶɨȚNjűȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ ( ) ȴȢǍɨƾƀȤǝƵɨȢ ȆǝƵǥƵǤȴȢǍɨȚNjűɞȚǍŮ ‡
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 2
.NjǥƶɨǛǥƉƲůɧǩǞɨɞƾƀǁƵƉŻǝŮȚȤƾƀǞžȶȵȢȥǝſƾŵȚȤȢǞųɞƾƀǞž 3
ɞȶȤȚȤ ( ) ȚǞƀȴƾɭǍűNjǥƴɨ ȆǞžǝƄƉƀȕɬƀȢǁŽƾŲǁƷűȳȚȤȕȶȳǍǬɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮ 4
ȶȭȚȢɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮȶ ɞȶȤȚȤNjǥƴɨ ȆȴƾŴȕɬƀȢǁŽƾŲȶɞǞŻȶȳǍǬɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮ Ȇ
.NjǥƀȢȤȚǍŻ ɞȶȤȚȤNjǥƴɨ ȆǞžǕɭǍŴɬƀȢǁŽƾŲȶɞǞŻ
ȴNjŵǜŵȶȤƾŮɬſǞɭȢǍɳƴƵŸ ȆǁŴȚǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ :HP8651 ȤȢǓƲź €
ȥȚȶȵȢȚȢƾƀǞžǝŮɞǍƄƪǥŮɬǬNjƶƪųȤȢȢǍɳƴƵŸǜɭȚ .ȢǞŵɬžȲƾƯź ( ) ǍǦſƾƪſ
ȹ ƾƄƃƉſȶɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮ ȹ ƾǧǞƫųǁŽƾŲǜɭȚ .ȢǞŵɬžɞǍǥǬǞƴűƾƀǞžƠųǞŴ
.ǁŴȚƿŴƾƶžɧƪų
.NjǥƶɨȵNjƶƪųȤȢȶȵȢȚȢǛƆŲȚȤȢǞųɞƾƀǞž
.NjǥƶɨȶǍźƾƀǞžȤȢȚȤȦǍŮɞƾƀǝſƾŵ 1
.NjǥſǎŮȦǍŮƾƷƄſȚǝŮǝƪɭȤȥȚȚȤƾƀǞž 2
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 2 ƾů 1 ǚŲȚǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢȚȢǁŽƾŲɞȚǍŮ 3
:HP8651 ƾŮƾƀǞžȴȢǍɨɞȚǝƲƴŲƾɭƾƀǍźȴȢǍɨǚŵɞȚǍŮ
ƾƵŵǍŴǁŴǞǨǝŮȦǍŮɞƾƀǝſƾŵƾů ( ) NjǥſǎŮȦǍŮǞžNjŵȤǁƷűȯǾųȤȢȚȤƾƀǞž 1
.NjɭȤȚȢǍŮȢǞųǍŴɞȶȤȥȚȚȤȦǍŮǏǮŴȶ ȆNjƶŴǍŮ
ǚųȚȢȯǍŶǝŮǞžɛǞſȤȢȶȵȢǍɨǝſƾŵǜǥɭƾǨǝŮȶȤȚȤƾƀǞž ȆǞžȴȢǍɨɞȚǝƲƴŲɞȚǍŮ ‡
ǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3 ƾů 2 ɞȚǍŮȚȤǞžȦǍŮ .NjǥſǎŮȦǍŮ ( ) ȟȤƾųƾɭ ( )
.NjǥƶɨȚNjűǞžȥȚNjƯŮȶNjɭȤȚȢ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 1 ǝƴŲǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢȚȢǁŽƾŲɞȚǍŮ 2
:ǞžȴȢǍɨǍźȶǞɭȶ
.NjǥſƾǰǥǮŮȦǍŮȤȶȢȚȤǞžȥȚɬƄƵƉŻ ȆȦǍŮȵNjŵȥƾŮɞƾƀǝſƾŵȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮ 1
ǏǮŴȶ Ȇ(ǝǥſƾŰ 15 ǍƅɨȚNjŲ) ȢǞŵɧƪųǞžƾůNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮȚȤȦǍŮ 2
.ȢǞŵȚNjűƾƵŵɞƾƀǞžȥȚȦǍŮƾůNjǥƶɨǕƵűȚȤȦǍŮɞƾƀǝſƾŵ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 2 ƾů 1 ǚŲȚǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢȚȢǁŽƾŲɞȚǍŮ 3
:ǞžȴȢǍɨȯƾǧ
.NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjƶƶɨȯƾǧǝſƾŵǜǥŮȚȤǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1
.NjǥſȚǎưƴŮǞžɞƾƷƄſȚȶǜǥɭƾǨǝŮȚȤǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȶ ( ) NjǥƀȢȤƾƪźȚȤȳǍƀȚ 2
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 2 ƾů 1 ǚŲȚǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢȚȢǁŽƾŲɞȚǍŮ 3
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨǎǥƢȚȤǛɭƾƵǤȶȵƾǦƄŴȢɞȶȤȤƾƃŹȶȢǍǬȶƾƀǞž
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭƾŮȚȤȴȕǛɭƾƵǤȶȵƾǦƄŴȢ
ƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮ ȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ ( ) ǎɭȶȕɞǝƲƴŲ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
1
2
3
4
5
3
ǝŮ Philips ǁɭƾŴțȶȥȚ ȹ ƾƱƭŽ ȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.com ȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ) NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
Download PDF

advertising