Philips | HPS940/00 | Philips ProCare Auto Curler Automatischer Lockenstab HPS940/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
Hair Style
4
Wavy curls
Loose curls
Tight curls
HPS940
Temperature
setting
Curling time
setting
170°C
8s
190°C
10s
210°C
12s
2
Left
EN
User manual
ES
Manual del usuario
DA
Brugervejledning
FI
Käyttöopas
DE
Benutzerhandbuch
FR
Mode d’emploi
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ID
Buku Petunjuk Pengguna
3
4
a
b
c
Alternate
Right
ijŦ
If hair becomes trapped, check that the appliance is
turned off and gently remove the trapped hair by pulling
out thin strands, section by section, until all the hair has
been freed.
ijŦ Comb hair thoroughly. Ensure there are no tangles
before curling
ijŦ Separate hair into sections. Keep all unused hair away
from the opening of the curling chamber
ijŦ To prevent tangles, use an amount of hair which fits within
the opening of the hair sectioning accessory
ijŦ Start curling from the back of the head
ijŦ ( Fig.4 ) Make sure that no stray or loose strands are near
the opening of the curling chamber
ijŦ Twist the hair once to make it easier to put it into the
opening of the curling chamber
ijŦ Use the contours of the opening to guide hair into
the chamber
ijŦ Place the opening against the hair where you want the
curls to start. Do not place it too close to the scalp
ijŦ Hold the strands of hair taut when inserting them into the
opening of the curling chamber
ijŦ The heating time is indicated by the blinking of the
power-on indicator. The appliance is ready for use when
the indicator stays stable
ijŦ Use a smaller amount of hair for longer hair lengths
and/or to get more defined curls
ijŦ To achieve different types of curls and looks, change the
temperature settings, time settings and/or the rotation
direction. (Fig. 1 & Fig. 2)
Remarks:
ijŦ Press and hold the curling button until you hear the
continuous beeps followed by a click. If you remove your
fingers from the curling button before the final sound
indications, DO NOT press it again. Remove the hair and
start over.
ijŦ The appliance intelligently identifies when hair is severely
stuck and alerts you with continuous beeps followed
by a click. To protect your hair from heat damage, the
appliance will automatically turn off.
5
j
1
d
i
Tips and Tricks
After Use
Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until the curling
e
chamber cools down.
3 Keep it in a safe, dry place which is free of dust. You can
also hang it with the hanging loop ( h ).
f
g
h
5
Cleaning and Maintenance:
Clean the surface of the appliance with a damp cloth.
( Fig. 5 ) Insert the barrel cleaning accessory ( j ) into the
curling chamber. Turn it continuously to remove residues.
ijŦ To clean the cleaning accessory, wash it under running
water and leave it to dry completely before using it again.
ijŦ
ijŦ
6
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 40753
Guarantee & Service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Netledningen må ikke komme
i kontakt med apparatets
varme dele.
ijŦ Når apparatet er tændt, skal
det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
ijŦ Når apparatet er varmt, må der
ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
ijŦ Brug kun apparatet på tørt hår.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
ijŦ Cylinderen har keramisk
titaniumbelægning. Denne
belægning slides muligvis væk
med tiden. Dette påvirker dog
ikke apparatets ydeevne.
ijŦ Hvis apparatet bruges til
farvet hår, kan det smitte af
på cylinderen. Kontakt altid
forhandleren, før apparatet
bruges på kunstigt hår.
ijŦ Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philipsserviceværksted. Reparation
udført af ukvalificeret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
ijŦ Stik aldrig metalgenstande ind
i åbningerne, da dette kan give
elektrisk stød.
ijŦ Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast
i stikket.
ijŦ Undgå at ødelægge apparatet
for at undgå elektrisk stød.
ijŦ
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Avoid the mains cord from
coming into contact with the hot
Miljø
parts of the appliance.
Dansk
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald
ijŦ Keep the appliance away from
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
1
Important
(2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt
have
fuldt
udbytte
af
den
support,
som
Philips
tilbyder,
kan
flammable objects and material
indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
du
registrere
dit
produkt
på
www.philips.com/welcome.
Read this user manual carefully before you use the
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
when it is switched on.
appliance and keep it for future reference.
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
1
Vigtigt
ijŦ Never cover the appliance
ijŦ WARNING: Do not use this
2
Oversigt
with anything (e.g. a towel or
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet
appliance near water.
i brug, og opbevar den til senere brug.
clothing) when it is hot.
a
Krøllekammer
ijŦ When the appliance is used in
ijŦ ADVARSEL: Anvend ikke dette
b
Krølleknap
ijŦ Only use the appliance on
a bathroom, unplug it after use
c
Krølleretningskontakt
apparat
i
nærheden
af
vand.
dry hair. Do not operate the
d
Tidsindstilling for krølning
since the proximity of water
ijŦ Hvis du anvender apparatet i
e
Temperaturindstilling for krølning
appliance
with
wet
hands.
presents a risk, even when the
f
Strømindikator
badeværelset,
skal
du
trække
ijŦ The barrel has ceramic
appliance is switched off.
g
On/off-knap
stikket ud efter brug, da
titanium
coating.
This
coating
h
Ophængningskrog
ijŦ WARNING: Do not use
vand udgør en risiko, selvom
i
Tilbehør til håropsætning
might
slowly
wear
away
over
this appliance near
j
Tilbehør til rengøring af cylinder
apparatet
er
slukket.
time. However, this does not
bathtubs, showers,
ijŦ ADVARSEL: Brug ikke dette
affect the performance of
3
Krøl dit hår
basins or other vessels
apparat
i
nærheden
af
the appliance.
Instruktioner om brug:
containing water.
badekar,
brusekabiner,
1 Sæt stikket i stikkontakten.
ijŦ If the appliance is used on
ijŦ Always unplug the appliance
2 Tænd for apparatet ved at trykke på
kummer
eller
andre
kar,
color-treated hair, the barrel
on/off-knappen ( g ).
after use.
der indeholder vand.
» Opvarmningstiden angives af den blinkende
may
be
stained.
Before
using
it
ijŦ If the mains cord is damaged,
strømindikator ( f ). Apparatet er klar til brug, når
ijŦ Tag altid stikket ud, efter du har
on artificial hair, always consult
indikatoren lyser konstant.
you must have it replaced
brugt apparatet.
3 Vælg din ønskede krølletid ( d ) og temperaturindstilling
their distributor.
by service centre or similarly
( e ) i henhold til Fig.1.
ijŦ Hvis netledningen beskadiges,
ijŦ Always return the appliance to
qualified persons in order to
Bølgede
Løse
Små
må den kun udskiftes af et
Frisure
a service centre authorized by
krøller
krøller
krøller
avoid a hazard.
serviceværksted eller en
Philips for examination or repair.
ijŦ This appliance can be used
190
210 °C
tilsvarende kvalificeret fagmand Temperaturindstilling 170 °C
Repair
by
unqualified
people
°C
by children aged from 8 years
for at undgå enhver risiko.
could result in an extremely
and above and persons with
Tidsindstilling for
10
12
8 sek.
hazardous situation for the user. ijŦ Dette apparat kan bruges af
krølning
sek.
sek.
reduced physical, sensory or
børn fra 8 år og opefter og
ijŦ Do not insert metal objects
mental capabilities or lack of
4 Vælg din foretrukne krølleretning ( c ) i henhold til Fig.2.
personer med reducerede
into any openings to avoid
experience and knowledge
Venstre
Alternativ
Højre
fysiske, sensoriske eller
electric
shock.
if they have been given
mentale evner eller manglende
ijŦ Do not pull on the power cord
supervision or instruction
erfaring og viden, hvis de er
after using. Always unplug the
concerning use of the appliance
blevet instrueret i sikker brug
appliance by holding the plug.
in a safe way and understand
af apparatet og forstår de
ijŦ Never break the appliance to
the hazards involved. Children
medfølgende risici. Lad ikke
avoid electric shock.
shall not play with the
børn lege med apparatet.
5 Med tilbehøret til håropsætning kan du bestemme
appliance. Cleaning and user
Electromagnetic fields (EMF)
mængden af hår. Start med en hårlok på 2-3 cm
Rengøring og vedligeholdelse
i bredden.
maintenance shall not be made This Philips appliance complies with all applicable
må ikke foretages af børn
ijŦ Bemærk: Undlad at indsætte mere hår i krøllejernet end
by children without supervision. standards and regulations regarding exposure to
angivet af tilbehøret til sektionsdeling af hår.
uden opsyn.
electromagnetic fields.
6 Du kan nemt få plads til hårlokken i krøllekammeret, hvis
ijŦ For additional protection, we
ijŦ Som en ekstra
du starter med at indsætte en del af håret i åbningen på
Environment
advise you to install a residual
bagsiden af apparatet. Før hårlokken ind i kammeret ved
sikkerhedsforanstaltning
hjælp af åbningens konturer.
current device (RCD) in the
This symbol means that this product shall not be
anbefales det, at installationen
7 Lad apparatet holde hårlokken på plads. HOLD
disposed of with normal household waste
electrical circuit that supplies
( b ) NEDE, hvorefter hårlokken
krølleknappen
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
til badeværelset er forsynet med
automatisk krølles ind i kammeret.
separate collection of electrical and electronic
the bathroom. This RCD must
et HFI-relæ, der ikke overstiger
» Når håret er sat ind i kammeret, kan du med jævne
products. Correct disposal helps prevent negative
have a rated residual operating
mellemrum høre et bip. Hvis du ikke hører et bip, og
consequences for the environment and human health.
30mA. Kontakt eventuelt en
håret er stadig ikke krøllet ind i kammeret, skal du tage
current not higher than 30mA.
el-installatør.
hårlokken ud og forsøge at sætte den ind igen.
2
Overview
Ask your installer for advice.
8 Når du hører en vedvarende alarm med 4 ”BIP” efterfulgt
ijŦ Før du tilslutter apparatet, skal
af et ”klik”, kan du fjerne din finger fra krølleknappen. Tag
a
Curling chamber
ijŦ Before you connect the
håret langsomt og forsigtigt ud af kammeret.
du sikre dig, at den spænding,
b
Curling button
appliance, ensure that the
9 Gentag trin 5 til 7 for at style resten af håret.
c
Curling direction switch
der er angivet på apparatet,
d
Curling time setting
voltage indicated on the
svarer til den lokale spænding.
4
Tip og tricks
e
Curling temperature setting
appliance corresponds to the
f
Power-on indicator
ijŦ Brug ikke apparatet til andre
ijŦ Hvis håret kommer i klemme, må du ikke gå i panik.
local power voltage.
g
Power on/off button
Kontroller, at apparatet er slukket, og få forsigtigt håret,
formål end dem, der er
h
Hanging loop
der er kommet i klemme, ud af kammeret ved at trække
ijŦ Do not use the appliance
beskrevet i vejledningen.
tynde lokker ud lag for lag, indtil alle hårene er kommet
i
Hair sectioning accessory
for any other purpose than
ud af kammeret.
j
Barrel cleaning accessory
ijŦ Hold konstant opsyn med
ijŦ Kæm håret grundigt, og undgå filtring før krølning
described in this manual.
apparatet, når det er sluttet
ijŦ Sæt dit hår op i lag. Hold alle ubrugte hår væk fra
3
Curl Your Hair
ijŦ When the appliance is
krøllekammerets åbning
til stikkontakten.
How to use:
ijŦ Undgå filtring ved at bruge en hårlok, der kan være i
connected to the power, never
ijŦ Brug aldrig tilbehør eller
håropsætningstilbehørets åbning
1 Connect the plug to a power supply socket.
leave it unattended.
ijŦ
Start krølningen fra bagsiden af håret
2 Press the power on/off button
( g ) to turn on
dele fra andre fabrikanter
the appliance.
ijŦ ( Fig.4 ) Kontroller, at der ikke er løse hår i nærheden af
ijŦ Never use any accessories or
eller tilbehør/dele, som ikke
krøllekammerets åbning
heating up time is indicated by the blinking power-on
parts from other manufacturers » The
indicator ( f ). The appliance is ready for use when the
ijŦ Sno håret én gang for at gøre det lettere at sætte det ind i
specifikt er anbefalet af
indicator stays stable.
krøllekammerets åbning
or that Philips does not
Philips. Hvis du anvender en
3 Select your desired curling time ( d ) and temperature
ijŦ Før håret ind i kammeret ved hjælp af åbningens konturer
specifically recommend. If
setting ( e ) according to Fig. 1.
ijŦ Anbring åbningen ved den hårlængde, hvor dine
sådan type tilbehør eller dele,
4 Choose your desired curling direction ( c ) according
you use such accessories or
krøller skal starte. Må ikke anbringes meget tæt
annulleres garantien.
to Fig. 2.
på hovedbunden
parts, your guarantee becomes
5 Determine the amount of hair by using the hair sectioning
ijŦ Hold hårlokkerne stramt, når du anbringer dem mellem
ijŦ Du må ikke sno ledningen rundt
accessory. Start with a hair strand of 2-3 cm in width.
invalid.
krøllekammerets åbning
om apparatet.
ijŦ Note: Do not insert more hair into the curling chamber
ijŦ Opvarmningstiden angives med blink fra
ijŦ Do not wind the mains cord
than indicated by the hair sectioning accessory.
strømindikatoren. Når apparatet er klar til brug, holder
ijŦ Læg aldrig apparatet væk, før
indikatoren op med at blinke
6 To easily insert the strand of hair into the curling chamber,
round the appliance.
det er helt afkølet.
first insert part of the hair into the opening at the back of
ijŦ Brug mindre hårlokker ved større hårlængder, og/eller
ijŦ Wait until the appliance has
the appliance. Use the contours of the opening to guide
hvis du ønsker mere markante krøller
ijŦ Vær meget opmærksom, når
the section of hair into the chamber.
ijŦ Du kan lave forskellige typer krøller og frisurer ved at
cooled down before you store it.
du bruger apparatet, da det
7 Let the appliance hold the strand of hair in place. PRESS
ændre temperaturindstillinger, tidsindstillinger og/eller
ijŦ Pay full attention when using
( b ), and the strand of
and HOLD the curling button
omdrejningsretningen. (Fig. 1 og Fig. 2)
kan
være
varmt.
Hold
kun
i
hair will be automatically curled into the chamber.
Bemærkninger:
the appliance since it could
håndtaget, da de øvrige dele
» When the hair has been successfully curled into the
ijŦ HOLD krølleknappen NEDE, indtil du hører vedvarende
be hot. Only hold the handle
chamber, you will hear one beep at regular intervals. If
”BIP” efterfulgt af et ”KLIK”. Hvis du flytter fingrene fra
kan
være
varme,
og
undgå
you do not hear any beeps and the hair is still not curled
krølleknappen før de sidste alarmlyde, må du IKKE
as other parts may be hot and
into the chamber, remove the strand of hair and try
kontakt med huden.
trykke på knappen igen. Tag håret ud af kammeret, og
inserting it again.
avoid contact with the skin.
start forfra.
ijŦ Placer altid apparatet på en
8 When you hear four continuous beeps followed by a
ijŦ Apparatet er i stand til at registrere, om håret er kommet i
ijŦ Always place the appliance
click, you can remove your finger from the curling button.
varmebestandig, stabil og
klemme, og advarer dig med vedvarende ”BIP” efterfulgt
Slowly and gently release your hair from the chamber.
on a heat-resistant, stable
af et ”KLIK”. Apparatet slukkes automatisk for at beskytte
jævn overflade. Det varme
9 Repeat steps 5-7 to style the rest of your hair.
håret mod varmeskader.
flat surface. The hot curling
krøllekammer må ikke berøre
chamber should never touch
overfladen eller andre
the surface or other flammable
brændbare materialer.
material.
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
ijŦ
5
Efter brug
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
1
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, indtil
krøllekammeret er kølet ned.
3 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( h ).
Rengøring og vedligeholdelse:
ijŦ Apparatet rengøres udvendigt med en fugtig klud.
ijŦ (Fig. 5) Sæt tilbehøret til rengøring af cylinderen ( j ) ind i
krøllekammeret. Drej det vedvarende for at fjerne rester.
ijŦ Rengør rengøringstilbehøret ved at vaske det under
rindende vand, og lad det tørre helt, før du bruger
det igen.
6
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller kontakte det
lokale Philips Kundecenter (telefonnummeret findes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen
und Materialien.
ijŦ Bedecken Sie das heiße Gerät
niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen
Gegenständen.
ijŦ Verwenden Sie das Gerät nur
an trockenem Haar. Bedienen
Sie das Gerät nicht mit
nassen Händen.
ijŦ Der Lockenstab hat eine
Keramik-Titan-Beschichtung.
Diese Beschichtung nutzt sich
im Laufe der Zeit ab. Dies hat
jedoch keinerlei Einfluss auf die
Leistung des Geräts.
ijŦ Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich
der Lockenstab möglicherweise
verfärben. Wenden Sie sich an
Ihren Händler, bevor Sie es für
künstliches Haar verwenden.
ijŦ Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualifizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
ijŦ Führen Sie keine
Metallgegenstände in die
Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
ijŦ Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
ijŦ Öffnen Sie das Gerät niemals,
um einen Stromschlag
zu vermeiden.
ijŦ
WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
ijŦ Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
ijŦ WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern
mit Wasser.
ijŦ Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
ijŦ Ist das Netzkabel defekt, darf
es aus Sicherheitsgründen nur
von einer Werkstatt oder einer
Elektromagnetische Felder
ähnlich qualifizierten Person
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
ausgetauscht werden, um
elektromagnetischen Feldern.
Gefährdungen zu vermeiden.
Umgebung
ijŦ Dieses Gerät kann von Kindern
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
ab 8 Jahren und Personen
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
mit verringerten physischen,
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
sensorischen oder psychischen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
Fähigkeiten oder Mangel
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei 2
Überblick
der Verwendung beaufsichtigt
a
Lockenkammer
werden oder Anweisung zum
b
Lockentaste
c
Richtungsschalter für Locken
sicheren Gebrauch des Geräts
d
Zeiteinstellung für Locken
erhalten und die Gefahren
e
Temperatureinstellung für Locken
verstanden haben. Kinder
f
Betriebsanzeige
g
Ein-/Ausschalter
müssen beaufsichtigt werden
h
Aufhängeöse
und dürfen nicht mit dem
i
Zubehör zum Abteilen von Strähnen
j
Reinigungszubehör für Lockenstab
Gerät spielen. Die Reinigung
und Wartung darf nicht
3
Stylen von Locken
von Kindern ohne Aufsicht
Verwendung:
durchgeführt werden.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter
( g ), um das Gerät
ijŦ Der Einbau einer
einzuschalten.
Fehlerstromschutzeinrichtung
» Die Aufheizphase wird durch die blinkende
Betriebsanzeige ( f ) angezeigt. Das Gerät ist
in dem Stromkreis, der das
betriebsbereit, wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet.
Badezimmer versorgt, bietet
3 Wählen Sie die gewünschte Zeiteinstellung ( d ) sowie
die Temperatureinstellung für die Locken ( e ), wie in
zusätzlichen Schutz. Dieses
Abb. 1 dargestellt.
Gerät muss über einen
Weiche
Feste
Styling
Wellen
Nennauslösestrom von
Locken
Locken
maximal 30 mA verfügen. Bei
190
170
210 °C
Temperatureinstellung
Fragen wenden Sie sich an
°C
°C
Ihren Installateur.
Zeiteinstellung für
8
10
12
ijŦ Bevor Sie das Gerät an eine
Locken
sek.
sek.
sek.
Steckdose anschließen,
4 Wählen Sie die gewünschte Lockenrichtung ( c ), wie in
überprüfen Sie, ob die auf dem
Abb. 2 dargestellt.
Gerät angegebene Spannung
Linke Seite
Alternative Rechte Seite
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
ijŦ Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
5 Ermitteln Sie die Dicke der Haarsträhne mithilfe des
ijŦ Wenn das Gerät an eine
Zubehörs für die Strähnenunterteilung. Beginnen Sie mit
einer 2 - 3 cm dicken Haarsträhne.
Steckdose angeschlossen ist,
ijŦ Hinweis: Legen Sie nie mehr Haare in die
lassen Sie es zu keiner Zeit
Lockenkammer, als mit dem Zubehör für die
Strähnenunterteilung ermittelt.
unbeaufsichtigt.
6 Um die Haarsträhne ganz einfach in die Lockenkammer
ijŦ Verwenden Sie niemals
zu führen, legen Sie eine Strähne in die Öffnung an der
Rückseite des Geräts ein. Orientieren Sie sich an der
Zubehör oder Teile, die von
Form der Öffnung, um die Haarsträhne in die Kammer
Drittherstellern stammen bzw.
zu führen.
7 Sorgen Sie dafür, dass das Gerät die Haarsträhne festhält.
nicht von Philips empfohlen
( b ) GEDRÜCKT, und die
Halten Sie die Lockentaste
werden. Wenn Sie diese(s)
Haarsträhne wird automatisch in die Kammer gezogen.
» Wenn das Haar erfolgreich in die Kammer gezogen
Zubehör oder Teile verwenden,
wurde, hören Sie in regelmäßigen Abständen Signaltöne.
erlischt Ihre Garantie.
Wenn Sie keine Signaltöne hören und das Haar noch
nicht in die Kammer gezogen wurde, entfernen Sie
ijŦ Wickeln Sie das Netzkabel nicht
die Haarsträhne aus der Kammer, und versuchen Sie
es erneut.
um das Gerät.
8 Wenn Sie 4 gleichmäßige Signaltöne und anschließend
ijŦ Lassen Sie das Gerät abkühlen,
ein Klickgeräusch hören, können Sie die Lockentaste
loslassen. Nehmen Sie das Haar langsam und vorsichtig
bevor Sie es wegräumen.
aus der Kammer.
ijŦ Geben Sie Acht bei der
9 Wiederholen Sie die Schritte 5 - 7, um den Rest Ihrer
Haare zu stylen.
Verwendung des Geräts, da es
heiß sein könnte. Halten Sie
4
Tipps und Tricks
nur den Griff, da die anderen
ijŦ Es besteht kein Grund zur Beunruhigung, wenn sich
eine Haarsträhne verfängt. Überprüfen Sie, ob das
Teile heiß sein können, und
Gerät ausgeschaltet ist, und entfernen Sie vorsichtig die
vermeiden Sie Kontakt mit
verfangene Haarsträhne, indem Sie kleinere Strähnen
einzeln herausziehen, bis alle Haare gelöst sind.
der Haut.
ijŦ Kämmen Sie Ihr Haar vor dem Stylen der Locken
ijŦ Stellen Sie das Gerät immer
gründlich, und stellen Sie sicher, dass die Haare nicht
verknotet sind.
auf eine hitzebeständige,
ijŦ Teilen Sie das Haar in Strähnen. Halten Sie nicht
stabile ebene Fläche. Die
verwendete Haarsträhnen von der Öffnung der
Lockenkammer fern.
heiße Lockenkammer sollte nie
ijŦ Um Knoten zu vermeiden, verwenden Sie nur so
die Oberfläche oder anderes
viele Haare, wie in das Zubehör zum Abteilen von
Strähnen passen.
brennbares Material berühren.
ijŦ Beginnen mit dem Stylen der Locken am Hinterkopf.
ijŦ Achten Sie darauf, dass das
ijŦ (Abb. 4) Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Strähnen
in der Nähe der Öffnung der Lockenkammer befinden.
Netzkabel nicht mit den
ijŦ Drehen Sie die Haarsträhne einmal, damit sie leichter in
heißen Teilen des Geräts in
die Öffnung der Lockenkammer gelegt werden kann.
ijŦ Orientieren Sie sich an der Form der Öffnung, um das
Berührung kommt.
ijŦ
ijŦ
ijŦ
Haar in die Kammer zu führen.
Setzen Sie die Öffnung dort am Haar an, wo Sie mit dem
Stylen der Locken beginnen möchten. Setzen Sie sie
nicht zu nah an der Kopfhaut an.
Halten Sie die Haarsträhnen straff, wenn Sie sie in die
Öffnung der Lockenkammer führen.
ijŦ
ƑƱƝưƥƩưƜƭƴơƭơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧƳƴơƨƥƱƞ
ƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩơƭƨƥƪƴƩƪƞ
ƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơžƴơƭƯƨƜƫơƬƯƲ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƥƟƭơƩƦƥƳƴƼƲƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƥƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭ
ƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
ijŦ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
ijŦ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
ijŦ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
5
Nach dem Gebrauch
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
Netzstecker aus der Steckdose.
ijŦ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
2 Legen Sie es auf eine hitzebeständige Oberfläche, bis die
Lockenkammer abgekühlt ist.
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
3 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse ( h ) aufhängen.
ijŦ ƈƱƜƢƤƯƲƤƩơƨƝƴƥƩƪƥƱơƬƩƪƞ
Reinigung und Wartung:
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƴƩƴơƭƟƯƵƈƥưƟƳƴƱƹƳƧ
ijŦ Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem
feuchten Tuch.
ƬưƯƱƥƟƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơ
ijŦ (Abb. 5) Setzen Sie das Reinigungszubehör für den
ƴƯƵƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯƶơƩƭƼƬƥƭƯ
Lockenstab ( j ) in die Lockenkammer ein. Drehen Sie es
kontinuierlich, um Rückstände zu entfernen.
ơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭơưƼƤƯƳƧ
ijŦ Zur Reinigung können Sie das Reinigungszubehör unter
fließendem Wasser abwaschen. Lassen Sie es vollständig
ƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.
ijŦ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
6
Garantie und Kundendienst
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz
eines Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
Philips Website unter www.philips.com/support, oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
ijŦ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟ
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ijŦ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ijŦ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƳƴơ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
ơƭƯƟƣƬơƴơ
ijŦ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ijŦ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƴƯƢƽƳƬơ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ijŦ ƍƧƭƳưƜƳƥƴƥƴƧƭƳƵƳƪƥƵƞ
ijŦ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƾƳƴƥƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥ
ƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ijŦ ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ijŦ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƱƥƽƬơƴƯƲƵưƯƳƴƥƟ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƶƨƯƱƜƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ơưƼƝƭơƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƞơưƼ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
ijŦ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
a
ƉƜƫơƬƯƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
b
ƋƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
c
ƅƩơƪƼưƴƧƲƪơƴƥƽƨƵƭƳƧƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
d
ƒƽƨƬƩƳƧƷƱƼƭƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
e
ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
f
ƆƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ
g
ƋƯƵƬưƟƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
h
ƋƱƟƪƯƲƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
i
ƂƮƥƳƯƵƜƱƤƩơƷƹƱƩƳƬƯƽƬơƫƫƩƾƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
j
ƂƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽƱƜƢƤƯƵ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƔƱƼưƯƲƷƱƞƳƧƲ
ƨơưƱƝưƥƩƭơƥưƩƢƫƝưƯƭƴơƩƾƳƴƥ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƭơƬƧƭươƟƦƯƵƭƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƔơ
2 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ g
ƣƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƪơƨơƱƟƦƯƵƭ
» ƐƷƱƼƭƯƲưƱƯƨƝƱƬơƭƳƧƲƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƴơƩơưƼƴƧƭƝƭƤƥƩƮƧ
ƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲ ƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲưƯƵơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩfƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧ
ƣƩơƷƱƞƳƧƼƴơƭƧƝƭƤƥƩƮƧươƱơƬƥƟƭƥƩƳƴơƨƥƱƞ
ƥưƩƴƞƱƧƳƧ
3 ƆưƩƫƝƮƴƥƴƯƷƱƼƭƯƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲdƪơƩƴƧƱƽƨƬƩƳƧ
ijŦ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲeưƯƵƨƝƫƥƴƥƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƧƭƆƩƪ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƗƴƝƭƩƳƬơ
ƓươƳƴƝƲ
ƗơƫơƱƝƲ
ƓƶƩƷƴƝƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƒƽƨƬƩƳƧ
ƒ&
ƒ&
ƒ&
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƒƽƨƬƩƳƧ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƷƱƼƭƯƵ
ƤƥƵƴ
ƤƥƵƴ
ƤƥƵƴ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
4 ƆưƩƫƝƮƴƥƴƧƭƪơƴƥƽƨƵƭƳƧƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲcưƯƵưƱƯƴƩƬƜƴƥ
ƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƧƭƆƩƪ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ƂƱƩƳƴƥƱƼ
Ɔƭơƫƫơƣƞ
ƅƥƮƟ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ijŦ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
5 ƋơƨƯƱƟƳƴƥƴƯƬƝƣƥƨƯƲƴƧƲƴƯƽƶơƲƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƴƯ
ơƮƥƳƯƵƜƱƤƩơƷƹƱƩƳƬƯƽƬơƫƫƩƾƭƏƥƪƩƭƞƳƴƥƬƥƬƩơƴƯƽƶơ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ưƫƜƴƯƵƲ²ƥƪ
ijŦ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ijŦ ƓƧƬƥƟƹƳƧƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƳƴƯƭƨƜƫơƬƯƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲ
ƬƥƣơƫƽƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲơư·ƼƳƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƴơƩơưƼƴƯƥƮƜƱƴƧƬơ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
6 ƄƩơƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƥƽƪƯƫơƴƧƭƴƯƽƶơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƬƝƳơ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƳƴƯƨƜƫơƬƯƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƥƩƳơƣƜƣƥƴƥưƱƾƴơƝƭơƴƬƞƬơ
ƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƳƴƧƭưƟƳƹưƫƥƵƱƜƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴơưƥƱƩƣƱƜƬƬơƴơƴƯơƭƯƟƣƬơƴƯƲƣƩơƭơ
ƯƤƧƣƞƳƥƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯƥƳƹƴƥƱƩƪƼƴƯƵƨơƫƜƬƯƵ
ijŦ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
7 ƂƶƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƭơƳƵƣƪƱơƴƞƳƥƩƴƧƭƴƯƽƶơƳƴƧƨƝƳƧƴƧƲ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ bƪơƩƧ
ƴƯƽƶơƨơƪơƴƳơƱƹƨƥƟơƵƴƼƬơƴơƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
» žƴơƭƧƴƯƽƶơƝƷƥƩƴƯưƯƨƥƴƧƨƥƟƬƥƥưƩƴƵƷƟơƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯ
ijŦ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƨơơƪƯƽƳƥƴƥƝƭơƧƷƧƴƩƪƼƳƞƬơƬưƩưƳƥƴơƪƴƩƪƜƷƱƯƭƩƪƜ
ƤƩơƳƴƞƬơƴơƂƭƤƥƭơƪƯƽƳƥƴƥƪơƭƝƭơƧƷƧƴƩƪƼƳƞƬơƪơƩƧƴƯƽƶơ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
ƤƥƭƝƷƥƩƪơƴƳơƱƹƨƥƟƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯơƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƪơƩ
ưƱƯƳươƨƞƳƴƥƭơƴƧƭƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƮơƭƜ
ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵ
8 žƴơƭơƪƯƽƳƥƴƥƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơƬưƩưƪơƩƪơƴƼưƩƭ
Ƨ3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲ
ƝƭơƭƞƷƯ©ƪƫƩƪªƬưƯƱƥƟƴƥƭơơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƯƤƜƷƴƵƫƼƳơƲơưƼ
ƆƜƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơ
ƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƂưƥƫƥƵƨƥƱƾƳƴƥơƱƣƜƪơƩưƱƯƳƥƪƴƩƪƜ
ƴƧƭƴƯƽƶơơưƼƴƯƨƜƫơƬƯ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲ
9 ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươ
ƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
ƬơƫƫƩƜ
ijŦ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƪơƩƪƼƫươ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ijŦ ƂƭươƣƩƤƥƵƴƯƽƭƴƱƟƷƥƲƬƧƭươƭƩƪƯƢƫƧƨƥƟƴƥƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧ
ijŦ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪơƩơƶơƩƱƝƳƴƥưƱƯƳƥƪƴƩƪƜƴơ
ƬưƥƱƤƥƬƝƭơƬơƫƫƩƜƴƱơƢƾƭƴơƲƴƬƧƬơƴƩƪƜƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƬƝƷƱƩ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƭơơưƥƫƥƵƨƥƱƹƨƯƽƭƼƫƥƲƯƩƴƱƟƷƥƲ
ijŦ ƑƱƩƭƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥƷƴƥƭƟƳƴƥƪơƫƜƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭ
ijŦ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩƬưƥƱƤƥƬƝƭơ
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
ijŦ ƗƹƱƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳƥƴƯƽƶƥƲƋƱơƴƞƳƴƥƴƩƲƴƯƽƶƥƲưƯƵ
ƤƥƭƪơƴƳơƱƾƭƥƴƥƬơƪƱƩƜơưƼƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵ
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƵƸƧƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧƫơƢƞƪơƨƾƲ
ijŦ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƬưƝƱƤƥƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥ
ƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲưƯƵƷƹƱƯƽƭƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵơƮƥƳƯƵƜƱ
ƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƬưƯƱƥƟƭơƥƟƭơƩ
ƤƩơƷƹƱƩƳƬƯƽƬơƫƫƩƾƭ
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ ijŦ ƏƥƪƩƭƞƳƴƥƴƯƪơƴƳƜƱƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƧƭưƟƳƹưƫƥƵƱƜ
ƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơ
Die Aufheizphase wird durch die blinkende
Betriebsanzeige angezeigt. Das Gerät ist betriebsbereit,
wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet.
ijŦ Bei längeren Haaren und/oder zum Stylen von
definierteren Locken sollten Sie dünnere Strähnen
verwenden.
ijŦ Variieren Sie die Temperatur-, Zeit- und/oder
Richtungseinstellungen, um unterschiedliche Arten von
Locken und Looks zu stylen. (Abb. 1 und Abb. 2)
Hinweise:
ijŦ Halten Sie die Lockentaste GEDRÜCKT, bis Sie
gleichmäßige Signaltöne und ein anschließendes
Klickgeräusch hören. Wenn Sie die Lockentaste loslassen,
bevor Sie die finalen Signaltöne hören, drücken Sie sie
NICHT erneut. Entnehmen Sie die Haarsträhne, und
beginnen Sie von vorne.
ijŦ Das Gerät erkennt, wenn sich eine Haarsträhne ernsthaft
verfangen hat, und warnt Sie mit gleichmäßigen
Signaltönen und einem anschließenden Klickgeräusch.
Um Ihr Haar vor Schäden durch Überhitzung zu schützen,
wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
ijŦ
ijŦ
ijŦ Utilice los contornos de la abertura para colocar
Coloque siempre el aparato
correctamente el mechón de pelo al introducirlo en la
cámara.
sobre una superficie plana,
ijŦ Introduzca el mechón en la abertura por la parte en
estable y resistente al calor.
la que desea empezar a rizar. No acerque el aparato
demasiado al cuero cabelludo.
La cámara de rizado caliente
ijŦ Mantenga estirados los mechones cuando los inserte por
nunca debe tocar superficies ni
la abertura de la cámara de rizado.
otros materiales inflamables.
ijŦ Mientras el aparato se calienta, el piloto de encendido
parpadea. Cuando el dispositivo está listo para usarse, el
ijŦ Evite que el cable de
piloto se ilumina de forma permanente.
alimentación entre en contacto ijŦ Utilice mechones más pequeños para cabellos largos y
para conseguir rizos más definidos.
con las piezas calientes
ijŦ Si desea diferentes tipos de rizos, cambie los ajustes de
temperatura, tiempo y dirección de la rotación.
del aparato.
(Imágenes 1 y 2)
ijŦ Mantenga el aparato lejos de
Notas:
objetos y materiales inflamables ijŦ MANTENGA PULSADO el botón de rizado hasta que
escuche un aviso de varios pitidos seguidos de un “clic”.
mientras esté encendido.
Si suelta el botón de rizado antes de escuchar los avisos
sonoros finales, NO lo pulse de nuevo. Retire el mechón y
ijŦ Nunca cubra el aparato
vuelva a empezar.
(por ejemplo, con una toalla o
ijŦ El aparato detecta automáticamente el momento en que
el pelo se queda atascado y le avisa con varios pitidos
ropa) mientras esté caliente.
seguidos de un clic. Para proteger el pelo del calor
excesivo, el aparato se apaga automáticamente.
ijŦ Utilice el aparato sólo sobre el
pelo seco. No utilice el aparato
5
Después de su uso
con las manos mojadas.
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
ijŦ El cilindro tiene un
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que
la cámara de rizado se enfríe.
revestimiento de cerámica y
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
3 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
titanio. Este revestimiento se
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
puede colgarlo por su anilla ( h ).
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩƯ
Limpieza y mantenimiento:
puede desgastar lentamente
ƨƜƫơƬƯƲƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ijŦ Limpie la superficie del aparato con un paño húmedo.
con el tiempo. No obstante,
3 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ijŦ (Imagen 5) Inserte el accesorio de limpieza del cilindro
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
esto no afecta al rendimiento
( j ) en la cámara de rizado. Gírelo continuamente para
ƣơƭƴƦƜƪƩh
eliminar los residuos.
del
aparato.
ƋơƨơƱƩƳƬƼƲƪơƩƳƵƭƴƞƱƧƳƧ
ijŦ Para limpiar el accesorio de limpieza, hágalo bajo el agua
ijŦ ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
del grifo y deje que se seque completamente antes de
ijŦ Si se utiliza el aparato con
volver a utilizarlo.
ijŦ ƆƩƪƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽƴƧƲƱƜƢƤƯƵ
cabello teñido, el cilindro puede
jƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƯƣƩơƭơ
ơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴơƵưƯƫƥƟƬƬơƴơ
mancharse. Antes de utilizarlo
6
Garantía y servicio
ijŦ ƄƩơƭơƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƯơƮƥƳƯƵƜƱƪơƨơƱƩƳƬƯƽưƫƽƭƥƴƝƴƯƬƥ
en
cabello
artificial,
consulte
Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución
ƴƱƥƷƯƽƬƥƭƯƭƥƱƼƪơƩơƶƞƳƴƥƴƯƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƩƥƭƴƥƫƾƲưƱƩƭƴƯ
de una pieza o si tiene algún problema, visite el sitio web
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƮơƭƜ
siempre a su distribuidor.
de Philips en www.philips.com/support o póngase en
ijŦ Lleve siempre el aparato
contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de
a un centro de servicio
la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
país, diríjase al distribuidor Philips local.
autorizado por Philips para su
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ
comprobación y reparación. Las
Suomi
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
reparaciones llevadas a cabo
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
ƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭ
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
por personal no cualificado
ƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯ
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
ƴƧƲ3KLOLSV
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
1
Tärkeää
Español
para el usuario.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
se myöhempää käyttöä varten.
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
ijŦ Para evitar descargas eléctricas,
Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
no introduzca objetos metálicos ijŦ VAROITUS: Älä käytä tätä
laitetta veden lähellä.
1
Importante
por las aberturas.
ijŦ Jos käytät laitetta
ijŦ No tire del cable de
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
alimentación después de cada
futuro.
pistorasiasta käytön jälkeen,
uso. Desenchufe siempre
ijŦ ADVERTENCIA: No utilice este
sillä laitteessa on jännitettä,
el aparato sujetándolo por
aparato cerca del agua.
vaikka virta olisi katkaistu.
la clavija.
ijŦ Si utiliza el aparato en el
ijŦ VAROITUS: älä käytä laitetta
ijŦ Nunca abra o rompa el aparato
cuarto de baño, desenchúfelo
kylpyammeen, suihkun,
para evitar descargas eléctricas.
después de usarlo. La
altaan tai muiden
proximidad de agua representa Campos electromagnéticos (CEM)
vesiastioiden lähellä.
un riesgo, aunque el aparato
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
ijŦ
Irrota pistoke
normativas aplicables sobre exposición a campos
esté apagado.
electromagnéticos.
pistorasiasta aina käytön
ijŦ ADVERTENCIA: No utilice este
jälkeen.
Medioambiental
aparato cerca del agua
ijŦ Jos virtajohto on vahingoittunut,
Este símbolo significa que este producto no debe
ni cerca de bañeras,
vaihdata se oman turvallisuutesi
desecharse con la basura normal del hogar
duchas, cubetas u
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
vuoksi huoltoliikkeessä tai
respecto a la recogida de productos eléctricos
otros recipientes que
y electrónicos. El correcto desecho de los
muulla ammattitaitoisella
contengan agua.
productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
korjaajalla.
medioambiente y la salud humana.
ijŦ Desenchufe siempre el aparato
ijŦ Laitetta voivat käyttää yli
después de usarlo.
2
Vista general
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
ijŦ Si el cable de alimentación está
a
Cámara de rizado
joiden fyysinen tai henkinen
dañado, debe ser sustituido por b Botón de rizado
toimintakyky on rajoittunut tai
Rueda de dirección de rizado
un centro de servicio autorizado c
d
Ajuste de tiempo de rizado
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
o por personal cualificado
e
Ajuste de temperatura de rizado
laitteen käytöstä, jos heitä on
f
Piloto de encendido
con el fin de evitar situaciones
neuvottu laitteen turvallisesta
g
Botón de encendido/apagado
de peligro.
h
Anilla para colgar
käytöstä tai tarjolla on
i
Accesorio para dividir el cabello
ijŦ Este aparato puede ser usado
turvallisen käytön edellyttämä
por niños a partir de ocho años, j Accesorio de limpieza del cilindro
valvonta ja jos he ymmärtävät
por personas con capacidad
3
Rizado del cabello
laitteeseen liittyvät vaarat.
física, psíquica o sensorial
Modo de empleo:
Lasten ei saa antaa leikkiä
reducida y por quienes no
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
laitteella. Lasten ei saa antaa
2 Pulse el botón de encendido/apagado
( g ) para
tengan los conocimientos y la
puhdistaa tai huoltaa laitetta
encender el aparato.
experiencia necesarios siempre » Mientras se calienta, el piloto de encendido ( f )
ilman valvontaa.
parpadea. Cuando el dispositivo está listo para usarse, el
que lo hagan bajo supervisión
piloto se ilumina de forma permanente.
ijŦ Lisäksi suosittelemme
o hayan recibido instrucciones
3 Seleccione el tiempo de rizado ( d ) y la temperatura de
asentamaan kylpyhuoneen
rizado ( e ) que desee en función de lo que se muestra
sobre cómo utilizar el aparato
en la imagen 1.
pistorasiaan jäännösvirtalaitteen
de forma segura y conozcan
(RCD). Jäännösvirtalaitteen
Peinado
Ondas
Rizos sueltos
Rizos
los riesgos que conlleva su uso.
marcados
jäännösvirran on oltava
Es necesario supervisar a los
190
210
Ajuste de
alle 30mA. Lisätietoja saat
170 °C
niños para evitar que jueguen
°C
°C
temperatura
asentajalta.
con este aparato. Los niños no
Ajuste de
ijŦ Varmista ennen laitteen
tiempo de
8s
10 s
12 s
deben llevar a cabo la limpieza
rizado
liittämistä, että laitteeseen
ni el mantenimiento a menos
merkitty jännite vastaa
4 Elija la dirección de rizado ( c ) que prefiera tomando
que lo hagan bajo supervisión.
como referencia la imagen 2.
paikallista jännitettä.
ijŦ Como protección adicional,
Izquierdo
Alternado
Derecho
ijŦ Älä käytä laitetta muuhun kuin
aconsejamos que instale en el
tässä oppaassa kuvattuun
circuito que suministre al cuarto
tarkoitukseen.
de baño un dispositivo de
ijŦ Kun laite on liitetty pistorasiaan,
corriente residual (RCD). Este
älä jätä sitä ilman valvontaa.
RCD debe tener una corriente
ijŦ Älä koskaan käytä muita
operacional residual que no
kuin Philipsin valmistamia tai
la cantidad de cabello con la ayuda del
exceda de 30 mA. Consulte a su 5 Determine
accesorio para dividir el pelo. Comience con un mechón
suosittelemia lisävarusteita tai
electricista.
de 2 a 3 cm de ancho.
-osia. Jos käytät muita osia,
ijŦ
Nota: No introduzca en la cámara de rizado más pelo del
ijŦ Antes de enchufar el aparato,
indicado por el accesorio de mechones.
takuu ei ole voimassa.
compruebe que el voltaje
6 Para introducir fácilmente el mechón en la cámara de
ijŦ
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
rizado, primero inserte parte del mechón en la abertura
indicado en el mismo se
de la parte posterior del aparato. Utilice los contornos
ympärille.
de la abertura para colocar correctamente el mechón de
corresponde con el voltaje de la
pelo al introducirlo en la cámara.
ijŦ Anna laitteen jäähtyä ennen
red eléctrica local.
7 El aparato debe sujetar el mechón como se muestra en
säilytykseen asettamista.
la imagen. MANTENGA PULSADO el botón de rizado
ijŦ No utilice este aparato para
( b ) y el mechón se rizará automáticamente en el
ijŦ Keskity yksinomaan laitteen
otros fines distintos a los
interior de la cámara.
käyttöön, kun käytät sitä, koska
» Cuando el mechón se haya introducido correctamente
descritos en este manual.
en la cámara, escuchará un pitido a intervalos regulares.
se voi olla kuuma. Pidä kiinni
ijŦ Nunca deje el aparato sin
Si no escucha ningún pitido y el mechón aún no se ha
vain kahvasta, koska muut
rizado en el interior de la cámara, retírelo e insértelo
vigilancia cuando esté
de nuevo.
osat voivat olla kuumia. Vältä
enchufado a la red eléctrica.
8 Cuando escuche un aviso de 4 pitidos consecutivos
ihokosketusta.
seguidos de un “clic”, podrá soltar el botón de rizado.
ijŦ No utilice nunca accesorios
Saque el mechón de la cámara lentamente y con
ijŦ Aseta aina laite
suavidad.
ni piezas de otros fabricantes
9 Repita los pasos del 5 al 7 en el resto del pelo.
lämmönkestävälle, tukevalle
o que Philips no recomiende
ja tasaiselle alustalle.
específicamente. Si lo hace,
4
Consejos y trucos
Kuumaa kiharruskammiota
quedará anulada su garantía.
ijŦ Si el pelo queda atascado, mantenga la calma.
ei saa päästää kosketuksiin
Compruebe que el aparato esté apagado y retire el
ijŦ No enrolle el cable de
mechón con cuidado; tire de pequeñas secciones, de
alustan tai minkään tulenaran
alimentación alrededor
una en una, hasta que saque todo el mechón.
materiaalin kanssa.
ijŦ Peine bien el pelo y asegúrese de que no tenga enredos
del aparato.
antes de proceder con el rizado.
ijŦ Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
ijŦ Espere a que se enfríe el
ijŦ Divida el pelo en secciones. Mantenga todas las
kosketuksiin laitteen kuumien
secciones de pelo que no esté rizando alejadas de la
aparato antes de guardarlo.
abertura de la cámara de rizado.
osien kanssa.
ijŦ Preste toda su atención cuando
ijŦ Para evitar enredos, utilice cantidades de pelo que
ijŦ Pidä laite poissa helposti
quepan en la abertura del accesorio para dividir
utilice el aparato, ya que podría
el cabello.
syttyvistä esineistä ja
ijŦ Comience a rizar por la parte posterior de la cabeza.
estar caliente. Agarre solo el
materiaaleista, kun sen virta on
ijŦ ( Imagen 4 ) Asegúrese de que no haya mechones
mango (el resto de piezas
sueltos próximos a la abertura de la cámara de rizado.
kytkettynä.
pueden estar calientes) y evite
ijŦ Gire el mechón una vez para introducirlo por la abertura
ijŦ Älä peitä laitetta esimerkiksi
de la cámara de rizado con más facilidad.
el contacto con la piel.
pyyhkeellä tai vaatteella, kun se
on kuuma.
ƖƱƯƭƴƟƳƴƥƭơƬƧƭơƶƞƭƥƴƥƷơƫơƱƝƲƴƯƽƶƥƲƪƯƭƴƜƳƴƯƜƭƯƩƣƬơ
ƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ijŦ ƆƩƪƓƴƱƟƸƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƟơƶƯƱƜƣƩơƭơƴƧƭƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥ
ƥƵƪƯƫƼƴƥƱơƳƴƯƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ijŦ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴơưƥƱƩƣƱƜƬƬơƴơƴƯƵơƭƯƟƣƬơƴƯƲƣƩơƭơ
ƯƤƧƣƞƳƥƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƳơƳƴƯƨƜƫơƬƯ
ijŦ ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƜƭƯƩƣƬơƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƯƳƧƬƥƟƯ
ưƯƵƨƝƫƥƴƥƭơƮƥƪƩƭƯƽƭƯƩƬưƯƽƪƫƥƲƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ưƯƫƽƪƯƭƴƜƳƴƯƤƝƱƬơƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ
ijŦ ƋƱơƴƞƳƴƥƳƴơƨƥƱƜƴƩƲƴƯƽƶƥƲƼƴơƭƴƩƲƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥơƭƜƬƥƳơƳƴƯ
ƜƭƯƩƣƬơƴƯƵƨơƫƜƬƯƵƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲ
ijŦ ƐƷƱƼƭƯƲưƱƯƨƝƱƬơƭƳƧƲƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƴơƩơưƼƴƧƭƝƭƤƥƩƮƧ
ƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲưƯƵơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧƣƩơ
ƷƱƞƳƧƼƴơƭƧƝƭƤƥƩƮƧươƱơƬƥƟƭƥƩƳƴơƨƥƱƞ
ijŦ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩƪƱƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲƣƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱơƬƞƪƧ
ƬơƫƫƩƾƭƞƪơƩƣƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥưƩƯƝƭƴƯƭƥƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ijŦ ƄƩơƭơưƥƴƽƷƥƴƥƤƩơƶƯƱƥƴƩƪƜƥƟƤƧƬưƯƽƪƫơƲƪơƩƳƴƵƫơƫƫƜƮƴƥ
ƴƩƲƱƵƨƬƟƳƥƩƲƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƴƧƲƾƱơƲƞƪơƩƴƧƭƪơƴƥƽƨƵƭƳƧ
ưƥƱƩƳƴƱƯƶƞƲƆƩƪƪơƩƆƩƪ
ƑơƱơƴƧƱƞƳƥƩƲ
ijŦ ƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲƬƝƷƱƩƭơ
ơƪƯƽƳƥƴƥƴơƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơƬưƩưƪơƩƪơƴƼưƩƭƴƯƭ
ƞƷƯ©ƪƫƩƪªƂƭơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƯƤƜƷƴƵƫƼƳơƲơưƼƴƯƪƯƵƬưƟ
ƪơƴƳơƱƾƬơƴƯƲưƱƩƭơƪƯƵƳƴƯƽƭƯƩƴƥƫƩƪƝƲƧƷƧƴƩƪƝƲƥƭƤƥƟƮƥƩƲ
ƍƈƎƴƯươƴƞƳƥƴƥƮơƭƜƂƶơƩƱƝƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƪơƩƮƥƪƩƭƞƳƴƥơưƼ
ƴƧƭơƱƷƞ
ijŦ ƈƳƵƳƪƥƵƞơƭơƣƭƹƱƟƦƥƩưƼƴƥƴơƬơƫƫƩƜƝƷƯƵƭƬưƥƱƤƥƵƴƥƟưƯƫƽ
ƪơƩƳơƲưƱƯƥƩƤƯưƯƩƥƟƬƥƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƧƷƧƴƩƪƜƳƞƬơƴơƬưƩưƪơƩ
ƪơƴƼưƩƭƬƥƝƭơƭƞƷƯ©ƪƫƩƪª·ƄƩơƴƧƭưƱƯƳƴơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼ
ƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƨơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟơƵƴƼƬơƴơ
ijŦ
Käsittele laitteella vain kuivia
hiuksia. Älä käytä laitetta
märillä käsillä.
ijŦ Kiharrinosassa on keraaminen
titaanipinnoite. Ajan myötä
pinnoite saattaa hiljalleen
kulua. Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
ijŦ Jos laitteella käsitellään
värjättyjä hiuksia, kiharrinosa
saattaa värjäytyä. Ennen kuin
käytät laitetta keinohiuksiin,
tarkista jälleenmyyjältä, voiko
niin tehdä.
ijŦ Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
ijŦ Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
ijŦ Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
ijŦ Älä koskaan vaurioita laitetta
tahallaan iskemällä sitä
voimakkaasti, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun.
ijŦ
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
3
Yleiskuvaus
Kiharruskammio
Kiharruspainike
Kiharrussuunnan kytkin
Kiharrusajan asetus
Kiharruslämpötilan asetus
Virran merkkivalo
Virtapainike
Ripustuslenkki
Hiusosioiden erotustyökalu
Kiharruskammion puhdistustyökalu
Hiusten kihartaminen
Käyttöohjeet:
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kytke laite käyttöön painamalla virtapainiketta
( g ).
» Virran merkkivalo ( f ) vilkkuu laitteen lämpenemisen
ajan. Laite on käyttövalmis, kun merkkivalo lakkaa
vilkkumasta.
3 Valitse kiharrusaika ( d ) ja lämpötila ( e ) kuvan 1
mukaan.
Kiharan
tyyppi
Laineet
Ilmavat
kiharat
Tiukat
kiharat
Lämpötilaasetus
170 °C
190
°C
210
°C
Kiharrusajan
asetus
8s
10 s
12 s
4 Valitse kiharrussuunta ( c ) kuvan 2 mukaan.
Vasen
Vaihtelee
Oikea
5 Määritä käsiteltävän hiusosion paksuus käyttämällä siihen
tarkoitettua lisävarustetta. Aloita käsittely hiusosiolla,
jonka leveys on 2–3 cm.
ijŦ Huomautus: älä aseta kiharruskammioon enempää
hiuksia kuin mitä hiusosioiden erotustyökalu osoittaa.
6 Kun asetat hiussuortuvaa kiharruskammioon, aseta ensin
osa suortuvasta laitteen takaosassa olevaan aukkoon.
Ohjaa hiussuortuva kiharruskammioon seuraamalla
aukon muotoilua.
7 Anna laitteen pitää hiussuortuvaa paikoillaan. Pidä
( b ) painettuna, niin laite vetää
kiharruspainiketta
hiussuortuvan automaattisesti kiharruskammioon.
» Kun hiussuortuva on asettunut kammioon oikein,
laite antaa säännöllisesti äänimerkkejä. Jos et kuule
äänimerkkejä eikä hiussuortuva vetäydy kammioon,
poista suortuva laitteesta ja aseta se uudelleen.
8 Kun kuulet peräkkäin 4 äänimerkkiä ja napsahduksen,
voit vapauttaa kiharruspainikkeen. Poista hiussuortuva
laitteesta hitaasti ja hellävaraisesti.
9 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 5–7.
4
Vinkkejä
ijŦ
Jos hiuksesi jäävät jumiin, älä hätäänny. Tarkista, että
laite on pois päältä, ja vedä varovasti hiukset pois
laitteesta pieni osa kerrallaan.
ijŦ Kampaa hiuksesi huolellisesti selväksi ennen
kihartamista.
ijŦ Jaa hiukset osioiksi. Pidä loput hiuksista poissa
kiharruskammion aukon läheltä.
ijŦ Voit estää takkujen syntymisen jakamalla hiukset osioihin,
jotka mahtuvat hiusosioiden erotustyökalun aukkoon.
ijŦ Aloita kihartaminen hiusten takaosasta.
ijŦ ( Kuva 4 ) Varmista, ettei kiharruskammion aukon
lähettyvillä ole irtohiuksia.
ijŦ Kierrä hiussuortuva kerran itsensä ympäri, niin se on
helpompi asettaa kiharruskammioon.
ijŦ Ohjaa hiussuortuva kiharruskammioon seuraamalla
aukon muotoilua.
ijŦ Aseta aukko siihen kohtaan hiuksia, josta haluat
kiharoiden alkavan. Älä aseta aukkoa liian lähelle
päänahkaa.
ijŦ Pidä hiussuortuvaa kireällä, kun asetat sen
kiharruskammioon.
ijŦ Virran merkkivalo vilkkuu lämpenemisen ajan. Laite on
käyttövalmis, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
ijŦ Jos sinulla on hyvin pitkät hiukset tai haluat tiukempia
kiharoita, kiharra pienempiä osioita kerralla.
ijŦ Voit vaihdella kiharoiden kokoa ja tyyliä muuttamalla
lämpötilaa, aikaa ja kiharrussuuntaa. (Kuva 1 & kuva 2)
Huomautukset:
ijŦ Pidä kiharruspainiketta painettuna, kunnes kuulet
peräkkäin monta äänimerkkiä ja napsahduksen. Jos
vapautat kiharruspainikkeen ennen näitä ääniä, älä
paina painiketta uudelleen. Poista hiukset laitteesta ja
aloita alusta.
ijŦ Laite tunnistaa automaattisesti, jos hiukset ovat jääneet
jumiin. Laiteesta kuuluu silloin monta äänimerkkiä ja
napsahdus. Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä,
jotta hiukset eivät vahingoittuisi.
5
1
Käytön jälkeen
Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistä ( h ).
Puhdistus ja hoito:
ijŦ Pyyhi laitteen pinta puhtaaksi kostealla liinalla.
ijŦ (Kuva 5) Aseta puhdistustyökalu ( j ) kiharruskammioon.
Poista likajäämät kääntämällä työkalua kammiossa.
ijŦ Pese puhdistustyökalu hanan alla ja anna sen kuivua
ennen seuraavaa käyttökertaa.
6
Garantie et service
Si vous utilisez l’appareil sur
cheveux colorés, il est possible
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou
que le corps se tache. Avant
si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
d’utiliser l’appareil sur des
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
cheveux artificiels, consultez
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
toujours leur distributeur.
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
Français
ijŦ Confiez toujours l’appareil
votre revendeur Philips.
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
à
un
Centre
Service
Agréé
de Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance offerte
Indonesia
Philips pour vérification ou
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
Selamat
atas pembelian Anda dan selamat datang di
www.philips.com/welcome.
réparation. Toute réparation
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang
Philips, daftarkan produk Anda di
1
Important
par une personne non qualifiée ditawarkan
www.philips.com/welcome.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
peut s’avérer dangereuse pour
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
1
Penting
l’utilisateur.
ijŦ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
ijŦ N’insérez aucun objet
cet appareil à proximité d’une
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
métallique dans les ouvertures
source d’eau.
ijŦ PERINGATAN: Jangan gunakan
au risque de vous électrocuter.
ijŦ Si vous utilisez l’appareil dans
alat ini di dekat air.
ijŦ Ne tirez pas sur le cordon
une salle de bains, débranchezd’alimentation après utilisation. ijŦ Bila alat digunakan di kamar
le après utilisation car la
mandi, cabutlah stekernya
Débranchez toujours l’appareil
proximité d’une source d’eau
setelah digunakan karena dekat
en tenant la fiche.
dengan air dapat menimbulkan
constitue un risque, même
ijŦ Ne forcez jamais l’appareil
risiko, sekalipun alat telah
lorsque l’appareil est hors
afin d’éviter tout risque
dimatikan.
tension.
d’électrocution.
ijŦ PERINGATAN: Jangan
ijŦ AVERTISSEMENT :
Champs
électromagnétiques
(CEM)
gunakan alat ini di dekat
n’utilisez pas l’appareil
bak mandi, pancuran,
près d’une baignoire,
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
bak atau tempat berisi
d’une douche, d’un
champs électromagnétiques.
air lainnya.
lavabo ni de tout autre
Environnement
ijŦ Selalu mencabut steker setiap
récipient contenant de l’eau.
Ce
symbole
signifie
que
ce
produit
ne
doit
pas
être
kali selesai menggunakan alat.
ijŦ Débranchez toujours l’appareil
mis au rebut avec les ordures ménagères
ijŦ Jika kabel listrik rusak, Anda
après utilisation.
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
harus membawanya ke pusat
ijŦ Si le cordon d’alimentation
électriques et électroniques. Une mise au rebut
layanan resmi untuk diganti
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
est endommagé, il doit être
atau bawa kepada orang yang
remplacé par un Centre Service 2
Présentation
mempunyai keahlian sejenis
ou un technicien qualifié afin
a
Chambre de bouclage
agar terhindar dari bahaya.
d’éviter tout accident.
b
Bouton de bouclage
ijŦ Alat ini dapat digunakan oleh
c
Réglage du sens de la boucle
ijŦ Cet appareil peut être utilisé
d
Réglage du temps de bouclage
anak-anak di atas 8 tahun
par des enfants âgés de 8
e
Réglage de la température de bouclage
dan orang dengan cacat fisik,
ans ou plus, des personnes
f
Voyant d’alimentation
indera atau kecakapan mental
g
Bouton marche/arrêt
dont les capacités physiques,
h
Anneau de suspension
yang kurang atau kurang
sensorielles ou intellectuelles
i
Accessoire de séparation des cheveux
pengalaman dan pengetahuan
sont réduites ou des personnes j Accessoire de nettoyage du corps chauffant
jika mereka diberi pengawasan
manquant d’expérience et de
3
Bouclez vos cheveux
atau petunjuk mengenai cara
connaissances, à condition
penggunaan alat yang aman
Utilisation :
que ces enfants ou personnes
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
dan mengerti bahayanya.
soient sous surveillance ou
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt
( g ) pour
Anak kecil harus diawasi untuk
allumer l’appareil.
qu’ils aient reçu des instructions
memastikan mereka tidak
» Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement du
quant à l’utilisation sécurisée
bouton marche/arrêt ( f ). L’appareil est prêt à l’emploi
bermain-main dengan alat ini.
lorsque le voyant reste stable.
de l’appareil et qu’ils aient pris
Pembersihan dan perawatan
3 Sélectionnez le temps de bouclage ( d ) et le réglage de
connaissance des dangers
température ( e ) comme indiqué à la Fig.1.
tidak boleh dilakukan oleh
encourus. Les enfants ne
Style de
Boucles
Boucles
Boucles
anak-anak tanpa pengawasan.
coiffure
ondulées
souples
serrées
doivent pas jouer avec l’appareil
ijŦ Untuk perlindungan tambahan,
sans surveillance. Le nettoyage
190
210
Réglage de
170 °C
kami sarankan Anda memasang
°C
°C
et l’entretien ne doivent pas être température
Residual Current Device
Réglage du
réalisés par des enfants sans
(RCD) pada sirkuit listrik yang
temps de
8s
10 s
12 s
surveillance.
bouclage
memasok listrik ke kamar
ijŦ Pour plus de sécurité, il est
mandi. RCD ini harus memiliki
4 Choisissez le sens du bouclage ( c ) selon vos
préférences comme indiqué à la Fig.2.
conseillé de brancher l’appareil
arus operasi residu terukur yang
Gauche
Alternatif
Droite
sur une prise de courant
tidak boleh lebih dari 30 mA.
protégée par un disjoncteur
Mintalah saran kepada petugas
différentiel de 30 mA dans
yang memasang alat ini.
la salle de bains. Demandez
ijŦ Sebelum Anda menghubungkan
conseil à votre électricien.
alat, pastikan voltase yang
ijŦ Avant de brancher l’appareil,
ditunjukkan pada alat sesuai
assurez-vous que la tension
dengan voltase listrik di
5 Déterminez la quantité de cheveux grâce à l’accessoire
de séparation des cheveux. Commencez par une mèche
indiquée sur l’appareil
tempat Anda.
de 2 à 3 cm de largeur.
correspond bien à la tension
ijŦ Jangan gunakan alat untuk
ijŦ Remarque : n’insérez pas plus de cheveux dans la
chambre
de
bouclage
que
la
quantité
indiquée
par
secteur locale.
keperluan selain yang
l’accessoire de séparation des cheveux.
diterangkan dalam buku
ijŦ N’utilisez pas l’appareil dans
6 Pour faire facilement rentrer la mèche de cheveux dans
la chambre de bouclage, insérez d’abord une partie des
petunjuk ini.
un autre but que celui qui est
cheveux dans l’ouverture située à l’arrière de l’appareil.
ijŦ
Bila alat telah terhubung
indiqué dans ce manuel.
Utilisez les contours de l’ouverture pour guider la mèche
de cheveux dans la chambre.
ke listrik, jangan sekaliijŦ Lorsque l’appareil est sous
7 Laissez l’appareil maintenir la mèche en place. APPUYEZ
kali meninggalkannya
tension, ne le laissez jamais
( b ) et MAINTENEZ-LE
sur le bouton de bouclage
ENFONCÉ. La mèche est automatiquement bouclée dans
tanpa diawasi.
sans surveillance.
la chambre.
ijŦ Jangan sekali-kali
ijŦ N’utilisez jamais d’accessoires
» Lorsque les cheveux sont correctement insérés, vous
entendez un bip à intervalles réguliers. Si vous n’entendez
menggunakan aksesori
ou de pièces d’un autre
aucun bip et que les cheveux ne sont pas bouclés dans
atau komponen apa pun
la chambre, retirez la mèche et insérez-la de nouveau.
fabricant ou n’ayant pas été
8 Lorsque vous entendez une alerte constituée de quatre
dari produsen lain atau
spécifiquement recommandés
bips en continu suivie d’un déclic, vous pouvez retirer
yang tidak secara khusus
votre doigt du bouton de bouclage. Retirez vos cheveux
par Philips. L’utilisation de ce
de la chambre lentement et délicatement.
direkomendasikan oleh Philips.
type d’accessoires ou de pièces 9 Répétez les étapes 5 à 7 pour mettre en forme le reste de
Jika Anda menggunakan
vos cheveux.
entraîne l’annulation de la
aksesori atau komponen
garantie.
4
Conseils et astuces
tersebut, garansi Anda
ijŦ N’enroulez pas le cordon
ijŦ Si vos cheveux sont coincés, ne paniquez pas. Vérifiez
menjadi batal.
d’alimentation autour de
que l’appareil est éteint et retirez doucement les
ijŦ Jangan melilitkan kabel listrik
cheveux coincés en retirant de fines mèches une par une
l’appareil.
jusqu’à ce que tous vos cheveux soient dégagés.
pada alat.
ijŦ Attendez que l’appareil ait
ijŦ Peignez vos cheveux soigneusement et assurez-vous de
ijŦ Tunggulah sampai alat sudah
l’absence de nœuds avant le bouclage.
refroidi avant de le ranger.
ijŦ Séparez les cheveux en mèches. Maintenez les cheveux
dingin sebelum menyimpannya.
inutilisés à l’écart de l’ouverture de la chambre.
ijŦ Cet appareil peut être chaud ;
ijŦ
Berhati-hatilah saat
ijŦ Pour éviter les nœuds, utilisez une quantité de cheveux
soyez particulièrement
qui tient dans l’ouverture de l’accessoire de séparation
menggunakan alat karena bisa
des cheveux.
vigilant(e) lors de son utilisation.
sangat panas. Cukup pegang
ijŦ Commencez à boucler à l’arrière de la tête.
Tenez uniquement la poignée
ijŦ ( Fig. 4 ) Assurez-vous qu’aucune mèche libre n’est
gagang dan hindari kontak
car les autres parties peuvent
proche de l’ouverture de la chambre de bouclage.
dengan kulit karena bagian lain
ijŦ Torsadez les cheveux une fois pour les rendre plus faciles
être chaudes et évitez tout
à insérer dans l’ouverture de la chambre de bouclage.
bisa sangat panas.
contact avec la peau.
ijŦ Utilisez les contours de l’ouverture pour guider vos
ijŦ
Selalu tempatkan alat pada
cheveux dans la chambre de bouclage.
ijŦ Placez toujours l’appareil sur
ijŦ Placez l’ouverture au niveau de la longueur de cheveux
permukaan yang tahan
une surface plane et stable
où vous souhaitez commencer à boucler. Ne la placez
panas, stabil, dan datar. Laras
pas trop près du cuir chevelu.
résistant à la chaleur. La
pengeriting yang panas tidak
ijŦ Tendez les mèches de cheveux lorsque vous les placez
chambre de bouclage ne doit
dans l’ouverture de la chambre de bouclage.
boleh menyentuh permukaan
ijŦ Le temps de chauffe est indiqué par le clignotement
jamais être en contact avec la
atau bahan yang mudah
du voyant d’alimentation. L’appareil est prêt à l’emploi
lorsque le voyant reste stable.
surface ou d’autres matériaux
terbakar.
ijŦ Utilisez moins de cheveux à la fois pour les cheveux plus
inflammables.
ijŦ Jangan biarkan kabel listrik
longs et/ou pour obtenir des boucles plus nettes.
ijŦ Veillez à ce que le cordon
ijŦ Pour obtenir différents styles et types de boucles,
menyentuh bagian alat
changez les réglages de température, de durée et/ou le
d’alimentation ne soit pas
yang panas.
sens de rotation. (Fig. 1 et Fig.2)
en contact avec les parties
Remarques :
ijŦ Jauhkan alat dari barang dan
ijŦ APPUYEZ sur le bouton de bouclage et MAINTENEZchaudes de l’appareil.
bahan yang mudah terbakar
LE ENFONCÉ jusqu’à ce que vous entendiez les bips
continus, suivis d’un déclic. Si vous relâchez le bouton
ijŦ Ne laissez pas l’appareil à
saat dihidupkan.
de bouclage avant les indicateurs sonores, N’APPUYEZ
proximité d’objets et matériaux
PAS dessus une seconde fois. Retirez vos cheveux et
ijŦ Jangan pernah menutupi alat
recommencez à zéro.
inflammables lorsqu’il
dengan sesuatu
ijŦ L’appareil reconnaît de façon intelligente quand les
est allumé.
(mis. handuk atau pakaian) saat
cheveux sont coincés. Il vous alerte en émettant des bips
continus suivis d’un déclic. Pour protéger vos cheveux de
ijŦ Ne couvrez jamais l’appareil
sedang panas.
la surchauffe, l’appareil sera automatiquement éteint.
(par exemple d’une serviette
ijŦ Gunakan alat hanya pada
5
Après utilisation
ou d’un vêtement) lorsqu’il
rambut yang kering. Jangan
est chaud.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
operasikan alat dengan tangan
2 Placez-le sur une surface résistante à la chaleur jusqu’à
ijŦ Utilisez l’appareil uniquement
yang basah.
ce que la chambre de bouclage refroidisse.
sur cheveux secs. N’utilisez
3 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
ijŦ Laras memiliki lapisan titanium
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
pas l’appareil si vous avez les
keramik. Lapisan ini lambat laun
par son anneau de suspension ( h ).
akan menipis seiring waktu.
mains mouillées.
Nettoyage et entretien :
ijŦ
Nettoyez la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon
Meskipun demikian, hal ini tidak
ijŦ Le corps de l’appareil présente
humide.
memengaruhi performa alat.
un revêtement en céramique/
ijŦ (Fig. 5) Insérez l’accessoire de nettoyage du corps
chauffant ( j ) dans la chambre de bouclage. Faites le
ijŦ Jika alat digunakan pada
titane. Ce revêtement peut
tourner en continu pour retirer les résidus.
rambut yang diwarnai, laras
présenter une usure normale
ijŦ Pour laver l’accessoire de nettoyage, passez-le sous
le robinet et laissez-le sécher complètement avant de
bisa berkarat. Sebelum
au fil du temps. Ce phénomène
le réutiliser.
menggunakannya di rambut
n’affecte toutefois pas les
performances de l’appareil.
6
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta
tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
ijŦ
palsu, selalu tanyakan pada
distributor rambut tersebut.
ijŦ Bawalah selalu alat ke pusat
servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli
dapat sangat merugikan bagi
penggunanya.
ijŦ Jangan memasukkan barang
logam ke dalam lubang
mana pun untuk menghindari
kejutan listrik.
ijŦ Jangan menarik kabel listrik
setelah penggunaan. Selalu
cabut alat dengan memegang
stekernya.
ijŦ Jangan membuka atau merusak
perangkat agar terhindar dari
bahaya kejutan listrik.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang
bersama limbah rumah tangga normal (2012/19/
EU). Patuhi peraturan mengenai pengumpulan
produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
3
Tinjauan Umum
Laras pengeriting
Tombol pengeriting
Saklar arah pengeriting
Setelan waktu pengeriting
Setelan suhu pengeriting
Indikator daya
Tombol daya
Lubang gantungan
Aksesori pembagi rambut
Aksesori pembersih laras
Keriting rambut Anda
Cara menggunakan:
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Tekan tombol daya
( g ) untuk menyalakan alat.
» Waktu pemanasan terindikasi lewat daya pada indikator
yang berkedip-kedip ( f ). Alat siap digunakan bila
indikator sudah menyala stabil.
3 Pilih waktu pengeritingan yang Anda inginkan ( d ) dan
setelan suhu ( e ) seperti pada Gbr.1.
Gaya rambut
Ikal
berombak
Setelan suhu 170 °C
Setelan
waktu
pengeriting
8d
Ikal longgar
Ikalan kecil
190
°C
210
°C
10d
12d
4 Pilih arah pengeritingan ( c ) sesuai keinginan seperti
pada Gbr.2.
Kiri
Alternatif
Kanan
5 Pisahkan bagian rambut yang ingin ditata menggunakan
aksesori pembagi rambut. Mulailah dengan untaian
rambut selebar 2-3 cm.
ijŦ Catatan: Jangan masukkan rambut ke dalam wadah
pengeriting melebihi yang ditunjukkan oleh aksesori
pembagi rambut.
6 Agar dapat mengepaskan rambut ke dalam laras
pengeriting, pertama-tama masukkan sebagian
rambut pada bukaan di sisi belakang alat. Gunakan
kontur bukaan untuk memasukkan bagian rambut ke
dalam laras.
7 Biarkan alat menahan rambut dengan erat. TEKAN dan
( b ), rambut akan dengan
TAHAN tombol pengeriting
sendirinya mengeriting masuk dalam laras.
» Saat rambut sudah berhasil masuk ke dalam laras
dengan pas, Anda akan mendengar bunyi bip dengan
interval teratur. Jika Anda tidak mendengar bunyi bip
dan rambut belum juga terkeriting masuk dalam laras,
lepaskan rambut dan cobalah memasukkannya lagi.
8 Saat Anda mendengar empat peringatan ‘BIP’ dan diikuti
bunyi ‘Klik’, Anda dapat melepaskan jari yang menekan
tombol pengeriting. Perlahan-lahan dan dengan lembut
lepaskan rambut Anda dari laras.
9 Ulangi langkah 5-7 ke bagian rambut yang lainnya.
4
Tips dan trik
ijŦ
Jika rambut tersangkut, jangan panik. Periksa apakah
alat sudah mati dan perlahan-lahan lepaskan rambut
yang tersangkut dengan menarik utas rambut sedikit
demi sedikit sampai seluruhnya terlepas.
ijŦ Sisir rambut sampai halus dan pastikan tidak ada yang
kusut sebelum mengeriting
ijŦ Bagi rambut menjadi beberapa bagian. Jauhkan
semua rambut yang belum dikeriting dari bukaan laras
pengeriting
ijŦ Untuk menghindari kusut, gunakan rambut secukupnya
sehingga dapat masuk ke dalam bukaan aksesori
pembagi rambut
ijŦ Mulailah mengeriting dari bagian ujung rambut
ijŦ ( Gbr. 4 ) Pastikan tidak ada utas rambut yang lepas di
dekat bukaan laras pengeriting
ijŦ Pelintir rambut satu kali untuk memudahkannya masuk
dalam bukaan laras pengeriting
ijŦ Gunakan kontur bukaan untuk memasukkan rambut ke
dalam laras
ijŦ Tempatkan bukaan di titik pada rambut dimana Anda
ingin mulai mengeriting. Jangan tempatkan terlalu dekat
dengan kulit kepala
ijŦ Tahan erat jalinan rambut saat memasukkannya di antara
bukaan laras pengeriting
ijŦ Waktu pemanasan terindikasi lewat kedipan daya pada
indikator. Alat siap digunakan bila indikator sudah stabil
ijŦ Gunakan lebih sedikit rambut untuk rambut yang lebih
panjang dan/atau untuk mendapatkan hasil keriting yang
lebih tegas
ijŦ Untuk mendapatkan jenis keriting dan penampilan yang
berbeda, ubahlah setelan suhu, setelan waktu, dan/atau
arah pengeritingan. (Gbr. 1 & Gbr.2)
Keterangan:
ijŦ TEKAN dan TAHAN tombol pengeriting sampai Anda
mendengar bunyi ‘BIP’ terus menerus, diikuti bunyi
‘KLIK’. Jika Anda melepaskan jari dari tombol pengeriting
sebelum terdengar bunyi terakhir, JANGAN tekan lagi.
Lepaskan rambut dan mulai dari awal.
ijŦ Alat ini dengan pintar mengenali masalah bila rambut
tersangkut dan memperingati Anda dengan bunyi ‘BIP’
terus menerus, diikuti bunyi ‘KLIK’. Untuk melindungi
rambut Anda dari kerusakan akibat panas, alat akan mati
dengan sendirinya.
5
1
Setelah menggunakan
Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Tempatkan pada permukaan tahan-panas sampai laras
pengeriting mendingin.
3 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas
debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan kait
gantungan ( h ).
Pembersihan dan Pemeliharaan:
ijŦ Bersihkan bagian luar alat dengan kain lembap.
ijŦ (Gbr. 5) Masukkan aksesori pembersih laras ( j ) ke
dalam laras pengeriting. Nyalakan terus menerus untuk
membersihkan sisa-sisa kotoran.
ijŦ Untuk membersihkan aksesori pembersih, cuci di bawah
alir mengalir dan biarkan kering sepenuhnya sebelum
digunakan kembali.
6
Garansi & servis
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang
penggantian alat pelengkap atau menemui masalah, harap
kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau
hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda
(nomor telepon bisa Anda temukan pada leaflet garansi
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat
Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit
Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
Hair Style
2
Wavy curls
Loose curls
Tight curls
HPS940
Temperature
setting
Curling time
setting
170°C
8s
190°C
10s
210°C
12s
2
Left
Alternate
Right
Manuale utente
SV
Användarhandbok
NL
Gebruiksaanwijzing
TR
Kullanım kılavuzu
NO
Brukerhåndbok
MS-MY
Manual pengguna
PT
Manual do utilizador
ZH-CN
⩕ᝤ᝸‫ڹ‬
3
Vano di arricciatura
b
Pulsante di arricciatura
c
Interruttore per la scelta della direzione di arricciatura
d
Impostazione per il tempo di arricciatura
e
Impostazione della temperatura di arricciatura
f
Spia di accensione
g
Pulsante on/off
h
Gancio
i
Accessori per dividere i capelli in ciocche
j
Accessorio per la pulizia del cilindro
Arricciatura dei capelli
Modalità d’uso
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Premere il pulsante di accensione/spegnimento ( g )
per azionare l’apparecchio.
» Il tempo di riscaldamento viene indicato dalla spia
lampeggiante di accensione ( f ). L’apparecchio è pronto
all’uso quando la spia rimane fissa.
3 Selezionare il tempo di arricciatura desiderato ( d ) e
l’impostazione della temperatura ( e ) secondo quanto
mostrato nella Fig. 1.
Pettinatura
4
a
Ricci mossi
Ricci
morbidi
Riccioli
Impostazione
temperatura
170 °C
190
°C
210
°C
Impostazione
per il tempo
di arricciatura
8s
10 s
12 s
4 Scegliere la direzione di arricciatura ( c ) preferita
secondo quanto mostrato in Fig. 2.
b
Sinistra
Alternativa
Destra
c
j
d
i
e
f
5 Stabilisci la quantità di capelli utilizzando l’accessorio
g
h
5
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 40873
Non attorcigliare il cavo
di alimentazione attorno
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,
all’apparecchio.
registrare il proprio prodotto sul sito
www.philips.com/welcome.
ijŦ Lasciare raffreddare
l’apparecchio prima di riporlo.
1
Importante
ijŦ Prestare la massima attenzione
Leggere attentamente il presente manuale prima
di utilizzare l’apparecchio e conservarlo come
durante l’uso dell’apparecchio
riferimento futuro.
poiché potrebbe essere molto
ijŦ AVVERTENZA: non utilizzare
caldo. Utilizzare esclusivamente
questo apparecchio in
l’apposita impugnatura poiché
prossimità di acqua.
le altre parti potrebbero essere
ijŦ Quando l’apparecchio viene
calde ed evitare il contatto
usato in bagno, scollegarlo
con la pelle.
dopo l’uso poiché la vicinanza
ijŦ Appoggiare sempre
all’acqua rappresenta un rischio
l’apparecchio su una superficie
anche quando il sistema è
piana, stabile e termoresistente.
spento.
Il vano di arricciatura caldo non
ijŦ AVVERTENZA: non utilizzare
deve mai toccare la superficie o
questo apparecchio in
altro materiale infiammabile.
prossimità di vasche da
ijŦ Evitare che il cavo di
bagno, docce, lavandini
alimentazione entri in contatto
o altri recipienti
con le parti surriscaldate
contenenti acqua.
dell’apparecchio.
ijŦ Dopo l’utilizzo, scollegare
ijŦ Tenere l’apparecchio acceso
sempre l’apparecchio.
lontano da oggetti e materiali
ijŦ Se il cavo di alimentazione
infiammabili.
è danneggiato, deve essere
ijŦ Non coprire mai l’apparecchio
sostituito da un centro di
(ad esempio con un
assistenza o da persone
asciugamano o un indumento)
qualificate al fine di evitare
quando è caldo.
possibili danni.
ijŦ Utilizzare l’apparecchio
ijŦ Questo apparecchio può
solo su capelli asciutti. Non
essere usato da bambini a
utilizzare l’apparecchio con le
partire dagli 8 anni in su e da
mani bagnate.
persone con capacità mentali,
ijŦ Il cilindro dispone di un
fisiche o sensoriali ridotte, prive
rivestimento in ceramica
di esperienza o conoscenze
e titanio. Quest’ultimo è
adatte, a condizione che
soggetto a usura nel corso del
abbiano ricevuto assistenza
tempo. Questo, tuttavia, non
o formazione per utilizzare
compromette le prestazioni
l’apparecchio in maniera
dell’apparecchio.
sicura e siano consapevoli
ijŦ Se l’apparecchio viene utilizzato
dei potenziali pericoli
su capelli tinti, il cilindro
associati a tale uso. I bambini
potrebbe macchiarsi. Prima di
devono essere sottoposti alla
utilizzarlo su capelli artificiali,
supervisione di un adulto e
consultare sempre il produttore.
non non devono giocare con
ijŦ Per eventuali controlli o
l’apparecchio. Le operazioni
riparazioni, rivolgersi sempre
di pulizia e manutenzione non
a un centro servizi autorizzato
devono essere eseguite da
da Philips. La riparazione da
bambini senza la supervisione
parte di persone non qualificate
di un adulto.
potrebbe mettere in serio
ijŦ Per una sicurezza maggiore,
pericolo l’incolumità dell’utente.
è consigliabile installare un
ijŦ Per evitare il rischio di scariche
dispositivo RCD (Residual
elettriche, non inserire oggetti
Current Device, dispositivo per
metallici nelle aperture.
corrente residua) all’interno del
ijŦ Non tirare il cavo di
circuito elettrico che fornisce
alimentazione dopo
alimentazione al bagno. Tale
l’uso. Scollegare sempre
dispositivo RCD deve avere
l’apparecchio tenendo la spina.
una corrente operativa residua
caratteristica non superiore a 30 ijŦ Non manomettere l’apparecchio
per evitare il rischio di scariche
mA. Chiedere aiuto al proprio
elettriche.
installatore.
ijŦ Prima di collegare l’apparecchio Campi elettromagnetici (EMF)
assicurarsi che la tensione
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
indicata su quest’ultimo
corrisponda a quella locale.
Ambiente
ijŦ Non utilizzare l’apparecchio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
per scopi non descritti nel
(2012/19/UE).
presente manuale.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
ijŦ Quando l’apparecchio è
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
collegato all’alimentazione, non
un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
lasciarlo mai incustodito.
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata
ijŦ Non utilizzare mai accessori o
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
parti di altri produttori oppure
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
componenti non consigliati in
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
modo specifico da Philips. In
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
caso di utilizzo di tali accessori
o parti, la garanzia si annulla.
Italiano
ijŦ
per il sezionamento dei capelli. Inizia con una ciocca di
2-3 cm.
ijŦ Nota: non inserire più capelli nel vano arricciacapelli di
quanto suggerito nell’accessorio per dividere le ciocche
di capelli.
6 Per agevolare l’ingresso della ciocca nel vano di
arricciatura, inserirne dapprima una parte nell’apertura sul
retro dell’apparecchio. Utilizzare i bordi dell’apertura per
guidare la ciocca di capelli all’interno del vano.
7 Fare in modo che l’apparecchio mantenga in posizione
la ciocca di capelli. TENERE PREMUTO il pulsante di
arricciatura
( b ) e la ciocca di capelli verrà arricciata
automaticamente all’interno del vano.
» Quando la ciocca entra correttamente all’interno del
vano, viene emesso un segnale acustico a intervalli
regolari. L’assenza di un segnale acustico indica che
la ciocca all’interno del vano non è ancora arricciata,
pertanto rimuoverla e provare a inserirla nuovamente.
8 Quando vengono emessi 4 segnali acustici seguiti da
un “clic”, è possibile rimuovere il dito dal pulsante di
arricciatura. Rimuovere la ciocca dal vano lentamente e
delicatamente.
9 Ripetere i passaggi da 5 a 7 sul resto dei capelli.
4
Suggerimenti
ijŦ
Se i capelli si incastrano, mantenere la calma. Verificare
che l’apparecchio sia spento e rimuovere delicatamente
i capelli incastrati tirando ciocche sottili una per una,
fino alla completa rimozione dei capelli.
ijŦ Prima di eseguire l’arricciatura, pettinare con cura i capelli
e verificare che non vi siano nodi
ijŦ Dividere i capelli in ciocche Accertarsi che il resto dei
capelli rimanga a distanza dal vano di arricciatura
ijŦ Per evitare che i capelli si annodino, inserire la quantità
di capelli compatibile con l’apertura dell’accessorio per
dividere i capelli in ciocche
ijŦ Iniziare ad arricciare i capelli dalla parte posteriore
ijŦ ( Fig. 4 ) Assicurarsi che in prossimità dell’apertura del
vano di arricciatura non siano presenti capelli
ijŦ Attorcigliare i capelli una volta per agevolare
l’introduzione nell’apertura del vano di arricciatura
ijŦ Utilizzare i bordi dell’apertura per guidare i capelli
all’interno del vano
ijŦ Posizionare l’apertura sul punto dei capelli in cui si
intende iniziare l’arricciatura Non posizionarla troppo
vicino al cuoio capelluto
ijŦ Tenere le ciocche dei capelli tirate quando vengono
inserite all’interno dell’apertura del vano di arricciatura
ijŦ Il tempo di riscaldamento viene indicato dalla luce della
spia di accensione che lampeggia L’apparecchio è pronto
all’uso quando la spia rimane fissa
ijŦ Dividere i capelli in ciocche meno folte nel caso i capelli
siano più lunghi e/o per ottenere ricci più definiti
ijŦ Per ottenere ricci e look diversi, modificare le
impostazioni della temperatura, del tempo e/o della
direzione di rotazione. (Fig. 1 e Fig. 2)
Note:
ijŦ TENERE PREMUTO il pulsante di arricciatura fino
all’emissione di segnali acustici continui seguiti da un
“CLIC”. Se le dita vengono tolte dal pulsante di arricciatura
prima che vengano emessi i segnali acustici, NON
premere nuovamente il pulsante. Rimuovere i capelli e
iniziare nuovamente.
ijŦ L’apparecchio rileva l’eventuale presenza di capelli
incastrati ed emette segnali acustici continui seguiti da
un “CLIC”. Per proteggere i capelli dai danni del calore
eccessivo, l’apparecchio si spegnerà automaticamente.
5
Dopo l’utilizzo
Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
1
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino al
completo raffreddamento del vano di arricciatura.
3 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
È anche possibile fissare l’apparecchio tramite l’apposito
gancio ( h ).
Pulizia e manutenzione
ijŦ Usare un panno umido per pulire la superficie
dell’apparecchio.
ijŦ (Fig. 5) Inserire l’accessorio per la pulizia del cilindro ( j )
nel vano di arricciatura. Ruotarlo in maniera continua per
rimuovere i residui.
ijŦ Per pulire l’accessorio di pulizia, lavarlo sotto l’acqua
corrente e attendere che si asciughi completamente
prima di riutilizzarlo.
6
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla
sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali
problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al
proprio rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
geboden ondersteuning.
1
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik
dit apparaat niet in de buurt
van water.
ijŦ Als u het apparaat in de
badkamer gebruikt, haal de
stekker dan na gebruik altijd uit
het stopcontact. De nabijheid
van water kan gevaar opleveren,
zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
ijŦ WAARSCHUWING: gebruik dit
apparaat niet in de buurt
van een bad, douche,
wastafel of ander
waterhoudend object.
ijŦ Haal na gebruik altijd de stekker
uit het stopcontact.
ijŦ
Indien het netsnoer beschadigd
is, moet het worden vervangen
door een servicecentrum of
personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar
te voorkomen.
ijŦ Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van
het apparaat, en zij de gevaren
van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om
te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen. Reiniging
en onderhoud dienen niet
zonder toezicht door kinderen
te worden uitgevoerd.
ijŦ Voor extra veiligheid adviseren
we u een aardlekschakelaar
te installeren in de elektrische
groep die de badkamer
van stroom voorziet. Deze
aardlekschakelaar dient een
waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg
de installateur.
ijŦ Controleer voordat u het
apparaat aansluit of het
voltage dat op het apparaat is
aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
ijŦ Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden
dan beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
ijŦ Laat het apparaat nooit zonder
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
ijŦ Gebruik nooit accessoires
of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek
zijn aanbevolen door Philips.
Als u dergelijke accessoires of
onderdelen gebruikt, vervalt
de garantie.
ijŦ Wikkel het netsnoer niet om
het apparaat.
ijŦ Wacht met opbergen tot het
apparaat is afgekoeld.
ijŦ Wees zeer voorzichtig bij
gebruik van het apparaat.
Het kan heet zijn. Houd het
apparaat alleen bij het handvat
vast, andere onderdelen
kunnen heet zijn. Vermijd ook
contact met de huid.
ijŦ Plaats het apparaat altijd op
een hittebestendige, stabiele,
vlakke ondergrond. Laat de
hete krulkamer nooit in contact
komen met de ondergrond of
met ander brandbaar materiaal.
ijŦ Voorkom dat het netsnoer in
aanraking komt met de hete
delen van het apparaat.
ijŦ Houd het apparaat uit de buurt
van brandbare voorwerpen
en materialen als het
is ingeschakeld.
ijŦ Dek het apparaat nooit af
als het heet is (bijv. met een
handdoek of kleding).
ijŦ Gebruik het apparaat alleen op
droog haar. Bedien het apparaat
niet met natte handen.
ijŦ De staaf heeft een keramische
laag van titanium. Deze laag
kan in de loop der tijd langzaam
wegslijten. Dit heeft echter geen
invloed op de prestaties van
het apparaat.
ijŦ De staaf van het apparaat
kan verkleuringen vertonen
bij gebruik met gekleurd haar.
Raadpleeg voor gebruik met
kunsthaar de distributeur.
ijŦ Breng het apparaat altijd naar
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door
een onbevoegde persoon
kan leiden tot een bijzonder
gevaarlijke situatie voor
de gebruiker.
ijŦ Steek geen metalen
voorwerpen in de openingen,
om elektrische schokken te
voorkomen.
ijŦ Trek na gebruik niet aan het
netsnoer. Haal het netsnoer
altijd uit het stopcontact door
aan de stekker te trekken.
ijŦ Breek het apparaat niet om een
elektrische schok te voorkomen.
ijŦ
a
3
IT
Panoramica
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels
in uw land voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Als u correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
2
Overzicht
a
Krulkamer
b
Krulknop
c
Schakelaar voor krulrichting
d
Krultijdinstelling
e
Krultemperatuurstand
f
Aan/uit-indicator
g
Aan/uit-knop
h
Ophanglus
i
Haarverdeelaccessoire
j
Staafreinigingsaccessoire
3
Uw haar krullen
Hoe te gebruiken:
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Druk op de aan/uitknop
( g ) om het apparaat in te
schakelen.
» De opwarmtijd wordt aangegeven door de knipperende
aan/uit-indicator ( f ). Het apparaat is klaar voor gebruik
als het lampje ophoudt met knipperen.
3 Selecteer uw gewenste krultijd ( d ) en -temperatuur
( e ) zoals aangegeven in Afb.1.
Haarstijl
Golvende
krullen
Temperatuurstand 170 °C
Krultijdinstelling
8s
Losse
krullen
Strakke
krullen
190
°C
210
°C
10 s
12 s
4 Kies de gewenste krulrichting ( c ) zoals aangegeven
in Afb.2.
Links
Alternatief
Rechts
5 Bepaal hoeveel haar u wilt krullen met het
haarverdeelaccessoire. Begin met een met een haarlok
van 2-3 cm breed.
ijŦ Opmerking: plaats niet meer haar in de krulkamer dan
wordt aangegeven door het haaraccessoire.
6 Om de haarlok gemakkelijk in de krulkamer te krijgen,
steekt u eerst een deel van de lok in de opening aan de
achterzijde van het apparaat. Gebruik de contouren van
de opening om de lok in de kamer te leiden.
7 Laat het apparaat de haarlok op zijn plaats houden.
HOUD de krulknop
( b ) INGEDRUKT. De haarlok
wordt automatisch opgerold in de kamer.
» Als het haar goed in de kamer zit, hoort u met
regelmatige intervallen één pieptoon. Als u geen
pieptonen hoort en het haar nog steeds in de kamer
wordt opgerold, verwijdert u de haarlok en probeert u het
opnieuw.
8 Als u voortdurend het alarmsignaal van vier pieptonen
hoort, gevolgd door een ‘klik’, kunt u uw vinger van
de krulknop halen. Verwijder uw haar langzaam en
voorzichtig uit de krulkamer.
9 Herhaal stap 5-7 om de rest van uw haar te stylen.
4
Tips en trucs
ijŦ
Raak niet in paniek als uw haar vast komt te zitten.
Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en verwijder
voorzichtig vastzittend haar door dunne lokken stukje bij
beetje naar buiten te trekken tot alle haren los zijn.
ijŦ Kam uw haar zorgvuldig en zorg ervoor dat er geen klitten
zijn voordat u gaat krullen
ijŦ Verdeel het haar in lokken. Houd haar dat u niet direct
gaat krullen uit de buurt van de opening van de krulkamer
ijŦ Voorkom klitten door een hoeveelheid haar te pakken die
in de opening van het haarverdeelaccessoire past
ijŦ Begin aan de achterzijde van het haar met krullen
ijŦ ( Afb. 4 ) Zorg ervoor dat er zich geen losse haren of
haarlokken in de buurt van de opening van de krulkamer
bevinden
ijŦ Draai het haar één keer om het gemakkelijker in de
opening van de krulkamer te leiden
ijŦ Gebruik de contouren van de opening om het haar in de
kamer te leiden
ijŦ Plaats de opening bij het haar, ter hoogte van de plaats
waar de krullen moeten beginnen. Houd het apparaat
niet te dicht bij de hoofdhuid
ijŦ Houd de haarlokken strak wanneer u ze in de opening
van de krulkamer plaatst
ijŦ De opwarmtijd wordt aangegeven door de knipperende
aan/uit-indicator. Het apparaat is klaar voor gebruik als
het lampje ophoudt met knipperen
ijŦ Gebruik een kleinere hoeveelheid haar als u lang haar
hebt of strakkere krullen wilt
ijŦ Voor verschillende soorten krullen en kapsels verandert
u de temperatuur- en/of tijdinstelling, en/of de
draairichting. (Afb. 1 en Afb. 2)
Opmerkingen:
ijŦ HOUD de krulknop INGEDRUKT totdat u de continue
pieptoon hoort, gevolgd door een ‘klik’. Als u uw vingers
van de krulknop haalt voordat de laatste geluidssignalen
hebben geklonken, druk dan NIET nogmaals op de knop.
Verwijder het haar en begin opnieuw.
ijŦ Het apparaat detecteert op intelligente wijze of het haar
helemaal vast zit en waarschuwt met continue pieptonen,
gevolgd door een ‘klik’. Om hittebeschadiging van uw
haar te voorkomen, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
5
Na gebruik
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot
de krulkamer is afgekoeld.
3 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije
plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog
( h ) hangen.
Reiniging en onderhoud:
ijŦ Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een
vochtige doek.
ijŦ (Afb. 5) Plaats het reinigingsaccessoire voor de staaf
( j ) in de krulkamer. Draai het voortdurend om vuil
te verwijderen.
ijŦ U kunt het reinigingsaccessoire schoonmaken door het
af te spoelen onder stromend water. Laat het helemaal
drogen voordat u het weer gaat gebruiken.
1
6
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van
een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact
op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil
dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
1
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette
apparatet i nærheten av vann.
ijŦ Når du bruker apparatet på
badet, må du koble det fra etter
bruk. Nærheten til vann utgjør
en risiko, selv når apparatet er
slått av.
ijŦ ADVARSEL: Ikke bruk
apparatet nær badekar,
dusjer, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
ijŦ Koble alltid fra apparatet
etter bruk.
ijŦ Hvis nettledningen er ødelagt,
må den skiftes ut av et
servicesenter eller lignende
kvalifisert personell for å unngå
farlige situasjoner.
ijŦ
Dette apparatet kan brukes av
barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring
eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar
over risikoen. Barn må være
under tilsyn og ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre
rengjøring eller vedlikehold
uten tilsyn.
ijŦ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD)
i den elektriske kretsen som
forsyner badet. Denne enheten
må ha et spenningsnivå for
reststrøm som ikke er høyere
enn 30 mA. Be installatøren
om råd.
ijŦ Før du kobler til apparatet, må
du kontrollere at spenningen
som er angitt på apparatet,
stemmer med den lokale
nettspenningen.
ijŦ Ikke bruk apparatet til noe
annet formål enn det som
beskrives i denne veiledningen.
ijŦ Når apparatet er koblet til
strømmen, må du aldri la det stå
uten tilsyn.
ijŦ Ikke bruk tilbehør eller deler
fra andre produsenter eller
som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker slikt
tilbehør eller slike deler, blir
garantien ugyldig.
ijŦ Ikke surr ledningen
rundt apparatet.
ijŦ Vent til apparatet er avkjølt før
du legger det vekk.
ijŦ Vær forsiktig når du bruker
apparatet, siden det kan være
varmt. Bare hold i håndtaket
ettersom andre deler kan
være varme, og unngå kontakt
med huden.
ijŦ Sett alltid apparatet på en
varmebestandig, stabil og
jevn overflate. Det varme
krøllkammeret må aldri komme
borti overflaten eller annet
brennbart materiale.
ijŦ Unngå at strømledningen
kommer i kontakt med de varme
delene av apparatet.
ijŦ Hold apparatet unna brennbare
gjenstander og brennbart
materiale når det er slått på.
ijŦ Ikke dekk apparatet til med noe
(for eksempel et håndkle eller
klesplagg) når det er varmt.
ijŦ Apparatet skal bare brukes på
tørt hår. Ikke bruk apparatet
med våte hender.
ijŦ Sylinderen har et keramisk
titanbelegg. Dette belegget kan
kanskje slites sakte vekk over
tid. Dette påvirker ikke ytelsen
til apparatet.
ijŦ Hvis apparatet brukes på farget
hår, kan sylinderen bli flekkete.
Spør alltid distributøren før du
bruker det på kunstig hår.
ijŦ Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er
utført av ukvalifiserte personer,
kan skape svært farlige
situasjoner for brukeren.
ijŦ Ikke stikk metallgjenstander
inn i åpningene for å unngå
elektrisk støt.
ijŦ Ikke trekk i nettledningen etter
bruk. Hold alltid i støpselet
når du trekker ut ledningen til
apparatet.
ijŦ Du må aldri åpne apparatet. Det
kan forårsake elektrisk støt.
Hårstil
ijŦ
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske
og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på
riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser
for helse og miljø.
2
Oversikt
a
Krøllkammer
b
Krøllknapp
c
Bryter for krøllretning
d
Tidsinnstilling for krølling
e
Temperaturinnstilling for krølling
f
På-lampe
g
Av/på-knapp
h
Hengeløkke
i
Tilbehør for hårinndeling
j
Tilbehør for rengjøring av sylinder
3
Krølle håret
Slik bruker du apparatet:
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Trykk på av/på-knappen
( g ) for å slå på apparatet.
» Den blinkende på-lampen ( f ) indikerer at apparatet
varmes opp. Apparatet er klart til bruk når lampen lyser
kontinuerlig.
3 Velg ønsket krølletid ( d ) og temperaturinnstilling ( e ) i
henhold til fig.1.
Bølgete
krøller
Løse
krøller
Harde
krøller
Temperaturinnstilling
170
°C
190
°C
210
°C
Tidsinnstilling for
krølling
8
sek
10
sek
12
sek
4 Velg krøllretningen ( c ) du vil ha, i henhold til fig.2.
Venstre
Vekslende
Høyre
5 Se hvor mye hår som kan krølles, ved hjelp av tilbehøret
for hårinndeling. Start med en hårdel på 2–3 cm.
Merk: Ikke legg i mer hår i krøllekammeret enn det som
står på apparatet.
6 For å enkelt legge hårdelen i hårkammeret må du først
starte fra åpningen på baksiden av apparatet. Bruk
konturene i åpningen til å føre hårdelen i kammeret.
7 La apparatet holde hårdelen på plass. TRYKK PÅ og
HOLD INNE krøllknappen
( b ), så blir hårdelen
automatisk til en krøll i kammeret.
» Når håret ligger riktig i kammeret, piper apparatet
regelmessig. Hvis du ikke hører noen pipetone, og håret
ikke blir til en krøll i kammeret, tar du ut hårdelen og
legger den inn på nytt.
ijŦ
8 Når du hører fire pipetoner etterfulgt av et klikk, løfter du
fingeren av krøllknappen. La kammeret slippe taket om
hårdelen rolig og forsiktig.
9 Gjenta trinnene 5–7 for å frisere resten av håret.
4
Tips og triks
ijŦ
Ikke få panikk hvis håret setter seg fast. Kontroller at
apparatet er avslått, og dra ut håret som sitter fast,
forsiktig ved å dra ut litt og litt til alt håret er ute.
ijŦ Børst håret godt for å gre ut alle floker, før du begynner å
krølle håret
ijŦ Del håret inn i mindre deler. Hold alt annet hår unna
åpningen til krøllkammeret
ijŦ For å unngå floker bruker du en hårdel som passer i
åpningen til tilbehøret for hårinndeling
ijŦ Begynn å krølle håret bak på hodet
ijŦ ( Fig. 4 ) Pass på at det ikke er noen løse hårstrå i
nærheten av åpningen til krøllkammeret
ijŦ Tvinn håret én gang, slik at det blir enklere å legge det i
åpningen til krøllkammeret
ijŦ Bruk konturene i åpningen til å føre håret i kammeret
ijŦ Plasser åpningen ved den hårlengden der krøllen skal
starte. Ikke plasser den for nær hodebunnen
ijŦ Hold stramt i håret når du legger det i åpningen til
krøllkammeret
ijŦ Den blinkende på-lampen indikerer at apparatet
varmes opp. Apparatet er klart til bruk når lampen
lyser kontinuerlig
ijŦ Bruk mindre hårdeler når du har langt hår, og/eller for å få
finere krøller
ijŦ Hvis du endrer temperaturinnstillingene, tidsinnstillingene
og/eller rotasjonsretningen, får du ulike krøller og hårstiler.
(Fig. 1 og fig. 2)
Merknader:
ijŦ TRYKK PÅ og HOLD INNE krøllknappen til du hører de
vedvarende pipetonene og et klikk. Hvis du løfter fingeren
av krøllknappen før den siste lydvarslingen, må du IKKE
trykke på knappen igjen. Ta ut håret, og begynn på nytt.
ijŦ Apparatet oppfatter hvis håret setter seg fast, og varsler
deg med vedvarende pipetoner og et klikk. Apparatet slås
automatisk av for å beskytte håret mot varmeskade.
5
Etter bruk
Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
1
2 Sett det på en varmebestandig overflate, og la
krøllkammeret bli avkjølt.
3 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
også henge det i hengeløkken ( h ).
Rengjøring og vedlikehold:
ijŦ Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut.
ijŦ (Fig. 5) Sett tilbehøret for rengjøring av sylinderen ( j ) i
krøllkammeret. Vri på det for å fjerne eventuelle rester.
ijŦ Hvis du vil vaske rengjøringstilbehøret, skyller du det
under rennende vann. La det tørke helt før du bruker
det igjen.
6
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør
eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com/support eller
ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale
Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à
Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência
oferecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Para maior segurança,
aconselhamos a instalação
de um dispositivo de corrente
residual (disjuntor) no circuito
eléctrico que abastece a casa
de banho. Este disjuntor deve
ter uma corrente residual
nominal não superior a 30
mA. Aconselhe-se com o
seu electricista.
ijŦ Antes de ligar o aparelho,
certifique-se de que a
tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local
onde está a utilizá-lo.
ijŦ Não utilize o aparelho para
outro fim que não o descrito
neste manual.
ijŦ Nunca deixe o aparelho sem
vigilância quando estiver ligado
à corrente.
ijŦ Nunca utilize quaisquer
acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips
não tenha especificamente
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
ijŦ Não enrole o cabo de
alimentação à volta do
aparelho.
ijŦ Aguarde que o aparelho
arrefeça antes de o guardar.
ijŦ Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
quente. Segure apenas pela
pega, visto que as outras peças
poderão estar quentes, e evite
o contacto com a pele.
ijŦ Coloque sempre o aparelho
numa superfície plana, estável e
resistente ao calor. A câmara de
encaracolamento quente nunca
deve tocar na superfície nem
noutros materiais inflamáveis.
ijŦ Evite que o cabo de
alimentação entre em contacto
com as partes quentes
do aparelho.
ijŦ Mantenha o aparelho
afastado de objectos e
materiais inflamáveis quando
estiver ligado.
ijŦ Nunca cubra o aparelho (p. ex.,
com toalhas ou roupa) quando
estiver quente.
ijŦ Utilize apenas o aparelho
sobre cabelos secos. Não
utilize o aparelho com as mãos
molhadas.
ijŦ O modelador tem um
revestimento cerâmico em
titânio. Este revestimento
poderá desgastar-se com o
passar do tempo. No entanto,
isto não afecta o desempenho
do aparelho.
ijŦ Se o aparelho for utilizado em
cabelos pintados, o modelador
pode ficar manchado. Antes
de o utilizar em cabelo
artificial, consulte sempre o
seu distribuidor.
ijŦ Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado
da Philips para verificação
ou reparação. Reparações
efectuadas por pessoas não
qualificadas poderiam provocar
uma situação extremamente
perigosa para o utilizador.
ijŦ Não introduza objectos
metálicos em nenhuma
abertura para evitar
choques eléctricos.
ijŦ Não puxe o cabo de
alimentação após a utilização.
Desligue o aparelho segurando
sempre na ficha.
ijŦ Nunca quebre o aparelho para
evitar choques eléctricos.
ijŦ
AVISO: não utilize este aparelho
perto de água.
ijŦ Quando o aparelho for
utilizado numa casa-debanho, desligue-o da corrente
após a utilização, uma vez
que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o
aparelho desligado.
ijŦ AVISO: não utilize
este aparelho
perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios
ou outros recipientes que
contenham água.
ijŦ Desligue sempre da corrente
após cada utilização.
ijŦ Se o cabo de alimentação
estiver danificado, deve ser
Campos electromagnéticos (CEM)
sempre substituído por um
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
centro de assistência autorizado regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
ou por pessoal devidamente
Ambiente
qualificado para se evitarem
Este símbolo significa que este produto não deve ser
situações de perigo.
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
ijŦ Este aparelho pode ser utilizado comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
para a recolha selectiva de produtos eléctricos e
por crianças com idade igual
electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
ou superior a 8 anos e por
saúde pública.
pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais
2
Visão geral
reduzidas, ou com falta de
a
Câmara de encaracolamento
experiência e conhecimento,
b
Botão de encaracolamento
c
Selector da direcção de encaracolamento
caso sejam supervisionadas
d
Regulação do tempo de encaracolamento
ou lhes tenham sido dadas
e
Regulação da temperatura de encaracolamento
instruções relativas à utilização
f
Indicador de alimentação
segura do aparelho e se tiverem g Botão ligar/desligar
h
Argola de suspensão
sido alertadas para os perigos
i
Acessório para separar madeixas
envolvidos. As crianças devem
j
Acessório de limpeza do modelador
ser supervisionadas para não
brincarem com o aparelho.
3
Encaracolar o seu cabelo
A limpeza e a manutenção
Como usar:
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
do utilizador não podem ser
2 Prima o botão ligar/desligar ( g ) para ligar o aparelho.
efectuadas por crianças sem
» O tempo de aquecimento é indicado pelo indicador
de alimentação intermitente ( f ). O aparelho
supervisão.
ijŦ
está pronto a usar quando o indicador permanece
continuamente aceso.
3 Seleccione o tempo de encaracolamento pretendido
( d ) e a regulação da temperatura ( e ) que pretende de
acordo com a Fig. 1.
Penteado
Ondas
Caracóis
soltos
Caracóis
apertados
Regulação da
temperatura
170 °C
190
°C
210
°C
Regulação
do tempo de
encaracolamento
8 seg
10
seg
12
seg
4 Seleccione a direcção de encaracolamento ( c ) que
preferir de acordo com a Fig. 2.
Esquerda
Alternativa
Direita
5 Determine a quantidade de cabelo utilizando o acessório
separar madeixas. Comece com uma madeixa com 2 a 3
cm de largura.
ijŦ Nota: não insira mais cabelo na câmara de
encaracolamento do que o indicado no acessório para
separar madeixas.
6 Para colocar facilmente a madeixa de cabelo na câmara
de encaracolar, primeiro insira o cabelo na abertura
na parte posterior do aparelho. Utilize os contornos na
abertura para guiar a madeixa de cabelo para a câmara.
7 Deixe o aparelho manter a madeixa de cabelo na posição
correcta. MANTENHA o botão de encaracolamento
( b ) PREMIDO e a madeixa será enrolada
automaticamente para dentro da câmara.
» Quando o cabelo estiver correctamente inserido na
câmara, ouvirá um sinal sonoro a intervalos regulares. Se
não ouvir sinais sonoros e o cabelo continuar a não estar
inserido na câmara, retire a madeixa de cabelo e tente
inseri-la novamente.
8 Se ouvir um alerta contínuo de 4 SINAIS SONOROS,
seguido por um ESTALIDO, pode remover o dedo do
botão de encaracolamento. Solte o seu cabelo da
câmara de forma lenta e suave.
9 Repita os passos 5 a 7 para modelar o resto do cabelo.
4
Dicas e sugestões
ijŦ
Se o cabelo ficar preso, não entre em pânico. Verifique
se o aparelho está desligado e retire delicadamente
o cabelo preso puxando pequenas madeixas finas de
cabelo até soltar todo o cabelo.
ijŦ Penteie o cabelo cuidadosamente e assegure-se de que
não tem cabelo emaranhado antes de encaracolar
ijŦ Separe o cabelo em madeixas. Mantenha todo o cabelo
que não está a modelar afastado da abertura da câmara
de encaracolamento
ijŦ Para evitar emaranhamentos, utilize uma quantidade de
cabelo que caiba na abertura do acessório para separar
madeixas
ijŦ Comece a encaracolar a partir da parte de trás do cabelo
ijŦ ( Fig. 4 ) Assegure-se de que não tem madeixas
despenteadas nem soltas próximas da abertura da
câmara de encaracolamento
ijŦ Torça o cabelo uma vez para ser mais fácil colocá-lo na
abertura da câmara de encaracolamento
ijŦ Utilize os contornos da abertura para guiar o cabelo para
dentro da câmara
ijŦ Coloque a abertura encostada ao comprimento do
cabelo onde pretende que os caracóis comecem. Não a
aproxime demasiado do couro cabeludo
ijŦ Segure a madeixa esticada ao colocá-la na abertura da
câmara de encaracolamento
ijŦ O tempo de aquecimento é indicado pelo indicador de
alimentação intermitente. O aparelho está pronto a usar
quando o indicador permanece continuamente aceso
ijŦ Utilize uma quantidade menor de cabelo nas madeixas
para cabelos mais compridos e/ou para caracóis mais
definidos
ijŦ Para obter diferentes tipos de caracóis e penteados,
altere as regulações da temperatura, as regulações do
tempo e/ou a direcção de rotação. (Fig. 1 e Fig. 2)
Observações:
ijŦ MANTENHA o botão de encaracolamento PREMIDO
até ouvir um AVISO SONORO contínuo seguido
por um ESTALIDO. Se retirar os dedos do botão de
encaracolamento antes das indicações sonoras finais,
NÃO volte a premi-lo. Retire o cabelo e recomece.
ijŦ O aparelho identifica de forma inteligente quando o
cabelo está extremamente preso e alerta-o com SINAIS
SONOROS contínuos seguidos por um ESTALIDO. Para
proteger o seu cabelo contra danos devido ao calor, o
aparelho será desligado automaticamente.
5
Após a utilização
Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até a
câmara de encaracolamento arrefecer.
3 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também
pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( h ).
Limpeza e manutenção:
ijŦ Limpe a superfície do aparelho com um pano húmido.
ijŦ (Fig. 5) Insira o acessório de limpeza do modelador ( j )
na câmara de encaracolamento. Rode-o continuamente
para eliminar resíduos.
ijŦ Para limpar o acessório de limpeza, lave-o em água
corrente e deixe-o secar completamente antes de voltar
a utilizá-lo.
1
6
Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição
de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web
site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o
Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número
de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se
não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país,
dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!
Genom att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1
Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
ijŦ Om du använder apparaten
i ett badrum måste du dra ut
kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara,
även när apparaten är avstängd.
ijŦ VARNING: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, duschar, handfat
eller andra kärl som
innehåller vatten.
ijŦ Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
ijŦ Om nätsladden är skadad
måste den bytas ut av ett
serviceombud eller av liknande
behöriga personer för att
undvika olyckor.
ijŦ Den här apparaten kan
användas av barn från 8 års
ålder, av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk och psykisk
förmåga, samt av personer
som inte har kunskap om hur
apparaten används, förutsatt
att det sker under tillsyn
eller att de har informerats
om hur apparaten används
på ett säkert sätt och om de
eventuella riskerna. Små barn
ska övervakas så att de inte kan
leka med apparaten. Barn får
inte rengöra eller underhålla
apparaten utan överinseende
av en vuxen.
ijŦ
Av säkerhetsskäl
rekommenderar vi även att du
installerar en jordfelsbrytare för
den krets som strömförsörjer
badrummet. Jordfelsbrytaren
måste ha en brytströmstyrka
som inte överstiger 30 mA.
Kontakta en behörig elektriker
för mer information.
ijŦ Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att
spänningen som anges på
apparaten motsvarar den
lokala nätspänningen.
ijŦ Använd inte apparaten för
något annat ändamål än
vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
ijŦ Lämna aldrig apparaten
obevakad när den är ansluten
till elnätet.
ijŦ Använd aldrig tillbehör eller
delar från andra tillverkare, eller
delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om
du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
ijŦ Linda inte nätsladden
runt apparaten.
ijŦ Vänta tills apparaten har svalnat
innan du lägger undan den.
ijŦ Var försiktig när du använder
apparaten, eftersom den
kan vara varm. Håll endast i
handtaget eftersom andra delar
kan vara varma, och undvik
kontakt med huden.
ijŦ Ställ alltid apparaten på en
värmetålig, stabil och plan yta.
Den heta lockkammaren ska
aldrig beröra ytan eller annat
brännbart material.
ijŦ Undvik att nätsladden kommer
i kontakt med apparatens
varma delar.
ijŦ Håll apparaten borta från
brandfarliga föremål och
material när den är påslagen.
ijŦ Täck aldrig över apparaten med
något (t.ex. en handduk) när
den är varm.
ijŦ Apparaten får endast användas
på torrt hår. Använd inte
apparaten med våta händer.
ijŦ Kolven har en keramisk
titanbeläggning. Beläggningen
kan nötas bort efter längre tids
användning. Det påverkar dock
inte apparatens prestanda.
ijŦ Om du använder apparaten på
färgat hår kan det bli fläckar
på kolven. Innan du använder
apparaten i konstgjort hår bör
du rådfråga hårdistributören.
ijŦ Lämna alltid in apparaten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
ijŦ För inte in metallföremål i
öppningarna, då finns det risk
för elektriska stötar.
ijŦ Dra inte i nätsladden efter
användning. Koppla alltid från
apparaten genom att hålla
i kontakten.
ijŦ Undvik elektriska stötar genom
att inte ha sönder apparaten.
ijŦ
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ
de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2
Översikt
a
Lockkammare
b
Lockknapp
c
Lockriktningsbrytare
d
Locktidsinställning
e
Locktemperaturinställning
f
Strömindikator
g
På/av-knapp
h
Upphängningsögla
i
Tillbehör för hårsektioner
j
Tillbehör för kolvrengöring
3
Locka håret
Så här använder du apparaten:
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen
( g ).
» Uppvärmningstiden anges av den blinkande
strömindikatorn ( f ). Apparaten är klar att användas när
indikatorn lyser med ett fast sken.
3 Välj önskad locktid ( d ) och temperaturinställning ( e )
enligt bild 1.
Frisyr
Vågiga
lockar
Lösa
lockar
Fasta
lockar
Temperaturinställning
170
°C
190
°C
210
°C
Locktidsinställning
8s
10 s
12 s
4 Välj lockriktning ( c ) enligt bild 2.
Vänster
Alternativ
Höger
ijŦ Dolaşıkları önlemek için saç ayırma aksesuarı açıklığına
Başka üreticilere ait olan veya
ijŦ Tunggu sehingga perkakas sejuk
sığacak miktarda saç ayırın.
Philips tarafından özellikle
sebelum menyimpannya.
ijŦ Saçın arka kısmından başlayarak bukle yapmaya başlayın.
ijŦ
( Şek. 4 ) Bukle yuvası açıklığının yakınında dağınık veya
tavsiye edilmeyen aksesuar ve
ijŦ Beri perhatian penuh semasa
açıkta saç olmadığından emin olun.
parçaları kesinlikle kullanmayın. ijŦ Bukle yuvası açıklığına kolayca yerleştirmek için saçı bir
menggunakan perkakas kerana
kez kıvırın.
Bu tür aksesuarlar veya
perkakas boleh menjadi panas.
ijŦ Saçı yuvaya yönlendirmek için açıklığın kenarlarını
parçalar kullanırsanız garantiniz
kullanın.
Pegang pemegang sahaja
ijŦ
Açıklığı buklelerin başlamasını istediğiniz saç uzunluğuna
geçerliliğini yitirir.
kerana bahagian lain mungkin
yerleştirin. Cihazı başınızın çok yakınında tutmayın.
ijŦ
Bukle
yuvası
açıklığına
yerleştirirken
saç
tutamlarını
ijŦ Elektrik kablosunu cihazın
panas dan elakkan dari
gergin tutun.
etrafına sarmayın.
bersentuhan dengan kulit anda.
ijŦ Isınma süresi yanıp sönen güç açık göstergesi ile gösterilir.
Gösterge sabit olduğunda cihaz kullanıma hazırdır.
ijŦ Cihazı kaldırmadan önce
ijŦ Sentiasa letakkan perkakas
ijŦ Daha uzun saçlarda ve/veya daha belirgin bukleler elde
soğumasını bekleyin.
di atas permukaan tahan
8 När du hör larmet med fyra kontinuerliga pipljud följt av
etmek için daha az miktar saç kullanın.
ett klickljud kan du ta bort fingret från lockknappen. Ta
ijŦ
Farklı
bukle
şekilleri
ve
görünümler
elde
etmek
için
panas dan rata stabil. Ruang
ijŦ Cihaz aşırı derecede
försiktigt och långsamt ut håret ur kammaren.
sıcaklık ayarlarını, süre ayarlarını ve/veya döndürme
pengeriting yang panas
9 Upprepa steg 5–7 för att locka resten av håret.
ısınabileceğinden kullanırken
yönünü değiştirin. (Şek. 1 ve Şek. 2)
Açıklamalar:
ini hendaklah tidak sekaliçok dikkatli olun. Diğer parçalar
4
Tips
ijŦ “KLİK” sesinden sonra sürekli “BİP” sesi duyana kadar
kali menyentuh permukaan
ısınabileceğinden cihazı sadece
bukle düğmesini BASILI TUTUN. Sesli göstergeler
ijŦ Om håret skulle fastna ska du inte gripas av panik.
duyulmadan önce parmağınızı bukle düğmesinden
atau bahan mudah terbakar
sapından tutun ve ciltle temasını
Kontrollera att apparaten är avstängd och ta försiktigt
kaldırırsanız düğmeye tekrar BASMAYIN. Saçı çıkarın ve
ut håret som fastnat genom att dra ut tunna slingor, en
yang lain.
baştan başlayın.
engelleyin.
sektion i taget, tills allt hår har tagits bort.
ijŦ Cihaz çok fazla saç alındığını akıllı bir şekilde algılar ve
ijŦ Jauhkan kord sesalur kuasa
ijŦ Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı,
ijŦ Kamma igenom håret noggrant och se till att det inte
“KLİK” sesinden sonra sürekli “BİP” sesi ile uyarı verir.
finns något trassel innan du lockar
Saçın ısıdan zarar görmesini önlemek için cihaz otomatik
dari tersentuh pada bahagian
düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
ijŦ Dela upp håret i sektioner. Håll undan allt hår som inte
olarak kapanır.
panas perkakas.
lockas från lockkammarens öppning
Sıcak bukle yuvası kesinlikle
ijŦ Använd den hårmängd som passar i öppningen på
5
Kullanımdan
sonra
yüzeyle veya diğer alev
ijŦ Jauhkan perkakas daripada
hårsektionstillbehöret för att undvika trassel
alabilir
malzemelerle
temas
objek dan bahan yang mudah
ijŦ Börja locka håret baktill
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
ijŦ ( bild 4 ) Se till att inga hårstrån eller lösa slingor är i
2 Bukle yuvası soğuyana kadar cihazı ısıya dayanıklı bir
etmemelidir.
terbakar apabila ia dihidupkan.
närheten av lockkammarens öppning
yüzeye koyun.
ijŦ Elektrik kablosunun
ijŦ Jangan sekali-kali tutup
ijŦ Vrid håret en gång så blir det enklare att föra in det i
3 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma
lockkammarens öppning
kancasından ( h ) asarak da saklayabilirsiniz.
cihazın ısınan bölümlerine
perkakas dengan apa-apa
Temizlik ve Bakım:
ijŦ Använd konturerna i öppningen för att leda håret in
i kammaren
değmesini önleyin.
(contohnya tuala atau kain)
ijŦ Cihazın dış kısmını nemli bir bezle temizleyin.
ijŦ Placera öppningen mot hårlängden där du vill att
ijŦ
(Şek. 5) Maşa temizleme aksesuarını ( j ) bukle yuvasına
apabila ia panas.
ijŦ Cihazı çalışırken yanıcı
lockarna ska börja. Placera den inte för nära hårbotten
koyun. Kalıntıları temizlemek için sürekli olarak çevirin.
ijŦ Håll hårslingan spänd när du sätter in den i
maddelerden uzak tutun.
ijŦ Gunakan perkakas hanya pada
ijŦ Temizleme aksesuarını temizlemek için musluk suyu
lockkammarens öppning
altında yıkayın ve yeniden kullanmadan önce tamamen
rambut yang kering. Jangan
ijŦ Cihaz sıcakken üzerini
kuruyana kadar bekleyin.
ijŦ Uppvärmningstiden anges av den blinkande
strömindikatorn. Apparaten är klar att användas när
kendalikan perkakas dengan
havlu veya bez gibi
indikatorn lyser med ett fast sken
6
Garanti
ve
servis
tangan yang basah.
kumaşlarla örtmeyin.
ijŦ Använd en mindre mängd hår om håret är långt och/eller
om du vill ha mer definierade lockar
Bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa
ijŦ Cerompong mempunyai salutan
ijŦ Cihazı sadece kuru saçta
veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen
ijŦ Du kan få olika typer av lockar och stilar genom att ändra
titanium seramik. Salutan ini
www.philips.com/support
adresindeki
Philips
web
sitesini
temperaturinställningarna, tidsinställningarna och/eller
kullanın. Cihazı ıslak elle
ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi
rotationsriktningen. (bild 1 och bild 2)
mungkin akan haus perlahançalıştırmayın.
ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında garanti
Kommentarer:
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
lahan dari masa ke semasa.
ijŦ Håll lockknappen intryckt tills du hör ett kontinuerligt
ijŦ Bigudinin üzerinde seramik
Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
pipljud följt av ett klickljud. Om du tar bort fingrarna från
Bagaimanapun, ini tidak
kaplama vardır. Bu kaplama
lockknappen innan slutljudet hörs ska du INTE trycka
Bahasa Melayu
menjejaskan prestasi perkakas.
igen. Ta ut håret och börja om på nytt.
zaman içinde yavaşça
ijŦ Apparaten identifierar när håret har fastnat ordentligt och
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan
ijŦ Jika perkakas digunakan pada
yıpranabilir. Ancak bu durum
varnar med ett kontinuerligt pipljud följt av ett klickljud.
Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada
Apparaten stängs automatiskt av för att skydda håret
rambut yang dirawat warna,
cihazın performansını etkilemez. sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda
från värmeskador.
di www.philips.com/welcome.
cerompongnya mungkin
ijŦ Cihaz boyalı saçlarla
5
Efter användning
menjadi kotor. Sebelum
kullanıldığında bigudi
1
Penting
menggunakannya pada rambut
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
lekelenebilir. Peruk üzerinde
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda
2 Placera den på en värmetålig yta tills lockkammaren har
palsu, sentiasalah merujuk
menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa
kullanmadan önce mutlaka
svalnat.
depan.
kepada pengedarnya.
3 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan
peruk satıcısına danışın.
också hänga upp den i upphängningsöglan ( h ).
ijŦ AMARAN: Jangan gunakan
ijŦ Kembalikan perkakas ke
ijŦ Cihazı kontrol veya onarım için
Rengöring och underhåll:
perkakas
ini
dekat
dengan
air.
pusat servis yang dibenarkan
ijŦ Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa.
mutlaka yetkili bir Philips servis
ijŦ Apabila anda menggunakan
ijŦ (bild 5) Sätt i tillbehöret för kolvrengöring ( j ) i
oleh Philips setiap kali
merkezine gönderin. Onarımın
lockkammaren. Vrid det kontinuerligt för att ta bort rester.
perkakas
ini
dalam
bilik
anda hendak mendapatkan
ijŦ Rengör rengöringstillbehöret genom att tvätta det under
yetkili olmayan kişilerce
mandi,
cabut
plagnya
rinnande vatten och låt det torka helt innan du använder
pemeriksaan atau pembaikan.
yapılması kullanıcı için çok
det igen.
setelah
digunakan
kerana
Pembaikan oleh orang yang
tehlikeli durumlara yol açabilir.
kehampirannya dengan air juga
6
Garanti och service
tidak berkelayakan boleh
ijŦ Elektrik çarpması riski
adalah
risiko,
walaupun
setelah
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör,
menyebabkan situasi yang amat
bulunduğundan açıklıklara
eller har problem kan du besöka Philips webbplats på
perkakas dimatikan.
berbahaya kepada pengguna.
www.philips.com/support eller kontakta Philips kundtjänst
metal cisimler sokmayın.
i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det
ijŦ AMARAN: Jangan
ijŦ Jangan masukkan objek
ijŦ Kullandıktan sonra güç
inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till
gunakan
perkakas
logam ke dalam sebarang
din lokala Philips-återförsäljare.
kablosunu çekmeyin. Cihazı
ini berhampiran
bukaan untuk mengelakkan
prizden çekerken mutlaka fişten
Türkçe
dengan tab mandi, pancur
kejutan elektrik.
tutarak çekin.
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz!
air,
sinki
atau
bekas
lain
yang
ijŦ Jangan tarik kord kuasa selepas
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için
ijŦ Elektrik çarpmasını önlemek için
ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
mengandungi air.
menggunakannya. Pegang
cihazı asla kırmayın.
ijŦ Cabut plag perkakas setiap kali
plag setiap kali anda mencabut
1
Önemli
Elektromanyetik alanlar (EMF)
selepas digunakan.
plag perkakas.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ijŦ Jika kord sesalur kuasa rosak,
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
ijŦ Jangan sekali-kali buka
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
anda perlu menggantikannya di
ijŦ UYARI: Bu cihazı su yakınında
perkakas dengan paksa untuk
Çevre
pusat servis yang disahkan atau
kullanmayın.
mengelakkan kejutan elektrik.
oleh
pihak
yang
mempunyai
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
ijŦ Yakında su bulunması,
Medan elektromagnet (EMF)
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli ve
kelayakan seumpamanya bagi
cihaz kapalı bile olsa tehlike
elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan
ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru
mengelakkan bahaya.
oluşturacağından, cihazı
peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
medan elektromagnet.
ijŦ Perkakas ini boleh digunakan
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
banyoda kullandıktan sonra
oleh kanak-kanak berumur 8
fişini prizden çekin.
Alam sekitar
2
Genel bakış
tahun dan ke atas dan orang
ijŦ UYARI: Bu cihazı
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus
a
Bukle yuvası
yang kurang keupayaan
dibuang dengan sampah rumah biasa
banyo küveti, duş,
b
Bukle düğmesi
(2012/19/EU). Ikut peraturan negara anda untuk
fizikal, deria atau mental, atau
lavabo veya suyla
pengumpulan berasingan produk elektrik dan
c
Bukle yönü düğmesi
elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
kekurangan pengalaman dan
dolu başka eşyaların
d
Bukle oluşturma süresi ayarı
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan
pengetahuan jika mereka
e
Bukle sıcaklığı ayarı
kesihatan manusia.
yakınında çalıştırmayın.
f
Güç açık göstergesi
diberi
pengawasan
dan
ijŦ Kullanımdan sonra cihazın fişini
2
Gambaran keseluruhan
g
Açma/kapama düğmesi
arahan berkaitan penggunaan
mutlaka çekin.
h
Asma kancası
a
Ruang pengeriting
perkakas secara selamat dan
i
Saç ayırma aksesuarı
ijŦ Cihazın elektrik kablosu
b
Butang pengeriting
memahami bahaya yang
hasarlıysa bir tehlike oluşmasını j Maşa temizleme aksesuarı
c
Suis arah pengeriting
mungkin
berlaku.
Kanakd
Tetapan masa pengeriting
önlemek için kablonun
3
Saçınızı bukle yapma
kanak
perlu
diawasi
supaya
e
Tetapan suhu pengeriting
mutlaka bir servis merkezi veya
Kullanım:
f
Penunjuk kuasa hidup
mereka tidak bermain dengan
benzeri yetkili kişiler tarafından
1 Fişi elektrik prizine takın.
g
Butang kuasa hidup/mati
perkakas ini. Pembersihan
2 Cihazı açmak için güç açma/kapama düğmesine
(g)
değiştirilmesini sağlayın.
h
Gelung gantungan
basın.
dan penyenggaraan tidak
i
Aksesori pembahagian rambut
» Isınma süresi yanıp sönen güç açık göstergesi
ijŦ Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
sepatutnya dilakukan
( f ) ile gösterilir. Gösterge sabit olduğunda cihaz
j
Aksesori pembersihan cerompong
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
kullanıma hazırdır.
oleh kanak-kanak tanpa
zihinsel becerileri gelişmemiş
3 İstediğiniz bukle oluşturma süresini ( d ) ve sıcaklık
3
Keritingkan rambut anda
pengawasan.
ayarını
(
e ) Şek. 1’de gösterildiği şekilde seçin.
veya bilgi ve tecrübe açısından
Cara penggunaan:
ijŦ Untuk perlindungan tambahan,
Saç Tarzı
Dalgalı
Gevşek
Küçük
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
eksik kişiler tarafından kullanımı
bukleler
bukleler
bukleler
kami
mengesyorkan
agar
anda
2 Tekan butang kuasa hidup/mati
( g )untuk
sadece bu kişilerin nezaretinden
menghidupkan perkakas.
memasang
peranti
arus
baki
Sıcaklık
190
210
sorumlu kişilerin bulunması
170 °C
» Masa pemanasan ditunjukkan dengan kuasa berkelip
ayarlar
°C
°C
(RCD) dalam litar elektrik yang
pada penunjuk ( f ). Perkakas sedia digunakan apabila
veya güvenli kullanım
penunjuk stabil.
Bukle
membekali
bilik
air
tersebut.
talimatlarının bu kişilere
oluşturma
8 sn
10 sn
12 sn
3 Pilih masa pengeriting ( d ) dan tetapan suhu ( e ) yang
RCD ini mesti mempunyai
süresi ayarı
anda mahu berdasarkan Rajah 1.
sağlaması ve olası tehlikelerin
arus
operasi
baki
berkadar
4
Tercih
ettiğiniz
bukle
yönünü
(
c
)
Şek.
2’de
gösterildiği
Gaya
Kerinting
Kerinting
Keriting
anlatılması durumunda
şekilde seçin.
Rambut
berombaklonggar
ketat
yang
tidak
melebihi
30mA.
mümkündür. Çocukların cihazla
ombak
Sol
Alternatif
Sağ
Tanya pemasang anda untuk
oynamasına izin verilmemelidir.
Tetapan
190
210
mendapat nasihat.
170 °C
suhu
°C
°C
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
ijŦ Sebelum anda
nezaret edilmeyen çocuklarca
Tetapan
menyambungkan perkakas ini,
masa
8s
10s
12s
yapılmamalıdır.
pengeriting
pastikan voltan yang dinyatakan
ijŦ Ek koruma için banyonun
4 Pilih arah pengeriting ( c ) yang anda mahu mengikut
pada perkakas selaras dengan
elektrik devresine bir rezidüel
Rajah 2.
voltan kuasa tempatan anda.
5 Saç ayırma aksesuarını kullanarak belirli bir miktar saç
akım koruma cihazı (RCD)
Kiri
Alternatif
Kanan
ayırın. 2–3 cm genişliğinde bir tutam saçla başlayın.
ijŦ Jangan gunakan perkakas untuk
takmanızı tavsiye ederiz. Bu
ijŦ Not: Bukle bölmesine saç ayırma aksesuarının izin
sebarang tujuan lain selain
verdiğinden daha fazla saç yerleştirmeyin.
rezidüel akım koruma cihazının
6 Saç tutamını bukle yuvasına kolayca yerleştirmek için
daripada yang diterangkan
rezidüel çalışma akımı değeri
önce cihazın arka kısmındaki açıklığa bir tutam saç koyun.
dalam buku panduan ini.
Bu saç tutamını açıklığın kenarlarını kullanarak yuvanın
30mA’dan yüksek olmamalıdır.
içine doğru yönlendirin.
ijŦ Apabila perkakas telah
Kurulumu yapan kişiye danışın.
7 Cihaz saç tutamını sabit tutsun. Bukle düğmesini
( b ) BASILI TUTUN, saç tutamı yuvanın içinde otomatik
disambungkan kepada kuasa,
ijŦ Cihazı bağlamadan önce,
olarak bukle şeklini alır.
5 Tentukan jumlah rambut menggunakan aksesori
jangan sekali-kali dibiarkan
» Saç yuvaya yerleştiğinde düzenli aralıklarla bir uyarı sesi
cihaz üzerinde belirtilen
pembahagian rambut. Mulakan dengan genggaman
duyulur. Uyarı sesi duymazsanız ve saç yuvaya düzgün
rambut lebarnya 2–3 cm.
tanpa
diawasi.
gerilim değerinin yerel şebeke
şekilde yerleştirilmezse saç tutamını çıkarın ve yeniden
ijŦ Nota: Rambut yang dimasukkan di dalam ruang
ijŦ Jangan sekali-kali gunakan
yerleştirmeyi deneyin.
gerilimiyle ayını olduğundan
pengeriting tidak boleh lebih daripada yang dinyatakan
oleh aksesori pembahagian rambut.
8 “Klik” sesinden sonra art arda 4 kez “BİP” sesi
sebarang
perkakas
atau
emin olun.
6 Untuk memasukkan helaian rambut ke dalam ruang
duyduğunuzda bukle düğmesinden parmağınızı
bahagian dari mana-mana
pengeriting dengan mudah, masukkan sebahagian
kaldırabilirsiniz. Saçı yuvadan yavaş ve nazik bir
ijŦ Cihazı bu kılavuzda
daripada rambut dahulu ke dalam bukaan di bahagian
şekilde çıkarın.
pengilang
atau
yang
tidak
açıklanan dışında bir amaç
belakang perkakas. Gunakan kontur bukaan untuk
9 Saçınızın kalanı için 5-7 arası adımları tekrarlayın.
disyorkan secara khusus oleh
memandu bahagian rambut tersebut ke dalam ruang.
için kullanmayın.
7 Biarkan perkakas memegang helaian rambut pada
Philips. Jika anda menggunakan
4
İpuçları ve öneriler
kedudukannya. TEKAN dan TAHAN butang pengeriting
ijŦ Cihaz güce bağlandığında,
aksesori
atau
bahagian
yang
( b ) dan helaian rambut akan dikeritingkan secara
ijŦ
Saçınız sıkıştığında paniğe kapılmayın. Cihazın kapalı
hiç bir zaman gözetimsiz
automatik ke dalam ruang.
olup olmadığını kontrol edin ve sıkışan saçı tüm saç
sedemikian, jaminan anda
» Apabila rambut berjaya dimasukkan ke dalam ruang,
serbest kalana kadar ince saç tutamları halinde nazikçe
bırakmayın.
anda akan mendengar bip sekali pada selang sekata. Jika
menjadi tidak sah.
çekerek çıkarın.
anda tidak mendengar sebarang bip dan rambut masih
ijŦ Saçı iyice tarayın ve bukle yapmadan önce dolaşıklık
ijŦ Jangan lilit kord sesalur
tidak dikeritingkan ke dalam ruang, keluarkan helaian
kalmadığından emin olun.
rambut dan cuba masukkan lagi.
ijŦ Saçınızı tutam tutam ayırın. Kalan saçı bukle yuvası
mengelilingi perkakas.
5 Bestäm hårmängden med tillbehöret som används för att
dela in håret i sektioner. Börja med en hårslinga som är
2–3 cm bred.
ijŦ Obs! För inte in mer hår i lockenheten än vad som visas i
hårsektionstillbehöret.
6 För att hårslingan enkelt ska passa i lockkammaren
ska du först sätta in en del av håret i öppningen på
apparatens baksida. Använd konturerna i öppningen för
att leda in hårslingan i kammaren.
7 Låt apparaten hålla hårslingan på plats. Håll lockknappen
intryckt
( b ) så lockas hårslingan automatiskt
i kammaren.
» När håret har placerats i kammaren hör du ett pipljud
med regelbundna intervaller. Om du inte hör något
pipljud och håret fortfarande inte har lockats i kammaren
tar du ut hårslingan och provar att sätta in den igen.
ijŦ
açıklığından uzakta tutun.
8 Apabila anda mendengar 4 isyarat ‘BIP’ diikuti dengan
‘Klik’, anda boleh mengalihkan jari anda pada butang
pengeriting. Lepaskan rambut anda dari ruang dengan
perlahan dan lembut.
9 Ulangi langkah 5-7 untuk menggayakan rambut
selebihnya.
4
Petua dan teknik
ijŦ
Jangan cemas jika rambut tersekat. Pastikan bahawa
perkakas dimatikan dan tanggalkan rambut yang
tersekat secara lembut dengan menarik bahagian
helaian nipis mengikut bahagian sehingga semua
rambut bebas.
ijŦ Sikat rambut anda dengan teliti dan pastikan tiada
kekusutan sebelum mengeriting
ijŦ Asingkan rambut kepada bahagian. Jauhkan semua
rambut yang tidak perlu dari bukaan ruang pengeriting
ijŦ Untuk mengelakkan kekusutan, gunakan jumlah rambut
yang boleh dimasukkan di dalam bukaan aksesori
pembahagian rambut
ijŦ Mula mengeriting dari belakang rambut
ijŦ ( Rajah 4 ) Pastikan bahawa tiada helaian yang terlepas
berdekatan dengan bukaan ruang pengeriting
ijŦ Putarkan rambut sekali untuk memudahkannya masuk ke
dalam bukaan ruang pengeriting
ijŦ Gunakan kontur bukaan untuk memandu rambut tersebut
ke dalam ruang
ijŦ Letakkan bukaan bertentangan dengan panjang rambut
bagi permulaan keriting. Jangan letakkan terlalu rapat
dengan kulit kepala
ijŦ Genggam helaian rambut dengan ketat semasa
meletakkannya di antara bukaan ruang pengeriting
ijŦ Masa pemanasan ditunjukkan dengan kuasa berkelip
pada penunjuk. Perkakas sedia digunakan apabila
penunjuk stabil
ijŦ Gunakan jumlah rambut yang kurang sedikit untuk
panjang rambut yang lebih panjang dan/atau untuk
mendapatkan keriting yang
lebih jelas
ijŦ Untuk mencapai jenis dan rupa keriting yang berbeza,
ubah tetapan suhu, tetapan masa dan/atau arah putaran.
(Rajah 1 & Rajah 2)
Perhatian:
ijŦ TEKAN dan TAHAN butang pengeriting sehingga anda
mendengar ‘BIP’ berterusan diikuti dengan ‘KLIK’. Jika
anda menjauhkan jari anda daripada butang pengeriting
sebelum penunjuk bunyi akhir, JANGAN tekan lagi.
Keluarkan rambut dan cuba sekali lagi.
ijŦ Perkakas secara pintarnya mengenal pasti apabila
rambut sangat tersekat dan memaklumkan anda dengan
‘BIP’ berterusan diikuti dengan ‘KLIK’. Untuk melindungi
rambut anda daripada kerosakan haba, perkakas akan
dimatikan secara automatik.
5
Selepas penggunaan
Matikan perkakas dan cabut plagnya.
1
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas
sehingga ruang pengeriting menyejuk.
3 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas
daripada habuk. Anda juga boleh menggantungnya
dengan gelung penggantung ( h ).
Pembersihan dan Penyelenggaraan:
ijŦ Bersihkan permukaan perkakas dengan kain
yang lembap.
ijŦ (Rajah 5) Masukkan aksesori pembersihan cerompong
( j ) ke dalam ruang pengeriting. Pusingkannya secara
berterusan untuk mengeluarkan sisa.
ijŦ Untuk membersihkan aksesori pembersihan, basuh di
bawah air yang mengalir dan biarkannya kering dengan
sepenuhnya sebelum menggunakannya semula.
6
キҀ͚᪴
々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣‫⃬‫‬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶
ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎YYYRJKNKRUEQOYGNEQOGᳰ㯎⁲⾎䕪ᶍ⎧Ȥ
䛺㺮θ䶦
ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴
⊨仩Ȥ
婌⌰潜嫝⇥☎晆康㬚䕪☖㒟ṥ䐎㘒
ᶍ⎧Ȥ
ijŦ 㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ
ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ
⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ
ijŦ 婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ㲱㱚ȣ
㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪康ṥ䐎㘒
╎⁝Ȥ
ijŦ 婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽
㺇ー㲱㱚㓜ṥ䐎Ȥ
ijŦ ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪
㊸⠚Ȥ
ijŦ ⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″≗敏潎⺫
条䐗㗳ↇᴓ⺩ー䭡Ḣ䕪᳹伲ᶠ⌾㙋
㗚㉈Ȥ
ijŦ 㘒ᶍ⎧廨⋮䐗⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪
‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄
ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪
ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ
䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể
ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞
⁙䕪≗⪙Ȥ⵺䁍䗱⡣‥䧋潎᷋″ᶼ
᷒⫬ᶍ⎧⸹Ṃ䊏⁝ᳳ塧媏‥䧋☎
㓆ᶠ䖷䙉䕪⾫ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲
ể⁡Ȥ
ijŦ ᴠᵬ➄ↆểㆊ潎ⷠ媔☎㱚⪊ẁ䐛䕪
䐛㫺◄峕ᴓ⩯垫᳦ᴐ枃⪀⅏ḿⳋ
Ṃ䐛㰧ᳳ屫庭O#䕪⅏ḿ䐛㰧
垫乔
4%&Ȥ嫌⾫嫝⋷4%&⩯
垫␬⎎嫈Ȥ
ijŦ 廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠
䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ
ijŦ 嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋
⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ
ijŦ ⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆
ᶠ䗱䪇Ȥ
ijŦ ⃭⇥ṥ䐎䐗⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪潎ー
㘐䶵柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪ᷡḻ攪ᷜー
忎ᷜȤ⡨㚂ṥ䐎㩊䭡攪ᷜー忎ᷜ潎
⾎䕪ểỔ⫬⠗㐮Ȥ
ijŦ ⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ
ijŦ ⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ
ijŦ 䐗ᵴᶍ⎧⋕俣Ḁ⊷㿑潎嫝☎ṥ䐎㓜
⠀ↆ㯎⿵Ȥ⋐俣㋇ḵㄱ㚪潎◆ᴠ⁜
ᶼ忎ḳḀ⹮㿑潎嫝彥″᳴䖔侊
㊋壌Ȥ
ijŦ ⢱䶮⫬㘒ᶍ⎧㐤乔☎敺㿓䕪ⵙ䤙坎
晈ᳰȤ㿓≝⊷⪊ᳳ⹽㊋壌坎晈ー⁜
ᶼ⋕䂩㘶㑿Ȥ
ijŦ ᳳ塧ṥ䐛㵶䶥㊋壌№ᶍ⎧䕪㽢㿓
忎⃬Ȥ
ijŦ ⡨㚂ᶍ⎧Ⳙㄹⷦ潎嫝ṥᶍ⎧廂䢡㓹
䂩䅏ḹ⍲㘶㑿Ȥ
ijŦ ⸹ᶍ⎧⊾㿓㓜⃭⇥☎⁜坎晈塬䖼ᷡ
ḻ䅏⎧潊⡨㫁ⳤー坉㗳潋Ȥ
ijŦ ᶍ⎧⋐俣䐎ᵴⵘ䕪⠚⊷Ȥ⃭⇥䐎㵥
ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ
ijŦ
⩢ⷮ౧&.'
㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ
⣜ධ
㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ俣᳦᳴儒䕪䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔
'7Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎䕪◣⪜☖∠⁙ᵴ⃬䭡㐜斬䐛
⨶⍲䐛㫺ᶍ⎧䕪墪⃿Ȥ㩉䝔ⷩ乔⫬㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ
䭡Ὃ⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ
ắ䔝
a
ࢤࣾბ
b
ࢤࣾᠶ䧛
c
ࢤࣾ᫦ा䃫㒛
d
ࢤࣾᬣ䬡䃫㒛
e
ࢤࣾ⍖Ꮣ䃫㒛
f
⩢⎽ᠴ⹧▜
g
ᐭ‫ڠ‬ᠶ䧛
h
ᠯ⣜
i
๡ࣾܳ᧛䙺У
j
ࢤ᷿ࣾ⌲∮䭱У
ࢤࣾ
Ҭ⩕᫦∂喟
1 ⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤ
2 ㇯䐛㵶ⷦ⁙㇯掔 g⋕ㄹⷦᶍ⎧Ȥ
» 擐㾧䕪䐛㵶㇭䠠㽕
f坎䠠ᶍ⎧㩉☎ↆ㿓Ȥ㇭䠠㽕㇧䷓ᶔ
屝㓜坎䠠ᶍ⎧⋕ẁṥ䐎Ȥ
3 ㇯䁍ᳱ◤廯㇏ㄦ旦䕪≝⊷㓜據
d⍲㴏ⶌ媤乔
eȤ
ࣾಸ
∏⊗ࢤࣾ
㨙Ძࢤࣾ
ᄼࢤ
⍖Ꮣ䃫Ⴧ
170 °C
190
°C
210
°C
ࢤࣾᬣ䬡䃫㒛
8䢸
10 䢸
12 䢸
4 ㇯䁍ᳱ◤廯㇏僐ⳗ⒂㨈䕪≝⊷㒟⋷
cȤ
ाጓ
ጓठϑᰬ
ाठ
Jaminan & servis
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai
penggantian alat tambahan atau jika anda mempunyai
masalah, sila layari laman web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan
serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di
negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
≝⊷㞸⁝㗯敜䏝掁悷⭄㱨⬨Ȥ
㩊㱨⬨⋕俣Ḁ敵䘦㓜據䕪㊎䣡ええ
䟎㉅ȤḬ㔕潎庿ⵜᳳ⹗⎳ᶍ⎧䕪
⼍俣Ȥ
ijŦ ⫬ᶍ⎧䐎ᵴ㚹庭兘䕪⠚⊷㓜潎≝⊷
㞸⋕俣Ḁ㚹ᳰ枂兘Ȥ⫬ᶍ⎧䐎ᵴἭ
⊷ᴱℳ潎ↇ⺫‫⎎‮‬嫈⁜䶵揦␬Ȥ
ijŦ ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕
俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ
ijŦ 嫝⇥⫬悷⭄䅏㊸⁋ᷡḻⷦ⋉ᴓ潎
᷋″壌䐛Ȥ
ijŦ ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ⎧
㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ
ijŦ 䡧㩈㎒ⷦᶍ⎧᷋″壌䐛Ȥ
ijŦ
5 ṥ䐎⊷悵廯⊼攪ᷜ潎⊼᳦䷻⪣䶌ā≾䭙䕪⠚⊷Ȥ
ijŦ
㯎⿵潜⵺㇯䁍⠚⊷⃬㋹怳ᷜ㇭䠠㐤⁋廨悵⠚⊷Ȥ
6 ᴠᵬ㗚幡㙤☖⫬⠚⊷㐤⁋≝⊷⪊潎嫝‫⫬‮‬ㄦ廯⠚⊷㐤⁋ᶍ⎧侲
晈䕪ⷦ⋉⟪潎ⵜ㮥䘦ⷦ⋉䕪幔ⶹ⫬庿䷻⠚⊷㐤⁋≝⊷⪊Ȥ
7 ⫬庿䷻⠚⊷㐤乔☎≝⊷⪊ể㇧ᳳ↎Ȥ㇯ḵ≝⊷㇯掔
b潎庿䷻⠚⊷⫬僐↎≝⁋≝⊷⪊ᴓȤ
» ⸹⠚⊷杠ℏ≝⁋≝⊷⪊ᴓ潎㪵敺᳦⪀㓜據ấḀ⊷⃠᳦⟖嗨洉
曙Ȥ⡨㚂㘐⌒№嗨洉曙ᳺ⠚⊷ᶳ㘐≝⁋≝⊷⪊ᴓ潎嫝⊼⃠庿䷻
⠚⊷ⵜ悳㒖㐤乔Ȥ
8 ⡨㚂⌒№廄䷓⟖ć嗨洉曙Ĉ㊶䠠⋴Ḛ㗯ć⍺⎸Ĉ⟖潎⃿⋕
᷋⫬ㄱ㇭ᶴ≝⊷㇯掔ᳰ䣡ⷦȤ䷹え幡㚺☖⫬⠚⊷ᶴ≝⊷⪊ᴓ
悰㐤⃠㙋Ȥ
9 嫝悳⟳㩋榊潎⋕ᴠ⁜ḿ⠚⊷弆♱Ȥ
᣽⹧হ䃭⾺
ijŦ
ຯ᳉‫ܧ‬⣝๡ࣾ៶វ⣝䆎喑仃‫⶛ٵ‬Ԋϔ৮ጟ‫ڠ‬䬚喑♣ऻ䒨䒨ౝᄳ
๡ࣾܳ᜽ᄼ᥀ϻࢤࣾბ͚ः‫ܧ‬喑Ⱑ㜠ᄳ᝭ᰶ๡ࣾ䛷ᩫ‫ܧ‬Გȡ
ijŦ ≝⊷ℳ⹡⵻㞙䋬⠚⊷潎䝔ể㓆丆䶹
ijŦ ⫬⠚⊷⃬ヶ⃆㎔Ȥṥ⹫≝⠚⊷廂䢡≝⊷⪊ⷦ⋉
ijŦ ᴠ攘㩈丆䶹潎ㄦ䐎⊷悵塧㩉⡣廨⋮⠚⊷⃬㎔怳ᷜ䕪ⷦ⋉
ijŦ ᶴ⋴俷⟪ⷦ⢱≝⊷弆♱
ijŦ 潊◤䝔ể≝⊷⪊ⷦ⋉攪康㮇㗯㘨ᵗ㙤㑉䕪⊷䷠
ijŦ ⫬ㄦ廯⊷䷻㒱幒᳦◮潎ṥ⁜⪟㓹廁⁋≝⊷⪊䕪ⷦ⋉潎䀜⋴㮥䘦
ⷦ⋉䕪幔ⶹ⫬⠚⊷㐤⁋≝⊷⪊
ijŦ ⫬≝⊷╎杜忎ⷦ⋉⫟䘦塧ⷦ⢱≝⊷䕪⠚⊷摥ⶌ⟪㐤乔Ȥ㐤乔㓜
嫝⇥⠐晆康⠚䖔
ijŦ ⫬⊷䷠乔ᵴ≝⊷⪊䕪ⷦ⋉ᴱ據㓜塧䷝䰍
ijŦ 擐㾧䕪䐛㵶㇭䠠㽕坎䠠ᶍ⎧㩉☎ↆ㿓Ȥ㇭䠠㽕㇧䷓ᶔ屝㓜坎䠠
ᶍ⎧⋕ẁṥ䐎
ijŦ ṥ䐎幩⫷⊷悵᷋廨⵺㗚摥⠚⊷⍲ーㄹ弆⃠㗚ↆ⩲乴䕪≝⊷
ijŦ ⡨塧ㄹ弆ᳳ⋲䭡♱䕪≝⊷⍲弆♱潎嫝㗚㐟㴏ⶌ媤乔ȣ㓜據媤乔
⍲ー㒱幒㒟⋷Ȥ潊◤⍲◤潋
ิ∕喟
ijŦ ㇯ḵ≝⊷㇯掔䗚僙⌒№廄䷓ć嗨洉曙Ĉ⋴Ḛ㗯ć⍺⎸Ĉ⟖ㄳ⋕
㙤ⷦ㇯掔Ȥ⡨㚂☎⌒№㗦䶮⟖曙㊶䠠ᴱℳ⫬ㄱ㇭ᶴ≝⊷㇯掔ᳰ
䣡ⷦ潎⃿ᳳ塧⁳㇯≝⊷㇯掔Ȥ⊼⃠⠚⊷潎⁳㨇悳㒖ⷦ⢱Ȥ
ijŦ ᶍ⎧俣⠅㕠俣媬ℑ⠚⊷垑≇ḵ㓜䕪⾫ₛ潎ⵜ开庭Ḛ廄䷓ć嗨洉
曙Ĉ⍲ć⍺⎸Ĉ⟖廁圲㊶䠠Ȥ庿䢳⾫ₛᳱᴠ攘㩈⠚⊷庭㿓弆ヶ
㉅Ḋ潎ᶍ⎧Ḁ僐↎⁙擓Ȥ
1
Ҭ⩕ऻ
⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ
2 ⫬⁜乔ᵴ敺㿓坎晈潎䗚僙≝⊷⪊₝≚ᳱ㙋Ȥ
3 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎
㇨䊕
h⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ
㳫㯧⍲ể⁡潜
ijŦ 䐎㵥⳩㳫㯧ᶍ⎧坎晈Ȥ
ijŦ 潊◤⫬≝⊷㞸㳫㯧怳ᷜ
j㊸⁋≝⊷⪊Ȥ廄䷓幒↎᷋
⊡敊㩱䐿䅏Ȥ
ijŦ ⡨塧㳫㯧㳫㯧怳ᷜ潎嫝䐎僐㙋㬚ᳱₘ㯽潎ṥ⁜⩲⁎㕤ⵘ⋴⁳
ṥ䐎Ȥ
Ԋԛ̻᰺ߎ
⡨㚂⾎旦塧ᵬ壉ệ⽕潊⡨㗚㉈攪ᷜ䕪䗞⁙ệ⽕潋ー㗯ᷡḻ䑷擔潎
嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿YYYRJKNKRUEQO/supportȤ⾎ᵅ⋕᷋᳴⾎ㄦ
☎◣⪜☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩伺䯡潊⋕ᶴểỔ≇ᴓㅤ№⁜䐛
嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎ㄦ☎䕪◣⪜☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝
⋷⸹☖䕪柄ℏ㱌䶵揦␬㬨↏Ȥ
Download PDF

advertising