Philips | BHD029/00 | Philips DryCare Essential Energieeffizienter Haartrockner BHD029/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
www.philips.com/welcome
BHD029
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
•
•
Miljø
EN User manual
IT
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
TR Kullanım kılavuzu
Käyttöopas
MS-MY
Manual pengguna
ID
ZH-CN
⩕ᝤ᝸‫ڹ‬
Buku Petunjuk Pengguna
d
Manuale utente
FR Mode d’emploi
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2
c
a
b
2
Dry your hair
2 Attach the nozzle ( d ) onto the hair dryer.
3 Adjust the airflow switch ( a ) to
for gentle airflow and
styling, or
for strong airflow and fast drying.
4 Adjust the temperature switch ( b ) to
for hot airflow,
for efficiently drying your hair at a constant caring
temperature, or cool airflow to fix your style.
» When the appliance is powered on, ions are
automatically and continuously dispensed, reducing
frizz and providing additional shine. A special odor may
be smelt. It is normal and caused by the ions which are
generated.
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
luftstrøm og styling eller til
hurtig tørring.
4 Indstil temperaturknappen ( b ) til
for varm luftstrøm,
for effektiv hårtørring ved en konstant skånsom
temperatur eller kølig luftstrøm til at sætte frisuren.
» Når apparatet er tændt, produceres og frigives der
automatisk og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer
krusning og giver yderligere glans. Det giver muligvis en
særlig lugt. Dette er normalt og forårsages af de ioner,
der genereres.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Mundstykket frakobles ved at trække det af hårtørreren.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( c ).
Connect the plug to a power supply socket.
1
3140 035 41821
2 Sæt mundstykket ( d ) på hårtørreren.
for moderat
for kraftig luftstrøm og
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the nozzle, pull it off the hairdryer.
4 Clean the appliance by a damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( c ).
3
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
3
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
•
•
Dansk
WARNING: Do not use this
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
appliance near water.
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
• When the appliance is used in
1
Vigtigt
a bathroom, unplug it after use
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet
since the proximity of water
i brug, og opbevar den til senere brug.
presents a risk, even when the
• ADVARSEL: Anvend ikke dette
appliance is switched off.
apparat i nærheden af vand.
• WARNING: Do not use this
• Hvis du anvender apparatet i
appliance near bathtubs,
badeværelset, skal du trække
showers, basins or other
stikket ud efter brug, da
vessels containing water.
vand udgør en risiko, selvom
• Always unplug the
apparatet er slukket.
appliance after use.
• ADVARSEL: Brug ikke dette
• If the appliance overheats,
apparat i nærheden af badekar,
it switches off automatically.
brusekabiner, kummer
Unplug the appliance and let
eller andre kar, der
it cool down for a few minutes.
indeholder vand.
Before you switch the appliance
• Tag altid stikket ud, efter du har
on again, check the grilles to
brugt apparatet.
make sure they are not blocked
• Hvis apparatet bliver
by fluff, hair, etc.
overophedet, slukker det
• If the mains cord is damaged,
automatisk. Tag stikket ud af
you must have it replaced
stikkontakten, og lad apparatet
by Philips, a service centre
afkøle i et par minutter. Før du
authorised by Philips or similarly
tænder apparatet igen, skal du
qualified persons in order to
kontrollere gitrene for at sikre,
avoid a hazard.
at de ikke er blokeret af fnug,
• This appliance can be used
hår osv.
by children aged from 8 years
• Hvis netledningen beskadiges,
and above and persons with
må den kun udskiftes af
reduced physical, sensory or
Philips, et autoriseret Philipsmental capabilities or lack of
serviceværksted eller en
experience and knowledge
tilsvarende kvalificeret fagmand
if they have been given
for at undgå enhver risiko.
supervision or instruction
concerning use of the appliance • Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
in a safe way and understand
personer med reducerede
the hazards involved. Children
fysiske, sensoriske eller
shall not play with the
mentale evner eller manglende
appliance. Cleaning and user
erfaring og viden, hvis de er
maintenance shall not be made
blevet instrueret i sikker brug
by children without supervision.
af apparatet og forstår de
• For additional protection, we
medfølgende risici. Lad ikke
advise you to install a residual
børn lege med apparatet.
current device (RCD) in the
Rengøring og vedligeholdelse
electrical circuit that supplies
må ikke foretages af børn uden
the bathroom. This RCD must
opsyn.
have a rated residual operating
• Som en ekstra
current not higher than 30mA.
sikkerhedsforanstaltning
Ask your installer for advice.
anbefales det, at installationen
• Do not insert metal objects
til badeværelset er forsynet med
into the air grilles to avoid
et HFI-relæ, der ikke overstiger
electric shock.
30mA. Kontakt eventuelt en el• Never block the air grilles.
installatør.
• Before you connect the
• Stik aldrig metalgenstande ind
appliance, ensure that the
i luftgitrene, da dette kan give
voltage indicated on the
elektrisk stød.
appliance corresponds to the
• Blokér aldrig luftgitrene.
local power voltage.
• Før du tilslutter apparatet, skal
• Do not use the appliance
du sikre dig, at den spænding,
for any other purpose than
der er angivet på apparatet,
described in this manual.
svarer til den lokale spænding.
• Do not use the appliance on
• Brug ikke apparatet til andre
artificial hair.
formål end dem, der er
• When the appliance is
beskrevet i vejledningen.
connected to the power, never
• Brug ikke apparatet på
leave it unattended.
kunstigt hår.
• Never use any accessories or
parts from other manufacturers • Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
or that Philips does not
stikkontakten.
specifically recommend. If
• Brug aldrig tilbehør eller dele
you use such accessories
fra andre fabrikanter eller
or parts, your guarantee
tilbehør/dele, som ikke specifikt
becomes invalid.
er anbefalet af Philips. Hvis
• Do not wind the mains cord
du anvender en sådan type
round the appliance.
tilbehør eller dele, annulleres
• Wait until the appliance has
garantien.
cooled down before you store it.
• Du må ikke sno ledningen rundt
• Do not pull on the power cord
om apparatet.
after using. Always unplug the
• Læg aldrig apparatet væk, før
appliance by holding the plug.
det er helt afkølet.
• Do not operate the appliance
• Træk ikke i netledningen efter
with wet hands.
brug. Tag altid stikket ud af
• Always return the appliance to
stikkontakten ved at holde fast
a service centre authorized by
i stikket.
Philips for examination or repair.
• Undlad at betjene apparatet
Repair by unqualified people
med våde hænder.
could result in an extremely
hazardous situation for the user. • Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
Electromagnetic fields (EMF)
på et autoriseret PhilipsThis Philips appliance complies with all applicable
serviceværksted. Reparation
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
udført af ukvalificeret personale
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips
Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”Worldwide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter
i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sæt stikket i stikkontakten.
1
3 Indstil knappen til luftstrøm ( a ) til
Environment
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Tørring af håret
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualifizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
7'&)"
0,$$"'
!)7
%,+
'&"9-H
&$
"
9'"
+),7,
,
+,$$-
$
%
!)$
#&,$$'
-5
",
#&,$,,
+&
-
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU) Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
2
:"),+&)""("
&$,9,
,,>IEJIKJLK33B-:!
,)
'#
'
'("-5
"C,+
''+
!'-
1
Haare trocknen
Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Befestigen Sie die Düse ( d ) am Haartrockner.
3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( a ) auf
für einen
sanften Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für
einen starken Luftstrom und schnelles Trocknen.
4 Schieben Sie den Regler ( b ) auf
für einen warmen
Luftstrom,
für effizientes Trocknen Ihrer Haare bei
konstanter, schonender Temperatur oder , um die Frisur
mit der Kaltstufe zu fixieren.
» Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch
und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische
Aufladung reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz
verleihen. Ein besonderer Geruch wird möglicherweise
wahrgenommen. Diese Geruchsbildung ist normal und
wird durch die generierten Ionen verursacht.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Ziehen Sie zum Abnehmen der Düse diese einfach vom
Gerät ab.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse ( c ) aufhängen.
•
•
•
•
•
5,$
,, ',"
)",),$!
,&-
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
1
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
M+),,&
&),-
2 &$ )>dB3 1!,&"
$>aB!$
$
$ ,,
!$
$,-
4 1!,&"!,>bB!$ )
9"$% ,"$,,!
%
!,
)$ !
+!
!
$,-
» 8
%&$,'
",%" 9,"
,C-7 !,&,&-3
"""&,)ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 :
+"92 =!
,!,!
,$
'3 &$ )%+
#"
-
4 N!
,$"5 *
$#",$%,$
""-7,"
9>cB-
específicamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualificado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiental
Este símbolo significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la
salud humana.
2
1
Secado del cabello
Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Coloque la boquilla ( d ) en el secador.
3 Establezca el botón de flujo de aire ( a ) en la posición
para que el aire sea suave y pueda dar forma o en la
posición
para que el aire sea más fuerte y el cabello
se seque antes.
4 Ajuste el botón de temperatura ( b ) en la posición
para obtener un flujo de aire caliente, en
para secar
eficazmente el cabello con una temperatura respetuosa
constante, o en para un flujo de aire frío que fije el
peinado.
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten
de forma automática y constante, reduciendo el
encrespado y proporcionando más brillo. Es posible
que se desprenda un olor especial. Es normal, lo
causan los iones generados.
•
•
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
•
•
•
•
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2
Hiusten kuivaaminen
Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kiinnitä suutin ( d ) hiustenkuivaimeen.
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( a ) asentoon
kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
4 Aseta lämpötilakytkin ( b ) asentoon
, kun haluat
käyttää kuumaa ilmavirtaa, asentoon
, kun haluat
tehokkaan hiustenkuivauksen tasaisessa, hoitavassa
lämpötilassa, tai asentoon , kun viimeistelet
kampaustasi viileällä puhalluksella.
» Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja
jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä
varten. Laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu. Se on
normaalia ja johtuu ioneista.
1
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti
hiustenkuivaimesta.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään ( c ).
3
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la fiche.
N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
Confiez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour vérification ou
réparation. Toute réparation
par une personne non qualifiée
peut s’avérer dangereuse pour
l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
2
1
Séchage de vos cheveux
Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Fixez l’embout ( d ) sur le sèche-cheveux.
3 Réglez le flux d’air ( a ) sur
(flux d’air modéré pour
la mise en forme) ou
(flux d’air puissant pour un
séchage rapide).
4 Placez le bouton de réglage de la température ( b )
sur
pour un flux d’air chaud, sur
pour un séchage
efficace de vos cheveux à une température constante et
idéale, ou sur le bouton du flux d’air froid pour fixer
votre mise en forme.
» Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont
automatiquement et continuellement diffusés pour
réduire les frisottis et offrir plus de brillance. Une odeur
spéciale peut se faire sentir. Ce phénomène est normal
et est dû à la diffusion d’ions.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour retirer l’embout, tirez dessus afin de l’enlever du
sèche-cheveux.
4 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension ( c ).
WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
3
Garantie und Kundendienst
3
Garantie et service
Français
Wenn das Gerät in einem
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Badezimmer verwendet
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit
de Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance offerte
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
Después
del
uso:
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
wird, trennen Sie es nach
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
1
Apague
el
aparato
y
desenchúfelo.
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
www.philips.com/welcome.
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dem Gebrauch von der
2
Colóquelo
en
una
superficie
resistente
al
calor
hasta
que
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
:9 ,9
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
se
enfríe.
Ihren
lokalen
Philips
Händler.
"+,% "&)!
Stromversorgung. Die Nähe
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
1
Important
3 Para quitar la boquilla del secador, tire de ella.
OOO--PQFKRQST
,N$
votre revendeur Philips.
zum Wasser stellt ein Risiko dar,
3#$N''>!+
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
$ &&!))B-:& 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
sogar wenn das Gerät
Indonesia
N$3#$N''%
puede colgarlo por su anilla ( c ).
!
"
#
abgeschaltet ist.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
!!""Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
$%&'("&)!
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
cet
appareil
à
proximité
d’une
3
Garantía y servicio
WARNUNG: Verwenden
www.philips.com/welcome.
Español
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
source d’eau.
Sie das Gerät nicht in der Nähe
www.philips.com/welcome.
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
von Badewannen, Duschen,
•
Si
vous
utilisez
l’appareil
dans
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
1
Penting
*+"&
),
Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de
Waschbecken oder sonstigen
une salle de bains, débranchez
,
la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
Behältern mit Wasser.
le après utilisation car la
país, diríjase al distribuidor Philips local.
1
Importante
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
• 01234*20245567
proximité
d’une
source
d’eau
Ziehen Sie nach jedem
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
• PERINGATAN: Jangan gunakan
,
Suomi
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
constitue
un
risque,
même
Gebrauch den Netzstecker aus
alat ini di dekat air.
"-
futuro.
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
lorsque l’appareil est hors
der Steckdose.
laitteen.
Käytä
hyväksesi
Philipsin
tuki
ja
rekisteröi
tuote
• Bila alat digunakan di kamar
• 8,
• ADVERTENCIA: No utilice este
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
tension.
Bei Überhitzung wird das Gerät
mandi, cabutlah stekernya
,%&$$
aparato cerca del agua.
• AVERTISSEMENT :
automatisch ausgeschaltet.
1
Tärkeää
setelah digunakan karena dekat
"9,
• Si utiliza el aparato en el cuarto
n’utilisez
pas
l’appareil
Ziehen Sie den Stecker aus
dengan air dapat menimbulkan
tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
!'),"
de baño, desenchúfelo después Lue
se myöhempää käyttöä varten.
près
d’une
baignoire,
d’une
der Steckdose, und lassen Sie
risiko, sekalipun alat telah
&","
de usarlo. La proximidad de
douche,
d’un
lavabo
ni
de
tout
das Gerät einige Minuten lang
•
VAROITUS:
Älä
käytä
tätä
dimatikan.
,$agua representa un riesgo,
autre récipient contenant de
abkühlen. Vergewissern Sie sich
laitetta
veden
lähellä.
• PERINGATAN: Jangan gunakan
• 01234*20245567
aunque el aparato esté
l’eau.
vor dem erneuten Einschalten,
•
Jos
käytät
laitetta
alat ini di dekat bak
,
apagado.
dass keine Flusen, Haare usw.
• Débranchez toujours l’appareil
kylpyhuoneessa,
irrota
pistoke
mandi, pancuran, bak
,$%
• ADVERTENCIA: No utilice este
die Gebläseöffnung blockieren.
après
utilisation.
pistorasiasta
käytön
jälkeen,
atau tempat berisi air
9$%
%
aparato cerca del agua
Um Gefährdungen zu
sillä
laitteessa
on
jännitettä,
•
Lorsque
l’appareil
est
lainnya.
&)$
ni cerca de bañeras,
vermeiden, darf ein defektes
vaikka virta olisi katkaistu.
en surchauffe, il se met
"• Selalu mencabut steker setiap
duchas, cubetas u otros
Netzkabel nur von einem Philips
automatiquement hors tension.
• VAROITUS: älä käytä laitetta
kali selesai menggunakan alat.
• :&$
"
recipientes que contengan
Service-Center, einer von Philips
Débranchez
l’appareil
et
kylpyammeen,
suihkun,
altaan
9,"!
• Jika terlalu panas, alat akan
agua.
autorisierten Werkstatt oder
laissez-le refroidir quelques
tai
muiden
vesiastioiden
mati secara otomatis. Cabut
• :
!,!%
• Desenchufe siempre el aparato
einer ähnlich qualifizierten
minutes. Avant de remettre
lähellä.
steker alat lalu biarkan dingin
",-
después de usarlo.
Person durch ein Originall’appareil sous tension, assurez•
Irrota
pistoke
pistorasiasta
selama beberapa menit.
:&$
"
• Si el aparato se calienta
Ersatzkabel ersetzt werden.
vous que les grilles ne sont pas
aina
käytön
jälkeen.
Sebelum Anda menghidupkan
9 '
en exceso, se apaga
obstruées par de la poussière,
Dieses Gerät kann von Kindern
•
Jos
laite
kuumenee
liikaa,
virta
kembali alat ini, periksa kisi,-0
automáticamente. Desenchufe
des cheveux, etc.
ab 8 Jahren und Personen
katkeaa
automaattisesti.
Irrota
kisi untuk memastikan tidak
#
%$# el aparato y deje que se enfríe
mit verringerten physischen,
• Si le cordon d’alimentation
laite
pistorasiasta
ja
anna
sen
tersumbat bulu, rambut, dll.
'++!"&$
durante unos minutos. Antes de
sensorischen oder psychischen
est endommagé, il doit être
jäähtyä
muutama
minuutti.
,")&%-• Jika kabel listrik rusak, maka
encender de nuevo el aparato,
Fähigkeiten oder Mangel
remplacé par Philips, par un
Ennen
kuin
käynnistät
laitteen
harus diganti oleh Philips,
• 3'& !%!
compruebe las rejillas para
an Erfahrung und Kenntnis
Centre Service Agréé Philips ou
uudelleen,
tarkasta,
ettei
ritilään
pusat layanan resmi Philips
$!"$
asegurarse de que no estén
verwendet werden, wenn sie bei
par un technicien qualifié afin
ole
kertynyt
esimerkiksi
nukkaa
atau orang yang mempunyai
$$+#&,$
obstruidas con pelusas, pelos,
der Verwendung beaufsichtigt
d’éviter tout accident.
tai
hiuksia.
keahlian sejenis agar terhindar
"
"#
etc.
werden oder Anweisung zum
• Cet appareil peut être utilisé
•
Jos
virtajohto
on
vahingoittunut,
dari bahaya.
#&,$, • Si el cable de alimentación está
sicheren Gebrauch des Geräts
par
des
enfants
âgés
de
8
ans
se
on
oman
turvallisuutesi
&)• Alat ini dapat digunakan oleh
dañado, deberá ser sustituido
erhalten und die Gefahren
ou plus, des personnes dont
vuoksi
hyvä
vaihdattaa
Philipsin
anak-anak di atas 8 tahun
• :
,
por Philips, por un centro de
verstanden haben. Kinder
les capacités physiques,
valtuuttamassa
huoltoliikkeessä
dan orang dengan cacat fisik,
,!"&"
servicio autorizado por Philips
dürfen nicht mit dem Gerät
sensorielles ou intellectuelles
tai
muulla
ammattitaitoisella
indera atau kecakapan mental
;'",
o por personal cualificado, con
spielen. Die Reinigung und
sont réduites ou des personnes
korjaajalla.
yang kurang atau kurang
,,$,$%
el fin de evitar situaciones de
Wartung darf nicht von Kindern
manquant d’expérience et de
•
Laitetta
voivat
käyttää
yli
pengalaman dan pengetahuan
!
&$
peligro.
ohne Aufsicht durchgeführt
connaissances, à condition
8-vuotiaat
lapset
ja
henkilöt,
jika mereka diberi pengawasan
"
",
• Este aparato puede ser usado
werden.
que
ces
enfants
ou
personnes
joiden fyysinen tai henkinen
atau petunjuk mengenai cara
,'%,
por niños a partir de ocho años,
Der Einbau einer
soient sous surveillance ou
toimintakyky
on
rajoittunut
tai
penggunaan alat yang aman
<"!",)
por personas con capacidad
Fehlerstromschutzeinrichtung
qu’ils aient reçu des instructions
joilla
ei
ole
kokemusta
tai
tietoa
dan mengerti bahayanya. Anak"
"$+
física, psíquica o sensorial
in dem Stromkreis, der das
quant à l’utilisation sécurisée
laitteen
käytöstä,
jos
heitä
on
anak dilarang memainkan alat
&, reducida y por quienes no
Badezimmer versorgt, bietet
de l’appareil et qu’ils aient pris
neuvottu
laitteen
turvallisesta
ini. Pembersihan dan perawatan
)
tengan los conocimientos y la
zusätzlichen Schutz. Dieses
connaissance
des
dangers
käytöstä tai tarjolla on
tidak boleh dilakukan oleh
",&)-=&
experiencia necesarios siempre
Gerät muss über einen
encourus. Les enfants ne
turvallisen
käytön
edellyttämä
anak-anak tanpa pengawasan.
&$9,
que lo hagan bajo supervisión
Nennauslösestrom von maximal
doivent pas jouer avec
valvonta
ja
jos
he
ymmärtävät
-=&&$
• Untuk perlindungan tambahan,
o hayan recibido instrucciones
30 mA verfügen. Bei Fragen
l’appareil. Le nettoyage et
laitteeseen
liittyvät
vaarat.
!9)
kami sarankan Anda memasang
sobre cómo utilizar el aparato
wenden Sie sich an Ihren
l’entretien ne doivent pas être
Lasten
ei
saa
antaa
leikkiä
-
Residual Current Device
de forma segura y conozcan los
Installateur.
réalisés par des enfants sans
laitteella.
Lasten
ei
saa
antaa
(RCD) pada sirkuit listrik yang
• $%
riesgos que conlleva su uso. No
surveillance.
Führen Sie keine
puhdistaa
tai
huoltaa
laitetta
memasok listrik ke kamar
),
permita que los niños jueguen
Metallgegenstände in
• Pour plus de sécurité, il est
ilman
valvontaa.
mandi. RCD ini harus memiliki
$,,"
con el aparato. Los niños no
die Lufteinlass- oder
conseillé de brancher l’appareil
•
Lisäksi
suosittelemme
arus operasi residu terukur yang
"&
),>?@AB
deben llevar a cabo la limpieza
Gebläseöffnung ein, da dies zu
sur
une
prise
de
courant
asentamaan kylpyhuoneen
tidak boleh lebih dari 30 mA.
"),
ni el mantenimiento a menos
Stromschlägen führen kann.
protégée par un disjoncteur
pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen
Mintalah saran kepada petugas
&,-:"
que lo hagan bajo supervisión.
différentiel de 30 mA dans
Halten Sie Lufteinlassgitter und
(RCD).
Jäännösvirtalaitteen
yang memasang alat ini.
,,"&!$$
• Como protección adicional,
la
salle
de
bains.
Demandez
Gebläseöffnung immer frei.
jäännösvirran on oltava
&+!,,$,
,$
• Jangan memasukkan barang
aconsejamos que instale en el
conseil à votre électricien.
Bevor Sie das Gerät an eine
alle
30mA.
Lisätietoja
saat
),C"
logam ke dalam kisi-kisi udara
circuito que suministre al cuarto
• N’insérez aucun objet
Steckdose anschließen,
asentajalta.
"DEFG-$
untuk menghindari kejutan
de baño un dispositivo de
métallique dans les grilles d’air
überprüfen Sie, ob die auf dem
• Älä työnnä ilmanotto- tai
%,+
listrik.
corriente residual (RCD). Este
au
risque
de
vous
électrocuter.
Gerät angegebene Spannung
ilmanpoistoaukkoihin
"• Jangan sekali-kali menutup
RCD debe tener una corriente
mit der Netzspannung vor Ort
• N’obstruez jamais les grilles
metalliesineitä,
ettet
saa
• 7!,
kisi-kisi udara.
operacional residual que no
übereinstimmt.
d’air.
sähköiskua.
,,$%
• Sebelum Anda menghubungkan
exceda de 30 mA. Consulte a su
Verwenden Sie das Gerät
• Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä • Avant de brancher l’appareil,
)&
alat, pastikan voltase yang
electricista.
nie für andere als in dieser
assurez-vous
que
la
tension
ei
saa
peittää.
#ditunjukkan pada alat sesuai
• Para evitar descargas eléctricas,
Bedienungsanleitung
indiquée
sur
l’appareil
•
Varmista
ennen
laitteen
• 7 9$$dengan voltase listrik di tempat
no introduzca objetos metálicos
beschriebene Zwecke.
correspond bien à la tension
liittämistä,
että
laitteeseen
Anda.
• 0)&$
%
por las rejillas de aire.
secteur locale.
Verwenden Sie das Gerät nicht
merkitty
jännite
vastaa
++!"
• Jangan gunakan alat untuk
• No bloquee nunca las rejillas
zum Trocknen von Kunsthaar.
• N’utilisez pas l’appareil dans
paikallista
jännitettä.
keperluan selain yang
del aire.
un autre but que celui qui est
Wenn das Gerät an eine
• Älä käytä laitetta muuhun kuin
diterangkan dalam buku
• Antes de enchufar el aparato,
indiqué dans ce manuel.
Steckdose angeschlossen ist,
tässä
oppaassa
kuvattuun
),petunjuk ini.
compruebe que el voltaje
lassen Sie es zu keiner Zeit
• N’utilisez pas l’appareil sur
tarkoitukseen.
• 7,
• Jangan menggunakan alat pada
indicado en el mismo se
unbeaufsichtigt.
cheveux
artificiels.
•
Älä
käytä
laitetta
hiuslisäkkeisiin.
$"""
rambut tiruan.
corresponde con el voltaje de la
Verwenden Sie niemals
• Lorsque l’appareil est sous
" "
•
Kun
laite
on
liitetty
pistorasiaan,
• Bila alat telah terhubung
red eléctrica local.
Zubehör oder Teile, die von
tension, ne le laissez jamais
&älä
jätä
sitä
ilman
valvontaa.
ke listrik, jangan sekali-kali
• No utilice este aparato para
Drittherstellern stammen bzw.
sans
surveillance.
• 7,
• Älä koskaan käytä muita
meninggalkannya tanpa
otros fines distintos a los
nicht von Philips empfohlen
•
N’utilisez
jamais
d’accessoires
,kuin Philipsin valmistamia tai
diawasi.
descritos en este manual.
werden. Wenn Sie diese(s)
ou de pièces d’un autre
suosittelemia
lisävarusteita
tai
• 8
&&,$
• Jangan sekali-kali
• No utilice el aparato sobre
Zubehör oder Teile verwenden,
fabricant ou n’ayant pas été
-osia.
Jos
käytät
muita
osia,
9%, menggunakan aksesori
cabello artificial.
erlischt Ihre Garantie.
spécifiquement
recommandés
takuu
ei
ole
voimassa.
)!atau komponen apa pun
• Nunca deje el aparato sin
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
par Philips. L’utilisation de ce
•
Älä
kierrä
virtajohtoa
laitteen
dari produsen lain atau
• 7,$
vigilancia cuando esté
um das Gerät.
type
d’accessoires
ou
de
pièces
ympärille.
yang tidak secara khusus
#
,
,$"
enchufado a la red eléctrica.
entraîne l’annulation de la
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
direkomendasikan oleh Philips.
$
• Anna laitteen jäähtyä ennen
• No utilice nunca accesorios
garantie.
bevor Sie es wegräumen.
Jika Anda menggunakan
&'-3
säilytykseen asettamista.
ni piezas de otros fabricantes
• N’enroulez pas le cordon
Ziehen Sie nach der
aksesori atau komponen
,
$#
, o que Philips no recomiende
• Älä vedä laitteen virtajohdosta
d’alimentation
autour
de
Verwendung nicht am
tersebut, garansi Anda menjadi
,$%)
!
laitteen käytön jälkeen. Irrota
l’appareil.
Netzkabel. Ziehen Sie
batal.
laitteen pistoke pistorasiasta
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik
setelah penggunaan. Selalu
cabut alat dengan memegang
stekernya.
Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat
servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli
dapat sangat merugikan bagi
penggunanya.
•
•
•
•
•
Medan elektromagnet (EMF)
•
•
•
•
•
•
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang
bersama limbah rumah tangga normal
(2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik
di negara Anda . Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan
dan kesehatan manusia.
2
Non utilizzare mai accessori o
parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In
caso di utilizzo di tali accessori
o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo
di alimentazione attorno
all’apparecchio.
Lasciare raffreddare
l’apparecchio prima di riporlo.
Non tirare il cavo di
alimentazione dopo
l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
Non utilizzare l’apparecchio con
le mani bagnate.
Per eventuali controlli o
riparazioni, rivolgersi sempre
a un centro servizi autorizzato
da Philips. La riparazione da
parte di persone non qualificate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Mengeringkan rambut Anda
Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pasang nozel ( d ) ke pengering rambut.
3 Sesuaikan sakelar hembusan udara ( a ) ke
untuk
hembusan udara yang lembut dan penataan, atau
untuk hembusan udara yang kuat dan cepat kering.
4 Atur sakelar suhu ( b ) ke
untuk hembusan udara
panas,
untuk mengeringkan rambut secara efisien
pada suhu perawatan konstan, atau hembusan udara
dingin untuk menguatkan tata rambut Anda.
» Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara
otomatis dan berkelanjutan, mengurangi kusut dan
memberikan kilau tambahan. Akan tercium bau yang
khas. Hal ini normal dan disebabkan oleh ion yang
dihasilkan.
Ambiente
1
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga
dingin.
3 Untuk melepas nozel, cabut dari pengering rambut.
4 Bersihkan alat dengan kain lembab.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas
debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang
gantungannya ( c ).
3
Garansi dan servis
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui
masalah, harap kunjungi situs web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda
peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara
Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi
dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit
Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2
1
Funzionamento
Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Inserire il beccuccio ( d ) nell’asciugacapelli.
3 Regolare l’interruttore del flusso di aria ( a ) su
per un
per un flusso di
flusso di aria e una piega delicati o su
aria potente e un’asciugatura veloce.
4 Regolare l’interruttore della temperatura ( b ) su
per
un flusso di aria calda, su per un’asciugatura efficace
dei capelli a una temperatura moderata e costante o su
per raffreddare il flusso di aria e fissare la piega.
» Quando l’apparecchio è acceso, gli ioni sono rilasciati
in maniera automatica e continua per ridurre l’effetto
crespo, offrendo maggiore lucentezza. Si può avvertire
un odore particolare. Questo fenomeno è normale ed è
causato dalla generazione di ioni.
Dopo l’uso:
Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a
quando non è completamente freddo.
3 Per rimuovere il beccuccio, estrarlo dall’asciugacapelli.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
È anche possibile appendere l’apparecchio tramite
l’apposito gancio ( f ).
1
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita
da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito
www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento
futuro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere
eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al
proprio rivenditore Philips.
dan beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet op
kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires
of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek
zijn aanbevolen door Philips.
Als u dergelijke accessoires of
onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het
apparaat.
Wacht met opbergen tot het
apparaat is afgekoeld.
Trek na gebruik niet aan het
netsnoer. Haal het netsnoer
altijd uit het stopcontact door
aan de stekker te trekken.
Bedien het apparaat niet met
natte handen.
Breng het apparaat altijd naar
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door
een onbevoegde persoon
kan leiden tot een bijzonder
gevaarlijke situatie voor
de gebruiker.
Elektromagnetische velden (EMV)
Ikke bruk tilbehør eller deler fra
andre produsenter eller som
Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør
eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt
apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før
du legger det vekk.
Ikke trekk i nettledningen etter
bruk. Hold alltid i støpselet
når du trekker ut ledningen til
apparatet.
Ikke bruk apparatet med våte
hender.
Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er
utført av ukvalifiserte personer,
kan skape svært farlige
situasjoner for brukeren.
•
•
•
•
•
•
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende
regels in uw land voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten. Als u correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
2
1
Uw haar drogen
Steek de stekker in een stopcontact.
2 Bevestig het mondstuk ( d ) op de föhn.
3 Zet de luchtstroomschakelaar ( a ) op
voor een
zachte luchtstroom en langzame styling, of op
voor
een sterke luchtstroom en snel drogen.
4 Zet de temperatuurknop ( b ) op
voor een hete
luchtstroom,
voor efficiënt drogen op een constante,
verzorgende temperatuur of een koele luchtstroom om
uw stijl te fixeren.
» Als het apparaat is ingeschakeld, worden voortdurend
en automatisch ionen uitgegeven voor minder pluizig
haar en meer glans. U kunt een speciale geur ruiken. Dit
is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het
apparaat produceert.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot
het is afgekoeld.
3 Om het mondstuk te verwijderen, trekt u het van de
föhn af.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats
op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( c )
hangen.
AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
3
Garantie en service
prossimità di acqua.
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
Quando l’apparecchio viene
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support)
Nederlands
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre
usato in bagno, scollegarlo
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
dopo l’uso poiché la vicinanza
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
all’acqua rappresenta un rischio optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
geboden ondersteuning.
anche quando il sistema è
Norsk
spento.
1
Belangrijk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil
dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
AVVERTENZA: non
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
utilizzare questo
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
1
Viktig
apparecchio in prossimità
• WAARSCHUWING: gebruik
di vasche da bagno, docce,
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
dit apparaat niet in de buurt
og ta vare på den for senere referanse.
lavandini o altri recipienti
van water.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette
contenenti acqua.
• Als u het apparaat in de
apparatet i nærheten av vann.
Dopo l’utilizzo, scollegare
badkamer gebruikt, haal de
• Når du bruker apparatet på
sempre l’apparecchio.
stekker dan na gebruik altijd uit
badet, må du koble det fra etter
Se l’apparecchio si surriscalda,
het stopcontact. De nabijheid
bruk. Nærheten til vann utgjør
si spegne automaticamente.
van water kan gevaar opleveren,
en risiko, selv når apparatet er
Scollegare l’apparecchio e
zelfs als het apparaat is
slått av.
lasciarlo raffreddare per alcuni
uitgeschakeld.
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet
minuti. Prima di accendere
• WAARSCHUWING:
nær badekar, dusjer, håndvasker
nuovamente l’apparecchio,
gebruik dit apparaat
eller andre elementer
controllare che le griglie non
niet in de buurt van een bad,
som inneholder vann.
siano ostruite da lanugine,
douche, wastafel of ander
• Koble alltid fra apparatet
capelli, ecc...
waterhoudend object.
etter bruk.
Se il cavo di alimentazione
• Haal na gebruik altijd de stekker
• Hvis apparatet overopphetes,
è danneggiato deve essere
uit het stopcontact.
slår det seg av automatisk. Trekk
sostituito da Philips, da un
• Als het apparaat oververhit
ut støpselet på apparatet, og
centro di assistenza autorizzato
raakt, schakelt het automatisch
la det avkjøles noen minutter.
Philips o da persone qualificate
uit. Haal de stekker uit het
Kontroller at gitrene ikke er
al fine di evitare possibili danni.
stopcontact en laat het
blokkert av lo, hår osv. før du
Questo apparecchio può
apparaat een paar minuten
slår på apparatet igjen.
essere usato da bambini a
afkoelen. Controleer voordat u
• Hvis ledningen er ødelagt, må
partire dagli 8 anni in su e da
het apparaat weer inschakelt of
den alltid skiftes ut av Philips, et
persone con capacità mentali,
de luchtroosters niet verstopt
servicesenter som er godkjent
fisiche o sensoriali ridotte, prive
zitten met pluizen, haar enz.
av Philips, eller lignende
di esperienza o conoscenze
• Indien het netsnoer beschadigd
kvalifisert personell, slik at man
adatte, a condizione che
is, moet u het laten vervangen
unngår farlige situasjoner.
abbiano ricevuto assistenza
door Philips, een door Philips
• Dette apparatet kan brukes av
o formazione per utilizzare
geautoriseerd servicecentrum
barn over åtte år og av personer
l’apparecchio in maniera
of personen met vergelijkbare
med nedsatt sanseevne
sicura e siano consapevoli dei
kwalificaties om gevaar te
eller fysisk eller psykisk
potenziali pericoli associati a
voorkomen.
funksjonsevne, eller personer
tale uso. Evitare che i bambini
• Dit apparaat kan worden
med manglende erfaring
giochino con l’apparecchio.
gebruikt
door
kinderen
vanaf
eller kunnskap, dersom de får
Le operazioni di pulizia e
8
jaar
en
door
personen
met
instruksjoner om sikker bruk
manutenzione non devono
verminderde lichamelijke,
av apparatet eller tilsyn som
essere eseguite da bambini
zintuiglijke
of
geestelijke
sikrer sikker bruk, og hvis de
senza la supervisione di un
capaciteiten
of
weinig
ervaring
er klar over risikoen. Barn skal
adulto.
en kennis, mits zij toezicht of
ikke leke med apparatet. Barn
Per una sicurezza maggiore,
instructie hebben ontvangen
skal ikke utføre rengjøring eller
è consigliabile installare un
aangaande veilig gebruik van
vedlikehold uten tilsyn.
dispositivo RCD (Residual
het apparaat, en zij de gevaren
• Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
Current Device, dispositivo per
van het gebruik begrijpen.
råder vi deg til å installere en
corrente residua) all’interno del
Kinderen mogen niet met het
lekkasjestrømsenhet (RCD)
circuito elettrico che fornisce
apparaat spelen. Reiniging en
i den elektriske kretsen som
alimentazione al bagno. Tale
onderhoud dienen niet zonder
forsyner badet. Denne enheten
dispositivo RCD deve avere
toezicht door kinderen te
må ha et spenningsnivå for
una corrente operativa residua
worden uitgevoerd.
reststrøm som ikke er høyere
caratteristica non superiore a 30
• Voor extra veiligheid adviseren
enn 30 mA. Be installatøren om
mA. Chiedere aiuto al proprio
we
u
een
aardlekschakelaar
råd.
installatore.
te installeren in de elektrische
• Ikke stikk metallgjenstander inn i
Per evitare il rischio di scariche
groep die de badkamer
gitrene. Det kan føre til elektrisk
elettriche, non inserire oggetti
van stroom voorziet. Deze
støt.
metallici nelle griglie di
aardlekschakelaar dient een
aerazione.
• Ikke blokker luftinntaket.
waarde te hebben die niet
Non bloccare mai le griglie di
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg • Før du kobler til apparatet, må
aerazione.
du kontrollere at spenningen
de installateur.
som er angitt på apparatet,
Prima di collegare l’apparecchio
• Steek geen metalen
stemmer med den lokale
assicurarsi che la tensione
voorwerpen door de
nettspenningen.
indicata su quest’ultimo
luchtroosters, om elektrische
corrisponda a quella locale.
• Ikke bruk apparatet til noe
schokken te voorkomen.
annet formål enn det som
Non utilizzare l’apparecchio per
• Blokkeer nooit de luchtroosters.
beskrives i denne veiledningen.
scopi non descritti nel presente
• Controleer voordat u het
manuale.
• Ikke bruk apparatet på kunstig
apparaat aansluit of het
hår.
Non utilizzare l’apparecchio su
voltage dat op het apparaat is
capelli artificiali.
• Når apparatet er koblet til
aangegeven overeenkomt met
strømmen, må du aldri la det stå
Quando l’apparecchio è
de plaatselijke netspanning.
uten tilsyn.
collegato all’alimentazione, non
• Gebruik het apparaat niet
lasciarlo mai incustodito.
voor andere doeleinden
•
•
•
•
•
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Miljø
Campos electromagnéticos (CEM)
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke
skal kasseres som restavfall (2012/19/EU). Følg
nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på
riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser
for helse og miljø.
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
2
Tørke håret
Koble støpselet til en stikkontakt.
1
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Nunca utilize quaisquer
acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips
não tenha especificamente
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
Não enrole o cabo de
alimentação à volta do
aparelho.
Aguarde que o aparelho
arrefeça antes de o guardar.
Não puxe o cabo de
alimentação após a utilização.
Desligue o aparelho segurando
sempre na ficha.
Não utilize o aparelho com as
mãos molhadas.
Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado
da Philips para verificação
ou reparação. Reparações
efectuadas por pessoas não
qualificadas poderiam provocar
uma situação extremamente
perigosa para o utilizador.
•
2 Fest munnstykket ( d ) til hårføneren.
3 Sett luftstrømbryteren ( a ) til
for svak luftstrøm og
styling, eller sett den til
for sterk luftstrøm og rask
tørking.
4 Sett temperaturbryteren ( b ) til
for varm luftstrøm,
for effektivt å tørke håret med en konstant pleiende
temperatur, eller kjølig luftstrøm for å fiksere frisyren.
» Hvis apparatet er slått på, genereres ioner automatisk
og blir kontinuerlig sluppet fri for å gi ekstra glans og
redusere krusing. Dette kan avgi en spesiell lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er
avkjølt.
3 Når du vil fjerne munnstykket, trekker du det av apparatet.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
også henge det i hengeløkken ( c ).
3
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon eller hvis det har oppstått
problemer, kan du besøke webområdet til Philips på
www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du
bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à
Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência
oferecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambiente
du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt
apparaten.
Vänta tills apparaten har svalnat
innan du lägger undan den.
Dra inte i nätsladden efter
användning. Koppla alltid från
apparaten genom att hålla i
kontakten.
Använd inte apparaten med
våta händer.
Lämna alltid in apparaten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
•
•
•
•
•
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
2
Secar o seu cabelo
Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
1
2 Fixe o concentrador ( d ) no secador.
3 Ajuste o interruptor do fluxo do ar ( a ) para
para
obter um fluxo de ar suave e para modelar, ou para
para obter um fluxo de ar forte e uma secagem rápida.
4 Ajuste o interruptor da temperatura ( b ) para
para um
fluxo de ar quente,
para secar o seu cabelo de forma
eficiente a uma temperatura de cuidado constante, ou
selecione o fluxo de ar frio para fixar o seu penteado.
» Quando o aparelho é ligado, são libertados
automaticamente iões de forma contínua, reduzindo o
frisado e fornecendo um brilho adicional. Poderá sentir
um odor particular. É normal e é causado pelos iões
gerados.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que
arrefeça.
3 Para retirar o concentrador, puxe-o para fora do secador.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também
pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( c ).
3
Garantia e assistência
Caso necessite de informações ou tenha algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.com/support
ou contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips do
seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da
Philips.
Svenska
AVISO: não utilize este aparelho Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philipsprodukt! Genom att registrera din produkt på
perto de água.
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips
support.
Quando o aparelho for
utilizado numa casa-de-banho, 1
Viktigt!
desligue-o da corrente após
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta
• VARNING: Använd inte den här
riscos, mesmo com o aparelho
apparaten nära vatten.
desligado.
• Om du använder apparaten
AVISO: não utilize este
i ett badrum måste du dra ut
aparelho perto de
kontakten efter användning.
banheiras, chuveiros,
Närhet till vatten utgör en fara,
lavatórios ou outros recipientes
även när apparaten är avstängd.
que contenham água.
• VARNING: Använd inte
Desligue sempre da corrente
apparaten i närheten av badkar,
após cada utilização.
duschar, handfat eller
andra kärl som innehåller
Se o aparelho aquecer
vatten.
excessivamente, desliga-se
automaticamente. Desligue o
• Dra alltid ut nätsladden efter
aparelho e deixe-o arrefecer
användning.
durante alguns minutos.
• Om apparaten blir överhettad
Antes de voltar a ligar o
stängs den av automatiskt. Dra
aparelho, verifique as grelhas
ut apparatens stickkontakt och
e certifique-se de que não
låt den svalna ett par minuter.
estão bloqueadas com pêlos,
Innan du slår på apparaten igen
cabelos, etc.
måste du kontrollera gallren så
Se o fio estiver danificado,
att de inte har täppts till av ludd,
deve ser sempre substituído
hår eller dylikt.
pela Philips, por um centro
• Om nätsladden är skadad
de assistência autorizado
måste den alltid bytas ut
da Philips ou por pessoal
av Philips, ett av Philips
devidamente qualificado para
auktoriserade serviceombud
se evitarem situações de perigo.
eller liknande behöriga personer
Este aparelho pode ser utilizado
för att undvika olyckor.
por crianças com idade igual
• Den här apparaten kan
ou superior a 8 anos e por
användas av barn från 8 års
pessoas com capacidades
ålder, av personer med nedsatt
físicas, sensoriais ou mentais
fysisk, sensorisk och psykisk
reduzidas, ou com falta de
förmåga, samt av personer
experiência e conhecimento,
som inte har kunskap om hur
caso sejam supervisionadas
apparaten används, förutsatt
ou lhes tenham sido dadas
att det sker under tillsyn eller
instruções relativas à utilização
att de har informerats om hur
segura do aparelho e se tiverem
apparaten används på ett säkert
sido alertadas para os perigos
sätt och om de eventuella
envolvidos. As crianças não
riskerna. Barn ska inte leka med
podem brincar com o aparelho.
apparaten. Barn får inte rengöra
A limpeza e a manutenção
eller underhålla apparaten utan
do utilizador não podem ser
överinseende av en vuxen.
efectuadas por crianças sem
• Av säkerhetsskäl
supervisão.
rekommenderar vi även att du
Para maior segurança,
installerar en jordfelsbrytare för
aconselhamos a instalação
den krets som strömförsörjer
de um dispositivo de corrente
badrummet. Jordfelsbrytaren
residual (disjuntor) no circuito
måste ha en brytströmstyrka
eléctrico que abastece a casa
som inte överstiger 30 mA.
de banho. Este disjuntor deve
Kontakta en behörig elektriker
ter uma corrente residual
för mer information.
nominal não superior a 30
• För inte in metallföremål i
mA. Aconselhe-se com o seu
luftgallren eftersom det medför
electricista.
risk för elektriska stötar.
Não introduza objectos
• Blockera aldrig luftgallren.
metálicos nas grelhas de ar para • Innan du ansluter apparaten
evitar choques eléctricos.
kontrollerar du att spänningen
Nunca obstrua as grelhas de
som anges på apparaten
ventilação.
motsvarar den lokala
Antes de ligar o aparelho,
nätspänningen.
certifique-se de que a
• Använd inte apparaten för
tensão indicada no mesmo
något annat ändamål än
corresponde à tensão do local
vad som beskrivs i den här
onde está a utilizá-lo.
användarhandboken.
Não utilize o aparelho para
• Använd inte apparaten på
outro fim que não o descrito
konstgjort hår.
neste manual.
• Lämna aldrig apparaten
Não utilize o aparelho sobre
obevakad när den är ansluten
cabelo artificial.
till elnätet.
Nunca deixe o aparelho sem
• Använd aldrig tillbehör eller
vigilância quando estiver ligado
delar från andra tillverkare, eller
à corrente.
delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om
•
•
Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ
de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2
Torka håret
Sätt i kontakten i ett eluttag.
1
3 Ställ in reglaget för luftflöde ( a ) på
för mjukt
luftflöde och styling eller
för kraftigt luftflöde och
snabb torkning.
4 Justera temperaturreglaget ( b ) till
för hett luftflöde,
om du vill torka håret effektivt med en konstant
vårdande temperatur eller kallt luftflöde för att fixa
frisyren.
» När apparaten slås på avges joner automatiskt och
kontinuerligt för att minska krullighet och ge extra
glans. Du kan känna en särskild lukt. Det är normalt och
orsakas av jonerna som genereras.
Efter användning:
Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Om du vill ta bort munstycket drar du av det från
hårtorken.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan
också hänga upp den i upphängningsöglan ( c ).
1
3
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du
besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt
land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması
ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri önlemeye yardımcı olur.
2
Saçınızı kurutun
Fişi elektrik prizine takın.
1
2 Başlığı ( d ) saç kurutma makinesine takın.
şekillendirme için
konumuna veya güçlü hava akımı ve
hızlı kurutma için
konumuna getirin.
4 Sıcaklık düğmesini ( b ), sıcak hava akımı için
, saçlarınızı sabit bakım sıcaklığında etkili bir şekilde
kurutmak için , saç stilinizi sabitlemek üzere soğuk hava
akımı için ayarına getirin.
» Cihaz açık olduğunda otomatik olarak sürekli dağıtılan
iyonlar, saçınıza ekstra parlaklık verir ve elektriklenmeyi
azaltır. Özel bir koku duyulabilir. Bu durum normaldir ve
oluşan iyonlardan kaynaklanmaktadır.
Kullanım sonrası:
Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Başlığı çıkarmak için saç kurutma makinesinden çekin.
4 Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma
kancasından ( c ) asarak da saklayabilirsiniz.
1
3
Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan
Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada
sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda
di www.philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda
menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa
depan.
•
Önemli
UYARI: Bu cihazı su yakınında
kullanmayın.
Yakında su bulunması,
cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturacağından, cihazı
banyoda kullandıktan sonra
fişini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo küveti,
duş, lavabo veya suyla dolu
başka eşyaların yakınında
çalıştırmayın.
Kullanımdan sonra
cihazın fişini mutlaka çekin.
Cihaz aşırı ısınırsa otomatik
olarak kapanır. Cihazın fişini
prizden çekerek birkaç dakika
soğuması için bekleyin. Cihazı
tekrar çalıştırmadan önce,
giriş deliklerinin tüy, saç, vb.
nedeniyle tıkanmadığından
emin olun.
Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği
bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş
veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya
güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
nezaret edilmeyen çocuklarca
yapılmamalıdır.
Ek koruma için banyonun
elektrik devresine bir rezidüel
akım koruma cihazı (RCD)
takmanızı tavsiye ederiz. Bu
rezidüel akım koruma cihazının
rezidüel çalışma akımı değeri
30mA’dan yüksek olmamalıdır.
Kurulumu yapan kişiye danışın.
Elektrik çarpması riski
bulunduğundan hava
ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
Hava ızgaralarını kesinlikle
engellemeyin.
Cihazı bağlamadan önce,
cihaz üzerinde belirtilen
gerilim değerinin yerel şebeke
gerilimiyle ayını olduğundan
emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan
dışında bir amaç için
kullanmayın.
Cihazı peruk üzerinde
kullanmayın.
Cihaz güce bağlandığında,
hiç bir zaman gözetimsiz
bırakmayın.
Başka üreticilere ait olan veya
Philips tarafından özellikle
tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu tür aksesuarlar veya
parçalar kullanırsanız garantiniz
geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın
etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce
soğumasını bekleyin.
Garanti ve servis
Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
•
•
•
Çevre
•
1
•
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak
için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.
•
Elektromanyetik alanlar (EMF)
3 Hava akımı düğmesini ( a ), hafif hava akımı ve
2 Fäst munstycket ( d ) på hårtorken.
Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
para a recolha selectiva de produtos eléctricos
e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
Kullandıktan sonra güç
kablosunu çekmeyin. Cihazı
prizden çekerken mutlaka fişten
tutarak çekin.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
Cihazı kontrol veya onarım için
mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine gönderin. Onarımın
yetkili olmayan kişilerce
yapılması kullanıcı için çok
tehlikeli durumlara yol açabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tunggu sehingga perkakas sejuk
sebelum menyimpannya.
Jangan tarik kord kuasa selepas
menggunakannya. Pegang plag
setiap kali anda mencabut plag
perkakas.
Jangan kendalikan perkakas
dengan tangan yang basah.
Kembalikan perkakas ke pusat
servis yang dibenarkan oleh
Philips setiap kali anda hendak
mendapatkan pemeriksaan atau
pembaikan. Pembaikan oleh
orang yang tidak berkelayakan
boleh menyebabkan situasi
yang amat berbahaya kepada
pengguna.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan
peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan
elektromagnet.
Alam sekitar
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus
dibuang dengan sampah rumah biasa
(2012/19/EU). Ikut peraturan negara anda untuk
pengumpulan berasingan produk elektrik dan
elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan
kesihatan manusia.
2
1
Keringkan rambut anda
Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Pasang muncung ( d ) pada pengering rambut.
3 Tetapkan suis aliran udara ( a ) kepada
untuk
mendapatkan aliran udara dan gaya yang lembut atau
kepada
untuk mendapatkan aliran udara yang kuat
dan pengeringan yang cepat.
4 Tetapkan suis suhu ( b ) kepada
untuk aliran udara
yang panas,
untuk mengeringkan rambut anda
dengan berkesan pada suhu tetap yang menjaga rambut
anda atau aliran udara sejuk untuk menetapkan gaya
anda.
» Apabila perkakas dihidupkan, ion akan dilepaskan
secara automatik dan berterusan, mengurangkan
kerinting halus dan memberikan kilatan tambahan.
Mungkin terdapat bau unik. Ia perkara biasa dan
disebabkan oleh ion yang terjana.
Selepas digunakan:
Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas
sehingga ia menyejuk.
3 Untuk menanggalkan muncung, tarik daripada pengering
rambut.
4 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas
daripada habuk. Anda juga boleh menggantungnya
dengan gelung penggantung ( c ).
1
3
Jaminan dan servis
Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau
mempunyai masalah, sila layari laman web Philips
di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
mendapatkan nombor telefonnya di dalam buku jaminan
serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di
negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
AMARAN: Jangan gunakan
perkakas ini dekat dengan air.
Apabila anda menggunakan
perkakas ini dalam bilik
キҀ͚᪴
mandi, cabut plagnya
々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣‫⃬‫‬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶
setelah digunakan kerana
ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎YYYRJKNKRUEQOYGNEQOGᳰ㯎⁲⾎䕪ᶍ⎧Ȥ
kehampirannya dengan air juga
adalah risiko, walaupun setelah 䛺㺮θ䶦
ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴⊨
perkakas dimatikan.
仩Ȥ
AMARAN: Jangan gunakan
• 婌⌰潜嫝⇥☎晆康㬚䕪☖㒟ṥ䐎㘒
perkakas ini berhampiran
ᶍ⎧Ȥ
dengan tab mandi,
• 婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽㺇ー㲱㱚
pancur air, sinki atau
㓜ṥ䐎Ȥ
bekas lain yang
• 㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ
mengandungi air.
ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ
Cabut plag perkakas setiap kali
⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ
selepas digunakan.
• 婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ㲱㱚ȣ
Jika perkakas menjadi
㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪康ṥ䐎㘒
terlampau panas, ia dimatikan
╎⁝Ȥ
secara automatik. Cabut
• ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪㊸
plag perkakas dan biarkan
⠚Ȥ
sejuk selama beberapa minit.
• ⡨㚂ᶍ⎧庭㿓潎⩩⫬僐↎⁙擓䐛
Sebelum anda menghidupkan
㵶Ȥㆺ㉯ᶍ⎧㊸⠚潎媏⁜₝≚⃆⃬
perkakas itu semula, periksa
掅Ȥ⁳㨇⌕↎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝㞦㛋⃠
gril untuk memastikan ia tidak
枴⋉潎䝔ể⁜㘐垑䶸㫁ȣ⠚⊷䨯㘨
tersekat oleh gumpalan bulu,
䅏✛❄Ȥ
rambut dll.
• ⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″≗敏潎⺫
Jika kord sesalur kuasa rosak,
条䐗柄ℏ㱌ȣ柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
ia mesti diganti oleh Philips,
⺩ー䭡Ḣ䕪᳹伲ᶠ⌾㙋㗚㉈Ȥ
pusat servis yang dibenarkan
• 㘒ᶍ⎧廨⋮䐗⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪
oleh Philips ataupun pihak lain
‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄
seumpamanya yang layak bagi
ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪
mengelakkan bahaya.
ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ
Perkakas ini boleh digunakan
䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể
oleh kanak-kanak berumur 8
ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞
tahun dan ke atas dan orang
⁙䕪≗⪙Ȥᳳ⹽媏‥䧋䊏仳㘒ᶍ
yang kurang keupayaan
⎧Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆ᶠ䖷䙉䕪⾫ₛ
fizikal, deria atau mental, atau
ᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥ
kekurangan pengalaman dan
• ᴠᵬ➄ↆểㆊ潎ⷠ媔☎㱚⪊ẁ䐛䕪
pengetahuan jika mereka
䐛㫺◄峕ᴓ⩯垫᳦ᴐ枃⪀⅏ḿⳋṂ
diberi pengawasan dan arahan
䐛㰧ᳳ屫庭O#䕪⅏ḿ䐛㰧垫
berkaitan penggunaan perkakas
乔
4%&Ȥ嫌⾫嫝⋷4%&⩯垫
secara selamat dan memahami
␬⎎嫈Ȥ
bahaya yang mungkin
• ⃭⇥⫬悷⭄䅏ḹ㊸⁋枴⋉潎
berlaku. Kanak-kanak tidak
᷋″壌䐛Ȥ
seharusnya bermain dengan
perkakas ini. Pembersihan
• ⃭⇥攡❄䐛⌟枴枴⋉Ȥ
dan penyenggaraan tidak
• 廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠
sepatutnya dilakukan
䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ
oleh kanak-kanak tanpa
• 嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋
pengawasan.
⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ
Untuk perlindungan tambahan, • 嫝⇥⫟Ἥ⊷ṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
kami mengesyorkan agar anda
• ⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆
memasang peranti arus baki
ᶠ䗱䪇Ȥ
(RCD) dalam litar elektrik yang
• ⃭⇥ṥ䐎䐗⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪潎ー
membekali bilik air tersebut.
㘐䶵柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪ᷡḻ攪ᷜー
RCD ini mesti mempunyai
忎ᷜȤ⡨㚂ṥ䐎㩊䭡攪ᷜー忎ᷜ潎
arus operasi baki berkadar
⾎䕪ểỔ⫬⠗㐮Ȥ
yang tidak melebihi 30mA.
• ⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ
Tanya pemasang anda untuk
• ⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ
mendapat nasihat.
Jangan masukkan objek logam • ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ⎧
㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ
ke dalam gril udara untuk
•
⃭⇥䐎㵥ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ
mengelakkan kejutan elektrik.
Jangan menghalangi gril udara. • ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕
Sebelum anda
俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ
menyambungkan perkakas ini,
pastikan voltan yang dinyatakan ⩢ⷮ౧&.'
pada perkakas selaras dengan
㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ
voltan kuasa tempatan anda.
⣜ධ
Jangan gunakan perkakas untuk
㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ⵺᳴㕔开䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔
sebarang tujuan lain selain
'7Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎◣⪜☖∠䕪䐛╎⊰䐛⨶ᶍ⎧
⃬䭡◄㐜墪⪀Ȥ㩉䝔ⷩ乔ᶍ⎧㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ䭡Ὃ
daripada yang diterangkan
⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ
dalam buku panduan ini.
Jangan gunakan perkakas pada ०᎟๡ࣾ
1 ⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤ
rambut palsu.
2 ⫬斬枴┚
d⩯垫僙䐛⌟枴Ȥ
Apabila perkakas telah
3 ⫬枴弅ⷦ⁙
a嫩僙
⋕劝⹽㚺枴䐎ᵴ弆♱潎ー嫩僙
⋕劝⹽⸠枴䐎ᵴ⻑弅⌟ⵘȤ
disambungkan kepada kuasa,
4 ⫬㴏ⶌⷦ⁙
b嫩僙 ⋕劝⹽㿓枴潎嫩僙 ⋕᷋⼸
jangan sekali-kali dibiarkan
⪀ㆊ⊷㴏ⶌ榾㐮ⵘ⊷潎ー嫩僙₝枴 䐎ᵴ⪀♱Ȥ
» ᶍ⎧㊋开䐛㵶⋴潎⋕僐↎ᳺ㇧䷓☖悰㐤尅䢡⨶潎᷊䢦⊷㗚ↆ
tanpa diawasi.
杠㶷ȣᶔ㯣Ȥ⾎⋕俣Ḁ擡№᳦䢳䅟㩰䕪㫺⍙Ȥ庿㔕㩉ⴞ⾫
Jangan sekali-kali gunakan
ₛ潎㔕䐗ㄦᶍ䐅䕪尅䢡⨶⫢僚䕪Ȥ
Ҭ⩕ऻ喟
sebarang perkakas atau
1 ⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ
bahagian dari mana-mana
2 ⫬ᶍ⎧乔ᵴ敺㿓坎晈ᳰ潎䗚僙⁜₝≚Ȥ
pengilang atau yang tidak
3 塧≞ᳱ斬枴┚潎⫬⁜ᶴ䐛⌟枴ᳰㆺᳱ≙⋕Ȥ
4 䐎㵥⳩㏌㇓ᶍ⎧Ȥ
disyorkan secara khusus oleh
5 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎㇨䊕
Philips. Jika anda menggunakan
c⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ
aksesori atau bahagian yang
Ԋԛ̻᰺ߎ
sedemikian, jaminan anda
⡨旦ᵬ壉ệ⽕ー㗯ᷡḻ䑷擔潎嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿
menjadi tidak sah.
YYYRJKNKRUEQOUWRRQTVー᳴⾎ㄦ☎◣⪜☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳
ↇᴓ⺩伺䯡潊⋕☎⁎䋩ểỔ≇ᴓㅤ№⁜䐛嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎ㄦ
Jangan lilit kord sesalur
☎䕪◣⪜☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝⋷⸹☖䕪柄ℏ㱌䶵
mengelilingi perkakas.
揦␬㬨↏Ȥ
Download PDF

advertising