Philips | BHD186/00 | Philips DryCare Advanced Haartrockner BHD186/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
Strong airflow and fast
drying
www.philips.com/welcome
Gentle airflow and
styling
Airflow
BHD184
Switch off
•
You can also use the turbo button
( b ) for an extra
powerful airflow.
( e ) will turn on
» The ThermoBalance LED indicator
when the setting is selected, and you will feel cool/hot
airflow coming out of the dryer.
EN User manual
IT
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
Manuale utente
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
TR Kullanım kılavuzu
Käyttöopas
FR Mode d’emploi
MS-MY
Manual pengguna
ID
ZH-CN
⩕ᝤ᝸‫ڹ‬
Buku Petunjuk Pengguna
g
h
» The appliance with ionic function provides additional
shine and reduces frizz. It automatically activates when
the appliance is switched on. The ions may produce a
special odor. It is normal and caused by the ions which
are generated.
Massaging Diffuser ( i )
The massaging diffuser is specially developed to gently dry
both straight and curly or wavy hair.
• To enhance your natural volume and maintain your curls,
hold the dryer vertically to dry your hair.
• To add volume at the roots, insert the pins into your hair
in such a way that they touch your scalp.
• Make rotating movements with the appliance to distribute
the warm air through your hair.
• You can enjoy a massaging function with diffuser thanks
to its caring soft pins.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( g ) off the appliance to remove
hair and dust.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( f ).
3
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
a
b
c
Dansk
d
f
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
e
1
i
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
•
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
•
3140 035 41694
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1
Guarantee and service
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
•
Vigtigt
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da vand
udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet
med et HFI-relæ, der ikke
overstiger 30mA. Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specifikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philipsserviceværksted. Reparation
udført af ukvalificeret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in a •
bathroom, unplug it after use
•
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched off.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
•
after use.
If the appliance overheats,
it switches off automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
•
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by fluff, hair, etc.
If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
•
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
•
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision. •
•
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
•
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
•
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects
•
into the air grilles to avoid
electric shock.
Never block the air grilles.
•
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
•
described in this manual.
Do not use the appliance on
•
artificial hair.
When the appliance is
•
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
•
or that Philips does not
specifically recommend. If
•
you use such accessories
or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
Elektromagnetiske felter (EMF)
after using. Always unplug the
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
appliance by holding the plug.
elektromagnetiske felter.
Do not operate the appliance
Miljø
with wet hands.
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
Always return the appliance to
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
a service centre authorized by
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
Philips for examination or repair. produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Repair by unqualified people
could result in an extremely
2
Tørring af håret
hazardous situation for the user. 1 Sæt stikket i stikkontakten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 Indstil temperaturknappen ( c ) og knappen til luftstrøm
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
( d ) til den ønskede position. Hold knappen til kølig luft
( a ) nede for at sætte frisuren med en kølig luftstrøm
efter tørring eller styling.
Omskifter
Environment
2
1
Temperatur
Dry your hair
cool shot button
( a ) for cool airflow to fix your style
after drying or styling.
Setting
Hot
Temperature
ThermoBalance
Function
Dry shower-wet hair
quickly
With the ThermoBalance
sensor, it continuously
monitors and adjusts
the air temperature,
ensuring an optimal dry
Dry your hair with warm
temperature gently
ThermoBalance
Funktion
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad
Med ThermoBalancesensoren overvåges
og justeres
lufttemperaturen
konstant, og der sikres
en optimal tørring
Tør håret skånsomt med
en varm temperatur
Connect the plug to a power supply socket.
Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring
2 Adjust the temperature switch ( c ) and airflow
switch( d ) to the desired position. Press and hold the
Switch
Indstilling
Varm
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Luftstrøm
Moderat luftstrøm og
styling
Sluk
• Du kan også bruge turboknappen ( b ) for at opnå en
ekstra kraftig luftstrøm.
» ThermoBalance LED-indikatoren
( e ) tænder, når
indstillingen er valgt, og der kommer en kølig/varm
luftstrøm ud af hårtørreren.
» Apparatet med ionisk funktion giver yderligere glans
og reducerer krusning. Den aktiveres automatisk, når
apparatet tændes. Ionerne kan afgive en særlig lugt.
Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
Masserende diffusor ( i )
Den masserende diffusor er speciet udviklet til nænsom
tørring af både glat og krøllet eller bølget hår.
•
For at forbedre din naturlige volumen og beholde
dine krøller skal du holde hårtørreren lodret under
hårtørringen.
For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diffusuren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
• Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en
jævn fordeling af den varme luft i dit hår.
• Hårtørrerens nænsomme, bløde pigge giver en
massagefunktion med diffusor.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Tag luftindtagsgitteret ( g ) af apparatet for at fjerne hår
og støv.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængsstroppen ( f ).
Schalten
Einstellung
Heiß
•
3
ThermoBalance
Trocknen Sie Ihr Haar
sanft bei warmer
Temperatur.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
ƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
2
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲcƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲ
ơƝƱơdƳƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƨƝƳƧƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵƪƱƽƯƵ
ơƝƱơ aƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩƴƯ
ƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
1
ƅƩơƪƼưƴƧƲ
Starker Luftstrom für
schnelles Trocknen
Luftstrom
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips
Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”Worldwide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter
i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
1
Temperatur
Funktion
Nasses Haar schnell
trocknen
Der ThermoBalanceSensor überwacht
kontinuierlich die
Temperatur und
passt sie an, um
optimale Trocknung zu
gewährleisten.
ƒƽƨƬƩƳƧ
ƇƥƳƴƼ
Sanfter Luftstrom und
einfaches Styling
Ausschalten
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
7KHUPR%DODQFH
•
Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können
Sie auch die Turbotaste
( b ) verwenden.
( e ) wird
» Die ThermoBalance LED-Anzeige
eingeschaltet, wenn die Einstellung ausgewählt wurde.
Sie spüren dann einen kalten/heißen Luftstrom aus dem
Haartrockner.
» Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht Ihrem Haar
mehr Glanz und glättet das Haar. Die Funktion wird
beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert. Die
Ionen können einen speziellen Geruch entwickeln. Diese
Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten
Ionen verursacht.
Massagediffusor ( i )
Der Massagediffusor wurde zum schonenden Trocknen
glatter sowie lockiger oder welliger Haare entwickelt.
• Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre
Locken beizubehalten, halten Sie den Haartrockner
senkrecht, wenn Sie Ihre Haare trocknen.
• Setzen Sie die Diffusorfinger in das Haar, sodass sie die
Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz
volles Volumen.
• Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft
gleichmäßig im Haar zu verteilen.
• Durch die sanften, weichen Massagestifte bietet der
Diffusor eine Massagefunktion.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( g ) vom Gerät, um
Haare und Staub zu entfernen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen ( f ).
ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƢƱƥƣƬƝƭƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƐơƩƳƨƧƴƞƱơƲ
7KHUPR%DODQFH
ươƱơƪƯƫƯƵƨƥƟƤƩơƱƪƾƲ
ƪơƩƱƵƨƬƟƦƥƩơƭƜƫƯƣơ
ƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơơƝƱơ
ƤƩơƳƶơƫƟƦƯƭƴơƲƢƝƫƴƩƳƴƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƬƥƬƝƴƱƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƬƥ
ơươƫƞƱƯƞơƝƱơ
Campos electromagnéticos (CEM)
2
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
1
Medioambiental
Este símbolo significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/
UE). Siga la normativa de su país con respecto a
la recogida de productos eléctricos y electrónicos.
El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
kytkin ( d ) sopivaan asentoon. Paina viileän
( a ) ja viimeistele kampaus
puhallusilman valitsinta
kuivauksen tai muotoilun jälkeen viileällä puhallusilmalla.
Kytkin
Secado del cabello
Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Ajuste el botón de temperatura ( c ) y el de flujo de aire
( d ) en la posición deseada. Mantenga pulsado el botón
de flujo de aire frío
( a ) para fijar el peinado con aire
frío después del secado o moldeado.
1
Interruptor
Posición
Calor
Temperatura
ThermoBalance
• ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER b
ƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞơƝƱơ
» ƈƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ/('ƴƯƵơƩƳƨƧƴƞƱơ7KHUPR%DODQFH e
ƨơơƭƜƸƥƩƼƴơƭƧƱƽƨƬƩƳƧƥƟƭơƩƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƪơƩƨơƭƩƾƳƥƴƥƪƱƽơ
ƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƭơƢƣơƟƭƥƩơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
Función
Seca el cabello mojado
rápidamente
Con el sensor
ThermoBalance, se
controla y ajusta
continuamente la
temperatura del aire,
para garantizar un
secado óptimo
Séquese el pelo con una
temperatura cuidadosa
Flujo de aire fuerte para
Asento
Kuuma
Lämpötila
2
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƒƯƞơƝƱơ
Hiusten kuivaaminen
Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Aseta lämpötilakytkin ( c ) ja puhallusvoimakkuuden
ThermoBalance
Toiminto
Kuivaa hiukset nopeasti
suihkun jälkeen
ThermoBalance-anturi
valvoo ilman lämpötilaa
jatkuvasti ja säätää
sitä optimaalisen
kuivaustuloksen
takaamiseksi
Environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/
UE). Respectez les règles en vigueur dans votre
pays pour la mise au rebut des produits électriques
et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
2
1
Séchage de vos cheveux
Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Réglez le thermostat ( c ) et l’interrupteur du flux d’air
( d ) sur la position voulue. Maintenez enfoncé le bouton
du flux d’air froid
( a ) pour fixer votre coiffure après le
séchage ou la mise en forme.
Bouton
Kuivaa hiukset
hellävaraisesti
lämpimällä ilmalla
Réglage
Chaud
Voimakas puhallus
nopeaan kuivatukseen
Ilmanvirtaus
Kevyt puhallus ja
muotoilu
Température
Virran katkaiseminen
Le capteur
ThermoBalance contrôle
et ajuste en permanence
la température de
l'air, pour un séchage
optimal.
Permet de sécher vos
cheveux délicatement à
l'air chaud
• Turbopainiketta ( b ) painamalla saat erittäin
voimakkaan ilmavirran.
( e ) syttyy, kun
» ThermoBalance-LED-merkkivalo
asetus valitaan, ja tunnet puhaltimen puhaltavan viileää/
kuumaa ilmaa.
» Laite, jossa on ionikäsittelytoiminto, lisää hiusten kiiltoa
ja vähentää karheutta. Se aktivoituu automaattisesti, kun
laitteeseen kytketään virta. Ionit saattavat tuottaa erityistä
hajua. Se on normaalia ja johtuu ioneista.
ThermoBalance
Fonction
Séchez rapidement vos
cheveux à la sortie de la
douche.
Flux d'air puissant pour
un séchage rapide
Flux d'air
Flux d'air doux modéré
pour la mise en forme
Arrêt
Hierova diffuusori ( i )
un secado rápido
• Vous pouvez également utiliser le bouton Turbo ( b )
WARNUNG: Verwenden Sie das
pour obtenir un flux d’air plus puissant.
Hierova diffuusori on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä
» ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƣƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
Flujo de aire suave para
Flujo de aire
suorat että kiharat hiukset.
Gerät nicht in der Nähe von
» Le voyant ThermoBalance
( e ) s’allume lorsque le
ƪơƩƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƆƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƼƴơƭƧ
dar forma
réglage est sélectionné. Vous ressentirez un flux d’air
• Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää
ƳƵƳƪƥƵƞƴƟƨƥƴơƩƳƥƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƍưƯƱƥƟƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơ
Apagado
Wasser.
froid/chaud.
kiharoita pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia
ƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜưƯƵƯƶƥƟƫƥƴơƩƳƴơƩƼƭƴơƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼ
kuivatessa.
ƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
• Wenn das Gerät in einem
» L’appareil avec fonction ionisante offre une brillance
• También puede usar el botón turbo ( b ) para un flujo
• Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin
exceptionnelle et réduit les frisottis. La fonction s’active
ƖƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦi
de aire más potente.
Badezimmer verwendet wird,
siten, että ne koskettavat päänahkaa.
automatiquement lorsque l’appareil est mis sous tension.
ƈƶƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơ
( e ) se activará al
» El indicador LED ThermoBalance
• Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
Les ions peuvent dégager une odeur particulière. Ce
trennen Sie es nach dem
ƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
seleccionar el ajuste y podrá notar el flujo de aire caliente
ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
‡ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
o frío del secador.
Gebrauch von der
• Diffuusorin hellävaraiset ja pehmeät tapit soveltuvat hyvin Diffuseur massant ( i )
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
pään hierontaan.
» El aparato cuenta con una función iónica que
Stromversorgung. Die Nähe zum
ƪƜƨƥƴơ
Le diffuseur massant permet de sécher en douceur les
proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
Käytön jälkeen:
‡ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
cheveux lisses, bouclés et ondulés.
Wasser stellt ein Risiko dar,
Se activará automáticamente al encender el aparato. Los
1
Katkaise
laitteesta
virta
ja
irrota
pistoke
pistorasiasta.
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥƴƯƤƝƱƬơ
• Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos
iones pueden producir un olor especial. Es normal, lo
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
sogar wenn das Gerät
ƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement
causan los iones generados.
3 Irrota ilmanottoritilä ( g ) laitteesta ja poista hiukset ja
‡ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥƴƯ
lorsque vous vous séchez les cheveux.
abgeschaltet ist.
Difusor de masaje ( i )
pöly.
ƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
• Pour donner du volume aux racines, introduisez les
El difusor de masaje está especialmente diseñado para
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
‡ƈƶƵƳƯƽƭơƬưƯƱƥƟƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴơƩƪơƩƣƩơơươƫƼƬơƳƜƦƳƴƯ
• WARNUNG: Verwenden
pointes du diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles
secar suavemente tanto el cabello liso como el cabello
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ƪƥƶƜƫƩƷƜƱƧƳƴƩƲƬơƫơƪƝƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
touchent le cuir chevelu.
Sie das Gerät nicht in der
rizado u ondulado.
ripustuslenkistään ( f ).
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
• Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour
• Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos,
diffuser de l’air chaud dans vos cheveux.
3
Garantie und Kundendienst
Nähe von Badewannen,
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
sostenga el secador verticalmente para secar el cabello.
3
Takuu ja huolto
• Le diffuseur offre une fonction de massage grâce à ses
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
Duschen, Waschbecken
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
•
Para
dar
volumen
desde
la
raíz,
introduzca
las
púas
en
el
tiges de soin douces.
ƪƱƵƾƳƥƩ
Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
oder sonstigen Behältern mit
Après utilisation :
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơgơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
• Efectúe movimientos circulares con el aparato para
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
1
Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
Wasser.
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
distribuir el aire caliente por el cabello.
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
• Puede disfrutar de una función de masaje con el difusor
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
• Ziehen Sie nach jedem
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( g ) de l’appareil pour
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
gracias
a
sus
puntas
suaves.
f
retirer les cheveux et la poussière.
Ihren lokalen Philips Händler.
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen PhilipsGebrauch den Netzstecker aus
Después del uso:
jälleenmyyjään.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
der Steckdose.
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
3
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que
par son anneau de suspension ( f ).
Français
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
• Bei Überhitzung wird das Gerät
se enfríe.
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( g ) del aparato
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
ưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
automatisch ausgeschaltet.
3
Garantie et service
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
para
eliminar
los
pelos
y
el
polvo.
de
Philips
!
Pour
profiter
pleinement
de
l’assistance
offerte
www.philips.com/welcome.
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
Ziehen Sie den Stecker aus
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
www.philips.com/welcome.
puede colgarlo por su anilla ( f ).
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
der Steckdose, und lassen Sie
1
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
das Gerät einige Minuten lang
le
Service
Consommateurs Philips de votre pays (vous
1
Important
3
Garantía y servicio
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
abkühlen. Vergewissern Sie sich ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ.
Español
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
• ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
vor dem erneuten Einschalten,
votre revendeur Philips.
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
dass keine Flusen, Haare usw.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
die Gebläseöffnung blockieren.
Indonesia
cet appareil à proximité d’une
diríjase al distribuidor Philips local.
1
Importante
source d’eau.
• žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
• Um Gefährdungen zu
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
Suomi
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
vermeiden, darf ein defektes
• Si vous utilisez l’appareil dans
ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
futuro.
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
Netzkabel nur von einem Philips
une salle de bains, débranchez- com/welcome.
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ • ADVERTENCIA: No utilice este
Service-Center, einer von Philips
le après utilisation car la
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1
Penting
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
autorisierten Werkstatt oder
proximité d’une source d’eau
aparato cerca del agua.
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
1
Tärkeää
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
einer ähnlich qualifizierten
constitue un risque, même
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
• Si utiliza el aparato en el cuarto
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
Person durch ein Originallorsque l’appareil est hors
• ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
de baño, desenchúfelo después se myöhempää käyttöä varten.
• PERINGATAN: Jangan gunakan
Ersatzkabel ersetzt werden.
tension.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
de usarlo. La proximidad de
alat ini di dekat air.
• VAROITUS: Älä käytä tätä
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
• Dieses Gerät kann von Kindern
• AVERTISSEMENT :
agua representa un riesgo,
• Bila alat digunakan di kamar
laitetta veden lähellä.
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲ
ab 8 Jahren und Personen
n’utilisez
pas
l’appareil
aunque el aparato esté
mandi, cabutlah stekernya
• Jos käytät laitetta
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲƳƪƥƽƧưƯƵ
mit verringerten physischen,
près
d’une
baignoire,
apagado.
setelah digunakan karena dekat
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
sensorischen oder psychischen
d’une douche, d’un
• ADVERTENCIA: No utilice
dengan air dapat menimbulkan
pistorasiasta käytön jälkeen,
Fähigkeiten oder Mangel
lavabo ni de tout autre récipient
• ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
este aparato cerca del
risiko, sekalipun alat telah
sillä laitteessa on jännitettä,
an Erfahrung und Kenntnis
contenant de l’eau.
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
agua ni cerca de bañeras,
dimatikan.
vaikka virta olisi katkaistu.
verwendet werden, wenn sie bei • ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
• Débranchez toujours l’appareil
duchas, cubetas u otros
•
PERINGATAN: Jangan
• VAROITUS: älä käytä
der Verwendung beaufsichtigt
après
utilisation.
recipientes que contengan
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
gunakan alat ini di dekat
laitetta kylpyammeen,
werden oder Anweisung zum
agua.
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
• Lorsque l’appareil est
bak mandi, pancuran,
suihkun, altaan tai
sicheren Gebrauch des Geräts
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ • Desenchufe siempre el aparato
en surchauffe, il se met
bak atau tempat berisi air
muiden vesiastioiden
erhalten und die Gefahren
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
automatiquement hors tension.
después de usarlo.
lainnya.
lähellä.
verstanden haben. Kinder
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ • Si el aparato se calienta
Débranchez
l’appareil
et
•
Selalu mencabut steker setiap
• Irrota pistoke pistorasiasta aina
dürfen nicht mit dem Gerät
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
laissez-le
refroidir
quelques
en exceso, se apaga
kali selesai menggunakan alat.
käytön jälkeen.
spielen. Die Reinigung und
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
minutes. Avant de remettre
automáticamente. Desenchufe
• Jika terlalu panas, alat akan
•
Jos
laite
kuumenee
liikaa,
virta
Wartung darf nicht von Kindern • ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
l’appareil sous tension, assurezel aparato y deje que se enfríe
mati secara otomatis. Cabut
katkeaa automaattisesti. Irrota
ohne Aufsicht durchgeführt
vous que les grilles ne sont pas
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
durante unos minutos. Antes de
steker alat lalu biarkan dingin
laite pistorasiasta ja anna sen
werden.
obstruées par de la poussière,
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
encender de nuevo el aparato,
selama beberapa menit.
jäähtyä muutama minuutti.
• Der Einbau einer
des cheveux, etc.
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
compruebe las rejillas para
Sebelum Anda menghidupkan
Ennen kuin käynnistät laitteen
Fehlerstromschutzeinrichtung
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
asegurarse de que no estén
kembali alat ini, periksa kisiuudelleen, tarkasta, ettei ritilään • Si le cordon d’alimentation
in dem Stromkreis, der das
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
est endommagé, il doit être
obstruidas con pelusas, pelos,
kisi untuk memastikan tidak
ole
kertynyt
esimerkiksi
nukkaa
Badezimmer versorgt, bietet
remplacé
par
Philips,
par
un
etc.
• ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
tersumbat bulu, rambut, dll.
tai hiuksia.
zusätzlichen Schutz. Dieses
Centre Service Agréé Philips ou
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
• Si el cable de alimentación está
• Jika kabel listrik rusak, maka
• Jos virtajohto on vahingoittunut,
Gerät muss über einen
par
un
technicien
qualifié
afin
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
dañado, deberá ser sustituido
harus diganti oleh Philips,
se on oman turvallisuutesi
Nennauslösestrom von maximal
d’éviter tout accident.
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
por Philips, por un centro de
pusat layanan resmi Philips
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
30 mA verfügen. Bei Fragen
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
servicio autorizado por Philips
atau orang yang mempunyai
valtuuttamassa huoltoliikkeessä • Cet appareil peut être utilisé
wenden Sie sich an Ihren
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
par
des
enfants
âgés
de
8
ans
o por personal cualificado, con
keahlian sejenis agar terhindar
tai muulla ammattitaitoisella
Installateur.
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ou
plus,
des
personnes
dont
el fin de evitar situaciones de
dari bahaya.
korjaajalla.
• Führen Sie keine
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
les capacités physiques,
peligro.
• Alat ini dapat digunakan oleh
• Laitetta voivat käyttää yli
Metallgegenstände in
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
sensorielles ou intellectuelles
• Este aparato puede ser usado
anak-anak di atas 8 tahun
8-vuotiaat
lapset
ja
henkilöt,
die Lufteinlass- oder
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
sont réduites ou des personnes
por niños a partir de ocho años,
dan orang dengan cacat fisik,
joiden fyysinen tai henkinen
Gebläseöffnung ein, da dies zu
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
manquant d’expérience et de
por personas con capacidad
indera atau kecakapan mental
toimintakyky on rajoittunut tai
Stromschlägen führen kann.
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
connaissances, à condition
física, psíquica o sensorial
yang kurang atau kurang
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
• Halten Sie Lufteinlassgitter und
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
que
ces
enfants
ou
personnes
reducida y por quienes no
pengalaman dan pengetahuan
laitteen käytöstä, jos heitä on
Gebläseöffnung immer frei.
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
soient sous surveillance ou
tengan los conocimientos y la
jika mereka diberi pengawasan
neuvottu laitteen turvallisesta
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
• Bevor Sie das Gerät an eine
qu’ils aient reçu des instructions
experiencia necesarios siempre
atau petunjuk mengenai cara
käytöstä tai tarjolla on
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
Steckdose anschließen,
quant à l’utilisation sécurisée
que lo hagan bajo supervisión
penggunaan alat yang aman
turvallisen käytön edellyttämä
überprüfen Sie, ob die auf dem
de l’appareil et qu’ils aient pris
• ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
o hayan recibido instrucciones
dan mengerti bahayanya. Anakvalvonta ja jos he ymmärtävät
Gerät angegebene Spannung
connaissance des dangers
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
sobre cómo utilizar el aparato
anak dilarang memainkan alat
laitteeseen liittyvät vaarat.
mit der Netzspannung vor Ort
encourus.
Les
enfants
ne
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
de forma segura y conozcan los
ini. Pembersihan dan perawatan
Lasten ei saa antaa leikkiä
übereinstimmt.
doivent pas jouer avec
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
riesgos que conlleva su uso. No
tidak boleh dilakukan oleh
laitteella. Lasten ei saa antaa
l’appareil. Le nettoyage et
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
• Verwenden Sie das Gerät
permita que los niños jueguen
anak-anak tanpa pengawasan.
puhdistaa tai huoltaa laitetta
l’entretien ne doivent pas être
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
nie für andere als in dieser
con el aparato. Los niños no
•
Untuk perlindungan tambahan,
ilman valvontaa.
réalisés par des enfants sans
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
Bedienungsanleitung
deben llevar a cabo la limpieza
kami sarankan Anda memasang
• Lisäksi suosittelemme
surveillance.
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
beschriebene Zwecke.
ni el mantenimiento a menos
Residual Current Device
asentamaan
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
• Pour plus de sécurité, il est
que lo hagan bajo supervisión.
• Verwenden Sie das Gerät nicht
(RCD) pada sirkuit listrik yang
kylpyhuoneen pistorasiaan
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
conseillé de brancher l’appareil
zum Trocknen von Kunsthaar.
• Como protección adicional,
memasok listrik ke kamar
jäännösvirtalaitteen (RCD).
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
sur une prise de courant
aconsejamos que instale en
• Wenn das Gerät an eine
mandi. RCD ini harus memiliki
Jäännösvirtalaitteen
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
protégée par un disjoncteur
el circuito que suministre al
Steckdose angeschlossen ist,
arus operasi residu terukur yang
jäännösvirran on oltava
différentiel
de
30
mA
dans
•
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
cuarto de baño un dispositivo
lassen Sie es zu keiner Zeit
tidak boleh lebih dari 30 mA.
alle 30mA. Lisätietoja saat
la salle de bains. Demandez
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
de corriente residual (RCD). Este
unbeaufsichtigt.
Mintalah saran kepada petugas
asentajalta.
conseil à votre électricien.
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
RCD debe tener una corriente
yang memasang alat ini.
• Verwenden Sie niemals
• Älä työnnä ilmanotto- tai
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
• N’insérez aucun objet
operacional residual que no
Zubehör oder Teile, die von
•
Jangan memasukkan barang
ilmanpoistoaukkoihin
métallique
dans
les
grilles
d’air
exceda
de
30
mA.
Consulte
a
su
•
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
Drittherstellern stammen bzw.
logam ke dalam kisi-kisi udara
metalliesineitä, ettet saa
au
risque
de
vous
électrocuter.
electricista.
• ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
nicht von Philips empfohlen
untuk menghindari kejutan
sähköiskua.
• N’obstruez jamais les grilles
• Para evitar descargas eléctricas,
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
werden. Wenn Sie diese(s)
listrik.
• Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
d’air.
no introduzca objetos metálicos
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Zubehör oder Teile verwenden,
•
Jangan sekali-kali menutup
ei saa peittää.
por las rejillas de aire.
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
erlischt Ihre Garantie.
• Avant de brancher l’appareil,
kisi-kisi udara.
• Varmista ennen laitteen
ƱƥƽƬơƴƯƲ
assurez-vous
que
la
tension
•
No
bloquee
nunca
las
rejillas
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht
• Sebelum Anda menghubungkan
liittämistä, että laitteeseen
indiquée sur l’appareil
del aire.
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
um das Gerät.
alat, pastikan voltase yang
merkitty jännite vastaa
correspond bien à la tension
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
• Antes de enchufar el aparato,
• Lassen Sie das Gerät abkühlen,
ditunjukkan pada alat sesuai
paikallista jännitettä.
secteur locale.
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
compruebe que el voltaje
bevor Sie es wegräumen.
dengan voltase listrik di tempat
• Älä käytä laitetta muuhun kuin
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
•
N’utilisez
pas
l’appareil
dans
indicado
en
el
mismo
se
Anda.
• Ziehen Sie nach der
tässä oppaassa kuvattuun
un
autre
but
que
celui
qui
est
corresponde con el voltaje de la
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
Verwendung nicht am
• Jangan gunakan alat untuk
tarkoitukseen.
indiqué dans ce manuel.
red eléctrica local.
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
Netzkabel. Ziehen Sie
keperluan selain yang
• Älä käytä laitetta
• N’utilisez pas l’appareil sur
• No utilice este aparato para
• žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
stattdessen am Netzstecker,
diterangkan dalam buku
hiuslisäkkeisiin.
cheveux artificiels.
otros fines distintos a los
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
um das Gerät von der
petunjuk ini.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan,
descritos en este manual.
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
Stromversorgung zu trennen.
• Lorsque l’appareil est sous
• Jangan menggunakan alat pada
älä jätä sitä ilman valvontaa.
tension, ne le laissez jamais
• No utilice el aparato sobre
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
• Bedienen Sie das Gerät nicht
rambut tiruan.
• Älä koskaan käytä muita
sans surveillance.
cabello artificial.
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
mit nassen Händen.
• Bila alat telah terhubung
kuin Philipsin valmistamia tai
ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ
• N’utilisez jamais d’accessoires
• Nunca deje el aparato sin
• Geben Sie das Gerät zur
ke listrik, jangan sekali-kali
suosittelemia lisävarusteita tai
3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƆƜƭ
ou de pièces d’un autre
vigilancia cuando esté
Überprüfung bzw. Reparatur
meninggalkannya tanpa
-osia. Jos käytät muita osia,
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ enchufado a la red eléctrica.
fabricant ou n’ayant pas été
stets an ein von Philips
diawasi.
takuu ei ole voimassa.
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
spécifiquement recommandés
autorisiertes Service-Center.
• No utilice nunca accesorios
• Jangan sekali-kali
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ƜƪƵƱƧ
par Philips. L’utilisation de ce
Eine Reparatur durch
ni piezas de otros fabricantes
menggunakan aksesori
ympärille.
type d’accessoires ou de pièces
• ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
unqualifizierte Personen kann
o que Philips no recomiende
atau komponen apa pun
• Anna laitteen jäähtyä ennen
entraîne l’annulation de la
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
zu einer hohen Gefährdung für
específicamente. Si lo hace,
dari produsen lain atau
säilytykseen
asettamista.
garantie.
den Verbraucher führen.
quedará anulada su garantía.
• ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
yang tidak secara khusus
• Älä vedä laitteen virtajohdosta
• N’enroulez pas le cordon
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
• No enrolle el cable de
direkomendasikan oleh Philips.
Elektromagnetische Felder
laitteen käytön jälkeen. Irrota
d’alimentation autour de
alimentación
alrededor
del
• ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
Jika Anda menggunakan
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
laitteen pistoke pistorasiasta
l’appareil.
aparato.
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
und Regelungen bezüglich der Exposition in
aksesori atau komponen
aina pitämällä kiinni
elektromagnetischen Feldern.
• Attendez que l’appareil ait
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ • Espere a que se enfríe el
tersebut, garansi Anda menjadi
pistokkeesta.
refroidi avant de le ranger.
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
Umgebung
batal.
aparato antes de guardarlo.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä.
ƢƽƳƬơ
• Ne tirez pas sur le cordon
• Jangan melilitkan kabel listrik
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
• No tire del cable de
• Toimita laite vianmääritystä
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
d’alimentation après utilisation.
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
pada alat.
alimentación después de cada
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
ja korjaamista varten
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
Débranchez toujours l’appareil
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ.
uso. Desenchufe siempre el
• Tunggulah sampai alat sudah
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
Philipsin valtuuttamaan
en tenant la fiche.
aparato sujetándolo por la
• ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲ
dingin sebelum menyimpannya.
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
huoltoliikkeeseen.
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
• N’utilisez pas l’appareil si vous
clavija.
ƳƵƳƪƥƵƞƲƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơ
• Jangan menarik kabel listrik
Asiantuntematon korjaus
avez les mains mouillées.
ƳƥƝƭơƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯ
• No utilice el aparato con las
setelah penggunaan. Selalu
2
Haare trocknen
saattaa aiheuttaa
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞ
• Confiez toujours l’appareil
manos mojadas.
cabut alat dengan memegang
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
vaaratilanteita laitteen
ơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơ
2 Stellen Sie den Temperaturschalter ( c ) und den
à un Centre Service Agréé
stekernya.
• Lleve siempre el aparato
käyttäjälle.
Gebläseschalter ( d ) auf die gewünschte Position.
ƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧ
Philips pour vérification ou
a un centro de servicio
( a ) gedrückt,
Halten Sie die Taste für die Kaltstufe
• Jangan operasikan alat dengan
um nach dem Trocknen oder Stylen Ihren Look zu fixieren.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
ƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
réparation. Toute réparation
autorizado por Philips para su
tangan yang basah.
par une personne non qualifiée • Bawalah selalu alat ke pusat
comprobación y reparación. Las Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
peut s’avérer dangereuse pour
reparaciones llevadas a cabo
servis resmi Philips untuk
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
l’utilisateur.
Ympäristö
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
por personal no cualificado
diperiksa atau diperbaiki.
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
pueden dar lugar a situaciones
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta
Perbaikan yang dilakukan
Champs électromagnétiques (CEM)
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
extremadamente peligrosas
oleh orang yang tidak ahli
mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähköCet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
para el usuario.
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
dapat sangat merugikan bagi
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
champs électromagnétiques.
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơ
ehkäisemään
ympäristölle
ja
ihmisille
mahdollisesti
koituvia
penggunanya.
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥ
•
haittavaikutuksia.
Medan elektromagnet (EMF)
Per eventuali controlli o
riparazioni, rivolgersi sempre
a un centro servizi autorizzato
da Philips. La riparazione da
parte di persone non qualificate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
•
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang
bersama limbah rumah tangga normal (2012/19/
EU). Patuhi peraturan mengenai pengumpulan
produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar akan membantu
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2
Mengeringkan rambut Anda
2 Atur sakelar suhu ( c ) dan sakelar hembusan udara
( d ) ke posisi yang diinginkan. Tekan dan tahan tombol
hembusan dingin
( a ) untuk hembusan udara dingin
untuk menguatkan tatanan rambut setelah pengeringan
atau penataan.
Sakelar
Setelan
Panas
Suhu
ThermoBalance
Fungsi
Mengeringkan rambut
sehabis keramas dengan
cepat
Sensor ThermoBalance
akan terus memantau
dan menyesuaikan suhu
udara, memastikan hasil
pengeringan optimal
Mengeringkan rambut
secara lembut dengan
suhu hangat
Hembusan udara kuat
agar cepat kering
Aliran udara
Hembusan udara
lembut dan penataan
Mematikan
• Anda juga dapat menggunakan tombol turbo ( b )
untuk mendapatkan hembusan udara ekstra kuat.
( e ) akan menyala jika
» Indikator LED ThermoBalance
setelan dipilih, dan Anda akan merasakan hembusan
udara dingin/panas keluar dari pengering rambut.
» Alat dilengkapi dengan fungsi ion yang memberikan kilau
tambahan dan mengurangi rambut kusut. Fungsi ini akan
diaktifkan secara otomatis ketika alat dinyalakan. Ion
akan menghasilkan bau yang khas. Hal ini normal dan
disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
Diffuser Pijatan ( i )
Diffuser pijatan dikembangkan secara khusus untuk
mengeringkan rambut dengan lembut, baik untuk rambut
lurus maupun keriting atau berombak.
• Untuk menambah volume alami dan menjaga ikal Anda,
pegang pengering secara vertikal untuk mengeringkan
rambut Anda.
• Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut
Anda sehingga menyentuh kulit kepala.
• Lakukan gerakan memutar pada alat untuk menyebarkan
udara hangat ke seluruh rambut Anda.
• Anda dapat menikmati fungsi pemijat dengan diffuser
berkat pin lunak perawatnya.
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga
dingin.
3 Lepaskan kisi saluran masuk udara ( g ) dari alat untuk
membuang rambut dan debu.
4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas
debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan kait
gantungannya ( f ).
3
Garansi dan servis
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui
masalah, harap kunjungi situs web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda
peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara
Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi
dealer Philips setempat.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,
registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/
welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento
futuro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
•
Hubungkan steker ke soket catu daya.
1
•
Wikkel het netsnoer niet om het
apparaat.
Wacht met opbergen tot het
apparaat is afgekoeld.
Trek na gebruik niet aan het
netsnoer. Haal het netsnoer
altijd uit het stopcontact door
aan de stekker te trekken.
Bedien het apparaat niet met
natte handen.
Per eventuali controlli o
riparazioni, rivolgersi sempre
a un centro servizi autorizzato
da Philips. La riparazione da
parte di persone non qualificate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
•
Ambiente
•
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza
e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla
vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400
m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2
Funzionamento
Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Regolare l’interruttore della temperatura ( c ) e quello
del flusso d’aria ( d ) nella posizione desiderata. Tenere
premuto il pulsante del getto di aria fredda
( a ) per
un flusso di aria fredda dopo l’asciugatura o lo styling.
1
Interruttore
Impostazione
Caldo
Temperatura
ThermoBalance
Funzione
Asciugatura veloce dei
capelli bagnati
Grazie al sensore
ThermoBalance, la
temperatura dell'aria
viene costantemente
monitorata e adattata
per un'asciugatura
ottimale
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/
EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster
produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
2
Tørke håret
Koble støpselet til en stikkontakt.
1
2 Juster temperaturbryteren ( c ) og luftstrømbryteren
( d ) til ønsket posisjon. Trykk og hold inne knappen for
( a ) for å få kald luft som fikserer frisyren
kald luft
etter føning eller styling.
Slå
Innstilling
Varm
ThermoBalance
Uw haar drogen
Heet
Temperatuur
Flusso d'aria e messa in
piega delicate
ThermoBalance
Functie
Droog uw haar
voorzichtig op een
warme temperatuur
Spegnimento
Hoge luchtsnelheid
voor snel drogen
• È possibile usare il pulsante turbo ( b ) per un flusso di
aria ancora più potente.
» L’indicatore ThermoBalance a LED
( e ) si accende
una volta selezionata l’impostazione e l’apparecchio
genera un flusso d’aria fredda o calda.
Luchtstroom
Zachte luchtstroom en
langzame styling
Uitschakelen
» La funzione di ionizzazione offre una maggiore
lucentezza e riduce l’effetto crespo. Tale funzione si
attiva automaticamente all’accensione dell’apparecchio.
Gli ioni possono produrre un odore particolare. Questo
fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di
ioni.
• U kunt ook de turboknop ( b ) gebruiken voor een
extra krachtige luchtstroom.
» De ThermoBalance LED-indicator
( e ) wordt
ingeschakeld wanneer de instelling is geselecteerd, zodat
u koele/warme lucht uit de föhn voelt komen.
Diffusore con sistema massaggiante ( i )
Il diffusore con sistema massaggiante è stato ideato per
asciugare con la massima delicatezza i capelli lisci, mossi o
ricci.
• Per ottimizzare il volume naturale e mantenere i ricci,
tenere l’asciugacapelli in posizione verticale durante
l’asciugatura.
• Per dare volume alle radici, infilare i perni fra i capelli in
modo che siano a contatto con il cuoio capelluto.
• Compiere movimenti circolari con l’apparecchio per
distribuire l’aria calda in modo uniforme fra i capelli.
• È possibile usare una funzione massaggiante con il
diffusore grazie ai perni delicati.
'RSRO·XVR
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a
quando non è completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( g )
dall’apparecchio per rimuovere capelli e polvere.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È
anche possibile fissare l’apparecchio tramite l’apposito
gancio ( f ).
» Dit apparaat met ionenfunctie zorgt voor extra glans en
vermindert pluizigheid. De functie wordt automatisch
geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
De ionen kunnen een speciale geur voortbrengen. Dit
is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het
apparaat produceert.
Massagediffuser ( i )
De massagediffuser is speciaal ontwikkeld om zowel steil als
golvend of krullend haar op zachte wijze te drogen.
Om je natuurlijke volume te versterken en je krullen te
behouden, houd je de droger verticaal vast om je haar te
drogen.
• Steek de pennen zo in je haar dat ze je hoofdhuid raken
om je haar meer volume te geven vanaf de wortels.
• Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om
de warme lucht door het haar te verspreiden.
• Geniet van een masserende functie met diffuser dankzij
de verzorgende zachte pennen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot
het is afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( g ) van het apparaat om
haar en stof te verwijderen.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats
op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( f )
hangen.
1
Massasjediffuser ( i )
Massasjediffuseren er spesielt utformet for skånsom tørking
av både glatt og krøllete eller bølgete hår.
• Hvis du vil forbedre det naturlige volumet og vedlikeholde
krøllene, må du holde føneren vertikalt for å tørke håret.
• Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du tuppene
inn i håret slik at de berører hodebunnen.
• Gjør roterende bevegelser med apparatet for å fordele
den varme luften jevnt i håret.
• Du kan nyte en massasje med diffuseren takket være de
myke piggene.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er
avkjølt.
3 Ta gitteret for innluft ( g ) av apparatet for å fjerne hår og
støv.
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
også henge det i hengeløkken ( f ).
3
•
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à
Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência
oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.
philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
•
•
Viktig
ADVARSEL: Ikke bruk dette
apparatet i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på
badet, må du koble det fra etter
bruk. Nærheten til vann utgjør
en risiko, selv når apparatet er
slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk
apparatet nær badekar,
dusjer, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
Koble alltid fra apparatet etter
bruk.
Hvis apparatet overopphetes,
slår det seg av automatisk. Trekk
ut støpselet på apparatet, og
la det avkjøles noen minutter.
Kontroller at gitrene ikke er
blokkert av lo, hår osv. før du
slår på apparatet igjen.
Hvis ledningen er ødelagt, må
den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent
av Philips, eller lignende
kvalifisert personell, slik at man
unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av
barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring
eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk
av apparatet eller tilsyn som
sikrer sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn
skal ikke utføre rengjøring eller
vedlikehold uten tilsyn.
Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD)
i den elektriske kretsen som
forsyner badet. Denne enheten
må ha et spenningsnivå for
reststrøm som ikke er høyere
enn 30 mA. Be installatøren om
råd.
Ikke stikk metallgjenstander
inn i gitrene. Det kan føre til
elektrisk støt.
Ikke blokker luftinntaket.
Før du kobler til apparatet, må
du kontrollere at spenningen
som er angitt på apparatet,
stemmer med den lokale
nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe
annet formål enn det som
beskrives i denne veiledningen.
Ikke bruk apparatet på kunstig
hår.
Når apparatet er koblet til
strømmen, må du aldri la det
stå uten tilsyn.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra
andre produsenter eller som
Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør
eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt
apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før
du legger det vekk.
Ikke trekk i nettledningen etter
bruk. Hold alltid i støpselet
når du trekker ut ledningen til
apparatet.
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon eller hvis det har oppstått
problemer, kan du besøke webområdet til Philips på
www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du
bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
•
Forsiktig luftstrøm og
frisering
» Apparatet med ionisk funksjon gir ekstra glans og
reduserer krusing. Den aktiveres automatisk når du slår
på apparatet . Ionene kan avgi en merkelig lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil
dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte apparaten med
våta händer.
Lämna alltid in apparaten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
•
•
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Quente
Temperatura
ThermoBalance
Inställning
Fluxo de ar suave e
modelação
Desligar
• Também pode utilizar o botão turbo ( b ) para um
fluxo de ar extra potente.
» O indicador LED ThermoBalance
( e ) acende-se
quando a regulação é seleccionada e sentirá um fluxo de
ar frio/quente a sair do secador.
» O aparelho possui uma função iónica que fornece
um brilho adicional e reduz o frisado. Esta activa-se
automaticamente quando o aparelho é ligado. Os iões
podem produzir um odor característico. É normal e é
causado pelos iões gerados.
Difusor de massagem ( i )
O difusor de massagem foi especialmente concebido para
secar de forma suave tanto cabelos lisos como cabelos
encaracolados ou ondulados.
• Para aumentar o seu volume natural e manter os seus
caracóis modelados, segure o secador na vertical para
secar o cabelo.
• Para dar volume às raízes, introduza as pontas do difusor
no cabelo de modo a tocar o couro cabeludo.
• Efectue movimentos circulares com o aparelho para
distribuir o ar quente por todo o seu cabelo.
• Pode desfrutar de uma função de massagem com o
difusor graças aos pinos macios de cuidado.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que
arrefeça.
3 Retire a grelha de entrada de ar ( g ) do aparelho para
remover a acumulação de cabelos e pó.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também
pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( f ).
3
Varmt
Temperatur
ThermoBalance
Função
Fluxo de ar forte e
secagem rápida
Fluxo de ar
Garantia e assistência
Caso necessite de informações ou tenha algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.com/support
ou contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips do
seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da
Philips.
AVISO: não utilize este aparelho
perto de água.
Quando o aparelho for utilizado
Svenska
numa casa-de-banho,
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!
desligue-o da corrente após a
Genom att registrera din produkt på www.philips.com/
utilização, uma vez que a
welcome kan du dra nytta av Philips support.
presença de água apresenta
1
Viktigt!
riscos, mesmo com o aparelho
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
desligado.
• VARNING: Använd inte den här
AVISO: não utilize este
apparaten nära vatten.
aparelho perto de
• Om du använder apparaten i ett
banheiras, chuveiros,
badrum måste du dra ut
lavatórios ou outros
kontakten efter användning.
recipientes que contenham
Närhet till vatten utgör en fara,
água.
även när apparaten är avstängd.
Desligue sempre da corrente
• VARNING: Använd inte
após cada utilização.
apparaten i närheten av
Se o aparelho aquecer
badkar, duschar, handfat
excessivamente, desliga-se
eller andra kärl som
automaticamente. Desligue o
innehåller vatten.
aparelho e deixe-o arrefecer
• Dra alltid ut nätsladden efter
durante alguns minutos.
användning.
Antes de voltar a ligar o
aparelho, verifique as grelhas e
• Om apparaten blir överhettad
certifique-se de que não estão
stängs den av automatiskt. Dra
bloqueadas com pêlos, cabelos,
ut apparatens stickkontakt och
etc.
låt den svalna ett par minuter.
Innan du slår på apparaten igen
Se o fio estiver danificado,
måste du kontrollera gallren så
deve ser sempre substituído
att de inte har täppts till av ludd,
pela Philips, por um centro
hår eller dylikt.
de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal
• Om nätsladden är skadad
devidamente qualificado para
måste den alltid bytas ut
se evitarem situações de perigo.
av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud
Este aparelho pode ser
eller liknande behöriga
utilizado por crianças com
personer för att undvika olyckor.
idade igual ou superior a 8 anos
e por pessoas com capacidades • Den här apparaten kan
físicas, sensoriais ou mentais
användas av barn från 8 års
reduzidas, ou com falta de
ålder, av personer med nedsatt
experiência e conhecimento,
fysisk, sensorisk och psykisk
caso sejam supervisionadas
förmåga, samt av personer
ou lhes tenham sido dadas
som inte har kunskap om hur
instruções relativas à utilização
apparaten används, förutsatt
segura do aparelho e se tiverem
att det sker under tillsyn eller
sido alertadas para os perigos
att de har informerats om
envolvidos. As crianças não
hur apparaten används på
podem brincar com o aparelho.
ett säkert sätt och om de
A limpeza e a manutenção
eventuella riskerna. Barn ska
do utilizador não podem ser
inte leka med apparaten. Barn
efectuadas por crianças sem
får inte rengöra eller underhålla
supervisão.
apparaten utan överinseende
av en vuxen.
Para maior segurança,
aconselhamos a instalação
• Av säkerhetsskäl
de um dispositivo de corrente
rekommenderar vi även att du
residual (disjuntor) no circuito
installerar en jordfelsbrytare för
eléctrico que abastece a casa
den krets som strömförsörjer
de banho. Este disjuntor deve
badrummet. Jordfelsbrytaren
ter uma corrente residual
måste ha en brytströmstyrka
nominal não superior a 30
som inte överstiger 30 mA.
mA. Aconselhe-se com o seu
Kontakta en behörig elektriker
electricista.
för mer information.
Não introduza objectos
• För inte in metallföremål i
metálicos nas grelhas de ar para
luftgallren eftersom det medför
evitar choques eléctricos.
risk för elektriska stötar.
Nunca obstrua as grelhas de
• Blockera aldrig luftgallren.
ventilação.
• Innan du ansluter apparaten
Antes de ligar o aparelho,
kontrollerar du att spänningen
certifique-se de que a
som anges på apparaten
tensão indicada no mesmo
motsvarar den lokala
corresponde à tensão do local
nätspänningen.
onde está a utilizá-lo.
• Använd inte apparaten för
Não utilize o aparelho para
något annat ändamål än
outro fim que não o descrito
vad som beskrivs i den här
neste manual.
användarhandboken.
Não utilize o aparelho sobre
• Använd inte apparaten på
cabelo artificial.
konstgjort hår.
Nunca deixe o aparelho sem
• Lämna aldrig apparaten
vigilância quando estiver ligado
obevakad när den är ansluten
à corrente.
till elnätet.
Nunca utilize quaisquer
• Använd aldrig tillbehör eller
acessórios ou peças de outros
delar från andra tillverkare, eller
fabricantes ou que a Philips
delar som inte uttryckligen har
não tenha especificamente
rekommenderats av Philips. Om
recomendado. Se utilizar tais
du använder sådana tillbehör
acessórios ou peças, a garantia
eller delar gäller inte garantin.
perderá a validade.
• Linda inte nätsladden runt
Não enrole o cabo de
apparaten.
alimentação à volta do
• Vänta tills apparaten har svalnat
aparelho.
innan du lägger undan den.
Aguarde que o aparelho
• Dra inte i nätsladden efter
arrefeça antes de o guardar.
användning. Koppla alltid från
Não puxe o cabo de
apparaten genom att hålla i
alimentação após a utilização.
kontakten.
Saçınızı kurutun
Fişi elektrik prizine takın.
2 Sıcaklık düğmesini ( c ) ayarlayın ve hava akışı
düğmesini ( d ) istediğiniz konuma getirin. Kurutma veya
şekillendirme işleminden sonra soğuk hava akılı ile saç
stilinizi yaratmak için soğuk hava düğmesini
( a ) basılı
tutun.
Geçiş
Ayar
Sıcak
Sıcaklık
ThermoBalance
Torka håret
Secar rapidamente
cabelo acabado de sair
do chuveiro
Seque o cabelo
suavemente a uma
temperatura quente
2
Med ThermoBalancesensorn övervakas
och justeras
lufttemperaturen så att
torkningen görs på bästa
sätt
Mjukt luftflöde och
styling
Stänga av:
•
Du kan också använda turboknappen
( b ) om du vill
ha ett extra kraftfullt luftflöde.
» ThermoBalance-lysdioden
( e ) slås på när
inställningen väljs och du känner det varma/kalla
luftflödet från hårtorken.
» Apparaten har en jonfunktion som ger håret extra lyster
och motverkar burrighet. Den aktiveras automatiskt när
apparaten slås på Jonerna kan avge en särskild lukt. Det
är normalt och orsakas av jonerna som genereras.
Massagemunstycke ( i )
Massagemunstycket har utformats speciellt för att torka
både rakt, lockigt och vågigt hår på ett skonsamt sätt.
• För att förstärka din naturliga volym och bibehålla
lockarna håller du hårtorken vertikalt när du torkar håret.
• För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna
ända in till hårbotten.
• Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den
varma luften genom håret.
• Med munstyckets mjuka nålar får du en massagefunktion.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort gallret till luftintaget ( g ) från apparaten så att du
kan ta bort hår och damm.
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan
också hänga upp den i upphängningsöglan ( f ).
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du
besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt
land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Keringkan rambut anda
Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
1
2 Laraskan suis suhu ( c ) dan suis aliran udara ( d )
pada kedudukan yang dikehendaki. Tekan dan tahan
( a ) untuk aliran udara sejuk
butang pancutan sejuk
dan menetapkan gaya anda selepas pengeringan atau
penggayaan.
Görev
Islak saçları hızla kurutun
ThermoBalance sensörü
ile hava sıcaklığını
sürekli olarak izleyerek
ve ayarlayarak optimum
kuruluk sunar
Suis
Suhu
ThermoBalance
Hafif hava akımı ve
şekillendirme
» Cihazda bulunan iyon fonksiyonu saçınıza ekstra
parlaklık verir ve elektriklenmeyi azaltır. Fonskiyon, cihaz
açıldığında otomatik olarak etkinleşir. İyonlar özel bir
koku çıkarabilir. Bu durum normaldir ve oluşan iyonlardan
kaynaklanmaktadır.
Masaj Difüzörü ( i )
Masaj difüzörü, hem düz ve kıvırcık hem de dalgalı saçları
hassas bir biçimde kurutmak için özel olarak geliştirilmiştir.
• Saçınızın doğal hacmini artırmak ve buklelerinizi korumak
için kurutma esnasında kurutma makinesini dik tutun.
• Saç diplerine hacim vermek istediğinizde cihazı pimler
başınıza değecek şekilde saçınıza tutun.
• Ilık havayı saçınıza eşit olarak dağıtmak için cihazı dairesel
hareketlerle kullanın.
• Difüzörü kullanırken yumuşak iğneleri sayesinde masaj
yapma işlevinin tadını çıkarabilirsiniz.
Kullanım sonrası:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Hava giriş ızgarasını ( g ) cihazdan çıkararak saç ve tozları
temizleyin.
4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma
kancasından ( f ) asarak da saklayabilirsiniz.
3
Garanti ve servis
Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan
Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada
sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda
di www.philips.com/welcome.
1
Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda
menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa
depan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fungsi
Keringkan rambut yang
basah selepas mandi
dengan cepat
Sensor ThermoBalance
memantau dan
melaraskan suhu udara
secara berterusan
untuk memastikan
pengeringan yang
optimum
Keringkan rambut anda
dengan suhu yang tidak
terlalu panas
Ekstra güçlü hava akımı için turbo düğmesini
(b)
kullanabilirsiniz.
( e ) ayar seçildiğinde
» ThermoBalance LED göstergesi
açılır ve saç kurutma makinesinden soğuk/sıcak hava
akımının geldiğini hissedersiniz.
Önemli
UYARI: Bu cihazı su yakınında
kullanmayın.
Yakında su bulunması, cihaz
kapalı bile olsa tehlike
oluşturacağından, cihazı
banyoda kullandıktan sonra
fişini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo
küveti, duş, lavabo
veya suyla dolu başka
eşyaların yakınında
çalıştırmayın.
Kullanımdan sonra cihazın fişini
mutlaka çekin.
Cihaz aşırı ısınırsa otomatik
olarak kapanır. Cihazın fişini
prizden çekerek birkaç dakika
soğuması için bekleyin. Cihazı
tekrar çalıştırmadan önce,
giriş deliklerinin tüy, saç, vb.
nedeniyle tıkanmadığından
emin olun.
Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği
bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor
ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu
kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya
güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
nezaret edilmeyen çocuklarca
yapılmamalıdır.
Ek koruma için banyonun
elektrik devresine bir rezidüel
akım koruma cihazı (RCD)
takmanızı tavsiye ederiz. Bu
rezidüel akım koruma cihazının
rezidüel çalışma akımı değeri
30mA’dan yüksek olmamalıdır.
Kurulumu yapan kişiye danışın.
Elektrik çarpması riski
bulunduğundan hava
ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
Hava ızgaralarını kesinlikle
engellemeyin.
Cihazı bağlamadan önce,
cihaz üzerinde belirtilen
gerilim değerinin yerel şebeke
gerilimiyle ayını olduğundan
emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan
dışında bir amaç için
kullanmayın.
Cihazı peruk üzerinde
kullanmayın.
Cihaz güce bağlandığında,
hiç bir zaman gözetimsiz
bırakmayın.
Başka üreticilere ait olan veya
Philips tarafından özellikle
tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu tür aksesuarlar veya
parçalar kullanırsanız garantiniz
geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın
etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce
soğumasını bekleyin.
Kullandıktan sonra güç
kablosunu çekmeyin. Cihazı
prizden çekerken mutlaka fişten
tutarak çekin.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
Lämna alltid in apparaten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
Tetapan
Panas
•
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
•
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus
dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU).
Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan
berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara
membuang yang betul akan membantu mencegah akibat
negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
Kapatma
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak
için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.
1
Alam sekitar
Torka vått hår snabbt
Kraftigt luftflöde och
snabb torkning.
3
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan
peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan
elektromagnet.
Güçlü hava akımı ve hızlı
kurutma
Hava akımı
Funktion
Torka försiktigt håret i
varm luft
Luftflöde
Medan elektromagnet (EMF)
Saçınızı orta sıcaklıkta,
hassas şekilde kurutun
Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Ställ in temperaturreglaget ( c ) och luftflödesreglaget
(a)
( d ) på önskat läge. Håll knappen för kall luft
intryckt för kallt luftflöde så kan du forma frisyren när du
har torkat eller stylat håret.
Växla
O sensor
ThermoBalance
monitoriza e ajusta
continuamente a
temperatura do ar,
assegurando uma
secagem ideal
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması
ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri önlemeye yardımcı olur.
1
Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Ajuste o interruptor da temperatura ( c ) e o interruptor
do fluxo de ar ( d ) para a posição pretendida. Mantenha
( a ) premido para que o fluxo de ar
o botão de ar frio
frio fixe o seu penteado depois de secar ou modelar.
Regulação
Çevre
Den här symbolen betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ
de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
1
Posição
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Miljö
2
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
1
Elektromagnetiska fält (EMF)
Secar o seu cabelo
Du kan også bruke turboknappen
( b ) for å få ekstra
kraftig luftstrøm.
» LED-indikatoren for ThermoBalance
( e ) slås på når
du velger en innstilling, og kald/varm luft kommer ut av
føneren.
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
para a recolha selectiva de produtos eléctricos
e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
•
•
3
Med ThermoBalancesensoren overvåker
og justerer den
lufttemperaturen
kontinuerlig, slik at du får
en optimal føning.
Ambiente
Slå av
Nat haar snel drogen
De ThermoBalancesensor controleert
continu de
luchttemperatuur en
past deze aan voor
optimaal drogen
Tørk nyvasket hår raskt
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
Sterk luftstrøm for rask
tørking
Luftstrøm
Instelling
Funksjon
Campos electromagnéticos (CEM)
Føn håret på en
skånsom måte med
varm luft
Steek de stekker in een stopcontact.
2 Zet de schakelaars voor temperatuur ( c ) en luchtstroom
( d ) in de gewenste positie. Houd de knop voor
( a ) ingedrukt voor een koele
koele luchtstroom
luchtstroom om uw stijl te fixeren na het drogen of stylen.
1
Overschakelen
•
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Temperatur
2
Desligue o aparelho segurando
sempre na ficha.
Não utilize o aparelho com as
mãos molhadas.
Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado
da Philips para verificação
ou reparação. Reparações
efectuadas por pessoas não
qualificadas poderiam provocar
uma situação extremamente
perigosa para o utilizador.
•
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende
regels in uw land voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten. Als u correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
Getto forte per
un'asciugatura veloce
AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
3
Garanzia e assistenza
prossimità di acqua.
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere
eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
Quando l’apparecchio viene
www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è
usato in bagno, scollegarlo
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
dopo l’uso poiché la vicinanza
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi
all’acqua rappresenta un rischio al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
anche quando il sistema è
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
spento.
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
AVVERTENZA: non
optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
geboden ondersteuning.
utilizzare questo
1
Belangrijk
apparecchio in prossimità
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
di vasche da bagno,
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
docce, lavandini o altri recipienti deze indien nodig te kunnen raadplegen.
contenenti acqua.
• WAARSCHUWING: gebruik dit
Dopo l’utilizzo, scollegare
apparaat niet in de buurt van
sempre l’apparecchio.
water.
Se l’apparecchio si surriscalda,
• Als u het apparaat in de
si spegne automaticamente.
badkamer gebruikt, haal de
Scollegare l’apparecchio e
stekker dan na gebruik altijd uit
lasciarlo raffreddare per alcuni
het stopcontact. De nabijheid
minuti. Prima di accendere
van water kan gevaar opleveren,
nuovamente l’apparecchio,
zelfs als het apparaat is
controllare che le griglie non
uitgeschakeld.
siano ostruite da lanugine,
• WAARSCHUWING:
capelli, ecc...
gebruik dit apparaat niet
Se il cavo di alimentazione
in de buurt van een bad,
è danneggiato deve essere
douche, wastafel of ander
sostituito da Philips, da un
waterhoudend object.
centro di assistenza autorizzato • Haal na gebruik altijd de stekker
Philips o da persone qualificate
uit het stopcontact.
al fine di evitare possibili danni. • Als het apparaat oververhit
Questo apparecchio può
raakt, schakelt het automatisch
essere usato da bambini a
uit. Haal de stekker uit het
partire dagli 8 anni in su e da
stopcontact en laat het
persone con capacità mentali,
apparaat een paar minuten
fisiche o sensoriali ridotte, prive
afkoelen. Controleer voordat u
di esperienza o conoscenze
het apparaat weer inschakelt of
adatte, a condizione che
de luchtroosters niet verstopt
abbiano ricevuto assistenza
zitten met pluizen, haar enz.
o formazione per utilizzare
• Indien het netsnoer beschadigd
l’apparecchio in maniera
is, moet u het laten vervangen
sicura e siano consapevoli dei
door Philips, een door Philips
potenziali pericoli associati a
geautoriseerd servicecentrum
tale uso. Evitare che i bambini
of personen met vergelijkbare
giochino con l’apparecchio.
kwalificaties om gevaar te
Le operazioni di pulizia e
voorkomen.
manutenzione non devono
• Dit apparaat kan worden
essere eseguite da bambini
gebruikt door kinderen vanaf
senza la supervisione di un
8 jaar en door personen met
adulto.
verminderde lichamelijke,
Per una sicurezza maggiore,
zintuiglijke of geestelijke
è consigliabile installare un
capaciteiten of weinig ervaring
dispositivo RCD (Residual
en kennis, mits zij toezicht of
Current Device, dispositivo per
instructie hebben ontvangen
corrente residua) all’interno del
aangaande veilig gebruik van
circuito elettrico che fornisce
het apparaat, en zij de gevaren
alimentazione al bagno. Tale
van het gebruik begrijpen.
dispositivo RCD deve avere
Kinderen mogen niet met het
una corrente operativa residua
apparaat spelen. Reiniging en
caratteristica non superiore
onderhoud dienen niet zonder
a 30 mA. Chiedere aiuto al
toezicht door kinderen te
proprio installatore.
worden uitgevoerd.
Per evitare il rischio di scariche
• Voor extra veiligheid adviseren
elettriche, non inserire oggetti
we u een aardlekschakelaar
metallici nelle griglie di
te installeren in de elektrische
aerazione.
groep die de badkamer
Non bloccare mai le griglie di
van stroom voorziet. Deze
aerazione.
aardlekschakelaar dient een
Prima di collegare l’apparecchio
waarde te hebben die niet
assicurarsi che la tensione
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg
indicata su quest’ultimo
de installateur.
corrisponda a quella locale.
• Steek geen metalen
Non utilizzare l’apparecchio per
voorwerpen door de
scopi non descritti nel presente
luchtroosters, om elektrische
manuale.
schokken te voorkomen.
Non utilizzare l’apparecchio su
• Blokkeer nooit de luchtroosters.
capelli artificiali.
• Controleer voordat u het
Quando l’apparecchio è
apparaat aansluit of het
collegato all’alimentazione, non
voltage dat op het apparaat is
lasciarlo mai incustodito.
aangegeven overeenkomt met
Non utilizzare mai accessori o
de plaatselijke netspanning.
parti di altri produttori oppure
• Gebruik het apparaat niet
componenti non consigliati in
voor andere doeleinden
modo specifico da Philips. In
dan beschreven in deze
caso di utilizzo di tali accessori
gebruiksaanwijzing.
o parti, la garanzia si annulla.
• Gebruik het apparaat niet op
Non attorcigliare il cavo
kunsthaar.
di alimentazione attorno
• Laat het apparaat nooit zonder
all’apparecchio.
toezicht liggen wanneer
Lasciare raffreddare
het is aangesloten op het
l’apparecchio prima di riporlo.
stopcontact.
Non tirare il cavo di
• Gebruik nooit accessoires
alimentazione dopo l’uso.
of onderdelen van andere
Scollegare sempre l’apparecchio
fabrikanten of die niet specifiek
tenendo la spina.
zijn aanbevolen door Philips.
Non utilizzare l’apparecchio con
Als u dergelijke accessoires of
le mani bagnate.
onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
•
Milieu
Asciuga delicatamente i
tuoi capelli con la giusta
temperatura
Flusso d'aria
Ikke bruk apparatet med våte
hender.
Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er
utført av ukvalifiserte personer,
kan skape svært farlige
situasjoner for brukeren.
•
Aliran udara kuat dan
pengeringan cepat
Aliran udara
Aliran udara lembut dan
penggayaan
Matikan
•
Anda juga boleh menggunakan butang
( b ) untuk
aliran udara ekstra berkuasa.
( e ) akan dihidupkan
» Penunjuk LED ThermoBalance
apabila tetapan dipilih dan anda akan merasai aliran
udara sejuk/panas keluar daripada pengering.
» Perkakas dilengkapi dengan fungsi ion, menyediakan
kilatan tambahan dan mengurangkan kerinting halus.
Fungsi ini diaktifkan secara automatik apabila perkakas
dihidupkan. Ion mungkin akan menghasilkan bau
tertentu. Ia perkara biasa dan disebabkan oleh ion yang
terjana.
Penyebar Urutan ( i )
Penyebar urutan direka khas untuk mengeringkan rambut
lurus dan rambut keriting atau beralun dengan lembut.
• Untuk mempertingkatkan kembangan semula jadi dan
mengekalkan keriting anda, tahan pengering secara
menegak untuk mengeringkan rambut anda.
• Untuk menambahkan kembangan pada akar rambut,
masukkan pin ke dalam rambut sehingga pin menyentuh
kulit kepala.
• Gerakkan perkakas secara memutar untuk menyebarkan
udara hangat dengan sekata pada rambut anda.
• Pin lembut ini membolehkan anda menikmati fungsi
urutan dengan penyebar.
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas
sehingga ia menyejuk.
3 Keluarkan gril salur masuk udara ( g ) daripada perkakas
untuk menanggalkan rambut dan habuk.
4 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas
daripada habuk. Anda juga boleh menggantungnya
dengan gelung penggantung ( f ).
3
Jaminan dan servis
Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau
mempunyai masalah, sila layari laman web Philips
di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
mendapatkan nombor telefonnya di dalam buku jaminan
serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara
anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
AMARAN: Jangan gunakan
perkakas ini dekat dengan air.
キҀ͚᪴
Apabila anda menggunakan
々嬈⾎䕪⿆杤潎㨈庴 ᴚ柄ℏ㱌潃ᴠᵬ⾎俣‫⃬‫‬ᶑ⊽柄ℏ㱌㊶
perkakas ini dalam bilik mandi,
ẁ䕪㐕㇧潎嫝☎YYYRJKNKRUEQOYGNEQOGᳰ㯎⁲⾎䕪ᶍ⎧Ȥ
cabut plagnya setelah
1
䛺㺮θ䶦
digunakan kerana
ṥ䐎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝ᶺ䶬擫嫡㘒䐎ㄝㄱ⁲潎
kehampirannya dengan air juga ⵜ⢋⑪ể䪇᷋ẁ㓋⋴⊨仩Ȥ
adalah risiko, walaupun setelah • 婌⌰䨌⋝㯎悰潜䡧㩈☎㯽㺇ー㲱㱚
perkakas dimatikan.
㓜ṥ䐎Ȥ
AMARAN: Jangan
• 㘒ᶍ⎧☎㱚⪊ṥ䐎㓜潎ṥ䐎⋴ㆺ
gunakan perkakas ini
ᳱ㊸⠚潎◆ᴠ≙ṥ㘒ᶍ⎧ⷦ⁙㒓ⷦ
berhampiran dengan
⋴潎㊋康㬚ᶳ⨾☎≗敏Ȥ
tab mandi, pancur air,
• 婌⌰潜ᳳ塧☎䗁㬚䕪㱚丞ȣ
sinki atau bekas lain yang
㲱㱚ȣ㯽倞䖬ー⁜ᶼ╎䖥攪
mengandungi air.
康ṥ䐎㘒╎⁝Ȥ
Cabut plag perkakas setiap kali • ṥ䐎⋴ↇ⺫ㆺᳱᶍ⎧䕪㊸⠚Ȥ
selepas digunakan.
• ⡨㚂ᶍ⎧庭㿓潎⩩⫬僐↎⁙擓䐛
Jika perkakas menjadi
㵶Ȥㆺ㉯ᶍ⎧㊸⠚潎媏⁜₝≚⃆
terlampau panas, ia dimatikan
⃬掅Ȥ⁳㨇⌕↎ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝㞦
secara automatik. Cabut
㛋⃠枴⋉潎䝔ể⁜㘐垑䶸㫁ȣ⠚⊷
plag perkakas dan biarkan
䨯㘨䅏✛❄Ȥ
sejuk selama beberapa minit.
• ⡨㚂䐛㵶䶥㉅☵潎ᴠ彥″≗敏潎⺫
Sebelum anda menghidupkan
条䐗柄ℏ㱌ȣ柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
perkakas itu semula, periksa
⺩ー䭡Ḣ䕪᳹伲ᶠ⌾㙋㗚㉈Ȥ
gril untuk memastikan ia tidak
• 㘒ᶍ⎧廨⋮䐗⭧ー᷋ᳰⵚ湪䕪
tersekat oleh gumpalan bulu,
‥䧋᷋⊰侈ḹᳳὋ⁎ȣ々墯ー䮤䡄
rambut dll.
ᳰ㗯斂䝳ー丠ᴵ䗞⁙䶵楲⍲䛋媬䕪
Jika kord sesalur kuasa rosak,
ᶠ⟑ṥ䐎潎Ḭℳ㊶㔕㗯ᶠ⫟ᶼ᷒ṥ
ia mesti diganti oleh Philips,
䐎㘒ᶍ⎧廁圲䖷䙉ー㇭⫢潎᷋䝔ể
pusat servis yang dibenarkan
ᶼ᷒⩯⁎ṥ䐎潎ⵜᳺ媏ᶼ᷒㓴䕣䗞
oleh Philips ataupun pihak lain
⁙䕪≗⪙Ȥᳳ⹽媏‥䧋䊏仳㘒ᶍ
seumpamanya yang layak bagi
⎧Ȥᳳ塧媏‥䧋☎㓆ᶠ䖷䙉䕪⾫
mengelakkan bahaya.
ₛᳱ廁圲㳫㯧⍲ể⁡Ȥ
Perkakas ini boleh digunakan
• ᴠᵬ➄ↆểㆊ潎ⷠ媔☎㱚⪊ẁ䐛䕪
oleh kanak-kanak berumur 8
䐛㫺◄峕ᴓ⩯垫᳦ᴐ枃⪀⅏ḿⳋ
tahun dan ke atas dan orang
Ṃ䐛㰧ᳳ屫庭O#䕪⅏ḿ䐛㰧
yang kurang keupayaan
垫乔
4%&Ȥ嫌⾫嫝⋷4%&⩯
fizikal, deria atau mental, atau
垫␬⎎嫈Ȥ
kekurangan pengalaman dan
• ⃭⇥⫬悷⭄䅏ḹ㊸⁋枴⋉潎᷋″壌
pengetahuan jika mereka
䐛Ȥ
diberi pengawasan dan arahan
• ⃭⇥攡❄䐛⌟枴枴⋉Ȥ
berkaitan penggunaan perkakas
secara selamat dan memahami • 廄㊋ᶍ⎧ᴱℳ潎嫝䝔ểᶍ⎧ᳰ㛭䠠
䕪䐛≱᳴⸹☖䐛㵶䐛≱䗞䨌Ȥ
bahaya yang mungkin
• 嫝⇥⫬㘒ᶍ⎧䐎ᵴ㘒ㄱ⁲ᴓ嫚㓴᷋
berlaku. Kanak-kanak tidak
⟼䕪ᷡḻ⁜⩩䐎建Ȥ
seharusnya bermain dengan
• 嫝⇥⫟Ἥ⊷ṥ䐎㘒ᶍ⎧Ȥ
perkakas ini. Pembersihan
• ⸹ᶍ⎧廄㊋ᵬ䐛㵶㓜潎⃭⇥媏⁜㓆
dan penyenggaraan tidak
ᶠ䗱䪇Ȥ
sepatutnya dilakukan
• ⃭⇥ṥ䐎䐗⁜⩩ℜ弆␬䐅ᶍ䕪潎ー
oleh kanak-kanak tanpa
㘐䶵柄ℏ㱌䅟ℑ㊎制䕪ᷡḻ攪ᷜ
pengawasan.
ー忎ᷜȤ⡨㚂ṥ䐎㩊䭡攪ᷜー忎
Untuk perlindungan tambahan,
ᷜ潎⾎䕪ểỔ⫬⠗㐮Ȥ
kami mengesyorkan agar anda
• ⃭⇥⫬䐛㵶䶥丆䶻☎ᶍ⎧ᳰȤ
memasang peranti arus baki
(RCD) dalam litar elektrik yang
• ⹫ᶍ⎧⩲⁎₝≚⋴⁳⨾㐤Ȥ
membekali bilik air tersebut.
• ṥ䐎⋴嫝⇥ㆯㅕ䐛㵶䶥Ȥㆺᳱᶍ
RCD ini mesti mempunyai
⎧㊸⠚㓜潎嫝㋇䰍㊸⠚Ȥ
arus operasi baki berkadar
• ⃭⇥䐎㵥ㄱ㎳Ṃ㘒ᶍ⎧Ȥ
yang tidak melebihi 30mA.
• ᶍ⎧⋐俣廧№柄ℏ㱌㉮㘩䕪㗳ↇᴓ
Tanya pemasang anda untuk
⺩㞦ỔȤ䐗ᳳ⋮㜢ᶠ⌾廁圲Ổ䋬⋕
mendapat nasihat.
俣⫬䐎ㄝ乔ᵴ㙧ⶌ≗敏䕪❩☖Ȥ
Jangan masukkan objek logam
⩢ⷮ౧ (EMF)
ke dalam gril udara untuk
㘒柄ℏ㱌ᶍ⎧䨌⋮ㄦ㗯㗯⁙㖚昘ᵴ䐛䞧☠䕪廨䐎㛭€⍲㮻墪Ȥ
mengelakkan kejutan elektrik.
Jangan menghalangi gril udara. ⣜ධ
Sebelum anda
㩊䨌⋝坎䠠㘒ᶍ⎧ᳳ俣᳦᳴儒䕪䐅㰡♩☤᳦⋲ⷩ乔
'7Ȥ嫝彛⺐⾎ㄦ☎◣⪜☖∠䕪䐛╎⊰䐛⨶ᶍ
menyambungkan perkakas ini,
⎧⃬䭡◄㐜墪⪀Ȥ㩉䝔ⷩ乔ᶍ⎧㗯↏ᵴ彥″⫟䊕❩⍲ᶠ
pastikan voltan yang dinyatakan 䭡Ὃ⶝弆ヶ尅晈⹗⎳Ȥ
pada perkakas selaras dengan
2
०᎟๡ࣾ
voltan kuasa tempatan anda.
1 ⫬㊸⠚廄㊋僙䐛㵶㊸ⶍȤ
Jangan gunakan perkakas untuk 2 ⫬㴏ⶌⷦ⁙
c⍲枴弅ⷦ⁙
d嫩僙ㄦ旦䕪ḳ乔Ȥ☎
⌟ⵘー弆♱⋴潎㇯ḵ₝枴⒝⃠掔 a⋕劝⹽₝枴䐎ᵴ
sebarang tujuan lain selain
⪀♱Ȥ
daripada yang diterangkan
ᐭ‫ڠ‬
䃫㒛
ߌ㘪
dalam buku panduan ini.
⻑弅⌟ⵘ㵥廵䕪⠚⊷
㿓枴
Jangan gunakan perkakas pada
㗯ᵬ6JGTOQ$CNCPEGḆ
々╎潎䐛⌟枴⋕㇧䷓䖷㰱
rambut palsu.
㴏ⶌ
6JGTOQ$CNCPEG ⍲嫩全枴㴏潎䝔ể劝⹽㗦
Apabila perkakas telah
ṙⵘ⊷㐮㚂
䐎㴏⍲㕼枴幡幡⌟ⵘ⠚⊷
disambungkan kepada kuasa,
ᶍ䐅⸠枴潎⻑弅⌟ⵘ⠚⊷
jangan sekali-kali dibiarkan
ᶍ䐅㚺枴潎䐎ᵴ⪀♱
tanpa diawasi.
㫺㰧
⁙擓
Jangan sekali-kali gunakan
sebarang perkakas atau
• ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎⸠枴㇯掔 b᷋劝⹽ↆ⠍䕪⸠ↁ㫺㰧Ȥ
bahagian dari mana-mana
» 廯㇏嫋媤乔⋴潎6JGTOQ$CNCPEG.'&㇭䠠㽕 eḀ
ᶔ屝潎䐛⌟枴Ḁ⌟⃠₝枴㿓枴Ȥ
pengilang atau yang tidak
» 嫋ᶍ⎧⁝㗯尅䢡⨶ↅ俣潎⋕᷊䢦⊷㗚ↆ擐ᶔȣ杠㶷Ȥᶍ⎧⌕
disyorkan secara khusus oleh
↎⋴潎嫋ↅ俣Ḁ僐↎⌕䐎Ȥ尅䢡⨶⋕俣Ḁ㑉⊷⃠᳦䢳䅟㩰㫺
⍙Ȥ庿㔕㩉ⴞ⾫ₛ潎㔕䐗ㄦᶍ䐅䕪尅䢡⨶⫢僚䕪Ȥ
Philips. Jika anda menggunakan
ᠶᦖព᪐䷻ୡ
i
aksesori atau bahagian yang
㇯㍏ㅏ㑉枴┚᳹ᴠ幡㚺☖⌟ⵘ䗚⊷ȣ≝⊷ー㯈㱐⹈⠚⊷
sedemikian, jaminan anda
仲媤媇Ȥ
• 塧➄⸠⾎⠚⊷僐䀜ᴖ䖮䕪㐮㚂潎ⵜể䐿⾎䕪≝⊷潎嫝♨䗚㋇ḵ
menjadi tidak sah.
䐛⌟枴᷋⌟ⵘ⠚⊷Ȥ
Jangan lilit kord sesalur
• 塧➄ↆ⊷㜟䕪ᴖ䖮䣱ⶌ潎⋕⫬㞙湥㊸⁋⠚⊷ⵜ壌䞖№⠚䖔Ȥ
• ㋇ḵ㘒ᶍ⎧Ṃ㒱幒庶↎潎媏㕼枴⌟庭⠚⊷Ȥ
mengelilingi perkakas.
• ἅ↏⁜㚺幕䕪⍛ㆊ㞙湥潎⾎⋕᷋ᶑ⊽ㅏ㑉枴┚ⴌ㙋䕪㇯㍏ↅ
Tunggu sehingga perkakas sejuk
俣Ȥ
Ҭ⩕ऻ喟
sebelum menyimpannya.
1 ⁙擓ᶍ⎧ⵜㆺᳱ䐛㵶㊸⠚Ȥ
Jangan tarik kord kuasa selepas 2 ⫬ᶍ⎧乔ᵴ敺㿓坎晈ᳰ潎䗚僙⁜₝≚Ȥ
menggunakannya. Pegang plag 3 ⫬廁枴⋉
gᶴᶍ⎧ᳰ≞ᳱ潎㳫敊㫁⊷⍲㽖⫾Ȥ
4 ⫬ᶍ⎧⨾㐤☎⩯⁎ȣⵘ䃋ȣ㳫㯧䕪ḳ乔Ȥ⾎ᵅ⋕᷋ṥ䐎㇨䊕
setiap kali anda mencabut plag
f⫬ᶍ⎧㇨屝⨾㐤Ȥ
perkakas.
3
Ԋԛ̻᰺ߎ
Jangan kendalikan perkakas
⡨旦ᵬ壉ệ⽕ー㗯ᷡḻ䑷擔潎嫝媥擔柄ℏ㱌丷䦿
YYYRJKNKRUEQOUWRRQTVー᳴⾎ㄦ☎◣⪜☖∠䕪柄ℏ㱌⪈ㄝ
dengan tangan yang basah.
㗳ↇᴓ⺩伺䯡潊⋕☎⁎䋩ểỔ≇ᴓㅤ№⁜䐛嫃⋝䛧潋Ȥ⡨㚂⾎
ㄦ☎䕪◣⪜☖∠㮇㗯柄ℏ㱌⪈ㄝ㗳ↇᴓ⺩潎嫝⋷⸹☖䕪柄ℏ㱌
Lämna alltid in apparaten till
䶵揦␬㬨↏Ȥ
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
Download PDF

advertising