Philips | HP4960/20 | Philips SalonDry Compact Haartrockner HP4960/20 Bedienungsanleitung

HP4963, HP4962, HP4961, HP4960
2
F
English 6
Dansk 11
Deutsch 16
Ελληνικα 22
Español 28
Suomi 34
HP4963, HP4962, HP4961, HP4960
Français 39
Italiano 45
Nederlands 51
Norsk 57
Português 62
Português do Brasil 68
Svenska 74
Türkçe 79
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome. The SalonDry Compact from Philips has been specially
designed to offer you comfortable and reliable drying. It has a compact
and lightweight design, making it easy to use. The strong airflow dries your
hair quickly, giving it the shine, body and richness you love.
You can visit our website at www.philips.com for more information about
this product or other Philips products.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
-
Danger
Keep the appliance away from water. Do not use it near or over
water contained in baths, washbasins, sinks etc. When you use the
appliance in a bathroom, unplug it after use. The proximity of water
presents a risk, even when the appliance is switched off (Fig. 1).
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
English
-
-
-
-
Caution
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
Never block the air grilles.
This appliance is equipped with an overheat protection device. If the
appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes. Before you switch on the
appliance again, check the grilles to make sure they are not blocked
by fluff, hair, etc.
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal
cut-out, this appliance must not be supplied through an external
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and off by the utility (HP4962/01 only).
Always switch off the appliance before you put it down, even if it is
only for a moment.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
Keep the hairdryer clean and free of dust, dirt and styling products
such as mousse, spray and gel.
Do not use the appliance on artificial hair.
Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
English
General description (Fig. 2)
A Concentrator
B Air outlet grille
C Air inlet grille
D Rocker switch with 2 heat/speed settings and off position
E Cool shot button (HP4962 only)
F Volume diffuser (HP4963 only)
Using the appliance
Drying
1 Put the plug in the wall socket.
2 Select the desired setting to switch on the appliance (Fig. 3).
- II: Strong airflow for fast drying
- I: Gentle airflow especially intended for styling
- O: Off
3 To dry your hair, make brushing movements with the hairdryer at a
small distance from the hair (Fig. 4).
4 HP4962 only: When you have finished drying, press the cool shot
button for a cool airflow. This closes the cuticles and adds shine to
the hair (Fig. 5).
Concentrator
The concentrator enables you to direct the airflow straight at the brush
or comb with which you are styling your hair.
1 Snap the concentrator onto the appliance (Fig. 6).
- To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
Volume diffuser (HP4963 only)
The volume diffuser has been specially developed to gently dry both
straight and curly or wavy hair.
1 To connect the volume diffuser, snap it onto the appliance. (Fig. 7)
To disconnect the volume diffuser, pull it off the appliance.
English
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp (Fig. 8).
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the
warm air evenly through your hair (Fig. 9).
Cleaning
Always unplug the appliance before you clean it.
Do not immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
1 Make sure the appliance is switched off and unplugged.
2 Remove the attachment from the appliance before you clean it.
3 Clean the appliance with a dry cloth.
4 Clean the attachment with a moist cloth or rinse it under the tap.
Note: Make sure the attachment is dry before you use or store it.
Storage
Never wind the mains cord round the appliance.
1 Make sure the appliance is switched off and unplugged.
2 Put the appliance in a safe place and let it cool down before you
store it.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 10).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
10
English
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Troubleshooting
If problems arise with your hairdryer and you cannot solve them with the
information below, please contact the nearest Philips service centre or
the Philips Consumer Care Centre in your country.
Problem
Solution
The appliance
does not work
at all.
Perhaps the socket to which the appliance has been
connected is not live. Make sure the socket is live.
The appliance may have overheated and switched
itself off. Unplug the appliance and let it cool down
for a few minutes. Before you switch on the
appliance again, check the grilles to make sure they
are not blocked by fluff, hair, etc.
The appliance may not be suitable for the voltage to
which it has been connected. Make sure that the
voltage indicated on the type plate of the appliance
corresponds to the local mains voltage.
The mains cord may be damaged. If the mains cord
is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Dansk 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og, velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Phillips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome. SalonDry Compact fra Philips er specielt designet til at
sikre en behagelig og pålidelig tørring. Det kompakte letvægtsdesign gør
den nem at bruge. Den kraftige luftstrøm tørrer håret hurtigt, får det til at
skinne og giver det volumen og fylde.
Besøg os på www.philips.com for at få yderligere oplysninger om dette
eller andre Philips-produkter.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
-
-
Fare
Hold apparatet væk fra vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller
over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en
risiko, selv om apparatet er slukket (fig. 1).
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug
ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
12
-
-
-
Dansk
Forsigtig
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Blokér aldrig luftgitrene.
Hårtørreren er forsynet med en overophedningssikring, som
automatisk afbryder hårtørreren i tilfælde af overophedning. Tag
stikket ud af stikkontakten, og lad den afkøle et par minutter.
Inden apparatet tændes igen, kontrolleres det, at gitrene til luftind- og
udtag ikke er blokerede af fnug, hår eller lignende.
For at undgå farlige situationer på grund af utilsigtet nulstilling af
overophedningssikringen må apparatet aldrig sluttes til en ekstern
kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som jævnligt slås
til og fra (gælder kun HP4962/01) .
Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det
kun er for et kort øjeblik.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Hold hårtørreren ren og fri for støv, snavs og hårplejemidler som f.
eks. mousse, spray og gel.
Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Dansk 13
Generel beskrivelse (fig. 2)
A Fønnæb
B Luftudtagsgitter
C Luftindtagsgitter
D Vippekontakt med 2 varme-/hastighedsindstillinger samt afbryder.
E Knap til kold luft (kun HP4962)
F Volumen-diffusor (kun HP4963)
Sådan bruges apparatet
Hårtørring
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Vælg den ønskede indstilling til at tænde apparatet (fig. 3).
- II: Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
- I: Blid luftstrøm specielt beregnet til styling
- O: Off (slukket)
3 Tør håret ved at lave børstebevægelser med hårtørreren i kort
afstand til håret (fig. 4).
4 Kun HP4962: Tryk på knappen til kold luft, når du er færdig med
tørringen. Den kolde luftstrøm lukker hårsækkene og gør håret
skinnende (fig. 5).
Fønnæb
Fønnæbbet gør det muligt at rette luftstrømmen direkte mod den børste
eller kam, du bruger til stylingen.
1 Sæt fønnæbbet på hårtørreren (fig. 6).
- Tag fønnæbbet af ved at trække det af apparatet.
Volumen-diffusor (kun HP4963)
Volumen-diffusoren er specielt udviklet til nænsom tørring af både glat,
krøllet og bølget hår.
1 Volumen-diffusoren trykkes fast på apparatet. (fig. 7)
Tag volumen-diffusoren af ved at trække den af apparatet.
14
Dansk
2 For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes diffusoren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden (fig. 8).
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser i håret for at opnå en
jævn fordeling af den varme luft (fig. 9).
Rensning
Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
1 Sørg for, at apparatet er slukket, og stikket er taget ud af
stikkontakten.
2 Tag altid tilbehørsdelen af, inden apparatet rengøres.
3 Tør apparatet med en tør klud.
4 Tilbehørsdelen kan rengøres med en fugtig klud eller skylles under
vandhanen.
Bemærk: Sørg for, at tilbehørsdelen er tør, før du bruger den eller lægger den
væk.
Opbevaring
Rul aldrig ledningen rundt om apparatet.
1 Sørg for, at apparatet er slukket, og stikket er taget ud af
stikkontakten.
2 Læg apparatet et sikkert sted og lad det køle helt af, inden du
lægger det væk.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 10).
Dansk 15
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med hårtørreren, som du ikke selv kan løse
ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter.
Problem
Løsning
Apparatet
virker slet ikke.
Måske er der ikke strøm i den stikkontakt, hvor
apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er strøm i
kontakten.
Måske er apparatet overophedet og derfor
automatisk blevet afbrudt. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par
minutter. Inden du tænder apparatet igen, skal du
kontrollere, at luftgitrene ikke er blokeret af fnug, hår
el. lign.
Apparatet er muligvis ikke beregnet til den spænding,
det er tilsluttet. Kontrollér, om spændingsangivelsen
på typeskiltet svarer til den lokale netspænding.
Netledningen kan være beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et Philipsautoriseret serviceværksted eller en fagmand for at
undgå enhver risiko ved efterfølgende brug.
16
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
vollständig vom Kundensupport zu profitieren, den Philips anbietet,
müssen Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Der
SalonDry Compact Haartrockner von Philips wurde speziell für
komfortables und zuverlässiges Haartrocknen entwickelt. Er ist besonders
kompakt und leicht und somit sehr einfach im Gebrauch. Durch seinen
starken Luftstrom trocknet Ihr Haar schnell und erhält dabei extra Glanz,
Fülle und Volumen.
Weitere Informationen zu diesem Gerät und zu anderen Philips
Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.philips.com.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
-
-
Gefahr
Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Verwenden Sie es niemals in
der Nähe von Wasser oder über gefüllten Waschbecken bzw.
Badewannen. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch im Badezimmer
sofort den Stecker aus der Steckdose, denn auch ein ausgeschaltetes
Gerät ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr, solange sich der
Stecker in der Steckdose befindet (Abb. 1).
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Deutsch 17
-
-
-
-
-
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
Halten Sie die Lufteinlass- und Gebläseöffnung immer frei.
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei
Überhitzung automatisch ausschaltet. Ziehen Sie dann den Stecker
aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen.
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, ob die Lufteinlassoder die Gebläseöffnung z. B. durch Flusen oder Haare verstopft ist.
Um eine Gefährdung durch versehentliches Deaktivieren des
Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen
externen Schalter, z. B. einen Timer oder an einen Stromkreis, der
regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden (nur
HP4962/01).
Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie es nur für einen
Augenblick aus der Hand legen.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Halten Sie den Haartrockner sauber und frei von Staub, Schmutz
sowie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel usw.
Wenden Sie das Gerät nicht an Kunsthaar an.
Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
18
Deutsch
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)
A Stylingdüse
B Gebläseöffnung
C Lufteinlassöffnung
D Kippschalter mit 2 Heiz-/Gebläsestufen und Aus-Position
E Kaltlufttaste (nur HP4962)
F Diffuser (nur HP4963)
Das Gerät benutzen
Trocknen
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte
Einstellung (Abb. 3).
- II: Starker Luftstrom für schnelles Trocknen
- I: Schwacher Luftstrom - insbesondere zum Stylen
- O: Aus
3 Trocknen Sie die Haare, indem Sie den Haartrockner mit
bürstenförmigen Bewegungen dicht am Haar vorbeiführen (Abb. 4).
4 Nur HP4962: Sobald Ihre Haare trocken sind, stellen Sie die
Kaltluftstufe über die Kaltlufttaste ein, um die Haaroberfläche zu
glätten und dem Haar mehr Glanz zu verleihen (Abb. 5).
Stylingdüse
Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom gezielt auf die Bürste oder
den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr Haar stylen.
1 Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät (Abb. 6).
Deutsch 19
-
Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Gerät abgezogen.
Diffuser (nur HP4963)
Der Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie lockiger
oder welliger Haare entwickelt.
1 Zum Aufsetzen stecken Sie den Diffusor einfach auf das
Gerät. (Abb. 7)
Zum Abnehmen wird der Diffusor einfach vom Gerät abgezogen.
2 Setzen Sie die Diffusorfinger in das Haar, so dass sie die Kopfhaut
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles
Volumen (Abb. 8).
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
im Haar zu verteilen (Abb. 9).
Reinigung
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der
Steckdose.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
1 Überprüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich ausgeschaltet und von der
Steckdose getrennt ist.
2 Nehmen Sie den Aufsatz vom Gerät, bevor Sie ihn reinigen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
4 Reinigen Sie den Aufsatz mit einem feuchten Tuch oder spülen Sie
ihn unter fließendem Wasser ab.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Aufsatz trocken ist, bevor Sie ihn
benutzen oder wegräumen.
Aufbewahrung
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
20
Deutsch
1 Überprüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich ausgeschaltet und von der
Steckdose getrennt ist.
2 Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen an einem sicheren Ort
abkühlen.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 10).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Fehlerbehebung
Sollten Probleme mit dem Gerät auftreten, die sich mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Problem
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor oder die
Steckdose ist defekt. Prüfen Sie, ob die Steckdose
kontinuierlich Strom führt.
Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und
selbsttätig ausgeschaltet. Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz und lassen Sie es einige Minuten abkühlen.
Entfernen Sie vor dem erneuten Einschalten
gegebenenfalls Flusen, Haare usw., die die Lufteinlassoder Gebläseöffnung blockieren.
Deutsch 21
Problem
Lösung
Möglicherweise eignet sich das Gerät nicht für die
vorhandene Stromspannung. Prüfen Sie, ob die
Spannungsangabe auf dem Typenschild des Geräts
mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Möglicherweise ist das Netzkabel defekt. In diesem
Fall darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch
ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
22
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome. Το SalonDry Compact της Philips έχει σχεδιαστεί ειδικά για
να σας προσφέρει άνετο και αξιόπιστο στέγνωμα. Ο συμπαγής και
ελαφρύς σχεδιασμός του διευκολύνει τη χρήση του. Η δυνατή ροή
αέρα στεγνώνει τα μαλλιά σας γρήγορα και τους δίνει τη λάμψη, τον
όγκο και τη φόρμα που θέλετε.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.
philips.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν
ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν της Philips.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
-
Κίνδυνος
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε
κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κτλ. που
περιέχουν νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να
την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με
νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη (Εικ. 1).
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
Ελληνικα 23
-
-
-
-
-
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια προστασίας από
την υπερθέρμανση. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδι, τρίχες, κτλ.
Προς αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού της
θερμικής διακοπής λειτουργίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να
τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, π.χ. μέσω
χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία
(μόνο στον τύπο HP4962/01).
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε κάπου,
ακόμα και για πολύ λίγο.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε
χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
24
-
Ελληνικα
Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες ούτως ώστε
να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Διατηρήστε τον στεγνωτήρα μαλλιών καθαρό και χωρίς σκόνη,
βρωμιές και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως
αφρό, σπρέι και τζελ.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Γενική περιγραφή (Εικ. 2)
A Στόμιο
B Γρίλια εξόδου αέρα
C Γρίλια εισόδου αέρα
D Διακόπτης με 2 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας και θέση off
E Κουμπί βολής κρύου αέρα (μόνο στον τύπο HP4962)
F Φυσούνα (μόνο στον τύπο HP4963)
Χρήση της συσκευής
Στέγνωμα
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή (Εικ. 3).
- ΙΙ: Δυνατή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα
- Ι: Απαλή ροή αέρα κατάλληλη για φορμάρισμα
- Ο: Off (απενεργοποίηση)
Ελληνικα 25
3 Για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας, κάντε κινήσεις με το
στεγνωτήρα σαν να τα βουρτσίζετε, σε μικρή απόσταση από τα
μαλλιά σας (Εικ. 4).
4 Μόνο στον τύπο HP4962: Όταν ολοκληρώσετε το στέγνωμα
των μαλλιών σας, πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα για ροή
κρύου αέρα. Έτσι κλείνουν οι πόροι της τρίχας, και τα μαλλιά σας
είναι πιο λαμπερά (Εικ. 5).
Στόμιο
Το στόμιο σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα στη βούρτσα ή
στην χτένα με την οποία φορμάρετε τα μαλλιά σας.
1 Εφαρμόστε το στόμιο στη συσκευή (Εικ. 6).
- Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από τη συσκευή.
Φυσούνα (μόνο στον τύπο HP4963)
Η φυσούνα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να στεγνώνει απαλά τόσο τα
ίσια όσο και τα σγουρά μαλλιά ή τα σπαστά μαλλιά.
1 Για να συνδέσετε τη φυσούνα, εφαρμόστε τη στη
συσκευή. (Εικ. 7)
Για να αποσυνδέσετε τη φυσούνα, τραβήξτε τη από τη συσκευή.
2 Για να προσθέσετε όγκο στις ρίζες, βάλτε τις ακίδες της
φυσούνας μέσα στα μαλλιά σας έτσι ώστε να έρχονται σε
επαφή με το δέρμα της κεφαλής (Εικ. 8).
3 Κάντε περιστροφικές κινήσεις με τη συσκευή για να κατανείμετε
το ζεστό αέρα ομοιόμορφα στα μαλλιά σας (Εικ. 9).
Καθαρισμός
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την
καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
26
Ελληνικα
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και εκτός
πρίζας.
2 Αφαιρέστε το εξάρτημα από τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
3 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
4 Καθαρίστε το εξάρτημα με ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετε το με
νερό βρύσης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι στεγνό πριν το
χρησιμοποιήσετε ή το αποθηκεύσετε.
Αποθήκευση
Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και εκτός
πρίζας.
2 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος και αφήστε τη να
κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 10).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπό σας της Philips.
Ελληνικα 27
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με το στεγνωτήρα και δεν μπορείτε
να τα επιλύσετε με τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Λύση
Η συσκευή δεν
λειτουργεί
καθόλου.
Ενδέχεται η πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί η
συσκευή να μην λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι η
πρίζα λειτουργεί.
Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθερμανθεί και να
απενεργοποιήθηκε μόνη της. Αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει
για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες για να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδι, τρίχες, κτλ.
Ενδέχεται η συσκευή να έχει συνδεθεί σε μη
κατάλληλη τάση ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση
που αναγράφεται στο πινακίδιο στοιχείων της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
Ενδέχεται το καλώδιο να έχει υποστεί βλάβη.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
28
Español
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el
producto en www.philips.com/welcome. El secador SalonDry Compact
de Philips está especialmente diseñado para ofrecerle un secado cómodo
y fiable. Su diseño compacto y ligero hace que sea muy cómodo de usar.
Su fuerte flujo de aire le secará el cabello rápidamente, proporcionándole
el brillo, cuerpo y vitalidad que a usted le gustan.
Si desea obtener más información sobre este producto o cualquier otro
producto Philips, visite nuestra página Web en www.philips.com.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
-
Peligro
Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo use en
un cuarto de baño, desenchufe el aparato después de usarlo, ya que
la proximidad del agua representa un riesgo aunque el aparato esté
apagado (fig. 1).
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. No
utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Español 29
-
-
-
-
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual
(RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no exceda
30 mA. Consulte a su electricista.
No bloquee nunca las rejillas del aire.
Este aparato está equipado con un dispositivo de protección contra
el sobrecalentamiento. Si el aparato se calienta en exceso, se apagará
automáticamente. Desenchúfelo y deje que se enfríe durante unos
minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Para evitar riesgos derivados de un reajuste involuntario del disyuntor
térmico, este aparato no debe enchufarse a la red eléctrica a través
de un interruptor externo, como por ejemplo un programador, ni a
un circuito que se encienda o se apague a intervalos (sólo modelo
HP4962/01).
Apague siempre el aparato cuando lo deje en algún sitio aunque sólo
sea por un momento.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las rejillas de aire.
Mantenga el secador limpio y sin polvo, suciedad o productos de
peluquería como, por ejemplo, espuma moldeadora, laca o gel.
No utilice el aparato sobre cabello artificial.
No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
30
Español
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Descripción general (fig. 2)
A Boquilla concentradora
B Rejilla de salida de aire
C Rejilla de entrada de aire
D Conmutador con 2 posiciones de calor/velocidad y posición de
apagado
E Botón de aire frío (sólo modelo HP4962)
F Difusor de volumen (sólo modelo HP4963)
Uso del aparato
Secado
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Seleccione la posición deseada para encender el aparato (fig. 3).
- II: Flujo de aire fuerte, para un secado rápido.
- I: Flujo de aire suave, especialmente indicado para dar forma.
- O: Apagado
3 Para secar el cabello, haga movimientos de cepillado con el secador
a una pequeña distancia del cabello (fig. 4).
4 Sólo modelo HP4962: cuando haya terminado de secar el cabello,
pulse el botón de aire frío para obtener un chorro de aire frío. De
este modo, se cerrarán las cutículas y su cabello quedará más
brillante (fig. 5).
Boquilla concentradora
La boquilla concentradora le permite dirigir el flujo de aire directamente
al cepillo o peine que esté utilizando para dar forma a su cabello.
1 Coloque la boquilla concentradora en el aparato (fig. 6).
- Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
Español 31
Difusor de volumen (sólo modelo HP4963)
El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar
suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado.
1 Para conectar el difusor de volumen, encájelo en el aparato. (fig. 7)
Para quitar el difusor de volumen del aparato, tire del mismo.
2 Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo (fig. 8).
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
caliente de manera uniforme por el cabello (fig. 9).
Limpieza
Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
1 Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado.
2 Quite el accesorio del aparato antes de limpiarlo.
3 Limpie el aparato con un paño seco.
4 Limpie el accesorio con un paño húmedo o enjuagándolo bajo el
grifo.
Nota: Asegúrese de que el accesorio esté seco antes de utilizarlo o guardarlo.
Almacenamiento
No enrolle nunca el cable alrededor del aparato.
1 Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado.
2 Coloque el aparato en un lugar seguro y déjelo enfriar antes de
almacenarlo.
32
Español
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 10).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Guía de resolución de problemas
Si surge algún problema con el secador y no puede solucionarlo con la
siguiente información, póngase en contacto con el centro de servicio
Philips más próximo o con el Servicio de Atención al Consumidor de
Philips en su país.
Problema
Solución
El aparato no
funciona.
Puede que la toma de corriente donde está
enchufado el aparato no esté activa. Asegúrese de
que la toma de corriente esté activa.
Puede que el aparato se haya calentado en exceso y
se haya apagado automáticamente. Desenchúfelo y
deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas
para asegurarse de que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
Tal vez el voltaje del aparato no coincide con el
voltaje de la red a la que se ha conectado.
Compruebe si el voltaje indicado en la placa de
modelo se corresponde con el voltaje de red local.
Español 33
Problema
Solución
Puede que el cable de alimentación esté dañado. Si
el cable está dañado, debe ser sustituido por Philips,
por un centro de servicio autorizado por Philips o
por personal cualificado, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
34
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome. Philipsin SalonDry Compact -kuivaimella hiusten
kuivaaminen on miellyttävää ja tehokasta. Pienikokoista ja kevyttä kuivainta
on kätevä käyttää. Tehokas puhallusilma kuivaa hiukset nopeasti ja antaa
niille ihanaa kiiltoa, kimmoisuutta ja runsautta.
Lisätietoja tästä tuotteesta sekä muista Philipsin tuotteista on Websivustossamme osoitteessa www.philips.com.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
-
-
Vaara
Älä kastele laitetta äläkä käytä sitä vettä täynnä olevan pesualtaan,
kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu (Kuva 1).
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Suomi 35
-
-
-
Varoitus
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, sen
virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen,
tarkista, ettei ritilöiden tukkeena ole esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta johtuvien
vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa koskaan liittää
aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta
katkaistaan ja kytketään säännöllisesti (vain HP4962/01).
Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
Puhdista kuivain säännöllisesti, ettei siihen kerry nukkaa, likaa ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
36
Suomi
Laitteen osat (Kuva 2)
A Keskityssuutin
B Ilmanpoistoaukko
C Ilmanottoaukko
D Keinukytkin: 2 lämpö- ja nopeus-asentoa sekä virrankatkaisu
E Viileän puhallusilman valitsin (vain HP4962)
F Diffuusori (vain HP4963)
Käyttö
Kuivatus
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi asetus (Kuva 3).
- II: voimakas puhallus nopeaan kuivatukseen.
- I: kevyt puhallus hiusten muotoiluun
- O: ei käytössä
3 Kuivaa hiukset liikuttamalla hiustenkuivainta harjan tavoin pienen
matkan päässä hiuksista (Kuva 4).
4 Vain HP 4962: Kun haluat lopettaa kuivaamisen, paina viileän
puhallusilman painiketta, jolloin viileä ilmavirta sulkee hiussuomut ja
tekee hiuksista kiiltävämmät (Kuva 5).
Keskityssuutin
Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa puhalluksen suoraan harjaan tai
kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
1 Napsauta suutin kiinni laitteeseen (Kuva 6).
- Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
Diffuusori (vain HP4963)
Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat että kiharat
hiukset.
1 Kiinnitä volyymisuutin napsauttamalla se kiinni laitteeseen. (Kuva 7)
Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
Suomi 37
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
ne koskettavat päänahkaa (Kuva 8).
3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma
jakautuu tasaisesti hiuksiin (Kuva 9).
Puhdistaminen
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Tarkista, että laitteesta on katkaistu virta ja ettei se ole kytkettynä
virtalähteeseen.
2 Irrota lisäosa laitteesta ennen sen puhdistamista.
3 Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla liinalla.
4 Puhdista lisäosa kostealla liinalla tai huuhtelemalla se vesihanan alla.
Huomautus: Varmista, että lisäosa on kuiva ennen käyttöä tai säilytykseen
asettamista.
Säilytys
Älä koskaan kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
1 Tarkista, että laitteesta on katkaistu virta ja ettei se ole kytkettynä
virtalähteeseen.
2 Aseta laite turvalliseen paikkaan jäähtymään, ennen kuin asetat sen
säilytykseen.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 10).
38
Suomi
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Jos hiustenkuivaimen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan
alla olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty pistorasiaan, johon ei tule
virtaa. Varmista, että pistorasia toimii.
Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin virta katkeaa
automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ettei ritilöiden
tukkeena ole esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Laitteen jännite ei ehkä vastaa pistorasian jännitettä.
Varmista, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa
paikallisen sähköverkon jännitettä.
Laitteen virtajohto on ehkä vahingoittunut. Jos
virtajohto on vahingoittunut, se kannattaa
vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella
korjaajalla.
Français 39
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Le sèche-cheveux
compact SalonDry de Philips a été spécialement conçu pour garantir un
confort d’utilisation optimal et des résultats impeccables. Son design
compact et léger le rend particulièrement agréable à utiliser. Enfin, le flux
d’air puissant sèche vos cheveux rapidement et leur confère souplesse,
brillance et volume.
Pour plus d’informations sur ce produit ou sur tout autre produit Philips,
rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.philips.com.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
-
Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une
baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. Si vous utilisez l’appareil dans la
salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut
présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil est
éteint (fig. 1).
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
40
-
-
-
Français
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bain. Demandez conseil à votre électricien.
N’obstruez jamais les grilles.
Cet appareil est équipé d’un système de protection contre les
surchauffes. En cas de surchauffe, il s’éteint automatiquement. Dans ce
cas, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir pendant quelques
minutes. Avant de remettre l’appareil sous tension, vérifiez que les
grilles ne sont pas obturées par des cheveux, des poussières, etc.
Afin d’éviter tout accident dû à une réinitialisation inopinée du
dispositif antisurchauffe, cet appareil ne doit pas être alimenté par un
appareil de connexion externe (par exemple, un minuteur) ou ne
doit pas être connecté à un circuit régulièrement coupé par le
fournisseur d’électricité (HP4962/01 uniquement).
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court
instant.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
N’insérez jamais d’objets métalliques dans les grilles afin d’éviter toute
électrocution.
Le sèche-cheveux doit être propre et ne doit comporter aucune
trace de poussières, saletés, ni de produits coiffants tels que mousse,
spray ou gel.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
Français 41
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Description générale (fig. 2)
A Concentrateur
B Grille de sortie d’air
C Grille d’entrée d’air
D Interrupteur à bascule avec 2 températures/vitesses et une position
d’arrêt
E Bouton du flux d’air froid (HP4962 uniquement)
F Diffuseur de volume (HP4963 uniquement)
Utilisation de l’appareil
Séchage
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le réglage de votre
choix (fig. 3).
- II : flux d’air puissant pour un séchage rapide
- I : flux d’air doux spécialement conçu pour la mise en forme
- O : arrêt
3 Lors du séchage, déplacez le sèche-cheveux du haut vers le bas en
le tenant à courte distance de vos cheveux (fig. 4).
4 HP4962 uniquement : À la fin du séchage, appuyez sur le bouton du
flux d’air froid. Un dernier balayage à l’air froid referme la cuticule
du cheveu et lui confère plus de brillance (fig. 5).
Concentrateur
Le concentrateur vous permet de diriger le flux d’air vers la brosse ou le
peigne que vous utiliser pour modeler vos cheveux.
42
Français
1 Fixez le concentrateur sur l’appareil (fig. 6).
- Détachez le concentrateur en le retirant de l’appareil.
Diffuseur de volume (HP4963 uniquement)
Le diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux lisses,
bouclés et ondulés.
1 Pour attacher le diffuseur de volume, fixez-le sur l’appareil. (fig. 7)
Détachez le diffuseur de volume en le retirant de l’appareil.
2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du
diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles touchent le cuir
chevelu (fig. 8).
3 Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser
l’air chaud dans vos cheveux (fig. 9).
Nettoyage
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet.
1 Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché.
2 Retirez l’accessoire de l’appareil avant de le nettoyer.
3 Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
4 Nettoyez l’accessoire avec un chiffon humide ou rincez-le à l’eau.
Remarque : Assurez-vous que l’accessoire est sec avant de l’utiliser ou de le
ranger.
Rangement
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
1 Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché.
2 Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir avant de
le ranger.
Français 43
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 10).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service
Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec votre sèche-cheveux et que vous
ne parvenez pas à les résoudre à l’aide des informations ci-dessous,
adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Solution
L’appareil ne
fonctionne pas.
La prise sur laquelle l’appareil est branché n’est peutêtre pas alimentée. Vérifiez si la prise est alimentée.
L’appareil était peut-être en surchauffe et s’est arrêté
automatiquement. Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir pendant quelques minutes. Avant de
remettre l’appareil sous tension, vérifiez si les grilles
ne sont pas obturées par des cheveux, des
poussières, etc.
44
Français
Problème
Solution
L’appareil n’a peut-être pas été connecté sur la
tension correcte. Assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
Le cordon d’alimentation est peut-être endommagé.
Si tel est le cas, il doit être remplacé par Philips, un
Centre Service Agréé Philips ou un technicien
qualifié, afin d’éviter tout accident.
Italiano 45
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome. SalonDry Compact di Philips è stato appositamente
ideato per asciugare comodamente i capelli: è particolarmente compatto,
leggero e facile da usare. Il potente getto d’aria asciuga rapidamente i
capelli, rendendoli splendenti, corposi e pieni di vita, come li avete sempre
desiderati.
Per ulteriori informazioni su questo o altri prodotti Philips, vi preghiamo
di visitare il sito www.philips.com.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
-
-
Pericolo
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua. Non usate l’apparecchio
vicino a vasche da bagno, lavandini, ecc. contenenti acqua. Se usate
l’apparecchio nella stanza da bagno, scollegate la spina dalla presa
dopo l’uso. La presenza d’acqua può infatti risultare pericolosa anche
quando l’apparecchio è spento (fig. 1).
Avvertenza
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
46
-
-
-
-
-
Italiano
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto
elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non
superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi
all’installatore di fiducia.
Fate attenzione a non ostruire le griglie d’aerazione.
L’apparecchio è provvisto di uno speciale dispositivo di protezione
termica che spegne automaticamente l’apparecchio in caso di
surriscaldamento. In questo caso, togliete la spina dalla presa di
corrente e lasciate raffreddare l’apparecchio per alcuni minuti. Prima
di accendere nuovamente l’apparecchio, controllate che le griglie
dell’aria non siano ostruite da cotone, capelli, ecc.
Per evitare situazioni pericolose dovute al ripristino involontario del
dispositivo di sicurezza della temperatura, questo apparecchio non
deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione
esterno, come ad esempio un timer, oppure collegato ad un circuito
che viene aperto e chiuso ad intervalli regolari dall’apparecchio stesso
(solo HP4962/01).
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo
per un istante.
Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
Non inserite oggetti metallici nella griglie dell’aria, al fine di evitare
scariche elettriche.
Assicuratevi che l’asciugacapelli sia pulito e privo di polvere, sporco,
residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel.
Non usate l’apparecchio sui capelli artificiali.
Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
Italiano 47
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato
seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati
scientifici attualmente disponibili.
Descrizione generale (fig. 2)
A Concentratore del flusso d’aria
B Griglia di uscita dell’aria
C Griglia di ingresso dell’aria
D Interruttore con 2 impostazioni calore/velocità e posizione off
E Pulsante getto d’aria fredda (solo HP4962)
F Diffusore di volume (solo HP4963)
Modalità d’uso dell’apparecchio
Asciugatura
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Selezionate il flusso d’aria desiderato per accendere
l’apparecchio (fig. 3).
- II: getto forte per un’asciugatura veloce
- I: getto delicato, particolarmente indicato per lo styling
- O: off
3 Asciugate i capelli passando l’asciugacapelli a distanza
ravvicinata (fig. 4).
4 Solo HP 4962: quando i capelli sono asciutti, premete il pulsante
per il getto d’aria fredda, in modo che le cuticole si chiudano e i
capelli siano ancora più lucidi (fig. 5).
Concentratore del flusso d’aria
Il concentratore permette di dirigere il flusso d’aria direttamente alla
spazzola o al pettine che state utilizzando per lo styling.
48
Italiano
1 Applicate il concentratore sull’apparecchio facendolo scattare in
posizione (fig. 6).
- Per rimuovere il concentratore, estraetelo dall’apparecchio.
Diffusore di volume (solo HP4963)
Il diffusore è stato ideato per asciugare con la massima delicatezza i capelli
lisci, mossi o ricci.
1 Per collegare il diffusore di volume, inseritelo
sull’apparecchio. (fig. 7)
Per rimuovere il diffusore, estraetelo dall’apparecchio.
2 Per dare volume alle radici, infilate i perni fra i capelli, portandoli a
contatto con il cuoio capelluto (fig. 8).
3 Cercate di compiere movimenti circolari con l’apparecchio, per
distribuire l’aria tiepida in modo uniforme fra i capelli (fig. 9).
Pulizia
Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire
l’apparecchio.
non immergete mai l’apparecchio in acqua né risciacquatelo sotto
l’acqua corrente.
1 Verificate che l’apparecchio sia spento e che il cavo di alimentazione
sia scollegato dalla presa di corrente.
2 Staccate l’accessorio dall’apparecchio prima di pulirlo.
3 Pulite sempre l’apparecchio con un panno asciutto.
4 Pulite l’accessorio con un panno umido oppure risciacquandolo
sotto l’acqua corrente.
Nota assicuratevi che l’accessorio sia asciutto prima di utilizzarlo o riporlo.
Italiano 49
Come riporre l’apparecchio
non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
1 Verificate che l’apparecchio sia spento e che il cavo di alimentazione
sia scollegato dalla presa di corrente.
2 Appoggiate l’apparecchio in un posto sicuro e lasciatelo raffreddare
prima di riporlo.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro
di raccolta ufficiale (fig. 10).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Risoluzione dei guasti
Nel caso sorgessero problemi con l’apparecchio che non possono essere
risolti con l’aiuto delle informazioni sotto riportate, contattate il
rivenditore Philips più vicino oppure il Centro Assistenza Clienti Philips
del vostro paese.
Problema
Soluzione
L’apparecchio
non funziona.
È possibile che la presa a cui è collegato
l’apparecchio non funzioni. Accertatevi che la presa
sia collegata alla tensione di rete e funzioni.
50
Italiano
Problema
Soluzione
L’apparecchio potrebbe essersi surriscaldato e quindi
potrebbe essersi spento automaticamente. Togliete la
spina dalla presa e lasciatelo raffreddare per alcuni
minuti. Prima di riaccendere l’apparecchio, controllate
che le griglie dell’aria non siano ostruite da lanugine,
capelli ecc.
È possibile che l’apparecchio non sia adatto per il
tipo di tensione a cui è stato collegato. Controllate
che la tensione indicata sulla targhetta
dell’apparecchio corrisponda a quella della rete
locale.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da
personale opportunamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
Nederlands 51
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome. De SalonDry Compact van Philips is
speciaal ontwikkeld om uw haar op aangename en betrouwbare wijze te
drogen. De haardroger is licht en compact, en daardoor makkelijk in
gebruik. De sterke luchtstroom droogt het haar snel en geeft het de glans,
het volume en de weelderigheid waar u van houdt.
Bezoek onze website (www.philips.nl) voor meer informatie over dit
product of andere Philips-producten.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
-
Gevaar
Houd het apparaat uit de buurt van water. Gebruik dit apparaat niet
in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. gevuld met
water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker
dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan
gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld (fig. 1).
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het
apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
52
-
-
-
-
-
Nederlands
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Als het
apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat enkele minuten afkoelen.
Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de
luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
Om gevaar te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van
de oververhittingsbeveiliging, mag u dit apparaat nooit aansluiten op
een externe schakelaar zoals een timer. U mag het apparaat ook
nooit aansluiten op een stroomvoorziening die regelmatig wordt
onderbroken (alleen HP4962/01).
Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor
even.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd de haardroger schoon en vrij van stof, vuil en stylingproducten
zoals mousse, haarlak en gel.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Nederlands 53
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Algemene beschrijving (fig. 2)
A Concentrator
B Luchtuitlaatrooster
C Luchtinlaatrooster
D Kantelknop met 2 warmte-/snelheidsstanden en uit-stand
E Knop voor koele luchtstroom (alleen HP4962)
F Volumediffusor (alleen HP4963)
Het apparaat gebruiken
Drogen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen (fig. 3).
- II: Hoge luchtsnelheid voor snel drogen
- I: Lage luchtsnelheid speciaal bedoeld om te stylen
- O: uit
3 Droog uw haar door met de haardroger borstelbewegingen te
maken op korte afstand van uw haar (fig. 4).
4 Alleen HP4962: wanneer u het haar hebt gedroogd, druk dan op de
knop voor een koele luchtstroom. Hierdoor sluiten de
haarschubben zich en gaat het haar meer glanzen (fig. 5).
Concentrator
De concentrator stelt u in staat de luchtstroom te richten op de borstel
of kam waarmee u uw haar in model aan het brengen bent.
1 Klik de concentrator op het apparaat vast (fig. 6).
- Om de concentrator te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.
54
Nederlands
Volumediffusor (alleen HP4963)
De volumediffusor is speciaal ontwikkeld om zowel steil als golvend of
krullend haar op zachte wijze te drogen.
1 U bevestigt de volumediffusor door deze op het apparaat te
klikken. (fig. 7)
Om de volumediffusor te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.
2 Steek de pennen zo in uw haar dat ze uw hoofdhuid raken om uw
haar meer volume te geven vanaf de wortels (fig. 8).
3 Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om de warme
lucht gelijkmatig door het haar te verspreiden (fig. 9).
Schoonmaken
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt.
Dompel het apparaat niet in water en spoel het ook niet af onder de
kraan.
1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
2 Verwijder het hulpstuk van het apparaat voordat u het hulpstuk
schoonmaakt.
3 Maak het apparaat schoon met een droge doek.
4 Maak het hulpstuk schoon met een vochtige doek of spoel het af
onder de kraan.
Opmerking: Zorg ervoor dat het hulpstuk droog is voordat u het gebruikt of
opbergt.
Opbergen
Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat.
1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
Nederlands 55
2 Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen voordat
u het opbergt.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 10).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Problemen oplossen
Als u een probleem hebt met de haardroger en u er niet in slaagt dit
probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum of met het
Philips Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Oplossing
Het apparaat
doet het
helemaal niet.
Misschien werkt het stopcontact waarop het
apparaat is aangesloten niet. Controleer of het
stopcontact werkt.
Misschien is het apparaat oververhit geraakt en heeft
het zichzelf daarom uitgeschakeld. Haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat een paar
minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat
weer inschakelt of het luchtrooster niet verstopt zit
met pluizen, haar enz.
56
Nederlands
Probleem
Oplossing
Het apparaat is mogelijk niet geschikt voor de
netspanning waarop het is aangesloten. Controleer
of het voltage dat is aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Het netsnoer is mogelijk beschadigd. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen
door Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Norsk 57
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome. SalonDry Compact fra Philips er spesielt utformet
for å gi deg komfortabel og pålitelig tørking av håret. Den har en kompakt
og lett design som gjør den enkel å bruke. Den sterke luftstrømmen
tørker håret raskt og gir det glans, volum og den fylden du ønsker.
Du kan besøke våre Internett-sider på www.philips.com hvis du vil ha mer
informasjon om dette produktet eller andre Philips-produkter.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
-
-
Fare
Hold apparatet unna vann. Ikke bruk det i nærheten av eller over
vann i badekar, vasker, kummer osv. Når du bruker apparatet på badet,
må du ta ut kontakten etter bruk. Nærheten til vann er en risiko, selv
om apparatet er slått av (fig. 1).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen eller selve apparatet er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
58
-
-
-
-
Norsk
Viktig
Vi anbefaler at du installerer en reststrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be
installatøren om råd.
Ikke blokker luftinntaket.
Dette apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern. Hvis
apparatet blir overopphetet, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet fra stikkontakten, og la apparatet avkjøles i noen minutter.
Før du slår apparatet på igjen må du undersøke at gitrene ikke er
blokkert av lo, hår, osv.
For å unngå farlige situasjoner på grunn av at
varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et uhell, kan ikke dette
apparatet få strømforsyning via en ekstern bryterenhet, for eksempel
en tidsbryter. Det kan heller ikke kobles til en krets som regelmessig
slås av og på av strømleverandøren (kun HP4962/01).
Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv om det bare er
for et øyeblikk.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektriske
støt.
Hold alltid hårføneren ren og fri for støv, smuss og friseringsprodukter,
for eksempel skum, spray og gele.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Norsk 59
Generell beskrivelse (fig. 2)
A Munnstykke for konsentrert luft
B Gitter for utluft
C Gitter for innluft
D Vippebryter med to varme-/hastighetsinnstillinger og av-posisjon
E Knapp for kaldluft (kun HP4962)
F Volumdiffuser (kun HP4963)
Bruke apparatet
Tørking
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
2 Velg ønsket innstilling for å slå på apparatet (fig. 3).
- II: sterk luftstrøm for rask tørking
- I: svak luftstrøm for frisering
- O: av
3 Tørk håret ved å gjøre børstebevegelser med hårføneren tett inntil
håret (fig. 4).
4 Kun HP4962: Når du er ferdig med å tørke håret, trykker du på
knappen for kaldluft for en kjølig luftstrøm. Dette lukker hårfibrene
og gjør håret skinnende (fig. 5).
Munnstykke for konsentrert luft
Med munnstykket for konsentrert luft kan du rette luftstrømmen rett mot
børsten eller kammen som du friserer håret med.
1 Trykk munnstykket for konsentrert luft på apparatet (fig. 6).
- Når du vil ta det av, trekker du det av apparatet.
Volumdiffuser (kun HP4963)
Volumdiffuseren er spesielt utformet for skånsom tørking av både glatt og
krøllete eller bølgete hår.
1 Du kobler på volumdiffuseren ved å feste den på apparatet med et
klikk. (fig. 7)
60
Norsk
Når du vil ta av diffuseren, trekker du den av apparatet.
2 Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret
slik at de berører hodebunnen (fig. 8).
3 Gjør roterende bevegelser med apparatet for å fordele den varme
luften jevnt i håret (fig. 9).
Rengjøring
Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Ikke senk apparatet ned i vann eller skyll det under springen.
1 Sørg for at apparatet er slått av, og at støpselet er trukket ut av
stikkontakten.
2 Fjern tilbehøret fra apparatet før du rengjør det.
3 Rengjør apparatet med en tørr klut.
4 Rengjør tilbehøret med en fuktig klut eller skyll det under springen.
Merk: Kontroller at tilbehøret er tørt før du bruker eller oppbevarer det.
Oppbevaring
Surr aldri ledningen rundt apparatet.
1 Sørg for at apparatet er slått av, og at støpselet er trukket ut av
stikkontakten.
2 Sett apparatet på et trygt sted og la det avkjøles før du rengjør det.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til
med å ta vare på miljøet (fig. 10).
Norsk 61
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Feilsøking
Hvis det skulle oppstå problemer med hårføneren og du ikke kan løse
dem ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med det
nærmeste servicesenteret eller forbrukertjenesten for Philips der du bor.
Problem
Løsning
Apparatet
virker ikke i det
hele tatt.
Kanskje stikkontakten som apparatet har vært koblet
til, ikke er strømførende. Kontroller at det er strøm i
kontakten.
Det kan hende at apparatet ble overopphetet og slo
seg av. Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles
noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert
av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
Apparatet stemmer kanskje ikke overens med
spenningen som det er koblet til. Kontroller at
spenningen som er angitt på merkeplaten, er den
samme som nettspenningen.
Ledningen kan være skadet. Hvis ledningen er skadet,
må den byttes av Philips, et Philips-godkjent
servicesenter eller andre kvalifiserte personer for å
unngå fare.
62
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar máximo
partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em:
www.philips.com/welcome. O SalonDry compacto da Philips foi
especialmente desenhado para lhe proporcionar uma secagem de cabelo
confortável e de confiança. Tem um design compacto e leve, o que o
torna fácil de utilizar. O forte fluxo de ar seca o seu cabelo rapidamente,
dando-lhe o brilho, corpo e a riqueza que tanto gosta.
Pode visitar o nosso site em www.philips.pt para obter mais informações
sobre este ou qualquer outro produto da Philips.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
-
-
Perigo
Mantenha o aparelho afastado da água. Não o utilize perto ou sobre
banheiras, lavatórios, bacias, etc. que contenham água. Quando utilizar
este aparelho na casa de banho, desligue-o após cada utilização. A
proximidade da água representa sempre um risco, mesmo se o
aparelho estiver desligado (fig. 1).
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
Verifique regularmente o estado do fio de alimentação. Não utilize o
aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho
estiverem danificados.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
Português 63
-
-
-
-
-
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
Cuidado
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual
estimada não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
Este aparelho está equipado com um dispositivo de protecção contra
aquecimento excessivo. Se o aparelho ficar muito quente, desliga-se
automaticamente. Desligue da corrente e deixe-o arrefecer durante
alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho verifique as grelhas
para se certificar de que não estão bloqueadas por cotão, cabelos,
etc.
Para evitar perigos devido à reposição inadvertida do corte térmico,
este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de
ligação externa, como um temporizador ou ligado a um circuito que
seja habitualmente ligado e desligado pelo utilitário (apenas
HP4962/01).
Desligue sempre o aparelho antes de o poisar, mesmo que seja
apenas por breves instantes.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia será considerada inválida.
Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ventilação para
evitar choques eléctricos.
Mantenha o secador limpo e sem poeiras, sujidade e produtos de
beleza como espuma, spray e gel.
Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
64
Português
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Descrição geral (fig. 2)
A Concentrador
B Grelha de saída de ar
C Grelha de entrada de ar
D Interruptor com 2 definições de calor/velocidade e posição ‘off ’
(desligado)
E Botão de ar frio (apenas HP4962)
F Difusor de volume (apenas HP4963)
Utilizar o aparelho
Secar
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2 Seleccione a posição pretendida para ligar o aparelho (fig. 3).
- II: Fluxo de ar forte para secagem rápida
- I: Fluxo de ar suave especial para modelar
- O: Desligado
3 Para secar o cabelo, movimente o secador com uma escova a uma
pequena distância do cabelo (fig. 4).
4 Apenas HP4962: Quando terminar de secar o cabelo, prima o
botão de ar frio para um fluxo de ar mais fresco. Isto permite
fechar as cutículas e deixar o cabelo mais brilhante (fig. 5).
Concentrador
O concentrador permite direccionar o fluxo de ar directamente para a
escova ou para o pente com que estiver a modelar o cabelo.
Português 65
1 Encaixe o concentrador no aparelho (fig. 6).
- Para retirar o concentrador, puxe-o do aparelho.
Difusor de volume (apenas HP4963)
O difusor de volume foi especialmente concebido para secar de forma
suave tanto cabelos lisos como cabelos encaracolados ou ondulados.
1 Para ligar o difusor de volume, encaixe-o no aparelho. (fig. 7)
Para retirar o difusor de volume, puxe-o do aparelho.
2 Para dar volume às raízes, introduza as pontas do difusor no cabelo
de modo a tocar o couro cabeludo (fig. 8).
3 Efectue movimentos circulares com o secador para distribuir
uniformemente o ar quente por todo o cabelo (fig. 9).
Limpeza
Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.
Não mergulhe o aparelho em água nem utilize a torneira para o
enxaguar.
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado e a ficha fora da
tomada eléctrica.
2 Retire o acessório do aparelho antes de o limpar.
3 Limpe o aparelho com um pano seco.
4 Limpe os acessórios com um pano húmido ou enxagúe-os com
água da torneira.
Nota: Certifique-se de que o acessório está seco antes de o utilizar ou
guardar.
Armazenamento
Nunca enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
1 Certifique-se de que o aparelho está desligado e a ficha fora da
tomada eléctrica.
66
Português
2 Coloque o aparelho num local seguro e deixe-o arrefecer antes de
o guardar.
Meio ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 10).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, visite o seu representante Philips local.
Resolução de problemas
Se ocorrerem problemas com o secador e não for capaz de os resolver
através das indicações dadas a seguir, contacte o centro de assistência
Philips mais próximo ou o Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu
país.
Problema
Solução
O aparelho não
funciona.
Talvez a tomada onde o aparelho foi ligado não
tenha corrente. Certifique-se de que a tomada tem
corrente.
O aparelho pode ter aquecido demasiado e
desligou-se sozinho. Desligue-o da corrente e deixeo arrefecer durante alguns minutos. Antes de o
voltar a ligar, certifique-se de que as grelhas não
estão obstruídas por cotão, cabelos, etc.
Português 67
Problema
Solução
O aparelho pode não ser compatível com a
voltagem à qual foi ligado. Certifique-se de que a
voltagem indicada na sinalética do aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local.
O fio de alimentação pode estar estragado. Se o fio
estiver estragado, deve ser substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado pela Philips
ou por pessoal devidamente qualificado para se
evitarem situações de perigo.
68
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo
o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/
welcome. O SalonDry Compact da Philips foi especialmente
desenvolvido para oferecer uma secagem confortável e segura. O design
compacto e leve facilita a utilização. O fluxo de ar forte seca os cabelos
rapidamente, deixando-os com o brilho, o volume e a maciez que você
adora.
Visite nosso site em www.philipscuidadospessoais.com.br com para obter
mais informações sobre este e outros produtos de Cuidados Pessoais da
Philips.
Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
-
-
Perigo
Mantenha o aparelho longe da água. Não coloque-o próximo ou
sobre a água contida em banheiras, bacias, pias, etc. Quando usar o
aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso. A proximidade da
água é um risco, mesmo quando o aparelho está desligado (fig. 1).
Aviso
Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no
aparelho corresponde à voltagem do local.
Verifique regularmente o fio. Não utilize o aparelho se o plugue, o fio
e/ou o próprio aparelho estiverem danificados.
Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma
das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos
igualmente qualificados para evitar situações de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por
sua segurança.
Português do Brasil 69
-
-
-
-
-
Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não
brinquem com o aparelho.
Cuidado
Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo
de corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD
deve ter uma corrente de operação residual não superior a 30 mA.
Peça informações ao instalador profissional.
Nunca obstrua as grades de ar.
Este aparelho vem equipado com um dispositivo de proteção contra
superaquecimento. Se o secador superaquecer, será automaticamente
desligado. Desconecte-o e deixe-o esfriar por alguns minutos. Antes
de religar o aparelho, verifique as grades para ter certeza de que não
estão bloqueadas com felpos, cabelos, etc.
Para evitar situações de risco provocadas pelo pressionamento
acidental da chave térmica, este aparelho não deve ser alimentado
por um dispositivo de ativação externo, como um timer, nem
conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado
pelo utilitário (HP4962/01 somente).
Antes de colocar o secador de lado, mesmo que seja apenas por
breves instantes, desligue-o.
Sempre desligue o aparelho após o uso.
Não enrole o fio em volta do aparelho.
Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que
não sejam especificamente recomendados pela Philips. O uso dos
mesmos invalida a garantia.
Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque
elétrico.
Mantenha o secador limpo e sem poeira, sujeira e produtos
modeladores como mousse, spray ou gel.
Não use o aparelho em cabelos artificiais.
Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito
neste manual.
Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as
70
Português do Brasil
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura
baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.
Descrição geral (fig. 2)
A Concentrador
B Grade de saída de ar
C Grade de entrada de ar
D Chave de acionamento com dois ajustes de calor/velocidade e
posição de desligamento.
E Botão do jato de ar frio (modelo HP4962 somente)
F Difusor de volume (modelo HP4963 somente)
Utilização do aparelho
Secagem
1 Conecte o plugue à tomada elétrica.
2 Selecione o ajuste desejado para ligar o aparelho (fig. 3).
- II - Fluxo de ar forte para secagem rápida
- I: Fluxo de ar suave, especial para modelagem
- O = Desligar
3 Para secar os cabelos, efetue movimentos de escovação com o
secador a uma pequena distância dos cabelos (fig. 4).
4 HP4962 somente: quando terminar de secá-los, pressione o botão
do jato de ar frio para aplicar um fluxo de ar frio. Isso fechará as
cutículas e dará um brilho extra aos seus cabelos (fig. 5).
Concentrador
O bocal concentrador de ar permite direcionar o fluxo de ar
diretamente sobre a escova ou sobre o pente com que estiver
modelando o cabelo.
1 Encaixe o concentrador no aparelho (fig. 6).
- Para desconectá-lo, puxe-o do aparelho.
Português do Brasil 71
Difusor de volume (modelo HP4963 somente)
O difusor de volume foi especialmente desenvolvido para secar com
suavidade cabelos lisos, ondulados ou cacheados.
1 Para conectar o difusor de volume, encaixe-o no aparelho. (fig. 7)
Para desconectá-lo, puxe-o do aparelho.
2 Para adicionar volume à raiz dos cabelos, insira os pinos no cabelo
de modo que toquem o couro cabeludo (fig. 8).
3 Faça movimentos rotativos com o aparelho para distribuir o fluxo
de ar por igual nos cabelos (fig. 9).
Limpeza
Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
Não mergulhe o aparelho na água e não lave-o em água corrente.
1 Verifique se o aparelho está desligado e desconectado.
2 Antes de limpar o acessório, retire-o do secador.
3 Limpe o secador com um pano seco.
4 Limpe o acessório com um pano úmido ou lave-o em água
corrente.
Nota:Verifique se o acessório está completamente seco antes de usá-lo ou
guardá-lo.
Para guardar a aparelho
Nunca enrole o fio em volta do aparelho.
1 Verifique se o aparelho está desligado e desconectado.
2 Coloque o aparelho em um local seguro e deixe-o esfriar antes de
guardá-lo.
72
Português do Brasil
Meio ambiente
-
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida
útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado.
Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 10).
Garantia e assistência técnica
Se precisar de serviços ou informações ou tiver algum problema, visite o
site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante
local da Philips.
Resolução de problemas
Se surgir algum problema com o secador e você não puder solucioná-lo
com as informações a seguir, entre em contato com a assistência técnica
autorizada da Philips mais próxima ou com o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país.
Problema
Solução
O secador não
funciona.
Talvez a tomada à qual o aparelho foi conectado não
esteja alimentada. Verifique se a tomada está
alimentada.
O aparelho pode ter superaquecido e se desligado
automaticamente. Desconecte o aparelho e deixe-o
esfriar por alguns minutos. Antes de ligá-lo
novamente, verifique as grades para ter certeza de
que não estão bloqueadas com felpos, cabelos, etc.
Talvez o aparelho não seja adequado à voltagem da
tomada à qual está conectado. Verifique se a
voltagem indicada na placa do modelo do aparelho
corresponde à voltagem local.
Português do Brasil 73
Problema
Solução
O fio pode estar danificado. Nesse caso, deverá ser
substituído pela Philips, por uma das assistências
técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos
igualmente qualificados para evitar situações de risco.
74
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome. SalonDry Compact från Philips är specialutformad
för att du ska kunna torka håret på ett bekvämt och tillförlitligt sätt. Den
är kompakt och lätt vilket gör den enkel att använda. Det kraftiga
luftflödet gör att håret torkar snabbt och får den glans, struktur och
fyllighet du vill ha.
Du kan besöka vår webbplats på www.philips.com för att få ytterligare
information om den här produkten eller andra produkter från Philips.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
-
Fara
Håll apparaten borta från vatten. Använd den inte i närheten av eller
ovanför vatten i badkar, handfat, diskbänkar e.d. Om du använder
apparaten i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är
avstängd (Bild 1).
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om
stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Svenska 75
-
-
-
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Varning!
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger
30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
Blockera aldrig luftgallren.
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Om apparaten blir
överhettad stängs den av automatiskt. Koppla ur apparaten och låt
den svalna i ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen
kontrollerar du luftgallren så att de inte blockeras av ludd, hår etc.
För att undvika fara till följd av oavsiktlig återställning av
värmebrytaren får apparaten inte kopplas till en extern växlingsenhet,
t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och
av av enheten (endast HP4962/01).
Stäng alltid av apparaten om du lägger ifrån dig den, även om det bara
är för en kort stund.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Håll hårtorken torr och fri från damm, smuts och stylingprodukter
som hårskum, hårspray och hårgelé.
Använd inte apparaten på konstgjort hår.
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i
den här användarhandboken.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
76
Svenska
Allmän beskrivning (Bild 2)
A Fönmunstycke
B Galler för luftutblås
C Galler för luftintag
D Lägesomkopplare med två värme-/hastighetsinställningar och av-läge
E Knapp för kall luft (endast HP4962)
F Volymdiffusor (endast HP4963)
Använda apparaten
Torkning
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning (Bild 3).
- II: Kraftigt luftflöde för snabb torkning
- I: Svagt luftflöde speciellt avsett för styling
- O: Av
3 Torka håret genom att göra borströrelser med hårtorken en liten
bit ifrån håret (Bild 4).
4 Endast HP4962: När du har torkat klart trycker du på knappen för
kall luft. Det ger ett kallt luftflöde som stänger hårets porer och
gör det glansigare (Bild 5).
Fönmunstycke
Med fönmunstycket styr du luftflödet rakt mot borsten eller kammen
som du formar håret med.
1 Fäst fönmunstycket på apparaten (Bild 6).
- Om du vill ta bort fönmunstycket drar du av det från apparaten.
Volymdiffusor (endast HP4963)
Volymdiffusorn har utformats speciellt för att torka både rakt, lockigt och
vågigt hår på ett skonsamt sätt.
1 Sätt fast volymdiffusorn genom att knäppa fast den på
apparaten. (Bild 7)
Svenska 77
Ta bort volymdiffusorn genom att dra loss den från apparaten.
2 För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna ända in till
hårbotten (Bild 8).
3 Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den varma
luften jämnt genom håret (Bild 9).
Rengöring
Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
Sänk inte ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
1 Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätsladden är
utdragen.
2 Ta loss alla tillbehör från apparaten innan du rengör den.
3 Rengör hårtorken med en torr trasa.
4 Rengör tillbehöret med en fuktig trasa eller genom att skölja det
under kranen.
Obs! Se till att tillbehöret är torrt innan du använder eller lägger undan det.
Förvaring
Linda inte nätsladden runt apparaten.
1 Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätsladden är
utdragen.
2 Lägg apparaten på en säker plats och låt den kylas av innan du
lägger undan den för förvaring.
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 10).
78
Svenska
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Felsökning
Om du får problem med apparaten och inte kan lösa dem med hjälp av
nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philipsserviceombud eller Philips kundtjänst i ditt land.
Problem
Lösning
Apparaten
fungerar inte
alls.
Eluttaget som apparaten är kopplad till kanske inte
har någon ström. Kontrollera att uttaget har ström.
Apparaten kan ha blivit överhettad och stängts av
automatiskt. Koppla ur apparaten och låt den svalna i
några minuter. Innan du slår på apparaten igen
kontrollerar du att luftgallren inte täcks av ludd, hår
eller liknande.
Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning
den anslutits till. Kontrollera att den spänning som
anges på apparaten överensstämmer med
nätspänningen där du bor.
Nätsladden kan vara skadad. Om nätsladden är
skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller annan kvalificerad
person för att fara ska kunna undvikas.
Türkçe 79
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips’in SalonDry
Compact ürünü, rahat ve güvenilir bir kurutma sağlamak için özel olarak
tasarlanmıştır. Kullanımını kolaylaştıran kompakt ve hafif bir tasarıma
sahiptir. Güçlü hava akışı saçlarınızın hızlı bir şekilde kurumasını ve
istediğiniz parlaklık, hacim ve canlılığı sağlar.
www.philips.com.tr Internet sitemizi ziyaret ederek, hem bu ürün hem de
diğer Philips ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
-
-
Tehlike
Cihazı sudan uzak tutun. Bu ürünü banyo, küvet, lavabo gibi ıslak
yerlerin yakınında kullanmayın. Cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini
prizden çekin. Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturur (Şek. 1).
Uyarı
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin. Cihazın elektrik
kordonu, fişi veya kendisi hasar görürse kesinlikle kullanmayın.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
80
-
-
-
-
Türkçe
Dikkat
Daha fazla korunma için, banyonuzu besleyen elektrik devresine bir
kaçak akım cihazı (RCD) taktırmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD,
nominal 30mA kaçak akım değerini aşmamalıdır. Tavsiyeler için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
Cihazda aşırı ısınmaya karşı otomatik kapanma fonksiyonu
bulunmaktadır. Cihaz çok ısındığında otomatik olarak kapanacaktır.
Cihazın fişini prizden çekerek soğuması için birkaç dakika bekleyin.
Tekrar çalıştırmadan önce, hava çıkış ızgaralarının saç veya tozla
tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Bu cihaz, termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle tehlikeli bir
duruma neden olmamak için zamanlayıcı gibi harici bir kapatma
cihazına ya da şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir
devreye kesinlikle bağlanmamalıdır (sadece HP4962/01).
Cihazı elinizden bırakmadan önce, kısa süreliğine bile olsa, mutlaka
kapatın.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları
kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
Saç kurutma makinesini temiz tutun ve toz, kir ve krem, sprey veya
jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Türkçe 81
Genel açıklamalar (Şek. 2)
A Dar kurutma başlığı
B Hava çıkış ızgarası
C Hava giriş ızgarası
D 2 kademeli sıcaklık/hız ayarı ve kapalı konum düğmesi
E Soğuk üfleme düğmesi (sadece HP4962)
F Hacim veren difüzör (sadece HP4963)
Cihazın kullanımı
Kurutma
1 Fişi prize takın.
2 İstediğiniz ayarı seçerek cihazı çalıştırın (Şek. 3).
- II:Hızlı kurutma için güçlü hava akımı
- I: Özellikle şekillendirme için düşük hava akımı
- O: Kapalı
3 Saçınızı kurutmak için cihazı saçınızdan kısa bir mesafede uzak tutup
dairesel hareketler yapın (Şek. 4).
4 Kurutma işlemini tamamladığınızda, soğuk hava akışı için soğuk
üfleme düğmesine basın. Bu sayede üst deri birbirine yaklaşarak
saçlarınızın daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar (Şek. 5).
Dar kurutma başlığı
Dar kurutma başlığı, hava akımını saçınıza şekil verdiğiniz fırça veya tarağa
doğrudan yöneltmenizi sağlar.
1 Başlığı cihaza takın (Şek. 6).
- Başlığı çıkarmak için, cihazdan çekin.
Hacim veren difüzör (sadece HP4963)
Hacim veren difüzör, düz ve kıvırcık veya dalgalı saçları kurutmak için özel
olarak geliştirilmiştir.
1 Hacim veren difüzörü bağlamak için uygulamaya takın. (Şek. 7)
Hacim veren difüzörü çıkarmak için, cihazdan çekin.
82
Türkçe
2 Saç diplerine hacim vermek istediğinizde cihazı difüzör iğneleri
başınıza değecek şekilde saçınıza tutun (Şek. 8).
3 Ilık havayı eşit olarak saça dağıtmak için, cihazla beraber dairesel
hareketler uygulayın (Şek. 9).
Temizleme
Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
Cihazı suya batırmayın ya da musluk altına tutmayın.
1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin çekildiğinden emin olun.
2 Aparatı temizlemeden önce, cihazdan çıkarın.
3 Cihazı kuru bir bezle silerek temizleyin.
4 Aparatı nemli bir bezle silerek veya musluk suyu altında yıkayarak
temizleyin.
Dikkat: Kullanmadan veya saklamadan önce aparatın kuru olduğundan emin
olun.
Saklama
Elektrik kordonunu kesinlikle cihazın etrafına sarmayın.
1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin çekildiğinden emin olun.
2 Cihazı saklamadan önce güvenli bir yere koyarak soğumasını
bekleyin.
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 10).
Türkçe 83
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Hizmetleri Merkezi yoksa, yerel Philips
bayisine başvurun.
Sorun giderme
Saç şekillendiriciniz ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar aşağıda verilen
bilgiler yardımıyla çözülemiyorsa, size en yakın Philips servisine veya
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezine başvurun.
Sorun
Çözüm
Cihaz çalışmıyor. Cihazın bağlandığı prize elektrik gelmiyor olabilir.
Prize elektrik geldiğinden emin olun.
Cihaz aşırı ısınmış ve kendiliğinden kapanmış olabilir.
Cihazın fişini prizden çekerek birkaç dakika
soğumasını bekleyin. Cihazın fişini tekrar prize
takmadan önce, giriş deliklerinin saç veya tozdan
tıkanmadığından emin olun.
Cihazın bağlandığı prizdeki gerilim cihaz için uygun
olmayabilir. Cihazın tip plakası üzerinde belirtilen
gerilim değerinin yerel şebeke gerilimi ile
uygunluğundan emin olun.
Elektrik kablosu hasarlı olabilir. Elektrik kablosu hasarlı
ise, tehlikeyi önlemek için Philips yetkili servislerinde,
Philips tarafından yetkilendirilmiş bir servis
merkezinde veya benzer ölçüde kalifiye kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
84
85
86
1
3
4
5
6
7
8
9
10
87
www.philips.com
u
4222.002.6765.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising