Philips | HP8195/00 | Philips Haartrockner HP8195/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
‡ Brug
www.philips.com/welcome
HP8195
a
h
EN User manual
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
NO Brukerhåndbok
DE Benutzerhandbuch
PT Manual do utilizador
b
g
f
c
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT-BR Manual do Usuário
ES
Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
Käyttöopas
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
FR
Mode d’emploi
AR
IT
Manuale utente
FA
d
aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
e
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
‡ Do
not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
‡ For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer.
‡ To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2
Tør dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
‡ Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (
) på
hårtørreren.
‡ Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
2 Indstil temperaturknappen (c) til for meget varm luftstrøm, for
varm luftstrøm eller
for kølig luftstrøm. Tryk på koldluftsknappen
(b) for en kølig luftstrøm til at sætte frisuren.
3 Indstil luftstrømsknappen (d) til for en kraftig luftstrøm og hurtig
tørring, for moderat luftstrøm og styling eller
for at slukke.
4 Apparatet er udstyret med en ion-funktion, der giver yderligere glans
og reducerer krusning.
» Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
‡ Slå ion-funktionen til eller fra ved at sætte ion-skydekontakten (f) til
eller .
» Hvis funktionen er slået til, tændes ion-indikatoren (g).
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
2 Adjust the temperature switch (c) to IRUKRWDLUÁRZ for warm
DLUÁRZRU IRUFRRODLUÁRZ3UHVVWKH&ROG6KRWEXWWRQ (b) for
FROGDLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFKd) to IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJRU to switch off.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen (e).
3140 035 22366
4 The appliance is equipped with ion function, which provides additional
shine and reduces frizz.
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1
» If the function is on, the ion indicator (g) lights up.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
Important
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
‡ To turn the ion function on or off, adjust the ion slide switch (f) to
or .
not use this appliance
3 Take the air inlet grille (h) off the appliance to remove hair and dust.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (e).
3 Tag luftindtagsgitteret (h) af apparatet for at fjerne hår og støv.
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret
ÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHW
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
‡ Verwenden
Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör oder
Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2
Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
‡ Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse (
) auf den
Haartrockner.
‡ Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Temperaturschalter (c) auf für heißen Luftstrom,
auf für warmen Luftstrom oder auf
für kalten Luftstrom.
Drücken Sie die Kaltlufttaste (b), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur
]XÀ[LHUHQ
3 Stellen Sie den Gebläseschalter (d) auf für einen starken
Luftstrom und schnelles Trocknen, auf für einen sanften Luftstrom
und einfaches Styling oder auf , um das Gerät auszuschalten.
4 Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion ausgestattet, die Ihrem
Haar mehr Glanz verleiht und es weniger zerzaust.
» Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
‡ Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, indem Sie den
stellen.
Ionen-Schalter (f) auf oder
‡ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧ
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
ƳơƲ
‡ ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
‡ ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
‡ Este aparato puede ser usado por
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
niños a partir de 8 años y por
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
personas con su capacidad física,
on neuvottu laitteen turvallisesta
psíquica o sensorial reducida y por
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
quienes no tengan los conocimientos
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
y la experiencia necesarios, si han
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
sido supervisados o instruidos acerca
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
del uso del aparato de forma segura
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
y siempre que sepan los riesgos que
ilman valvontaa.
conlleva su uso. No permita que los
niños jueguen con el aparato. Los niños ‡ Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
no deben llevar a cabo la limpieza ni el
jäännösvirtalaitteen (RCD).
mantenimiento sin supervisión.
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
‡ Como protección adicional,
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
aconsejamos que instale en el circuito
asentajalta.
que suministre al cuarto de baño
‡ Älä työnnä ilmanotto- tai
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
corriente operacional residual que
ettet saa sähköiskua.
no exceda de 30 mA. Consulte a su
‡ Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
electricista.
peittää.
‡ Para evitar descargas eléctricas, no
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
introduzca objetos metálicos por las
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
rejillas de aire.
paikallista jännitettä.
‡ No bloquee nunca las rejillas del aire.
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
‡ Antes de enchufar el aparato,
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
compruebe que el voltaje indicado
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
en el mismo se corresponde con el
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
voltaje de la red eléctrica local.
sitä ilman valvontaa.
‡ No utilice este aparato para otros
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
manual.
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
‡ No utilice el aparato sobre cabello
osia, takuu ei ole voimassa.
DUWLÀFLDO
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen
cuando esté enchufado a la red
säilytykseen asettamista.
eléctrica.
‡ Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
de otros fabricantes o que Philips no
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
pistokkeesta.
hace, quedará anulada su garantía.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
‡ No enrolle el cable de alimentación
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
alrededor del aparato.
koskevia standardeja ja säännöksiä.
‡ Espere a que se enfríe el aparato antes
Ympäristö
de guardarlo.
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
‡ No tire del cable de alimentación
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
después de cada uso. Desenchufe
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia..
siempre el aparato sujetándolo por la
2 Hiusten kuivaaminen
clavija.
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
‡ N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
‡ N’obstruez jamais les grilles d’air.
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezvous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
‡ N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
‡ N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
‡ Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
» Bei aktivierter Funktion leuchtet die Ionen-Betriebsanzeige ( ).
near water.
1 Wichtig
Nach der Verwendung:
3 Guarantee and service
‡ When the appliance is used in a
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Steckdose.
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
bathroom, unplug it after use since
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
Sie es abkühlen.
the proximity of water presents a risk, RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( ) vom Gerät, um Haare und
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
even when the appliance is
électromagnétiques.
Staub zu entfernen.
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
‡ Wenn das Gerät in einem
4
Reinigen
Sie
das
Gerät
mit
einem
feuchten
Tuch.
switched off.
Environnement
Badezimmer verwendet wird, trennen 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
Dansk
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
‡ WARNING: Do not use
Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
Sie es nach dem Gebrauch von der
( ).
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
this appliance near bathtubs,
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
‡ Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
Stromversorgung. Die Nähe zum
produkt
på
www.philips.com/welcome.
hiustenkuivaimeen.
showers, basins or other
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
3 Garantie und Kundendienst
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
‡
vessels containing water.
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
1 Vigtigt
2 Aseta lämpötilakytkin ( ) asentoon kuumaa puhallusta, asentoon
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
lämmintä puhallusta tai asentoon
viileää puhallusta varten. Paina
Medioambiental
‡ Always unplug the appliance after use.
ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
2 Séchage des cheveux
oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
kylmän puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus viileällä
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
opbevar
den
til
senere
brug.
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
puhallusilmalla.
‡ If the appliance overheats, it switches
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
‡ ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
Gerät nicht in der Nähe
3 Siirrä puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) asentoon voimakasta
‡ ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ )
‡ 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLU ) sur le
de
su
país
con
respecto
a
la
recogida
de
productos
eléctricos
Philips
Händler.
off automatically. Unplug the appliance
ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ
puhallusta ja nopeaa kuivausta varten, asentoon kevyttä puhallusta
sèche-cheveux.
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
von Badewannen, Duschen,
i nærheden af vand.
ja muotoilua varten tai asentoon , jos haluat katkaista virran.
‡ ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
and let it cool down for a few minutes.
Pour
retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche‡
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
4 Laitteessa on ionikäsittelytoiminto, joka lisää hiusten kiiltoa ja vähentää
humana.
Waschbecken oder sonstigen
‡ Hvis du anvender apparatet i
cheveux.
ƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơưƯƫƽ
2
ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
Before you switch the appliance on
karheutta.
2 Réglez la température ( ) sur (air chaud), (air modéré) ou
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơƭơ
Behältern mit Wasser.
ƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
badeværelset,
skal
du
trække
stikket
» Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
DLUIURLG$SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG ( ) pour
again, check the grilles to make sure
ƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSV
2 Secado del cabello
ƪƱƽơƱƯƞơƝƱơƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ( ƣƩơ
Se on normaalia ja johtuu ioneista.
À[HUYRWUHPLVHHQIRUPH
‡ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
ud
efter
brug,
da
vand
udgør
en
risiko,
ƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ƪƱƽơƱƯƞơƝƱơƣƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƴƵƫƳơƲ
‡ Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä ionikäsittelyn 3 5pJOH]OHÁX[G·DLU ) sur SRXUXQÁX[G·DLUSXLVVDQWHWXQ
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƯ ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞ
liukukytkin ( ) asentoon tai .
Netzstecker aus der Steckdose.
selvom
apparatet
er
slukket.
séchage rapide, sur SRXUXQÁX[G·DLUPRGpUpHWXQHPLVHHQ
‡ Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( )
ơƝƱơƪơƩƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƳƴƯ ƣƩơƷơƬƧƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
‡ If the mains cord is damaged, you
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
» Jos toiminto on käytössä, ionikäsittelyn merkkivalo ( ) syttyy.
forme ou sur
pour éteindre l’appareil.
en
el
secador.
ƳƴƜƩƫƩƭƣƪƞƳƴƯ
ƣƩơơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
‡ Bei Überhitzung wird das Gerät
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette
Käytön jälkeen:
4
L’appareil
est
doté
d’une fonction ionique, qui garantit plus de
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
must have it replaced by Philips, a
‡ Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
4 ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơươƱƝƷƥƩ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
brillance et contribue à réduire les frisottis.
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
apparat
i
nærheden
af
badekar,
2 Ponga el botón de temperatura ( ) en la posición SDUDÁXMRGH
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
service centre authorised by Philips or
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
» Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
aire caliente, en la posición SDUDÁXMRGHDLUHWHPSODGRRHQOD
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
den Stecker aus der Steckdose, und
brusekabiner, kummer eller
sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
3 Irrota ilmanottoritilä ( ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
posición SDUDÁXMRGHDLUHIUtR3XOVHHOERWyQGHDLUHIUtR ( )
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
ơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
Pour activer ou désactiver la fonction ionisante, réglez l’interrupteur
‡
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMHHOSHLQDGR
4
Puhdista
laite
kostealla
liinalla.
lassen Sie das Gerät einige Minuten
andre kar, der indeholder vand.
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
correspondant ( ) sur ou .
avoid a hazard.
3 Ajuste el interruptor de temperatura ( ) en la posición para que
‡ ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
» Si la fonction est activée, le voyant de la fonction ionisante ( )
lang
abkühlen.
Vergewissern
Sie
‡ Tag altid stikket ud, efter du har brugt
ƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƩƼƭƴƹƭ ƳƴƧƨƝƳƧ ƞ .
el aire sea más fuerte y el cabello se seque antes, para que el aire
).
voi
myös
asettaa
roikkumaan
ripustuslenkistään
(
‡ This appliance can be used by children
s’allume.
sea
suave
y
dar
forma,
o
bien,
para
apagarlo.
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
» ƆƜƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƧƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ
sich vor dem erneuten Einschalten,
apparatet.
Après utilisation :
ƩƼƭƴƹƭ ơƭƜƢƥƩ
4 El aparato dispone de función iónica, la cual proporciona un brillo
aged from 8 years and above and
3 Takuu ja huolto
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
adicional y reduce el encrespado.
dass keine Flusen, Haare usw. die
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
persons with reduced physical, sensory ‡ Hvis apparatet bliver overophedet,
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
Jos
haluat
lisätietoja
esimerkiksi
lisäosan
vaihtamisesta
tai
laitteen
suhteen
»
Cuando
se
activa
esta
función,
es
posible
que
se
desprenda
un
1
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
Gebläseöffnung blockieren.
slukker det automatisk. Tag stikket
on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai
olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( ) de l’appareil pour retirer les
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
or mental capabilities or lack of
‡ Para activar o desactivar la función de iones, ponga el botón de iones ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
cheveux et la poussière.
‡
Um
Gefährdungen
zu
vermeiden,
darf
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ ơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ud af stikkontakten, og lad apparatet
( ) en la posición o .
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsexperience and knowledge if they have
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
jälleenmyyjään.
» Si se activa esta función, se ilumina el piloto indicador de iones ( ).
ein defektes Netzkabel nur von einem
afkøle i et par minutter. Før du tænder
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
been given supervision or instruction
Después del uso:
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
Philips
Service-Center,
einer
von
5
ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲ
ưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
apparatet igen, skal du kontrollere
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
concerning use of the appliance in a
suspension ( ).
)UDQoDLV
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
Philips autorisierten Werkstatt oder
2 &ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
gitrene
for
at
sikre,
at
de
ikke
er
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
).
safe way and understand the hazards
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( ) del aparato para eliminar
3 Garantie et service
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
blokeret af fnug, hår osv.
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
los pelos y el polvo.
involved. Children shall not play with
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
the appliance. Cleaning and user
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo.También puede guardarlo
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
werden.
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
1
Important
kun
udskiftes
af
Philips,
et
autoriseret
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
colgándolo por su anilla ( ).
maintenance shall not be made by
com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
Philips-serviceværksted eller en
children without supervision.
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
conservez-le pour un usage ultérieur.
3
Garantía
y
servicio
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
‡
ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ab 8 Jahren und Personen mit
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
‡ For additional protection, we advise
‡
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
revendeur Philips.
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧ
verringerten physischen, sensorischen
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
undgå
enhver
risiko.
tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com
you to install a residual current device
appareil
à
proximité
d’une
source
ƷƱƞƳƧ
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
oder psychischen Fähigkeiten oder
‡ Dette apparat kan bruges af børn
Italiano
(RCD) in the electrical circuit that
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si
d’eau.
Español
‡ ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor
fra
8
år
og
opefter
og
personer
supplies the bathroom. This RCD must
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
Philips local.
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
verwendet werden, wenn sie bei der
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
med
reducerede
fysiske,
sensoriske
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
have a rated residual operating current
salle
de
bains,
débranchez-le
après
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
registre el producto en www.philips.com/welcome.
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
Verwendung beaufsichtigt wurden
Suomi
eller mentale evner eller manglende
not higher than 30mA. Ask your
utilisation
car
la
proximité
d’une
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ 1 Importante
oder Anweisung zum sicheren
1 Importante
erfaring og viden, hvis de er blevet
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
installer for advice.
source
d’eau
constitue
un
risque,
hyväksesi
Philipsin
tuki
ja
rekisteröi
tuote
osoitteessa
www.philips.com/
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
instrueret i sikker brug af apparatet og
welcome.
‡ Do not insert metal objects into the
même
lorsque
l’appareil
est
hors
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
consérvelo
por
si
necesitara
consultarlo
en
el
futuro.
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
Gefahren verstanden haben. Kinder
forstår
de
medfølgende
risici.
Lad
ikke
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
air grilles to avoid electric shock.
tension.
1 Tärkeää
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ ‡ ADVERTENCIA: No utilice este
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
børn
lege
med
apparatet.
Rengøring
‡ Never block the air grilles.
apparecchio in prossimità di acqua.
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez
aparato cerca del agua.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
Reinigung und Wartung darf nicht von
og
vedligeholdelse
må
ikke
foretages
käyttöä
varten.
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
‡ Before you connect the appliance,
pas l’appareil près d’une
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
af børn uden opsyn.
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
ensure that the voltage indicated on
baignoire, d’une douche,
baño, desenchúfelo después de usarlo.
werden.
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
veden lähellä.
la vicinanza all’acqua rappresenta un
the appliance corresponds to the local
d’un lavabo ni de tout autre
La proximidad de agua representa
‡ Der Einbau einer
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
anbefales
det,
at
installationen
til
rischio anche quando il sistema è
power voltage.
récipient contenant de l’eau.
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ un riesgo, aunque el aparato esté
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
badeværelset
er
forsynet
med
et
irrota
pistoke
pistorasiasta
käytön
spento.
‡ Do not use the appliance for any
‡ Débranchez toujours l’appareil après
apagado.
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
Stromkreis, der das Badezimmer
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
‡ AVVERTENZA: non utilizzare
other purpose than described in
utilisation.
‡ ADVERTENCIA: No utilice
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
vaikka virta olisi katkaistu.
questo apparecchio in
this manual.
‡ Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
este aparato cerca del agua
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
Dieses Gerät muss über einen
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
prossimità di vasche da bagno, docce,
‡ Do not use the appliance on
se met automatiquement hors tension.
ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u
Nennauslösestrom von maximal
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
kylpyammeen, suihkun, altaan
lavandini o altri recipienti contenenti
DUWLÀFLDOKDLU
Débranchez l’appareil et laissezotros recipientes que contengan agua.
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
stød.
tai muiden vesiastioiden lähellä.
acqua.
‡ When the appliance is connected to
le refroidir quelques minutes. Avant
‡ Desenchufe siempre el aparato
Sie sich an Ihren Installateur.
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
‡ Blokér aldrig luftgitrene.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
de remettre l’appareil sous tension,
the power, never leave it unattended.
después de usarlo.
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände in
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
jälkeen.
l’apparecchio.
assurez-vous que les grilles ne sont
‡ Never use any accessories or
‡ Si el aparato se calienta en exceso, se
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
‡ Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
dig, at den spænding, der er angivet
pas obstruées par de la poussière, des ‡ Se l’apparecchio si surriscalda, si
parts from other manufacturers
apaga automáticamente. Desenchufe
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ein, da dies zu Stromschlägen führen
på apparatet, svarer til den lokale
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
cheveux, etc.
spegne automaticamente. Scollegare
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
el aparato y deje que se enfríe durante
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
kann.
spænding.
ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. ‡ Si le cordon d’alimentation est
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
recommend. If you use such
unos minutos. Antes de encender
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
‡ Halten Sie Lufteinlassgitter und
‡ Brug ikke apparatet til andre
Ennen kuin käynnistät laitteen
per alcuni minuti. Prima di accendere
endommagé, il doit être remplacé par
accessories or parts, your guarantee
de nuevo el aparato, compruebe las
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
Gebläseöffnung immer frei.
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
formål
end
dem,
der
er
beskrevet
i
nuovamente l’apparecchio, controllare
Philips, par un Centre Service Agréé
becomes invalid.
rejillas para asegurarse de que no
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
vejledningen.
che le griglie non siano ostruite da
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
‡ Do not wind the mains cord round
estén obstruidas con pelusas, pelos,
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
lanugine, capelli, ecc...
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
etc.
the appliance.
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
auf dem Gerät angegebene Spannung
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
‡ Cet appareil peut être utilisé
‡ Si el cable de alimentación está
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
‡ Wait until the appliance has cooled
mit der Netzspannung vor Ort
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
når
det
er
sluttet
til
stikkontakten.
par des enfants âgés de 8 ans
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
dañado, deberá ser sustituido por
down before you store it.
übereinstimmt.
huoltoliikkeessä tai muulla
ou plus, des personnes dont les
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
Philips, por un centro de servicio
ammattitaitoisella korjaajalla.
capacités physiques, sensorielles ou
autorizado por Philips o por personal
intellectuelles sont réduites ou des
g
h
e
c
b
d
c
c
b
b
d
d
f
g
c
b
h
f
d
f
g
e
g
h
h
f
g
e
e
h
e
3
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
a
h
b
g
f
c
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
dit
apparaat niet in de buurt van water.
e
‡ Als u het apparaat in de badkamer
gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact.
De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is
‡ Se il cavo di alimentazione è
uitgeschakeld.
danneggiato deve essere sostituito
‡ WAARSCHUWING: gebruik
da Philips, da un centro di assistenza
dit apparaat niet in de buurt
autorizzato Philips o da persone
van een bad, douche, wastafel
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
of ander waterhoudend object.
danni.
‡ Haal na gebruik altijd de stekker uit
‡ Quest’apparecchio può essere usato
het stopcontact.
da bambini di età superiore agli 8 anni
‡ Als het apparaat oververhit raakt,
e da persone con capacità mentali,
schakelt het automatisch uit. Haal de
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
stekker uit het stopcontact en laat het
esperienza o conoscenze adatte a
apparaat een paar minuten afkoelen.
condizione che tali persone abbiano
Controleer voordat u het apparaat
ricevuto assistenza o formazione per
weer inschakelt of de luchtroosters
utilizzare l’apparecchio in maniera
niet verstopt zitten met pluizen, haar
sicura e capiscano i potenziali pericoli
enz.
associati a tale uso. Evitare che i
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
bambini giochino con l’apparecchio. Le
moet u het laten vervangen door
operazioni di pulizia e manutenzione
Philips, een door Philips geautoriseerd
non devono essere eseguite da
servicecentrum of personen met
bambini senza la supervisione di un
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH
adulto.
voorkomen.
‡ Per una sicurezza maggiore, è
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
consigliabile installare un dispositivo
door kinderen vanaf 8 jaar en
RCD (Residual Current Device,
door personen met verminderde
dispositivo per corrente residua)
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
all’interno del circuito elettrico che
capaciteiten of weinig ervaring en
fornisce alimentazione al bagno.
kennis, mits zij toezicht of instructie
Tale dispositivo RCD deve avere
hebben ontvangen aangaande veilig
una corrente operativa residua
gebruik van het apparaat, en zij de
caratteristica non superiore a 30 mA.
gevaren van het gebruik begrijpen.
Chiedere aiuto al proprio installatore.
Kinderen mogen niet met het apparaat
‡ Per evitare il rischio di scariche
spelen. Reiniging en onderhoud dienen
elettriche, non inserire oggetti metallici
niet zonder toezicht door kinderen te
nelle griglie di aerazione.
worden uitgevoerd.
‡ Non bloccare mai le griglie di
‡ Voor extra veiligheid adviseren we u
aerazione.
een aardlekschakelaar te installeren
‡ Prima di collegare l’apparecchio
in de elektrische groep die de
assicurarsi che la tensione indicata
badkamer van stroom voorziet. Deze
su quest’ultimo corrisponda a quella
aardlekschakelaar dient een waarde te
locale.
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
Raadpleeg de installateur.
non descritti nel presente manuale.
‡ Steek geen metalen voorwerpen
‡ Non utilizzare l’apparecchio su capelli
door de luchtroosters, om elektrische
DUWLÀFLDOL
schokken te voorkomen.
‡ Quando l’apparecchio è collegato
‡ Blokkeer nooit de luchtroosters.
all’alimentazione, non lasciarlo mai
‡ Controleer voordat u het apparaat
incustodito.
aansluit of het voltage dat op het
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
apparaat is aangegeven overeenkomt
altri produttori oppure componenti
met de plaatselijke netspanning.
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
‡ Gebruik het apparaat niet voor andere
da Philips. In caso di utilizzo di tali
doeleinden dan beschreven in deze
accessori o parti, la garanzia si annulla.
gebruiksaanwijzing.
‡ Non attorcigliare il cavo di
‡ Gebruik het apparaat niet op
alimentazione attorno all’apparecchio.
kunsthaar.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
‡ Laat het apparaat nooit zonder
prima di riporlo.
toezicht liggen wanneer het is
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
aangesloten op het stopcontact.
dopo l’uso. Scollegare sempre
‡ Gebruik nooit accessoires of
l’apparecchio tenendo la spina.
onderdelen van andere fabrikanten of
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
Philips. Als u dergelijke accessoires
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
of onderdelen gebruikt, vervalt de
Ambiente
garantie.
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
VPDOWLWRFRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
apparaat.
prodotto vecchio a un rivenditore:
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
is afgekoeld.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
elettronici superiore ai 400 m2.
Haal het netsnoer altijd uit het
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
stopcontact door aan de stekker te
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
trekken.
per la salute.
d
2
Asciugatura dei capelli
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
‡ Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore ( )
all’asciugacapelli.
‡ Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dall’asciugacapelli.
2 Regolare l’interruttore della temperatura (c) su SHUXQÁXVVR
d’aria calda, su per l’aria tiepida o su
per l’aria fredda. Premere
il pulsante per il getto d’aria fredda (bSHUÀVVDUHODSLHJD
3 5HJRODUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRG·DULDd) su SHUXQÁXVVR
d’aria potente e un’asciugatura veloce, SHUXQÁXVVRG·DULDH
un’acconciatura delicati oppure
per spegnere l’apparecchio.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
4 L’apparecchio è dotato di funzione di ionizzazione che consente di
ottenere capelli più luminosi e riduce l’effetto crespo.
2
» Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore particolare.
Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di ioni.
‡ Per attivare/disattivare la funzione di ionizzazione, impostare il relativo
interruttore (f) su o .
1 Steek de stekker in een stopcontact.
» Se la funzione è attiva, l’indicatore di ionizzazione (g) si accende.
Dopo l’uso
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria (h) dall’apparecchio per
rimuovere capelli e polvere.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito
anello (e).
Uw haar drogen
‡ Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de föhn
bevestigen.
‡ Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af.
2 Zet de temperatuurknop (c) op voor een hete luchtstroom,
op voor een warme luchtstroom, of op
voor een koude
luchtstroom. Druk op de knop (b) voor een koele luchtstroom
YRRUKHWÀ[HUHQYDQXZNDSVHO
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster (h) van het apparaat om haar en stof
te verwijderen.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog (e) hangen.
3
Garantie en service
3
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não
utilize este aparelho perto
Garantia e assistência
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVSH[VREUHDVXEVWLWXLomRGHXP
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa
casa-de-banho, desligue-o da corrente 1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
após a utilização, uma vez que a
spara den för framtida bruk.
presença de água apresenta riscos,
Norsk
‡ VARNING: Använd inte den här
mesmo
com
o
aparelho
desligado.
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
apparaten nära vatten.
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
‡ AVISO: não utilize este aparelho
‡ Om du använder apparaten i ett
www.philips.com/welcome.
perto de banheiras, chuveiros,
badrum måste du dra ut kontakten
1 Viktig
lavatórios ou outros
efter användning. Närhet till vatten
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
recipientes que contenham
utgör en fara, även när apparaten är
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
água.
avstängd.
i nærheten av vann.
‡ Desligue sempre da corrente após
‡ VARNING: Använd inte
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
cada utilização.
apparaten i närheten av
du koble det fra etter bruk. Nærheten ‡ Se o aparelho aquecer excessivamente,
badkar, duschar, behållare eller
til vann utgjør en risiko, selv når
desliga-se automaticamente. Desligue
kärl som innehåller vatten.
apparatet er slått av.
o aparelho e deixe-o arrefecer
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
‡ ADVARSEL: Ikke bruk
durante alguns minutos. Antes de
användning.
apparatet nær badekar,
YROWDUDOLJDURDSDUHOKRYHULÀTXHDV
‡ Om apparaten blir överhettad stängs
dusj, håndvasker eller andre
JUHOKDVHFHUWLÀTXHVHGHTXHQmR
den av automatiskt. Dra ut apparatens
elementer som inneholder vann.
estão bloqueadas com pêlos, cabelos,
stickkontakt och låt den svalna ett par
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
etc.
minuter. Innan du slår på apparaten
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
‡ Hvis apparatet overopphetes, slår det
igen måste du kontrollera gallren så att
sempre substituído pela Philips, por
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
de inte har täppts till av ludd, hår eller
um centro de assistência autorizado
på apparatet, og la det avkjøles noen
dylikt.
da Philips ou por pessoal devidamente ‡ Om nätsladden är skadad måste den
minutter. Kontroller at gitrene ikke er
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
blokkert av lo, hår osv. før du slår på
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
de perigo.
apparatet igjen.
auktoriserade serviceombud eller
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid ‡ Este aparelho pode ser utilizado
liknande behöriga personer för att
por crianças com idade igual ou
skiftes ut av Philips, et servicesenter
undvika olyckor.
superior a 8 anos e por pessoas
som er godkjent av Philips, eller
‡ Den här apparaten kan användas av
com capacidades físicas, sensoriais
OLJQHQGHNYDOLÀVHUWSHUVRQHOOVOLNDW
barn som är 8 år och äldre och av
ou mentais reduzidas, ou com falta
man unngår farlige situasjoner.
med olika funktionshinder, eller som
de experiência e conhecimento, caso
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
inte har kunskap om hur apparaten
tenham sido supervisionadas ou lhes
over åtte år og av personer med
används så länge de övervakas och
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV får instruktioner angående säker
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
à utilização segura do aparelho e se
psykisk funksjonsevne, eller personer
användning och förstår riskerna
tiverem sido alertadas para os perigos
med manglende erfaring eller
som medföljer. Barn ska inte leka
envolvidos. As crianças não podem
kunnskap, dersom de får instruksjoner
med apparaten. Rengöring och
brincar com o aparelho. A limpeza e a
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
användarunderhåll ska inte göra av
manutenção do utilizador não podem
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
barn utan vuxens tillsyn.
ser efectuadas por crianças sem
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
‡ Av säkerhetsskäl rekommenderar
supervisão.
med apparatet. Barn skal ikke utføre
vi även att du installerar en
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn. ‡ Para maior segurança, aconselhamos
jordfelsbrytare för den krets
a instalação de um dispositivo de
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
som strömförsörjer badrummet.
corrente residual (disjuntor) no
råder vi deg til å installere en
Jordfelsbrytaren måste ha en
circuito eléctrico que abastece a casa
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
brytströmstyrka som inte överstiger
de banho. Este disjuntor deve ter uma
elektriske kretsen som forsyner
30 mA. Kontakta en behörig elektriker
corrente residual nominal não superior
badet. Denne enheten må ha et
för mer information.
a 30 mA. Aconselhe-se com o seu
spenningsnivå for reststrøm som ikke
‡ För inte in metallföremål i luftgallren
electricista.
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
eftersom det medför risk för elektriska
‡ Não introduza objectos metálicos
om råd.
stötar.
nas grelhas de ar para evitar choques
‡ Ikke stikk metallgjenstander inn i
‡ Blockera aldrig luftgallren.
eléctricos.
gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
‡ Innan du ansluter apparaten
‡ Nunca obstrua as grelhas de
‡ Ikke blokker luftinntaket.
kontrollerar du att spänningen som
ventilação.
‡ Før du kobler til apparatet, må du
anges på apparaten motsvarar den
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
kontrollere at spenningen som er
lokala nätspänningen.
de que a tensão indicada no mesmo
angitt på apparatet, stemmer med den
‡ Använd inte apparaten för något annat
corresponde à tensão do local onde
lokale nettspenningen.
ändamål än vad som beskrivs i den här
está a utilizá-lo.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
användarhandboken.
formål enn det som beskrives i denne ‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP ‡ Använd inte apparaten på konstgjort
que não o descrito neste manual.
veiledningen.
hår.
‡
Não utilize o aparelho sobre cabelo
‡ Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
DUWLÀFLDO
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
den är ansluten till elnätet.
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
må du aldri la det stå uten tilsyn.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
quando estiver ligado à corrente.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
andra tillverkare, eller delar som inte
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
produsenter eller som Philips ikke
uttryckligen har rekommenderats
peças de outros fabricantes ou que
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
av Philips. Om du använder sådana
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
tilbehør eller slike deler, blir garantien
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
recomendado. Se utilizar tais
ugyldig.
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
acessórios ou peças, a garantia perderá
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
a validade.
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du
du lägger undan den.
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
legger det vekk.
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
volta do aparelho.
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Koppla alltid från apparaten genom att
Hold alltid i støpselet når du trekker ut ‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
hålla i kontakten.
antes
de
o
guardar.
ledningen til apparatet.
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
‡ Não puxe o cabo de alimentação
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
após a utilização. Desligue o aparelho
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of
als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land
(u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als
er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Miljö
Miljø
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler
for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
2
Tørke håret
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
‡ For presisjonstørking fester du munnstykket for konsentrert luft ( )
på føneren.
‡ Når du vil ta av tilbehøret, trekker du det av hårføneren.
2 Sett temperaturbryteren (c) til for ekstra varm luftstrøm, for
varm luftstrøm eller
for kjølig luftstrøm. Trykk på knappen for
kaldluft (bIRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHUHIULV\UHQ
3 Sett luftstrømbryteren (d) på for sterk luftstrøm og rask tørking,
på for svak luftstrøm og frisering, eller på
for å slå av.
4 Apparatet er utstyrt med ionefunksjon som gir ekstra glans og
reduserer krusing.
» Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
‡ Når du vil slå ionefunksjonen av eller på, setter du skyvebryteren for
ion (f) til eller eller .
» Hvis funksjonen er på, lyser indikatorlampen for ion (g).
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret (h) av apparatet for å fjerne hår og støv.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
3 Zet de temperatuurknop (d) op voor een sterke luchtstroom en
snel drogen, op voor een zachte luchtstroom en langzame styling,
of op
om het apparaat uit te schakelen.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken (e).
4 Het apparaat heeft een ionenfunctie. Dit zorgt voor extra glans en
vermindert kroezen.
3
» Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur
ruiken. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die
het apparaat produceert.
‡ Als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de ionenknop (f)
op of .
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
GXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
» Als de functie is ingeschakeld, gaat het indicatielampje voor ionen
(g) branden.
Português
Garanti og service
Ambiente
2
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/
UE). Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda
a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para
a saúde pública
2
Torka håret
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
‡ För noggrann torkning monterar du fönmunstycket (
) på
hårtorken.
‡ Om du vill ta bort munstycket drar du av det från hårtorken.
2 Ställ in temperaturreglaget (c) på I|UKHWWOXIWÁ|GH för varmt
OXIWÁ|GHHOOHU I|UNDOOWOXIWÁ|GH7U\FNSnNQDSSHQI|UNDOOOXIW
(bI|UNDOOWOXIWÁ|GHI|UDWWIRUPDGLQIULV\U
Secar o cabelo
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
‡ Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador (
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa..
) no
secador.
‡ Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.
2 Ajuste o interruptor de temperatura (c) para para obter um
ÁX[RGHDUTXHQWHSDUD SDUDXPÁX[RGHDUPRUQRRX para
XPÁX[RGHDUIULR3ULPDRERWmRGHMDFWRGHDUIULR (b) para
REWHUXPÁX[RGHDUIULRSDUDÀ[DURVHXSHQWHDGR
3 6WlOOLQUHJODJHWI|UOXIWÁ|GHd) på I|UNUDIWLJWOXIWÁ|GHRFKVQDEE
torkning, I|UPMXNWOXIWÁ|GHRFKVW\OLQJHOOHU om du vill stänga av.
4 Apparaten är utrustad med en jonfunktion, som ger extra glans och
minskar burrighet.
» När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är
normalt och orsakas av jonerna som genereras.
‡ Slå på eller av jonfunktionen genom att ställa in jonskjutreglaget (f)
på eller .
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSVWDUDI×QGDQ
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
DGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
1
Önemli
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
NXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
prizden çekin.
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\R
NYHWOHULQLQGXŕODU×Q
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕND
NDSODU×Q\DN×Q×QGDoDO×ŕW×UPD\×Q
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODND
çekin.
‡ &LKD]Dŕ×U××V×Q×UVDRWRPDWLNRODUDN
NDSDQ×U&LKD]×QÀŕLQLSUL]GHQoHNHUHN
ELUNDoGDNLNDVRĚXPDV×LoLQEHNOH\LQ
&LKD]×WHNUDUoDO×ŕW×UPDGDQ|QFH
JLULŕGHOLNOHULQLQW\VDoYEQHGHQL\OH
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGD
mümkündür. Çocuklar cihazla
R\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYHNXOODQ×F×
EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQoRFXNODUFD
\DS×OPDPDO×G×U
‡ Ek koruma için banyonun elektrik
GHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\HHGHUL]
%XUH]LGHODN×PNRUXPDFLKD]×Q×Q
UH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×GHĚHULP$·GDQ
\NVHNROPDPDO×G×U.XUXOXPX\DSDQ
NLŕL\HGDQ×ŕ×Q
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
KDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
VRNPD\×Q
‡ +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOH
engellemeyin.
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSV
WDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\HHGLOPH\HQ
DNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOH
NXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDUYH\DSDUoD
NXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL
yitirir.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
VDUPD\×Q
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
bekleyin.
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
BXVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]GHNLNXUDOODUD
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU.
6DoNXUXWPD
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
‡ 7DPNXUXWPDLoLQ\RĚXQODŕW×U×F×\× VDoNXUXWPDPDNLQHVLQHWDN×Q
‡ (NSDUoD\×o×NDUPDNLoLQVDoNXUXWPDPDNLQHVLQGHQoHNLQ
2 6×FDNO×NDQDKWDU×Q×cV×FDNKDYDDN×ŕ×LoLQ ×O×NKDYDDN×ŕ×LoLQ ,
VRĚXNKDYDDN×ŕ×LoLQLVH NRQXPXQDJHWLULQ6DoŕHNOLQL]LVDELWOHPHN
DPDF×\ODVRĚXNKDYDDN×ŕ×LoLQ6RĚXNhÁHPHGĚPHVLQH (bEDV×Q
3 6×FDNO×NGĚPHVLQLdJoOKDYDDN×ŕ×YHK×]O×NXUXWPDLoLQ
NRQXPXQDKDÀIKDYDDN×ŕ×YHŕHNLOOHQGLUPHLoLQ konumuna,
kapatmak için ise
konumuna getirin.
4 &LKD]GDHNVWUDSDUODNO×NVDĚOD\DQYHHOHNWULNOHQPH\L|QOH\HQL\RQ
IRQNVL\RQXEXOXQPDNWDG×U
» )RQNVL\RQGHYUHGH\NHQIDUNO×ELUNRNXGX\XODELOLU%XGXUXP
QRUPDOGLUYHROXŕDQL\RQODUGDQND\QDNODQPDNWDG×U
‡ ī\RQIRQNVL\RQXQXDoPDNYH\DNDSDWPDNLoLQL\RQDQDKWDU×Q×f)
konumuna getirin.
veya
» )RQNVL\RQDo×NNHQL\RQJ|VWHUJHVLg) yanar.
.XOODQ×PGDQVRQUD
1 &LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 +DYDJLULŕ×]JDUDV×Q×hFLKD]GDQo×NDUDUDNVDoYHWR]XWHPL]OH\LQ
4 &LKD]×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
3 $MXVWHRLQWHUUXSWRUGRÁX[RGHDUd) para SDUDXPÁX[R
de ar forte e secagem rápida, para SDUDXPÁX[RGHDUVXDYHH
modelação ou para
para desligar.
» Om funktionen är aktiverad tänds jonindikatorn (g).
Efter användning:
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ
(e) asarak da saklayabilirsiniz.
4 2DSDUHOKRHVWiHTXLSDGRFRPXPDIXQomRGHL}HVTXHSURSRUFLRQD
um brilho extra e reduz o frisado.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3
» Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada.
eQRUPDOHpFDXVDGRSHORVL}HVJHUDGRV
‡ 3DUDOLJDURXGHVOLJDUDIXQomRGHL}HVDMXVWHRLQWHUUXSWRUGHL}HV
deslizante (f) para ou .
» 6HDIXQomRHVWLYHUOLJDGDRLQGLFDGRUGHL}HVg) acende.
$SyVDXWLOL]DomR
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Retire a grelha de entrada de ar (h) do aparelho para remover a
acumulação de cabelos e pó.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão (e).
3 Ta bort gallret till luftintaget (h) från apparaten så att du kan ta bort
hår och damm.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan (e).
3
Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSVNXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQ
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Garanti ve servis
gUQHĚLQELUDSDUDW×QGHĚLŕWLULOPHVL\OHLOJLOLELOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\D
ELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSVFRPDGUHVLQGHNL3KLOLSV
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OH
LOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGD
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]D
gidin.
ɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
ƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉű
ƾƀǍƄǬȤǎŮȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏ
ȳƾƀ
1
ȥȚɬƀƾǬȕȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭ
.ȹ ǾƃƲƄƉžǝƸŽȘȬǞűǍƴŽǝƮƱŲȚȶȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭų
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ȶȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ
ǚƫƱŮǛŻ ȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍž
ȴȖǙŽȣǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ ȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚ
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſ
ȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ ȹ ȚǍƭųǚƳƪƁ ȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ɬžǝǥǧǞů ȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ‡
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƱŻǞƄž
ȤȢȚȤ (RCD) ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵ
țǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjž
ȿ žȶȖ
ǀŵǍ
ȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜž
Ⱦ
ɬƴǥž 30 ȥȚNjɭƾƃſ RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨ
ǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾƓȚȶȖ ȆȲƾƉƄŹǽȚ
ȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶȵNjƶƶɨƿƫſ
ȹ
NjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡
.NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ
ǗŻǞƄƁ ȆȜNjǣȚǎŽȚǀſǞƈƉƴŽȥƾƷƐȚȩȿǍƯůȚȣȘ ‡
.NjǥƶɳſȢȶNjƉžȚȤȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢǎǬǍƀ ‡
ǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮǛŻ .ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƸǣƾƲƴů
NjǥƶɨɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
ǚƸưƪůǚƃŻȶ .ǀƴƸƴŻǘǣƾŻNjŽȢǍƃƁǝŸȢȶȥƾƷƐȚ
ȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨ
ǜžNjżƺƄƴŽȝƾƳƃƪŽȚǜžǘƲƎ ȆȹȚȢNjƆžȥƾƷƐȚ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇž
.ǙŽȣǍƸŹȶ ȆǍƯƪŽȚȶƿŹǎŽƾŮƾƀȢȚNjƉſȚȳNjŸ
ȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
ƿƆƸź ȆȹƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ Philips ǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚ
ɬŸǞƶƫžɞƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
ƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ Philips ǚƃŻǜžȲdžǞƈž
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽ
ƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
ȲƾƱŶLjȚǚƃŻǜžȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚǜƳƚ ‡
.Njǥƶɳſ
ȨƾƈŵLjȚȶȰǞźƾžȶȝȚǞƶŴ 8 ǛƀǍƵŸǖƴƃƁǜƁnjŽȚ
ǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
ȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȲǾƄųȚǜžȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ
NjƶɨɬƘǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭ
ȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖ ȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚ
ƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
ǛƀNjƁȶǎůƖȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠź ȆǀźǍƯƓȚȶ
ȥȚƾƵŵǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻ
ǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤƼŮ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢ
NjŻǠƄŽȚǍŶƾƥȚȴǞżȤNjƁȚǞſƾżȲƾŲǠźȶǀƶžȕ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
.ȥƾƷƐƾŮȲƾƱŶLjȚƿƯƴƁȴȖƿƆƁǽ .ƾƷŽȴǞǤǍƯƄƁ
ɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
ȶȖȥƾƷƐȚǗƸƮƶƄŮȲƾƱŶLjȚȳǞƲƁȴȖƿƆƁǽ
.ȢǞŵ
.ǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚȴȶȢǜžǝƄſƾƸǧ
ȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſ ȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡ ǎɭǍǨȥȚǁŴȢɧɭƾŮȚȤȰǍŮǝųƾŵȶȢȵȢƾƱƄŴȚȥȚNjƯŮ ‡
ǏǮŴȶNjɭȤȚNjƷǦſǁŴȢƾŮȚȤǎɭǍǨȚNjƄŮȚ .Njǥƪɳſ
ȢȿȶǎůǠƄŽȚǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź RCD ǗȿƴƈƄƓȚ
.NjɭȤȶƾǥŮȴȶǍǥŮȚȤǝųƾŵȶȢ
ȹ ȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCD ȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚ
30 ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫžǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
.ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž
ɞƾƀȴȚNjǥžǍɭnjǨȢǍŮȤƾɨɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚȶǜǥſȚǞŻǝǥƴɨƾŮ PhilipsȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.ȢȤȚȢǁƲŮƾƭžɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚ
ȝƾƳƃŵǚųȚȢǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ ‡
.ǀƸǣƾŮǍƷżȝƾžNjǧȸȖȞȶNjŲȸȢƾƱƄŽ ȔȚǞƷŽȚ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƷƷŽƾŮȥƾŮNjɭƾƃſȲǞƫƇžǝɨNjƀNjǥžȴƾƪſǁžǾŸǜɭȚ
.ȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵ Njȿ ŴǜŸǕƶƄžȚ ‡
ǁƃƉſȢǞųȤǞƪɨǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮȨǞƫųǜɭȚȤȢ .(EU/19/(2012 ȢǞŵǝƄųȚNjſȚ
ȴȖǜžNjżƺů ȆȔƾŮǍƷƳŽƾŮȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
ȆljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjǥɭƾƘȳȚNjŻȚɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžɞȤȶƹƯƵűǝŮ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȝȚǍǥŰƾůȥȚ
ǕžǀƲźȚǞƄžȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
ƾƀǞžȴȢǍɨɧƪų 2
ǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
.Njǥƶɨǚǧȶ ( )ȤȚǞƪŴǝŮȚȤȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄžȆǍůǘǥŻȢȶǍƄƷŮȴȢǍɨɧƪųɞȚǍŮ ‡
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀ
ȤȚǞƪŴǝŮȚȤ ( )ȚǞƀǜɨǐƈǨȆǞžǁŽƾŲȶǐǰǥǨȶƾƀǍźǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ ‡
.Njǥƶɨǚǧȶ
.ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.NjǥƪɳŮȴȶǍǥŮȤȚǞƪŴȥȚȚȤȴȕȆȚǞƀǜɨǐƈǨȴȢǍɨȚNjűɞȚǍŮ ‡
ɧƶųɞȚǞƀɞȚǍŮȶ
ɞȶȤȳǍǬɞȚǞƀɞȚǍŮȆ ɞȶȤȚȤ ( )ƾžȢNjǥƴɨȆȭȚȢɞȚǞƀɞȚǍŮ 2
ǝƴƸǧǞů ȔƾƶŰȖǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȥƾƷƐȚȱǍƄůǽ ‡ ȴƾɭǍűɧƶųɞȚǞƀƾůNjǥƀȢȤƾƪźȚȤ
( ) ɧƶųɞȚǞƀǝƵɨȢ .NjǥƶɨǛǥƮƶů ɞȶȤ
.ȢǞŵǁǥƃƅůƾƵŵɞǞžǁŽƾŲȶǝƄźƾɭ
.ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ
ɞȶȤȚȤ ( )ƾžȢNjǥƴɨȆǕɭǍŴȴȢǍɨɧƪųȶɞǞŻɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮ 3
ȴƾɭǍűɞȚǍŮȆ
ȹ
ǽǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖ ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
.NjǥƀȢȤȚǍŻ ɞȶȤȆȴȢǍɨȧǞžƾųɞȚǍŮȶ ɞȶȤȆǞžȴȢȚȢǁŽƾŲȶȳȚȤȕɞȚǞƀ
ȴȕȴNjŵȥȶȥȚȆȵNjǥƪƈŮǁǥźƾƱŵǞžǝŮǝɨǁŴȚɬſǞɭȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢ 4
ǀƯƶƫžȝƾżǍƪŽǀƯŮƾůȶȖ Philips ƾƷŮǠǧǞů
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴű
ǁŴȚɞȢƾŸǍžȚǜɭȚ .ȢǞŵɬžȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮȆNjǥƶɨɬžǜŵȶȤȚȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ €
ǜžǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖǁžNjƈƄŴȚȚȣƼź .ȷǍųȖ
.NjŵƾŮɬžƾƀȴǞɭȢƾƆɭȚǁƴŸǝŮȶ
.NjǥƶɨǛǥƮƶů ƾɭ ɞȶȤȚȤ ( )ȴǞɭNjǥƴɨȆȴǞɭȢǍɳƴƵŸȴȢǍɨȧǞžƾųƾɭǜŵȶȤɞȚǍŮ ‡
.ljŽƾǧǍƸŹȴƾƵƬŽȚljƃƫƁ ȆȬǞƶŽȚȚnjƀ
.ȢǞŵɬžǜŵȶȤ ( )ȴǞɭǍǦſƾƪſȆNjŵƾŮǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚǍǬȚ €
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
:ȚǞƀǜɨǐƈǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮ
ȶȵȢǍɨȶǍźƾƀǞžȤȢȚȤȚǞƀǜɨǐƈǨɞƾƀȤƾųȆǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ €
.ǝƶƁǎƈůǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
.NjǥƀȢǁɨǍŲɬſȚȤȶȢȝȤǞǧǝŮȚȤȤȚǞƪŴ
ǜɨǐƈǨɞƾƀȤƾųƾŮƾɭNjǥƶɨȵNjƶɨȚǍǨȚǞƀǜɨǐƈǨɞȶȤȚȤƾƀǞžȆNjƶƴŮɞƾƀǞžɞȚǍŮ €
ǙƉžȚ .ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮǀŻƾƭŽȚǙƴŴƿƇƉůǽ ‡
.NjǥſǎŮǝſƾŵȚȤƾƀǞžȆȚǞƀ
15ƾů 10ǝƴǧƾźȤȢȚȤȚǞƀǜɨǐƈǨȆȤȚȢȟǞžɞƾƀǞžƾɭǍźǁŽƾŲǁǥƃƅůɞȚǍŮ €
.ǀŻƾƭŽȚȤNjƫžǜŸȥƾƷƐȚǚƫźNjƶŸƾƵǣȚȢnjųƺƓƾŮ
ȹ
.ȢǞŵɧƪųǃɭȤNjůǝŮƾůNjǥƀȢȤȚǍŻɞǍƄžɬƄſƾŴ
ǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !ǏƃƸƴƸźǛŽƾŸǠźǛƳŮƾƃȹ ŲǍžȶǃƄƶƓȚȚnjƀǛƳǣȚǍƪŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcome ǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻ ȆPhilips ǝžNjƲůȸnjŽȚ
(EMF) ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȲǞƲƇƴŽȩǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƲƃƭƓȚǀƵƮſLjȚȶǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȚnjƀ Philips ȥƾƷűǘźȚǞƄƁ
.ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚ
ǀƂƸƃŽȚ
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǃƄƶƓȚȚnjƀǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸƿƆƁǝſȖǟŽȘǎžǍŽȚȚnjƀǍƸƪƁ
ȱNjƴŮǠźǀƁȤƾƉŽȚƞſȚǞƲŽȚǕƃůȚ .(EU/2012/19 ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚ) ǀƁȢƾƯŽȚ
ǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƵƴŽǚƫƱƶƓȚǕƸƵƆƄƴŽ
ȝƾƯƃƄŽȚǜžȢȚǍźLjȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǀƁƾƵŲǠźǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮȝƾƆƄƶƓȚ
.ǀƸƃƴƉŽȚ
ȱǍƯŵǗƸƱƆƄŽ
2
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ǗƅƳƓȚȰƾźȤƼŮǛŻȆǘƸŻȢǗƸƱƆƄŽ ‡
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȰƾźȤƼŮǛŻȆNjƯƆžȶǗƸƅżǍƯƪŽ ‡
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǜžǝƃƇŴȚȆǘƇƴƓȚǚƫƱŽ ‡
ȆƽźȚȢȔȚǞƀȤƾƸƄŽ ǟŽȘȶȖȆǜųƾŴȔȚǞƀȤƾƸƄŽ ǟŽȘ ( )ȜȤȚǍƑȚȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ 2
ȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ( ) ȜȢȤƾƃŽȚǀƇƱƶŽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ .ȢȤƾŮȔȚǞƀȤƾƸƄŽ ǟŽȘȶȖ
.ȱǍƯŵljƁǍƉƄŽȢȤƾŮȔȚǞƀ
ǟŽȘȶȖȆǕƁǍŴǗƸƱƏȶȸǞŻȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
ǟŽȘ ( )ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ 3
.ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȁ ǟŽȘȶȖǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȶǗƸƭŽȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
.ȵNjƯƏǜžǚƴƲůȶȹ ƾƸźƾǤȘȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƢǠƄŽȚȴǞƁLjȚǀƱƸŷǞŮȢȶǎžȥƾƷƐȚ 4
Țnjƀȶ .ǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶȴǞƳůƞŲ €
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖ
ǟŽȘ ( )ǘŽǎƶƓȚȴǞƁLjȚȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻȆƾƷƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǚƸưƪƄŽ ‡
. ǟŽȘȶȖ
.( )ǠǣǞƬŽȚȴǞƁLjȚǍŵƻžȔǠƬƸƉźȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀǁſƾżȚȣȘ €
:ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǀƭŴȚǞŮ
.ǀƁǍǣȚȢȝƾżǍƇŮǛŻȶȱǍƯŵǠźȴƾƶŴLjȚǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǗƸƅƳƄŽ €
ȿ
ȹ ǾƁǞŶȱǍƯŵȴƾżȚȣȘ €
ǓƪžȶȖȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǟƴŸȖǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞůǟŽȘNjƵŸƾźȆ
.ȴƾƶŴLjȚǀƭŴȚǞŮȯȚǍŶLjȚǟƄŲȹ ǽȶǎſȱǍƯŵ
15ǟŽȘ 10ǀźƾƉžǟƴŸȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǚƵŲȚȆȟǞƵƓȚȶȖNj
ȿƯƣȚǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ €
ȿ
.ȹ ƾƸƆƁȤNjůǍƯƪŽȚǗƆƁǂƸƇŮǛŴ
ȿ
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ȤƾƃưŽȚȶǓŻƾƉƄƓȚǍƯƪŽȚǀŽȚȥȁȥƾƷƐȚǜž ( )ȔȚǞƷŽȚǚųNjžǀƳƃŵǀŽȚȥƼŮǛŻ 3
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 4
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯůȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜžȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
5
Ȼ
.( )ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
3
ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
!ǛǥɭǞǬɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ .NjɭNjžȕȧǞų PhilipsȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆPhilipsȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž
1
ɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſ
ȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.Njǥƶɳſ
ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ
ɬƄŲ ȆǁŴȚǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚ
ȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
.NjǥƪɳŮ
ȤǞŶǝŮ ȆNjŵȳǍǬNjŲȥȚǐǥŮȵƾǦƄŴȢǍǬȚ ‡
ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞų
.ȢǞŵɧƶųǝƲǥŻȢNjƶǩɞȚǍŮNjɭȤȚnjǦŮȶȵNjǥƪɨ
ȆNjǥƶɨǜŵȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢȵȤƾŮȶȢǝɨǜɭȚȥȚǚƃŻ
ȵǍǥŹȶȥǍǨ ȆǞžƾŮǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȚȤƾƀǝǰɭȤȢ
.NjƶŵƾŮȵNjƪſȢȶNjƉž
ɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
ɞƾƀɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴű
ƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚ
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjǥƶɨȟȤƾųȚȤȤƾƃŹȶȢǍǬȶǞžȶǝƄŵȚȢǍŮȚȤ ( )ȚǞƀɞȢȶȤȶǝǰɭȤȢ 3
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ 4
ȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 5
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ ( )ǎɭȶȕɞǝƲƴŲƾŮ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
3
ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚȹ ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
Download PDF

advertising